Commissie van Advies bezwaren functiewaardering Politie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Commissie van Advies bezwaren functiewaardering Politie"

Transcriptie

1 Functie : Selectieadviseur B Schaal ingedeeld : schaal 8 gevraagd : schaal 9 Dossier: Uitspraak: 2013 Argumenten van het bevoegd gezag en de ambtenaar Samengevat komen de argumenten van het bevoegd gezag en de ambtenaar op het volgende neer. Het bevoegd gezag deelt bij brief 2013 aan bezwaarde het besluit functieherwaardering van de functie van Selectieadviseur B mee. Het bevoegd gezag motiveert zijn besluit, dat mede genomen is op basis van het advies van het als volgt: De stelling van bezwaarde dat zij zich in haar belangen geschaad voelt omdat de technische waardering niet toegankelijk is, wijst verweerder af door erop te wijzen dat de wijze van Functiewaardering Nederlandse Politie is overeengekomen tussen de ministerie, de werkgever en de politievakbonden; De stelling van bezwaarde dat er ten onrechte uit wordt gegaan van een functie op MBO/HBO-niveau acht verweerder onjuist. Op basis van de functiebeschrijving gaat het om een functie op het niveau MBO/HBO. Dat de Politieacademie bij sollicitanten een HBO-diploma vereist doet hieraan niet af; Bezwaarde is van mening dat ten onrechte gekozen is voor een vergelijking van de vastgestelde functiebeschrijving met de referentiefuncties Praktijkbegeleider, Personeelsmanagementadviseur A en Inkoper B. Verweerder stelt dat de vastgestelde functiebeschrijving dusdanig specifiek is dat er geen referentiefuncties zijn die volledig of voor het grootste gedeelte met deze functie overeenkomen. Daarom is naar deelaspecten gekeken en zijn genoemde referentiefuncties in de vergelijking betrokken vanwege de volgende redenen: o Personeelsmanagementadviseur A: één van de taakelementen is het begeleiden van selectieprocedures; o Praktijkbegeleider: taakelementen zijn het begeleiden van studenten en adviseren over voortgang van de opleiding op basis van het waargenomen gedrag; o Inkoper B: er is sprake van toetsende en beoordelende taakelementen. Daarnaast is in de vergelijking de referentiefunctie (Algemeen) Docent A betrokken vanwege de taakelementen op het gebied van het afnemen van toetsen en het beoordelen van de bekwaamheid en attitude van de student;

2 Bezwaarde stelt dat vergelijking met de referentiefunctie (Algemeen) Docent B had dienen plaats te vinden, vanwege het taakelement ontwikkelen van casuïstiek en lesmateriaal. Verweerder is evenwel van mening dat in het competentieprofiel van de Selectieadviseur B sprake is van de formulering (mede) ontwikkelen en implementeren van nieuwe praktijkproeven. Dit betekent volgens verweerder dat de basis al aanwezig is en dat er een (nieuwe) maatwerktoepassing wordt bedacht, hetgeen wezenlijk anders is dan ontwikkelen. Voorts is verweerder van mening dat bezwaarde ten onrechte als niveaubepalend element aanmerkt het optreden als aanspreekpunt voor cursisten en als beoordelaar inzake voortgang en continuering van de opleiding. Verweerder meent dat het optreden als aanspreek niet niveaubepalend is in de referentiefunctie. Beoordelen van bekwaamheid is daarnaast een taakelement dat nadrukkelijk in de referentiefunctie van (Algemeen) Docent A is opgenomen. De voortgangsverantwoordelijkheid van Docent A is bij de Selectieadviseur B niet aanwezig; Bezwaarde stelt tenslotte dat weliswaar niet wordt voldaan aan alle niveaubepalende elementen van de referentiefunctie (Algemeen) Docent B, doch dat dit gecompenseerd wordt door het uitvoeren van complexe selecties en rollenspellen. Verweerder is van oordeel dat het taakelement complexe selecties compenserend zou kunnen werken als dit taakelement nadrukkelijk op het niveau van schaal 9 (of hoger) gesitueerd zou zijn. Hiervoor acht verweerder echter geen indicaties aanwezig; Verweerder wijst vervolgens het verzoek tot functieherwaardering af. Tegen dit besluit is bij brief 2013 bezwaar aangetekend. Het bezwaar bevat de volgende gronden: 1. Bezwaarde voldoet aan alle niveaubepalende elementen van de referentiefunctie Algemeen Docent B, schaal 9, namelijk het uitvoeren van complete praktijk- en operationeel gerichte standaardlesmodules op het gebied van kennis, bevoegdheden en vaardigheden, door namelijk als docent op het gebied van wetgeving en bevoegdheden theoretische kennis (en ervaringskennis) over te brengen; het optreden als aanspreekpunt voor cursisten en als beoordelaar inzake voortgang en continuering opleiding; ontwikkelen casuïstiek en lesmateriaal binnen vastgestelde kaders ten behoeve van het samenstellen van gerichte standaardmodules; 2. Voor de Selectieadviseur B geldt, anders dan verweerder stelt, HBO-niveau; 3. Verweerder stelt ten onrechte dat (mede) ontwikkelen en implementeren van nieuwe praktijkproeven zoals dit in de functiebeschrijving van Selectieadviseur B staat, betekent dat de basis al aanwezig is en dat er een (nieuwe) maatwerktoepassing wordt bedacht. In de bewoordingen van de functiebeschrijving kan niet gelezen worden dat vanuit een basis wordt gewerkt. Bovendien is bezwaarde van mening dat de referentiefunctie niet alleen spreekt over het ontwikkelen van lesmateriaal, maar ook van casuïstiek. Volgens de vastgestelde functiebeschrijving behoort het wel degelijk tot de taak van bezwaarde om (ook zelfstandig) nieuwe en complexe rollenspellen c.q. praktijkproeven te ontwikkelen en te implementeren.

3 Bezwaarde benadrukt dat ook het ontwikkelen van casuïstiek binnen de referentiefunctie van Algemeen Docent B binnen vastgestelde kaders plaatsvindt; 4. Bezwaarde vormt voor de kandidaten het aanspreekpunt. Dit niveaubepalende element is opgenomen in de referentiefunctie van Algemeen Docent B. Bezwaarde meent dat verweerder ten onrechte stelt dat het beoordelen van bekwaamheid en voortgangsverantwoordelijkheid taakelementen zijn die in de referentiefunctie Algemeen Docent A genoemd worden en niet aanwezig zijn bij de Selectieadviseur B. Volgens bezwaarde komt het optreden als beoordelaar inzake voortgang en continuering van de opleiding wel als niveaubepalend element voor in de referentiefunctie Algemeen Docent B en maakt dit deel uit van het takenpakket van Selectieadviseur B. Dat het beoordelen en adviseren door de Selectieadviseur B niet ziet op het continueren van de opleiding maar op de toelating tot de opleiding, levert naar het oordeel van bezwaarde geen relevant niveauverschil op; 5. Bezwaarde erkent dat het uitvoeren van complete praktijk- en operationeel gerichte standaardmodules niet in de functiebeschrijving van Selectieadviseur B terugkomt. Daardoor voldoet bezwaarde niet aan alle niveaubepalende taken uit de functie Algemeen Docent B. Bezwaarde is echter van mening dat de Selectieadviseur B wel uitvoering geeft aan complexe selecties en rollenspellen, zodat qua aard en zwaarte ook aan dit niveaubepalende element wordt voldaan. Bezwaarde stelt dat verweerder ten onrechte van mening is dat het taakelement complexe selecties alleen compenserend kan werken als dit taakelement nadrukkelijk op het niveau van schaal 9 (of hoger) gesitueerd is; 6. Bezwaarde is derhalve van mening dat voldaan wordt aan alle niveaubepalende elementen van de referentiefunctie Algemeen Docent B en dat waardering van de functie Selectieadviseur B in schaal 9 zou dienen plaats te vinden. Overwegingen van de Bezwarencommissie 1. Voor de CABF staat de inhoud van de functie Selectieadviseur B vast, zoals deze is vastgesteld. Tegen deze functie is door bezwaarde geen bezwaar gemaakt. Dit impliceert dat werkzaamheden die geen onderdeel uitmaken van de vastgestelde functiebeschrijving, bij de waardering buiten beschouwing blijven; 2. Uitgangspunt voor de waardering is dat de functie Selectieadviseur B vergeleken wordt met de meest vergelijkbare functiereeks(en) en de qua zwaarte meest vergelijkbare functies. De wegingscriteria voor de waardering bestaan vervolgens uit de niveaubepalende elementen van de referentiefunctie. Als in de vastgestelde functiebeschrijving voldaan wordt aan alle niveaubepalende elementen van een bepaalde referentiefunctie, is deze referentiefunctie van toepassing. Indien de te waarderen functie niet voldoet aan de niveaubepalende elementen, vindt waardering plaats op het lagere niveau; 3. De CABF heeft geconstateerd dat het in de kern van de functie Selectieadviseur B gaat om het inhoudelijk ondersteunen van psychologen bij de selectie van kandidaten. Als

4 kernactiviteiten worden daartoe onderscheiden selectieadvies, controle en selectieontwikkeling. Deze kern van de functie verschilt wezenlijk van de referentiefuncties Personeelsmanagementadviseur A, Praktijkbegeleider en Inkoper B, reden waarom de CABF deze referentiefuncties in de vergelijking buiten schouwing laat; 4. De CABF heeft de onderhavige functie vergeleken met de referentiefuncties Algemeen Docent A, schaal 8 en Algemeen Docent B, schaal 9 en heeft daarbij het volgende vastgesteld. De kernactiviteiten van de vastgestelde functiebeschrijving Selectieadviseur B verschillen weliswaar van die van de Algemeen Docent A, maar zijn daarmee qua niveau en breedte van de functie wel vergelijkbaar. Anders geldt dit voor de kernactiviteiten va de referentiefunctie Algemeen Docent B die duidelijk breder en zwaarder zijn. Het opleidingsniveau van beide referentiefuncties speelt daarbij geen niveaubepalende factor. Advies CABF De Bezwarenadviescommissie stelt dat het bezwaar ontvankelijk is. De CABF is van mening dat het bezwaar ongegrond is, aangezien uit vergelijking met de relevante referentiefuncties Algemeen Docent A en B blijkt dat niet wordt voldaan aan de niveaubepalende elementen van de Algemeen Docent B en deze functie bovendien breder is doordat niet alleen praktijk- en operationeel gerichte standaardlesmodules worden uitgevoerd, maar ook als docent theoretische en ervaringskennis wordt overgebracht en opgetreden wordt als aanspreekpunt voor cursisten en als beoordelaar inzake voortgang en continuering van de opleiding. Deze elementen ontbreken in de vastgestelde functiebeschrijving. Hoewel de CABF heeft vastgesteld dat ook niet wordt voldaan aan de kern van de referentiefunctie Algemeen Docent A (uitvoering van praktijk- en operationeel gerichte standaardlesmodules en als docent theoretische en ervaringskennis overbrengen) acht de CABF deze niveaubepalende elementen wel vergelijkbaar met die van de vastgestelde functiebeschrijving.

5 Daardoor heeft naar het oordeel van de CABF het bevoegd gezag de functie van bezwaarde terecht ingedeeld in schaal 8 en wordt het bezwaar niet gegrond geacht. Den Commissie van Advies Bezwaren Functiewaardering Politie.

Commissie van Advies bezwaren functiewaardering Politie

Commissie van Advies bezwaren functiewaardering Politie Functie : Gegevensbeheerder / Kerninstructeur BVH Schaal ingedeeld : schaal 6 gevraagd : schaal 7 Dossier: 13.21 Uitspraak: 2013 Argumenten van het bevoegd gezag en de ambtenaar Samengevat komen de argumenten

Nadere informatie

Commissie van Advies bezwaren functiewaardering Politie

Commissie van Advies bezwaren functiewaardering Politie Functie : Senior Medewerker Technische Observatie Schaal ingedeeld : schaal 8 gevraagd : schaal 9 Dossier: 13.38 Uitspraak: 2013 Argumenten van het bevoegd gezag en de ambtenaar Samengevat komen de argumenten

Nadere informatie

Commissie van Advies bezwaren functiewaardering Politie

Commissie van Advies bezwaren functiewaardering Politie Functie : Senior medewerker Verkeershandhavingsteam (VHT) Schaal ingedeeld : schaal 7 gevraagd : schaal 8 Dossier: 13.18 Uitspraak: 2013 Argumenten van het bevoegd gezag en de ambtenaar Samengevat komen

Nadere informatie

Commissie van Advies bezwaren functiewaardering Politie

Commissie van Advies bezwaren functiewaardering Politie Functie : Groepschef Verkeershandhavingsteam (VHT) Schaal ingedeeld : schaal 8 gevraagd : schaal 9 Dossier: 13.17 Uitspraak: 2013 Bijzonderheden Argumenten van het bevoegd gezag en de ambtenaar Samengevat

Nadere informatie

Advies Nr. 52. Functie: Trainer/instructeur

Advies Nr. 52. Functie: Trainer/instructeur Advies Nr. 52 Functie: Trainer/instructeur In haar vergadering van 18 februari 1999 heeft de bezwarencommissie functiewaardering politie het bezwaar behandeld van de heer H tegen de waardering van de organieke

Nadere informatie

Functie: Medewerker administratieve organisatie en interne controle

Functie: Medewerker administratieve organisatie en interne controle Advies Nr. 51 Functie: Medewerker administratieve organisatie en interne controle In haar vergadering van 3 december 1998 heeft de bezwarencommissie functiewaardering politie het bezwaar behandeld van

Nadere informatie

Advies Nr. 64. Commissie van Advies Bezwaren Functiewaardering Politie

Advies Nr. 64. Commissie van Advies Bezwaren Functiewaardering Politie Commissie van Advies Bezwaren Functiewaardering Politie Advies Nr. 64 In haar vergadering van 6 april 2000 heeft de bezwarencommissie functiewaardering politie het bezwaar behandeld van de heer G. tegen

Nadere informatie

Advies nr. 15. AAN: Bevoegd gezag X. Bijlagen - div. FWP.xxx P/xx Onderwerp Bezwaar functiewaardering de heer Y

Advies nr. 15. AAN: Bevoegd gezag X. Bijlagen - div. FWP.xxx P/xx Onderwerp Bezwaar functiewaardering de heer Y Advies nr. 15 AAN: Bevoegd gezag X Bijlagen - div. FWP.xxx P/xx Onderwerp Bezwaar functiewaardering de heer Y In haar vergadering van 10 oktober 1996 heeft de bezwarencommissie functiewaardering politie

Nadere informatie

Commissie van Advies Bezwaren Functiewaardering Politie

Commissie van Advies Bezwaren Functiewaardering Politie Commissie van Advies Bezwaren Functiewaardering Politie Aan: Bijlagen - Dossiernr. ABB/2002/0070 september 2002 Onderwerp Bezwaar functiewaardering @ In haar vergadering van @ heeft de bezwarencommissie

Nadere informatie

FUWA RK 05/14, 10 november 2005

FUWA RK 05/14, 10 november 2005 FUWA RK 05/14, 10 november 2005 Samenvatting FUWA RK 05/14 Hoofd mediatheek schaal 7: bezwaar gegrond A is in het kader van invoering van FUWA-VO benoemd in de functie van hoofd mediatheek schaal 7. De

Nadere informatie

Bezwaarde benoemd in de functie van onderwijsassistent schaal 5: bezwaar gegrond

Bezwaarde benoemd in de functie van onderwijsassistent schaal 5: bezwaar gegrond LANDELIJKE BEZWARENCOMMISSIE FUNCTIEWAARDERING CONFESSIONEEL BVE FUWA Confessioneel BVE 2014-01 18 november 2014 Bezwaarde benoemd in de functie van onderwijsassistent schaal 5: bezwaar gegrond Samenvatting

Nadere informatie

Commissie van Advies Bezwaren Functiewaardering Politie

Commissie van Advies Bezwaren Functiewaardering Politie Commissie van Advies Bezwaren Functiewaardering Politie Aan: Bijlagen - Dossiernr. ABB/2002/0114 september 2002 Onderwerp Bezwaar functiewaardering @ In haar vergadering van @ heeft de bezwarencommissie

Nadere informatie

Uitspraaknr. F

Uitspraaknr. F Landelijke bezwarencommissie onderwijs inzake functiewaardering (mr. B.K. Olivier, mr. J.G. Schouten, B.A. Béguin) Uitspraaknr. F 06.051 Datum: 13 februari 2007 Oordeel inzake het geschil tussen De heer

Nadere informatie

BEZWARENCOMMISSIE FUNCTIEWAARDERING VOOR HET KATHOLIEK ONDERWIJS

BEZWARENCOMMISSIE FUNCTIEWAARDERING VOOR HET KATHOLIEK ONDERWIJS FUWA RK 06/03, 23 januari 2006 Samenvatting FUWA RK 06/03 Docent VO LC-functie: bezwaar gegrond Aan bezwaarde is geen LC-functie aangeboden. Bezwaarde stelt dat de beoordeling van hem als kandidaat niet

Nadere informatie

FUWA RK 05/06, 18 mei 2005

FUWA RK 05/06, 18 mei 2005 FUWA RK 05/06, 18 mei 2005 Samenvatting van uitspraak FUWA RK 05/06 Het bezwaar betreft de benoeming in de functie van TOA schaal 7. Bezwaar ongegrond. Het bezwaar betreft de functiebeschrijving in relatie

Nadere informatie

Bezwarencommissie Functiewaardering voor het Christelijk en Algemeen bijzonder primair en voortgezet onderwijs:

Bezwarencommissie Functiewaardering voor het Christelijk en Algemeen bijzonder primair en voortgezet onderwijs: Bezwarencommissie Functiewaardering voor het Christelijk en Algemeen bijzonder primair en voortgezet onderwijs: Uitspraak 07.03 9 oktober 2007 Functiewaardering remedial teacher Vanwege het ontbreken van

Nadere informatie

Commissie van Advies Bezwaren Functiewaardering (CABF) Jaarverslag 2015

Commissie van Advies Bezwaren Functiewaardering (CABF) Jaarverslag 2015 Commissie van Advies Bezwaren Functiewaardering (CABF) Jaarverslag 2015 Secretariaat: Centrum Arbeidsverhoudingen (CAOP) Postbus 556, 2501 CN Den Haag Lange Voorhout 13 Telefoon: 070-376 5865 E-mail: info@cabf.nl

Nadere informatie

8 bezwaren tegen indeling in profiel Instructeur Praktijkonderwijs 2 schaal 8 HBO

8 bezwaren tegen indeling in profiel Instructeur Praktijkonderwijs 2 schaal 8 HBO 103539 SAMENVATTING 8 bezwaren tegen indeling in profiel Instructeur Praktijkonderwijs 2 schaal 8 HBO De werknemers zijn werkzaam als instructeur voor het leerhotel van de hogeschool en bepleiten een hogere

Nadere informatie

FUWA RK VO , 22 november 2012

FUWA RK VO , 22 november 2012 FUWA RK VO 2012-02, 22 november 2012 Bezwaarde benoemd in de functie van Administratief medewerker/roostermaker in salarisschaal 6: bezwaar ongegrond SAMENVATTING Door het bevoegd gezag is naar voren gebracht

Nadere informatie

Functiewaardering in de Groothandel in Bloembollen. praktische wegwijzer

Functiewaardering in de Groothandel in Bloembollen. praktische wegwijzer Functiewaardering in de Groothandel in Bloembollen praktische wegwijzer INLEIDING In de CAO van de Groothandel in Bloembollen is afgesproken dat bij de indeling van functies gebruik gemaakt wordt van het

Nadere informatie

J A A R V E R S L A G Landelijke Bezwarencommissie functiewaardering PO, VO en MBO. Meer informatie op

J A A R V E R S L A G Landelijke Bezwarencommissie functiewaardering PO, VO en MBO. Meer informatie op J A A R V E R S L A G 2 0 8 Landelijke Bezwarencommissie functiewaardering PO, VO en MBO Meer informatie op www.onderwijsgeschillen.nl 2 Inhoudsopgave. Inleiding... 3 2. Samenstelling van de Commissie...

Nadere informatie

UITSPRAAK 1. VERLOOP VAN DE PROCEDURE. Samenvatting 102061, 102062 en 102064

UITSPRAAK 1. VERLOOP VAN DE PROCEDURE. Samenvatting 102061, 102062 en 102064 Samenvatting 102061, 102062 en 102064 Bezwaren van drie opleidingsmanagers tegen de gevolgde procedure, de functiebeschrijving en de functiewaardering. Werknemers stellen dat de procedure onzorgvuldig

Nadere informatie

J A A R V E R S L A G Landelijke Bezwarencommissie functiewaardering PO, VO en MBO. Meer informatie op

J A A R V E R S L A G Landelijke Bezwarencommissie functiewaardering PO, VO en MBO. Meer informatie op 1 J A A R V E R S L A G 2 0 1 7 Landelijke Bezwarencommissie functiewaardering PO, VO en MBO Meer informatie op www.onderwijsgeschillen.nl 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Samenstelling van de Commissie...

Nadere informatie

Samengevat komen de argumenten van het bevoegd gezag en de ambtenaar op het volgende neer.

Samengevat komen de argumenten van het bevoegd gezag en de ambtenaar op het volgende neer. Aan: @ Secretariaat DABB inlichtingen 070-376 57 44 telefoon administratie.dabb@caop.nl e-mail 1 bijlage(n) briefnummer ABB/2011/08897 zaaknummer @ 2011 datum Onderwerp: Advies m.b.t. bezwaarschrift functiewaardering

Nadere informatie

Commissie van Advies Bezwaren Functiewaardering (CABF) Jaarverslag 2014

Commissie van Advies Bezwaren Functiewaardering (CABF) Jaarverslag 2014 Commissie van Advies Bezwaren Functiewaardering (CABF) Jaarverslag 2014 Secretariaat: Centrum Arbeidsverhoudingen (CAOP) Postbus 556, 2501 CN Den Haag Lange Voorhout 13 Telefoon: 070-376 5997 E-mail: info@cabf.nl

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2013:1059

ECLI:NL:CRVB:2013:1059 ECLI:NL:CRVB:2013:1059 Instantie Datum uitspraak 18-07-2013 Datum publicatie 19-07-2013 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 12-353 AW Ambtenarenrecht

Nadere informatie

FUWA RK , 12 november Samenvatting FUWA RK

FUWA RK , 12 november Samenvatting FUWA RK FUWA RK 2007-06, 12 november 2007 Samenvatting FUWA RK 2007-06 Het bezwaar betreft de afwijzing van een verzoek tot benoeming van bezwaarde in de functie van Praktijk-instructeur schaal 8. Het bezwaar

Nadere informatie

UITSPRAAK. in het geding tussen: mevrouw A, wonende te B, bezwaarde, hierna te noemen A gemachtigde: de heer F. Verschuren

UITSPRAAK. in het geding tussen: mevrouw A, wonende te B, bezwaarde, hierna te noemen A gemachtigde: de heer F. Verschuren 107364 - Het bezwaar tegen de beschrijving en waardering van de functie van accountmanager schaal 10 is ongegrond omdat de opgedragen werkzaamheden voldoende in overeenstemming zijn met de functiebeschrijving

Nadere informatie

FUWA RK 05/05, 18 mei 2005

FUWA RK 05/05, 18 mei 2005 FUWA RK 05/05, 18 mei 2005 Samenvatting uitspraak FUWA RK 05/05 Het bezwaar betreft het niet aanbieden van een LC-functie. Het bezwaar heeft betrekking op het besluit om geen LC-functie aan te bieden en

Nadere informatie

Bezwarencommissie Functiewaardering voor het Christelijk en Algemeen bijzonder primair en voortgezet onderwijs:

Bezwarencommissie Functiewaardering voor het Christelijk en Algemeen bijzonder primair en voortgezet onderwijs: Bezwaar van docent bewegingsonderwijs tegen aanstelling in LA met persoonlijke toelage, gegrond Bezwarencommissie Functiewaardering voor het Christelijk en Algemeen bijzonder primair en voortgezet onderwijs:

Nadere informatie

BEZWARENCOMMISSIE FUNCTIEAARDERING VOOR HET CHRISTELIJK EN ALGEMEEN BIJZONDER PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS

BEZWARENCOMMISSIE FUNCTIEAARDERING VOOR HET CHRISTELIJK EN ALGEMEEN BIJZONDER PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS BEZWARENCOMMISSIE FUNCTIEAARDERING VOOR HET CHRISTELIJK EN ALGEMEEN BIJZONDER PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS UITSPRAAK 07.01 27 maart 2007 Bezwaar tegen inschaling als studiecoördinator met terugwerkende

Nadere informatie

SAMENVATTING. het College van bestuur van de C, gevestigd te B, verweerder, hierna te noemen de werkgever

SAMENVATTING. het College van bestuur van de C, gevestigd te B, verweerder, hierna te noemen de werkgever 103346 SAMENVATTING Bezwaar tegen indeling in profiel van Docent C schaal 11 HBO Werknemer wenst indeling in profiel Docent D en stelt een aantal kernactiviteiten van dat profiel uit te voeren. De werknemer

Nadere informatie

Uitspraaknr. F

Uitspraaknr. F Landelijke bezwarencommissie onderwijs inzake functiewaardering (mr. M.J. Bax-Luhrman, B.A. Béguin, mr. J.G. Schouten) Uitspraaknr. F 06.002 Datum: 5 april 2006 Oordeel inzake het geschil tussen A (bezwaarde)

Nadere informatie

Bezwarencommissie Functiewaardering voor het Christelijk en Algemeen bijzonder primair en voortgezet onderwijs:

Bezwarencommissie Functiewaardering voor het Christelijk en Algemeen bijzonder primair en voortgezet onderwijs: Bezwarencommissie Functiewaardering voor het Christelijk en Algemeen bijzonder primair en voortgezet onderwijs: Uitspraak 07.02 12 juni 2007 Functiebeschrijving en waardering mediathecaris. Appellant heeft

Nadere informatie

SAMENVATTING. 105800 - Bezwaar tegen de waardering als Docent B, schaal 10; HBO

SAMENVATTING. 105800 - Bezwaar tegen de waardering als Docent B, schaal 10; HBO SAMENVATTING 105800 - Bezwaar tegen de waardering als Docent B, schaal 10; HBO Partijen zijn verdeeld over: A. De aard van de werkzaamheden van bezwaarde op de resultaatgebieden: 1. Optreden als expert/inhoudsdeskundige,

Nadere informatie

Uitspraak Geschilleninstantie Zorggeschil

Uitspraak Geschilleninstantie Zorggeschil Uitspraak Geschilleninstantie Zorggeschil Geschilnummer: 17.008 Partijen: A verder te noemen Klaagster, tegen B, vertegenwoordigd door C, verder te noemen Aangeklaagde. 1. Behandeling van het geschil Partijen

Nadere informatie

Inleiding Samenstelling van de Commissie

Inleiding Samenstelling van de Commissie Landelijke bezwarencommissie functieordenen HBO Inleiding De Landelijke bezwarencommissie functieordenen hbo is ingesteld door partijen bij de CAO-HBO. Het secretariaat van de Commissie is ondergebracht

Nadere informatie

SAMENVATTING ADVIES. de bestuurscommissie van C, gevestigd te D, verweerder, hierna te noemen de werkgever

SAMENVATTING ADVIES. de bestuurscommissie van C, gevestigd te D, verweerder, hierna te noemen de werkgever SAMENVATTING 104042 Bezwaar tegen waardering als Docent-LB VO Werknemer is afgewezen in de sollicitatieprocedure voor een LC-functie aan een openbare school. Werknemer heeft intern bezwaar ingediend, de

Nadere informatie

UITSPRAAK. het College van Bestuur van C, gevestigd te D, verweerder, hierna te noemen de werkgever

UITSPRAAK. het College van Bestuur van C, gevestigd te D, verweerder, hierna te noemen de werkgever 107511 - Het bezwaar tegen de beschrijving en waardering van de functie van Studentenloopbaanbegeleider B is ongegrond omdat de opgedragen werkzaamheden passen binnen de toegekende functie. in het geding

Nadere informatie

Bezwarencommissie Functiewaardering voor het christelijk en algemeen bijzonder primair en voortgezet onderwijs

Bezwarencommissie Functiewaardering voor het christelijk en algemeen bijzonder primair en voortgezet onderwijs Bezwaar van docent bewegingsonderwijs tegen aanstelling in LA met persoonlijke toelage, gegrond Bezwarencommissie Functiewaardering voor het christelijk en algemeen bijzonder primair en voortgezet onderwijs

Nadere informatie

Bijlage D Protocol FunctieWaardering Gezondheidszorg. 1. Algemeen

Bijlage D Protocol FunctieWaardering Gezondheidszorg. 1. Algemeen Bijlage D Protocol FunctieWaardering Gezondheidszorg 1. Algemeen Artikel 1.1 Definities In deze bijlage wordt verstaan onder: FWG : het functiewaarderingsysteem als bedoeld in artikel 7.1.3 van de cao.

Nadere informatie

ORBA IN HET SLAGERSBEDRIJF INFORMATIEBROCHURE VOOR WERKNEMERS

ORBA IN HET SLAGERSBEDRIJF INFORMATIEBROCHURE VOOR WERKNEMERS ORBA IN HET SLAGERSBEDRIJF INFORMATIEBROCHURE VOOR WERKNEMERS INHOUDSOPGAVE Inleiding 4 Wat is ORBA? 6 Hoe wordt een functie ingedeeld? 9 Wat gebeurt er met mijn salaris? Wat als ik het niet eens ben met

Nadere informatie

COMMISSIE VAN BEROEP VOOR TOETSING UITSPRAAK

COMMISSIE VAN BEROEP VOOR TOETSING UITSPRAAK COMMISSIE VAN BEROEP VOOR TOETSING Kenmerk: Inzake: UITSPRAAK Het beroepschrift van belanghebbende tegen De Toetsingscommissie van de sportbond De Commissie van Beroep voor Toetsing, hierna te noemen commissie,

Nadere informatie

COMMISSIE VAN BEROEP VOOR TOETSING UITSPRAAK

COMMISSIE VAN BEROEP VOOR TOETSING UITSPRAAK COMMISSIE VAN BEROEP VOOR TOETSING Kenmerk: Inzake: UITSPRAAK Het beroepschrift van (belanghebbende) contra De Toetsingscommissie van sportbond) De Commissie van Beroep voor Toetsing, hierna te noemen

Nadere informatie

FUWA BVE , 2 maart 2006

FUWA BVE , 2 maart 2006 FUWA BVE 2006-01, 2 maart 2006 Samenvatting FUWA BVE 2006-01 Functie BVE-docent 11: bezwaar gegrond Het bezwaar is gebaseerd op artikel D-15 van de CAO bve. Het bezwaar betreft de beschrijving van de functie

Nadere informatie

UITSPRAAK. in het geding tussen: de heer A, wonende te B, bezwaarde, hierna te noemen A gemachtigde: mevrouw mr. J.G.T.M. Bekkers-Van Heumen

UITSPRAAK. in het geding tussen: de heer A, wonende te B, bezwaarde, hierna te noemen A gemachtigde: mevrouw mr. J.G.T.M. Bekkers-Van Heumen 107335 - Het bezwaar tegen de beschrijving en waardering van de functie van accountmanager schaal 10 is ongegrond omdat de opgedragen werkzaamheden voldoende in overeenstemming zijn met de functiebeschrijving

Nadere informatie

ORBA IN HET SLAGERSBEDRIJF INFORMATIEBROCHURE VOOR WERKNEMERS

ORBA IN HET SLAGERSBEDRIJF INFORMATIEBROCHURE VOOR WERKNEMERS ORBA IN HET SLAGERSBEDRIJF INFORMATIEBROCHURE VOOR WERKNEMERS INHOUDSOPGAVE Inleiding Wat is ORBA? Hoe wordt een functie ingedeeld? 7 Wat gebeurt er met mijn salaris? Wat als ik het niet eens ben met de

Nadere informatie

het College van Bestuur van C, gevestigd te D, verweerder, hierna te noemen de werkgever

het College van Bestuur van C, gevestigd te D, verweerder, hierna te noemen de werkgever 103038 Bezwaar tegen indeling in profiel Docent 11 HBO S AMENV ATTING Werknemer is docent met maximumschaal 12 doch is reeds vanaf 1993 werkzaam als eerst Hoofd propedeuse, later als Coördinator propedeuse

Nadere informatie

het College van Bestuur van C, gevestigd te B, verweerder, hierna te noemen de werkgever

het College van Bestuur van C, gevestigd te B, verweerder, hierna te noemen de werkgever 103218 S AMENV ATTING Bezwaar tegen indeling in profiel Docent schaal 10 HBO Werknemer was Hogeschooldocent schaal 12. Hij bestrijdt de gehanteerde referentieperiode van twee jaar omdat er in die periode

Nadere informatie

FUWA BVE , 14 september 2006

FUWA BVE , 14 september 2006 FUWA BVE 2006-02, 14 september 2006 Samenvatting FUWA BVE 2006-02 Specialist ICT schaal 7: bezwaar ongegrond voor zover het gericht is op het verkrijgen van de functie van Applicatiebeheerder Instellingsbreed

Nadere informatie

UITSPRAAK. [Bestuur], gevestigd te [vestigingsplaats], verweerder, hierna te noemen de werkgever

UITSPRAAK. [Bestuur], gevestigd te [vestigingsplaats], verweerder, hierna te noemen de werkgever 108101 - Het bezwaar tegen handhaving van de functie informatiemanager schaal 11 is gegrond omdat bepaalde structurele werkzaamheden niet in de functiebeschrijving zijn opgenomen. in het geding tussen:

Nadere informatie

UITSPRAAK. het College van Bestuur van C, gevestigd te B, verweerder, hierna te noemen de werkgever gemachtigde: de heer mr. A.

UITSPRAAK. het College van Bestuur van C, gevestigd te B, verweerder, hierna te noemen de werkgever gemachtigde: de heer mr. A. 107773 - Beroep tegen onthouding van promotie. Terugplaatsing van docent LD naar docent LC mocht, omdat de werknemer niet voldeed aan de functievereisten docent LD UITSPRAAK in het geding tussen: de heer

Nadere informatie

In het verslagjaar was de Commissie als volgt samengesteld:

In het verslagjaar was de Commissie als volgt samengesteld: Landelijke bezwarencommissie functiewaardering PO, VO en BVE Inleiding Naar aanleiding van de onderbrenging van diverse landelijk werkzame commissies bij Stichting Onderwijsgeschillen, zijn de fuwa-bezwarencommissies

Nadere informatie

ORBA informatiebijeenkomst. Introductie nieuwe referentiefuncties in het Schoonmaaken Glazenwassersbedrijf. R.P.J. (Ruud) Niessen M.

ORBA informatiebijeenkomst. Introductie nieuwe referentiefuncties in het Schoonmaaken Glazenwassersbedrijf. R.P.J. (Ruud) Niessen M. ORBA informatiebijeenkomst Introductie nieuwe referentiefuncties in het Schoonmaaken Glazenwassersbedrijf R.P.J. (Ruud) Niessen M. (Maaike) Jacobi Even voorstellen: EVZ organisatie-advies - Opgericht in

Nadere informatie

FUWA BVE , 19 september 2000

FUWA BVE , 19 september 2000 FUWA BVE 2000-07, 19 september 2000 BEZWARENCOMMISSIE FUNCTIEWAARDERING CONFESSIONEEL BVE FUWA BVE 2000-07 Uitspraak Inzake het bezwaar van de heer A te B, hierna ook te noemen 'het personeelslid', tegen

Nadere informatie

UITSPRAAK. [verweerder], gevestigd te [plaatsnaam], verweerder, hierna te noemen de werkgever

UITSPRAAK. [verweerder], gevestigd te [plaatsnaam], verweerder, hierna te noemen de werkgever 108069/ 108072/ 108075 - Drie bezwaren tegen de generieke functie logopedist, schaal 9, zijn gegrond omdat de werknemers geen therapeutisch werk doen, maar adviseurs zijn. UITSPRAAK in het geding tussen:

Nadere informatie

Landelijke Bezwarencommissie Functiewaardering voor het christelijk en algemeen bijzonder primair en voortgezet onderwijs:

Landelijke Bezwarencommissie Functiewaardering voor het christelijk en algemeen bijzonder primair en voortgezet onderwijs: Landelijke Bezwarencommissie Functiewaardering voor het christelijk en algemeen bijzonder primair en voortgezet onderwijs: Uitspraak 2018-003 Vervolg 2017-047. Bezwaar tegen beschrijving en waardering

Nadere informatie

FUWA RK 04/16, 15 december 2004

FUWA RK 04/16, 15 december 2004 FUWA RK 04/16, 15 december 2004 Samenvatting uitspraak FUWA RK 04/16 Het bezwaar betreft de benoeming in de functie van TOA schaal 6. Bezwaar ongegrond. Het bezwaar heeft betrekking op de beschrijving

Nadere informatie

Flexkompaan-medewerker: de werknemer die een arbeidscontract heeft bij Flexkompaan BV en gedetacheerd

Flexkompaan-medewerker: de werknemer die een arbeidscontract heeft bij Flexkompaan BV en gedetacheerd CVDR Officiële uitgave van WVS-groep. Nr. CVDR484578_1 5 juni 2018 Regeling organieke functiewaardering 2018 Regeling organieke functiewaardering 2018 Inhoudsopgave Artikel 1 Definities 3 Artikel 2 Algemeen

Nadere informatie

UITSPRAAK. [het schoolbestuur], gevestigd te [vestigingsplaats], verweerder, hierna te noemen de werkgever gemachtigde: de heer mr. C.

UITSPRAAK. [het schoolbestuur], gevestigd te [vestigingsplaats], verweerder, hierna te noemen de werkgever gemachtigde: de heer mr. C. 108452 - Bezwaar tegen functie Beleidsondersteunend medewerker HRM (schaal 8). Bij twee kenmerken klopt de score niet, maar dit leidt niet tot indeling in een hogere schaal. in het geding tussen: UITSPRAAK

Nadere informatie

CONCEPT. De Minister van Veiligheid en Justitie, Gelet op artikel 6, negende lid, van het Besluit bezoldiging politie: Besluit:

CONCEPT. De Minister van Veiligheid en Justitie, Gelet op artikel 6, negende lid, van het Besluit bezoldiging politie: Besluit: directoraat-generaal Veiligheid Personeel & Materieel CONCEPT Regeling van de Minister van Veiligheid en Justitie van DGV Politie/Personeel en Materieel, houdende invoering van de Tijdelijke regeling functieonderhoud

Nadere informatie

Het bevoegd gezag geeft in de brief aan, dat het naar aanleiding van de bedenkingen van de

Het bevoegd gezag geeft in de brief aan, dat het naar aanleiding van de bedenkingen van de Advies Berzwaren Aan: @ Secretariaat DABB inlichtingen 070-376 57 44 telefoon administratie.dabb@caop.nl e-mail bijlage(n) briefnummer ABB/2010/07937 zaaknummer @ 2010 datum Onderwerp: Advies m.b.t. bezwaarschriften

Nadere informatie

Landelijke bezwarencommissie onderwijs inzake functiewaardering (mr. B.K. Olivier, B.A. Béguin, drs. W.A.J. van de Giesen)

Landelijke bezwarencommissie onderwijs inzake functiewaardering (mr. B.K. Olivier, B.A. Béguin, drs. W.A.J. van de Giesen) Landelijke bezwarencommissie onderwijs inzake functiewaardering (mr. B.K. Olivier, B.A. Béguin, drs. W.A.J. van de Giesen) Uitspraaknr. F 06.037 Datum: 11 december 2006 Advies inzake het geschil tussen

Nadere informatie

UITSPRAAK in het geding tussen: de heer A, wonende te B, bezwaarde, hierna te noemen A gemachtigde: mevrouw mr. J.G.T.M. Bekkers-Van Heumen

UITSPRAAK in het geding tussen: de heer A, wonende te B, bezwaarde, hierna te noemen A gemachtigde: mevrouw mr. J.G.T.M. Bekkers-Van Heumen 107336 UITSPRAAK in het geding tussen: de heer A, wonende te B, bezwaarde, hierna te noemen A gemachtigde: mevrouw mr. J.G.T.M. Bekkers-Van Heumen en het College van Bestuur van C, gevestigd te D, verweerder,

Nadere informatie

UITSPRAAK. het College van Bestuur van C, gevestigd te D, verweerder, hierna te noemen de werkgever gemachtigde: de heer mr. A.L.W.G.

UITSPRAAK. het College van Bestuur van C, gevestigd te D, verweerder, hierna te noemen de werkgever gemachtigde: de heer mr. A.L.W.G. 107524 - Het bezwaar tegen de beschrijving en waardering van de functie van psychodiagnostisch assistent is ongegrond omdat de opgedragen werkzaamheden passen binnen de toegekende functie en de kenmerkscores

Nadere informatie

SAMENVATTING UITSPRAAK. het College van Bestuur van C, gevestigd te D, verweerder, hierna te noemen de werkgever

SAMENVATTING UITSPRAAK. het College van Bestuur van C, gevestigd te D, verweerder, hierna te noemen de werkgever 104275 SAMENVATTING Landelijke De hoofdlocatie van de school bezit een mediatheek. De vestiging waar bezwaarde werkzaam is heeft een open leercentrum. Het scoreprofiel van de Coördinator Mediatheek wijkt

Nadere informatie

UITSPRAAK. het College van Bestuur van C, gevestigd te D, verweerder, hierna te noemen de werkgever

UITSPRAAK. het College van Bestuur van C, gevestigd te D, verweerder, hierna te noemen de werkgever 107525 - De werkgever past de cao mbo niet goed toe door de werkverdeling vast te stellen zonder dat eerst het team in de gelegenheid is gesteld hiervoor een voorstel te doen en door onjuiste invulling

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Menso Alting te Groningen

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Menso Alting te Groningen ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC Menso Alting te Groningen Opleidingen Pedagogisch Werk 4 (Gespecialiseerd pedagogisch medewerker 4 kinderopvang) Maatschappelijke Zorg (Medewerker

Nadere informatie

LANDELIJKE KLACHTENCOMMISSIE VOOR HET ALGEMEEN BIJZONDER ONDERWIJS

LANDELIJKE KLACHTENCOMMISSIE VOOR HET ALGEMEEN BIJZONDER ONDERWIJS LANDELIJKE KLACHTENCOMMISSIE VOOR HET ALGEMEEN BIJZONDER ONDERWIJS ADVIES 2012-35 15 maart 2013 Het is de commissie niet gebleken van omstandigheden die voor de school reden hadden moeten zijn om te twijfelen

Nadere informatie

ECLI:NL:RBZWB:2016:2606

ECLI:NL:RBZWB:2016:2606 ECLI:NL:RBZWB:2016:2606 Instantie Datum uitspraak 28-04-2016 Datum publicatie 02-05-2016 Zaaknummer AWB 15_3224 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Rechtbank Zeeland-West-Brabant Bestuursrecht

Nadere informatie

Landelijke bezwarencommissie onderwijs inzake functiewaardering (mr. B.K. Olivier, B.A. Béguin, drs. W.A.J. van de Giesen)

Landelijke bezwarencommissie onderwijs inzake functiewaardering (mr. B.K. Olivier, B.A. Béguin, drs. W.A.J. van de Giesen) Landelijke bezwarencommissie onderwijs inzake functiewaardering (mr. B.K. Olivier, B.A. Béguin, drs. W.A.J. van de Giesen) Uitspraaknr. F 06.006 Datum: 27 april 2006 Uitspraak in het geschil tussen De

Nadere informatie

U I T S P R A A K

U I T S P R A A K U I T S P R A A K 1 0 0 5 8 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van XXX, appellante tegen het Bestuur van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, verweerder

Nadere informatie

FUWA RK 05/03, 14 april 2005

FUWA RK 05/03, 14 april 2005 FUWA RK 05/03, 14 april 2005 Samenvatting uitspraak FUWA RK 05/03 Het bezwaar betreft het niet aanbieden van een LC-functie. Bezwaar gegrond. De beschikbare LC-functies worden middels een sollicitatieprocedure

Nadere informatie

het College van bestuur van het C, gevestigd te D, verweerder, hierna te noemen de werkgever

het College van bestuur van het C, gevestigd te D, verweerder, hierna te noemen de werkgever Samenvatting 02073 Commissie voor geschillen Geschil omtrent inschaling van de functie. De werknemer treedt in tijdelijke dienst van de werkgever en ontvangt eerst een salarisstrook met vermelding van

Nadere informatie

U I T S P R A A K

U I T S P R A A K U I T S P R A A K 1 0-1 2 2 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van XXX, appellante tegen Bachelor Examencommissie Instituut Politieke Wetenschappen,

Nadere informatie

SAMENVATTING. het College van Bestuur van B, gevestigd te Z, verweerder, hierna te noemen de werkgever

SAMENVATTING. het College van Bestuur van B, gevestigd te Z, verweerder, hierna te noemen de werkgever SAMENVATTING 103648 Bezwaar tegen indeling in profiel Docent 3 schaal 10 HBO Werknemer wenst indeling in profiel Docent 1 met schaal 12. Werknemer stelt niet te voldoen aan het indelingscriterium 'Onderzoek',

Nadere informatie

AFDELING 1 Algemene regels voor de selecties

AFDELING 1 Algemene regels voor de selecties AFDELING 1 Algemene regels voor de selecties Artikel 13 1. Elke selectie wordt uitgevoerd op basis van selectiecriteria en met behulp van een of meer selectietechnieken. De selectiecriteria en de selectietechnieken

Nadere informatie

EEN NIEUW HANDBOEK FUNCTIE-INDELING

EEN NIEUW HANDBOEK FUNCTIE-INDELING EEN NIEUW HANDBOEK FUNCTIE-INDELING De CAO voor het Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf kent sinds begin jaren 90 het Handboek functie-indeling. Dit Handboek bevat referentiefuncties aan de hand waarvan

Nadere informatie

SAMENVATTING U I T S P R A AK

SAMENVATTING U I T S P R A AK SAMENVATTING 104265 - Geschil over de toepassing van artikel I-12b lid 2 De werkgever kent de werkneemster geen bindingstoelage toe omdat zij niet op alle beoordelingscriteria van de functie positief beoordeeld

Nadere informatie

1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4. 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4. 4 De inrichting van toetsen...

1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4. 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4. 4 De inrichting van toetsen... Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4 4 De inrichting van toetsen... 5 4.1 Toelating tot de toetsing... 5 4.2 Schriftelijke

Nadere informatie

REGIONAAL TUCHTCOLLEGE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG

REGIONAAL TUCHTCOLLEGE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG 2017/453 ECLI:NL:TGZRAMS:2018:36 REGIONAAL TUCHTCOLLEGE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG Beslissing in de zaak onder nummer van: 2017/453 REGIONAAL TUCHTCOLLEGE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG AMSTERDAM Beslissing naar

Nadere informatie

Regeling Functiewaardering Gemeente Deventer

Regeling Functiewaardering Gemeente Deventer Regeling Functiewaardering Gemeente Deventer inwerking getreden 1 juli 1999 gewijzigd per datum 1 december 2007 ALGEMEEN Artikel 1 1. Deze regeling is van toepassing op medewerkers van wie de bezoldiging

Nadere informatie

Zaaknummer: 2000/026 en 2000/026.1 Rechter(s): mr. Olivier Datum uitspraak: 22 mei 2000 X tegen het college van bestuur van de Universiteit Leiden

Zaaknummer: 2000/026 en 2000/026.1 Rechter(s): mr. Olivier Datum uitspraak: 22 mei 2000 X tegen het college van bestuur van de Universiteit Leiden Zaaknummer: 2000/026 en 2000/026.1 Rechter(s): mr. Olivier Datum uitspraak: 22 mei 2000 Partijen: X tegen het college van bestuur van de Universiteit Leiden Trefwoorden: Algemeen verbindend voorschrift,

Nadere informatie

Bij verweerschrift van 4 mei 2016 heeft verweerster, mede onder verwijzing naar correspondentie met klager, gereageerd op de klacht.

Bij verweerschrift van 4 mei 2016 heeft verweerster, mede onder verwijzing naar correspondentie met klager, gereageerd op de klacht. Raad van Toezicht Nederlandse Vereniging van Gecertificeerde Incasso-ondernemingen Postbus 279 1400 AG BUSSUM T: 035-6994210 Uitspraak van de Raad van Toezicht van de Nederlandse Vereniging van Gecertificeerde

Nadere informatie

Beroep tegen onthouding promotie gegrond omdat de werkgever de procedure niet correct heeft gevolgd.

Beroep tegen onthouding promotie gegrond omdat de werkgever de procedure niet correct heeft gevolgd. 108508 - Beroep tegen onthouding promotie gegrond omdat de werkgever de procedure niet correct heeft gevolgd. UITSPRAAK in het geding tussen: [appellant], wonende te [woonplaats], appellant, hierna te

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 38696 25 juli 2016 Regeling van de Minister van Veiligheid en Justitie van 4 juli 2016, nr. DGP/ARBVW 2016-777969, houdende

Nadere informatie

Regeling aanvraag plaatsing op een andere dan de ambtenaar opgedragen functie RAAF

Regeling aanvraag plaatsing op een andere dan de ambtenaar opgedragen functie RAAF Regeling aanvraag plaatsing op een andere dan de ambtenaar opgedragen functie RAAF Onderwerpen Inhoud RAAF Aanvraag indienen Procedure Bijstand door NPB RAAF Vroeger: functieonderhoud > functiebeschrijving

Nadere informatie

SAMENVATTING. 105248/105232/105225/104876/104892 - Bezwaren (5) tegen waardering als docent LB (vavo); BVE

SAMENVATTING. 105248/105232/105225/104876/104892 - Bezwaren (5) tegen waardering als docent LB (vavo); BVE SAMENVATTING 105248/105232/105225/104876/104892 - Bezwaren (5) tegen waardering als docent LB (vavo); BVE Bezwaarden geven aan een mbo-instelling les op de afdeling voor voortgezet algemeen volwassenenonderwijs.

Nadere informatie

Regeling Beroep tegen Examenbeslissingen. MBO Utrecht. Colofon

Regeling Beroep tegen Examenbeslissingen. MBO Utrecht. Colofon Regeling Beroep tegen Examenbeslissingen MBO Utrecht Colofon Uitgave : College van Bestuur Goedgekeurd door het College van Bestuur : 27 juni 2014 Instemming Ondernemingsraad : 3 september 2014 Instemming

Nadere informatie

COMMISSIE VAN BEROEP VOOR TOETSING UITSPRAAK

COMMISSIE VAN BEROEP VOOR TOETSING UITSPRAAK COMMISSIE VAN BEROEP VOOR TOETSING Kenmerk: UITSPRAAK Inzake: Het beroepschrift van Belanghebbende contra De Toetsingscommissie van de Sportbond De Commissie van Beroep voor Toetsing, hierna te noemen

Nadere informatie

SAMENVATTING UITSPRAAK

SAMENVATTING UITSPRAAK 105209 - Beroep tegen onthouden promotie; SAMENVATTING Getoetst wordt of de procedure in het door de werkgever opgestelde implementatieplan salarismix zorgvuldig en correct is gevolgd en of de werkgever

Nadere informatie

In het verslagjaar was de Commissie als volgt samengesteld:

In het verslagjaar was de Commissie als volgt samengesteld: Landelijke bezwarencommissie functiewaardering PO, VO en BVE Inleiding Naar aanleiding van de onderbrenging van diverse landelijk werkzame commissies bij Stichting Onderwijsgeschillen, zijn de fuwa-bezwarencommissies

Nadere informatie

UITSPRAAK. het College van Bestuur van het C, gevestigd te D, verweerder, hierna te noemen de werkgever

UITSPRAAK. het College van Bestuur van het C, gevestigd te D, verweerder, hierna te noemen de werkgever 107780 - De cao mbo is niet goed toegepast, omdat de werknemer ten onrechte is aangemerkt als betrokken bij het primaire proces en de werkgever de afwijzing van het (on)betaald verlof onvoldoende heeft

Nadere informatie

het College van Bestuur van C, gevestigd te D, verweerder, hierna te noemen de werkgever gemachtigde: mr. M.J.A. de Bruijn

het College van Bestuur van C, gevestigd te D, verweerder, hierna te noemen de werkgever gemachtigde: mr. M.J.A. de Bruijn 103376 S AMENV ATTING Bezwaar tegen indeling in profiel Docent 3 schaal 10 HBO De bezwaren tegen de gevolgde procedure kunnen naar het oordeel van de Commissie niet leiden tot gegrondheid van het bezwaar.

Nadere informatie

Uitspraak van het College van Toezicht van het Nederlands Instituut van Psychologen.

Uitspraak van het College van Toezicht van het Nederlands Instituut van Psychologen. Uitspraak van het College van Toezicht van het Nederlands Instituut van Psychologen. Het College van Toezicht van het Nederlands Instituut van Psychologen, hierna te noemen het College, heeft het volgende

Nadere informatie

Zaaknummer : 2014/282 en Datum uitspraak : 26 januari 2015 : Verzoeker en Hogeschool Rotterdam

Zaaknummer : 2014/282 en Datum uitspraak : 26 januari 2015 : Verzoeker en Hogeschool Rotterdam Zaaknummer : 2014/282 en 282.1 Rechter[s] : mr. Olivier Datum uitspraak : 26 januari 2015 Partijen : Verzoeker en Hogeschool Rotterdam Trefwoorden : [onderzoek] Adviseur Bijzondere omstandigheden Finale

Nadere informatie

Onderwerp: Wijziging Procedureregeling Fube & Fuwa gemeente Heusden 2009

Onderwerp: Wijziging Procedureregeling Fube & Fuwa gemeente Heusden 2009 College V20100243 Onderwerp: Wijziging Procedureregeling Fube & Fuwa gemeente Heusden 2009 Collegevoorstel Inleiding: Op 21 juli 2009 heeft uw college de Procedureregeling FuBe & FuWa gemeente Heusden

Nadere informatie

UITSPRAAK. [appellant], wonende te [woonplaats], appellant, hierna te noemen [appellant]

UITSPRAAK. [appellant], wonende te [woonplaats], appellant, hierna te noemen [appellant] 108430 - Beroep tegen onthouding promotie. De werkgever heeft de sollicitatieprocedure juist gevolgd en in redelijkheid kunnen beslissen om de werknemer niet te bevorderen naar een LDfunctie. in het geding

Nadere informatie

Bijlage II Procedure FuWater

Bijlage II Procedure FuWater Bijlage II Procedure FuWater Artikel 1.1 Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: a. ambtenaar: degene zoals bedoeld in artikel 1.2.1, van de Sectorale arbeidsvoorwaardenregelingen waterschapspersoneel

Nadere informatie

Bijlage 11.B Invoerings- en bezwaarprocedure bij de invoering van het generieke functieboek

Bijlage 11.B Invoerings- en bezwaarprocedure bij de invoering van het generieke functieboek Bijlage 11.B Invoerings- en bezwaarprocedure bij de invoering van het generieke functieboek 1. Wijze van invoering nieuwe functiebeschrijvingen en bezwaarprocedure 1. De werkgever maakt een beschrijving

Nadere informatie