Samengevat komen de argumenten van het bevoegd gezag en de ambtenaar op het volgende neer.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samengevat komen de argumenten van het bevoegd gezag en de ambtenaar op het volgende neer."

Transcriptie

1 Secretariaat DABB inlichtingen telefoon 1 bijlage(n) briefnummer ABB/2011/ datum Onderwerp: Advies m.b.t. bezwaarschrift functiewaardering In haar vergadering 2011 heeft de Commissie van advies bezwaren functiewaardering politie (hierna: de bezwarencommissie) het bezwaar behandeld van de tegen de waardering van de organieke functie van Materiedeskundige/coördinator bij het Bureau Vervoer van het in schaal 7. Dit bezwaar is verwoord in de aan het bevoegd gezag gerichte brief 2011 en is in genoemde vergadering van de commissie nader mondeling toegelicht. Samengevat komen de argumenten van het bevoegd gezag en de ambtenaar op het volgende neer. 1. Argumenten van het bevoegd gezag en de ambtenaar Samengevat komen de argumenten van het bevoegd gezag en de ambtenaar op het volgende neer. Het bevoegd gezag deelt 2011 de ambtenaar mee, dat het de functiebeschrijving van materiedeskundige/coördinator met bij het bureau Vervoer heeft vastgesteld en voornemens is de functie vast te stellen in niveau schaal 7. De inhoud van de functie van materiedeskundige/coördinator is vergeleken met de inhoud van de referentiefunctie Hoofd administratie, schaal 7 uit de reeks Administratieve en documentaire ondersteuning en Inkoper A, schaal 7 uit de reeks Facilitaire Zaken. Uit de vergelijking van de functiebeschrijving met de referentiefunctie Hoofd administratie, schaal 7, blijkt het bevoegd gezag, dat de volgende taken met elkaar overeenkomen: coördinatie en voortgangsbewaking, informant beoordeling medewerkers, begeleiding medewerkers, mede plannen en coördineren van activiteiten en bewaken van de voortgang, zorg dragen voor het beheer van het archief, verzorgen/bijhouden van subadministratie, voeren van administratief beheer. Uit de vergelijking van de functiebeschrijving met de referentiefunctie Inkoper A, schaal 7, blijkt, dat de volgende taken met elkaar overeenkomen: het bijhouden van leveranciersinformatie, leveringsmogelijkheden e.d., het beoordelen van offertes op technische aspecten, het participeren in projecten, het voeren van onderhandelingen met leveranciers, het beheren van klantrelaties/aanvragen van gebruikers. Het bevoegd gezag overweegt, dat het merendeel van de taken en verantwoordelijkheden in de functie van de ambtenaar op het niveau van schaal 7 van toepassing is. In de brief 2011, geeft de ambtenaar via zijn raadsman zijn bedenkingen weer. Hij is van mening, dat het voorgenomen besluit onvoldoende is gemotiveerd, omdat voor twee referentiefuncties op schaal 7-niveau is gekozen, terwijl ook functies op niveau schaal 8 van toepassing zouden kunnen zijn. Ten onrechte is gekozen voor de referentiefuncties Hoofd administratie en Inkoper A. De uitkomst van de waardering is onjuist, nu de functiebeschrijving 1:1 is gekopieerd van de functie van materiedeskundige inrichting, schaal 8. 1/9

2 In het besluit is slechts een beperkt aantal taken genoemd, dat voorkomt in de referentiefuncties en de functies van materiedeskundige/coördinator. De ambtenaar merkt op, dat bij de heroverweging nadrukkelijk de waardering van de functie van materiedeskundige inrichting moet worden meegenomen en dienen de werkzaamheden van zijn functie te worden vergeleken met de genoemde functie. De ambtenaar wijst op de vereiste materiedeskundigheid, de omgang van de budgetbewaking van ,- tot ,- en het zijn van aanspreekpunt voor de RDW. Deze elementen dienen bij de weging te worden meegenomen als bezwarende omstandigheid. De ambtenaar stelt het vervangingsschema op. Dit schema wordt 1:1 omgezet naar een financieel schema, dat door de afdeling Financiën en hemzelf wordt gebruikt voor het budgetbeheer betreffende de vervanging van voertuigen. De functie is gewaardeerd op basis van hiërarchische verhoudingen, terwijl de ambtenaar niet ondergeschikt is aan de hiërarchische verhoudingen. Dit houdt in, dat de door het bureau Arbeidsverhoudingen gehanteerde hiërarchische verantwoordelijkheid niet overeenkomt met de bestaande rapportagelijnen en verantwoordelijkheden binnen de ploeg Lease en Vervoer versus ploegchef, plaatsvervangend bureauchef en bureauchef. Ten onrechte is aan de ambtenaar meegedeeld, dat zijn functie niet in eenzelfde niveau kan worden ingedeeld als die van zijn leidinggevende. Hij wijst op de specifieke leidinggevende taak, die hij verricht en waarmee bij de waardering rekening dient te worden gehouden. Hij verzoekt daarom om zijn functie ook in te delen in niveau schaal 8. Het bevoegd gezag deelt bij brief 2011, mee, dat het op grond van het advies van het bureau Arbeidsvoorwaarden, besluit om de functie van materiedeskundige/coördinator in te delen in niveau schaal 7. Het advies maakt onderdeel uit van het besluit. Uit het advies blijkt dat voor het waarderen van de functie gebruik is gemaakt van het referentiemateriaal Functiewaardering Nederlandse Politie. Voor het waarderen van de functie van materiedeskundige/coördinator blijkt, dat in de reeks waarbinnen deze functie valt niet een referentiefunctie te zijn opgenomen, die één op één vergelijkbaar is. Het blijkt, dat deze functie delen van meerdere referentiefuncties in zich heeft. In dat geval wordt gesproken van een combinatiefunctie. In het geval van de functie van de ambtenaar is gebleken, dat de gekozen referentiefuncties de gecombineerde taken juist weergeven. Beaamd wordt, dat in het voorgenomen besluit 2011 niet alle overeenkomende taken worden genoemd. De genoemde taken zijn ter illustratie vermeld. Het blijkt, dat taken die niet zijn genoemd zowel in de referentiefuncties voorkomen als in de functie van de ambtenaar. Zo staat o.a. het taakbestanddeel budgetbewaking uit de functie van de ambtenaar ook vermeld in de referentiefunctie Hoofd administratie. Overigens betreft de budgetbewaking, zoals door de ambtenaar uitgevoerd, een administratieve taak. Er is geen sprake van het dragen van eindverantwoordelijkheid. Anders dan in de bedenkingen is aangegeven, komt in de functie van de ambtenaar het geven van leiding als specifieke taak niet voor. Wel is sprake van het begeleiden en coachen van minder ervaren collega s, het plannen van activiteiten, coördineren en het optreden als informant bij functioneringsgesprekken en beoordelingen. Deze werkzaamheden zijn in het advies meegenomen en komen ook voor in de referentiefunctie Hoofd administratie. Opgemerkt wordt, dat indien de taak leidinggeven wel in de functie van de ambtenaar zou zijn opgenomen, deze taak ook voor komt in de referentiefunctie van Hoofd administratie. Wat betreft de verwijzing in de bedenkingen naar de functie van materiedeskundige inrichting en het verzoek om de voor deze functie gebruikte referentiefuncties te benoemen en de werkzaamheden van de ambtenaar te vergelijken met de functie van de ambtenaar is in het advies het volgende opgemerkt. Het gaat in de onderhavige casus om de waardering van de functie van de ambtenaar op basis van het referentiemateriaal Functiewaardering Nederlandse Politie en de inbedding van deze functie in de organisatie. Het gaat hierbij niet aan om te verwijzen naar een andere organieke functie en de onderbouwing van de waardering van die functie. Vervolgens is niet aan de orde, dat de ambtenaar niet in schaal 8 kan worden ingeschaald, omdat hij dan even hoog zou zijn ingeschaald als zijn leidinggevende. Overigens is deze laatste als Leidinggevende beheerstaken B ingeschaald in schaal 9. Commissie van, ABB/2011/ /9

3 Op grond van het vorenstaande is op goede gronden gekomen tot het voornemen om de functie te waarderen op niveau schaal 7. De bedenkingen die hiertegen zijn aangevoerd, leiden niet tot een ander oordeel. Het advies luidt om te beslissen in overeenstemming met het voornemen en te bepalen, dat de functie van materiedeskundige/coördinator wordt gewaardeerd op niveau schaal 7. In de brief 2011 maakt de ambtenaar via zijn raadsman bezwaar tegen het besluit van het bevoegd gezag om de functie van materiedeskundige/coördinator in te delen in niveau schaal vult de ambtenaar via zijn raadsman de gronden nader aan. Hij geeft hierbij het volgende aan: - het bevoegd gezag heeft ten onrechte onvoldoende acht geslagen op de eerder ingediende zienswijze tegen het voorgenomen besluit. Hiermee is het bestreden besluit onzorgvuldig en onvoldoende gemotiveerd. Het bevoegd gezag heeft onder meer geen antwoord gegeven op zijn stelling, dat de functie(omschrijving) het beste aansluit bij die van materiedeskundige inrichting. Evenmin geeft het bevoegd gezag een uitputtende vergelijking tussen de functiebeschrijvingen van de referentiefuncties en de functie van materiedeskundige coördinator. De ambtenaar geeft aan, dat zijn bedenkingen als integraal en ingelast dienen te worden beschouwd; - de bij de functiewaardering gekozen referentiefuncties vormen geen juiste afspiegeling van de gecombineerde taken van de functie. Het bevoegd gezag onderbouwt niet, dat de gekozen referentiefuncties de gecombineerde taken van de functie juist weergeven. De ambtenaar merkt op, dat slechts een klein aantal taken uit zijn functie is te herleiden tot de referentiefuncties. Zo bevat de referentiefunctie Hoofd administratie slechts een zeer beperkt aantal taken uit zijn functie. De referentiefunctie bevat overigens wel het leidinggevende aspect van de functie. Vervolgens merkt de ambtenaar op, dat in het bestreden besluit ten onrechte niet alle overeenkomende taken in beschouwing zijn genomen, maar noemt het slechts een aantal voorbeeldtaken. Op deze wijze is sprake van een ondoorzichtige besluitvorming en onvoldoende motivering. Voor een correcte en zorgvuldige functiewaardering zouden alle taken uit de referentiefuncties aan bod moeten komen. Verder gaat het bevoegd gezag aan de materiedeskundige aspecten van de functie geheel voorbij, terwijl de bureauchef tijdens het gesprek met het bevoegd gezag de materiedeskundige aspecten heeft bevestigd. Binnen het korps bestaan zes materiedeskundige functies. Deze functies komen alle meer overeen met de functie dan de referentiefuncties en zijn hoger gewaardeerd dan niveau schaal 7. Daarom dienen deze functies wel degelijk in de functiewaardering te worden betrokken. Als beste functie om zijn functie mee te vergelijken is zijns inziens de functie van materiedeskundige inrichting, schaal 8. Als alternatieve referentiefuncties op niveau schaal 8 noemt hij de functies van coördinator, coördinator beheerstaken en coördinator vrijwillige politie. De ambtenaar wijst er op, dat de keuze voor de referentiefuncties dient te worden gemotiveerd. Tevens dient inzicht te worden gegeven op welke wijze andere functies uit het functiemateriaal zijn overwogen en op welke gronden deze buiten beschouwing zijn gelaten; - bij de functiewaardering zijn referentiefuncties in aanmerking gekomen, die niet voorkomen in het functiegebouw. De ambtenaar merkt op, dat de functies van Hoofd administratie en Inkoper niet meer voorkomen in het functiegebouw Om deze reden kunnen deze functies in redelijkheid niet als referentiefunctie worden gehanteerd; - de leidinggevende aspecten en het verantwoordelijkheidsgehalte van de functies zijn onjuist gewaardeerd. De budgetbewaking die onderdeel uitmaakt van zijn functie, wordt door het bevoegd gezag ten onrechte aangemerkt als een administratieve taak in tegenstelling tot een taak met eindverantwoordelijkheid. De formele eindverantwoordelijkheid van de bureauchef voor de budgetbewaking voor het gehele bureau laat onverlet de functionele verantwoordelijkheid dienaangaande behorende tot de functie van de ambtenaar. De ambtenaar merkt op, dat de zogenaamd administratieve functies, zoals die van inkopers en waarmee hij functioneel contact heeft, zijn ingedeeld in niveau schaal 10. De ambtenaar is van mening, dat het bevoegd gezag ten onrechte zijn functie typeert als niet leidinggevend. Zijn functie omvat onder meer de begeleiding van collega s, coaching, planning, coördinatie en de aanwezigheid bij functionerings- en beoordelingsgesprekken. Deze aspecten dienen als leidinggevende Commissie van, ABB/2011/ /9

4 aspecten te worden getypeerd. Hij wijst er op, dat de leidinggevende functies binnen het korps alle tenminste zijn ingedeeld in niveau schaal 8. De formeel leidinggevende onder wie hij ressorteert, is ingeschaald in schaal 10. De feitelijk leidinggevende (op proef) is ingeschaald in schaal 8. De ambtenaar wijst er op, dat het afbreukrisico als gevolg van het optreden als beslisser bij verzekeringen, wegenbelasting, BPM-teruggave, tankpasvoorzieningen en dergelijke in de functiewaardering ten onrechte niet is meegewogen; - het is voor de ambtenaar onduidelijk welke juridische grondslag bij de functiewaardering is gehanteerd. De ambtenaar merkt op, dat in het voorgenomen besluit is genomen op basis van de Regeling functiebeschrijving Regionaal Bij brief 2011 van de beleidsmedewerker arbeidsvoorwaarden is aangegeven, dat hiervoor moet worden gelezen artikel 4, lid 1 regeling functieonderhoud politie. Uit de toelichting bij deze regeling blijkt, dat deze regeling slechts betrekking heeft op het functieonderhoud en niet op de functiewaardering. Hieruit maakt ambtenaar op, dat de besluitvorming niet op een juiste of eenduidige juridische grondslag is genomen en daarmee onzorgvuldig is voorbereid en onvoldoende gemotiveerd; - het bestreden besluit is onvoldoende gemotiveerd en daarmee in strijd met de Algemene wet bestuursrecht. Vanwege de onvoldoende beantwoording van de ingediende bedenkingen en de onvolledige onderbouwing van de gekozen referentiefuncties is sprake van strijdigheid met artikel 3:46 Awb. Op grond van het vorenstaande verzoekt de ambtenaar het bezwaar gegrond te verklaren en per nieuw besluit de functie in te delen in niveau schaal 8. Vervolgens verzoekt hij om een vergoeding van 437,- op grond van artikel 7:15, tweede lid Awb en het Besluit Proceskosten Bestuursrecht. 2. Overwegingen van de bezwarencommissie De bezwarencommissie concludeert uit de met de adviesaanvraag meegezonden stukken, dat de ambtenaar bezwaar maakt tegen de indeling van de functie van materiedeskundige/coördinator in niveau schaal 7. De bezwarencommissie behandelt het bezwaar van de ambtenaar op grond van de bepalingen, die zijn opgenomen in de Regeling bezwarenprocedure functiewaardering politie (Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken van 5 augustus 1994, nr. EA94/U1820). De bezwarencommissie merkt op, dat hetgeen de ambtenaar heeft aangevoerd met betrekking tot de onzorgvuldigheid en de onvoldoende motivering van het bestreden besluit, in de advisering door de bezwarencommissie buiten beschouwing wordt gelaten, aangezien de bezwarencommissie zich in haar advisering beperkt tot de functiewaarderingstechnische aspecten van het bezwaar. Ten aanzien van hetgeen door bezwaarde is aangevoerd met betrekking tot de gemaakte kosten van rechtsbijstand, verwijst de bezwarencommissie naar het hieromtrent gestelde in artikel 7:15, lid 2, van de Algemene wet bestuursrecht. Uit het bepaalde in artikel 7:12 van de Awb vloeit echter voort, dat bij de beslissing op bezwaar door het bevoegd gezag ook ingegaan moet worden op genoemde bezwaren. Met betrekking tot het bezwaar van de ambtenaar ten aanzien van de toepassing van de grondslag van het systeem voor de bepaling van de zwaarte van zijn functie, merkt de bezwarencommissie het volgende op: De bezwarencommissie heeft de inhoud van de functie getoetst aan de (landelijk) geldende normen, zoals vastgelegd in het referentiemateriaal Functiewaardering Nederlandse Politie, dat door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is vastgesteld voor de toepassing van het Besluit bezoldiging politie (Bbp), artikel 6, tweede lid. In de Regeling bezwarenprocedure functiewaardering politie van 5 augustus 1994 is in de Toelichting onder Algemeen eerste alinea aangegeven, dat op grond van artikel 6, tweede lid van het Bbp, het technisch systeem en het referentiemateriaal Functiewaardering Nederlandse Politie zijn vastgesteld als systeem van Commissie van, ABB/2011/ /9

5 functiewaardering voor de Nederlandse politie. In de volgende zin is aangegeven, dat het gaat om de beschrijving, waardering en indeling van de organieke functie, welke plaatsvindt aan de hand van het genoemd referentiemateriaal. In de genoemde regeling is tevens opgenomen, dat de regeling bezwarenprocedure functiewaardering het karakter heeft van een revisieprocedure. De regeling heeft namelijk betrekking op het bepalen van de waardering en indeling (de functiewaardering) van de organieke functie van de ambtenaar. De ambtenaar kan de eigen functie vergelijken met en toetsen aan de referentiefuncties. Hieruit maakt de bezwarencommissie op, dat in het kader van de bezwarenprocedure de zwaarte van de functie inhoudelijk behoort te worden getoetst aan de referentiefuncties uit het referentiemateriaal. Dit materiaal is voor de ambtenaar beschikbaar en transparant. In de inleiding, punt 2 (het systeem van functiewaardering Nederlandse politie) is op blz. 8 van het referentiemateriaal Functiewaardering Nederlandse Politie aangegeven, dat het met het referentiemateriaal mogelijk is de functies, zoals die bij de Nederlandse politie voorkomen te waarderen. De bezwarencommissie merkt op dat het voor kan komen, dat het referentiemateriaal niet helemaal aansluit op de ter advisering aangeboden functie c.q. dat het referentiemateriaal hierin in het geheel niet voorziet. De bezwarencommissie zoekt dan binnen het referentiemateriaal naar elementen die naar zwaarte overeenkomen met elementen in de ter advisering aangeboden functie. Het kan voorkomen dat een functie moet worden gewaardeerd, die delen van meerdere referentiefuncties in zich heeft. Een dergelijke functie wordt aangemerkt als een combinatiefunctie. In de toetsing die hierna volgt, zal blijken dat in het geval van de functie van de ambtenaar sprake is van een combinatiefunctie. De bezwarencommissie kan zich, gezien de administratieve, verwervings- en onderhandelingstaken in de functie van de ambtenaar, overigens vinden in de keuze van de referentiefuncties, die het bevoegd gezag heeft gemaakt voor de bepaling van de zwaarte van de in het geding zijnde functie. Belangrijk bij de functiewaardering is om de functie in zijn geheel te bezien en niet te vergelijken op ieder afzonderlijk onderdeel, zoals de ambtenaar in zijn bezwaar verzoekt. De bezwarencommissie merkt vervolgens op, dat volgens de ambtenaar de inhoud van zijn functie ook moet worden getoetst aan de inhoud van vergelijkbare functies binnen de eigen organisatie. De bezwarencommissie wijst er op, dat deze functies geen functies zijn, die door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zijn vastgelegd in (het landelijk geldende) referentiemateriaal Functiewaardering Nederlandse Politie en het Vernieuwd Referentiemateriaal Functiewaardering Nederlandse Politie. De bezwarencommissie toetst bij de behandeling van geschillen ten aanzien van de bepaling van de zwaarte van de functie van de ambtenaar uitsluitend aan het vastgestelde referentiemateriaal en niet aan functies die hiervan geen deel uitmaken, zoals de door de ambtenaar in zijn bezwaar genoemde functies. De bezwarencommissie laat de door de ambtenaar genoemde functies in dit advies daarom verder buiten beschouwing. De bezwarencommissie heeft de inhoud van de functie van materiedeskundige/coördinator getoetst aan de geldende normen, zoals vastgelegd in het referentiemateriaal Functiewaardering Nederlandse Politie en het Vernieuwd Referentiemateriaal Functiewaardering Nederlandse Politie, dat door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is vastgesteld voor de toepassing van het Besluit bezoldiging politie, artikel 6, tweede lid, waaronder de reeks Administratieve en documentaire ondersteuning (nr. 14), in het bijzonder de referentiefunctie van Hoofd administratie, schaal 7, uit de subreeks Administratie en de reeks Facilitaire Zaken (nr. 19), in het bijzonder de referentiefuncties van Inkoper A, schaal 7 en Inkoper B, schaal 8, uit de subreeks Logistiek en Huisvesting en de reeks Informatievoorziening, Informatie & Communicatietechnologie (nr. 20), subreeks Ondersteuning in het bijzonder de referentiefunctie van Medewerker ondersteuning B (schaal 8) uit. Als uitgangspunt voor de bepaling van de zwaarte van de functie van de ambtenaar heeft de bezwarencommissie genomen de functiebeschrijving materiedeskundige/coördinator met vastgesteld Commissie van, ABB/2011/ /9

6 Uit de overgelegde informatie blijkt, dat de functie zich in hoofdzaak richt op orderbeheer; coördinatie/administratie; advisering; projecten/overige taken en contacten. Het orderbeheer houdt in het behandelen van aanvragen van gebruikers op voertuiggebied, het maken van orders, het monitoren van de levering en het controleren van de factuur op juistheid, het aanvragen van offerten, beoordelen op commerciële en technische aspecten en het uitvoeren van prijsanalyses, het participeren bij projecten, het verzorgen van opdrachten en het voeren van onderhandelingen met leveranciers, het verzorgen van de budgetbewaking. De coördinatie/administratie houdt in het fungeren als eerst aanspreekpunt, het verdelen van de werkzaamheden, het begeleiden en coachen van minder ervaren collega s, het optreden als informant bij functioneringsgesprekken en beoordelingen, het beoordelen van binnengekomen gesprekken en het zelfstandig afhandelen of doorverwijzen, het mede plannen en coördineren van activiteiten en het bewaken van de voortgang, het inventariseren, doorgeven en bewaken van problemen aan externe instanties, het bijhouden van subadministraties, en het zorg dragen en beheren van het archief. De advisering betreft het adviseren van de leiding en afnemers op het gebied van voertuigen, het verrichten van gebruikersonderzoeken en het doen van voorstellen, het schouwen van voertuigen en adviseren over afschrijvingstermijnen, het aanleveren van vervangingsoverzichten ten behoeve van de begroting en financiën. De projecten/overige taken houden in het participeren in project-, taak- en werkgroepen, het rapporteren van resultaten en voorbereiden van managementrapportages, het bewaken en registreren van toegewezen budgetten, het beheren van het tankeiland en de tankpassen. De contacten worden onderhouden met de contactpersoon van de RDW, alsmede met in- en externe personen en instanties. De niveaubepalende elementen zijn de coördinatiefunctie, de advisering op het gebied van voertuigen en het als materiedeskundige deelnemen aan projecten. De bezwarencommissie heeft de inhoud van de functie van de ambtenaar eerst getoetst aan de inhoud van de referentiefunctie van Hoofd administratie (schaal 7) uit de reeks nr. 14, subreeks Administratie. De referentiefunctie is opgebouwd uit de volgende hoofdtaken: operationele leiding, personeelszorg en administratie, post en archief, financiën, materieel, personeel, overige en contacten. Uit de nadere informatie blijkt, dat de operationele leiding inhoudt het geven van dagelijkse leiding aan een groep medewerkers, het verdelen van het werk over de groep in de vorm van planning, coördinatie en voortgangsbewaking van de werkzaamheden, vervolgens is het hoofd belast met de zorg voor materieel en het motiveren en stimuleren van medewerkers. De personeelszorg en administratie impliceert de zorg voor de verlof- en dienstplanning, het houden van functioneringsgesprekken en het als informant optreden bij de beoordeling van medewerkers en voorts het verzorgen van de introductie en begeleiding van medewerkers. De post- en archieftaak houdt in het zorgdragen voor de afhandeling en afwerking van poststukken, het verzorgen van de correspondentie met betrekking tot diverse subadministraties, het beheren van het archief. De taak financiën houdt in de budgetbewaking en het beheer van de voorschotkas, alsmede het voorbereiden van de begroting en de meerjarenraming. De taak materieel houdt in het voeren van het administratief beheer over de kantoorinventaris, kleding- en uitrustingstukken, vervoers- en verbindingsmiddelen, overige goederen en materieel. De taak personeel omvat het dragen van de verantwoordelijkheid voor het bijhouden van gegevens ten behoeve van de personeelsadministratie. De taak overige houdt in het doen van voorstellen ter verbetering van de administratieve organisatie. De contacten zijn gericht op het verstrekken van informatie over de diverse regelingen en interne instructies. Toetsing leert, dat in beide functies sprake is van het verdelen van de werkzaamheden, planning, coördinatie en voortgang, begeleiding van medewerkers, optreden als informant bij beoordelingen, budgetbewaking en archief en ander beheer, verrichten van werkzaamheden voor subadministraties. Echter, in de referentiefunctie is sprake van het geven van dagelijkse leiding over een groep medewerkers, het houden van functioneringsgesprekken, de zorg voor de verlof- en dienstplanning, het voorbereiden van de begroting en de meerjarenraming, het doen van voorstellen ter verbetering van de administratieve organisatie. Commissie van, ABB/2011/ /9

7 Deze taken ontbreken in de functie van de ambtenaar. Met name op grond van de leidinggevende taak aan een groep is, zo is de bezwarencommissie van mening, de zelfstandigheid in de referentiefunctie groter dan in de functie van de ambtenaar. Daar staat ter compensatie tegenover, dat in de functie van de ambtenaar sprake is van advisering op het gebied van voertuigen en afschrijvingstermijnen en het als materiedeskundige deelnemen in projecten. Deze aspecten ontbreken in de referentiefunctie. De bezwarencommissie acht beide functies op grond van het vorenstaande qua zwaarte gelijkwaardig. Hierbij is een aantal aspecten nog niet in beschouwing genomen. Dit volgt hierna. De bezwarencommissie heeft de inhoud van de functie van de ambtenaar vervolgens getoetst aan de inhoud van de referentiefunctie van Inkoper A (schaal 7) uit de reeks nr. 19, subreeks Logistiek en Huisvesting. De referentiefunctie heeft als hoofdtaken: Inkoop, Beheer, Overig en Contacten. Uit de nadere functie-inhoud blijkt het volgende: De inkooptaak houdt in het participeren in regionale aanbestedingsprojecten, het verrichten van eenvoudige inkoopwerkzaamheden ten behoeve van raamcontracten en individuele inkoop, het bijhouden van leveranciersinformatie, leveringsmogelijkheden, prijzen, kortingen en dergelijke, het bewaken van regiobrede inkoop- en administratieve procedures en van normen voor leveranciersbeoordeling, het beoordelen van offertes op opzet en formulering van aan te vragen offertes en het voeren van onderhandelingen met leveranciers. De beheertaak houdt in het beheren van klantrelaties en van (raam)contracten met betrekking tot de toegewezen productgroep, het opstellen van activiteitenplan(nen) en het signaleren van ontwikkelingen met betrekking tot de toegewezen productgroep, het verzorgen van de auditing met betrekking tot de toegewezen productgroep o.a. op prijs/kwaliteitsverhouding, het beheren van aan projecten toegewezen deelbudgetten, het beheren van in informatiebestanden opgeslagen (commerciële) informatie, het opzetten, begeleiden en verzorgen van administratieve processen bij de aanschaf van producten en diensten, het verstrekken van informatie aan potentiële opdrachtgevers/klanten met betrekking tot de toegewezen productgroep. De taak overig betreft het implementeren en vertalen van het vastgestelde beleid naar uitvoering en evaluatie en het verstrekken van informatie met betrekking tot de toegewezen productgroep. De taak contacten houdt in het overleggen met opdrachtgevers, gebruikers en derden, alsmede met leveranciers. De niveaubepalende elementen zijn het verrichten van inkoopactiviteiten, het voeren van onderhandelingen met betrekking tot de toewezen productgroep en de keuzebepaling van de leverancier. Toetsing leert dat in beide functies inkoopactiviteiten plaatsvinden, waarbij met name sprake is van het maken van orders, het beoordelen op commerciële en technische aspecten, het uitvoeren van prijsanalyses/auditing o.a. op prijs/kwaliteitsverhouding, het voeren van onderhandelingen en het participeren in projecten. Daar waar in de functie van de ambtenaar sprake is van advisering, is daarentegen in de referentiefunctie sprake van het opstellen van activiteitenplannen, het signaleren van ontwikkelingen, het implementeren en vertalen van vastgesteld beleid naar uitvoering en evaluatie. Op grond van het vorenstaande acht de bezwarencommissie beide functies qua zwaarte gelijkwaardig. Vervolgens heeft de bezwarencommissie de inhoud van de functie van de ambtenaar vervolgens getoetst aan de inhoud van de referentiefunctie van Inkoper B (schaal 8) uit de reeks nr. 19, subreeks Logistiek en Huisvesting. De referentiefunctie heeft als hoofdtaken: dezelfde als die van Inkoper A, alsmede: inkoop en advies. De taak inkoop behelst het coördineren van eenvoudige (regionale) aanbestedingsprojecten, het participeren in gecompliceerde (regionale) aanbestedingsprojecten, het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van gecompliceerde individuele in- en verkoop. De taak advies houdt in het adviseren van de leiding en afnemers met betrekking tot de toegewezen productgroep, inclusief de advisering over het aangaan van financiële verbintenissen. De niveaubepalende elementen zijn het verrichten van in- en verkoopactiviteiten, advisering met betrekking tot toegewezen productgroep, het voeren van onderhandelingen en het afhandelen van contracten. Commissie van, ABB/2011/ /9

8 Toetsing leert dat in beide functies sprake is van het adviseren van de leiding en afnemers met betrekking tot de toegewezen productgroep, maar dat het coördineren van eenvoudige (regionale) aanbestedingsprojecten in de functie van de ambtenaar niet voorkomt. Verder is uit de beschikbaar gekomen informatie niet gebleken, dat de ambtenaar participeert in gecompliceerde (regionale) aanbestedingsprojecten. Dit geschiedt op een hoger niveau. Hetzelfde geldt ten aanzien van het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van gecompliceerde individuele in- en verkoop. Op grond van het vorenstaande acht de bezwarencommissie de referentiefunctie zwaarder dan de functie van de ambtenaar. Omdat nog niet alle aspecten aan de orde zijn geweest heeft de bezwarencommissie de inhoud van de functie van de ambtenaar getoetst aan de inhoud van de referentiefunctie van Medewerker ondersteuning B (schaal 8) uit de reeks Informatievoorziening, Informatie & Communicatietechnologie (nr. 20), subreeks Ondersteuning. De referentiefunctie heeft als hoofdtaken: configuratiebeheer, servicedesk en overige taken. De taak configuratiebeheer bestaat uit het binnen kaders en procedures aanschaffen van hard- en software voor gebruikersgroepen; het organiseren en testen op compatibiliteit, juistheid, compleetheid en gebruiksvriendelijkheid van nieuwe of aangepaste hard- en software; het dragen van verantwoordelijkheid voor distributie, installatie en gebruiksklaar maken van eindgebruiker apparatuur, programmatuur, randapparatuur, en afvoer en vervanging hiervan; het beheer van de hard- en software, het zorgen voor regelmatig onderhoud aan eindgebruiker programmatuur en apparatuur; het dragen van verantwoordelijkheid voor opstellen, bijhouden en uitvoeren van onderhoudsschema s, richtlijnen en handleidingen voor gebruikers van eindgebruikersprogrammatuur en apparatuur; het dragen van verantwoordelijkheid voor het bedrijfsklaar houden van het telematicanetwerk, beeld, data en spraak (radio en telefoon), randapparatuur, de bediening van apparatuur en de bewaking beschikbaarheid telematicanetwerk. De taak de servicedesk gaan om het zorgdragen voor de afhandeling van aangemelde complexe incidenten conform gemaakte afspraken en het dragen van verantwoordelijkheid voor de bewaking van het servicedesk- en incidenten beheersproces; het inschakelen van derden (systeembeheer, leveranciers of gespecialiseerde helpdesks van softwareontwikkelaars) en het op de hoogte houden van gebruikers over de voortgang en afdoening van incidenten; het toepassingsgericht instrueren en voorlichten van gebruikers bij gebruik nieuwe apparatuur en programmatuur (gebruikersinterface); het informeren van gebruikers over de voortgang dan wel afgehandelde melding(en), het aangeven van oplossingen om herhalingen te voorkomen en binnen gestelde kaders doen van aanbevelingen om veel voorkomende incidenten structureel op te lossen (relatie met probleembeheer); het dragen van verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het probleembeheer op eindgebruikerapparatuur, waaronder het analyseren van incidenten, het oplossen van incidenten of het inschakelen van specialisten op het gebied van techniek en/of applicaties. Aan de overige taken wordt vormgegeven door het coördineren van werkzaamheden en het waarborgen van de voortgang van lopende activiteiten binnen de servicedesk; het begeleiden en superviseren van externe medewerkers en medewerkers ondersteuning; het participeren in veranderingsprocessen met betrekking tot complexe implementatieprojecten ICT-infrastructuur. Niveaubepalende elementen zijn het binnen kaders en procedures aanschaffen van hard- en software voor gebruikersgroepen, het organiseren en testen op compatibiliteit, juistheid, compleetheid en gebruiksvriendelijkheid van nieuwe of aangepaste hard- en software; het zelfstandig analyseren, beoordelen en oplossen van incidenten en het zorgdragen voor de documentatie hiervan en het optimaliseren van het gebruik van het systeem; het dragen van verantwoordelijkheid voor het configuratie en servicedesk beheerproces, het proces probleembeheer van eindgebruik apparatuur en programmatuur; het adviseren van de lijn en gebruikers en het begeleiden van medewerkers. Toetsing leert, dat in zowel de organieke functie als in de referentiefunctie sprake is van het verwerven van goederen. In de organieke functie gaat het om het aanschaffen van voertuigen, met name daar waar de gebruiker specifieke eisen heeft. De ambtenaar dient dan door onderzoek van productspecificaties te komen met een passend voertuig. In de referentiefunctie dient naast vergelijkend onderzoek naar aan apparatuur en software, dat voldoet aan de wensen van de gebruiker, tevens door het houden van testen te worden onderzocht of deze compatibel is met de overige aanwezig zijnde hard- en software. Daarnaast wordt getest op juistheid compleetheid en gebruiksvriendelijkheid. De bezwarencommissie acht het testen van aan te Commissie van, ABB/2011/ /9

Commissie van Advies Bezwaren Functiewaardering Politie

Commissie van Advies Bezwaren Functiewaardering Politie Commissie van Advies Bezwaren Functiewaardering Politie Aan: Bijlagen - Dossiernr. ABB/2002/0114 september 2002 Onderwerp Bezwaar functiewaardering @ In haar vergadering van @ heeft de bezwarencommissie

Nadere informatie

handboek functiewaardering loonwerksector

handboek functiewaardering loonwerksector handboek functiewaardering loonwerksector een sector die je waardeert CNV BedrijvenBond CUMELA Nederland FNV Bondgenoten HANDBOEK FUNCTIEWAARDERING LANDBOUWWERKTUIGEN EXPLOITERENDE ONDERNEMINGEN INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Handleiding FWHZ functiewaardering Huisartsenzorg 2013

Handleiding FWHZ functiewaardering Huisartsenzorg 2013 Handleiding FWHZ functiewaardering Huisartsenzorg 2013 cao-document 2013 Versie 14 augustus 2013 Handleiding Functiewaardering Huisartsenzorg Beschrijvingen referentiefuncties Referentiematrix en indelingsniveaus

Nadere informatie

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Datum 27 januari 1999 Aan De korpsbeheerders van de regionale politiekorpsen De Minister van Justitie

Nadere informatie

CONCEPT. NBA-handreiking nr. xxx Toelichting op regelgeving bij een accountantskantoor met een beperkt aantal assurance-opdrachten

CONCEPT. NBA-handreiking nr. xxx Toelichting op regelgeving bij een accountantskantoor met een beperkt aantal assurance-opdrachten Dit document maakt gebruik van bladwijzers. CONCEPT NBA-handreiking nr. xxx Toelichting op regelgeving bij een accountantskantoor met een beperkt aantal assurance-opdrachten Consultatieperiode loopt tot

Nadere informatie

Functiehandboek cao voor het Dagbladuitgeverijbedrijf

Functiehandboek cao voor het Dagbladuitgeverijbedrijf Functiehandboek cao voor het Dagbladuitgeverijbedrijf Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. UITGANGSPUNTEN... 5 3. HET CAO FUNCTIEGEBOUW (FUNCTIEMATRIX)... 6 4. TOEPASSING FUNCTIEGEBOUW (BINNEN ORGANISATIES)...

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Subsidierisico s. Rekenkamercommissie Waterschap Aa en Maas. 's-hertogenbosch, 20 maart 2008 RKC200702 Versie: Definitief

Onderzoeksrapport Subsidierisico s. Rekenkamercommissie Waterschap Aa en Maas. 's-hertogenbosch, 20 maart 2008 RKC200702 Versie: Definitief Onderzoeksrapport Subsidierisico s Rekenkamercommissie Waterschap Aa en Maas 's-hertogenbosch, 20 maart 2008 RKC200702 Versie: Definitief Onderzoeksrapport Subsidierisico s Rekenkamercommissie Waterschap

Nadere informatie

Code contractprocesbeheer rijksoverheid 2008

Code contractprocesbeheer rijksoverheid 2008 Code contractprocesbeheer rijksoverheid 2008 Een beheercode voor een goede bedrijfsvoering binnen de rijksoverheid gericht op een doelmatig en rechtmatig contractprocesbeheer Ministerie van Financiën,

Nadere informatie

Toelichting bij concept Landelijk sociaal statuut Nederlandse Politie

Toelichting bij concept Landelijk sociaal statuut Nederlandse Politie Toelichting bij concept Landelijk sociaal statuut Nederlandse Politie 1.1.Algemeen Dit besluit strekt ertoe de afspraken, die gemaakt zijn in het kader van het arbeidsvoorwaardenoverleg Landelijk Sociaal

Nadere informatie

HANDBOEK REFERENTIEFUNCTIES BEDRIJFSTAK HORECA

HANDBOEK REFERENTIEFUNCTIES BEDRIJFSTAK HORECA HANDBOEK REFERENTIEFUNCTIES BEDRIJFSTAK HORECA EVZ Organisatie-adviseurs Ringbaan West 306A 5025 VB TILBURG Tel: 013-463 50 40 Fax: 013-467 13 36 E-mail: evz@evz.nl Tilburg, mei 2002 drs. W.L. van Zelst

Nadere informatie

FUNCTIEBOEK FUMO CONCEPTVERSIE 11

FUNCTIEBOEK FUMO CONCEPTVERSIE 11 FUNCTIEBOEK FUMO CONCEPTVERSIE 11 15 april 2013 1. INLEIDING De provincie Fryslân, het Wetterskip Fryslân en alle Friese gemeenten hebben de FUMO opgericht om taken op het gebied van toetsing, vergunningverlening,

Nadere informatie

Functioneren aan de UvA

Functioneren aan de UvA Functioneren aan de UvA Vastgesteld bij besluit van het college van bestuur van 1 maart 2001, zoals gewijzigd bij besluit van het college van bestuur van 10 januari 2006 INHOUD Functioneren aan de UvA...

Nadere informatie

gemeente Hardenberg Verstrekkingenboek 2011

gemeente Hardenberg Verstrekkingenboek 2011 gemeente Hardenberg Verstrekkingenboek 2011 2 HOOFDSTUK 1 INLEIDING.9 1.1. Inleiding..9 1.2. Opbouw 9. HOOFDSTUK 2 ALGEMENE UITGANGSPUNTEN C.Q. BELEIDSREGELS 10 2.1. Inleiding 10 2.2. Niet algemeen gebruikelijk.10

Nadere informatie

FUMO (FRYSKE UTFIERINGSTJINST MILJEU EN OMJOUWING)

FUMO (FRYSKE UTFIERINGSTJINST MILJEU EN OMJOUWING) FUNCTIEBOEK FUMO (FRYSKE UTFIERINGSTJINST MILJEU EN OMJOUWING) OKTOBER 2013 Inhoudsopgave Functieboek 1)Inleiding Blz: 3 2)Organisatiestructuur Blz: 3 3)Hoofdstructuur Blz: 4 4)Leeswijzer Blz: 7 5)Functieraster

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL 14R.00398 14R.00398. Gemeente Woerden

RAADSVOORSTEL 14R.00398 14R.00398. Gemeente Woerden RAADSVOORSTEL 14R.00398 Gemeente Woerden 14R.00398 gemeente Indiener: college van burgemeester en wethouders Datum: 16 september 2014 Portefeuillehouder(s): Mw. Y. Koster - Dreese Portefeuille(s): Sociaal

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Integriteitbeleid Smallingerland

Rekenkamercommissie Integriteitbeleid Smallingerland Rekenkamercommissie Integriteitbeleid Smallingerland Rapport van de rekenkamercommissie gemeente Smallingerland december 2012 Rapport rekenkamercommissie gemeente Smallingerland Integriteitbeleid Rekenkamercommissie

Nadere informatie

EEN NIEUW HANDBOEK FUNCTIE-INDELING

EEN NIEUW HANDBOEK FUNCTIE-INDELING EEN NIEUW HANDBOEK FUNCTIE-INDELING De CAO voor het Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf kent sinds begin jaren 90 het Handboek functie-indeling. Dit Handboek bevat referentiefuncties aan de hand waarvan

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 8388 13 mei 2011 Regeling van de Minister van Veiligheid en Justitie van 21 april 2011, nr. DGV/DPV/P&M 2011-2000113644,

Nadere informatie

Functie-indeling. voor de Boekhandel & Kantoorvakhandel

Functie-indeling. voor de Boekhandel & Kantoorvakhandel Functie-indeling voor de Boekhandel & Kantoorvakhandel Handboek Functie-indeling voor de Boekhandel en Kantoorvakhandel Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Sleutelbegrippen en het indelingsinstrument 3 3.

Nadere informatie

Reglement klachtrecht voor naastbetrokkenen Eleos

Reglement klachtrecht voor naastbetrokkenen Eleos Reglement klachtrecht voor naastbetrokkenen Eleos Datum vaststelling : 21 januari 2009 Datum invoering : Januari 2009 Van toepassing voor : heel Eleos Hiermee vervallen : niet van toepassing Eerstvolgende

Nadere informatie

Verordening Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 gemeente Rijswijk

Verordening Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 gemeente Rijswijk Verordening Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 gemeente Rijswijk HOOFDSTUK 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 3 Artikel 1. Begripsbepalingen 3 HOOFDSTUK 2. DE AANVRAAGPROCEDURE... 5 Artikel 2. Melding hulpvraag

Nadere informatie

Richtlijn Klachtbehandeling

Richtlijn Klachtbehandeling Gemeente Amsterdam Richtlijn Klachtbehandeling Taken, verantwoordelijkheden en procedures bij het vormgeven van het beleid over klachtbehandeling Inhoud Voorwoord 1 Samenvatting 3 Inleiding 5 1 Taken en

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE "ITIL" Algemene Inleiding Helpdesk Probleembeheer

INHOUDSOPGAVE ITIL Algemene Inleiding Helpdesk Probleembeheer INHOUDSOPGAVE "ITIL" 1 Algemene Inleiding 1.1 Procesbenadering 1.2 Doel en structuur van het boek 1.3 Enkele basisbegrippen 1.3.1 IT infrastructuur 1.3.2 Beheer en exploitatie 1.3.3 Gebruiker versus opdrachtgever

Nadere informatie

Verordening maatschappelijke ondersteuning Lingewaard 2015

Verordening maatschappelijke ondersteuning Lingewaard 2015 Verordening maatschappelijke ondersteuning Lingewaard 2015 Naam opsteller R. Broeren Datum vaststelling 6 november 2014 Afdeling Dienstverlening Vastgesteld door Gemeenteraad Team Sociaal en Welzijn Eventueel

Nadere informatie

HANDBOEK FUNCTIE-INDELING RECREATIE

HANDBOEK FUNCTIE-INDELING RECREATIE HANDBOEK FUNCTIE-INDELING RECREATIE Tiel, 17 januari 1996 Herdruk: november 2006 DEEL A HANDBOEK FUNCTIE-INDELING RECREATIE JANUARI 1996 Deel A 3 INHOUDSOPGAVE DEEL A Pagina Inhoudsopgave 5 1 Inleiding

Nadere informatie

Certificatiereglement

Certificatiereglement Certificatiereglement TÜV Nederland QA B.V. Versie 1.2 d.d. 29-06-2011 Alle kopieën van dit certificatiereglement zijn onbeheerde kopieën. De actuele versie is gepubliceerd via de website www.tuv.nl. Deze

Nadere informatie

Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek

Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek Gedragscode op basis van artikel 25 Wet bescherming persoonsgegevens Deze gedragscode is te downloaden vanaf www.cbpweb.nl Inhoudsopgave 1. Considerans...3 2. Begripsbepaling...3

Nadere informatie

Financieel statuut. Vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen

Financieel statuut. Vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen Financieel statuut Vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen Financieel statuut Vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen Colofon Financieel statuut Uitgave: VOS/ABB Tekstbijdragen:

Nadere informatie

VERORDENING WMO 2015 GEMEENTE LEEUWARDEN

VERORDENING WMO 2015 GEMEENTE LEEUWARDEN VERORDENING WMO 2015 GEMEENTE LEEUWARDEN De raad van de gemeente Leeuwarden gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Leeuwarden 16 september 2014; besluit tijdens de behandeling

Nadere informatie

Handboek Functie-indeling. voor de Groothandel in Vlakglas, het Glasbewerkings- en het Glazeniersbedrijf

Handboek Functie-indeling. voor de Groothandel in Vlakglas, het Glasbewerkings- en het Glazeniersbedrijf Handboek Functie-indeling voor de Groothandel in Vlakglas, het Glasbewerkings- en het Glazeniersbedrijf Inhoudsopgave Paginanummer Inhoudsopgave 1 1. Inleiding 2 2. Toelichting 2.1 Uitgangspunten en CAO-bepaling

Nadere informatie