1 Voorwoord Raad van bestuur Raad van toezicht 8. 2 Profiel 9

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1 Voorwoord 5. 1.1 Raad van bestuur 6 1.2 Raad van toezicht 8. 2 Profiel 9"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2013

2

3 Inhoudsopgave 1 Voorwoord Raad van bestuur Raad van toezicht 8 2 Profiel Algemene identificatiegegevens Structuur van het ziekenhuis Kerngegevens Kernactiviteiten Werkgebieden Ziekenhuistoelatingen Kerncijfers Visie, missie, kernwaarden en profiel Strategie en keuzes KG KernGezond Fusieplannen Procesgericht organisatiemodel Operational excellence 18 3 Bestuur, toezicht en medezeggenschap Raad van bestuur Samenstelling Organisatiemodel Bezoldiging en arbeidsvoorwaarden Raad van toezicht Samenstelling Proces Commissies Evaluatie Medische staf Ondernemingsraad Cliëntenraad Verpleegkundige Adviesraad 33 Inhoudsopgave Jaarverslag

4 4 De patiënt in het middelpunt Rondom de zorg Parels Gastvrije initiatieven Samenwerking Kwaliteit Patiënttevredenheid Beoordeling door externen Veiligheid Patiëntveiligheid Hygiëne en infectiepreventie Informatie, registratie en gegevensbeveiliging Veiligheid algemeen Klachten Doel klachtenbemiddeling en klachtenbehandeling Commissie klachtenbehandeling Klachtenbehandeling door de ombudsvrouw 50 5 Medewerkers KG KernGezond Herregistratie BIG Verzuim Leeftijdsopbouw Regelingen Medewerkers van het jaar Opleidingsbeleid 57 6 Midden in de maatschappij Regionale afspraken acute zorg Verantwoord investeren Commissie ondersteuning 3 e wereldprojecten Kunst en cultuur Stichting Vrienden van het Kennemer Gasthuis 63 2 Inhoudsopgave Jaarverslag 2013

5 7 Financiën Financieel beleid KG KernGezond Bekostiging van ziekenhuizen Financiële besturing en beheersing Financiële prestaties Exploitatieresultaat Operationele kasstroom en liquiditeit Financiële ratio s Investeringen Financiering Jaarplan Lange termijn prognose Financiële risico s en onzekerheden Het komende jaar 69 8 Jaarrekening Jaarrekening Balans per 31 december Resultatenrekening over Kasstroomoverzicht over Grondslagen van waardering en resultaatbepaling Toelichting op de balans per 31 december Mutatieoverzicht vaste activa o.g.v. art. 5a Regeling verslaggeving WTZi Specificatie ultimo boekjaar onderhanden projecten en gereedgekomen projecten Overzicht langlopende schulden ultimo Toelichting op de resultatenrekening over Mutatieoverzicht wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Overige gegevens Vaststelling en goedkeuring jaarrekening Statutaire regeling resultaatbestemming Resultaatbestemming Gebeurtenissen na balansdatum Nevenvestigingen Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Bijlagen Profiel Klantbeloften en competenties Medezeggenschap & klachtencommissie Leden medische staf Commissies Opleidingsbeleid 126 Inhoudsopgave Jaarverslag

6 4

7 1 Voorwoord Bobby Jean Doncker, verpleegkundige

8 1 Voorwoord 1.1 Raad van bestuur Voor het Kennemer Gasthuis is 2013 in vele opzichten een turbulent jaar geweest. Einde 2012 verkeerde het ziekenhuis in financieel zwaar weer, wat drastisch ingrijpen noodzakelijk maakte. Met name de eerste helft van 2013 heeft in het teken gestaan van de omvangrijke reorganisatie KG KernGezond. Een logisch gevolg hiervan was een grote onzekerheid voor de medewerkers en uiteraard heeft dit zijn invloed op hen gehad. Door inzet van velen en door het realiseren van de doelen is de reorganisatie eind 2013 succesvol afgerond. Bovendien is een nieuwe organisatiestructuur ingevoerd. Deze is gebaseerd op processturing met als randvoorwaarde de optimale benutting van de capaciteiten. Wij hebben grote waardering en bewondering voor de wijze waarop in deze roerige fase bij onze medewerkers het belang van onze patiënten altijd voorop heeft gestaan. Sociaal plan Bij een reorganisatie als KG KernGezond hoort een goed sociaal plan. Het sociaal plan is specifiek voor de reorganisatie opgesteld. Op 24 april 2013 sloten we een akkoord met de vakbonden. Het sociaal plan is verlengd in De kern van het plan is de begeleiding van medewerkers van werk naar werk. Op deze plaats past een woord van dank voor de constructieve manier waarop het overleg met de vakbonden telkens heeft plaatsgevonden. Fusie Ook in het fusietraject met het Spaarne Ziekenhuis is vooruitgang geboekt. In april 2013 is een tussenstichting opgericht met als doel om de besluitvorming tussen de fusiepartners te vergemakkelijken. Per 1 mei 2014 heeft de bestuurlijke fusie plaatsgevonden. Vooruitlopend op de juridische fusie in 2015 zijn op 20 december 2013 de raden van toezicht van de beide ziekenhuizen samengegaan. Bovendien is eind 2013 gestart met de implementatie van Epic, een elektronisch patiëntendossier. Epic is al in gebruik bij het Spaarne Ziekenhuis. Onderzoek, opleiding en onderwijs Op 22 september 2013 kreeg het Kennemer Gasthuis de officiële STZ-status (Samenwerkende Topklinische opleidingsziekenhuizen). Bij de hervisitatie van het Kennemer Gasthuis door de STZ, werd het ziekenhuis gewaardeerd om een aantal krachtige elementen in de organisatie. Benoemd werden onder meer de stijging van de output van wetenschappelijk onderzoek, het multidisciplinaire oncologiecentrum, het centrum voor anabolen steroïden, de afdeling ouderengeneeskunde, het Linnaeusinstituut en het ver ontwikkelde en geïmplementeerde leermanagementsysteem Patiënt Vanuit de patiëntbehoefte zijn verschillende spreekuren geoptimaliseerd, bijvoorbeeld die voor diabetespatiënten en patiënten met een liesbreuk. Een nieuwe aanpak voor de behandeling van baarmoederhalskanker, uitgewerkt door één van onze gynaecologen in zijn promotieonderzoek, kreeg landelijke publiciteit. In 2013 zijn we ook gestart met de voorbereidingen voor het bevolkingsonderzoek darmkanker. Voorafgaand daaraan kwam in het voorjaar van 2013 een nieuwe afdeling endoscopie gereed. Deze afdeling is één van de screeningscentra voor dit bevolkingsonderzoek. Daarnaast ontvingen we ook dit jaar een groot aantal keurmerken, waaronder het nieuwe predicaat Senior Vriendelijk ziekenhuis. Kwaliteit en veiligheid van zorg 2013 was ook het jaar van de kwaliteit en veiligheid: het NIAZ verleende ons ziekenhuis de accreditatie voor ons kwaliteitssysteem en de (patiënt)veiligheid. Daarnaast kregen we de, in de regio unieke, IKNL-accreditatie voor onze oncologische zorg. Hiermee tonen we aan dat we voldoen aan de strenge kwaliteitseisen van het NIAZ, VMS (veiligheidmanagementsysteem) en het IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland). Veiligheid is en blijft een belangrijk thema in ons ziekenhuis. Veiligheid staat hoog op de agenda van de raad van bestuur en het medisch stafbestuur. Zo vindt er periodiek overleg plaats tussen de raad van bestuur en de vakgroepen/maatschappen over ondermeer het onderwerp veiligheid, worden veiligheidsrondes gelopen en worden prospectieve risico-inventarisaties uitgevoerd naar kwetsbare aspecten in bijvoorbeeld een proces. 6 Voorwoord Jaarverslag 2013

9 1 Afscheid In 2013 hebben we met veel verdriet afscheid moeten nemen van dr. Reinier Veenhoven. De man die aan de basis heeft gestaan van onze STZ-status. In hem verliezen we een markante en deskundige collega. Tot slot Door het samengaan van de raden van toezicht van het Kennemer Gasthuis en het Spaarne Ziekenhuis zijn per 20 december 2013 vier leden afgetreden. Te weten mw. drs. M.C. Haimé, ir. N.H.H. Beyer (voorzitter), dr.ir. J.R. Vermeulen (vice voorzitter) en W.T. Walters RA. De raad van bestuur dankt hen voor hun waardevolle adviezen en hun kritische blik. Wat zou het Kennemer Gasthuis zijn zonder al haar medewerkers? Zonder mensen die zich inzetten in de ondernemingsraad, de cliëntenraad, de verpleegkundige adviesraad, de medische staf en als vrijwilliger. Vanaf deze plaats bedanken we iedereen die het afgelopen jaar heeft bijgedragen aan onze zorg voor patiënten en de resultaten die we haalden. Wij weten dat dit vaak onder moeilijke en onzekere omstandigheden is gebeurd. Wij waarderen de enorme loyaliteit en beseffen wat we in 2013 hebben gevraagd van hen. Ook verwijzers, zorgverzekeraars, banken en overige relaties zijn wij zeer erkentelijk voor het in ons gestelde vertrouwen. Peter van Barneveld, voorzitter raad van bestuur Yvonne Wilders, lid raad van bestuur Kees Wolse, lid raad van bestuur Haarlem, december 2014 Voorwoord Jaarverslag

10 1 1.2 Raad van toezicht Zelden was er een belangrijker jaar dan het jaar Het Kennemer Gasthuis slaagde erin met behoud van kwaliteit binnen één jaar weer gezonde zwarte cijfers te schrijven. Een prestatie van formaat. In aanloop naar de fusie is in april 2013 een tussenstichting opgericht om de besluitvorming en de coördinatie tussen de beoogde fusiepartners Kennemer Gasthuis en Spaarne Ziekenhuis te vergemakkelijken. Op 20 december 2013 zijn de raden van toezicht van het Kennemer Gasthuis en het Spaarne Ziekenhuis samengegaan. Sinds die datum hebben zij dezelfde samenstelling. De fusie op toezichthoudend niveau werd op 1 mei 2014 gevolgd door een samenvoeging van de beide raden van bestuur. Op 22 maart 2015 zullen de beide ziekenhuizen juridisch fuseren. In de aanloop hier naar toe is gestart met de voorbereidingen voor de introductie van elektronisch patiëntendossier Epic. Het afgelopen jaar is veel tijd en aandacht uitgegaan naar de uitvoering van KG KernGezond. Dit was gericht op een aantal essentiële punten die van grote invloed zijn op de kostenstructuur en effectiviteit van het ziekenhuis. Wij zijn verheugd dat de structurele verbeteringen in de organisatie- en kostenstructuur hebben geleid tot het gewenste resultaat. Voor de medewerkers die zijn afgevloeid voorzag het sociaal plan in goede vertrek- en mobiliteitsregelingen; deze zijn vervolgens op een sociaal verantwoordelijke manier geëffectueerd. Ook in 2013 is de samenwerking met zorgverzekeraars verder verdiept. Met hen is dan ook intensief overleg geweest over de ontwikkelingen in het Kennemer Gasthuis en de regio. Kwaliteit en veiligheid nemen een belangrijke plaats in op de gezamenlijke agenda. Het Kennemer Gasthuis juicht dat toe, aangezien zo meer mogelijkheden ontstaan om de kwaliteit van haar zorg nog beter zichtbaar te maken. Samen met het Spaarne Ziekenhuis spraken wij met genoemde zorgverzekeraars over het fusietraject. De raad van toezicht werkt met een aantal commissies. Zij bereiden de besluitvorming voor de raad van toezicht voor. In de auditcommissie is naast KG KernGezond uitgebreid gesproken over onder andere de financiële maandrapportages. Daarnaast stonden tal van onderwerpen die te maken hebben met de fusie op de agenda. Wij zijn verheugd dat het Kennemer Gasthuis in 2013 een aantal belangrijke accreditaties heeft behaald: die van het NIAZ, het IKNL (voor oncologische zorg) én het lidmaatschap van de vereniging Samenwerkende Topklinische opleidingsziekenhuizen (STZ). Dit is de kroon op het werk van alle medewerkers van het Kennemer Gasthuis. Hierbij gaat het telkens om kwaliteit en veiligheid. Een belangrijk punt dat ook binnen onze kwaliteitscommissie veel aandacht kreeg. Onder andere door het monitoren van de uitkomsten van diverse IGZ-rapportages en de daaruit voortvloeiende verbetermaatregelen. De raad van toezicht is in tal van contacten (zoals met de cliëntenraad en ondernemingsraad) en reguliere vergaderingen goed geïnformeerd over de ontwikkelingen en gang van zaken in het ziekenhuis. In het verslagjaar 2013 traden vier kundige leden van de raad van toezicht af. Het waren: ir. N.H.H. Beyer, voorzitter, dr. ir. J.R. Vermeulen, vice voorzitter, W.T. Walters RA en mw. drs. M.C. Haimé. Ook voor hen een woord van grote waardering voor hun deskundigheid, betrokkenheid, waardevolle adviezen én hun vaak jarenlange toewijding aan het Kennemer Gasthuis. De raad van toezicht heeft er alle vertrouwen in dat het Kennemer Gasthuis verdere invulling gaat geven aan de fusieplannen. Dat hierbij een groot beroep wordt gedaan op iedereen die hier werkt erkennen wij en we waarderen hun inzet en betrokkenheid zeer. Drs. C. Blokland, voorzitter raad van toezicht Haarlem, december Voorwoord Jaarverslag 2013

11 2 Profiel Maureen Jonker, dermatoloog

12 2 Profiel 2.1 Algemene identificatiegegevens Naam verslagleggende rechtspersoon Stichting Kennemer Gasthuis Adres Boerhaavelaan 22 Postcode 2035 RC Plaats Haarlem Telefoonnummer (023) Identificatienummer(s) NZa ziekenhuis: (PAAZ: ) Nummer Kamer van Koophandel adres Internetpagina Facebook facebook.com/kennemergasthuishaarlem Youtube youtube.com/kghaarlem Het Kennemer Gasthuis heeft twee locaties in Haarlem. Aan de zuidkant van Haarlem beschikt het ziekenhuis over onder meer poliklinieken, een beddenhuis, OK-complex, dialysecentrum, afdeling nucleaire geneeskunde, spoedeisende hulp met trauma level 2 opvang en level 2 IC. Aan de noordkant van de stad staat een ziekenhuis met poliklinieken, voorzieningen voor dagbehandelingen, kort verblijf, spoedeisende hulp en OK-complex. In Velsen is er een dagbehandelingcentrum uitsluitend voor dialysepatiënten en een polikliniek voor interne geneeskunde. 10 Profiel Jaarverslag 2013

13 2 2.2 Structuur van het ziekenhuis Rechtspersonen en het doel van de participatie hierin Stichting Ons Nieuwe Ziekenhuis Voorbereiden van de fusie, coördineren en voeren van regie over de inhoudelijke samenwerking tussen Spaarne Ziekenhuis en Kennemer Gasthuis, waaronder de uitwerking van de concentratie en spreiding van zorg met behoud van de basisvoorzieningen en de topklinische zorg in de regio, en de bewaking van de planning daarvan. Stichting Apotheek der Haarlemse Ziekenhuizen (SAHZ) Instandhouden van een ziekenhuisapotheek. Samen met het Spaarne Ziekenhuis exploiteert het Kennemer Gasthuis de SAHZ. Stichting Sint Elisabeth s of Groote Gasthuis Beheer van personeel met een ambtelijke rechtspositie. Het belang is 100%. Stichting Elisabeth van Thüringenfonds Beheer van in eigendom zijnde collectie van kunst- en historische voorwerpen. Het college van regenten bestaat uit leden van de raad van bestuur en raad van toezicht van het Kennemer Gasthuis en afgevaardigden van het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Haarlem. Stichting Streeklaboratorium voor de Volksgezondheid Kennemerland (SSVK) Patiëntendiagnostiek in een breed scala van microbiologische onderzoeken voor de ziekenhuizen, verpleeghuizen, huisartsen en verloskundigen in de regio Kennemerland. Het heeft een samenwerking met het Spaarne Ziekenhuis en het Rode Kruis Ziekenhuis. Stichting Vrienden van het Kennemer Gasthuis Fondsenwerving voor projecten die het welzijn van de patiënt in het Kennemer Gasthuis verhogen. Stichting Digitale Snelweg Kennemerland (SDSK) Onafhankelijk samenwerkingsverband van en voor zorgverleners op het gebied van ICT en informatie-uitwisseling. De basisfinanciering wordt verkregen uit het lidmaatschap van de deelnemende zorginstanties. Het bestuur bestaat uit leden van de deelnemende zorginstanties: Spaarne Ziekenhuis, Rode Kruis Ziekenhuis, Jeugdriagg, Osira Groep/ Amstelring, Stichting Medische Diagnostiek (Medial), GGZ/InGeest, SSDK en het Kennemer Gasthuis. Profiel Jaarverslag

14 2 Het Kennemer Gasthuis is een stichting onder leiding van de raad van bestuur die onder toezicht staat van een raad van toezicht. Het organogram in deze paragraaf laat de volledige ziekenhuisorganisatie zien. Het ziekenhuis participeert in de diverse rechtspersonen, allen niet-geconsolideerd. Organogram per 31 december 2013 raad van toezicht raad van bestuur stafbestuur medische staf bureau medische staf secretariaat rvb ondernemingsraad ombudszaken cliëntenraad verpleegkundige adviesraad advies & beleid service & ondersteuning opleidingen & wetenschap (linnaeusinstituut) zorgprocessen en capaciteitsmanagement financiën & control snijdende vakgroepen beschouwende vakgroepen klinieken spoedpost OK / CSA IC / MC medisch ondersteunend ICT & medische techniek polikliniek snijdend polikliniek beschouwend verpleegafdelingen spoedpost radiologie human resources dialyse operatiekamer complex pathologie facilitair bedrijf loket nazorg centrale sterilisatie afdeling paramedische dienst communicatie intensive care / medium care infectiepreventie klinische fysica nucleaire geneeskunde 12 Profiel Jaarverslag 2013

15 2 2.3 Kerngegevens Kernactiviteiten Het Kennemer Gasthuis is actief op het gebied van basiszorg en topklinische zorg en is lid van de Vereniging Samenwerkende Topklinische opleidingsziekenhuizen (STZ). Van 2008 tot 2013 was het ziekenhuis aspirant-lid. Kern van dit samenwerkingsverband van Teaching Hospitals vormen de medisch specialistische opleidingen. Het Kennemer Gasthuis is primair actief op de volgende relevante productmarkten: klinische algemene ziekenhuiszorg en niet-klinische algemene ziekenhuiszorg Feiten en cijfers zijn opgenomen in paragraaf De bedrijfsopbrengsten naar financieringsvorm en de kerngegevens productie en personeel vindt u in bijlage 1 bij dit jaarverslag Werkgebieden Het formele adherentiegebied van het Kennemer Gasthuis omvat de regio Zuid-Kennemerland. Specifieker: gemeenten Haarlem, Bloemendaal, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Heemstede, Velsen en Zandvoort. Secundair omvat het adherentiegebied de regio Haarlemmermeer en Midden-Kennemerland. Het ziekenhuis heeft een bovenregionale functie voor onder meer behandelingen op het gebied van vaatchirurgie, hoofdpijn, bekkenbodem, orthopedie, diverse oncologische behandelingen en maag/darmbehandelingen. Voor de WB- MV-vergunningen betreft dit hiv/aids, hemofilie en het implanteren van ICD s Ziekenhuistoelatingen In het kader van het verlenen van patiëntenzorg had het Kennemer Gasthuis in 2013 de volgende ziekenhuistoelatingen: de vergunning in het kader van de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi): deze toelating geeft de bevoegdheid een ziekenhuis te exploiteren AWBZ-vergunningen: vergunning voor het verlenen van GGZ-zorg op een PAAZ, verkeerde-bedregeling bij einde ziekenhuiszorg en aansluitende indicatie voor verblijf en behandeling in een verpleeghuis WBMV-vergunningen: deze bieden de mogelijkheid tot het verlenen van topklinische zorg op het gebied van hiv/ aids en hemofilie en het implanteren van inwendige defibrillatoren (ICD s) Naast de genoemde vergunningen beschikt het ziekenhuis over tal van vergunningen voor het verzorgen van opleidingen en het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek. Profiel Jaarverslag

16 Kerncijfers 2013 Kerncijfers 2013 Aantal beschikbare bedden Kerncijfers 2013 Aantal beschikbare bedden Kerncijfers Aantal beschikbare bedden Aantal beschikbare bedden Medewerkers Medewerkers Opnamen per jaar Opnamen per jaar Gemiddelde verblijfsduur M D W D Gemiddelde V Z Z verblijfsduur M D W D V Z Z M D 2013 W D V Z Z M D 2012 W D V Z Z bedden M D W D dagen V Z Z 4.78 M D W dagen D V Z Z Gemiddelde verblijfsduur dagen Medewerkers Opnamen per jaar Opnamen per jaar Gemiddelde verblijfsduur bedden bedden medewerkers medewerkers medewerkers 4.78 dagen M D W D V Z Z M D W D V Z Z dagen Medewerkers dagen dagen 4.78 dagen bedden medewerkers Medische (sub)specialismen Medische (sub)specialismen Medische (sub)specialismen specialismen Medische (sub)specialismen specialismen specialismen Medisch specialisten specialismen 195 leden 195 leden 195 leden 195 Medisch specialisten Medisch specialisten medische staf medische staf medische staf leden medische staf Medisch specialisten Eerste polikliniek bezoeken Eerste polikliniek bezoeken Eerste polikliniek bezoeken Eerste polikliniek bezoeken Verzuim Verzuim 2013 Verzuim Verzuim ,4% 4,4% 4,6% 4,4% 4,6% 4,4% 4,6% 4,6% 14 Profiel Jaarverslag 2013

17 2 2.4 Visie, missie, kernwaarden en profiel Het KG wil een kundig, gastvrij en innovatief topklinisch ziekenhuis zijn dat volledige basiszorg aanbiedt voor alle bewoners van het verzorgingsgebied. Een nadrukkelijke plaats wordt ingenomen door de opleidingen voor diverse medisch specialisten, verpleegkundigen, paramedici en andere disciplines. Er wordt intensief samengewerkt met andere zorgaanbieders om patiënten zoveel mogelijk een keten van zorg te kunnen aanbieden. Onze visie Op ons ziekenhuis Wij willen dat patiënten, begeleiders, verwijzers en verzekeraars ons ziekenhuis zien als hét ziekenhuis in de regio waar 24 uur per dag topzorg wordt geleverd. Dit gebeurt in een gastvrije omgeving door vakkundige mensen. Samenwerking in de keten is daarbij vanzelfsprekend. Op patiënten Het Kennemer Gasthuis streeft een langdurige relatie na met patiënten en hun begeleiders. Regie op nazorg vinden we daarbij belangrijk. In de beoordeling van onze medische zorg speelt perceptie van patiënten op voorzieningen en bejegening een belangrijke rol evenals gastvrijheid. Meer en meer richten wij de zorg dan ook in rondom wensen en behoeften van patiënten. Op gastvrijheid Gastvrijheid gaat in onze ogen verder dan alleen het bieden van service en zorg. Een correcte bejegening en het geven van juiste informatie is essentieel. In de kern gaat het om medemenselijkheid en begrip. Gastvrijheid is het leidende principe in het gedrag van iedereen die werkt in ons ziekenhuis. Op medewerkers Medewerkers zijn de cruciale factor in de waardering van patiënten voor een ziekenhuis. Het is dus belangrijk dat zij met plezier in het Kennemer Gasthuis werken. Het ziekenhuis wil hen dan ook een professionele en stimulerende werkomgeving bieden. Het opleiden en ontwikkelen van mensen staat centraal. Daarnaast wil het ziekenhuis een goede werkgever zijn door het aanbieden van faciliteiten als kinderopvang, fitness en een veilige werkomgeving. Ook geven wij medewerkers handvatten om continu te verbeteren. Onze missie Het Kennemer Gasthuis levert een volledig pakket basiszorg, dag en nacht, voor iedereen. Onze zorg is naast medisch kundig altijd veilig, betrouwbaar en gericht op de kwaliteit van leven. Onze kernwaarden Missie en visie bepalen wie we willen zijn; in onze kernwaarden komt dit tot uiting. Deze zijn zichtbaar in ons dagelijks werk: kundig: in alle facetten van ons handelen gastvrij: voor iedereen, altijd en overal veilig: boven alles vernieuwend: in onze kennis, inzichten en behandeling financieel gezond: als vanzelfsprekendheid Ons profiel Met ons profiel willen wij ons onderscheiden op de markt. In dit profiel staat de patiënt centraal. Dit betekent dat wij kiezen voor een breed pakket aan zorg. Het fundament van ons werken is excellente basiszorg. Patiënten, hun begeleiders en partners in de keten moeten onze kwaliteit van zorg als excellent ervaren. Dit betekent dat het Kennemer Gasthuis in het tweejaarlijkse imago-onderzoek minimaal een 8 wil scoren. Topzorg stelt - naast kundigheid - hoge eisen aan onze gastvrijheid. Met het STZ-lidmaatschap (vereniging Samenwerkende Topklinische opleidingsziekenhuizen) en onze oncologische zorg willen wij ons extra zichtbaar maken op de markt. STZ legt de lat hoog en biedt mogelijkheden voor iedereen in het ziekenhuis om zich te blijven ontwikkelen door het volgen van bijvoorbeeld een opleiding. Tot slot willen we door het optimaal inrichten van onze oncologische zorg ook op dit gebied excellereren. Profiel Jaarverslag

18 2 2.5 Strategie en keuzes Het afgelopen jaar stond volledig in het teken van KG KernGezond en de toekomstige fusie met het Spaarne Ziekenhuis KG KernGezond Medio 2012 werd duidelijk dat de afname van de productie niet van tijdelijke aard was en eerdere kostenbeheersmaatregelen niet het gewenste effect hadden. Vanaf dat moment startte KG KernGezond. De belangrijkste doelstellingen waren reductie van het aantal fte, minder managementlagen en structurele kostenbesparingen. Eind 2012 heeft een kernteam het programma verder uitgewerkt. Per 1 januari 2013 werd de heer M. van der Vorst aangesteld met als opdracht om KG KernGezond tot een succesvol einde te brengen. De projectmatige aanpak van het programma kreeg verder gestalte door per organisatie-eenheid de plannen in projectimplementatieplannen (PIP s) uit te werken. Een stuurgroep zag in 2013 scherp toe op de voortgang en het bereiken van resultaten. Klankbordgroepen met vertegenwoordigers van de ondernemingsraad en de medische staf vormden elk een platform om inhoud en gedragenheid van de plannen vooraf te toetsen en te peilen. In de eerste maanden van 2013 vond gelijktijdig met de planvorming overleg met de vakbonden plaats over een nieuw sociaal plan. Dit werd op 24 april 2013 formeel vastgesteld. Met de uitvoering van de plannen in de tweede helft van 2013 zijn de beoogde doelstellingen gehaald en is het aantal fte in 2013 gereduceerd. Het effect van deze personeelsreductie is weerspiegeld in een structurele afname van de personeelskosten. Daarnaast is door kostenbeheersing, procesverbetering en slimmer inkopen een afname in de uitgaven van circa 4 miljoen gerealiseerd. Begin 2014 is het proces van KG KernGezond organisatiebreed geëvalueerd. Dit gebeurde via een enquête onder alle medewerkers en groepsgesprekken. De communicatie is gemiddeld als voldoende tot ruim voldoende beoordeeld. Veel waardering was er voor de rol en inzet van de ondernemingsraad. Naast bekende negatieve effecten zoals stress, verhoging van de werkdruk en onzekerheid kwam uit het onderzoek ook een aantal positieve gevolgen van de reorganisatie naar voren. Mensen gaven aan uitdagingen en nieuwe kansen te zien. De lessen van KG KernGezond worden meegenomen om in de toekomst te gebruiken bij grootschalige verandertrajecten, zoals de op handen zijnde fusie met het Spaarne Ziekenhuis en de introductie van Epic. KG KernGezond is in 2013 het belangrijkste onderwerp geweest in het Kennemer Gasthuis. Peter van Barneveld, voorzitter van de raad van bestuur: Begin 2013 bevond de organisatie zich in een fase van grote onrust en onzekerheid. We hebben geïnvesteerd in een goed plan en we hebben het vertrouwen gekregen van een ieder om dit plan uit te voeren. We hebben die enorme operatie onder strakke regie met elkaar uitgevoerd en daarbij is het primaire proces en het bewaken van de kwaliteit en veiligheid nooit uit het oog verloren. Een reorganisatie is voor iedereen een heel ingrijpend gebeuren, maar we zijn er goed uitgekomen. De samenwerking tussen alle afdelingen en de drive om KG KernGezond tot een succes te maken, was fantastisch. Daardoor gloort er nu een mooie toekomst. 16 Profiel Jaarverslag 2013

19 Fusieplannen Eind november 2012 gaf de Nederlandse Mededingingsautoriteit NMa (nu: Autoriteit Consument & Markt (ACM)) goedkeuring voor een fusie tussen het Kennemer Gasthuis en het Spaarne ziekenhuis. Sinds die tijd zijn stappen gezet op weg naar het einddoel: een juridische fusie. De eerste stap was het oprichten van een tussenstichting in april Hierin overleggen de raden van bestuur en coördineren zij de afzonderlijke besluiten in de beide ziekenhuizen. Op deze wijze voeren de beide ziekenhuizen de regie over de inhoudelijke samenwerking. Op basis van de in mei 2013 verkregen medische beleidsplannen per vakgroep heeft, eind 2013, een expertcommissie van medisch specialisten van beide ziekenhuizen een advies gegeven over de accenten van klinische zorg in Haarlem Zuid en Hoofddorp, de beide hoofdlocaties. Toezichthouders Op 20 december 2013 fuseerden de raden van toezicht van het Kennemer Gasthuis en het Spaarne Ziekenhuis. Sindsdien hebben zij dezelfde samenstelling en vormen zij een personele unie. Zo wordt het hoogste gezag in beide ziekenhuizen door dezelfde groep uitgeoefend. De fusie op toezichthoudend niveau is gevolgd door een samenvoeging van de beide raden van bestuur in Het besluit om de beide raden van bestuur samen te voegen volgde, nadat de medische staven hun advies hebben gegeven over de locatieprofilering van het toekomstige ziekenhuis Procesgericht organisatiemodel Met de realisatie van KG KernGezond is in 2013 een proces- en capaciteitsmodel operationeel geworden. Al langer werd binnen het Kennemer Gasthuis nagedacht over een organisatiemodel dat meer aansluit bij onze ambitie om zorg nog beter af te stemmen op de behoeften van patiënten en om belangrijke zorg- en servicecapaciteiten voor patiënten eenduidig te organiseren. Daarnaast was er de wens om als organisatie flexibeler en slagvaardiger te zijn, zodat sneller kan worden geanticipeerd op interne en externe ontwikkelingen. Het nieuwe organisatiemodel moest passen bij de ambitie om zorgvragen op termijn thema gericht te organiseren en capaciteiten vraaggericht in te zetten. Dit leidde ertoe dat ons ziekenhuis in 2013 een patiënt-procesgericht organisatiemodel heeft geïmplementeerd. Hierdoor is het aantal managers in het primaire proces met tweederde gereduceerd. Er zijn twee procesmanagers en drie capaciteitsmanagers. De betreffende managers hebben projectimplementatieplannen gemaakt voor de uitwerking en invoering van het model binnen de kaders van de reorganisatie. Vanaf het derde kwartaal 2013 is de zorg volgens het nieuwe model meer procesgericht georganiseerd en zijn verantwoordelijkheden anders belegd. De procesmanagers snijdend en beschouwend zijn met de medisch managers verantwoordelijk voor het zorgaanbod en de polikliniek. Zij werken binnen het model samen met capaciteitsmanagers, die elk integraal verantwoordelijk zijn voor de totale capaciteit en kwaliteit van de verschillende resources zoals bedden/kliniek, OK/SEH/ IC en medisch ondersteunend en het zo efficiënt mogelijk inzetten en benutten hiervan. Door het volgen van een strak omlijnd proces van jaarplanning en driemaandelijkse reviewcyclus wordt verantwoording aan de raad van bestuur afgelegd over de realisatie van de beoogde doelstellingen in termen van productie, capaciteit, kwaliteit en financiën. Daarnaast zijn de service-eenheden, te weten finance & control, human resources, facilitair bedrijf, ICT en medische techniek en advies & beleid ook in het organisatiemodel ingepast. Voor dit services deel van de organisatie wordt dezelfde planning en reviewcyclus gevolgd. Inmiddels werken we een half jaar met het nieuwe model en zijn de eerste positieve resultaten zichtbaar op het gebied van standaardisatie van processen, afstemming van zorgaanbod op de wensen en behoeften van patiënten. Ook is er meer daad- en slagkracht door de centrale aansturing en eenduidige verantwoordelijkheid. Profiel Jaarverslag

Inhoudsopgave 3. 1 Voorwoord 5

Inhoudsopgave 3. 1 Voorwoord 5 u samen g j sa ouwbaar in dialoog betrouwbaar vernieuwend leerzaam vernieuwend leerzaam betrouwbaar betrouwbaar betrouwbaar betrouwbaar ondernemend gastvrij in dialoog ondernemend vernieuwend leerzaam

Nadere informatie

Jaardocument 2013. Martini Ziekenhuis Groningen. Versie juli 2014

Jaardocument 2013. Martini Ziekenhuis Groningen. Versie juli 2014 Jaardocument 2013 Martini Ziekenhuis Groningen Versie juli 2014 Jaardocument 2013 Martini Ziekenhuis Groningen Colofon Jaardocument Martini Ziekenhuis 2013 Eindredactie Harriët Hamstra, Marianna van der

Nadere informatie

Jaardocument Gemini Ziekenhuis 2009

Jaardocument Gemini Ziekenhuis 2009 Jaardocument Gemini Ziekenhuis 2009 jaardocument Gemini Ziekenhuis 2009 pag. 1 van 91 INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 4 1 Uitgangspunten van de verslaglegging... 5 2 Profiel van de organisatie... 6 2.1 Algemene

Nadere informatie

Maatschappelijk verslag

Maatschappelijk verslag 10 Vlietland Ziekenhuis irti ii.14i1 LTIIIi IiI Maatschappelijk verslag Vlietland Ziekenhuis Beter worden doen we samen Schiedam, 10 december 2014 Voorwoord Raad van Bestuur en Raad van Toezicht Het jaar

Nadere informatie

Toonaangevend en Gastvrij. Jaarverantwoording 2014. directieverslag en jaarrekening Onze Lieve Vrouwe Gasthuis

Toonaangevend en Gastvrij. Jaarverantwoording 2014. directieverslag en jaarrekening Onze Lieve Vrouwe Gasthuis Toonaangevend en Gastvrij Jaarverantwoording 2014 directieverslag en jaarrekening Onze Lieve Vrouwe Gasthuis Met ingang van 1 maart 2013 zijn het OLVG en het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis bestuurlijk gefuseerd.

Nadere informatie

Jaardocument. Medisch Centrum Haaglanden

Jaardocument. Medisch Centrum Haaglanden Jaardocument Medisch Centrum Haaglanden 2014 Inhoudsopgave Pagina 1 Voorwoord 4 2 Strategie en beleid 5 2.1 Profiel van de organisatie 5 2.2 Missie en visie 8 2.3 Strategisch beleidsplan 9 3 Leiderschap

Nadere informatie

Jaardocument Medisch Centrum Alkmaar 2010 pag. 2/121

Jaardocument Medisch Centrum Alkmaar 2010 pag. 2/121 Jaardocument Medisch Centrum Alkmaar 2010 INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 4 1 Uitgangspunten van de verslaglegging... 7 2 Profiel van de organisatie... 8 2.1 Algemene identificatiegegevens... 8 2.2 Structuur

Nadere informatie

Jaardocument 2012. Een jaar in beeld. www.meandermedischcentrum.nl

Jaardocument 2012. Een jaar in beeld. www.meandermedischcentrum.nl Jaardocument 2012 Een jaar in beeld www.meandermedischcentrum.nl Voorwoord Hierbij bieden wij u het jaardocument en de jaarrekening 2012 van Meander Medisch Centrum aan. Hierin vindt u een uitgebreide

Nadere informatie

Algemeen Jaarverslag 2010

Algemeen Jaarverslag 2010 Algemeen Jaarverslag 2010 INHOUDSOPGAVE LEESWIJZER... 1 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT... 2 VERSLAG RAAD VAN BESTUUR... 8 VERSLAG BESTUUR MEDISCHE STAF... 13 1 UITGANGSPUNTEN VAN VERSLAGLEGGING... 17 2 PROFIEL

Nadere informatie

94499 om:0 29-05-2009 08:38 Pagina 1 2008 Jaarverslag Reinier de Graaf Groep Postbus 5011 2600 GA Delft (015) 260 30 60 www.rdgg.

94499 om:0 29-05-2009 08:38 Pagina 1 2008 Jaarverslag Reinier de Graaf Groep Postbus 5011 2600 GA Delft (015) 260 30 60 www.rdgg. 2008 Jaarverslag Algemeen Jaarverslag 2008 1 INHOUDSOPGAVE VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT... 4 VERSLAG RAAD VAN BESTUUR... 8 VERSLAG BESTUUR MEDISCHE STAF... 14 1 UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGLEGGING... 17

Nadere informatie

een nieuwe start! VUmc maakt JAARVERSLAG VUmc jaarverslag 2013 1

een nieuwe start! VUmc maakt JAARVERSLAG VUmc jaarverslag 2013 1 VUmc maakt een nieuwe start! JAARVERSLAG 2013 VUmc jaarverslag 2013 1 Leeswijzer Het jaarverslag begint achtereenvolgens met een voorwoord van de raad van bestuur en een verslag van de raad van toezicht.

Nadere informatie

Uitgangspunten van de organisatie Profiel van de organisatie Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap

Uitgangspunten van de organisatie Profiel van de organisatie Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap Inhoud 1 Uitgangspunten van de organisatie 1 1.1 Voorwoord raad van bestuur 1 1.2 Voorwoord raad van toezicht 5 2 Profiel van de organisatie 9 2.1 Algemene identificatiegegevens 9 2.2 Structuur van de

Nadere informatie

Jaardocument 2012. St. Elisabeth Ziekenhuis

Jaardocument 2012. St. Elisabeth Ziekenhuis Jaardocument 2012 St. Elisabeth Ziekenhuis ELISABETH T OPZ O R G ZEKER V O O R U 1 Jaardocument St. Elisabeth Ziekenhuis 2012 Inhoudsopgave Voorwoord Raad van Toezicht 4 Voorwoord Raad van Bestuur 5 1

Nadere informatie

Jaardocument 2011. Elkerliek ziekenhuis Wesselmanlaan 25 5707 HA Helmond. www.elkerliek.nl

Jaardocument 2011. Elkerliek ziekenhuis Wesselmanlaan 25 5707 HA Helmond. www.elkerliek.nl Jaardocument 2011 Elkerliek ziekenhuis Wesselmanlaan 25 5707 HA Helmond www.elkerliek.nl Voorwoord Met genoegen presenteren wij u het jaardocument 2011 van het Elkerliek ziekenhuis. Het was een jaar waarin

Nadere informatie

Gelre jaarbericht 2013

Gelre jaarbericht 2013 Gelre jaarbericht 2013 3 juni 2014 Inhoud 1. Over Ons 3 1.1. Onze missie 3 1.2. Opleiden en Onderzoek 3 1.3. Gelre Apeldoorn 3 1.4. Gelre Zutphen 3 1.5. Landelijke en regionale ontwikkelingen 4 1.6. Factsheet

Nadere informatie

Inhoud. Uitgangspunten verslaglegging. Uitgangspunten verslaglegging. 1. Missie en visie. 2. Profiel. 3. Raad van Bestuur. 4.

Inhoud. Uitgangspunten verslaglegging. Uitgangspunten verslaglegging. 1. Missie en visie. 2. Profiel. 3. Raad van Bestuur. 4. Uitgangspunten verslaglegging Inhoud Het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording van het Maasstad Ziekenhuis is een van de onderdelen van de Jaarverantwoording 2014. Die bestaat ook uit de jaarrekening

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Medisch Spectrum Twente

Jaarverslag 2014. Medisch Spectrum Twente Medisch Spectrum Twente Jaarverslag 2014 Gebruikersinformatie Dit interactieve document kan het beste bekeken worden met Acrobat Reader. Download hier gratis de laatste versie van Acrobat Reader: http://get.adobe.com/nl/reader

Nadere informatie

ziekenhuis Bernhoven mei 2013 Jaardocument 2012

ziekenhuis Bernhoven mei 2013 Jaardocument 2012 ziekenhuis Bernhoven mei 2013 Jaardocument 2012 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Uitgangspunten van de verslaggeving... 3 1 Profiel van de organisatie... 4 1.1 Algemene identificatiegegevens... 4 1.2 Structuur

Nadere informatie

Jaardocument. Stichting Bronovo-Nebo

Jaardocument. Stichting Bronovo-Nebo Jaardocument Stichting Bronovo-Nebo 2014 Inhoudsopgave Pagina 1 Voorwoord 3 2 Uitgangspunten van de verslaggeving 4 3 Algemene informatie 5 3.1 Structuur van de organisatie 5 3.2. Kerngegevens 7 4 Bestuur,

Nadere informatie

Jaardocument 2008 Onze Lieve Vrouwe Gasthuis. 1 olvg jaardocument 2008

Jaardocument 2008 Onze Lieve Vrouwe Gasthuis. 1 olvg jaardocument 2008 1 olvg jaardocument 2008 Jaardocument 2008 Onze Lieve Vrouwe Gasthuis Inhoudsopgave Leeswijzer 4 Voorwoord raad van bestuur 5 Voorwoord raad van toezicht 7 Resultaatontwikkeling 9 1. Uitgangspunten van

Nadere informatie

Jaardocument 2010. Maatschappelijk verslag Vlietland Ziekenhuis

Jaardocument 2010. Maatschappelijk verslag Vlietland Ziekenhuis ardocument 2010 Maatschappelijk verslag Vlietland Ziekenhuis Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Uitgangspunten van de verslaglegging 7 Hoofdstuk 2 Profiel van de organisatie 8 2.1 Algemene gegevens 8 2.2 Structuur

Nadere informatie

jaarverslag Stichting Isala klinieken, Zwolle

jaarverslag Stichting Isala klinieken, Zwolle jaarverslag, Zwolle 2005 pagina Inhoudsopgave 1 1 Jaarverslag 1.1 Personalia 2 1.2 Verslag van de Raad van toezicht 3 1.3 Verslag van de Raad van Bestuur 7 1.4 Opbrengsten 14 1.5 Verslag van de Medisch

Nadere informatie

Amphia groeit! Jaardocument 2011. Amphia ziekenhuis Breda/Oosterhout

Amphia groeit! Jaardocument 2011. Amphia ziekenhuis Breda/Oosterhout Amphia groeit! Jaardocument 2011 Amphia ziekenhuis Breda/Oosterhout Inhoudsopgave Voorwoord Raad van Bestuur Voorwoord Raad van Toezicht 1. Uitgangspunten van de verslaglegging 2. Profiel van de organisatie

Nadere informatie

Jaardocument St. Antonius Ziekenhuis 2013

Jaardocument St. Antonius Ziekenhuis 2013 Jaardocument St. Antonius Ziekenhuis 2013 3 Voorwoord Raad van Bestuur Anticiperen dat was het thema van 2013. Anticiperen op veranderingen in de zorg om zo te kunnen bouwen aan een toekomstbestendig

Nadere informatie

Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording. Verslagjaar 2011

Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording. Verslagjaar 2011 Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording Verslagjaar 2011 GGZ ingeest, partner VUmc Amsterdam, mei 2012 2 Voorwoord GGZ ingeest heeft 2011 afgesloten met een positief resultaat van 1,5 miljoen euro

Nadere informatie

Jaardocument 2006 Maatschappelijk verslag Gelre ziekenhuizen. Jaardocument 2006 Gelre ziekenhuizen

Jaardocument 2006 Maatschappelijk verslag Gelre ziekenhuizen. Jaardocument 2006 Gelre ziekenhuizen Jaardocument 2006 Gelre ziekenhuizen 1 Inhoud Maatschappelijk verslag... 3 Hoofdstuk 1 Uitgangspunten van de verslaglegging... 3 Hoofdstuk 2 Profiel van de organisatie... 4 2.1. Algemene gegevens... 5

Nadere informatie

Blik op. Jaardocument

Blik op. Jaardocument Blik op 2014 Jaardocument 2014 JAARDOCUMENT Wesselmanlaan 25 5707 HA Helmond www.elkerliek.nl Inleiding Het Elkerliek ziekenhuis publiceert voor al haar belanghebbenden het jaardocument, vanwege haar

Nadere informatie

Beter Veiliger Vriendelijker. Directieverslag en Jaarrekening 2012

Beter Veiliger Vriendelijker. Directieverslag en Jaarrekening 2012 Beter Veiliger Vriendelijker Directieverslag en Jaarrekening 2012 Sint Lucas Andreas Ziekenhuis 27 mei 2013 Naam Stichting Sint Lucas Andreas Ziekenhuis Adres Jan Tooropstraat 164 Postcode & Plaats 1061

Nadere informatie

Voorwoord 5. 1. Uitgangspunten van de verslaggeving 7

Voorwoord 5. 1. Uitgangspunten van de verslaggeving 7 Jaarverslag Waterlandziekenhuis 2013 Voorwoord 5 1. Uitgangspunten van de verslaggeving 7 2. Profiel van de organisatie 8 2.1 Algemene identificatiegegevens 8 2.2 Structuur van het concern 8 2.3 Kerngegevens

Nadere informatie

Jaardocument Slingeland Ziekenhuis 2008. Deel I Maatschappelijk Verslag

Jaardocument Slingeland Ziekenhuis 2008. Deel I Maatschappelijk Verslag Jaardocument Slingeland Ziekenhuis 2008 Deel I Maatschappelijk Verslag Inhoudsopgave 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGGEVING... 3 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE... 3 2.1 ALGEMENE IDENTIFICATIEGEGEVENS...

Nadere informatie