Samengevat komen de argumenten van het bevoegd gezag en de ambtenaar op het volgende neer.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samengevat komen de argumenten van het bevoegd gezag en de ambtenaar op het volgende neer."

Transcriptie

1 Secretariaat DABB inlichtingen telefoon 1 bijlage(n) briefnummer ABB/2011/ datum Onderwerp: Advies m.b.t. bezwaarschrift functiewaardering In haar vergadering 2011 heeft de Commissie van advies bezwaren functiewaardering politie (hierna: de bezwarencommissie) het bezwaar behandeld van de tegen de waardering van de organieke functie van Materiedeskundige/coördinator bij het Bureau Vervoer van het in schaal 7. Dit bezwaar is verwoord in de aan het bevoegd gezag gerichte brief 2011 en is in genoemde vergadering van de commissie nader mondeling toegelicht. Samengevat komen de argumenten van het bevoegd gezag en de ambtenaar op het volgende neer. 1. Argumenten van het bevoegd gezag en de ambtenaar Samengevat komen de argumenten van het bevoegd gezag en de ambtenaar op het volgende neer. Het bevoegd gezag deelt 2011 de ambtenaar mee, dat het de functiebeschrijving van materiedeskundige/coördinator met bij het bureau Vervoer heeft vastgesteld en voornemens is de functie vast te stellen in niveau schaal 7. De inhoud van de functie van materiedeskundige/coördinator is vergeleken met de inhoud van de referentiefunctie Hoofd administratie, schaal 7 uit de reeks Administratieve en documentaire ondersteuning en Inkoper A, schaal 7 uit de reeks Facilitaire Zaken. Uit de vergelijking van de functiebeschrijving met de referentiefunctie Hoofd administratie, schaal 7, blijkt het bevoegd gezag, dat de volgende taken met elkaar overeenkomen: coördinatie en voortgangsbewaking, informant beoordeling medewerkers, begeleiding medewerkers, mede plannen en coördineren van activiteiten en bewaken van de voortgang, zorg dragen voor het beheer van het archief, verzorgen/bijhouden van subadministratie, voeren van administratief beheer. Uit de vergelijking van de functiebeschrijving met de referentiefunctie Inkoper A, schaal 7, blijkt, dat de volgende taken met elkaar overeenkomen: het bijhouden van leveranciersinformatie, leveringsmogelijkheden e.d., het beoordelen van offertes op technische aspecten, het participeren in projecten, het voeren van onderhandelingen met leveranciers, het beheren van klantrelaties/aanvragen van gebruikers. Het bevoegd gezag overweegt, dat het merendeel van de taken en verantwoordelijkheden in de functie van de ambtenaar op het niveau van schaal 7 van toepassing is. In de brief 2011, geeft de ambtenaar via zijn raadsman zijn bedenkingen weer. Hij is van mening, dat het voorgenomen besluit onvoldoende is gemotiveerd, omdat voor twee referentiefuncties op schaal 7-niveau is gekozen, terwijl ook functies op niveau schaal 8 van toepassing zouden kunnen zijn. Ten onrechte is gekozen voor de referentiefuncties Hoofd administratie en Inkoper A. De uitkomst van de waardering is onjuist, nu de functiebeschrijving 1:1 is gekopieerd van de functie van materiedeskundige inrichting, schaal 8. 1/9

2 In het besluit is slechts een beperkt aantal taken genoemd, dat voorkomt in de referentiefuncties en de functies van materiedeskundige/coördinator. De ambtenaar merkt op, dat bij de heroverweging nadrukkelijk de waardering van de functie van materiedeskundige inrichting moet worden meegenomen en dienen de werkzaamheden van zijn functie te worden vergeleken met de genoemde functie. De ambtenaar wijst op de vereiste materiedeskundigheid, de omgang van de budgetbewaking van ,- tot ,- en het zijn van aanspreekpunt voor de RDW. Deze elementen dienen bij de weging te worden meegenomen als bezwarende omstandigheid. De ambtenaar stelt het vervangingsschema op. Dit schema wordt 1:1 omgezet naar een financieel schema, dat door de afdeling Financiën en hemzelf wordt gebruikt voor het budgetbeheer betreffende de vervanging van voertuigen. De functie is gewaardeerd op basis van hiërarchische verhoudingen, terwijl de ambtenaar niet ondergeschikt is aan de hiërarchische verhoudingen. Dit houdt in, dat de door het bureau Arbeidsverhoudingen gehanteerde hiërarchische verantwoordelijkheid niet overeenkomt met de bestaande rapportagelijnen en verantwoordelijkheden binnen de ploeg Lease en Vervoer versus ploegchef, plaatsvervangend bureauchef en bureauchef. Ten onrechte is aan de ambtenaar meegedeeld, dat zijn functie niet in eenzelfde niveau kan worden ingedeeld als die van zijn leidinggevende. Hij wijst op de specifieke leidinggevende taak, die hij verricht en waarmee bij de waardering rekening dient te worden gehouden. Hij verzoekt daarom om zijn functie ook in te delen in niveau schaal 8. Het bevoegd gezag deelt bij brief 2011, mee, dat het op grond van het advies van het bureau Arbeidsvoorwaarden, besluit om de functie van materiedeskundige/coördinator in te delen in niveau schaal 7. Het advies maakt onderdeel uit van het besluit. Uit het advies blijkt dat voor het waarderen van de functie gebruik is gemaakt van het referentiemateriaal Functiewaardering Nederlandse Politie. Voor het waarderen van de functie van materiedeskundige/coördinator blijkt, dat in de reeks waarbinnen deze functie valt niet een referentiefunctie te zijn opgenomen, die één op één vergelijkbaar is. Het blijkt, dat deze functie delen van meerdere referentiefuncties in zich heeft. In dat geval wordt gesproken van een combinatiefunctie. In het geval van de functie van de ambtenaar is gebleken, dat de gekozen referentiefuncties de gecombineerde taken juist weergeven. Beaamd wordt, dat in het voorgenomen besluit 2011 niet alle overeenkomende taken worden genoemd. De genoemde taken zijn ter illustratie vermeld. Het blijkt, dat taken die niet zijn genoemd zowel in de referentiefuncties voorkomen als in de functie van de ambtenaar. Zo staat o.a. het taakbestanddeel budgetbewaking uit de functie van de ambtenaar ook vermeld in de referentiefunctie Hoofd administratie. Overigens betreft de budgetbewaking, zoals door de ambtenaar uitgevoerd, een administratieve taak. Er is geen sprake van het dragen van eindverantwoordelijkheid. Anders dan in de bedenkingen is aangegeven, komt in de functie van de ambtenaar het geven van leiding als specifieke taak niet voor. Wel is sprake van het begeleiden en coachen van minder ervaren collega s, het plannen van activiteiten, coördineren en het optreden als informant bij functioneringsgesprekken en beoordelingen. Deze werkzaamheden zijn in het advies meegenomen en komen ook voor in de referentiefunctie Hoofd administratie. Opgemerkt wordt, dat indien de taak leidinggeven wel in de functie van de ambtenaar zou zijn opgenomen, deze taak ook voor komt in de referentiefunctie van Hoofd administratie. Wat betreft de verwijzing in de bedenkingen naar de functie van materiedeskundige inrichting en het verzoek om de voor deze functie gebruikte referentiefuncties te benoemen en de werkzaamheden van de ambtenaar te vergelijken met de functie van de ambtenaar is in het advies het volgende opgemerkt. Het gaat in de onderhavige casus om de waardering van de functie van de ambtenaar op basis van het referentiemateriaal Functiewaardering Nederlandse Politie en de inbedding van deze functie in de organisatie. Het gaat hierbij niet aan om te verwijzen naar een andere organieke functie en de onderbouwing van de waardering van die functie. Vervolgens is niet aan de orde, dat de ambtenaar niet in schaal 8 kan worden ingeschaald, omdat hij dan even hoog zou zijn ingeschaald als zijn leidinggevende. Overigens is deze laatste als Leidinggevende beheerstaken B ingeschaald in schaal 9. Commissie van, ABB/2011/ /9

3 Op grond van het vorenstaande is op goede gronden gekomen tot het voornemen om de functie te waarderen op niveau schaal 7. De bedenkingen die hiertegen zijn aangevoerd, leiden niet tot een ander oordeel. Het advies luidt om te beslissen in overeenstemming met het voornemen en te bepalen, dat de functie van materiedeskundige/coördinator wordt gewaardeerd op niveau schaal 7. In de brief 2011 maakt de ambtenaar via zijn raadsman bezwaar tegen het besluit van het bevoegd gezag om de functie van materiedeskundige/coördinator in te delen in niveau schaal vult de ambtenaar via zijn raadsman de gronden nader aan. Hij geeft hierbij het volgende aan: - het bevoegd gezag heeft ten onrechte onvoldoende acht geslagen op de eerder ingediende zienswijze tegen het voorgenomen besluit. Hiermee is het bestreden besluit onzorgvuldig en onvoldoende gemotiveerd. Het bevoegd gezag heeft onder meer geen antwoord gegeven op zijn stelling, dat de functie(omschrijving) het beste aansluit bij die van materiedeskundige inrichting. Evenmin geeft het bevoegd gezag een uitputtende vergelijking tussen de functiebeschrijvingen van de referentiefuncties en de functie van materiedeskundige coördinator. De ambtenaar geeft aan, dat zijn bedenkingen als integraal en ingelast dienen te worden beschouwd; - de bij de functiewaardering gekozen referentiefuncties vormen geen juiste afspiegeling van de gecombineerde taken van de functie. Het bevoegd gezag onderbouwt niet, dat de gekozen referentiefuncties de gecombineerde taken van de functie juist weergeven. De ambtenaar merkt op, dat slechts een klein aantal taken uit zijn functie is te herleiden tot de referentiefuncties. Zo bevat de referentiefunctie Hoofd administratie slechts een zeer beperkt aantal taken uit zijn functie. De referentiefunctie bevat overigens wel het leidinggevende aspect van de functie. Vervolgens merkt de ambtenaar op, dat in het bestreden besluit ten onrechte niet alle overeenkomende taken in beschouwing zijn genomen, maar noemt het slechts een aantal voorbeeldtaken. Op deze wijze is sprake van een ondoorzichtige besluitvorming en onvoldoende motivering. Voor een correcte en zorgvuldige functiewaardering zouden alle taken uit de referentiefuncties aan bod moeten komen. Verder gaat het bevoegd gezag aan de materiedeskundige aspecten van de functie geheel voorbij, terwijl de bureauchef tijdens het gesprek met het bevoegd gezag de materiedeskundige aspecten heeft bevestigd. Binnen het korps bestaan zes materiedeskundige functies. Deze functies komen alle meer overeen met de functie dan de referentiefuncties en zijn hoger gewaardeerd dan niveau schaal 7. Daarom dienen deze functies wel degelijk in de functiewaardering te worden betrokken. Als beste functie om zijn functie mee te vergelijken is zijns inziens de functie van materiedeskundige inrichting, schaal 8. Als alternatieve referentiefuncties op niveau schaal 8 noemt hij de functies van coördinator, coördinator beheerstaken en coördinator vrijwillige politie. De ambtenaar wijst er op, dat de keuze voor de referentiefuncties dient te worden gemotiveerd. Tevens dient inzicht te worden gegeven op welke wijze andere functies uit het functiemateriaal zijn overwogen en op welke gronden deze buiten beschouwing zijn gelaten; - bij de functiewaardering zijn referentiefuncties in aanmerking gekomen, die niet voorkomen in het functiegebouw. De ambtenaar merkt op, dat de functies van Hoofd administratie en Inkoper niet meer voorkomen in het functiegebouw Om deze reden kunnen deze functies in redelijkheid niet als referentiefunctie worden gehanteerd; - de leidinggevende aspecten en het verantwoordelijkheidsgehalte van de functies zijn onjuist gewaardeerd. De budgetbewaking die onderdeel uitmaakt van zijn functie, wordt door het bevoegd gezag ten onrechte aangemerkt als een administratieve taak in tegenstelling tot een taak met eindverantwoordelijkheid. De formele eindverantwoordelijkheid van de bureauchef voor de budgetbewaking voor het gehele bureau laat onverlet de functionele verantwoordelijkheid dienaangaande behorende tot de functie van de ambtenaar. De ambtenaar merkt op, dat de zogenaamd administratieve functies, zoals die van inkopers en waarmee hij functioneel contact heeft, zijn ingedeeld in niveau schaal 10. De ambtenaar is van mening, dat het bevoegd gezag ten onrechte zijn functie typeert als niet leidinggevend. Zijn functie omvat onder meer de begeleiding van collega s, coaching, planning, coördinatie en de aanwezigheid bij functionerings- en beoordelingsgesprekken. Deze aspecten dienen als leidinggevende Commissie van, ABB/2011/ /9

4 aspecten te worden getypeerd. Hij wijst er op, dat de leidinggevende functies binnen het korps alle tenminste zijn ingedeeld in niveau schaal 8. De formeel leidinggevende onder wie hij ressorteert, is ingeschaald in schaal 10. De feitelijk leidinggevende (op proef) is ingeschaald in schaal 8. De ambtenaar wijst er op, dat het afbreukrisico als gevolg van het optreden als beslisser bij verzekeringen, wegenbelasting, BPM-teruggave, tankpasvoorzieningen en dergelijke in de functiewaardering ten onrechte niet is meegewogen; - het is voor de ambtenaar onduidelijk welke juridische grondslag bij de functiewaardering is gehanteerd. De ambtenaar merkt op, dat in het voorgenomen besluit is genomen op basis van de Regeling functiebeschrijving Regionaal Bij brief 2011 van de beleidsmedewerker arbeidsvoorwaarden is aangegeven, dat hiervoor moet worden gelezen artikel 4, lid 1 regeling functieonderhoud politie. Uit de toelichting bij deze regeling blijkt, dat deze regeling slechts betrekking heeft op het functieonderhoud en niet op de functiewaardering. Hieruit maakt ambtenaar op, dat de besluitvorming niet op een juiste of eenduidige juridische grondslag is genomen en daarmee onzorgvuldig is voorbereid en onvoldoende gemotiveerd; - het bestreden besluit is onvoldoende gemotiveerd en daarmee in strijd met de Algemene wet bestuursrecht. Vanwege de onvoldoende beantwoording van de ingediende bedenkingen en de onvolledige onderbouwing van de gekozen referentiefuncties is sprake van strijdigheid met artikel 3:46 Awb. Op grond van het vorenstaande verzoekt de ambtenaar het bezwaar gegrond te verklaren en per nieuw besluit de functie in te delen in niveau schaal 8. Vervolgens verzoekt hij om een vergoeding van 437,- op grond van artikel 7:15, tweede lid Awb en het Besluit Proceskosten Bestuursrecht. 2. Overwegingen van de bezwarencommissie De bezwarencommissie concludeert uit de met de adviesaanvraag meegezonden stukken, dat de ambtenaar bezwaar maakt tegen de indeling van de functie van materiedeskundige/coördinator in niveau schaal 7. De bezwarencommissie behandelt het bezwaar van de ambtenaar op grond van de bepalingen, die zijn opgenomen in de Regeling bezwarenprocedure functiewaardering politie (Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken van 5 augustus 1994, nr. EA94/U1820). De bezwarencommissie merkt op, dat hetgeen de ambtenaar heeft aangevoerd met betrekking tot de onzorgvuldigheid en de onvoldoende motivering van het bestreden besluit, in de advisering door de bezwarencommissie buiten beschouwing wordt gelaten, aangezien de bezwarencommissie zich in haar advisering beperkt tot de functiewaarderingstechnische aspecten van het bezwaar. Ten aanzien van hetgeen door bezwaarde is aangevoerd met betrekking tot de gemaakte kosten van rechtsbijstand, verwijst de bezwarencommissie naar het hieromtrent gestelde in artikel 7:15, lid 2, van de Algemene wet bestuursrecht. Uit het bepaalde in artikel 7:12 van de Awb vloeit echter voort, dat bij de beslissing op bezwaar door het bevoegd gezag ook ingegaan moet worden op genoemde bezwaren. Met betrekking tot het bezwaar van de ambtenaar ten aanzien van de toepassing van de grondslag van het systeem voor de bepaling van de zwaarte van zijn functie, merkt de bezwarencommissie het volgende op: De bezwarencommissie heeft de inhoud van de functie getoetst aan de (landelijk) geldende normen, zoals vastgelegd in het referentiemateriaal Functiewaardering Nederlandse Politie, dat door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is vastgesteld voor de toepassing van het Besluit bezoldiging politie (Bbp), artikel 6, tweede lid. In de Regeling bezwarenprocedure functiewaardering politie van 5 augustus 1994 is in de Toelichting onder Algemeen eerste alinea aangegeven, dat op grond van artikel 6, tweede lid van het Bbp, het technisch systeem en het referentiemateriaal Functiewaardering Nederlandse Politie zijn vastgesteld als systeem van Commissie van, ABB/2011/ /9

5 functiewaardering voor de Nederlandse politie. In de volgende zin is aangegeven, dat het gaat om de beschrijving, waardering en indeling van de organieke functie, welke plaatsvindt aan de hand van het genoemd referentiemateriaal. In de genoemde regeling is tevens opgenomen, dat de regeling bezwarenprocedure functiewaardering het karakter heeft van een revisieprocedure. De regeling heeft namelijk betrekking op het bepalen van de waardering en indeling (de functiewaardering) van de organieke functie van de ambtenaar. De ambtenaar kan de eigen functie vergelijken met en toetsen aan de referentiefuncties. Hieruit maakt de bezwarencommissie op, dat in het kader van de bezwarenprocedure de zwaarte van de functie inhoudelijk behoort te worden getoetst aan de referentiefuncties uit het referentiemateriaal. Dit materiaal is voor de ambtenaar beschikbaar en transparant. In de inleiding, punt 2 (het systeem van functiewaardering Nederlandse politie) is op blz. 8 van het referentiemateriaal Functiewaardering Nederlandse Politie aangegeven, dat het met het referentiemateriaal mogelijk is de functies, zoals die bij de Nederlandse politie voorkomen te waarderen. De bezwarencommissie merkt op dat het voor kan komen, dat het referentiemateriaal niet helemaal aansluit op de ter advisering aangeboden functie c.q. dat het referentiemateriaal hierin in het geheel niet voorziet. De bezwarencommissie zoekt dan binnen het referentiemateriaal naar elementen die naar zwaarte overeenkomen met elementen in de ter advisering aangeboden functie. Het kan voorkomen dat een functie moet worden gewaardeerd, die delen van meerdere referentiefuncties in zich heeft. Een dergelijke functie wordt aangemerkt als een combinatiefunctie. In de toetsing die hierna volgt, zal blijken dat in het geval van de functie van de ambtenaar sprake is van een combinatiefunctie. De bezwarencommissie kan zich, gezien de administratieve, verwervings- en onderhandelingstaken in de functie van de ambtenaar, overigens vinden in de keuze van de referentiefuncties, die het bevoegd gezag heeft gemaakt voor de bepaling van de zwaarte van de in het geding zijnde functie. Belangrijk bij de functiewaardering is om de functie in zijn geheel te bezien en niet te vergelijken op ieder afzonderlijk onderdeel, zoals de ambtenaar in zijn bezwaar verzoekt. De bezwarencommissie merkt vervolgens op, dat volgens de ambtenaar de inhoud van zijn functie ook moet worden getoetst aan de inhoud van vergelijkbare functies binnen de eigen organisatie. De bezwarencommissie wijst er op, dat deze functies geen functies zijn, die door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zijn vastgelegd in (het landelijk geldende) referentiemateriaal Functiewaardering Nederlandse Politie en het Vernieuwd Referentiemateriaal Functiewaardering Nederlandse Politie. De bezwarencommissie toetst bij de behandeling van geschillen ten aanzien van de bepaling van de zwaarte van de functie van de ambtenaar uitsluitend aan het vastgestelde referentiemateriaal en niet aan functies die hiervan geen deel uitmaken, zoals de door de ambtenaar in zijn bezwaar genoemde functies. De bezwarencommissie laat de door de ambtenaar genoemde functies in dit advies daarom verder buiten beschouwing. De bezwarencommissie heeft de inhoud van de functie van materiedeskundige/coördinator getoetst aan de geldende normen, zoals vastgelegd in het referentiemateriaal Functiewaardering Nederlandse Politie en het Vernieuwd Referentiemateriaal Functiewaardering Nederlandse Politie, dat door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is vastgesteld voor de toepassing van het Besluit bezoldiging politie, artikel 6, tweede lid, waaronder de reeks Administratieve en documentaire ondersteuning (nr. 14), in het bijzonder de referentiefunctie van Hoofd administratie, schaal 7, uit de subreeks Administratie en de reeks Facilitaire Zaken (nr. 19), in het bijzonder de referentiefuncties van Inkoper A, schaal 7 en Inkoper B, schaal 8, uit de subreeks Logistiek en Huisvesting en de reeks Informatievoorziening, Informatie & Communicatietechnologie (nr. 20), subreeks Ondersteuning in het bijzonder de referentiefunctie van Medewerker ondersteuning B (schaal 8) uit. Als uitgangspunt voor de bepaling van de zwaarte van de functie van de ambtenaar heeft de bezwarencommissie genomen de functiebeschrijving materiedeskundige/coördinator met vastgesteld Commissie van, ABB/2011/ /9

6 Uit de overgelegde informatie blijkt, dat de functie zich in hoofdzaak richt op orderbeheer; coördinatie/administratie; advisering; projecten/overige taken en contacten. Het orderbeheer houdt in het behandelen van aanvragen van gebruikers op voertuiggebied, het maken van orders, het monitoren van de levering en het controleren van de factuur op juistheid, het aanvragen van offerten, beoordelen op commerciële en technische aspecten en het uitvoeren van prijsanalyses, het participeren bij projecten, het verzorgen van opdrachten en het voeren van onderhandelingen met leveranciers, het verzorgen van de budgetbewaking. De coördinatie/administratie houdt in het fungeren als eerst aanspreekpunt, het verdelen van de werkzaamheden, het begeleiden en coachen van minder ervaren collega s, het optreden als informant bij functioneringsgesprekken en beoordelingen, het beoordelen van binnengekomen gesprekken en het zelfstandig afhandelen of doorverwijzen, het mede plannen en coördineren van activiteiten en het bewaken van de voortgang, het inventariseren, doorgeven en bewaken van problemen aan externe instanties, het bijhouden van subadministraties, en het zorg dragen en beheren van het archief. De advisering betreft het adviseren van de leiding en afnemers op het gebied van voertuigen, het verrichten van gebruikersonderzoeken en het doen van voorstellen, het schouwen van voertuigen en adviseren over afschrijvingstermijnen, het aanleveren van vervangingsoverzichten ten behoeve van de begroting en financiën. De projecten/overige taken houden in het participeren in project-, taak- en werkgroepen, het rapporteren van resultaten en voorbereiden van managementrapportages, het bewaken en registreren van toegewezen budgetten, het beheren van het tankeiland en de tankpassen. De contacten worden onderhouden met de contactpersoon van de RDW, alsmede met in- en externe personen en instanties. De niveaubepalende elementen zijn de coördinatiefunctie, de advisering op het gebied van voertuigen en het als materiedeskundige deelnemen aan projecten. De bezwarencommissie heeft de inhoud van de functie van de ambtenaar eerst getoetst aan de inhoud van de referentiefunctie van Hoofd administratie (schaal 7) uit de reeks nr. 14, subreeks Administratie. De referentiefunctie is opgebouwd uit de volgende hoofdtaken: operationele leiding, personeelszorg en administratie, post en archief, financiën, materieel, personeel, overige en contacten. Uit de nadere informatie blijkt, dat de operationele leiding inhoudt het geven van dagelijkse leiding aan een groep medewerkers, het verdelen van het werk over de groep in de vorm van planning, coördinatie en voortgangsbewaking van de werkzaamheden, vervolgens is het hoofd belast met de zorg voor materieel en het motiveren en stimuleren van medewerkers. De personeelszorg en administratie impliceert de zorg voor de verlof- en dienstplanning, het houden van functioneringsgesprekken en het als informant optreden bij de beoordeling van medewerkers en voorts het verzorgen van de introductie en begeleiding van medewerkers. De post- en archieftaak houdt in het zorgdragen voor de afhandeling en afwerking van poststukken, het verzorgen van de correspondentie met betrekking tot diverse subadministraties, het beheren van het archief. De taak financiën houdt in de budgetbewaking en het beheer van de voorschotkas, alsmede het voorbereiden van de begroting en de meerjarenraming. De taak materieel houdt in het voeren van het administratief beheer over de kantoorinventaris, kleding- en uitrustingstukken, vervoers- en verbindingsmiddelen, overige goederen en materieel. De taak personeel omvat het dragen van de verantwoordelijkheid voor het bijhouden van gegevens ten behoeve van de personeelsadministratie. De taak overige houdt in het doen van voorstellen ter verbetering van de administratieve organisatie. De contacten zijn gericht op het verstrekken van informatie over de diverse regelingen en interne instructies. Toetsing leert, dat in beide functies sprake is van het verdelen van de werkzaamheden, planning, coördinatie en voortgang, begeleiding van medewerkers, optreden als informant bij beoordelingen, budgetbewaking en archief en ander beheer, verrichten van werkzaamheden voor subadministraties. Echter, in de referentiefunctie is sprake van het geven van dagelijkse leiding over een groep medewerkers, het houden van functioneringsgesprekken, de zorg voor de verlof- en dienstplanning, het voorbereiden van de begroting en de meerjarenraming, het doen van voorstellen ter verbetering van de administratieve organisatie. Commissie van, ABB/2011/ /9

7 Deze taken ontbreken in de functie van de ambtenaar. Met name op grond van de leidinggevende taak aan een groep is, zo is de bezwarencommissie van mening, de zelfstandigheid in de referentiefunctie groter dan in de functie van de ambtenaar. Daar staat ter compensatie tegenover, dat in de functie van de ambtenaar sprake is van advisering op het gebied van voertuigen en afschrijvingstermijnen en het als materiedeskundige deelnemen in projecten. Deze aspecten ontbreken in de referentiefunctie. De bezwarencommissie acht beide functies op grond van het vorenstaande qua zwaarte gelijkwaardig. Hierbij is een aantal aspecten nog niet in beschouwing genomen. Dit volgt hierna. De bezwarencommissie heeft de inhoud van de functie van de ambtenaar vervolgens getoetst aan de inhoud van de referentiefunctie van Inkoper A (schaal 7) uit de reeks nr. 19, subreeks Logistiek en Huisvesting. De referentiefunctie heeft als hoofdtaken: Inkoop, Beheer, Overig en Contacten. Uit de nadere functie-inhoud blijkt het volgende: De inkooptaak houdt in het participeren in regionale aanbestedingsprojecten, het verrichten van eenvoudige inkoopwerkzaamheden ten behoeve van raamcontracten en individuele inkoop, het bijhouden van leveranciersinformatie, leveringsmogelijkheden, prijzen, kortingen en dergelijke, het bewaken van regiobrede inkoop- en administratieve procedures en van normen voor leveranciersbeoordeling, het beoordelen van offertes op opzet en formulering van aan te vragen offertes en het voeren van onderhandelingen met leveranciers. De beheertaak houdt in het beheren van klantrelaties en van (raam)contracten met betrekking tot de toegewezen productgroep, het opstellen van activiteitenplan(nen) en het signaleren van ontwikkelingen met betrekking tot de toegewezen productgroep, het verzorgen van de auditing met betrekking tot de toegewezen productgroep o.a. op prijs/kwaliteitsverhouding, het beheren van aan projecten toegewezen deelbudgetten, het beheren van in informatiebestanden opgeslagen (commerciële) informatie, het opzetten, begeleiden en verzorgen van administratieve processen bij de aanschaf van producten en diensten, het verstrekken van informatie aan potentiële opdrachtgevers/klanten met betrekking tot de toegewezen productgroep. De taak overig betreft het implementeren en vertalen van het vastgestelde beleid naar uitvoering en evaluatie en het verstrekken van informatie met betrekking tot de toegewezen productgroep. De taak contacten houdt in het overleggen met opdrachtgevers, gebruikers en derden, alsmede met leveranciers. De niveaubepalende elementen zijn het verrichten van inkoopactiviteiten, het voeren van onderhandelingen met betrekking tot de toewezen productgroep en de keuzebepaling van de leverancier. Toetsing leert dat in beide functies inkoopactiviteiten plaatsvinden, waarbij met name sprake is van het maken van orders, het beoordelen op commerciële en technische aspecten, het uitvoeren van prijsanalyses/auditing o.a. op prijs/kwaliteitsverhouding, het voeren van onderhandelingen en het participeren in projecten. Daar waar in de functie van de ambtenaar sprake is van advisering, is daarentegen in de referentiefunctie sprake van het opstellen van activiteitenplannen, het signaleren van ontwikkelingen, het implementeren en vertalen van vastgesteld beleid naar uitvoering en evaluatie. Op grond van het vorenstaande acht de bezwarencommissie beide functies qua zwaarte gelijkwaardig. Vervolgens heeft de bezwarencommissie de inhoud van de functie van de ambtenaar vervolgens getoetst aan de inhoud van de referentiefunctie van Inkoper B (schaal 8) uit de reeks nr. 19, subreeks Logistiek en Huisvesting. De referentiefunctie heeft als hoofdtaken: dezelfde als die van Inkoper A, alsmede: inkoop en advies. De taak inkoop behelst het coördineren van eenvoudige (regionale) aanbestedingsprojecten, het participeren in gecompliceerde (regionale) aanbestedingsprojecten, het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van gecompliceerde individuele in- en verkoop. De taak advies houdt in het adviseren van de leiding en afnemers met betrekking tot de toegewezen productgroep, inclusief de advisering over het aangaan van financiële verbintenissen. De niveaubepalende elementen zijn het verrichten van in- en verkoopactiviteiten, advisering met betrekking tot toegewezen productgroep, het voeren van onderhandelingen en het afhandelen van contracten. Commissie van, ABB/2011/ /9

8 Toetsing leert dat in beide functies sprake is van het adviseren van de leiding en afnemers met betrekking tot de toegewezen productgroep, maar dat het coördineren van eenvoudige (regionale) aanbestedingsprojecten in de functie van de ambtenaar niet voorkomt. Verder is uit de beschikbaar gekomen informatie niet gebleken, dat de ambtenaar participeert in gecompliceerde (regionale) aanbestedingsprojecten. Dit geschiedt op een hoger niveau. Hetzelfde geldt ten aanzien van het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van gecompliceerde individuele in- en verkoop. Op grond van het vorenstaande acht de bezwarencommissie de referentiefunctie zwaarder dan de functie van de ambtenaar. Omdat nog niet alle aspecten aan de orde zijn geweest heeft de bezwarencommissie de inhoud van de functie van de ambtenaar getoetst aan de inhoud van de referentiefunctie van Medewerker ondersteuning B (schaal 8) uit de reeks Informatievoorziening, Informatie & Communicatietechnologie (nr. 20), subreeks Ondersteuning. De referentiefunctie heeft als hoofdtaken: configuratiebeheer, servicedesk en overige taken. De taak configuratiebeheer bestaat uit het binnen kaders en procedures aanschaffen van hard- en software voor gebruikersgroepen; het organiseren en testen op compatibiliteit, juistheid, compleetheid en gebruiksvriendelijkheid van nieuwe of aangepaste hard- en software; het dragen van verantwoordelijkheid voor distributie, installatie en gebruiksklaar maken van eindgebruiker apparatuur, programmatuur, randapparatuur, en afvoer en vervanging hiervan; het beheer van de hard- en software, het zorgen voor regelmatig onderhoud aan eindgebruiker programmatuur en apparatuur; het dragen van verantwoordelijkheid voor opstellen, bijhouden en uitvoeren van onderhoudsschema s, richtlijnen en handleidingen voor gebruikers van eindgebruikersprogrammatuur en apparatuur; het dragen van verantwoordelijkheid voor het bedrijfsklaar houden van het telematicanetwerk, beeld, data en spraak (radio en telefoon), randapparatuur, de bediening van apparatuur en de bewaking beschikbaarheid telematicanetwerk. De taak de servicedesk gaan om het zorgdragen voor de afhandeling van aangemelde complexe incidenten conform gemaakte afspraken en het dragen van verantwoordelijkheid voor de bewaking van het servicedesk- en incidenten beheersproces; het inschakelen van derden (systeembeheer, leveranciers of gespecialiseerde helpdesks van softwareontwikkelaars) en het op de hoogte houden van gebruikers over de voortgang en afdoening van incidenten; het toepassingsgericht instrueren en voorlichten van gebruikers bij gebruik nieuwe apparatuur en programmatuur (gebruikersinterface); het informeren van gebruikers over de voortgang dan wel afgehandelde melding(en), het aangeven van oplossingen om herhalingen te voorkomen en binnen gestelde kaders doen van aanbevelingen om veel voorkomende incidenten structureel op te lossen (relatie met probleembeheer); het dragen van verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het probleembeheer op eindgebruikerapparatuur, waaronder het analyseren van incidenten, het oplossen van incidenten of het inschakelen van specialisten op het gebied van techniek en/of applicaties. Aan de overige taken wordt vormgegeven door het coördineren van werkzaamheden en het waarborgen van de voortgang van lopende activiteiten binnen de servicedesk; het begeleiden en superviseren van externe medewerkers en medewerkers ondersteuning; het participeren in veranderingsprocessen met betrekking tot complexe implementatieprojecten ICT-infrastructuur. Niveaubepalende elementen zijn het binnen kaders en procedures aanschaffen van hard- en software voor gebruikersgroepen, het organiseren en testen op compatibiliteit, juistheid, compleetheid en gebruiksvriendelijkheid van nieuwe of aangepaste hard- en software; het zelfstandig analyseren, beoordelen en oplossen van incidenten en het zorgdragen voor de documentatie hiervan en het optimaliseren van het gebruik van het systeem; het dragen van verantwoordelijkheid voor het configuratie en servicedesk beheerproces, het proces probleembeheer van eindgebruik apparatuur en programmatuur; het adviseren van de lijn en gebruikers en het begeleiden van medewerkers. Toetsing leert, dat in zowel de organieke functie als in de referentiefunctie sprake is van het verwerven van goederen. In de organieke functie gaat het om het aanschaffen van voertuigen, met name daar waar de gebruiker specifieke eisen heeft. De ambtenaar dient dan door onderzoek van productspecificaties te komen met een passend voertuig. In de referentiefunctie dient naast vergelijkend onderzoek naar aan apparatuur en software, dat voldoet aan de wensen van de gebruiker, tevens door het houden van testen te worden onderzocht of deze compatibel is met de overige aanwezig zijnde hard- en software. Daarnaast wordt getest op juistheid compleetheid en gebruiksvriendelijkheid. De bezwarencommissie acht het testen van aan te Commissie van, ABB/2011/ /9

9 schaffen middelen in de referentiefunctie complexer en daardoor zwaarder dan het doen van onderzoek van productspecificaties. Vervolgens constateert de bezwarencommissie, dat naast de rol ten aanzien van het verkrijgen van voertuigen, in de organieke functie sprake is van het beheer van het tankeiland en tankpassen. In de referentiefunctie is, naast het aanschaffen van hard- en software, sprake van het zorgdragen voor de afhandeling van aangemelde complexe incidenten en het documenteren hiervan. De bezwarencommissie acht de afhandeling van complexe incidenten zwaarder dan het beheer van het tankeiland en tankpassen, omdat bij de afhandeling van complexe incidenten sprake is van het zelfstandig analyseren en beoordelen van problematiek en het door het creatief aanwenden van kennis en ervaring oplossen van de problematiek. De bezwarencommissie acht daarom de inhoud van de referentiefunctie van Medewerker ondersteuning B zwaarder dan de inhoud van de organieke functie van Materiedeskundige/coördinator. Op grond van het vorenstaande concludeert de bezwarencommissie, dat de organieke functie van Materiedeskundige/coördinator behoort te worden ingedeeld in niveau schaal 7. De bezwarencommissie acht de bezwaren van de ambtenaar ongegrond. De bezwarencommissie voegt bij deze brief het voor de ambtenaar bestemde afschrift van deze brief. De bezwarencommissie verzoekt u dit afschrift aan betrokkene uit te reiken, samen met uw beslissing op het bezwaar. Van die beslissing ontvangt de bezwarencommissie graag gelijktijdig een afschrift. Hoogachtend Namens de bezwarencommissie, voorzitter secretaris Commissie van, ABB/2011/ /9

Functie: Medewerker administratieve organisatie en interne controle

Functie: Medewerker administratieve organisatie en interne controle Advies Nr. 51 Functie: Medewerker administratieve organisatie en interne controle In haar vergadering van 3 december 1998 heeft de bezwarencommissie functiewaardering politie het bezwaar behandeld van

Nadere informatie

Commissie van Advies bezwaren functiewaardering Politie

Commissie van Advies bezwaren functiewaardering Politie Functie : Gegevensbeheerder / Kerninstructeur BVH Schaal ingedeeld : schaal 6 gevraagd : schaal 7 Dossier: 13.21 Uitspraak: 2013 Argumenten van het bevoegd gezag en de ambtenaar Samengevat komen de argumenten

Nadere informatie

Commissie van Advies bezwaren functiewaardering Politie

Commissie van Advies bezwaren functiewaardering Politie Functie : Groepschef Verkeershandhavingsteam (VHT) Schaal ingedeeld : schaal 8 gevraagd : schaal 9 Dossier: 13.17 Uitspraak: 2013 Bijzonderheden Argumenten van het bevoegd gezag en de ambtenaar Samengevat

Nadere informatie

Commissie van Advies Bezwaren Functiewaardering Politie

Commissie van Advies Bezwaren Functiewaardering Politie Commissie van Advies Bezwaren Functiewaardering Politie Aan: Bijlagen - Dossiernr. ABB/2002/0070 september 2002 Onderwerp Bezwaar functiewaardering @ In haar vergadering van @ heeft de bezwarencommissie

Nadere informatie

Advies Nr. 64. Commissie van Advies Bezwaren Functiewaardering Politie

Advies Nr. 64. Commissie van Advies Bezwaren Functiewaardering Politie Commissie van Advies Bezwaren Functiewaardering Politie Advies Nr. 64 In haar vergadering van 6 april 2000 heeft de bezwarencommissie functiewaardering politie het bezwaar behandeld van de heer G. tegen

Nadere informatie

Advies Nr. 52. Functie: Trainer/instructeur

Advies Nr. 52. Functie: Trainer/instructeur Advies Nr. 52 Functie: Trainer/instructeur In haar vergadering van 18 februari 1999 heeft de bezwarencommissie functiewaardering politie het bezwaar behandeld van de heer H tegen de waardering van de organieke

Nadere informatie

Advies nr. 15. AAN: Bevoegd gezag X. Bijlagen - div. FWP.xxx P/xx Onderwerp Bezwaar functiewaardering de heer Y

Advies nr. 15. AAN: Bevoegd gezag X. Bijlagen - div. FWP.xxx P/xx Onderwerp Bezwaar functiewaardering de heer Y Advies nr. 15 AAN: Bevoegd gezag X Bijlagen - div. FWP.xxx P/xx Onderwerp Bezwaar functiewaardering de heer Y In haar vergadering van 10 oktober 1996 heeft de bezwarencommissie functiewaardering politie

Nadere informatie

Commissie van Advies Bezwaren Functiewaardering Politie

Commissie van Advies Bezwaren Functiewaardering Politie Commissie van Advies Bezwaren Functiewaardering Politie Aan: Bijlagen - Dossiernr. ABB/2002/0114 september 2002 Onderwerp Bezwaar functiewaardering @ In haar vergadering van @ heeft de bezwarencommissie

Nadere informatie

REGELING FUNCTIEBESCHRIJVING EN WAARDERING OMGEVINGSDIENST GRONINGEN CONCEPT

REGELING FUNCTIEBESCHRIJVING EN WAARDERING OMGEVINGSDIENST GRONINGEN CONCEPT REGELING FUNCTIEBESCHRIJVING EN WAARDERING OMGEVINGSDIENST GRONINGEN CONCEPT Bijzonder Georganiseerd Overleg Groningen 15 mei 2013 1 Artikel 1. Definities In deze regeling wordt verstaan onder: a. Functiehouder:

Nadere informatie

RUD Utrecht. Procedureregeling functiebeschrijving en waarderingrud Utrecht

RUD Utrecht. Procedureregeling functiebeschrijving en waarderingrud Utrecht RUD Utrecht Procedureregeling functiebeschrijving en waarderingrud Utrecht 1 Regeling functiebeschrijving en -waardering RUD Utrecht Het dagelijks bestuur van de RUD Utrecht Overwegende - dat de RUD Utrecht

Nadere informatie

Functieprofiel: Ondersteuner ICT Functiecode: 0405

Functieprofiel: Ondersteuner ICT Functiecode: 0405 Functieprofiel: Ondersteuner ICT Functiecode: 0405 Doel Registreren en (laten) oplossen van vragen en storingen van ICT-gebruikers binnen de richtlijnen van de afdeling, teneinde bij te dragen aan efficiënt

Nadere informatie

Functieprofiel: Medewerker Gebouw en Techniek Functiecode: 0702

Functieprofiel: Medewerker Gebouw en Techniek Functiecode: 0702 Functieprofiel: Techniek Functiecode: 0702 Doel Uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden, het doen van aanpassingen, alsmede bedienen van installaties/machines, binnen geldende werkprocessen en afspraken

Nadere informatie

Administrateur. Context. Doel. Rapporteert aan/ontvangt hiërarchische richtlijnen van: Directeur dienst Afdelingshoofd

Administrateur. Context. Doel. Rapporteert aan/ontvangt hiërarchische richtlijnen van: Directeur dienst Afdelingshoofd Administrateur Doel Realiseren van beheersmatige, adviserende en managementondersteunende administratieve werkzaamheden ten behoeve van de instelling, dan wel onderdelen daarvan, binnen vastgestelde procedures

Nadere informatie

CONCEPT. De Minister van Veiligheid en Justitie, Gelet op artikel 6, negende lid, van het Besluit bezoldiging politie: Besluit:

CONCEPT. De Minister van Veiligheid en Justitie, Gelet op artikel 6, negende lid, van het Besluit bezoldiging politie: Besluit: directoraat-generaal Veiligheid Personeel & Materieel CONCEPT Regeling van de Minister van Veiligheid en Justitie van DGV Politie/Personeel en Materieel, houdende invoering van de Tijdelijke regeling functieonderhoud

Nadere informatie

UITSPRAAK 1. VERLOOP VAN DE PROCEDURE. Samenvatting 102061, 102062 en 102064

UITSPRAAK 1. VERLOOP VAN DE PROCEDURE. Samenvatting 102061, 102062 en 102064 Samenvatting 102061, 102062 en 102064 Bezwaren van drie opleidingsmanagers tegen de gevolgde procedure, de functiebeschrijving en de functiewaardering. Werknemers stellen dat de procedure onzorgvuldig

Nadere informatie

SAMENVATTING. het College van bestuur van de C, gevestigd te B, verweerder, hierna te noemen de werkgever

SAMENVATTING. het College van bestuur van de C, gevestigd te B, verweerder, hierna te noemen de werkgever 103346 SAMENVATTING Bezwaar tegen indeling in profiel van Docent C schaal 11 HBO Werknemer wenst indeling in profiel Docent D en stelt een aantal kernactiviteiten van dat profiel uit te voeren. De werknemer

Nadere informatie

Klachtenregeling primair onderwijs

Klachtenregeling primair onderwijs Klachtenregeling primair onderwijs Het bevoegd gezag van obs Hendrik van Brederode, gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra, gehoord de gemeenschappelijke

Nadere informatie

het College van Bestuur van C, gevestigd te D, verweerder, hierna te noemen de werkgever gemachtigde: mr. M.J.A. de Bruijn

het College van Bestuur van C, gevestigd te D, verweerder, hierna te noemen de werkgever gemachtigde: mr. M.J.A. de Bruijn 103376 S AMENV ATTING Bezwaar tegen indeling in profiel Docent 3 schaal 10 HBO De bezwaren tegen de gevolgde procedure kunnen naar het oordeel van de Commissie niet leiden tot gegrondheid van het bezwaar.

Nadere informatie

Beheerder ICT. Context. Doel

Beheerder ICT. Context. Doel Beheerder ICT Doel Zorgdragen voor het doen functioneren van ICTproducten en het instandhouden van de kwaliteit daarvan, passend binnen het beleid van de afdeling, teneinde aan de eisen en wensen van de

Nadere informatie

Technisch projectmedewerker

Technisch projectmedewerker Technisch projectmedewerker Doel Bijdragen aan de uitvoering van projecten vanuit de eigen discipline, uitgaande van een projectplan en onder verantwoordelijkheid van een Projectmanager/ -leider, zodanig

Nadere informatie

8 bezwaren tegen indeling in profiel Instructeur Praktijkonderwijs 2 schaal 8 HBO

8 bezwaren tegen indeling in profiel Instructeur Praktijkonderwijs 2 schaal 8 HBO 103539 SAMENVATTING 8 bezwaren tegen indeling in profiel Instructeur Praktijkonderwijs 2 schaal 8 HBO De werknemers zijn werkzaam als instructeur voor het leerhotel van de hogeschool en bepleiten een hogere

Nadere informatie

KLACHTENREGELING VEILIGHEIDSREGIO AMSTERDAM-AMSTELLAND

KLACHTENREGELING VEILIGHEIDSREGIO AMSTERDAM-AMSTELLAND KLACHTENREGELING VEILIGHEIDSREGIO AMSTERDAM-AMSTELLAND Het dagelijks bestuur en de voorzitter van het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland, ieder voor zover zij bevoegd zijn;

Nadere informatie

Klachtenregeling. Directeur De directeur van Pool Management & Organisatie b.v.

Klachtenregeling. Directeur De directeur van Pool Management & Organisatie b.v. Klachtenregeling Inleiding Klachtenregeling Pool Management Academy inzake cursussen, trainingen, opleidingen, coaching of begeleidingstrajecten, uitgevoerd door Pool Management Academy in opdracht van

Nadere informatie

Facilitair accountmanager

Facilitair accountmanager Facilitair accountmanager Doel Inventariseren en analyseren van de wensen en ervaringen van klanten van de dienst ten aanzien van de dienstverlening en het uitzetten van daaruit voorvloeiende activiteiten,

Nadere informatie

Functieprofiel: Beheerder ICT Functiecode: 0403

Functieprofiel: Beheerder ICT Functiecode: 0403 Functieprofiel: Beheerder ICT Functiecode: 0403 Doel Zorgdragen voor het doen functioneren van ICT-producten en de ICTinfrastructuur en het instandhouden van de kwaliteit daarvan, passend binnen het beleid

Nadere informatie

Doel. Context VSNU UFO/INDELINGSINSTRUMENT FUNCTIEFAMILIE ICT FUNCTIONEEL (INFORMATIE) BEHEERDER VERSIE 1 MEI 2012

Doel. Context VSNU UFO/INDELINGSINSTRUMENT FUNCTIEFAMILIE ICT FUNCTIONEEL (INFORMATIE) BEHEERDER VERSIE 1 MEI 2012 Functioneel (informatie) beheerder Doel Zorgdragen voor het inrichten, aanpassen, vernieuwen en onderhouden van de informatievoorziening (processen, procedures en/of systemen), passend binnen het informatiebeleid

Nadere informatie

Bijlage II Procedure FuWater

Bijlage II Procedure FuWater Bijlage II Procedure FuWater Artikel 1.1 Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: a. ambtenaar: degene zoals bedoeld in artikel 1.2.1, van de Sectorale arbeidsvoorwaardenregelingen waterschapspersoneel

Nadere informatie

Technicus onderwijs- en onderzoekgebonden - profiel O

Technicus onderwijs- en onderzoekgebonden - profiel O Technicus onderwijs- en onderzoekgebonden - profiel O Doel Ontwerpen, ontwikkelen en (doen) vervaardigen van apparatuur/instrumenten, installaties en (ICT-) systemen, binnen de doelstellingen van de dienst/afdeling

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING SCHOLENGEMEENSCHAP BONAIRE

FUNCTIEBESCHRIJVING DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING SCHOLENGEMEENSCHAP BONAIRE FUNCTIEBESCHRIJVING DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING SCHOLENGEMEENSCHAP BONAIRE FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Directeur bedrijfsvoering Codering Organisatie Scholengemeenschap Bonaire Salarisschaal Indelingsniveau

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

Taakomschrijvingen ambtelijk secretaris van medezeggenschapsorganen

Taakomschrijvingen ambtelijk secretaris van medezeggenschapsorganen Taakomschrijvingen ambtelijk secretaris van medezeggenschapsorganen De VASMO (Vereniging voor Ambtelijk Secretarissen van Medezeggenschapsorganen) heeft een 3 deling in de niveaus voor ambtelijk secretarissen

Nadere informatie

Secretaresse. Context. Doel

Secretaresse. Context. Doel Secretaresse Doel Uitvoeren van secretariële en administratieve werkzaamheden ten behoeve van de leidinggevende en/of de medewerkers van de afdeling, zodanig dat deze in staat wordt/ worden gesteld de

Nadere informatie

SAMENVATTING. 105795 - Klacht over informatieverstrekking, ontoereikend veiligheidsbeleid en niet adequate begeleiding; SO

SAMENVATTING. 105795 - Klacht over informatieverstrekking, ontoereikend veiligheidsbeleid en niet adequate begeleiding; SO SAMENVATTING 105795 - Klacht over informatieverstrekking, ontoereikend veiligheidsbeleid en niet adequate begeleiding; SO Een ouder klaagt erover dat de school haar onvoldoende heeft geïnformeerd over

Nadere informatie

Bibliotheektechnisch medewerker

Bibliotheektechnisch medewerker Bibliotheektechnisch medewerker Doel Uitvoeren van de eerstelijnsinformatievoorziening aan gebruikers inzake informatiebestanden, alsmede verrichten van bibliotheektechnische werkzaamheden, om (facultaire)

Nadere informatie

SAMENVATTING ADVIES. de Raad van bestuur van C, gevestigd te D, verweerder, hierna te noemen de werkgever

SAMENVATTING ADVIES. de Raad van bestuur van C, gevestigd te D, verweerder, hierna te noemen de werkgever 102849 SAMENVATTING Bezwaar tegen indeling als Beheerder ICT 3 schaal 8 HBO Werknemer wenst indeling in niveau 1 of 2 van het profiel Beheerder ICT. Functieniveau 1 komt niet in aanmerking omdat het indelingscriterium

Nadere informatie

Reglement bezwaarprocedure SVWN

Reglement bezwaarprocedure SVWN Reglement bezwaarprocedure SVWN Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland Versie 1.0, vastgesteld 15 december 2015 1/10 Inhoud Begripsbepalingen... 3 De bezwaarcommissie... 3 Procedure... 4 Voorbereiden

Nadere informatie

Inhoudsopgave Klachtenregeling Winkler Prins 2014

Inhoudsopgave Klachtenregeling Winkler Prins 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1. Soorten klachten... 3 1.2. Verschil klacht, bezwaar en beroep... 3 2. Begripsbepalingen... 4 3. Klachtenprocedure... 5 3.1. Vertrouwenspersoon: aanstelling en taken...

Nadere informatie

Klachtenprocedure. 1. Definities

Klachtenprocedure. 1. Definities Klachtenprocedure Bent u ondanks onze inspanningen om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, niet tevreden over E&R Opleidingen, dan kunt u een klacht indienen. Wij zullen er alles aan doen om uw klacht

Nadere informatie

Functieprofiel: Medewerker Front Office Functiecode: 0604

Functieprofiel: Medewerker Front Office Functiecode: 0604 Functieprofiel: Medewerker Front Office Functiecode: 0604 Doel Aannemen en (mede)uitvoeren van klantvraag en/of bemiddelen tussen klant en relevante derden, conform de klantvraag en binnen bestaande afspraken

Nadere informatie

het College van Bestuur van C, gevestigd te D, verweerder, hierna te noemen de werkgever gemachtigde: mr. W. Brussee

het College van Bestuur van C, gevestigd te D, verweerder, hierna te noemen de werkgever gemachtigde: mr. W. Brussee 103469 S AMENV ATTING Bezwaar tegen de waardering als programmacoördinator/docent 10 BVE Werknemer is in het kader van de invoering van FUWA-BVE benoemd als programmacoördinator/docent schaal 10 opleiding

Nadere informatie

BEZWARENREGLEMENT ex. artikel 7:13 Awb van de Openbare Rechtspersoon Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio te Zwolle

BEZWARENREGLEMENT ex. artikel 7:13 Awb van de Openbare Rechtspersoon Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio te Zwolle BEZWARENREGLEMENT ex. artikel 7:13 Awb van de Openbare Rechtspersoon Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio te Zwolle Het bevoegd gezag, zijnde het College van Bestuur van de Openbare Rechtspersoon Openbaar

Nadere informatie

ORBA informatiebijeenkomst. Introductie nieuwe referentiefuncties in het Schoonmaaken Glazenwassersbedrijf. R.P.J. (Ruud) Niessen M.

ORBA informatiebijeenkomst. Introductie nieuwe referentiefuncties in het Schoonmaaken Glazenwassersbedrijf. R.P.J. (Ruud) Niessen M. ORBA informatiebijeenkomst Introductie nieuwe referentiefuncties in het Schoonmaaken Glazenwassersbedrijf R.P.J. (Ruud) Niessen M. (Maaike) Jacobi Even voorstellen: EVZ organisatie-advies - Opgericht in

Nadere informatie

Arbo- en Milieudeskundige

Arbo- en Milieudeskundige Arbo- en Milieudeskundige Doel Ontwikkelen van beleid, adviseren, ondersteunen en begeleiden van management, medewerkers en studenten, alsmede bijdragen aan de handhaving van wet- en regelgeving, binnen

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer JuZa-001597-ibo

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer JuZa-001597-ibo AANTEKENEN NOS - RTV t.a.v. het bestuur Sumatralaan 45 1217 GP HILVERSUM Datum Onderwerp 3 maart 2005 beslissing op bezwaar NOS-EK Schaatsen Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer JuZa-001597-ibo

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar Openbaar Onderwerp Beslissingen op bezwaar gericht tegen last onder dwangsom Regentessestraat 3 Programma / Programmanummer Ruimte & Cultuurhistorie / 1031 BW-nummer D12.871468 Portefeuillehouder H. Kunst

Nadere informatie

Medewerker audiovisuele technieken (regie)

Medewerker audiovisuele technieken (regie) technieken (regie) Doel (Regisseren van het) vervaardigen van (audio)visuele en/of multimedia producties, alsmede terzake adviseren van opdrachtgevers en begeleiden van externe uitvoerders, teneinde een

Nadere informatie

Opleider. Context. Doel

Opleider. Context. Doel Opleider Doel (Mede)ontwikkelen van het opleidingsbeleid en ontwikkelen en (laten) verzorgen van trainingen en voor verschillende interne en/of externe doelgroepen, binnen de kaders van het beleid en de

Nadere informatie

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Winsum, gelet op artikel 14 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Winsum, gelet op artikel 14 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens; Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Winsum, gelet op artikel 14 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens; besluit vast te stellen de navolgende Beheerregeling

Nadere informatie

Geen nieuwe baan, geen bezwaar en geen ombudsman Gemeente Amsterdam Dienst Stadstoezicht

Geen nieuwe baan, geen bezwaar en geen ombudsman Gemeente Amsterdam Dienst Stadstoezicht Rapport Gemeentelijke Ombudsman Geen nieuwe baan, geen bezwaar en geen ombudsman Gemeente Amsterdam Dienst Stadstoezicht 27 december 2012 RA122267 Samenvatting Een man werkt 15 jaar bij de Dienst Stadstoezicht

Nadere informatie

Jurist. Doel. Context

Jurist. Doel. Context Jurist Doel Adviseren over en behartigen van juridische (beleids)zaken, alsmede opstellen en toetsen van juridische documenten, binnen de kaders van de Nederlandse en Europese wet- en regelgeving, beroepscodes

Nadere informatie

Klachtenreglement Sagènn Diensten Versie januari 2015

Klachtenreglement Sagènn Diensten Versie januari 2015 Klachtenreglement Sagènn Diensten Versie januari 2015 Sagènn Diensten B.V. - 2015 1 Klachtenreglement Sagènn Leeswijzer Het klachtenreglement Sagènn Diensten is onderverdeeld in 5 hoofdstukken. In hoofdstuk

Nadere informatie

Medewerker mobiliteit

Medewerker mobiliteit Medewerker mobiliteit Doel (Mede)ontwikkelen van mobiliteitsbeleid, uitvoeren van mobiliteitstrajecten en geven van individueel loopbaanadvies, uitgaande van het mobiliteits-/ personeelsbeleid op instellings-

Nadere informatie

Rapport. Datum: 24 februari 2005 Rapportnummer: 2005/053

Rapport. Datum: 24 februari 2005 Rapportnummer: 2005/053 Rapport Datum: 24 februari 2005 Rapportnummer: 2005/053 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat het Korps landelijke politiediensten onvoldoende voortvarend heeft gereageerd op het door hem bij brief van

Nadere informatie

KLACHTENREGELING. Het bestuur is verantwoordelijk voor de implementatie van de klachtenprocedure en ziet erop toe dat hij goed wordt uitgevoerd.

KLACHTENREGELING. Het bestuur is verantwoordelijk voor de implementatie van de klachtenprocedure en ziet erop toe dat hij goed wordt uitgevoerd. COC Leiden KLACHTENREGELING Organisaties worden gevormd door mensen. COC Leiden doet er veel aan om ervoor te zorgen dat haar vrijwilligers en medewerkers correct optreden. Toch kan niet worden uitgesloten

Nadere informatie

SAMENVATTING ADVIES. het College van Bestuur van C, gevestigd te B, verweerder, hierna te noemen de werkgever gemachtigde: de heer mr. J.A.

SAMENVATTING ADVIES. het College van Bestuur van C, gevestigd te B, verweerder, hierna te noemen de werkgever gemachtigde: de heer mr. J.A. 104801 SAMENVATTING De onderscheidende activiteiten in de door werknemer gewenste functie van Diensthoofd C (schaal 13) en de functie van Diensthoofd B (schaal 12) betreffen de gebieden van de werkzaamheden,

Nadere informatie

EINDTERMEN DEELKWALIFICATIE BEDRIJFSBEHEER CARROSSERIEBRANCHE. 1. De kandidaat kan de doelstellingen en de fasen van een marktonderzoek noemen.

EINDTERMEN DEELKWALIFICATIE BEDRIJFSBEHEER CARROSSERIEBRANCHE. 1. De kandidaat kan de doelstellingen en de fasen van een marktonderzoek noemen. Versie 2002 EINDTEMEN DEELKWALIFICATIE BEDIJFSBEHEE CAOSSEIEBANCHE Marketing en Verkoop 1. De kandidaat kan de doelstellingen en de fasen van een marktonderzoek noemen. 2. De kandidaat kan aan de hand

Nadere informatie

KMS. Reglement klacht-bezwaar-beroep

KMS. Reglement klacht-bezwaar-beroep Pagina 1 van 6 TÜV Rheinland Nederland B.V. Inhoudsopgave 1 Algemene bepalingen 2 Definities en afkortingen 3.1 Werkwijze afhandelen klacht 3.2 Werkwijze afhandelen bezwaar 3.3 Werkwijze afhandelen beroep

Nadere informatie

Functieprofiel: Administratief Medewerker Functiecode: 0503

Functieprofiel: Administratief Medewerker Functiecode: 0503 Functieprofiel: Administratief Medewerker Functiecode: 0503 Doel Uitvoeren van administratieve werkzaamheden ten behoeve van interne en externe opdrachtgevers binnen vastgestelde procedures en wet- en

Nadere informatie

Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Rijk en Politie

Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Rijk en Politie Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Rijk en Politie Rolnummer: RP98.041 DE BEDRIJFSCOMMISSIEKAMER VOOR RIJK EN POLITIE, ADVISERENDE NAAR AANLEIDING VAN EEN VERZOEK OM BEMIDDELING INZAKE EEN GESCHIL

Nadere informatie

Purmerend, Aan de gemeenteraad van Purmerend, Inleiding en probleemstelling: U ontvangt hierbij voor de 2 e

Purmerend, Aan de gemeenteraad van Purmerend, Inleiding en probleemstelling: U ontvangt hierbij voor de 2 e Purmerend, Aan de gemeenteraad van Purmerend, Inleiding en probleemstelling: U ontvangt hierbij voor de 2 e maal een advies inzake de bezwaarschriften van de heer B.J.H. Brugge, De Goedemeent 15 en de

Nadere informatie

Functieprofiel: Secretaresse/Managementassistent Functiecode: 0502

Functieprofiel: Secretaresse/Managementassistent Functiecode: 0502 Functieprofiel: Secretaresse/Managementassistent Functiecode: 0502 Doel Plannen, organiseren en uitvoeren van werkzaamheden op secretarieel en administratief gebied, ten behoeve van de leidinggevende en/of

Nadere informatie

SAMENVATTING. 105800 - Bezwaar tegen de waardering als Docent B, schaal 10; HBO

SAMENVATTING. 105800 - Bezwaar tegen de waardering als Docent B, schaal 10; HBO SAMENVATTING 105800 - Bezwaar tegen de waardering als Docent B, schaal 10; HBO Partijen zijn verdeeld over: A. De aard van de werkzaamheden van bezwaarde op de resultaatgebieden: 1. Optreden als expert/inhoudsdeskundige,

Nadere informatie

Bijlage 4.0: Verschillen tussen de administratieve functies in schaal 3, 4, 5 en 6

Bijlage 4.0: Verschillen tussen de administratieve functies in schaal 3, 4, 5 en 6 Bijlage 4.0: Verschillen tussen de administratieve functies in schaal 3, 4, 5 en 6 De hier opgenomen typeringen zijn ontleend aan werkzaamheden, die binnen een school/- onderdelen worden aangemerkt als

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene Bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene Bepalingen Burgemeester en wethouders van de gemeente Grootegast; Gelet op artikel 14 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens; Besluiten: Vast te stellen de navolgende beheersregeling gemeentelijke

Nadere informatie

Functieprofiel: Medewerker Marketing en Communicatie Functiecode: 0602

Functieprofiel: Medewerker Marketing en Communicatie Functiecode: 0602 Functieprofiel: Communicatie Functiecode: 0602 Doel Verzorgen van activiteiten op het gebied van communicatie en/of voorlichting voor Hogeschool Utrecht of onderdelen daarvan, aan verschillende in- en

Nadere informatie

Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Specialisten Managers Adviseurs Algemeen functioneel beheer applicatiebeheer informatiemanagement

Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Specialisten Managers Adviseurs Algemeen functioneel beheer applicatiebeheer informatiemanagement Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Alle deelnemers hebben hun functienaam opgegeven. De volgende functienamen zijn gemeld: Specialisten o Functioneel beheerder (9x) o Functioneel applicatiebeheerder

Nadere informatie

het College van Bestuur van C, gevestigd te D, verweerder, hierna te noemen de werkgever

het College van Bestuur van C, gevestigd te D, verweerder, hierna te noemen de werkgever 103038 Bezwaar tegen indeling in profiel Docent 11 HBO S AMENV ATTING Werknemer is docent met maximumschaal 12 doch is reeds vanaf 1993 werkzaam als eerst Hoofd propedeuse, later als Coördinator propedeuse

Nadere informatie

Verordening behandeling bezwaarschriften Orionis Walcheren Ambtenaren

Verordening behandeling bezwaarschriften Orionis Walcheren Ambtenaren Verordening behandeling bezwaarschriften Orionis Walcheren Ambtenaren Het Algemeen Bestuur van Orionis Walcheren, hierna te noemen Orionis Walcheren, te Vlissingen gelet op de bepalingen van de Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Advies- en Arbitragecommissie Rijksdienst

Advies- en Arbitragecommissie Rijksdienst Aan: De politievakorganisaties NPB, ACP, VMHP en ANPV, welke zijn vertegenwoordigd in de Commissie voor georganiseerd overleg in politie-ambtenarenzaken. De voorzitter van de Commissie voor georganiseerd

Nadere informatie

Klachten Procedure en Reglement

Klachten Procedure en Reglement Klachten De directie van Coaching Plaza heeft een klachtenprocedure in het leven geroepen en heeft daarvoor het volgende reglement vastgesteld. Tevens heeft de directie de hierin genoemde klachtencommissie

Nadere informatie

nummer 31 van 2004 Vaststelling Procedureregeling methodische functiewaardering provincies

nummer 31 van 2004 Vaststelling Procedureregeling methodische functiewaardering provincies nummer 31 van 2004 Vaststelling Procedureregeling methodische functiewaardering provincies Besluit van gedeputeerde staten van Drenthe van 10 februari 2004, kenmerk 8.2/2004001365, Stafgroep Personeel

Nadere informatie

P&O-adviseur. Context. Doel

P&O-adviseur. Context. Doel P&O-adviseur Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en/of de uitvoering van het personeel- en organisatiebeleid voor faculteit(en), dienst(en) of de instelling, binnen de kaders van, wettelijke bepalingen

Nadere informatie

De ene afdeling is de andere niet Gemeente Amsterdam Stadsdeel Osdorp

De ene afdeling is de andere niet Gemeente Amsterdam Stadsdeel Osdorp Rapport Gemeentelijke Ombudsman De ene afdeling is de andere niet Gemeente Amsterdam Stadsdeel Osdorp Datum 20 februari 2008 RA0822266 Samenvatting Bij de oplevering van een nieuwbouwwoning in Osdorp blijkt

Nadere informatie

Functienaam : ICT-medewerker Sector : Strafgevangenis en Huis van Bewaring / Unit Bedrijfsvoering / Bureau ICT Schaal :

Functienaam : ICT-medewerker Sector : Strafgevangenis en Huis van Bewaring / Unit Bedrijfsvoering / Bureau ICT Schaal : Functiebeschrijving Functie-informatie Code : ICT 01 Functienaam : ICT-medewerker Sector : Strafgevangenis en Huis van Bewaring / Unit Bedrijfsvoering / Bureau ICT Schaal : Indelingsniveau : Kenmerkscores

Nadere informatie

Functieprofiel: Medewerker Inkoop Functiecode: 0701

Functieprofiel: Medewerker Inkoop Functiecode: 0701 Functieprofiel: Medewerker Inkoop Functiecode: 0701 Doel Afsluiten van (raam)contracten en overeenkomsten alsmede het voorbereiden en uitvoeren van eenmalige opdrachten, op basis van de behoefte van de

Nadere informatie

MODEL FUNCTIEOMSCHRIJVING VERTROUWENSPERSOON VAN DE LANDELIJKE VERENIGING VAN VERTROUWENSPERSONEN

MODEL FUNCTIEOMSCHRIJVING VERTROUWENSPERSOON VAN DE LANDELIJKE VERENIGING VAN VERTROUWENSPERSONEN MODEL FUNCTIEOMSCHRIJVING VERTROUWENSPERSOON VAN DE LANDELIJKE VERENIGING VAN VERTROUWENSPERSONEN Documentcode : LVV.M-002 Pagina 1 van 7 Functie omschrijving vertrouwenspersoon Taken vertrouwenspersoon

Nadere informatie

REGLEMENT KLACHTENBEHANDELING ONDERWIJS

REGLEMENT KLACHTENBEHANDELING ONDERWIJS REGLEMENT KLACHTENBEHANDELING ONDERWIJS CB08.199 AJH 09-09-2008 procedures Aventus\CB08.199.reglement klachtenbehandeling onderwijs versie 2.0 def. vastgesteld CvB 05-11-2008 Historie document: Reglement

Nadere informatie

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker Competentieprofiel maatschappelijk werker OCMW 1. Functie Functienaam Afdeling Dienst Functionele loopbaan Maatschappelijk werker Sociale zaken Sociale dienst B1-B3 2. Context Het OCMW garandeert aan elke

Nadere informatie

REGLEMENT BEZWAAR TLV

REGLEMENT BEZWAAR TLV REGLEMENT BEZWAAR TLV Inleiding Per 1 augustus 2014 beslist het samenwerkingsverband Plein 013 door middel van een toelaatbaarheidsverklaring of een leerling toelaatbaar is tot een school voor speciaal

Nadere informatie

Aan dtkv. 2015/045132 Uw brief van: 9 september 2015 Ons nummer: 05102015.02 Willemstad, 5 oktober 2015

Aan dtkv. 2015/045132 Uw brief van: 9 september 2015 Ons nummer: 05102015.02 Willemstad, 5 oktober 2015 Aan dtkv De Raad van Ministers De Minister van Economische Ontwikkeling De heer Stanley M. Palm AmiDos Building, Pletterijweg 43 Alhier Uw nummer (letter): Onderwerp: Bijlage(n): 2015/045132 Uw brief van:

Nadere informatie

Ontwikkelaar ICT. Context. Doel

Ontwikkelaar ICT. Context. Doel Ontwikkelaar ICT Doel Ontwikkelen en ontwerpen van ICT-producten, binnen overeen te komen dan wel in een projectplan vastgelegde afspraken ten aanzien van tijd, budget en kwaliteit, opdat overeenkomstig

Nadere informatie

Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling ONS KENMERK z2002-0477

Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling ONS KENMERK z2002-0477 POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Prins Clauslaan 20 TEL 070-381 13 00 FAX 070-381 13 01 E-MAIL info@cbpweb.nl INTERNET www.cbpweb.nl AAN Gemeente Utrecht DATUM 9 oktober 2002 Dienst

Nadere informatie

Aan dtkv. De Raad van Ministers De Minister van Verkeer Vervoer en Ruimtelijke Planning Dhr. E.W. Balborda Alhier. 1 Inleiding

Aan dtkv. De Raad van Ministers De Minister van Verkeer Vervoer en Ruimtelijke Planning Dhr. E.W. Balborda Alhier. 1 Inleiding Aan dtkv De Raad van Ministers De Minister van Verkeer Vervoer en Ruimtelijke Planning Dhr. E.W. Balborda Alhier Uw nummer (letter): 2014/026692/02669 0/026689/026686 Uw brief van: 4 juni 2014 Ons nummer:

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur Stichting JoU

Reglement Raad van Bestuur Stichting JoU Van jou JoU Pieterstraat 1 3512 JT Utrecht 030-2361919 info@jou-utrecht.nl www.jou-utrecht.nl Reglement Raad van Bestuur Stichting JoU Reglement 1. Dit reglement dient ter aanvulling op de statuten van

Nadere informatie

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut Opleidingsmanager Doel Ontwikkelen van programma( s) van wetenschappenlijk onderwijs en (laten) uitvoeren en organiseren van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen de faculteit, uitgaande van een faculteitsplan

Nadere informatie

P&O-adviseur. Context. Doel

P&O-adviseur. Context. Doel P&O-adviseur Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en/of de uitvoering van het personeel- en organisatiebeleid voor faculteit(en), diensten of de instelling, binnen de kaders van, wettelijke bepalingen

Nadere informatie

Klachtenregeling Datum: 1 november 2014

Klachtenregeling Datum: 1 november 2014 Klachtenregeling Datum: 1 november 2014 Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 1. In deze regeling wordt verstaan onder: a. Steunpunt SO Fryslân ( hierna steunpunt): een Steunpunt als bedoeld in de Wet

Nadere informatie

Personele gevolgen De voorgenomen reorganisatie brengt een wijziging in de

Personele gevolgen De voorgenomen reorganisatie brengt een wijziging in de ADVIESCOMMISSIE MELDING VOORGENOMEN REORGANISATIE Advies 2010/06 Aan: De leden van de CGOP, d.t.v. CAOP t.a.v. mw. drs. C.L.D. van Agten Postbus 556 2501 CN Den Haag 1/5 Ter behandeling in het overleg

Nadere informatie

Klachtenregeling CVO t Gooi

Klachtenregeling CVO t Gooi Deze externe klachtenregeling geldt indien de interne klachtenregeling naar het oordeel van de klager onvoldoende resultaat heeft opgeleverd. Klachtenregeling CVO t Gooi Het bestuur van CVO t Gooi, gelet

Nadere informatie

Artikel 2: Benoeming leden Commissie: Artikel 3: Indiening bezwaarschrift: Artikel 4: Behandeling van het bezwaar door de Commissie:

Artikel 2: Benoeming leden Commissie: Artikel 3: Indiening bezwaarschrift: Artikel 4: Behandeling van het bezwaar door de Commissie: REGLEMENT ADVIESCOMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN van het Samenwerkingsverband VO/VSO Waterland HET BESTUUR VAN DE STICHTING SAMENWERKINGSVERBAND VO/SVO Waterland (27.07), statutair zetel hebbende in de gemeente

Nadere informatie

KLACHTENREGELING CEDERGROEP

KLACHTENREGELING CEDERGROEP KLACHTENREGELING CEDERGROEP Inhoudsopgave Hoofdstukken Onderwerp Artikel Pagina 1 Begripsbepalingen art.1 1 2 Behandeling van de klachten 2 t/m 6 Paragraaf 1 De contactpersoon art. 2 2 Paragraaf 2 De vertrouwenspersoon

Nadere informatie

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken:

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken: Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2012-262 d.d. 17 september 2012 (prof. mr. M.M. Mendel, voorzitter, mr. E.M. Dil-Stork en mr. A.W.H. Vink, leden, en mr. drs. D.J. Olthoff,

Nadere informatie

Mogelijkheid tot indienen zienswijze is geen rechtsbescherming

Mogelijkheid tot indienen zienswijze is geen rechtsbescherming Zienswijze en UOV Mogelijkheid tot indienen zienswijze is geen rechtsbescherming Ondanks het feit dat het indienen van een zienswijze niet gerekend kan worden tot de vormen van rechtsbescherming in het

Nadere informatie

Klachtenregeling. Versie 01-08-2012. Postbus 930 3800 AX Amersfoort tel. 033-2570645 fax. 033-2570646 e.mail: info@kpoa.nl

Klachtenregeling. Versie 01-08-2012. Postbus 930 3800 AX Amersfoort tel. 033-2570645 fax. 033-2570646 e.mail: info@kpoa.nl Klachtenregeling Versie 01-08-2012 Postbus 930 3800 AX Amersfoort tel. 033-2570645 fax. 033-2570646 e.mail: info@kpoa.nl Artikel 1. Begripsbepalingen (a) Stichting: (b) Het bestuur: (c) Scholen: (d) Directeur:

Nadere informatie

Raad van Toezicht NVI, Nederlandse Vereniging van Incasso-ondernemingen Postbus 279 1400 AG BUSSUM T: 035-6994210 F: 035-6945045

Raad van Toezicht NVI, Nederlandse Vereniging van Incasso-ondernemingen Postbus 279 1400 AG BUSSUM T: 035-6994210 F: 035-6945045 Raad van Toezicht NVI, Nederlandse Vereniging van Incasso-ondernemingen Postbus 279 1400 AG BUSSUM T: 035-6994210 F: 035-6945045 Uitspraak van de Raad van Toezicht van de Nederlandse Vereniging van Incassoondernemingen,

Nadere informatie

Rapport. Rapport betreffende een klacht over het college van burgemeester en wethouders van Halderberge. Datum: 24 mei 2013. Rapportnummer: 2013/057

Rapport. Rapport betreffende een klacht over het college van burgemeester en wethouders van Halderberge. Datum: 24 mei 2013. Rapportnummer: 2013/057 Rapport Rapport betreffende een klacht over het college van burgemeester en wethouders van Halderberge Datum: 24 mei 2013 Rapportnummer: 2013/057 2 Klacht Verzoeker, een advocaat, klaagt erover dat het

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 20453 30 december 2009 Advies van de bij Besluit van 3 februari 2006 (Staatsblad 2006, 130) ingestelde Commissie integriteit

Nadere informatie

Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Lagere Publiekrechtelijke Lichamen

Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Lagere Publiekrechtelijke Lichamen Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Lagere Publiekrechtelijke Lichamen ADVIES Rolnummer: LPL 98.040 DE BEDRIJFSCOMMISSIEKAMER VOOR DE OVERHEID VOOR LAGERE PUBLIEKRECHTELIJKE LICHAMEN, ADVISERENDE

Nadere informatie

U I T S P R A A K 1 1-0 6 9

U I T S P R A A K 1 1-0 6 9 U I T S P R A A K 1 1-0 6 9 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van XXX, appellante tegen de Masterexamencommissie Criminologie, verweerder en van de

Nadere informatie