Portfolio Cursus Godsdienstige en Pedagogische Vorming W E T E N & B E L I J D E N

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Portfolio Cursus Godsdienstige en Pedagogische Vorming W E T E N & B E L I J D E N"

Transcriptie

1 Portfolio Cursus Godsdienstige en Pedagogische Vorming W E T E N & B E L I J D E N Voor docenten in het reformatorisch voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs naam: school: cursusjaren: Portfolio cursus Godsdienstige en Pedagogische Vorming versie juli 2014 Pagina 1

2 INHOUDSOPGAVE 1. Aanwijzingen voor het gebruik van het portfolio 2. Presentielijst 3. Eisen voor het verkrijgen van het certificaat 4. Beoordelingsformulier voor de coördinator van de cursus op de school 5. Beoordelingsformulier voor het eindgesprek per module 6. Keuzeopdrachten a. Het maken van een lesschema b. Het schrijven van een dagopening c. Het schrijven van een essay d. Beschrijving van een casus e. Je eigen gemeente binnen de gereformeerde gezindte 7. Twee beoordelingsformulieren voor de extra opdrachten Portfolio cursus Godsdienstige en Pedagogische Vorming versie juli 2014 Pagina 2

3 Aanwijzingen voor het gebruik van het portfolio Doel Het portfolio is bedoeld als bewijs van alle activiteiten die een cursist heeft ontplooid in het kader van de cursus Godsdienstige en Pedagogische vorming. Gebruikers Er zijn verschillende gebruikers van het portfolio: 1. De cursist Het portfolio geeft hem een overzicht van al zijn activiteiten. Het dient als bewaarplaats voor uitgewerkte opdrachten, aantekeningen, enz.. De ingevulde formulieren van het eindgesprek dienen als bewijs dat hij aan de voorwaarden heeft voldaan. 2. De cursusleiders Meestal is er voor elke module een andere cursusleider. Ter voorbereiding op het eindgesprek moet de cursusleider aan de hand van het betreffende gedeelte uit het portfolio beoordelen of de cursist aan de voorwaarden voor het eindgesprek voldaan heeft. Na het eindgesprek vult de cursusleider het formulier voor het eindgesprek in en geeft dit retour aan de cursist. 3. De afdeling P&O van de school waar de cursist werkzaam is Met de cursist zijn afspraken gemaakt over het volgen van deze cursus, de uren die daarvoor beschikbaar zijn en de jaren waarin de cursus gevolgd wordt. Deze afspraken zijn onderdeel van de arbeidsovereenkomst. De afdeling P&O dient dus te beschikken over het bewijs dat de cursist de afspraken is nagekomen. Dat bewijs levert het portfolio. 4. De coördinator van de cursus GPV op de school Nadat de cursist alle modules en de twee extra opdrachten heeft afgerond, moet de coördinator vaststellen of aan alle verplichtingen is voldaan en indien dat inderdaad het geval is een certificaat voor de cursist aanvragen. De coördinator stelt dit vast aan de hand van het portfolio. 5. De visitatiecommissie GPV Een keer per drie jaar bezoekt een visitatiecommissie die ingesteld is door het Directieoverleg Reformatorisch Voortgezet Onderwijs (Dorvo) de school. Deze commissie vraagt inzage in de portfolio s die in de afgelopen jaren zijn afgerond. Portfolio op papier In verband met de bovengenoemde veelheid aan gebruikers gaan steeds meer scholen over op een digitaal portfolio. Indien de school met een portfolio op papier wenst te werken, kan de cursist dit bestand printen en in een map opbergen. Het verdient aanbeveling tabbladen te gebruiken om de uitwerkingen van de verschillende modules uit elkaar te houden. Digitaal portfolio Bij het werken met een digitaal portfolio is het belangrijk om de bestanden onderscheidende namen te geven en in een vaste map te plaatsen. Dat kan op de volgende manier: - De cursist maakt op zijn computer een map aan met de naam Cursus GPV - De cursist slaat dit bestand Portfolio GPV juni 2013 op in die map met de naam <Achternaam> <Voornaam> PFGPV algemeen Portfolio cursus Godsdienstige en Pedagogische Vorming versie juli 2014 Pagina 3

4 - Let erop dat dit algemene bestand ook de presentielijst en de beoordelingsformulieren van de eindgesprekken bevat. De cursusleider vult het beoordelingsformulier digitaal in en mailt het naar de cursist. Deze voegt het formulier in in dit bestand. Hetzelfde geldt voor het formulier dat de schoolcoördinator moet invullen nadat aan alle verplichtingen is voldaan. - De cursist maakt voor de uitwerkingen van elke module een nieuw bestand en slaat dat op in dezelfde map onder de naam <Achternaam> <Voornaam> PFGPV mod.<modulenummer> Tip: Zorg voor een ordelijke lay-out. Werk met duidelijk herkenbare kopjes, waarin b.v. het thema van de bijeenkomst en het nummer van de opdracht duidelijk is terug te vinden. Het toevoegen van een inhoudsopgave verdient aanbeveling. - De cursist maakt voor de extra opdrachten een bestand aan met de naam <achternaam> <voornaam> PFGPV extra opdrachten en slaat dat op in dezelfde map. - De cursist mailt de betreffende bestanden ter beoordeling of ter bewaring naar cursusleiders, coördinator op de school en afdeling P&O. Zij kunnen per cursist een map aanmaken om de bestanden te bewaren. Portfolio cursus Godsdienstige en Pedagogische Vorming versie juli 2014 Pagina 4

5 Cursus Godsdienstige en Pedagogische Vorming Weten en belijden Presentielijst Naam cursist: Datum Aanwezig Afwezig Paraaf cursusleider Module 1: Bijbel en dogmatiek Centrale bijeenkomst Bijeenkomst 1 (nw. stijl: dag 1) Bijeenkomst 2 (nw. stijl: dag 1) Bijeenkomst 3 (nw. stijl: dag 2) Bijeenkomst 4 (nw. stijl: dag 2) Bijeenkomst 5 (nw. stijl: dag 3) Bijeenkomst 6 (nw. stijl: dag 3) Module 2: Eenheid en eigenheid van de gereformeerde gezindte Centrale bijeenkomst Bijeenkomst 1 (Nw. Stijl: avond van de centrale bijeenkomst) Bijeenkomst 2 (Nw.stijl: dag 1) Bijeenkomst 3 (Nw. Stijl: dag 1) Module 3: De adolescent in het onderwijs Centrale bijeenkomst Bijeenkomst 1 (Nw. Stijl: avond van de centrale bijeenkomst) Bijeenkomst 2 (Nw.stijl: dag 1) Bijeenkomst 3 (Nw. Stijl: dag 1) Module 4: Als christen functioneren in de samenleving Centrale bijeenkomst Bijeenkomst 1 (Nw. Stijl: avond van de centrale bijeenkomst) Bijeenkomst 2 (Nw.stijl: dag 1) Bijeenkomst 3 (Nw. Stijl: dag 1) Module 5: Apologetiek Centrale bijeenkomst Bijeenkomst 1 (Nw. Stijl: avond van de centrale bijeenkomst) Bijeenkomst 2 (Nw.stijl: dag 1) Portfolio cursus Godsdienstige en Pedagogische Vorming versie juli 2014 Pagina 5

6 Bijeenkomst 3 (Nw. Stijl: dag 1) Portfolio cursus Godsdienstige en Pedagogische Vorming versie juli 2014 Pagina 6

7 Eisen voor het verkrijgen van het certificaat De cursist ontvangt een certificaat waaruit blijkt dat hij de cursus Godsdienstige en Pedagogische Vorming met voldoende resultaat heeft gevolgd als aan de volgende voorwaarden is voldaan: - De aanwezigheid.: Van de bijeenkomsten per module moet tachtig procent worden bijgewoond. Dit blijkt uit het presentieformulier in het portfolio. Bij een afwezigheid van meer dan twintig procent legt de coördinator een extra opdracht op. - De uitwerkingen van de opdrachten bij de verschillende bijeenkomsten. De manier waarop de opdrachten zijn uitgewerkt en het niveau ervan zijn door de betreffende cursusleider minimaal voldoende beoordeeld. Dit blijkt uit de beoordelingsformulieren die in deze map zijn verzameld. - De uitwerkingen van de twee keuzeopdrachten. De manier waarop de opdrachten zijn uitgewerkt en het niveau ervan zijn door de cursusleider(s) minimaal voldoende beoordeeld. Dit blijkt uit de beoordelingsformulieren die in deze map zijn verzameld. De coördinator van deze cursus op de school stelt vast of aan bovengenoemde eisen is voldaan. Indien dat het geval is vraagt hij bij Driestar educatief een certificaat aan voor de cursist. Portfolio cursus Godsdienstige en Pedagogische Vorming versie juli 2014 Pagina 7

8 Beoordeling door de coördinator Deze portfoliomap bevat: Geparafeerde presentielijst De uitwerkingen van de opdrachten van de modules De ondertekende beoordelingsformulieren van de eindgesprekken De uitwerkingen van de twee keuzeopdrachten De ondertekende beoordelingsformulieren van de twee keuzeopdrachten Ja / nee Opmerkingen Alles voldoende afgerond: ja / nee Handtekening van de coördinator: De coördinator op de school vraagt zo spoedig mogelijk na het onderteken van dit formulier bij Driestar educatief een certificaat aan voor de cursist. Portfolio cursus Godsdienstige en Pedagogische Vorming versie juli 2014 Pagina 8

9 FORMULIER EINDGESPREK MODULE 1 Bijbel en dogmatiek Naam cursist Weten en belijden Nascholingscursus Godsdienstige en pedagogische vorming Naam studieleider Datum eindgesprek In het eindgesprek zijn de volgende thema s aan de orde geweest: Naar aanleiding van dit gesprek en de cursusbijeenkomsten constateert de cursusleider: Onderdeel Beoordeling Opmerkingen Kennis Vaardigheden Attitude Samenvattende beoordeling Handtekening cursusleider: Portfolio cursus Godsdienstige en Pedagogische Vorming versie juli 2014 Pagina 9

10 FORMULIER EINDGESPREK MODULE 2 Eenheid en eigenheid in de gereformeerde gezindte Weten en belijden Nascholingscursus Godsdienstige en pedagogische vorming Naam cursist Naam studieleider Datum eindgesprek In het eindgesprek zijn de volgende thema s aan de orde geweest: Naar aanleiding van dit gesprek en de cursusbijeenkomsten constateert de cursusleider: Onderdeel Beoordeling Opmerkingen Kennis Vaardigheden Attitude Samenvattende beoordeling Handtekening cursusleider: Portfolio cursus Godsdienstige en Pedagogische Vorming versie juli 2014 Pagina 10

11 FORMULIER EINDGESPREK MODULE 3 De adolescent in het onderwijs Naam cursist Weten en belijden Nascholingscursus Godsdienstige en pedagogische vorming Naam studieleider Datum eindgesprek In het eindgesprek zijn de volgende thema s aan de orde geweest: Naar aanleiding van dit gesprek en de cursusbijeenkomsten constateert de cursusleider: Onderdeel Beoordeling Opmerkingen Kennis Vaardigheden Attitude Samenvattende beoordeling Handtekening cursusleider: Portfolio cursus Godsdienstige en Pedagogische Vorming versie juli 2014 Pagina 11

12 FORMULIER EINDGESPREK MODULE 4 Als christen functioneren in de samenleving Naam cursist Weten en belijden Nascholingscursus Godsdienstige en pedagogische vorming Naam studieleider Datum eindgesprek In het eindgesprek zijn de volgende thema s aan de orde geweest: Naar aanleiding van dit gesprek en de cursusbijeenkomsten constateert de cursusleider: Onderdeel Beoordeling Opmerkingen Kennis Vaardigheden Attitude Samenvattende beoordeling Handtekening cursusleider: Portfolio cursus Godsdienstige en Pedagogische Vorming versie juli 2014 Pagina 12

13 FORMULIER EINDGESPREK MODULE 5 Apologetiek Naam cursist Weten en belijden Nascholingscursus Godsdienstige en pedagogische vorming Naam studieleider Datum eindgesprek In het eindgesprek zijn de volgende thema s aan de orde geweest: Naar aanleiding van dit gesprek en de cursusbijeenkomsten constateert de cursusleider: Onderdeel Beoordeling Opmerkingen Kennis Vaardigheden Attitude Samenvattende beoordeling Handtekening cursusleider: Portfolio cursus Godsdienstige en Pedagogische Vorming versie juli 2014 Pagina 13

14 Keuzeopdrachten Naast de uitwerking van de opdrachten bij de bijeenkomsten kiest elke cursist uit onderstaande opdrachten er twee. De uitwerking wordt ter beoordeling voorgelegd aan de studieleider van de gekozen module. A. Het maken van een lesschema (diverse modules) 1. Maak een lesschema volgens het model dat je in je opleiding hanteert / gehanteerd hebt. 2. Kies de leerstof uit het vakgebied waarin je les geeft. 3. Geef in het lesschema aan welke identiteitsaspecten je aan de orde wilt stellen, en waar en hoe die in de les aan de orde komen. 4. Vermeld in een toelichting bij het lesschema waarom je voor deze leerstof gekozen hebt en bij welke module van de cursus GPV je activiteiten in deze les aansluiten. 5. Voeg een zelfreflectie toe, waarin je de les evalueert en aangeeft hoe je de les zelf ervaren hebt. B. Het schrijven van een dagopening (module 1) 1. Kies een aansprekende kop van ongeveer vijf woorden. 2. Vermeld het Bijbelgedeelte, ongeveer 10 verzen. 3. Kies een passende psalm en geef het verband van de psalm met de inhoud van de dagopening aan. 4. Kies voor een pakkend begin, een (voor)beeld, dat betrekking heeft op de kern van het Bijbelgedeelte. 5. Schrijf een meditatie, waarbij je maximaal 250 woorden gebruikt. 6. Voeg twee vragen of praktische toepassingen toe aan het Bijbelgedeelte. 7. Kies een passend Bijbelgedeelte voor de middaglezing en geef de relatie aan met de kern van het morgengedeelte. C. Het schrijven van een essay (diverse modules) 1. Vermeld aan welke module de inhoud van je essay gerelateerd is. 2. Geef aan waarom je kiest voor dit onderwerp. 3. Vermeld de identiteitsaspecten die voor dit onderwerp van belang zijn. 4. Op welke manier kunnen deze identiteitsaspecten in de les aan de orde komen? 5. Lengte minimaal 2 x A4. Portfolio cursus Godsdienstige en Pedagogische Vorming versie juli 2014 Pagina 14

15 D. Beschrijving van een casus (module 3) Doel: De docent laat merken in de eindopdracht dat hij/zij de theoretische kennis en vaardigheden kan toepassen op concrete situaties in de eigen werkomgeving. Leerstof van de bijeenkomsten (hand-outs en cursusmap, boekje) moet dus in de uitwerking gebruikt worden. Ook je eigen reflectie op jouw rol als christelijke docent moet erin terugkomen. De beschrijving van de casus, waarin een verbinding wordt gelegd tussen theorie en praktijk, vindt plaats volgens onderstaande punten 1 t/m 4. Beschrijving casus: De docent beschrijft een situatie (casus) die zich heeft voorgedaan in de klas. Het kan gaan om een situatie waarin één of waarin meerdere leerlingen betrokken waren. In de casus wordt in ieder geval het volgende beschreven: 1. Leeftijd, klas, sekse, schoolprestaties, gezin, ontwikkeling op verschillende gebieden, godsdienstige ontwikkeling, vrienden ( peergroup ) 2. Beschrijving van de situatie (feitelijke beschrijving van de gebeurtenissen) 3. Beschrijving van reacties (leerling en docent) 4. Evaluatie en reflectie van je eigen handelen als christelijke docent Maak in ieder geval bij punt 1 en 4 gebruik van de literatuur. Zet tussen haakjes de verwijzingen naar de leerstof/hand-outs wanneer je die gebruikt. Bv: (zie artikel Karens, voorbeeld zijn) of bv. (zie Büdgen, type refo s) of (zie les 1 identiteitsontwikkeling, fasen in de ontwikkeling). Omvang: Minimaal 3 x A4, normaal leesbaar lettertype. De opdracht moet voorzien zijn van naam, datum, school en locatie. E. Je eigen gemeente binnen de gereformeerde gezindte (module 2) De bedoeling van deze opdracht is dat je nadenkt over je eigen gemeente en jouw plaats daarin binnen het geheel van de gereformeerde gezindte. Je beschrijft daarbij o.a. de onderstaande punten. (Dit is geen uitputtende opsomming van de aandachtspunten. Afhankelijk van de situatie in jouw gemeente kun je hier punten aan toevoegen.) In je beschrijving maak je gebruik van de dingen die tijdens de bijeenkomsten van module 2 aan de orde geweest zijn. 1. Je geeft aan van welke kerkelijke gemeente je lid bent. 2. Geef globaal de geschiedenis weer van je gemeente. 3. Geef typerende kenmerken van de gemeente weer. 4. Maak duidelijk welke plaats je gemeente heeft in het kerkverband. 5. Maak duidelijk welke plaats het kerkverband en de gemeente hebben binnen de gereformeerde gezindte. 6. Geef aan hoe de gemeente staat in de samenleving. Is er sprake van wereldwijding of van wereldmijding en waaruit blijkt dat? 7. Wat is jouw plaats in de gemeente? 8. Hoe is het met de jongeren in de gemeente gesteld? Zijn ze betrokken of niet? Waaruit blijkt dat? Zie je mogelijke oorzaken? Omvang: minimaal 3 x A4 in normaal leesbaar lettertype. Portfolio cursus Godsdienstige en Pedagogische Vorming versie juli 2014 Pagina 15

16 FORMULIER BEOORDELING KEUZEOPDRACHT 1 Naam cursist Weten en belijden Nascholingscursus Godsdienstige en pedagogische vorming Gekozen opdracht Naam studieleider Datum beoordeling De studieleider beoordeelt het niveau van deze opdracht als volgt: Toelichting: Handtekening cursusleider: Portfolio cursus Godsdienstige en Pedagogische Vorming versie juli 2014 Pagina 16

17 FORMULIER BEOORDELING KEUZEOPDRACHT 2 Naam cursist Weten en belijden Nascholingscursus Godsdienstige en pedagogische vorming Gekozen opdracht Naam studieleider Datum beoordeling De studieleider beoordeelt het niveau van deze opdracht als volgt: Toelichting: Handtekening cursusleider: Portfolio cursus Godsdienstige en Pedagogische Vorming versie juli 2014 Pagina 17

Deelnemer. Handleiding BPVnet. Aanmelden en inloggen. Portaal. Versie 3.5 Januari 2013

Deelnemer. Handleiding BPVnet. Aanmelden en inloggen. Portaal. Versie 3.5 Januari 2013 Deelnemer Alles wat nodig is voor de beroepspraktijkvorming is te vinden in. De leermeester, leerling en docent loggen in op dezelfde digitale omgeving, zodat zij voortdurend de competentieontwikkeling

Nadere informatie

STAGEVERSLAG VMBO LEERLING INSTRUCTIE

STAGEVERSLAG VMBO LEERLING INSTRUCTIE STAGEVERSLAG VMBO LEERLING INSTRUCTIE Naam: Klas: Bedrijf: Stageperiode: Maak een inhoudsopgave zoals hieronder is afgebeeld. Indien nodig je eigen onderdelen tussen voegen en uiteindelijk de inhoudsopgave

Nadere informatie

EXAMEN KEUZEDEEL VERRIJKING LEERVAARDIGHEDEN Code: K INFORMATIE VOOR DE STUDENT

EXAMEN KEUZEDEEL VERRIJKING LEERVAARDIGHEDEN Code: K INFORMATIE VOOR DE STUDENT EXAMEN KEUZEDEEL VERRIJKING LEERVAARDIGHEDEN Code: K0440 2. INFORMATIE VOOR DE STUDENT Versie 1.0 31.05.2016 Informatie Deze informatie is voor jou omdat je examen gaat doen in het keuzedeel Verrijking

Nadere informatie

Het doet ons bijzonder genoegen dat u de opleiding KT 2 (KorfbalTrainer 2) gaat volgen.

Het doet ons bijzonder genoegen dat u de opleiding KT 2 (KorfbalTrainer 2) gaat volgen. Beste cursist, Het doet ons bijzonder genoegen dat u de opleiding KT 2 (KorfbalTrainer 2) gaat volgen. U heeft bijgaand de handleiding voor de cursist en die voor de PB (PraktijkBegeleider) digitaal ontvangen.

Nadere informatie

Beoordelingsformulier tweedelijns toezicht

Beoordelingsformulier tweedelijns toezicht Datum beoordeling Naam + reg. nummer opleider Cursuscode + naam Eindresultaat : Voldoende / Onvoldoende* * zie pagina 6 Bevindingen Samenvattende uitwerking van bevindingen. Indien er onderdelen als aandachtspunten

Nadere informatie

Bijlage l. Het ontwerpen van modulen: een format. Vooraf:

Bijlage l. Het ontwerpen van modulen: een format. Vooraf: Bijlage l Het ontwerpen van modulen: een format Vooraf: Het is altijd weer een afweging welke mate van instructie en structuur wordt ingezet bij het ontwerpen van modules. nderstaande format is sterk gestructureerd.

Nadere informatie

Cursus Godsdienstige en Pedagogische Vorming Weten en Belijden

Cursus Godsdienstige en Pedagogische Vorming Weten en Belijden Visitatierapport Cursus Godsdienstige en Pedagogische Vorming Weten en Belijden Uitgevoerd door: Ds. J. Joppe Dr. S.D. Post Dr. J. Rouwendal School Driestar College Gouda Datum 15 maart 2011 MT lid Drs.

Nadere informatie

Magister. Inleiding. Eerste keer inloggen

Magister. Inleiding. Eerste keer inloggen Magister Inleiding Op het Nova College maken we gebruik van Magister als Cursisten Informatie Systeem. In deze applicatie wordt alle informatie van een cursist geplaatst. Als docent gebruik je Magister

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid. kerntaak 2. Uitvoeren van taken ten behoeve van het jongerenwerk, de organisatie en het beroep

Proeve van Bekwaamheid. kerntaak 2. Uitvoeren van taken ten behoeve van het jongerenwerk, de organisatie en het beroep Proeve van Bekwaamheid kerntaak 2 Uitvoeren van taken ten behoeve van het jongerenwerk, de organisatie en het beroep ROC van Amsterdam,augustus 2007 Voorwoord Voor u ligt een proeve van bekwaamheid voor

Nadere informatie

Leerthema 1: De Intern Begeleider / Zorgcoördinator als spil in het onderwijs

Leerthema 1: De Intern Begeleider / Zorgcoördinator als spil in het onderwijs Leerthema 1: De Intern Begeleider / Zorgcoördinator als spil in het onderwijs STUDENTENHANDLEIDING Niveau: Post-HBO Leerthemabeschrijving Leerthema 1 is gericht op de competenties, de rollen en persoonskenmerken

Nadere informatie

Sectorwerkstuk. Theoretische Leerweg. Klas 4 TL/M 2015-2016

Sectorwerkstuk. Theoretische Leerweg. Klas 4 TL/M 2015-2016 Sectorwerkstuk Theoretische Leerweg Klas 4 TL/M 2015-2016 Naam leerling Naam mentor/begeleider Inleiding Met het maken van dit sectorwerkstuk oefen je vaardigheden die je als leerling van het VMBO nodig

Nadere informatie

DEEL A COMPETENTIEOPDRACHT LFG 2

DEEL A COMPETENTIEOPDRACHT LFG 2 DEEL A COMPETENTIEOPDRACHT COMPETENTIEOPDRACHT TOEZICHTHOUDER 1. INLEIDING Een belangrijk werkveld in de zwembadsector is het werken als lifeguard in een zwembad. Dit kan zowel in publiek zwembad, een

Nadere informatie

Docenten- en cursusevaluaties

Docenten- en cursusevaluaties Docenten- en cursusevaluaties Cursusevaluatie Om de tevredenheid van onze deelnemers inzichtelijk te maken en om een kwalitatief en kwantitatief adequaat cursusaanbod te waarborgen gebruikt Heart4happiness

Nadere informatie

Handleiding OSIRIS Self Service. Schermen en procedures in OSIRIS voor docenten en studenten

Handleiding OSIRIS Self Service. Schermen en procedures in OSIRIS voor docenten en studenten Schermen en procedures in OSIRIS voor docenten en studenten Onderhoud en versiebeheer Dit document is eigendom van de projectleider Implementatie Osiris Volg. Wijzigingen aan het document worden geïnitieerd

Nadere informatie

Enquête (uitgewerkt in procenten en aantallen)

Enquête (uitgewerkt in procenten en aantallen) Enquête (uitgewerkt in procenten en aantallen) schooljaar 2013-2014 aantal enquêtes verstuurd 15 / 100% aantal enquêtes retour 12 / 80 % Naam oude basisschool Theresia VMBO basis VMBO kader VMBO gemengd

Nadere informatie

2016 KindKans SWV VO Deventer (VO2303)

2016 KindKans SWV VO Deventer (VO2303) 1. Ga naar www.kindkans.net, klik op de juiste organisatie (fig. 1) en log in met je gebruikersnaam en wachtwoord, klik op aanmelden (fig. 2) Je bent nu succesvol aangemeld als (naam, functie) in de regio

Nadere informatie

Hertoets praktijkproduct Werkplekbeveiliging Voorbereidende taken Informatie voor de kandidaat

Hertoets praktijkproduct Werkplekbeveiliging Voorbereidende taken Informatie voor de kandidaat Hertoets praktijkproduct Werkplekbeveiliging Voorbereidende taken Informatie voor de kandidaat (tel. 033-467 47 27) Inhoud Inleiding 3 1 Hertoets 4 1.1 Gekozen werk als basis voor de hertoets 4 1.2 Op

Nadere informatie

OPDRACHTEN 1b ALH LFG 2 - Handleiding document

OPDRACHTEN 1b ALH LFG 2 - Handleiding document OPDRACHTEN 1b ALH LFG 2 - Handleiding document Dit document is beschikbaar in meerdere bestandsformaten. Start met het juiste document! Beschikbaar zijn: Adobe:.PDF (Acrobat Reader - alleen lezen, niet

Nadere informatie

Voorwoord Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning

Voorwoord Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Voorwoord Voor u ligt een proeve van bekwaamheid voor de opleiding Helpende Zorg & Welzijn, niveau 2, voor de kerntaak 1: Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Deze proeve sluit

Nadere informatie

Les 1 Integratie Leestekst: Een bankrekening. Introductiefase

Les 1 Integratie Leestekst: Een bankrekening. Introductiefase Les 1 Integratie Leestekst: Een bankrekening "Welkom:... " Introductiefase 1. "In de afgelopen weken hebben we veel teksten gelezen. Deze teksten hebben we samengevat, we hebben vragen erbij gesteld, gekeken

Nadere informatie

www.keiinde maatschappij.nl

www.keiinde maatschappij.nl LOGBOEK MAATSCHAPPELIJKE STAGE www.keiinde maatschappij.nl Inleiding Wat is het verschil tussen stagelopen en maatschappelijke stage? Een gewone stage bereidt je voor op een beroep of beroepskeuze. Maatschappelijke

Nadere informatie

BEROEPSPRAKTIJKVORMINGS-OVEREENKOMST VOOR STAGIAIRS

BEROEPSPRAKTIJKVORMINGS-OVEREENKOMST VOOR STAGIAIRS BEROEPSPRAKTIJKVORMINGS-OVEREENKOMST VOOR STAGIAIRS De ondergetekenden gaan akkoord met artikel 1 tot en met 10 op de achterzijde van deze overeenkomst overwegende dat op grond van het door de instelling

Nadere informatie

AANVRAAG LEERLINGENVERVOER 2014-2015

AANVRAAG LEERLINGENVERVOER 2014-2015 Gemeente Diemen Afdeling Samenleving t.a.v. L. (Ludy) Bijvank Postbus 191 1110 AD Diemen AANVRAAG LEERLINGENVERVOER 2014-2015 Dit vult de gemeente in Ingekomen: 1. UW PERSOONLIJKE GEGEVENS Gegevens aanvrager

Nadere informatie

HANDLEIDING KINDKANS VO2303. Ga naar Kies de juiste organisatie (VO2303 Deventer VO) Log in met naam en wachtwoord Klik op Aanmelden

HANDLEIDING KINDKANS VO2303. Ga naar  Kies de juiste organisatie (VO2303 Deventer VO) Log in met naam en wachtwoord Klik op Aanmelden Ga naar www.kindkans.net Kies de juiste organisatie (VO2303 Deventer VO) Log in met naam en wachtwoord Klik op Aanmelden Je bent nu succesvol aangemeld als (naam) in de regio VO2303 Deventer VO. Klik op

Nadere informatie

Digitaal Portfolio handleiding student

Digitaal Portfolio handleiding student Digitaal Portfolio handleiding student Digitaal Portfolio korte handleiding student 2014-2015 SvO HB pag. 1 Inhoudsopgave Naar het portfolio... 3 Start... 4 Coaches en medestudenten toevoegen aan het portfolio...

Nadere informatie

in verbinding schoolplan 2012-2016

in verbinding schoolplan 2012-2016 in verbinding schoolplan 2012-2016 Onze kernwaarden Zo werken we samen Verantwoording Visie Verantwoordelijkheid Verbinding Vertrouwen Vrijheid Waarom zijn we er? De Jacobus Fruytier scholengemeenschap

Nadere informatie

Evaluatie adviesgesprek

Evaluatie adviesgesprek Evaluatie adviesgesprek Het verkrijgen van de uitnodigingen. Opzet De enquêtes worden uitgevoerd m.b.v. de online mogelijkheden op tevreden.nl. Elke apotheek heeft hier zijn eigen account en kan ook zelf

Nadere informatie

Examenreglement 2014-2015

Examenreglement 2014-2015 Examenreglement 2014-2015 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Algemeen 3 Hoofdstuk 2 Toelating tot opleidingen en cursussen 4 Hoofdstuk 3 Onderwijsprogramma 5 Hoofdstuk 4 Getuigschrift 7 Hoofdstuk 5 Doel en vorm

Nadere informatie

Handboek maatschappelijke stage MAATSCHAPPELIJKE STAGES, BEST TE DOEN!

Handboek maatschappelijke stage MAATSCHAPPELIJKE STAGES, BEST TE DOEN! Naam: Heerbeeck college Best Schooljaar 2014-2015 MAATSCHAPPELIJKE STAGES, BEST TE DOEN! -handen ineen -elkaar helpen -samenwerken -iets voor een ander doen -sociaal Stage coördinator: mevr. A. Luteyn

Nadere informatie

SECTORWERKSTUK 2013-2014

SECTORWERKSTUK 2013-2014 SECTORWERKSTUK 2013-2014 1 HET SECTORWERKSTUK Het sectorwerkstuk is een verplicht onderdeel voor alle leerlingen uit het Mavo. Het maken van een sectorwerkstuk is een manier waarop je, als eindexamenkandidaat,

Nadere informatie

Technisch gesproken reken ik daarop. Taal, techniek en rekenen-wiskunde bij jonge kinderen.

Technisch gesproken reken ik daarop. Taal, techniek en rekenen-wiskunde bij jonge kinderen. Technisch gesproken reken ik daarop. Taal, techniek en rekenen-wiskunde bij jonge kinderen. In dit document lees je wat het beroepsproduct Technisch gesproken reken ik daarop inhoudt. De vakken rekenen-wiskunde,

Nadere informatie

Het gebruik van het digitale beoordelingsformulier van de zorgstage

Het gebruik van het digitale beoordelingsformulier van de zorgstage Het gebruik van het digitale beoordelingsformulier van de zorgstage Het vastleggen van de studieresultaten van studenten van Bachelor Geneeskunde gebeurt met behulp van een digitaal portfolio. Ook bij

Nadere informatie

Werkboek LINTSTAGE NAAM: KLAS:

Werkboek LINTSTAGE NAAM: KLAS: Werkboek LINTSTAGE NAAM: KLAS: Inhoudsopgave Gegevens van het talent, de school en het leerbedrijf... 1 Belangrijke regels... 3 Wat wordt er van je verwacht als je stageloopt?... 4 Verslagonderdeel A...

Nadere informatie

Werkdocument functioneringsgesprek voor leerkrachten 1

Werkdocument functioneringsgesprek voor leerkrachten 1 Werkdocument functioneringsgesprek voor leerkrachten 1 Inleiding: De VCOG kent een tweejarige gesprekkencyclus. In het ene jaar houdt de leidinggevende een functioneringsgesprek met de leerkracht. In het

Nadere informatie

MaS Instructie Stagerage

MaS Instructie Stagerage Hieronder vind je een uitgebreide instructie voor de website Stagerage. Stap 1: Inloggen en aanmelden: 1. Ga naar de website van MaS Gennep: www.masgennep.nl. Op deze site vind je een link naar Stagerage:

Nadere informatie

Update documentatie. KraamZorgCompleet versie 3.3. KraamzorgCompleet versie 3.3

Update documentatie. KraamZorgCompleet versie 3.3. KraamzorgCompleet versie 3.3 Update documentatie KraamZorgCompleet versie 3.3 KraamzorgCompleet versie 3.3 Inhoudsopgave Update documentatie versie 3.3 Hoofdstuk 1 Tarieven per verzekeringsconcern...1 1.1 Verzekeringsconcerns...1

Nadere informatie

Handleiding Plannen van Zorg BBL-CombiCare Gehandicaptenzorg Verzorgende-IG/Medewerker Maatschappelijke Zorg

Handleiding Plannen van Zorg BBL-CombiCare Gehandicaptenzorg Verzorgende-IG/Medewerker Maatschappelijke Zorg Handleiding Plannen van Zorg BBL-CombiCare Gehandicaptenzorg Verzorgende-IG/Medewerker Maatschappelijke Zorg Werkproces VZ-IG 1.1 Stelt (mede) het zorgplan op De verzorgende-ig verzamelt gegevens om de

Nadere informatie

Leesdossier moderne vreemde talen (Engels / Duits) VMBO onderbouw

Leesdossier moderne vreemde talen (Engels / Duits) VMBO onderbouw Leesdossier moderne vreemde talen (Engels / Duits) VMBO onderbouw 2 boekjes 2 boekjes WAT MOET JE DOEN? Engels: Duits: Kies op school een boek uit dat bij jouw niveau past ( beginner of starter). Dit in

Nadere informatie

HANDLEIDING URENPORTAAL Relatie

HANDLEIDING URENPORTAAL Relatie HANDLEIDING URENPORTAAL Relatie Versie: Technopark 1.0 Datum: 01-12-2014 Inleiding OBD-Personeelsdiensten maakt gebruik van een digitaal urendeclaratie systeem. De flexwerker voert zijn uren aan het einde

Nadere informatie

Handleiding bij de Booktest Generator

Handleiding bij de Booktest Generator Handleiding bij de Booktest Generator Het programma voor het maken van toetsen bij boeken. (c) 2005/2009 Visiria Uitgeversmaatschappij Twisk Inleiding Onze dank voor het aanvragen van de Booktest Generator.

Nadere informatie

Docentenhandleiding. Type-Basic Praktijk

Docentenhandleiding. Type-Basic Praktijk Docentenhandleiding Type-Basic Praktijk 2007 Instruct, Postbus 38, 2410 AA Bodegraven Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand,

Nadere informatie

Heb je opmerkingen over deze BPV-wijzer of tips om de inhoud te verbeteren? Geef het door aan de BPV-coördinator van je opleiding.

Heb je opmerkingen over deze BPV-wijzer of tips om de inhoud te verbeteren? Geef het door aan de BPV-coördinator van je opleiding. DI NI R ER LE ST V EN BP VW IJZ E NG BPV-GEGEVENS NAAM STUDENTNUMMER SCHOOL / OPLEIDING Deze BPV-wijzer is gemaakt door de mbo-opleidingen Dienstverlening van Alfa-college, Drenthe College, Noorderpoort

Nadere informatie

OPDRACHTKAART. Thema: Prepress. Photoshop 3. Maskers en uitsneden PP

OPDRACHTKAART. Thema: Prepress. Photoshop 3. Maskers en uitsneden PP OPDRACHTKAART PP-03-03-01 Voorkennis: Photoshop 1: Introductie Photoshop afgerond Photoshop 2: Selecteren, verplaatsen en roteren afgerond Intro: In deze opdracht leer je werken met gereedschap om delen

Nadere informatie

Stap 4: Indeling maken

Stap 4: Indeling maken Stap 1: Het kiezen van een onderwerp Kies een onderwerp dat je aanspreekt of waar je veel van af weet of waar je graag meer over te weten wilt komen. Klaar? Kleur vakje 1 van het stappenblad. Stap 2: Materiaal

Nadere informatie

Wilt u het formulier zo volledig mogelijk invullen * = doorhalen wat niet van toepassing is. Ouder / verzorger 1 Ouder / verzorger 2

Wilt u het formulier zo volledig mogelijk invullen * = doorhalen wat niet van toepassing is. Ouder / verzorger 1 Ouder / verzorger 2 INSCHRIJFFORMULIER GBS De Sprankel Adres: Klokkengieterlaan 3, 8043 BA Zwolle Telefoon: 038-4201940 E-mail: desprankel@vgpo-accretio.nl E-mail administratie: administratie@desprankel.org Internet: www.desprankel.org

Nadere informatie

BEOORDELINGSFORMULIER STAGES BACHELOR NIVEAU 3

BEOORDELINGSFORMULIER STAGES BACHELOR NIVEAU 3 Faculteit Geesteswetenschappen BEOORDELINGSFORMULIER STAGES BACHELOR NIVEAU 3 Onderstaand formulier betreft de beoordeling van het stageverslag en het onderzoeksverslag. Deze wordt door de begeleidende

Nadere informatie

Procedure Bachelorthesis Theologie

Procedure Bachelorthesis Theologie De bachelorthesis Theologie Procedure Bachelorthesis Theologie De bachelorthesis Theologie (9 ECTS) bestaat uit een eigen weergave van en reflectie op bestaande kennis en inzichten door de student op het

Nadere informatie

EducareGroningen.nl ONDERZOEK/EDUCATIE

EducareGroningen.nl ONDERZOEK/EDUCATIE Certificering EHBDu A Voorwaarden De cursus is toegankelijk voor horeca- en veiligheidspersoneel en politie. De cursus wordt gegeven door een gecertificeerde trainer EHBDu A of B. De cursus wordt aangemeld

Nadere informatie

Portfoliobegeleiding. Roland Leenaarts Roland@fluitendnaarjewerk.nl

Portfoliobegeleiding. Roland Leenaarts Roland@fluitendnaarjewerk.nl Portfoliobegeleiding Roland Leenaarts Roland@fluitendnaarjewerk.nl Agenda Welkom Kennismaking Uitleg bijeenkomst Werkplekleren Inhoud portfolio Portfolio-opdrachten Eindkwalificaties Reflectie op de kernopgaven

Nadere informatie

Leerlingboekje Colegio Arubano. Profielwerkstuk VWO. Cursus 2011 2012. Naam leerling:... Klas:... Vak:... Naam begeleider:...

Leerlingboekje Colegio Arubano. Profielwerkstuk VWO. Cursus 2011 2012. Naam leerling:... Klas:... Vak:... Naam begeleider:... Leerlingboekje Colegio Arubano Profielwerkstuk VWO Cursus 2011 2012 Naam leerling:... Klas:... Vak:... Naam begeleider:... Leerlingboekje PWS 2011-2012 Inhoudsopgave 1 I. Inleiding: het profielwerkstuk

Nadere informatie

GBS De Sprankel Klokkengieterlaan 3, 8043 BA Zwolle

GBS De Sprankel Klokkengieterlaan 3, 8043 BA Zwolle INSCHRIJFFORMULIER GBS De Sprankel Adres: Klokkengieterlaan 3, 8043 BA Zwolle Telefoon: 038-4201940 E-mail: desprankel@vgpo-accretio.nl E-mail administratie: administratie.desprankel@vgpo-accretio.nl Internet:

Nadere informatie

Bedrijfsverbetering TRAININGSMODEL

Bedrijfsverbetering TRAININGSMODEL Bedrijfsverbetering TRAININGSMODEL 1. TEN GELEIDE Het trainingsmodel beschrijft de training in zijn geheel en uitgesplitst naar onderdelen en werkvormen. Per onderdeel zijn leerdoelen geformuleerd. De

Nadere informatie

Deeltaak 9.2a en b Public Health groepsvoorlichting

Deeltaak 9.2a en b Public Health groepsvoorlichting Deeltaak 9.2a en b Public Health groepsvoorlichting Opdracht De opdracht wordt in het VHO 9.4 Groepsvoorlichting (module 9) geïntroduceerd en toegelicht. Doel van de opdracht Je kunt groepsvoorlichting

Nadere informatie

BPV-praktijkboek. Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent

BPV-praktijkboek. Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent BPV-praktijkboek Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent Crebocode 90440, dossier 2013-2014 Bedrijfsnaam :. Naam Student : Cohort :.. Wat is een BPV werkboek Dit BPV werkboek maakt onderdeel uit van de Opleiding

Nadere informatie

PORTFOLIO WELLNESSMASSAGE

PORTFOLIO WELLNESSMASSAGE PORTFOLIO WELLNESSMASSAGE Dit portfolio is eigendom van: Naam: Pasfoto Adres: Postcode / Plaats: Telefoon: Een portfolio is het visitekaartje van de kandidaat en de toegang tot het assessment / examen.

Nadere informatie

Procedure Bachelorthesis Theologie

Procedure Bachelorthesis Theologie De bachelorthesis Theologie Procedure Bachelorthesis Theologie De bachelorthesis Theologie (9 ECTS) bestaat uit een eigen weergave van en reflectie op bestaande kennis en inzichten door de student op het

Nadere informatie

Beoordelingskader minor Innovatief Beroepsonderwijs

Beoordelingskader minor Innovatief Beroepsonderwijs Beoordelingskader minor Innovatief Beroepsonderwijs Versie 1 voor het studiejaar 2007-2008, januari 2008. Bij dit beoordelingskader hoort een drietal beoordelingsformulieren: Formulier A. Eindbeoordeling

Nadere informatie

Handleiding Praktijkbegeleider Korfbaltrainer 2

Handleiding Praktijkbegeleider Korfbaltrainer 2 Handleiding Praktijkbegeleider Korfbaltrainer 2 Op het moment van de start van de opleiding Korfbaltrainer 2 (KT 2) kent het KNKV nog geen gediplomeerde Praktijk Begeleiders (PB). Ervaringen uit pilots

Nadere informatie

Handleiding Nivometing SVMNIVO Kandidaat SCVM

Handleiding Nivometing SVMNIVO Kandidaat SCVM Handleiding Nivometing SVMNIVO Kandidaat SCVM Contactgegevens: Laatst bijgewerkt: 29 februari 2012 1 SVMNIVO Postbus 774 3430 AT Nieuwegein Tel. 030-60 230 60 Fax. 030-60 370 32 info@svmnivo.nl www.svmnivo.nl

Nadere informatie

Praktijkboek CKV onderzoek

Praktijkboek CKV onderzoek Praktijkboek CKV onderzoek Actief onderzoekend Nieuwsgierig naar kunst Praktijkboek CKV onderzoek, edumap.nl 1 Voorblad Inhoudsopgave, totaal pagina s inclusief 1 invulschema s Stappenplan voor CKV onderzoek

Nadere informatie

IJkmomentnummer 3,5,7 kwalificerend (overgang naar volgende fase) door ASSESSOR

IJkmomentnummer 3,5,7 kwalificerend (overgang naar volgende fase) door ASSESSOR IJkmomentnummer: 2,4,6,8 ontwikkelingsgericht door SLB IJkmomentnummer 3,5,7 kwalificerend (overgang naar volgende fase) door ASSESSOR Doel ijkmoment: Het verkrijgen van een antwoord op de vraag of de

Nadere informatie

Geloofsopvoeding binnen het gezin! Kees Codée. Tip: Maak persoonlijke aantekeningen

Geloofsopvoeding binnen het gezin! Kees Codée. Tip: Maak persoonlijke aantekeningen Geloofsopvoeding binnen het gezin! Kees Codée Tip: Maak persoonlijke aantekeningen GELOOFSOPVOEDING Als gelovige ouder heb je een opdracht en een verlangen om je kinderen op te voeden tot eer van de Heere

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE. Ondersteuningsmagazijn. Beroepstaak E Beginner

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE. Ondersteuningsmagazijn. Beroepstaak E Beginner OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE Ondersteuningsmagazijn Beroepstaak E Beginner Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Crebo 95 Versie: Juli 2013 Fase: beginner Naam deelnemer:. 2

Nadere informatie

Instructie RFM modules

Instructie RFM modules Instructie RFM module Introductie RFM staat voor Registratie Flow Module. De RFM module vormt de basis voor een aantal nieuwe modules binnen equse Indicate: - Calamiteiten - Klachten - Kindermishandeling

Nadere informatie

1. Portfolio van de leerling 1

1. Portfolio van de leerling 1 1. Portfolio van de leerling 1 Handleiding voor de leerling Dit is het doorstroomportfolio van de leerling. Om je in te schrijven voor een mbo-opleiding moet je dit portfolio zo volledig mogelijk invullen.

Nadere informatie

Nieuwe medewerkers/ leerlingen begeleiden

Nieuwe medewerkers/ leerlingen begeleiden productbeoordeling/praktijkobservatie Nieuwe medewerkers/ leerlingen begeleiden Toetscode: SD 4.3 Behorende bij OER Vormgeving ruimtelijke presentatie & communicatie cohort 2009-2010 uitstroom: vormgever

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Scholingsportal CA ICT. Gilde-BT

Gebruikershandleiding Scholingsportal CA ICT. Gilde-BT Gebruikershandleiding Scholingsportal CA ICT Gilde-BT Versie 2.1 Datum 16-07-2015 Inhoud Inleiding...2 Registeren...3 Beheren van uw accountgegevens...5 Algemene documenten uploaden...6 Het cursusaanbod...7

Nadere informatie

Handleiding Portfolio - student

Handleiding Portfolio - student Handleiding Portfolio - student Deze handleiding staat op de website http://wiki.science.ru.nl/cncz/portfolio De studiegidsen zijn te vinden op: http://studiegids.science.ru.nl/2007/science/ De portfolio-applicatie

Nadere informatie

Geacht bestuur, In het kader van de controle heeft u tellijsten met bevindingen ontvangen.

Geacht bestuur, In het kader van de controle heeft u tellijsten met bevindingen ontvangen. Geacht bestuur, Op 11 april 2017 heeft DUO u een brief gestuurd over de herziening van het Overzicht vaststelling tellingen (Ovt) naar aanleiding van de controle van de leerlinggewichten op de teldatum

Nadere informatie

OPDRACHTKAART. Thema: Prepress. InDesign 13. Stijlen PP Voorkennis: De vorige praktijkopdrachten afgerond.

OPDRACHTKAART. Thema: Prepress. InDesign 13. Stijlen PP Voorkennis: De vorige praktijkopdrachten afgerond. OPDRACHTKAART PP-01-13-01 Stijlen Voorkennis: De vorige praktijkopdrachten afgerond. Intro: Als je een tijdschrift leest, zie je dat alle pagina s op elkaar lijken. De teksten hebben bijvoorbeeld allemaal

Nadere informatie

BPV Styling Design 3e jaars cohort 2009 2010

BPV Styling Design 3e jaars cohort 2009 2010 BPV Styling Design 3 e jaars cohort 2009 2010 BPV STYLING DESIGN 3 e jaar 2011-2012 Voor je ligt het werkboek voor de BPV-periode van het 3 e jaar, deze stage beslaat 20 weken. Deze periode loopt van 12-09-11

Nadere informatie

Beste leerkrachten van basisschool Het Veer,

Beste leerkrachten van basisschool Het Veer, Beste leerkrachten van basisschool Het Veer, Dit is een brochure waarin informatie te vinden is over het implementeren van het digitale leerling portfolio. Er staat in wat een digitaal portfolio precies

Nadere informatie

KPB Activerende didactiek

KPB Activerende didactiek 2014-2015 Cursuscode Cohort 2012: LGWKAD40P2 Cohort 2013: LGWKAD01P2 Cohort 2014: LGWKAD01P2 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Werken aan competenties 3 Praktijkopdracht activerende didactiek 3 Bijlage 1: Beoordelingsformulier

Nadere informatie

Handleiding Caracal OpleidingsCommissie (OC)

Handleiding Caracal OpleidingsCommissie (OC) Handleiding Caracal OpleidingsCommissie (OC) In het cursusjaar 2013-2014 zullen de cursusevaluaties worden afgenomen in het nieuwe digitale systeem Caracal. Naast het gebruik van een nieuw digitaal systeem

Nadere informatie

Bedrijvendag. 20 januari 2016. Scholieren in Bedrijf. Inleiding

Bedrijvendag. 20 januari 2016. Scholieren in Bedrijf. Inleiding Bedrijvendag 20 januari 2016 Scholieren in Bedrijf Inleiding Op 20 januari 2016 ga jij kennis maken met een aantal bedrijven in de regio. Je gaat die dag verschillende dingen doen om erachter te komen

Nadere informatie

Toetsplan 1 van de kwalificatie Scheidsrechter regionaal inline-skaten

Toetsplan 1 van de kwalificatie Scheidsrechter regionaal inline-skaten Toetsplan 1 van de kwalificatie Scheidsrechter regionaal inline-skaten Het toetsplan voor de Scheidsrechter regionaal inline-skaten bestaat uit verschillende onderdelen. De competenties en eisen van toetsing

Nadere informatie

Digitaal portfolio (DPF)

Digitaal portfolio (DPF) Digitaal portfolio (DPF) Beknopte handleiding voor Archimedes studenten Inhoud Digitaal portfolio (DPF): toelichting bij inloggen... 2 Digitaal portfolio (DPF): aanmaken van een product... 4 Digitaal portfolio

Nadere informatie

1. Portfolio van de leerling

1. Portfolio van de leerling 1 Handleiding voor de leerling Dit is het doorstroomportfolio van de leerling. Om je in te schrijven voor een mbo-opleiding moet je dit portfolio zo volledig mogelijk invullen. Vraag je decaan / mentor

Nadere informatie

STAGE LOGBOEK 3MAVO Naam: Klas:

STAGE LOGBOEK 3MAVO Naam: Klas: STAGE LOGBOEK 3MAVO Naam: Klas: Waarom een stageperiode Het vmbo-onderwijs bereidt leerlingen voor op een vervolgopleiding in het MBO. In dat kader wordt er voor de leerlingen van 3 mavo in maart 2016

Nadere informatie

Het maken van een casus is een onderdeel van beroepsprestatie 1.5 Zorgen voor veiligheid in onverwachte situaties

Het maken van een casus is een onderdeel van beroepsprestatie 1.5 Zorgen voor veiligheid in onverwachte situaties Docenthandleiding. Inleiding opdracht 1: schrijven van een casus. Het maken van een casus is een onderdeel van beroepsprestatie 1.5 Zorgen voor veiligheid in onverwachte situaties Voor de leerlingen is

Nadere informatie

Klik op een van onderstaande linken om direct naar het betreffende onderdeel te gaan:

Klik op een van onderstaande linken om direct naar het betreffende onderdeel te gaan: Klik op een van onderstaande linken om direct naar het betreffende onderdeel te gaan: aansluiting BDB (inclusief BKE) op onderwijs- en personeelsbeleid opzet leertraject BDB (inclusief BKE) toetsing en

Nadere informatie

Informatie, data en contactgegevens opleiding tot Ergocoach Zorg startdatum 24 januari 2017

Informatie, data en contactgegevens opleiding tot Ergocoach Zorg startdatum 24 januari 2017 Informatie Algemeen Informatie, data en contactgegevens opleiding tot Ergocoach Zorg startdatum 24 januari 2017 Deze informatie is bedoeld voor de deelnemers die de opleiding tot Ergocoach Zorg gaan volgen

Nadere informatie

Zwartewaterland Informatieboekje Maatschappelijke Stage

Zwartewaterland Informatieboekje Maatschappelijke Stage Zwartewaterland Informatieboekje Maatschappelijke Stage 2012-2013 Inhoudsopgave Voorwoord...3 Voorwaarden voor erkenning stageplaats...4 Gang van zaken en regelgeving...4 Veelgestelde vragen...6 Belangrijke

Nadere informatie

Naam: Stageplek: Klas:

Naam: Stageplek: Klas: Naam: Stageplek: Klas: Inhoudsopgave Naam stagebegeleider Telefoonnummer stagebegeleider Mailadres stagebegeleider Adres stage bedrijf Naam stagebegeleider (als er 2 zijn) Telefoonnummer stagebegeleider

Nadere informatie

HANDLEIDING SECTORWERKSTUK. Naam: Klas: Begeleider: Sectorwerkstuk 2015 2016 Pagina 1 1

HANDLEIDING SECTORWERKSTUK. Naam: Klas: Begeleider: Sectorwerkstuk 2015 2016 Pagina 1 1 HANDLEIDING SECTORWERKSTUK Naam: Klas: Begeleider: Sectorwerkstuk 2015 2016 Pagina 1 1 - INHOUDSOPGAVE - -------------------- Uitleg & Theorie -------------------- Stappenplan sectorwerkstuk 3 FASE 1:

Nadere informatie

Studiewijzer Natuur en techniek OA2 P

Studiewijzer Natuur en techniek OA2 P Studiewijzer Natuur en techniek OA2 P3 2014-2015 Inleiding en verantwoording In de lessen Natuur en techniek leer je tot conclusie te komen door onderzoek en experimenteren. Dit veronderstelt een nieuwsgierige

Nadere informatie

Persoonlijk opleidingsplan. Hulpmiddelen voor de werknemer

Persoonlijk opleidingsplan. Hulpmiddelen voor de werknemer Persoonlijk opleidingsplan Hulpmiddelen voor de werknemer Elk bedrijf heeft bepaalde doelstellingen. Maar ook de werknemers van een bedrijf, jij en je collega s, hebben eigen doelen. Zoals: beter worden

Nadere informatie

Protocol verzuim cursusjaar 2014-2015

Protocol verzuim cursusjaar 2014-2015 Protocol verzuim cursusjaar 2014-2015 Opmerking: het protocol moet worden gezien als een richtlijn, waarvan naar behoefte kan worden afgeweken. Te laat Geoorloofd 1. Melden bij conciërge. 2. Conciërge

Nadere informatie

Inschrijfformulier

Inschrijfformulier Leerlinggegevens Achternaam Voorvoegsel(s) Voornamen Roepnaam Woonplaats geheim: ja / nee Geslacht Geboortedatum Geboorteplaats Burgerservicenummer Volgt basisonderwijs sinds Geboorteland Nationaliteit

Nadere informatie

Naam:. Namen groepsleden:... Begeleider:

Naam:. Namen groepsleden:... Begeleider: Naam:. Klas: Namen groepsleden:........ Begeleider: 1 Inleiding In deze projectweek ga je onderzoek doen. Dit onderzoek is ter voorbereiding op het sectorwerkstuk in de vierde klas. Dit boekje is jouw

Nadere informatie

Snel starten Cursus toevoegen CoSy 2.0

Snel starten Cursus toevoegen CoSy 2.0 Snel starten Cursus toevoegen CoSy 2.0 Invoeren cursussen 16 oktober 2017 is een grote update doorgevoerd in ons Cursus Management Systeem. Belangrijkste reden voor deze update is het gebruiksvriendelijker

Nadere informatie

Basisopleiding Feng Shui en Ruimteanalyse

Basisopleiding Feng Shui en Ruimteanalyse Basisopleiding Feng Shui en Ruimteanalyse WELKOM! Leuk dat je geinteresseerd bent in de Basisopleiding Feng Shui en Ruimteanalyse! Deze opleiding is wellicht de enige opleiding in Nederland waarin je in

Nadere informatie

Deelnemers aan de Beverwedstrijd: gebruikersnaam en wachtwoord

Deelnemers aan de Beverwedstrijd: gebruikersnaam en wachtwoord Deelnemers aan de Beverwedstrijd: gebruikersnaam en wachtwoord Inleiding Om aan de Beverwedstrijd te kunnen deelnemen, moeten de leerlingen een Gebruikersnaam en Wachtwoord hebben. Dat hebben ze nodig

Nadere informatie

Porfolio. Politie Vormingscentrum

Porfolio. Politie Vormingscentrum Porfolio 1. Inleiding 2. Wat is een portfolio? Hoe gebruik je het portfolio Reflectieverslagen Persoonlijke leerdoelen formuleren Werkwijze en denkmodel om opgaven/problemen op te lossen 1. INLEIDING Ligt

Nadere informatie

Digitaal printen binnen Grafimedia VMBO. Opdracht

Digitaal printen binnen Grafimedia VMBO. Opdracht Digitaal printen binnen Grafimedia VMBO Opdracht Opdrachtkaart DR-06-14-01 Voorkennis: Je kunt: Een eenvoudige PDF-opdracht uitvoeren Een PDF-printopdracht naar de digitale printer sturen Het juiste formaat

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Stages. Het zoeken van een stageplaats Stappenplan

Inhoudsopgave. Stages. Het zoeken van een stageplaats Stappenplan Stageverslag klas 9 Parcival College 2013 Inhoudsopgave Stages Het zoeken van een stageplaats Stappenplan Tijdens je stage Doel van de stage Stageprogramma Voorbereiding en afsluiting Waar moet je op letten

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE. Ondersteuningsmagazijn. Beroepstaak E Beginner

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE. Ondersteuningsmagazijn. Beroepstaak E Beginner OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE Ondersteuningsmagazijn Beroepstaak E Beginner Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Crebo 95 Versie: E BEGINNER 1516 Fase: beginner Naam deelnemer:.

Nadere informatie

WORKSHOP 02. Typography is what language looks like Ellen Lupton. Vormgeving CMD P2013-2014 Nicole Frank

WORKSHOP 02. Typography is what language looks like Ellen Lupton. Vormgeving CMD P2013-2014 Nicole Frank WORKSHOP 02 Typography is what language looks like Ellen Lupton Vormgeving CMD P2013-2014 Nicole Frank Programma Les 1: start opdracht vormgeving onderzoeken Les 2: bezoek museum Les 3: inleveren pdf van

Nadere informatie

De DOELSTELLING van de kunstbv-opdrachten & De BEOORDELING:

De DOELSTELLING van de kunstbv-opdrachten & De BEOORDELING: beeldende vorming De DOELSTELLING van de -opdrachten & De BEOORDELING: Doelstellingen van de opdrachten. Leren: Thematisch + procesmatig te werken Bestuderen van het thema: met een open houding Verzamelen

Nadere informatie

BPV Styling Design 1e jaars 2009 2010

BPV Styling Design 1e jaars 2009 2010 BPV Styling Design 1 e jaars 2009 2010 BPV STYLING DESIGN 2009-2010 Voor je ligt het werkboek voor de eerste BPV-periode van het eerste jaar. De volgende afspraken gelden voor deze stage: Per week loop

Nadere informatie