Amateurkunst in de wijken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Amateurkunst in de wijken"

Transcriptie

1 Amateurkunst in de wijken Voorstel verdeling subsidie Rapport Gemeente Utrecht BMC november 2013 E. de Klerk MSc MRE P. Kuyper A.M.J. Tijs MA Projectnummer: Correspondentienummer: AD

2 INHOUD HOOFDSTUK 1 INLEIDING Opdracht aan BMC Definitie en bronnen Uitgangspunten amendement gemeenteraad Leeswijzer 5 HOOFDSTUK 2 INVENTARISATIE Inleiding inventarisatie Bezettingsgraad en gebruik accommodaties Wijk West Noordwest Overvecht Noordoost Oost Binnenstad Zuid Zuidwest Leidsche Rijn Vleuten-De Meern Overige organisaties/aanbod Overzicht aanbod en accommodaties in de wijken Aandachtspunten voor het amateurkunst(educatie)aanbod en amateurkunst(educatie)-accommodaties Prioritering op basis van de inventarisatie 22 HOOFDSTUK 3 RONDETAFELGESPREKKEN Inleidend Visies ten aanzien van de besteding van de middelen Samenwerking Huidige situatie: samenwerkingsverbanden Meer mogelijkheden voor samenwerking 25 HOOFDSTUK 4 MOGELIJKHEDEN VOOR BESTEDING VAN DE MIDDELEN 26 1/38

3 4.1 Inleidend Scenario 1: Inzetten op Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern Scenario 2: Stimuleren van samenwerkingsprojecten in de wijk Scenario 3: Focus op een bepaalde discipline (bijvoorbeeld muziek) Scenario 4: Subsidie voor de faciliteiten (accommodaties) Scenario 5: Amateurkunsteducatieaanbod in Zuid en Leidsche Rijn 29 HOOFDSTUK 5 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN Inleidend Conclusies en aanbevelingen voor uitgangspunten voor de inzet van de middelen Uitgangspunten in relatie tot de scenario s Voorkeursscenario Algemene aandachtspunten bij de uitwerking van het voorkeursscenario 32 LITERATUURLIJST 33 BIJLAGE 1 INVENTARISATIE AMATEURKUNST WIJKEN UTRECHT 34 BIJLAGE 2 VISIE DEELNEMERS RONDETAFELGESPREKKEN 35 BIJLAGE 3 OVERZICHT GEMEENTELIJKE SUBSIDIES AMATEURKUNST 38 2/38

4 Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Opdracht aan BMC Op 20 juni 2013 heeft de raad besloten tot de wijziging van het huidige stelsel cultuureducatie. In het nieuwe stelsel worden de beschikbare middelen opgesplitst naar een onderwijsdeel en een deel voor amateurkunsteducatie. Door de gemeenteraad is tijdens de raadsvergadering van 20 juni jl. een amendement aangenomen. Dit amendement Meer middelen voor amateurkunst op wijkniveau maakt binnen het nieuwe stelsel jaarlijks maximaal ,-- vrij voor amateurkunsteducatie in Utrechtse wijken. Met het amendement wil de meerderheid in de gemeenteraad zich ervan verzekeren dat er binnen het nieuwe stelsel voor cultuureducatie geoormerkte financiele middelen (maximaal ,--) beschikbaar zullen zijn voor amateurkunst in de Utrechtse wijken. In het amendement is echter niet aangegeven hoe dit budget zou moeten worden ingezet. In het amendement wordt het college gevraagd om voor het eind van dit jaar een voorstel te doen voor de inzet van dit bedrag van (maximaal) ,-- vanaf 1 augustus Dit voorstel dient inzicht te geven in: een evenwichtige spreiding van de activiteiten voor amateurkunst op wijkniveau; het kostenniveau van deze activiteiten; een optimale benutting van de daartoe bestemde accommodaties (bezettingsgraad). Dit voorstel dient in samenspraak met alle betrokken culturele organisaties ontwikkeld te worden en samen met hen zal onderzocht worden op welke wijze samenwerking kan leiden tot efficiencywinst en synergievoordelen. De gemeente heeft BMC gevraagd om een inventarisatie die (ook visueel) zichtbaar maakt in welke wijken een aanbod bestaat van amateurkunsteducatie; het gaat daarbij om cursusaanbod, projecten en activiteiten op het gebied van kunst en cultuur in de wijken, waaraan amateurs deelnemen, al dan niet onder professionele leiding van docenten, artistiek en/of zakelijk leiders; waaruit dat aanbod bestaat; in welke locatie dit plaatsvindt; of de locatie goed bezet is; of de activiteiten of locatie onder druk staan; hoe activiteiten efficiënter georganiseerd kunnen worden (bijvoorbeeld door samenwerking) en/of locaties beter benut kunnen worden. Onderdeel van de opdracht is het formuleren van een voorstel voor een efficiënte en effectieve inzet van de middelen. 3/38

5 Tijdens het traject hebben een tweetal rondetafelgesprekken met belanghebbende partijen plaatsgevonden om de input van het werkveld te verzamelen. In november 2013 is op basis van de inventarisatie, de inzichten die daaruit naar voren zijn gekomen en de input van het werkveld een voorstel voor de inzet van de middelen geformuleerd. 1.2 Definitie en bronnen Definitie amateurkunst(educatie) Voor dit onderzoek houden we de volgende (brede) definitie aan van het begrip: amateurkunst(educatie) in de wijken : cursusaanbod, projecten en activiteiten op het gebied van kunst en cultuur in de wijken, waaraan amateurs deelnemen, al dan niet onder professionele leiding van docenten, artistiek en/of zakelijk leiders. Bronnen BMC heeft een inventarisatie gemaakt van amateurkunst(educatie) in de Utrechtse wijken. Als input voor de inventarisatie zijn de volgende bronnen gebruikt: In april 2013 heeft de gemeente een overzicht gemaakt van subsidies die de gemeente verstrekt ten behoeve van amateurkunsteducatie en -aanbod. Dit overzicht is benut als uitgangspunt voor de inventarisatie. Tevens is vorig jaar een verkenning van amateurkunstenaanbod (gesubsidieerd en ongesubsidieerd) in de gemeente Utrecht uitgevoerd door Bureau BART. Dit heeft een overzicht opgeleverd van aanbod uitgesplitst naar instelling, discipline, lesduur, prijs, frequentie, accommodatie, privaat of gesubsidieerd. Deze verkenning is gebruikt bij dit onderzoek. Er is gebruikgemaakt van informatie uit de Wijkwijzer van de gemeente Utrecht (2013). De informatie met betrekking tot cultuurparticipatie en prognose bevolkingsgroei per wijk komen uit de Buurtmonitor van de gemeente Utrecht (2013); Internet (websites accommodaties en amateurkunst(educatie)instellingen. Informatie van het Makelpunt voor gemeentelijk vastgoed in Utrecht. Informatie die verstrekt is door de volgende organisaties tijdens twee rondetafelgesprek met organisaties uit het amateurkunstenveld: - UCK - Het Wilde Westen - Cultuurhuis Kanaleneiland - Kaasschaafcollectief - Cultuur in Oost - Cultuur19 - Amateurverenigingen: Zuilens Fanfare en Harmonie Orkest Vleuten - Via Vinex - Stichting Luchtkasteel - Jeugd Cultuurfonds 4/38

6 Tijdens de rondetafelgesprekken is tevens gevraagd naar een beknopte visie van de aanwezige organisaties op de besteding van ,-- voor amateurkunst op wijkniveau. Hiervan is een korte weergave opgenomen in de bijlagen. Zimihc en Rasa waren verhinderd bij de rondetafelgesprekken en konden hier niet aan deelnemen. Met Zimihc is via telefoon en contact geweest. 1.3 Uitgangspunten amendement gemeenteraad In het amendement worden de volgende overwegingen benoemd voor het voorstel om ,-- beschikbaar te stellen voor amateurkunst op wijkniveau: Via landelijke regelgeving komt er meer geld beschikbaar voor de cultuureducatie op scholen. Een goed aanbod van amateurkunst is minstens zo belangrijk als cultuureducatie via het onderwijs. Amateurkunst in de wijken moet laagdrempelig en betaalbaar blijven. Amateurkunst op wijkniveau kan alleen floreren als daarvoor ook passende accommodaties beschikbaar zijn. Een analyse van een optimale en efficiënte spreiding van amateurkunst op wijkniveau is daarom gewenst. Bij die analyse moet rekening gehouden worden met de bevolkingsgroei in Leidsche Rijn. Een intensievere samenwerking tussen alle betrokken partijen levert efficiëntievoordelen op en optimale benutting van accommodaties. 1.4 Leeswijzer In deze rapportage is een inventarisatie opgenomen van amateurkunst(educatie) in de Utrechtse wijken. Tevens wordt ingegaan op de uitkomsten van de rondetafelgesprekken. Vervolgens worden er enkele scenario s beschreven voor de besteding van het maximale bedrag van ,-- voor amateurkunst in de wijk. Tot slot worden conclusies en aanbevelingen, inclusief een voorkeurscenario, benoemd. In de bijlagen is opgenomen: een beknopte weergave van de visie op de besteding van de middelen door de deelnemers van de rondetafelgesprekken; een overzicht van gemeentelijke subsidies voor amateurkunst. Bij deze rapportage horen een aantal losse bijlagen: (1.A) Inventarisatie aanbod en accommodaties in de wijken: 1. A. a. Overzicht bezettingsgraad accommodaties voor amateurkunst(educatie) in Utrecht; 1. A. b. Overzicht aanbod voor amateurkunst(educatie) in Utrecht per wijk; 1. A. c. Overzicht vergelijking wijken; Drie infographics: - (1.B) Overzicht aanbod per wijk 2013; - (1.C) Huidige accommodaties voor amateurkunst(educatie) in Utrecht (situatie 2013); - (1.D) Situatie accommodaties /38

7 Hoofdstuk 2 Inventarisatie 2.1 Inleiding inventarisatie De inventarisatie geeft een beeld van de volgende aspecten: spreiding van het aanbod over de verschillende wijken en accommodaties voor amateurkunst(educatie); spreiding van het amateurkunst(educatie)aanbod over disciplines; spreiding van het amateurkunst(educatie)aanbod over doelgroepen; spreiding van het amateurkunst(educatie)aanbod over type activiteiten (cursus, eigen initiatief et cetera); spreiding van (het type) aanbieders. Utrecht is opgedeeld in tien wijken. In de hier op volgende paragrafen wordt per wijk een algemeen beeld van de samenstelling van de wijk (op basis van de gebieden zoals omschreven in De Wijkwijzer 2013 en Utrecht Buurtmonitor), een beschrijving van het aanbod in deze wijk, de amateurkunstorganisaties die er actief zijn en de accommodaties en overige faciliteiten voor amateurkunst beschreven. In de bijlagen is een overzicht opgenomen van aanbod, accommodaties en organisaties op het gebied van amateurkunst in Utrecht. De inventarisatie is gebaseerd op de huidige situatie. De middelen voor amateurkunst op wijkniveau komen echter beschikbaar vanaf 1 augustus Daarom geven we per wijk een doorkijk naar die periode, waarin wordt aangegeven welke veranderingen er verwacht worden tussen nu en Ook is in een infographic de te verwachten situatie in 2017 ten aanzien van accommodaties opgenomen. In de (losse) bijlagen zijn uitgebreidere overzichten opgenomen: Overzicht accommodaties voor amateurkunst(educatie) in Utrecht; Overzicht aanbod voor amateurkunst(educatie) in Utrecht per wijk; Overzicht vergelijking wijken; Drie infographics: Huidige accommodaties voor amateurkunst(educatie) in Utrecht (situatie 2013); Situatie accommodaties in 2017; Overzicht aanbod per wijk in Ad a. Overzicht accommodaties voor amateurkunst(educatie) in Utrecht De inventarisatie van de accommodaties geeft een beeld van de accommodaties waar amateurkunst(educatie) de kern of een belangrijk onderdeel van het aanbod is. Dat houdt in dat niet alle accommodaties waar amateurkunst(educatie) plaatsvindt opgenomen zijn in de rapportage. Relevante accommodaties zijn ook verschillende welzijnsaccommodaties in Utrecht (zoals buurthuizen, huiskamers en jongerenpunten) en mfa s (multifunctionele accommodaties). 6/38

8 De accommodaties voor amateurkunst(educatie) zijn geïnventariseerd op basis van gegevens van de gemeente Utrecht (onder meer Makelpunt), internet en de rondetafelgesprekken. Tevens is de bezettingsgraad van de accommodaties in beeld gebracht. Hiervoor is gebruikgemaakt van de informatie die beheerders en gebruikers van deze accommodaties zelf verstrekt hebben. Het gaat om een algemeen beeld van de bezettingsgraad, waarbij enkele voorbehouden moeten worden gemaakt. In het hoofdstuk Inventarisatie gaan we uitvoerig in op deze voorbehouden. Ad b. Overzicht aanbod amateurkunst(educatie)aanbod Er is een overzicht van het aanbod opgenomen in de bijlagen. In dit overzicht is te zien welke aanbieders in de verschillende wijken en accommodaties aanbieden. Hun aanbod is gespecificeerd naar discipline en doelgroep. Er is geen verdeling gemaakt tussen amateurkunst(educatie) en amateurkunstaanbod dat gericht is op participatie, omdat een brede definitie voor amateurkunst(educatie) is aangehouden. Ook is het bereik van het aanbod niet opgenomen in het overzicht. Ad c. Overzicht vergelijking wijken Omdat de overzichten van aanbod en accommodaties uitgebreid zijn, is er ook een overzicht gemaakt waarin de belangrijkste gegevens zijn opgenomen van de wijken, de organisaties en het aanbod. Ad d. Infographics De infographics geven in één oogopslag een beeld van accommodaties (2013 en 2017) en aanbod (2013). Er is voor gekozen een infographic te maken van de accommodaties in zowel 2013 als 2017, omdat er (mogelijk) accommodaties voor amateurkunst(educatie) zullen verdwijnen en omdat er ook accommodaties bij zullen komen. Zo gaan we er op basis van informatie van het UCK van uit dat de Cultuurcampus Leidsche Rijn en de Verlengde Hoogravenseweg zullen sluiten. Ook zal de locatie van Via Vinex naar verwachting sluiten. Bij de infographic 2017 dient echter een voorbehoud te worden gemaakt. Het is namelijk niet uit te sluiten dat andere wijzigingen optreden dan wij nu kunnen voorzien, onder meer vanwege een aangepaste subsidieverdeling vanwege een nieuwe Cultuurnota vanaf 2017 (de huidige Cultuurnota loopt tot 2016). Er is een infographic van het huidige aanbod (2013) gemaakt die per wijk aangeeft welk aanbod voor welke doelgroep daar te vinden is. Een infographic van het aanbod in 2017 kon in dit stadium niet gemaakt worden, omdat het niet bekend is welke wijzigingen er in het aanbod zullen optreden de komende jaren. Wijzigingen zouden bijvoorbeeld kunnen samenhangen met veranderende subsidies voor organisaties die in de Cultuurnota opgenomen zijn. 7/38

9 2.2 Bezettingsgraad en gebruik accommodaties Bezettingsgraad De bezettingsgraad van de accommodaties is globaal in beeld gebracht (zie separate bijlage in Exceldocument). Hiervoor is gebruikgemaakt van de informatie die beheerders en gebruikers van deze accommodaties zelf verstrekt hebben. Het gaat om een algemeen beeld van de bezettingsgraad op verschillende tijdstippen van de dag: uur, uur en uur. Een kanttekening is hierbij op zijn plaats: diverse organisaties gaven aan het lastig te vinden om de bezettingsgraad goed in te schatten. Bij enkele accommodaties is het niet gelukt om de informatie te ontvangen. Wat betreft de sportaccommodaties (sporthallen zijn soms onderdeel van mfa s) wordt de bezetting al enige tijd gemonitord door de gemeente en is er een helder beeld van de bezettingsgraad. Wat betreft de welzijnsruimtes en de mfa s wordt dit echter pas sinds kort gedaan (in verband met de recente overheveling van de verantwoordelijkheid voor beheer naar de gemeentelijke organisatie) en de eerste resultaten zullen pas in januari 2014 bekend zijn. Het beeld is nu niet scherp, maar er kan wel een algemene indicatie gegeven worden: Onder schooltijd en in de middag (na schooltijd) is de bezetting redelijk, maar is er nog wel veel ruimte (halfvol dus). In de avond zijn veel accommodaties goed bezet (vol dus), maar omdat de onderwijsmeters vaak nog niet ingezet worden voor een breder welzijnsdoel is er nog veel latent capaciteit. De scholen stellen de onderwijsmeters nog niet altijd ter beschikking. Dit is wel de bedoeling en het gemeentelijk Makelpunt ziet hier in de toekomst dan ook goede kansen voor welzijnsaanbod, waaronder cultureel-sociaal aanbod, zoals amateurkunst. Het Makelpunt geeft aan dat er sinds de nieuwe verdeling wat betreft beheer van de accommodaties een steeds completer beeld ontstaat van de bezetting en dus van waar wat mogelijk is. Voorliggend onderzoek geeft een aanzet voor het in kaart brengen van de bezettingsgraad, maar om een gedetailleerd en objectief vastgesteld overzicht te kunnen opstellen is vervolgonderzoek noodzakelijk. Daarbij is het aan te bevelen om de interne informatie van de gemeente die in januari 2014 beschikbaar zal zijn erbij te betrekken. Uit het overzicht van de bezettingsgraden (zie bijlage), kan worden afgeleid dat er huidige accommodaties zijn die beter benut zouden kunnen worden, daarbij tevens in aanmerking genomen dat er (door recente bezuinigingen op welzijn) meer ruimte ontstaat in welzijnsaccommodaties. Ook wil de gemeente dat ruimtes in scholen meer gebruikt kunnen worden voor sociaal-culturele activiteiten; dat zou het aanbod van ruimtes verder kunnen vergroten. Bij de accommodaties voor amateurkunst(aanbod) vallen de volgende zaken op: Over het algemeen zijn deze accommodaties in de avonduren goed tot volledig bezet, na schooltijd redelijk tot deels en overdag (tijdens schooltijd) slecht tot laag. De Vrijstaat en de vestigingen van Zimihc zijn slecht tot laag bezet. 8/38

10 Verschillende typen accommodaties Amateurkunst(educatie) beslaat meerdere soorten activiteiten (lessen, workshops, samen oefenen en repeteren en optredens). Voor deze activiteiten zijn verschillende soorten ruimten nodig, die bovendien kunnen verschillen per discipline. Voorbeelden daarvan zijn: een keramiekcursus waarvoor een lokaal nodig is, een glazuurkast, een speciale oven en een droogplaats, een goed geïsoleerd drumlokaal, een oefenruimte voor dans met spiegel, dansvloer en barre en een zaal voor amateuroptredens (theater, pop en overige muziek). De geïnventariseerde accommodaties zijn verschillend ingericht en zijn daarom niet inwisselbaar. Zo is Stefanus, een van de vestigingen van Zimihc vooral een zaal voor optredens, zijn buurthuizen multifunctionele ruimten, vaak zonder bijzondere voorzieningen zoals ovens, dansvloeren en zijn de vestigingen van het UCK geoutilleerd voor het geven van amateurkunsteducatielessen in de verschillende disciplines. 2.3 Wijk West West is opgedeeld in de subwijken Lombok/Leidseweg, Nieuw Engeland/ Schepenbuurt en Oog in Al/Welgelegen. Met inwoners is de wijk West qua inwonersaantal de achtste wijk van Utrecht. Er wonen veel volwassenen en jongvolwassenen (waaronder veel studenten). Jongeren (12 t/m 17 jaar) vormen de kleinste groep. De inwoners van de wijk West zijn relatief tevreden over hun wijk en ervaren sociale cohesie. Er is meer cultuurparticipatie dan stedelijk gemiddeld. Ruim een derde van de inwoners is tevreden over het aanbod van culturele voorzieningen in de wijk (92,5% van de inwoners heeft in 2012 één keer of vaker een sociale en/of culturele activiteit bezocht). Aanbod amateurkunst(educatie) Het aanbod voor amateurkunst(educatie) wordt in West voor een groot deel verzorgd door Het Wilde Westen. Zij geven cursussen in alle disciplines (dans, beeldend, nieuwe media, literair, theater en muziek) op twee locaties in de wijk. Er is aanbod voor alle leeftijdsgroepen, van peuters tot senioren. Het Wilde Westen ontvangt tot en met ,-- per jaar uit het cultuurbudget van de gemeente Utrecht (Cultuurnota ). Ook is er muzikaal aanbod in Muziekhuis Lombok, waar onder andere De Bazuin repeteert. Accommodaties Naast de twee locaties van Het Wilde Westen en Muziekhuis Lombok zijn er enkele buurthuizen (onder andere Pandje I en Pandje II) te vinden in West. 9/38

11 Doorkijk naar 2017 Het Wilde Westen zal ergens in de tweede helft van 2014 verhuizen naar de voormalige Cereolfabriek, een nieuw multifunctioneel centrum in industrieel erfgoed. Of het Wilde Westen vanaf 2017 subsidie zal ontvangen voor zijn aanbod op het gebied van amateurkunst moet nog worden vastgesteld in het kader van de Cultuurnota De prognose voor West is een gestage groei van het aantal kinderen en jongeren, zowel op de middellange termijn (2017) als op de lange termijn (2025). Hierin wordt een onderscheid gemaakt tussen de leeftijdsgroepen 0 t/m 4 jaar, 5 t/m 9 jaar, 10 t/m 14 jaar en 15 t/m 19 jaar. 2.4 Noordwest De wijk Noordwest is de een-na-grootste wijk in Utrecht ( inwoners) en is grotendeels gelegen rond de Amsterdamsestraatweg. De wijk is verdeeld in de subwijken Zuilen, Ondiep en Pijlsweerd. De helft van de inwoners is tussen de 25 en 54 jaar, gevolgd door een grote groep jongvolwassenen (tussen 18 en 24 jaar). Hoewel de subwijken Zuilen-Oost en Ondiep krachtwijken zijn, ligt de score van Noordwest als totaal op veel verschillende gebieden rond het gemiddelde. Het enige afwijkende kenmerk is het relatief hoge aantal woninginbraken. Ruim 36% van de inwoners is tevreden over het aanbod van culturele voorzieningen in de wijk. Ongeveer acht op de tien inwoners heeft in 2012 één keer of vaker een sociale en/of culturele activiteit bezocht. Aanbod amateurkunst(educatie) Noordwest kent twee grote accommodaties voor amateurkunstbeoefening: het Vorstelijk Complex en Muziekhuis Utrecht. In het Vorstelijk Complex is Zimihc Theater Zuilen gevestigd, waar Zimihc activiteiten voor alle leeftijdsgroepen organiseert op het gebied van dans, muziek en beeldend. Voor activiteiten in het Vorstelijk Complex ontvangt Zimihc momenteel ,-- per jaar uit het cultuurbudget van de gemeente Utrecht (Cultuurnota ). In het Muziekhuis Utrecht wordt amateurkunst in de vorm van muziek beoefend, door onder andere het Zuilens Fanfare Corps. Zij hebben orkesten voor kinderen, jongeren en volwassenen. In verschillende buurthuizen verzorgt Stichting Kunstkasteel bovendien muziekaanbod voor kinderen. Accommodaties Het Vorstelijk Complex (Zimihc, Portes, Colour Kitchen) maakt op dit moment een belangrijke verandering door: vanwege de bezuinigingen op Portes wordt een burgerinitiatief ontwikkeld om het onderdeel dat door Portes werd geëxploiteerd te programmeren. Naast het Vorstelijk Complex en Muziekhuis Utrecht kent de wijk enkele buurthuizen (De Uithoek, De Speler en Rosa) en een brede school (Ondiep). 10/38

12 Doorkijk naar 2017 Of Zimihc vanaf 2017 subsidie zal ontvangen voor haar aanbod op het gebied van amateurkunst in het Vorstelijk Complex moet nog worden vastgesteld in het kader van de Cultuurnota Voor het Vorstelijk Complex wordt (voor het deel waar Portes actief was) momenteel een burgerinitiatief ontwikkeld. Nu is nog niet bekend of dit burgerinitiatief zal slagen. In Noordwest is een gestage groei van het aantal kinderen en jongeren te verwachten, zowel op de middellange termijn als op langere termijn. De groep jongeren (10 t/m 19 jaar) groeit op de middellange termijn (2016) echter nauwelijks. 2.5 Overvecht Overvecht is een naoorlogse hoogbouwwijk en een van de krachtwijken van Utrecht. De wijk scoort op veel van de onderzochte punten in De Wijkwijzer lager dan het stedelijk gemiddelde. Een relatief groot deel van de inwoners is werkloos en/of leeft van een bijstandsuitkering. Bovendien is er weinig sociale cohesie, is er veel overlast van hangjongeren en wordt de wijk door relatief veel mensen als onveilig ervaren. Relatief veel inwoners van Overvecht hebben geen positief toekomstbeeld van de wijk. De wijk wordt beoordeeld met een krappe voldoende (5,5). Overvecht is met inwoners qua inwoneraantal de vijfde wijk van Utrecht. De wijk bestaat uit de subwijken Overvecht-Noord en Overvecht-Zuid. Overvecht kenmerkt zich verder door veel niet-westerse inwoners en veel sociale woningen. Ook wonen er relatief veel senioren (65+). Bijna 40% van de inwoners is tevreden over het aanbod van culturele voorzieningen in de wijk. Ongeveer 70% van de inwoners heeft in 2012 één keer of vaker een sociale en/of culturele activiteit bezocht. Vergeleken met het gemiddelde van alle Utrechtse wijken is de participatiegraad ten aanzien van cultuur laag. Aanbod amateurkunst(educatie) Het aanbod voor amateurkunst in Overvecht vindt onder andere plaats in het Doe Mee Centrum Einstein (een voormalig buurthuis). UCK verzorgt op deze locatie aanbod voor kinderen op het gebied van dans, theater, muziek en beeldende kunst. Het aanbod richt zich voornamelijk op kinderen. Zimihc werkt voornamelijk vanuit Cultuurhuis Stefanus en ontvangt daarvoor vanuit het cultuurbudget van de gemeente Utrecht (Cultuurnota ) ,-- gemeentelijke subsidie per jaar. Ook het Cultuurspot Jongeren biedt amateurkunst aan op het gebied van dans en muziek, gericht op jongeren in Overvecht (vanuit Cultuurhuis Kanaleneiland). Cultuurspot Jongeren zit gevestigd in buurthuis De Dreef. 11/38

13 Accommodaties Naast het Doe Mee Centrum Einstein staat Zimihc Theater Stefanus (eerder Cultuurhuis Stefanus) in Overvecht. Hier kunnen culturele activiteiten, waaronder theatervoorstellingen, worden georganiseerd. Naast buurthuis De Dreef zijn er nog enkele buurtcentra en jongerencentra, zoals De Boog, De Bram en Procific. Doorkijk naar 2017 Het Doe Mee Centrum Einstein zal als locatie voor het UCK afgestoten worden. Het UCK zal naar verwachting ruimte huren bij Zimihc (Stefanus) zodat er aanbod kan blijven in Overvecht. Of Zimihc vanaf 2017 subsidie zal ontvangen voor haar aanbod op het gebied van amateurkunst in Stefanus moet nog worden vastgesteld in het kader van de Cultuurnota In Overvecht is een groei van het aantal kinderen en jongeren te verwachten, zowel op de middellange termijn als op langere termijn. Verhoudingsgewijs is de grootste groei te verwachten in de categorie oudere jongeren (van 15 t/m 19 jaar). 2.6 Noordoost Met inwoners is de wijk Noordoost de derde wijk van Utrecht qua inwoneraantal. De wijk bestaat uit de subwijken Votulast, Wittevrouwen/Zeeheldenbuurt en Tuindorp/ Voordorp. In Noordoost woont een relatief grote groep jongeren. Bijna 40% van de inwoners is tevreden over het aanbod van culturele voorzieningen in de wijk. Veel inwoners, 92%, heeft in 2012 één keer of vaker een sociale en/of culturele activiteit bezocht, hetgeen een relatief hoog percentage is. Aanbod amateurkunst(educatie) Er is relatief weinig aanbod op het gebied van amateurkunst(educatie) in Noordoost, hoewel Zimihc er een vestiging heeft. Deze organisatie stelt in deze vestiging ook ruimte beschikbaar voor amateurkunstbeoefening door derden. Het Kaasschaafcollectief is gevestigd in Noordoost, met vooral (muziek)aanbod voor jongeren en jongvolwassenen, maar werkt Utrechtbreed. Het Kaasschaaf Collectief maakt samen met Habek deel uit van de Coöperatie en ontvangt ,-- subsidie per jaar uit het Cultuurplan Jonge makers (jongeren en jongvolwassenen) in alle disciplines kunnen zich ontwikkelen bij de Coöperatie, waar Habek en Stichting Kaasschaafcollectief hun een podium en werkplek biedt. Tot slot zijn er ook activiteiten van stichting Kunstlicht op Straat. Deze organisatie is actief in het kader van het meerjarenprogramma Staatslieden op de Schop en werkt bijvoorbeeld nauw samen met de in de buurt aanwezige scholen, het buurthuis en andere culturele partijen (KSC). 12/38

14 Accommodaties Het amateurkunstaanbod in Noordoost wordt onder andere verzorgd in Zimihc Theater Wittevrouwen. Ook heeft de accommodatie een theaterzaal. Zimihc ontvangt vanuit het cultuurbudget van de gemeente Utrecht (Cultuurnota ) ,-- gemeentelijke subsidie per jaar. Ook bevindt zich de locatie van het Kaasschaafcollectief in Noordoost en buurthuis De Leeuw zich in de wijk. In Kytopia verzorgt De Coöperatie (Habek en Kaasschaafcollectief) aanbod. Doorkijk naar 2017 Wat betreft aanbod en accommodaties hebben wij geen indicaties van (grote) wijzigingen gekregen. Of De Coöperatie en Zimihc vanaf 2017 vanaf 2017 subsidie zal ontvangen voor hun aanbod op het gebied van amateurkunst moet nog worden vastgesteld in het kader van de Cultuurnota In Noordoost is op de middellange termijn (2016) geen grote groei te verwachten van de groep kinderen en jongeren. Op langere termijn (2025) echter wel. Vooral de groep zeer jonge kinderen (0 t/m 4 jaar) wordt dan groter. Verhoudingsgewijs is de grootste groei te verwachten in de categorie oudere jongeren (van 15 t/m 19 jaar). 2.7 Oost Oost bestaat uit verschillende subwijken/ buurten ten westen en oosten van de Waterlinieweg. Subwijken zijn onder andere Oudwijk, Buiten Wittevrouwen, Rijnsweerd, het gebied rond De Uithof en verschillende buurten rond het Wilhelminapark. De wijk Oost is met inwoners de zesde wijk van Utrecht. De wijk kenmerkt zich door een zeer grote groep inwoners tussen de 18 en 24 jaar. Een groot deel van de groep wordt gevormd door studenten, omdat de wijk een gunstige ligging heeft ten opzichte van zowel de binnenstad als De Uithof (campus van onder andere Universiteit Utrecht). De wijk scoort op de gebieden zoals beschreven in De Wijkwijzer op of rond het stedelijk gemiddelde. De enige positieve afwijking is het relatief lage aandeel werkloze inwoners. Meer dan de helft van de inwoners is tevreden over het aanbod van culturele voorzieningen in de wijk. En de meeste inwoners, 92% van het totaal, hebben in 2012 één keer of vaker een sociale en/of culturele activiteit bezocht. Dit zijn hoge percentages vergeleken met het stedelijk gemiddelde. Aanbod amateurkunst(educatie) Het Parnassos Cultuurcentrum bevindt zich in Oost, dicht tegen de buurt Binnenstad aan. Parnassos Cultuurcentrum is onderdeel van de Universiteit Utrecht en biedt cursussen in alle disciplines aan, voornamelijk gericht op studenten. 13/38

15 De accommodatie wordt ook gebruikt door andere aanbieders van amateurkunstbeoefening, zoals Domstad Jeugdorkest, de Muziekfabriek muzieklessen voor alle leeftijden. Ook is Cultuur in Oost actief in de wijk, hoewel de organisatie momenteel slechts een beperkt aantal activiteiten heeft. Accommodaties Naast Parnassos en buurthuis Cultuur in Oost zijn er verschillende andere accommodaties/locaties te vinden in Oost waar sociale en/of culturele activiteiten worden geprogrammeerd, zoals Cultuur in de buurthuizen, Danscentrum Utrecht. Er zijn echter weinig subsidierelaties vanuit de gemeentelijke afdeling Cultuur. Doorkijk naar 2017 Wat betreft aanbod en accommodaties hebben wij geen indicaties van (grote) wijzigingen gekregen. In Oost is een kleine groei van het aantal kinderen en jongeren te verwachten op de middellange termijn (2016) en een iets forsere groei op de lange termijn (2025). De groep 15 t/m 19 jaar stijgt in dat tijdsbestek het meest, zo is de prognose (zie onderstaande figuur). De grootte van deze groep wordt echter medebepaald door het aandeel studenten dat hierin valt (leeftijd 18+). 2.8 Binnenstad De wijk Binnenstad is het centrum van de stad. De wijk is niet alleen de historische stadskern, maar ook het centrale winkelcentrum en het uitgaansgebied van Utrecht. Grofweg wordt de wijk verdeeld in de subwijken Binnenstadwinkelgebied en Binnenstad-woongebied. Logischerwijs is er veel detailhandel in de wijk te vinden. Uit De Wijkwijzer blijkt dat de bewoners gemiddeld actief en zelfredzaam zijn en dat de bewoners tevreden zijn over de openbare ruimte. Met inwoners is de Binnenstad de kleinste wijk van Utrecht. Ongeveer de helft van de inwoners is tussen de 18 en 35 jaar (te verklaren door de bewoning van studenten en starters) en er zijn weinig kinderen en jongeren. Ongeveer 82% van de inwoners is tevreden over het aanbod van culturele voorzieningen in de wijk, een zeer hoog percentage. Ruim 96% van de inwoners heeft in 2012 één keer of vaker een sociale en/of culturele activiteit bezocht, hetgeen ook hoog is vergeleken met het stedelijk gemiddelde. 14/38

16 Aanbod amateurkunst(educatie) De grootste aanbieder van amateurkunsteducatie in de wijk Binnenstad is het UCK. Het UCK verzorgt op de locatie UCK Domplein vele cursussen in alle disciplines en voor alle leeftijden. Het UCK wordt hier momenteel voor gesubsidieerd vanuit het onderwijsbudget van de gemeente. Het UCK geeft aan dat er momenteel tot bezoekers en cursisten per week op de Domplein-vestiging komen. In Moira Zaal verzorgt Union Salsa danslessen voor volwassenen. Accommodaties Naast UCK Domplein zijn er in de wijk Binnenstad veel accommodaties te vinden waar sociale en/of culturele activiteiten plaatsvinden. Zoals RASA, geen aanbieder van amateurkunstbeoefening, maar een podium waar ruimte wordt geboden aan activiteiten op het gebied van muziek en dans. Verder bevinden zich enkele buurthuizen (De Sjuut, Sterrenzicht en buurthuis Oudegracht), de bibliotheek, de Dutch Game Garden en Muziekcentrum Vredenburg. Andere accommodaties die verhuurd kunnen worden voor culturele activiteiten en amateurkunstbeoefening: t Hoogt (filmhuis) Salon Saffier (theater) Utrechts Archief Werftheater Theater Kikker Verder zijn er de volgende culturele organisaties met bijhorende accommodaties: Het Literatuurhuis, Centraal Museum, Tivoli, Stadsschouwburg, Museum Speelklok, Sonnenborgh, Universiteitsmuseum, Museum of Aboriginal Arts Utrecht, Museum Catharijneconvent, en het Nederlands Volksbuurtmuseum. Doorkijk naar 2017 Wat betreft aanbod en accommodaties hebben wij geen indicaties van (grote) wijzigingen gekregen. Het UCK zal actief blijven op de huidige locatie op het Domplein, naar verwachting met eenzelfde type aanbod. Er is op de middellange termijn (2016) weinig groei te verwachten in de groep kinderen en jongeren in de wijk Binnenstad. De prognose is dat de grootte van de verschillende groepen nagenoeg hetzelfde zal blijven. Op de lange termijn (2025) is er echter wel een sterke groei te verwachten, met name van de groep zeer jonge kinderen (0 t/m 4 jaar) en in de groep oudere jongeren (15 t/m 19 jaar). 15/38

17 2.9 Zuid Zuid bestaat uit de subwijken Oud-Hoograven/ Tolgsteeg, Nieuw Hoograven/ Bokkenbuurt, en Lunetten. Zuid is een voormalige krachtwijk, maar scoort tegenwoordig op alle gebieden die in De Wijkwijzer onderzocht zijn rond het stedelijk gemiddelde. Ook qua leeftijdsopbouw van inwoners wijkt Zuid nergens opvallend af. De wijk is met inwoners de op één na kleinste wijk van Utrecht. Bijna 40% van de inwoners is tevreden over het aanbod van culturele voorzieningen in de wijk. Ruim 86% van de inwoners heeft in 2012 één keer of vaker een sociale en/of culturele activiteit bezocht. Aanbod amateurkunst(educatie): UCK verzorgt in de accommodatie UCK Verlengde Hoogravenseweg amateurkunstaanbod in de disciplines literatuur, beeldende kunst en muziek. Zij richt zich in Hoograven zowel op kinderen, jongeren als volwassenen. Het UCK wordt hier momenteel voor gesubsidieerd vanuit het gemeentelijk onderwijsbudget. Het UCK geeft aan dat er circa 550 bezoekers en cursisten op de locatie komen. Accommodaties: Naast UCK Verlengde Hoogravenseweg zijn er in Zuid enkele buurthuizen te vinden (De Tol, Hart van Hoograven, t Bokkie), twee bibliotheekvestigingen en theater De Musketon. Doorkijk naar 2017: UCK geeft aan de Verlengde Hoogravenseweg niet open te kunnen houden indien er geen aanvullende financiering komt vanuit het budget amateurkunst voor de wijken. Volgens de prognose groeit het aantal inwoners tussen de 0 en 19 jaar de komende jaren gestaag in Zuid. Het aandeel zeer jonge kinderen is daarbij het grootst en blijft het grootst Zuidwest Zuidwest bestaat uit de subwijken Kanaleneiland, Transwijk en Rivierenwijk/ Dichterswijk. Met inwoners is Zuidwest de vierde wijk van Utrecht qua inwoner aantal. Bijna de helft van de inwoners is tussen de 25 en 54 jaar. Het percentage kinderen is gemiddeld, de groep jongvolwassenen (18 t/m 24 jaar) is relatief groot. 16/38

18 Op het gebied van jongeren wijkt deze wijk in negatieve zin af van het stedelijk gemiddelde in De Wijkwijzer: in Zuidwest veroorzaken jongeren veel overlast. Subwijk Kanaleneiland is bovendien een krachtwijk, die te maken heeft met de meeste grootstedelijke problematiek. Ruim de helft van de inwoners van Kanaleneiland heeft een niet-westerse achtergrond. 35% Van de inwoners is tevreden over het aanbod van culturele voorzieningen in de wijk. Ruim 81% van de inwoners heeft in 2012 één keer of vaker een sociale en/of culturele activiteit bezocht. Aanbod amateurkunst(educatie) In Zuidwest worden cursussen op het gebied van muziek, dans en beeldende kunst (mode) aangeboden in Jongeren Cultuurhuis Kanaleneiland (dus ook gericht op jongeren). De organisatie van Jongeren Cultuurhuis Kanaleneiland laat initiatieven ontstaan vanuit de jongeren zelf (dus alle disciplines kunnen worden aangeboden). Jongeren Cultuurhuis Kanaleneiland ontvangt vanuit het cultuurbudget van de gemeente Utrecht (Cultuurnota ) ,-- gemeentelijke subsidie per jaar. Voor kinderen in Zuidwest worden er culturele activiteiten georganiseerd in Hart van Noord, een brede school. De brede school werkt hiervoor samen met Cultuurhuis Kanaleneiland. Accommodaties Naast Jongeren Cultuurhuis Kanaleneiland en Hart van Noord zijn er in de wijk Zuidwest twee buurthuizen aanwezig (Kanaleneiland en het Strandpaviljoen) en multifunctionele accommodatie Nieuw Welgelegen. Doorkijk naar 2017 Of Jongeren Cultuurhuis Kanaleneiland vanaf 2017 subsidie zal ontvangen voor haar aanbod op het gebied van amateurkunst in de wijk moet nog worden vastgesteld in het kader van de Cultuurnota Op de middellange termijn (2016) is te verwachten dat het aandeel zeer jonge kinderen (0 t/m 4 jaar) en jongeren (10 t/m 19 jaar) gestaag zal groeien. De verwachting is dat het aantal kinderen in de leeftijd 5 t/m 9 jaar in 2016 iets afgenomen zal zijn. Op de lange termijn (in 2025) zal dit aantal echter weer zijn aangetrokken. Voor de andere leeftijdsgroepen geldt ook dat er sprake is van groei op de lange termijn Leidsche Rijn Leidsche Rijn is een Vinex-wijk en met inwoners de zevende wijk van Utrecht qua inwoneraantal. Er wonen veel jonge gezinnen en een relatief hoog aantal kinderen in de basisschoolleeftijd (4 t/m 11 jaar). De wijk is de laatste jaren sterk gegroeid en de verwachting is dat het inwoneraantal zal blijven groeien. 17/38

19 Op de korte termijn betekent dat veel kinderen, op de lange termijn veel kinderen en veel jongeren. De bewoners zijn over het algemeen tevreden over de openbare ruimte in de wijk. Op de andere punten die in De Wijkwijzer aan bod komen wijkt Leidsche Rijn niet veel af van het stedelijk gemiddelde. Bijna een derde van de inwoners is tevreden over het aanbod culturele voorzieningen in de wijk. Ruim 85% van de inwoners heeft in 2012 één keer of vaker een sociale en/of culturele activiteit bezocht. Aanbod amateurkunst(educatie) In Leidsche Rijn wordt amateurkunst(educatie) voor kinderen en jongeren aangeboden op De Vrijstaat, waarop onder andere boerderij Hofstede ter Weide staat. Via Vinex is een van de aanbieders, met aanbod in alle disciplines voor kinderen en jongeren (6 t/m 16 jaar). Via Vinex ontvangt via een budget dat gericht is op de ontwikkeling van Leidsche Rijn ( ,--). Daarnaast wordt er op De Vrijstaat nieuwe media-aanbod verzorgd door Born Digital. Naast De Vrijstaat wordt er in Leidsche Rijn aanbod verzorgd door Cultuur 19 in brede school Het Zand. Er is aanbod in alle disciplines, voor alle wijkbewoners (alle leeftijden). Cultuur 19 ontvangt ,-- van de gemeente Utrecht uit het cultuurbudget (Cultuurplan ). Accommodaties Naast De Vrijstaat en t Zand zijn er in Leidsche Rijn twee mfa s te vinden waar sociaal-culturele activiteiten kunnen worden georganiseerd: Waterwin en Voorn. Bovendien worden er ook culturele activiteiten in het Maximapark verzorgd (door Cultuur 19). Doorkijk naar 2017 Of Cultuur 19 en Via Vinex vanaf 2017 subsidie zullen ontvangen voor hun aanbod op het gebied van amateurkunst in de wijk moet nog worden vastgesteld in het kader van de Cultuurnota Via Vinex kan tot juni 2017 gevestigd blijven in De Vrijstaat. Daarna zou deze locatie kunnen komen te vervallen als accommodatie voor amateurkunst. Het is echter niet bekend of er in de toekomst subsidiebudget voor deze organisatie beschikbaar zal zijn. In Leidsche Rijn wordt een nieuw cultuurhuis gebouwd (Castellum Hoge Woerd). De start van de bouw is komend voorjaar. Voorjaar 2015 wordt de oplevering verwacht. In het pand zullen Theater Kikker, een Natuur & Milieucentrum en een expositieruimte van de gemeentelijke archeologische dienst gevestigd worden. De accommodatie is niet gericht op amateurkunst(educatie). De theaterzaal zal door Theater Kikker naar verwachting geprogrammeerd worden met professionele voorstellingen. Er wonen veel kinderen in Leidsche Rijn. De verwachting is dat dit aandeel de komende jaren zal groeien, met op de lange termijn (2025) een heel sterke groei. Dit geldt voor alle leeftijdsgroepen, van zeer jonge kinderen tot de oudere jongere. Leidsche Rijn nu inwoners groeit hard naar inwoners in 2020 en 18/38

20 in 2030 tot inwoners (een derde van de groei van Utrecht is toe te schrijven aan de groei van Leidsche Rijn) Vleuten-De Meern Vleuten-De Meern is een Vinex-wijk en de grootste wijk van Utrecht, zowel qua inwoneraantal (44.854) als qua oppervlakte. De wijk bestrijkt een derde van de hele stad. De wijk heeft sterk bijgedragen aan de sterke groei van het aantal inwoners van Utrecht en de verwachting is dat het aantal inwoners van deze wijk sterk zal blijven groeien. Er wonen veel jonge gezinnen en (dus) veel kinderen. Momenteel is bijna de helft van de inwoners (47%) onder de 35 jaar. De wijk kan onderverdeeld worden in meerdere subwijken: Vleuten/Haarzuilens/Leidsche Rijn Park, Vleuterweide/Veldhuizen en De Meern/Rijnenburg. Daarnaast omvat de wijk een aantal buurtschappen. De wijk scoort op de verschillende punten die zijn gemeten in De Wijkwijzer rond het stedelijk gemiddelde. De mate van veiligheid die wordt ervaren door de inwoners in de wijk is wel hoger dan gemiddeld. Ruim 43% van de inwoners is tevreden over het aanbod van culturele voorzieningen in de wijk. Ruim 82% van de inwoners heeft in 2012 één keer of vaker een sociale en/of culturele activiteit bezocht. Aanbod amateurkunst(educatie) Er is in Vleuten-De Meern voor alle leeftijdsgroepen aanbod op het gebied van amateurkunst, vooral veel voor kinderen en volwassenen. In het noordelijke deel van de wijk bevindt zich buurtcentrum De Schakel, waar onder andere Harmonie Orkest Vleuten en Amusementskoor Ratjetoe van gebruikmaakt en muziekaanbod verzorgt. Ook is er aanbod op het gebied van dans (door sportvereniging DIO en De Schoakeldaansers). In het noordwesten van de wijk is UCK Cultuurcampus gelegen. Hier wordt aanbod voor alle leeftijdsgroepen verzorgd door UCK, in alle kunstdisciplines. Het UCK wordt hiervoor gesubsidieerd uit het onderwijsbudget van de gemeente Utrecht. Het UCK geeft aan dat er per week circa bezoekers en cursisten in de Cultuurcampus komen. Ook Kunstencentrum Nieuwe Vaart bevindt zich in de wijk, een docentencollectief dat muziekaanbod verzorgt voor alle leeftijden. Zij geven hun lessen in Kunstencentrum Nieuwe Vaart en Muziekschool Vleuten. Cultuur 19 richt haar aanbod ook op inwoners van de wijk Vleuten-De Meern, maar de meeste activiteiten vinden plaats in Leidsche Rijn. 19/38

21 Accommodaties Naast UCK Cultuurcampus, De Schakel, Kunstencentrum Nieuwe Vaart en Muziekschool Vleuten zijn er diverse accommodaties waar sociaal-culturele activiteiten plaatsvinden, waaronder enkele buurthuizen (De Scheg, De Pijler, De Schalm), een mfa (Weide Wereld) en muziekcentrum Azotod. Doorkijk naar 2017 De UCK-vestiging in de Cultuurcampus zal naar verwachting door het UCK worden afgestoten indien het UCK geen aanvullende middelen ontvangt voor het financieren van amateurkunst(educatie) in de wijken. Het aandeel jonge gezinnen en kinderen is erg groot in Vleuten-De Meern. De prognose is dat het aandeel zeer jonge kinderen (0 t/m 4 jaar) de komende jaren zal afnemen en zal blijven afnemen. De groep jonge kinderen (5 t/m 9 jaar) zal de komende jaren nog iets groeien, maar op lange termijn weer afnemen (met een lager aantal dan nu het geval is). Het aandeel kinderen/jongeren tussen de 10 en 14 jaar zal de komende jaren stijgen, een groei die iets minder sterk wordt op de lange termijn. Tot slot is de verwachting dat de groep oudere jongeren (tussen 15 en 19 jaar) zal groeien, en in 2025 groter is dan de groep zeer jonge kinderen. De groep zeer jonge kinderen is nu nog het sterkst vertegenwoordigd in Vleuten-De Meern Overige organisaties/aanbod Naast de genoemde aanbieders van amateurkunst en amateurkunsteducatie zijn er nog tal van andere aanbieders in Utrecht te vinden. Het gaat bijvoorbeeld om zzp ers die hun lessen verzorgen in bijvoorbeeld buurthuizen, schoolgebouwen of sporthallen. Amateurkunstaanbod is vanzelfsprekend ook het terrein van de vele verenigingen die over de verschillende wijken verspreid zijn. Naast gezamenlijke beoefening van amateurkunst hebben zij veelal eigen trajecten voor educatie (bijvoorbeeld Zuilens Fanfare Corps en Harmonie Orkest Vleuten). Daarnaast zijn er aanbieders die hun kantoor weliswaar hebben gevestigd in een specifieke wijk, maar Utrechtbreed werken. Voorbeelden zijn: Kunstlicht op Straat en Het Jeugdcultuurfonds. Ook zijn er aanbieders die, naast het aanbod in de wijk, ook in andere wijken actief zijn of partnerschappen met andere organisaties aangaan. Zo werkt het Kaasschaafcollectief samen met verschillende partners, zoals Cultuur in Oost en Habek. Met laatstgenoemde vormt het collectief De Coöperatie Overzicht aanbod en accommodaties in de wijken In West wordt het aanbod vooral verzorgd door Het Wilde Westen en er zijn twee buurthuizen. Zij verzorgen aanbod voor alle leeftijdsgroepen in alle disciplines. De wijk is niet erg groot en ligt dicht tegen de binnenstad aan. Dit aanbod lijkt zodoende goed de wijk te dekken. Noordwest is goed bedeeld op het gebied van amateurkunst(educatie). Alle doelgroepen worden bereikt en alle disciplines worden aangeboden. Er zijn bovendien veel accommodaties voor sociaal-culturele activiteiten. 20/38

22 In Overvecht zijn twee grote aanbieders van amateurkunst(educatie) te vinden, samen met veel andere locaties voor sociaal-culturele activiteiten. Ook alle leeftijdsgroepen worden bereikt. Het UCK zal vanwege het wegvallen van het Doe Mee Centrum Einstein naar verwachting met Zimihc samenwerken om aanbod in de wijk te behouden. In Noordoost is relatief weinig aanbod voor amateurkunst(educatie), ondanks een vestiging van Zimihc. Het zuidwestelijke deel van de wijk kan echter gemakkelijk gebruikmaken van het aanbod van de Binnenstad. In Oost is slechts een beperkt aanbod voor amateurkunst(educatie). Er zijn verder nauwelijks sociaal-culturele accommodaties aanwezig. In Oost kan echter gemakkelijk gebruikgemaakt worden van het aanbod in de Binnenstad en Noordoost. In de wijk Binnenstad is veel aanbod en zijn veel accommodaties. De wijk heeft een functie voor de gehele stad en zal deze ook behouden. In Zuid is relatief weinig aanbod, hoewel de groepen (kleine) kinderen en jongeren zullen groeien de komende jaren. Daarbij heeft het UCK aangegeven de vestiging aan de Verlengde Hoogravensweg mogelijk te moeten sluiten indien het UCK geen extra middelen ontvangt om deze open te houden. In Zuidwest is veel aanbod voor jongeren, een groep die ook sterk vertegenwoordigd is in de wijk. Verder is er in alle disciplines voor alle leeftijdsgroepen buurtbewoners aanbod en is er een aantal sociaal-culturele accommodaties aanwezig. Het aanbod en de accommodaties zijn echter wel sterk gericht op de subwijk Kanaleneiland. Gezien de grootte en de ligging van Leidsche Rijn lijkt de wijk een aardig compleet aanbod te hebben op het gebied van amateurkunst. Wel is er veel aanbod voor kinderen, terwijl de verwachting is dat die leeftijdsgroep kleiner zal worden de komende jaren. Er zijn weinig sociaal-culturele accommodaties (zoals buurthuizen) in de wijk. Het nieuwe Cultuurhuis Castellum zal niet gericht zijn op amateurkunst. Vleuten-De Meern heeft veel inwoners en blijft flink groeien. Er wonen nu veel kinderen, maar in de toekomst zal er ook een groot aandeel jongeren wonen. Er zijn veel sociaal-culturele voorzieningen te vinden en UCK Cultuurcampus verzorgt veel cultuureducatief aanbod, maar verspreid over de wijk (qua grootte en inwoneraantal) is dit geen hoge bezettingsgraad. Gezien de ligging van de Cultuurcampus (aan de noordwestelijke grens van de wijk) en De Schakel lijkt het aanbod van mogelijkheden voor amateurkunst(educatie) bovendien niet dekkend. Daarbij heeft het UCK aangegeven de vestiging van de Cultuurcampus mogelijk te moeten sluiten indien het UCK geen extra middelen ontvangt uit de middelen voor amateurkunst in de wijk. In het algemeen valt op dat er weinig specifiek op ouderen gericht amateurkunst(educatie)aanbod is. Ongetwijfeld zal een deel van het aanbod zich aan onze aandacht onttrekken omdat het via andere kanalen dan amateurkunst(educatie)organisaties wordt aangeboden. Desalniettemin lijkt er zeer beperkt aanbod te zijn voor senioren in de wijken, terwijl in het algemeen gesproken ouderen een groeiende doelgroep vormen. 21/38

23 2.15 Aandachtspunten voor het amateurkunst(educatie)aanbod en amateurkunst(educatie)- accommodaties In Oost is slechts een beperkt aanbod voor amateurkunst(educatie), maar er kan gemakkelijk gebruikgemaakt worden van het aanbod in de binnenstad. Er zijn verder nauwelijks sociaal-culturele accommodaties aanwezig. In Overvecht is een aandachtspunt dat er door het wegvallen van het Doe Mee Centrum Einstein voldoende aanbod in de wijk behouden blijft (bijvoorbeeld door optimale benutting van Cultuurhuis Stefanus van Zimihc). In Zuid is relatief weinig aanbod, hoewel de groepen (kleine) kinderen en jongeren zullen groeien de komende jaren. De UCK-vestiging aan de Verlengde Hoogravenseweg zal mogelijk gesloten kunnen worden door het UCK. Leidsche Rijn: aanbod sterk gericht op kinderen, groei onder jongeren verwacht. Het aanbod zou mee moeten groeien. Leidsche Rijn nu inwoners groeit hard naar in 2020 en in 2030 tot inwoners (een derde van de groei van Utrecht is toe te schrijven aan de groei van Leidsche Rijn). Vleuten-De Meern heeft veel inwoners en blijft flink groeien. Er wonen nu veel kinderen, maar in de toekomst zal er ook een groot aandeel jongeren wonen. Er zijn veel sociaal-culturele voorzieningen te vinden en UCK Cultuurcampus verzorgt veel cultuureducatief aanbod, maar verspreid over de wijk (qua grootte en inwonersaantal) is dit geen hoge bezettingsgraad. Gezien de ligging van de Cultuurcampus (aan de noordwestelijke grens van de wijk) en De Schakel lijkt het aanbod van mogelijkheden voor amateurkunst(educatie) bovendien niet dekkend. De UCK-vestiging in de Cultuurcampus zal mogelijk gesloten worden door het UCK, waardoor er een grote witte vlek zou ontstaan in dit gebied. Er lijkt een beperkt aanbod te zijn van amateurkunst(educatie) specifiek voor ouderen, terwijl ouderen wel een groeiende doelgroep vormen Prioritering op basis van de inventarisatie Het belangrijkste aandachtspunt is naar onze mening Vleuten-De Meern in combinatie met Leidsche Rijn, aangezien dit deel van de stad groeit en flink blijft groeien. Met inwoners is Vleuten-De Meern de grootste wijk van Utrecht. Leidsche Rijn nu inwoners groeit hard naar in 2020 en in 2030 tot inwoners (een derde van de groei van Utrecht is toe te schrijven aan de groei van Leidsche Rijn). Bovendien wonen er veel kinderen en is de afstand tot de binnenstad van Utrecht relatief groot. Daarna volgen Overvecht en Zuid: twee wijken waar de draagkracht van de bewoners minder is dan gemiddeld en waar door het wegvallen van het Doe Mee Centrum Einstein (en het mogelijk wegvallen van de Verlengde Hoogravensweg) minder accommodaties en aanbod beschikbaar zou kunnen zijn in de toekomst. De bezetting van accommodaties van Zimihc in Oost, Overvecht en Noordwest zou verbeterd kunnen worden. In het algemeen gesproken lijkt het beperkte aanbod op het gebied van amateurkunst(educatie) voor ouderen een aandachtspunt te zijn. 22/38

Analyse veiligheidsbeleving 2015

Analyse veiligheidsbeleving 2015 Analyse veiligheidsbeleving 2015 een notitie van Onderzoek Juni 2016 Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht 0302861350 onderzoek@utrecht.nl in opdracht van Eenheid Veiligheid

Nadere informatie

Overgewicht. Trends overgewicht (inclusief obesitas) in percentages (Bron: Digitaal Dossier JGZ)

Overgewicht. Trends overgewicht (inclusief obesitas) in percentages (Bron: Digitaal Dossier JGZ) Overgewicht Tabel 1 Trends overgewicht (inclusief obesitas) in percentages (Bron: Digitaal Dossier JGZ) 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 BASISONDERWIJS groep 2 12% 10% 9% 9% groep 7 16% 17% 15%

Nadere informatie

Referendum Europese Grondwet. Uitslag Utrecht. Uitslag Utrecht. Uitslag Nederland. Utrechtse wijken vergeleken. Uitslag per wijk en subwijk

Referendum Europese Grondwet. Uitslag Utrecht. Uitslag Utrecht. Uitslag Nederland. Utrechtse wijken vergeleken. Uitslag per wijk en subwijk Referendum Europese Grondwet Uitslag per wijk en subwijk Ja-kamp wint nipt in Utrecht De voorstanders van het Grondwettelijk Verdrag voor Europa hebben in Utrecht met een kleine meerderheid gewonnen. In

Nadere informatie

8Vastgoedmarkt. Vastgoedmarkt

8Vastgoedmarkt. Vastgoedmarkt 8Vastgoedmarkt Stedelijke ontwikkeling Vastgoedmarkt In het afgelopen jaar komt de opname aan Utrechte kantoorruimte uit op 88.000 m². Dit is aanzienlijk meer dan de 65.000 m² in het voorgaande jaar. Tegelijkertijd

Nadere informatie

WijkWijzer 2016 De 10 Utrechtse wijken en 5 krachtwijken in cijfers. Utrecht.nl/onderzoek

WijkWijzer 2016 De 10 Utrechtse wijken en 5 krachtwijken in cijfers. Utrecht.nl/onderzoek WijkWijzer 2016 De 10 Utrechtse wijken en 5 krachtwijken in cijfers Utrecht.nl/onderzoek Inhoud Inleiding 3 Utrechtse wijken vergeleken 4 Bevolking & wonen 4 Sociaal-economisch 4 5 Sociale infrastructuur

Nadere informatie

Leeswijzer Jeugdgezondheidszorg Utrecht tabellen

Leeswijzer Jeugdgezondheidszorg Utrecht tabellen Leeswijzer Jeugdgezondheidszorg Utrecht tabellen In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend bij een bepaald thema. De tabellen zijn toegespitst op de door u opgevraagde leeftijdscategorie. In

Nadere informatie

WijkWijzer 2015 Utrecht

WijkWijzer 2015 Utrecht WijkWijzer 205 De tien se wijken in cijfers.nl Inhoud Inleiding 3 se wijken vergeleken 4 4 4 5 5 6 Ontwikkelingen vergeleken 6 Wijken 7 Wijk West 7 Wijk Noordwest 8 Wijk Overvecht 9 Wijk Noordoost 0 Wijk

Nadere informatie

Cultuureducatie in het basisonderwijs

Cultuureducatie in het basisonderwijs Cultuureducatie in het basisonderwijs Gemeente Westland Nulmeting Inleiding Teneinde aan het einde van het programma Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) vast te kunnen stellen wat de bereikte resultaten

Nadere informatie

Bewonerspanel Utrecht peiling november 2010

Bewonerspanel Utrecht peiling november 2010 Bewonerspanel Utrecht peiling november 2010 Van 1 t/m 14 november 2010 heeft Bestuursinformatie een peiling onder de leden van het Bewonerspanel Utrecht gehouden. De peiling ging over mensenrechten, maatschappelijk

Nadere informatie

Utrecht en hoogopgeleiden

Utrecht en hoogopgeleiden Utrecht en hoogopgeleiden Binding van studenten hoger onderwijs aan de stad Utrecht notitie van de afdeling Onderzoek www.onderzoek.utrecht.nl maart 2013 Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Interne Bedrijven

Nadere informatie

WijkWijzer De tien Utrechtse wijken in cijfers

WijkWijzer De tien Utrechtse wijken in cijfers De tien Utrechtse wijken in cijfers Inhoud Inleiding 3 Utrechtse wijken vergeleken 4 Bevolking & wonen 4 Sociaal-economisch 4 Veiligheid 5 Sociale infrastructuur & participatie 5 Openbare ruimte & verkeer

Nadere informatie

Vraagprognose buitenschoolse opvang voor de gemeente Utrecht

Vraagprognose buitenschoolse opvang voor de gemeente Utrecht Vraagprognose buitenschoolse opvang voor de gemeente Utrecht Utrecht, 9 februari 2011 Buitenhek Management & Consult Winthontlaan 200 Postbus 85183 3508 AD Utrecht T +030 287 59 59 F +030 287 59 60 info@buitenhek.nl

Nadere informatie

Leeswijzer Achmea Health Database tabellen

Leeswijzer Achmea Health Database tabellen Leeswijzer Achmea Health Database tabellen In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend bij een bepaald thema. De tabellen zijn toegespitst op de door u opgevraagde leeftijdscategorie. De gegevens

Nadere informatie

WijkWijzer 2014 Utrecht

WijkWijzer 2014 Utrecht WijkWijzer 204 De tien se wijken in cijfers.nl Inhoud Inleiding 3 se wijken vergeleken 4 Bevolking & wonen 4 4 5 Sociale infrastructuur & participatie 5 6 Ontwikkelingen vergeleken 6 Wijken 7 Wijk West

Nadere informatie

Sociale Index 2014. De sociale kwaliteit van Utrecht en haar (sub)wijken in beeld gebracht. Utrecht.nl. Utrecht, december 2014

Sociale Index 2014. De sociale kwaliteit van Utrecht en haar (sub)wijken in beeld gebracht. Utrecht.nl. Utrecht, december 2014 Sociale Index 2014 De sociale kwaliteit van Utrecht en haar (sub)wijken in beeld gebracht Utrecht, december 2014 Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030 286

Nadere informatie

In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend bij een bepaald thema. De tabellen zijn toegespitst op de door u opgevraagde leeftijdscategorie.

In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend bij een bepaald thema. De tabellen zijn toegespitst op de door u opgevraagde leeftijdscategorie. Leeswijzer Gezondheidspeiling tabellen Deze leeswijzer geldt ook voor tabellen van de Inwonersenquête van Interne Bedrijven Onderzoek, Gemeente Utrecht In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend

Nadere informatie

Leeswijzer Achmea Health Database tabellen

Leeswijzer Achmea Health Database tabellen Leeswijzer Achmea Health Database tabellen In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend bij een bepaald thema. De tabellen zijn toegespitst op de door u opgevraagde leeftijdscategorie. De gegevens

Nadere informatie

Bewonerspanel Koningsdag

Bewonerspanel Koningsdag Interne Bedrijven, Gemeente Utrecht onderzoek@utrecht.nl / 030 286 1350 www.utrecht.nl/onderzoek Bewonerspanel Koningsdag Leden Bewonerspanel tevreden over uitvoering Koningsdag in Utrecht Ruim een derde

Nadere informatie

Beleidskader Kunst & Cultuur 2013-2016 Stadspanel Den Haag, ronde voorjaar 2011

Beleidskader Kunst & Cultuur 2013-2016 Stadspanel Den Haag, ronde voorjaar 2011 Rapport Signaal Uitgave Auteurs Informatie Onderzoek en Integrale Vraagstukken Nr X, Jaargang 2004 Oplage Redactieadres Internet / Intranet X exemplaren Gemeente Den Haag OCW-intranet/Organisatie Postbus

Nadere informatie

Inschatting van de eigen kracht van ouders van 0 tot 4-jarigen. Resultaten over 2013 en 2014

Inschatting van de eigen kracht van ouders van 0 tot 4-jarigen. Resultaten over 2013 en 2014 Inschatting van de eigen kracht van ouders van 0 tot 4-jarigen Resultaten over 2013 en 2014 Inleiding De jeugdgezondheidszorg (JGZ) Utrecht heeft jaarlijks ongeveer 80.000 contacten met kinderen en jongeren

Nadere informatie

Beleidsregels subsidies Hof van Twente 2014

Beleidsregels subsidies Hof van Twente 2014 2. Beleidsterrein Cultuur Zo groot en breed mogelijk cultuurparticipatie Maatschappelijke effecten Doelstellingen Subdoelstellingen Vergroten zelfredzaamheid Talentontwikkeling en ontplooiing jeugdige

Nadere informatie

Utrecht bij de hand 2014. Utrecht.nl

Utrecht bij de hand 2014. Utrecht.nl bij de hand 204.nl Bevolking per --204 Met 328.000 inwoners, is de vierde stad van Nederland. is een studentenstad met een relatief jonge bevolkingsopbouw en de hoogst opgeleide beroepsbevolking van de

Nadere informatie

Rapport Beleidskader Kunst & Cultuur 2013-2016

Rapport Beleidskader Kunst & Cultuur 2013-2016 Rapport Beleidskader Kunst & Cultuur 2013-2016 Stadspanel Den Haag, ronde voorjaar 2011 INHOUDSOPGAVE Inleiding - 2 - Wat vindt men belangrijk aan het aanbod van kunst en cultuur in Den Haag? - 3 - Hoe

Nadere informatie

Leeswijzer Gezondheidspeiling tabellen Deze leeswijzer geldt ook voor tabellen van de Inwonersenquête van Interne Bedrijf Onderzoek, Gemeente Utrecht

Leeswijzer Gezondheidspeiling tabellen Deze leeswijzer geldt ook voor tabellen van de Inwonersenquête van Interne Bedrijf Onderzoek, Gemeente Utrecht Leeswijzer Gezondheidspeiling tabellen Deze leeswijzer geldt ook voor tabellen van de Inwonersenquête van Interne Bedrijf Onderzoek, Gemeente Utrecht In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend

Nadere informatie

Armoede in Utrecht Factsheet

Armoede in Utrecht Factsheet Armoede in Utrecht Factsheet Hier komt tekst Afdeling Onderzoek, maart 2015 Margriet de Haan, Linda Scheelbeek, Robin Tromp Inhoudsopgave 1. Ontwikkelingen armoede algemeen 2. Utrecht vergeleken: Wettelijk

Nadere informatie

Bevolkingsprognose 2016

Bevolkingsprognose 2016 Bevolkingsprognose 2016 een notitie van IB Onderzoek november 2016 Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht 030 286 1350 onderzoek@utrecht.nl internet www.utrecht.nl/onderzoek

Nadere informatie

M CCA EXPERTISENETWERK CULTUUREDUCATIE

M CCA EXPERTISENETWERK CULTUUREDUCATIE Keizersgrach T 020-6 info@mocca-amsterdam.nl Factsheet Basispakket, Overgangsregeling Kunstkijkuren en de Cultuurbus Amsterdam Juli 2014 Inhoud Het Basispakket Kunst- en Cultuureducatie 2 MoccaAcademie

Nadere informatie

levendige voorziening in Naam Leidsche auteur Rijn Centrum Utrecht

levendige voorziening in Naam Leidsche auteur Rijn Centrum Utrecht Voorbeeld Ondernemers van gezocht, een titel over die programma s twee regels en activiteiten Voorbeeld willen van leveren een subtitel voor een levendige voorziening in Naam Leidsche auteur Rijn Centrum

Nadere informatie

Voel je thuis op straat!

Voel je thuis op straat! Voel je thuis op straat! 0-meting onder kinderen, jongeren en volwassenen in Bergen op Zoom Centrum Ron van Wonderen Nanne Boonstra Utrecht, september 2007 Verwey- Jonker Instituut 1 Samenvatting en conclusies

Nadere informatie

Subsidieregels Hof van Twente 2016

Subsidieregels Hof van Twente 2016 2. Beleidsterrein Cultuur Zo groot en breed mogelijk cultuurparticipatie Maatschappelijke effecten Doelstellingen Subdoelstellingen Vergroten zelfredzaamheid Talentontwikkeling en ontplooiing jeugdige

Nadere informatie

Visie muziekonderwijs en beeldende vorming Terneuzen

Visie muziekonderwijs en beeldende vorming Terneuzen Visie muziekonderwijs en beeldende vorming Terneuzen INHOUDSOPGAVE 1.0 INLEIDING... 3 2.0 UITGANGSPUNTEN ONDERZOEK EN DEFINITIE MUZIKALE EN BEELDENDE VORMING... 3 2.1 UITGANGSPUNTEN... 3 2.2 DEFINITIE

Nadere informatie

Maatschappelijk initiatief onder dak

Maatschappelijk initiatief onder dak Uitvoeringsnotitie Noordoost Maatschappelijk initiatief onder dak in buurtcentra van de toekomst Maatschappelijke Ontwikkeling Sport & Samenleving juni 2016 Maatschappelijk Initiatief Onderdak (2016-2025)

Nadere informatie

In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend bij een bepaald thema. De tabellen zijn toegespitst op de door u opgevraagde leeftijdscategorie.

In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend bij een bepaald thema. De tabellen zijn toegespitst op de door u opgevraagde leeftijdscategorie. Leeswijzer Gezondheidspeiling tabellen Deze leeswijzer geldt ook voor tabellen van de Inwonersenquête van Interne Bedrijven Onderzoek, Gemeente Utrecht In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend

Nadere informatie

In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend bij een bepaald thema. De tabellen zijn toegespitst op de door u opgevraagde leeftijdscategorie.

In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend bij een bepaald thema. De tabellen zijn toegespitst op de door u opgevraagde leeftijdscategorie. Leeswijzer Gezondheidspeiling tabellen Deze leeswijzer geldt ook voor tabellen van de Inwonersenquête van Interne Bedrijven Onderzoek, Gemeente Utrecht In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend

Nadere informatie

Dit is de Lindenberg. Onze filosofie. Geniet van talent. Strategisch Meerjarenplan

Dit is de Lindenberg. Onze filosofie. Geniet van talent. Strategisch Meerjarenplan Dit is de Lindenberg De Lindenberg is het huis waar alles kan. Niet in de letterlijke zin natuurlijk; ook de Lindenberg heeft te maken met wet- en regelgeving en financiële grenzen. Maar de zin verwoordt

Nadere informatie

Accommodatiebeleid Maatschappelijke Voorzieningen

Accommodatiebeleid Maatschappelijke Voorzieningen Maatschappelijke Voorzieningen Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Hilversum 1 Inhoudsopgave Samenvatting 3 1 Inleiding 8 2 Huisvestingsstrategie en eigendomsstrategie 10 3 Cultuur 15 4 Sociale voorzieningen

Nadere informatie

Wat vinden wij belangrijk?

Wat vinden wij belangrijk? informatieavond Wat vinden wij belangrijk? Kunst is een verrijking voor je leven. Het stimuleert de creativiteit, geeft plezier en zelfvertrouwen en zorgt voor ontwikkeling. Kunst stimuleert kritisch denkvermogen

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Kunst en Cultuur Velsen 2014-2017

Uitvoeringsprogramma Kunst en Cultuur Velsen 2014-2017 Beleidsspeerpunt Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen en wie Cultuureducatie Meer kinderen maken kennis met amateurkunst/ kunsteducatie en worden lid van een amateurkunstvereniging Verbetering

Nadere informatie

Sociale kracht in Houten Burgerpeiling 2014

Sociale kracht in Houten Burgerpeiling 2014 in Houten Burgerpeiling 2014 Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Houten Projectnummer 598 / 2015 Samenvatting Goede score voor Sociale Kracht in Houten Houten scoort over het algemeen goed als

Nadere informatie

Inkoop van buitenschoolse cultuureducatie seizoen 2015/2016 - Rondom de (brede) school - Popmuziek - Dans - Beeldende Kunst Visie, uitgangspunten en

Inkoop van buitenschoolse cultuureducatie seizoen 2015/2016 - Rondom de (brede) school - Popmuziek - Dans - Beeldende Kunst Visie, uitgangspunten en Inkoop van buitenschoolse cultuureducatie seizoen 2015/2016 - Rondom de (brede) school - Popmuziek - Dans - Beeldende Kunst Visie, uitgangspunten en voorwaarden December 2014 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Visie

Nadere informatie

Dinsdag 22 april. Nationale Sport Week 2014 - Utrecht. Baby/peuter/kleuter zwemmen. Mensen zonder beperking van 0 t/m 100 jaar.

Dinsdag 22 april. Nationale Sport Week 2014 - Utrecht. Baby/peuter/kleuter zwemmen. Mensen zonder beperking van 0 t/m 100 jaar. Dinsdag 22 april Baby/peuter/kleuter zwemmen 09:00-11:00 uur Aquacenter Den Hommel (Kennedylaan 5 Utrecht) Bewegen in het park Mensen met en zonder beperking van 2 t/m 75 jaar 20:00-21:00 uur Griftpark

Nadere informatie

Voorzieningenkaart Laagdrempelig ontmoeten in Zuid

Voorzieningenkaart Laagdrempelig ontmoeten in Zuid Voorzieningenkaart Op 31 maart hadden we voorlopig de laatste bijeenkomst van de Voorzieningenkaart 2030 van Centrum Krinkelhoek Mettegeupel en Oss Zuid. Dit keer kwamen we bij elkaar in Horizonschool

Nadere informatie

Meerjarenprognose peuterspeelzalen, voorscholen, dagopvang en buitenschoolse opvang gemeente Utrecht

Meerjarenprognose peuterspeelzalen, voorscholen, dagopvang en buitenschoolse opvang gemeente Utrecht Meerjarenprognose peuterspeelzalen, voorscholen, dagopvang en buitenschoolse opvang gemeente Utrecht Utrecht, oktober 2013 Utrecht, 12 november 2008 Buitenhek Management & Consult Winthontlaan 200 Postbus

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017 Gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 26 juni 2017 DATUM 26 juni 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl (076) 515

Nadere informatie

Rapportage Cursistenonderzoek 2012 Scholen in de Kunst

Rapportage Cursistenonderzoek 2012 Scholen in de Kunst Rapportage Cursistenonderzoek 2012 Scholen in de Kunst M.A. Keijzer N. den Toom Keijzer & Toom Klant Tevredenheid pp. Inleiding 3 1. Verantwoording en methode 4 2. Resultaten 5 2.1 Respons 5 2.2 Profiel

Nadere informatie

In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend bij een bepaald thema. De tabellen zijn toegespitst op de door u opgevraagde leeftijdscategorie.

In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend bij een bepaald thema. De tabellen zijn toegespitst op de door u opgevraagde leeftijdscategorie. Leeswijzer Gezondheidspeiling tabellen Deze leeswijzer geldt ook voor tabellen van de Inwonersenquête van Interne Bedrijven Onderzoek, Gemeente Utrecht In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend

Nadere informatie

Hier komt tekst Culturele voorziening Leidsche Rijn Centrum Hier komt ook tekst RIB 9 juni 2016. Utrecht.nl

Hier komt tekst Culturele voorziening Leidsche Rijn Centrum Hier komt ook tekst RIB 9 juni 2016. Utrecht.nl Hier komt tekst Culturele voorziening Leidsche Rijn Centrum Hier komt ook tekst RIB 9 juni 2016 De locatie Ambitie Programma Stedelijk Hoge mate van functiemenging deels op overkapte A2 niveauverschillen

Nadere informatie

Inkoop van buitenschoolse muziekeducatie seizoen 2014/2015 Uitgangspunten en voorwaarden

Inkoop van buitenschoolse muziekeducatie seizoen 2014/2015 Uitgangspunten en voorwaarden Inkoop van buitenschoolse muziekeducatie seizoen 2014/2015 Uitgangspunten en voorwaarden Mei 2014 Inleiding Onlangs maakte Muziekschool Westland bekend dat zij gaat stoppen met haar activiteiten. Muziekschool

Nadere informatie

Rosmalen zuid. Wijk- en buurtmonitor 2016

Rosmalen zuid. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Rosmalen zuid Het stadsdeel Rosmalen ligt ten oosten van de rijksweg A2 en bestaat uit Rosmalen zuid en Rosmalen noord. Het oorspronkelijke zanddorp Rosmalen is vanaf eind jaren

Nadere informatie

Björn Schadenberg Remco Hoekman

Björn Schadenberg Remco Hoekman Update: Ruimte voor Sport in Utrecht Actualisatie van Capaciteit binnensport Utrecht (Wezenberg-Hoenderkamp, 2014) en Ruimte voor Sport in Utrecht (Wezenberg-Hoenderkamp & Schadenberg, 2016) Björn Schadenberg

Nadere informatie

Veiligheid kernthema: maatschappelijk evenwicht & veiligheid

Veiligheid kernthema: maatschappelijk evenwicht & veiligheid Veiligheid kernthema: De criminaliteitscijfers en de slachtoffercijfers laten over het algemeen een positief beeld zien voor Utrecht in. Ook de aangiftebereidheid van Utrechters is relatief hoog (29%).

Nadere informatie

Bewonerspanel Warenmarkt Vredenburg

Bewonerspanel Warenmarkt Vredenburg Interne Bedrijven, Gemeente Utrecht onderzoek@utrecht.nl / 030 286 1350 www.utrecht.nl/onderzoek Bewonerspanel Warenmarkt Vredenburg Junipeiling 2014: Warenmarkt Vredenburg Voor de gemeente Utrecht maar

Nadere informatie

Openbaar. Subsidie 2015 voor de Lindenberg. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel.

Openbaar. Subsidie 2015 voor de Lindenberg. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel. Openbaar Onderwerp Subsidie 2015 voor de Lindenberg Programma / Programmanummer Cultuur / 1071 BW-nummer Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting De Lindenberg heeft subsidie aangevraagd voor het jaar

Nadere informatie

Versterken binnenstad Het aanbieden van een bibliotheekvoorziening

Versterken binnenstad Het aanbieden van een bibliotheekvoorziening Versterken binnenstad Het aanbieden van een bibliotheekvoorziening (ook als ontmoetingsplek) in de binnenstad. Cultuurparticipatie Kernfuncties leren, lezen en informeren bieden voor burgers mogelijkheden

Nadere informatie

Leeswijzer Psychiatrisch Casusregister tabellen

Leeswijzer Psychiatrisch Casusregister tabellen Leeswijzer Psychiatrisch Casusregister tabellen In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend bij een bepaald thema. De tabellen zijn toegespitst op de door u opgevraagde leeftijdscategorie. De gegevens

Nadere informatie

Leeswijzer levensverwachting tabellen

Leeswijzer levensverwachting tabellen Leeswijzer levensverwachting tabellen Om inzicht te krijgen in de lokale gezondheidssituatie zijn de levensverwachting (LV) en varianten van de gezonde levensverwachting belangrijke gezondheidsmaten. Dit

Nadere informatie

Sectoranalyse Film en Beeldcultuur Utrecht Raadsinformatiebijeenkomst 14 september 2017

Sectoranalyse Film en Beeldcultuur Utrecht Raadsinformatiebijeenkomst 14 september 2017 Sectoranalyse Film en Beeldcultuur Utrecht Raadsinformatiebijeenkomst 14 september 2017 Sectoranalyse Film en Beeldcultuur in Utrecht Sectoranalyses per deelsector o Integrale afwegingen faciliteren o

Nadere informatie

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten Algemene doelstelling Accommodatiebeleid Maatschappelijk Vastgoed In stand houden en ontwikkelen van maatschappelijk vastgoed die de sociale infrastructuur versterkt, gekoppeld aan een optimale spreiding

Nadere informatie

FORMAT TUSSENRAPPORTAGE CULTUURARRANGEMENT DEEL A: VERANTWOORDING GEMEENTE: Dalfsen JAAR: 2014

FORMAT TUSSENRAPPORTAGE CULTUURARRANGEMENT DEEL A: VERANTWOORDING GEMEENTE: Dalfsen JAAR: 2014 FORMAT TUSSENRAPPORTAGE CULTUURARRANGEMENT 2013-2016 DEEL A: VERANTWOORDING 2014 GEMEENTE: Dalfsen JAAR: 2014 AMATEURKUNST/BUITEN- SCHOOLSE CULTUUREDUCATIE PROJECT DOELSTELLINGEN FINANCIELE VERANTWOORDING

Nadere informatie

Organisatie in de buurt

Organisatie in de buurt Organisatie in de buurt Over bewonersorganisaties en club-/buurthuizen Enquête leefbaarheid en veiligheid 2008 Bureau Onderzoek Gemeente Groningen Bureau Onderzoek is ondergebracht bij de dienst Sozawe

Nadere informatie

Welzijnsaccommodaties in zelfbeheer Visie en uitvoeringskader 21.10.2013. Visie en uitvoeringskader Welzijnsaccommodaties in zelfbeheer

Welzijnsaccommodaties in zelfbeheer Visie en uitvoeringskader 21.10.2013. Visie en uitvoeringskader Welzijnsaccommodaties in zelfbeheer Welzijnsaccommodaties in zelfbeheer Visie en uitvoeringskader 21.10.2013 Visie en uitvoeringskader Welzijnsaccommodaties in zelfbeheer Inhoudsopgave Waarom deze notitie? 3 Waar hebben we het over? 4 Belangrijke

Nadere informatie

Leeswijzer Jeugdmonitor Utrecht tabellen

Leeswijzer Jeugdmonitor Utrecht tabellen Leeswijzer Utrecht tabellen In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend bij een bepaald thema. De tabellen zijn toegespitst op de door u opgevraagde leeftijdscategorie. In de tabellen staan telkens

Nadere informatie

Kinderpeiling Sport 2004 Groep 7 Utrechts basisonderwijs

Kinderpeiling Sport 2004 Groep 7 Utrechts basisonderwijs Kinderpeiling Sport 2004 Groep 7 Utrechts basisonderwijs Colofon Opdrachtgever: Uitvoering: Rapport: Stade Advies Mei 2004 Gemeente Utrecht, Afdeling Sport & Recreatie Stade Advies, Yvonne Schleyper en

Nadere informatie

Uitslag per wijk. De stembureaus op de Heidelberglaan, Padualaan en in City Campus Max zijn gedefinieerd als studenten locaties.

Uitslag per wijk. De stembureaus op de Heidelberglaan, Padualaan en in City Campus Max zijn gedefinieerd als studenten locaties. Uitslag per wijk De onderstaande tabel toont de uitslag van de raadsverkiezingen van 2014 per buurt (zoals de gemeente die definieert). De enige uitzondering is de categorie studenten voor de twee stembureaus

Nadere informatie

Gemeente Dalfsen, Cultuureducatie Projectplan Buitenschoolse activiteiten 2010-2013

Gemeente Dalfsen, Cultuureducatie Projectplan Buitenschoolse activiteiten 2010-2013 Gemeente Dalfsen, Cultuureducatie Projectplan Buitenschoolse activiteiten 2010-2013 Inleiding De gemeente Dalfsen wil voor haar jonge inwoners een cultureel en kunstzinnig klimaat scheppen waarin zoveel

Nadere informatie

Cultuurbeleving. Junipeiling Bewonerspanel. Utrecht.nl/onderzoek

Cultuurbeleving. Junipeiling Bewonerspanel. Utrecht.nl/onderzoek Cultuurbeleving Junipeiling Bewonerspanel Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht 030 286 1350 onderzoek@utrecht.nl in opdracht van Cultuur Ontwikkelorganisatie Gemeente

Nadere informatie

2.2 Scenario s Sport Voetbal

2.2 Scenario s Sport Voetbal Voetbal Voetbalvelden Midden-Limburg: gezonde richtlijn 2025 Handhaven Sluiten Gemeenten -1,8 mln. 6,5 mln. 23 accommodaties met samen 90 velden blijven behouden Voetbal Voetbalvelden Midden-Limburg: consequenties

Nadere informatie

Leeswijzer Achmea Health Database tabellen

Leeswijzer Achmea Health Database tabellen Leeswijzer Achmea Health Database tabellen In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend bij een bepaald thema. De tabellen zijn toegespitst op de door u opgevraagde leeftijdscategorie. De gegevens

Nadere informatie

Cultuureducatiebeleid. in Heemskerk

Cultuureducatiebeleid. in Heemskerk Cultuureducatiebeleid in Heemskerk Kenmerken Over de gemeente Aantal inwoners 30.000-90.000 inwoners (middelgrote gemeente) Soort gemeente verstedelijkte plattelandsgemeente Regiofunctie geen centrumgemeente

Nadere informatie

Notitie uniforme subsidieregeling voor sociaal-culturele voorzieningen.

Notitie uniforme subsidieregeling voor sociaal-culturele voorzieningen. Notitie uniforme subsidieregeling voor sociaal-culturele voorzieningen. Inleiding De gemeente kent een divers aanbod van sociaal-culturele voorzieningen in de vorm van buurthuizen, dorpshuizen en ouderensociëteiten.

Nadere informatie

EXPERTISECENTRUM CULTUURONDERWIJS. Ada Nieuwendijk RAPPORTAGE CULTUUREDUCATIE AMSTERDAM ZUIDOOST

EXPERTISECENTRUM CULTUURONDERWIJS. Ada Nieuwendijk RAPPORTAGE CULTUUREDUCATIE AMSTERDAM ZUIDOOST Ada Nieuwendijk RAPPORTAGE CULTUUREDUCATIE AMSTERDAM ZUIDOOST November 2016 Inleiding Stadsdeel Zuidoost is uniek. Het hoort bij Amsterdam, maar het is ook een stad apart, waar de inwoners zich zeer betrokken

Nadere informatie

creatieve oplossing voor tijdelijke leegstand

creatieve oplossing voor tijdelijke leegstand creatieve oplossing voor tijdelijke leegstand Korte Voorhout 20 Postbus 216, 2501 ce Den Haag 070 785 4903 06 430 54 372 info@annavastgoedencultuur.nl Heeft u een leegstaand pand waarvoor u nog geen bestemming

Nadere informatie

Samenhang en onderscheid activiteiten CultuurSchakel en Koorenhuis

Samenhang en onderscheid activiteiten CultuurSchakel en Koorenhuis Samenhang en onderscheid activiteiten CultuurSchakel en Koorenhuis Ten behoeve van een duidelijke positionering in de stad van zowel CultuurSchakel als Koorenhuis in de nieuwe structuur van cultuureducatie

Nadere informatie

Stadjers over het CJG Groningen

Stadjers over het CJG Groningen Stadjers over het CJG Groningen Een Stadspanelonderzoek 2013 Onderzoek en Statistiek Groningen heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling voor en uitvoering van beleidsgericht onderzoek, het toegankelijk

Nadere informatie

Inventarisatie Kunst & Cultuur Oosterhout 2011. Een verkenning onder zelfstandig kunstenaars en amateurkunstverenigingen in de gemeente Oosterhout

Inventarisatie Kunst & Cultuur Oosterhout 2011. Een verkenning onder zelfstandig kunstenaars en amateurkunstverenigingen in de gemeente Oosterhout Inventarisatie Kunst & Cultuur Oosterhout 2011 Een verkenning onder en in de gemeente Oosterhout juni 2011 Een uitgave van de gemeente Oosterhout rapporteur: afdeling Service en Ondersteuning, taakgroep

Nadere informatie

Onderzoeksflits. Atlas voor gemeenten 2015 Erfgoed positie van Utrecht uitgelicht. IB Onderzoek, 29 mei 2015. Utrecht.nl/onderzoek

Onderzoeksflits. Atlas voor gemeenten 2015 Erfgoed positie van Utrecht uitgelicht. IB Onderzoek, 29 mei 2015. Utrecht.nl/onderzoek Onderzoeksflits Atlas voor gemeenten 015 Erfgoed positie van Utrecht uitgelicht IB Onderzoek, 9 mei 015 Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht 030 86 1350 onderzoek@utrecht.nl

Nadere informatie

1 Inleiding. 1.1 Aanleiding tot de verkenning. 1.2 Beleidscontext

1 Inleiding. 1.1 Aanleiding tot de verkenning. 1.2 Beleidscontext 1 Inleiding 1.1 Aanleiding tot de verkenning De Raad voor Cultuur (RvC) heeft in zijn Agenda Cultuur 2017 2020 en verder aangekondigd gezamenlijk met de Sociaal-Economische Raad (SER) een verkenning van

Nadere informatie

Feijenoord. Gebiedsplan. Kop van Zuid. Ambtelijke inventarisatie

Feijenoord. Gebiedsplan. Kop van Zuid. Ambtelijke inventarisatie Feijenoord Gebiedsplan Kop van Zuid Ambtelijke inventarisatie 2013 Maashaven O.z. 230 Inhoud 1....H uidige situatie...3 2....W at willen we bereiken...3 2.1 Beoogde doelen 2030...3 2.2 Beoogde doelen 2018...4

Nadere informatie

ondersteuning dichtbij

ondersteuning dichtbij s, professionele ondersteuning dichtbij BUURTTEAMS UTRECHT Iedereen wil graag grip houden op het eigen leven. Maar wat als dat door omstandigheden niet lukt? Dan staat het buurtteam voor u klaar! In Utrecht

Nadere informatie

Stappenplan op weg naar een beleidsplan Dorpscentrum Spaarndam

Stappenplan op weg naar een beleidsplan Dorpscentrum Spaarndam Stappenplan op weg naar een beleidsplan Dorpscentrum Spaarndam April 2015 Aanleiding In onder meer het Subsidieprogramma 2015 is aangegeven dat het college aan het eind van 2014 een beleidsplan aan zou

Nadere informatie

Bevolkingstrends 2013. Bevolkingsgroei in grote steden vooral dankzij Vinex-wijken

Bevolkingstrends 2013. Bevolkingsgroei in grote steden vooral dankzij Vinex-wijken Bevolkingstrends 2013 Bevolkingsgroei in grote steden vooral dankzij Vinex-wijken Frank Bloot november 2013 Van de vier grootste gemeenten in ons land is het aantal inwoners in Utrecht de afgelopen tien

Nadere informatie

Wijk- en buurtmonitor 2016 De Groote Wielen

Wijk- en buurtmonitor 2016 De Groote Wielen Wijk- en buurtmonitor 2016 De Groote Wielen In het oostelijk deel van s-hertogenbosch ligt, midden in de polder, een nieuwe woonwijk: de Groote Wielen. In totaal komen er ongeveer 4.350 woningen, daarvan

Nadere informatie

Sociale index Gebiedsteam Sneek Zuid 1 oktober 2014

Sociale index Gebiedsteam Sneek Zuid 1 oktober 2014 Sociale index Gebiedsteam Sneek Zuid 1 oktober 2014 Inleiding De sociale index is ontwikkeld voor de inzet van gebiedsteams in het kader van de decentralisatie van taken betreffende Participatie, AWBZ(en

Nadere informatie

Maak de gemeente Doetinchem mooier door haar te delen!

Maak de gemeente Doetinchem mooier door haar te delen! Maak de gemeente Doetinchem mooier door haar te delen! www.makelpunt-doetinchem.nl Zoekt u een ruimte voor uw activiteit of plan? Of heeft u een locatie beschikbaar in de gemeente Doetinchem? Makelpunt

Nadere informatie

BIJLAGE QUICK SCAN subsidie aanvragen regeling: Cultuur voor Ieder Kind Aanbieder is welke rol?

BIJLAGE QUICK SCAN subsidie aanvragen regeling: Cultuur voor Ieder Kind Aanbieder is welke rol? BIJLAGE QUICK SCAN subsidie aanvragen regeling: Cultuur voor Ieder Kind 2016 2017 Aanbieder is welke rol? In deze bijlage worden de uitkomsten weergegeven van de quick scan die is uitgevoerd op de aanvragen

Nadere informatie

Exploitatie en beheer door bewoners van wijkaccommodaties. Quickscan onder Nederlandse gemeenten met meer dan 70.000 inwoners april 2013

Exploitatie en beheer door bewoners van wijkaccommodaties. Quickscan onder Nederlandse gemeenten met meer dan 70.000 inwoners april 2013 Exploitatie en beheer door bewoners van wijkaccommodaties Quickscan onder Nederlandse gemeenten met meer dan 70.000 inwoners april 2013 Samenvatting van de resultaten Opdrachtgever Contactgegevens Contactpersoon

Nadere informatie

- Buitengebied-Noord bestaat uit vier buurten met elk een laag inwonersaantal; Langenholte, Haerst, Bedrijventerrein Hessenpoort en Tolhuislanden.

- Buitengebied-Noord bestaat uit vier buurten met elk een laag inwonersaantal; Langenholte, Haerst, Bedrijventerrein Hessenpoort en Tolhuislanden. Stedelijke rapportage Algemeen stad De stedelijke rapportage begint met een vijftal vragen uit het buurt voor buurt onderzoek, die betrekking hebben op het oordeel over de stad Zwolle als geheel. De stad

Nadere informatie

Engelen. Wijk- en buurtmonitor 2016

Engelen. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Engelen De wijk Engelen ligt ten noordwesten van s-hertogenbosch. De wijk bestaat uit de dorpen Engelen en Bokhoven. Ook staat de wijk bekend om de kastelen. Engelen heeft zich

Nadere informatie

Cultuureducatiebeleid. in Purmerend

Cultuureducatiebeleid. in Purmerend Cultuureducatiebeleid in Purmerend Kenmerken Over de gemeente Aantal inwoners 30.000-90.000 inwoners (middelgrote gemeente) Soort gemeente stadsgemeente Regiofunctie centrumgemeente van de regio Contactgegevens

Nadere informatie

Stand van zaken huisvesting kinderopvang in Nederland

Stand van zaken huisvesting kinderopvang in Nederland Stand van zaken huisvesting kinderopvang in Nederland Utrecht, januari 2010 Buitenhek Management & Consult Winthontlaan 200 Postbus 85183 3508 AD Utrecht T +030 287 59 59 F +030 287 59 60 info@buitenhek.nl

Nadere informatie

De kunst van samen vernieuwen

De kunst van samen vernieuwen De kunst van samen vernieuwen Cultuuragenda gemeente Zutphen 2016 Kunst, cultuur en erfgoed geven kleur aan Zutphen. Ze zorgen voor een leefbare en dynamische samenleving, sociale en economische vitaliteit

Nadere informatie

Ideeën, wensen, dromen en toekomstbeelden De Wittenhorst

Ideeën, wensen, dromen en toekomstbeelden De Wittenhorst Ideeën, wensen, dromen en toekomstbeelden De Wittenhorst 1. Onderdeel: Activiteiten Algemeen - De Wittenhorst is het enige hart van Halsteren voor jong en oud. Dit moet zo blijven. - De Wittenhorst is

Nadere informatie

Bijlage bij persbericht Hoe prettig is het wonen in Borger-Odoorn? Korte samenvatting van de resultaten uit het Leefbaarheidsonderzoek

Bijlage bij persbericht Hoe prettig is het wonen in Borger-Odoorn? Korte samenvatting van de resultaten uit het Leefbaarheidsonderzoek Bijlage bij persbericht Hoe prettig is het wonen in Borger-Odoorn? Korte samenvatting van de resultaten uit het Leefbaarheidsonderzoek Hoe prettig is het wonen in Borger-Odoorn? De leefbaarheid waar het

Nadere informatie

Maatschappelijk initiatief onder dak

Maatschappelijk initiatief onder dak Uitvoeringsnotitie Oost Maatschappelijk initiatief onder dak in buurtcentra van de toekomst Maatschappelijke Ontwikkeling Sport & Samenleving juni 2016 Oost Maatschappelijk Initiatief Onderdak (2016-2025)

Nadere informatie

Wijk ID Plaats + Wijk Aantal

Wijk ID Plaats + Wijk Aantal Wijk ID Plaats + Wijk Aantal 376101 Soest / COLENSO/SOESTDYK NOORD 1817 376201 Soest / 'T HART 3250 376301 Soest / PIJNENBURG 583 376401 Soest / GROTE MELM/SOESTDYK OOST 2177 376501 Soest / SOESTERVEEN

Nadere informatie

Midden-Limburg Transitieatlas Voorzieningen. Masterclass 2 april 2015

Midden-Limburg Transitieatlas Voorzieningen. Masterclass 2 april 2015 Midden-Limburg Transitieatlas Voorzieningen Masterclass 2 april 2015 Bevolking Midden-Limburg Trends DEMOGRAFIE Ontgroening BEZUINIGINGEN PARTICIPATIE- MAATSCHAPPIJ Vergrijzing Bevolkingsdaling Urbanisatie

Nadere informatie

Buurthuizen en activiteiten

Buurthuizen en activiteiten Invalshoek: een wijkbudget voor activiteiten We stoppen met de financiering van (een gedeelte van) de huidige activiteiten in de wijk en stellen per wijk een budget beschikbaar voor initiatieven van inwoners

Nadere informatie

Stadspanel-onderzoek naar cultuur in de gemeente Assen

Stadspanel-onderzoek naar cultuur in de gemeente Assen Stadspanel-onderzoek naar cultuur in de gemeente Assen Wat is het Stadspanel? De gemeente Assen heeft een digitaal stadspanel. Iedere inwoner kan meedoen. Momenteel telt het stadspanel ruim 1000 leden.

Nadere informatie

Kunstschool Boxtel. Inleiding

Kunstschool Boxtel. Inleiding Kunstschool Boxtel Inleiding In dit beknopte scenario wordt een kleine duurzame organisatie voor cultuureducatie in de gemeente Boxtel omschreven; Kunstschool Boxtel. Kunst- en cultuureducatie stimuleert,

Nadere informatie

Voorlopige uitgangspunten voor de pilots wijk- en buurthuizen en jongerencentra 30 mei 2007

Voorlopige uitgangspunten voor de pilots wijk- en buurthuizen en jongerencentra 30 mei 2007 Voorlopige uitgangspunten voor de pilots wijk- en buurthuizen en jongerencentra 30 mei 2007 Inleiding Het college wil nieuw beleid voor wijk- en buurthuizen en jongerencentra (hierna: welzijnsaccommodaties)

Nadere informatie