Analyse project: Opsporing en screening verankeren in Ketenaanpak Diabetes Opbrengst van lokale projecten VKD

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Analyse project: Opsporing en screening verankeren in Ketenaanpak Diabetes Opbrengst van lokale projecten VKD"

Transcriptie

1 Analyse project: Opsporing en screening verankeren in Ketenaanpak Diabetes Opbrengst van lokale projecten VKD 12 januari 2013 Henk Bloten Marjan Hoeijmakers Anja Koornstra Marc Roosenboom 1

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding Project VKD in vogelvlucht Overzicht uitvoering projecten Gevarieerde oogst aan resultaten uit lokale projecten Bijlage: VKD projecten in de etalage

3 1. Inleiding Het Project Verankering Ketenaanpak Diabetes: opsporing, preventie en zorg (VKD) maakt deel uit van het Nationaal Actieprogramma Diabetes (NAD). Het NAD ( ) is een samenhangende bundeling van alle acties en initiatieven die in een periode van vier jaar in Nederland ondernomen worden om de kwaliteit van preventie en zorg voor mensen met diabetes te verbeteren. Het hoofddoel van het actieprogramma is de brede toepassing van een actuele en complete NDF Zorgstandaard diabetes. Het NAD is ontwikkeld en wordt uitgevoerd door de Nederlandse Diabetes Federatie, in opdracht van de overheid. Hiervoor zijn met betrekking tot een zestal thema s activiteiten ingezet. Het VKD maakt deel uit van thema 3: kwaliteit, organisatie en cliënt met als algemeen doel diabeteszorg te leveren conform de NDF Zorgstandaard. Met het streven leemtes in de kennis met betrekking tot preventie en zorg rond diabetes te verminderen. Het VKD draagt bij aan een van de subdoelen in thema 3: De samenwerking tussen zorgprofessionals in de nulde- en eerste lijn t.a.v. het thema preventie is verbeterd. Het NAD heeft het VKD gevraagd de samenhang tussen de eerstelijns- en openbare gezondheidszorg in de keten aanpak diabetes te verbeteren. Deze vraag is uitgewerkt in het projectvoorstel Verankering Ketenaanpak Diabetes: opsporing, preventie en zorg. De focus van VKD ligt in het bijzonder op de organisatie van het preventieve deel in de ketenaanpak van diabetes en de lokale samenwerking die daarvoor nodig is. Hiermee wordt een spanningsveld betreden tussen een instrumentele aanpak waarmee praktisch vorm gegeven wordt aan preventie met liefst al gestandaardiseerde instrumenten en de dynamiek die eigen is aan samenwerkingsprocessen die zich vormen naar lokale (on)mogelijkheden en belangen. De uitkomsten van het VKD konden hierdoor vooraf niet heel concreet gemaakt worden en zijn achteraf moeilijk toetsbaar volgens de regels der kunst in de bio medische wereld. De ervaringen, opbrengsten en lessen die geleerd zijn door juist in genoemd spanningsveld te treden komen uiteraard wel beschikbaar voor een veel groter publiek dan direct betrokkenen. Daarover leest u meer in deze rapportage. De uitvoering van het VKD heeft plaatsgevonden van juni 2010 tot en met december De eindrapportage die nu voor u ligt doet daarvan verslag. De opbouw van de rapportage is als volgt: In hoofdstuk twee wordt een overzicht gegeven van het project. Hoofdstuk drie geeft een beeld van de uitvoering van de veertien projecten. De resultaten uit de veertien lokale projecten worden samengevat weergegeven in hoofdstuk vier gevolgd door de conclusies in hoofdstuk vijf. In hoofdstuk zes staat beschreven hoe kennis en ervaringen uit het VKD inmiddels al verwerkt is in een aantal projecten en welke producten het VKD heeft opgeleverd. Er is in de lokale projecten een speelveld gecreëerd waarin op het gebied van opsporing en screening nieuwe initiatieven zijn ontwikkeld en de samenwerking nieuwe impulsen heeft gekregen. 3

4 2. Project VKD in vogelvlucht Om een beeld te geven van het VKD project presenteert dit hoofdstuk het VKD project in het kort. Het beschrijft het complexe speelveld waarin geopereerd is. Vervolgens wordt de begrenzing van het project aangegeven met doel, kaders en aannames. Het hoofdstuk sluit af met een beschrijving van de procesgang. Een complex speelveld Het speelveld van preventie in de ketenaanpak diabetes, waar het VKD zich op richt is complex. Met het VKD wordt met het verdelen van werkzaamheden in preventie, invulling gegeven aan het grensvlak selectieve en geïndiceerde preventie. Dit grensvlak is een grijs gebied. Daarbij ligt het vraagstuk van financiering prominent op tafel; wie financiert welke activiteiten? De op lokaal niveau betrokken partijen bij het VKD komen uit een aantal domeinen. Dit betekent dat mensen uit verschillende culturen met een verschillende visie en focus op de problematiek met elkaar gaan samenwerken. Een van de uitdagingen binnen het VKD was dan ook het afstemmen van acties cq. werkzaamheden. Wie onderneemt welke actie en hoe vindt de afstemming plaats. Welke acties kunnen collectief gedaan worden en welke individueel of in een combinatie. Op regionaal / lokaal niveau zijn vier potentiele financiers voor preventieve activiteiten, namelijk: de burger, werkgever, gemeente en zorgverzekeraar. Bij deze partijen kunnen de opbrengsten van een betere gezondheid terecht komen. Binnen het VKD wordt uitgeprobeerd welke combinaties gemaakt kunnen worden. Hierbij komt dat sinds de start van het NAD de wereld van preventie er anders uit is komen te zien. In het begin kon nog gekoerst worden op meer aandacht voor preventie in de basisverzekering en een groeiende economie. Gedurende de looptijd van het actieprogramma is de politieke wind echter anders gaan waaien en werd leefstijl en gezond blijven vooral gezien als verantwoordelijkheid van de burger zelf. De landelijke nota Volksgezondheid richt zich vooral op zorg de buurt van mensen en participatie: op het organiseren van het gezond houden van mensen op lokaal niveau, dichtbij mensen, zodat ze zolang mogelijk blijven meedoen in de maatschappij. De LHV en VWS zijn een tijdlang niet on speakings terms geweest waardoor huisartsen lokaal niet meer aan nieuwe projecten en trajecten wilden deelnemen. Tegelijkertijd moesten gemeenten kortingen op het gemeentefonds verwerken en zich voorbereiden op drie decentralisaties waarin forse bezuinigingen zijn verwerkt. De complexiteit van het speelveld waarin het VKD optreedt is met onderstaande figuur 1 weergegeven. Figuur 1: Speelveld project Verankering Ketenaanpak Diabetes 4

5 Doel VKD: inrichten van de lokale preventie-curatie-participatieketen In het projectplan is het doel van het VKD als volgt omschreven: in minimaal 18 ROS regio s is op minimaal één locatie de preventie-curatie-participatieketen, gebaseerd op de zorgstandaard diabetes, operationeel eind Daarbij is de volgende focus aangebracht. Het VKD richt zich op de lokale organisatie en financiering van het opsporen 1 en screenen 2 van mensen met (een hoog)risico op DMII. Het VKD richt zich daarmee op het grensvlak tussen selectieve en geïndiceerde preventie, zie figuur 1. De keuze om in 18 ROS / GGD regio s een VKD project te willen starten heeft nadrukkelijk te maken met de wens dat het VKD ook bijdraagt aan het verder opbouwen van het implementatiepotentieel bij GGD en en ROS en voor het realiseren van preventie-curatie-participatie ketens in hun regio in de toekomst. Het VKD is op zoek gegaan naar antwoorden op de volgende vragen. Hoe kan op lokaal niveau de preventie-curatie-participatie keten gericht op diabetes gerealiseerd worden en wat is daarvoor nodig? 1. Met welke activiteiten worden de drie processen opsporen, screenen en interveniëren, ingevuld? 2. Welke partijen voeren welke activiteit uit? 3. Welke partij financiert welke activiteiten? 4. Is het vooraf maken van een business case een goede methode om het financieringsvraagstuk met betrekking tot opsporing en screening van hoogrisico op diabetes op te lossen? 5. Wat zijn belemmerende en bevorderen factoren in het komen tot een preventie-curatieparticipatie keten? 6. Wordt de uitvoering en de financiering van de activiteiten verankerd en hoe wordt dat gedaan? De Stuurgroep NAD heeft bovendien in fase 2 (zie hierna) gevraagd in de lokale VKD projecten de implementatie van het preventiedeel in de Zorgstandaard te realiseren. Gegeven kader en onderliggende aannames De lokale projecten is een kader meegegeven waarbinnen zij vorm konden geven aan de beschrijving en later de uitvoering van hun project. Dit kader is gebaseerd op een aantal aannames over hoe de inrichting van de preventie-curatie-participatieketen lokaal vorm zou kunnen krijgen, wat daarbij behulpzaam zou zijn en wie daarin een rol zou gaan spelen. Zowel het kader als de aannames worden hieronder beschreven. Gegeven kader Het aan de lokale projecten gegeven kader bestaat uit een aantal onderdelen. 1. Zorg dat de gehele preventie-curatie-participatie keten ontstaat (zie figuur 2.) Opsporen en screenen zonder interveniëren heeft geen zin. Zoek naar een locatie waarbij partijen al ervaring hebben in het samenwerken bij het aanbieden van een leefstijlinterventie. Anders gaat te veel energie zitten in het starten van samenwerking. 2. Uitvoering van het lokale project door GGD en ROS in samenwerking Het VKD is zodanig opgezet dat zoveel mogelijk GGD en en ROS en kunnen participeren. De GGD als adviseur voor de gemeente en de ROS als adviseur voor de eerstelijnszorg. Daarmee doen de GGD en ROS ervaring op om in samenwerking een preventie-curatie-participatie keten te implementeren in een wijk of dorp. 1 Identificeren en benaderen van de doelgroep 2 Een strategie om een bepaalde aandoening te identificeren in een vooraf gezonde populatie 5

6 Figuur 2: preventie-curatie-participatie keten 3. Per locatie is euro vanuit het VKD project beschikbaar Door maar een relatief klein bedrag beschikbaar te stellen wordt op de verschillende locaties zo weinig mogelijk verstoring aangebracht. Want het gaat om het lokaal creëren van een preventie-curatieparticipatie keten op basis van lokaal aanwezige mogelijkheden al dan niet met extra middelen van bijvoorbeeld gemeente of zorgverzekeraar. Het ter beschikking gestelde bedrag is om met de betrokken partijen de organisatie van het opsporen en screenen vorm te geven. 4. Projectgelden zijn niet bedoeld voor het opsporen en screenen Gezien voorgaande is het logisch dat het beschikbaar gestelde projectgeld niet gebruikt mag worden voor het financieren van activiteiten gericht op het opsporen en screenen. Want het gaat er juist om met betrokken partijen zelf invulling te geven aan de financiering van het opsporen en screenen. 5. Betrek in ieder geval de gemeente, huisarts, zorggroep, zorgverzekeraar bij het lokale project. De gemeente, huisarts, zorggroep, zorgverzekeraar lijken de voor hand liggende partijen te zijn om te betrekken bij het lokale project. Een huisarts omdat deze vanuit de inhoud (screenen, diagnose stellen) nodig is. De gemeente en zorgverzekeraar omdat deze partijen mogelijk extra middelen kunnen inzetten en een belang hebben in het gezond houden van mensen. De zorggroep omdat deze partij voor de huisartsen de contractpartner voor de zorgverzekeraar is als het gaat om een diabetesketen DBC. 6. Geef invulling aan activiteiten binnen de processen opsporen en screenen. Door het organiseren en financieren van de activiteiten binnen de processen opsporen (identificeren en benaderen) en screenen wordt invulling gegeven aan de het grensvlak selectieve en geïndiceerde preventie. Tot nu toe zijn deze twee vormen van preventie onvoldoende met elkaar verbonden. Het gaat dan om het invullen van de twee processen in onderstaande figuur 3. 6

7 Figuur 3: de processen waarop de focus van het VKD is gericht 7. Maak een business case opsporen en screenen In het proces van invulling geven aan de preventie-curatie-participatie keten dient ook het financiële aspect geadresseerd te worden. Het gebruiken van het concept business case kan daarbij behulpzaam zijn om juist de kosten en opbrengsten voor betrokken partijen in beeld te brengen. De lokale projecten is gevraagd een business case voor hun situatie op te stellen. Onderliggende aannames De vorm, inhoud en aanpak van het VKD zijn ook bepaald door een aantal aannames die vooraf gemaakt zijn door stuurgroep en projectleiding. Onderstaand zijn deze weergegeven. In hoofdstuk 4 over de resultaten uit de lokale projecten leest u welke van deze aannames uitgekomen zijn. Tabel 1 Onderliggende aannames van het project VKD Aanname 1 Bij het organiseren en financieren van preventie is het behulpzaam uit te gaan van drie processen: opsporen, screenen en interveniëren. 2 Door het inrichten en organiseren van deze drie processen wordt de verbinding tussen publieke en curatieve gezondheidszorg gemaakt. 3 Bij het organiseren en financieren van preventie is het behulpzaam in het VKD project te werken op drie niveaus: beleidsmatig/bestuurlijk, organisatie van de keten en uitvoering. 4 Op de locaties waren bij aanvang een aantal bevorderende factoren aanwezig: er is al ervaring met de samenwerking tussen publieke- en curatieve gezondheidszorg opgedaan, de (leefstijl)interventie in de eerste lijn en de verbinding met het lokale sport- en beweegaanbod is al op orde zodat aansluiting daarop mogelijk is, bereidheid bij lokale partijen om samen het opsporen en screenen te organiseren. 5 Huisartsenzorg (eerste lijn), ROS, zorgverzekeraar, GGD, gemeente, werkgevers en anderen hebben een gedeeld belang tav. preventie en dragen concreet bij aan het laten slagen van het opsporen en screenen. 7

8 6 De bij aanname 5 genoemde partijen kunnen het beste lokaal bepalen hoe de activiteiten binnen de drie processen (opsporen, screenen en interveniëren) georganiseerd en gefinancierd kunnen worden en welke afspraken daarvoor, op welk nivo nodig zijn. 7 Een business case is een bruikbaar instrument in de gesprekken tussen samenwerkingspartners over de financiering van het opsporen en screenen. 8 Gemeente en zorgverzekeraars zijn bereid om activiteiten in het kader van preventie te financieren en zullen dat in de VKD projecten ook gaan doen. 9 GGD en ROS werken samen en dragen bij aan het welslagen van het project VKD, de GGD heeft gemakkelijk toegang tot gemeenten, de ROS heeft gemakkelijk toegang tot de zorg en zorgverzekeraars. De procesgang in het VKD project Het VKD is qua proces opgezet als een trechter. Partijen committeren zich met iedere stap meer aan het project. Begonnen is met het peilen van interesse, vervolgens het schrijven van een projectidee door geïnteresseerde ROS en en GGD en. Na goedkeuring van het project idee is er een plan van aanpak geschreven. De volgende stappen zijn in de tijd gezien genomen: Tabel 2. procesgang VKD project Juni - Oktober 2010 ROS en GGD geven aan of er interesse is in het VKD 19 locaties geïnteresseerd in deelname VKD Oktober - December 2010 ROS en GGD benaderen locaties, schrijven een project idee dat ondertekend door GGD, ROS, gemeente en huisartsenpraktijk voor eind december wordt ingeleverd. 18 projectideeën bekendgemaakt Januari 2011 De projectideeën zijn beoordeeld door de stuurgroep VKD. 16 locaties kunnen projectideeën uitwerken in een plan van aanpak Februari - maart 2011 Scholing voor projectleiders ontwikkelen business case februari Juni 2011 Samen met de lokaal betrokken partijen in het plan van aanpak beschrijven hoe te komen tot de organisatie en financiering van opsporen en screenen. Tevens in deze plannen beschrijven dat en hoe tot besluitvorming gekomen over de uitvoering van het opsporen en screenen. Juli 2011 Inhoudelijk beoordelen van en feedback geven op de plannen van aanpak door NHG/LHV, NPCF/Zorgbelang en gemeentelijk perspectief. 14 plannen van aanpak goedgekeurd. Zie figuur 6. September 2011 Financiële besluitvorming over het doorgaan van de 14 goedgekeurde plannen van aanpak. Alle 14 gaan door. September Maart 2012 Op basis van de plannen van aanpak aan de slag met het inrichten van de organisatie en financiering van opsporing en screening. Eind maart 2012 go no go over uitvoering. april september 2012 Uitvoering activiteiten in opsporen en screenen in 14 lokale projecten 1 oktober 2012 Indienen eindrapportage door lokale projecten November 2012 Interviews met vier projectleiders van de lokale projecten. Analyse van de eindrapportages van de lokale projecten en voorbereiding slotconferentie 16 november 2012 Slotconferentie Hoog risico opgespoord!? November December 2012 Schrijven eindrapportage hele VKD project. 8

9 3. Overzicht uitvoering projecten In dit hoofdstuk worden de veertien lokale VKD projecten waarvan de plannen van aanpak zijn goedgekeurd kort beschreven. In onderstaande figuur 4 is de verdeling van deze veertien locaties over het land weergegeven. Figuur 4: Overzicht locaties VKD De 14 projecten zijn in tabel 3 beschreven aan de hand van een typering op vier categorieën: doelgroep, vindplaats, uitgevoerde activiteiten en uitvoerende partijen. In de tabel is ook aangegeven welke lokale projecten niet tot uitvoering van het opsporen en screenen zijn gekomen. Dit betreft zes lokale projecten. Voor een meer uitgebreide beschrijving van de projecten zie de bijlage. Tabel 3. Samenvatting van de VKD projecten. Locatie Doelgroep Vindplaats Activiteit: OSI* uitvoering door: Amsterdam Roermond Volwassenen allochtoon + lage SES Volwassenen lage SES Bestand huisarts Werkgever, bestand huisarts, specifieke info bijeenkomst O: preventie consult S: preventieconsult op inloopdag huisartsenpraktijk I: advies naar diëtist en/of fysiotherapeut, zelfstandig sporten / bewegen O: preventieconsult, Via persoonlijke werving door allochtone zorgconsulent voor deelname informatie bijeenkomst. Via werkgever Via lokale media. S: preventieconsult, invullen vra- O: Huisartsenpraktijk S: Huisartsen praktijk I: Huisartsen praktijk, diëtist, fysiotherapeut, sport en beweegaanbod O: GGD, huisartsenpraktijk, ROS, S: huisartsenpraktijk, Turkse tolken op info bijeenkomst I: diëtist zorggroep, GGD, sport en be- 9

10 Locatie Doelgroep Vindplaats Activiteit: OSI* uitvoering door: Voorst (niet tot uitvoering gekomen) Doetinchem (niet tot uitvoering gekomen) Brummen (niet tot uitvoering gekomen) Vlaardingen Sneek Kinderen en jongvolwassenen met overgewicht Volwassenen tussen 45 en 65 jaar Volwassenen > 45 jaar Volwassenen jaar Thuiszorg: >65 jaar Volwassenen jaar Via bestand gemeente Via bestand gemeente Via bestand huisarts Via reguliere instroom bij huisarts en thuiszorg Via bestand huisarts genlijst op info bijeenkomst I: info bijeenkomst, advies door POH, lokaal sport en bewegen, dieetadvies, fysiotherapie, cursus Gezond in Beweging GGD O: via brief van gemeente S: GGD beoordeelt de vragenlijsten I: fysiotherapie, GGD cursus, welzijnsactiviteiten en sport O: via brief van gemeente S: GGD beoordeelt de vragenlijsten I: oefentherapie, GGD cursus, welzijnsactiviteiten en sport Niet uitgewerkt O & S: via preventie spreekuur en ouderen consult huisarts, screening reguliere instroom thuiszorg I: CVRM of diabetes ketenprogramma incl fysiotherapie en diëtetiek O: preventieconsult S: preventieconsult, via inloopspreekuur I: advies POH, advies buurtsportcoach weegaanbod O: gemeente en GGD S: GGD eerste selectie, fysiotherapeut en verpleegkundige, bij hoogrisico. I: fysiotherapeut, GGD, welzijn, sport vereniging O: gemeente en GGD S: GGD eerste selectie, POH, oefentherapeut, bij hoogrisico. I: oefentherapeut, Diëtist, GGD, welzijn, sport vereniging Niet uitgewerkt O & S: huisartsenpraktijk en thuiszorg I: huisartsenpraktijk, thuiszorg, fysiotherapie en diëtetiek O & S: huisartsenpraktijk I: huisartsenpraktijk, buurtsportcoach, sport en beweegaanbod Goedereede (niet tot uitvoering gekomen) soest Volwassenen > 45 jaar Volwassenen > 45 jaar Via bestand huisarts Via bestand huisarts O: via selectie uit HIS brief met (online) vragenlijst S: patiënt vult vragenlijst en beoordeeld score, verdere screening huisarts I: niet uitgewerkt O: preventieconsult S: preventieconsult I: info over actieve leefstijl via lokale media, leefstijl interventie paramedici, sport en beweegaanbod Niet uitgewerkt. O & S: huisartsenpraktijk I: huisartsenpraktijk, Fysiotherapie, diëtetiek, sport en beweegaanbod 10

11 Locatie Doelgroep Vindplaats Activiteit: OSI* uitvoering door: Almere Oss Almelo (niet tot uitvoering gekomen) Schagen Rotterdam (niet tot uitvoering gekomen) Volwassenen van Hindoestaanse afkomst Volwassenen lage SES en allochtone afkomst Volwassenen lage SES Volwassenen lage SES Volwassenen jaar Contactavond op Hindoestaanse school Via selectie uit bestand huisarts basisadministratie gemeente, op straat, in moskee, buurthuis Via bestand huisarts afdeling huishoudelijk verzorging thuiszorg Via bestand huisarts O & S: preventieconsult, prikactie op contactavond school I: info bijeenkomst over diabetes en leefstijl, gezond eten en overgewicht bij kinderen O, S & I: Via brief van het Sport Expertise Centrum Oss met diabetes risicotest aan inwoners van een wijk, via persoonlijke benadering op straat, in moskee, buurthuis met diabetes risicotest door RIGOM en GGD, in individueel contact door huisarts, fysiotherapeut, diëtist O: preventieconsult S: preventieconsult I: info over actieve leefstijl via lokale media, leefstijl interventie paramedici, sport en beweegaanbod O, S & I: personeelsdag met screening op bloeddruk, vetpercentage, BMI, beweeggedrag. Gevolgd door advies en beweegactiviteit O: preventieconsult S: preventieconsult I: info over actieve, leefstijl interventie paramedici, sport en beweegaanbod O & S: DVN, school, GGD, ROS, huisartsen praktijk, zorggroep I: huisartsen praktijk, GGD, zorggroep O, S &I; diëtist, zorggroep, DVN, wijkverpleegkundige, ouderenwerk, ouderenadviseurs en vrijwilligers, fysiotherapie, podotherapie, GGD, Sport Expertise Centrum O & S: huisartsenpraktijk I: huisartsenpraktijk, fysiotherapie, diëtetiek, sport en beweegaanbod O, S & I: werkgever, zorggroep, school (ROC), sportservice, GGD, ROS, POH O & S: huisartsen praktijk I: huisartsen praktijk, Fysiotherapie, diëtetiek, sport en beweegaanbod * OSI: Opsporen, Screenen, Interveniëren 11

12 4. Gevarieerde oogst aan resultaten uit lokale projecten Dit hoofdstuk presenteert de resultaten van het VKD op basis van de eindrapportages van de lokale VKD projecten (zie bijlage). De eindrapportages zijn geanalyseerd volgens een schema dat is gebaseerd op een logisch framework; input, activiteiten, output en uitkomsten. In de analyse is gekeken naar wat in het lokale project voorgenomen is en wat gerealiseerd. De lokale VKD projecten laten een gevarieerde oogst aan resultaten zien. De hierna volgende paragrafen schetsen eerst een algemeen beeld van de projecten en beantwoorden daarna de vragen uit hoofdstuk 2, daarin worden ook de daar gepresenteerde aannames meegenomen. 4.1 Beeld van de organisatie en het samenwerkingsproces in de lokale projecten In september 2011 is op veertien locaties gestart (zie tabel 2 en 3) met de organisatie van een VKD project en daarin de samenwerkingspartners te betrekken om tot uitvoering van opsporing en screening te komen. Op de vier afgevallen locaties bleek te weinig basis te bestaan voor samenwerking; niet alle kernpartners in de benodigde samenwerking tekenden de intentieverklaring bij het plan van aanpak. Van de veertien projecten die wel van start gingen hebben uiteindelijk acht projecten activiteiten in opsporing en screening uitgevoerd. De overige zes hebben wel geïnvesteerd in de organisatie en samenwerking, wat resulteert in andere initiatieven en versterking van de lokale samenwerkingsstructuur. De belangrijkste redenen dat het niet tot uitvoering is gekomen zijn: onvoldoende draagvlak, persoonlijke redenen en voor het merendeel dat de financiering niet rondkwam. In alle lokale projecten is menskracht de grootste input. Er zijn verschillende actoren, rollen en niveaus te onderscheiden. In het algemeen zijn de volgende actoren betrokken in het samenwerkingsproces: ROS GGD Zorggroep / -coöperatie Eerstelijnszorgverleners Sportraden Gemeente Zorgverzekeraar Thuiszorg Werkgever(s) Anderen zoals: een combifunctionaris, allochtone zorgconsulent, leefstijladviseur, wijkverpleegkundige, welzijnswerk en lokale DVN De ROS was overal de kartrekker; actief in de projectleiding, verbinden van partijen, afstemming met zorgverzekeraar, organisatie en coördinatie, en was soms ook bij de uitvoering betrokken. De GGD was als adviseur namens de gemeente vaak lid in stuur- en projectgroep en had vaker dan de ROS een aandeel in de uitvoering van activiteiten (leveren van data, vertegenwoordiging gemeente, cursus/leefstijlinterventie). In een aantal projecten had de GGD een zeer bescheiden rol. De zorggroep was vaak lid van stuur- of projectgroep en soms verantwoordelijk voor screening. De gemeente was soms lid van de stuurgroep, faciliteerde de deelname van professionals zoals van GGD, welzijnswerk, de combifunctionaris en de communicatie (voorzag in folders, brieven). De intensiteit van de betrokkenheid van de gemeente wisselde per project. Zorgprofessionals waren over het algemeen lid van een projectgroep of team en hadden een belangrijke rol in de uitvoering (opsporing en screening, behandeling, Gecombineerde Leefstijl Interventies). Actoren in sport en beweging waren regelmatig lid van de projectgroep of team en droegen zorg voor het lokaal aanbod sport en beweging. Zorgverzekeraars stonden voornamelijk aan de zijlijn. Zij dachten en lazen mee met stuken die geschreven werden. 12

13 De omvang van de rollen is ook af te leiden uit de besteedde uren in het project. Figuur 5 geeft hiervan een overzicht. Het gaat hierbij om het totaal aantal uren van alle veertien projecten. Figuur 5: Totaal aantal uren besteed in de lokale projecten In de aansturing van het lokale project, op tactisch niveau, waren vooral de regionale organisaties, GGD en ROS actief samen met managers en beleidsmedewerkers uit andere organisaties (gemeente, zorggroepen, etc.), al dan niet in een stuurgroep. In de organisatie en uitvoering waren vooral lokale zorgprofessionals, sport en beweegclubs, preventiemedewerkers en ambtenaren actief, al dan niet in een projectgroep of -team. In de projectbegeleiding is er min of meer sprake van een triangel van ROS, GGD, en sportraden of federatie. Dit is op zowel beleids-, bestuurlijk niveau als in organisatie en uitvoering van het project te zien. Aanname 3 uit tabel 1 gaat over het werken op drie niveaus. Op basis van voorgaande kan eerder gezegd worden dat het bestuurlijk niveau in deze lokale context minder van belang is, in ieder geval minder actief was. De aanname (nr 9 in tabel 1) dat GGD en ROS samenwerken en in gezamenlijkheid bijdragen aan het welslagen van het project is, hoewel hun aandeel duidelijk verschilt, terecht. De projectleiders zelf geven aan tevreden te zijn over de samenwerking. Men merkt daarbij wel op dat de toegang tot gemeente en eerstelijn door de steeds frequentere samenwerking niet meer voorbehouden is aan typisch ROS of GGD. Door de intensievere samenwerking vloeien rollen in elkaar over. Dat is ook niet raar omdat GGD en ROS categoraal zijn ingericht vanuit verschillende (financiële) domeinen maar de problematiek integraal is en de populatie voor wie ze werken hetzelfde is. Projectleiders geven in hun rapportages en in gesprekken een veelheid aan bevorderende en belemmerende factoren aan in de context van het project. Deze zijn hierna kernachtig samengevat. Bevorderende factoren Er gebeurt al iets op het gebied van leefstijl; er is ervaring met elkaar, er bestaan al netwerken / allianties. Betrokken actoren willen innoveren. Ze sturen op inhoud, niet op geld. Er zijn instrumenten, interventies voorhanden. Belemmerende factoren Gebrek in de communicatie tussen actoren. Ontbreken van visie bij deze en gene actor. Het ontbreken van financiering voor bepaalde activiteiten in opsporing en screening. 13

14 Je kan zeggen dat op basis van deze bevorderende factoren aanname 4 (zie tabel 1) juist is. Er worden vooral factoren in de context aangegeven die te maken hebben met al opgedane ervaring in de samenwerking om een gezonde leefstijl te bevorderen en de bereidheid om een nieuw onderdeel van de ketenaanpak met elkaar te realiseren. Ook op het vlak van het samenwerkingsproces zijn een aantal bevorderende en belemmerende factoren aangegeven. Bevorderende factoren Enthousiasme en deskundigheid van betrokken actoren. Korte lijnen tussen GGD en ROS. Inbreng door dezelfde personen op zowel beleidsmatig als uitvoerend niveau. Belemmerende factoren Geringe betrokkenheid van de zorgverzekeraar. De moeilijkheid op lokaal niveau de gedeelte verantwoordelijkheid te realiseren. Verschillende instrumenten, methoden en visie. Deze factoren (en ook de rol die actoren opnamen, zie hiervoor) geven aan dat niet alle actoren die in het samenwerkingsproces als essentieel werden beschouwd voor het laten slagen van opsporing en screening in de ketenaanpak diabetes een gedeeld belang hadden of een concrete bijdrage leverden. Aanname 5 (zie tabel 1) kwam deels uit. Wie en op welke manier concreet bijdroegen, participeerden in de uitvoering van opsporing en screening vertelt de volgende paragraaf. 4.2 Uitvoering van activiteiten in opsporen, screenen en interveniëren (vraag 1 en 2) Deze paragraaf presenteert uitvoerig de uitvoering van de activiteiten in opsporen, screenen en interveniëren. Aan bod komen: betrokken domeinen en actoren, de activiteiten, bereik en bevorderende en belemmerende factoren. Domeinen In het domein van cure en care is vooral de eerstelijnszorg actief, in alle drie de processen. Hier ligt de nadruk op activiteiten die ingezet zijn vanuit de huisartsenzorg. Bij de actoren van buiten is de GGD als partij uit het publieke domein het meest actief vooral in interveniëren en minder in opsporen en screenen. Voor andere actoren uit het private domein geldt dat ze over de hele linie minder betrokken zijn en op verschillende wijze binnen de drie processen. Daarnaast zijn in een aantal lokale projecten combinaties gemaakt van activiteiten van actoren uit de drie domeinen. Figuur 6: Betrokken domeinen en actoren op lokaal niveau Opsporing 14

15 Verder kijkend naar opsporing laten de rapportages zien dat de nadruk ligt in de huisartsenpraktijk. Op zeven locaties is een actie in de praktijk ondernomen. Het gaat om opsporing door een selectie te maken uit het HIS van een bepaalde leeftijdsgroep, het benaderen van deze mensen met een brief van de huisarts soms met daarin de diabetes risicotest. Ook zijn mensen tijdens reguliere spreekuren / consulten benaderd. Het preventieconsult werd vier keer ingezet. In het publieke domein zijn ook acties ingezet om mensen met een hoogrisico in beeld te krijgen. Op één locatie was die gericht op de algemene bevolking middels publieksinformatie. Op vijf andere locaties was die gericht op een specifieke doelgroep zoals Hindoestanen op school, mensen met lage SES in de wijk en werknemers in een bedrijf. Op drie locaties werd een combinatie in de wijze van opsporen gemaakt: in het publieke domein en in de huisartsenpraktijk gemaakt. Dit was het geval in Almere, Roermond en Oss (zie ook tabel 3 in hoofdstuk 3). Figuur 7: samenvattende weergave opsporing Screening De activiteiten met betrekking tot screening vonden ook grotendeels plaats in de huisartsenpraktijk doormiddel van prikacties tijdens de reguliere werkzaamheden of op een extra inloopspreekuur/dag, in Amsterdam, Sneek en Vlaardingen. Het preventieconsult is daarbij vooral gebruikt. Het betreft hier vooral bepaalde leeftijdsgroepen die een hoog risico hebben op diabetes. Ook zijn er andere screeningsactiviteiten, buiten de zorg, uitgevoerd zoals een prikactie op een ouderavond op een Hindoestaanse school in Almere, prikacties op speciaal georganiseerde voorlichtingsbijeenkomsten in de wijk in Roermond, een Fit en Vitaal bedrijvendag in Schagen (http://youtu.be/w9p4lnkpbii) en een Fittestdag in Oss (http://www.maaslandfm.nl/index.php/nieuws/ fittest-in-de-sterrebos-video.html). Deze acties combineren vaak een bepaalde leeftijdscategorie en meer specifieke doelgroepen gelokaliseerd in bepaalde vindplaatsen, bijvoorbeeld een bedrijf. Figuur 8: Samenvattende weergave proces screenen Interveniëren Kijkend naar het proces van interveniëren nadat een hoog risico op diabetes is geconstateerd laten de resultaten zien dat deze mensen in de eerste lijn adviezen en behandeling ontvangen. Ook worden er voorlichtingsbijeenkomsten, gecombineerde leefstijlinterventies en zelfs wandelen vanuit de 15

Van zorg naar sport en bewegen

Van zorg naar sport en bewegen Van zorg naar sport en bewegen Interviews met zorgverleners en sportaanbieders over de doorstroom van BeweegKuur-deelnemers vanuit de eerstelijns gezondheidszorg naar het lokale sport- en beweegaanbod

Nadere informatie

blijvend bewegen Handreiking voor de opzet van een beweeginterventie naar voorbeeld van de Beweegpas

blijvend bewegen Handreiking voor de opzet van een beweeginterventie naar voorbeeld van de Beweegpas blijvend bewegen Handreiking voor de opzet van een beweeginterventie naar voorbeeld van de Beweegpas Colofon Eerste druk, december 2012 2012 Vilans Onderdelen van deze uitgave mogen worden overgenomen

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

Handreikingen voor een multidisciplinaire aanpak

Handreikingen voor een multidisciplinaire aanpak Leefstijl en bewegen in de eerste lijn Handreikingen voor een multidisciplinaire aanpak Handreiking Auteur: dr. Marjan Hoeijmakers, ETC Tangram Eindredactie: Lidwien van Loon, Van Loon Arbeidsinpassing

Nadere informatie

Bevorderende en belemmerende factoren van twee best practices Hartslag Limburg en Gezonde Wijk Overvecht. Mevrouw drs. S.S.

Bevorderende en belemmerende factoren van twee best practices Hartslag Limburg en Gezonde Wijk Overvecht. Mevrouw drs. S.S. Bevorderende en belemmerende factoren van twee best practices Hartslag Limburg en Gezonde Wijk Overvecht Mevrouw drs. S.S. Baldewsing Achtergrondstudie uitgebracht door de Raad voor de Volksgezondheid

Nadere informatie

Implementatie en continuering van de BeweegKuur:

Implementatie en continuering van de BeweegKuur: Implementatie en continuering van de BeweegKuur: Monitorstudie onder zorgverleners ajaar 20 L.G.M. Raaijmakers J.H.M. Helmink F.J.M. Hamers S.P.J. Kremers Contact: Lieke Raaijmakers Universiteit Maastricht

Nadere informatie

Beleidsplan decentralisatie AWBZ Wmo A2-gemeenten

Beleidsplan decentralisatie AWBZ Wmo A2-gemeenten Beleidsplan decentralisatie AWBZ Wmo A2-gemeenten 1 2 Inhoudsopgave 1. Leeswijzer p. 4 2. Inleiding p. 5 3. Verkenning, analyse en vernieuwingsmogelijkheden p. 6 4. Visie en uitgangspunten p.11 5. Keuzes

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

Samenwerking gemeenten en zorgverzekeraars. Quickscan

Samenwerking gemeenten en zorgverzekeraars. Quickscan Samenwerking gemeenten en zorgverzekeraars Quickscan C10478 Paul Poortvliet; Susan van Klaveren Zoetermeer, 22 oktober 2013 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers

Nadere informatie

PROTECT Migranten en vrijwilligerswerk

PROTECT Migranten en vrijwilligerswerk PROTECT Migranten en vrijwilligerswerk Een onderzoek naar de huidige situatie en behoeften m.b.t. participatie en deskundigheidsbevordering van migranten en uitwisseling met migranten in de wijkgerichte

Nadere informatie

ecoach voor de BeweegKuur

ecoach voor de BeweegKuur TNO-rapport TNO/LS 2010.008 ecoach voor de BeweegKuur De ontwikkeling van een persoonlijke computerassistent ter ondersteuning van een gezonde leefstijl Behavioural and Societal Sciences Wassenaarseweg

Nadere informatie

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg (Brede) schoolondersteuningsteams Evaluatie Proef Dukenburg Ter Denge Onderzoek & Advies December 2013 Inhoud Samenvatting... 2 1. Achtergrond en verantwoording... 6 1.1 Inleiding... 6 1.2 Van ZAT naar

Nadere informatie

Belangrijkste lessen Welzijn Nieuwe Stijl Lessen uit het programma Welzijn Nieuwe Stijl, geïllustreerd met praktijkvoorbeelden

Belangrijkste lessen Welzijn Nieuwe Stijl Lessen uit het programma Welzijn Nieuwe Stijl, geïllustreerd met praktijkvoorbeelden Belangrijkste lessen Welzijn Nieuwe Stijl Lessen uit het programma Welzijn Nieuwe Stijl, geïllustreerd met praktijkvoorbeelden Utrecht, mei 2012 Gv169/document2 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Lessen Welzijn

Nadere informatie

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 mevrouw drs. T. Rietveld PON Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant oktober

Nadere informatie

Een pas op de plaats

Een pas op de plaats Een pas op de plaats Implementatie van leefstijlinterventies in de patiëntenzorg drs. Irene van de Glind dr. Maud Heinen prof. dr. Theo van Achterberg Nijmegen, mei 2013 Pagina 1 van 67 IQ healthcare Scientific

Nadere informatie

De wijkverpleegkundige van de toekomst. Myrna Keurhorst, MSc Sanne Kusters, MSc Dr. Miranda Laurant

De wijkverpleegkundige van de toekomst. Myrna Keurhorst, MSc Sanne Kusters, MSc Dr. Miranda Laurant De wijkverpleegkundige van de toekomst Myrna Keurhorst, MSc Sanne Kusters, MSc Dr. Miranda Laurant Nijmegen, december 2011 Scientific Institute for Quality of Healthcare (IQ healthcare) Missie Scientific

Nadere informatie

Eigen kracht in gemeente Leiden

Eigen kracht in gemeente Leiden Eigen kracht in gemeente Leiden Een exploratieve studie naar de opvattingen van ambtenaren in de Wmo- praktijk over het aanspreken van eigen kracht Lisanne Visser Nadine Raaphorst Jeannette Boiten Laurence

Nadere informatie

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland Inwoners aan zet Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland 1 Voorwoord De gemeenteraad en het college van Lansingerland

Nadere informatie

Vroeg signalering. Leidraad. Definitie, stappenplan en modelconvenant voor vroegsignalering in de schuldhulpverlening.

Vroeg signalering. Leidraad. Definitie, stappenplan en modelconvenant voor vroegsignalering in de schuldhulpverlening. Leidraad Vroeg signalering Jacomijn Kuiper Mariëlle Fleuren In opdracht van de NVVK Definitie, stappenplan en modelconvenant voor vroegsignalering in de schuldhulpverlening Inhoud Voorwoord...3 Vroegsignalering

Nadere informatie

Sterk naar Werk Ziek en mondig in de eerste lijn

Sterk naar Werk Ziek en mondig in de eerste lijn Sterk naar Werk Ziek en mondig in de eerste lijn Verslag van een zorgvernieuwingsproject Wouter van Suylekom, Nathalie Donders, Joost van der Gulden Sectie Arbeid en Gezondheid Afdeling Eerstelijnsgeneeskunde

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

Eindrapportage Stimuleren Duurzame Inzetbaarheid in het MKB / Actieplan Gezond Bedrijf

Eindrapportage Stimuleren Duurzame Inzetbaarheid in het MKB / Actieplan Gezond Bedrijf Eindrapportage Stimuleren Duurzame Inzetbaarheid in het MKB / Actieplan Gezond Bedrijf Verslag van de periode 25 september 2012 tot en met 31 oktober 2013 Subsidienummer 5100-3024 contactpersoon Alan Hameetman

Nadere informatie

Beleidsplan decentralisatie AWBZ/WMO

Beleidsplan decentralisatie AWBZ/WMO Beleidsplan decentralisatie AWBZ/WMO Zeist op weg richting uitvoering januari 2014 (enkele kleine tekstuele wijzigingen) Pagina 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting (beleidskeuzes)... 3 Deel

Nadere informatie

VOORPAGINA OPMAAK DOOR EINTE TUSSENRAPPORTAGE. Stimuleren Duurzame Inzetbaarheid in het MKB - Actieplan Gezond Bedrijf

VOORPAGINA OPMAAK DOOR EINTE TUSSENRAPPORTAGE. Stimuleren Duurzame Inzetbaarheid in het MKB - Actieplan Gezond Bedrijf In opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid uitgevoerd door Syntens Innovatiecentrum VOORPAGINA OPMAAK DOOR EINTE TUSSENRAPPORTAGE Stimuleren Duurzame Inzetbaarheid in het MKB -

Nadere informatie

Preventie in de zorg

Preventie in de zorg reventie Themarapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014 Themarapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014 Auteurs M. van den Berg (red.) N.A.M. Post H.H. Hamberg-van Reenen C.A. Baan C.G. Schoemaker

Nadere informatie

SAMEN. WERKEN aan zorg en ondersteuning. Leidraad voor gemeenten en zorgkantoren. Samenwerken aan zorg en ondersteuning

SAMEN. WERKEN aan zorg en ondersteuning. Leidraad voor gemeenten en zorgkantoren. Samenwerken aan zorg en ondersteuning Samenwerken aan zorg en ondersteuning SAMEN WERKEN aan zorg en ondersteuning Leidraad voor gemeenten en zorgkantoren Inhoudsopgave 1. Managementsamenvatting 2 2. Zorg, welzijn en het belang van samenwerking

Nadere informatie

Inleiding 3. Over 1ste Lijn Amsterdam 5 Dit is 1ste Lijn Amsterdam. 5 Onze missie is verbinden, verbeteren en versterken. 5 Onze opdrachtgevers

Inleiding 3. Over 1ste Lijn Amsterdam 5 Dit is 1ste Lijn Amsterdam. 5 Onze missie is verbinden, verbeteren en versterken. 5 Onze opdrachtgevers JAARPLAN 2015 Inhoud Inleiding 3 Over 1ste Lijn Amsterdam 5 Dit is 1ste Lijn Amsterdam 5 Onze missie is verbinden, verbeteren en versterken 5 Onze opdrachtgevers 6 De programmalijnen 6 A. A.1 A.2 A.3 B.

Nadere informatie

Het is de integrale aanpak die werkt

Het is de integrale aanpak die werkt Het is de integrale aanpak die werkt Evaluatie na één jaar UtrechWse Buurtteams Krachtig Freek de Meere Ahmed Hamdi Jochum Deuten Het is de integrale aanpak die werkt Evaluatie na één jaar Utrechtse Buurtteams

Nadere informatie

Sprint 2009 2010 Peer- / Expertreviews

Sprint 2009 2010 Peer- / Expertreviews Sprint 2009 2010 Peer- / Expertreviews Tussenrapportage 2009 Den Haag, december 2009 Colofon Uitgave Platform Bèta Techniek Lange Voorhout 20, 2514 EE Den Haag Postbus 556, 2501 CN Den Haag (070) 311 91

Nadere informatie

GROEPSWERK BINNEN HET MEDISCH MAATSCHAPPELIJK WERK

GROEPSWERK BINNEN HET MEDISCH MAATSCHAPPELIJK WERK GROEPSWERK BINNEN HET MEDISCH MAATSCHAPPELIJK WERK De aansluiting van vraag op aanbod Mei, 2012 Afstudeeronderzoek in opdracht van de NVMW Opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening Christelijke

Nadere informatie