Jaarverslag 2013 Scoop welzijn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2013 Scoop welzijn"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2013 Scoop welzijn Scoop welzijn Jaarverslag

2 Inhoudsopgave jaarverslag 2013 A. Jaarverslag Organisatiegegevens 4 2. Ontwikkelingen 4 3. Organisatie 5 4. Middelen 9 5. Personeel 9 6. Communicatie en PR 9 7. Producten en diensten Scoop Opvoedingsondersteuning Scoop Kinder- tiener- en jongerenwerk Scoop Brede Buurtschool en Verlengde Schooldag Scoop Wijkondersteuning Scoop Vrijwilligers en Participatie Scoop Ouderen 34 B. Jaarrekening Geconsolideerde balans per 31 december Geconsolideerde staat van baten en lasten over Toelichting behorende tot de geconsolideerde jaarrekening C. Overige gegevens Vaststelling jaarrekening Raad van Toezicht en Bestuur Controleverklaring 43 D Bijlagen Organogrammen 2. Urenoverzicht Specificatie opbrengsten Scoop welzijn Jaarverslag

3 A. Jaarverslag 2013 Scoop welzijn Jaarverslag

4 1. Organisatiegegevens De stichting draagt de naam: STICHTING SCOOP ALMELO. De stichting is gevestigd te Almelo. Samenstelling Raad van Toezicht Op 31 december 2013 is de samenstelling van de Raad van Toezicht als volgt: De heer B.I. Sauer voorzitter De heer B.J.R. Huis in t Veld vice-voorzitter De heer C.P.B. Kroep secretaris De heer S.W. Huiskamp lid Mevrouw D. Wever lid De heer B.A. Kokhuis lid De Raad van Bestuur bestaat uit: Mevrouw A.C.J. Engles directeur-bestuurder Doel van de stichting De stichting stelt zich ten doel: - Het bieden van maatschappelijke ondersteuning en het uitvoeren van sociaal beleid in een ononderbroken lijn van nul tot tachtig plus, met een verankering in de sectoren onderwijs, welzijn en zorg; - Het scheppen van voorwaarden waardoor jonge kinderen beter gebruik kunnen maken van alle voorzieningen die kunnen bijdragen aan het verbeteren van kansen in het onderwijs en op de arbeidsmarkt; - Het versterken van het welzijn van de burgers, door hen te activeren, ontwikkelen, ondersteunen en begeleiden op basis van de maatschappelijke behoefte; - Het handhaven dan wel bevorderen van de zelfstandigheid, de maatschappelijke participatie en integratie van burgers uit kwetsbare groepen, waaronder ouderen; - Het bijdragen aan optimale ontwikkelingskansen van alle mensen in de regio door middel van re-integratie en sociale activering; - En al datgene te doen dat met het vorenstaande in de meest ruime zin verband houdt. 2. Ontwikkelingen Achtergrond Bezuinigingen en reorganisatie hebben voor een groot deel de agenda bepaald van de afgelopen jaren. Naast de noodzaak om ingrijpende maatregelen te treffen zijn nieuwe perspectieven ontstaan en benut. In tijden van ingrijpende veranderingen in de economie, politiek en het sociale domein richten wij ons op proactieve wijze op verbetering, vernieuwing en verbreding van ons werk; daarbij staat de eindgebruiker altijd centraal. Economische recessie De verwachte verbetering in de economie voltrekt zich slechts langzaam. Het sociale domein en welzijn en maatschappelijke dienstverlening worden hier ook door getroffen. De noodzaak om het maatschappelijk domein anders te organiseren is volop doorgedrongen en de transities zijn in volle gang. Scoop welzijn Jaarverslag

5 Politiek klimaat In het huidige politiek klimaat staat welzijn en maatschappelijke dienstverlening, met cultuur en onderwijs, laag op de agenda. Het sociale beleid verhardt en het beeld dat van deze terreinen wordt geschetst is in toenemende mate negatief. Fact free politics en retoriek, juist op het sociale domein, zijn een gegeven. Tegelijkertijd is een tegengestelde stroom waarneembaar waarin het particulier initiatief groeit en bloeit, vaak op onorthodoxe wijze. Waar buiten de gevestigde orde en regelgeving echte mensen in eigen beheer, zonder of met eigen geld, dingen op hun eigen manier doen die zij belangrijk vinden. Voor zichzelf, voor elkaar of de maatschappij. In het hier en nu, soms kleinschalig en kortstondig, steeds vaker uitgroeiend tot een duurzame beweging, een collectief of een ander samenwerkingsverband. Sociale domein In eigen gelederen waait een vernieuwende wind. Welzijn Nieuwe Stijl is landelijk ingezet als programma om het welzijnswerk ingrijpend te veranderen en te verbeteren. Daarnaast zijn grote veranderingen op handen in verband met de transitie Jeugdzorg, de WMO, wet werk naar vermogen en de overheveling AWBZ. De gevolgen van de wijzigingen in de wet kinderopvang zijn volop zichtbaar. Dit brengt enorme dynamiek op gang. Het verschil maken en een sociale agenda Ook in Almelo waait een andere wind. Met het verschil maken zijn de eerste stappen gezet op weg naar andere verhoudingen tussen overheid, maatschappelijke partners, andere belanghebbenden en burgers. Voor het maatschappelijk veld kan dit tot ingrijpende veranderingen leiden, die niet beperkt blijven tot de financiering. De Sociale Agenda is gericht op sociale stijging, symbool voor het beste uit de mensen en de stad halen. Het beste uit inwoners, instellingen, organisaties. Wij willen de sociale kwaliteit van de stad versterken door kansen te bieden aan alle Almeloërs om vooruit te kunnen komen en met succes de sociale ladder te beklimmen. Van ruilen naar samenwerken naar co-creatie In de huidige omstandigheden groeit het inzicht dat specialisatie en het opsplitsen van organisaties en bedrijven, zoals de afgelopen decennia gemeengoed was, niet goed werkt. Het integreren van (het werk van) organisaties richt zich op mogelijke synergie tussen activiteiten of organisatieonderdelen. Zo ontstaan werkgemeenschappen die meer maatschappelijk rendement opleveren. 3. Organisatie Fusie In het verslagjaar wordt een bestuurlijke fusie met Maatschappelijk Werk noordwest Twente voorbereid en uitgevoerd. Bovenstaande ontwikkelingen vragen om een nieuwe, sterke visie op beide organisaties. Van brede Almelose organisatie voor sociaal beleid (Scoop) en regionale organisatie voor maatschappelijk werk (MWnwT) naar regionale partner op het terrein van welzijn & maatschappelijke dienstverlening: DNO-De Nieuwe Organisatie. DNO wordt opgericht op 16 december Scoop welzijn Jaarverslag

6 Efficiency en effectiviteit Scoop werkt als gevolg van bezuinigingen en reorganisatie met een sterk gereduceerd team in de ondersteuning. Dit betekent een heroriëntatie op wat echt nodig is en op gezamenlijke verantwoordelijkheid voor taken die over zijn. Scoop verhuist In maart 2013 verhuist Scoop met haar kantoor, de backoffice, naar de Plesmanweg 9 te Almelo. Dat is: Omdat we ons werk in Almelo zo nog beter kunnen doen: Scoop vindt dat mensen zelf sturing moeten geven aan hun eigen leven en wil daar graag bij helpen door de weg te wijzen naar, door te verbinden met en te ondersteunen waar nodig. Scoop wil graag naast mensen staan en ze helpen bij de ontwikkeling van hun eigen toekomstperspectief. Omdat we ons werk in Almelo zo nog beter kunnen doen: Welzijn nieuwe stijl We doen dat samen met mensen en dichtbij mensen, zoveel mogelijk in de wijk of buurt. Daarmee werken we volgens de principes van welzijn nieuwe stijl en passend in de visie van wijkgericht werken. Scoop medewerkers zijn dagelijks te vinden op allerlei locaties in de stad: de welzijnsaccommodaties, scholen, het Torentje, de bibliotheek en zorgcentra. Ook werken Scoop medewerkers veel op straat en bij mensen thuis. Omdat we ons werk in Almelo zo nog beter kunnen doen: Het nieuwe werken Op ons nieuwe kantoor werkt iedereen flexibel, daardoor kun je met minder ruimte en spullen met meer mensen prettig werken. Ons kantoor is de uitvalsbasis voor het werken in de wijken en de thuisbasis waar we collega s en partners ontmoeten. Omdat we ons werk in Almelo zo nog beter kunnen doen: Meer doen met minder geld Gemeenschapsgeld naar welzijn in plaats van naar stenen. Wij organiseren ons werk zo, dat zoveel mogelijk gemeenschapsgeld besteed wordt aan welzijn voor Almeloërs. Dat betekent veel mensen in de uitvoering, een platte organisatie en een sober maar goed ingericht, betaalbaar kantoor. Omdat we ons werk in Almelo zo nog beter kunnen doen: Verbinden en het verschil maken Weer zo n mooie verbinding die Soweco en Scoop wederzijdse voordelen en kansen biedt. Zo helpen we actief mee het samenspel te versterken en de huishoudboekjes op orde te houden. Het Open huis dat op 24 april werd gehouden, werd bezocht door ruim 110 mensen waaronder vele partners. Kwaliteit De verdere ontwikkeling van het kwaliteitssysteem HKZ voor het onderdeel sociaalcultureel werk wordt beëindigd. De kosten en inspanningen die nodig zijn om het certificaat te behalen wegen niet op tegen de vermeende voordelen. Ook het inzicht dat de kwaliteit van de dienstverlening met name wordt bepaald door de relatie die Scoop welzijn Jaarverslag

7 een professional aangaat met de burger, draagt hieraan in hoge mate bij. Rijnlands organiseren, waarbij verbinden, vakmanschap en vertrouwen centraal staan, wordt in toenemende mate het organiserende principe. Innovatie Scoop wil als organisatie van mensen over de volle breedte klaar zijn voor de toekomst. Daarom wordt in het voorjaar wordt gestart met het (studie)programma Innovatie en ondernemerschap dat is ontwikkeld en verzorgd wordt door de Nijenrode Business University in samenwerking met de MOGroep. Dit programma beoogt het ontwikkelen van nieuwe verdienmodellen in onze sector. Bestuur en medewerkers trekken gedurende de looptijd van het programma samen op en ontwikkelen zo samen nieuwe verdienmodellen die ook werken in de praktijk. Er wordt gewerkt met een kopgroep die tot eind juni zes keer bij elkaar komt, telkens na de sessie die de bestuurder heeft gehad. De kopgroep gaat aan de slag met de uitvoering van een aantal opdrachten en het overbrengen van kennis in de teams. Het levert de mensen en de organisatie nieuwe inzichten op en er wordt een goede start gemaakt met het ontwikkelen van verdienmodellen. Dit wordt in 2014 verder vervolgd. In de tweede helft van het jaar doen alle medewerkers mee in een trainingsprogramma in het kader van welzijn nieuwe stijl: arbeidsmarktfitheid en organisatievertegenwoordiging. Hiervoor ontvangt de organisatie een subsidie van FCB. Ook wordt in de tweede helft van het jaar een innovatief dienstenconcept ontwikkeld in nauwe samenspraak met de Gemeente Almelo. Samen met maatschappelijk werk worden de personal coach en zorg- en welzijnsarrangementen (netwerkregie) ontwikkeld als antwoord op de maatschappelijke vraag rondom de transities en de sociale agenda. Vangnetbemiddeling, Talent Noord Oost en Participatie naar vermogen zijn drie in het oog springende innovaties die dit jaar zijn ontwikkeld en uitgevoerd. Ondernemingsraad Samenstelling De ondernemingsraad van Scoop is ten opzichte van 2012 gewijzigd. De samenstelling is als volgt: Jacco Vinke, voorzitter; Leonie Schippers, secretaris; Henny Voordes, OR lid; Verkiezingen Eind maart zijn alle personeelsleden uitgenodigd om zich aan te melden voor de verkiezingen van de OR. Er zijn geen nieuwe OR leden aangemeld. Op 14 mei gaat de OR door met 3 personen. We nemen afscheid van drie leden. Hierdoor is in juni het reglement OR Artikel 2 lid 1 en Artikel 5 lid 2 gewijzigd. Scoop welzijn Jaarverslag

8 Sociaal plan Er is besloten om het sociaal plan te verlengen tot 1 juli Vakbondsleden zijn hierover per brief geïnformeerd. Nieuwe statuten Begin september is er een ontwerp nieuwe statuten voor DNO. Raden van Toezicht gaan kort hierna akkoord met de nieuwe statuten van DNO. Nieuwe CAO 13 november heeft de OR een sectorbijeenkomst bijgewoond in Utrecht waarin uitleg werd gegeven over de veranderingen binnen de nieuwe CAO. Adviesaanvragen In januari ontving de OR een adviesaanvraag conform artikel 25 over het reorganisatieplan. Hierop heeft de OR een inhoudelijk advies gegeven. Op 1 december kreeg de OR een adviesaanvraag voor de aanstelling Directeur Bestuurder wat betreft de fusieorganisatie voorlopig onder de naam DNO. Op 5 december wordt er een convenant met MWnwT en Scoop welzijn afgesloten, het sociaal plan wordt herzien op vier punten. Op 10 december wordt er een advies gegeven op het voornemen tot een bestuurlijke fusie met MWnwT met als belangrijke punten; de benoeming Directeur Bestuurder en het sociaal plan. Wijziging OR Eind september vindt er een kennismaking plaats waarin beide ondernemingsraden elkaar ontmoeten. Hierna is gestart met de voorbereiding van een gezamenlijke OR. Inmiddels is een TOR tijdelijke OR gerealiseerd. Personeelsvereniging Het bestuur van de personeelsvereniging bestaat uit: Rosetta Accardi, voorzitter Sanne Tijhuis, secretaris Marieke Peerbolte, penningmeester Het ledental bestaat per 1 januari 2013 uit 31 leden. Er heeft in 2013 een activiteit plaatsgevonden en een algemene ledenvergadering. Een tweede activiteit ging niet door wegens onvoldoende aanmeldingen. Klachtencommissie In 2013 heeft de Provinciale Klachtencommissie Welzijn, Maatschappelijke Dienstverlening en Kinderopvang voor Gelderland en Overijsselzijn drie klachten ontvangen. Een klacht is ingetrokken. Twee klachten zijn in december ontvangen en worden in 2014 afgehandeld. Van Scoop worden geen klachten ontvangen. Klachtencommissie Ongewenste Omgangsvormen In 2013 zijn geen klachten ingediend bij de Klachtencommissie. Vertrouwenspersonen In 2013 is er één directeurenoverleg met de vertrouwenspersonen geweest. Esseline McKenzie heeft in het najaar de basisopleiding voor vertrouwenspersoon Scoop welzijn Jaarverslag

9 gevolgd en is gecertificeerd is volgens de normen van de LVV. Er worden geen klachten gemeld of in behandeling genomen die Scoop betreffen. 4. Middelen Het basisbedrag van de offerte aan de gemeente Almelo bedroeg waarvan is beschikt. Daarnaast werden in 2012 aanvullende opdrachten verworven voor een bedrag van waarvan van de gemeente Almelo. Een aantal van de aanvullende opdrachten heeft een overloop naar Personeel Op 31 december 2013 zijn bij Scoop 51 medewerkers (36,6 fte) in dienst. Gedurende 2013 komen 6 nieuwe medewerkers (2,3) in dienst, 7 medewerkers (3,1) gaan uit dienst en er vindt voor 0,4 fte contractuitbreiding plaats. Het gemiddelde ziekteverzuimpercentage is 4,5 % exclusief zwangerschapsverlof. Dit is ruim onder het landelijk gemiddelde. Personeel aantal medewerkers aantal FTE s 36,6 37,8 71, ,2 aantal in dienst aantal uit dienst % parttime 76,5 76,9 87,6 88,7 90,1 % vrouw 80,4 80,8 92,3 89,4 87,9 % man 19,6 19,2 7,7 10,6 12,1 % verzuim 4,5 5,9 5,3 5,8 5,1 6. Communicatie en PR Website Het totaal aantal site-bezoeken in de periode januari tot en met december 2013 is , waarvan 57 % bestaat uit nieuwe bezoeken. Nieuwe functionaliteiten als interactieve activiteitenagenda en social media, koppelingen met Facebook en Twitter zijn ingebouwd. De website wordt wekelijks geactualiseerd. Scoop welzijn Jaarverslag

10 7. Producten en diensten 7.1. Scoop Opvoedingsondersteuning Maatschappelijke effecten Het basisprofiel CJG dat de raad in 2008 heeft vastgesteld heeft de volgende maatschappelijke effecten tot gevolg. De gemeente verwacht dat lokale instellingen hieraan een bijdrage leveren: - Jeugdigen in Almelo moeten goed kunnen opgroeien en alle kansen krijgen om zich te ontwikkelen, zodat ze hun eigen bestaan goed kunnen inrichten. (Jeugdbeleid 2003) Het CJG is hierbinnen de centrale organisatie voor alle gemeentelijke taken. - Het informeren, adviseren en signaleren gebeurt via de centrale laagdrempelige toegang van de preventieve voorzieningen in het CJG. De voorzieningen worden afgestemd op de vraag van jeugdigen en ouders en vormen een samenhangend aanbod. - Als er ondersteuning nodig is (licht pedagogische hulp) wordt hierin vroegtijdig voorzien en het aanbod wordt afgestemd op de vraag door oplossings- en resultaatgerichte oplossingen. - Er wordt door de samenwerkende ketenpartners, snel, deskundig en accuraat opgetreden. - De prioriteit binnen het CJG ligt bij vroegsignalering en de jongste jeugd. Resultaten maatschappelijke vraag gemeente Almelo - 30/60 ouders die deelnemen aan activiteiten van de Ouderkamer in de wijk Wierdensehoek zijn beter in staat om hun kinderen op te voeden, dankzij het aanbod op het gebied van opvoedingsondersteuning van Scoop. - Gemiddeld 30 jonge moeders zitten in een traject van het jonge moederwerk waardoor zij meer zelfredzaam zijn en door de ondersteuning van Scoop beter kunnen deelnemen aan de samenleving % van de jonge moeders, die starten in een traject bij het jonge moederwerk, stroomt uit binnen 18 maanden met een verbetering van de leefgebieden die behandeld worden. - 70/80 ouders in de wijken Ossenkoppelerhoek/Nieuwstraatkwartier, De Riet/Nieuwland en de Wierdensehoek kunnen hun kinderen beter stimuleren en ondersteunen in de (taal)ontwikkeling door deelname aan een in de praktijk bewezen effectief VVE Thuis programma dat aansluit bij de VVE-uitvoering in de wijken, bij het ontwikkelingstimuleringprogramma Piramide voor peuters in de wijken, bij de Triple P methodiek en de Loes-aanpak. Resultaten - In de ouderkamer hebben 8 lezingen plaatsgevonden met verschillende thema s: puberteit en meidenvenijn, positief opvoeden, hoe help ik mijn kind het zelfvertrouwen te vergroten, weerbaarheid vergroten, beweegkriebels, taalontwikkeling van het kind, druk en dwars gedrag, eten, spelen en bewegen. - De thema s van de lezingen sluiten aan bij het CJG en de Loes-thema s. Er wordt regelmatig gebruik gemaakt van Triple P materialen. Scoop welzijn Jaarverslag

11 - De themabijeenkomsten zijn door 87 ouders bezocht. - Scoop organiseert vanuit de ouderkamer 6 educatieve bijeenkomsten met de thema s; spelen met zand/zout, buitenspelen met je kind, traktaties en kinderfeestjes, maak je eigen spel, Sinterklaas, kerst. - Aan de educatieve bijeenkomsten hebben 105 ouders deelgenomen. - Zeker 192 ouders maken met hun opvoedvragen gebruik van de opvoedingsondersteunende activiteiten en themabijeenkomsten in de ouderkamer. - In het schooljaar is er weer een programma VVE-thuis peuters en kleuters gestart. In totaal nemen op dit moment 104 ouders deel aan het programma VVE-thuis kleuters en 49 ouders deel aan het programma VVE-thuis peuters. Hierdoor kunnen zij hun kinderen beter stimuleren in de (taal)ontwikkeling. Totale deelname ouderkamer Gemiddeld 11 ouders bezoeken de themabijeenkomsten van Scoop. Gemiddeld 18 ouders bezoeken de educatieve bijeenkomsten. Totale deelname VVE-thuis In het Schooljaar nemen 104 ouders deel aan het VVE thuis kleuters programma. Hiervan komen 38 ouders uit de wijk Nieuwstraatkwartier/ Ossenkoppelerhoek, 22 ouders uit de wijk de Riet/Nieuwland en 44 ouders uit de wijk Wierdensehoek. In het Schooljaar nemen 49 ouders deel aan het VVE thuis peuters programma. Hiervan komen 17 ouders uit de wijk Nieuwstraatkwartier/ Ossenkoppelerhoek, 16 ouders uit de wijk de Riet/Nieuwland en ouders uit de wijk 16 Wierdensehoek. Totale deelname VVE-thuis Sluitersveld In het Schooljaar nemen 10 ouders deel aan het VVE thuis kleuters programma in de wijk Sluiterveld. In het Schooljaar nemen 12 ouders deel aan het VVE thuis peuters programma in de wijk Sluitersveld. Jonge moederwerk In 2013 hebben gemiddeld 28 jonge moeders een traject gevolgd binnen het jonge moederwerk. Er zijn 12 jonge moeders ingestroomd en 9 jonge moeders uitgestroomd. De problematiek en de intensiteit van de begeleidingsvragen was groot. In overleg met de gemeente is afgesproken om in te zetten op de kwaliteit van de lopende ondersteuningstrajecten. Er is minder ingezet op werving en voorlichting. Enkele jonge moeders zitten aan het eind van het begeleidingstraject en blijken opnieuw in verwachting te zijn of hebben vanwege een andere verandering in de relationele of huisvestingssfeer langer begeleiding nodig. Er zijn gemiddeld 9 jonge moeders jonger dan 20 jaar, 3 jonge moeders zijn jonger dan 18 jaar en 1 jonge moeder is 15 jaar. De andere 15 moeders zijn ouder dan 20 en jonger dan 24 jaar. Scoop welzijn Jaarverslag

12 In het najaar van 2013 is een bezoek gebracht aan de Eerste Kamer in Den Haag. De moeders en begeleiders van het jonge moederwerk werden gevraagd om hun visie en mening te geven over de kracht van de begeleiding binnen het jonge moederwerk in relatie tot de transitie van de jeugdzorg. Eind 2013 ontstaat er meer toeloop vanuit de Poolse jonge moeders. Er heeft afstemming plaats gevonden met de woningbouwcoöperaties, Bureau Jeugdzorg, het ROC, Jarabee, Aveleijn, Dimence, Verloskundige praktijk Almelo, Mee Twente, het Algemeen Maatschappelijk Werk, Algemeen Meldpunt Kindermishandeling, Steunpunt Huiselijk Geweld, Dimence, Humanitas Tandem, thuisbegeleiding Zorgaccent, het Erasmus, JF Company advocaten, de Cirkel, het UWV, Ambiq, Fouxia voor coaching, Almelo Doet Mee, stichting Zus, het project Jong en Kansrijk, het juridisch loket, ZGT Almelo, de belastingdienst, IB4you, Almelo Sociaal, Tactus. Scoop welzijn Jaarverslag

13 7.2 Scoop Kinder-, tiener- en jongerenwerk Maatschappelijke effecten Op het niveau van de kinderen: Het welbevinden van de kinderen, tieners en jongeren neemt toe door doorlopend compenserend aanbod. Daardoor zal een toename ontstaan van participatie van de kinderen, tieners en jongeren aan de Almelose samenleving met aandacht voor preventie van negatieve invloeden. Vervolgens leidt dit tot een goed burgerschap. Op het niveau van de organisaties: De samenwerking met organisaties die werken met kinderen, tieners en jongeren neemt toe waardoor meer afstemming van activiteiten plaatsvindt. Denk hierbij aan bv aan samenwerking met zowel de scholen voor primair onderwijs als voortgezet onderwijs, combifunctionarissen en educatieve trajecten binnen het kinder-, tieneren jongerenwerk die ook passen binnen het Brede Buurtschoolconcept. Op het niveau van de wijk: De ontwikkeling van de kinderen, tieners en jongeren in geheel Almelo ontwikkelt zich voorspoedig waarbij de aandachtwijken in Almelo (Ossenkoppelerhoek, Nieuwstraatkwartier, Sluitersveld, Schelfhorst, De Riet/Nieuwland, Windmolenbroek en de Wierdensehoek) specifieke aandacht krijgt. Per wijk is ook duidelijk wat het totaalproduct kinder-, tiener- en jongerenwerk is wat geboden wordt. Per aandachtswijk is er voor de jongeren een plek waar zij, onder begeleiding van Scoop-jongerenwerk, ook op de vrijdagavond en zaterdag terecht kunnen voor activiteiten of ontmoeting. Uiteindelijk zal door beperking van de negatieve invloeden en toename van participatie meer sociale samenhang in de wijken ontstaan met minder hinderlijke/overlastgevende samenscholing en ruzies op straat. Resultaten maatschappelijke vraag gemeente Almelo 1. Twintig procent van de kinderen, tieners en jongeren die in 2013 in de zeven genoemde aandachtswijken wonen, neemt deel aan het laagdrempelig basisaanbod van het KTJ-werk van Scoop. Dat zijn 2400 kinderen en jongeren. 2. Zestig procent van de vaste deelnemers in 2013 heeft grotere sociale vaardigheden ontwikkeld in het jaar Onder vaste deelnemers wordt verstaan deelnemers die tenminste 60%aanwezig zijn geweest bij het betreffend aanbod (stel 10 keer kinderclub dan is een vaste deelnemer een kind dat tenminste 6 keer is geweest). 3. Ook is bij 60% van deze groep vaste deelnemers in 2013 het onderlinge contact toegenomen 4. Van de kinderen in de zeven aandachtswijken kan een door Scoop inzichtelijk te maken aantal in de periode van hun twaalfde tot hun achttiende door de inzet van het welzijnswerk gebruik blijven maken van sport- en ontspanningsmogelijkheden die niet van huis uit worden aangeboden. Het gaat hier om een nader percentage doorstroom van kinder- naar tienerwerk en een nader te bepalen percentage van tiener- naar jongerenwerk. Scoop welzijn Jaarverslag

14 5. Alle in 2013 deelnemende kinderen en jongeren die zelf initiatieven ontwikkelen en uitvoeren voelen zich meer betrokken bij de samenleving en hebben meer belangstelling voor wat er in de samenleving gebeurt. De jongeren die in 2013 worden ingezet om de behoeften, wensen en ideeën van andere jongeren op te sporen, en jongeren die hierop reageren, krijgen meer zelfvertrouwen en participeren meer. Dit doordat hun invloed serieus wordt genomen en hun mening en behoeften worden gehoord met de daarbij behorende verantwoordelijkheid (empowerment). Middels een aantal projecten worden jongeren ingezet om de wensen, behoeften en ideeën van andere jongeren op te sporen. 6. Omvang redactieraad Jongin: Voor de website Jonginalmelo zorgt Scoop ervoor dat er een representatieve, functionerende jeugdredactieraad is, dat het aantal redactieleden (minimaal 6 jongeren) in stand wordt gehouden (bijvoorbeeld zorgen voor nieuwe leden als er mensen vertrekken). Deze redactieraad zal minimaal 1 keer per week bijeen komen om aan de website te werken. De jongerenredacteur van de website is een jongerenwerker van Scoop. Deze heeft de eindverantwoordelijkheid voor de inhoud van de site die door de jongeren wordt aangeleverd, motiveert de jongerenredactieraad om gevarieerde content voor de website aan te leveren, en draagt er zorg voor dat er op de site elke week nieuwe lokale informatie te vinden is (ook in de vakantieperiode). Tevens zal de jongerenwerker ervoor zorgen dat de jongeren minimaal iedere 2 maand foto s plaatsen op de site. De jongerenwerkers en de crew zullen zorgdragen voor het vullen van de agenda door op het internet op zoek te gaan naar evenementen in Almelo. De jongerenwerker zal op de stagemarkt staan om crewleden te werven. 7. Van de door de ambulante jongerenwerkers op straat bezochte jongeren maakt een door Scoop inzichtelijk te maken aantal gebruik van de zinvolle tijdsbesteding die hen geboden wordt. Het gaat hierbij om jongeren die weer naar school gaan, een baan gevonden hebben dan wel (een deel van) zijn vrije tijd constructiever invult en/of begeleiding krijgt van de hulpverlening. 8. Een door Scoop inzichtelijk te maken aantal kwetsbare jongeren die zowel op straat als elders bereikt worden door het jongerenwerk gaan weer naar school en/of hebben werk en/of zinvolle vrijetijdsbesteding en/of worden ondersteund door de hulpverlening (afhankelijk van de individuele situatie). 9. Scoop maakt per wijk inzichtelijk welke activiteiten met welke organisaties op elkaar zijn afgestemd. 10. Binnen de Almelose aandachtswijken wordt jongeren de mogelijkheid geboden ook op vrijdagavond en de zaterdag elkaar te ontmoeten of deel te nemen aan activiteiten in de bestaande wijk-jongerenaccommodaties. 11. De spelmobiel (2 stuks) zal in de 4 aandachtswijken (Ossenkoppelerhoek/NSK, Sluitersveld, Wierdensehoek en De Riet/Nieuwland) worden ingezet tijdens de zomermaanden (mrt-sept), of langer als het weer dit toelaat. De betreffende functionarissen zullen in de wintermaanden in deze wijken sportspektakels organiseren/begeleiden. Aanvullend op de inzet van de spelmobiel en het sportspektakel worden sportactiviteiten binnen de verlengde schooldag in de BBS-wijken georganiseerd. Er is sprake van een signalerende en verwijzende functie naar passend regulier sport- en spelaanbod. Samenwerking en afstemming wordt gezocht met andere Scoop welzijn Jaarverslag

15 aanbieders van sport-/spelactiviteiten met de focus gericht op buitenspelen omdat de tendens is dat kinderen steeds minder buiten spelen. 12. Scoop geeft (minimaal een aanzet om te komen tot) inzicht in het maatschappelijk rendement van de inzet van 1 of meerdere onderdelen van het kinder- tiener en jongerenwerk. Resultaten Onderstaande nummering correspondeert met de nummering van de resultaten maatschappelijke vraag gemeente Almelo. In totaal hebben er contactmomenten binnen het kinder-, tiener- en jongerenwerk plaatsgevonden in Deelnamecijfer laagdrempelige basisactiviteiten voor kinderen In 2013 hebben tijdens de kinderclubs contactmomenten met kinderen plaatsgevonden. Aan de zomerspelweken hebben 157 kinderen deelgenomen en aan de kinderdag hebben 90 kinderen deelgenomen. Bij de spelmobiel/het sportspektakel hebben in totaal 7200 contactmomenten plaatsgevonden. In 2013 hebben in 5 wijken van Almelo meidenclubs plaatsgevonden. Er waren 569 contactmomenten. Aan de meidendag hebben 230 meiden deelgenomen. Er zijn in contactmomenten geweest met tieners en jongeren. Er hebben 453 unieke kinderen deelgenomen aan Huttenland in Tijdens het sloophuttenfeest waren 842 kinderen en volwassenen aanwezig. Er zijn 35 vrijwilligers betrokken bij Huttenland. Zonder hen zou deze activiteit niet georganiseerd kunnen worden. Mevrouw Kuik-Verweg heeft voor de laatste keer als wethouder Huttenland afgesloten na jarenlang betrokken te zijn geweest vanuit haar functie als wethouder. Het project Talent-N-Oost is in december feestelijk afgesloten met een themamiddag waarin deelnemende tieners en jongeren hebben gepresenteerd wat zij hebben gedaan. Aan dit project hebben 266 tieners en jongeren deelgenomen waarvan er 157 unieke deelnemers zijn geweest. Als gevolg van een initiatief van een jongere binnen dit project zijn er momenteel twee grote groepen Freerunners actief in de ISPA. Het Sportbedrijf heeft deze activiteit overgenomen. Er is een film van twintig minuten waarin de resultaten van dit project inzichtelijk worden gemaakt. Er zijn gastlessen verzorgd aan 42 jongeren in de eerste twee kwartalen van Er is door 12 jongeren uit Almelo een themaweek met Griekse en Roemeense jongeren georganiseerd. In totaal zijn 30 jongeren een week lang samen bezig geweest rondom het thema jeugdwerkloosheid. De 12 Almelose jongeren waren gastheer en gastvrouw. Het blikveld van deze jongeren is verruimd. En enkele jongeren hebben een bijbaantje kunnen vinden dankzij hun opgedane ervaring. 2. De kinder-, tiener- en jongerenwerkers nemen waar dat het sociale gedrag van kinderen, tieners en jongeren verbetert door middel van deelname aan de activiteiten van Scoop. Scoop welzijn Jaarverslag

16 3. Binnen de activiteiten van het kinder- tiener en jongerenwerk is er sprake van ontmoeting. Kinderen, tieners en jongeren leren elkaar kennen en dit vergroot de cohesie in de wijk. Er hebben verschillende educatieve trajecten voor kinderen plaatsgevonden w.o. een moestuinproject, ridderspektakel en filmproject. Dit zijn contactmomenten binnen het kinderwerk. De kinder-, tiener- en jongerenwerkers nemen waar dat het sociale gedrag van kinderen, tieners en jongeren verbetert door middel van deelname aan de activiteiten van Scoop. Florian Reinsch heeft op 17 juni 2013 een onderzoek verdedigd voor zijn studie Psychologie aan de UT in Enschede. Florian heeft onderzoek gedaan bij het jongerenwerk in Sluitersveld en Schelfhorst. Hierbij de samenvatting: In opdracht van Scoop Welzijn, een welzijnsorganisatie in Almelo, werd er een onderzoek uitgevoerd met betrekking tot de talentontwikkeling bij jongeren die regelmatig aan de activiteiten van Scoop deelnemen. Voorbeelden van deze activiteiten zijn workshops (bv. over schilderen, rappen) of de Huttenland- activiteit. Dat werd onderzocht door middel van semigestructureerde interviews af te nemen bij 10 jongeren in de leeftijd 12 tot 21 jaar in de wijken Sluitersveld en Schelfhorst. Hierbij werd eerst gekeken waarom de jongeren naar de activiteiten komen, wat ze er van leren en daarna werd onderzocht in hoeverre de jongeren talenten in de volgende gebieden ontwikkeld hebben: sociale vaardigheden, techniek en ICT, communicatie en taalvaardigheid, wetenschap en natuur, kunst en cultuur, sport, lijf en gezondheid. Hierbij werd vastgesteld, dat jongeren door de activiteiten een behoorlijk repertoire aan vaardigheden ontwikkelen, die grotendeels in de sociale sector liggen. Van de voorgegeven gebieden vindt er tenminste een ontwikkeling op het gebied van de volgende talenten en vaardigheden plaats: sociale vaardigheden, communicatie en taalvaardigheden, kunst en cultuur, sport, lijf en gezondheid. Er kan geconcludeerd worden, dat de activiteiten van Scoop welzijn een positieve invloed op de talentontwikkeling bij jongeren hebben. 4. De kinder-, tiener- en jongerenwerkers hebben doorlopend aandacht voor de doorstoom van het kinderwerk naar het tienerwerk en van het tienerwerk naar het jongerenwerk. Vele jongeren zijn al van kleins af aan bekend binnen het kinder-, tiener- en jongerenwerk in de wijk. Dit werkt preventief als er sprake is van problemen in een latere levensfase. Vanuit vakantiecentrum de Wolfskuil is in 2013 een vakantie aan 140 Almelose kinderen en jongeren uit de aandachtswijken een vakantie in de Wolfskuil aangeboden. De kinderen en jongeren mogen naar de Wolfskuil in de periode van 2013 tot en met In 2013 is een groep tieners vanuit de wijk Sluitersveld naar de Wolfskuil geweest. Voor 2014 staan nieuwe afspraken gepland. 5. De tieners en jongeren in Almelo worden voortdurend betrokken bij het organiseren van activiteiten. Zij denken mee middels deelname aan een jongerenraad of bij het plannen, het uitvoeren van de wijkweek in de zomervakantie en bij het organiseren van welke activiteit dan ook. Binnen het project Talent-N-Oost is gebleken dat het voor tieners en jongeren moeilijk is Scoop welzijn Jaarverslag

17 om tot de organisatie van een activiteit te komen. Er wordt volop ingezet op bewustwording bij jongeren en het zetten van zelfstandige stappen in de organisatie van een activiteit. In 2014 wordt een vervolg gegeven aan Talent- N-Oost om de verdieping en verduurzaming te borgen. 6. De redactie van bestond in de eerste twee kwartalen uit 4 jongeren en 5 andere jongeren in laatste kwartaal van Er worden nieuwe items geplaatst door enthousiaste crewleden. Een aandachtspunt is de bezetting van de crew in de zomerperiode. 7./8. In het algemeen zorgen de jongerenwerkers ervoor dat de jongeren zich gezien weten. Er is aandacht voor de jongeren waardoor de jongeren de jongerenwerkers opzoeken om hun successen en hun zorgen te delen. Ook worden jongeren in de thuissituatie opgezocht. - In het Sluitersveld zijn zes bezoeken aan huis gebracht. - In het Sluitersveld was sprake van overlast bij het wijkcentrum de Trefhoek. Er is afgestemd met de netwerkpartners en de ouders. De ouders hebben nu hun kinderen aangesproken en gaan zelf kijken of ze activiteiten kunnen organiseren. - Een jongere uit de Schelfhorst is toegeleid naar hulpverlening en schuldsanering. Met behulp van het jongerenwerk is uitzetting voorkomen. Er is 7 keer individueel afgesproken met deze jongere. Een andere jongen is individueel begeleid en is toegeleid naar een instantie die hulpverlening biedt (Baanbrekers). - Binnen de Goossenmaat valt op dat meer jongeren een opleiding niveau 1 of 2 volgen. Dit zijn jongeren die niet meer naar school gaan en deze opleiding via bedrijven volgen (stratenmaker of installatiebedrijven). Met twee jongeren is een sollicitatie voorbereid. - In de Wierdensehoek wordt 1 jongere individueel begeleid in verband met het voorkomen van schooluitval. - In de wijk Sluitersveld zijn 4 jongeren toegeleid naar het 1000 jongerenplan. Een jongere is gestimuleerd om werk te zoeken en heeft uiteindelijk een 0-urencontract bij TSN gekregen. - In de Wierdensehoek zijn er drie gemotiveerde oudere jongeren die helpen bij activiteiten voor tieners en jongeren in de Schelfhorst. Zij laten op een positieve wijze zien hoe je als vrijwilliger zinvol bezig kunt zijn. - Zes jongeren worden individueel extra begeleid vanuit het jongerenwerk in de Wierdensehoek. Met deze jongeren vinden gesprekken plaats over hun lichamelijk en geestelijk welbevinden. Waar nodig is er contact met hulpverleningsinstanties zoals Tactus en de reclassering. Deze zes jongeren komen extra langs voor individuele aandacht en een gesprek. - In Sluitersveld zijn er mede door de inzet vanuit het project Talent-N-Oost 4 jongeren die vrijwilligerswerk verrichten binnen het project. - Door de opening van de soosruimte in de Trefhoek hebben de jongeren nu letterlijk een plek waar mogelijkheden ontstaan om meer aan hun ontwikkeling te kunnen werken. Er worden onderling regels afgesproken en de jongerenwerkers laten in het algemeen voorbeeldgedrag zien. Dit kwam bijvoorbeeld aan de orde in een conflict met een medehuurder in een wijkcentrum. Scoop welzijn Jaarverslag

18 - Binnen het Erasmus zijn twee jongeren toegeleid naar een onderdeel van Talent-N-Oost. Zes jongeren hebben buiten schooltijd om geholpen met de herinrichting van de soosruimte op het Erasmus. - Drie jongeren worden bij het Erasmus specifiek begeleid door de jongerenwerker. De zorgen rondom twee jongeren worden afgestemd met de leerlingbegeleider en er is doorverwezen naar Jarabee. - In de Windmolenbroek werden twee jongeren specifiek begeleid op het gebied van persoonlijke hygiëne. 1 Deelnemer is toegeleid naar een diëtiste in verband met overgewicht. - In de wijk Sluitersveld zoekt een jongere regelmatig contact over het zoeken van stage en werk. Daarnaast is aan 1 meisje ondersteuning geboden bij het zoeken naar een stageplek. Dit meisje heeft de koppeling gelegd tussen de stagecoördinator van school en de jongerenwerker. - Twee jongeren zijn door een jongerenwerker ondersteund bij het zoeken naar werk. De twee jongeren vonden werk. Een jongere verloor zijn baan weer. De andere jongere heeft nog werk. - Een jongere die drugs gebruikt heeft regelmatig contact met de jongerenwerkers. Deze jongere is toegeleid naar hulp en ook is er via de wijkagent contact gezocht met de reclassering. - Twee jongeren hebben via het jongerenwerk hulp gekregen om de financiën op orde te krijgen. De jongeren zijn toegeleid naar de Thuisadministratie van Scoop welzijn en er is contact met St. Joseph over de huurachterstanden. Een andere jongere is toegeleid naar MEE. - Vanuit Windmolenbroek is 1 jongere toegeleid naar NAXT om zijn talent verder te ontwikkelen. - Vijf jongeren worden individueel extra begeleid vanuit het jongerenwerk in de Wierdensehoek. Met deze jongeren vinden gesprekken plaats over hun lichamelijk en geestelijk welbevinden. Waar nodig is er contact met hulpverleningsinstanties zoals Tactus en de reclassering. Deze jongeren komen extra langs voor individuele aandacht en een gesprek. Een van de jongeren had problemen op school. Na het oefenen van gespreksvaardigheden met de jongerenwerkers heeft hij zijn leerkrachten kunnen overtuigen van zijn motivatie en kreeg hij een tweede kans op school. - Door de ambulant jongerenwerker worden ook drie jongeren individueel begeleid op het gebied van school, werk en hulpverlening. - Binnen het project Bemiddeling Vangnet Jeugd worden jongeren individueel begeleid. Dit project is gestart in juni 2013 en loopt tot 1 januari Binnen dit project wordt er ingezet op de jongeren die veelvuldig in aanraking zijn of dreigen te komen met justitie. Er wordt nauw samengewerkt met het maatschappelijk werk en de politie. Omdat er meer tijd is om jongeren individueel te begeleiden kan er meer gedaan worden met betrekking tot de ondersteuning van de jongere naar zijn/haar toekomst toe en in relatie tot het familiesysteem en het sociale netwerk. De verantwoording van dit project vindt apart plaats. 9. Het kinder-, tiener- en jongerenwerk werkt samen met verschillende partners; onderwijs, sportbedrijf, kaliber, JGZ, kinderopvangorganisaties ect. Scoop welzijn Jaarverslag

19 10. Er is altijd een inloop op de vrijdagavond in de wijk Schelfhorst. Deze inloop wordt goed bezocht door jongeren uit de hele stad. Daarnaast worden in overleg met de jongeren activiteiten georganiseerd. Deze vinden naar wens plaats in de weekenden. De jongeren vinden het mooi om zo nu en dan iets in het weekend te ondernemen. In 2012 is er extra jongerenwerk ingezet om activiteiten in de weekenden te organiseren. Toen kwam duidelijk naar voren dat de jongeren geen behoefte hebben aan structurele activiteiten in de weekenden. 11. De spelmobiel/het sportspektakel heeft in de wijken Wierdensehoek, Sluitersveld, Ossenkoppelerhoek/Nieuwstraatkwartier en de Riet plaatsgevonden. Dit zijn contactmomenten. Daarnaast vinden wekelijks 180 contactmomenten plaats op de scholen: Griffel, Twijn en Kubus. Dat zijn bij 40 weken in totaal 7200 contactmomenten. 12. Florian Reinsch heeft op 17 juni 2013 een onderzoek verdedigd voor zijn studie Psychologie aan de UT in Enschede. Florian heeft onderzoek gedaan bij het jongerenwerk in Sluitersveld en Schelfhorst. Zie punt 3 voor de samenvatting. Talent-N-Oost De resultaten zijn behaald en gepresenteerd in december Met het resterende budget vindt een doorstart plaats in 2014 met nader bepaalde doelen. Mentorproject In juni 2013 kon gestart worden met het mentorproject. Er is volop ingezet op de lopende koppelingen en het werven van nieuwe jongeren en vrijwilligers. Deze inzet zal zijn vruchten afwerpen in Er dienen 30 koppelingen gerealiseerd te zijn. Dat is niet gelukt in Er liepen 12 koppelingen door vanuit Er zijn 6 koppelingen afgesloten en aan het einde van 2013 zaten 9 jongeren in de intakefase. Bemiddeling Vangnet Jeugd Er zijn in 2013 bij 29 tieners en jongeren acties uitgezet door de twee vangnetbemiddelaars. Scoop welzijn Jaarverslag

20 7.3 Scoop Brede Buurtschool en Verlengde Schooldag Maatschappelijke effecten Op niveau van de kinderen: - De ontwikkelingsachterstanden van kinderen van 0-12 jaar nemen af. Hierdoor zullen hun opleidingsniveau en hun mogelijkheden op de arbeidsmarkt toenemen. - Kinderen van 4 tot 12 jaar en hun ouders worden zich meer bewust van de gevaren van overgewicht en de meerwaarde voor de gezondheid van gezond eten en regelmatig bewegen. Op niveau van de organisaties: - De samenwerking tussen organisaties die werken met kinderen van 0-12 jaar neemt toe. Hierbij staat de ontwikkeling van de kinderen centraal, waardoor deze beter gestimuleerd wordt dan wanneer organisaties niet samenwerken. - Basisscholen worden zich meer bewust van de gevaren van overgewicht bij kinderen en van hun mogelijkheden om bij te dragen aan het voorkomen hiervan. Op niveau van de wijk: - De sociale cohesie in de wijken neemt toe. Hierdoor groeien kinderen veilig en in een stimulerende omgeving op en ontwikkelen ze zich tot bij hun wijk betrokken burgers. Resultaat maatschappelijke vraag gemeente Almelo - 80% van de kinderen van 4-12 jaar in de aandachtswijken de Wierdensehoek, de Riet/Nieuwland, Ossenkoppelerhoek/Nieuwstraatkwartier en het Sluitersveld is in december 2013 lid van tenminste 1 vereniging voor (sport)vrijetijdsbesteding. - In 2013 neemt gemiddeld minimaal 80% van de organisaties die werken voor en met kinderen van 0-12 jaar in de Wierdensehoek, de Riet/Nieuwland, Ossenkoppelerhoek/Nieuwstraatkwartier en het Sluitersveld deel aan BBSsamenwerking waarbij de ontwikkeling van kinderen centraal staat en waarbij aantoonbaar activiteiten op elkaar afgestemd en gezamenlijk ontwikkeld worden. - In 2013 nemen de organisaties die vindplaatsen zijn van kinderen van 0-12 jaar in de Wierdensehoek, de Riet/Nieuwland, Ossenkoppelerhoek/Nieuwstraatkwartier en het Sluitersveld (basisscholen, peuterspeelzalen en kinderopvang) in ieder geval deel aan BBS-samenwerking op wijkniveau. Hun tevredenheid over de samenwerking en het resultaat van de samenwerking wordt in 2013 gemeten. - Vanuit de hiervoor genoemde samenwerking tussen de basisscholen, peuterspeelzalen en kinderopvang worden de thema s bepaald voor de activiteiten binnen het Ossenkopjesproject dat wordt uitgevoerd in de Ossenkoppelerhoek. - Van de leerlingen van de scholen Hagedoorn, Kunstmagneet, Het Palet, Roets, de Twijn, de Griffel, de Kubus, de Zegge Eninver en de Triangel Eninver neemt in 2013 een in overleg tussen de gemeente en Scoop nader vast te stellen percentage deel aan het naschoolse activiteitenaanbod. Scoop welzijn Jaarverslag

21 - Het naschools activiteitenaanbod bij de scholen Hagedoorn, Kunstmagneet, Het Palet, Roets, de Twijn, de Griffel, de Kubus, de Zegge Eninver, en de Triangel Eninver sluit in 2013 inhoudelijk en/of qua pedagogische aanpak aan bij het schoolse aanbod van de genoemde scholen. - Er wordt samengewerkt met Kaliber Kunstenschool en het Sportbedrijf. Deze samenwerking is gericht op de inzet van combinatiefunctionarissen bij de realisatie van het naschools activiteitenaanbod bij de hiervoor genoemde scholen en heeft als resultaat dat activiteiten op wijkniveau inhoudelijk versterkt en op elkaar afgestemd worden. Hierbij zet Scoop zich in om deze inzet van combinatiefunctionarissen uiterlijk met ingang van het schooljaar 2013/2014 mede te financieren vanuit het budget voor naschoolse activiteiten. - De BBS-samenwerkingsverbanden worden ingezet om de activiteiten van CJG/Loes op wijkniveau inhoudelijk te versterken en af te stemmen op overige wijkactiviteiten. - Het aantal positieve contacten tussen kinderen van 4-12 jaar en overige bewoners van de wijken Wierdensehoek, de Riet/Nieuwland, Ossenkoppelerhoek/Nieuwstraatkwartier en het Sluitersveld neemt in 2013 toe. Resultaten maatschappelijke vraag gemeente Almelo Ik Lekker Fit - De methode Ik lekker fit wordt volgens de landelijke richtlijnen uitgevoerd. - Er wordt samengewerkt met basisscholen, waarbij in eerste instantie ingezet wordt op het bereiken van kinderen en hun ouders in de wijken Wierdensehoek, de Riet/Nieuwland, Ossenkoppelerhoek/Nieuwstraatkwartier en het Sluitersveld. Daarna wordt toegewerkt naar stedelijke dekking van het project. - Er wordt samengewerkt met organisaties als Players United, NIGZ, De Slinger, Heracles, met als doel om een meerjarig en integraal sport-, beweeg en gezondheidsplan te realiseren inclusief activiteiten op schoolniveau. - Er wordt samengewerkt met Zilveren Kruis Achmea dat Ik lekker fit mede initieert en sponsort. - De extra projectactiviteiten worden ingebed en verankerd binnen de bestaande samenwerkingsnetwerken op wijk- en stedelijk niveau. Resultaten - In Almelo zijn vier Brede buurtschool (BBS(O) wijken. - De ontwikkelgroepen van de BBS komen vijf keer bijeen voor afstemming en verbinding van activiteiten op BBS- en wijkniveau. Gemiddeld is 70% van de partners hierbij aanwezig. - Alle BBS wijken hebben een kerngroep overleg (bestaat uit basisscholen, peuterspeelzaal en kinderopvang). Deze komen minimaal vijf en maximaal acht keer bijeen. Gemiddeld zijn 80% van de partners hierbij aanwezig. - Met elke partner is minimaal één bilateraal overleg. - De samenwerking met partners heeft geresulteerd in o.a. onderstaande BBS activiteiten: - Sportstimulering Kinderen die wegens financiële redenen niet aan sport doen, kansen geven om talenten te ontwikkelen en bijdrage aan realiseren gezonde leefstijl. Hierbij wordt intensief samengewerkt met het Sportbedrijf. Scoop welzijn Jaarverslag

22 - Scholentocht of gezamenlijke open dag van de scholen, peuterspeelzaal en kinderopvang. Doorgaande lijnen versterken en ouders stimuleren voor schoolkeuze in eigen wijk. - Het project bestrijding onderwijssegregatie Scholen en voorschoolse voorzieningen zetten zich in om binnen Eninver samen te werken daar waar het kan. Doel: kinderen ontmoeten elkaar op een natuurlijke wijze. - Project tijdens de Kinderboekenweek Kinderen van verschillende scholen, peuterspeelzaal en kinderopvang organisaties ontmoeten elkaar en werken samen tijdens deze activiteit. Kinderen leren waardering uitspreken voor het werk van de ander. - Doorgaande lijnen Stimuleren doorgaande lijnen naar andere initiatieven in de wijk door partners te informeren over BBS activiteiten. Daar waar mogelijk verbinden en versterken. - Het project landelijke bestuursafspraken onderwijsachterstanden: Er wordt in samenwerking binnen de BBS ingezet op: HBO-ers in de voorschool, Schakelklassen, zomerschool/onderwijstijdverlenging, doorgaande lijnen VVE voorschool < > vroegschool, Invoeren VVE in één KVS, taalniveau voor peuterspeelzaalleidsters en medewerkers Kinderopvang naar 3F - Opbrengstgericht werken en taalontwikkeling In de wijken Sluitersveld en Wierdensehoek hebben leidsters uit de peuterspeelzaal en kinderopvang met de leerkrachten uit de onderbouw gezamenlijk een training over opbrengstgericht werken en taalontwikkeling van Sardes gevolgd. - Thema s voor ouders Ouders worden op verschillende wijze betrokken bij de ontwikkeling van hun kind. In ontmoetingsruimten binnen scholen en MFA s vindt ontmoeting plaats tussen ouders en professionals. Ouders kunnen in een voor hun bekende omgeving in gesprek raken over opvoeding en opgroeien van hun kind. In samenwerking met LOES worden thema-bijeenkomsten georganiseerd. - BBS bibliotheek de Riet Nieuwland KOV, PSZ en basisschool maken hiervan gebruik. Het is gerelateerd aan de thema s van Piramide. Organisaties realiseren samen een jaarplanning en organiseren enkele thema s samen met activiteiten voor kind en ouder. Stimuleren doorgaande leerlijn en taalontwikkeling en ouders betrekken bij de activiteiten van hun kinderen. - Schoolplein opnieuw inrichten met Natuurlijke elementen PSZ/KOV/BSO maken samen afspraken over regels, budget en gezamenlijke activiteiten. Workshop natuurlijk spelen georganiseerd voor de professionals. - Project Ossenkopjes Uitvoering Soweco/Scoop verbonden aan BBO activiteiten. Realiseren van talentontwikkeling van kinderen en stimuleren ouderbetrokkenheid. met als resultaat bijvoorbeeld een fiets verdienen. - Stimuleren gezonde leefstijl Veel scholen doen mee aan de projecten Ik Lekker Fit en Scoren voor Gezondheid. Op schoolniveau wordt een projectweek georganiseerd met voorlichting en een buitenspeeldag. Inzet van de combinatie functionarissen in enkele wijken wordt afgestemd op behoefte van de partners en kinderen. Scoop welzijn Jaarverslag

23 Hierdoor ontstaat een breed sportaanbod in de wijk met als doel stimuleren lidmaatschap bij verenigingen. Meerdere Freeplayers worden aangeschaft voor partners om sport bij kinderen te stimuleren. De spelmobiel wordt volgens rooster op de pleinen bij de scholen ingezet om buiten spelen bij kinderen in vrije tijd te stimuleren en bewegingsarmoede te voorkomen. - Stimuleren doorgaande leerlijnen Naar aanleiding van de VVE bestandsopname: op basis van de uitkomsten van het rapport. Hieruit is opgestart een Peuter-kleuter overleg tussen voorschoolse voorzieningen en basisscholen. - Participatie Buurtleague Samen met de partners van Foundation Almelo is er een voorstel gemaakt over de uitvoering van Buurtleague. Heracles Almelo zal vanaf midden 2013 de kar gaan trekken. Scoop werkt vanuit de BBS en kinder- tienerwerk intensief samen aan dit project. - Verlengde schooldag Op 9 basisscholen hebben VSD activiteiten plaatsgevonden. De VSD activiteiten worden vraaggericht en flexibel geroosterd en vallen onder de gebieden: muziek, creatief, taal, techniek, sport en bewegen, koken, sociaal emotioneel, overig. Dit wordt in 4 periodes van zes bijeenkomsten aangeboden. In totaal namen 2142 kinderen deel aan 181 activiteiten. Voor kinderen die in groep 7 en 8 nog geen zwemdiploma hebben worden zwemlessen aangeboden. Ik lekker fit Lekker fit! is een uniek lesprogramma, speciaal ontwikkeld om overgewicht en bewegingsarmoede op een positieve manier onder de aandacht te brengen bij leerlingen. De methode bestaat uit een reeks van acht lessen voor groep 1 tot en met groep 8 van het primair onderwijs. Centraal hierbij staan voeding, bewegen en het maken van gezonde keuzes. Lekker fit! stelt basisscholen in staat een bijdrage te leveren aan de preventie van overgewicht, door bewegingsarmoede en een ongezond voedingspatroon tegen te gaan. In totaal doen vier basisscholen in Almelo mee aan dit project. Resultaten tot nu toe zijn: bewuster aanbod van beweegprogramma s in de scholen, bewuster omgaan met gezonde voeding binnen school, ouders worden meer betrokken bij activiteiten. Scoren voor gezondheid Op dit moment kampt 14% van de kinderen in Nederland met overgewicht. Met Scoren voor Gezondheid wordt geprobeerd om deze ontwikkeling een halt toe te roepen. Scholen kunnen hier een belangrijke bijdrage aan leveren. Scoren voor Gezondheid maakt gebruik van de populariteit van profvoetballers. Voetballers uit de Eredivisie van Heracles geven kinderen het goede voorbeeld en komen in de klassen om een voorlichting te geven. Scoren voor Gezondheid behandelt iedere drie weken een thema dat gerelateerd is aan bewegen en gezonde voeding. In totaal nemen vier scholen met de leerlingen van de groepen 6 en 7 deel aan het project. Scoop welzijn Jaarverslag

24 7.4 Scoop Wijkondersteuning Maatschappelijke effecten - Toename van de leefbaarheid, veiligheid en zelfredzaamheid in de wijk. - Verhoogde betrokkenheid van burgers bij de wijk. - Beter op de wensen van bewoners afgestemd beleid. - Vergroot draagvlak voor het beleid. - Verbetering van de sociale cohesie. Resultaten maatschappelijke vraag gemeente Almelo - Samen met andere partners uitvoeren van de wijkagenda s met de daarbij behorende resultaten. - Vormen en begeleiden van projectgroepen van bewoners die bijdragen aan het behalen van de doelen van de wijkagenda s, blijkend uit het aantal projectengroepen en aantal deelnemers. - Het ondersteunen van de uitvoering van projecten in het kader van de wijkagenda s. Resultaten - In 2013 zijn geen wijkagenda s opgesteld; wel is als alternatief in de Ossenkoppelerhoek outreachend gewerkt met de gele Schoolbus. - In het Sluitersveld is in 2012 het project Sociaal Offensief gestart en dit heeft in 2013 geleid tot de uitvoering van 4 deelprojecten. - In het Nieuwstraatkwartier is in 2012 gestart met het project Sociale herovering Nieuwstraatkwartier; dit heeft in 2013 geleid tot de uitvoering van 3 deelprojecten. - In de Riet is in 2013 het project Wijkcircus de Riet opgezet en uitgevoerd; aan verduurzaming van het project wordt gewerkt. - Met bewoners zijn in totaal 32 projectgroepen actief geweest, waarvan 17 groepen in 2013 zijn gestart. - De projecten hebben minimaal 2 en maximaal 18 projectgroep leden. Gemiddeld heeft een projectgroep 6 deelnemers. Cijfers Aantal gevormde projectgroepen in 2013: 17. Aantal al lopende projectgroepen: 15. Gemiddeld aantal leden per projectgroep: 6. Scoop welzijn Jaarverslag

25 7.5 Scoop Vrijwilligerswerk en organisatieondersteuning Maatschappelijke effecten Een civil society: een samenleving waarin iedereen zowel actief als passief deel kan nemen. Resultaten maatschappelijke vraag gemeente Almelo - Vertalen maatschappelijke ontwikkelingen Almelose niet westerse allochtonen vanaf 18 jaar verrichten via Scoop vrijwilligerswerk in het algemene Almelose belang. In 2011 zal een nulmeting plaatsvinden op basis waarvan in 2012 streefcijfers kunnen worden vastgesteld. (350 is gebaseerd op de ambitie dat in % van de Almelose niet westerse allochtonen vrijwilligerswerk verricht. Op dit moment zijn er ongeveer niet westerse allochtonen van 18 jaar en ouder. 10% daarvan is 700. In de jaren 2011 en 2012 moet dit gerealiseerd worden. 700 delen door 2 jaren is 350). 2. Scoop werkt mee aan het ontwikkelen van nieuwe vormen van activering die zich enerzijds richten op het activeren van mensen met een uitkering en anderzijds tot doel hebben een bijdrage te leveren aan nieuwe gewenste vormen van dienstverlening in de samenleving, zoals een Woon Zorg Service in de Wijk project. - Verbinden en makelen 3. De vrijwilligerscentrale binnen Scoop is ontwikkeld tot een netwerkorganisatie waarin het makelen tussen vraag en aanbod centraal staat en organisaties terecht kunnen voor ondersteuningsvragen. 4. Scoop stimuleert dat: a. meer mensen met beperkingen ook als vrijwilliger mee kunnen doen aan de samenleving. Beperkingen kunnen zich bevinden op de volgende vlakken: fysiek, vaardigheden (bijvoorbeeld lezen, schrijven, taalbeheersing, sociale vaardigheden) en middelen (bijvoorbeeld inkomen, huisvesting, kennis, kennissen, vervoermiddel, gezondheid, tijd, energie, informatie); b. meer mensen die geen betaalde werkzaamheden of vrijwilligerswerk in de maatschappij hebben te stimuleren tot het verrichten van vrijwilligerswerk indien dit binnen hun mogelijkheden past. Bij deze doelgroepen streeft Scoop naar een trede-stijging op de participatieladder. - Versterken 5. Scoop is een (netwerk)organisatie die zich bezighoudt met alle facetten van het vrijwilligerswerk, die tevens dient als vraagbaak voor vrijwilligers en hun organisaties en waarin vrijwilligersorganisaties worden gestimuleerd, ondersteund, gefaciliteerd en gewaardeerd. Vooral voor vrijwilligersorganisaties in Almelo die te maken krijgen of hebben (gehad) met bezuinigingen kan Scoop een vangnet zijn. Scoop welzijn Jaarverslag

26 Resultaten Onderstaande nummering correspondeert met de nummering van de resultaten maatschappelijke vraag gemeente Almelo. 1. Deelnamecijfer niet westerse allochtonen. In 2013 is afgesproken om dit niet langer te registreren omdat het specifiek doelgroepenbeleid m.b.t. allochtonen landelijk is komen te vervallen. 2. Aantal nieuwe vormen van activering. Er is een talenten- en klussenbank toegevoegd aan de vrijwilligersvacaturebank. Deze zijn vanaf maart gaan draaien. 3. Aantal doorverwijzingen door Scoop. In 2013 hebben 567 vrijwilligers zich aangemeld, waarvan er 476 zijn bemiddeld. Kwartaalcijfers over 2013: Kwartaal 1 e e en 3 e e 2013 totaal Nieuwe vrijwilligers Bestaande vrijwilligers Bemiddelde vrijwilligers Bemiddelingen Geslaagde bemiddelingen Het aantal geslaagde bemiddelingen in de verslagperiode wijkt af van het totaal aantal bemiddelingen, omdat vaak door vrijwilligers niet is teruggekoppeld dat zij aan de slag zijn gegaan met vrijwilligerswerk bij een organisatie. In dit 2013 hebben zich 91 aspirant-vrijwilligers aangemeld, die uiteindelijk niet bemiddeld zijn. Dit levert veel extra werk op zonder resultaat. 4. Aantal doorverwijzingen door Scoop van mensen met een beperking/mensen die geen betaalde arbeid of vrijwilligerswerk hebben. Er zijn 20 mensen met een bijstandsuitkering bemiddeld naar vrijwilligers. Op basis van de pilot activeringstrajecten in samenwerking met de gemeente Almelo. Hierbij willen we opmerken, dat men niet altijd geneigd is de vraag naar belemmeringen naar waarheid te beantwoorden, omdat de cliënten daar niet graag bekendheid aangeven. We verwachten dat het werkelijke aantal veel hoger ligt. Zeker voor psychische belemmeringen. Mensen komen vooral op de dag dat zij zich goed voelen, dan durven zij een gesprek aan. 5. Aantal gestelde ondersteuningsvragen door organisaties en personen. In 2013 zijn 56 organisaties individueel ondersteund bij vragen over vrijwilligerswerving, werving van klussen, vrijwilligersverzekeringen, ondersteuning bij vrijwilligersbeleid en het actualiseren van vacatures. Scoop welzijn Jaarverslag

27 Deelname markten Scoop Vrijwilligers heeft dit jaar deelgenomen aan 6 markten om vrijwilligerswerk onder de aandacht te brengen van het Almelose publiek. NL Doet Op 15 en 16 maart 2013 was er NL Doet (de grootste vrijwilligersactie van Nederland). Voor NL Doet is Scoop in Almelo het vrijwilligersplatform voor het Oranjefonds. Zowel klussers als klusmelders konden zich melden op de website Bij vragen hierover kon men bij Scoop terecht. Workshop vrijwilligers i.s.m. Sportbedrijf Almelo Op 18 maart 2013 is om uur een workshop gepland tijdens Sportontmoeting voor alle sportverenigingen in Almelo. Het doel is de verenigingen informeren over opzet en inhoud van de methode Succesvol Vrijwilligers Werven, alsmede tips m.b.t. werving en behoud en het belang van beleidsmatige aanpak. Echter, in verband met onvoldoende aanmeldingen is de workshop niet doorgegaan. Senioren Voor Almelo Op 21 maart 2013 heeft Scoop Vrijwilligers Senioren Voor Almelo georganiseerd. Alle inwoners van Almelo die het afgelopen jaar 63 jaar zijn geworden hebben een uitnodiging ontvangen (1040 inwoners). Ongeveer 90 senioren hebben hiervan gebruik gemaakt. Na het spreekgedeelte is er een oriëntatiemarkt, waar 25 organisaties zich gepresenteerd hebben aan de doelgroep. Samenwerking Activeringstrajecten gemeente Almelo en Scoop Vrijwilligers Vanaf maart 2013 is Scoop Vrijwilligers een samenwerkingspilot aangegaan met de gemeente Almelo om cliënten met een WWB-uitkering een tegenprestatie te laten leveren voor hun uitkering. Scoop Vrijwilligers is met 20 kandidaten aan de slag gegaan. Na een intakegesprek gaat Scoop Vrijwilligers op zoek naar een activeringsplek en legde dit vast middels een trajectplan. Op basis van de goede resultaten is het project Participatie naar Vermogen eind oktober 2013 van start gegaan om 500 mensen met een bijstandsuitkering te bemiddelen naar activeringsplekken. Expertteam Scoop vrijwilligers is bezig een Expertteam te ontwikkelen. Het expertteam bestaat uit bevlogen professionals die hun kennis en ervaring beschikbaar willen stellen aan vrijwilligersorganisaties. Er worden (vrijwillige) experts ingezet op het gebied van financiën, fondsenwerving en sponsoring, (sociale) media, communicatie en juridisch advies. Tijdens de Slingerbeurs op 7 juni 2013 zijn er 3 matches gemaakt met experts die zich willen inzetten op het gebied van mediation, communicatie en PR en financiën. Almelo Doet Op 11 september 2013 hebben medewerkers van gemeente Almelo zich ingezet voor een lokaal goed doel. Scoop vrijwilligers heeft voor Almelo Doet 50 klussen gezocht voor hen en gevonden bij verschillende organisaties. Zo hebben een aantal medewerkers het graf van architect/kunstenaar Jan Jans opgeknapt en andere medewerkers onkruid gewied rondom de Elisakerk. Scoop welzijn Jaarverslag

28 Nominatie Overijsselse Vrijwilligers Prijs 2013 Scoop vrijwilligers is genomineerd voor de Overijsselse Vrijwilligers Prijs, een initiatief van de Provincie Overijssel. Carintreggeland heeft Scoop hiervoor voorgedragen met als motivatie: Scoop zorgt voor de mogelijkheid om als organisatie in contact te komen met vrijwilligers en andersom. Daarnaast ondersteunen ze projecten die mensen uit de wijk met vrijwilligers willen opzetten. De uitreiking was 1 november 2013 in het Provinciehuis te Zwolle. Techniekmuseum Heim in Hengelo heeft de prijs gewonnen. Vrijwilligersmarkt Op donderdag 12 december van tot uur heeft Scoop vrijwilligers een vrijwilligersmarkt georganiseerd in de Bibliotheek Almelo, Het Baken 3. De markt was voor iedereen die zich wilde oriënteren op vrijwilligerswerk of inzicht wilde krijgen in het ruime aanbod van vacatures. Op de markt stonden 38 organisaties uit verschillende sectoren, zodat aspirantvrijwilligers meer informatie konden krijgen over de organisatie en over hoe het is om er vrijwilligerswerk te doen. Er zijn in totaal 131 afspraken gemaakt tussen bezoekers en organisaties. Workshop Vrijwilligerswerk, het leukste werk dat er is Tijdens de vrijwilligersmarkt op 12 december konden bezoekers een korte workshop volgen, Vrijwilligerswerk, het leukste werk dat er is. Er hebben 16 bezoekers deelgenomen aan de workshop. Scoop werkt! Scoop werkt! voert in opdracht van het UWV activeringstrajecten uit gericht op maatschappelijke participatie en toeleiding naar arbeid. Hiervoor heeft Scoop werkt! van het UWV in 2007 een IRO-erkenning verkregen en in 2010 toegang gekregen tot de psychisch/psychiatrische klantgroep van het UWV. Resultaten Deelnemers met een WIA, WAO-, Wajong-, WW - of Ziektewetuitkering worden naar Scoop werkt! verwezen, in opdracht van het UWV. Scoop werkt! plaatst in het kader van sociale activering deelnemers in het vrijwilligerswerk. Waar mogelijk wordt een traject richting werk uitgevoerd (IRO). Op sociale activering en re-integratie is vanaf 2012 door UWV reeds zeer fors bezuinigd. De opdrachten zijn daarmee weggevallen. Steeds meer taken worden bij de gemeente neergelegd. Bekeken wordt of er opdrachten van de gemeente kunnen worden verworven, bijvoorbeeld ten aanzien van de Wajonggroep of mensen met een bijstandsuitkering. Cijfers Scoop werkt! heeft 3 deelnemers in het verslagjaar 2013 in begeleiding gehad, waarvan 1 in 2011 en 2 in 2012 zijn gestart. Scoop welzijn Jaarverslag

29 Maatschappelijke stages Maatschappelijke effecten We willen met de maatschappelijk stages de volgende maatschappelijke effecten bereiken: a. Almelose inwoners ervaren de positieve bijdrage van jongeren aan de samenleving. b. Almelose jongeren zijn duurzaam betrokken als vrijwilliger in de Almelose samenleving. c. Maatschappelijke stages zijn verankerd in de gehele Almelose samenleving. d. De vrijwilligersorganisaties en non-profitorganisaties in Almelo zijn betrokken bij maatschappelijke stages. Resultaten maatschappelijke vraag gemeente Almelo De te behalen resultaten voor 2013 ten aanzien van de realisatie van stageplaatsen zijn: 1. Er zijn 150 maatschappelijke stageplaatsen gerealiseerd. 2. Deze maatschappelijke stageplaatsen zijn gerealiseerd bij minimaal 35 verschillende stageaanbieders. 3. Stageaanbieders worden adequaat ondersteund, zodat zij in staat zijn de stagiaire goed te begeleiden. 4. Er wordt jaarlijks, in overleg met scholen en stageaanbieders, een evaluatie uitgevoerd van de werkwijze, in het licht van de maatschappelijke effecten die beoogd worden. Scoop doet aanbevelingen aan de hand van de uitgevoerde evaluatie. 5. Leerlingen weten de website te vinden. Er is inzicht in het huidig gebruik. Op basis van een meting in 2011 zal een richtinggevend percentage van scholieren dat gebruik maakt van de website geformuleerd worden. De website is te allen tijde bijgewerkt. Ten aanzien van netwerk- en uitvoeringsregie zijn de resultaten voor 2013 als volgt geformuleerd: 6. Er is afstemming tussen stagecoördinatoren en non-profitorganisaties. 7. Er wordt jaarlijks een inhoudelijk verslag opgesteld over de gevoerde samenwerking. 8. Scoop ziet toe op de uitvoering van het convenant dat gesloten is en voert hiertoe het overleg met de betrokken organisaties. 9. Scoop zorgt ervoor dat de partij die verantwoordelijk is voor het verduurzamen van jongeren in vrijwilligerswerk deze verantwoordelijkheid ook neemt. 10. De maatschappelijke stages zijn volledig ingevoerd voor alle scholieren in het voortgezet onderwijs. Resultaten 1. Het aantal op de website geplaatste stageplaatsen in Almelo: er hebben zich in nieuwe organisaties aangemeld op Vetvrijwillig en er zijn 87 nieuwe vacatures geplaatst. Scoop welzijn Jaarverslag

30 Totaal aantal aanbieders aan het einde van: 1 e kwartaal e en 3 e kwartaal e kwartaal * * De daling van het aantal aanbieders op Vetvrijwillig heeft te maken met het feit dat veel stagebieders hun vacatures niet gemeld hebben op de website omdat zij hun vacatures presenteerden op de MaS Markt d.d. 15 oktober Het aantal vervulde stage-uren, door Almelose leerlingen uitgevoerd, die op de website zijn aangeboden en het aantal succesvolle matches: de status in het CMS van Vetvrijwillig is: Informatie is niet uit systeem te halen. Dit komt doordat het reserverings- en fiatteringssysteem is losgelaten. Leerlingen kunnen nu zelf zoeken zonder drempels. Op woensdag 15 oktober 2013 heeft de 4 e MaS Markt plaatsgevonden. Er waren 32 organisaties aanwezig die zich presenteerden aan de leerlingen. Deze organisaties hadden ruim 250 vacatures en door 215 leerlingen is een afspraak gemaakt met de betreffende organisatie. Circa 275 leerlingen hebben de MaS Markt bezocht. 3. Aantal positieve evaluaties door stagebieders-, stage-ontvangers en stagecoördinatoren van stageplaatsen ten opzichte van het totaal aangeboden maatschappelijke stageplaatsen: Er is in 2013 geen enquête onder stagebieders uitgezet, omdat deze te kort op de vorige enquête zou komen. Voor de zomer van 2014 zal een enquête worden uitgezet. 4. en 5. Evaluatie en inhoudelijk verslag Er heeft 4 keer een overleg plaatsgevonden met de MaS coördinatoren van de VO-scholen. De evaluatie is er besproken. Er wordt gewerkt aan een uniform stagecontract. 6. Het verbeteren van de afstemming tussen stagecoördinatoren en stage biedende organisaties is een van de belangrijkste onderwerpen voor de ontwikkeling van de MaS in Almelo waaraan wordt gewerkt. 7. De evaluatie van de werkwijze over 2012 is met de gemeente Almelo en bestuurders van het voortgezet onderwijs besproken. 8. In december heeft er een evaluatie plaatsgevonden inzake het convenant maatschappelijke stages met de directeur-bestuurders van de VO-scholen in Almelo. Het verslag hiervan is naar de gemeente gestuurd. Gezien de ontwikkelingen/toekomst van MaS zal er februari 2013 door Scoop een vergadering belegd worden met de V.O.-bestuurders en Scoop. 9. Eind 2013 heeft de jaarlijkse evaluatie plaatsvinden. De scholen zijn zeer tevreden over de samenwerking met Scoop. Er zijn een aantal nieuwe afspraken gemaakt en deze dienen als aanhangsel bij het originele convenant. 10. De verplichte maatschappelijke stage is volledig ingevoerd bij de scholen. Scoop welzijn Jaarverslag

31 Taalcoachproject Het doel van het taalcoachproject is om 100 inburgeraars beter te laten participeren en beter de taal te laten oefenen door hen wekelijks met een vrijwillige taalcoach op te laten trekken of in groepsverband te oefenen. De meeste groepen worden begeleid door 2 docenten. Een groep vormt hierop een uitzondering met 1 op 1 begeleiding binnen de groep. Sinds de samenwerking met Taal voor het Leven vanuit Stichting Lezen en Schrijven zijn er 50 geschoolde NT2 vrijwilligers bijgekomen. Zij coachen taalmaatjes individueel of in een groep. Resultaten maatschappelijke vraag gemeente Almelo - 80 (en 20 extra, zie extra MV) geslaagde taalkoppels, verdeeld over de gehele periode. Een taalkoppel is geslaagd als er gedurende minimaal 6 maanden en maximaal 12 maanden, een contactfrequentie is van minimaal 1 keer per week. Dit gebeurt individueel of in kleine groepjes. - Integratie en participatie van de deelnemende inburgeraars binnen onze maatschappij. De deelnemende inburgeraar heeft meer benoembare sociale contacten, vrijwilligerswerk, scholing of een baan. - Verhoging van de effectiviteit van het inburgeringprogramma - Bijdrage aan sociale cohesie. De inburgeraar heeft meer contacten in haar wijk. - Betrokkenheid van individuele burgers en maatschappelijke organisaties bij de inburgering. - Verhoging redzaamheid van de inburgeraar Resultaten 1. Het taalcoachproject is in februari 2010 gestart en heeft inmiddels tot 166 koppelingen tussen inburgeraars en vrijwilligers geleid. De doelstelling is bereikt en het project liep nog door tot einde Er zijn in totaal 11 groepen opgezet waarin inburgeraars en coaches wekelijks werken aan verbetering van de taalbeheersing. 2. Integratie en participatie. Naast het taal leren is er aandacht geweest voor ondersteuning van inburgeraars op andere terreinen. Een aantal keren werden deelnemers de weg gewezen naar instanties die hen verder konden helpen. Via het stimuleren van inburgeraars om vrijwilligerswerk te doen, zijn ze makkelijker en beter gaan participeren. 3. Bijdrage aan sociale cohesie. Er zijn zoveel mogelijk koppelingen tot stand gebracht tussen inburgeraars en taalcoaches uit de zelfde wijk. De inburgeraar verkrijgt hierdoor meer contacten in zijn of haar wijk. Daarnaast breiden inburgeraars hun netwerk uit via de groepsgewijze taal-oefenomgeving. Deze activiteiten vonden veelal plaats in wijkcentra, waarbij systematisch aandacht is geweest voor de voorzieningen en de sociale kaart van Almelo. 4. Betrokkenheid van individuele burgers en maatschappelijke organisaties. De taalkoppels zorgen op zichzelf al voor betrokkenheid van individuele burgers, de taalcoaches, bij inburgeraars. Maatschappelijke organisaties die betrokken zijn bij het taalcoachproject: Agens. Capabel Taal, IVIO, Soweco, MAC (Maatschappelijk Activerings Concept), SVA/vrijwilligersvacaturebank, MAS (Maatschappelijke Stages), Wijkgerichte inburgering Ossenkoppelerhoek, de Slinger, enkele re-integratiebureaus. Project Investeren in vrijwilligers en instellingen voor geestelijke gezondheidszorg. Scoop welzijn Jaarverslag

32 5. Effectiviteit inburgeringsprogramma. Vanuit het provinciale project Kleur Bekennen zijn inburgeraars die deelnemen aan het taalcoachproject naar vrijwilligerswerk begeleid. Hierdoor kunnen inburgeraars hun taalniveau vasthouden en vergroten. Dit verhoogt de effectiviteit van het inburgeringprogramma. 6. Zelfredzaamheid. De zelfredzaamheid van de inburgeraar is vergroot doordat deze in staat is gesteld om zijn of haar netwerk uit te breiden en doordat deze beter aansluiting vindt bij de samenleving via de taalcoach, de taaloefengroepen en via vrijwilligerswerk. Cijfers Aangemelde inburgeraars: 291. Aantal taalcoaches: 93. Aantal koppelingen:166. Aantal taaloefengroepen: 11. Taalpunt Het Taalpunt wordt in opdracht van de Stichting Lezen en Schrijven door Scoop in samenwerking met de Bibliotheek Almelo in Almelo uitgevoerd. Participatie, meedoen, en taalverwerving in de praktijk zijn de kernbegrippen van het Taalpunt. Om te kunnen participeren, moeten laaggeletterden, die ook inburgeraars kunnen zijn, beschikken over basiskennis van de Nederlandse taal. Daar kunnen vrijwilligers hen mee helpen. Door hen in de praktijk wegwijs te maken in de Nederlandse taal, onze maatschappij en onze cultuur. Het Taalcoachproject is in 2013 geïntegreerd in het Taalpunt. Vanuit het Taalpunt kunnen zowel laaggeletterden als inburgeraars de Nederlandse taal leren en oefenen. Resultaten De bibliotheek en Scoop welzijn werken sinds voorjaar 2013, in samenwerking met momenteel 22 Almelose alliantiepartners, samen binnen het Taalpunt om verder invulling te geven aan het project Taal voor het Leven. Voor het Taalpunt is een werkgroep opgezet, die wordt ondersteund, evenals de PR-groep voor de werving en selectie van zowel vrijwilligers als deelnemers. Op dit moment volgens ruim 100 inwoners van Almelo een taaltraject bij een getrainde vrijwilliger. Zij maken zoveel mogelijk gebruik van de materialen, ter beschikking gesteld door Taal voor het Leven. Het aantal autochtone deelnemers is nog beperkt, maar het bereiken van deze groep blijft een speerpunt. Het gebruik van de ontwikkelde taalmeter zal naar verwachting veel autochtone laaggeletterden zichtbaar maken. Cijfers Aantal taaltrajecten bij een getrainde vrijwilliger: 100. Aantal taalgroepen: 11 groepen met 13 groepsdocenten en 10 groepsvrijwilligers. Aantal opgeleide taaltrainers ten behoeve van laaggeletterden: 65. Scoop welzijn Jaarverslag

33 Thuisadministratie In opdracht van de gemeente Almelo is vanaf mei 2013 het project Thuisadministratie ondersteund door Scoop en MWnwT. In dit project trainen vrijwilligers tot een jaar lang mensen met het opzetten en bijhouden van hun persoonlijke administratie, zodat zij deze daarna zelf goed kunnen bijhouden. Resultaten In 2013 zijn zowel trajecten in samenwerking met MWnwT uitgevoerd als rechtstreekse hulpvragen aan Thuisadministratie afgehandeld. In mei werd gestart met 19 vrijwilligers. In verband met de vele hulpvragen is dit aantal uitgebreid tot 25 vrijwilligers. Cijfers Aantal hulpvragen over 2013: 71. Aantal afgehandeld aanvragen: 24. Aantal afgeronde koppelingen: 10. Aantal aangemelde vrijwilligers: 6. Scoop welzijn Jaarverslag

34 7.6 Scoop Ouderen Maatschappelijke effecten Het beleid van de gemeente Almelo is erop gericht autochtone en allochtone ouderen in hun vertrouwde omgeving zelfstandig te laten wonen en leven. Het merendeel van de ouderen redt zich hierin geheel zelfstandig, soms met hulp van zorg- en welzijnsorganisaties, mantelzorgers of vrijwillige inzet. Een kleiner deel van de doelgroep ouderen heeft meer moeite om de zelfstandigheid te waarborgen. De gemeente Almelo wil dat ouderen met een beperking, psychische en/of psychosociale problemen, conform de gedachte achter de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, zich betrokken voelen bij de samenleving en zich uitgenodigd voelen om er actief aan bij te dragen. We willen bereiken dat: a) De zelfredzaamheid van ouderen toeneemt en dat zij daardoor zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen en leven. b) Ouderen meer gaan meedoen aan de samenleving. c) Een stijging van het sociaal isolement onder kwetsbare ouderen wordt tegengegaan. Onder kwetsbare ouderen verstaan we: - ouderen met psychosociale problemen (waaronder sociaal isolement, lage - zelfwaardering en eenzaamheid), of een combinatie van psychosociale problemen en psychische problemen en/of een lichamelijke beperking - ouderen met een lage sociale status (waaronder een laag inkomen, dit is een inkomen op of onder het sociaal minimum) - alleenstaande ouderen. Onder a) en b) wordt ook verstaan het voorkomen dat ouderen op termijn tot de groep van kwetsbare ouderen gaan behoren die in een sociaal isolement verkeren. Onder een oudere wordt in het algemeen verstaan een man of een vrouw ouder dan 65 jaar. De kwetsbaarheid neemt toe vanaf 75 jaar. Voor niet westers allochtone ouderen (met name alleenstaande vrouwen) die doorgaans eerder met problemen of beperkingen worden geconfronteerd, wordt de leeftijd waarop de kwetsbaarheid toeneemt, gesteld op 65 jaar. Resultaten maatschappelijke vraag gemeente Almelo - Inzicht in benodigde ondersteuning van 75-plussers in Almelo zodat zij langer zelfstandig kunnen blijven wonen. - Minimaal 70% van het aantal kwetsbare ouderen dat ondersteuning en begeleiding vraagt bij Scoop, heeft na de interventie verbeterde vaardigheden en kennis om aan het eind van 2013 succesvol zelfredzaam te zijn en zelfstandig te wonen en te leven. Scoop controleert aan het eind van de interventie of men denkt hiermee geholpen te zijn. Dit kan door middel van een eenvoudig tevredenheidsonderzoek. - In 2013 nemen meer kwetsbare ouderen deel aan een passende activiteit, voorziening of organisatie dan in Minimaal 30% van het aantal kwetsbare ouderen dat regelmatig deelneemt aan passende maatschappelijke en sociaal-culturele activiteiten van Scoop, heeft een sociale stijging doorgemaakt. Om dit te meten wordt aangesloten bij het begrippenkader van de participatieladder (www.participatieladder.nl) en wordt een eenvoudige vragenlijst ontworpen. Scoop welzijn Jaarverslag

35 Resultaten De resultaten zijn bereikt door het geven van informatie, advies en individuele ondersteuning en het uitvoeren van sociaal culturele activiteiten. Dit gebeurde via de volgende projecten: Huisbezoeken aan 75+ers en allochtone ouderen vanaf 60 jaar; Senioren Advies Team; Ouderenadvieswerk(professioneel); Informatiewijzer voor ouderen; Wijkgericht ouderenwerk; Telefooncirkel; Samen Actief; Pro-Veid; Activiteitenprogramma Dienstencentrum de Riet en Trefpunt Elisabeth; Senioren maken school; Huiskamerproject. Er is inzicht verkregen in en de benodigde ondersteuning gegeven aan 75-plussers in Almelo via de huisbezoeken aan 75-plussers, zodat zij langer zelfstandig konden blijven wonen. Van het aantal kwetsbare ouderen dat ondersteuning en begeleiding vraagt bij Scoop, heeft 95% na de interventie via een eenvoudig tevredenheidsonderzoek aangegeven succesvol zelfredzaam te zijn om weer zelfstandig te wonen en verder te leven. In 2013 nemen meer kwetsbare ouderen deel aan een passende activiteit of voorziening dan in Niet is gemeten hoeveel kwetsbare ouderen, die regelmatig deelnemen aan passende maatschappelijke en sociaal-culturele activiteiten van Scoop, een sociale stijging hebben doorgemaakt. In het algemeen kan gesteld worden dat bij ouderen het voorkomen van sociale daling vaker als doel kan worden gesteld dan het realiseren van sociale stijging. Cijfers Scoop ouderen bereikte in kwetsbare ouderen. In Trefpunt Elisabeth en Dienstencentrum De Riet zijn in totaal drempeloverschrijdingen geteld. In 2013 zijn 158 vrijwilligers bij Scoop ouderen actief, variërend in leeftijd van 25 tot 87 jaar. Scoop welzijn Jaarverslag

36 B. Jaarrekening 2013 Scoop welzijn Jaarverslag

37 1. Geconsolideerde balans per 31 december 2013 (na resultaatbestemming) Vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Vlottende activa Voorraden Debiteuren Overige vordering/overlopende activa Liquide middelen Eigen vermogen Stichtingskapitaal Bestemmingsreserves Bestemmingsfondsen Algemene reserve Egalisatierekeningen Investeringssubsidie Voorzieningen Opb. weerstandscap. structureel Opb. weerstandscap. Incidenteel Reorganisatie Renovatie/verbouwing Plesmanweg Jubilea-uitkeringen personeel Kortlopende schulden Crediteuren Belastingen/premies sociale verzekeringen Overige schulden/overlopende passiva Scoop welzijn Jaarverslag

38 2. Geconsolideerde staat van baten en lasten over Begroting Subsidies/bijdragen Gemeente Almelo Projecten Ouderbijdragen Peuteropvang Overige inkomsten Kosten Personeelskosten Afschrijvingskosten Huisvestingskosten Organisatiekosten Verkoopkosten Uitvoerings- en activiteitskosten Bezuinigingsdoelstelling Fusie, frictie en overdrachtskosten Rentebaten Exploitatieresultaat Baten en lasten voorgaande jaren Bijzondere baten en lasten Resultaat Resultaatverdeling Te verdelen resultaat Onttrekkingen aan bestemd eigen vermogen: Maatschappelijke Vraag Nieuwe brede organisatie Ontwikkeling nieuw samenspel Vervanging inventaris / verhuizing Toegevoegd aan algemene reserve Scoop welzijn Jaarverslag

39 3. Toelichting behorende tot de geconsolideerde jaarrekening 2013 Stichting Scoop Welzijn sluit het boekjaar 2013 af met een negatief resultaat van Omdat er na resultaatverdeling een aantal posten ten laste van bestemmingsreserves worden gebracht is in dit negatieve resultaat voorzien. De belangrijkste financiële ontwikkelingen bij Scoop over 2013 zijn: - De opbrengsten zijn hoger dan begroot. Dit wordt volledig veroorzaakt door de aanvullende projecten die in 2013 zijn uitgevoerd ten opzichte van de Maatschappelijk vraag vanuit de gemeente Almelo - Na resultaatverdeling wordt er toegevoegd aan de algemene reserve. In de begroting was rekening gehouden met een toename van de weerstandscapaciteit van In 2013 is Scoop verhuisd naar de Plesmanweg in Almelo. De verbouwings- en inrichtingskosten zijn na resultaatverdeling aan de betreffende bestemmingsreserve onttrokken. Ook de kosten met betrekking tot de fusie en oprichting van De Nieuwe Organisatie zijn na resultaatverdeling aan een bestemmingsreserve onttrokken. Resultaatverdeling 2013 Het negatieve resultaat van 2013 ad is als volgt verdeeld: onttrokken aan de bestemmingsreserve verhuizing onttrokken aan het bestemmingsfonds ontwikkeling nieuw samenspel toegevoegd aan de algemene reserve Vooruitlopend op de definitieve besluitvorming van de Raad van Toezicht is bovenstaande resultaatverdeling in de jaarrekening verwerkt. Waarderingsgrondslagen De jaarrekening van Stichting Scoop Welzijn wordt opgesteld met inachtneming van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving betreffende organisaties zonder winststreven (RJ 640). Voor zover niet anders is vermeld, zijn activa en passiva opgenomen voor de nominale waarde. Consolidatie In deze geconsolideerde jaarrekening zijn gegevens verwerkt van Stichting Scoop en Stichting Voka. Er is sprake van een personele unie tussen beide stichtingen. Materiële vaste activa De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingprijs verminderd met de op basis van de geschatte economische levensduur bepaalde afschrijvingen. De afschrijvingen van de vaste activa zijn gebaseerd op een vast percentage van de verkrijgingprijs. Voorraden De voorraad kantoorbenodigdheden en overige voorraden zijn gewaardeerd tegen verkrijgingprijs dan wel lagere marktwaarde, daar waar nodig onder aftrek van een voorziening voor het risico van incourantheid. Scoop welzijn Jaarverslag

40 Vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva De vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva worden opgenomen tegen nominale waarde; waardering van vorderingen geschiedt onder aftrek van een voorziening wegens oninbaarheid, gebaseerd op een individuele beoordeling van de vorderingen. Bestemmingsreserves en fondsen Bestemmingsreserves en fondsen worden gescheiden van de voorzieningen en maken onderdeel uit van het eigen vermogen van de stichting. Voor het deel van het eigen vermogen dat is afgezonderd omdat daaraan een beperktere bestedingsmogelijkheid is gegeven dan de doelstelling van de stichting zou zijn toegestaan en deze beperking door derden is aangebracht, dan dient dit deel te worden aangemerkt als een bestemmingsfonds. Indien de beperking niet door derden maar door het bestuur van de stichting is aangebracht dan wordt dit afgezonderde gedeelte van het vermogen opgenomen in een bestemmingsreserve. Uitgaven welke worden gedekt uit de bestemmingsreserves en fondsen worden in de exploitatierekening verantwoord. Egalisatierekeningen Investeringssubsidies zijn subsidies voor bestedingen die worden toegerekend aan een aantal jaren waarin de besteding wordt geacht een nuttig effect op te leveren. Ontvangen investeringsubsidies worden opgenomen in de balans. Uit de gepassiveerde subsidies vindt jaarlijks ten gunste van de exploitatie een gedeeltelijke vrijval plaats. Dit gedeelte wordt systematisch bepaald met inachtneming van de wijze waarop de besteding waarvoor de subsidie is verleend zelf in de jaarrekening wordt verwerkt. Voorzieningen Voorzieningen worden opgenomen indien en voorzover er op balansdatum sprake is van een verplichting (feitelijk of in rechte afdwingbaar) waarvoor een betrouwbare schatting kan worden gemaakt. Voor de afwikkeling van de verplichting is het waarschijnlijk dat er een uitstroom van middelen plaats zal vinden. Resultaat Als resultaat is verantwoord de in het boekjaar ontvangen subsidies/bijdragen verminderd met de gemaakte kosten op historische basis. De resultaten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin ze zijn gerealiseerd; exploitatieverliezen worden verantwoord zodra ze voorzienbaar zijn. WNT Op 1 januari 2013 is de Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) in werking getreden. In deze nieuwe wet zijn regels vastgelegd over de maximale bezoldiging van bestuurders en topfunctionarissen in de (semi)publieke sector. Jaarlijks wordt de WNT-norm vastgesteld in een ministeriële regeling. Voor de uitvoering van de WNT in de (semi)publieke sector heeft de instelling zich gehouden aan de Beleidsregel toepassing WNT. De instelling heeft de Beleidsregels toepassing WNT als normenkader bij het opmaken van deze jaarrekening gehanteerd. De Aanpassingswet WNT, die onderdeel is van dit normenkader, is nog niet door de Eerste Kamer aangenomen, hetgeen kan leiden tot aanpassingen van de verstrekte informatie uit hoofde van de Aanpassingswet WNT. Scoop welzijn Jaarverslag

41 C. Overige gegevens Scoop welzijn Jaarverslag

42 1. Vaststelling jaarrekening 2013 De Raad van Toezicht en het Bestuur van Scoop stellen op 19 maart 2014 jaarrekening 2013 vast. Scoop welzijn Jaarverslag

43

44

45 D. Bijlagen Scoop welzijn Jaarverslag

46 Bijlage 1. Organogrammen Scoop welzijn Jaarverslag

Onderwijs- en jeugdbeleid 24 september Terug naar eerste pagina

Onderwijs- en jeugdbeleid 24 september Terug naar eerste pagina Onderwijs- en jeugdbeleid 24 september 2009 Programma 1. Opening door wethouder Everink 2. Toelichting op gemeentelijk onderwijs- en jeugdbeleid Locale Educatieve Agenda (LEA) Centrum voor Jeugd en Gezin

Nadere informatie

3 e rapportage van het innovatieproject wijkgerichte inburgering in de wijk Meerzicht.

3 e rapportage van het innovatieproject wijkgerichte inburgering in de wijk Meerzicht. Deelproject 3 Opvoeding en Onderwijs 3 e rapportage van het innovatieproject wijkgerichte inburgering in de wijk Meerzicht. Gemeente Zoetermeer Januari 2011 Innovatie project wijkgerichte inburgering 1

Nadere informatie

Lokaal Educatieve Agenda Breda samenvatting

Lokaal Educatieve Agenda Breda samenvatting Lokaal Educatieve Agenda Breda samenvatting LEA en partners LEA staat symbool voor de Bredase jeugd van 0 tot 23 jaar die alle kansen krijgt om een goede schoolloopbaan te doorlopen: een kind van 0 tot

Nadere informatie

Scoop jaarverslag 2014

Scoop jaarverslag 2014 Scoop jaarverslag 2014 Scoop Jaarverslag 2014 07.04.2015 1 Inhoudsopgave JAARVERSLAG 2014... 4 I. Organisatiegegevens... 5 1. Doel van de stichting... 5 2. De Nieuwe organisatie... 5 3. Werkgebied... 5

Nadere informatie

Subsidie uitvraag Welzijnswerk 2017

Subsidie uitvraag Welzijnswerk 2017 Subsidie uitvraag Welzijnswerk 2017 In beweging komen Ontwikkelen Meedoen Met lef! Oktober, 2016 1. Inleiding In 2015 en 2016 gingen wij Meiinoar op reis en die reis gaat verder. De reis wordt intensiever

Nadere informatie

de veiligheid in de dorpen te behouden en waar mogelijk te versterken en overlast tegen te gaan.

de veiligheid in de dorpen te behouden en waar mogelijk te versterken en overlast tegen te gaan. Prestatieafspraken Jongeren(opbouw)werk 2012 In de kaders staan de doelstellingen van de productgroepen zoals de gemeente Geldermalsen die kent in het kader van de WMO. Per kader zijn de relevante doelstellingen

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Landstede Welzijn Bathmen

Jaarverslag 2014 Landstede Welzijn Bathmen Jaarverslag 2014 Landstede Welzijn Bathmen Landstede Welzijn Raalte Passage 13 8102 EW Raalte 088-8508275 Voorwoord Voor u ligt ons jaarverslag van 2014. 2014 stond wederom in het teken van verandering.

Nadere informatie

Visie Jongerenwerk Leidschendam-Voorburg

Visie Jongerenwerk Leidschendam-Voorburg Visie Jongerenwerk Leidschendam-Voorburg Juni 2014 Waarom een visie? Al sinds het bestaan van het vak jongerenwerk is er onduidelijkheid over wat jongerenwerk precies inhoudt. Hierover is doorgaans geen

Nadere informatie

Informatie voor doorverwijzers Aanbod taalcoaching

Informatie voor doorverwijzers Aanbod taalcoaching Informatie voor doorverwijzers Aanbod taalcoaching Taal doet meer Taal doet meer heeft een niet meer weg te denken rol in de Utrechtse samenleving op het gebied van integratie en participatie. Door taal

Nadere informatie

Informatie voor doorverwijzers. Aanbod ISKB taalcoaching

Informatie voor doorverwijzers. Aanbod ISKB taalcoaching Informatie voor doorverwijzers Aanbod ISKB taalcoaching 25 jaar ISKB Taal en meer In 2011 vierde de ISKB met vrijwilligers, cursisten en leerlingen haar 25 jarig bestaan. We hebben een niet meer weg te

Nadere informatie

Voorbeeldadvies Cijfers

Voorbeeldadvies Cijfers Voorbeeldadvies GGD Twente heeft de taak de gezondheid van de Twentse jeugd, volwassenen en ouderen in kaart te brengen. In dit kader worden diverse gezondheidsmonitoren afgenomen om inzicht te verkrijgen

Nadere informatie

Kinderen/jeugdigen hebben hun plek in de openbare ruimte/de samenleving. Een sterk jeugd- en jongerenwerk gebaseerd op Welzijn Nieuwe Stijl

Kinderen/jeugdigen hebben hun plek in de openbare ruimte/de samenleving. Een sterk jeugd- en jongerenwerk gebaseerd op Welzijn Nieuwe Stijl Vrije Tijd 2012- Optimale ontmoetings- en De jeugd faciliteren om elkaar te ontwikkelingsmogelijkheden voor ontmoeten in de eigen omgeving kinderen en jeugdigen zodat zij hun sociale netwerken opbouwen

Nadere informatie

Onderwerp voortgangsrapportage brede school ontwikkeling

Onderwerp voortgangsrapportage brede school ontwikkeling Wethouder van Onderwijs, Jeugdzaken en Sport S. Dekker Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12 600, 2500 DJ Den Haag Aan de Voorzitter van de Commissie Jeugd en Burgerschap Uw brief van Uw kenmerk Ons

Nadere informatie

Welkom. Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht

Welkom. Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht Welkom Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht Inhoud Inrichting werkwijze wijkteams Leeuwarden Verdieping in schuldhulpverlening Verdieping

Nadere informatie

Stichting Wel.kom - Holding Stichting Wel.kom - Venlo/Beesel Stichting Wel.kom - Roermond

Stichting Wel.kom - Holding Stichting Wel.kom - Venlo/Beesel Stichting Wel.kom - Roermond Stichting Wel.kom - Holding Stichting Wel.kom - Venlo/Beesel Stichting Wel.kom - Roermond Inhoudsopgave Welkomstwoord Missie en visie Organisatiestructuur Dienstverlening en aanbod Informatie voor vrijwilligers

Nadere informatie

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten:

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten: Opdrachtformulering kwartiermaker integrale welzijnsopdracht Aanleiding De gemeenteraad van de gemeente Tiel heeft in haar vergadering van juli 2014 het besluit genomen om een inhoudelijke discussie te

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING

PROGRAMMABEGROTING PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 Programma 1 : Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs 1A Lokale gezondheidszorg Inleiding Op grond van de Wet publieke gezondheid (Wpg) heeft de gemeente de taak door middel van

Nadere informatie

Conceptvisie Brede Scholen in Sliedrecht Samenwerken & verbinden voor de jeugd

Conceptvisie Brede Scholen in Sliedrecht Samenwerken & verbinden voor de jeugd Conceptvisie Brede Scholen in Sliedrecht Samenwerken & verbinden voor de jeugd Opdrachtgever: Hans Tanis, Wethouder Onderwijs Auteurs: Hans Erkens en Diana Vonk Datum: 9 oktober 2013 Inleiding 1.1. Aanleiding

Nadere informatie

De lessen kunnen op elk gewenst tijdstip bekeken worden. Aantal deelnemers. Pedagoog. Jeugdverpleegkundige.

De lessen kunnen op elk gewenst tijdstip bekeken worden. Aantal deelnemers. Pedagoog. Jeugdverpleegkundige. 4.2.12. Digitale opvoedondersteuning voor ouders van het jonge kind Ondersteuning in de vorm van een aantal online lessen voor ouders met kinderen tot 4 jaar, om ze voor te bereiden op de (toekomstige)

Nadere informatie

Samen maken. mogelijk. wij meedoen voor jeugd ONDERSTEUNING BIJ LEVEN MET EEN BEPERKING

Samen maken. mogelijk. wij meedoen voor jeugd ONDERSTEUNING BIJ LEVEN MET EEN BEPERKING Samen maken wij meedoen voor jeugd mogelijk Kinderen en jongeren met een beperking moeten de kans krijgen zich optimaal te ontwikkelen, zodat zij zo zelfstandig mogelijk mee kunnen doen in de maatschappij.

Nadere informatie

Subsidieplafonds Subsidieplafonds 2016

Subsidieplafonds Subsidieplafonds 2016 Subsidieplafonds Subsidieplafonds 1 0360_15 Subsidieplafonds V1 Subsidieplafonds 2 Subsidieplafonds Beoogd Maatschappelijk Effect stelling Bedrag Jaarlijkse subsidie Samenredzaamheid 1. Ambitie Bewoners

Nadere informatie

INFORMATIE VOOR OUDERS HAPPY EN HEALTHY

INFORMATIE VOOR OUDERS HAPPY EN HEALTHY INFORMATIE VOOR OUDERS HAPPY EN HEALTHY Inleiding Steeds meer kinderen hebben al op jongere leeftijd te maken met overgewicht. Dit gaat niet altijd automatisch over wanneer zij in de puberteit komen en

Nadere informatie

Peuterwerk in het sociaal domein

Peuterwerk in het sociaal domein Peuterwerk in het sociaal domein Position Paper Februari 2017 1 Visie op peuterwerk in het sociaal domein De SER, landelijke politieke partijen en gemeenten onderstrepen dat sociaal beleid méér is dan

Nadere informatie

Alle bestuursleden zijn gezamenlijk bevoegd om besluiten te nemen namens stichting Meridiaan.

Alle bestuursleden zijn gezamenlijk bevoegd om besluiten te nemen namens stichting Meridiaan. Algemene gegevens Stichting Meridiaan Meridiaan 40 3813 AW Amersfoort www.stichtingmeridiaan.nl RSIN 816179281 KvK Inschrijvingsnummer 32116451 Doel Het doel van Stichting Meridiaan kan samengevat worden

Nadere informatie

Deze tijd vraagt om creativiteit

Deze tijd vraagt om creativiteit 12 april 2012 Werkplaats Onderneem met zin! Deze tijd vraagt om creativiteit Participeren/ Meedoen naar vermogen Schakelen en verbinden Wim Roelofs Integrale aanpak en noodzaak om te schakelen en te verbinden

Nadere informatie

Jeugdbeleid en de lokale educatieve agenda

Jeugdbeleid en de lokale educatieve agenda Jeugdbeleid en de lokale educatieve agenda Workshop verzorgd door: Rob Gilsing (SCP) Hans Migchielsen (Jeugd en Onderwijs) Opzet: inhoudelijke karakterisering lokaal educatieve agenda: Landelijk (relatie

Nadere informatie

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013,

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013, KOERS 2014-2015 3 Het (zorg)landschap waarin wij opereren verandert ingrijpend. De kern hiervan is de Kanteling, wat inhoudt dat de eigen kracht van burgers over de hele breedte van de samenleving uitgangspunt

Nadere informatie

Voor een sterke basis. Wet- en regelgeving voor positieve ontwikkeling in opvang en onderwijs

Voor een sterke basis. Wet- en regelgeving voor positieve ontwikkeling in opvang en onderwijs Voor een sterke basis Wet- en regelgeving voor positieve ontwikkeling in opvang en onderwijs Overzicht wettelijke verplichtingen in jeugd, onderwijs en opvang Gemeenten zijn uitvoerders van overheidsbeleid;

Nadere informatie

Nieuwsbrief Centrum voor Jeugd en Gezin Roosendaal

Nieuwsbrief Centrum voor Jeugd en Gezin Roosendaal Nieuws voor professionals op het gebied van opvoeden en opgroeien 10 Nieuwsbrief Centrum voor Jeugd en Gezin Roosendaal In deze nieuwsbrief vindt u als professional, informatie over de ontwikkelingen van

Nadere informatie

Stichting Kinderopvang Alkmaar. Pedagogisch Beleid. Peuterspeelzalen

Stichting Kinderopvang Alkmaar. Pedagogisch Beleid. Peuterspeelzalen Stichting Kinderopvang Alkmaar Pedagogisch Beleid Peuterspeelzalen Inhoudsopgave 1. INLEIDING...3 2. DOEL VAN HET BELEID...3 2.1 ALGEMEEN...3 2.2 BIJDRAGE AAN ORGANISATIEDOELEN...3 2.3 ROLLEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN...4

Nadere informatie

t Marheem is een brede welzijnsinstelling die gemeentelijk beleid op het gebied van maatschappelijke ondersteuning uitvoert.

t Marheem is een brede welzijnsinstelling die gemeentelijk beleid op het gebied van maatschappelijke ondersteuning uitvoert. Werkplan 2014 Werkplan 2014 Woord vooraf t Marheem is een brede welzijnsinstelling die gemeentelijk beleid op het gebied van maatschappelijke ondersteuning uitvoert. Het werkveld maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad

Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad n.v.t. W.F. Mulckhuijse (SP), R. Pet (GroenLinks), K.G. van Rijn (PvdA), K. Jongejan (VVD) In te vullen door Raadsgriffie Portefeuillehouder nvt nvt RV-nummer: RV-68/2008

Nadere informatie

Beleidregels Sociaal Cultureel Werk 2005 (en verder)

Beleidregels Sociaal Cultureel Werk 2005 (en verder) Beleidregels Sociaal Cultureel Werk 2005 (en verder) 1. Beleidsterrein Beleidstaak: Sociaal Cultureel Werk Beheerstaak: Samenlevingsopbouwwerk, functienummer 630.00 Dit beleidsterrein omvat kinderwerk,

Nadere informatie

Startnotitie. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014. Versie: 21 april 2011 1

Startnotitie. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014. Versie: 21 april 2011 1 Startnotitie Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014 Versie: 21 april 2011 1 1. Aanleiding 1.1. Voor u ligt de startnotitie vrijwilligersbeleid, directe aanleiding voor deze startnotitie

Nadere informatie

Commissienotitie. Onderwerp Alcohol 16 min geen goed begin. Status Informerend

Commissienotitie. Onderwerp Alcohol 16 min geen goed begin. Status Informerend Onderwerp Alcohol 16 min geen goed begin Status Informerend Voorstel 1. Kennis te nemen van de activiteiten die in Boxtel en Veghel worden ondernomen in het kader van het project Alcohol 16 min geen goed

Nadere informatie

Prestatie-overeenkomst subsidie peuterspeelzaal Lennisheuvel en WE- doelgroepkinderen in 2016: H. SchujjŗmşíP-^''^

Prestatie-overeenkomst subsidie peuterspeelzaal Lennisheuvel en WE- doelgroepkinderen in 2016: H. SchujjŗmşíP-^''^ Prestatie-overeenkomst subsidie peuterspeelzaal Lennisheuvel en WE- doelgroepkinderen in 2016: Activiteit; Stellers: Conny van Aarle Akkoord: Gemeente Boxtel, afd. Maatschappelijke Ontwikkeling H. Schuurman;

Nadere informatie

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING December 2012 INLEIDING Het beleidsplan Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) 2008-2011 heeft een wettelijk bepaalde werkingsduur van vier jaren. In 2012 is besloten dit beleidsplan met één jaar te

Nadere informatie

Alle diensten hebben tot doel te stimuleren dat gebruikers meedoen aan de samenleving en het opruimen van eventuele participatieblokkades.

Alle diensten hebben tot doel te stimuleren dat gebruikers meedoen aan de samenleving en het opruimen van eventuele participatieblokkades. Welzijn is meedoen. Alle diensten hebben tot doel te stimuleren dat gebruikers meedoen aan de samenleving en het opruimen van eventuele participatieblokkades. Kwetsbare inwoners worden gedefinieerd als:

Nadere informatie

Huis van Renkum. Doelen waaraan wordt bijgedragen

Huis van Renkum. Doelen waaraan wordt bijgedragen Huis van Renkum Doelen waaraan wordt bijgedragen Het Huis van Renkum draagt in de meest brede zin bij aan het hoofddoel van de gemeente Renkum: het vergroten van de zelfredzaamheid, het sociaal functioneren

Nadere informatie

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid:

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: 2 juni 2014 Sociaal Domein Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: Jeugdzorg, AWBZ-begeleiding naar Wmo, Participatiewet. Samenhang met ontwikkelingen Publieke Gezondheidszorg en Passend

Nadere informatie

Taal verbindt mensen Wij verbinden mensen met taal Want Taal doet meer dan schrijven, spreken en lezen Het is de sleutel naar een nieuwe toekomst!

Taal verbindt mensen Wij verbinden mensen met taal Want Taal doet meer dan schrijven, spreken en lezen Het is de sleutel naar een nieuwe toekomst! Taal verbindt mensen Wij verbinden mensen met taal Want Taal doet meer dan schrijven, spreken en lezen Het is de sleutel naar een nieuwe toekomst! Taal doet meer In Utrecht wonen meer dan 15.000 volwassenen

Nadere informatie

Geachte leden van de commissie Ruimte en Vastgoed,

Geachte leden van de commissie Ruimte en Vastgoed, Geachte leden van de commissie Ruimte en Vastgoed, Bij uw commissievergadering van 14 februari heb ik u, namens het college van burgemeester en wethouders, toegezegd, de aanpak van Krachtwijk Actief te

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER ACTIVITEITENSUBSIDIE 2016:

AANVRAAGFORMULIER ACTIVITEITENSUBSIDIE 2016: Puntentotaal vraag 3: (in te vullen door interne subsidiecommissie): AANVRAAGFORMULIER ACTIVITEITENSUBSIDIE 2016: 1. Aanvrager Naam organisatie Postadres Postcode + plaats Bezoekadres Postcode + plaats

Nadere informatie

Piramide. Dé educatieve methode voor alle jonge kinderen

Piramide. Dé educatieve methode voor alle jonge kinderen Voor- en vroegschoolse educatie Piramide Piramide Dé educatieve methode voor alle jonge kinderen Geeft jonge kinderen de kans zich optimaal te ontwikkelen Biedt houvast en ruimte voor pedagogisch medewerkers,

Nadere informatie

Informatie voor doorverwijzers Aanbod taalcoaching

Informatie voor doorverwijzers Aanbod taalcoaching Informatie voor doorverwijzers Aanbod taalcoaching Taal doet meer Taal doet meer heeft een niet meer weg te denken rol in de Utrechtse samenleving op het gebied van integratie en participatie. Door taal

Nadere informatie

Werkplan. Versie 30 september 2015

Werkplan. Versie 30 september 2015 Werkplan 2016 Versie 30 september 2015 Werkplan 2016 mfc t Marheem Woord vooraf t Marheem is een brede welzijnsinstelling die gemeentelijk beleid op het gebied van maatschappelijke ondersteuning uitvoert.

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

2016 Gemeentelijke rapportage Gezondheidsbevordering Jeugd

2016 Gemeentelijke rapportage Gezondheidsbevordering Jeugd 2016 Gemeentelijke rapportage Gezondheidsbevordering Jeugd Gemeente Leiderdorp is een werkwijze van Gemeentelijke rapportage Gezondheidsbevordering Jeugd 2016 Gemeente Leiderdorp Verantwoordingsperiode

Nadere informatie

in 2013 Kompaan en De Bocht

in 2013 Kompaan en De Bocht Kompaan en De Bocht in 2013 In het maatschappelijk jaardocument van 2013 staat een uitgebreider (financieel) jaarverslag over Kompaan en De Bocht. U kunt dit vinden op www.jaarverslagenzorg.nl Steeds sterker

Nadere informatie

Stichting Jong Actief Trajecten

Stichting Jong Actief Trajecten Participatieladder Jong Actief Trede 6: Betaald werk Re-integratie Trede 5: Betaald werk met ondersteuning Re-integratie Trede 4: Onbetaald werk Sociale Activering / Dagbesteding Trede 3: Deelname georganiseerde

Nadere informatie

Investeren in opvoeden en opgroeien loont!

Investeren in opvoeden en opgroeien loont! Investeren in opvoeden en opgroeien loont! Kosteneffectiviteit van de preventie van pedagogische, psychosociale en psychosomatische problematiek door de jeugdgezondheidszorg Investeren in opvoeden en opgroeien

Nadere informatie

Herijking subsidierelatie ONIS: opdracht aan ONIS

Herijking subsidierelatie ONIS: opdracht aan ONIS Bijlage 2 Bestuursrapportage uitvoeringsplannen Beleidsplan Wmo 2012-2015 Asten-Someren Herijking subsidierelatie ONIS: opdracht aan ONIS Inleiding In het kader van de kerntakendiscussie is besloten dat

Nadere informatie

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost Regionale visie op welzijn Brabant Noordoost-oost Inleiding Als gemeenten willen we samen met burgers, organisaties en instellingen inspelen op de wensen en behoeften van de steeds veranderende samenleving.

Nadere informatie

Nieuwe koers brede school

Nieuwe koers brede school bijlage bij beleidsvoorstel Brede Talentontwikkeling in de Kindcentra 28 mei 2013 Nieuwe koers brede school (november 2012) 1. Waarom een nieuwe koers? De gemeente Enschede wil investeren in de jeugd.

Nadere informatie

Verslaglegging bestuur

Verslaglegging bestuur Verslaglegging bestuur Als bestuur van het Stichting Present Putten (Present Putten) kijken we met een tevreden blik terug op het jaar 2014. Present Putten heeft veel betekenisvolle projecten mogelijk

Nadere informatie

JAARVERSLAG WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM 2010-2011

JAARVERSLAG WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM 2010-2011 JAARVERSLAG WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM 2010-2011 Inleiding Sinds 1 januari 2007 is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) van kracht. Het doel van de wet is dat iedereen kan meedoen in de maatschappij,

Nadere informatie

Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014

Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014 Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014 Inleiding Uit onze gemeentelijke armoedemonitor 1 blijkt dat Leeuwarden een stad is met een relatief groot armoedeprobleem. Een probleem dat nog steeds

Nadere informatie

ambitieakkoord stichting jongeren op gezond gewicht

ambitieakkoord stichting jongeren op gezond gewicht akkoord stichting jongeren op gezond gewicht De stichting Jongeren Op Gezond Gewicht en haar partners verbinden zich met dit akkoord gezamenlijk, elk vanuit de eigen verantwoordelijkheid, in de periode

Nadere informatie

Een brede Kinderopvang

Een brede Kinderopvang Een brede Kinderopvang REFLECTIES door Jan Van Gils Onderzoekscentrum Kind en Samenleving jvangils@k-s.be Tweede Studiedag Brede School Vlaams Parlement 16 mei 2008 TOREN VAN BABEL versus DRIE PERSPECTIEVEN

Nadere informatie

Financieel jaarverslag

Financieel jaarverslag Financieel jaarverslag Sociaal makelen in West en Noordwest Utrecht 2013 Dit is het eerste jaarverslag van de Stichting Me kaar, betreffende de periode augustus tot en met december 2013. Me kaar werd op

Nadere informatie

Leerdam, 17 februari Betreft: aanvraag financiële ondersteuning ontwikkeling Integraal KindCentrum van 0-13 jarigen in Leerdam.

Leerdam, 17 februari Betreft: aanvraag financiële ondersteuning ontwikkeling Integraal KindCentrum van 0-13 jarigen in Leerdam. Leerdam, 17 februari 2016. Aan het bestuur van O2A5 Dam 1 4241 BL Arkel. Betreft: aanvraag financiële ondersteuning ontwikkeling Integraal KindCentrum van 0-13 jarigen in Leerdam. Geachte toetsingscommissie,

Nadere informatie

4.3. Aanbod voor (ouders van) basisschoolkinderen

4.3. Aanbod voor (ouders van) basisschoolkinderen Alle ouders met kinderen tot 4 jaar die in ons werkgebied wonen. Pedagoog. 4.3. Aanbod voor (ouders van) basisschoolkinderen Dit aanbod is gericht op kinderen die naar de basisschool gaan en hun ouders.

Nadere informatie

Bestuurlijk overleg Jeugd & Onderwijs: Operatie Amersfoort Jong II 2013-2014. 9 december 2013

Bestuurlijk overleg Jeugd & Onderwijs: Operatie Amersfoort Jong II 2013-2014. 9 december 2013 Bestuurlijk overleg Jeugd & Onderwijs: Operatie Amersfoort Jong II 2013-2014 9 december 2013 Vooraf Formele bekrachtiging evaluatie doelstellingen 2013 en vaststellen doelstelling 2014 In tegenstelling

Nadere informatie

DE BASIS EN SPEERPUNTEN VOOR

DE BASIS EN SPEERPUNTEN VOOR 1 JAARPLAN 2015 Voorwoord Het jaar 2014 is bijzonder succesvol geweest voor Present Rotterdam. Met succes zijn we op weg naar een stabiele organisatie met vaste partners, hebben we veel groepen vrijwilligers

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Peuterspeelzalen Hillegom 2015

Jaarverslag Stichting Peuterspeelzalen Hillegom 2015 Jaarverslag Stichting Peuterspeelzalen Hillegom 2015 Inhoud Inleiding... 2 Doelstelling... 3 Voor- en vroegschoolse opvang (vve)... 4 Feiten en cijfers... 7 HRM... 8 1 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag

Nadere informatie

Beleidsplan Maatschappelijke stage Vmbo, Havo en Vwo Elzendaalcollege

Beleidsplan Maatschappelijke stage Vmbo, Havo en Vwo Elzendaalcollege Beleidsplan Maatschappelijke stage Vmbo, Havo en Vwo Elzendaalcollege.. Samen ontdekken waar je goed in bent Inhoud: 1. Wat wordt verstaan onder maatschappelijke stage? 2. De doelstelling van het Elzendaalcollege

Nadere informatie

Verslag ouderavond FIT(s) OP DE KRING

Verslag ouderavond FIT(s) OP DE KRING Verslag ouderavond FIT(s) OP DE KRING In gesprek met elkaar. Uitwerking van de stellingen. De onderstaande stellingen hebben we deze avond besproken onder elke stelling staan een aantal opmerkingen die

Nadere informatie

Centrum Jeugd & Gezin Maasland

Centrum Jeugd & Gezin Maasland 1 Centrum Jeugd & Gezin Maasland Presentatie BJZ Centrum Jeugd & Gezin Maasland "Meer dan een gebouw alleen" 5 juni 2012 2 Het Centrum Jeugd & Gezin Maasland voor Kinderen en jongeren (0-23 jaar) Ouders

Nadere informatie

Netwerkprogramma Samenwerken aan maatschappelijke educatieve Bibliotheken

Netwerkprogramma Samenwerken aan maatschappelijke educatieve Bibliotheken Netwerkprogramma 2017-2018 Samenwerken aan maatschappelijke educatieve Bibliotheken Verkorte versie november 2016 1 Inhoud Inleiding 3 Wat is het Gelders Bibliotheeknetwerk? 4 Waarom een netwerkprogrammma?

Nadere informatie

Helpt u Utrechtse brugklassers een goede start te maken in het voortgezet onderwijs?

Helpt u Utrechtse brugklassers een goede start te maken in het voortgezet onderwijs? Helpt u Utrechtse brugklassers een goede start te maken in het voortgezet onderwijs? In Utrecht verlaten jaarlijks zo n 600 risicojongeren de basisschool. Dit zijn jongeren die om verschillende redenen

Nadere informatie

Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo.

Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo. Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo. Overzicht volgens beleidsdoelen uit kadernota Wmo 2008-2012 Mee(r)doen in Dalfsen* 2009 Thema Wmo-loket Informatie geven over wonen, welzijn en zorg Wmo-loket

Nadere informatie

kinderdagopvang peutergroep basisschool bso alles in huis voor kinderen van 0 tot 13 jaar

kinderdagopvang peutergroep basisschool bso alles in huis voor kinderen van 0 tot 13 jaar kinderdagopvang peutergroep basisschool bso alles in huis voor kinderen van 0 tot 13 jaar educatief centrum Educatief centrum de Bongerd is een plek waar kinderen van 0 tot 13 jaar de hele dag kunnen leren,

Nadere informatie

Jaarverslag. schulddienstverlening 2013. Een goede start

Jaarverslag. schulddienstverlening 2013. Een goede start Jaarverslag schulddienstverlening 2013 Een goede start 1. Aanleiding In 2012 heeft u het beleidsplan schulddienstverlening: De kanteling van schuldhulpverlening naar schulddienstverlening vastgesteld.

Nadere informatie

Jaarplan schooljaar

Jaarplan schooljaar Jaarplan schooljaar 2013-2014 Arnhem, september 2013 Voor u ligt het jaarplan schooljaar 2013-2014. Dit jaarplan bevat de uitgangspunten en doelen die centraal staan bij de invulling van het betreffende

Nadere informatie

voor- en vroegschoolse educatie Convenant uitvoering Boxtels model

voor- en vroegschoolse educatie Convenant uitvoering Boxtels model Convenant uitvoering Boxtels model Impuls kwaliteit VVE beleid Boxtel 6 juli 2011 Aanleiding en doelstelling bestuurlijk convenant Met ingang van de Wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie krijgt

Nadere informatie

BELEIDSREGEL SUBSIDIEVERLENING BEHORENDE BIJ DE ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE ROERMOND 2008

BELEIDSREGEL SUBSIDIEVERLENING BEHORENDE BIJ DE ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE ROERMOND 2008 BELEIDSREGEL SUBSIDIEVERLENING BEHORENDE BIJ DE ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE ROERMOND 2008 BESLUIT COLLEGE d.d. 26 maart 2012 Onderwerp: (Sociaal cultureel) Welzijnswerk 2013 Beleid: Het coalitieakkoord

Nadere informatie

Grootouderbetrokkenheid Connecting Generations stimuleert de persoonlijke ontwikkeling van kinderen door de kracht van levenservaring en aandacht.

Grootouderbetrokkenheid Connecting Generations stimuleert de persoonlijke ontwikkeling van kinderen door de kracht van levenservaring en aandacht. Connecting Generations Grootouderbetrokkenheid Connecting Generations stimuleert de persoonlijke ontwikkeling van kinderen door de kracht van levenservaring en aandacht. Connecting Generations is een individueel

Nadere informatie

Vraag 1: In 2017 wordt een pilot gestart voor gezinsondersteuning vanuit het sociaal team. Graag willen wij uitleg hoe de pilot eruit ziet?

Vraag 1: In 2017 wordt een pilot gestart voor gezinsondersteuning vanuit het sociaal team. Graag willen wij uitleg hoe de pilot eruit ziet? Datum : 13 februari 2017 Van : Het college Bijlagen : Onderwerp : Raadsvoorstel Beleidsplan Wmo en Jeugd 2017-2020 Zaak- / Docnummer : 17-22420/ 20012 Op grond van artikel 34b Reglement van Orde stelt

Nadere informatie

De visie in de Wmo beleidsnota sluit aan bij landelijk en regionaal ontwikkelingen. ( SHEET 1)

De visie in de Wmo beleidsnota sluit aan bij landelijk en regionaal ontwikkelingen. ( SHEET 1) Presentatie raad Wmo beleidsnota 2013-2016 Inleiding Ik presenteer u de Wmo beleidsnota voor de periode 2013-2016. De nota is in een turbulente tijd tot stand gekomen. Landelijk wijzigt het beleid bijna

Nadere informatie

UITVOERINGSPROGRAMMA WELZIJN/WMO 2012 (gewijzigde expeditie) Bijlage 1: Doelstellingen Integrale Welzijnsnota

UITVOERINGSPROGRAMMA WELZIJN/WMO 2012 (gewijzigde expeditie) Bijlage 1: Doelstellingen Integrale Welzijnsnota UITVOERINGSPROGRAMMA WELZIJN/WMO 2012 (gewijzigde expeditie) Bijlage 1: Doelstellingen Integrale Welzijnsnota WELZIJN ALGEMEEN 1 Het zo optimaal mogelijk laten participeren van de inwoners van Hendrik-Ido-Ambacht

Nadere informatie

Bijdrage aan Gewoon Opvoeden vanuit de JGZ. 18 maart

Bijdrage aan Gewoon Opvoeden vanuit de JGZ. 18 maart Bijdrage aan Gewoon Opvoeden vanuit de JGZ 1 18 maart 2014 1 Utrechts model Zorg voor Jeugd Een sterke samenleving: Gewoon Opvoeden Steun waar nodig: Een basiszorg voor jeugd met als spil de buurtteams

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING 2015-2018

PROGRAMMABEGROTING 2015-2018 PROGRAMMABEGROTING 2015-2018 Programma 1 : Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs 1A Lokale gezondheidszorg Inleiding Op grond van de Wet publieke gezondheid (Wpg) heeft de gemeente de taak door middel van

Nadere informatie

Convenant Kindcentra

Convenant Kindcentra Convenant Kindcentra 2015 2018 1 Partijen: 1. Dak Kindercentra, vertegenwoordigd door mevrouw Briedé, voorzitter Raad van Bestuur; 2. Lucas Onderwijs, vertegenwoordigd door de heer van Vliet, voorzitter

Nadere informatie

Utrecht Gezond! Een succesvolle aanpak tussen gemeente en zorgverzekeraar

Utrecht Gezond! Een succesvolle aanpak tussen gemeente en zorgverzekeraar Utrecht Gezond! Een succesvolle aanpak tussen gemeente en zorgverzekeraar Utrecht gezond! Gemeente Utrecht en Door: Ellen van der Voorst en Victor Everhardt Achmea, divisie Zorg & Gezondheid werken samen

Nadere informatie

Commissie Samenleving Harderwijk 12 mei 2016

Commissie Samenleving Harderwijk 12 mei 2016 Commissie Samenleving Harderwijk 12 mei 2016 Agenda 1. Welkom 2. Ontwikkelingen 3. Strategienota 4. Digitale vaardigheden 5. Taalvaardigheden (inleiding door Chérif Ait Abderrahman (Stichting Lezen en

Nadere informatie

Welzijn nieuwe stijl. Thema-avond gemeenteraad Geldermalsen. 19 oktober 2010 Marjon Breed

Welzijn nieuwe stijl. Thema-avond gemeenteraad Geldermalsen. 19 oktober 2010 Marjon Breed Welzijn nieuwe stijl Thema-avond gemeenteraad Geldermalsen 19 oktober 2010 Marjon Breed Presentatie Welzijn nieuwe stijl Welzijn in Geldermalsen De Wmo Welzijn Actuele ontwikkelingen Welzijn nieuwe stijl

Nadere informatie

www.youngeratheart.nl

www.youngeratheart.nl www.youngeratheart.nl Younger at heart Younger at heart is een jonge, innovatieve jongerenwerkorganisatie. Younger at heart richt zich op jongeren en jong volwassenen van 12 tot 30. Core business is het

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker Samen Sterker Samenleven > niet gelijk, maar gelijkwaardig > aantrekkelijke, ecologische woonstad > iedereen een eerlijke kans op de arbeidsmarkt Samenleven Mensen zijn niet allemaal gelijk, maar wel gelijkwaardig.

Nadere informatie

Versie: februari Meerjarig beleidsplan Stichting Welzijn Diemen

Versie: februari Meerjarig beleidsplan Stichting Welzijn Diemen Versie: februari 2016 Meerjarig beleidsplan 2016 2018 Stichting Welzijn Diemen Inhoudsopgave Inleiding 3 Deel 1: Ontwikkelingen 4 1.1 Algemene maatschappelijke en politieke ontwikkelingen op 4 het gebied

Nadere informatie

4. Ondersteuning vrijwilligersorganisaties voor jongerenwerk en -centra

4. Ondersteuning vrijwilligersorganisaties voor jongerenwerk en -centra 4. Ondersteuning vrijwilligersorganisaties voor jongerenwerk en -centra Beleidsmatige kenmerken Beschrijving geplande activiteiten: Ondersteuning en begeleiding op aanvraag 1. Organisaties algemeen Beleid,

Nadere informatie

WIJKACCOMMODATIES: BREDER EN BETER Groeiend nut en noodzaak van het netwerk van wijkaccommodaties in de stad Groningen

WIJKACCOMMODATIES: BREDER EN BETER Groeiend nut en noodzaak van het netwerk van wijkaccommodaties in de stad Groningen STRATEGISCHE VISIE BBOG zomer 2010 WIJKACCOMMODATIES: BREDER EN BETER Groeiend nut en noodzaak van het netwerk van wijkaccommodaties in de stad Groningen 1. BBOG Het BBOG staat voor Buurtcentra Besturen

Nadere informatie

Gewoon opvoeden in Groningen

Gewoon opvoeden in Groningen Gewoon opvoeden in Groningen Voorbeeld : gewoon opvoeden, alledaags opvoeden, alledaagse opvoedvragen Wat is dit? Start: Eigen voorbeeld geven. Voor iedereen verschillend, afhankelijk van de situatie van

Nadere informatie

Kwaliteitsvisie kinderopvang voor pedagogisch medewerkers en gastouders

Kwaliteitsvisie kinderopvang voor pedagogisch medewerkers en gastouders Kwaliteitsvisie kinderopvang voor pedagogisch medewerkers en gastouders Visie De pedagogische kwaliteiten van medewerkers bepalen voor een zeer groot deel de kwaliteit van de kinderopvang, passend bij

Nadere informatie

Programma Kinderen Maken Muziek

Programma Kinderen Maken Muziek Programma Kinderen Maken Muziek Periode 2015-2017 Inleiding Kinderen Maken Muziek wil een bijdrage leveren aan het versterken van de sociale cohesie door kinderen samen een instrument te leren bespelen.

Nadere informatie

IrisZorg Preventieve wijkgerichte

IrisZorg Preventieve wijkgerichte IrisZorg Preventieve wijkgerichte hulpverlening 1. Wie zijn Bianca Lubbers en Vincent Stijns? 2. Wat is IrisZorg? 3. Wat is IRIS in de Buurt? 4. Wat doet IRIS in de Buurt? casuïstiek 5. Maatschappelijk

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr. 08.1145, d.d. 25 november 2008 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Sluiten samenwerkingsconvenant 'Veerkracht' in het kader van preventie van depressie bij ouderen in Leiden Zuidwest BESLUITEN Behoudens

Nadere informatie

Utrecht gezond! Ervaringen in samenwerking

Utrecht gezond! Ervaringen in samenwerking Utrecht gezond! Ervaringen in samenwerking In Utrecht samenwerking niet nieuw Al jarenlange samenwerking op verschillende onderwerpen, zoals: - Collectiviteit voor uitkeringsgerechtigden en minima - Gezamenlijke

Nadere informatie

Aantal deelnemers. Pedagoog. Jeugdverpleegkundige.

Aantal deelnemers. Pedagoog. Jeugdverpleegkundige. Een online cursus waarin per les informatie wordt gegeven over een specifiek onderwerp. Bijvoorbeeld over: borst- en flesvoeding; ouderschap; verzorging van je kind; balans tussen kind en relatie. De lessen

Nadere informatie

Regeling subsidie lichte ondersteuning gemeente Oisterwijk 2016

Regeling subsidie lichte ondersteuning gemeente Oisterwijk 2016 Regeling subsidie lichte ondersteuning gemeente Oisterwijk 2016 Datum vaststelling 15 september 2015 Datum publicatie Datum inwerkingtreding 1 oktober 2015 Geldigheidsduur Kalenderjaar 2016 Juridische

Nadere informatie

RESULTATEN ZWOLLE GEZONDE STAD

RESULTATEN ZWOLLE GEZONDE STAD RESULTATEN ZWOLLE GEZONDE STAD 2010-2013 Inhoudsopgave Inleiding 2 1. Overgewicht gedaald 2. Gezonde leefstijl: 4 een wisselend beeld 3. Samenwerking versterkt 5 en geborgd 4. Landelijke uitstraling 6

Nadere informatie