Functie: Medewerker administratieve organisatie en interne controle

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Functie: Medewerker administratieve organisatie en interne controle"

Transcriptie

1 Advies Nr. 51 Functie: Medewerker administratieve organisatie en interne controle In haar vergadering van 3 december 1998 heeft de bezwarencommissie functiewaardering politie het bezwaar behandeld van de heer B tegen de waardering van de organieke functie van medewerker administratieve organisatie en interne controle. Dit bezwaar is verwoord in de aan u gerichte brief van betrokkene van 22 september 1998 en is in genoemde vergadering van de commissie nader mondeling toegelicht. Samengevat komen de argumenten van het bevoegd gezag en de ambtenaar op het volgende neer. Op 13 februari 1998 is door het bevoegd gezag het voornemen medegedeeld de salarisschaal van de organieke functie van medewerker administratieve organisatie en interne controle vast te stellen op schaal 8. De organieke functie is voor wat betreft het verrichten van controles op financiële verslaglegging en van controles op gevolgde procedures en voorschriften, het vastleggen van controlebevindingen en het doen van voorstellen voor verbetering van de administratieve organisatie vergeleken met de referentiefuncties medewerker interne controle, schaal 8, uit de reeks Financieel-economische zaken en voor wat betreft het doen van deelonderzoek op het gebied van de financieel-administratieve organisatie en het verzamelen en verstrekken van gegevens ten behoeve van advisering over de inrichting van de financieeladministratieve organisatie vergeleken met de referentiefunctie beleidsmedewerker A, schaal 9, uit de reeks Politiële beleidsondersteuning. Daar de referentiefunctie van beleidsmedewerker A ook taken met betrekking tot het ontwikkelen van instrumenten, adviseren van sectorhoofden met betrekking tot een specifiek beleidsterrein, het fungeren als secretaris van overleg-, werk- en projectgroepen en het opstellen van activiteitenplan en/of taakstellingen omvat, is geconcludeerd dat de laatst genoemde referentiefunctie zwaarder is dan de functie van medewerker administratieve organisatie en interne controle en wordt een indeling in schaal 8 van toepassing geacht voor de organieke functie. In zijn bedenkingen d.d. 9 maart 1998 verzoekt de ambtenaar het bevoegd gezag de waardering van zijn functie in heroverweging te nemen en vast te stellen op schaal 9. Hij wijst erop dat in het referentiemateriaal is weergegeven dat de tekst "de niveaubepalende elementen maken een substantieel deel uit van de functie" (hoofdstuk 2: "opbouw referentiefuncties": "niveaubepalende elementen" van het referentiemateriaal Functiewaardering Nederlandse politie) weergeeft dat het accent van de functie ligt op de niveaubepalende elementen. Verder wijst hij op de passage uit het referentiemateriaal waarin gesteld wordt dat indien een van de referentiefuncties een hoger niveau bezit, het hogere niveau van toepassing is, indien de essentie van de werkzaamheden het hogere niveau betreft. Naar zijn mening wijken de niveaubepalende elementen van de referentiefunctie beleidsmedewerker A en van de functie medewerker administratieve organisatie en interne controle niet van elkaar af.

2 In de brief van 26 juni 1998 naar aanleiding van de hoorzitting op 24 juni 1998 verzoekt de ambtenaar het bevoegd gezag het volgende mee te nemen in de overwegingen: 1. de beschrijving van de referentiefunctie beleidsmedewerker A is een zogenoemde abstracte beschrijving, wat hij mede afleidt uit het begrip specifiek beleidsterrein; 2. het feit dat er een beleidsmedewerker werkzaam is in het bureau Financieel Economisch Beleid spreekt niet in zijn nadeel, omdat in de referentiefunctie onder de niveaubepalende elementen ook gesproken wordt over het verrichten van werkzaamheden onder begeleiding van een beleidsmedewerker; 3. de essentie van zijn functie zich bevindt in de referentiefunctie van Beleidsmedewerker A; de organieke functie is een combinatiefunctie met taken op het niveau van schaal 8 en schaal 9; het hogere niveau is van toepassing als de essentie van de werkzaamheden het hogere niveau betreft; 4. de vraag of de niveaubepalende elementen van de organieke functie een goede vertaling zijn van de inhoud van de functie lijkt hem niet relevant, daar de functiebeschrijving niet ter discussie staat. Het bevoegd gezag stelt op 14 augustus 1998 de waardering van de functie van medewerker administratieve organisatie en interne controle vast op schaal 8, conform het advies van de heroverwegingscommissie. De heroverwegingscommissie heeft haar conclusie op de volgende overwegingen gebaseerd: 1. betrokkene kan zich vinden in de functiebeschrijving; 2. de functie vertoont de meeste overeenkomsten met de referentiefunctie medewerker interne controle, maar wordt hierdoor niet volledig gedekt; 3. de functie heeft elementen die overeenkomen met de referentiefunctie beleidsmedewerker A, maar de referentiefunctie is breder; 4. de essentie van de functie ligt niet bij de referentiefunctie beleidsmedewerker A; 5. in de omgeving van de functie is tevens een beleidsadviseur aanwezig. In het bezwaar d.d. 22 september 1998 verzoekt de ambtenaar het bevoegd gezag de organieke functie van medewerker administratieve organisatie en interne controle alsnog vast te stellen in schaal 9. Hij herhaalt daarin de in de bedenkingen en in de brief naar aanleiding van de hoorzitting naar voren gebrachte argumenten. Verder merkt hij met betrekking tot het advies van de heroverwegingscommissie op dat het uitsplitsen van de organieke functie en het bekijken van afzonderlijke taken binnen deze functie naar zijn mening niet de juiste werkwijze is voor het toepassen van het systeem van functiewaardering. Ook in de hoorzitting heeft hij aangegeven dat in het referentiemateriaal is aangegeven dat de functie in zijn geheel dient te worden bekeken. In verband met het verschil tussen de organieke functie en de referentiefunctie, dat volgens het verslag door de commissie is uitgelegd en met name zou bestaan uit het feit dat de beleidsmedewerker A zich op alle beleidsterreinen tegelijkertijd begeeft en de organieke functie alleen op het beleidsterrein financiën, herhaalt de ambtenaar het argument van de zogenoemde abstracte beschrijving. De overwegingen van de heroverwegingscommissie geven geen uitsluitsel op welke manier het nadeel van het werkzaam zijn van een beleidsadviseur in het bureau Financieel Economisch Beleid meeweegt in het advies. De bezwarencommissie heeft de inhoud van de functie getoetst aan de geldende normen zoals vastgelegd in het referentiemateriaal Functiewaardering Nederlandse

3 Politie dat door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is vastgesteld voor de toepassing van het Besluit bezoldiging politie, artikel 6, tweede lid, waaronder de functies van medewerker interne controle en medewerker administratieve organisatie van reeks 17, Financieel-economische zaken en de functie beleidsmedewerker A van reeks 10, Politiële beleidsondersteuning. Met betrekking tot de bezwaren van de ambtenaar over de toepassing van het referentiemateriaal merkt de bezwarencommissie op, dat de ambtenaar correct is in zijn weergave hoe te werken met het referentiemateriaal. De bezwarencommissie is echter, in tegenstelling tot de ambtenaar, niet van mening dat het bevoegd gezag met het hanteren van twee verschillende referentiefuncties voor de onderscheiden delen van de organieke functie, op onjuiste wijze het referentiemateriaal heeft toegepast. De essentie van de functie van medewerker administratieve organisatie en interne controle wordt gevormd door het niveaubepalend element "onder begeleiding verrichten van ondersteunende werkzaamheden in het kader van de beleidsontwikkeling m.b.t. de financiële administratieve organisatie en interne controle". Dit komt vooral tot uiting in de uitwerking van de eerste hoofdtaak "vormgeving administratieve organisatie". De organieke functie medewerker administratieve organisatie en interne controle bestaat uit de hoofdtaken vormgeving administratieve organisatie, interne controle werkzaamheden en contacten. Voor de eerste hoofdtaak, vormgeving administratieve organisatie, zou gezien het onderwerp, vergelijking met de referentiefunctie medewerker administratieve organisatie het meest voor de hand liggen. Daar deze laatste functie echter gericht is op het vormgeven van de administratieve organisatie van de hele regio en de functie medewerker administratieve organisatie en interne controle zich op het gebied van de administratieve organisatie beperkt tot ondersteunende werkzaamheden, zoals het doen van deelonderzoeken, het verzamelen en verstrekken van gegevens ten behoeve van de advisering, het ondersteunen bij de implementatie van veranderingen, is deze laatste functie een beleidsondersteunende functie. Het referentiemateriaal voorziet niet in ondersteunende functies op het terrein van de administratieve organisatie. Daarom acht de bezwarencommissie vergelijking met de referentiefunctie beleidsmedewerker A, waarin sprake is van het onder begeleiding van een beleidsmedewerker verrichten van ondersteunende werkzaamheden en deelonderzoeken ten behoeve van de beleidsontwikkeling het meest passend. Voor de toetsing van de tweede hoofdtaak in de functie, interne controle werkzaamheden, is de referentiefunctie medewerker interne controle de meest aangewezen functie. Voor de waardering van de totale functie zullen met name van belang zijn de ondersteunende werkzaamheden in het kader van de beleidsontwikkeling. Daar ligt gezien de formulering van de niveaubepalende elementen immers het accent van de functie. Vergelijking van de functie van medewerker administratieve organisatie en interne controle met de referentiefunctie beleidsmedewerker A toont dat de ondersteunende werkzaamheden in de functie medewerker administratieve organisatie en interne controle magerder zijn weergegeven dan in de referentiefunctie. In beide functies worden deelonderzoeken verricht. Ondersteuning in de referentiefunctie vindt plaats met betrekking tot een specifiek terrein van de politiële beleidsvorming en bedrijfsvoering en het opstellen van activiteitenplan en/of taakstelling. In de organieke functie heeft de ondersteuning betrekking op de implementatie van

4 veranderingen en het ontwerpen van de financiële administratie. In de referentiefunctie worden de gegevens niet alleen verzameld, maar ook geanalyseerd, terwijl de medewerker administratieve organisatie en interne controle gegevens verzamelt en verstrekt. Ontwikkeling van instrumenten ontbreekt in de organieke functie. De ondersteunende werkzaamheden in het kader van de beleidsontwikkeling in de functie medewerker administratieve organisatie en interne controle betreffen de financiële administratieve organisatie en de interne controle. Gebleken is dat de toevoeging "voor de minder complexe situaties" aan de uitwerking van de hoofdtaak vormgeving administratieve organisatie inhoudt dat de werkzaamheden van de medewerker administratieve organisatie en interne controle gericht zijn op die zaken, waarvan de hoofdlijnen zijn vastgelegd of op kleinere zaken. Deze verbijzondering naast de eerder geconstateerde verschillen houdt naar de mening van de bezwarencommissie een dusdanige versmalling in ten opzichte van de referentiefunctie dat er sprake is van een minvariant. Vergelijking van de functie medewerker administratieve organisatie en interne controle met de referentiefunctie medewerker interne controle toont dat de tweede hoofdtaak in de organieke functie "interne controle werkzaamheden" grotendeels overeenkomt met de controlewerkzaamheden in de referentiefunctie. De formulering in de uitwerking van de hoofdtaak van de organieke functie waar sprake is van "interne controle werkzaamheden voor de minder complexe situaties" duidt op een verdeling van taken op het gebied van de controle. In de referentiefunctie daarentegen wordt geen verdeling gemaakt in meer of minder complexe situaties bij de controle werkzaamheden. Als niveaubepalend element in de referentiefunctie medewerker interne controle is vermeld "verrichten van controles namens het managementteam; controles vinden plaats in een omvangrijk en gecompliceerd dienstonderdeel". Naar de mening van de bezwarencommissie is er bij de organieke functie die gesitueerd is in het onderdeel F overeenkomstig de referentiefunctie sprake van controles in een omvangrijk en gecompliceerd dienstonderdeel. Het accent van de functie medewerker administratieve organisatie en interne controle ligt echter niet op het verrichten van controles, maar op het onder begeleiding verrichten van ondersteunende werkzaamheden in het kader van de beleidsontwikkeling m.b.t. zowel de financiële administratieve organisatie als de interne controle. Voor het totaal van de functie concludeert de bezwarencommissie dat de functie medewerker administratieve organisatie en interne controle lichter is dan de meest passende referentiefunctie beleidsmedewerker A. De bezwarencommissie adviseert dan ook het bevoegd gezag de functie van medewerker administratieve organisatie en interne controle in te delen in schaal 8. Het bezwaar van de ambtenaar acht de bezwarencommissie dan ook ongegrond. De bezwarencommissie voegt bij deze brief het verslag van de in deze zaak gehouden hoorzitting, dat geacht wordt deel uit te maken van het advies. Tevens voegt zij hierbij voor de ambtenaar bestemde afschriften van deze brief en van het verslag. De bezwarencommissie verzoekt u deze afschriften aan betrokkene uit te reiken tezamen met uw beslissing op het bezwaar. Van die beslissing ontvangt de bezwarencommissie gaarne gelijktijdig een afschrift. steunen van (sector)hoofden met betrekking tot een specifiek beleidsterrein en het opstellen van activiteitenplan of taakstellingen en het ontwikkelen van instrumenten.

5 De adviserende taken in de organieke functie van de ambtenaar zijn beperkt tot het op basis van analyseren en overzichtelijk maken van plangegevens en uitvoering met betrekking tot personele inzet - waarbij gebruik gemaakt wordt van een geautomatiseerd systeem - aanleveren van managementinformatie. De bezwarencommissie is van mening dat vorengenoemde werkzaamheden met enige interpretatie zijn terug te vinden in bedoelde referentiefunctie onder punt 1., Politiële beleidsondersteuning, te weten: "het ten behoeve van het management verzamelen en analyseren van beheersgegevens". In de organieke functie van de ambtenaar is echter geen sprake van overige werkzaamheden die kenmerkend zijn voor de referentiefunctie van Beleidsmedewerker A, zoals het verrichten van deelonderzoeken in het kader van politiële beleidsvorming en bedrijfsvoering, het adviseren met betrekking tot een specifieke beleidsterrein, het opstellen van activiteitenplan en/of taakstellingen danwel het ontwikkelen van instrumenten, bijvoorbeeld planning en control. Evenmin is in de functie sprake van externe contacten in het kader van beleidsgericht onderzoek, het signaleren van ontwikkelingen/knelpunten binnen een beleidsterrein danwel het fungeren als secretaris van overleg-, werk- en projectgroepen. Op grond van het vorenstaande is de bezwarencommissie van mening dat de inhoud van de organieke functie van de ambtenaar zich evenmin kenmerkt door werkzaamheden die niveaubepalend zijn voor de referentiefunctie van Beleidsmedewerker A en dat deze dan ook lager dient te worden ingedeeld dan schaal 9. De bezwarencommissie acht vergelijking van de organieke functie van de ambtenaar met de referentiefunctie van Functioneel Beheerder A niet in de rede liggen, omdat bedoelde referentiefunctie zich kenmerkt door automatiseringstechnische beheerswerkzaamheden en deze werkzaamheden niet herkenbaar zijn in de functie van de ambtenaar, die werkzaam is als gebruiker van een geautomatiseerd systeem en dan ook slechts vanuit de gebruikersdiscipline een inbreng kan leveren in bijvoorbeeld de verbetering van het systeem. De bezwarencommissie acht vergelijking van de organieke functie van de ambtenaar met de referentiefunctie van Coördinator Operationele Zaken evenmin in de rede liggen, omdat bedoelde referentiefunctie zich kenmerkt door het coördineren van operationele werkzaamheden op het terrein van algemene politiezorg te water/luchtvaart. Op grond van toetsing van de inhoud van de organieke functie van de ambtenaar aan de in schaal 9 ingedeelde referentiefuncties van Groepschef B en van Beleidsmedewerker A komt de bezwarencommissie tot de conclusie dat de organieke functie van de ambtenaar lager dient te worden ingedeeld dan in schaal 9, hetgeen leidt tot een indeling in schaal 8. De bezwarencommissie adviseert dan ook het bevoegd gezag de functie van coördinator planning in te delen in schaal 8. Het bezwaar van de ambtenaar acht de bezwarencommissie dan ook ongegrond. De bezwarencommissie voegt bij deze brief het verslag van de in deze zaak gehouden hoorzitting, dat geacht wordt deel uit te maken van het advies. Tevens voegt zij hierbij voor de ambtenaar bestemde afschriften van deze brief en van het verslag. De bezwarencommissie verzoekt u deze afschriften aan betrokkene uit te

6 reiken tezamen met uw beslissing op het bezwaar. Van die beslissing ontvangt de bezwarencommissie gaarne gelijktijdig een afschrift.

7 Functiebeschrijving Functie: Medewerker administratieve organisatie en interne controle Hoofdbestanddelen: 1. Vormgeving administratieve organisatie. 2. Interne controle werkzaamheden. 3. Contacten. Uitwerking hoofdbestanddelen: 1. Vormgeving administratieve organisatie: (voor de minder complexe situaties) Doen van deelonderzoek op het gebied van de financiële administratieve organisatie, ook op EDP-gebied. Verzamelen en verstrekken van gegevens ten behoeve van het adviseren over inrichting van de financiële administratieve organisatie. Ontwerpen van financiële administratieve organisatie. Ondersteunen bij de implementatie van veranderingen. Deelnemen aan intern en extern overleg. 2. Interne controle werkzaamheden: (voor de minder complexe situaties) Verrichten van controles op financiële verslaglegging. Verrichten van controles op gevolgde financiële procedures en voorschriften. Vastleggen controlebevindingen (voor intern gebruik Onderdeel Financiën en de accountant). Meewerken aan het opstellen van (concept) controle-rapporten, voor gebruik buiten onderdeel Financiën. Voorstellen doen voor verbetering/optimalisering financiële administratieve organisatie. Signaleren van knelpunt en geven van adviezen aan F-functionarissen, zowel centraal als decentraal. 3. Contacten: Het onderhouden van interne en externe contacten. Bezwarende werkomstandigheden: Werken met een beeldscherm. Niveaubepalende elementen: Onder begeleiding verrichten van ondersteunende werkzaamheden in het kader van de beleidsontwikkeling met betrekking tot de financiële administratieve organisatie en interne controle. Indicatie functie-eisen: MEAO of MBA. Minimaal 3 jaar relevante werkervaring in het vakgebied.

Advies Nr. 52. Functie: Trainer/instructeur

Advies Nr. 52. Functie: Trainer/instructeur Advies Nr. 52 Functie: Trainer/instructeur In haar vergadering van 18 februari 1999 heeft de bezwarencommissie functiewaardering politie het bezwaar behandeld van de heer H tegen de waardering van de organieke

Nadere informatie

Commissie van Advies bezwaren functiewaardering Politie

Commissie van Advies bezwaren functiewaardering Politie Functie : Senior medewerker Verkeershandhavingsteam (VHT) Schaal ingedeeld : schaal 7 gevraagd : schaal 8 Dossier: 13.18 Uitspraak: 2013 Argumenten van het bevoegd gezag en de ambtenaar Samengevat komen

Nadere informatie

Advies nr. 15. AAN: Bevoegd gezag X. Bijlagen - div. FWP.xxx P/xx Onderwerp Bezwaar functiewaardering de heer Y

Advies nr. 15. AAN: Bevoegd gezag X. Bijlagen - div. FWP.xxx P/xx Onderwerp Bezwaar functiewaardering de heer Y Advies nr. 15 AAN: Bevoegd gezag X Bijlagen - div. FWP.xxx P/xx Onderwerp Bezwaar functiewaardering de heer Y In haar vergadering van 10 oktober 1996 heeft de bezwarencommissie functiewaardering politie

Nadere informatie

Commissie van Advies bezwaren functiewaardering Politie

Commissie van Advies bezwaren functiewaardering Politie Functie : Groepschef Verkeershandhavingsteam (VHT) Schaal ingedeeld : schaal 8 gevraagd : schaal 9 Dossier: 13.17 Uitspraak: 2013 Bijzonderheden Argumenten van het bevoegd gezag en de ambtenaar Samengevat

Nadere informatie

Commissie van Advies Bezwaren Functiewaardering Politie

Commissie van Advies Bezwaren Functiewaardering Politie Commissie van Advies Bezwaren Functiewaardering Politie Aan: Bijlagen - Dossiernr. ABB/2002/0070 september 2002 Onderwerp Bezwaar functiewaardering @ In haar vergadering van @ heeft de bezwarencommissie

Nadere informatie

Commissie van Advies bezwaren functiewaardering Politie

Commissie van Advies bezwaren functiewaardering Politie Functie : Gegevensbeheerder / Kerninstructeur BVH Schaal ingedeeld : schaal 6 gevraagd : schaal 7 Dossier: 13.21 Uitspraak: 2013 Argumenten van het bevoegd gezag en de ambtenaar Samengevat komen de argumenten

Nadere informatie

Commissie van Advies bezwaren functiewaardering Politie

Commissie van Advies bezwaren functiewaardering Politie Functie : Senior Medewerker Technische Observatie Schaal ingedeeld : schaal 8 gevraagd : schaal 9 Dossier: 13.38 Uitspraak: 2013 Argumenten van het bevoegd gezag en de ambtenaar Samengevat komen de argumenten

Nadere informatie

Commissie van Advies Bezwaren Functiewaardering Politie

Commissie van Advies Bezwaren Functiewaardering Politie Commissie van Advies Bezwaren Functiewaardering Politie Aan: Bijlagen - Dossiernr. ABB/2002/0114 september 2002 Onderwerp Bezwaar functiewaardering @ In haar vergadering van @ heeft de bezwarencommissie

Nadere informatie

Advies Nr. 64. Commissie van Advies Bezwaren Functiewaardering Politie

Advies Nr. 64. Commissie van Advies Bezwaren Functiewaardering Politie Commissie van Advies Bezwaren Functiewaardering Politie Advies Nr. 64 In haar vergadering van 6 april 2000 heeft de bezwarencommissie functiewaardering politie het bezwaar behandeld van de heer G. tegen

Nadere informatie

Commissie van Advies bezwaren functiewaardering Politie

Commissie van Advies bezwaren functiewaardering Politie Functie : Selectieadviseur B Schaal ingedeeld : schaal 8 gevraagd : schaal 9 Dossier: 13.15 Uitspraak: 2013 Argumenten van het bevoegd gezag en de ambtenaar Samengevat komen de argumenten van het bevoegd

Nadere informatie

Het bevoegd gezag geeft in de brief aan, dat het naar aanleiding van de bedenkingen van de

Het bevoegd gezag geeft in de brief aan, dat het naar aanleiding van de bedenkingen van de Advies Berzwaren Aan: @ Secretariaat DABB inlichtingen 070-376 57 44 telefoon administratie.dabb@caop.nl e-mail bijlage(n) briefnummer ABB/2010/07937 zaaknummer @ 2010 datum Onderwerp: Advies m.b.t. bezwaarschriften

Nadere informatie

Samengevat komen de argumenten van het bevoegd gezag en de ambtenaar op het volgende neer.

Samengevat komen de argumenten van het bevoegd gezag en de ambtenaar op het volgende neer. Aan: @ Secretariaat DABB inlichtingen 070-376 57 44 telefoon administratie.dabb@caop.nl e-mail 1 bijlage(n) briefnummer ABB/2011/08897 zaaknummer @ 2011 datum Onderwerp: Advies m.b.t. bezwaarschrift functiewaardering

Nadere informatie

REGELING FUNCTIEBESCHRIJVING EN WAARDERING OMGEVINGSDIENST GRONINGEN CONCEPT

REGELING FUNCTIEBESCHRIJVING EN WAARDERING OMGEVINGSDIENST GRONINGEN CONCEPT REGELING FUNCTIEBESCHRIJVING EN WAARDERING OMGEVINGSDIENST GRONINGEN CONCEPT Bijzonder Georganiseerd Overleg Groningen 15 mei 2013 1 Artikel 1. Definities In deze regeling wordt verstaan onder: a. Functiehouder:

Nadere informatie

CONCEPT. De Minister van Veiligheid en Justitie, Gelet op artikel 6, negende lid, van het Besluit bezoldiging politie: Besluit:

CONCEPT. De Minister van Veiligheid en Justitie, Gelet op artikel 6, negende lid, van het Besluit bezoldiging politie: Besluit: directoraat-generaal Veiligheid Personeel & Materieel CONCEPT Regeling van de Minister van Veiligheid en Justitie van DGV Politie/Personeel en Materieel, houdende invoering van de Tijdelijke regeling functieonderhoud

Nadere informatie

RUD Utrecht. Procedureregeling functiebeschrijving en waarderingrud Utrecht

RUD Utrecht. Procedureregeling functiebeschrijving en waarderingrud Utrecht RUD Utrecht Procedureregeling functiebeschrijving en waarderingrud Utrecht 1 Regeling functiebeschrijving en -waardering RUD Utrecht Het dagelijks bestuur van de RUD Utrecht Overwegende - dat de RUD Utrecht

Nadere informatie

Procedureregeling functiebeschrijving en functiewaardering Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Procedureregeling functiebeschrijving en functiewaardering Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied Procedureregeling functiebeschrijving en functiewaardering Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied Het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied: Overwegende: dat bij besluit van 27 juni

Nadere informatie

Coördinatie en uitvoering van financiële zaken, w.o.financiële administratie,, cliëntenadministratie, salarisadministratie, functioneel beheer ICT.

Coördinatie en uitvoering van financiële zaken, w.o.financiële administratie,, cliëntenadministratie, salarisadministratie, functioneel beheer ICT. Algemene informatie Naam instelling: Wittenbergzorg Dienst/sector: Algemeen Afdeling: Algemene en financiële zaken FWG Indicatie FWG Indicatie na weging: FWG 50 Functie: Coördinator financiële zaken Kern/doel

Nadere informatie

PROCEDUREREGELING FUNCTIEBESCHRIJVING EN FUNCTIEWAARDERING GEMEENTE STICHTSE VECHT

PROCEDUREREGELING FUNCTIEBESCHRIJVING EN FUNCTIEWAARDERING GEMEENTE STICHTSE VECHT PROCEDUREREGELING FUNCTIEBESCHRIJVING EN FUNCTIEWAARDERING GEMEENTE STICHTSE VECHT Secretariaat BPL Partners in BPL ING bank 65.13.65.465 Postbus 1255 T 070-414 27 00 (Leeuwendaal) KVK 54423392 2280 CG

Nadere informatie

Functiebeschrijving Financieel adviseur

Functiebeschrijving Financieel adviseur Functiebeschrijving Financieel adviseur Organisatie: Locatie: Afdeling: Functie: Stichting Zorg Adullam Centraal bureau Servicecentrum, taakveld Financieel adviseur Organisatievisie: De Financieel adviseur

Nadere informatie

Bijlage II Procedure FuWater

Bijlage II Procedure FuWater Bijlage II Procedure FuWater Artikel 1.1 Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: a. ambtenaar: degene zoals bedoeld in artikel 1.2.1, van de Sectorale arbeidsvoorwaardenregelingen waterschapspersoneel

Nadere informatie

Het Algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling BAR-organisatie

Het Algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling BAR-organisatie Het Algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling BAR-organisatie overwegende dat bij besluit is vastgelegd dat de GR-BAR per 1-1-2014 voor het beschrijven en waarderen van functies aansluiting zoekt

Nadere informatie

Functieprofiel: Beleidsmedewerker Functiecode: 0301

Functieprofiel: Beleidsmedewerker Functiecode: 0301 Functieprofiel: Beleidsmedewerker Functiecode: 0301 Doel Ontwikkelen, implementeren, evalueren en bijstellen van beleid op één of meerdere aandachtsgebieden/beleidsterreinen ten behoeve van de instelling,

Nadere informatie

Finance & Control. Plaats in de organisatie:

Finance & Control. Plaats in de organisatie: Functienaam: Sector: Afdeling: teammanager Financiën Finance & Control Financiën Plaats in de organisatie: De teammanager Financiën verricht zijn werkzaamheden onder de verantwoordelijkheid van de manager

Nadere informatie

Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00 1 Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Ontwikkelen, implementeren en evalueren van beleid en adviseren op één of meerdere aandachtsgebieden/beleidsterreinen ten behoeve

Nadere informatie

Bijlage D Protocol FunctieWaardering Gezondheidszorg. 1. Algemeen

Bijlage D Protocol FunctieWaardering Gezondheidszorg. 1. Algemeen Bijlage D Protocol FunctieWaardering Gezondheidszorg 1. Algemeen Artikel 1.1 Definities In deze bijlage wordt verstaan onder: FWG : het functiewaarderingsysteem als bedoeld in artikel 7.1.3 van de cao.

Nadere informatie

SAMENVATTING. 105800 - Bezwaar tegen de waardering als Docent B, schaal 10; HBO

SAMENVATTING. 105800 - Bezwaar tegen de waardering als Docent B, schaal 10; HBO SAMENVATTING 105800 - Bezwaar tegen de waardering als Docent B, schaal 10; HBO Partijen zijn verdeeld over: A. De aard van de werkzaamheden van bezwaarde op de resultaatgebieden: 1. Optreden als expert/inhoudsdeskundige,

Nadere informatie

Onder mannelijke naamgevingen worden in deze regeling tevens vrouwelijke naamgevingen begrepen.

Onder mannelijke naamgevingen worden in deze regeling tevens vrouwelijke naamgevingen begrepen. Functiewaardering Artikel 1 Begripsomschrijvingen Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: a. medewerker : de ambtenaar in de zin van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling voor de

Nadere informatie

Drechtsteden. Procedureregeling met betrekking tot functiebeschrijven en functiewaarderen Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden 2008

Drechtsteden. Procedureregeling met betrekking tot functiebeschrijven en functiewaarderen Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden 2008 Drechtsteden Procedureregeling met betrekking tot functiebeschrijven en functiewaarderen Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden 2008 Versie 4 16 december 2008 , Inhoudsopgave Preambule 3 Artikell: Algemene

Nadere informatie

Uitspraaknr. F

Uitspraaknr. F Landelijke bezwarencommissie onderwijs inzake functiewaardering (mr. B.K. Olivier, mr. J.G. Schouten, B.A. Béguin) Uitspraaknr. F 06.051 Datum: 13 februari 2007 Oordeel inzake het geschil tussen De heer

Nadere informatie

Bijlage 4.0: Verschillen tussen de administratieve functies in schaal 3, 4, 5 en 6

Bijlage 4.0: Verschillen tussen de administratieve functies in schaal 3, 4, 5 en 6 Bijlage 4.0: Verschillen tussen de administratieve functies in schaal 3, 4, 5 en 6 De hier opgenomen typeringen zijn ontleend aan werkzaamheden, die binnen een school/- onderdelen worden aangemerkt als

Nadere informatie

SAMENVATTING ADVIES. de bestuurscommissie van C, gevestigd te D, verweerder, hierna te noemen de werkgever

SAMENVATTING ADVIES. de bestuurscommissie van C, gevestigd te D, verweerder, hierna te noemen de werkgever SAMENVATTING 104042 Bezwaar tegen waardering als Docent-LB VO Werknemer is afgewezen in de sollicitatieprocedure voor een LC-functie aan een openbare school. Werknemer heeft intern bezwaar ingediend, de

Nadere informatie

Reeks Recherche Specialisten

Reeks Recherche Specialisten Reeks Recherche Specialisten Inhoud Blz. Adjunct-accountant 1 Accountant 3 Coördinerend Accountant 5 Informatie Rechercheur A 7 Informatie Rechercheur B 9 Informatie Rechercheur C 11 Vakdeskundige A 13

Nadere informatie

PROCEDUREREGELING BEHEER EN BEHOUD FUNCTIEBESCHRIJVING EN FUNCTIEWAARDERING HR21

PROCEDUREREGELING BEHEER EN BEHOUD FUNCTIEBESCHRIJVING EN FUNCTIEWAARDERING HR21 PROCEDUREREGELING BEHEER EN BEHOUD FUNCTIEBESCHRIJVING EN FUNCTIEWAARDERING HR21 GEMEENTE TERSCHELLING Burgemeester en wethouders van de ; Overwegende: dat bij besluit van 7 februari 2012 is vastgelegd

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2012 30 Besluit van 31 januari 2012, houdende wijziging van het Besluit bezoldiging politie en het Besluit algemene rechtspositie politie in verband

Nadere informatie

Procedureregeling functiebeschrijving en functiewaardering SED organisatie

Procedureregeling functiebeschrijving en functiewaardering SED organisatie Procedureregeling functiebeschrijving en functiewaardering SED organisatie Procedureregeling Functiebeschrijving en functiewaardering SED organisatie De colleges van de gemeenten Stede Broec, Enkhuizen

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2013:1059

ECLI:NL:CRVB:2013:1059 ECLI:NL:CRVB:2013:1059 Instantie Datum uitspraak 18-07-2013 Datum publicatie 19-07-2013 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 12-353 AW Ambtenarenrecht

Nadere informatie

FUWA RK 05/06, 18 mei 2005

FUWA RK 05/06, 18 mei 2005 FUWA RK 05/06, 18 mei 2005 Samenvatting van uitspraak FUWA RK 05/06 Het bezwaar betreft de benoeming in de functie van TOA schaal 7. Bezwaar ongegrond. Het bezwaar betreft de functiebeschrijving in relatie

Nadere informatie

Functiebeschrijving- en waardering Onderwijsgroep Amersfoort

Functiebeschrijving- en waardering Onderwijsgroep Amersfoort Functie-informatie Functienaam Directeur Speciaal Onderwijs Organisatie Cluster-4 onderwijs Salarisschaal 15 Indelingsniveau Ve Fuwasys-advies 15 - Ve Werkterrein Management -> Directie/bestuur Activiteiten

Nadere informatie

8 bezwaren tegen indeling in profiel Instructeur Praktijkonderwijs 2 schaal 8 HBO

8 bezwaren tegen indeling in profiel Instructeur Praktijkonderwijs 2 schaal 8 HBO 103539 SAMENVATTING 8 bezwaren tegen indeling in profiel Instructeur Praktijkonderwijs 2 schaal 8 HBO De werknemers zijn werkzaam als instructeur voor het leerhotel van de hogeschool en bepleiten een hogere

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

Leeswijzer functieboek. Dienst Dommelvallei. Definitieve versie 15 oktober 2013 Pagina 1 van 11

Leeswijzer functieboek. Dienst Dommelvallei. Definitieve versie 15 oktober 2013 Pagina 1 van 11 Leeswijzer functieboek Dienst Dommelvallei Definitieve versie 15 oktober 2013 Pagina 1 van 11 Inhoud leeswijzer 1. Algemeen... 3 1.1 Werkwijze... 3 1.2 Doel en inhoud leeswijzer... 3 2. Generiek (algemeen)

Nadere informatie

Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid

Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid Binnen O2A5 staat een belangrijke verandering voor de deur, namelijk de invoering van zgn. onderwijsteams. Voor een succesvolle implementatie van deze organisatieverandering

Nadere informatie

SESSIE PROCEDURES EN REGELINGEN

SESSIE PROCEDURES EN REGELINGEN SESSIE PROCEDURES EN REGELINGEN ONDERWERPEN 1. SALARISGARANTIE 2. BEZWARENPROCEDURE 3. INTERNE BEZWAREN- COMMISSIE 4. ONDERHOUDS- PROCEDURE 1. SALARISGARANTIE BIJ IMPLEMENTATIE WERKNEMERS DIE EEN FUNCTIEBESCHRIJVING

Nadere informatie

SAMENVATTING UITSPRAAK. het College van Bestuur van C, gevestigd te D, verweerder, hierna te noemen de werkgever

SAMENVATTING UITSPRAAK. het College van Bestuur van C, gevestigd te D, verweerder, hierna te noemen de werkgever 104275 SAMENVATTING Landelijke De hoofdlocatie van de school bezit een mediatheek. De vestiging waar bezwaarde werkzaam is heeft een open leercentrum. Het scoreprofiel van de Coördinator Mediatheek wijkt

Nadere informatie

FUWASYS Algemene Karakteristieken

FUWASYS Algemene Karakteristieken Blz. 1 Hoofdgroep karakter I Het betreft op zichzelf staande routinematige werkzaamheden, waarbij het effect van de werkzaamheden zich uitstrekt tot een beperkte groep medewerkers. Er zijn gedetailleerde

Nadere informatie

ORBA informatiebijeenkomst. Introductie nieuwe referentiefuncties in het Schoonmaaken Glazenwassersbedrijf. R.P.J. (Ruud) Niessen M.

ORBA informatiebijeenkomst. Introductie nieuwe referentiefuncties in het Schoonmaaken Glazenwassersbedrijf. R.P.J. (Ruud) Niessen M. ORBA informatiebijeenkomst Introductie nieuwe referentiefuncties in het Schoonmaaken Glazenwassersbedrijf R.P.J. (Ruud) Niessen M. (Maaike) Jacobi Even voorstellen: EVZ organisatie-advies - Opgericht in

Nadere informatie

Inhoud. Functiewaardering in het kort. FWG en uw salaris

Inhoud. Functiewaardering in het kort. FWG en uw salaris FWG in Vogelvlucht Inhoud Functiewaardering in het kort 3 FWG en uw salaris 5 Hoe is de zwaarte van uw functie bepaald? Beschrijven Waarderen met FWG 3.0 IJkfuncties Toetsing en besluit 7 7 9 10 11 Wat

Nadere informatie

FUWA RK VO , 6 december 2011

FUWA RK VO , 6 december 2011 FUWA RK VO 2011-03, 6 december 2011 Bezwaarde benoemd in de functie van Facilitair Medewerker A met Salarisschaal 6: bezwaar deels ongegrond en deels gegrond. Samenvatting Het bezwaar van bezwaarde betreft

Nadere informatie

UITSPRAAK. in het geding tussen: mevrouw A, wonende te B, bezwaarde, hierna te noemen A gemachtigde: de heer F. Verschuren

UITSPRAAK. in het geding tussen: mevrouw A, wonende te B, bezwaarde, hierna te noemen A gemachtigde: de heer F. Verschuren 107364 - Het bezwaar tegen de beschrijving en waardering van de functie van accountmanager schaal 10 is ongegrond omdat de opgedragen werkzaamheden voldoende in overeenstemming zijn met de functiebeschrijving

Nadere informatie

Beleid. Beschrijving trekkersrollen LC en LD. Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Coevorden, Hardenberg e.o. / De Nieuwe Veste

Beleid. Beschrijving trekkersrollen LC en LD. Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Coevorden, Hardenberg e.o. / De Nieuwe Veste 1. Inleiding De koers voor de komende jaren, zoals beschreven in het strategisch beleidsplan 2011-2014 heeft consequenties voor gewenste managementstijl van de school. In de managementvisie 2011-2014 heeft

Nadere informatie

FUNCTIEREEKS EN -WAARDERING. Stichting Talent Beleidsmedewerker

FUNCTIEREEKS EN -WAARDERING. Stichting Talent Beleidsmedewerker FUNCTIEREEKS EN -WAARDERING Stichting Talent Beleidsmedewerker januari 2013 Opdrachtgever Stichting Talent Nieuwstraat 23 A 1621 EA Hoorn Auteur P.P.J.G. Janssen Project 5POBA4560 FUNCTIE INFORMATIE FUNCTIENAAM

Nadere informatie

Startnota Gebruikersoverleg Functiegebouw Rijk

Startnota Gebruikersoverleg Functiegebouw Rijk Startnota Gebruikersoverleg Functiegebouw Rijk Versie 1.0 Datum 23 november 2012 Status Besproken in het GO-FGR op 22 november 2012 Aangepast 23 september 2014 (werkwijze) Inhoud Inleiding 1 Doel, Reikwijdte

Nadere informatie

FUWA RK VO , 22 november 2012

FUWA RK VO , 22 november 2012 FUWA RK VO 2012-02, 22 november 2012 Bezwaarde benoemd in de functie van Administratief medewerker/roostermaker in salarisschaal 6: bezwaar ongegrond SAMENVATTING Door het bevoegd gezag is naar voren gebracht

Nadere informatie

ORBA IN HET SLAGERSBEDRIJF INFORMATIEBROCHURE VOOR WERKNEMERS

ORBA IN HET SLAGERSBEDRIJF INFORMATIEBROCHURE VOOR WERKNEMERS ORBA IN HET SLAGERSBEDRIJF INFORMATIEBROCHURE VOOR WERKNEMERS INHOUDSOPGAVE Inleiding Wat is ORBA? Hoe wordt een functie ingedeeld? 7 Wat gebeurt er met mijn salaris? Wat als ik het niet eens ben met de

Nadere informatie

MEMO. Wij leveren als gemeente een ambtelijke secretaris.

MEMO. Wij leveren als gemeente een ambtelijke secretaris. MEMO datum : 24 februari 2009 aan : de leden van de raad van : het college kopie aan : onderwerp : instellen commissie Overleg Landelijk Gebied Gemeente Bergen In onze vergadering van 3 februari 2009 hebben

Nadere informatie

Bezwarencommissie Functiewaardering voor het Christelijk en Algemeen bijzonder primair en voortgezet onderwijs:

Bezwarencommissie Functiewaardering voor het Christelijk en Algemeen bijzonder primair en voortgezet onderwijs: Bezwarencommissie Functiewaardering voor het Christelijk en Algemeen bijzonder primair en voortgezet onderwijs: Uitspraak 07.03 9 oktober 2007 Functiewaardering remedial teacher Vanwege het ontbreken van

Nadere informatie

LANDELIJKE BEZWARENCOMMISSIE FUNCTIEWAARDERING KATHOLIEK ONDERWIJS

LANDELIJKE BEZWARENCOMMISSIE FUNCTIEWAARDERING KATHOLIEK ONDERWIJS LANDELIJKE BEZWARENCOMMISSIE FUNCTIEWAARDERING KATHOLIEK ONDERWIJS FUWA RK VO 2014-02 18 november 2014 Beeldend Therapeut Schaal 8: bezwaar ongegrond Samenvatting Bezwaarde het niet eens met de scores

Nadere informatie

Vacature Hoofd Financiën

Vacature Hoofd Financiën Vacature Hoofd Financiën Gezocht: Krachtig Hoofd Financiële en Salarisadministratie Voelt u zich aangetrokken tot de dynamische ontwikkelingen binnen Voortgezet Onderwijs? Bent u de krachtige, financiële

Nadere informatie

Regeling Geschillen- en Bezwarencommissie Orionis Walcheren WSW

Regeling Geschillen- en Bezwarencommissie Orionis Walcheren WSW Regeling Geschillen- en Bezwarencommissie Orionis Walcheren WSW Het Algemeen Bestuur van Orionis Walcheren, hierna te noemen Orionis Walcheren, te Vlissingen gehoord de Ondernemingsraad gelet op de bepalingen

Nadere informatie

Functieprofiel: Senior Managementassistent Functiecode: 0305

Functieprofiel: Senior Managementassistent Functiecode: 0305 Functieprofiel: Senior Managementassistent Functiecode: 0305 Doel Het verrichten van werkzaamheden voor een eenheid op beleidsuitvoerend en ondersteunend gebied, van administratieve, uitvoerende en secretariële

Nadere informatie

P&O-adviseur. Context. Doel

P&O-adviseur. Context. Doel P&O-adviseur Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en/of de uitvoering van het personeel- en organisatiebeleid voor faculteit(en), diensten of de instelling, binnen de kaders van, wettelijke bepalingen

Nadere informatie

Informatiepakket Hoofd Stafbureau

Informatiepakket Hoofd Stafbureau Informatiepakket Hoofd Stafbureau 1/8 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave 2 Protocol sollicitatieprocedure Hoofd Stafbureau Esloo 3 Voorbeeld vacaturetekst 4 Functiebeschrijving Hoofd Stafbureau Esloo 5 Sollicitatiecode

Nadere informatie

Rapport. Datum: 18 oktober 2001 Rapportnummer: 2001/325

Rapport. Datum: 18 oktober 2001 Rapportnummer: 2001/325 Rapport Datum: 18 oktober 2001 Rapportnummer: 2001/325 2 Klacht Verzoeker klaagt er over dat de Belastingdienst/Particulieren/Ondernemingen Venlo tot het moment van indienen van de klacht bij de Nationale

Nadere informatie

BEZOLDIGINGSREGELING

BEZOLDIGINGSREGELING BEZOLDIGINGSREGELING Algemene bepaling Artikel 1 Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder: a. medewerker De ambtenaar als bedoeld in artikel 1:1, lid 1onder a van de CAR b. werkgever

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten.

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten. In het verzoek van 11 november 2014, 2014-0000607450, heeft de Raad van State, Afdeling Bestuursrechtspraak verzocht om autorisatie voor de systematische verstrekking van gegevens uit de basisregistratie

Nadere informatie

Stichting Kinderopvang Op Kop. Rapport functieomschrijving en functiewaardering coördinator kinderopvang

Stichting Kinderopvang Op Kop. Rapport functieomschrijving en functiewaardering coördinator kinderopvang Stichting Kinderopvang Op Kop Rapport functieomschrijving en functiewaardering coördinator kinderopvang Door dhr. R. Terpstra Datum 5 december 2014 Functieomschrijving coördinator kinderopvang Algemene

Nadere informatie

Controleprotocol subsidies gemeente Amersfoort

Controleprotocol subsidies gemeente Amersfoort Controleprotocol subsidies gemeente Amersfoort Controleprotocol voor de accountantscontrole bij door de gemeente Amersfoort gesubsidieerde organisaties November 2014 # 4174019 Algemeen Op grond van de

Nadere informatie

P&O-adviseur. Context. Doel

P&O-adviseur. Context. Doel P&O-adviseur Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en/of de uitvoering van het personeel- en organisatiebeleid voor faculteit(en), dienst(en) of de instelling, binnen de kaders van, wettelijke bepalingen

Nadere informatie

Functieprofiel: Medewerker Gegevensbeheer Functiecode: 0501

Functieprofiel: Medewerker Gegevensbeheer Functiecode: 0501 Functieprofiel: Medewerker Gegevensbeheer Functiecode: 0501 Doel Realiseren van beheersmatige, adviserende en managementondersteunende administratieve werkzaamheden ten behoeve van de organisatie, dan

Nadere informatie

Procedureregeling functiebeschrijving en functiewaardering gemeente Helmond

Procedureregeling functiebeschrijving en functiewaardering gemeente Helmond GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Helmond Nr. 47629 24 maart 2017 Procedureregeling functiebeschrijving en functiewaardering gemeente Helmond Burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond;

Nadere informatie

Klachtenreglement Sagènn Diensten Versie januari 2015

Klachtenreglement Sagènn Diensten Versie januari 2015 Klachtenreglement Sagènn Diensten Versie januari 2015 Sagènn Diensten B.V. - 2015 1 Klachtenreglement Sagènn Leeswijzer Het klachtenreglement Sagènn Diensten is onderverdeeld in 5 hoofdstukken. In hoofdstuk

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Stichting Talent Adjunct-algemeen directeur

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Stichting Talent Adjunct-algemeen directeur FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING Adjunct-algemeen directeur januari 2013 Opdrachtgever Nieuwstraat 23 A 1621 EA Hoorn Auteur P.P.J.G. Janssen Project 5POBA4560 1 FUNCTIE INFORMATIE Functienaam Adjunct-algemeen

Nadere informatie

FORMULIER FUNCTIEPROFIEL

FORMULIER FUNCTIEPROFIEL FORMULIER FUNCTIEPROFIEL Basisgegevens Datum 9-6-2015 Naam van de functie: HR Manager Plaats in de organisatie Rapporteert aan of werkt onder leiding van: directie Geeft leiding aan: afdeling P&O Doel

Nadere informatie

Praktijkinstructie Oriëntatie op de informatie-analyse 4 (CIN08.4/CREBO:50131)

Praktijkinstructie Oriëntatie op de informatie-analyse 4 (CIN08.4/CREBO:50131) instructie Oriëntatie op de informatie-analyse 4 (CIN08.4/CREBO:50131) pi.cin08.4.v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen

Nadere informatie

De raad van de gemeente Alblasserdam;

De raad van de gemeente Alblasserdam; De raad van de gemeente Alblasserdam; gelezen het voorstel van het presidium dd. 1 oktober 2003, registratienummer Raad 2003/114 naar aanleiding van het overleg in de commissie Implementatie dualisme van

Nadere informatie

151/2015 KlRz RAPPORT. inzake de klacht van. Verzoeker. tegen. de Minister van Justitie

151/2015 KlRz RAPPORT. inzake de klacht van. Verzoeker. tegen. de Minister van Justitie RAPPORT inzake de klacht van Verzoeker tegen de Minister van Justitie 1. Inleiding Verzoeker heeft op 16 juli 2015 een verzoekschrift ingediend bij de Ombudsman van Curaçao waarin verzocht is om een onderzoek

Nadere informatie

Taakomschrijvingen ambtelijk secretaris van medezeggenschapsorganen

Taakomschrijvingen ambtelijk secretaris van medezeggenschapsorganen Taakomschrijvingen ambtelijk secretaris van medezeggenschapsorganen De VASMO (Vereniging voor Ambtelijk Secretarissen van Medezeggenschapsorganen) heeft een 3 deling in de niveaus voor ambtelijk secretarissen

Nadere informatie

IMPLEMENTATIE FUNCTIENIVEAUMATRIX (FNM) BIJ DE STICHTING VOOR FUNDAMENTEEL ONDERZOEK DER MATERIE

IMPLEMENTATIE FUNCTIENIVEAUMATRIX (FNM) BIJ DE STICHTING VOOR FUNDAMENTEEL ONDERZOEK DER MATERIE IMPLEMENTATIE FUNCTIENIVEAUMATRIX (FNM) BIJ DE STICHTING VOOR FUNDAMENTEEL ONDERZOEK DER MATERIE INHOUD 1. Hoofdlijnen van de regeling: een samenvatting 1 1.1 Functiewaarderingssysteem en beschrijving

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten.

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten. DGBK/RvIG Rijksdienst voor Identiteitsgegevens In het verzoek van 13 mei 2015, 2015-0000367950, heeft de minister van Financiën ten behoeve van Dienst Uitvoering Onderwijs verzocht om autorisatie voor

Nadere informatie

Teammanager administratie

Teammanager administratie Wij zijn op zoek naar kandidaten voor de functie van: Teammanager administratie In deze functie geef je deskundig en pro-actief vorm en inhoud aan de financiële administratie en coördineer je de dagelijkse

Nadere informatie

EEN NIEUW HANDBOEK FUNCTIE-INDELING

EEN NIEUW HANDBOEK FUNCTIE-INDELING EEN NIEUW HANDBOEK FUNCTIE-INDELING De CAO voor het Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf kent sinds begin jaren 90 het Handboek functie-indeling. Dit Handboek bevat referentiefuncties aan de hand waarvan

Nadere informatie

BEZWARENCOMMISSIE FUNCTIEAARDERING VOOR HET CHRISTELIJK EN ALGEMEEN BIJZONDER PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS

BEZWARENCOMMISSIE FUNCTIEAARDERING VOOR HET CHRISTELIJK EN ALGEMEEN BIJZONDER PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS BEZWARENCOMMISSIE FUNCTIEAARDERING VOOR HET CHRISTELIJK EN ALGEMEEN BIJZONDER PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS UITSPRAAK 07.01 27 maart 2007 Bezwaar tegen inschaling als studiecoördinator met terugwerkende

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

CIOT-bevragingen Proces en rechtmatigheid

CIOT-bevragingen Proces en rechtmatigheid CIOT-bevragingen Proces en rechtmatigheid 2015 Veiligheid en Justitie Samenvatting resultaten Aanleiding Op basis van artikel 8 van het Besluit Verstrekking Gegevens Telecommunicatie is opdracht gegeven

Nadere informatie

2010-2011 FWG in vogelvlucht

2010-2011 FWG in vogelvlucht 1 2010-2011 FWG in vogelvlucht 2 Inhoud Functiewaardering in het kort 3 FWG en uw salaris 4 Hoe is de zwaarte van uw functie bepaald? 5 Beschrijven 5 Waarderen met FWG 3.0 6 IJ kfuncties 7 Toetsing en

Nadere informatie

COMMISSIE WERKTIJDENMODALITEITEN SECTOR POLITIE

COMMISSIE WERKTIJDENMODALITEITEN SECTOR POLITIE COMMISSIE WERKTIJDENMODALITEITEN SECTOR POLITIE Gegevens Bevoegd gezag Naam ambtenaar : Dienst @ : De heer @ Datum 16 juli 2014 Advies betreffende het voorgenomen besluit tot afwijzing van het verzoek

Nadere informatie

Beleidsmedewerker Onderwijs

Beleidsmedewerker Onderwijs Horizon College Beleidsmedewerker Onderwijs Sector BMO Alkmaar C70) Afdeling Communicatie en Onderwijs (C&O) Contract: Vervanging wegens zwangerschapsverlof Periode: 1 mei 2015 tot 1 oktober 2015 Omvang:

Nadere informatie

f. Klachtencoördinator: de klachtencoördinator als bedoeld in artikel 1 van de Uitvoeringsregeling

f. Klachtencoördinator: de klachtencoördinator als bedoeld in artikel 1 van de Uitvoeringsregeling Huishoudelijk Reglement klachtencommissies politie 2013 De klachtencommissies, vertegenwoordigd door haar voorzitters, overwegende dat het noodzakelijk is nadere regels over hun werkwijze en die van de

Nadere informatie

nummer 31 van 2004 Vaststelling Procedureregeling methodische functiewaardering provincies

nummer 31 van 2004 Vaststelling Procedureregeling methodische functiewaardering provincies nummer 31 van 2004 Vaststelling Procedureregeling methodische functiewaardering provincies Besluit van gedeputeerde staten van Drenthe van 10 februari 2004, kenmerk 8.2/2004001365, Stafgroep Personeel

Nadere informatie

Logistiek medewerker Ok en functiewaardering

Logistiek medewerker Ok en functiewaardering Logistiek medewerker Ok en functiewaardering FWG ontrafeld Isala Marie-Anne Nijhuis Datum 29 mei 2015 Inhoud Inleiding Introductie FWG Procedures Nieuwe functie Herindeling Herbeschrijving Functiebeschrijving

Nadere informatie

Basisgegevens. Algemene karakteristieken

Basisgegevens. Algemene karakteristieken Basisgegevens Functiebenaming: Beleidsmedewerker Dienstonderdeel/post: Ambassade Washington Functieniveau: 09 Aantal uren: Min/Max AO 2040 uur per week Formatieplaatsnr: bovenformatief (tijdelijke functie

Nadere informatie

Klachtenregeling ongewenst gedrag voor de decentrale overheid 2011

Klachtenregeling ongewenst gedrag voor de decentrale overheid 2011 Bijlage: Klachtenregeling ongewenst gedrag voor de decentrale overheid 2011 Artikel 1 Begripsomschrijving Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: a. bevoegd gezag: het orgaan dat in

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Regeling procedure aanwijzing groepen functies en herplaatsing BZK 2008

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Regeling procedure aanwijzing groepen functies en herplaatsing BZK 2008 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 10589 8 juli 2010 Regeling procedure aanwijzing groepen functies en herplaatsing BZK 2008 23 juni 2010 De Minister van

Nadere informatie

BESLUIT. Openbare versie. 1 Verloop van de procedure. Openbaar

BESLUIT. Openbare versie. 1 Verloop van de procedure. Openbaar Openbare versie Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer 6944/91 Betreft zaak: Zegelverbreking LHV Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit op de bezwaren gericht

Nadere informatie

Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Rijk en Politie

Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Rijk en Politie Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Rijk en Politie Rolnummer: RP98.041 DE BEDRIJFSCOMMISSIEKAMER VOOR RIJK EN POLITIE, ADVISERENDE NAAR AANLEIDING VAN EEN VERZOEK OM BEMIDDELING INZAKE EEN GESCHIL

Nadere informatie

Functiebeschrijving Manager Personeelsbeleid

Functiebeschrijving Manager Personeelsbeleid Functiebeschrijving Manager Personeelsbeleid Binnen O2A5 staat een belangrijke verandering voor de deur, namelijk de invoering van zgn. onderwijsteams. Voor een succesvolle implementatie van deze organisatieverandering

Nadere informatie

FUNCTIEBOEK KEMPENGEMEENTEN

FUNCTIEBOEK KEMPENGEMEENTEN FUNCTIEBOEK KEMPENGEMEENTEN Behoort bij de Regeling Functiewaardering Kempengemeenten zoals vastgesteld door: Burgemeester en wethouders van Bergeijk d.d. 2 maart 2010 Burgemeester en wethouders van Bladel

Nadere informatie

Functiewaardering in de Groothandel in Bloembollen. praktische wegwijzer

Functiewaardering in de Groothandel in Bloembollen. praktische wegwijzer Functiewaardering in de Groothandel in Bloembollen praktische wegwijzer INLEIDING In de CAO van de Groothandel in Bloembollen is afgesproken dat bij de indeling van functies gebruik gemaakt wordt van het

Nadere informatie

BEZWARENREGLEMENT ex. artikel 7:13 Awb van de Openbare Rechtspersoon Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio te Zwolle

BEZWARENREGLEMENT ex. artikel 7:13 Awb van de Openbare Rechtspersoon Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio te Zwolle BEZWARENREGLEMENT ex. artikel 7:13 Awb van de Openbare Rechtspersoon Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio te Zwolle Het bevoegd gezag, zijnde het College van Bestuur van de Openbare Rechtspersoon Openbaar

Nadere informatie

Datum 21 mei 2015 Betreft Beantwoording vragen over de aanwijzing Extern optreden in relatie tot de vrijheid van meningsuiting

Datum 21 mei 2015 Betreft Beantwoording vragen over de aanwijzing Extern optreden in relatie tot de vrijheid van meningsuiting > Retouradres Postbus 20701 2500 ES Den Haag de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein 2 2511 CR Den Haag Ministerie van Defensie Plein 4 MPC 58 B Postbus 20701 2500 ES Den Haag www.defensie.nl

Nadere informatie