Rapportage Uitwerking huisvestingskosten UWV gebouw B

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rapportage Uitwerking huisvestingskosten UWV gebouw B"

Transcriptie

1 BIJLAGE 2 Rapportage Uitwerking huisvestingskosten UWV gebouw B UWV La Guardiaweg 68 Postbus HG Amsterdam Telefoon Datum: 30 oktober 2003

2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding Indeling gebouw B Kosten gebouw B Kosten inrichting Kosten meubilair en audiovisuele middelen Kosten ICT Kosten aanpassingen casco en wijzigingen inbouwpakket Dekking kosten inrichting Aftrekbaarheid BTW Bijlagen Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.

3 1. Inleiding Deze rapportage gaat in op de nadere vragen die zijn gesteld met betrekking tot gebouw B van het hoofdkantoor van UWV (brief van SZW: uw kenmerk W&I/SIU/2003/79462). In het overleg van 16 oktober 2003 tussen SZW, TG, RGD en UWV en het overleg van 24 oktober 2003 tussen SZW en UWV zijn aanvullende vragen gesteld en enkele vragen verduidelijkt. Hoofdstuk twee geeft een weergave van de indeling van gebouw B en hoofdstuk drie gaat in op een aantal gevraagde kostenspecificaties van gebouw B. Hoofdstuk vier geeft antwoord op de vraag of de door UWV voor het hoofdkantoor betaalde BTW aftrekbaar is van de belasting. Als bijlagen zijn toegevoegd: A. Specificatie inrichtingskosten gebouw B B. Specificatie meubilair en audiovisuele middelen gebouw B C. Specificatie aanpassingen gebouw B 3 Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.

4 2. Indeling gebouw B Gebouw B is één van de vier gebouwen van het hoofdkantoor UWV. Gebouw B is ingericht als bestuurs- en vergadercentrum. Dit houdt in dat hier náást de Raad van Bestuur, de centrale directies met enige naaste ondersteuning en de vergaderzalen voor het complete hoofdkantoor zijn gehuisvest. Op de volgende pagina zijn in een tabel de gehuisveste functies, werkplekken en vergaderzalen van gebouw B weergegeven per etage. Hierbij dient te worden opgemerkt dat in de eerder gepresenteerde overzichten van het aantal werkplekken van gebouw B is uitgegaan van een voorlopige planning van 260 werkplekken. Op basis van de feitelijke inhuizing bedraagt het aantal werkplekken op dit moment 291. Dit aantal zal naar verwachting worden uitgebreid naar 381 werkplekken als gevolg van een nadere herindeling van de etages 3 tot en met Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.

5 Etage Functie Werkplekken Vergaderruimtes Overig Totaal Aantal huidige Aantal na herindeling v.v.o. 1 Aantal v.v.o. v.v.o. v.v.o. situatie 12 Vergadercentrum receptieruimte 2 11 Raad van Bestuur incl bestuurs-secretariaat 3 10 Strategisch Bureau / Accountantsdienst 9 Facilitair & Inkoop / Algemeen Juridische Zaken 8 Communicatie Personeel & Organisatie / ICT 6 Financieel Economische Zaken 5 Programma Management 4 Cliëntenparticipatie/ Facilitair & Inkoop/ ICT/Telefooncentrale 3 Vergadercentrum Restauratieve Voorzieningen 4 1 Vide Entree/ Receptie / 3 3 nvt Beveiliging -1 Parkeergarage v.v.o. is verhuurbaar vloeroppervlakte. Dat wil zeggen de vierkante meters van een werkplek of vergaderruimte inclusief gangen, koffieruimte en sanitair. 2 Dit is ten behoeve van de vier gebouwen. 3 De kamer van de voorzitter van de RvB is 53, de overige drie RvB-leden hebben een kamer van 42. Dit zijn de feitelijke vierkante meters van de werkruimtes. 4 Mede ten behoeve van het voor vier gebouwen bestemde vergadercentrum. 5 Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.

6 3. Kosten gebouw B Alle genoemde kosten zijn inclusief BTW. 3.1 Kosten inrichting Voor de specificatie van de inrichtingskosten gebouw B wordt verwezen naar bijlage A. Volgens de specificaties van de Rijksgebouwendienst worden de volgende kosten gespecificeerd: - kosten inbouwpakket - overige inrichtingskosten Er worden op drie niveaus bedragen genoemd: - begroting - werkelijke kosten - kosten per (o.b.v. begroting) Omschrijving Begroot Werkelijk 5 (stand Begroot per bvo 6 oktober 2003) Aantal Kosten inbouwpakket Overige inrichtingskosten Totaal Naar verwachting zal geen sprake zijn van significante over- of onderschrijding van de begroting. 6 De Rijksgebouwendienst heeft vanuit haar deskundigheid met betrekking tot rijksgebouwen besloten te rapporteren op basis van de werkelijke verhoudingen tussen bruto en netto vloeroppervlak. Daarbij is als gevolg van de hoekige vorm van de gebouwen van het hoofdkantoor van UWV een verhouding gehanteerd van 70 procent. 6 Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.

7 3.2 Kosten meubilair en audiovisuele middelen Voor de specificatie van de kosten meubilair gebouw B is onderstaande tabel opgenomen. In bijlage B treft u een verdergaande specificatie van de kosten aan, met name gericht op het meubilair van de Raad van Bestuur. Omschrijving Aantal Bedrag Meubilair Raad van Bestuur 4 kamers Meubilair Directie 13 kamers Meubilair vergaderruimtes 156 zitplaatsen Meubilair overige medewerkers 274 werplekken Meubilair bedrijfsrestaurant 90 zitplaatsen Meubilair ontvangst / receptieruimte 74 zitplaatsen Totaal Omschrijving Bedrag Audiovisuele middelen Kosten ICT In gebouw B wordt gebruik gemaakt van standaard hardware, zoals voor geheel UWV geselecteerd in het kader van het project PUIK (uniformering kantoorautomatisering). De kosten van een PC inclusief beeldscherm bedragen De kosten van een laptop bedragen 1.874, exclusief ergonomiepakket ad. 922 en transportpackage ad De afleverings- en installatiediensten bedragen 53 per PC/laptop. 7 Er is in gebouw B voor aan meubilair besteld dat echter in een ander gebouw gebruikt zal worden. Dit bedrag is niet meegenomen in bovenstaand overzicht en in de bijlagen. 7 Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.

8 De RvB maakt gebruik van de standaard PC s. De kosten van de bekabeling ten behoeve van de PC s zijn verwerkt in de inrichtingskosten (data installatie). 3.4 Kosten aanpassingen casco en wijzigingen inbouwpakket Zoals aangegeven in de brief aan de minister van 3 juni 2003 was gebouw B oorspronkelijk bestemd voor een andere huurder. Op het moment van aangaan van de huurverplichting door UWV was dit gebouw verregaand gerealiseerd conform het functionele programma van eisen van de beoogde huurder niet zijnde UWV. Hierdoor ontbraken de faciliteiten die nodig zijn voor een bestuurs- en vergadercentrum, de functie die gebouw B heeft voor de totale UWVorganisatie. Door deze gewijzigde bestemming van gebouw B ten opzichte van de oorspronkelijke bestemming diende voor dit pand een aantal aanvullende voorzieningen te worden getroffen. De projectontwikkelaar heeft aan de Engelse architect die het complex heeft ontworpen de opdracht gegeven tot het opstellen van een aanpassingsplan. De voorstellen in dit plan zijn op verzoek van UWV door een Nederlandse architect in overeenstemming gebracht met de normen zoals die in het Nederlandse publieke domein gangbaar zijn. UWV heeft in dit kader opdracht gegeven voor de volgende additionele aanpassingen: 1. vergroten vide en plaatsen wandscherm (receptie) van begane grond naar 1 e verdieping 2. trap 3. extra brandwerende pui i.v.m. gewijzigde compartimering 4. wijziging afwerking toiletgroepen 5. lamellen plafonds 6. wijzigen restplafond delen in stucwerk 7. afwerking vloeren 11 e en 12 e verdieping 8. verlichting (niet de losse verlichting, alleen specifiek ingebouwde verlichting) 9. wijzigingen in elektrische (E) installaties 10. wijzigingen in werktuigbouwkundige (W) installaties Het totaalbedrag van deze punten is 1,9 miljoen, zoals ook is vermeld in de brief van UWV aan de minister van 3 juni Deze specificatie is een nadere detaillering van de opgave van de totale kosten van casco en inbouwpakket van 923 bvo. 8 Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.

9 UWV heeft ervoor gekozen de aannemer een specificatie te laten verstrekken van het meerwerk. Omdat meerwerk voor de aannemer tot de categorie opbrengsten behoort, is de volledigheid van de opgave in hoge mate aannemelijk. De opgave van de aannemer omvatte 10 punten waarin aanpassingen hebben plaatsgevonden ten opzichte van het oorspronkelijke bestek. Naar aanleiding van zijn verzoek om nadere informatie te verstrekken over de huisvestings- en inrichtingskosten van gebouw B heeft de minister, om maximale duidelijkheid te verschaffen, onafhankelijke deskundigen gevraagd een onderzoek te doen naar de specifieke aanpassingen in casco en wijzigingen van het inbouwpakket. Dit onderzoek is kort geleden uitgevoerd met inachtneming van de actuele stand van zaken. De deskundigen zijn, in afwijking van de opgave van aannemer, gekomen tot een aanvulling van de 10 puntenlijst met 7 punten tot een 17 puntenlijst: 11. Houten wand 12. Gebogen leemstucwerk 13. Wand tegelwerk lifthallen 14. Draaideuren vergaderzaal 15. Hardglazen puien 16. Metalen plafonds en wanden 17. Overig stucwerk Met deze 17 punten is een bedrag gemoeid van 2,4 miljoen. Op dit bedrag dienen feitelijk in mindering te worden gebracht de kosten voor basisvoorzieningen die in ieder geval zouden moeten worden aangebracht. Het verschil tussen de 10 respectievelijk 17 punten heeft uitsluitend betrekking op een verschuiving tussen de specifieke aanpassingen en de overige kosten van casco en inbouwpakket. Het totaalbedrag voor casco en inbouwpakket is ongewijzigd. Voor een specificatie van de kosten van de aanpassingen wordt verwezen naar bijlage C. De nummering van de 17 punten komt terug in bijlage C. 9 Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.

10 3.5 Dekking kosten inrichting Contractueel is overeengekomen dat de verhuurder een inrichtingsbijdrage beschikbaar stelt voor aanpassingen aan het inbouwpakket van het hoofdkantoor van UWV. In het contract van gebouw B is dit als volgt beschreven: Paragraaf 9.5 Inrichtingsbijdrage Verhuurder verstrekt huurder een stelpost inbouw ter grootte van 136 per v.v.o. kantoorruimte, al dan niet te vermeerderen met BTW. Voor gebouw B betekent dit een bedrag van 1,5 miljoen, voor het totale complex 8,4 miljoen. Dit bedrag is onder meer aangewend ten behoeve van faciliteiten die zijn ondergebracht in gebouw B en ten dienste staan van het totale hoofdkantoor. Hiermee is een bedrag gemoeid van 2,4 miljoen (zie 3.4). Op dit moment resteert een bedrag van 6,0 miljoen. Dit bedrag zal onder meer worden aangewend als inrichtingsbijdrage voor de overige gebouwen. 10 Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.

11 4. Aftrekbaarheid BTW UWV kan niet opteren voor met BTW belaste huur. Daarom moet de eigenaar / verhuurder de door hem ten tijde van de bouw terugontvangen BTW over de stichtingskosten aan de fiscus terugbetalen. De eigenaar / verhuurder wil hiervoor gecompenseerd worden. Deze compensatie wordt BTW-schade genoemd. Binnen huur en verhuur contracten is dit een gebruikelijke gang van zaken. Het betreft een eenmalige betaling door UWV aan de verhuurder ad. 4,4 miljoen. Indien de betaling in tienjaarlijkse termijnen zou hebben plaatsgevonden dan zou rente en fee in rekening zijn gebracht. Het Ministerie van Financiën komt in deze niets te kort. 11 Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.

12 5. Bijlagen A. Specificatie inrichtingskosten gebouw B B. Specificatie meubilair en audiovisuele middelen gebouw B C. Specificatie aanpassingen gebouw B 12 Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.

DESKUNDIGENOORDEEL HUISVESTINGSKOSTEN UWV

DESKUNDIGENOORDEEL HUISVESTINGSKOSTEN UWV DESKUNDIGENOORDEEL HUISVESTINGSKOSTEN UWV Onderzoeksverslag door de heer W. Meijer op 12 februari 2004 aangeboden aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de heer mr. A.J. de Geus 12 februari

Nadere informatie

RUD UTRECHT. Huisvesting en facilitaire dienstverlening. b. concept-huisvestingscontract, c. concept-dienstverleningsovereenkomst

RUD UTRECHT. Huisvesting en facilitaire dienstverlening. b. concept-huisvestingscontract, c. concept-dienstverleningsovereenkomst RUD UTRECHT Aan Algemeen Bestuur RUD Utrecht Van Dagelijks Bestuur RUD Utrecht Opsteller: Norbert de Blaay Onderwerp Huisvesting en facilitaire dienstverlening t.b.v. Vergadering 13 maart 2014 bijlagen

Nadere informatie

EINDRAPPORTAGE ONDERZOEK FINANCIËLE CONSEQUENTIES ISD-VORMING GEMEENTE HEUSDEN GEMEENTE LOON OP ZAND GEMEENTE WAALWIJK - DEFINITIEF -

EINDRAPPORTAGE ONDERZOEK FINANCIËLE CONSEQUENTIES ISD-VORMING GEMEENTE HEUSDEN GEMEENTE LOON OP ZAND GEMEENTE WAALWIJK - DEFINITIEF - EINDRAPPORTAGE ONDERZOEK FINANCIËLE CONSEQUENTIES ISD-VORMING GEMEENTE HEUSDEN GEMEENTE LOON OP ZAND GEMEENTE WAALWIJK - DEFINITIEF - Utrecht, 12 mei 2003 Drs. M.G.J. Bruning D9489 - mei 2003 EINDRAPPORTAGE

Nadere informatie

Amendement. Voorstel nr: 2009-07. Onderwerp: Stichting Cool

Amendement. Voorstel nr: 2009-07. Onderwerp: Stichting Cool \\(\K^ : l^'^-t-oo'-j (.Vto^c^V^ - J /\. ao«i^ Amendement Voorstel nr: 2009-07 Onderwerp: Stichting Cool De raad van de gemeente te Heerhugowaard, in vergadering bijeen d.d 24 november 2009-11-25 Ondergetekende

Nadere informatie

GEHEIM. Notitie Financiën OostvaardersWold 22 november 2010. Inleiding

GEHEIM. Notitie Financiën OostvaardersWold 22 november 2010. Inleiding Notitie Financiën OostvaardersWold 22 november 2010 Inleiding Conform het Plan van Aanpak voor de realisatiefase van het project OostvaardersWold heeft de projectorganisatie OostvaardersWold de kostenraming

Nadere informatie

VOORBLAD. Advies nota aan de Raad. Registratienummer: 045 Datum: 22 juli 2008. Soort Voorstel: Onderwerp: Portefeuillehouder: Programma:

VOORBLAD. Advies nota aan de Raad. Registratienummer: 045 Datum: 22 juli 2008. Soort Voorstel: Onderwerp: Portefeuillehouder: Programma: VOORBLAD Advies nota aan de Raad Registratienummer: 045 Datum: 22 juli 2008 Soort Voorstel: Onderwerp: Portefeuillehouder: Programma: Advies nota Gewijzigde verordening voorzieningen huisvesting onderwijs

Nadere informatie

Eindrapport. Onderzoek inkoopvoordelen en praktijkkosten farmacie

Eindrapport. Onderzoek inkoopvoordelen en praktijkkosten farmacie Eindrapport Onderzoek inkoopvoordelen en praktijkkosten farmacie oktober 2008 Inhoud Inhoud 3 Vooraf 5 Managementsamenvatting 7 Aanleiding en doel van het onderzoek 7 Aanpak en werkwijze 7 Conclusies

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1988-1989 20 824 Wijziging van de begroting van de uitgaven van Hoofdstuk XI (Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer) voor

Nadere informatie

Voorstel huisvesting

Voorstel huisvesting Voorstel huisvesting Vooraf Dit voorstel beschrijft ten eerste hoe dit voorstel tot stand is gekomen. Daarna zullen de stemmingsvoorstellen met betrekking tot de huisvesting uiteengezet worden en tot slot

Nadere informatie

Inventariserend onderzoek AL-effecten Bouwbesluit 2011

Inventariserend onderzoek AL-effecten Bouwbesluit 2011 Inventariserend onderzoek AL-effecten Bouwbesluit 2011 Onderzoek naar de effecten van de introductie van het Bouwbesluit 2011 op de Administratieve Lasten van bedrijven en burgers B.V. Edisonbaan 14 G-1

Nadere informatie

Evaluatie implementatie social return rijksoverheid

Evaluatie implementatie social return rijksoverheid Evaluatie implementatie social return rijksoverheid eindrapport Den Haag, juli 2014 M.C.J. den Hoedt K. Schofaerts D. Turmel Ipso Facto Beleidsonderzoek Raamweg 22, Postbus 82042, 2508EA Den Haag. Telefoon

Nadere informatie

Uitkomsten analyses tekorten begroting VRK en incidentele effecten 2011. Vastgesteld in DB 22 oktober 2010

Uitkomsten analyses tekorten begroting VRK en incidentele effecten 2011. Vastgesteld in DB 22 oktober 2010 Uitkomsten analyses tekorten begroting VRK en incidentele effecten 2011 Vastgesteld in DB 22 oktober 2010 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Resultaat tot nu toe... 3 3. Algemene schets van de financiële

Nadere informatie

Samen werken aan gezondheid. Programmabegroting 2014 en Meerjarenraming 2015 2017

Samen werken aan gezondheid. Programmabegroting 2014 en Meerjarenraming 2015 2017 Samen werken aan gezondheid Programmabegroting 2014 en Meerjarenraming 2015 2017 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Leeswijzer 4 1. Programma s 5 1.1 Programma Gezondheid 5 1.2 Programma Bestuur 10 2 Financiële

Nadere informatie

Hierbij ontvangt u conform uw verzoek de onderzoeksopdracht zoals die aan de heer H.E. Koning is verstrekt (bijlage 1).

Hierbij ontvangt u conform uw verzoek de onderzoeksopdracht zoals die aan de heer H.E. Koning is verstrekt (bijlage 1). Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Tweede Kamer Binnenhof 1a 2513 AA Den Haag Postbus 90801 2509 LV Den

Nadere informatie

Exploitatie en Beheerplan. Basisschoolgebouw Houthaven

Exploitatie en Beheerplan. Basisschoolgebouw Houthaven Exploitatie en Beheerplan Basisschoolgebouw Houthaven Beheervisie, eigendomsverhouding, taken en verantwoordelijkheden en voorwaarden voor gebruik omtrent basisschoolgebouw Houthaven Versie 5.0 Definitief

Nadere informatie

De bouw van een school

De bouw van een school De bouw van een school 1 Inleiding Dit hoofdstuk is geschreven voor degenen die te maken krijgen met de bouw van een nieuwe school. Getracht is een praktische handleiding te schrijven, zonder te streven

Nadere informatie

MEMO. Voortgang en status van de ontwikkeling van de ICT bij de Gemeente Bloemendaal

MEMO. Voortgang en status van de ontwikkeling van de ICT bij de Gemeente Bloemendaal Gemeente Bloemendaal WBR MEMO Postadres: Postbus 201, 2050 AE Overveen www.bloemendaal.nl Telefoon (023) 522 55 55 Telefax (023) 522 55 66 e-mail: gemeente@bloemendaal.nl Aan : de leden van de Raad c.c.

Nadere informatie

Spui 21 1012 WX Amsterdam Postbus 19268 1000 GG Amsterdam www.uva.nl. Begroting 2015. Datum 19 december 2014

Spui 21 1012 WX Amsterdam Postbus 19268 1000 GG Amsterdam www.uva.nl. Begroting 2015. Datum 19 december 2014 Spui 21 1012 WX Amsterdam Postbus 19268 1000 GG Amsterdam www.uva.nl Begroting 2015 Datum 19 december 2014 Goedgekeurd door RvT op 19 december 2014 Begroting 2015 1 HOOFDLIJN... 3 1.1 GEWIJZIGDE OMSTANDIGHEDEN...

Nadere informatie

Rechtmatigheid op koers*

Rechtmatigheid op koers* Rechtmatigheid op koers* C O N C EP T Rapport van Bevindingen 2006 voor de Gemeenteraad van Gemeente Oostzaan 12 juni 2007 *Connectedthinking Aan de Gemeenteraad van Gemeente Oostzaan T.a.v. Mevrouw A.

Nadere informatie

Spui 21 1012 WX Amsterdam Postbus 19268 1000 GG Amsterdam www.uva.nl. Begroting 2015. Datum 1 december 2014

Spui 21 1012 WX Amsterdam Postbus 19268 1000 GG Amsterdam www.uva.nl. Begroting 2015. Datum 1 december 2014 Spui 21 1012 WX Amsterdam Postbus 19268 1000 GG Amsterdam www.uva.nl Begroting 2015 Datum 1 december 2014 Vastgesteld door CvB op 1 december 2014, ter goedkeuring RvT 19 december 2014 Begroting 2015 1

Nadere informatie

Business case één reclasseringsorganisatie

Business case één reclasseringsorganisatie Business case één reclasseringsorganisatie Eindrapport Den Haag, 10 november 2014 PS/PD/AV/KtW/14P000530B5 Inleiding Voor u ligt de eindrapportage van het onderzoek dat wij in de afgelopen periode in opdracht

Nadere informatie

Hoe kan de exploitatie geoptimaliseerd worden?

Hoe kan de exploitatie geoptimaliseerd worden? Gemeente Hoogezand-Sappemeer Hoe kan de exploitatie geoptimaliseerd worden? Educatief centrum de Borgstee 2014 H a n z e h o g e s c h o o l 0 Hoe kan de exploitatie geoptimaliseerd worden? Educatief centrum

Nadere informatie

Zichtbaarheid energielabels in publieke gebouwen. Een half jaar later...

Zichtbaarheid energielabels in publieke gebouwen. Een half jaar later... Zichtbaarheid energielabels in publieke gebouwen Een half jaar later... Inhoud Inleiding 03 1 Samenvatting 04 2 De regelgeving 05 3 De voorbereiding 06 4 De steekproef 07 5 De uitvoering van de controles

Nadere informatie

Dit is een publicatie van de Gemeente Amsterdam Directie Concern Financiën Postbus 202 1000 AE Amsterdam. bezoekadres: Stadhuis Amstel 1

Dit is een publicatie van de Gemeente Amsterdam Directie Concern Financiën Postbus 202 1000 AE Amsterdam. bezoekadres: Stadhuis Amstel 1 Jaarrekening 2005 Dit is een publicatie van de Gemeente Amsterdam Directie Concern Financiën Postbus 202 1000 AE Amsterdam bezoekadres: Stadhuis Amstel 1 telefoon: 020-5522469 internet: www.amsterdam.nl

Nadere informatie

Onderwerp Verordeningen tot wijziging van de Verordening voorzieningen huisvesting Onderwijs gemeente Noordenveld

Onderwerp Verordeningen tot wijziging van de Verordening voorzieningen huisvesting Onderwijs gemeente Noordenveld De Aan de gemeenteraad Agendapunt Documentnr.: RV08.0389 Roden, 18 november 2008* Onderwerp Verordeningen tot wijziging van de Verordening voorzieningen huisvesting Onderwijs gemeente Noordenveld Onderdeel

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Deurne, Asten en Someren. Kostenbeheersing grote projecten

Rekenkamercommissie Deurne, Asten en Someren. Kostenbeheersing grote projecten Rekenkamercommissie Deurne, Asten en Someren Kostenbeheersing grote projecten Kostenbeheersing grote projecten Onderzoeksrapport over de wijze van beheersing van voorbereiding en uitvoering van grote projecten

Nadere informatie

ONTWERPBEGROTING 2008

ONTWERPBEGROTING 2008 ONTWERPBEGROTING 2008 - onderdeel programmabegroting - Versie d.d. 12 april 2007 Verzonden aan de 26 deelnemende gemeenten PROGRAMMABEGROTING 2008 1 PROGRAMMABEGROTING 2008 2 Voorwoord Met bescheiden trots

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW

HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 30 juli 2003 vastgesteld. Verwijzing naar dit model en het gebruik

Nadere informatie

Opleveringsperikelen bij huur van bedrijfsruimte: een praktische beschouwing

Opleveringsperikelen bij huur van bedrijfsruimte: een praktische beschouwing Opleveringsperikelen bij huur van bedrijfsruimte: een praktische beschouwing mr. A.H.J. Bogaards en mr. A. de Fouw * Dit artikel beoogt een aantal veel voorkomende opleveringsproblemen bij (vooral de aanvang

Nadere informatie

Module. Exploitatie gemeenschapsvoorziening. Kennisnetwerk Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen 2014. Kulturhus Den Dulper, Boven-Leeuwen

Module. Exploitatie gemeenschapsvoorziening. Kennisnetwerk Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen 2014. Kulturhus Den Dulper, Boven-Leeuwen Module Exploitatie gemeenschapsvoorziening Kennisnetwerk Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen 2014 Kulturhus Den Dulper, Boven-Leeuwen 1 Colofon Zwolle, 16 juni 2014 Kennisnetwerk Leefbaarheid en

Nadere informatie