Pieter Zandt sg. Academische opleidingsschool (gecertificeerd) Opleidingsplan duale studenten. A. Trouwborst

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Pieter Zandt sg. Academische opleidingsschool (gecertificeerd) Opleidingsplan duale studenten. A. Trouwborst 2012-2013"

Transcriptie

1 Opleidingsplan duale studenten A. Trouwborst Pieter Zandt Sg. Kamperstraatweg 1a Pieter Zandt sg. Academische opleidingsschool (gecertificeerd)

2 Inhoud Voorwoord Inleiding Doelstelling Opleiden en begeleiden Lijst met afkortingen De begeleiding Wie spelen een rol bij de begeleiding? Taakomschrijvingen en urenverdeling tav duale studenten Wat wordt er van de studenten verwacht? Planning programma duale opleiding Tentamens Bijeenkomsten startende docenten (+ duaal 3) Mogelijke taken t.b.v. open leer- en werkopdrachten Overzicht Pedagogisch-didactische programma Meester in je vak Docentopleiders en vakcoaches

3 Voorwoord Het opleiden en begeleiden van studenten heeft in de afgelopen jaren een plek gekregen binnen de Pieter Zandt Sg. Ook voor de Pieter Zandt SG is het duidelijk dat het opleidingsschool zijn noodzakelijk en nuttig is. Daarvoor zijn twee oorzaken aan te wijzen: In de eerste plaats werd (en wordt) in toenemende mate de pijn van de vacaturenood gevoeld. Er moest iets gebeuren om jongeren te interesseren voor het leraarschap. Daarbij bestond de indruk dat jongeren heel makkelijk te verliezen zijn als niet juist op cruciale momenten in de beroepskeuze, namelijk aan het einde van het middelbaar onderwijs (HAVO/VWO/MBO) deze interesse aangewakkerd wordt voor een voor hen aantrekkelijk traject via deze duale trajecten. Een tweede reden voor de opzet van deze duale opleidingsstructuur is gelegen in het onderwijsbeleid. Het ministerie gaat bij de opleiding van onderwijsberoepen in toenemende mate uit van de opleidingsschool. Daarbij is de hoop en verwachting dat een meer bewuste rol van de school voor voortgezet onderwijs in de opleiding van docenten een positief effect kan hebben op het didactisch en pedagogisch klimaat op zo n school. Pieter Zandt Sg. is opleidingsschool geworden. Vanaf 2005 heeft de opleidingsschool een behoorlijke groei doorgemaakt. Van vier studenten in het cursusjaar 2004 naar achttien in dit cursusjaar. Er is ook flink geïnvesteerd in kwaliteit. Dat heeft in 2010 geresulteerd in het verkrijgen van het keurmerk. Behalve duale studenten en Meester in je vak studenten verzorgt de opleidingsschool vanaf cursusjaar 2011 ook het pedagogisch-didactische deel van de opleiding voor startende collega s die studeren bij Driestar educatief. In 2012 heeft de minister van onderwijs de opleidingsschool de status academisch gegeven met een daarbij behorende subsidie. Voor alle studenten, docentopleiders en vakcoaches is dit document ontwikkeld. In dit document wordt weergeven wat er van studenten, docentopleiders en vakcoaches verwacht wordt. Daarnaast de jaarplanning en andere zaken die voor zowel studenten als docentopleiders en vakcoaches van belang zijn. 3

4 1. Inleiding Binnen Pieter Zandt Sg. wordt een deel van de opleiding van duale studenten verzorgd. Voor hen is een opleidingsprogramma ontwikkeld. De opleiding wordt enerzijds uitgevoerd door een docentopleider. Deze verzorgt de algemene didactische opleiding. Anderzijds vindt er opleiding plaats door een vakcoach, waarbij een meer vakinhoudelijke begeleiding plaats vindt. 2. Doelstelling Doel van het opleidingsplan is de duale student bij de entree in onze school op te leiden, te coachen/begeleiden in zijn/haar ontwikkeling tot een vakbekwame docent voor het reformatorisch onderwijs in het algemeen en op Pieter Zandt Sg. in het bijzonder. Daarom zal er ook aandacht moeten zijn voor onze schooldoelstelling waarin o.a. aangegeven wordt dat wij vanuit onze reformatorische identiteit geroepen zijn leerlingen op te leiden en te vormen. Wij willen eraan bijdragen dat leerlingen zich bewust worden van hun verantwoordelijkheid in maatschappij, gezin en kerk. Wij willen onze leerlingen toerusten om die verantwoordelijkheid in hun situatie te kunnen aanvaarden en er naar te handelen, in overeenstemming met de hun geschonken gaven van hart, hoofd en handen. 3. Opleiden en begeleiden De projectgroep Opleiden in scholen; veelkleurig maatwerk heeft in een groendruk de duale opleidingsstructuur beschreven. De groendruk geeft vooral doelen aan zodat er ruimte is voor een schoolspecifieke invulling. De visie op wat een docent zou moeten zijn, is verwoord in het boekje essenties van het christelijk leraarschap. Bij duale trajecten gaat het in sterke mate om het leveren van een op maat gesneden leertraject. In de opleidingsschool kan de student daarom gebruik maken van de competenties die reeds verworven zijn en uiteraard werken aan nieuwe competenties die noodzakelijk zijn voor het optimaal functioneren als docent. Daarom is deze opleidingsstructuur in de eerste plaats: Competentiegericht Richtinggevend zijn de (reeds verworven) competenties van de student. In de opleiding wordt aangesloten bij het CTC (Competence Training Centre) van de (reguliere) lerarenopleiding van christelijke hogeschool de Driestar. Na twee jaar moet student voldoen aan de startbekwaamheden voor een leraar-inopleiding voortgezet onderwijs. Doel is na 4 jaar te voldoen aan de startbekwaamheden van docenten secundair onderwijs. De leervragen van de student zijn een belangrijk sturingsmechanisme voor de opleiding. 4

5 Op de Pieter Zandt sg. wordt in het vierde leerjaar een cirkelanalyse uitgevoerd. De uitkomsten van deze cirkelanalyse worden verwerkt in het portfolio van de student en vormen de basis voor het zelfreflectieformulier. In dit zelfreflectieformulier komen de conclusies die de student trekt uit de verkregen feedback. In het eerste en tweede en derde jaar wordt gebruikt gemaakt van een competentiescoreformulier in niveaus. Ervaringsgericht Uniek voor dit duale traject is dat studenten, meer dan in de reguliere lerarenopleiding, vooral leren door ervaring op de werkplek. Dit is een belangrijk aspect van het onderwijskundig concept van de duale trajecten. Dit stelt natuurlijk voorwaarden aan de leeromgeving, opleiding, begeleiding en aan de student zelf. Om het werkplekleren in een krachtige leeromgeving te laten plaatsvinden is vereist dat: leeractiviteiten van student zijn ingebed in de context van de opleidingsschool. Daarvoor krijgen de studenten op de Pieter Zandt sg. dezelfde faciliteiten als alle docenten; de student eigenaar is van zijn/haar opleiding en derhalve hij/zij actief deelneemt aan de leeractiviteiten; gebruik gemaakt wordt van de ervaringen van studenten als (mede-)uitgangspunt voor het aanbieden van theorie; bij de opleiding gefocust wordt op samenwerking met docentopleider en collegialiteit in begeleiding (door gehele docententeam). Dit wordt op de Pieter Zandt sg. bereikt door er voor te zorgen dat docentopleider en student op dezelfde locatie werken. Omdat de studenten als groep nadrukkelijk voorgesteld worden aan het totale team en zij deel uitmaken van hetzelfde deelteam als de docentopleider, wordt samenwerking en collegialiteit optimaal bevorderd; er de mogelijkheid is voor studenten om te experimenteren met nieuwe vaardigheden binnen de context van reële lessituaties. Binnen de Pieter Zandt sg. wordt dit door het hele team mogelijk gemaakt. Lokalen staan altijd open voor studenten; in de begeleiding gewerkt wordt met onmiddellijke steun en feedback in de vorm van (collegiale) coaching. Op de Pieter Zandt sg. maken hier met name gebruik van School Video Interactie Begeleiding. Hiervoor zijn de docentopleiders geschoold; de docentopleiders veranderingen in gedrag en opvattingen van studenten (en beginnende docenten) zien als een langdurig en continu leerproces; er ondersteuning is van de schoolleiding die uitstraalt dat deze leeractiviteiten belangrijk zijn voor de school, hetgeen zich o.a. uit in facilitering. Pieter Zandt sg. heeft in het kader van het functiewaarderingssysteem ervoor gekozen om docentopleiders te waarderen met een LC-functie en de opleidingscoördinator met een LD-functie; in de begeleiding van het leerproces van de student een opklimming van begeleid leren naar zelfverantwoordelijk leren plaatsvindt; Op de Pieter Zandt sg. worden enkele malen per jaar intervisiebijeenkomsten georganiseerd voor de duale studenten. Op deze manier wordt ervoor gezorgd dat duale studenten als groep elkaar steunen en van elkaar leren. 5

6 Op de Pieter Zandt sg. wordt een aantal keer per jaar bijeenkomsten georganiseerd, waarbij verschillende aspecten van het lesgeven aan bod komen. Met behulp van videobeelden krijgen studenten inzicht in o.a. basiscommunicatie, gespreksvoering, instructie geven, onderwijsleergesprek, klassengesprek, activerende didactiek enz. Doordat er ook veel geoefend wordt tijdens de bijeenkomsten kunnen de studenten in een veilige setting deze aspecten van het lesgeven zich eigen maken. Tijdens de colleges over de verschillende thema s waarmee duale studenten zich moeten bezighouden, wordt o.a. de tentamenstof behandeld. Modulaire aanpak De opzet van de duale trajecten is modulair van aard. De hogeschool verzorgt het aanleveren van deze modules, die de studenten op de school voor VO kunnen uitwerken. De uitwerking van deze modules wordt verzameld in een portfolio. Modules worden ontworpen op basis van startbekwaamheden en kritische situaties. Iedere module is voorzien van leerdoelen (zoals in studiewijzers). Om ervoor te zorgen dat studenten het overzicht houden, laten de docentopleiders op de Pieter Zandt sg. de studenten een planning per module maken. Op deze manier wordt voorkomen dat studenten onverhoopt achter zouden komen met hun studie. Toerusting en vorming Naast deze praktische invulling is specifiek voor het reformatorisch onderwijs van belang dat de studenten ook toegerust en gevormd worden. De identiteit van het reformatorisch onderwijs en de levensbeschouwelijke achtergronden daarvan moeten meer zijn dan alleen een aanduiding. In het curriculum van de opleiding op de opleidingsschool zullen toerustings- en vormingsaspecten zijn opgenomen. Hoewel in alle aangeboden modules dit thema naar voren komt, is er nadrukkelijk aandacht voor dit aspect in de module Persoonlijke Vorming Daarnaast zullen namens het directieoverleg reformatorisch onderwijs centraal deze aspecten belicht worden. Dit vindt plaats in de cursus godsdienstig pedagogische vorming. Duale studenten volgen deze cursus na het afronden van hun opleiding. 4. Lijst met afkortingen DOBT Do Vc P.L. Docenten Opleiding en Begeleidingsteam docentopleider Vakcoach Praktijklocatie 6

7 5. De begeleiding 5.1. Wie spelen een rol bij de begeleiding? De volgende functionarissen spelen een rol in de begeleiding: De vakcoach, iemand uit dezelfde vakgroep. Geeft begeleiding op vakgebied, vakdidactiek en vakinhoud, toetsing, methodes, lesmateriaal, etc. De docentopleider, verzorgt de algemeen didactische begeleiding. De coördinator DOBT, hij is de eindverantwoordelijke m.b.t. het functioneren van het DOBT schoolbreed. De teamleider, zorgt voor introductie bij personeel en leerlingen, houdt functioneringsen beoordelingsgesprekken, is aanspreekpunt op school bij conflictsituaties, verlofaanvragen, begeleiding bij langdurige ziekte of afwezigheid, etc. Is verantwoordelijk voor de beoordeling van de (beginnende) docenten, gaat op lesbezoek, draagt voor aan centrale directie m.b.t. beoordeling en benoeming. (3 e en 4 e jaar) Het College van Bestuur, benoemt de beginnende docenten. 5.2 Taakomschrijvingen en urenverdeling tav duale studenten Taakomschrijving van een docentopleider (Do) De docentopleider draagt de eerstelijnszorg voor de opleiding van de aan hem/haar toevertrouwde student. De volgende werkzaamheden behoren tot de taak van de docentopleider(de werkzaamheden verschillen per leerjaar): 1 gesprekken voeren van de volgende aard kennismaken planning en voortgang resultaten vooruitzichten persoonlijke en andere problemen bespreken van de gemaakte opdrachten door de student bespreken van de reflectieverslagen bespreken van het portfolio 2 bezoeken van lessen (algemeen didactische begeleiding) 3 hulp bieden bij schoolgerelateerde zaken als het uitleggen van het jaarplan van de Pieter Zandt SG. 7

8 het verzorgen van een dag- en weekopening invullen en afhandelen van meldbrieven invullen melkkaart gebruik maken van Pieter Zandt mail gebruik maken van Magister invullen determinatiegegevens voorbereiden rapportenvergadering voorbereiden ouderavond voorbereiden laatste schoolweek 4 School Video Interactie Begeleiding basiscommunicatie effectieve leerkrachtcommunicatie diverse onderwijsactiviteiten, zoals onderwijsleergesprek, klassengesprek, instructie geven, groepswerk, activerende didactiek gespreksvoering Taakomschrijving van een vakcoach (Vc) De vakcoach verzorgt de vakinhoudelijke begeleiding. De volgende werkzaamheden horen tot de taak van de vakcoach: 1. Bespreken van lesschema s 2. Bespreken van specifieke aanpak van bepaalde vakonderdelen 3. Hulp bieden bij de leerstofplanning Taakomschrijving coördinator DOBT De coördinator is de spil in de begeleiding van duale studenten. Hij verzorgt: 1. de organisatie van de begeleiding materiaal- en informatievoorziening toewijzing coaches planning taken en bijeenkomsten 2. de coördinatie van de begeleiding ordening van taken en werkzaamheden regeling van activiteiten ordening en afstemming scholing en training 3. het toezicht op de begeleiding controle op sturing van activiteiten van vakcoaches en docentopleiders controle op taken van vakcoaches en docentopleiders 8

9 4. de organisatie, coördinatie en uitvoering wat betreft training en nascholing opzetten voor gemeenschappelijke bijeenkomsten van DOBT planning en afstemming binnen jaarrooster afstemming op opvattingen van de school m.b.t. begeleiding duale studenten verslaglegging/logboek 5. het onderhouden van periodieke individuele contacten (in nader te bepalen frequentie). 6. zorg dragen voor vervanging van uitvallende coaches (in overleg met de vakgroepleider). 7. zorgen dat de begeleiding zo regelmatig mogelijk verloopt. 8. verantwoording afleggen aan de locatiedirecteur Kampen over: de contacten de organisatie de coördinatie 9. het dragen van verantwoordelijkheid om het concept begeleiding verder te verbeteren Taakomschrijving teamleider (Dit geldt t.a.v. de 3 e en 4 e jaars studenten) 1. Geeft steun op pedagogisch vlak: Haalt leerlingen uit de les als in bepaalde klassen zaken verkeerd lopen. Geeft een goede rugdekking geven aan de te begeleiden duale student (absolute voorwaarde). Grijpt in als de duale student zijn/haar volledige taak niet meer aan kan. Bijv. door aanpassing van de lesomvang en/of klassengrootte. Dit in overleg met de coördinator DOBT en het hoofd roosterkamer. Onverwachte lesuitval moet altijd zo snel mogelijk worden gemeld bij de roosterkamer! Is aanspreekpunt voor vragen m.b.t. de dagelijkse gang van zaken Urenverdeling In onderstaand overzicht is te zien hoeveel uur een docentopleider en de vakcoach, krijgen voor de opleiding, begeleiding cq. beoordeling van duale studenten. Docentopleider Vakcoach Duaal Duaal Duaal (10 uur als het een student betreft die voor het eerst op de PZ is) Duaal

10 6. Wat wordt er van de studenten verwacht? De eerstejaars student woont wekelijks minimaal 6 lessen bij ten behoeve van observaties voor de verschillende opdrachten. Als de student slechts één dag op de praktijklocatie is, dan worden minimaal 3 lessen bijgewoond. Alle studenten wonen de colleges betreffende het pedagogisch-didactische deel verplicht bij. Als een student een bijeenkomst mist, moet in plaats daarvan een vervangende opdracht gemaakt worden. De credits voor de betreffende module worden pas toegekend als de vervangende opdracht is ingeleverd (en alle overige opdrachten van de module gemaakt zijn) De eerste- en tweedejaars studenten hebben minstens één keer per week contact met hun docentopleider om de opdrachten met hem te bespreken. De eerste- en tweedejaars studenten zijn in principe tussen 08:45 uur en 15:15 uur op de praktijklocatie. In overleg met de docentopleider kan in individuele gevallen hiervan afgeweken worden. Voor de derde- en vierdejaars studenten geldt deze verplichting alleen voor de dinsdag (opleidingsdag) De tweedejaars student geeft verspreid over het jaar minimaal 75 lessen. De tweedejaars studenten mogen pas gaan lesgeven als het pedagogisch-didactische deel van het 1 e jaar geheel is afgesloten. In geval van ziekte melden de eerste- en tweedejaars studenten zich af bij hun eigen docentopleider. Als de tweedejaars studenten op die dag les moeten geven, melden zij zich ook af bij de betreffende vakdocent waarvan zij de klas zouden overnemen. De derde- en vierdejaars studenten melden zich af bij de roostermaker. Dit moet tussen 07:00 en 07:15 uur gedaan worden via telefoonnummer Als de ziekmelding gedaan wordt, zal worden gevraagd hoe lang men denkt ziek te zijn. Zonder tegenbericht gaat de roosterkamer er dan van uit dat je op de aangegeven dag weer les gaat geven. Als dit niet het geval is, moet er worden gebeld dat je nog niet kunt lesgeven. 10

11 7. Planning programma duale opleiding Duaal 1 Duaal 2 Duaal 3 PV (Persoonlijke Vorming) 18 sept. > = GnW = Tr 25 sept. > = GnW 2 okt. > = GnW RG1 (Relatie en Gezag) 09 oktober 1 t/m 4 16 oktober 1 t/m 4 LO1 (Leeromgeving en organisatie) 04 december 1 t/m 4 11 december 1 t/m 4 OU1 (Ontwikkeling en Uniciteit) 05 februari 1 t/m 4 12 februari 1 t/m 4 VR1 (Verantwoordelijkheid en Relatie) 26 maart 1 t/m 4 02 april 1 t/m 4 PV1 (Persoonlijke Vorming) 18 sept. > = GnW 25 sept. > = Tr = GnW 02 okt. > = GnW RG2 (Relatie en Gezag) 30 oktober 1 t/m 4 6 november 1 t/m 4 LO2 (Leeromgeving en organisatie) 18 december 1 t/m 4 (3 e + 4 e uur Tr + Jpt) 08 januari 1 t/m 4 (3 e + 4 e uur Tr +Jpt) OU2 (Ontwikkeling en Uniciteit) 26 februari 1 t/m 4 05 maart 1 t/m 4 PV2 (Persoonlijke Vorming) 18 sept. > = GnW 25 sept. > = GnW 02 okt. > = Tr = GnW RG3 (Relatie en Gezag) 13 november 1 t/m 4 27 november 1 t/m 4 LO3 (Leeromgeving en organisatie) 15 januari 1 t/m 4 29 januari 1 t/m 4 OU3 (Ontwikkeling en Uniciteit) 12 maart 1 t/m 4 19 maart 1 t/m 4 VR2 (Verantwoordelijkheid en Relatie) 09 april 1 t/m 4 16 april 1 t/m Tentamens Duaal 1 Duaal 2 Duaal 3 6 november: RG1 18 december: LO1 5 februari: Hertentamens RG1 en LO1 26 maart: OU1 14 mei: VR1 4 juni: Hertentamens OU1 en VR1 18 december: RG2 5 februari: Hertentamen RG2 14 mei: PV en OU2 4 juni: Hertentamens PV en OU2 18 december: RG3 5 februari: Hertentamen RG3 11

12 Duaal 1 Duaal 2 Duaal 3 Inleveren Portfolio (bij opleidingscoördinator) Portfolio assessment (jaar 1 en 3) 18 juni e week van januari 1 e jaars: 3 e jaar Gerrit Jager Aleid v.d. Berg Pieter Avé Erwin Kooiman Remy Keizer Anne Brand Reinier van Klinken Heleen van Vreeswijk 7.2 Bijeenkomsten startende docenten (+ duaal 3) Thema Leiding Datum en tijd Dag- en weekopening Johan Schouls / Arie Trouwborst 5 sept. 15:30-17:00 Exegese Willem Johan v.d. Galiën / Arie 19 sept.15:30-17:00 Trouwborst Stem en houding Wouter Klaassen / Arie Trouwborst 26 sept.14:45-19:30 Basiscommunicatie Jan Kees v.d. Hart / Arie Trouwborst 17 okt. 14:45 19:30 Gespreksvoering Jan Kees v.d. Hart / Arie Trouwborst 21 nov.14:45 19:30 Lastig gedrag Willem Hartskamp / Arie Trouwborst 9 jan. 14:45 19:30 12

13 8. Mogelijke taken t.b.v. open leer- en werkopdrachten DOCENTEN ASSISTEREN a. leerlingen individueel begeleiden helpen in de mediatheek helpen bij huiswerkbegeleiding praten met leerlingen over hun problemen zorgleerlingen begeleiden zelfstandig werken begeleiden zieke leerlingen werk sturen b. lessen / klassen observeren een klas een dag volgen bij pestgedrag een leerkracht een dag volgen om inventarisatie te maken van hand-en spandiensten individuele leerlingen observeren om achter een leerprobleem te komen groepjes observeren i.v.m. planning leerstof, samenwerkingsopdrachten leerlingen observeren bij zelfstandig werken huiswerk begeleiden ICT-lessen assisteren practicum assisteren c. onderwijsproducten maken studiewijzers maken toetsen maken op de computer toetsen nakijken vastleggen toetsresultaten materialen voorbereiden / klaarleggen / inkopen website voor sectie bouwen ontwikkelen van oefeningen nakijken van oefeningen uitschrijven van instructies dossiers samenstellen voor een vak literatuuronderzoek doen studieles assisteren d. voorbereiden en verwerken van toetsen MC-toetsen maken Correctie n.a.v. model mondeling overhoren toetsen ontwikkelen hertoetsen afnemen foutenanalyse maken e. verslag schrijven en reflecteren vergaderingen notuleren artikelen in schoolkrant schrijven over schoolse activiteiten of lessen studiedag bijwonen f. buitenschoolse activiteiten voorbereiden en mede uitvoeren werkweek assisteren excursies organiseren open dag assisteren sportdag assisteren 13

14 g. mede organiseren en begeleiden van excursies excursies voorbereiden brieven maken financiën regelen h. lesgeven hobby s uitbuiten meedraaien in mentoraat speelse werkvormen bedenken vakgroep tot dienst zijn uitvoerende opdrachten begeleiden toezien op een uitvoering van opdrachten MENTOREN ASSISTEREN met externe hulpverleners kennis maken projecten voorbereiden over maatschappelijke zaken in dienst van mentoraat leerlingen observeren sociogram maken mentoronderzoek/enqueteren groepje begeleiden b.v. na ziekte bemiddelen bij conflict VAKGROEP ASSISTEREN overleg notuleren actielijst bewaken toetsenbank maken methodes screenen inhaaltoets maken ICT-TAKEN ICT- rijk leermateriaal maken: m.b.v. Webquest / Thinkquest opdrachten rond simulaties assisteren bij ICT-lessen assisteren in openleercentrum ondersteuning bij maken werkstukken door leerlingen website ontwikkelen voor team assisteren ict-coördinator inrichten van e-leeromgeving digitaal portfolio personeel assisteren bij gebruik van vakspecifieke software TAKEN VOOR DE SCHOOLORGANISATIE bij andere niveaus binnen vak meekijken vergaderingen bijwonen assisteren in open leercentrum toetsen afnemen toetsen nakijken administratie leerlingen bijhouden assisteren in practicum- en praktijklessen assisteren in lessen m.b.t. meervoudige intelligentie oriëntatie op organisatie van de unit (interviews, etc.) documentatie bijhouden mediatheek ondersteunen bijwonen vergaderingen bijwonen studiedag bijwonen werkgroepen/commissies stageplaatsen werven administratie bijhouden surveilleren bij toetsen klaslokaal inrichten klaslokaal opruimen surveilleren in pauzes onderzoek in de buurt uitvoeren schoolkrant ondersteunen website assistentie Computeronderhoud ouderavond assistentie practicum onderhoud Als je extra opdrachten uitvoert, leg dit dan vast in je portfolio!! Dan alleen kunnen de credits worden toegekend. 14

15 9. Overzicht Pedagogisch-didactische programma Jaar Fase september oktober november december januari februari maart april mei juni Portfolio-assessment 1 Propedeuse introductie RG1 LO1 OU1 VR1 2 1 RG2 LO2 Proefassessment OU2 Assessment PV1 LIO-assessment 3 2 PV2 RG3 LO3 OU3 Minor 4 LIO Afst. Minor LIO / onderzoek minor / eindassessment RG = Relatie en Gezag LO = Leeromgeving en Organisatie OU = Ontwikkeling en Uniciteit VR = Verantwoordelijkheid en Relatie PV = Persoonlijke Vorming 15

16 Inhoud Relatie en Gezag 1 Relatie en Gezag 2 Relatie en Gezag 3 - wat is goed onderwijs - pedagogisch klimaat - omgaan met jezelf - verkenning leefwereld leerlingen - omgaan met conflicten - kernkwadranten - begin van een les - gesprek met individuele leerling - omgaan met spanning - relatie, gezag, kennen, erkennen, macht - roos van Leary - omgaan met ouders - opstellen van regels - bewust leidinggeven - omgaan met je team, leidinggevende, - non-verbale communicatie - sociogram collega s - dagopening Portfolio-opdracht - presentatie pedagoog (Golverdingen of Ter Horst) - begin van een les - roos van Leary - opvoeden, een opgave (Narramore) - sociogram - leren van de oudheid tot de Reformatie - kernkwadrant Stage-opdracht - waarden en normen - begin van een les - non-verbale communicatie - dagopening (drie klassen) - vergadering - oudergesprek Reflectie - het stellen van leervragen - Reflectiecyclus Korthagen (fase 2 en 3) Literatuur - Golverdingen, Inspirerend onderwijs - Ter Horst, Wijs me de weg - Van Geel, Lichaamstaal - Diverse artikelen - Geerligs & Van der Veen, Lesgeven en zelfstandig leren - Muynck & Kalkman, Perspectief op leren. - Narramore, Opvoeden. Een opgave. - Geerligs & Van der Veen, Lesgeven en zelfstandig leren - Gieligs, Konig & Lap, Begeleiden van de groep - Nieuwenbroek, Tienminutengesprekken met ouders - Servaes & Visser, Orde Afsluiting - Schriftelijk tentamen - Schriftelijk tentamen - Schriftelijk tentamen 16

17 Inhoud Leeromgeving en Organisatie 1 Leeromgeving en Organisatie 2 Leeromgeving en Organisatie 3 - Sleutelvragen - krachtige leeromgeving - Kag-Al - Didactisch model Van Gelder - lessenserie - Verhalend ontwerpen - Directe instructie - werkvormen - Traditionele vernieuwingsscholen - Werkvormen - toetsen maken - Lesplan volgens CoachJezelf - onderwijsleergesprek Portfolio-opdracht - leerstofanalyse - leerdoelen - werkvormen - leren in de Bijbel - lesplan - onderwijsleergesprek - onderwijsleerproces - traditionele vernieuwingsschool: literatuurstudie en presentatie Stage-opdracht - drie lessen volgens lesplan - onderwijsleergesprekken - lessenserie, met verantwoording en toets - lesopzet Kag-Al / verhalend ontwerpen - traditionele vernieuwingsschool: bezoek stageschool Reflectie - succeservaringen, video - reflectieve cyclus, discrepantie Literatuur - Geerligs & Van der Veen, Lesgeven en zelfstandig leren - Melief e.a., Leren van Lesgeven - Muynck & Kalkman, Perspectief op leren - Schelleken, Resultaatgericht doceren - Vonk, CoachJezelf - Ebbens, Samenwerkend leren - Ebens, Actief leren - Geerligs & Van der Veen, Lesgeven en zelfstandig leren - Hoogeveen & Winkels, Het didactisch werkvormenboek - Bolhuis, Hoorn en Veldhuis, Kennis als gereedschap, actief leren - Vos e.a., Scenario s voor actief leren - Naar keuze door student Afsluiting - Schriftelijk tentamen - Lessenserie met toets, verantwoording en reflectie - lesopzet Kag-Al / verhalend ontwerpen - traditionele vernieuwingsschool: bezoek stageschool, literatuurstudie en presentatie 17

18 Inhoud Ontwikkeling en Uniciteit 1 Ontwikkeling en Uniciteit 2 Ontwikkeling en Uniciteit 3 - Jeugdculturen - Leerling in context / contextuele - meervoudige intelligentie - Leefwereld pubers leerlingbegeleiding - externe begeleiding - Peergroep - Havo/vwo leerling - leerprobleem - Opvoedingsstijlen - Leerstijlen van Kolb - gedragsprobleem - Stromingen in ontwikkelingspsychologie - Onderwijsbestel - Identiteit en moraliteit (Erikson) - Leertheorieën - Identiteitsontwikkeling - Vmbo-leerling - Risicofactoren bij ontwikkeling - Leerlingzorg & mentoraat - Maatschappeljke stage - Lwoo-leerling Portfolio-opdracht - Portret van een vmbo-2 leerling - Onderwijsbestel - Leerstijlen van Kolb - Leertheorieën - Leerlingzorg - Maatschappelijke stage - LWOO - presentatie leer-/gedragsprobleem Stage-opdracht - Subculturen - pestprotocol - meervoudige intelligentie: les Reflectie - incidentmethode - ganzenbordspel Literatuur - De Wit, Psychologie van de adolescentie - Waterink, Puberteit - Diverse artikelen - Boekaerts & Simons, Leren en Instructie - Golverdingen, Inspirerend onderwijs - Bakker-de Jong & Mijland, Handboek voor elke mentor - Bakker-de Jong & Mijland, Handboek voor elke mentor - De Wit e.a., Psychologie voor de adolescentie - Naar keuze door student Afsluiting - Schriftelijk tentamen - Schriftelijk tentamen - Schriftelijk tentamen - Presentatie leer-/gedragsprobleem 18

19 Inhoud Portfolio-opdracht Stage-opdracht Verantwoordelijkheid en Relatie 1 - Groepsdynamica - Gesprekken met leerlingen - Samenwerkend leren - Metacognitie - Leerlingen activeren - Discussievormen - Leerlingen activeren - discussievormen Persoonlijke Vorming 1 Persoonlijke Vorming 2 - Ethiek van het docentschap - Maatschappelijke vorming - Media-educatie / mentorles erover - Geschiedenis van het christelijk onderwijs - Vrijheid van onderwijs - Apologetiek - Vrijheid van onderwijs politiek standpunt - Artikel Telder-stichting - Ethische zaken - Mentorles media-educatie - Interview werk en christen-zijn - Zwarte school - Eigen visie n.a.v. beroepsbeeld / essay Bram de Muynk / Perspectief op leren Reflectie - leren reflecteren (fase 2): memoparade of incidentmethode - observeren - metaforen en beelden - oefening kolommen Literatuur - Ebbens, Samenwerkend leren - Geerligs & Van der Veen, Lesgeven en zelfstandig leren - Gielis, Konig & Lap, Begeleiden van de groep - De Muynck & Kalkman, Leren in perspectief - De Muynck & Kalkman, Perspectief op leren - Naar keuze van de student Afsluiting - Schriftelijk tentamen - Essay 19

20 10. Meester in je vak Meester in je vak- studenten volgen een eigen programma. Zij zijn één dag per week op school. Deze studenten worden voor deze dag betaald als onderwijsassistent. Een dag voor een mijv-student ziet er als volgt uit: - De student mag 2 uur ingezet worden voor allerlei taken voor school (afnemen repetitie, nakijken voor een docent, kopieerwerk enz. enz.) - Van de overige 6 uur is de mijv-student minimaal 2 uur in de les bij een vakcollega t.b.v. observaties - De overige uren worden besteed aan het uitwerken van opdrachten / nabespreken van opdrachten 20

21 11. Docentopleiders en vakcoaches Jaar Student Locatie Docentopleider uren Vakcoach Uren 1 1 Pieter Avé K Arie Trouwborst 50 Krijn Polinder Reinier van Klinken K Arie Trouwborst 50 Willem v.d. Belt Remy Keizer K Jacob Cretier 50 Klazina Logtenberg Gerrit Jager U Hein Ras 50 Cees Bakker /3 Aleid van den Berg U Hein Ras 50 Marco Brouwer Anne Lize Versteeg S Netty Stelwagen 50 Willem Hartskamp Annemieke ten Brinke K Arie Trouwborst 50 Martin Goossen Wijnanda Westerink IJ Jan Kees van der Hart 40 Henk de Bruin Anne Brand K Jacob Cretier 50 Klazina Logtenberg /3 Erwin Kooiman K Jan Kees van der Hart 50 Willeke de Weerd Heleen van Vreeswijk K Arie Trouwborst 50 Arjan van t Zelfde Marjon ter Harmsel K Arie Trouwborst 40 Gerjanne van Lagen Eline Geneugelijk S Netty Stelwagen 50 Erik Beltman Eline Geneugelijk K Jacob Cretier 50 Gerjanne van Lagen Arjanne Schouls IJ Jan Kees v.d. Hart 50 Jaap Gouman Gerrinda Ligtenberg S Netty Stelwagen 50 Herman van der Belt Femke Visscher K Arie Trouwborst 50 Henry Pierik Anneleen van Duinen K Jan Kees van der Hart 50 Martin Goossen Josien Schuitemaker S Netty Stelwagen Karin Romkes K Arie Trouwborst Jan van Putten IJ Jan Kees van der Hart 21

Gids voor werkbegeleiders 2014-2015 Inhoud

Gids voor werkbegeleiders 2014-2015 Inhoud Gids voor werkbegeleiders 2014-2015 Inhoud Inleiding blz. 2 Omvang van het werkplekler blz. 2 Begeleiding van de studt blz. 3 De leerwerkoverekomst blz. 4 De grote lijn (werkwijze leerdoel) blz. 4 Afsluiting

Nadere informatie

Inhoud: Opdracht 1 pagina 2 Opdracht 2 pagina 3 Opdracht 3 pagina 4 Opdracht 4 pagina 5 Opdracht 5 pagina 6

Inhoud: Opdracht 1 pagina 2 Opdracht 2 pagina 3 Opdracht 3 pagina 4 Opdracht 4 pagina 5 Opdracht 5 pagina 6 Leerwerkplan leerjaar 2 2007 2008 Handtekening instituutbegeleider Naam student : Erik Postema Student nummer : 1006851 Klas : DLO2 metaal Opmerkingen werkplekbegeleider Opmerkingen en eindoordeel instituutbegeleider

Nadere informatie

Verantwoording gebruik leerlijnen

Verantwoording gebruik leerlijnen Verantwoording gebruik leerlijnen In de praktijk blijkt dat er onder de deelnemers van Samenscholing.nu die direct met elkaar te maken hebben behoefte bestaat om de ontwikkeling van de beroepsvaardigheden

Nadere informatie

De ROWF organiseert al vanaf het begin van de opleidingsschool onderdelen vanuit het generieke programma van de HvA Les op Locatie.

De ROWF organiseert al vanaf het begin van de opleidingsschool onderdelen vanuit het generieke programma van de HvA Les op Locatie. ROWF Les op locatie in de beroepsopdracht van de HvA. De ROWF organiseert al vanaf het begin van de opleidingsschool onderdelen vanuit het generieke programma van de HvA Les op Locatie. Het doel is de

Nadere informatie

Begeleiding werknemer / docent

Begeleiding werknemer / docent Begeleidingsplan Uitgangspunt Elke docent die in dienst komt krijgt in principe drie jaar coaching. Ook docenten die langer in dienst zijn bij de organisatie kunnen in overleg met de leidinggevende aanspraak

Nadere informatie

Protocol Werkplekleren Student ESoE. Minor Educatie & Communicatie Variant II

Protocol Werkplekleren Student ESoE. Minor Educatie & Communicatie Variant II Protocol Werkplekleren Student ESoE Minor Educatie & Communicatie Variant II Versie juli 2011 1 Protocol Werkplekleren Minor Educatie & Communicatie Variant I Inleiding Om het werkplekleren zo soepel mogelijk

Nadere informatie

Moduleboek Catechetiek. Leerjaren 3 en 4

Moduleboek Catechetiek. Leerjaren 3 en 4 Moduleboek Catechetiek Leerjaren 3 en 4 2012-2013 Module Catechetiek keuzevak PW-/GL-variant leerjaren 3 en 4 drs. J. van Mourik ORIËNTATIE 1. Titel collegeserie Leren in de gemeente 2. Introductie a.

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO

Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO 2016-2017 Opleidingsdeel voor de bachelor lerarenopleidingen voortgezet onderwijs van Driestar hogeschool (onderdeel van Driestar educatief)

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO 2015-2016

Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO 2015-2016 Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO 2015-2016 Opleidingsdeel voor de bachelor lerarenopleidingen voortgezet onderwijs van Driestar hogeschool (onderdeel van Driestar educatief)

Nadere informatie

Protocol Werkplekleren Student ESoE. Masteropleiding Science Education and Communication (SEC)

Protocol Werkplekleren Student ESoE. Masteropleiding Science Education and Communication (SEC) Protocol Werkplekleren Student ESoE Masteropleiding Science Education and Communication (SEC) Versie juli 2011 1 Protocol Werkplekleren Master SEC Inleiding Om het werkplekleren zo soepel mogelijk te laten

Nadere informatie

Opbouw van de educatieve minor

Opbouw van de educatieve minor Opbouw van de educatieve minor De educatieve minor bereidt je voor op lesgeven en het leraarsvak. Naast praktijkopdrachten en stages krijg je didactische en padagogische vaardigheden aangereikt. De minor

Nadere informatie

LeerWerkPlan VLO fase 2, Zwolle

LeerWerkPlan VLO fase 2, Zwolle 12-10-2010 VLO fase 2, Zwolle Leerwerkplan leerjaar 1 Opmerkingen Werkplekbegeleider Handtekening Opdracht 1 Competentie gericht leren B4 Organisatorisch gedragsindicator: B 4.5 B6 Competent in het samenwerken

Nadere informatie

Scholingsplan 2012-2013. Samen in ontwikkeling

Scholingsplan 2012-2013. Samen in ontwikkeling Scholingsplan 2012-2013 Samen in ontwikkeling Inhoudsopgave Inleiding 3 Pijlers 4 Kader 5 Deskundigheidsbevordering 2012-2013 6 Beschrijvingen van de scholingen 7 Aanmelden voor externe scholingen 9 Inleiding

Nadere informatie

Modules voor studenten in de afstudeerfase

Modules voor studenten in de afstudeerfase Modules voor studenten in de afstudeerfase Afstudeerstage, LIO stage of Educatieve Master Gedurende het laatste jaar van je lerarenopleiding loop je zelfstandig stage op de werkplek. Om het leren op de

Nadere informatie

Moduleboek Homiletiek. Leerjaren 3 en 4

Moduleboek Homiletiek. Leerjaren 3 en 4 Moduleboek Homiletiek Leerjaren 3 en 4 2012-2014 1 Module Homiletiek keuzevak PW-/GL-variant leerjaren 3 en 4 drs. J. van Mourik ORIËNTATIE 1. Titel collegeserie Het Woord vertolken 2. Introductie a. Wat

Nadere informatie

Lesson Study in de Lerarenopleiding RUG

Lesson Study in de Lerarenopleiding RUG 1 Lesson Study in de Lerarenopleiding RUG Carien Bakker vakdidactica Nederlands c.h.w.bakker@rug.nl Charlotte Speekenbrink eerstegraadsdocente Nederlands (in opleiding) Marjolein Gielstra eerstegraadsdocente

Nadere informatie

Interpersoonlijk competent

Interpersoonlijk competent Inhoudsopgave Inhoudsopgave...0 Inleiding...1 Interpersoonlijk competent...2 Pedagogisch competent...3 Vakinhoudelijk & didactisch competent...4 Organisatorisch competent...5 Competent in samenwerken met

Nadere informatie

Thema 1: Het leren (bevorderen) 19

Thema 1: Het leren (bevorderen) 19 I nhoud Voorwoord 5 Inleiding 15 Thema 1: Het leren (bevorderen) 19 1 Het leerproces van studenten 21 1.1 Waarom het leerproces van studenten? 21 1.2 Het leerproces volgens Biggs 22 1.3 Leeractiviteiten

Nadere informatie

Program overview. 06-Jan :15. Year 2011/2012. Minors Applied Sciences

Program overview. 06-Jan :15. Year 2011/2012. Minors Applied Sciences Program overview 06-Jan-017 10:15 Year 011/01 Organization Applied Sciences Education Minors Applied Sciences Code Omschrijving ECTS SEC-Mi-049-11 SEC-Mi-049-11 Educatie 011 SL3031 Didactical Skills, only

Nadere informatie

Toetsprotocol. leerjaar 1, 2 en 3H/V

Toetsprotocol. leerjaar 1, 2 en 3H/V Toetsprotocol leerjaar 1, 2 en 3H/V Inleiding In voorliggend toetsprotocol zijn de rechten en plichten van zowel leerling als docent vastgelegd met betrekking tot voorbereiding, afname en beoordeling van

Nadere informatie

Begeleiding Startende Leraren

Begeleiding Startende Leraren Begeleiding Startende Leraren Afgestudeerd en minder dan twee jaar bevoegd (2015 2017) Melanchthon christelijke scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs Rotterdam en Lansingerland Postbus 28211 3003

Nadere informatie

Opbouw van de educatieve minor

Opbouw van de educatieve minor Opbouw van de educatieve minor Thema blokken (UM) Stage (Voortgezet Onderwijs) Periode 1 / 4 Blok 1: Introductie in het onderwijs - Onderwijsgroepsbijeenkomsten - Vaardigheidsonderwijs 6 ECTS, studiebelasting

Nadere informatie

Het gekleurde vakje is het vereiste niveau voor het voltooien van de oriënterende stage, het kruisje geeft aan waar ik mezelf zou schalen

Het gekleurde vakje is het vereiste niveau voor het voltooien van de oriënterende stage, het kruisje geeft aan waar ik mezelf zou schalen Daniëlle Ramp, competentie ontwikkeling, oriënterende stage 1. Interpersoonlijk competent Contact maken Stimuleren om op een eigen manier te leren Klimaat voor scheppen 2. Pedagogisch competent Begeleiding

Nadere informatie

Door de stage en de theorie ontwikkel ik mij beroepsmatig. Op mijn stage vraag ik veel aan de docenten.

Door de stage en de theorie ontwikkel ik mij beroepsmatig. Op mijn stage vraag ik veel aan de docenten. Fontys Hogeschool voor de kunsten STAGE WERKPLAN ACADEMIE VOOR BEELDENDE VORMING Student: Mariska Gerritsen Studentnummer: 2173355 Jaar: 3 Dt Stageschool: Sint Lucas Stagebegeleider: H. van Gogh B. Vermogen

Nadere informatie

Lesson Study in de Lerarenopleiding RuG. Carien Bakker vakdidactica Nederlands

Lesson Study in de Lerarenopleiding RuG. Carien Bakker vakdidactica Nederlands 1 Lesson Study in de Lerarenopleiding RuG Carien Bakker vakdidactica Nederlands c.h.w.bakker@rug.nl 2 Eerstegraads Lerarenopleiding RUG 4 jaar vakmaster + 1 jaar lerarenopleiding bevoegdheid schoolvak

Nadere informatie

Beschrijving leertraject Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid (BDB), inclusief de Basis Kwalificatie Examinering (BKE)

Beschrijving leertraject Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid (BDB), inclusief de Basis Kwalificatie Examinering (BKE) HOGESCHOOL INHOLLAND Beschrijving leertraject Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid (BDB), inclusief de Basis Kwalificatie Examinering (BKE) Klik op een van onderstaande linken om direct naar het betreffende

Nadere informatie

Schets van de cursus. voor het verkrijgen van het bewijs van voldoende DIDACTISCHE VOORBEREIDING. voor. docenten van de Hogeschool Saxion Next

Schets van de cursus. voor het verkrijgen van het bewijs van voldoende DIDACTISCHE VOORBEREIDING. voor. docenten van de Hogeschool Saxion Next Schets van de cursus voor het verkrijgen van het bewijs van voldoende DIDACTISCHE VOORBEREIDING voor docenten van de Hogeschool Saxion Next Informatiebrochure voor het cursusjaar 2007/2008 Brochure DVC

Nadere informatie

HANDLEIDING MINOR LEREN LESGEVEN

HANDLEIDING MINOR LEREN LESGEVEN FACULTY OF BEHAVIOURAL, MANAGEMENT AND SOCIAL SCIENCES HANDLEIDING MINOR LEREN LESGEVEN UT LERARENOPLEIDING ELAN 2015/2016 Inhoud 1. De Minor Leren Lesgeven... 3 2. Studieprogramma van de 15 en 30 EC

Nadere informatie

SWOT-ANALYSE. 1 Interpersoonlijk competent. 1.1 Eisen. 1.2 Mijn ontwikkelpunten. 1.3 Mijn leerdoelen

SWOT-ANALYSE. 1 Interpersoonlijk competent. 1.1 Eisen. 1.2 Mijn ontwikkelpunten. 1.3 Mijn leerdoelen SWOT-ANALYSE Met een SWOT-analyse breng ik mijn sterke en zwakke punten in kaart. Deze punten heb ik vervolgens in verband gebracht met de competenties van en leraar en heb ik beschreven wat dit betekent

Nadere informatie

Rondleiding door de digitale omgeving op www.tumult.nl en alle mogelijkheden om er een activerende les mee te geven

Rondleiding door de digitale omgeving op www.tumult.nl en alle mogelijkheden om er een activerende les mee te geven Tumult Kick-off Voor wie: Docenten die (voor het eerst) aan de slag gaan met het lesmateriaal van Tumult. NB Ook andere docenten van de school zijn van harte welkom! Samen een goede start van het schooljaar

Nadere informatie

competentieprofiel groepsleerkracht/ docent algemeen vormend onderwijs Het Driespan

competentieprofiel groepsleerkracht/ docent algemeen vormend onderwijs Het Driespan Samenwerken Omgevingsgericht/samenwerken Reflectie en zelfontwikkeling competentieprofiel groepsleerkracht/ docent algemeen vormend onderwijs Het Driespan Competentieprofiel stichting Het Driespan, (V)SO

Nadere informatie

Leerjaar Doelstelling opdracht. Activiteit Betrokkenen Loopbaancompetenties. Motievenreflectie Kwaliteitenreflectie

Leerjaar Doelstelling opdracht. Activiteit Betrokkenen Loopbaancompetenties. Motievenreflectie Kwaliteitenreflectie LOB matrix KWC afdeling SMS Noteer in onderstaand schema alle activiteiten die jij als professional of binnen de afdeling waar je werkzaam bent mee gewerkt wordt. Dit kunnen losse instrumenten zijn zoals

Nadere informatie

Klik op een van onderstaande linken om direct naar het betreffende onderdeel te gaan:

Klik op een van onderstaande linken om direct naar het betreffende onderdeel te gaan: Klik op een van onderstaande linken om direct naar het betreffende onderdeel te gaan: aansluiting BDB (inclusief BKE) op onderwijs- en personeelsbeleid opzet leertraject BDB (inclusief BKE) toetsing en

Nadere informatie

Klik op een van onderstaande linken om direct naar het betreffende onderdeel te gaan:

Klik op een van onderstaande linken om direct naar het betreffende onderdeel te gaan: Klik op een van onderstaande linken om direct naar het betreffende onderdeel te gaan: aansluiting BDB (inclusief BKE) op onderwijs- en personeelsbeleid opzet leertraject BDB (inclusief BKE) toetsing en

Nadere informatie

Eindbeoordeling van het assessment Startbekwaam (op grond van portfolio, presentatie en criterium gericht interview)

Eindbeoordeling van het assessment Startbekwaam (op grond van portfolio, presentatie en criterium gericht interview) Eindbeoordeling van het assessment Startbekwaam (op grond van portfolio, presentatie en criterium gericht interview) Student: Opleidingsassessor: Studentnummer:. Veldassessor:. Datum: Een startbekwaam

Nadere informatie

2011-2012. Interne opleidingen. begeleiding studenten

2011-2012. Interne opleidingen. begeleiding studenten 2011-2012 Interne opleidingen begeleiding studenten 1 Begeleiden met de vijf rollen van de docent. Binnen de lerarenopleidingen is het competentiegerichte leren ingezet. Onder een competentie wordt een

Nadere informatie

Professionaliseren van de didactische aanpak van het informatievaardighedenonderwijs

Professionaliseren van de didactische aanpak van het informatievaardighedenonderwijs Professionaliseren van de didactische aanpak van het informatievaardighedenonderwijs Angelique van het Kaar Risbo Erasmus Universiteit Rotterdam 7 november 2012 Overzicht onderwerpen Training Didactische

Nadere informatie

Functie Unitleider Salarisschaal Werkterrein Activiteiten Context

Functie Unitleider Salarisschaal Werkterrein Activiteiten Context Functie Salarisschaal Werkterrein Activiteiten Unitleider LD en evt. arbeidsmarkttoelage Management -> Overig management Beleid mede voorbereiden, ontwikkelen, implementeren en evalueren Coördinatie van

Nadere informatie

Verslag visitatie opleidingsschool Driestar College. 16 maart 2010

Verslag visitatie opleidingsschool Driestar College. 16 maart 2010 Verslag visitatie opleidingsschool Driestar College 16 maart 2010 Visitatiecommissie - dr. N.A. Broer (voorzitter) - S. Kroes (secretaris) - D.I. Geuze (Wartburg) - M. Harkema (Wartburg) Inleiding Op 16

Nadere informatie

Leraar voorbereidend hoger onderwijs Biologie Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Biologie - 2010-2011

Leraar voorbereidend hoger onderwijs Biologie Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Biologie - 2010-2011 Leraar voorbereidend hoger onderwijs Biologie Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Biologie - 2010-2011 Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Biologie

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Opdracht 1 pagina 2 Opdracht 2 pagina 3 Opdracht 3 pagina 4 Opdracht 4 pagina 5 Opdracht 5 pagina 6

Inhoudsopgave: Opdracht 1 pagina 2 Opdracht 2 pagina 3 Opdracht 3 pagina 4 Opdracht 4 pagina 5 Opdracht 5 pagina 6 Leerwerkplan leerjaar 1 2006 2007 Handtekening instituutbegeleider Naam student : Erik Postema Student nummer : 1006851 Klas : DLO1 metaal Opmerkingen werkplekbegeleider Opmerkingen en eindoordeel instituutbegeleider

Nadere informatie

Klik op een van onderstaande linken om direct naar het betreffende onderdeel te gaan:

Klik op een van onderstaande linken om direct naar het betreffende onderdeel te gaan: Klik op een van onderstaande linken om direct naar het betreffende onderdeel te gaan: aansluiting BDB (inclusief BKE) op onderwijs- en personeelsbeleid opzet leertraject BDB (inclusief BKE) toetsing en

Nadere informatie

Protocol Werkplekleren Student ESoE. Minor Educatie & Communicatie Variant I

Protocol Werkplekleren Student ESoE. Minor Educatie & Communicatie Variant I Protocol Werkplekleren Student ESoE Minor Educatie & Communicatie Variant I Versie juli 2011 1 Protocol Werkplekleren Minor Educatie & Communicatie Variant I Inleiding Om het werkplekleren zo soepel mogelijk

Nadere informatie

FUNCTIE PROFIELDOCENT LB SCHOLENGEMEENSCHAP BONAIRE

FUNCTIE PROFIELDOCENT LB SCHOLENGEMEENSCHAP BONAIRE FUNCTIE PROFIELDOCENT LB SCHOLENGEMEENSCHAP BONAIRE FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Docent LB Codering 004 Organisatie Scholengemeenschap Bonaire Salarisschaal 10 Werkterrein Onderwijsproces Docenten Activiteiten

Nadere informatie

Geldigheid Dit toetsprotocol blijft geldig tot de volgende versie wordt vastgesteld. Voorgaande versies komen daarmee te vervallen.

Geldigheid Dit toetsprotocol blijft geldig tot de volgende versie wordt vastgesteld. Voorgaande versies komen daarmee te vervallen. Inleiding Voor u ligt het toetsprotocol van het Heer Bokel College. In dit protocol zijn de rechten en plichten van zowel leerling als docent vastgelegd met betrekking tot voorbereiding, afname en beoordeling

Nadere informatie

Beoordeling werkplekleren jaar 2 DEELTIJD

Beoordeling werkplekleren jaar 2 DEELTIJD Beoordeling werkplekleren jaar 2 DEELTIJD eindbeoordeling WPL-2 Hogeschool van Amsterdam Onderwijs en Opvoeding tweedegraads lerarenopleidingen datum: 2 april 2015 naam student: Peter Lakeman studentnr.

Nadere informatie

Beoordelingsinstrument voor het beoordelen van het portfolio en werkplekleren (rubrics)

Beoordelingsinstrument voor het beoordelen van het portfolio en werkplekleren (rubrics) Beoordelingsinstrument voor het beoordelen van het portfolio en werkplekleren (rubrics) Beschrijving van het beoordelingsinstrument Niveaus Er worden in dit beoordelingsinstrument vier niveaus onderscheiden

Nadere informatie

HANDLEIDING HANDLEIDING MINOR LEREN LESGEVEN LESGEVEN

HANDLEIDING HANDLEIDING MINOR LEREN LESGEVEN LESGEVEN FACULTY OF BEHAVIOURAL, MANAGEMENT AND SOCIAL SCIENCES FACULTY OF BEHAVIOURAL, MANAGEMENT AND SOCIAL SCIENCES HANDLEIDING MINOR LEREN HANDLEIDING LESGEVEN MINOR LEREN UT LERARENOPLEIDING, VAKGROEP ELAN

Nadere informatie

Beschrijving Basiskwalificatie onderwijs

Beschrijving Basiskwalificatie onderwijs universitair onderwijscentrum groningen hoger onderwijs Beschrijving Basiskwalificatie onderwijs 2008-2009 september 2008 Basiskwalificatie onderwijs 2 Wat is de basiskwalificatie onderwijs (BKO)? De basiskwalificatie

Nadere informatie

Visiestuk. Waarden. De waarden die ik belangrijk vind op een basisschool zijn:

Visiestuk. Waarden. De waarden die ik belangrijk vind op een basisschool zijn: Visiestuk Deze foto past bij mij omdat ik altijd voor het hoogst haalbare wil gaan. Ook al kost dit veel moeite en is het eigenlijk onmogelijk. Ik heb doorzettingsvermogen, dat heb je ook nodig bij het

Nadere informatie

Onderwijskundig Expert Wetenschap en Techniek en Onderzoekend en Ontwerpend Leren (W&T/OOL)

Onderwijskundig Expert Wetenschap en Techniek en Onderzoekend en Ontwerpend Leren (W&T/OOL) Onderwijskundig Expert Wetenschap en Techniek en Onderzoekend en Ontwerpend Leren (W&T/OOL) Post HBO-opleiding voor leerkrachten basisonderwijs Ontwikkeld door Hogeschool Ipabo 1, Hogeschool van Amsterdam

Nadere informatie

Leraar voorbereidend hoger onderwijs Management en Organisatie Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Management en

Leraar voorbereidend hoger onderwijs Management en Organisatie Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Management en Leraar voorbereidend hoger onderwijs Management en Organisatie Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Management en Organisatie - 2010-2011 Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum

Nadere informatie

Opleiden in de school Pieter Nieuwland College in samenwerking met de Vrije Universiteit 2012-2016

Opleiden in de school Pieter Nieuwland College in samenwerking met de Vrije Universiteit 2012-2016 Opleiden in de school Pieter Nieuwland College in samenwerking met de Vrije Universiteit 2012-2016 Concept beleidsplan Opleidingsschool 1 Inhoud: 1. Personeel, functieomschrijving 2. Visie op de Opleidingsschool

Nadere informatie

Portfolio Cursus Godsdienstige en Pedagogische Vorming W E T E N & B E L I J D E N

Portfolio Cursus Godsdienstige en Pedagogische Vorming W E T E N & B E L I J D E N Portfolio Cursus Godsdienstige en Pedagogische Vorming W E T E N & B E L I J D E N Voor docenten in het reformatorisch voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs naam: school: cursusjaren: Portfolio

Nadere informatie

Leraar voorbereidend hoger onderwijs Duits Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Duits - 2012-2013

Leraar voorbereidend hoger onderwijs Duits Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Duits - 2012-2013 Leraar voorbereidend hoger onderwijs Duits Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Duits - 2012-2013 Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Duits -

Nadere informatie

Leraar voorbereidend hoger onderwijs Engels Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Engels - 2010-2011

Leraar voorbereidend hoger onderwijs Engels Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Engels - 2010-2011 Leraar voorbereidend hoger onderwijs Engels Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Engels - 2010-2011 Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Engels

Nadere informatie

Tessenderlandt. Puberbrein als innovatiekans. Project puberbrein Kompas

Tessenderlandt. Puberbrein als innovatiekans. Project puberbrein Kompas Tessenderlandt Puberbrein als innovatiekans Project puberbrein Kompas Product presentatie Kompas Van PSL naar activerend onderwijs. Kompas heeft in de loop der jaren het bestaande stage programma omgebouwd

Nadere informatie

Hogeschool van Amsterdam Onderwijs en Opvoeding, tweedegraads lerarenopleidingen Beoordelingsformulier voor het werkplekleren (versie september 2011)

Hogeschool van Amsterdam Onderwijs en Opvoeding, tweedegraads lerarenopleidingen Beoordelingsformulier voor het werkplekleren (versie september 2011) Hogeschool van Amsterdam Onderwijs en Opvoeding, tweedegraads lerarenopleidingen sformulier voor het werkplekleren (versie september 2011) Toelichting bij het beoordelen van het Werkplekleren. De tweedegraads

Nadere informatie

POP Martin van der Kevie

POP Martin van der Kevie Naam student: Martin van der Kevie Studentnr.: s1030766 Studiefase: leerjaar 1 Datum: 18 okt 2009 Interpersoonlijk competent Overzicht wat leerlingen bezig houdt dit kun je gebruiken tijdens de les. Verder

Nadere informatie

Beleidsnotitie beginnende leraar

Beleidsnotitie beginnende leraar Beleidsnotitie beginnende leraar Beleidsnotitie beginnende leraar 20140703.docx 1 3-7-2014 Inleiding Onderwijsstichting KempenKind hecht groot belang aan het welzijn en het professioneel functioneren van

Nadere informatie

Ons. Onderwijs. Kwaliteit in onderwijs

Ons. Onderwijs. Kwaliteit in onderwijs Ons Onderwijs Kwaliteit in onderwijs Voorwoord Bij Marianum staat de ontwikkeling van de leerling voorop. Wij staan voor aantrekkelijk en afgestemd onderwijs, gemotiveerde leerlingen en goede eindresultaten.

Nadere informatie

STAGES 2015-2016. Lerarenopleiding

STAGES 2015-2016. Lerarenopleiding STAGES 2015-2016 Lerarenopleiding INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Stagerooster 4 3. Stages van de Educatieve Minor (beperkte tweedegraadsbevoegdheid) 5 3.1. Minorstage 1 3.2. Minorstage 2 4. Stages van

Nadere informatie

Door de stage en de theorie ontwikkel ik mij beroepsmatig. Op mijn stage vraag ik veel aan mijn stagebegeleidster.

Door de stage en de theorie ontwikkel ik mij beroepsmatig. Op mijn stage vraag ik veel aan mijn stagebegeleidster. Fontys Hogeschool voor de kunsten STAGE WERKPLAN ACADEMIE VOOR BEELDENDE VORMING Student: Mariska Gerritsen Studentnummer: 2173355 Jaar: 4 Dt Stageschool: Heerbeeck College Stagebegeleider: S. van Driel

Nadere informatie

Overzicht curriculum VU

Overzicht curriculum VU Overzicht curriculum VU Opbouw van de opleiding Ter realisatie van de gedefinieerde eindkwalificaties biedt de VU een daarbij passend samenhangend onderwijsprogramma aan. Het onderwijsprogramma bestaat

Nadere informatie

Competentie Werkplan Resultaat Tijd

Competentie Werkplan Resultaat Tijd CONCEPT STAGE WERKPLAN Student: Sofie van Gils Studentnummer: 249676@student.fontys.nl Jaar: 2VT Stageschool: (Nog niet zeker) CKE Eindhoven Stagebegeleider: (Nog niet zeker) Frits Achten B Niveau 2 B3

Nadere informatie

8 uitgangspunten. Leerbedrijf BAVA => BaVa Leerwerktraject => LWT Leerwerkhuis => LWH De Vip groep => VIP. 1 doelgroepomschrijvingen

8 uitgangspunten. Leerbedrijf BAVA => BaVa Leerwerktraject => LWT Leerwerkhuis => LWH De Vip groep => VIP. 1 doelgroepomschrijvingen 8 uitgangspunten De deelnemende scholen willen uitgaan van dezelfde uitgangspunten. Helaas is het nog niet mogelijk om al die punten te verwezenlijken. De verschillende scholen geven aan hoever de zaken

Nadere informatie

Ja, moet/ moest Voorbereiden van activiteiten (zoals lessen, hoeken, thema s) o o o

Ja, moet/ moest Voorbereiden van activiteiten (zoals lessen, hoeken, thema s) o o o 1. Activiteiten voor en met leerlingen (26) Voorbereiden van activiteiten (zoals lessen, hoeken, thema s) Materialen klaarleggen, klas op orde maken voor een te geven les, activiteit (Les)activiteiten

Nadere informatie

Doelstellingen professionaliseringstraject Het SWV heeft als doelstellingen voor het professionaliseringstraject geformuleerd:

Doelstellingen professionaliseringstraject Het SWV heeft als doelstellingen voor het professionaliseringstraject geformuleerd: projectplan professionaliseringstraject Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016 Mendelcollege Doelstellingen professionaliseringstraject Het SWV heeft als doelstellingen voor het professionaliseringstraject

Nadere informatie

STAGE WERKPLAN ACADEMIE VOOR BEELDENDE VORMING

STAGE WERKPLAN ACADEMIE VOOR BEELDENDE VORMING Fontys Hogeschool voor de Kunsten STAGE WERKPLAN ACADEMIE VOOR BEELDENDE VORMING hoofdfase Naam student: Valerie Maas Studentnummer: 1880 Jaar: VT Naam stageschool: Het College Naam SPD: Robert Tobben

Nadere informatie

Bekwaamheidseisen leraar primair onderwijs

Bekwaamheidseisen leraar primair onderwijs Bekwaamheidseisen leraar primair onderwijs Uit: Besluit van 16 maart 2017 tot wijziging van het Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel en het Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel BES in verband

Nadere informatie

12 augustus 2011 Aan : Van : Afdeling/functie : VTO, opleider Betreft. : OMA scholing leerlingen en stagiaires. Management samenvatting

12 augustus 2011 Aan : Van : Afdeling/functie : VTO, opleider Betreft. : OMA scholing leerlingen en stagiaires. Management samenvatting 12 augustus 2011 Aan : Van : Afdeling/functie : VTO, opleider Betreft : OMA scholing leerlingen en stagiaires Management samenvatting Binnen Mondriaan is het de afspraak dat alle medewerkers in de directe

Nadere informatie

Pedagogisch Didactisch Getuigschrift

Pedagogisch Didactisch Getuigschrift HOGESCHOOL ROTTERDAM Pedagogisch didactisch getuigschrift Pedagogisch Didactisch Getuigschrift Handleiding voor de coach Instituut voor Lerarenopleidingen Versie 24.11.16 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3

Nadere informatie

Bijlage 5 Interviewformulier studieadviseurs

Bijlage 5 Interviewformulier studieadviseurs Bijlage 5 Interviewformulier studieadviseurs Studentnummer: Naam aanmelder: Stap 1. Welkom heten en uitleggen wat het onderzoek inhoudt (Tijd: 5 minuten) Landelijk en bij de FEM is er sprake van een hoge

Nadere informatie

ONDERWIJSONTWIKKELING - ACTIVERENDE DIDACTIEK

ONDERWIJSONTWIKKELING - ACTIVERENDE DIDACTIEK ONDERWIJSONTWIKKELING - ACTIVERENDE DIDACTIEK Iedereen heeft er de mond van vol: Het beste uit de leerling halen Recht doen aan verschillen van leerlingen Naast kennis en vaardigheden, aandacht voor het

Nadere informatie

Tumult Bijeenkomsten op school

Tumult Bijeenkomsten op school Tumult Bijeenkomsten op school Wil jij weten hoe je het meeste haalt uit het Tumult lesmateriaal? Ben je op zoek naar een inspirerende sessie met je mentorenteam? Boek dan een Tumult bijeenkomst! Onze

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan. CBS de Ark September 2013

Onderwijskundig Jaarplan. CBS de Ark September 2013 Onderwijskundig Jaarplan CBS de Ark September 2013 In dit onderwijskundig jaarverslag vermelden we kort en bondig welke zaken prioriteit krijgen dit jaar en hoe we dit op gaan pakken. Uitwerking van de

Nadere informatie

Competentiemeter docent beroepsonderwijs

Competentiemeter docent beroepsonderwijs Competentiemeter docent beroepsonderwijs De beschrijving van de competenties in deze competentiemeter is gebaseerd op: - de bekwaamheidseisen uit de Algemene Maatregel van Bestuur als uitwerking van de

Nadere informatie

Het verbeteren van zelfwerkzaamheid van 2 havo/vwo leerlingen.

Het verbeteren van zelfwerkzaamheid van 2 havo/vwo leerlingen. Bonaventuracollege Leiden Het verbeteren van zelfwerkzaamheid van 2 havo/vwo leerlingen. Advies voor docenten Sanne Macleane 2015 Inhoudsopgave Inleiding... 3 De opbouwende leerlijn van het zelfstandig

Nadere informatie

Voor het beoordelen en het becijferen van de modules en projecten wordt door de docenten een scoringsformulier van competenties ingevuld.

Voor het beoordelen en het becijferen van de modules en projecten wordt door de docenten een scoringsformulier van competenties ingevuld. PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING Vak: Innovatieve Techniek Inleiding Innovatieve Techniek is een vak waarbij je een brede oriëntatie op techniek krijgen. Je werkt in de vorm van modules en projecten,

Nadere informatie

Met Sprongen Vooruit. Begeleiding startende leraren in regio Oost

Met Sprongen Vooruit. Begeleiding startende leraren in regio Oost Met Sprongen Vooruit Begeleiding startende leraren in regio Oost Deze brochure is een uitgave van de lerarenopleidingen van de Universiteit Twente en Hogeschool Windesheim. Enschede, februari 2014. Deze

Nadere informatie

Opleidingsprofiel Montessoricollege Nijmegen. 2013-2014

Opleidingsprofiel Montessoricollege Nijmegen. 2013-2014 Opleidingsprofiel Montessoricollege Nijmegen. 2013-2014 Je komt als student op onze school. Hoe gaat dat in zijn werk bij ons? Wat kun je verwachten, hoe is de begeleiding, hoe vind je de weg? Onderstaand

Nadere informatie

WELKOM OP BERNRODE! ouderavond klas 1 woensdag 3 juni 2015

WELKOM OP BERNRODE! ouderavond klas 1 woensdag 3 juni 2015 WELKOM OP BERNRODE! ouderavond klas 1 woensdag 3 juni 2015 Programma: Kennismaken met de school Onderwijs op Bernrode KENNISMAKEN Ouderavond: introductie op Bernrode - wie doet wat? - informatie (begin)

Nadere informatie

Instructiekaart medewerkers Informatie over beoordelingsprocedure (nieuw) Jaarplanner Plattegrond van de school

Instructiekaart medewerkers Informatie over beoordelingsprocedure (nieuw) Jaarplanner Plattegrond van de school Inductietraject Het Stedelijk - Zutphen Het inductietraject is gericht op de ontwikkeling van startende docenten die per 1 september 2010 bij ons op school beginnen. Onder starter wordt verstaan iedereen

Nadere informatie

LeerWerkPlan VLO fase 1, Zwolle

LeerWerkPlan VLO fase 1, Zwolle Akkoord, 11-11-2009/HMJ - Laatste opdracht vervangen door iets anders (is gelijk aan 1 e verplichte opdracht, voegt dus niets toe). Je kunt dit ook eerst even afwachten: er doet zich waarschijnlijk wel

Nadere informatie

Voortgezet Onderwijs. Maatwerk bij incompany trainingen schoolbrede daltonontwikkeling certificaat leraar dalton VO dalton kort Nunspeet tweedaagse

Voortgezet Onderwijs. Maatwerk bij incompany trainingen schoolbrede daltonontwikkeling certificaat leraar dalton VO dalton kort Nunspeet tweedaagse Voortgezet Onderwijs Maatwerk bij incompany trainingen schoolbrede daltonontwikkeling certificaat leraar dalton VO dalton kort Nunspeet tweedaagse Www.daltondeventer.nl/nascholing Schoolontwikkeling op

Nadere informatie

FUNCTIEHANDBOEK PROTESTANTS CHRISTELIJK PRIMAIR ONDERWIJS LELYSTAD

FUNCTIEHANDBOEK PROTESTANTS CHRISTELIJK PRIMAIR ONDERWIJS LELYSTAD FUNCTIEHANDBOEK PROTESTANTS CHRISTELIJK PRIMAIR ONDERWIJS LELYSTAD FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Onderwijsassistent Codering PCPO09-206 Organisatie PCPO Lelystad Salarisschaal 5 Indelingsniveau IIc FUWASYS-advies

Nadere informatie

Leeromgeving en organisatie

Leeromgeving en organisatie Leeromgeving en organisatie Lesdoel Ik kan een les voorbereiden a.d.h.v. het lesplanformulier van Geerligs. Hoe word ik een goede leraar? Kunst of kunde? Kun je het leren: Ja/Nee Wat doe je hier dan nog?

Nadere informatie

ALEXANDER GIELE Competentiemonitor Ingevuld door : C.M.T. Ruppert Ingevuld op : 19 december 2013

ALEXANDER GIELE Competentiemonitor Ingevuld door : C.M.T. Ruppert Ingevuld op : 19 december 2013 ALEANDER GIELE Competentiemonitor Ingevuld door : C.M.T. Ruppert Ingevuld op : 19 december 2013 Deze monitor is ingevuld op basis van een eerste gesprek, een lesobservatie en een nagesprek (soms in andere

Nadere informatie

Competentieprofiel voor rekendocenten in het mbo

Competentieprofiel voor rekendocenten in het mbo Competentieprofiel voor rekendocenten in het mbo De indeling is gebaseerd op de SBL-competenties (Stichting Beroepskwaliteit Leraren) 1. Interpersoonlijk competent 1.1 Een goede leraar is interpersoonlijk

Nadere informatie

Protocol ECD. Masteropleiding Science Education and Communication (SEC)

Protocol ECD. Masteropleiding Science Education and Communication (SEC) Protocol ECD Masteropleiding Science Education and Communication (SEC) Versie juli 2011 1 Protocol ECD Inleiding Om het werkplekleren zo soepel mogelijk te laten verlopen worden in dit protocol de richtlijnen,

Nadere informatie

Hieronder krijgen jullie een woordje uitleg bij de clustertoewijzing, de inhoudelijke thema s en de aanspreekpunten.

Hieronder krijgen jullie een woordje uitleg bij de clustertoewijzing, de inhoudelijke thema s en de aanspreekpunten. Vakdidactiek in afstand: een handleiding voor cursisten Beste cursist Vanaf volgend semester volg jij specifieke vakdidactiek in de cluster van jouw vereiste bekwaamheid. Deze specifieke vakdidactiek wordt

Nadere informatie

Begeleiding van startende leerkrachten binnen CNS

Begeleiding van startende leerkrachten binnen CNS Begeleiding van startende leerkrachten binnen CNS Een aantal richtlijnen gesteld vanuit de nieuwe CAO Wat is de definitie van een startende leraar? Met de startende leraar wordt de leerkracht bedoeld die

Nadere informatie

Zelfstandig werken = actief en zelfstandig leren van een leerling. Het kan individueel of in een groep van maximaal 6 leerlingen.

Zelfstandig werken = actief en zelfstandig leren van een leerling. Het kan individueel of in een groep van maximaal 6 leerlingen. Zelfstandig werken Zelfstandig werken = actief en zelfstandig leren van een leerling. Het kan individueel of in een groep van maximaal 6 leerlingen. Visie Leerlinggericht: gericht op de mogelijkheden van

Nadere informatie

Allereerst willen wij de stagebegeleiders van harte bedanken voor uw inzet om onze studenten te begeleiden tijdens hun stage in de educatieve minor.

Allereerst willen wij de stagebegeleiders van harte bedanken voor uw inzet om onze studenten te begeleiden tijdens hun stage in de educatieve minor. Inhoudsopgave Voorwoord... 3 De inrichting van de educatieve minor... 4 Randvoorwaarden voor de stage van de educatieve minor... 6 Begeleiding van de stage... 6 Beoordeling van de stage... 7 Toegang tot

Nadere informatie

Handleiding Portfolio assessment UvA-docenten

Handleiding Portfolio assessment UvA-docenten Handleiding Portfolio assessment UvA-docenten najaar 2005 Inleiding In het assessment UvA-docent wordt vastgesteld welke competenties van het docentschap door u al verworven zijn en welke onderdelen nog

Nadere informatie

1. Interpersoonlijk competent

1. Interpersoonlijk competent 1. Interpersoonlijk competent De docent BVE schept een vriendelijke en coöperatieve sfeer in het contact met deelnemers en tussen deelnemers, en brengt een open communicatie tot stand. De docent BVE geeft

Nadere informatie

brede LD-functie/docent bovenbouw Havo/Vwo LD

brede LD-functie/docent bovenbouw Havo/Vwo LD Functienaam Salarisschaal brede LD-functie/docent bovenbouw Havo/Vwo LD Functiebeschrijving inclusief competenties Context De werkzaamheden worden uitgevoerd in de sector bovenbouw van het Havo/Vwo volgens

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Stichting Talent Leraar basisonderwijs LB

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Stichting Talent Leraar basisonderwijs LB FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING Leraar basisonderwijs LB januari 2013 Opdrachtgever Nieuwstraat 23 A 1621 EA Hoorn Auteur Paul Janssen Project 5POBA4560 FUNCTIE INFORMATIE Functienaam Leraar basisonderwijs

Nadere informatie

Bijlage 2-9. Richtlijnen voor de prestatie

Bijlage 2-9. Richtlijnen voor de prestatie Bijlage 2-9 Richtlijnen voor de prestatie Inleiding Tijdens de stage leveren studenten in feite voortdurend prestaties. Ze doen dingen die (nog) geen dagelijkse routine zijn, waar wilskracht en overtuiging

Nadere informatie

Werkgroep portfolio & coaching. portfolio handleiding

Werkgroep portfolio & coaching. portfolio handleiding portfolio handleiding Werkgroep portfolio & coaching 1 De plaats van portfolio in het leren op het VMBO. In enkele notities en werkdocumenten is het kader voor het nieuwe onderwijs geschetst. Dit komt

Nadere informatie