Pieter Zandt sg. Academische opleidingsschool (gecertificeerd) Opleidingsplan duale studenten. A. Trouwborst

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Pieter Zandt sg. Academische opleidingsschool (gecertificeerd) Opleidingsplan duale studenten. A. Trouwborst 2012-2013"

Transcriptie

1 Opleidingsplan duale studenten A. Trouwborst Pieter Zandt Sg. Kamperstraatweg 1a Pieter Zandt sg. Academische opleidingsschool (gecertificeerd)

2 Inhoud Voorwoord Inleiding Doelstelling Opleiden en begeleiden Lijst met afkortingen De begeleiding Wie spelen een rol bij de begeleiding? Taakomschrijvingen en urenverdeling tav duale studenten Wat wordt er van de studenten verwacht? Planning programma duale opleiding Tentamens Bijeenkomsten startende docenten (+ duaal 3) Mogelijke taken t.b.v. open leer- en werkopdrachten Overzicht Pedagogisch-didactische programma Meester in je vak Docentopleiders en vakcoaches

3 Voorwoord Het opleiden en begeleiden van studenten heeft in de afgelopen jaren een plek gekregen binnen de Pieter Zandt Sg. Ook voor de Pieter Zandt SG is het duidelijk dat het opleidingsschool zijn noodzakelijk en nuttig is. Daarvoor zijn twee oorzaken aan te wijzen: In de eerste plaats werd (en wordt) in toenemende mate de pijn van de vacaturenood gevoeld. Er moest iets gebeuren om jongeren te interesseren voor het leraarschap. Daarbij bestond de indruk dat jongeren heel makkelijk te verliezen zijn als niet juist op cruciale momenten in de beroepskeuze, namelijk aan het einde van het middelbaar onderwijs (HAVO/VWO/MBO) deze interesse aangewakkerd wordt voor een voor hen aantrekkelijk traject via deze duale trajecten. Een tweede reden voor de opzet van deze duale opleidingsstructuur is gelegen in het onderwijsbeleid. Het ministerie gaat bij de opleiding van onderwijsberoepen in toenemende mate uit van de opleidingsschool. Daarbij is de hoop en verwachting dat een meer bewuste rol van de school voor voortgezet onderwijs in de opleiding van docenten een positief effect kan hebben op het didactisch en pedagogisch klimaat op zo n school. Pieter Zandt Sg. is opleidingsschool geworden. Vanaf 2005 heeft de opleidingsschool een behoorlijke groei doorgemaakt. Van vier studenten in het cursusjaar 2004 naar achttien in dit cursusjaar. Er is ook flink geïnvesteerd in kwaliteit. Dat heeft in 2010 geresulteerd in het verkrijgen van het keurmerk. Behalve duale studenten en Meester in je vak studenten verzorgt de opleidingsschool vanaf cursusjaar 2011 ook het pedagogisch-didactische deel van de opleiding voor startende collega s die studeren bij Driestar educatief. In 2012 heeft de minister van onderwijs de opleidingsschool de status academisch gegeven met een daarbij behorende subsidie. Voor alle studenten, docentopleiders en vakcoaches is dit document ontwikkeld. In dit document wordt weergeven wat er van studenten, docentopleiders en vakcoaches verwacht wordt. Daarnaast de jaarplanning en andere zaken die voor zowel studenten als docentopleiders en vakcoaches van belang zijn. 3

4 1. Inleiding Binnen Pieter Zandt Sg. wordt een deel van de opleiding van duale studenten verzorgd. Voor hen is een opleidingsprogramma ontwikkeld. De opleiding wordt enerzijds uitgevoerd door een docentopleider. Deze verzorgt de algemene didactische opleiding. Anderzijds vindt er opleiding plaats door een vakcoach, waarbij een meer vakinhoudelijke begeleiding plaats vindt. 2. Doelstelling Doel van het opleidingsplan is de duale student bij de entree in onze school op te leiden, te coachen/begeleiden in zijn/haar ontwikkeling tot een vakbekwame docent voor het reformatorisch onderwijs in het algemeen en op Pieter Zandt Sg. in het bijzonder. Daarom zal er ook aandacht moeten zijn voor onze schooldoelstelling waarin o.a. aangegeven wordt dat wij vanuit onze reformatorische identiteit geroepen zijn leerlingen op te leiden en te vormen. Wij willen eraan bijdragen dat leerlingen zich bewust worden van hun verantwoordelijkheid in maatschappij, gezin en kerk. Wij willen onze leerlingen toerusten om die verantwoordelijkheid in hun situatie te kunnen aanvaarden en er naar te handelen, in overeenstemming met de hun geschonken gaven van hart, hoofd en handen. 3. Opleiden en begeleiden De projectgroep Opleiden in scholen; veelkleurig maatwerk heeft in een groendruk de duale opleidingsstructuur beschreven. De groendruk geeft vooral doelen aan zodat er ruimte is voor een schoolspecifieke invulling. De visie op wat een docent zou moeten zijn, is verwoord in het boekje essenties van het christelijk leraarschap. Bij duale trajecten gaat het in sterke mate om het leveren van een op maat gesneden leertraject. In de opleidingsschool kan de student daarom gebruik maken van de competenties die reeds verworven zijn en uiteraard werken aan nieuwe competenties die noodzakelijk zijn voor het optimaal functioneren als docent. Daarom is deze opleidingsstructuur in de eerste plaats: Competentiegericht Richtinggevend zijn de (reeds verworven) competenties van de student. In de opleiding wordt aangesloten bij het CTC (Competence Training Centre) van de (reguliere) lerarenopleiding van christelijke hogeschool de Driestar. Na twee jaar moet student voldoen aan de startbekwaamheden voor een leraar-inopleiding voortgezet onderwijs. Doel is na 4 jaar te voldoen aan de startbekwaamheden van docenten secundair onderwijs. De leervragen van de student zijn een belangrijk sturingsmechanisme voor de opleiding. 4

5 Op de Pieter Zandt sg. wordt in het vierde leerjaar een cirkelanalyse uitgevoerd. De uitkomsten van deze cirkelanalyse worden verwerkt in het portfolio van de student en vormen de basis voor het zelfreflectieformulier. In dit zelfreflectieformulier komen de conclusies die de student trekt uit de verkregen feedback. In het eerste en tweede en derde jaar wordt gebruikt gemaakt van een competentiescoreformulier in niveaus. Ervaringsgericht Uniek voor dit duale traject is dat studenten, meer dan in de reguliere lerarenopleiding, vooral leren door ervaring op de werkplek. Dit is een belangrijk aspect van het onderwijskundig concept van de duale trajecten. Dit stelt natuurlijk voorwaarden aan de leeromgeving, opleiding, begeleiding en aan de student zelf. Om het werkplekleren in een krachtige leeromgeving te laten plaatsvinden is vereist dat: leeractiviteiten van student zijn ingebed in de context van de opleidingsschool. Daarvoor krijgen de studenten op de Pieter Zandt sg. dezelfde faciliteiten als alle docenten; de student eigenaar is van zijn/haar opleiding en derhalve hij/zij actief deelneemt aan de leeractiviteiten; gebruik gemaakt wordt van de ervaringen van studenten als (mede-)uitgangspunt voor het aanbieden van theorie; bij de opleiding gefocust wordt op samenwerking met docentopleider en collegialiteit in begeleiding (door gehele docententeam). Dit wordt op de Pieter Zandt sg. bereikt door er voor te zorgen dat docentopleider en student op dezelfde locatie werken. Omdat de studenten als groep nadrukkelijk voorgesteld worden aan het totale team en zij deel uitmaken van hetzelfde deelteam als de docentopleider, wordt samenwerking en collegialiteit optimaal bevorderd; er de mogelijkheid is voor studenten om te experimenteren met nieuwe vaardigheden binnen de context van reële lessituaties. Binnen de Pieter Zandt sg. wordt dit door het hele team mogelijk gemaakt. Lokalen staan altijd open voor studenten; in de begeleiding gewerkt wordt met onmiddellijke steun en feedback in de vorm van (collegiale) coaching. Op de Pieter Zandt sg. maken hier met name gebruik van School Video Interactie Begeleiding. Hiervoor zijn de docentopleiders geschoold; de docentopleiders veranderingen in gedrag en opvattingen van studenten (en beginnende docenten) zien als een langdurig en continu leerproces; er ondersteuning is van de schoolleiding die uitstraalt dat deze leeractiviteiten belangrijk zijn voor de school, hetgeen zich o.a. uit in facilitering. Pieter Zandt sg. heeft in het kader van het functiewaarderingssysteem ervoor gekozen om docentopleiders te waarderen met een LC-functie en de opleidingscoördinator met een LD-functie; in de begeleiding van het leerproces van de student een opklimming van begeleid leren naar zelfverantwoordelijk leren plaatsvindt; Op de Pieter Zandt sg. worden enkele malen per jaar intervisiebijeenkomsten georganiseerd voor de duale studenten. Op deze manier wordt ervoor gezorgd dat duale studenten als groep elkaar steunen en van elkaar leren. 5

6 Op de Pieter Zandt sg. wordt een aantal keer per jaar bijeenkomsten georganiseerd, waarbij verschillende aspecten van het lesgeven aan bod komen. Met behulp van videobeelden krijgen studenten inzicht in o.a. basiscommunicatie, gespreksvoering, instructie geven, onderwijsleergesprek, klassengesprek, activerende didactiek enz. Doordat er ook veel geoefend wordt tijdens de bijeenkomsten kunnen de studenten in een veilige setting deze aspecten van het lesgeven zich eigen maken. Tijdens de colleges over de verschillende thema s waarmee duale studenten zich moeten bezighouden, wordt o.a. de tentamenstof behandeld. Modulaire aanpak De opzet van de duale trajecten is modulair van aard. De hogeschool verzorgt het aanleveren van deze modules, die de studenten op de school voor VO kunnen uitwerken. De uitwerking van deze modules wordt verzameld in een portfolio. Modules worden ontworpen op basis van startbekwaamheden en kritische situaties. Iedere module is voorzien van leerdoelen (zoals in studiewijzers). Om ervoor te zorgen dat studenten het overzicht houden, laten de docentopleiders op de Pieter Zandt sg. de studenten een planning per module maken. Op deze manier wordt voorkomen dat studenten onverhoopt achter zouden komen met hun studie. Toerusting en vorming Naast deze praktische invulling is specifiek voor het reformatorisch onderwijs van belang dat de studenten ook toegerust en gevormd worden. De identiteit van het reformatorisch onderwijs en de levensbeschouwelijke achtergronden daarvan moeten meer zijn dan alleen een aanduiding. In het curriculum van de opleiding op de opleidingsschool zullen toerustings- en vormingsaspecten zijn opgenomen. Hoewel in alle aangeboden modules dit thema naar voren komt, is er nadrukkelijk aandacht voor dit aspect in de module Persoonlijke Vorming Daarnaast zullen namens het directieoverleg reformatorisch onderwijs centraal deze aspecten belicht worden. Dit vindt plaats in de cursus godsdienstig pedagogische vorming. Duale studenten volgen deze cursus na het afronden van hun opleiding. 4. Lijst met afkortingen DOBT Do Vc P.L. Docenten Opleiding en Begeleidingsteam docentopleider Vakcoach Praktijklocatie 6

7 5. De begeleiding 5.1. Wie spelen een rol bij de begeleiding? De volgende functionarissen spelen een rol in de begeleiding: De vakcoach, iemand uit dezelfde vakgroep. Geeft begeleiding op vakgebied, vakdidactiek en vakinhoud, toetsing, methodes, lesmateriaal, etc. De docentopleider, verzorgt de algemeen didactische begeleiding. De coördinator DOBT, hij is de eindverantwoordelijke m.b.t. het functioneren van het DOBT schoolbreed. De teamleider, zorgt voor introductie bij personeel en leerlingen, houdt functioneringsen beoordelingsgesprekken, is aanspreekpunt op school bij conflictsituaties, verlofaanvragen, begeleiding bij langdurige ziekte of afwezigheid, etc. Is verantwoordelijk voor de beoordeling van de (beginnende) docenten, gaat op lesbezoek, draagt voor aan centrale directie m.b.t. beoordeling en benoeming. (3 e en 4 e jaar) Het College van Bestuur, benoemt de beginnende docenten. 5.2 Taakomschrijvingen en urenverdeling tav duale studenten Taakomschrijving van een docentopleider (Do) De docentopleider draagt de eerstelijnszorg voor de opleiding van de aan hem/haar toevertrouwde student. De volgende werkzaamheden behoren tot de taak van de docentopleider(de werkzaamheden verschillen per leerjaar): 1 gesprekken voeren van de volgende aard kennismaken planning en voortgang resultaten vooruitzichten persoonlijke en andere problemen bespreken van de gemaakte opdrachten door de student bespreken van de reflectieverslagen bespreken van het portfolio 2 bezoeken van lessen (algemeen didactische begeleiding) 3 hulp bieden bij schoolgerelateerde zaken als het uitleggen van het jaarplan van de Pieter Zandt SG. 7

8 het verzorgen van een dag- en weekopening invullen en afhandelen van meldbrieven invullen melkkaart gebruik maken van Pieter Zandt mail gebruik maken van Magister invullen determinatiegegevens voorbereiden rapportenvergadering voorbereiden ouderavond voorbereiden laatste schoolweek 4 School Video Interactie Begeleiding basiscommunicatie effectieve leerkrachtcommunicatie diverse onderwijsactiviteiten, zoals onderwijsleergesprek, klassengesprek, instructie geven, groepswerk, activerende didactiek gespreksvoering Taakomschrijving van een vakcoach (Vc) De vakcoach verzorgt de vakinhoudelijke begeleiding. De volgende werkzaamheden horen tot de taak van de vakcoach: 1. Bespreken van lesschema s 2. Bespreken van specifieke aanpak van bepaalde vakonderdelen 3. Hulp bieden bij de leerstofplanning Taakomschrijving coördinator DOBT De coördinator is de spil in de begeleiding van duale studenten. Hij verzorgt: 1. de organisatie van de begeleiding materiaal- en informatievoorziening toewijzing coaches planning taken en bijeenkomsten 2. de coördinatie van de begeleiding ordening van taken en werkzaamheden regeling van activiteiten ordening en afstemming scholing en training 3. het toezicht op de begeleiding controle op sturing van activiteiten van vakcoaches en docentopleiders controle op taken van vakcoaches en docentopleiders 8

9 4. de organisatie, coördinatie en uitvoering wat betreft training en nascholing opzetten voor gemeenschappelijke bijeenkomsten van DOBT planning en afstemming binnen jaarrooster afstemming op opvattingen van de school m.b.t. begeleiding duale studenten verslaglegging/logboek 5. het onderhouden van periodieke individuele contacten (in nader te bepalen frequentie). 6. zorg dragen voor vervanging van uitvallende coaches (in overleg met de vakgroepleider). 7. zorgen dat de begeleiding zo regelmatig mogelijk verloopt. 8. verantwoording afleggen aan de locatiedirecteur Kampen over: de contacten de organisatie de coördinatie 9. het dragen van verantwoordelijkheid om het concept begeleiding verder te verbeteren Taakomschrijving teamleider (Dit geldt t.a.v. de 3 e en 4 e jaars studenten) 1. Geeft steun op pedagogisch vlak: Haalt leerlingen uit de les als in bepaalde klassen zaken verkeerd lopen. Geeft een goede rugdekking geven aan de te begeleiden duale student (absolute voorwaarde). Grijpt in als de duale student zijn/haar volledige taak niet meer aan kan. Bijv. door aanpassing van de lesomvang en/of klassengrootte. Dit in overleg met de coördinator DOBT en het hoofd roosterkamer. Onverwachte lesuitval moet altijd zo snel mogelijk worden gemeld bij de roosterkamer! Is aanspreekpunt voor vragen m.b.t. de dagelijkse gang van zaken Urenverdeling In onderstaand overzicht is te zien hoeveel uur een docentopleider en de vakcoach, krijgen voor de opleiding, begeleiding cq. beoordeling van duale studenten. Docentopleider Vakcoach Duaal Duaal Duaal (10 uur als het een student betreft die voor het eerst op de PZ is) Duaal

10 6. Wat wordt er van de studenten verwacht? De eerstejaars student woont wekelijks minimaal 6 lessen bij ten behoeve van observaties voor de verschillende opdrachten. Als de student slechts één dag op de praktijklocatie is, dan worden minimaal 3 lessen bijgewoond. Alle studenten wonen de colleges betreffende het pedagogisch-didactische deel verplicht bij. Als een student een bijeenkomst mist, moet in plaats daarvan een vervangende opdracht gemaakt worden. De credits voor de betreffende module worden pas toegekend als de vervangende opdracht is ingeleverd (en alle overige opdrachten van de module gemaakt zijn) De eerste- en tweedejaars studenten hebben minstens één keer per week contact met hun docentopleider om de opdrachten met hem te bespreken. De eerste- en tweedejaars studenten zijn in principe tussen 08:45 uur en 15:15 uur op de praktijklocatie. In overleg met de docentopleider kan in individuele gevallen hiervan afgeweken worden. Voor de derde- en vierdejaars studenten geldt deze verplichting alleen voor de dinsdag (opleidingsdag) De tweedejaars student geeft verspreid over het jaar minimaal 75 lessen. De tweedejaars studenten mogen pas gaan lesgeven als het pedagogisch-didactische deel van het 1 e jaar geheel is afgesloten. In geval van ziekte melden de eerste- en tweedejaars studenten zich af bij hun eigen docentopleider. Als de tweedejaars studenten op die dag les moeten geven, melden zij zich ook af bij de betreffende vakdocent waarvan zij de klas zouden overnemen. De derde- en vierdejaars studenten melden zich af bij de roostermaker. Dit moet tussen 07:00 en 07:15 uur gedaan worden via telefoonnummer Als de ziekmelding gedaan wordt, zal worden gevraagd hoe lang men denkt ziek te zijn. Zonder tegenbericht gaat de roosterkamer er dan van uit dat je op de aangegeven dag weer les gaat geven. Als dit niet het geval is, moet er worden gebeld dat je nog niet kunt lesgeven. 10

11 7. Planning programma duale opleiding Duaal 1 Duaal 2 Duaal 3 PV (Persoonlijke Vorming) 18 sept. > = GnW = Tr 25 sept. > = GnW 2 okt. > = GnW RG1 (Relatie en Gezag) 09 oktober 1 t/m 4 16 oktober 1 t/m 4 LO1 (Leeromgeving en organisatie) 04 december 1 t/m 4 11 december 1 t/m 4 OU1 (Ontwikkeling en Uniciteit) 05 februari 1 t/m 4 12 februari 1 t/m 4 VR1 (Verantwoordelijkheid en Relatie) 26 maart 1 t/m 4 02 april 1 t/m 4 PV1 (Persoonlijke Vorming) 18 sept. > = GnW 25 sept. > = Tr = GnW 02 okt. > = GnW RG2 (Relatie en Gezag) 30 oktober 1 t/m 4 6 november 1 t/m 4 LO2 (Leeromgeving en organisatie) 18 december 1 t/m 4 (3 e + 4 e uur Tr + Jpt) 08 januari 1 t/m 4 (3 e + 4 e uur Tr +Jpt) OU2 (Ontwikkeling en Uniciteit) 26 februari 1 t/m 4 05 maart 1 t/m 4 PV2 (Persoonlijke Vorming) 18 sept. > = GnW 25 sept. > = GnW 02 okt. > = Tr = GnW RG3 (Relatie en Gezag) 13 november 1 t/m 4 27 november 1 t/m 4 LO3 (Leeromgeving en organisatie) 15 januari 1 t/m 4 29 januari 1 t/m 4 OU3 (Ontwikkeling en Uniciteit) 12 maart 1 t/m 4 19 maart 1 t/m 4 VR2 (Verantwoordelijkheid en Relatie) 09 april 1 t/m 4 16 april 1 t/m Tentamens Duaal 1 Duaal 2 Duaal 3 6 november: RG1 18 december: LO1 5 februari: Hertentamens RG1 en LO1 26 maart: OU1 14 mei: VR1 4 juni: Hertentamens OU1 en VR1 18 december: RG2 5 februari: Hertentamen RG2 14 mei: PV en OU2 4 juni: Hertentamens PV en OU2 18 december: RG3 5 februari: Hertentamen RG3 11

12 Duaal 1 Duaal 2 Duaal 3 Inleveren Portfolio (bij opleidingscoördinator) Portfolio assessment (jaar 1 en 3) 18 juni e week van januari 1 e jaars: 3 e jaar Gerrit Jager Aleid v.d. Berg Pieter Avé Erwin Kooiman Remy Keizer Anne Brand Reinier van Klinken Heleen van Vreeswijk 7.2 Bijeenkomsten startende docenten (+ duaal 3) Thema Leiding Datum en tijd Dag- en weekopening Johan Schouls / Arie Trouwborst 5 sept. 15:30-17:00 Exegese Willem Johan v.d. Galiën / Arie 19 sept.15:30-17:00 Trouwborst Stem en houding Wouter Klaassen / Arie Trouwborst 26 sept.14:45-19:30 Basiscommunicatie Jan Kees v.d. Hart / Arie Trouwborst 17 okt. 14:45 19:30 Gespreksvoering Jan Kees v.d. Hart / Arie Trouwborst 21 nov.14:45 19:30 Lastig gedrag Willem Hartskamp / Arie Trouwborst 9 jan. 14:45 19:30 12

13 8. Mogelijke taken t.b.v. open leer- en werkopdrachten DOCENTEN ASSISTEREN a. leerlingen individueel begeleiden helpen in de mediatheek helpen bij huiswerkbegeleiding praten met leerlingen over hun problemen zorgleerlingen begeleiden zelfstandig werken begeleiden zieke leerlingen werk sturen b. lessen / klassen observeren een klas een dag volgen bij pestgedrag een leerkracht een dag volgen om inventarisatie te maken van hand-en spandiensten individuele leerlingen observeren om achter een leerprobleem te komen groepjes observeren i.v.m. planning leerstof, samenwerkingsopdrachten leerlingen observeren bij zelfstandig werken huiswerk begeleiden ICT-lessen assisteren practicum assisteren c. onderwijsproducten maken studiewijzers maken toetsen maken op de computer toetsen nakijken vastleggen toetsresultaten materialen voorbereiden / klaarleggen / inkopen website voor sectie bouwen ontwikkelen van oefeningen nakijken van oefeningen uitschrijven van instructies dossiers samenstellen voor een vak literatuuronderzoek doen studieles assisteren d. voorbereiden en verwerken van toetsen MC-toetsen maken Correctie n.a.v. model mondeling overhoren toetsen ontwikkelen hertoetsen afnemen foutenanalyse maken e. verslag schrijven en reflecteren vergaderingen notuleren artikelen in schoolkrant schrijven over schoolse activiteiten of lessen studiedag bijwonen f. buitenschoolse activiteiten voorbereiden en mede uitvoeren werkweek assisteren excursies organiseren open dag assisteren sportdag assisteren 13

14 g. mede organiseren en begeleiden van excursies excursies voorbereiden brieven maken financiën regelen h. lesgeven hobby s uitbuiten meedraaien in mentoraat speelse werkvormen bedenken vakgroep tot dienst zijn uitvoerende opdrachten begeleiden toezien op een uitvoering van opdrachten MENTOREN ASSISTEREN met externe hulpverleners kennis maken projecten voorbereiden over maatschappelijke zaken in dienst van mentoraat leerlingen observeren sociogram maken mentoronderzoek/enqueteren groepje begeleiden b.v. na ziekte bemiddelen bij conflict VAKGROEP ASSISTEREN overleg notuleren actielijst bewaken toetsenbank maken methodes screenen inhaaltoets maken ICT-TAKEN ICT- rijk leermateriaal maken: m.b.v. Webquest / Thinkquest opdrachten rond simulaties assisteren bij ICT-lessen assisteren in openleercentrum ondersteuning bij maken werkstukken door leerlingen website ontwikkelen voor team assisteren ict-coördinator inrichten van e-leeromgeving digitaal portfolio personeel assisteren bij gebruik van vakspecifieke software TAKEN VOOR DE SCHOOLORGANISATIE bij andere niveaus binnen vak meekijken vergaderingen bijwonen assisteren in open leercentrum toetsen afnemen toetsen nakijken administratie leerlingen bijhouden assisteren in practicum- en praktijklessen assisteren in lessen m.b.t. meervoudige intelligentie oriëntatie op organisatie van de unit (interviews, etc.) documentatie bijhouden mediatheek ondersteunen bijwonen vergaderingen bijwonen studiedag bijwonen werkgroepen/commissies stageplaatsen werven administratie bijhouden surveilleren bij toetsen klaslokaal inrichten klaslokaal opruimen surveilleren in pauzes onderzoek in de buurt uitvoeren schoolkrant ondersteunen website assistentie Computeronderhoud ouderavond assistentie practicum onderhoud Als je extra opdrachten uitvoert, leg dit dan vast in je portfolio!! Dan alleen kunnen de credits worden toegekend. 14

15 9. Overzicht Pedagogisch-didactische programma Jaar Fase september oktober november december januari februari maart april mei juni Portfolio-assessment 1 Propedeuse introductie RG1 LO1 OU1 VR1 2 1 RG2 LO2 Proefassessment OU2 Assessment PV1 LIO-assessment 3 2 PV2 RG3 LO3 OU3 Minor 4 LIO Afst. Minor LIO / onderzoek minor / eindassessment RG = Relatie en Gezag LO = Leeromgeving en Organisatie OU = Ontwikkeling en Uniciteit VR = Verantwoordelijkheid en Relatie PV = Persoonlijke Vorming 15

16 Inhoud Relatie en Gezag 1 Relatie en Gezag 2 Relatie en Gezag 3 - wat is goed onderwijs - pedagogisch klimaat - omgaan met jezelf - verkenning leefwereld leerlingen - omgaan met conflicten - kernkwadranten - begin van een les - gesprek met individuele leerling - omgaan met spanning - relatie, gezag, kennen, erkennen, macht - roos van Leary - omgaan met ouders - opstellen van regels - bewust leidinggeven - omgaan met je team, leidinggevende, - non-verbale communicatie - sociogram collega s - dagopening Portfolio-opdracht - presentatie pedagoog (Golverdingen of Ter Horst) - begin van een les - roos van Leary - opvoeden, een opgave (Narramore) - sociogram - leren van de oudheid tot de Reformatie - kernkwadrant Stage-opdracht - waarden en normen - begin van een les - non-verbale communicatie - dagopening (drie klassen) - vergadering - oudergesprek Reflectie - het stellen van leervragen - Reflectiecyclus Korthagen (fase 2 en 3) Literatuur - Golverdingen, Inspirerend onderwijs - Ter Horst, Wijs me de weg - Van Geel, Lichaamstaal - Diverse artikelen - Geerligs & Van der Veen, Lesgeven en zelfstandig leren - Muynck & Kalkman, Perspectief op leren. - Narramore, Opvoeden. Een opgave. - Geerligs & Van der Veen, Lesgeven en zelfstandig leren - Gieligs, Konig & Lap, Begeleiden van de groep - Nieuwenbroek, Tienminutengesprekken met ouders - Servaes & Visser, Orde Afsluiting - Schriftelijk tentamen - Schriftelijk tentamen - Schriftelijk tentamen 16

17 Inhoud Leeromgeving en Organisatie 1 Leeromgeving en Organisatie 2 Leeromgeving en Organisatie 3 - Sleutelvragen - krachtige leeromgeving - Kag-Al - Didactisch model Van Gelder - lessenserie - Verhalend ontwerpen - Directe instructie - werkvormen - Traditionele vernieuwingsscholen - Werkvormen - toetsen maken - Lesplan volgens CoachJezelf - onderwijsleergesprek Portfolio-opdracht - leerstofanalyse - leerdoelen - werkvormen - leren in de Bijbel - lesplan - onderwijsleergesprek - onderwijsleerproces - traditionele vernieuwingsschool: literatuurstudie en presentatie Stage-opdracht - drie lessen volgens lesplan - onderwijsleergesprekken - lessenserie, met verantwoording en toets - lesopzet Kag-Al / verhalend ontwerpen - traditionele vernieuwingsschool: bezoek stageschool Reflectie - succeservaringen, video - reflectieve cyclus, discrepantie Literatuur - Geerligs & Van der Veen, Lesgeven en zelfstandig leren - Melief e.a., Leren van Lesgeven - Muynck & Kalkman, Perspectief op leren - Schelleken, Resultaatgericht doceren - Vonk, CoachJezelf - Ebbens, Samenwerkend leren - Ebens, Actief leren - Geerligs & Van der Veen, Lesgeven en zelfstandig leren - Hoogeveen & Winkels, Het didactisch werkvormenboek - Bolhuis, Hoorn en Veldhuis, Kennis als gereedschap, actief leren - Vos e.a., Scenario s voor actief leren - Naar keuze door student Afsluiting - Schriftelijk tentamen - Lessenserie met toets, verantwoording en reflectie - lesopzet Kag-Al / verhalend ontwerpen - traditionele vernieuwingsschool: bezoek stageschool, literatuurstudie en presentatie 17

18 Inhoud Ontwikkeling en Uniciteit 1 Ontwikkeling en Uniciteit 2 Ontwikkeling en Uniciteit 3 - Jeugdculturen - Leerling in context / contextuele - meervoudige intelligentie - Leefwereld pubers leerlingbegeleiding - externe begeleiding - Peergroep - Havo/vwo leerling - leerprobleem - Opvoedingsstijlen - Leerstijlen van Kolb - gedragsprobleem - Stromingen in ontwikkelingspsychologie - Onderwijsbestel - Identiteit en moraliteit (Erikson) - Leertheorieën - Identiteitsontwikkeling - Vmbo-leerling - Risicofactoren bij ontwikkeling - Leerlingzorg & mentoraat - Maatschappeljke stage - Lwoo-leerling Portfolio-opdracht - Portret van een vmbo-2 leerling - Onderwijsbestel - Leerstijlen van Kolb - Leertheorieën - Leerlingzorg - Maatschappelijke stage - LWOO - presentatie leer-/gedragsprobleem Stage-opdracht - Subculturen - pestprotocol - meervoudige intelligentie: les Reflectie - incidentmethode - ganzenbordspel Literatuur - De Wit, Psychologie van de adolescentie - Waterink, Puberteit - Diverse artikelen - Boekaerts & Simons, Leren en Instructie - Golverdingen, Inspirerend onderwijs - Bakker-de Jong & Mijland, Handboek voor elke mentor - Bakker-de Jong & Mijland, Handboek voor elke mentor - De Wit e.a., Psychologie voor de adolescentie - Naar keuze door student Afsluiting - Schriftelijk tentamen - Schriftelijk tentamen - Schriftelijk tentamen - Presentatie leer-/gedragsprobleem 18

19 Inhoud Portfolio-opdracht Stage-opdracht Verantwoordelijkheid en Relatie 1 - Groepsdynamica - Gesprekken met leerlingen - Samenwerkend leren - Metacognitie - Leerlingen activeren - Discussievormen - Leerlingen activeren - discussievormen Persoonlijke Vorming 1 Persoonlijke Vorming 2 - Ethiek van het docentschap - Maatschappelijke vorming - Media-educatie / mentorles erover - Geschiedenis van het christelijk onderwijs - Vrijheid van onderwijs - Apologetiek - Vrijheid van onderwijs politiek standpunt - Artikel Telder-stichting - Ethische zaken - Mentorles media-educatie - Interview werk en christen-zijn - Zwarte school - Eigen visie n.a.v. beroepsbeeld / essay Bram de Muynk / Perspectief op leren Reflectie - leren reflecteren (fase 2): memoparade of incidentmethode - observeren - metaforen en beelden - oefening kolommen Literatuur - Ebbens, Samenwerkend leren - Geerligs & Van der Veen, Lesgeven en zelfstandig leren - Gielis, Konig & Lap, Begeleiden van de groep - De Muynck & Kalkman, Leren in perspectief - De Muynck & Kalkman, Perspectief op leren - Naar keuze van de student Afsluiting - Schriftelijk tentamen - Essay 19

20 10. Meester in je vak Meester in je vak- studenten volgen een eigen programma. Zij zijn één dag per week op school. Deze studenten worden voor deze dag betaald als onderwijsassistent. Een dag voor een mijv-student ziet er als volgt uit: - De student mag 2 uur ingezet worden voor allerlei taken voor school (afnemen repetitie, nakijken voor een docent, kopieerwerk enz. enz.) - Van de overige 6 uur is de mijv-student minimaal 2 uur in de les bij een vakcollega t.b.v. observaties - De overige uren worden besteed aan het uitwerken van opdrachten / nabespreken van opdrachten 20

21 11. Docentopleiders en vakcoaches Jaar Student Locatie Docentopleider uren Vakcoach Uren 1 1 Pieter Avé K Arie Trouwborst 50 Krijn Polinder Reinier van Klinken K Arie Trouwborst 50 Willem v.d. Belt Remy Keizer K Jacob Cretier 50 Klazina Logtenberg Gerrit Jager U Hein Ras 50 Cees Bakker /3 Aleid van den Berg U Hein Ras 50 Marco Brouwer Anne Lize Versteeg S Netty Stelwagen 50 Willem Hartskamp Annemieke ten Brinke K Arie Trouwborst 50 Martin Goossen Wijnanda Westerink IJ Jan Kees van der Hart 40 Henk de Bruin Anne Brand K Jacob Cretier 50 Klazina Logtenberg /3 Erwin Kooiman K Jan Kees van der Hart 50 Willeke de Weerd Heleen van Vreeswijk K Arie Trouwborst 50 Arjan van t Zelfde Marjon ter Harmsel K Arie Trouwborst 40 Gerjanne van Lagen Eline Geneugelijk S Netty Stelwagen 50 Erik Beltman Eline Geneugelijk K Jacob Cretier 50 Gerjanne van Lagen Arjanne Schouls IJ Jan Kees v.d. Hart 50 Jaap Gouman Gerrinda Ligtenberg S Netty Stelwagen 50 Herman van der Belt Femke Visscher K Arie Trouwborst 50 Henry Pierik Anneleen van Duinen K Jan Kees van der Hart 50 Martin Goossen Josien Schuitemaker S Netty Stelwagen Karin Romkes K Arie Trouwborst Jan van Putten IJ Jan Kees van der Hart 21

Studiegids 2013-2014. Initiële hbo-bacheloropleiding leraar Humanistisch vormingsonderwijs en Levensbeschouwing (HL)

Studiegids 2013-2014. Initiële hbo-bacheloropleiding leraar Humanistisch vormingsonderwijs en Levensbeschouwing (HL) Studiegids 2013-2014 Initiële hbo-bacheloropleiding leraar Humanistisch vormingsonderwijs en Levensbeschouwing (HL) COLOFON Uitgave van: Stichting HVO Humanistisch centrum voor onderwijs en opvoeding Titel:

Nadere informatie

Bijlage 4 bij Kritische Reflectie ROSRijnland 2015. Opleidingsplan. Opleidingsplan versie 14-15

Bijlage 4 bij Kritische Reflectie ROSRijnland 2015. Opleidingsplan. Opleidingsplan versie 14-15 Bijlage 4 bij Kritische Reflectie ROSRijnland 2015 Opleidingsplan 1 Inhoud Bijlage 1. De Academische Opleidingsschool ROSRijnland (3) 1.1. Oorsprong en karakter van het samenwerkingsverband 1.2. Structuur

Nadere informatie

Interfacultair Centrum voor Lerarenopleiding, Onderwijsontwikkeling en Nascholing. Afdeling Voortgezet Onderwijs. sectie LERARENOPLEIDING

Interfacultair Centrum voor Lerarenopleiding, Onderwijsontwikkeling en Nascholing. Afdeling Voortgezet Onderwijs. sectie LERARENOPLEIDING STUDIEGIDS ICLON Interfacultair Centrum voor Lerarenopleiding, Onderwijsontwikkeling en Nascholing Afdeling Voortgezet Onderwijs sectie LERARENOPLEIDING 2010/2011 ICLON Afdeling Voortgezet Onderwijs Willem

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR BIOLOGIE 2012-2013

Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR BIOLOGIE 2012-2013 Studiegids Bacheloropleiding LERAAR BIOLOGIE 2012-2013 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1

Nadere informatie

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o.

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk 2 Bedoeld om te schitteren! Het bestuur van de Stichting Christelijk (SCO Delft e.o.) heet u en uw kind(eren)van harte welkom bij basisschool. Wij waarderen uw keuze om uw kind(eren)

Nadere informatie

30. Begeleiding van (nieuwe) werknemers in de school

30. Begeleiding van (nieuwe) werknemers in de school 30. Begeleiding van (nieuwe) werknemers in de school Inhoudsopgave Inleiding Nieuwe werknemers in het onderwijs Begeleiding van (nieuwe) werknemers in de school Inhoud begeleiding en introductie voor nieuwe

Nadere informatie

Cursushandhandleiding Leren & Werken jaar 3 en 4 voor collega s in opleiding met een onderwijsbevoegdheid (CiO+)

Cursushandhandleiding Leren & Werken jaar 3 en 4 voor collega s in opleiding met een onderwijsbevoegdheid (CiO+) Cursushandhandleiding Leren & Werken jaar 3 en 4 voor collega s in opleiding met een onderwijsbevoegdheid (CiO+) Codes LERS3B03X, LERS3C02X, LERS4C04X (voltijd) Codes LERS3B03D, LERS3C02D, LERS4C04D (deeltijd)

Nadere informatie

Anders voor de klas na leergang Puberbrein

Anders voor de klas na leergang Puberbrein Anders voor de klas na leergang Puberbrein En verder: Carmel kiest voor Master in Educational Leadership p.5 Master-docenten vliegwiel voor schoolontwikkeling p.7 Nieuw: Pedagogisch en Opbrengstgericht

Nadere informatie

GOED GROEN* TEVREDEN Schoolplan 2012-2016

GOED GROEN* TEVREDEN Schoolplan 2012-2016 GOED GROEN* TEVREDEN Schoolplan 2012-2016 Positief advies directie: 14 november 2013 Instemming MR: Ter informatie naar bestuur: Ter kennisgeving Raad van Toezicht: INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 1 ONDERWIJSGROEP

Nadere informatie

Nieuwe scholen nieuwe vragen

Nieuwe scholen nieuwe vragen Nieuwe scholen nieuwe vragen R&D project 2008-2010 Onderzoeksvraag: Wat zijn bij het schoolconcept passende arrangementen waarmee nieuwe docenten zich kunnen inwerken en gelijktijdig een bijdrage kunnen

Nadere informatie

Goed in verschillen Professionaliteit in het omgaan met verschillen in het voortgezet onderwijs

Goed in verschillen Professionaliteit in het omgaan met verschillen in het voortgezet onderwijs Goed in verschillen Professionaliteit in het omgaan met verschillen in het voortgezet onderwijs Klaas Hiemstra Jacqueline Schoones Otto de Loor Dini van Donselaar APS is een toonaangevend onderwijsadviesbureau

Nadere informatie

DON BOSCO COLLEGE VOLENDAM

DON BOSCO COLLEGE VOLENDAM SCHOOLGIDS SCHOOLJAAR 2014/15 DON BOSCO COLLEGE VOLENDAM Pagina 1 Pagina 2 VOORWOORD Geachte ouder(s)/verzorger(s), leerlingen en andere belangstellenden, Voor u ligt de schoolgids van het Don Bosco College

Nadere informatie

Cursussen, trainingen en workshops 2012-2013. Alliantie VO en Havo Notre Dame des Anges

Cursussen, trainingen en workshops 2012-2013. Alliantie VO en Havo Notre Dame des Anges Cursussen, trainingen en workshops 2012-2013 Alliantie VO en Havo Notre Dame des Anges 1 Beste collega, Bijgaand bieden wij u onze opleidingsbrochure aan met informatie over de cursussen, trainingen en

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015 Graaf Jan van Montfoortschool

Schoolgids 2014-2015 Graaf Jan van Montfoortschool Graaf Jan van Montfoortschool Samen leven, samen leren VOORAF Hierbij presenteren wij u de nieuwe schoolgids voor het cursusjaar 2014-2015. Een schoolgids geeft een kijkje in de school. Met deze schoolgids

Nadere informatie

Avicenna College Schoolplan 2014-2015

Avicenna College Schoolplan 2014-2015 Avicenna College Schoolplan 2014-2015 Op weg naar excellent, islamitisch voortgezet onderwijs. Rotterdam, september 2014 Rotterdam Inhoud 1. Inleiding 3 2. Waar gaat het ons om? 4 3. Wat gaan we doen?

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN MONTESSORI COLLEGE TWENTE 2013-2017

STRATEGISCH BELEIDSPLAN MONTESSORI COLLEGE TWENTE 2013-2017 STRATEGISCH BELEIDSPLAN MONTESSORI COLLEGE TWENTE 2013-2017 Voorwoord Het Montessori College Twente kent een organisatiestructuur van vijf units (twee parallelle onderbouwunits en drie bovenbouwunits:

Nadere informatie

1.1. Naam 5 1.2. Richting 5 1.3. Directie 5 1.4. Situering 5 1.5. Schoolgrootte 6

1.1. Naam 5 1.2. Richting 5 1.3. Directie 5 1.4. Situering 5 1.5. Schoolgrootte 6 Schoolgids 2013-2014 Voorwoord 4 1. De school 5 1.1. Naam 5 1.2. Richting 5 1.3. Directie 5 1.4. Situering 5 1.5. Schoolgrootte 6 2. Visie en missie 7 2.1. Identiteit 7 2.2. Opvoedkundig 7 2.3. Maatschappelijk

Nadere informatie

Welkom op het CCZ! Heeft u vragen, dan kunt u altijd contact met ons opnemen via info@ccz.nu of via 030 691 65 51.

Welkom op het CCZ! Heeft u vragen, dan kunt u altijd contact met ons opnemen via info@ccz.nu of via 030 691 65 51. 30 Welkom op het CCZ! Sinds een aantal schooljaren is er gekozen geen papieren schoolgids meer te laten drukken uit respect voor het milieu. In deze download vindt u de schoolgids, zoals deze digitaal

Nadere informatie

Cursushandleiding De leraar, de leerling en het lesgeven OAR-PLEERLES-12. Lerarenopleiding. Instituut Archimedes Leerlijn Beroep bachelor vt / dt

Cursushandleiding De leraar, de leerling en het lesgeven OAR-PLEERLES-12. Lerarenopleiding. Instituut Archimedes Leerlijn Beroep bachelor vt / dt Lerarenopleiding Instituut Archimedes Leerlijn Beroep bachelor vt / dt Auteur Edy Ranada en Gitta Verhoeven Versie Definitief Hogeschool Utrecht Cursushandleiding De leraar, de leerling en het lesgeven

Nadere informatie

PiersonGids 2015/2016

PiersonGids 2015/2016 PiersonGids 2015/2016 1 Inhoudsopgave Woord vooraf... 3 Hoofdstuk 1 De school... 4 Opdracht en missie... 4 Profiel van de school... 4 De naam van de school... 4 Inrichting van de school... 4 Veilig klimaat...

Nadere informatie

Voorwoord. Inhoudsopgave

Voorwoord. Inhoudsopgave Inhoudsopgave 0. Voorwoord 1. Algemene informatie over de school 2. Het onderwijs op basisschool t Mulderke 3. De zorg voor de kinderen 4. De leerkrachten en het ondersteunende personeel 5. Contacten met

Nadere informatie

Voorwoord. Voor u ligt de geheel vernieuwde schoolgids van Chr. Basisschool De Hofvijver.

Voorwoord. Voor u ligt de geheel vernieuwde schoolgids van Chr. Basisschool De Hofvijver. Voorwoord Voor u ligt de geheel vernieuwde schoolgids van Chr. Basisschool De Hofvijver. De Hofvijver is een basisschool met twee locaties in de wijk Seghwaert. Eén van de locaties staat aan de Velddreef;

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. Christelijke Dalton Basisschool DE MATEN. Ieder kind is uniek, daarbij hoort uniek onderwijs. Inhoudsopgave

SCHOOLGIDS. Christelijke Dalton Basisschool DE MATEN. Ieder kind is uniek, daarbij hoort uniek onderwijs. Inhoudsopgave SCHOOLGIDS Christelijke Dalton Basisschool DE MATEN Ieder kind is uniek, daarbij hoort uniek onderwijs Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. De school 1.1 Algemene informatie 1.2 Woord vooraf 1.3 Grondslag en

Nadere informatie

EEN GOUDEN STANDAARD VOOR DE GYMNASIUMOPLEIDING. Rapport van de werkgroep Gouden Standaard

EEN GOUDEN STANDAARD VOOR DE GYMNASIUMOPLEIDING. Rapport van de werkgroep Gouden Standaard EEN GOUDEN STANDAARD VOOR DE GYMNASIUMOPLEIDING Rapport van de werkgroep Gouden Standaard maart 2014 1 Inhoudsopgave Voorwoord.......... 3 Hoofdstuk I: Profilering van de gymnasiumopleiding.... 5 Hoofdstuk

Nadere informatie

Inhoud VOORWOORD... 6 Gegevens over de school... 7 Aantal leerlingen... 7 Aantal personeelsleden... 7 Actieve ouders... 7 Aantal lokalen...

Inhoud VOORWOORD... 6 Gegevens over de school... 7 Aantal leerlingen... 7 Aantal personeelsleden... 7 Actieve ouders... 7 Aantal lokalen... Inhoud VOORWOORD... 6 Gegevens over de school... 7 Aantal leerlingen... 7 Aantal personeelsleden... 7 Actieve ouders... 7 Aantal lokalen... 7 De school beschikt verder over:... 7 DEEL A... 8 1. WAAR DE

Nadere informatie

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken Colofon Openbare basisschool De Twee Wieken Hoofdlocatie 2 e locatie Duivenvoorde 2-4 Roerdompstraat 3 3334 EH Zwijndrecht 3334 AG Zwijndrecht tel: 078-6123226

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Rijnlaan 103 5704HZ Helmond Tel.nr. 0492-592727 www.obsdestroom.nl Voorwoord Beste ouders, Voor u ligt de schoolgids 2014-2015 van Openbare Basisschool De Stroom. Elke school is anders, niet alleen in

Nadere informatie

havo/vwo Schoolgids 2014-2015

havo/vwo Schoolgids 2014-2015 havo/vwo Schoolgids 2014-2015 1 havo/vwo Het Lyceum Rotterdam voor kunst, wetenschap en ondernemen Van harte welkom! Alle leerlingen en ouders/verzorgers heet ik van harte welkom op Het Lyceum Rotterdam,

Nadere informatie

Schoolgids 2013-2014

Schoolgids 2013-2014 Schoolgids 2013-2014 2 Woord vooraf Voor u ligt de schoolgids voor het schooljaar 2013-2014. In deze gids informeren we de ouders en belangstellenden over de school, de visie en de inrichting van het onderwijs.

Nadere informatie

2015-2016. Studiegids. Post-hbo-opleiding Humanistisch Vormingsonderwijs voor groepsleerkrachten in het openbaar po

2015-2016. Studiegids. Post-hbo-opleiding Humanistisch Vormingsonderwijs voor groepsleerkrachten in het openbaar po 2015-2016 Studiegids Post-hbo-opleiding Humanistisch Vormingsonderwijs voor groepsleerkrachten in het openbaar po 2015-2016 Studiegids Post-hbo-opleiding Humanistisch Vormingsonderwijs voor groepsleerkrachten

Nadere informatie