Commissie van Advies Bezwaren Functiewaardering Politie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Commissie van Advies Bezwaren Functiewaardering Politie"

Transcriptie

1 Commissie van Advies Bezwaren Functiewaardering Politie Aan: Bijlagen - Dossiernr. ABB/2002/0114 september 2002 Onderwerp Bezwaar In haar vergadering heeft de bezwarencommissie functiewaardering politie het bezwaar behandeld tegen de waardering van de functie van Recherchespecialist in schaal 9 bij de Divisie Regionale Recherche, afdeling Recherche Ondersteuning bij de politie Dit bezwaar is verwoord in de aan het bevoegd gezag gerichte brieven en is in genoemde vergadering van de commissie nader mondeling toegelicht. Samengevat komen de argumenten van het bevoegd gezag en de ambtenaar op het volgende neer. Het bevoegd gezag deelt de ambtenaar mede, dat het voornemens is de waardering van de organieke functie van recherchespecialist vast te stellen op schaal 9 van het Besluit Bezoldiging Politie (BBP). Voor het bevoegd gezag is leidraad voor de motivering van de waardering van de functie de referentiefunctie van Vakdeskundige A (schaal 9) uit de reeks Recherche Specialisten (nr. 13) en de referentiefunctie van Vakdeskundige B (schaal 10) uit de reeks Recherche Specialisten (nr. 13) van het referentiemateriaal Nederlandse Politie. In de brief geeft de ambtenaar zijn bedenkingen weer tegen de (voorgenomen) waardering van de organieke functie van recherchespecialist, schaal 9. De ambtenaar beargumenteert zijn bedenkingen als volgt: werd betrokkene bij zijn Divisiechef geroepen. Hem werd medegedeeld dat de waardering van zijn functie, in het kader van het functieraster, was uitgekomen op een hogere schaal, namelijk schaal 10 van bijlage 1 van het Besluit Bezoldiging Politie. De Divisiechef deelde mede dat de divisieleiding en de korpsleiding tegen deze waardering geen bezwaar hadden. Het daarbij behorende waarderingsadvies luidt als volgt: als niveaubepalende elementen in de functie van de ambtenaar zijn aan te merken: het binnen het vakspecialisme bevorderen van de deskundigheid, zulks mede aan de hand van het ontwikkelen van nieuwe standaards, technieken en methoden in het kader van criminaliteitsbestrijding; het deelnemen in onderzoeken en het fungeren als projectleider. De functie is vergeleken met de referentiefuncties Vakdeskundige B (schaal 10) en Vakdeskundige C (schaal 11) uit de reeks Recherche Specialisten (nr. 13). De inhoud van de functie komt naar aard en strekking in bepaalde mate overeen met de referentiefunctie van Vakdeskundige B (schaal 10). De referentiefunctie wordt eveneens gekenmerkt door het als vakdeskundige leveren van een bijdrage aan de criminaliteitsbestrijding. Vergelijking met de referentiefunctie Vakdeskundige C (schaal 11), leert dat zijn functie als lichter dient te worden aangemerkt. Immers in de referentiefunctie is sprake van vakinhoudelijke leiding van rechercheprojecten op regionaal niveau alsmede de kwaliteitsbewaking waaronder begrepen het adviseren over trends en het initiëren van nieuwe (wetenschappelijke) onderzoeken, hetgeen in zijn functie niet aan de orde is. Geadviseerd wordt de functie van rechechespecialist, op grond van toetsing aan de referentiefunctie van Vakspecialist B, vast te stellen en in te delen in schaal 10. In verband met het vorenstaande is het voor betrokkene onverklaarbaar dat zijn functie, zonder dat inhoudelijke wijzigingen zijn aangebracht, thans wordt gewaardeerd in schaal 9 van bijlage 1 van het Besluit Bezoldiging Politie. Verder is hij van mening dat de korpsleiding,

2 - 2 - vertegenwoordigd in het beleidsoverleg, bij hem verwachtingen heeft gewekt die zij waar moeten maken. Ook binnen de divisie is mededeling gedaan over de ontwikkelingen (functieraster) en is op werkoverlegvormen door verantwoordelijken mededeling gedaan dat zijn functie gewaardeerd gaat worden in schaal 10. Het bevoegd gezag stelt in zijn brief de waarderingsuitkomst van de (organieke) functie van recherchespecialist vast en deelt deze functie in, in schaal 9 van het BBP. Het bevoegd gezag baseert zich hierbij op het advies van de Heroverwegingscommissie functiewaardering. De Heroverwegingscommissie (HOC) constateert (samengevat) na hoor en wederhoor, dat voor de bepaling van de zwaarte van de functie toetsing dient plaats te vinden aan de referentiefunctie van Vakdeskundige A (schaal 9) en de referentiefunctie van Vakdeskundige B (schaal 10) uit de reeks Recherche Specialisten (nr. 13). Als uitgangspunt voor de bepaling van de zwaarte van de organieke functie heeft de HOC genomen de functietypering van Recherchespecialist. De HOC heeft de inhoud van de organieke functie eerst getoetst aan de inhoud van de referentiefunctie Vakdeskundige A (schaal 9). Toetsing van de inhoud van beide functies leert dat in beide functies sprake is van participatie in, al dan niet omvangrijke, projectmatige recherche-onderzoeken vanuit de specifieke vakdeskundigheid (of het specifieke vakspecialisme) en het afstemmen van de onderzoeksaanpak vanuit de specifieke vakdeskundigheid. Ook komt het adviseren over aangrijpingspunten en mogelijkheden terzake (vervolg)onderzoeken van de referentiefunctie grotendeels overeen met het bewaken van de kwaliteit van onderzoeken van de organieke functie, dat vanuit de vakdeskundigheid een (voorbereidende) inbreng betreft en het aanreiken van handvatten om de kwaliteit zo goed mogelijk te waarborgen. Voorts komt eveneens het adviseren over de inzet en de toepassing van instrumenten, methoden en technieken van de referentiefunctie vrijwel overeen met het zorgdragen voor de inpassing van instrumenten, methoden en technieken in de werkprocessen van de organieke functie. Tenslotte is in de referentiefunctie nog sprake van het verrichten van opsporingsonderzoek vanuit de specifieke deskundigheid, waar dit in de organieke functie in mindere mate is aangezet. In de typering van de organieke functie is de nadruk meer gelegen bij de ondersteuning van onderzoeken, maar uit het verhandelde ter hoorzitting heeft de HOC begrepen dat het verrichten van (opsporings)onderzoeken met name met betrekking tot het vakspecialisme wel degelijk tot de bij het hoofdbestanddeel onderzoek en uitvoering vermelde uitwerking moet worden begrepen. Niveaubepalend voor de referentiefunctie zijn het verrichten van opsporingsonderzoek vanuit specifieke deskundigheid op het vakgebied, het adviseren van de (project)leiding en/of het Openbaar Ministerie over de inzet en toepassing van bestaande opsporingsmethoden en een zelfstandige inbreng in specialistische recherche (deel)onderzoeken. Alhoewel de niveaubepalende elementen van de organieke functie niet in letterlijke zin hetzelfde zijn verwoord, geeft de functie-inhoud te zien dat die elementen daaruit wel degelijk blijken. Echter in de organieke functie is nog sprake van het fungeren als projectleider. Uit het verhandelde ter hoorzitting heeft de HOC daaromtrent begrepen dat dit moet worden verstaan als het maken van plannen en het uitvoeren daarvan vanuit de vakdeskundigheid bij de praktische ondersteuning in rechercheonderzoeken en niet kan worden begrepen als het verantwoordelijk zijn voor een projectmatig rechercheonderzoek. Op grond van het vorenstaande is de HOC van mening dat de organieke functie ten minste gelijkwaardig is aan de referentiefunctie Vakdeskundige A in schaal 9. Vervolgens heeft de HOC de inhoud van de organieke functie getoetst aan de inhoud van de referentiefunctie Vakdeskundige B, schaal 10 uit de reeks Recherche Specialisten (nr. 13). Toetsing van de inhoud van beide functies leert de HOC het volgende. Waar in de referentiefunctie zelfstandige verantwoordelijkheid in complexe rechercheonderzoeken/deelprojecten is vermeld, kan in de organieke functie niet gesproken worden van een zelfstandige verantwoordelijkheid, omdat de teamleider te allen tijde verantwoordelijk is. Met betrekking tot het coördineren vanuit de vakdeskundigheid van onderzoeksactiviteiten in samenhang met het plannen en bewaken van de voortgang en de kwaliteit van recherche (deel)onderzoeken van de referentiefunctie is het de HOC gebleken dat dit tot de verantwoordelijkheid van de (project)leiding behoort en mitsdien niet tot de organieke functie kan worden gerekend. De referentiefunctie kent voorts nog de volgende taken: het adviseren en/of informeren van de (project)leiding over de haalbaarheid van in te stellen strafrechtelijke onderzoeken op basis van informatie uit het vooronderzoek en het advi-

3 - 3 - seren van de (project)leiding en het Openbaar Ministerie over te volgen onderzoeksmethoden en de afstemming van het opsporingsbeleid. Omdat de organieke functie is gericht op de deskundigheidsbevordering binnen het korps vanuit deskundigheid op het vakgebied en het verlenen van praktische ondersteuning ten behoeve van opsporingsonderzoeken komt deze naar de mening van de HOC niet toe aan de vorengenoemde adviesfuncties inzake opsporing(sbeleid). Met betrekking tot het interpreteren en inpassen van nieuwe ontwikkelingen in bestaande onderzoeksprojecten van de referentiefunctie merkt de commissie het volgende op. Weliswaar behoort het tot de organieke functie om nieuwe instrumenten, methoden en technieken te ontwikkelen en te introduceren en daarmee de werkprocessen te verbeteren, maar het daadwerkelijk interpreteren en eventueel inpassen daarvan in bestaande onderzoeksprojecten behoort niet tot de taak van de organieke functie, maar is de verantwoordelijkheid van de teamleider. De organieke functie heeft hierin een adviserende/participerende functie. Niveaubepalend voor de referentiefunctie zijn met name de volgende elementen, namelijk de zelfstandige verantwoordelijkheid in complexe rechercheonderzoeken dan wel deelprojecten en het vakinhoudelijk coördineren van onderzoeksactiviteiten en/of werkzaamheden van collega s, een en ander in combinatie met de adviesfunctie naar de (project)leiding en het Openbaar Ministerie inzake de haalbaarheid van strafrechtelijk onderzoek en de afstemming van opsporingsbeleid. Hiervan is naar de mening van de HOC in de organieke functie geen sprake, omdat de genoemde zelfstandige verantwoordelijkheid en genoemde vakinhoudelijke coördinatie berust bij de (project)leiding. Met betrekking tot de genoemde adviesfunctie merkt de HOC op dat in de organieke functie wel een adviesfunctie is opgenomen, maar dat deze zich beperkt tot het uitvoerende werk en niet aangemerkt kan worden als gerelateerd naar de haalbaarheid van het strafrechtelijk onderzoek en de afstemming van het opsporingsbeleid. Op grond van het vorenstaande is de HOC van mening dat de referentiefunctie Vakdeskundige B (schaal 10) zwaarder is dan de organieke functie van de ambtenaar. De HOC concludeert dan ook dat de indeling van de organieke functie van recherchespecialist in schaal 9 passend is. De HOC adviseert het bevoegd gezag de organieke functie van recherchespecialist in te delen in schaal 9. Het bevoegd gezag heeft dit advies overgenomen. Ten slotte merkt de HOC op dat in het overgelegde functiewaarderingsadvies van de organieke functie de motivering van de niveaubepalende elementen niet altijd toereikend is uitgedrukt. In zijn bezwaarschrift en in zijn aanvullend bezwaarschrift geeft de ambtenaar, met behulp van zijn raadsman aan, zich niet te kunnen verenigen met de vastgestelde waardering van zijn functie van recherchespecialist in niveau schaal 9. Allereerst merkt de ambtenaar op, dat het bevoegd gezag in strijd met de regelgeving en het vertrouwensbeginsel heeft verzuimd nader in te gaan op zijn argument t.a.v de gewekte verwachtingen. Ten aanzien van het object van waardering wijst de ambtenaar er op, dat het bevoegd gezag is uitgegaan van terwijl hij uitsluitend beschikt over Vervolgens verwijst de ambtenaar naar de referentiefuncties van Vakspecialist A (schaal 8) en Vakspecialist B (schaal 10) uit de Reeks Rechercheondersteuning (nr. 9). Hij merkt op dat genoemde referentiefunctie Vakspecialist A voor zijn functie niet passend is, maar die van Vakspecialist B volledig passend. Het bevoegd gezag heeft deze referentiefunctie ten onrechte niet in haar overwegingen bij de vaststelling van de waarderingsuitkomst betrokken. Vervolgens is het bevoegd gezag buiten haar grenzen getreden, door niet uitsluitend de inhoud van de functie te beoordelen aan de hand van de vastgestelde functietypering. Hierin past niet een nadere interpretatie van diezelfde functietypering. Naar het oordeel van de ambtenaar dient aan het functiebestanddeel het optreden als projectleider of deelnemen aan een project en begeleiden van collega s geen teleologische uitleg te worden gegeven. Nu het bevoegd gezag een eigen interpretatie geeft aan het taakelement het optreden als projectleider, handelt het bevoegd gezag in strijd met het rechtszekerheidsbeginsel. Het bevoegd gezag is gebonden aan het besluit tot vaststelling van de functietypering, nu van wettelijke uitzonderingen niet is gebleken. De ambtenaar bestrijdt het gestelde dat de inhoud van de organieke functie overeenstemt met die van de referentiefunctie Vakdeskundige A (schaal 9). Het bevoegd gezag komt tot dit oordeel, omdat het functie-element het optreden als projectleider op grond van een niet geoorloofde inter-

4 - 4 - pretatie buiten beschouwing is gelaten. Hij wijst er op, dat uit een oppervlakkige vergelijking van de hoofdbestanddelen reeds blijkt dat de organieke functie meeromvattend en zwaarder is. Hij tekent hierbij aan dat het onderdeel Contacten ten onrechte niet is aangemerkt als een hoofdbestandddeel van de functie, zoals in de referentiefunctie. Hoewel het bevoegd gezag de inhoud van de organieke functie heeft getoetst aan die van de referentiefunctie Vakdeskundige B komt deze ten onrechte tot de conclusie dat de referentiefunctie zwaarder is dan de organieke functie van de ambtenaar. De zelfstandige verantwoordelijkheid in complexe recherche-onderzoeken/deelprojecten bij de niveaubepalende elementen in de geduide referentiefunctie is volgens de ambtenaar eveneens terug te vinden in de organieke functie. De ambtenaar merkt op dat, volgens het bevoegd gezag, de teamleider te allen tijde verantwoordelijk is. Deze overweging conflicteert volgens hem met het vaststaande feit dat hij kan optreden als projectleider, in welke hoedanigheid hij de verantwoordelijkheid draagt voor het hem toegewezen project. Verder blijkt uit zijn organieke functie op generlei wijze de inperking van zijn verantwoordelijkheid van het hem toegewezen project op grond van de aan de teamleider toekomende taken en bevoegdheden. Ten aanzien van het niveaubepalende element in de genoemde referentiefunctie, het vakinhoudelijk coördineren van onderzoeksactiviteiten/werkzaamheden van collega s, legt het bevoegd gezag een onjuiste maatstaf, omdat het aangeeft dat deze coördinatietaak in de situatie van de ambtenaar bij de (project)leiding berust. Hij merkt op dat het vakinhoudelijk coördineren niet op één lijn kan worden gesteld met eindverantwoordelijkheid. Verder is het bevoegd gezag voorbijgegaan aan het feit dat de ambtenaar wel degelijk kan optreden als projectleider en daarmee de verantwoordelijkheid kan uitoefenen die behoort bij de (project)leiding. De ambtenaar wijst op zijn hoofdtaak Onderzoek en uitvoering, waarin ondermeer is opgenomen het regelen van een aantal met name genoemde werkzaamheden. Duidelijk moge zijn dat deze taak niet anders kan worden gelezen dan het coördineren van bedoelde werkzaamheden. Ook is onder zijn hoofdtaak deskundigheidsbevordering vermeld, dat sprake is van het initiëren van (nadere) afstemming in het uitvoerende werk tussen diverse onderdelen van het korps. Ook deze taak duidt op de coördinerende rol die hij vervult. Het betreffen werkzaamheden die in de referentiefunctie van Vakdeskundige A ontbreken. Onder de beheerstaak is opgenomen dat hij de verantwoordelijkheid draagt voor de afgweging welke informatie voor wie van belang is. De ambtenaar merkt op dat het niet (rechtstreeks) adviseren van het Openbaar Ministerie functiewaarderingtechnisch bezien niet c.q. minder relevant is. Hij is immers wel verantwoordelijk voor de bewaking van de kwaliteit van het onderzoek, hetgeen voor het Openbaar Ministerie ook een belangrijke betekenis heeft. De kwaliteitsbewaking is eveneens een taak die voorkomt in de referentiefunctie Vakdeskundige B onder de hoofdtaak criminaliteitsbestrijding. De ambtenaar merkt op dat het bevoegd gezag ten aanzien van zijn taak deskundigheidsbevordering een onjuiste en ongeoorloofde maatstaf aanlegt, daar waar het aangeeft dat de verantwoordelijkheid hiervoor berust bij de teamleider. Deze hoofdtaak in de organieke functie komt niet voor in de referentiefunctie Vakdeskundige A, maar is wel niveaubepalend in die van Vakdeskundige B. Ten slotte maakt de ambtenaar bezwaar tegen de overweging van het bevoegd gezag dat de adviesfunctie in de organieke functie beperkt is tot uitvoerende werkzaamheden. Het bevoegd gezag spreekt zich later tegen waar het aangeeft dat de ambtenaar een adviserende en participerende functie heeft in het kader van het ontwikkelen en introduceren van nieuwe instrumenten, methoden, technieken en procedures. De ambtenaar merkt op dat deze taak, zoals beschreven onder de hoofdtaak deskundigheidsbevordering bezwaarlijk als werk op uitvoerend niveau kan worden gezien. Op grond van het vorenstaande verzoekt de ambtenaar herroeping van het bestreden besluit en de organieke functie van recherchespecialist in te delen in schaal 10. De bezwarencommissie concludeert uit de met de adviesaanvraag meegezonden stukken dat de ambtenaar bezwaar maakt tegen de waardering van de functie van recherchespecialist in schaal 9. De bezwarencommissie merkt op dat de onderhavige bezwarenprocedure uitsluitend is gericht op de bepaling van de zwaarte van de organieke functie van de ambtenaar. De bezwarenproce-

5 - 5 - dure is niet bedoeld voor het behandelen van geschillen ten aanzien van gewekte verwachtingen e.d. Hiertoe bestaat een andere rechtsgang. Als uitgangspunt voor de bepaling van de zwaarte van de organieke functie heeft de bezwarencommissie genomen de niet getekende functiebeschrijving van Recherchespecialist, De bezwarencommissie heeft de inhoud van de functie getoetst aan de geldende normen zoals vastgelegd in het referentiemateriaal Functiewaardering Nederlandse Politie dat door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is vastgesteld voor de toepassing van het Besluit bezoldiging politie, artikel 6, tweede lid, waaronder de reeks Rechercheondersteuning (nr.9), in het bijzonder de functies van Vakspecialist A (schaal 8) en Vakspecialist B (schaal 10) en de reeks Recherche Specialisten (nr. 13), in het bijzonder de functies van Vakdeskundige A (schaal 9) en Vakdeskundige B (schaal 10). Daar de referentiefuncties van Vakdeskundige A (schaal 9) en Vakdeskundige B (schaal 10) qua taakinhoud en de meer overeenkomende niveaubepalende elementen beter aansluiten bij de organieke functie, acht de bezwarencommissie deze referentiefuncties geschikter als toetsingsmateriaal voor de bepaling van de zwaarte van de organieke functie van de ambtenaar dan de genoemde referentiefuncties Vakspecialist A (schaal 8) en Vakspecialist B (schaal 10) uit reeks nr. 9. De bezwarencommissie heeft de inhoud van de organieke functie van betrokkene getoetst aan de inhoud van de referentiefunctie van Vakdeskundige B (schaal 10). In de referentiefunctie is sprake van criminaliteitsbestrijding m.b.t. de meer complexe opsporingsonderzoeken, informatie en advisering, het onderhouden van contacten en het verrichten van overige taken, waaronder het begeleiden van/optreden als mentor van minder ervaren collega s, het begeleiden/implementeren van nieuwe instrumenten/methoden en technieken op het vakgebied en het verzorgen van cursussen op het vakgebied. Niveaubepalend is de zelfstandige verantwoordelijkheid in complexe recherche onderzoeken/deelprojecten, het vakinhoudelijk coördineren van onderzoeksactiviteiten/werkzaamheden van collega s, het adviseren over de te volgen onderzoeksmethoden, het afstemmen over opsporingsbeleid, het optreden als getuige deskundige en het zorgdragen voor de deskundigheidsbevordering van collega s. De doelstelling van de organieke functie, zo heeft de bezwarencommissie uit het geheel aan bekend gestelde functie-informatie en uit hetgeen partijen hieromtrent hebben toegelicht afgeleid, dat de ambtenaar verantwoordelijk is voor het uitdragen van kennis en vaardigheden op een (recherche)vakspecialisme binnen het korps, naast het verlenen vanuit het vakspecialisme van praktische ondersteuning ten behoeve van opsporingsactiviteiten. Hiertoe is de ambtenaar belast met de deskundigheidsbevordering, onderzoek en uitvoering, projecten, beheer en overige taken. In het kader van de deskundigheidsbevordering is de ambtenaar o.a. belast met het ontwikkelen en introduceren van nieuwe standaards, instrumenten, methoden, technieken en procedures. Tevens is hij in dit kader belast met het initiëren van de (nadere) afstemming in het uitvoerende werk tussen de diverse onderdelen van het korps. De werkzaamheden ten aanzien van onderzoek en uitvoering betreffen m.n. het voorbereiden, plannen, adviseren en regelen van werkzaamheden m.b.t. de ondersteuning bij de (voorbereiding van) onderzoeken, de bewaking van de kwaliteit van het onderzoek, het rechercheren, analyseren en anticiperen op de behoefte aan inzet van het specialisme, het toetsen op rechtmatigheid, het analyseren van informatie en het leggen van verbanden tussen gepleegde delicten, modes operandi en dader(s)(groeperingen). In het kader van de projecttaken is de ambtenaar belast met het maken van projectplannen, inclusief planning en kosten, het optreden als projecleider of het deelnemen aan een project en het begeleiden van collega s. Niveaubepalend is het vanuit het vakspecialisme het bevorderen van de deskundigheid, mede aan de hand van het ontwikkelen van nieuwe standaards, technieken en methoden in het kader van de criminaliteitsbestrijding, alsmede het vanuit het vakspecialisme deelnemen aan rechercheonderzoeken en het op projectmatige wijze ondersteunen daarvan. Toetsing leert de bezwarencommissie dat in beide functies sprake is van het begeleiden van collega s en het bevorderen van de deskundigheid op het gebied van rechercheonderzoek. Vervolgens is in beide functies sprake van advisering over de toepassing van opsporingsaktiviteiten en

6 - 6 - afstemmingswerkzaamheden, met dien verstande dat in de referentiefunctie sprake is van advisering en afstemming over de haalbaarheid van in te stellen strafrechtelijk onderzoek en het opsporingsbeleid en in de organieke functie van advisering/afstemming over het uitvoerende werk. Voorts is in de referentiefunctie sprake van een zelfstandige verantwoordelijkheid in complexe onderzoeken hetgeen, zo heeft de bezwarencommissie geconstateerd, in de organieke functie ontbreekt. Immers, zo heeft de bezwarencommissie ter zitting vastgesteld, is de organieke functie niet kenmerkend gericht op een zelfstandige functie in complexe rechercheonderzoeken. Op grond van de zwaardere advies/afstemmingsstaak en de zelfstandige verantwoordelijkheid in complexe projecten is de bezwarencommissie van mening, dat de referentiefunctie van Vakdeskundige B (schaal 10) zwaarder is dan de organieke functie van de ambtenaar. Vervolgens heeft de bezwarencommissie de inhoud van de organieke functie van betrokkene vergeleken met die van de referentiefunctie van Vakdeskundige A (schaal 9) uit reeks nr. 13. In de referentiefunctie is sprake van werkzaamheden met betrekking tot criminaliteitsbestrijding, informatie en advisering, contacten en overige taken. Uit de nadere functie-informatie en hetgeen ter zitting naar voren is gebracht blijkt, dat functionaris in het kader van de criminaliteitsbestrijding participeert in omvangrijke projectmatige recherche (deel)onderzoeken. Hij verricht opsporingsonderzoek vanuit een specifieke vakdeskundigheid, gebruikmakend van bestaande recherchemethoden en technieken. Hij verricht vooronderzoek, wint gegevens in, bewerkt en analyseert deze. Vervolgens toetst hij aan wet- en regelgeving en komt hij tot opsporingsindicties. Hij stemt de onderzoeksaanpak af met de onderzoeksverantwoordelijke. Hij verzamelt onderzoeksgegevens, trekt conclusies t.b.v. de bewijsvoering en maakt proces-verbaal op. In het kader van de informatie- en adviestaak adviseert functionaris over aangrijpingspunten/mogelijkheden van strafrechtelijk vervolgonderzoek. Hij adviseert de (project)leiding en het O.M. over de inzet en toepassing van bestaande instrumenten, methoden en technieken. Hij signaleert relevante ontwikkelingen op het vakgebied, analyseert en interpreteert wet- en regelgeving, probleemstellingen, gegevens, waarnemingen en resultaten van onderzoeken. In het kader van de overige taken geeft functionaris o.a. voorlichting op het vakgebied. Niveaubepalend is het verrichten van opsporingsonderzoek vanuit de specifieke deskundigheid op het vakgebied, het adviseren van de (project)leiding/o.m. over inzet en toepassing van bestaande opsporingsmethoden en het leveren van een zelfstandige inbreng in specialistische recherche (deel)onderzoeken. Toetsing leert de bezwarencommissie dat in beide functies sprake is van participatie in recherche (deel)onderzoeken, afstemming van de onderzoeksaanpak c.q. uit te voeren werk, het geven van voorlichting, advisering over inzet en toepassing van bestaande instrumenten, methoden en technieken, alsmede van rechercheren, analyseren en anticiperen op de behoefte aan inzet van het specialisme. Verder is in beide functies sprake van het maken van planningen, het toetsen van de beschikbare informatie op rechtmatigheid, het analyseren van informatie en het leggen van verbanden/conclusies. Ook worden onderzoeksgegevens verantwoord en processen-verbaal opgemaakt. Hoewel in de organieke functie sprake is van het optreden als projectleider, is de bezwarencommissie van mening dat, uit hetgeen door partijen ter zitting is toegelicht, dit geen niveauverhogend element is, omdat de beschreven werkzaamheden bij projecten grotendeels overeenkomen met die uit de referentiefunctie en omdat in de referentiefunctie sprake is van een zelfstandige inbreng in de specialistische recherche (deel)onderzoeken. Ten slotte heeft de bezwarencommissie geconstateerd dat in de organieke functie sprake is van het ontwikkelen van nieuwe standaards, instrumenten, methoden en technieken, hetgeen in de referentiefunctie ontbreekt. De bezwarencommissie is van mening dat dit aspect onvoldoende is om de totale organieke functie gelijkwaardig te doen zijn aan die van van de eerdergenoemde referentiefunctie van Vakdeskundige B (schaal 10). Het vorenoverwogene samenvattend komt de bezwarencommissie tot het volgende. Het heeft de bezwarencommissie in hoge mate bevreemd dat voor nagenoeg twee identieke functiebeschrijvingen twee verschillende waarderingsadviezen zijn opgesteld, waarvan het eerste waarderingsadvies resulteerde in een indeling in schaal 10 en het kort daarop volgende waarderingsadvies in een indeling in schaal 9. Het advies van de bezwarencommissie is gebaseerd op de beschikbare functie-informatie en hetgeen door partijen ter zitting is toegelicht. Op grond van

7 - 7 - het vorenstaande adviseert de bezwarencommissie het bevoegd gezag de onderhavige functie van Recherchespecialist in te delen in schaal 9. Het bezwaar van de ambtenaar acht de bezwarencommissie ongegrond. De bezwarencommissie voegt bij deze brief het verslag van de in deze zaak gehouden hoorzitting, dat geacht wordt deel uit te maken van het advies. Tevens voegt zij hierbij voor de ambtenaar bestemde afschriften van deze brief en van het verslag. De bezwarencommissie verzoekt u deze afschriften aan betrokkene uit te reiken tezamen met uw beslissing op het bezwaar. Van die beslissing ontvangt de bezwarencommissie gaarne gelijktijdig een afschrift. Hoogachtend, Namens de bezwarencommissie Mr. G.J. te Loo, voorzitter H.L. Kokshoorn, secretaris

Functie: Medewerker administratieve organisatie en interne controle

Functie: Medewerker administratieve organisatie en interne controle Advies Nr. 51 Functie: Medewerker administratieve organisatie en interne controle In haar vergadering van 3 december 1998 heeft de bezwarencommissie functiewaardering politie het bezwaar behandeld van

Nadere informatie

Commissie van Advies Bezwaren Functiewaardering Politie

Commissie van Advies Bezwaren Functiewaardering Politie Commissie van Advies Bezwaren Functiewaardering Politie Aan: Bijlagen - Dossiernr. ABB/2002/0070 september 2002 Onderwerp Bezwaar functiewaardering @ In haar vergadering van @ heeft de bezwarencommissie

Nadere informatie

Advies Nr. 52. Functie: Trainer/instructeur

Advies Nr. 52. Functie: Trainer/instructeur Advies Nr. 52 Functie: Trainer/instructeur In haar vergadering van 18 februari 1999 heeft de bezwarencommissie functiewaardering politie het bezwaar behandeld van de heer H tegen de waardering van de organieke

Nadere informatie

Commissie van Advies bezwaren functiewaardering Politie

Commissie van Advies bezwaren functiewaardering Politie Functie : Senior Medewerker Technische Observatie Schaal ingedeeld : schaal 8 gevraagd : schaal 9 Dossier: 13.38 Uitspraak: 2013 Argumenten van het bevoegd gezag en de ambtenaar Samengevat komen de argumenten

Nadere informatie

Advies nr. 15. AAN: Bevoegd gezag X. Bijlagen - div. FWP.xxx P/xx Onderwerp Bezwaar functiewaardering de heer Y

Advies nr. 15. AAN: Bevoegd gezag X. Bijlagen - div. FWP.xxx P/xx Onderwerp Bezwaar functiewaardering de heer Y Advies nr. 15 AAN: Bevoegd gezag X Bijlagen - div. FWP.xxx P/xx Onderwerp Bezwaar functiewaardering de heer Y In haar vergadering van 10 oktober 1996 heeft de bezwarencommissie functiewaardering politie

Nadere informatie

Commissie van Advies bezwaren functiewaardering Politie

Commissie van Advies bezwaren functiewaardering Politie Functie : Senior medewerker Verkeershandhavingsteam (VHT) Schaal ingedeeld : schaal 7 gevraagd : schaal 8 Dossier: 13.18 Uitspraak: 2013 Argumenten van het bevoegd gezag en de ambtenaar Samengevat komen

Nadere informatie

Commissie van Advies bezwaren functiewaardering Politie

Commissie van Advies bezwaren functiewaardering Politie Functie : Gegevensbeheerder / Kerninstructeur BVH Schaal ingedeeld : schaal 6 gevraagd : schaal 7 Dossier: 13.21 Uitspraak: 2013 Argumenten van het bevoegd gezag en de ambtenaar Samengevat komen de argumenten

Nadere informatie

Reeks Recherche Specialisten

Reeks Recherche Specialisten Reeks Recherche Specialisten Inhoud Blz. Adjunct-accountant 1 Accountant 3 Coördinerend Accountant 5 Informatie Rechercheur A 7 Informatie Rechercheur B 9 Informatie Rechercheur C 11 Vakdeskundige A 13

Nadere informatie

Commissie van Advies bezwaren functiewaardering Politie

Commissie van Advies bezwaren functiewaardering Politie Functie : Groepschef Verkeershandhavingsteam (VHT) Schaal ingedeeld : schaal 8 gevraagd : schaal 9 Dossier: 13.17 Uitspraak: 2013 Bijzonderheden Argumenten van het bevoegd gezag en de ambtenaar Samengevat

Nadere informatie

Commissie van Advies bezwaren functiewaardering Politie

Commissie van Advies bezwaren functiewaardering Politie Functie : Selectieadviseur B Schaal ingedeeld : schaal 8 gevraagd : schaal 9 Dossier: 13.15 Uitspraak: 2013 Argumenten van het bevoegd gezag en de ambtenaar Samengevat komen de argumenten van het bevoegd

Nadere informatie

Advies Nr. 64. Commissie van Advies Bezwaren Functiewaardering Politie

Advies Nr. 64. Commissie van Advies Bezwaren Functiewaardering Politie Commissie van Advies Bezwaren Functiewaardering Politie Advies Nr. 64 In haar vergadering van 6 april 2000 heeft de bezwarencommissie functiewaardering politie het bezwaar behandeld van de heer G. tegen

Nadere informatie

Het bevoegd gezag geeft in de brief aan, dat het naar aanleiding van de bedenkingen van de

Het bevoegd gezag geeft in de brief aan, dat het naar aanleiding van de bedenkingen van de Advies Berzwaren Aan: @ Secretariaat DABB inlichtingen 070-376 57 44 telefoon administratie.dabb@caop.nl e-mail bijlage(n) briefnummer ABB/2010/07937 zaaknummer @ 2010 datum Onderwerp: Advies m.b.t. bezwaarschriften

Nadere informatie

Samengevat komen de argumenten van het bevoegd gezag en de ambtenaar op het volgende neer.

Samengevat komen de argumenten van het bevoegd gezag en de ambtenaar op het volgende neer. Aan: @ Secretariaat DABB inlichtingen 070-376 57 44 telefoon administratie.dabb@caop.nl e-mail 1 bijlage(n) briefnummer ABB/2011/08897 zaaknummer @ 2011 datum Onderwerp: Advies m.b.t. bezwaarschrift functiewaardering

Nadere informatie

Bijlage II Procedure FuWater

Bijlage II Procedure FuWater Bijlage II Procedure FuWater Artikel 1.1 Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: a. ambtenaar: degene zoals bedoeld in artikel 1.2.1, van de Sectorale arbeidsvoorwaardenregelingen waterschapspersoneel

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2013:1059

ECLI:NL:CRVB:2013:1059 ECLI:NL:CRVB:2013:1059 Instantie Datum uitspraak 18-07-2013 Datum publicatie 19-07-2013 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 12-353 AW Ambtenarenrecht

Nadere informatie

het College van bestuur van het C, gevestigd te D, verweerder, hierna te noemen de werkgever

het College van bestuur van het C, gevestigd te D, verweerder, hierna te noemen de werkgever Samenvatting 02073 Commissie voor geschillen Geschil omtrent inschaling van de functie. De werknemer treedt in tijdelijke dienst van de werkgever en ontvangt eerst een salarisstrook met vermelding van

Nadere informatie

8 bezwaren tegen indeling in profiel Instructeur Praktijkonderwijs 2 schaal 8 HBO

8 bezwaren tegen indeling in profiel Instructeur Praktijkonderwijs 2 schaal 8 HBO 103539 SAMENVATTING 8 bezwaren tegen indeling in profiel Instructeur Praktijkonderwijs 2 schaal 8 HBO De werknemers zijn werkzaam als instructeur voor het leerhotel van de hogeschool en bepleiten een hogere

Nadere informatie

Rapport. Datum: 18 oktober 2001 Rapportnummer: 2001/325

Rapport. Datum: 18 oktober 2001 Rapportnummer: 2001/325 Rapport Datum: 18 oktober 2001 Rapportnummer: 2001/325 2 Klacht Verzoeker klaagt er over dat de Belastingdienst/Particulieren/Ondernemingen Venlo tot het moment van indienen van de klacht bij de Nationale

Nadere informatie

Verordening Bezwarenprocedure Personele Aangelegenheden

Verordening Bezwarenprocedure Personele Aangelegenheden Verordening Bezwarenprocedure Personele Aangelegenheden Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot

Nadere informatie

FUWA RK 05/05, 18 mei 2005

FUWA RK 05/05, 18 mei 2005 FUWA RK 05/05, 18 mei 2005 Samenvatting uitspraak FUWA RK 05/05 Het bezwaar betreft het niet aanbieden van een LC-functie. Het bezwaar heeft betrekking op het besluit om geen LC-functie aan te bieden en

Nadere informatie

27 BEHANDELING BEZWAARSCHRIFTEN DOOR DE COMMISSIE VAN ADVIES VOOR BEZWAARSCHRIFTEN PERSONELE AANGELEGENHEDEN

27 BEHANDELING BEZWAARSCHRIFTEN DOOR DE COMMISSIE VAN ADVIES VOOR BEZWAARSCHRIFTEN PERSONELE AANGELEGENHEDEN 27 BEHANDELING BEZWAARSCHRIFTEN DOOR DE COMMISSIE VAN ADVIES VOOR BEZWAARSCHRIFTEN PERSONELE AANGELEGENHEDEN Inhoudsopgave Onderwerp Artikel * Inleidende bepaling 27:1:1 * Begripsomschrijvingen 27:1:2

Nadere informatie

PROCEDUREREGELING BEHEER EN BEHOUD FUNCTIEBESCHRIJVING EN FUNCTIEWAARDERING HR21

PROCEDUREREGELING BEHEER EN BEHOUD FUNCTIEBESCHRIJVING EN FUNCTIEWAARDERING HR21 PROCEDUREREGELING BEHEER EN BEHOUD FUNCTIEBESCHRIJVING EN FUNCTIEWAARDERING HR21 GEMEENTE TERSCHELLING Burgemeester en wethouders van de ; Overwegende: dat bij besluit van 7 februari 2012 is vastgelegd

Nadere informatie

SAMENVATTING. het College van bestuur van de C, gevestigd te B, verweerder, hierna te noemen de werkgever

SAMENVATTING. het College van bestuur van de C, gevestigd te B, verweerder, hierna te noemen de werkgever 103346 SAMENVATTING Bezwaar tegen indeling in profiel van Docent C schaal 11 HBO Werknemer wenst indeling in profiel Docent D en stelt een aantal kernactiviteiten van dat profiel uit te voeren. De werknemer

Nadere informatie

LANDELIJKE BEZWARENCOMMISSIE FUNCTIEWAARDERING KATHOLIEK ONDERWIJS

LANDELIJKE BEZWARENCOMMISSIE FUNCTIEWAARDERING KATHOLIEK ONDERWIJS LANDELIJKE BEZWARENCOMMISSIE FUNCTIEWAARDERING KATHOLIEK ONDERWIJS FUWA RK VO 2014-02 18 november 2014 Beeldend Therapeut Schaal 8: bezwaar ongegrond Samenvatting Bezwaarde het niet eens met de scores

Nadere informatie

BEZWARENCOMMISSIE FUNCTIEWAARDERING VOOR HET KATHOLIEK ONDERWIJS

BEZWARENCOMMISSIE FUNCTIEWAARDERING VOOR HET KATHOLIEK ONDERWIJS FUWA RK 06/03, 23 januari 2006 Samenvatting FUWA RK 06/03 Docent VO LC-functie: bezwaar gegrond Aan bezwaarde is geen LC-functie aangeboden. Bezwaarde stelt dat de beoordeling van hem als kandidaat niet

Nadere informatie

Uitspraaknr. F

Uitspraaknr. F Landelijke bezwarencommissie onderwijs inzake functiewaardering (mr. B.K. Olivier, mr. J.G. Schouten, B.A. Béguin) Uitspraaknr. F 06.051 Datum: 13 februari 2007 Oordeel inzake het geschil tussen De heer

Nadere informatie

De Defensieonderdeel Medezeggenschapscommissie DMO (hierna: de DMC)

De Defensieonderdeel Medezeggenschapscommissie DMO (hierna: de DMC) ADVIES Advies van het College voor geschillen medezeggenschap defensie aan de Secretaris-generaal naar aanleiding van een verzoek om advies inzake een tussen: Directeur Defensie Materieel Organisatie (DMO)

Nadere informatie

Procedureregeling functiebeschrijving en functiewaardering Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Procedureregeling functiebeschrijving en functiewaardering Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied Procedureregeling functiebeschrijving en functiewaardering Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied Het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied: Overwegende: dat bij besluit van 27 juni

Nadere informatie

LANDELIJKE BEZWARENCOMMISSIE FUNCTIEWAARDERING VOOR HET KATHOLIEK ONDERWIJS

LANDELIJKE BEZWARENCOMMISSIE FUNCTIEWAARDERING VOOR HET KATHOLIEK ONDERWIJS FUWA RK VO 2012-03, 11 december 2012 Bezwaarde benoemd in de docentfunctie LB: bezwaar gegrond SAMENVATTING De Commissie stelt vast dat tussen partijen in confesso is dat bezwaarde de door hem beschreven

Nadere informatie

UITSPRAAK. in het geding tussen: mevrouw A, wonende te B, bezwaarde, hierna te noemen A gemachtigde: de heer F. Verschuren

UITSPRAAK. in het geding tussen: mevrouw A, wonende te B, bezwaarde, hierna te noemen A gemachtigde: de heer F. Verschuren 107364 - Het bezwaar tegen de beschrijving en waardering van de functie van accountmanager schaal 10 is ongegrond omdat de opgedragen werkzaamheden voldoende in overeenstemming zijn met de functiebeschrijving

Nadere informatie

Regeling Geschillen- en Bezwarencommissie Orionis Walcheren WSW

Regeling Geschillen- en Bezwarencommissie Orionis Walcheren WSW Regeling Geschillen- en Bezwarencommissie Orionis Walcheren WSW Het Algemeen Bestuur van Orionis Walcheren, hierna te noemen Orionis Walcheren, te Vlissingen gehoord de Ondernemingsraad gelet op de bepalingen

Nadere informatie

Drechtsteden. Procedureregeling met betrekking tot functiebeschrijven en functiewaarderen Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden 2008

Drechtsteden. Procedureregeling met betrekking tot functiebeschrijven en functiewaarderen Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden 2008 Drechtsteden Procedureregeling met betrekking tot functiebeschrijven en functiewaarderen Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden 2008 Versie 4 16 december 2008 , Inhoudsopgave Preambule 3 Artikell: Algemene

Nadere informatie

Het Algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling BAR-organisatie

Het Algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling BAR-organisatie Het Algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling BAR-organisatie overwegende dat bij besluit is vastgelegd dat de GR-BAR per 1-1-2014 voor het beschrijven en waarderen van functies aansluiting zoekt

Nadere informatie

Onder mannelijke naamgevingen worden in deze regeling tevens vrouwelijke naamgevingen begrepen.

Onder mannelijke naamgevingen worden in deze regeling tevens vrouwelijke naamgevingen begrepen. Functiewaardering Artikel 1 Begripsomschrijvingen Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: a. medewerker : de ambtenaar in de zin van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling voor de

Nadere informatie

Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Lagere Publiekrechtelijke Lichamen

Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Lagere Publiekrechtelijke Lichamen Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Lagere Publiekrechtelijke Lichamen ADVIES Rolnummer: LPL 98.040 DE BEDRIJFSCOMMISSIEKAMER VOOR DE OVERHEID VOOR LAGERE PUBLIEKRECHTELIJKE LICHAMEN, ADVISERENDE

Nadere informatie

Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Rijk en Politie

Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Rijk en Politie Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Rijk en Politie Rolnummer: RP98.041 DE BEDRIJFSCOMMISSIEKAMER VOOR RIJK EN POLITIE, ADVISERENDE NAAR AANLEIDING VAN EEN VERZOEK OM BEMIDDELING INZAKE EEN GESCHIL

Nadere informatie

Uitspraak Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden

Uitspraak Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden Uitspraak Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden Uitspraaknr. : 09-03 Datum : 22 juli 2009 Partijen : de (zorgaanbieder), vertegenwoordigd door de raad van bestuur, mevrouw (naam), hierna aangeduid

Nadere informatie

FUWA RK VO , 22 november 2012

FUWA RK VO , 22 november 2012 FUWA RK VO 2012-02, 22 november 2012 Bezwaarde benoemd in de functie van Administratief medewerker/roostermaker in salarisschaal 6: bezwaar ongegrond SAMENVATTING Door het bevoegd gezag is naar voren gebracht

Nadere informatie

REGELING FUNCTIEBESCHRIJVING EN WAARDERING OMGEVINGSDIENST GRONINGEN CONCEPT

REGELING FUNCTIEBESCHRIJVING EN WAARDERING OMGEVINGSDIENST GRONINGEN CONCEPT REGELING FUNCTIEBESCHRIJVING EN WAARDERING OMGEVINGSDIENST GRONINGEN CONCEPT Bijzonder Georganiseerd Overleg Groningen 15 mei 2013 1 Artikel 1. Definities In deze regeling wordt verstaan onder: a. Functiehouder:

Nadere informatie

Bezwaarschriftencommissie Hoogeveen

Bezwaarschriftencommissie Hoogeveen Inkomende post Hoogeveen 15.0026723 liiiiiiiii Bezwaarschriftencommissie Hoogeveen Advies bezwaarschriftencommissie ONS NUMMER 15.0014632 DATUM 11 juni 2015 Geacht college, Aan de connmissie is ter advisering

Nadere informatie

UITSPRAAK. het College van Bestuur van C, gevestigd te D, verweerder, hierna te noemen de werkgever

UITSPRAAK. het College van Bestuur van C, gevestigd te D, verweerder, hierna te noemen de werkgever 107525 - De werkgever past de cao mbo niet goed toe door de werkverdeling vast te stellen zonder dat eerst het team in de gelegenheid is gesteld hiervoor een voorstel te doen en door onjuiste invulling

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Regeling procedure aanwijzing groepen functies en herplaatsing BZK 2008

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Regeling procedure aanwijzing groepen functies en herplaatsing BZK 2008 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 10589 8 juli 2010 Regeling procedure aanwijzing groepen functies en herplaatsing BZK 2008 23 juni 2010 De Minister van

Nadere informatie

Regeling Geschillen- en Bezwarencommissie Orionis Walcheren WSW

Regeling Geschillen- en Bezwarencommissie Orionis Walcheren WSW Regeling Geschillen- en Bezwarencommissie Orionis Walcheren WSW Het Algemeen Bestuur van Orionis Walcheren, hierna te noemen Orionis Walcheren, te Vlissingen gehoord de Ondernemingsraad gelet op de bepalingen

Nadere informatie

Advies- en Arbitragecommissie Rijksdienst

Advies- en Arbitragecommissie Rijksdienst Aan: De politievakorganisaties NPB, ACP, VMHP en ANPV, welke zijn vertegenwoordigd in de Commissie voor georganiseerd overleg in politie-ambtenarenzaken. De voorzitter van de Commissie voor georganiseerd

Nadere informatie

het College van Bestuur van C, gevestigd te B, verweerder, hierna te noemen de werkgever

het College van Bestuur van C, gevestigd te B, verweerder, hierna te noemen de werkgever 103218 S AMENV ATTING Bezwaar tegen indeling in profiel Docent schaal 10 HBO Werknemer was Hogeschooldocent schaal 12. Hij bestrijdt de gehanteerde referentieperiode van twee jaar omdat er in die periode

Nadere informatie

2.1 De Commissie heeft zich beraad over de ontvankelijkheid van de klacht.

2.1 De Commissie heeft zich beraad over de ontvankelijkheid van de klacht. Oordeel 2004-13 Utrecht, 12 november 2004 1 De klacht Op 30 april 2004 heeft klager de Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen (hierna: Commissie) verzocht haar oordeel uit te spreken over

Nadere informatie

ECLI:NL:GHSGR:2011:BU6154

ECLI:NL:GHSGR:2011:BU6154 ECLI:NL:GHSGR:2011:BU6154 Instantie Datum uitspraak 26-10-2011 Datum publicatie 06-12-2011 Gerechtshof 's-gravenhage Zaaknummer 200.086.890/01 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Personen-

Nadere informatie

Regeling Bezwarencommissie personele aangelegenheden Universiteit Twente

Regeling Bezwarencommissie personele aangelegenheden Universiteit Twente Regeling Bezwarencommissie personele aangelegenheden Universiteit Twente Gelet op artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht; Besluit het College van Bestuur van de Universiteit Twente tot het instellen

Nadere informatie

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep van:

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep van: Raad vanstate 201109405/1 /V4. Datum uitspraak: 20 september 2012 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep

Nadere informatie

SAMENVATTING U I T S P R A AK

SAMENVATTING U I T S P R A AK SAMENVATTING 104265 - Geschil over de toepassing van artikel I-12b lid 2 De werkgever kent de werkneemster geen bindingstoelage toe omdat zij niet op alle beoordelingscriteria van de functie positief beoordeeld

Nadere informatie

Bezwarenprocedure Winkler Prins 2017

Bezwarenprocedure Winkler Prins 2017 Bezwarenprocedure Winkler Prins 2017 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1. Soorten klachten... 3 1.2. Verschil klacht, bezwaar en beroep... 3 2. Begripsbepalingen... 4 3. Bezwarenprocedure voor personele

Nadere informatie

ECLI:NL:RBUTR:2006:AZ7766

ECLI:NL:RBUTR:2006:AZ7766 ECLI:NL:RBUTR:2006:AZ7766 Instantie Rechtbank Utrecht Datum uitspraak 19-12-2006 Datum publicatie 02-02-2007 Zaaknummer SBR 06-1767 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Bestuursrecht Eerste

Nadere informatie

het College van Bestuur van C, gevestigd te D, verweerder, hierna te noemen de werkgever gemachtigde: mr. M.J.A. de Bruijn

het College van Bestuur van C, gevestigd te D, verweerder, hierna te noemen de werkgever gemachtigde: mr. M.J.A. de Bruijn 103376 S AMENV ATTING Bezwaar tegen indeling in profiel Docent 3 schaal 10 HBO De bezwaren tegen de gevolgde procedure kunnen naar het oordeel van de Commissie niet leiden tot gegrondheid van het bezwaar.

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer JuZa-001597-ibo

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer JuZa-001597-ibo AANTEKENEN NOS - RTV t.a.v. het bestuur Sumatralaan 45 1217 GP HILVERSUM Datum Onderwerp 3 maart 2005 beslissing op bezwaar NOS-EK Schaatsen Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer JuZa-001597-ibo

Nadere informatie

Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Rijk en Politie

Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Rijk en Politie Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Rijk en Politie Rolnummer: RP97.009 VERSLAG VAN BEVINDINGEN VAN DE BEDRIJFSCOMMISSIEKAMER VOOR RIJK EN POLITIE NAAR AANLEIDING VAN EEN VERZOEK OM BEMIDDELING

Nadere informatie

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Raad van State 201200615/1/V4. Datum uitspraak: 13 november 2012 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: de Awb) op

Nadere informatie

1.2 Op 26 juli 2004 heeft verzoeker om hem moverende redenen zijn verzoek ingetrokken.

1.2 Op 26 juli 2004 heeft verzoeker om hem moverende redenen zijn verzoek ingetrokken. 2005-01 Utrecht, 9 februari 2005 1. Het signaal 1.1 Op 27 mei 2004 heeft de Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen (hierna: Commissie) een verzoek om advies ontvangen over de vraag of het

Nadere informatie

GERECHTSHOF TE AMSTERDAM TWEEDE MEERVOUDIGE BURGERLIJKE KAMER

GERECHTSHOF TE AMSTERDAM TWEEDE MEERVOUDIGE BURGERLIJKE KAMER GERECHTSHOF TE AMSTERDAM TWEEDE MEERVOUDIGE BURGERLIJKE KAMER Beslissing van 9 oktober 2003 in de zaak onder rekestnummer 458/2003 GDW van: X gerechtsdeurwaarder te APPELLANT, t e g e n Y gevestigd te

Nadere informatie

BEZWARENCOMMISSIE FUNCTIEAARDERING VOOR HET CHRISTELIJK EN ALGEMEEN BIJZONDER PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS

BEZWARENCOMMISSIE FUNCTIEAARDERING VOOR HET CHRISTELIJK EN ALGEMEEN BIJZONDER PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS BEZWARENCOMMISSIE FUNCTIEAARDERING VOOR HET CHRISTELIJK EN ALGEMEEN BIJZONDER PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS UITSPRAAK 07.01 27 maart 2007 Bezwaar tegen inschaling als studiecoördinator met terugwerkende

Nadere informatie

RUD Utrecht. Procedureregeling functiebeschrijving en waarderingrud Utrecht

RUD Utrecht. Procedureregeling functiebeschrijving en waarderingrud Utrecht RUD Utrecht Procedureregeling functiebeschrijving en waarderingrud Utrecht 1 Regeling functiebeschrijving en -waardering RUD Utrecht Het dagelijks bestuur van de RUD Utrecht Overwegende - dat de RUD Utrecht

Nadere informatie

UITSPRAAK 1. VERLOOP VAN DE PROCEDURE. Samenvatting 102061, 102062 en 102064

UITSPRAAK 1. VERLOOP VAN DE PROCEDURE. Samenvatting 102061, 102062 en 102064 Samenvatting 102061, 102062 en 102064 Bezwaren van drie opleidingsmanagers tegen de gevolgde procedure, de functiebeschrijving en de functiewaardering. Werknemers stellen dat de procedure onzorgvuldig

Nadere informatie

PROTOCOL VAN AFSPRAKEN OVER ONDERZOEKEN TWEEDE KAMER...

PROTOCOL VAN AFSPRAKEN OVER ONDERZOEKEN TWEEDE KAMER... Inhoudsopgave PROTOCOL VAN AFSPRAKEN OVER ONDERZOEKEN TWEEDE KAMER... 2 A. ALGEMEEN... 3 B. PROCEDURES... 3 C. VERTROUWELIJKE INFORMATIE... 3 D. MONDELINGE INFORMATIE VAN AMBTENAREN... 4 E. SLOTBEPALINGEN...

Nadere informatie

Ik adviseer u in dit verband uw besluit van 8 januari 2009 te herroepen.

Ik adviseer u in dit verband uw besluit van 8 januari 2009 te herroepen. College Onderwerp: V200900611 Beslissing op bezwaar van I. Metwally tegen weigering bouwvergunning voor het plaatsen van een afzuigkapafvoer aan het Burgemeester van Houtplein 3 te Vlijmen. Collegevoorstel

Nadere informatie

SAMENVATTING ADVIES. de bestuurscommissie van C, gevestigd te D, verweerder, hierna te noemen de werkgever

SAMENVATTING ADVIES. de bestuurscommissie van C, gevestigd te D, verweerder, hierna te noemen de werkgever SAMENVATTING 104042 Bezwaar tegen waardering als Docent-LB VO Werknemer is afgewezen in de sollicitatieprocedure voor een LC-functie aan een openbare school. Werknemer heeft intern bezwaar ingediend, de

Nadere informatie

Bezwarencommissie Functiewaardering voor het Christelijk en Algemeen bijzonder primair en voortgezet onderwijs:

Bezwarencommissie Functiewaardering voor het Christelijk en Algemeen bijzonder primair en voortgezet onderwijs: Bezwarencommissie Functiewaardering voor het Christelijk en Algemeen bijzonder primair en voortgezet onderwijs: Uitspraak 07.03 9 oktober 2007 Functiewaardering remedial teacher Vanwege het ontbreken van

Nadere informatie

het college van burgemeester en wethouders van Son en Breugel proceduresoort Eerste aanleg - meervoudig rechtsgebied Kamer 2 - Milieu - Overige

het college van burgemeester en wethouders van Son en Breugel proceduresoort Eerste aanleg - meervoudig rechtsgebied Kamer 2 - Milieu - Overige Essentie uitspraak: Een bedrijfswoning moet een functionele binding hebben met het bedrijf. Dat moet in de milieuvergunning zijn geregeld. Het bestemmingsplan moet de functie bedrijfswoning vervolgens

Nadere informatie

FUWA RK 05/06, 18 mei 2005

FUWA RK 05/06, 18 mei 2005 FUWA RK 05/06, 18 mei 2005 Samenvatting van uitspraak FUWA RK 05/06 Het bezwaar betreft de benoeming in de functie van TOA schaal 7. Bezwaar ongegrond. Het bezwaar betreft de functiebeschrijving in relatie

Nadere informatie

ECLI:NL:CBB:2002:AE1633

ECLI:NL:CBB:2002:AE1633 ECLI:NL:CBB:2002:AE1633 Instantie Datum uitspraak 09-04-2002 Datum publicatie 17-04-2002 Zaaknummer AWB 00/25 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie College van Beroep voor het bedrijfsleven

Nadere informatie

Beslissing op bezwaar

Beslissing op bezwaar Beslissing op bezwaar Kenmerk: 636810/639136 Betreft: beslissing op bezwaar tegen het besluit van 29 september 2014 (kenmerk 632202/634181) op het verzoek xxxxx (hierna: bezwaarde) om openbaarmaking op

Nadere informatie

DE KONINKLIJKE NEDERLANDSNEESKUNST IS DE ORGANISATIE VAN EN VOOR ARTSEN IN NEDERLAND

DE KONINKLIJKE NEDERLANDSNEESKUNST IS DE ORGANISATIE VAN EN VOOR ARTSEN IN NEDERLAND DE KONINKLIJKE NEDERLANDSNEESKUNST IS DE ORGANISATIE VAN EN VOOR ARTSEN IN NEDERLAND advies Van Adviescommissie voor behandeling van bezwaren ex artikel 42 Regeling specialismen en profielen geneeskunst

Nadere informatie

het College van Bestuur van C, gevestigd te D, verweerder, hierna te noemen de werkgever gemachtigde: mr. W. Brussee

het College van Bestuur van C, gevestigd te D, verweerder, hierna te noemen de werkgever gemachtigde: mr. W. Brussee 103469 S AMENV ATTING Bezwaar tegen de waardering als programmacoördinator/docent 10 BVE Werknemer is in het kader van de invoering van FUWA-BVE benoemd als programmacoördinator/docent schaal 10 opleiding

Nadere informatie

REGLEMENT KLACHTENBEHANDELING ONDERWIJS

REGLEMENT KLACHTENBEHANDELING ONDERWIJS REGLEMENT KLACHTENBEHANDELING ONDERWIJS CB08.199 AJH 09-09-2008 procedures Aventus\CB08.199.reglement klachtenbehandeling onderwijs versie 2.0 def. vastgesteld CvB 05-11-2008 Historie document: Reglement

Nadere informatie

Klachtenregeling Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Ede

Klachtenregeling Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Ede Klachtenregeling Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Ede Het Pallas Athene College kent een regeling voor de volgende soorten klachten: 1. Algemene klachten (waaronder ook klachten over seksuele intimidatie

Nadere informatie

Klachtenregeling primair onderwijs

Klachtenregeling primair onderwijs Klachtenregeling primair onderwijs Het bevoegd gezag van obs Hendrik van Brederode, gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra, gehoord de gemeenschappelijke

Nadere informatie

Commissie van Advies Bezwaren Functiewaardering (CABF) Jaarverslag 2015

Commissie van Advies Bezwaren Functiewaardering (CABF) Jaarverslag 2015 Commissie van Advies Bezwaren Functiewaardering (CABF) Jaarverslag 2015 Secretariaat: Centrum Arbeidsverhoudingen (CAOP) Postbus 556, 2501 CN Den Haag Lange Voorhout 13 Telefoon: 070-376 5865 E-mail: info@cabf.nl

Nadere informatie

Commissie van Beroep der Examens

Commissie van Beroep der Examens Stichting voor Voortgezet Vrijeschoolonderwijs Noord-Holland Commissie van Beroep der Examens Reglement Datum: 30 maart 2010 INHOUDSOPGAVE Artikel 1. Algemene bepalingen 3 Artikel 2. Bevoegdheden 3 Artikel

Nadere informatie

Onderwerp Ontwerp-selectielijst archiefbescheiden zorgdrager minister van BZK, beleidsterrein Nationale Ombudsman over de periode

Onderwerp Ontwerp-selectielijst archiefbescheiden zorgdrager minister van BZK, beleidsterrein Nationale Ombudsman over de periode Aan De Staatssecretaris van Onderwijs, en Wetenschappen P/a de algemene rijksarchivaris Postbus 90520 2509 LM s-gravenhage Onderwerp Ontwerp-selectielijst archiefbescheiden zorgdrager minister van BZK,

Nadere informatie

1.2 Op 26 juli 2004 heeft verzoeker om hem moverende redenen zijn verzoek ingetrokken.

1.2 Op 26 juli 2004 heeft verzoeker om hem moverende redenen zijn verzoek ingetrokken. 2005-02 9 februari 2005 1. Het signaal 1.1 Op 27 mei 2004 heeft de Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen (hierna: Commissie) een verzoek om advies ontvangen over de vraag of het in opdracht

Nadere informatie

Vertrouwensbeginsel, terugwerkende kracht Artikelen: WHW art lid 1,3 en 4, Uitvoeringsbesluit WHW art. 2.1 en 2.2 lid 1, Awb art.

Vertrouwensbeginsel, terugwerkende kracht Artikelen: WHW art lid 1,3 en 4, Uitvoeringsbesluit WHW art. 2.1 en 2.2 lid 1, Awb art. Zaaknummer: 1997/209 Rechter(s): mrs. Loeb, Martens, Nijenhof Datum uitspraak: 14 januari 1998 Partijen: X tegen het college van bestuur van de Rijksuniversiteit Trefwoorden: Vertrouwensbeginsel, terugwerkende

Nadere informatie

Kaderregeling functiebouwwerk Lucas

Kaderregeling functiebouwwerk Lucas Kaderregeling functiebouwwerk Lucas t.b.v de scholen voor VO van de Lucas 1. Inleiding Het Lucas heeft in overeenstemming met met de CAO-VO het functiebouwwerk vernieuwd. Voor de beschrijving en de waardering

Nadere informatie

Functiewaardering in de Groothandel in Bloembollen. praktische wegwijzer

Functiewaardering in de Groothandel in Bloembollen. praktische wegwijzer Functiewaardering in de Groothandel in Bloembollen praktische wegwijzer INLEIDING In de CAO van de Groothandel in Bloembollen is afgesproken dat bij de indeling van functies gebruik gemaakt wordt van het

Nadere informatie

PROCEDUREREGELING FUNCTIEBESCHRIJVING EN FUNCTIEWAARDERING GEMEENTE STICHTSE VECHT

PROCEDUREREGELING FUNCTIEBESCHRIJVING EN FUNCTIEWAARDERING GEMEENTE STICHTSE VECHT PROCEDUREREGELING FUNCTIEBESCHRIJVING EN FUNCTIEWAARDERING GEMEENTE STICHTSE VECHT Secretariaat BPL Partners in BPL ING bank 65.13.65.465 Postbus 1255 T 070-414 27 00 (Leeuwendaal) KVK 54423392 2280 CG

Nadere informatie

Klachtenregeling ongewenste intimiteiten openbaar

Klachtenregeling ongewenste intimiteiten openbaar Klachtenregeling ongewenste intimiteiten openbaar onderwijs Deze regeling is in werking getreden op 14-03-1995. Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam van

Nadere informatie

Het College van Beroep voor de Examens van de Radboud Universiteit Nijmegen doet hierbij uitspraak inzake het beroep van:

Het College van Beroep voor de Examens van de Radboud Universiteit Nijmegen doet hierbij uitspraak inzake het beroep van: UITSPRAAK Het College van Beroep voor de Examens van de Radboud Universiteit Nijmegen doet hierbij uitspraak inzake het beroep van: tegen de beslissing van (hierna: appellant) de examencommissie Tandheelkunde

Nadere informatie

COMMISSIE VAN BEROEP VOOR TOETSING UITSPRAAK

COMMISSIE VAN BEROEP VOOR TOETSING UITSPRAAK COMMISSIE VAN BEROEP VOOR TOETSING Kenmerk: Inzake: UITSPRAAK Het beroepschrift van (belanghebbende) contra De Toetsingscommissie van sportbond) De Commissie van Beroep voor Toetsing, hierna te noemen

Nadere informatie

Bezwarencommissie Functiewaardering voor het Christelijk en Algemeen bijzonder primair en voortgezet onderwijs:

Bezwarencommissie Functiewaardering voor het Christelijk en Algemeen bijzonder primair en voortgezet onderwijs: Bezwarencommissie Functiewaardering voor het Christelijk en Algemeen bijzonder primair en voortgezet onderwijs: Uitspraak 07.02 12 juni 2007 Functiebeschrijving en waardering mediathecaris. Appellant heeft

Nadere informatie

Advies van de Bezwaarschriftencommissie Ascert inzake het bezwaar van [bezwaarmaker]

Advies van de Bezwaarschriftencommissie Ascert inzake het bezwaar van [bezwaarmaker] Ascert Bezwaarschriften Commissie Ascert Postbus 239 5060 AE Oisterwijk info@ascert.nl De vaststelling van een categorie-afwijking is een besluit, waartegen bezwaar openstaat. De CKI hoefde daarom in het

Nadere informatie

15.106T Beslissing van het College van Toezicht van Kwaliteitsregister Jeugd, hierna te noemen: SKJ

15.106T Beslissing van het College van Toezicht van Kwaliteitsregister Jeugd, hierna te noemen: SKJ 15.106T Beslissing van het College van Toezicht van Kwaliteitsregister Jeugd, hierna te noemen: SKJ Het College van Toezicht, hierna te noemen: het College, heeft in de onderhavige zaak beraadslaagd en

Nadere informatie

Verordening behandeling bezwaarschriften Orionis Walcheren Ambtenaren

Verordening behandeling bezwaarschriften Orionis Walcheren Ambtenaren Verordening behandeling bezwaarschriften Orionis Walcheren Ambtenaren Het Algemeen Bestuur van Orionis Walcheren, hierna te noemen Orionis Walcheren, te Vlissingen gelet op de bepalingen van de Gemeenschappelijke

Nadere informatie

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK MigratieWeb ve07001320 200700456/1. Datum uitspraak: 11 juli 2007 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak op het hoger beroep van: vennootschap onder firma Chinees Japans Specialiteitenrestaurant A., gevestigd

Nadere informatie

categorie/agendanr. stuknr. B. en W. 2004 RA04.0108 A 11 04/696 Onderwerp: Bezwaarschrift Sluyter Advocaten tegen besluit raad m.b.t.

categorie/agendanr. stuknr. B. en W. 2004 RA04.0108 A 11 04/696 Onderwerp: Bezwaarschrift Sluyter Advocaten tegen besluit raad m.b.t. Raadsvoorstel jaar stuknr. Raad categorie/agendanr. stuknr. B. en W. 2004 RA04.0108 A 11 04/696 Onderwerp: Bezwaarschrift Sluyter Advocaten tegen besluit raad m.b.t. gebied Zijtak Portefeuillehouder: J.

Nadere informatie

H E E R H U G O W A A R D

H E E R H U G O W A A R D H E E R H U G O W A A R D Raadsvergaderiiig 2 4 FEB 2009 2-CX>z\ -Qi'} 3? Agendanr. Voorstelnr. Onderwerp 08 2009-017 Bezwaarschrift J. Hop Aan de Raad, Heerhugowaard, 3

Nadere informatie

GERECHTSHOF TE AMSTERDAM TWEEDE MEERVOUDIGE BURGERLIJKE KAMER. Beslissing van 24 juli 2003 in de zaak onder rekestnummer 90/2003 GDW van:

GERECHTSHOF TE AMSTERDAM TWEEDE MEERVOUDIGE BURGERLIJKE KAMER. Beslissing van 24 juli 2003 in de zaak onder rekestnummer 90/2003 GDW van: GERECHTSHOF TE AMSTERDAM TWEEDE MEERVOUDIGE BURGERLIJKE KAMER Beslissing van 24 juli 2003 in de zaak onder rekestnummer 90/2003 GDW van: destijds toegevoegd kandidaat-gerechtsdeurwaarder te, thans gerechtsdeurwaarder

Nadere informatie

CAO voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf. Reglement Geschillencommissie Vastgesteld op 27 maart 2012

CAO voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf. Reglement Geschillencommissie Vastgesteld op 27 maart 2012 CAO voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf Vastgesteld op 27 maart Versie 0.2 Mvw 21/2/ Inhoud Artikel 1. Begripsbepalingen 3 Artikel 2. Samenstelling van de Geschillencommissie 3 Artikel 3.

Nadere informatie

Partijen: De medezeggenschapsraad van de openbare basisschool "De Quint" te Alkmaar, nader aan te duiden als medezeggenschapsraad (MR)

Partijen: De medezeggenschapsraad van de openbare basisschool De Quint te Alkmaar, nader aan te duiden als medezeggenschapsraad (MR) Uitspraaknr. G416 Datum: 17 november 1993 Soort geschil: Interpretatiegeschil Partijen: De medezeggenschapsraad van de openbare basisschool "De Quint" te Alkmaar, nader aan te duiden als medezeggenschapsraad

Nadere informatie

Uitspraak van de Huurcommissie

Uitspraak van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Wet op het overleg huurders verhuurder (Wohv) Woonruimte Huurwoningen xxxxxxxxxxxxxx Zaaknummer Verzonden op 14 april 2014 Verzoeker Naam: Hierna te noemen: Vertegenwoordigd

Nadere informatie

Hierbij ontvangt u de beslissing op het bezwaarschrift.

Hierbij ontvangt u de beslissing op het bezwaarschrift. Bij faxbericht van 7 februari jl. (kenmerk JZ/CdM) heeft u namens KPN Telecom B.V. (hierna: KPN) bezwaar gemaakt tegen het besluit van het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit

Nadere informatie

1. In de eerste volzin vervalt:, bedoeld in artikel 1, derde lid, van de Politiewet 1993,.

1. In de eerste volzin vervalt:, bedoeld in artikel 1, derde lid, van de Politiewet 1993,. Artikel PM1 A.4 Bijlage 4 De Wet veiligheidsregio s wordt als volgt gewijzigd: A In artikel 1 wordt, onder vervanging van de punt aan het slot van het artikel door een puntkomma, toegevoegd korpschef:

Nadere informatie

2. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken. Oordeel voldoende / onvoldoende * Instelling: Fase: 1 2 3*

2. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken. Oordeel voldoende / onvoldoende * Instelling: Fase: 1 2 3* Competentiekaart verzorgende IG (de eisen ten aanzien van loopbaan en de burgerschapsdimensies zijn in de kaart verwerkt, behalve de politiek-juridische dimensie die geheel op school wordt behandeld) Competentiekaart

Nadere informatie

R e g i s t r a t i e k a m e r. Vaste Commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen uit de Tweede Kamer der Staten-Generaal

R e g i s t r a t i e k a m e r. Vaste Commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen uit de Tweede Kamer der Staten-Generaal R e g i s t r a t i e k a m e r Vaste Commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen uit de Tweede Kamer der Staten-Generaal..'s-Gravenhage, 2 november 1998.. Onderwerp Wetsvoorstel onderwijsnummer

Nadere informatie