1 Voorwoord Raad van bestuur Raad van toezicht 8. 2 Profiel 9

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1 Voorwoord 5. 1.1 Raad van bestuur 6 1.2 Raad van toezicht 8. 2 Profiel 9"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2013

2

3 Inhoudsopgave 1 Voorwoord Raad van bestuur Raad van toezicht 8 2 Profiel Algemene identificatiegegevens Structuur van het ziekenhuis Kerngegevens Kernactiviteiten Werkgebieden Ziekenhuistoelatingen Kerncijfers Visie, missie, kernwaarden en profiel Strategie en keuzes KG KernGezond Fusieplannen Procesgericht organisatiemodel Operational excellence 18 3 Bestuur, toezicht en medezeggenschap Raad van bestuur Samenstelling Organisatiemodel Bezoldiging en arbeidsvoorwaarden Raad van toezicht Samenstelling Proces Commissies Evaluatie Medische staf Ondernemingsraad Cliëntenraad Verpleegkundige Adviesraad 33 Inhoudsopgave Jaarverslag

4 4 De patiënt in het middelpunt Rondom de zorg Parels Gastvrije initiatieven Samenwerking Kwaliteit Patiënttevredenheid Beoordeling door externen Veiligheid Patiëntveiligheid Hygiëne en infectiepreventie Informatie, registratie en gegevensbeveiliging Veiligheid algemeen Klachten Doel klachtenbemiddeling en klachtenbehandeling Commissie klachtenbehandeling Klachtenbehandeling door de ombudsvrouw 50 5 Medewerkers KG KernGezond Herregistratie BIG Verzuim Leeftijdsopbouw Regelingen Medewerkers van het jaar Opleidingsbeleid 57 6 Midden in de maatschappij Regionale afspraken acute zorg Verantwoord investeren Commissie ondersteuning 3 e wereldprojecten Kunst en cultuur Stichting Vrienden van het Kennemer Gasthuis 63 2 Inhoudsopgave Jaarverslag 2013

5 7 Financiën Financieel beleid KG KernGezond Bekostiging van ziekenhuizen Financiële besturing en beheersing Financiële prestaties Exploitatieresultaat Operationele kasstroom en liquiditeit Financiële ratio s Investeringen Financiering Jaarplan Lange termijn prognose Financiële risico s en onzekerheden Het komende jaar 69 8 Jaarrekening Jaarrekening Balans per 31 december Resultatenrekening over Kasstroomoverzicht over Grondslagen van waardering en resultaatbepaling Toelichting op de balans per 31 december Mutatieoverzicht vaste activa o.g.v. art. 5a Regeling verslaggeving WTZi Specificatie ultimo boekjaar onderhanden projecten en gereedgekomen projecten Overzicht langlopende schulden ultimo Toelichting op de resultatenrekening over Mutatieoverzicht wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Overige gegevens Vaststelling en goedkeuring jaarrekening Statutaire regeling resultaatbestemming Resultaatbestemming Gebeurtenissen na balansdatum Nevenvestigingen Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Bijlagen Profiel Klantbeloften en competenties Medezeggenschap & klachtencommissie Leden medische staf Commissies Opleidingsbeleid 126 Inhoudsopgave Jaarverslag

6 4

7 1 Voorwoord Bobby Jean Doncker, verpleegkundige

8 1 Voorwoord 1.1 Raad van bestuur Voor het Kennemer Gasthuis is 2013 in vele opzichten een turbulent jaar geweest. Einde 2012 verkeerde het ziekenhuis in financieel zwaar weer, wat drastisch ingrijpen noodzakelijk maakte. Met name de eerste helft van 2013 heeft in het teken gestaan van de omvangrijke reorganisatie KG KernGezond. Een logisch gevolg hiervan was een grote onzekerheid voor de medewerkers en uiteraard heeft dit zijn invloed op hen gehad. Door inzet van velen en door het realiseren van de doelen is de reorganisatie eind 2013 succesvol afgerond. Bovendien is een nieuwe organisatiestructuur ingevoerd. Deze is gebaseerd op processturing met als randvoorwaarde de optimale benutting van de capaciteiten. Wij hebben grote waardering en bewondering voor de wijze waarop in deze roerige fase bij onze medewerkers het belang van onze patiënten altijd voorop heeft gestaan. Sociaal plan Bij een reorganisatie als KG KernGezond hoort een goed sociaal plan. Het sociaal plan is specifiek voor de reorganisatie opgesteld. Op 24 april 2013 sloten we een akkoord met de vakbonden. Het sociaal plan is verlengd in De kern van het plan is de begeleiding van medewerkers van werk naar werk. Op deze plaats past een woord van dank voor de constructieve manier waarop het overleg met de vakbonden telkens heeft plaatsgevonden. Fusie Ook in het fusietraject met het Spaarne Ziekenhuis is vooruitgang geboekt. In april 2013 is een tussenstichting opgericht met als doel om de besluitvorming tussen de fusiepartners te vergemakkelijken. Per 1 mei 2014 heeft de bestuurlijke fusie plaatsgevonden. Vooruitlopend op de juridische fusie in 2015 zijn op 20 december 2013 de raden van toezicht van de beide ziekenhuizen samengegaan. Bovendien is eind 2013 gestart met de implementatie van Epic, een elektronisch patiëntendossier. Epic is al in gebruik bij het Spaarne Ziekenhuis. Onderzoek, opleiding en onderwijs Op 22 september 2013 kreeg het Kennemer Gasthuis de officiële STZ-status (Samenwerkende Topklinische opleidingsziekenhuizen). Bij de hervisitatie van het Kennemer Gasthuis door de STZ, werd het ziekenhuis gewaardeerd om een aantal krachtige elementen in de organisatie. Benoemd werden onder meer de stijging van de output van wetenschappelijk onderzoek, het multidisciplinaire oncologiecentrum, het centrum voor anabolen steroïden, de afdeling ouderengeneeskunde, het Linnaeusinstituut en het ver ontwikkelde en geïmplementeerde leermanagementsysteem Patiënt Vanuit de patiëntbehoefte zijn verschillende spreekuren geoptimaliseerd, bijvoorbeeld die voor diabetespatiënten en patiënten met een liesbreuk. Een nieuwe aanpak voor de behandeling van baarmoederhalskanker, uitgewerkt door één van onze gynaecologen in zijn promotieonderzoek, kreeg landelijke publiciteit. In 2013 zijn we ook gestart met de voorbereidingen voor het bevolkingsonderzoek darmkanker. Voorafgaand daaraan kwam in het voorjaar van 2013 een nieuwe afdeling endoscopie gereed. Deze afdeling is één van de screeningscentra voor dit bevolkingsonderzoek. Daarnaast ontvingen we ook dit jaar een groot aantal keurmerken, waaronder het nieuwe predicaat Senior Vriendelijk ziekenhuis. Kwaliteit en veiligheid van zorg 2013 was ook het jaar van de kwaliteit en veiligheid: het NIAZ verleende ons ziekenhuis de accreditatie voor ons kwaliteitssysteem en de (patiënt)veiligheid. Daarnaast kregen we de, in de regio unieke, IKNL-accreditatie voor onze oncologische zorg. Hiermee tonen we aan dat we voldoen aan de strenge kwaliteitseisen van het NIAZ, VMS (veiligheidmanagementsysteem) en het IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland). Veiligheid is en blijft een belangrijk thema in ons ziekenhuis. Veiligheid staat hoog op de agenda van de raad van bestuur en het medisch stafbestuur. Zo vindt er periodiek overleg plaats tussen de raad van bestuur en de vakgroepen/maatschappen over ondermeer het onderwerp veiligheid, worden veiligheidsrondes gelopen en worden prospectieve risico-inventarisaties uitgevoerd naar kwetsbare aspecten in bijvoorbeeld een proces. 6 Voorwoord Jaarverslag 2013

9 1 Afscheid In 2013 hebben we met veel verdriet afscheid moeten nemen van dr. Reinier Veenhoven. De man die aan de basis heeft gestaan van onze STZ-status. In hem verliezen we een markante en deskundige collega. Tot slot Door het samengaan van de raden van toezicht van het Kennemer Gasthuis en het Spaarne Ziekenhuis zijn per 20 december 2013 vier leden afgetreden. Te weten mw. drs. M.C. Haimé, ir. N.H.H. Beyer (voorzitter), dr.ir. J.R. Vermeulen (vice voorzitter) en W.T. Walters RA. De raad van bestuur dankt hen voor hun waardevolle adviezen en hun kritische blik. Wat zou het Kennemer Gasthuis zijn zonder al haar medewerkers? Zonder mensen die zich inzetten in de ondernemingsraad, de cliëntenraad, de verpleegkundige adviesraad, de medische staf en als vrijwilliger. Vanaf deze plaats bedanken we iedereen die het afgelopen jaar heeft bijgedragen aan onze zorg voor patiënten en de resultaten die we haalden. Wij weten dat dit vaak onder moeilijke en onzekere omstandigheden is gebeurd. Wij waarderen de enorme loyaliteit en beseffen wat we in 2013 hebben gevraagd van hen. Ook verwijzers, zorgverzekeraars, banken en overige relaties zijn wij zeer erkentelijk voor het in ons gestelde vertrouwen. Peter van Barneveld, voorzitter raad van bestuur Yvonne Wilders, lid raad van bestuur Kees Wolse, lid raad van bestuur Haarlem, december 2014 Voorwoord Jaarverslag

10 1 1.2 Raad van toezicht Zelden was er een belangrijker jaar dan het jaar Het Kennemer Gasthuis slaagde erin met behoud van kwaliteit binnen één jaar weer gezonde zwarte cijfers te schrijven. Een prestatie van formaat. In aanloop naar de fusie is in april 2013 een tussenstichting opgericht om de besluitvorming en de coördinatie tussen de beoogde fusiepartners Kennemer Gasthuis en Spaarne Ziekenhuis te vergemakkelijken. Op 20 december 2013 zijn de raden van toezicht van het Kennemer Gasthuis en het Spaarne Ziekenhuis samengegaan. Sinds die datum hebben zij dezelfde samenstelling. De fusie op toezichthoudend niveau werd op 1 mei 2014 gevolgd door een samenvoeging van de beide raden van bestuur. Op 22 maart 2015 zullen de beide ziekenhuizen juridisch fuseren. In de aanloop hier naar toe is gestart met de voorbereidingen voor de introductie van elektronisch patiëntendossier Epic. Het afgelopen jaar is veel tijd en aandacht uitgegaan naar de uitvoering van KG KernGezond. Dit was gericht op een aantal essentiële punten die van grote invloed zijn op de kostenstructuur en effectiviteit van het ziekenhuis. Wij zijn verheugd dat de structurele verbeteringen in de organisatie- en kostenstructuur hebben geleid tot het gewenste resultaat. Voor de medewerkers die zijn afgevloeid voorzag het sociaal plan in goede vertrek- en mobiliteitsregelingen; deze zijn vervolgens op een sociaal verantwoordelijke manier geëffectueerd. Ook in 2013 is de samenwerking met zorgverzekeraars verder verdiept. Met hen is dan ook intensief overleg geweest over de ontwikkelingen in het Kennemer Gasthuis en de regio. Kwaliteit en veiligheid nemen een belangrijke plaats in op de gezamenlijke agenda. Het Kennemer Gasthuis juicht dat toe, aangezien zo meer mogelijkheden ontstaan om de kwaliteit van haar zorg nog beter zichtbaar te maken. Samen met het Spaarne Ziekenhuis spraken wij met genoemde zorgverzekeraars over het fusietraject. De raad van toezicht werkt met een aantal commissies. Zij bereiden de besluitvorming voor de raad van toezicht voor. In de auditcommissie is naast KG KernGezond uitgebreid gesproken over onder andere de financiële maandrapportages. Daarnaast stonden tal van onderwerpen die te maken hebben met de fusie op de agenda. Wij zijn verheugd dat het Kennemer Gasthuis in 2013 een aantal belangrijke accreditaties heeft behaald: die van het NIAZ, het IKNL (voor oncologische zorg) én het lidmaatschap van de vereniging Samenwerkende Topklinische opleidingsziekenhuizen (STZ). Dit is de kroon op het werk van alle medewerkers van het Kennemer Gasthuis. Hierbij gaat het telkens om kwaliteit en veiligheid. Een belangrijk punt dat ook binnen onze kwaliteitscommissie veel aandacht kreeg. Onder andere door het monitoren van de uitkomsten van diverse IGZ-rapportages en de daaruit voortvloeiende verbetermaatregelen. De raad van toezicht is in tal van contacten (zoals met de cliëntenraad en ondernemingsraad) en reguliere vergaderingen goed geïnformeerd over de ontwikkelingen en gang van zaken in het ziekenhuis. In het verslagjaar 2013 traden vier kundige leden van de raad van toezicht af. Het waren: ir. N.H.H. Beyer, voorzitter, dr. ir. J.R. Vermeulen, vice voorzitter, W.T. Walters RA en mw. drs. M.C. Haimé. Ook voor hen een woord van grote waardering voor hun deskundigheid, betrokkenheid, waardevolle adviezen én hun vaak jarenlange toewijding aan het Kennemer Gasthuis. De raad van toezicht heeft er alle vertrouwen in dat het Kennemer Gasthuis verdere invulling gaat geven aan de fusieplannen. Dat hierbij een groot beroep wordt gedaan op iedereen die hier werkt erkennen wij en we waarderen hun inzet en betrokkenheid zeer. Drs. C. Blokland, voorzitter raad van toezicht Haarlem, december Voorwoord Jaarverslag 2013

11 2 Profiel Maureen Jonker, dermatoloog

12 2 Profiel 2.1 Algemene identificatiegegevens Naam verslagleggende rechtspersoon Stichting Kennemer Gasthuis Adres Boerhaavelaan 22 Postcode 2035 RC Plaats Haarlem Telefoonnummer (023) Identificatienummer(s) NZa ziekenhuis: (PAAZ: ) Nummer Kamer van Koophandel adres Internetpagina Facebook facebook.com/kennemergasthuishaarlem Youtube youtube.com/kghaarlem Het Kennemer Gasthuis heeft twee locaties in Haarlem. Aan de zuidkant van Haarlem beschikt het ziekenhuis over onder meer poliklinieken, een beddenhuis, OK-complex, dialysecentrum, afdeling nucleaire geneeskunde, spoedeisende hulp met trauma level 2 opvang en level 2 IC. Aan de noordkant van de stad staat een ziekenhuis met poliklinieken, voorzieningen voor dagbehandelingen, kort verblijf, spoedeisende hulp en OK-complex. In Velsen is er een dagbehandelingcentrum uitsluitend voor dialysepatiënten en een polikliniek voor interne geneeskunde. 10 Profiel Jaarverslag 2013

13 2 2.2 Structuur van het ziekenhuis Rechtspersonen en het doel van de participatie hierin Stichting Ons Nieuwe Ziekenhuis Voorbereiden van de fusie, coördineren en voeren van regie over de inhoudelijke samenwerking tussen Spaarne Ziekenhuis en Kennemer Gasthuis, waaronder de uitwerking van de concentratie en spreiding van zorg met behoud van de basisvoorzieningen en de topklinische zorg in de regio, en de bewaking van de planning daarvan. Stichting Apotheek der Haarlemse Ziekenhuizen (SAHZ) Instandhouden van een ziekenhuisapotheek. Samen met het Spaarne Ziekenhuis exploiteert het Kennemer Gasthuis de SAHZ. Stichting Sint Elisabeth s of Groote Gasthuis Beheer van personeel met een ambtelijke rechtspositie. Het belang is 100%. Stichting Elisabeth van Thüringenfonds Beheer van in eigendom zijnde collectie van kunst- en historische voorwerpen. Het college van regenten bestaat uit leden van de raad van bestuur en raad van toezicht van het Kennemer Gasthuis en afgevaardigden van het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Haarlem. Stichting Streeklaboratorium voor de Volksgezondheid Kennemerland (SSVK) Patiëntendiagnostiek in een breed scala van microbiologische onderzoeken voor de ziekenhuizen, verpleeghuizen, huisartsen en verloskundigen in de regio Kennemerland. Het heeft een samenwerking met het Spaarne Ziekenhuis en het Rode Kruis Ziekenhuis. Stichting Vrienden van het Kennemer Gasthuis Fondsenwerving voor projecten die het welzijn van de patiënt in het Kennemer Gasthuis verhogen. Stichting Digitale Snelweg Kennemerland (SDSK) Onafhankelijk samenwerkingsverband van en voor zorgverleners op het gebied van ICT en informatie-uitwisseling. De basisfinanciering wordt verkregen uit het lidmaatschap van de deelnemende zorginstanties. Het bestuur bestaat uit leden van de deelnemende zorginstanties: Spaarne Ziekenhuis, Rode Kruis Ziekenhuis, Jeugdriagg, Osira Groep/ Amstelring, Stichting Medische Diagnostiek (Medial), GGZ/InGeest, SSDK en het Kennemer Gasthuis. Profiel Jaarverslag

14 2 Het Kennemer Gasthuis is een stichting onder leiding van de raad van bestuur die onder toezicht staat van een raad van toezicht. Het organogram in deze paragraaf laat de volledige ziekenhuisorganisatie zien. Het ziekenhuis participeert in de diverse rechtspersonen, allen niet-geconsolideerd. Organogram per 31 december 2013 raad van toezicht raad van bestuur stafbestuur medische staf bureau medische staf secretariaat rvb ondernemingsraad ombudszaken cliëntenraad verpleegkundige adviesraad advies & beleid service & ondersteuning opleidingen & wetenschap (linnaeusinstituut) zorgprocessen en capaciteitsmanagement financiën & control snijdende vakgroepen beschouwende vakgroepen klinieken spoedpost OK / CSA IC / MC medisch ondersteunend ICT & medische techniek polikliniek snijdend polikliniek beschouwend verpleegafdelingen spoedpost radiologie human resources dialyse operatiekamer complex pathologie facilitair bedrijf loket nazorg centrale sterilisatie afdeling paramedische dienst communicatie intensive care / medium care infectiepreventie klinische fysica nucleaire geneeskunde 12 Profiel Jaarverslag 2013

15 2 2.3 Kerngegevens Kernactiviteiten Het Kennemer Gasthuis is actief op het gebied van basiszorg en topklinische zorg en is lid van de Vereniging Samenwerkende Topklinische opleidingsziekenhuizen (STZ). Van 2008 tot 2013 was het ziekenhuis aspirant-lid. Kern van dit samenwerkingsverband van Teaching Hospitals vormen de medisch specialistische opleidingen. Het Kennemer Gasthuis is primair actief op de volgende relevante productmarkten: klinische algemene ziekenhuiszorg en niet-klinische algemene ziekenhuiszorg Feiten en cijfers zijn opgenomen in paragraaf De bedrijfsopbrengsten naar financieringsvorm en de kerngegevens productie en personeel vindt u in bijlage 1 bij dit jaarverslag Werkgebieden Het formele adherentiegebied van het Kennemer Gasthuis omvat de regio Zuid-Kennemerland. Specifieker: gemeenten Haarlem, Bloemendaal, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Heemstede, Velsen en Zandvoort. Secundair omvat het adherentiegebied de regio Haarlemmermeer en Midden-Kennemerland. Het ziekenhuis heeft een bovenregionale functie voor onder meer behandelingen op het gebied van vaatchirurgie, hoofdpijn, bekkenbodem, orthopedie, diverse oncologische behandelingen en maag/darmbehandelingen. Voor de WB- MV-vergunningen betreft dit hiv/aids, hemofilie en het implanteren van ICD s Ziekenhuistoelatingen In het kader van het verlenen van patiëntenzorg had het Kennemer Gasthuis in 2013 de volgende ziekenhuistoelatingen: de vergunning in het kader van de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi): deze toelating geeft de bevoegdheid een ziekenhuis te exploiteren AWBZ-vergunningen: vergunning voor het verlenen van GGZ-zorg op een PAAZ, verkeerde-bedregeling bij einde ziekenhuiszorg en aansluitende indicatie voor verblijf en behandeling in een verpleeghuis WBMV-vergunningen: deze bieden de mogelijkheid tot het verlenen van topklinische zorg op het gebied van hiv/ aids en hemofilie en het implanteren van inwendige defibrillatoren (ICD s) Naast de genoemde vergunningen beschikt het ziekenhuis over tal van vergunningen voor het verzorgen van opleidingen en het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek. Profiel Jaarverslag

16 Kerncijfers 2013 Kerncijfers 2013 Aantal beschikbare bedden Kerncijfers 2013 Aantal beschikbare bedden Kerncijfers Aantal beschikbare bedden Aantal beschikbare bedden Medewerkers Medewerkers Opnamen per jaar Opnamen per jaar Gemiddelde verblijfsduur M D W D Gemiddelde V Z Z verblijfsduur M D W D V Z Z M D 2013 W D V Z Z M D 2012 W D V Z Z bedden M D W D dagen V Z Z 4.78 M D W dagen D V Z Z Gemiddelde verblijfsduur dagen Medewerkers Opnamen per jaar Opnamen per jaar Gemiddelde verblijfsduur bedden bedden medewerkers medewerkers medewerkers 4.78 dagen M D W D V Z Z M D W D V Z Z dagen Medewerkers dagen dagen 4.78 dagen bedden medewerkers Medische (sub)specialismen Medische (sub)specialismen Medische (sub)specialismen specialismen Medische (sub)specialismen specialismen specialismen Medisch specialisten specialismen 195 leden 195 leden 195 leden 195 Medisch specialisten Medisch specialisten medische staf medische staf medische staf leden medische staf Medisch specialisten Eerste polikliniek bezoeken Eerste polikliniek bezoeken Eerste polikliniek bezoeken Eerste polikliniek bezoeken Verzuim Verzuim 2013 Verzuim Verzuim ,4% 4,4% 4,6% 4,4% 4,6% 4,4% 4,6% 4,6% 14 Profiel Jaarverslag 2013

17 2 2.4 Visie, missie, kernwaarden en profiel Het KG wil een kundig, gastvrij en innovatief topklinisch ziekenhuis zijn dat volledige basiszorg aanbiedt voor alle bewoners van het verzorgingsgebied. Een nadrukkelijke plaats wordt ingenomen door de opleidingen voor diverse medisch specialisten, verpleegkundigen, paramedici en andere disciplines. Er wordt intensief samengewerkt met andere zorgaanbieders om patiënten zoveel mogelijk een keten van zorg te kunnen aanbieden. Onze visie Op ons ziekenhuis Wij willen dat patiënten, begeleiders, verwijzers en verzekeraars ons ziekenhuis zien als hét ziekenhuis in de regio waar 24 uur per dag topzorg wordt geleverd. Dit gebeurt in een gastvrije omgeving door vakkundige mensen. Samenwerking in de keten is daarbij vanzelfsprekend. Op patiënten Het Kennemer Gasthuis streeft een langdurige relatie na met patiënten en hun begeleiders. Regie op nazorg vinden we daarbij belangrijk. In de beoordeling van onze medische zorg speelt perceptie van patiënten op voorzieningen en bejegening een belangrijke rol evenals gastvrijheid. Meer en meer richten wij de zorg dan ook in rondom wensen en behoeften van patiënten. Op gastvrijheid Gastvrijheid gaat in onze ogen verder dan alleen het bieden van service en zorg. Een correcte bejegening en het geven van juiste informatie is essentieel. In de kern gaat het om medemenselijkheid en begrip. Gastvrijheid is het leidende principe in het gedrag van iedereen die werkt in ons ziekenhuis. Op medewerkers Medewerkers zijn de cruciale factor in de waardering van patiënten voor een ziekenhuis. Het is dus belangrijk dat zij met plezier in het Kennemer Gasthuis werken. Het ziekenhuis wil hen dan ook een professionele en stimulerende werkomgeving bieden. Het opleiden en ontwikkelen van mensen staat centraal. Daarnaast wil het ziekenhuis een goede werkgever zijn door het aanbieden van faciliteiten als kinderopvang, fitness en een veilige werkomgeving. Ook geven wij medewerkers handvatten om continu te verbeteren. Onze missie Het Kennemer Gasthuis levert een volledig pakket basiszorg, dag en nacht, voor iedereen. Onze zorg is naast medisch kundig altijd veilig, betrouwbaar en gericht op de kwaliteit van leven. Onze kernwaarden Missie en visie bepalen wie we willen zijn; in onze kernwaarden komt dit tot uiting. Deze zijn zichtbaar in ons dagelijks werk: kundig: in alle facetten van ons handelen gastvrij: voor iedereen, altijd en overal veilig: boven alles vernieuwend: in onze kennis, inzichten en behandeling financieel gezond: als vanzelfsprekendheid Ons profiel Met ons profiel willen wij ons onderscheiden op de markt. In dit profiel staat de patiënt centraal. Dit betekent dat wij kiezen voor een breed pakket aan zorg. Het fundament van ons werken is excellente basiszorg. Patiënten, hun begeleiders en partners in de keten moeten onze kwaliteit van zorg als excellent ervaren. Dit betekent dat het Kennemer Gasthuis in het tweejaarlijkse imago-onderzoek minimaal een 8 wil scoren. Topzorg stelt - naast kundigheid - hoge eisen aan onze gastvrijheid. Met het STZ-lidmaatschap (vereniging Samenwerkende Topklinische opleidingsziekenhuizen) en onze oncologische zorg willen wij ons extra zichtbaar maken op de markt. STZ legt de lat hoog en biedt mogelijkheden voor iedereen in het ziekenhuis om zich te blijven ontwikkelen door het volgen van bijvoorbeeld een opleiding. Tot slot willen we door het optimaal inrichten van onze oncologische zorg ook op dit gebied excellereren. Profiel Jaarverslag

18 2 2.5 Strategie en keuzes Het afgelopen jaar stond volledig in het teken van KG KernGezond en de toekomstige fusie met het Spaarne Ziekenhuis KG KernGezond Medio 2012 werd duidelijk dat de afname van de productie niet van tijdelijke aard was en eerdere kostenbeheersmaatregelen niet het gewenste effect hadden. Vanaf dat moment startte KG KernGezond. De belangrijkste doelstellingen waren reductie van het aantal fte, minder managementlagen en structurele kostenbesparingen. Eind 2012 heeft een kernteam het programma verder uitgewerkt. Per 1 januari 2013 werd de heer M. van der Vorst aangesteld met als opdracht om KG KernGezond tot een succesvol einde te brengen. De projectmatige aanpak van het programma kreeg verder gestalte door per organisatie-eenheid de plannen in projectimplementatieplannen (PIP s) uit te werken. Een stuurgroep zag in 2013 scherp toe op de voortgang en het bereiken van resultaten. Klankbordgroepen met vertegenwoordigers van de ondernemingsraad en de medische staf vormden elk een platform om inhoud en gedragenheid van de plannen vooraf te toetsen en te peilen. In de eerste maanden van 2013 vond gelijktijdig met de planvorming overleg met de vakbonden plaats over een nieuw sociaal plan. Dit werd op 24 april 2013 formeel vastgesteld. Met de uitvoering van de plannen in de tweede helft van 2013 zijn de beoogde doelstellingen gehaald en is het aantal fte in 2013 gereduceerd. Het effect van deze personeelsreductie is weerspiegeld in een structurele afname van de personeelskosten. Daarnaast is door kostenbeheersing, procesverbetering en slimmer inkopen een afname in de uitgaven van circa 4 miljoen gerealiseerd. Begin 2014 is het proces van KG KernGezond organisatiebreed geëvalueerd. Dit gebeurde via een enquête onder alle medewerkers en groepsgesprekken. De communicatie is gemiddeld als voldoende tot ruim voldoende beoordeeld. Veel waardering was er voor de rol en inzet van de ondernemingsraad. Naast bekende negatieve effecten zoals stress, verhoging van de werkdruk en onzekerheid kwam uit het onderzoek ook een aantal positieve gevolgen van de reorganisatie naar voren. Mensen gaven aan uitdagingen en nieuwe kansen te zien. De lessen van KG KernGezond worden meegenomen om in de toekomst te gebruiken bij grootschalige verandertrajecten, zoals de op handen zijnde fusie met het Spaarne Ziekenhuis en de introductie van Epic. KG KernGezond is in 2013 het belangrijkste onderwerp geweest in het Kennemer Gasthuis. Peter van Barneveld, voorzitter van de raad van bestuur: Begin 2013 bevond de organisatie zich in een fase van grote onrust en onzekerheid. We hebben geïnvesteerd in een goed plan en we hebben het vertrouwen gekregen van een ieder om dit plan uit te voeren. We hebben die enorme operatie onder strakke regie met elkaar uitgevoerd en daarbij is het primaire proces en het bewaken van de kwaliteit en veiligheid nooit uit het oog verloren. Een reorganisatie is voor iedereen een heel ingrijpend gebeuren, maar we zijn er goed uitgekomen. De samenwerking tussen alle afdelingen en de drive om KG KernGezond tot een succes te maken, was fantastisch. Daardoor gloort er nu een mooie toekomst. 16 Profiel Jaarverslag 2013

19 Fusieplannen Eind november 2012 gaf de Nederlandse Mededingingsautoriteit NMa (nu: Autoriteit Consument & Markt (ACM)) goedkeuring voor een fusie tussen het Kennemer Gasthuis en het Spaarne ziekenhuis. Sinds die tijd zijn stappen gezet op weg naar het einddoel: een juridische fusie. De eerste stap was het oprichten van een tussenstichting in april Hierin overleggen de raden van bestuur en coördineren zij de afzonderlijke besluiten in de beide ziekenhuizen. Op deze wijze voeren de beide ziekenhuizen de regie over de inhoudelijke samenwerking. Op basis van de in mei 2013 verkregen medische beleidsplannen per vakgroep heeft, eind 2013, een expertcommissie van medisch specialisten van beide ziekenhuizen een advies gegeven over de accenten van klinische zorg in Haarlem Zuid en Hoofddorp, de beide hoofdlocaties. Toezichthouders Op 20 december 2013 fuseerden de raden van toezicht van het Kennemer Gasthuis en het Spaarne Ziekenhuis. Sindsdien hebben zij dezelfde samenstelling en vormen zij een personele unie. Zo wordt het hoogste gezag in beide ziekenhuizen door dezelfde groep uitgeoefend. De fusie op toezichthoudend niveau is gevolgd door een samenvoeging van de beide raden van bestuur in Het besluit om de beide raden van bestuur samen te voegen volgde, nadat de medische staven hun advies hebben gegeven over de locatieprofilering van het toekomstige ziekenhuis Procesgericht organisatiemodel Met de realisatie van KG KernGezond is in 2013 een proces- en capaciteitsmodel operationeel geworden. Al langer werd binnen het Kennemer Gasthuis nagedacht over een organisatiemodel dat meer aansluit bij onze ambitie om zorg nog beter af te stemmen op de behoeften van patiënten en om belangrijke zorg- en servicecapaciteiten voor patiënten eenduidig te organiseren. Daarnaast was er de wens om als organisatie flexibeler en slagvaardiger te zijn, zodat sneller kan worden geanticipeerd op interne en externe ontwikkelingen. Het nieuwe organisatiemodel moest passen bij de ambitie om zorgvragen op termijn thema gericht te organiseren en capaciteiten vraaggericht in te zetten. Dit leidde ertoe dat ons ziekenhuis in 2013 een patiënt-procesgericht organisatiemodel heeft geïmplementeerd. Hierdoor is het aantal managers in het primaire proces met tweederde gereduceerd. Er zijn twee procesmanagers en drie capaciteitsmanagers. De betreffende managers hebben projectimplementatieplannen gemaakt voor de uitwerking en invoering van het model binnen de kaders van de reorganisatie. Vanaf het derde kwartaal 2013 is de zorg volgens het nieuwe model meer procesgericht georganiseerd en zijn verantwoordelijkheden anders belegd. De procesmanagers snijdend en beschouwend zijn met de medisch managers verantwoordelijk voor het zorgaanbod en de polikliniek. Zij werken binnen het model samen met capaciteitsmanagers, die elk integraal verantwoordelijk zijn voor de totale capaciteit en kwaliteit van de verschillende resources zoals bedden/kliniek, OK/SEH/ IC en medisch ondersteunend en het zo efficiënt mogelijk inzetten en benutten hiervan. Door het volgen van een strak omlijnd proces van jaarplanning en driemaandelijkse reviewcyclus wordt verantwoording aan de raad van bestuur afgelegd over de realisatie van de beoogde doelstellingen in termen van productie, capaciteit, kwaliteit en financiën. Daarnaast zijn de service-eenheden, te weten finance & control, human resources, facilitair bedrijf, ICT en medische techniek en advies & beleid ook in het organisatiemodel ingepast. Voor dit services deel van de organisatie wordt dezelfde planning en reviewcyclus gevolgd. Inmiddels werken we een half jaar met het nieuwe model en zijn de eerste positieve resultaten zichtbaar op het gebied van standaardisatie van processen, afstemming van zorgaanbod op de wensen en behoeften van patiënten. Ook is er meer daad- en slagkracht door de centrale aansturing en eenduidige verantwoordelijkheid. Profiel Jaarverslag

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur Informatieprotocol Datum: 27 april 2010 Aan: Raad van toezicht Van: Raad van bestuur Kenmerk: II-1.1/10.78.1n 1. Inleiding De RvT en de RvB van de St. Anna Zorggroep achten het van belang dat de RvT tijdig

Nadere informatie

Het toezichthoudend orgaan van de Stichting Bestuur Ziel<enhuisgroep Twente (ZGT) is de Raad van Toezicht.

Het toezichthoudend orgaan van de Stichting Bestuur Ziel<enhuisgroep Twente (ZGT) is de Raad van Toezicht. 2St ruw Verslag Raad van Toezicht 2014 Het toezichthoudend orgaan van de Stichting Bestuur Ziel

Nadere informatie

LID RAAD VAN TOEZICHT (voordracht Cliëntenraad)

LID RAAD VAN TOEZICHT (voordracht Cliëntenraad) STICHTING GELRE ZIEKENHUIZEN LID RAAD VAN TOEZICHT (voordracht Cliëntenraad) Februari 2016 HCG/TK/ES DE ORGANISATIE is met ruim 3.500 medewerkers, 190 medisch specialisten, 300 vrijwilligers en een verzorgingsgebied

Nadere informatie

Cliëntenraad Kennemer Gasthuis. Jaarverslag 2013

Cliëntenraad Kennemer Gasthuis. Jaarverslag 2013 Cliëntenraad Kennemer Gasthuis Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave De cliëntenraad aan het werk... 2 Commissie patiëntenparticipatie... 4 Commissie communicatie... 4 Commissie financiën... 5 Commissie veiligheid...

Nadere informatie

Informatieprotocol. Raad van Bestuur Raad van Toezicht. Versie 1.1 Document code: Status. Definitief Datum januari Secretaris Raad van Bestuur

Informatieprotocol. Raad van Bestuur Raad van Toezicht. Versie 1.1 Document code: Status. Definitief Datum januari Secretaris Raad van Bestuur Informatieprotocol Raad van Bestuur Raad van Toezicht Versie 1.1 Document code: Status Definitief Datum januari 2013 Auteur(s) Raad van Bestuur Verificator Secretaris Raad van Bestuur Autorisator Raad

Nadere informatie

Jaarverslag. kundig en gastvrij

Jaarverslag. kundig en gastvrij Jaarverslag 2012 kundig en gastvrij Inhoudsopgave 1 Voorwoord 6 1.1 Algemene uitgangspunten verslaglegging 6 1.2 Voorwoord raad van bestuur 6 1.3 Voorwoord raad van toezicht 9 2 Profiel van het Kennemer

Nadere informatie

Profiel. Laurentius Ziekenhuis Roermond. Leden raad van toezicht

Profiel. Laurentius Ziekenhuis Roermond. Leden raad van toezicht Profiel Laurentius Ziekenhuis Roermond Leden raad van toezicht Laurentius Ziekenhuis Roermond Leden raad van toezicht Organisatie Het Laurentius Ziekenhuis Roermond is een vooruitstrevend en vooraanstaand

Nadere informatie

Profiel. Voorzitter Cliëntenraad. 13 oktober Opdrachtgever Cliëntenraad Haaglanden Medisch Centrum

Profiel. Voorzitter Cliëntenraad. 13 oktober Opdrachtgever Cliëntenraad Haaglanden Medisch Centrum Profiel Voorzitter Cliëntenraad 13 oktober 2017 Opdrachtgever Cliëntenraad Haaglanden Medisch Centrum Voor meer informatie over de functie Manon Min, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088) 00 868 00 06 29

Nadere informatie

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES November 2006 1 GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES PRINCIPES I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur 1 en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor

Nadere informatie

HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT

HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT INLEIDING Sinds 24 oktober 2011 is het Raad van Toezichtmodel bij de Meerwaarde operationeel. De dagelijkse leiding is vanaf die datum in handen van een eenhoofdig

Nadere informatie

Profielschets Lid Raad van Toezicht, met profiel zorginhoudelijk. Reinier Haga Groep

Profielschets Lid Raad van Toezicht, met profiel zorginhoudelijk. Reinier Haga Groep Profielschets Lid Raad van Toezicht, met profiel zorginhoudelijk Reinier Haga Groep 1. Inleiding Per 12 juli 2013 maakt het HagaZiekenhuis samen met het Reinier de Graaf in Delft deel uit van een overkoepelende

Nadere informatie

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 Governancestructuur WonenBreburg januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 1 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Bestuur 3 2.1 Taak en werkwijze 3 2.2 Rechtspositie en bezoldiging bestuur 4 2.3 Tegenstrijdige belangen

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN)

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN) TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN) 7 november 2014 DE ORGANISATIE RIBW Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden De Regionale Instelling

Nadere informatie

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner Beleidsplan Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode 2012 2016 De cliënt als partner 1 Inleiding De cliënt als partner In de afgelopen beleidsperiode heeft er in het Martini Ziekenhuis een verandering van

Nadere informatie

Cliëntenraad Elkerliek ziekenhuis. Jaarverslag 2015

Cliëntenraad Elkerliek ziekenhuis. Jaarverslag 2015 Cliëntenraad Elkerliek ziekenhuis Jaarverslag 2015 Het is een goed gebruik om jaarlijks openbaar verslag te doen van de werkzaamheden van de Cliëntenraad. Dat is ook in ons huishoudelijk reglement vastgelegd.

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 SPRING

Jaarrekening 2015 SPRING 5.1.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 ACTIVA Vlottende activa Vorderingen 1 189.488 - Liquide middelen 2 1.183.639 - Totaal vlottende activa 1.373.127 - Totaal activa 1.373.127 - Werkelijk Openings- Ref. 31-12-15

Nadere informatie

Cliëntenraad Elkerliek Ziekenhuis. Jaarverslag 2014

Cliëntenraad Elkerliek Ziekenhuis. Jaarverslag 2014 Cliëntenraad Elkerliek Ziekenhuis Jaarverslag 2014 Inleiding Het is een goed gebruik om jaarlijks openbaar verslag te doen van de werkzaamheden van de Cliëntenraad. Dat is ook in ons huishoudelijk reglement

Nadere informatie

Profiel. Vanboeijen. Twee leden raad van toezicht

Profiel. Vanboeijen. Twee leden raad van toezicht Profiel Vanboeijen Twee leden raad van toezicht 1 Vanboeijen Twee leden raad van toezicht Organisatie Vanboeijen biedt overwegend in Drenthe zorg en ondersteuning aan ruim 700 kinderen, jongeren, volwassenen

Nadere informatie

Inleiding 3. Samenstelling cliëntenraad (per 31 december) 4. Portefeuilleverdeling 4. Vergaderingen / bijeenkomsten 5

Inleiding 3. Samenstelling cliëntenraad (per 31 december) 4. Portefeuilleverdeling 4. Vergaderingen / bijeenkomsten 5 INHOUD Pagina Inleiding 3 Samenstelling cliëntenraad (per 31 december) 4 Portefeuilleverdeling 4 Vergaderingen / bijeenkomsten 5 Onderwerpen die besproken zijn in 2015 6 Overig 7 Vooruitblik 2016 7 Status:

Nadere informatie

Profiel raad van toezicht Jeroen Bosch Ziekenhuis

Profiel raad van toezicht Jeroen Bosch Ziekenhuis BIJLAGE A Profiel raad van toezicht Jeroen Bosch Ziekenhuis Dit profiel is vastgesteld op 28 mei 2013 op grond van het bepaalde in artikel 3.1 van het reglement van de raad van toezicht. 1. Profiel raad

Nadere informatie

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit Reglement is opgesteld ingevolge artikel 14 en 15 van de

Nadere informatie

Profielschets Twee leden Raad van Commissarissen Argos Zorggroep

Profielschets Twee leden Raad van Commissarissen Argos Zorggroep Profielschets Twee leden Raad van Commissarissen Argos Zorggroep 1. Over Argos Zorggroep Argos Zorggroep biedt deskundige zorg, behandeling en gezelligheid aan ouderen. Dit doen zij in één van de huizen

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Diabetes Fonds

Reglement Raad van Toezicht. Diabetes Fonds Diabetes Fonds Amersfoort, 1 september 2006 Stichting Diabetes Fonds Preambule In dit reglement wordt de positie van de Raad van Toezicht van de Stichting Diabetes Fonds (hierna te noemen: stichting) omschreven

Nadere informatie

JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014

JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014 JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014 STICHTING HET ERFDEEL Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de Raad van Toezicht van Stichting Het Erfdeel. Hiermee legt de RvT verantwoording af over haar wijze

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

Raad van Toezicht Quickscan en checklist

Raad van Toezicht Quickscan en checklist Raad van Toezicht Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Raad van Toezicht (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1. Hoe

Nadere informatie

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE PROFIEL @ VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE voor meer informatie over de functie: dhr. mr. E.G. Martinus, Bestuurssecretaris, telefoon (088) 878 98 03 of 06 207 441 66 ORGANISATIE

Nadere informatie

Jaarverslag Cliëntenraad Isala Diaconessenhuis

Jaarverslag Cliëntenraad Isala Diaconessenhuis Jaarverslag 2015 Cliëntenraad Isala Diaconessenhuis Inhoudsopgave Voorwoord 4 Missie en visie 5 Samenstelling 5 Interne en externe overleggen 6 Adviesaanvragen 7 Verzwaarde adviesaanvragen 8 Ongevraagd

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING)

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING) TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING) Maart 2016 DE ORGANISATIE RIBW Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden De Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Kennemerland

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het huishoudelijk reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de statuten van

Nadere informatie

Van Leeuwenhoek Kliniek. Beleidsplan 2014

Van Leeuwenhoek Kliniek. Beleidsplan 2014 Van Leeuwenhoek Kliniek Beleidsplan 2014 Inhoud 1. Inleiding...3 2. Kernactiviteiten van de Van Leeuwenhoek Kliniek...3 2.1 Plastische chirurgie...3 2.2 Vulvapoli Amsterdam...3 2.3 Screeningscentrum bevolkingsonderzoek

Nadere informatie

Rapport. Uitgebracht aan het bestuur van. UMC St Radboud Steunstichting Medische Psychologie. te Nijmegen INZAKE FINANCIEEL JAARVERSLAG 2016

Rapport. Uitgebracht aan het bestuur van. UMC St Radboud Steunstichting Medische Psychologie. te Nijmegen INZAKE FINANCIEEL JAARVERSLAG 2016 Rapport Uitgebracht aan het bestuur van UMC St Radboud Steunstichting Medische Psychologie te Nijmegen INZAKE FINANCIEEL JAARVERSLAG 2016 Samengesteld door: Radboudumc Financiën Blad-1 INHOUDSOPGAVE Blad

Nadere informatie

Michel Kats unithoofd ZGT regiecentrum. Tactisch plannen ZGT

Michel Kats unithoofd ZGT regiecentrum. Tactisch plannen ZGT Michel Kats unithoofd ZGT regiecentrum Tactisch plannen ZGT 3 november 2017 Agenda Even voorstellen Over ZGT Start tactisch plannen ZGT Rendement verbeteren per unit Integraal plannen Voorbeeld dagopname

Nadere informatie

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Instruerend Bestuur (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1.

Nadere informatie

Gemeenteraad Oosterhout. Amphia Ziekenhuis. 24 mei 2011 O. Suttorp, arts MBA voorzitter Raad van Bestuur. Amphia Ziekenhuis

Gemeenteraad Oosterhout. Amphia Ziekenhuis. 24 mei 2011 O. Suttorp, arts MBA voorzitter Raad van Bestuur. Amphia Ziekenhuis Gemeenteraad Oosterhout Amphia Ziekenhuis 24 mei 2011 O. Suttorp, arts MBA voorzitter Raad van Bestuur Amphia Ziekenhuis Programma Het Amphia Ziekenhuis presenteert zich Vernieuwbouw Amphia: zorg voor

Nadere informatie

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september)

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september) TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN TOEZICHT ALERIMUS 1. Taak en werkwijze: De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in

Nadere informatie

INTERN REGLEMENT VAN HET DIRECTIECOMITÉ

INTERN REGLEMENT VAN HET DIRECTIECOMITÉ BIJLAGE 4 BIJ HET CORPORATE GOVERNANCE CHARTER INTERN REGLEMENT VAN HET DIRECTIECOMITÉ OPGESTELD DOOR DE RAAD VAN BESTUUR INHOUDSOPGAVE Algemeen... 3 1. Samenstelling... 3 2. Benoeming... 3 3. Bevoegdheden

Nadere informatie

Stichting Diaconessenhuis/Mariastichting tot steun aan het Interconfessioneel Spaarne Ziekenhuis

Stichting Diaconessenhuis/Mariastichting tot steun aan het Interconfessioneel Spaarne Ziekenhuis tot steun aan het Interconfessioneel Spaarne Ziekenhuis Jaarverslag 2013 tot steun aan het Interconfessioneel Spaarne Ziekenhuis 2 Inhoudsopgave: Bestuursverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Resultatenrekening

Nadere informatie

Profiel. Secretaris Raad van Bestuur. 19 mei Opdrachtgever Spaarne Gasthuis

Profiel. Secretaris Raad van Bestuur. 19 mei Opdrachtgever Spaarne Gasthuis Profiel Secretaris Raad van Bestuur 19 mei 2016 Opdrachtgever Spaarne Gasthuis Voor meer informatie over de functie Jeannette van der Vorm, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088) 00 868 00 06 2900 47 82 Voor

Nadere informatie

Jaarverslag Cliëntenraad

Jaarverslag Cliëntenraad Jaarverslag 2015 Cliëntenraad Inhoudsopgave 1. Voorwoord door de voorzitter 3 2. Samenstelling Cliëntenraad 2015 4 3. Visie Cliëntenraad 5 4. Doelstelling Cliëntenraad 6 5. Werkwijze/Bevoegdheden 6 6.

Nadere informatie

Jeroen Bosch Ziekenhuis. Aandacht maakt t beter

Jeroen Bosch Ziekenhuis. Aandacht maakt t beter Jeroen Bosch Ziekenhuis Aandacht maakt t beter Inhoud + Wie zijn we? + Wat gebeurt er om ons heen? + Waar staan we voor? Wie zijn we? Facts & figures I + 635.000 inwoners in verzorgingsgebied + 3.577 medewerkers

Nadere informatie

BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT

BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT In de zelfevaluatie Raad van Toezicht worden de volgende onderwerpen besproken, met behulp van een vragenlijst: De mate waarin de Raad van Toezicht

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 21 september 2012 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 21 september 2012 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 25 VX DEN HAAG T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

Meerjarenwerkplan Cliëntenraad. Ziekenhuis Gelderse Vallei. Voor de jaren

Meerjarenwerkplan Cliëntenraad. Ziekenhuis Gelderse Vallei. Voor de jaren Meerjarenwerkplan Cliëntenraad Ziekenhuis Gelderse Vallei Voor de jaren 2014-2017 April 2014 1.1.1 Inleiding De Cliëntenraad Ziekenhuis Gelderse Vallei (ZGV) is een onafhankelijk orgaan, waarin vrijwilligers

Nadere informatie

Voorzitter Raad van Toezicht en lid Raad van Toezicht met juridisch profiel

Voorzitter Raad van Toezicht en lid Raad van Toezicht met juridisch profiel Functieprofiel Voorzitter Raad van Toezicht en lid Raad van Toezicht met juridisch profiel Stichting De Waalboog Nijmegen 17 mei 2017 1 Stichting De Waalboog Stichting De Waalboog is één van de grote Nijmeegse

Nadere informatie

De zorg is onze passie, verbeteren ons vak. Productive Ward

De zorg is onze passie, verbeteren ons vak. Productive Ward Productive Ward Verbeter de kwaliteit, veiligheid en doelmatigheid van uw zorg door reductie van verspilling Brochure Productive Ward CBO 2012 CBO, Postbus 20064, 3502 LB UTRECHT Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht.

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht. 6. Raad van Toezicht 14-04-2014 Versie 6.02 Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht Status Definitief Artikel 1: Positionering Raad van Toezicht Ingevolge de statuten bestuurt het College van Bestuur

Nadere informatie

Cliëntenraad Reinier de Graaf JAARVERSLAG 2013

Cliëntenraad Reinier de Graaf JAARVERSLAG 2013 Cliëntenraad Reinier de Graaf JAARVERSLAG 2013 Versie: 1 juli 2014 Inleiding Het jaarverslag van de Cliëntenraad van het Reinier de Graaf ziekenhuis wordt hierbij voor de eerste keer als publicatie aan

Nadere informatie

Profielschets voorzitter Raad van Toezicht

Profielschets voorzitter Raad van Toezicht Profielschets voorzitter Raad van Toezicht Ieder lid van de Raad van Toezicht beschikt over specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn specifieke taak, binnen de Raad van

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA Cultural Governance in Theater Dakota Vastgesteld door het bestuur van de Stichting Cultuuranker Escamp op: 26 november 2012 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel

Nadere informatie

C liëntenraad Waterlandziekenhuis

C liëntenraad Waterlandziekenhuis C liëntenraad Waterlandziekenhuis Jaarverslag 2013 lnhoud 1. Voon voord...,... 2. Samenstelling Cliëntenraad in 2013... 3. Visie Cliëntenraad... 4. Bevoegdheden van de Cliëntenraad... 5. Werkwijze van

Nadere informatie

Samenwerken Het IJsselland Ziekenhuis is een algemeen ziekenhuis met een breed zorgaanbod. Wij zijn erin geslaagd om ons

Samenwerken Het IJsselland Ziekenhuis is een algemeen ziekenhuis met een breed zorgaanbod. Wij zijn erin geslaagd om ons Jaarbeeld 2015 In dit Jaarbeeld wij geven u een impressie wat voor jaar 2015 was voor het IJsselland Ziekenhuis. Onze focus ligt op het samen werken aan de best denkbare zorg voor elke patiënt en zijn

Nadere informatie

Beleidsplan VSV Kracht

Beleidsplan VSV Kracht Aanleiding De afgelopen jaren zijn landelijke en regionale initiatieven ontstaan om de kwaliteit van de geboortezorg te verhogen en de samenwerking te verbeteren. Het Verloskundig Samenwerkings Verband

Nadere informatie

Jaarverslag. Raad van Toezicht. De Riethorst Stromenland 2016

Jaarverslag. Raad van Toezicht. De Riethorst Stromenland 2016 Jaarverslag Raad van Toezicht De Riethorst Stromenland 2016 De Riethorst Stromenland, Raad van Toezicht Auteur: Secretaris Raad van Toezicht, Monique Miseré Raamsdonksveer, juni 2017 Inleiding De Riethorst

Nadere informatie

Beter sturen, sneller plannen

Beter sturen, sneller plannen Beter sturen, sneller plannen Ziekenhuiszorg in Nederland 83 algemene ziekenhuizen 8 academische ziekenhuizen > 180.000 medewerkers Het Amphia Ziekenhuis: de feiten (1) Eén van de drie grootste niet academische

Nadere informatie

Jaarplan 2014. Jaarplan 2014 Regionale Samenwerkings Organisatie Haaglanden

Jaarplan 2014. Jaarplan 2014 Regionale Samenwerkings Organisatie Haaglanden Jaarplan 2014 Jaarplan 2014 Regionale Samenwerkings Organisatie Haaglanden Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Doelstelling 2014... 4 3. Zorgdiensten... 4 4. Overdracht de functies van platform en projectcoordinatie...

Nadere informatie

Strategisch document Ambulancezorg Nederland

Strategisch document Ambulancezorg Nederland Strategisch document Ambulancezorg Nederland 1 Inleiding: relevante ontwikkelingen 2 Missie en visie AZN 3 Kernfuncties: profiel en kerntaken AZN 4 Strategische agenda AZN vastgesteld: woensdag 23 mei

Nadere informatie

Convenant Ketenpartners Acute Zorg Regio VUmc inzake het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ)

Convenant Ketenpartners Acute Zorg Regio VUmc inzake het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) Convenant Ketenpartners Acute Zorg Regio VUmc inzake het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) Ter vaststelling op 19 juni 2015 Pre-ambule Het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) is een regionaal

Nadere informatie

het bevorderen van de kwaliteit van DVN, door realisering van de doelen van DVN, juiste besteding van middelen en efficiënte bedrijfsvoering;

het bevorderen van de kwaliteit van DVN, door realisering van de doelen van DVN, juiste besteding van middelen en efficiënte bedrijfsvoering; Code Goed Bestuur DVN vastgesteld in de Ledenraad van 6 oktober 2012 Vooraf DVN heeft een aantal kernwaarden vastgelegd rondom de houding, gedragingen en cultuur van de vereniging DVN. Deze zijn uitgewerkt

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN Reglement Raad van Toezicht Stichting Hogeschool Leiden ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het Huishoudelijk Reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de Statuten

Nadere informatie

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Oktober 2015 1 Traverse, thuis in opvang en begeleiding, missie Traverse is een Stichting voor maatschappelijke opvang in Midden-Brabant en organiseert

Nadere informatie

Disclosure belangen spreker

Disclosure belangen spreker Disclosure belangen spreker (Potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven Geen N.v.t. Sponsoring of onderzoeksgeld Honorarium of andere (financiële) vergoeding

Nadere informatie

JAARVERSLAG CLIËNTENRAAD 2015

JAARVERSLAG CLIËNTENRAAD 2015 JAARVERSLAG CLIËNTENRAAD 2015 0 DE CLIËNTENRAAD VAN HET RODE KRUIS ZIEKENHUIS TE BEVERWIJK BIEDT U HIERBIJ HET JAARVERSLAG OVER 2015 AAN. Inhoud Inhoud... 1 1. Voorwoord... 2 2. Doelstelling... 3 3. Samenstelling

Nadere informatie

LEIDRAAD. Verantwoordelijkheid medisch specialist bij aanschaf, ingebruikname en gebruik van medische apparatuur

LEIDRAAD. Verantwoordelijkheid medisch specialist bij aanschaf, ingebruikname en gebruik van medische apparatuur LEIDRAAD Verantwoordelijkheid medisch specialist bij aanschaf, ingebruikname en gebruik van medische apparatuur 1 Januari 2014 1 INLEIDING Medisch specialisten zijn voor een goede en veilige uitoefening

Nadere informatie

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden:

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden: Concretisering Code Goed Bestuur voor Onderwijs Primair Inleiding De leden van de PO-Raad hebben in 2010 de Code Goed Bestuur vastgesteld als leidraad voor goed bestuur in het primair onderwijs. Het bestuur

Nadere informatie

UMC St Radboud Steunstichting Verloskunde en Gynaecologie te Nijmegen

UMC St Radboud Steunstichting Verloskunde en Gynaecologie te Nijmegen Rapport Uitgebracht aan het bestuur van de UMC St Radboud Steunstichting Verloskunde en Gynaecologie te Nijmegen inzake financieel jaarverslag 2016 samengesteld door: Radboudumc Concernstaf Financiën Subafdeling

Nadere informatie

Aanvullend Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. (2 oktober 2012)

Aanvullend Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. (2 oktober 2012) Aanvullend Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. (2 oktober 2012) Algemeen De raad van toezicht van de Stichting Gereformeerde Scholengroep, statutair gevestigd te Groningen,

Nadere informatie

EEN MEERJARIG BELEIDSPLAN MET SMART DOELSTELLINGEN

EEN MEERJARIG BELEIDSPLAN MET SMART DOELSTELLINGEN VOORBEELD VEILIGHEIDSPLAN EEN MEERJARIG BELEIDSPLAN MET SMART DOELSTELLINGEN Hieronder ziet u de hoofdstukken en paragrafen van het veiligheidsplan. Per paragraaf ziet u welke informatie u moet geven.

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE TELEGRAAF MEDIA GROEP N.V.

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE TELEGRAAF MEDIA GROEP N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE TELEGRAAF MEDIA GROEP N.V. Dit Reglement is goedgekeurd door de Raad van Commissarissen van Telegraaf Media Groep N.V. op 17 september 2013. 1. Inleiding De Auditcommissie is een

Nadere informatie

1 3Jaarrekening Stichting Zorggroep NW-Veluwe. Putterweg GA Ermelo

1 3Jaarrekening Stichting Zorggroep NW-Veluwe. Putterweg GA Ermelo 1 3Jaarrekening 2014 Stichting Zorggroep NW-Veluwe Putterweg 3 3851 GA Ermelo 1 3Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe INHOUDSOPGAVE Pagina 10.1 Geconsolideerde jaarrekening 10.1.1 Geconsolideerde balans

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 31 augustus 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 31 augustus 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 Cliëntenraad Reinier de Graaf

JAARVERSLAG 2014 Cliëntenraad Reinier de Graaf JAARVERSLAG 2014 Cliëntenraad Reinier de Graaf Inleiding Met dit jaarverslag beschrijft de Cliëntenraad (CR) van het Reinier de Graaf Ziekenhuis de activiteiten in 2014. De missie van de CR is een bijdrage

Nadere informatie

Profielschets. 4 leden Raad van Commissarissen Provides

Profielschets. 4 leden Raad van Commissarissen Provides Profielschets 4 leden Raad van Commissarissen Provides ERLY the consulting company Opdrachtgever: Provides Datum: april 2015 De Raad De Raad van Commissarissen (RvC) van Provides heeft tot taak toezicht

Nadere informatie

Stichting MeeleefGezin. Jaarverslag 2012

Stichting MeeleefGezin. Jaarverslag 2012 Jaarverslag Utrecht, 3 juli 2013 Inhoudsopgave Bestuursverslag 3 Jaarrekening Balans per 31 december 6 Staat van baten en lasten 7 Toelichting 8 Overige gegevens 12 2 Bestuursverslag Algemeen De stichting

Nadere informatie

Landstede Groep Lid Raad van Toezicht met onderwijskundig profiel

Landstede Groep Lid Raad van Toezicht met onderwijskundig profiel Landstede Groep Lid Raad van Toezicht met onderwijskundig profiel Organisatie Landstede Groep) is een onderwijsorganisatie die voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en onderwijs voor volwassenen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 3400 Vragen van de leden

Nadere informatie

Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum ID College versie 20 januari 2015

Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum ID College versie 20 januari 2015 Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum ID College versie 20 januari 2015 Goedgekeurd door de Raad van Toezicht d.d. 20 januari 2015 1 Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum

Nadere informatie

Organisatie van ziekenhuizen en medische staven. Pieter Wijnsma, Directeur Academie voor Medisch Specialisten

Organisatie van ziekenhuizen en medische staven. Pieter Wijnsma, Directeur Academie voor Medisch Specialisten Organisatie van ziekenhuizen en medische staven Pieter Wijnsma, Directeur Academie voor Medisch Specialisten Thema s: Historische ontwikkeling ziekenhuisorganisaties Actuele organisatiemodellen voor het

Nadere informatie

Profiel. Hoofd Communicatie Spaarne Gasthuis. 21 mei 2015. Opdrachtgever Spaarne Gasthuis

Profiel. Hoofd Communicatie Spaarne Gasthuis. 21 mei 2015. Opdrachtgever Spaarne Gasthuis Profiel Hoofd Communicatie Spaarne Gasthuis 21 mei 2015 Opdrachtgever Spaarne Gasthuis Voor meer informatie over de functie Jeannette van der Vorm, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 Voor sollicitatie

Nadere informatie

Beleidsdocument 2012-2016

Beleidsdocument 2012-2016 Beleidsdocument 2012-2016 uw zorg, onze zorg Inhoudsopgave 1. Voorwoord...3 2. Zorggroep de Bevelanden...4 3. Waar staat Zorggroep de Bevelanden voor (Missie, Visie en Doelstellingen)...4 4. Uitwerking:

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur RSZK

Reglement Raad van Bestuur RSZK Reglement Raad van Bestuur RSZK Pagina 1 van 5 REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR REGIONALE STICHTING ZORGCENTRA DE KEMPEN Inleiding De raad van bestuur RSZK volgt in het besturen de Governancecode Zorg 2017.

Nadere informatie

RvC of RvT: What s the Difference? WELKOM!

RvC of RvT: What s the Difference? WELKOM! RvC of RvT: What s the Difference? WELKOM! RvC of RvT: What s the Difference? Thema van de sessie uit de uitnodiging: In the OLD days was een rol als commissaris toch echt zwaarder dan die van toezichthouder.

Nadere informatie

Naar een Raad van Toezicht. Vereniging voor Gereformeerd Voortgezet Onderwijs voor Westelijk Nederland

Naar een Raad van Toezicht. Vereniging voor Gereformeerd Voortgezet Onderwijs voor Westelijk Nederland Naar een Raad van Toezicht Vereniging voor Gereformeerd Voortgezet Onderwijs voor Westelijk Nederland April 2011 0 Inhoud Naar een Raad van Toezicht... 0 1. Waarom een Raad van Toezicht- model?... 2 2.

Nadere informatie

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden raad van toezicht

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden raad van toezicht 1.3. Reglement Raad van Toezicht. Positionering raad van toezicht in de stichting 1.1. De directie bestuurt de stichting en de raad van toezicht houdt toezicht op het beleid van de directie en op de algemene

Nadere informatie

functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht

functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht geleding datum advies selectie en 26-09-2014 benoemingscommissie RvT advies CvB/MT 29-09-2014 voorgenomen besluit raad van toezicht 27-11-2014 advies

Nadere informatie

Governance-document. NIVEL Zorgregistraties eerste lijn. Documentnaam: Governance document NIVEL Zorgregistraties v

Governance-document. NIVEL Zorgregistraties eerste lijn. Documentnaam: Governance document NIVEL Zorgregistraties v Governance-document NIVEL Zorgregistraties eerste lijn Documentnaam: Governance document NIVEL Zorgregistraties v2.1 20140507 Inhoud Inleiding 3 Betrokken partijen 4 Organen 4 Stuurgroep 5 Kamers 6 Privacycommissie

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid 2018

Zorginkoopbeleid 2018 Zorginkoopbeleid 2018 Radiotherapeutische instellingen Samengesteld op 30 maart 2017 Zorginkoopbeleid 2018 Radiotherapeutische instellingen Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Strategie... 2 2.1 Algemeen... 2

Nadere informatie

Cliëntenraad IJsselland Ziekenhuis. jaarplan 2015

Cliëntenraad IJsselland Ziekenhuis. jaarplan 2015 Cliëntenraad IJsselland Ziekenhuis jaarplan 2015 Missie Cliëntenraad De Cliëntenraad heeft als doelstelling: de patiënt centraal Zij heeft deze doelstelling vertaald in de missie: Om de beleving en het

Nadere informatie

VERANTWOORDINGSVERKLARING Code Goed Bestuur

VERANTWOORDINGSVERKLARING Code Goed Bestuur VERANTWOORDINGSVERKLARING 2015 Code Goed Bestuur Nationale Vereniging de Zonnebloem wordt bestuurd volgens eisen die de Code Goed Bestuur stelt aan fondsenwervende instellingen. Binnen de Zonnebloem zijn

Nadere informatie

Profiel. Vanboeijen. Lid raad van toezicht

Profiel. Vanboeijen. Lid raad van toezicht Profiel Vanboeijen Lid raad van toezicht Vanboeijen Lid raad van toezicht Organisatie Vanboeijen biedt overwegend in Drenthe zorg en ondersteuning aan ruim 700 kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld in de vergadering van de Raad van Toezicht 13 december 2016 1/6 Inhoudsopgave Artikel 1 Gedragsregels voor de raad 3 Artikel 2 Functies van het toezicht 3 Artikel 3 Samenstelling van de raad

Nadere informatie

VERTROUWELIJK. Reglement Raad van Toezicht Stichting Spine & Joint Centre

VERTROUWELIJK. Reglement Raad van Toezicht Stichting Spine & Joint Centre VERTROUWELIJK Reglement Raad van Toezicht Stichting Spine & Joint Centre Versieblad Versie Status Datum Wijzigingen 0.1 Concept 24-11-2014 startnotitie 0.2 Concept 4-12-2014 Review bestuurder 0.3 Concept

Nadere informatie

Kwaliteit in nieuw perspectief

Kwaliteit in nieuw perspectief Kwaliteit in nieuw perspectief Wat komt er op ons af in Almere? Almere groeit, wij groeien mee... 400.000 350.000+ 300.000 200.000 100.000 0 250.000 185.000 140.000 100.000 50.000 10.000 1980 1986 1994

Nadere informatie

Rapport. Uitgebracht aan het bestuur van de. UMC St Radboud Steunstichting Neurologie. te Nijmegen. INZAKE FINANCIEEL JAARVERSLAG over 2016

Rapport. Uitgebracht aan het bestuur van de. UMC St Radboud Steunstichting Neurologie. te Nijmegen. INZAKE FINANCIEEL JAARVERSLAG over 2016 Rapport Uitgebracht aan het bestuur van de UMC St Radboud Steunstichting Neurologie te Nijmegen INZAKE FINANCIEEL JAARVERSLAG over 2016 Samengesteld door: Radboudumc Financiën Administratie Verbonden Rechtspersonen

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 28 januari 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 28 januari 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 255 XP DEN HAAG T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

Best Practice-bepalingen 0.1 Met enige regelmaat wordt een zorgvuldige analyse gemaakt van het gewenste besturingsmodel.

Best Practice-bepalingen 0.1 Met enige regelmaat wordt een zorgvuldige analyse gemaakt van het gewenste besturingsmodel. Bijlage Code Cultural Goverance: Principes en uitwerkingen Nummer Principe De organen van de culturele instelling zijn verantwoordelijk voor de keuze van het besturingsmodel en de naleving van deze code.

Nadere informatie

Profielschets. Twee nieuwe leden raad van toezicht (m/v) Elver

Profielschets. Twee nieuwe leden raad van toezicht (m/v) Elver Profielschets Twee nieuwe leden raad van toezicht (m/v) Elver Organisatie Elver is een organisatie voor mensen met een verstandelijke beperking in de regio Achterhoek en Arnhem. Elver is expert in de begeleiding

Nadere informatie