1 Voorwoord Raad van bestuur Raad van toezicht 8. 2 Profiel 9

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1 Voorwoord 5. 1.1 Raad van bestuur 6 1.2 Raad van toezicht 8. 2 Profiel 9"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2013

2

3 Inhoudsopgave 1 Voorwoord Raad van bestuur Raad van toezicht 8 2 Profiel Algemene identificatiegegevens Structuur van het ziekenhuis Kerngegevens Kernactiviteiten Werkgebieden Ziekenhuistoelatingen Kerncijfers Visie, missie, kernwaarden en profiel Strategie en keuzes KG KernGezond Fusieplannen Procesgericht organisatiemodel Operational excellence 18 3 Bestuur, toezicht en medezeggenschap Raad van bestuur Samenstelling Organisatiemodel Bezoldiging en arbeidsvoorwaarden Raad van toezicht Samenstelling Proces Commissies Evaluatie Medische staf Ondernemingsraad Cliëntenraad Verpleegkundige Adviesraad 33 Inhoudsopgave Jaarverslag

4 4 De patiënt in het middelpunt Rondom de zorg Parels Gastvrije initiatieven Samenwerking Kwaliteit Patiënttevredenheid Beoordeling door externen Veiligheid Patiëntveiligheid Hygiëne en infectiepreventie Informatie, registratie en gegevensbeveiliging Veiligheid algemeen Klachten Doel klachtenbemiddeling en klachtenbehandeling Commissie klachtenbehandeling Klachtenbehandeling door de ombudsvrouw 50 5 Medewerkers KG KernGezond Herregistratie BIG Verzuim Leeftijdsopbouw Regelingen Medewerkers van het jaar Opleidingsbeleid 57 6 Midden in de maatschappij Regionale afspraken acute zorg Verantwoord investeren Commissie ondersteuning 3 e wereldprojecten Kunst en cultuur Stichting Vrienden van het Kennemer Gasthuis 63 2 Inhoudsopgave Jaarverslag 2013

5 7 Financiën Financieel beleid KG KernGezond Bekostiging van ziekenhuizen Financiële besturing en beheersing Financiële prestaties Exploitatieresultaat Operationele kasstroom en liquiditeit Financiële ratio s Investeringen Financiering Jaarplan Lange termijn prognose Financiële risico s en onzekerheden Het komende jaar 69 8 Jaarrekening Jaarrekening Balans per 31 december Resultatenrekening over Kasstroomoverzicht over Grondslagen van waardering en resultaatbepaling Toelichting op de balans per 31 december Mutatieoverzicht vaste activa o.g.v. art. 5a Regeling verslaggeving WTZi Specificatie ultimo boekjaar onderhanden projecten en gereedgekomen projecten Overzicht langlopende schulden ultimo Toelichting op de resultatenrekening over Mutatieoverzicht wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Overige gegevens Vaststelling en goedkeuring jaarrekening Statutaire regeling resultaatbestemming Resultaatbestemming Gebeurtenissen na balansdatum Nevenvestigingen Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Bijlagen Profiel Klantbeloften en competenties Medezeggenschap & klachtencommissie Leden medische staf Commissies Opleidingsbeleid 126 Inhoudsopgave Jaarverslag

6 4

7 1 Voorwoord Bobby Jean Doncker, verpleegkundige

8 1 Voorwoord 1.1 Raad van bestuur Voor het Kennemer Gasthuis is 2013 in vele opzichten een turbulent jaar geweest. Einde 2012 verkeerde het ziekenhuis in financieel zwaar weer, wat drastisch ingrijpen noodzakelijk maakte. Met name de eerste helft van 2013 heeft in het teken gestaan van de omvangrijke reorganisatie KG KernGezond. Een logisch gevolg hiervan was een grote onzekerheid voor de medewerkers en uiteraard heeft dit zijn invloed op hen gehad. Door inzet van velen en door het realiseren van de doelen is de reorganisatie eind 2013 succesvol afgerond. Bovendien is een nieuwe organisatiestructuur ingevoerd. Deze is gebaseerd op processturing met als randvoorwaarde de optimale benutting van de capaciteiten. Wij hebben grote waardering en bewondering voor de wijze waarop in deze roerige fase bij onze medewerkers het belang van onze patiënten altijd voorop heeft gestaan. Sociaal plan Bij een reorganisatie als KG KernGezond hoort een goed sociaal plan. Het sociaal plan is specifiek voor de reorganisatie opgesteld. Op 24 april 2013 sloten we een akkoord met de vakbonden. Het sociaal plan is verlengd in De kern van het plan is de begeleiding van medewerkers van werk naar werk. Op deze plaats past een woord van dank voor de constructieve manier waarop het overleg met de vakbonden telkens heeft plaatsgevonden. Fusie Ook in het fusietraject met het Spaarne Ziekenhuis is vooruitgang geboekt. In april 2013 is een tussenstichting opgericht met als doel om de besluitvorming tussen de fusiepartners te vergemakkelijken. Per 1 mei 2014 heeft de bestuurlijke fusie plaatsgevonden. Vooruitlopend op de juridische fusie in 2015 zijn op 20 december 2013 de raden van toezicht van de beide ziekenhuizen samengegaan. Bovendien is eind 2013 gestart met de implementatie van Epic, een elektronisch patiëntendossier. Epic is al in gebruik bij het Spaarne Ziekenhuis. Onderzoek, opleiding en onderwijs Op 22 september 2013 kreeg het Kennemer Gasthuis de officiële STZ-status (Samenwerkende Topklinische opleidingsziekenhuizen). Bij de hervisitatie van het Kennemer Gasthuis door de STZ, werd het ziekenhuis gewaardeerd om een aantal krachtige elementen in de organisatie. Benoemd werden onder meer de stijging van de output van wetenschappelijk onderzoek, het multidisciplinaire oncologiecentrum, het centrum voor anabolen steroïden, de afdeling ouderengeneeskunde, het Linnaeusinstituut en het ver ontwikkelde en geïmplementeerde leermanagementsysteem Patiënt Vanuit de patiëntbehoefte zijn verschillende spreekuren geoptimaliseerd, bijvoorbeeld die voor diabetespatiënten en patiënten met een liesbreuk. Een nieuwe aanpak voor de behandeling van baarmoederhalskanker, uitgewerkt door één van onze gynaecologen in zijn promotieonderzoek, kreeg landelijke publiciteit. In 2013 zijn we ook gestart met de voorbereidingen voor het bevolkingsonderzoek darmkanker. Voorafgaand daaraan kwam in het voorjaar van 2013 een nieuwe afdeling endoscopie gereed. Deze afdeling is één van de screeningscentra voor dit bevolkingsonderzoek. Daarnaast ontvingen we ook dit jaar een groot aantal keurmerken, waaronder het nieuwe predicaat Senior Vriendelijk ziekenhuis. Kwaliteit en veiligheid van zorg 2013 was ook het jaar van de kwaliteit en veiligheid: het NIAZ verleende ons ziekenhuis de accreditatie voor ons kwaliteitssysteem en de (patiënt)veiligheid. Daarnaast kregen we de, in de regio unieke, IKNL-accreditatie voor onze oncologische zorg. Hiermee tonen we aan dat we voldoen aan de strenge kwaliteitseisen van het NIAZ, VMS (veiligheidmanagementsysteem) en het IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland). Veiligheid is en blijft een belangrijk thema in ons ziekenhuis. Veiligheid staat hoog op de agenda van de raad van bestuur en het medisch stafbestuur. Zo vindt er periodiek overleg plaats tussen de raad van bestuur en de vakgroepen/maatschappen over ondermeer het onderwerp veiligheid, worden veiligheidsrondes gelopen en worden prospectieve risico-inventarisaties uitgevoerd naar kwetsbare aspecten in bijvoorbeeld een proces. 6 Voorwoord Jaarverslag 2013

9 1 Afscheid In 2013 hebben we met veel verdriet afscheid moeten nemen van dr. Reinier Veenhoven. De man die aan de basis heeft gestaan van onze STZ-status. In hem verliezen we een markante en deskundige collega. Tot slot Door het samengaan van de raden van toezicht van het Kennemer Gasthuis en het Spaarne Ziekenhuis zijn per 20 december 2013 vier leden afgetreden. Te weten mw. drs. M.C. Haimé, ir. N.H.H. Beyer (voorzitter), dr.ir. J.R. Vermeulen (vice voorzitter) en W.T. Walters RA. De raad van bestuur dankt hen voor hun waardevolle adviezen en hun kritische blik. Wat zou het Kennemer Gasthuis zijn zonder al haar medewerkers? Zonder mensen die zich inzetten in de ondernemingsraad, de cliëntenraad, de verpleegkundige adviesraad, de medische staf en als vrijwilliger. Vanaf deze plaats bedanken we iedereen die het afgelopen jaar heeft bijgedragen aan onze zorg voor patiënten en de resultaten die we haalden. Wij weten dat dit vaak onder moeilijke en onzekere omstandigheden is gebeurd. Wij waarderen de enorme loyaliteit en beseffen wat we in 2013 hebben gevraagd van hen. Ook verwijzers, zorgverzekeraars, banken en overige relaties zijn wij zeer erkentelijk voor het in ons gestelde vertrouwen. Peter van Barneveld, voorzitter raad van bestuur Yvonne Wilders, lid raad van bestuur Kees Wolse, lid raad van bestuur Haarlem, december 2014 Voorwoord Jaarverslag

10 1 1.2 Raad van toezicht Zelden was er een belangrijker jaar dan het jaar Het Kennemer Gasthuis slaagde erin met behoud van kwaliteit binnen één jaar weer gezonde zwarte cijfers te schrijven. Een prestatie van formaat. In aanloop naar de fusie is in april 2013 een tussenstichting opgericht om de besluitvorming en de coördinatie tussen de beoogde fusiepartners Kennemer Gasthuis en Spaarne Ziekenhuis te vergemakkelijken. Op 20 december 2013 zijn de raden van toezicht van het Kennemer Gasthuis en het Spaarne Ziekenhuis samengegaan. Sinds die datum hebben zij dezelfde samenstelling. De fusie op toezichthoudend niveau werd op 1 mei 2014 gevolgd door een samenvoeging van de beide raden van bestuur. Op 22 maart 2015 zullen de beide ziekenhuizen juridisch fuseren. In de aanloop hier naar toe is gestart met de voorbereidingen voor de introductie van elektronisch patiëntendossier Epic. Het afgelopen jaar is veel tijd en aandacht uitgegaan naar de uitvoering van KG KernGezond. Dit was gericht op een aantal essentiële punten die van grote invloed zijn op de kostenstructuur en effectiviteit van het ziekenhuis. Wij zijn verheugd dat de structurele verbeteringen in de organisatie- en kostenstructuur hebben geleid tot het gewenste resultaat. Voor de medewerkers die zijn afgevloeid voorzag het sociaal plan in goede vertrek- en mobiliteitsregelingen; deze zijn vervolgens op een sociaal verantwoordelijke manier geëffectueerd. Ook in 2013 is de samenwerking met zorgverzekeraars verder verdiept. Met hen is dan ook intensief overleg geweest over de ontwikkelingen in het Kennemer Gasthuis en de regio. Kwaliteit en veiligheid nemen een belangrijke plaats in op de gezamenlijke agenda. Het Kennemer Gasthuis juicht dat toe, aangezien zo meer mogelijkheden ontstaan om de kwaliteit van haar zorg nog beter zichtbaar te maken. Samen met het Spaarne Ziekenhuis spraken wij met genoemde zorgverzekeraars over het fusietraject. De raad van toezicht werkt met een aantal commissies. Zij bereiden de besluitvorming voor de raad van toezicht voor. In de auditcommissie is naast KG KernGezond uitgebreid gesproken over onder andere de financiële maandrapportages. Daarnaast stonden tal van onderwerpen die te maken hebben met de fusie op de agenda. Wij zijn verheugd dat het Kennemer Gasthuis in 2013 een aantal belangrijke accreditaties heeft behaald: die van het NIAZ, het IKNL (voor oncologische zorg) én het lidmaatschap van de vereniging Samenwerkende Topklinische opleidingsziekenhuizen (STZ). Dit is de kroon op het werk van alle medewerkers van het Kennemer Gasthuis. Hierbij gaat het telkens om kwaliteit en veiligheid. Een belangrijk punt dat ook binnen onze kwaliteitscommissie veel aandacht kreeg. Onder andere door het monitoren van de uitkomsten van diverse IGZ-rapportages en de daaruit voortvloeiende verbetermaatregelen. De raad van toezicht is in tal van contacten (zoals met de cliëntenraad en ondernemingsraad) en reguliere vergaderingen goed geïnformeerd over de ontwikkelingen en gang van zaken in het ziekenhuis. In het verslagjaar 2013 traden vier kundige leden van de raad van toezicht af. Het waren: ir. N.H.H. Beyer, voorzitter, dr. ir. J.R. Vermeulen, vice voorzitter, W.T. Walters RA en mw. drs. M.C. Haimé. Ook voor hen een woord van grote waardering voor hun deskundigheid, betrokkenheid, waardevolle adviezen én hun vaak jarenlange toewijding aan het Kennemer Gasthuis. De raad van toezicht heeft er alle vertrouwen in dat het Kennemer Gasthuis verdere invulling gaat geven aan de fusieplannen. Dat hierbij een groot beroep wordt gedaan op iedereen die hier werkt erkennen wij en we waarderen hun inzet en betrokkenheid zeer. Drs. C. Blokland, voorzitter raad van toezicht Haarlem, december Voorwoord Jaarverslag 2013

11 2 Profiel Maureen Jonker, dermatoloog

12 2 Profiel 2.1 Algemene identificatiegegevens Naam verslagleggende rechtspersoon Stichting Kennemer Gasthuis Adres Boerhaavelaan 22 Postcode 2035 RC Plaats Haarlem Telefoonnummer (023) Identificatienummer(s) NZa ziekenhuis: (PAAZ: ) Nummer Kamer van Koophandel adres Internetpagina Facebook facebook.com/kennemergasthuishaarlem Youtube youtube.com/kghaarlem Het Kennemer Gasthuis heeft twee locaties in Haarlem. Aan de zuidkant van Haarlem beschikt het ziekenhuis over onder meer poliklinieken, een beddenhuis, OK-complex, dialysecentrum, afdeling nucleaire geneeskunde, spoedeisende hulp met trauma level 2 opvang en level 2 IC. Aan de noordkant van de stad staat een ziekenhuis met poliklinieken, voorzieningen voor dagbehandelingen, kort verblijf, spoedeisende hulp en OK-complex. In Velsen is er een dagbehandelingcentrum uitsluitend voor dialysepatiënten en een polikliniek voor interne geneeskunde. 10 Profiel Jaarverslag 2013

13 2 2.2 Structuur van het ziekenhuis Rechtspersonen en het doel van de participatie hierin Stichting Ons Nieuwe Ziekenhuis Voorbereiden van de fusie, coördineren en voeren van regie over de inhoudelijke samenwerking tussen Spaarne Ziekenhuis en Kennemer Gasthuis, waaronder de uitwerking van de concentratie en spreiding van zorg met behoud van de basisvoorzieningen en de topklinische zorg in de regio, en de bewaking van de planning daarvan. Stichting Apotheek der Haarlemse Ziekenhuizen (SAHZ) Instandhouden van een ziekenhuisapotheek. Samen met het Spaarne Ziekenhuis exploiteert het Kennemer Gasthuis de SAHZ. Stichting Sint Elisabeth s of Groote Gasthuis Beheer van personeel met een ambtelijke rechtspositie. Het belang is 100%. Stichting Elisabeth van Thüringenfonds Beheer van in eigendom zijnde collectie van kunst- en historische voorwerpen. Het college van regenten bestaat uit leden van de raad van bestuur en raad van toezicht van het Kennemer Gasthuis en afgevaardigden van het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Haarlem. Stichting Streeklaboratorium voor de Volksgezondheid Kennemerland (SSVK) Patiëntendiagnostiek in een breed scala van microbiologische onderzoeken voor de ziekenhuizen, verpleeghuizen, huisartsen en verloskundigen in de regio Kennemerland. Het heeft een samenwerking met het Spaarne Ziekenhuis en het Rode Kruis Ziekenhuis. Stichting Vrienden van het Kennemer Gasthuis Fondsenwerving voor projecten die het welzijn van de patiënt in het Kennemer Gasthuis verhogen. Stichting Digitale Snelweg Kennemerland (SDSK) Onafhankelijk samenwerkingsverband van en voor zorgverleners op het gebied van ICT en informatie-uitwisseling. De basisfinanciering wordt verkregen uit het lidmaatschap van de deelnemende zorginstanties. Het bestuur bestaat uit leden van de deelnemende zorginstanties: Spaarne Ziekenhuis, Rode Kruis Ziekenhuis, Jeugdriagg, Osira Groep/ Amstelring, Stichting Medische Diagnostiek (Medial), GGZ/InGeest, SSDK en het Kennemer Gasthuis. Profiel Jaarverslag

14 2 Het Kennemer Gasthuis is een stichting onder leiding van de raad van bestuur die onder toezicht staat van een raad van toezicht. Het organogram in deze paragraaf laat de volledige ziekenhuisorganisatie zien. Het ziekenhuis participeert in de diverse rechtspersonen, allen niet-geconsolideerd. Organogram per 31 december 2013 raad van toezicht raad van bestuur stafbestuur medische staf bureau medische staf secretariaat rvb ondernemingsraad ombudszaken cliëntenraad verpleegkundige adviesraad advies & beleid service & ondersteuning opleidingen & wetenschap (linnaeusinstituut) zorgprocessen en capaciteitsmanagement financiën & control snijdende vakgroepen beschouwende vakgroepen klinieken spoedpost OK / CSA IC / MC medisch ondersteunend ICT & medische techniek polikliniek snijdend polikliniek beschouwend verpleegafdelingen spoedpost radiologie human resources dialyse operatiekamer complex pathologie facilitair bedrijf loket nazorg centrale sterilisatie afdeling paramedische dienst communicatie intensive care / medium care infectiepreventie klinische fysica nucleaire geneeskunde 12 Profiel Jaarverslag 2013

15 2 2.3 Kerngegevens Kernactiviteiten Het Kennemer Gasthuis is actief op het gebied van basiszorg en topklinische zorg en is lid van de Vereniging Samenwerkende Topklinische opleidingsziekenhuizen (STZ). Van 2008 tot 2013 was het ziekenhuis aspirant-lid. Kern van dit samenwerkingsverband van Teaching Hospitals vormen de medisch specialistische opleidingen. Het Kennemer Gasthuis is primair actief op de volgende relevante productmarkten: klinische algemene ziekenhuiszorg en niet-klinische algemene ziekenhuiszorg Feiten en cijfers zijn opgenomen in paragraaf De bedrijfsopbrengsten naar financieringsvorm en de kerngegevens productie en personeel vindt u in bijlage 1 bij dit jaarverslag Werkgebieden Het formele adherentiegebied van het Kennemer Gasthuis omvat de regio Zuid-Kennemerland. Specifieker: gemeenten Haarlem, Bloemendaal, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Heemstede, Velsen en Zandvoort. Secundair omvat het adherentiegebied de regio Haarlemmermeer en Midden-Kennemerland. Het ziekenhuis heeft een bovenregionale functie voor onder meer behandelingen op het gebied van vaatchirurgie, hoofdpijn, bekkenbodem, orthopedie, diverse oncologische behandelingen en maag/darmbehandelingen. Voor de WB- MV-vergunningen betreft dit hiv/aids, hemofilie en het implanteren van ICD s Ziekenhuistoelatingen In het kader van het verlenen van patiëntenzorg had het Kennemer Gasthuis in 2013 de volgende ziekenhuistoelatingen: de vergunning in het kader van de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi): deze toelating geeft de bevoegdheid een ziekenhuis te exploiteren AWBZ-vergunningen: vergunning voor het verlenen van GGZ-zorg op een PAAZ, verkeerde-bedregeling bij einde ziekenhuiszorg en aansluitende indicatie voor verblijf en behandeling in een verpleeghuis WBMV-vergunningen: deze bieden de mogelijkheid tot het verlenen van topklinische zorg op het gebied van hiv/ aids en hemofilie en het implanteren van inwendige defibrillatoren (ICD s) Naast de genoemde vergunningen beschikt het ziekenhuis over tal van vergunningen voor het verzorgen van opleidingen en het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek. Profiel Jaarverslag

16 Kerncijfers 2013 Kerncijfers 2013 Aantal beschikbare bedden Kerncijfers 2013 Aantal beschikbare bedden Kerncijfers Aantal beschikbare bedden Aantal beschikbare bedden Medewerkers Medewerkers Opnamen per jaar Opnamen per jaar Gemiddelde verblijfsduur M D W D Gemiddelde V Z Z verblijfsduur M D W D V Z Z M D 2013 W D V Z Z M D 2012 W D V Z Z bedden M D W D dagen V Z Z 4.78 M D W dagen D V Z Z Gemiddelde verblijfsduur dagen Medewerkers Opnamen per jaar Opnamen per jaar Gemiddelde verblijfsduur bedden bedden medewerkers medewerkers medewerkers 4.78 dagen M D W D V Z Z M D W D V Z Z dagen Medewerkers dagen dagen 4.78 dagen bedden medewerkers Medische (sub)specialismen Medische (sub)specialismen Medische (sub)specialismen specialismen Medische (sub)specialismen specialismen specialismen Medisch specialisten specialismen 195 leden 195 leden 195 leden 195 Medisch specialisten Medisch specialisten medische staf medische staf medische staf leden medische staf Medisch specialisten Eerste polikliniek bezoeken Eerste polikliniek bezoeken Eerste polikliniek bezoeken Eerste polikliniek bezoeken Verzuim Verzuim 2013 Verzuim Verzuim ,4% 4,4% 4,6% 4,4% 4,6% 4,4% 4,6% 4,6% 14 Profiel Jaarverslag 2013

17 2 2.4 Visie, missie, kernwaarden en profiel Het KG wil een kundig, gastvrij en innovatief topklinisch ziekenhuis zijn dat volledige basiszorg aanbiedt voor alle bewoners van het verzorgingsgebied. Een nadrukkelijke plaats wordt ingenomen door de opleidingen voor diverse medisch specialisten, verpleegkundigen, paramedici en andere disciplines. Er wordt intensief samengewerkt met andere zorgaanbieders om patiënten zoveel mogelijk een keten van zorg te kunnen aanbieden. Onze visie Op ons ziekenhuis Wij willen dat patiënten, begeleiders, verwijzers en verzekeraars ons ziekenhuis zien als hét ziekenhuis in de regio waar 24 uur per dag topzorg wordt geleverd. Dit gebeurt in een gastvrije omgeving door vakkundige mensen. Samenwerking in de keten is daarbij vanzelfsprekend. Op patiënten Het Kennemer Gasthuis streeft een langdurige relatie na met patiënten en hun begeleiders. Regie op nazorg vinden we daarbij belangrijk. In de beoordeling van onze medische zorg speelt perceptie van patiënten op voorzieningen en bejegening een belangrijke rol evenals gastvrijheid. Meer en meer richten wij de zorg dan ook in rondom wensen en behoeften van patiënten. Op gastvrijheid Gastvrijheid gaat in onze ogen verder dan alleen het bieden van service en zorg. Een correcte bejegening en het geven van juiste informatie is essentieel. In de kern gaat het om medemenselijkheid en begrip. Gastvrijheid is het leidende principe in het gedrag van iedereen die werkt in ons ziekenhuis. Op medewerkers Medewerkers zijn de cruciale factor in de waardering van patiënten voor een ziekenhuis. Het is dus belangrijk dat zij met plezier in het Kennemer Gasthuis werken. Het ziekenhuis wil hen dan ook een professionele en stimulerende werkomgeving bieden. Het opleiden en ontwikkelen van mensen staat centraal. Daarnaast wil het ziekenhuis een goede werkgever zijn door het aanbieden van faciliteiten als kinderopvang, fitness en een veilige werkomgeving. Ook geven wij medewerkers handvatten om continu te verbeteren. Onze missie Het Kennemer Gasthuis levert een volledig pakket basiszorg, dag en nacht, voor iedereen. Onze zorg is naast medisch kundig altijd veilig, betrouwbaar en gericht op de kwaliteit van leven. Onze kernwaarden Missie en visie bepalen wie we willen zijn; in onze kernwaarden komt dit tot uiting. Deze zijn zichtbaar in ons dagelijks werk: kundig: in alle facetten van ons handelen gastvrij: voor iedereen, altijd en overal veilig: boven alles vernieuwend: in onze kennis, inzichten en behandeling financieel gezond: als vanzelfsprekendheid Ons profiel Met ons profiel willen wij ons onderscheiden op de markt. In dit profiel staat de patiënt centraal. Dit betekent dat wij kiezen voor een breed pakket aan zorg. Het fundament van ons werken is excellente basiszorg. Patiënten, hun begeleiders en partners in de keten moeten onze kwaliteit van zorg als excellent ervaren. Dit betekent dat het Kennemer Gasthuis in het tweejaarlijkse imago-onderzoek minimaal een 8 wil scoren. Topzorg stelt - naast kundigheid - hoge eisen aan onze gastvrijheid. Met het STZ-lidmaatschap (vereniging Samenwerkende Topklinische opleidingsziekenhuizen) en onze oncologische zorg willen wij ons extra zichtbaar maken op de markt. STZ legt de lat hoog en biedt mogelijkheden voor iedereen in het ziekenhuis om zich te blijven ontwikkelen door het volgen van bijvoorbeeld een opleiding. Tot slot willen we door het optimaal inrichten van onze oncologische zorg ook op dit gebied excellereren. Profiel Jaarverslag

18 2 2.5 Strategie en keuzes Het afgelopen jaar stond volledig in het teken van KG KernGezond en de toekomstige fusie met het Spaarne Ziekenhuis KG KernGezond Medio 2012 werd duidelijk dat de afname van de productie niet van tijdelijke aard was en eerdere kostenbeheersmaatregelen niet het gewenste effect hadden. Vanaf dat moment startte KG KernGezond. De belangrijkste doelstellingen waren reductie van het aantal fte, minder managementlagen en structurele kostenbesparingen. Eind 2012 heeft een kernteam het programma verder uitgewerkt. Per 1 januari 2013 werd de heer M. van der Vorst aangesteld met als opdracht om KG KernGezond tot een succesvol einde te brengen. De projectmatige aanpak van het programma kreeg verder gestalte door per organisatie-eenheid de plannen in projectimplementatieplannen (PIP s) uit te werken. Een stuurgroep zag in 2013 scherp toe op de voortgang en het bereiken van resultaten. Klankbordgroepen met vertegenwoordigers van de ondernemingsraad en de medische staf vormden elk een platform om inhoud en gedragenheid van de plannen vooraf te toetsen en te peilen. In de eerste maanden van 2013 vond gelijktijdig met de planvorming overleg met de vakbonden plaats over een nieuw sociaal plan. Dit werd op 24 april 2013 formeel vastgesteld. Met de uitvoering van de plannen in de tweede helft van 2013 zijn de beoogde doelstellingen gehaald en is het aantal fte in 2013 gereduceerd. Het effect van deze personeelsreductie is weerspiegeld in een structurele afname van de personeelskosten. Daarnaast is door kostenbeheersing, procesverbetering en slimmer inkopen een afname in de uitgaven van circa 4 miljoen gerealiseerd. Begin 2014 is het proces van KG KernGezond organisatiebreed geëvalueerd. Dit gebeurde via een enquête onder alle medewerkers en groepsgesprekken. De communicatie is gemiddeld als voldoende tot ruim voldoende beoordeeld. Veel waardering was er voor de rol en inzet van de ondernemingsraad. Naast bekende negatieve effecten zoals stress, verhoging van de werkdruk en onzekerheid kwam uit het onderzoek ook een aantal positieve gevolgen van de reorganisatie naar voren. Mensen gaven aan uitdagingen en nieuwe kansen te zien. De lessen van KG KernGezond worden meegenomen om in de toekomst te gebruiken bij grootschalige verandertrajecten, zoals de op handen zijnde fusie met het Spaarne Ziekenhuis en de introductie van Epic. KG KernGezond is in 2013 het belangrijkste onderwerp geweest in het Kennemer Gasthuis. Peter van Barneveld, voorzitter van de raad van bestuur: Begin 2013 bevond de organisatie zich in een fase van grote onrust en onzekerheid. We hebben geïnvesteerd in een goed plan en we hebben het vertrouwen gekregen van een ieder om dit plan uit te voeren. We hebben die enorme operatie onder strakke regie met elkaar uitgevoerd en daarbij is het primaire proces en het bewaken van de kwaliteit en veiligheid nooit uit het oog verloren. Een reorganisatie is voor iedereen een heel ingrijpend gebeuren, maar we zijn er goed uitgekomen. De samenwerking tussen alle afdelingen en de drive om KG KernGezond tot een succes te maken, was fantastisch. Daardoor gloort er nu een mooie toekomst. 16 Profiel Jaarverslag 2013

19 Fusieplannen Eind november 2012 gaf de Nederlandse Mededingingsautoriteit NMa (nu: Autoriteit Consument & Markt (ACM)) goedkeuring voor een fusie tussen het Kennemer Gasthuis en het Spaarne ziekenhuis. Sinds die tijd zijn stappen gezet op weg naar het einddoel: een juridische fusie. De eerste stap was het oprichten van een tussenstichting in april Hierin overleggen de raden van bestuur en coördineren zij de afzonderlijke besluiten in de beide ziekenhuizen. Op deze wijze voeren de beide ziekenhuizen de regie over de inhoudelijke samenwerking. Op basis van de in mei 2013 verkregen medische beleidsplannen per vakgroep heeft, eind 2013, een expertcommissie van medisch specialisten van beide ziekenhuizen een advies gegeven over de accenten van klinische zorg in Haarlem Zuid en Hoofddorp, de beide hoofdlocaties. Toezichthouders Op 20 december 2013 fuseerden de raden van toezicht van het Kennemer Gasthuis en het Spaarne Ziekenhuis. Sindsdien hebben zij dezelfde samenstelling en vormen zij een personele unie. Zo wordt het hoogste gezag in beide ziekenhuizen door dezelfde groep uitgeoefend. De fusie op toezichthoudend niveau is gevolgd door een samenvoeging van de beide raden van bestuur in Het besluit om de beide raden van bestuur samen te voegen volgde, nadat de medische staven hun advies hebben gegeven over de locatieprofilering van het toekomstige ziekenhuis Procesgericht organisatiemodel Met de realisatie van KG KernGezond is in 2013 een proces- en capaciteitsmodel operationeel geworden. Al langer werd binnen het Kennemer Gasthuis nagedacht over een organisatiemodel dat meer aansluit bij onze ambitie om zorg nog beter af te stemmen op de behoeften van patiënten en om belangrijke zorg- en servicecapaciteiten voor patiënten eenduidig te organiseren. Daarnaast was er de wens om als organisatie flexibeler en slagvaardiger te zijn, zodat sneller kan worden geanticipeerd op interne en externe ontwikkelingen. Het nieuwe organisatiemodel moest passen bij de ambitie om zorgvragen op termijn thema gericht te organiseren en capaciteiten vraaggericht in te zetten. Dit leidde ertoe dat ons ziekenhuis in 2013 een patiënt-procesgericht organisatiemodel heeft geïmplementeerd. Hierdoor is het aantal managers in het primaire proces met tweederde gereduceerd. Er zijn twee procesmanagers en drie capaciteitsmanagers. De betreffende managers hebben projectimplementatieplannen gemaakt voor de uitwerking en invoering van het model binnen de kaders van de reorganisatie. Vanaf het derde kwartaal 2013 is de zorg volgens het nieuwe model meer procesgericht georganiseerd en zijn verantwoordelijkheden anders belegd. De procesmanagers snijdend en beschouwend zijn met de medisch managers verantwoordelijk voor het zorgaanbod en de polikliniek. Zij werken binnen het model samen met capaciteitsmanagers, die elk integraal verantwoordelijk zijn voor de totale capaciteit en kwaliteit van de verschillende resources zoals bedden/kliniek, OK/SEH/ IC en medisch ondersteunend en het zo efficiënt mogelijk inzetten en benutten hiervan. Door het volgen van een strak omlijnd proces van jaarplanning en driemaandelijkse reviewcyclus wordt verantwoording aan de raad van bestuur afgelegd over de realisatie van de beoogde doelstellingen in termen van productie, capaciteit, kwaliteit en financiën. Daarnaast zijn de service-eenheden, te weten finance & control, human resources, facilitair bedrijf, ICT en medische techniek en advies & beleid ook in het organisatiemodel ingepast. Voor dit services deel van de organisatie wordt dezelfde planning en reviewcyclus gevolgd. Inmiddels werken we een half jaar met het nieuwe model en zijn de eerste positieve resultaten zichtbaar op het gebied van standaardisatie van processen, afstemming van zorgaanbod op de wensen en behoeften van patiënten. Ook is er meer daad- en slagkracht door de centrale aansturing en eenduidige verantwoordelijkheid. Profiel Jaarverslag

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur Informatieprotocol Datum: 27 april 2010 Aan: Raad van toezicht Van: Raad van bestuur Kenmerk: II-1.1/10.78.1n 1. Inleiding De RvT en de RvB van de St. Anna Zorggroep achten het van belang dat de RvT tijdig

Nadere informatie

Jaarverslag. kundig en gastvrij

Jaarverslag. kundig en gastvrij Jaarverslag 2012 kundig en gastvrij Inhoudsopgave 1 Voorwoord 6 1.1 Algemene uitgangspunten verslaglegging 6 1.2 Voorwoord raad van bestuur 6 1.3 Voorwoord raad van toezicht 9 2 Profiel van het Kennemer

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN)

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN) TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN) 7 november 2014 DE ORGANISATIE RIBW Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden De Regionale Instelling

Nadere informatie

Profielschets Lid Raad van Toezicht, met profiel zorginhoudelijk. Reinier Haga Groep

Profielschets Lid Raad van Toezicht, met profiel zorginhoudelijk. Reinier Haga Groep Profielschets Lid Raad van Toezicht, met profiel zorginhoudelijk Reinier Haga Groep 1. Inleiding Per 12 juli 2013 maakt het HagaZiekenhuis samen met het Reinier de Graaf in Delft deel uit van een overkoepelende

Nadere informatie

HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT

HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT INLEIDING Sinds 24 oktober 2011 is het Raad van Toezichtmodel bij de Meerwaarde operationeel. De dagelijkse leiding is vanaf die datum in handen van een eenhoofdig

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

Cliëntenraad Elkerliek Ziekenhuis. Jaarverslag 2014

Cliëntenraad Elkerliek Ziekenhuis. Jaarverslag 2014 Cliëntenraad Elkerliek Ziekenhuis Jaarverslag 2014 Inleiding Het is een goed gebruik om jaarlijks openbaar verslag te doen van de werkzaamheden van de Cliëntenraad. Dat is ook in ons huishoudelijk reglement

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

Profiel raad van toezicht Jeroen Bosch Ziekenhuis

Profiel raad van toezicht Jeroen Bosch Ziekenhuis BIJLAGE A Profiel raad van toezicht Jeroen Bosch Ziekenhuis Dit profiel is vastgesteld op 28 mei 2013 op grond van het bepaalde in artikel 3.1 van het reglement van de raad van toezicht. 1. Profiel raad

Nadere informatie

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september)

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september) TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN TOEZICHT ALERIMUS 1. Taak en werkwijze: De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in

Nadere informatie

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht.

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht. 6. Raad van Toezicht 14-04-2014 Versie 6.02 Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht Status Definitief Artikel 1: Positionering Raad van Toezicht Ingevolge de statuten bestuurt het College van Bestuur

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 Cliëntenraad Reinier de Graaf

JAARVERSLAG 2014 Cliëntenraad Reinier de Graaf JAARVERSLAG 2014 Cliëntenraad Reinier de Graaf Inleiding Met dit jaarverslag beschrijft de Cliëntenraad (CR) van het Reinier de Graaf Ziekenhuis de activiteiten in 2014. De missie van de CR is een bijdrage

Nadere informatie

JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014

JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014 JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014 STICHTING HET ERFDEEL Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de Raad van Toezicht van Stichting Het Erfdeel. Hiermee legt de RvT verantwoording af over haar wijze

Nadere informatie

Stichting Diaconessenhuis/Mariastichting tot steun aan het Interconfessioneel Spaarne Ziekenhuis

Stichting Diaconessenhuis/Mariastichting tot steun aan het Interconfessioneel Spaarne Ziekenhuis tot steun aan het Interconfessioneel Spaarne Ziekenhuis Jaarverslag 2013 tot steun aan het Interconfessioneel Spaarne Ziekenhuis 2 Inhoudsopgave: Bestuursverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Resultatenrekening

Nadere informatie

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Oktober 2015 1 Traverse, thuis in opvang en begeleiding, missie Traverse is een Stichting voor maatschappelijke opvang in Midden-Brabant en organiseert

Nadere informatie

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Instruerend Bestuur (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1.

Nadere informatie

Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum ID College versie 20 januari 2015

Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum ID College versie 20 januari 2015 Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum ID College versie 20 januari 2015 Goedgekeurd door de Raad van Toezicht d.d. 20 januari 2015 1 Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum

Nadere informatie

Strategisch document Ambulancezorg Nederland

Strategisch document Ambulancezorg Nederland Strategisch document Ambulancezorg Nederland 1 Inleiding: relevante ontwikkelingen 2 Missie en visie AZN 3 Kernfuncties: profiel en kerntaken AZN 4 Strategische agenda AZN vastgesteld: woensdag 23 mei

Nadere informatie

C liëntenraad Waterlandziekenhuis

C liëntenraad Waterlandziekenhuis C liëntenraad Waterlandziekenhuis Jaarverslag 2013 lnhoud 1. Voon voord...,... 2. Samenstelling Cliëntenraad in 2013... 3. Visie Cliëntenraad... 4. Bevoegdheden van de Cliëntenraad... 5. Werkwijze van

Nadere informatie

Beter sturen, sneller plannen

Beter sturen, sneller plannen Beter sturen, sneller plannen Ziekenhuiszorg in Nederland 83 algemene ziekenhuizen 8 academische ziekenhuizen > 180.000 medewerkers Het Amphia Ziekenhuis: de feiten (1) Eén van de drie grootste niet academische

Nadere informatie

LEIDRAAD. Verantwoordelijkheid medisch specialist bij aanschaf, ingebruikname en gebruik van medische apparatuur

LEIDRAAD. Verantwoordelijkheid medisch specialist bij aanschaf, ingebruikname en gebruik van medische apparatuur LEIDRAAD Verantwoordelijkheid medisch specialist bij aanschaf, ingebruikname en gebruik van medische apparatuur 1 Januari 2014 1 INLEIDING Medisch specialisten zijn voor een goede en veilige uitoefening

Nadere informatie

Beleidsdocument 2012-2016

Beleidsdocument 2012-2016 Beleidsdocument 2012-2016 uw zorg, onze zorg Inhoudsopgave 1. Voorwoord...3 2. Zorggroep de Bevelanden...4 3. Waar staat Zorggroep de Bevelanden voor (Missie, Visie en Doelstellingen)...4 4. Uitwerking:

Nadere informatie

Maart 2015 HCG/TK/ES. SENSIRE LID RAAD VAN TOEZICHT (Financieel-economisch profiel)

Maart 2015 HCG/TK/ES. SENSIRE LID RAAD VAN TOEZICHT (Financieel-economisch profiel) Maart 2015 HCG/TK/ES SENSIRE LID RAAD VAN TOEZICHT (Financieel-economisch profiel) DE ORGANISATIE Al meer dan 60 jaar is in Oost Nederland actief op het gebied van gezondheid, zorg en welzijn. ondersteunt

Nadere informatie

Profielschets Raad van Toezicht. juni 14

Profielschets Raad van Toezicht. juni 14 Profielschets Raad van Toezicht juni 14 : De Raad van Toezicht van de stichting Caransscoop is het in de statuten verankerd orgaan dat belast is met het intern toezicht op het beleid van de Bestuurder

Nadere informatie

Jaarplan 2014. Jaarplan 2014 Regionale Samenwerkings Organisatie Haaglanden

Jaarplan 2014. Jaarplan 2014 Regionale Samenwerkings Organisatie Haaglanden Jaarplan 2014 Jaarplan 2014 Regionale Samenwerkings Organisatie Haaglanden Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Doelstelling 2014... 4 3. Zorgdiensten... 4 4. Overdracht de functies van platform en projectcoordinatie...

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE TELEGRAAF MEDIA GROEP N.V.

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE TELEGRAAF MEDIA GROEP N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE TELEGRAAF MEDIA GROEP N.V. Dit Reglement is goedgekeurd door de Raad van Commissarissen van Telegraaf Media Groep N.V. op 17 september 2013. 1. Inleiding De Auditcommissie is een

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN Reglement Raad van Toezicht Stichting Hogeschool Leiden ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het Huishoudelijk Reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de Statuten

Nadere informatie

Naar een Raad van Toezicht. Vereniging voor Gereformeerd Voortgezet Onderwijs voor Westelijk Nederland

Naar een Raad van Toezicht. Vereniging voor Gereformeerd Voortgezet Onderwijs voor Westelijk Nederland Naar een Raad van Toezicht Vereniging voor Gereformeerd Voortgezet Onderwijs voor Westelijk Nederland April 2011 0 Inhoud Naar een Raad van Toezicht... 0 1. Waarom een Raad van Toezicht- model?... 2 2.

Nadere informatie

Cliëntenraad IJsselland Ziekenhuis. jaarplan 2015

Cliëntenraad IJsselland Ziekenhuis. jaarplan 2015 Cliëntenraad IJsselland Ziekenhuis jaarplan 2015 Missie Cliëntenraad De Cliëntenraad heeft als doelstelling: de patiënt centraal Zij heeft deze doelstelling vertaald in de missie: Om de beleving en het

Nadere informatie

Profiel. Hoofd Communicatie Spaarne Gasthuis. 21 mei 2015. Opdrachtgever Spaarne Gasthuis

Profiel. Hoofd Communicatie Spaarne Gasthuis. 21 mei 2015. Opdrachtgever Spaarne Gasthuis Profiel Hoofd Communicatie Spaarne Gasthuis 21 mei 2015 Opdrachtgever Spaarne Gasthuis Voor meer informatie over de functie Jeannette van der Vorm, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 Voor sollicitatie

Nadere informatie

De zorg is onze passie, verbeteren ons vak. Productive Ward

De zorg is onze passie, verbeteren ons vak. Productive Ward Productive Ward Verbeter de kwaliteit, veiligheid en doelmatigheid van uw zorg door reductie van verspilling Brochure Productive Ward CBO 2012 CBO, Postbus 20064, 3502 LB UTRECHT Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Cliëntenraad Reinier de Graaf JAARVERSLAG 2013

Cliëntenraad Reinier de Graaf JAARVERSLAG 2013 Cliëntenraad Reinier de Graaf JAARVERSLAG 2013 Versie: 1 juli 2014 Inleiding Het jaarverslag van de Cliëntenraad van het Reinier de Graaf ziekenhuis wordt hierbij voor de eerste keer als publicatie aan

Nadere informatie

functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht

functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht geleding datum advies selectie en 26-09-2014 benoemingscommissie RvT advies CvB/MT 29-09-2014 voorgenomen besluit raad van toezicht 27-11-2014 advies

Nadere informatie

Profielschets. 4 leden Raad van Commissarissen Provides

Profielschets. 4 leden Raad van Commissarissen Provides Profielschets 4 leden Raad van Commissarissen Provides ERLY the consulting company Opdrachtgever: Provides Datum: april 2015 De Raad De Raad van Commissarissen (RvC) van Provides heeft tot taak toezicht

Nadere informatie

Profiel Raad van Toezicht. Stichting de Woonmensen/ KWZA

Profiel Raad van Toezicht. Stichting de Woonmensen/ KWZA Profiel Raad van Toezicht Stichting de Woonmensen/ KWZA KP 14 november 2012 1 Inleiding Uitgangspunt voor de bezetting van de Raad van Toezicht is, dat deze bestaat uit generalisten die gezamenlijk een

Nadere informatie

VERTROUWELIJK. Reglement Raad van Toezicht Stichting Spine & Joint Centre

VERTROUWELIJK. Reglement Raad van Toezicht Stichting Spine & Joint Centre VERTROUWELIJK Reglement Raad van Toezicht Stichting Spine & Joint Centre Versieblad Versie Status Datum Wijzigingen 0.1 Concept 24-11-2014 startnotitie 0.2 Concept 4-12-2014 Review bestuurder 0.3 Concept

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN

Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN Dit reglement is op grond van artikel 8.3 het reglement van de Raad van Commissarissen vastgesteld door middel van een besluit van de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Magentazorg

FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Magentazorg FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER Algemeen Organisatie: Stichting Magentazorg Organisatorische eenheid: raad van bestuur Opsteller functiebeschrijving: adviseur P&O Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015

Nadere informatie

Strategisch beleidsplan 2010-2015. Slingeland Ziekenhuis

Strategisch beleidsplan 2010-2015. Slingeland Ziekenhuis Strategisch beleidsplan 2010-2015 Slingeland Ziekenhuis Voorwoord Voor u ligt de verkorte uitgave van het Strategisch Beleidsplan 2010-2015 van ons ziekenhuis. Deze uitgave is speciaal voor u als medewerker

Nadere informatie

KENNISBANK - ORGANISATIE

KENNISBANK - ORGANISATIE KENNISBANK - ORGANISATIE MODEL DIRECTIEREGLEMENT STICHTING MEER DAN VOETBAL Samenvatting Het bestuur stelt een profiel voor de directie op, waarin de omvang van de directie en de vereiste kwaliteiten van

Nadere informatie

JAARVERSLAG VMS 2013

JAARVERSLAG VMS 2013 JAARVERSLAG VMS 2013 Doel Het doel van de Vereniging Medische Staf (VMS) is het binnen het kader van de doelstellingen van het ziekenhuis door de tot de VMS behorende specialisten gezamenlijk en in gemeenschappelijke

Nadere informatie

Accreditaties in de zorg

Accreditaties in de zorg Accreditaties in de zorg toen, nu en in de toekomst 28 november 2014 Kees van Dun, directeur NIAZ Allereerst: Felicitaties aan Maastricht UMC+: 15 jaar NIAZ; Op dit moment 1 van de 7 NIAZ best practices!

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Raad van bestuur. Partner met passie. Topzorg. Raad van toezicht. Adviesorganen. Financiële toelichting.

Inhoudsopgave. Raad van bestuur. Partner met passie. Topzorg. Raad van toezicht. Adviesorganen. Financiële toelichting. Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave Raad van bestuur voorwoord 3 Het jaar 2014 3 Samenstelling en nevenfuncties raad van bestuur 6 Raad van toezicht voorwoord 8 Het jaar 2014 8 Samenstelling, hoofd- en nevenfuncties

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE WONINGBOUWVERENIGING OUDEWATER

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE WONINGBOUWVERENIGING OUDEWATER REGLEMENT AUDITCOMMISSIE WONINGBOUWVERENIGING OUDEWATER Auditcommissie reglement def Pag. 1 Missie / doelstellingen De auditcommissie is een vaste commissie van de Raad van Toezicht. De auditcommissie

Nadere informatie

Strategische koers 2010-2015

Strategische koers 2010-2015 Strategische koers 2010-2015 Veiligheid voorop Strategische koers 2010-2015: DOELSTELLING: HET WESTFRIESGASTHUIS BEHOORT BINNEN DRIE JAAR TOT DE TOP-TIEN VAN VEILIGE ZIEKENHUIZEN. Het Westfriesgasthuis

Nadere informatie

EEN MEERJARIG BELEIDSPLAN MET SMART DOELSTELLINGEN

EEN MEERJARIG BELEIDSPLAN MET SMART DOELSTELLINGEN VOORBEELD VEILIGHEIDSPLAN EEN MEERJARIG BELEIDSPLAN MET SMART DOELSTELLINGEN Hieronder ziet u de hoofdstukken en paragrafen van het veiligheidsplan. Per paragraaf ziet u welke informatie u moet geven.

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ALGEMEEN

VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ALGEMEEN VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ALGEMEEN De Raad van Commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het bestuur en op de algemene gang van zaken in de woningcorporatie en de met haar verbonden

Nadere informatie

VERKORT JAARDOCUMENT 2011

VERKORT JAARDOCUMENT 2011 Voorwoord VERKORT JAARDOCUMENT 2011 Patiënt als partner Ziekenhuis van en voor de regio Samenwerken in de Coöperatie Kerngegevens Verantwoordelijke medewerker Financiën Voorwoord Afgelopen jaar vonden

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Van Gerven (SP) over het uitkleden van de ziekenhuiszorg in Noord-Holland. (2012Z14913).

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Van Gerven (SP) over het uitkleden van de ziekenhuiszorg in Noord-Holland. (2012Z14913). > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 25 VX DEN HAAG T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

Bestuursreglement stichting BOOR (Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam)

Bestuursreglement stichting BOOR (Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam) Bestuursreglement stichting BOOR (Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam) 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen In dit bestuursreglement wordt verstaan onder: a. bestuursreglement: het bestuursreglement

Nadere informatie

Integrated Audit in het Erasmus MC

Integrated Audit in het Erasmus MC Integrated Audit in het Erasmus MC NFU Symposium Mind the gap! Effectieve inzet van interne audits 29 mei 215 Freek Wegerif Sector Audit Succesfactoren Uitdagingen 2 Integrated audit - uitvoering EXPERTS

Nadere informatie

COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE

COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE Corporate Governance Novisource streeft naar een organisatiestructuur die onder meer recht doet aan de belangen van de onderneming, haar klanten,

Nadere informatie

Verordening Cliëntenparticipatie Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw)

Verordening Cliëntenparticipatie Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) Verordening Cliëntenparticipatie Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie

Nadere informatie

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008.

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008. Bestuursreglement Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008. Artikel 1 Status en inhoud van het reglement 1. Dit reglement is opgesteld

Nadere informatie

Wegwijzer bij klachten

Wegwijzer bij klachten Wegwijzer bij klachten WEGWIJZER BIJ KLACHTEN Het Kennemer Gasthuis vindt het belangrijk dat patiënten, familie en bezoekers tevreden zijn over de behandeling en verzorging. Toch kan het voorkomen dat

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Organisatie Januari 2012 nvt 18 Januari 2012 Zelfevaluatie Raad van Toezicht Organisatie/Zelfevaluatie Inhoudsopgave 1. PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

108832 BH kernwaarden A2_Opmaak 1 16-07-10 14:04 Pagina 1. Beleidskader 2012-2016

108832 BH kernwaarden A2_Opmaak 1 16-07-10 14:04 Pagina 1. Beleidskader 2012-2016 108832 BH kernwaarden A2_Opmaak 1 16-07-10 14:04 Pagina 1 Beleidskader 2012-2016 108832 BH kernwaarden A2_Opmaak 1 16-07-10 14:04 Pagina 1 Samen eigentijds de allerbeste zorg bieden. Dat is waar ziekenhuis

Nadere informatie

ALGEMENE PROFIELSCHETS ADVIESGROEP BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN

ALGEMENE PROFIELSCHETS ADVIESGROEP BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN NA/60009382 ALGEMENE PROFIELSCHETS ADVIESGROEP BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN Profielschets Adviesgroep Bestuurlijke Vraagstukken 1 Algemeen 1.1 Leidend voor het functioneren van de Adviesgroep Bestuurlijke

Nadere informatie

PROFIEL. Lid Raad van Toezicht profiel Onderwijs. Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland

PROFIEL. Lid Raad van Toezicht profiel Onderwijs. Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland PROFIEL Lid Raad van Toezicht profiel Onderwijs Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland PublicSpirit drs. Marylin E.A. Demers Senior consultant Amersfoort, november 2015 Organisatie & context Het

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen

Profielschets Raad van Commissarissen Profielschets Raad van Commissarissen Vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 18 maart 2009 en laatstelijk gewijzigd in 2014. 1. Doel profielschets 1.1 Het doel van deze profielschets is om uitgangspunten

Nadere informatie

LEFIER PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN MAART 2014. Profielschets raad van commissarissen Lefier ten behoeve van de werving 1

LEFIER PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN MAART 2014. Profielschets raad van commissarissen Lefier ten behoeve van de werving 1 LEFIER PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN MAART 2014 Profielschets raad van commissarissen Lefier ten behoeve van de werving 1 PROFIEL RAAD VAN COMMISSARISSEN 1. Kerntaken van de raad van commissarissen

Nadere informatie

Commissiereglement NBA

Commissiereglement NBA Commissiereglement NBA 1. Grondslag 1.1 Dit reglement kent als grondslag artikel 11, eerste lid, van de Wet op het accountantsberoep. Daarin is bepaald dat het bestuur de NBA bestuurt. 2. Overwegingen

Nadere informatie

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010:

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010: Planning en controlcyclus 2010 Samenvatting In dit voorstel is de planning opgenomen van de planning- en controlproducten 2010: de jaarrekening 2009, de voorjaarsnota 2010, de kadernota 2011, de programmabegroting

Nadere informatie

DOOR PLANNING IN CONTROL

DOOR PLANNING IN CONTROL DOOR PLANNING IN CONTROL Financiële planning en capaciteitsplanning: een gelukkig huwelijk!? Freek Aertsen 1 Uitdagingen Financiële planning in ziekenhuizen Missie Strategie Taak en kaderstellend Top Down

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING CONTRACTSPELERSFONDS KNVB

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING CONTRACTSPELERSFONDS KNVB REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING CONTRACTSPELERSFONDS KNVB Inleiding De Raad van Toezicht en het bestuur van de Stichting Contractspelersfonds KNVB (hierna respectievelijk te noemen: de Raad van Toezicht,

Nadere informatie

Werkplan 2011-2012 CliëntenRaad Vlietland Ziekenhuis

Werkplan 2011-2012 CliëntenRaad Vlietland Ziekenhuis Werkplan 2011-2012 CliëntenRaad Vlietland Ziekenhuis Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Voorwoord voorzitter... 3 2. De CliëntenRaad... 4 Doelstelling... 4 Visie... 4 Werkwijze... 4 Functioneren CliëntenRaad...

Nadere informatie

Werken met commissies

Werken met commissies Werken met commissies Inleiding De Raad van Commissarissen van Maasvallei streeft in het kader van good governance naar transparantie en het zo goed mogelijk invullen van haar rol als toezichthouder op

Nadere informatie

De gedragscode Goed Bestuur van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid- Kennemerland. (STOPOZ)

De gedragscode Goed Bestuur van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid- Kennemerland. (STOPOZ) De gedragscode Goed Bestuur van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid- Kennemerland. (STOPOZ) Vastgesteld in de vergadering van het bestuur van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid- Kennemerland

Nadere informatie

Projectopdracht PAR in oprichting in het Pilotjaar 2015

Projectopdracht PAR in oprichting in het Pilotjaar 2015 Projectopdracht PAR in oprichting in het Pilotjaar 2015 Waarom een PAR in Zinzia? De visie en strategie van Zinzia bieden een duidelijke koers aan de organisatie. Vanaf 2013 heeft - met het kompas Ziel

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN. Algemeen Status en inhoud van het reglement

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN. Algemeen Status en inhoud van het reglement Algemeen Status en inhoud van het reglement Artikel 1 1. In dit reglement staan nadere regels voor de raad van commissarissen en voor zijn leden. 2. Als dit in dit reglement bepalingen ontbreken die de

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING WOONSTAD ROTTERDAM

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING WOONSTAD ROTTERDAM REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING WOONSTAD ROTTERDAM 25 april 2012 pagina 2 Artikel 1 Doelstelling De Auditcommissie maakt onderdeel uit van de Raad van Commissarissen van de Stichting

Nadere informatie

Wegwijzer bij klachten

Wegwijzer bij klachten Wegwijzer bij klachten WEGWIJZER BIJ KLACHTEN Het Kennemer Gasthuis vindt het belangrijk dat patiënten, familie en bezoekers tevreden zijn over de behandeling en verzorging. Toch kan het voorkomen dat

Nadere informatie

de toegevoegde waarde

de toegevoegde waarde de toegevoegde waarde MEER DAN EEN DAK BOVEN JE HOOFD ONZE ERVARING LEERT DAT... Driehoek Vastgoed biedt u expertise op het gebied van huis vesting en vastgoedbeheer. Voor iedere organisatie is huisvesting

Nadere informatie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport > Retouradres Postbus 2680 3500 GR Utrecht OMS, NVZ St. Jacobsstraat 16 3511 OS Utrecht Postbus 2680 3500 GR Utrecht T

Nadere informatie

Profielschets voor de werving en selectie van een lid van de raad van toezicht Topaz

Profielschets voor de werving en selectie van een lid van de raad van toezicht Topaz Profielschets voor de werving en selectie van een lid van de raad van toezicht Topaz Leiden, september 2015 Achtergrond vacature Via het rooster van aftreden zal binnen de raad van toezicht van Topaz op

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V.

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. Datum: 11 mei 2015 Artikel 1. Definities AvA: Commissie: Reglement: RvB: RvC: Vennootschap: de algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling. Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid

Gemeenschappelijke regeling. Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid Corsanummer: 2011011790 Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid Bloemendaal GtmatnU Spaarnwoud gemeente HEEMSTEDE Gemeente Zandvoort Gemeenschappelijke regeling Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid 2011

Nadere informatie

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT werkveld datum Instemming/advies GMR Vaststelling RvT Vastgesteld CvB Organisatie 28-11-2012 n.v.t. 28-11-2012 n.v.t. Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT Inhoudsopgave 1. Procedure zelfevaluatie Raad van

Nadere informatie

Stichting Steunfonds Zuster Kueter JAARREKENING 1 30-6-2014

Stichting Steunfonds Zuster Kueter JAARREKENING 1 30-6-2014 Stichting Steunfonds Zuster Kueter JAARREKENING 2013 1 30-6-2014 JAARREKENING 2013 INHOUDSOPGAVE pag. Inhoudsopgave 2 Bestuur en vaststelling jaarrekening 3 Jaarverslag 4 Balans per 31 december 2013 5

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid Reglement Raad van Toezicht Stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid De Raad van Toezicht van de Stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid, gevestigd te Nieuwkuijk, besluit met inachtneming van de statuten

Nadere informatie

Onderwerp: Vacature lid Raad van Toezicht Stichting Katholiek Onderwijs Drenthe.

Onderwerp: Vacature lid Raad van Toezicht Stichting Katholiek Onderwijs Drenthe. Onderwerp: Vacature lid Raad van Toezicht Stichting Katholiek Onderwijs Drenthe. Sedert december 2006 is het bestuur van de Stichting Katholiek Onderwijs Drenthe opnieuw georganiseerd en wel middels het

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen R.K. Woningbouwvereniging Zeist

Profielschets Raad van Commissarissen R.K. Woningbouwvereniging Zeist Profielschets Raad van Commissarissen R.K. Woningbouwvereniging Zeist 1. Inleiding De RvC van de R.K. Woningbouwvereniging Zeist heeft drie taken: - toezicht houden op het bestuur en op de gang van zaken

Nadere informatie

REGLEMENT AUDIT, RISK & COMPLIANCE COMMISSIE PGGM N.V. 26 november 2013

REGLEMENT AUDIT, RISK & COMPLIANCE COMMISSIE PGGM N.V. 26 november 2013 REGLEMENT AUDIT, RISK & COMPLIANCE COMMISSIE PGGM N.V. 26 november 2013 Inhoudsopgave 1. Algemeen... 3 2. Taken en bevoegdheden... 3 3. Samenstelling... 6 4. De voorzitter... 7 5. De secretaris... 7 6.

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING: WIJKMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Actiezorg en Magentazorg

FUNCTIEBESCHRIJVING: WIJKMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Actiezorg en Magentazorg FUNCTIEBESCHRIJVING: WIJKMANAGER Algemeen Organisatie: Stichting Actiezorg en Magentazorg Organisatorische eenheid: raad van bestuur Opsteller functiebeschrijving: adviseur P&O Datum voorlopige vaststelling:

Nadere informatie

Voorbeeld directiereglement bij het BV met Raad van Commissarissen-model

Voorbeeld directiereglement bij het BV met Raad van Commissarissen-model Voorbeeld directiereglement bij het BV met Raad van Commissarissen-model Begripsbepaling Artikel 0 In dit reglement wordt verstaan onder: 0.1 De vennootschap : De vennootschap voor XX in XX; 0.2 De statuten

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen Versie 1.1 dd. 15 januari 2014 Artikel 1 - Algemene taak 1.1 De raad van commissarissen

Nadere informatie

FM in de zorg. Syllabus. Een inspirerende bundeling van theorie en praktijk, tips en ervaringen, kansen en bedreigingen.

FM in de zorg. Syllabus. Een inspirerende bundeling van theorie en praktijk, tips en ervaringen, kansen en bedreigingen. Syllabus FM in de zorg Een inspirerende bundeling van theorie en praktijk, tips en ervaringen, kansen en bedreigingen. Inclusief best practices bij onder meer UMC Utrecht, GGZ ingeest en Domus Medica.

Nadere informatie

Managementsstatuut 22.09 6.5

Managementsstatuut 22.09 6.5 Managementsstatuut 22.09 6.5 Artikel 1. In dit statuut wordt verstaan onder: a. managementstatuut: een reglement met taken en bevoegdheden van het college van bestuur en de van bestuurswege gemandateerde

Nadere informatie

Verpleegkundige Adviesraad BNMVV

Verpleegkundige Adviesraad BNMVV 2005-01/14 Verpleegkundige Adviesraad BNMVV Reglement Pagina 1 van5 Artikel 1 Begripsbepaling In dit reglement wordt verstaan onder: 1.1 DMG De Directie Militaire Gezondheidszorg (DMG) ondersteunt de hoofddirecteur

Nadere informatie

(Mede)zeggenschap sept/okt. 2015 Programma

(Mede)zeggenschap sept/okt. 2015 Programma (Mede)zeggenschap sept/okt. 2015 Programma Mijn naam is Jos van de Ven en ben binnen Dichterbij werkzaam als ambtelijk secretaris van de cliëntenraad. Onafhankelijke ondersteuning Onafhankelijke cliëntondersteuning

Nadere informatie

Beleidsplan fondsenwerving HagaVrienden 2013-2015

Beleidsplan fondsenwerving HagaVrienden 2013-2015 Beleidsplan fondsenwerving HagaVrienden 2013-2015 Opgesteld door: Helene Marcus-Baart, coördinator HagaVrienden I.s.m: Hans de Sonnaville, secretaris HagaVrienden (Beknopt) beleidsplan HagaVrienden 2013-2015

Nadere informatie

Afdelingscoördinator (m/v) 1,0 fte

Afdelingscoördinator (m/v) 1,0 fte Januari 2014 : 14 01 (INTERN+EXTERN) De Veiligheidsregio Limburg-Noord fungeert als samenwerkende partij van 15 gemeenten voor rampenbestrijding, crisisbeheersing, brandweer en publieke gezondheid. Politie

Nadere informatie

Kwaliteit in nieuw perspectief

Kwaliteit in nieuw perspectief Kwaliteit in nieuw perspectief Wat komt er op ons af in Almere? Almere groeit, wij groeien mee... 400.000 350.000+ 300.000 200.000 100.000 0 250.000 185.000 140.000 100.000 50.000 10.000 1980 1986 1994

Nadere informatie

Grip op Zorgpaden. Best of both worlds!

Grip op Zorgpaden. Best of both worlds! Grip op Zorgpaden Best of both worlds! Christiaan Hol Business Partner Zorglogistiek, Amphia Ziekenhuis Robert Klingens Senior Consultant, Process Express [1] Agenda 1. Het ziekenhuis: een complexe organisatie

Nadere informatie

Belangen spreker. Kwaliteitsregistratie: het werkt! 1-11-2013. Marc van Tilburg chirurg 30 oktober 2013

Belangen spreker. Kwaliteitsregistratie: het werkt! 1-11-2013. Marc van Tilburg chirurg 30 oktober 2013 --23 Kwaliteitsregistratie: het werkt! Marc van Tilburg chirurg 3 oktober 23 Belangen spreker (potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven Geen Voor bijeenkomst

Nadere informatie

Profielschets Lid Raad van Commissarissen Spijkenisse medisch Centrum

Profielschets Lid Raad van Commissarissen Spijkenisse medisch Centrum Profielschets Lid Raad van Commissarissen Spijkenisse medisch Centrum 1. Inleiding Op 24 juni 2013 is het Spijkenisse Medisch Centrum van start gegaan nadat het Ruwaard van Putten Ziekenhuis failliet is

Nadere informatie

Jaarverslag van de cliëntenraad DZS 2012. Diabetes Zorgsysteem West-Friesland

Jaarverslag van de cliëntenraad DZS 2012. Diabetes Zorgsysteem West-Friesland Jaarverslag van de cliëntenraad DZS 2012 Diabetes Zorgsysteem West-Friesland Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Cliëntenraad 4 3. Bevoegdheden van de cliëntenraad 5 4. Activiteiten in 2012 6 5. Adviezen 7

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEID EFFICIËNT EN ZICHTBAAR NAAR EEN CENTRUM VOOR REVALIDATIE

STRATEGISCH BELEID EFFICIËNT EN ZICHTBAAR NAAR EEN CENTRUM VOOR REVALIDATIE STRATEGISCH BELEID 2013 2014 NAAR EEN EFFICIËNT EN ZICHTBAAR CENTRUM VOOR REVALIDATIE UMCG Centrum voor Revalidatie Strategisch beleidsplan 2013-2014 Vastgesteld op 1 november 2012 Vooraf Met het strategisch

Nadere informatie

Themabijeenkomst SEH. Centrum voor acute zorg: integratie als toekomstbeeld. Presentatie NVZ Utrecht, 9 februari 2007 Inleiding Harry Woldendorp

Themabijeenkomst SEH. Centrum voor acute zorg: integratie als toekomstbeeld. Presentatie NVZ Utrecht, 9 februari 2007 Inleiding Harry Woldendorp Themabijeenkomst SEH Centrum voor acute zorg: integratie als toekomstbeeld Presentatie NVZ Utrecht, 9 februari 2007 Inleiding Harry Woldendorp De urgentie tot integratie Omgevingsanalyse Toekomst verwachtingen

Nadere informatie