Verbreding Hoger Onderwijs Venlo

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verbreding Hoger Onderwijs Venlo"

Transcriptie

1 Verbreding Hoger Onderwijs Venlo Inleiding Deze kaderstellende notitie wordt gezamenlijk ter informatie voorgelegd aan het college van B&W van Venlo en GS van Limburg. Tevens worden hierover de Raad van de gemeente Venlo en Provinciale Staten van de Provincie Limburg schriftelijk geïnformeerd. Ook de regiogemeenten worden geïnformeerd en zullen betrokken worden bij de verbreding van het Hoger Onderwijs. De inhoud voorziet in de integrale projectaanpak ten aanzien van het middelbaar en hoger onderwijs in de regio Venlo, waarbij de nadruk ligt op het HBO onderwijs, specifieke specialisaties op master niveau WO en de kennistransfer naar het bedrijfsleven. Er is gekozen voor een gezamenlijke projectaanpak die als totaalpakket aan B&W en GS voorgelegd wordt. Voor wat betreft de uitvoering hiervan is echter wel een verdeling in inzet van menskracht en middelen aangebracht. Dit stuk voorziet tevens in de inzet van middelen die bij amendement door PS van Limburg zijn vrijgemaakt voor de verbreding van het hoger onderwijs in de regio Venlo ( 10 mln.). De projectaanpak bestaat uit 2 hoofdcomponenten met 5 onderdelen: Inhoudelijk programma: 1. Inhoudelijke onderwijsontwikkeling 2. Kennistransfer Onderwijsvoorzieningen: 3. Onderwijshuisvesting 4. Studentenhuisvesting 5. Voorzieningen De kernpunten in deze notitie richten zich op een duurzame verankering van met name het MBO en HBO onderwijs in Venlo. Weliswaar met accenten op de agrofood- en logistieke opleidingen maar tegelijkertijd met een open mind naar de opleidingen waar de regionale economie nu en op termijn behoefte aan heeft en afgestemd met het onderwijsaanbod dat regionaal/provinciaal al wordt aangeboden; ook WO (masteropleidingen) koppelen aan de kennisbehoefte van de regio en inbedden in de provinciale hogeronderwijsstructuur; kennisvalidatie als de grote drijfveer voor de inhoud van de opleidingen en de wijze waarop deze kennis terecht komt bij de bedrijven en ondernemers; kennistransfer zal vraag en aanbod qua kennis bij elkaar moeten brengen. De dragers (studenten) en de vragende partij (ondernemers) zullen maximaal met elkaar in contact moeten komen om vraag en aanbod zo transparant mogelijk te krijgen; het tot stand brengen van slimme verbindingen die nodig zijn om te komen tot een centre of expertise. Deze verbindingen zijn nodig op het gebied van

2 doorlopende leerlijnen, samenwerking tussen regionale en landelijke opleidingen en samenwerking met validatiepunten als Kokerelli. Het procesmanagement over dit Plan van Aanpak met zijn onderscheidende thema s en projecten zal door Venlo, in afstemming met de provincie, worden gevoerd. Gelet op de regionale impact van het project zal ook afstemming plaatsvinden met de regio gemeenten. Het plan van aanpak Een aantal van de onderwijsinstellingen is al gestart met het ontwikkelen en uitvoeren van nieuwe opleidingen, een aantal is nog in de fase van voorbereiding en/of moet nog definitief toestemming krijgen om in Venlo te starten met opleidingen op HBO en WO niveau (doelmatigheidsonderzoek). Duidelijk is dat het belang van de onderwijsontwikkelingen zowel bij rijk, provincie als gemeente Venlo op het netvlies staan en dat zij bereid zijn ook substantieel in deze ontwikkelingen mee te investeren. Doel en resultaat Het doel van dit plan van aanpak is om, een sterk onderwijscluster, zowel vanuit inhoudelijk als ruimtelijke perspectief, te realiseren dat naadloos aansluit bij het bedrijfsleven in de regio Venlo en een belangrijke bijdrage levert aan het innovatievermogen en de aantrekkelijkheid van Venlo voor kennisintensieve bedrijven en jonge, hoogopgeleide professionals. Tevens wordt met de voorgestelde aanpak beoogd alle partijen met elkaar te verbinden en de beschikbare en nog beschikbaar te stellen middelen optimaal in te zetten. Deze ambitie zal kennisvalidatie en transfer moeten stimuleren en daarmee de regionale economie. Tevens wordt beoogd om de studerenden in Venlo meer aan de regio te binden door het inrichten van een dynamisch en levendig stedelijk centrum met aantrekkelijke woonfuncties voor studenten en starters op de arbeidsmarkt. Het beoogd resultaat op hoofdlijnen is: 1. een breder onderwijs- en opleidingsaanbod op MBO, HBO en WO-niveau in Venlo, in belangrijke mate geënt op de behoefte van het regionale bedrijfsleven 2. meer onderzoeksfaciliteiten in Venlo waarin onderwijs en bedrijfsleven samenwerken aan onderzoek, ontwikkeling en toepassing van kennis. 3. toegepaste kennisvalidatie en transfer met ook nieuwe bedrijvigheid tot gevolg. 4. een fysiek cluster van onderwijsinstellingen dat van toegevoegde waarde is voor de ruimtelijke kwaliteit in Venlo en een belangrijke bijdrage levert aan de ruimtelijke opgave van de stad (Visie Stedelijk Centrum kaderstellend) 5. groei van het aantal studenten dat in Venlo studeert en in Venlo woont 6. bijdrage leveren aan de groei van het aantal studenten dat na afronding van de studie in Venlo en omgeving gaat werken en blijft wonen Deze beoogde resultaten zullen nog specifieker worden gemaakt op basis van 2

3 beschikbare statistische informatie en de methodiek waarop de gewenste resultaten gemeten kunnen worden. Procesaanpak, deelprojecten en fasering Om de genoemde resultaten te bereiken moeten in de komende jaren op een aantal deelterreinen nieuwe ontwikkelingen in gang worden gezet en bestaande initiatieven gerealiseerd en/of versneld. Gelet op de veelheid en complexiteit van de ontwikkelingen enerzijds en de autonomie en belangen van betrokken partijen anderzijds kunnen de beoogde resultaten alleen gerealiseerd worden vanuit een integrale aanpak en een sterke processturing en regie. De gemeente Venlo is voor een groot deel afhankelijk van bereidheid en inzet van derde partijen. Dat betekent dat naast adequate projectleiding op de verschillende deelprojecten vooral ook moet worden voorzien in overkoepelend procesmanagement en regie. Dit geldt in het bijzonder voor het deelterrein inhoudelijke onderwijsontwikkeling en kennistransfer, maar uiteraard ook op de ruimtelijk-fysieke ontwikkeling (zie hieronder). De regiefunctie dient zich ook te focussen op het verbindende karakter vanwege de betrokkenheid van vele externe partijen. Externe partijen zijn o.a. Fontys, ROC,HAS, UM, UT Antares/Woonwenz. Ondernemers, Regiogemeenten, Venlo Partners. Vanuit een gezamenlijk opdrachtgeverschap zal de regiefunctie worden ingevuld door Gemeente Venlo. Gelet op de complexiteit van de totale opgave wordt voorgesteld vijf deelterreinen te benoemen die, in onderlinge samenhang, de totale opgave tot een goed einde brengen. Het gaat daarbij om de volgende deelterreinen die in projecten worden uitgewerkt: 1. Inhoudelijke onderwijsontwikkeling Dit deelproject behelst het tot stand brengen van de gewenste verbreding van het onderwijsaanbod en het vergroten van het aantal onderzoeksfaciliteiten. Op basis van de gesprekken met onderwijs- en kennisinstellingen die reeds hebben plaatsgevonden zijn al een belangrijke aantal activiteiten die binnen dit thema moeten worden gerealiseerd, benoemd. Het gaat hierbij op dit moment in ieder geval om: a. Doorontwikkeling van de Fontys logistieke, technische en economische opleidingen inclusief de verbindingen met het groene domein, services innovation en de zorg (domotica in de zorg is een voorbeeld). b. Opleidingsbehoeften vanuit bedrijven en instellingen naar voren komend, die om een verbreding van het onderwijsaanbod op hbo en woniveau in Venlo vragen. Realisatie daarvan zal worden afgestemd met het bestaande regionale onderwijsaanbod en Hoger Onderwijs Agenda (provincie Limburg). c. Ontwikkeling van HAS Limburg in Venlo en de joint degree tussen 3

4 d. Wageningen Universiteit, HAS en Fontys. Versterken van de doorlopende leerlijnen tussen VO, MBO, HBO en WO waarin ook de ontwikkeling van associate degrees (MBO-HBO) en de verbinding bachelor-master (HBO-WO) voldoende aandacht krijgt 2. Kennistransfer Dit deelproject richt zich op de verbinding tussen onderwijsinstelling en bedrijfsleven. Met Greenbrains is al een goede stap op de weg naar versterking van deze relatie gezet. Komende jaren zal de samenwerking met onderwijsinstellingen van buiten de regio, met het Innovation Center van de Greenport Venlo en met private initiatieven in de regio (zoals Feed Design Lab) verder gestalte moeten krijgen. Ook bestaan er ambities om een aan de Topsectoren Logistiek, Agrofood / Tuinbouw en High-tech / chemie gekoppeld center of expertise (b.v. op het vlak van food chain management of biobased economie) en een valorisatielab te realiseren. De hieronder genoemde initiatieven zijn voor een deel nauw gelieerd aan de opgave voor de verbreding van het Hoger Onderwijs in Venlo. Deze verwevenheid zal bij de uitwerking van de initiatieven tot uitdrukking moeten komen. a. Versterken en verankeren van kennistransfer en bedrijfsopleidingen (Leven Lang Leren) door versterken en verbreden van Greenbrains en Greenschool met aandacht voor de domeinen logistiek en techniek/technologie in verbinding met het innovatiecentrum b. De doorontwikkeling van een onderzoeksinstituut, waaronder in ieder geval de ontwikkelingen rondom Canon-Oce, Document Services Valley en de leerstoel Document Services Innovation. c. De positionering en ontwikkeling van een kennisinstituut op het gebied van C2C maar ook op andere onderwerpen in het technologie domein. d. Ontwikkeling van onderzoeksinstituten, Centers of Expertises (HBO-WO) en Centra voor Innovatief Vakmanschap (MBO) gericht op toegepaste kennisontwikkeling, waarbij nadrukkelijk samengewerkt wordt met het bedrijfsleven. In dit kader passen ook initiatieven als living labs, shared facilities en simulatie- en expertisecentra. Op een aantal onderdelen zijn concrete zaken reeds opgestart. 3. Onderwijshuisvesting Het deelproject onderwijshuisvesting behelst zowel de huisvesting van onderwijsinstellingen op korte termijn als op lange termijn. a. Voor de korte termijn geldt dat bij met name de Universiteit Maastricht in september 2012 evenals de HAS ( september 2013) behoefte is aan huisvesting waarbij zij met name kijken naar de binnenstad van Venlo. Op dit moment wordt met partijen reeds gekeken naar de mogelijkheden die bestaand vastgoed in de binnenstad biedt. Aandachtspunt is dat bij het invullen van de korte termijn huisvesting geen keuzes gemaakt 4

5 worden die de lange termijn visie over fysieke clusterontwikkeling in de weg staan. De korte termijnhuisvesting bedraagt een periode van minimaal drie tot maximaal vijf jaar. b. Met de onderwijsinstellingen is in het kader van de visie op het stedelijk centrum reeds een eerste verkennend gesprek gevoerd over de lange termijn ontwikkelingen. Onderwijsinstellingen hebben daarbij aangegeven dat zij op lange termijn graag willen toegroeien naar een fysieke clustering waarbij zij gemakkelijk voorzieningen kunnen delen en een aantal centrale voorzieningen kunnen realiseren. In dit gesprek is door partijen expliciet aangegeven dat een dergelijke clustervorming loopafstanden van maximaal ongeveer 100 meter bedraagt. Tevens hebben zij aangegeven dat het stedelijk centrum voor hen de beste locatie is voor het realiseren van onderwijshuisvesting in een dergelijk cluster. Uit een eerste ambtelijke analyse blijken twee locaties interessant namelijk het gebied rondom het station Venlo (1) en het Kazernekwartier (2). De onderwijsinstellingen geven zelf nadrukkelijk de voorkeur aan een locatie zo dicht mogelijk in het centrum. Vanaf najaar 2012 dient met alle betrokken onderwijsinstellingen verder te worden gesproken over de uitwerking van het lange termijnperspectief. De positie van Fontys Hogescholen Venlo verdient hierbij extra aandacht omdat zij hebben aangegeven zeker geïnteresseerd te zijn in een nieuwe ontwikkeling op basis van fysieke clustering van HBO en WO. 4. Studentenhuisvesting De ontwikkeling van nieuwe opleidingen en de groei van het aantal onderwijsinstellingen op HBO en WO-niveau zal op zowel op korte, middellange als lange termijn voor een toename van de vraag naar studenthuisvesting zorgen. Partijen als Woonwenz en Antares zijn reeds gestart met de ontwikkeling van extra studentenhuisvesting om aan de huidige vraag te kunnen voldoen. Ook de particuliere markt speelt in op de vraag naar meer studentenhuisvesting, bijvoorbeeld ook door leegstaande kantoorgebouwen aan te bieden aan de corporaties voor transformatie naar studentenhuisvesting. Voor de korte termijn is de verwachting dat met de huidige inspanningen kan worden voorzien in de vraag met dien verstande dat telkens aan het begin van het nieuwe schooljaar kortdurend behoefte is aan extra flexibele huisvesting. Met betrekking tot de middellange en lange termijn geven de betrokken woningcorporaties aan dat er nog onvoldoende zicht is op de toekomstige vraag naar studentenhuisvesting. Hierdoor is met nog voorzichtig om bovenop het huidige geplande volume extra studentenwoningen te realiseren. Dit betekent dat allereerst met alle betrokken partijen inzichtelijk gemaakt moet worden wat het te verwachten groeiscenario is van studenten die zich in Venlo willen vestigen. Daarnaast moet in beeld gebracht worden op welke wijze (wonen boven winkels, transformatie van kantoorpanden, nieuwbouw) het beste kan worden voorzien in de behoefte aan 5

6 nieuwe studentenhuisvesting waarbij door verschillende partijen is aangegeven dat de focus op het binnenstedelijk gebied dient te liggen. Voorzover het nadere inzicht zou moeten leiden tot nieuwe of andere beleidskeuzen, dan zal dit aan de gemeenteraad worden voorgelegd. 5. Voorzieningen In overleg met studentenverenigingen is door hen aangegeven dat er op dit moment te weinig vertier is voor studenten of dat veel mogelijkheden tot participatie aan het maatschappelijk leven voor studenten nog onbekend zijn. Het is van belang om voor de ontwikkeling van nieuwe voorzieningen en voor de ontsluiting van bestaande voorzieningen samenwerking met de studentenverenigingen aan te gaan. In eerste instantie is het van belang een inventarisatie op te stellen van bestaande voorzieningen en de toegankelijkheid daarvan voor studenten. Op basis daarvan wordt inzichtelijk gemaakt welke voorzieningen vanuit het perspectief van de studenten nog ontbreken. Op basis van deze inventarisatie wordt samen met de studentenverenigingen een uitvoeringsplan opgesteld om enerzijds de toegankelijkheid van bestaande voorzieningen waar mogelijk te verbeteren en anderzijds belangrijke ontbrekende voorzieningen zo veel als mogelijk door derden te laten realiseren. Bovenstaande vijf deelprojecten zullen nog nader geconcretiseerd worden in projectplannen. Onderstaand schema geeft een globaal overzicht van de deelactiviteiten in de komende 5 jaar. Venlo zal invulling geven aan de tijdfasering voor de onderdelen voorzieningen en studentenhuisvesting. 6

7 Projectmatige aanpak Vanuit de gezamenlijke regiefunctie wordt een projectmatige aanpak van de deelprojecten en de volgende fasering in de procesaanpak voorgesteld. Per project zullen er projectopdrachten worden opgesteld, waarbij inzicht wordt gegeven hoe het specifieke project wordt ingericht, welke kaders er voor gelden en welke risico s daarbij benoemd moeten worden. Fasering Elke fase zal zo veel als mogelijk worden afgesloten met ten minste een letter of intent tussen de betrokken partijen om de vrijblijvendheid te reduceren en de kansrijkheid voor de volgende fase te optimaliseren Fase Actie Doorlooptijd Initiatieffase Definitiefase Realisatiefase Verkenning van ideeën en beelden bij betrokken partijen, inzichtelijk maken van wensen, mogelijkheden en intenties. Vergaren van noodzakelijke cijfers en inzichten. Realiseren van onderwijshuisvesting voor de korte termijn.(umc/ut/has Uitvoeren van verkenning naar aanvullende 3 e geldstromen en mogelijke investeringspartners. Vastleggen en (verder) omschrijven van de gewenste ontwikkelingen, locaties. Vastleggen van de definitieve projectplannen, bijbehorende middelen en definitieve projectorganisaties voor de realisatiefase. Uitvoeren van de projectplannen April tot en met oktober Oktober tot en met maart April 2013 tot en met? 7

8 Onderdeel Tijdsfasering Inhoudelijk programma Kennistransfer Onderwijshuisvesting Doorontwikkeling Fontys, logistiek, techniek en logistiek, incl. verbinding naar andere domeinen Has-Limburg en joint degree tussen WUR, HAS en Fontys Propositie Center of Expertise, venturelab PvA verbreding HBO WO onderwijs (bv) zorg en vrije tijd) Versterken clustersamenwerking in Innovatoren Haalbaarheidsonderzoek experiencecentrum logistiek Vastleggen tijdelijke huisvesting UM en HAS Limburg Definitief huisvestingsplan, incl. locatiekeuze Start center of expertise en Realiseren verbreding HBO / WO onderwijs venturelab Uitvoering definitief huisvestingsplan Voorzieningen Studentenhuisvesting Projectorganisatie/Samenwerking provincie, gemeente Venlo en onderwijsinstellingen Voorgesteld wordt om het project onder aansturing van een kleine stuurgroep met vertegenwoordigers vanuit Provincie, gemeente Venlo en de gezamenlijke onderwijspartners aan te sturen. De ambtelijke opdrachtgevers vanuit de Provincie en de gemeente zullen aangehaakt blijven via de Stuurgroep. Het integrale project en procesmanagement is een gedeelde verantwoordelijkheid van Provincie en gemeente Venlo, waarbij de gemeente Venlo de primaire regie en coördinatie voert. Op de verschillende deelprojecten worden procesmanager/projectleiders aangesteld vanuit onderwijs, provincie of gemeente. In de achterliggende projectgroepen zijn alle relevante partijen vertegenwoordigd. Afstemming en voortgangscontrole vindt plaats in een ambtelijke kerngroep die via de integrale project en procesmanagers rapporteren aan de stuurgroep. 8

9 Inhoudelijk programma Procesmanagement: Provincie Inhoudelijke onderwijsontwikkeling Stuurgroep: Bert Kersten Stephan Satijn Ambtelijke opdrachtgevers Integraal procesmanagement Huib Pelser Onderwijsvoorzieningen Procesmanagement: Gemeente Voorzieningen: projectleiding gemeente Venlo Kennistransfer Am btelijke kerngroep Klankbordgroep Studentenhuisvesting: projectleiding gemeente Venlo Onderwijshuisvesting: projectleiding gemeente Venlo De projectorganisatie laat zich in kennis en kunde adviseren door een klankbordgroep met vertegenwoordigers van overheden, onderwijsinstellingen, corporaties, bedrijfsleven en zo mogelijk investeerders. Met deze groep wordt gedurende het gehele project een in nog vast te stellen frequentie afstemming gezocht. Van belang bij het vraagstuk van de verbreding van het Hoger Onderwijs en de Kennistransfer is de betrokkenheid van en de afstemming met de regio en de Hoger onderwijsagenda. Ambtelijke afstemming kan plaatsvinden via het regionaal strategenoverleg en bestuurlijk via de regio tafelstructuur. Speciale aandacht vraagt de afstemming met het Rijk als belangrijke partner. Deze is nog niet voorzien in het organisatiemodel, op grond van overleg zal bekeken worden hoe zij wensen deel te nemen. 9

10 In de projectorganisatie worden de volgende functies belegd: Functie Bestuurlijke opdrachtgevers Ambtelijk opdrachtgevers Procesmanager/ centrale regie Procesmanager onderwijsinhoud en kennistransfer Projectleiding Procesmanager onderwijsvoorzieningen Deelprojectleider onderwijshuisvesting Deelprojectleider studentenhuisvesting Deelprojectleider studentenvoorzieningen Namen en/of te leveren organisatie/ afdelingen Portefeuillehouders Wethouder Satijn en gedeputeerde Kersten Directeur Beleid: A. Theuws; programmamanager werkveld ontwikkeling: L. van Damme Afdeling RO/EZ: H.E. Pelser Provincie Rob Widdershoven Gemeente Venlo Nicole Ottenheim Gemeente Venlo Ontwikkelbedrijf Vastgoed: Toon van de Ligt Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, Suzanne Bastings Stichting Venlo Partners: Paul Terpstra De tabel beoogt vooral een inzicht te geven in de diverse functies die binnen de proces- en projectorganisatie gewenst zijn. Beschikbare middelen Rijk, Provincie en gemeente Venlo zullen de middelen die beschikbaar zijn voor het realiseren van de kennisinfrastructuur bij elkaar brengen en op basis van dit plan van aanpak en de verder uit te werken projectplannen integraal aanwenden voor de ontwikkeling van de kennisinfrastructuur in Venlo. De middelen zullen niet buiten dit plan van aanpak en de onderscheidende projectplannen worden aangewend voor ontwikkelingen op het gebied van kennisinfrastructuur. Gelet op de positionering van Greenport Venlo in het topsectorenbeleid van het rijk, mag worden verondersteld dat via de lijn van de Human Capital Agenda aanvullende middelen van het rijk beschikbaar kunnen komen. Kennisinfrastructuur wordt als één van de actiepunten benoemd voor het Landsdelig overleg Topsectoren (Noord-Brabant en Limburg) met de minister van EL&I. Gedurende de initiatieffase van het project worden de mogelijkheden van cofinanciering door het rijk in beeld gebracht. Verder zal worden nagegaan in hoeverre middelen uit het Regiofonds geput kunnen worden. De beschikbare middelen die nu inzichtelijk zijn, zijn als volgt: 10

11 Gemeente Venlo ,- Reeds beschikt Doorontwikkeling opleidingen Fontys Venlo Gemeente Venlo ,- Reeds beschikt Leerstoel Document Services Innovation Gemeente Venlo ,- Reeds beschikt Leerstoel en master C2C UT Rijksoverheid/EL&I Reeds beschikt Ontwikkeling HAS Limburg Gemeente Venlo p.m. Beschikbaar Ontwikkeling kennisinfrastructuur Regiofonds Noord- Limburg ,- Beschikbaar Ontwikkeling kennistransfer/greenbrains Regiofonds Noord ,- In beoordeling Ontwikkeling HAS Limburg Limburg Provincie Limburg ,- beschikbaar Ontwikkeling HAS Limburg Provincie Limburg ,- Beschikbaar Verbreding hoger onderwijs Venlo/Maastricht, 11 juni 2012./ 20 september

Nota inzake Economic Development Board

Nota inzake Economic Development Board Nota inzake Economic Development Board Inleiding De economische ontwikkeling van Noord-Limburg krijgt een grote impuls met de campusontwikkeling, maar daarmee zijn niet alle economische uitdagingen deze

Nadere informatie

Raadsnotitie GEMEENTEBESTUUR

Raadsnotitie GEMEENTEBESTUUR Raadsnotitie GEMEENTEBESTUUR onderwerp Startnotitie "Venlo, bruisende studentenstad" Rn nummer 2011 collegevergadering d.d. 26 april 2011 raadsvergadering d.d. programma Innovatieve en Excellente Stad

Nadere informatie

Human Capital Tafel Logistiek in Drenthe op 3 oktober 2013

Human Capital Tafel Logistiek in Drenthe op 3 oktober 2013 Human Capital Tafel Logistiek in Drenthe op 3 oktober 2013 Op 3 oktober 2013 hebben Stenden Hogeschool en de provincie Drenthe samen met Transport en Logistiek Nederland, EVO en de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

VERGADERING GEMEENTERAAD d.d. 9 januari 2012 AGENDA NR. 10. VOORSTEL tot oprichting NV Greenport Venlo Innovation Center. Aan de Gemeenteraad

VERGADERING GEMEENTERAAD d.d. 9 januari 2012 AGENDA NR. 10. VOORSTEL tot oprichting NV Greenport Venlo Innovation Center. Aan de Gemeenteraad VOORSTEL tot oprichting NV Greenport Venlo Innovation Center. Aan de Gemeenteraad VERGADERING GEMEENTERAAD d.d. 9 januari 2012 AGENDA NR. 10 Geachte raad, Het college van burgemeester en wethouders vraagt

Nadere informatie

Bijlage 2. Human Capital Agenda s

Bijlage 2. Human Capital Agenda s Bijlage 2 Capital s De topsectoren gaan een human (onderwijs en scholing) voor de langere termijn opstellen en zullen onderwijsinstellingen hierbij betrekken. De s bevatten o.a. een analyse van de behoefte

Nadere informatie

SAMENWERKINGSARRANGEMENT LANDSDEEL NOORD PLATFORM BÈTA TECHNIEK 2014-2016

SAMENWERKINGSARRANGEMENT LANDSDEEL NOORD PLATFORM BÈTA TECHNIEK 2014-2016 SAMENWERKINGSARRANGEMENT LANDSDEEL NOORD & PLATFORM BÈTA TECHNIEK 2014-2016 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten. 11 maart 2014 RIB 2014/29. Voortgang en vervolgstappen Leerstoel C2C Universiteit Twente

DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten. 11 maart 2014 RIB 2014/29. Voortgang en vervolgstappen Leerstoel C2C Universiteit Twente zaak_id bericht_nummer Collegevoorstel bericht_id zaak_zaaknummer Ruimte en Economie Regnr B&W dd 11 maart 2014 Openbaar Programma Ja, zonder beperkingen Innovatieve en excellente stad DT dd OR dd B&W

Nadere informatie

Economische kracht van de maritieme sector in de Zuidvleugel (van tweede Maasvlakte tot Gorinchem) verder versterken door inzet op vier lijnen:

Economische kracht van de maritieme sector in de Zuidvleugel (van tweede Maasvlakte tot Gorinchem) verder versterken door inzet op vier lijnen: Bijlage 1B behorend bij Voortgangsrapportage vragen Economie door gemeenten MKB: overzicht initiatieven MKB-kennisinstellingen Naam project Maritime Delta Economische kracht van de maritieme sector in

Nadere informatie

Stappenplan nieuwe Dorpsschool

Stappenplan nieuwe Dorpsschool Stappenplan nieuwe Dorpsschool 10 juni 2014 1 Inleiding Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 juni 2014 dit stappenplan vastgesteld waarin op hoofdlijnen is weergegeven op welke wijze

Nadere informatie

Platform Bèta Techniek. Connect 05 2015. Chemiedag 2015. Hoe kunnen onderwijs en bedrijfsleven succesvol samenwerken?

Platform Bèta Techniek. Connect 05 2015. Chemiedag 2015. Hoe kunnen onderwijs en bedrijfsleven succesvol samenwerken? Platform Bèta Techniek Connect 05 2015 Chemiedag 2015 Hoe kunnen onderwijs en bedrijfsleven succesvol samenwerken? Succesvolle samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven is de basis voor groei van

Nadere informatie

Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020. Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding

Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020. Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020 Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding Wil Zuidoost-Nederland als top innovatie regio in de wereld meetellen, dan zal er voldoende en goed

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Onderwerp: Zienswijze op Regionale Agenda 2015-2018 MRE Registratienummer: 00529485 Op voorstel B&W d.d.: 18 november 2014 Datum vergadering: 9 december 2014 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Collegevoorstel. Collegevoorstel. Ruimte en Economie. zaak_zaaknummer. Ja, zonder beperkingen Innovatieve en excellente stad

Collegevoorstel. Collegevoorstel. Ruimte en Economie. zaak_zaaknummer. Ja, zonder beperkingen Innovatieve en excellente stad zaak_id bericht_nummer Collegevoorstel bericht_id zaak_zaaknummer Ruimte en Economie Regnr 14/12057 B&W dd Openbaar Programma Ja, zonder beperkingen Innovatieve en excellente stad DT dd OR dd B&W dd OR

Nadere informatie

Van denken naar doen bij A&F

Van denken naar doen bij A&F Van denken naar doen bij A&F Human Capital Agenda A&F (Regionale) economische clusters Behoeftes studenten en (potentiële) werknemers Behoeftes bedrijven A&F Aantrekkelijk werkgeverschap en imago sector

Nadere informatie

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Raadsvergadering, 22 april 2008 Voorstel aan de Raad Nr: 228 Agendapunt: 6 Datum: 9 april 2008 Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Onderdeel raadsprogramma:

Nadere informatie

Greenport Horti Campus. Burgemeester Sjaak van der Tak 16 december 2011

Greenport Horti Campus. Burgemeester Sjaak van der Tak 16 december 2011 Greenport Horti Campus Burgemeester Sjaak van der Tak 16 december 2011 1 Internationaal kenniscentrum in het hart van de Greenport 2 Doel en ambitie Versterken internationale concurrentiekracht van de

Nadere informatie

Arbeidsmarktagenda 21

Arbeidsmarktagenda 21 Arbeidsmarktagenda 21 Topsectoren en de HCA Voor de twee agrarische topsectoren is een Human Capital Agenda opgesteld met als doel, de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren, zowel

Nadere informatie

Advies Werkplaats Wonen Hoe gaan we verder?

Advies Werkplaats Wonen Hoe gaan we verder? . Breken met grenzen: wonen in een complete regio Advies Werkplaats Wonen Hoe gaan we verder? 26 april 2016 1 Op 14 oktober 2015 hebben wij als Werkplaats Wonen het advies Breken met grenzen: wonen in

Nadere informatie

Voorstel voor de Raad

Voorstel voor de Raad Voorstel voor de Raad Datum raadsvergadering : 10 mei 2012 Agendapuntnummer : VIII, punt 6 Besluitnummer : 389 Portefeuillehouder : Wethouder Mirjam Pauwels Aan de gemeenteraad Onderwerp: Programma Decentralisaties.

Nadere informatie

Universitaire Campus Venlo

Universitaire Campus Venlo Universitaire Campus Venlo Kennis/As Limburg Noordelijkste campus in de kennis/as plannen Ook de kleinste Universitaire campus binnen brede Greenport campus Universitaire Campus Venlo Doel bij te dragen

Nadere informatie

Projectplan Detailhandelsvisie gemeente Drimmelen, alle kernen

Projectplan Detailhandelsvisie gemeente Drimmelen, alle kernen Projectplan Detailhandelsvisie gemeente Drimmelen, alle kernen Afdeling grondgebied 26-0-205 INLEIDING Voor u ligt het projectplan Detailhandelsvisie gemeente Drimmelen, alle kernen. 2 AANLEIDING PROJECT

Nadere informatie

Ja, zonder beperkingen Innovatieve en excellente stad. DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten 17-04-2012

Ja, zonder beperkingen Innovatieve en excellente stad. DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten 17-04-2012 zaak_id bericht_nummer Collegevoorstel ECONOMIE, CULTUUR EN ARBEID Reg.nr. B&W d.d. 17-04-2012 Openbaar Programma Ja, zonder beperkingen Innovatieve en excellente stad DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d.

Nadere informatie

Topsectoren. Hoe & Waarom

Topsectoren. Hoe & Waarom Topsectoren Hoe & Waarom 1 Index Waarom de topsectorenaanpak? 3 Wat is het internationale belang? 4 Hoe werken de topsectoren samen? 5 Wat is de rol voor het MKB in de topsectoren? 6 Wat is de rol van

Nadere informatie

Regiovisie Bergen-Gennep-Mook en Middelaar

Regiovisie Bergen-Gennep-Mook en Middelaar Bijlage 5 bij Raadsvoorstel Regionale Agenda dd 16 mei 2011 Bestuursovereenkomst Regiovisie Bergen-Gennep-Mook en Middelaar Vastgesteld door de Stuurgroep Regiovisie Bergen, Gennep, Mook en Middelaar op

Nadere informatie

BESTUURSOPDRACHT MAJEURPROJECT VOORTGEZET ONDERWIJS Gemeenteraad

BESTUURSOPDRACHT MAJEURPROJECT VOORTGEZET ONDERWIJS Gemeenteraad BESTEMD VOOR BESTUURSOPDRACHT MAJEURPROJECT VOORTGEZET ONDERWIJS Gemeenteraad STATUS Openbaar DATUM BESTUURLIJKE Wethouder F. Strik OPDRACHTGEVER AMBTELIJKE OPDRACHTGEVER H. Damen hoofd Afdeling Beleid

Nadere informatie

Ja, zonder beperkingen Innovatieve en excellente stad. DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten 13-08-2013

Ja, zonder beperkingen Innovatieve en excellente stad. DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten 13-08-2013 zaak_id bericht_nummer Collegevoorstel RUIMTE EN ECONOMIE Reg.nr. B&W d.d. 13-08-2013 Openbaar Programma Ja, zonder beperkingen Innovatieve en excellente stad DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten

Nadere informatie

Infrastructuur landsdeel Zuidoost. 3 hogescholen met bètatechniek 3 universiteiten Jet-Net: 38 scholen en 13

Infrastructuur landsdeel Zuidoost. 3 hogescholen met bètatechniek 3 universiteiten Jet-Net: 38 scholen en 13 Facts & Figures 24 Deel II LANDSDEEL zuidoost De Human Capital Agenda Brainport 2 vormt de basis voor het regionaal Techniekpact van het landsdeel Zuidoost, bestaande uit de provincies Noord-Brabant en

Nadere informatie

Evaluatie P&C Cyclus Projectdefinitie

Evaluatie P&C Cyclus Projectdefinitie Evaluatie P&C Cyclus 2014 Projectdefinitie februari 2015 INLEIDING Als onderdeel van het implementatietraject CGM is in 2013 in de 3 afzonderlijke raden van Cuijk, Grave en Mill en st Hubert besloten tot

Nadere informatie

Nextport International community Zwolle Region

Nextport International community Zwolle Region Nextport International community Zwolle Region December 2014 1 Ideaalbeeld Zwolle 2020 Wat hebben we bereikt? We schrijven 2020. Regio Zwolle heeft een transitie doorgemaakt en wordt internationaal gezien

Nadere informatie

Structuur regionale samenwerking in Regio Rivierenland

Structuur regionale samenwerking in Regio Rivierenland Structuur regionale samenwerking in Regio Rivierenland Gemeenteraden Ambitiebepaling, kaderstelling en controle op hoofdlijnen van beleid Besluiten over meerjarenprogramma s speerpunten Besluiten over

Nadere informatie

Topsectoren en de Samenwerkingsagenda EZ-provincies-MKB

Topsectoren en de Samenwerkingsagenda EZ-provincies-MKB High Tech Systems & Materials Life Sciences & Health Agro-Food Logistiek BEDRIJVEN Water Topsectoren en de Samenwerkingsagenda EZ-provincies-MKB Creatieve Industrie Energie Meer geld en betere dienstverlening

Nadere informatie

Campus Zeeland. Regiobijeenkomst Zeeuws Vlaanderen. 22 juni 2017

Campus Zeeland. Regiobijeenkomst Zeeuws Vlaanderen. 22 juni 2017 Campus Zeeland Regiobijeenkomst Zeeuws Vlaanderen 22 juni 2017 1 Agenda 1. Campus Zeeland 2. Bèta College 3. Kennis & Innovatie Netwerken 4. Versterken hele onderwijskolom 5. Financiering 6. Conclusies

Nadere informatie

Bijlage 1 Concept intentieverklaring WOC Campus Nieuwleusen

Bijlage 1 Concept intentieverklaring WOC Campus Nieuwleusen Bijlage 1 Concept intentieverklaring WOC Campus Nieuwleusen Intentieverklaring project WOC Campus Nieuwleusen De Partijen: In het project WOC Campus Nieuwleusen participeren de volgende partijen: Landstede

Nadere informatie

Universiteit Leiden. John Kroes 12 mei 2017

Universiteit Leiden. John Kroes 12 mei 2017 Universiteit Leiden John Kroes 12 mei 2017 In Leiden en Den Haag Leiden Nederland Amsterdam Den Haag Eerste Universiteit van Nederland Opgericht door Willem van Oranje in 1575 Als beloning voor verzet

Nadere informatie

Opdrachten. Werkplaats Wonen Doel Een evenwichtige en toekomstbestendige woningmarkt.

Opdrachten. Werkplaats Wonen Doel Een evenwichtige en toekomstbestendige woningmarkt. 3 Opdrachten Werkplaats Wonen Doel Een evenwichtige en toekomstbestendige woningmarkt. Opdracht Opstellen van een regionale visie op en regionaal programma voor de woningmarkt. Maken van een uitvoeringsprogramma

Nadere informatie

: Inzet middelen Stimuleringsfonds t.b.v. Science Park. Inhoudsopgave. Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 5. Bijlage(n): 2.

: Inzet middelen Stimuleringsfonds t.b.v. Science Park. Inhoudsopgave. Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 5. Bijlage(n): 2. S T A T E N V O O R S T E L Datum : 31 oktober 2006 Nummer PS : PS2006IME05 Dienst/sector : MEC/ERT Commissie : IME Registratienummer : 2006MEC002172i Portefeuillehouder: Dr. G. Mik Titel : Inzet middelen

Nadere informatie

innovatiebevordering RIS3 MKB OPZuid Europees Innovatieprogramma voor Zuid-Nederland overheden living labs koolstofarme economie cross-overs design

innovatiebevordering RIS3 MKB OPZuid Europees Innovatieprogramma voor Zuid-Nederland overheden living labs koolstofarme economie cross-overs design OPZuid Europees Innovatieprogramma voor Zuid-Nederland BIObased logistiek maintenance hightech systems agrofood overheden RIS3 innovatiebevordering duurzaamheid schone energie welzijn samenwerking gezondheid

Nadere informatie

Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010

Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010 Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010 1. Aanleiding De BMWE-gemeenten willen zoveel mogelijk gezamenlijk het Centrum Jeugd en Gezin realiseren. Dit plan van aanpak is hierop

Nadere informatie

7. Samenwerking t.b.v. infrastructuur exameninstrumenten

7. Samenwerking t.b.v. infrastructuur exameninstrumenten 7. Samenwerking t.b.v. infrastructuur exameninstrumenten Opdrachtgever OCW Projectaannemer SBB Projectleider Nog te bevestigen Contactpersoon Lisette van Loon Start en einde deelproject Fase 1: juni 2012

Nadere informatie

Versterken van de topsectoren: Life Science and Health, Ruimtevaarttechnologie, Biobased Economie

Versterken van de topsectoren: Life Science and Health, Ruimtevaarttechnologie, Biobased Economie Economische Zaken Doel Stimuleren van de regionale economie. Versterken van de topsectoren: Life Science and Health, Ruimtevaarttechnologie, Biobased Economie en de Greenports Duin- en Bollenstreek, Boskoop

Nadere informatie

Nieuwe kansen in de verhouding tussen huurder en verhuurder van laboratoria. Jeff Gielen, 28 oktober 2014. www.biofacilities.nl

Nieuwe kansen in de verhouding tussen huurder en verhuurder van laboratoria. Jeff Gielen, 28 oktober 2014. www.biofacilities.nl Nieuwe kansen in de verhouding tussen huurder en verhuurder van laboratoria Jeff Gielen, 28 oktober 2014 www.biofacilities.nl Inhoud 1. Kadans Biofacilities 2. Expertise en support + services 3. Lessons

Nadere informatie

Datum : 13 december 2005 Nummer PS : PS2006ZCW03 Dienst/sector : MEC/DMO Commissie : ZCW Registratienummer : 2005MEC002130i Portefeuillehouder : Kamp

Datum : 13 december 2005 Nummer PS : PS2006ZCW03 Dienst/sector : MEC/DMO Commissie : ZCW Registratienummer : 2005MEC002130i Portefeuillehouder : Kamp S T A T E N V O O R S T E L Datum : 13 december 2005 Nummer PS : PS2006ZCW03 Dienst/sector : MEC/DMO Commissie : ZCW Registratienummer : 2005MEC002130i Portefeuillehouder : Kamp Titel : Overdracht functie

Nadere informatie

Europa 2014-2020 voor gemeenten en provincies

Europa 2014-2020 voor gemeenten en provincies Europa 2014-2020 voor gemeenten en provincies Vincent Ketelaars ERAC B.V. Binnenlands Bestuur Europa-debat Houten, 21 november 2013 Inhoud van presentatie Indeling 1 Uw ervaringen in eerdere projecten?

Nadere informatie

Doel: In samenwerking met maatschappelijke partners organiseren van een proces dat leidt tot een herijkte visie op Borne in 2030

Doel: In samenwerking met maatschappelijke partners organiseren van een proces dat leidt tot een herijkte visie op Borne in 2030 Projectvoorstel Projectopdracht / -voorstel Datum: 8 juli 2010 Versie: definitief t.b.v. definitiefase en ontwerpfase Pagina: 1 / 9 Soort project Extern/Lijn Projectnaam MijnBorne2030 (Herijking Toekomstvisie)

Nadere informatie

Ondertekening Retaildeal

Ondertekening Retaildeal Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Ondertekening Retaildeal Programma Economie & Werk BW-nummer Portefeuillehouder B. van Hees Samenvatting Minister Kamp wil met 50 gemeenten een Retaildeal sluiten, om

Nadere informatie

Projectformat Agenda van Twente, jaarschijf 2010 Aanvrager: gemeente Almelo Project : Transitiestrategie Noordflank Bijlagen:

Projectformat Agenda van Twente, jaarschijf 2010 Aanvrager: gemeente Almelo Project : Transitiestrategie Noordflank Bijlagen: Projectformat Agenda van Twente, jaarschijf 2010 Aanvrager: gemeente Almelo Project : Transitiestrategie Noordflank Bijlagen: Algemene informatie over het project Aanleiding voor het project Het Almelose

Nadere informatie

Slim Samenwerken - bijeenkomst VNG

Slim Samenwerken - bijeenkomst VNG Slim Samenwerken - bijeenkomst VNG Jacques C. Dekker 14 november 2012 Friesland, Groningen, Drenthe, Duitsland, Scandinavië Titel van deze slide Agribusiness NHN Productie: 3 miljard Werk: 15.000 arbeidsplaatsen

Nadere informatie

Samenwerkingsagenda Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en de Provincie Gelderland

Samenwerkingsagenda Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en de Provincie Gelderland en de Provincie Gelderland 22 maart 2016 Overwegende dat: De provincie Gelderland veel waarde hecht aan de aanwezigheid van onderwijs/kennisinstellingen in haar Provincie. Uiteraard in hun functie van

Nadere informatie

Trends en ontwikkelingen

Trends en ontwikkelingen Ons wereldbeeld ???!!! Intussen in Trends en ontwikkelingen >9 mld mensen!!!!! Wat betekent dit? Kernvraag Hoe zorgen we voor een blijvend goed leefklimaat voor onze burgers? Wonen, werken, welzijn

Nadere informatie

Krachten bundelen, kennis delen en allianties vormen

Krachten bundelen, kennis delen en allianties vormen The Next Step: Coalition of the Willing Krachten bundelen, kennis delen en allianties vormen The Next Step: Coalition of the Willing Krachten bundelen, kennis delen en allianties vormen Een regio om trots

Nadere informatie

Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan

Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan Plan van Aanpak Titel: Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan Subtitel: Plan van Aanpak Versie: Versie 1.0 Plaats: Roermond Datum: 26 mei 2015 Opgesteld door: Jan Waalen,

Nadere informatie

Campus Zeeland. Regiobijeenkomst Schouwen Duiveland en Tholen. Bruinisse, 20 juni 2017

Campus Zeeland. Regiobijeenkomst Schouwen Duiveland en Tholen. Bruinisse, 20 juni 2017 Campus Zeeland Regiobijeenkomst Schouwen Duiveland en Tholen Bruinisse, 20 juni 2017 1 Agenda 1. Campus Zeeland 2. Bèta College 3. Kennis & Innovatie Netwerken 4. Versterken hele onderwijskolom (onderwijs

Nadere informatie

Contextschets Techniek

Contextschets Techniek Contextschets Techniek Nationaal Techniekpact 2020... 2 Welke activiteiten ondernemen de hbo-instellingen?... 2 Welke activiteiten ondernemen de universiteiten?... 3 Welke activiteiten onderneemt de 3TU?...

Nadere informatie

Bestuursopdracht van Dagelijks Bestuur van Regio Twente

Bestuursopdracht van Dagelijks Bestuur van Regio Twente Bestuursopdracht van Dagelijks Bestuur van Regio Twente Algemene gegevens Projectnaam Bestuurlijk opdrachtgever Ambtelijk opdrachtgever Projectleider Human Capital Agenda Twente P. van Zwanenburg en P.

Nadere informatie

Samenstelling bestuur

Samenstelling bestuur Presentatie KvO 2.0 Samenstelling bestuur Krachtteam Peter Beckers : voorzitter Jan van Loon : initiatiefnemer Theo Vinken : initiatiefnemer Paul Jansen : aanvoerder werkorganisatie 2a Karel Jan van Kesteren

Nadere informatie

Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede (eerste fase)

Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede (eerste fase) Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede (eerste fase) 1. Inleiding In het collegeakkoord voor de periode 2014-2018 is als één van de doelstellingen geformuleerd: Het college zet zich in voor een florerende

Nadere informatie

Collegevoorstel STAF BESTUUR EN DIRECTIE. Ja, zonder beperkingen Dienstverlening. Landsdeel Zuid-Nederland

Collegevoorstel STAF BESTUUR EN DIRECTIE. Ja, zonder beperkingen Dienstverlening. Landsdeel Zuid-Nederland zaak_id bericht_nummer Collegevoorstel STAF BESTUUR EN DIRECTIE Reg.nr. B&W d.d. 19-06-2012 Openbaar Programma Ja, zonder beperkingen Dienstverlening DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten

Nadere informatie

SAMENWERKINGSARRANGEMENT LANDSDEEL ZUIDWEST PLATFORM BÈTA TECHNIEK 2014-2016

SAMENWERKINGSARRANGEMENT LANDSDEEL ZUIDWEST PLATFORM BÈTA TECHNIEK 2014-2016 SAMENWERKINGSARRANGEMENT LANDSDEEL ZUIDWEST & PLATFORM BÈTA TECHNIEK 2014-2016 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Kennisnemen van Informatie over voortgang proces Oorlogsmuseum Overloon en erfgoed van de Tweede Wereldoorlog

Kennisnemen van Informatie over voortgang proces Oorlogsmuseum Overloon en erfgoed van de Tweede Wereldoorlog Statenmededeling Onderwerp Militair erfgoed Tweede Wereldoorlog en Oorlogsmuseum Overloon Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant, Kennisnemen van Informatie over voortgang proces Oorlogsmuseum Overloon

Nadere informatie

Wordt meegenomen in uitwerking van het definitieve BAC document. Hiermee wordt na de besluitvorming gestart.

Wordt meegenomen in uitwerking van het definitieve BAC document. Hiermee wordt na de besluitvorming gestart. Raadsvoorstel 41428 Ontwikkeling project Achter de Lange Stallen Vertaling aanbevelingen Gianotten in Raadsvoorstel: Aanbeveling Gianotten (alleen voorgestelde aanpassingen) Antwoord College Vertaling

Nadere informatie

Projectenportfolio. december 2007

Projectenportfolio. december 2007 Projectenportfolio december 2007 afgesloten projecten conceptstudie Multifunctioneel Complex Connect Noord-Limburg ureka! 2005 Glastuinbouw met Toekomstwaarde Greenport-opleidingen Innovatiecafé NDD 06

Nadere informatie

Gemeente Breda. Registratienr: [ 40745] Raadsvoorstel. Onderwerp Actieplan studentenhuisvesting

Gemeente Breda. Registratienr: [ 40745] Raadsvoorstel. Onderwerp Actieplan studentenhuisvesting Gemeente Breda Raadsvoorstel Agendapuntnummer: Registratienr: [ Aantal bijlagen: -- 40745] Onderwerp Actieplan studentenhuisvesting Voorgesteld besluit 1. Vaststellen actieplan studentenhuisvesting Inleiding

Nadere informatie

Ruimte voor Ontwikkeling

Ruimte voor Ontwikkeling hbo centres of expertise mbo centra voor innovatief vakmanschap Ruimte voor Ontwikkeling Bijlage 7 Overzicht governance varianten inrichting Centra Bijlage bij advies Commissie Van der Touw, juni 2013

Nadere informatie

Programma Aansluiting Onderwijs Arbeidsmarkt: integrale opdracht arbeidsmarkt Kop van Noord-Holland

Programma Aansluiting Onderwijs Arbeidsmarkt: integrale opdracht arbeidsmarkt Kop van Noord-Holland Programma Aansluiting Onderwijs Arbeidsmarkt: integrale opdracht arbeidsmarkt Kop van Noord-Holland Voorwaarden De in voorliggend document voorgestelde integrale aanpak van arbeidsmarktvraagstukken vanuit

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 8.2. Onderwerp: Visie Centrum Jeugd en Gezin in de Gemeente Moerdijk

RAADSVOORSTEL Agendanummer 8.2. Onderwerp: Visie Centrum Jeugd en Gezin in de Gemeente Moerdijk RAADSVOORSTEL Agendanummer 8.2 Raadsvergadering van 11 juni 2009 Onderwerp: Visie Centrum Jeugd en Gezin in de Gemeente Moerdijk Verantwoordelijke portefeuillehouder: A. Grootenboer-Dubbelman SAMENVATTING

Nadere informatie

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten, PS2008MME13-1 -

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten, PS2008MME13-1 - PS2008MME13-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 6 mei 2008 Nummer PS : PS2008MME13 Afdeling : ECV Commissie : MME Registratienummer : 2008int221948 Portefeuillehouder : Ekkers Titel

Nadere informatie

BRZO zowel BRZO als VT-CHEMIE. Provincie Provincie Provincie Totaal

BRZO zowel BRZO als VT-CHEMIE. Provincie Provincie Provincie Totaal PROJECTOPDRACHT Naam deelproject : VORMGEVING BRZO-RUD NOORD-NEDERLAND (LAT-RB) Opdrachtgever : Dick Bresser, namens de noordelijke regisseurs RUD Projectleider : Jan Smittenberg Organisatie : Provincie

Nadere informatie

Model Vervoersregio en Economische Profilering. Beschrijving model

Model Vervoersregio en Economische Profilering. Beschrijving model Model Vervoersregio en Economische Profilering Beschrijving model In dit model richt de samenwerking in de stadsregio zich op de economische profilering en ontwikkeling van het gebied en de daarmee verband

Nadere informatie

Transitieverklaring van ROC Leiden, ID College, ROC Mondriaan en Nova College

Transitieverklaring van ROC Leiden, ID College, ROC Mondriaan en Nova College Transitieverklaring van ROC Leiden, ID College, ROC Mondriaan en Nova College 1. Achtergrond en perspectief De ernstige financiële problemen van het ROC Leiden noodzaken tot een nieuw perspectief voor

Nadere informatie

Techniek College Rotterdam

Techniek College Rotterdam Samenwerking Albeda / Zadkine Op weg naar: Techniek College Rotterdam Kwartaallezing 26 november 2015 1 overview: Waarom Techniek College Rotterdam? en de weg tot nu toe. Beleid Focus op Vakmanschap van

Nadere informatie

Op 11 september 2014 heeft de raad het voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld.

Op 11 september 2014 heeft de raad het voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld. Aan: Van: Betreft: De gemeenteraad College van burgemeester en wethouders Stand van zaken Scholencluster Kruiswiel en Jeugdspeelpark. Datum: 18-9-2014 1. Historie in grote lijnen In 2012 is een haalbaarheidsonderzoek

Nadere informatie

Economisch Manifest. Noord-Limburg

Economisch Manifest. Noord-Limburg Noord-Limburg Inleiding In de vorm van een Plan van aanpak programma Greenport Venlo heeft de Provincie najaar 2014 haar visie gegeven op de koers die men voor Noord-Limburg van belang acht: het komen

Nadere informatie

Sociaal Economisch Masterplan: Uitvoeringsagenda Netwerk Noordoost

Sociaal Economisch Masterplan: Uitvoeringsagenda Netwerk Noordoost Aan de Raadscommissie Agendapunt: 5 Onderwerp: Sociaal Economisch Masterplan: Uitvoeringsagenda Netwerk Noordoost Kenmerk: Status: VROM - Ruimtelijke Ordening / FK Informerend Kollum, 11 januari 2011 Samenvatting

Nadere informatie

Raadsvoorstel. jaar stuknr. Raad. categorie/agendanr. stuknr. B. en W RA A 6 11/105

Raadsvoorstel. jaar stuknr. Raad. categorie/agendanr. stuknr. B. en W RA A 6 11/105 svoorstel Onderwerp: Dekking van de gemeentelijke subsidie van 250.000,-- voor het Kennisknooppunt Duurzame Kunststoffen van de Stenden Hogeschool te Emmen uit het Strategisch Innovatie en Ontwikkelingsfonds

Nadere informatie

Factsheet d.d. 11 december 2013 Limburgs plan van aanpak DuurzaamDoor 2013-2016: sociale innovatie voor een groene economie.

Factsheet d.d. 11 december 2013 Limburgs plan van aanpak DuurzaamDoor 2013-2016: sociale innovatie voor een groene economie. Factsheet d.d. 11 december 2013 Limburgs plan van aanpak DuurzaamDoor 2013-2016: sociale innovatie voor een groene economie. Auteur: H.W. (Hein) van der Meer beleidsmedewerker Leefmilieu Werkveld Beleid

Nadere informatie

Collegevoorstel. Ruimte en Economie. zaak_zaaknummer. Ja, namelijk uitgesteld Innovatieve en excellente stad. College van Bestuur Gilde Opleidingen

Collegevoorstel. Ruimte en Economie. zaak_zaaknummer. Ja, namelijk uitgesteld Innovatieve en excellente stad. College van Bestuur Gilde Opleidingen zaak_id bericht_nummer Collegevoorstel bericht_id zaak_zaaknummer Ruimte en Economie Reg.nr. 13/16479 B&W d.d. 21-01-2014 Openbaar Programma Ja, namelijk uitgesteld Innovatieve en excellente stad DT d.d.

Nadere informatie

Kader Stedelijke Ontwikkeling

Kader Stedelijke Ontwikkeling Presentatie Hans Beekman MCD Open College Gemeenten Kader Stedelijke Ontwikkeling De prospectus van de stad 11 juni 2013 Aanleiding Eerdere opdracht nieuwe nota Grondbeleid (rekenkamerrapport Grond voor

Nadere informatie

B en W. nr. 13.0973 d.d. 5-11-2013. Inspanningen voor startende ondernemers

B en W. nr. 13.0973 d.d. 5-11-2013. Inspanningen voor startende ondernemers B en W. nr. 13.0973 d.d. 5-11-2013 Onderwerp Inspanningen voor startende ondernemers besluiten:behoudens advies van de commissie 1. De brief vast te stellen inzake Inspanningen voor startende ondernemingen,

Nadere informatie

Krimp Prognose 2010-2025

Krimp Prognose 2010-2025 Provincie: Limburg (Stads)regio Venlo gemeenten: Profiel gemeente: Venlo Regio: 36 Aanbod van leegstaand Leegstand en potentieel: Huidige leegstand: Er is geen volledig inventariserend onderzoek gedaan.

Nadere informatie

POL-uitwerking Landelijk Gebied Noord-Limburg

POL-uitwerking Landelijk Gebied Noord-Limburg POL-uitwerking Landelijk Gebied Noord-Limburg Bestuursafspraken CONCEPT versie 27 november 2015 1. Inleiding Het landelijk gebied van de regio Noord-Limburg is divers van karakter; bestaande uit beekdalen,

Nadere informatie

Een Groene Generatie met Energie voor de Toekomst. René Wijffels

Een Groene Generatie met Energie voor de Toekomst. René Wijffels Een Groene Generatie met Energie voor de Toekomst René Wijffels Inhoud Wat is Biobased Economy? De bio-economy in de VS Behoefte aan professionals in bio-based economy Een groene generatie met energie

Nadere informatie

HAN en duurzame energie

HAN en duurzame energie Beroepsonderwijs tijdens de energie transitie HAN en duurzame energie Van buiten naar binnen. Tinus Hammink programma-manager SEECE Hogeschool van Arnhem en Nijmegen HBO en topsectoren; keuze van HAN 1.

Nadere informatie

Leercyclus Enschede-Dordrecht-Zwolle

Leercyclus Enschede-Dordrecht-Zwolle Leercyclus Enschede-Dordrecht-Zwolle Regionaal uitvoeringsprogramma economie en arbeidsmarktbeleid Enschede, 26 januari 2012 Gido ten Dolle Programmadirecteur Ruimtelijk economische strategie en arbeidsmarktbeleid

Nadere informatie

Ambitiedocument

Ambitiedocument Ambitiedocument 2016-2020 Bestuurlijke context Financiële context oud Regiocontract Tussen Regio en Provincie Contract voor uitvoering regionale programma s 15 miljoen Regie Regio Verdeling over 10 gemeenten

Nadere informatie

Het Bedrijfslevenbeleid

Het Bedrijfslevenbeleid Het Bedrijfslevenbeleid NAAR DE TOP! Sjoerd Visser Programmadirectie Topsectoren i.o. Inhoud Regeerakkoord Bedrijfslevenbeleid - ambitie - topsectoren - ruimtelijke aspecten - financiering - Proces fasering

Nadere informatie

Onderwerp: Integraal Huisvestingsplan Voortgezet Onderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs

Onderwerp: Integraal Huisvestingsplan Voortgezet Onderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs Agendapunt: Meppel, Aan de Gemeenteraad. Raadsvoorstel nr. Onderwerp: Integraal Huisvestingsplan Voortgezet Onderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs Voorgesteld besluit Het Integraal Huisvestingsplan

Nadere informatie

Regionaal Uitvoeringsprogramma Kennis, Onderwijs & Arbeidsmarkt

Regionaal Uitvoeringsprogramma Kennis, Onderwijs & Arbeidsmarkt Kennis, Onderwijs & Arbeidsmarkt 2007 2010 1. Inleiding Op 11 december jl. heeft de Parkstad Raad het meerjaren beleidsplan Perspectief voor Parkstad 2007 2010 vastgesteld. In dit beleidsplan wordt het

Nadere informatie

Opleiden: samen ervoor staan (en gaan)

Opleiden: samen ervoor staan (en gaan) Ontwikkelingen Food in het Noorden Opleiden: samen ervoor staan (en gaan) Peet Ferwerda 4 november 2014 Friesland College en Nordwin College Food MBO Food HBO In Leeuwarden 2x groen en grijs Friesland

Nadere informatie

Advies aan B & W. Conceptbesluit

Advies aan B & W. Conceptbesluit Afdelingshoofd Advies aan B & W Nr. Gezien Akkoord Portefeuillehouder, afdeling, datum advies en onderwerp WETHOUDER L.J.H. SCHARENBORG WETHOUDER J.B. BOER WETHOUDER F.H.C. MULKENS MENS EN SAMENLEVING

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE PERSOONLIJKE GEGEVENS SAMENVATTING. Datum 20 januari 2014. S. Swinkels, Sjoerd MSc 21 januari 1984. Titel Geboortedatum

CURRICULUM VITAE PERSOONLIJKE GEGEVENS SAMENVATTING. Datum 20 januari 2014. S. Swinkels, Sjoerd MSc 21 januari 1984. Titel Geboortedatum CURRICULUM VITAE Datum 20 januari 2014 PERSOONLIJKE GEGEVENS Naam Titel Geboortedatum Woonplaats e-mail Nationaliteit S. Swinkels, Sjoerd MSc 21 januari 1984 s-hertogenbosch sjoerd@beeckk.nl Nederlandse

Nadere informatie

Notitie afstemming Voortzetting Masterplan Havens Midden-Brabant en Logistics City.

Notitie afstemming Voortzetting Masterplan Havens Midden-Brabant en Logistics City. Notitie afstemming Voortzetting Masterplan Havens Midden-Brabant en Logistics City. Naar aanleiding van de Stuurgroep bijeenkomst van het Masterplan Havens Midden- Brabant heb ik gekeken naar de mogelijke

Nadere informatie

Tussenstand OP EFRO Noord-Nederland 2014 2020. SNN PS bijeenkomst 25 juni Yvonne van Mastrigt

Tussenstand OP EFRO Noord-Nederland 2014 2020. SNN PS bijeenkomst 25 juni Yvonne van Mastrigt Tussenstand OP EFRO Noord-Nederland 2014 2020 SNN PS bijeenkomst 25 juni Yvonne van Mastrigt Noordelijke specialisatie in beeld Samengestelde behoeften Samengestelde oplossingen Achtertuin als proeftuin/

Nadere informatie

Met de toezending van dit laatste projectplan hebben wij voldaan aan de toezegging aan uw Staten.

Met de toezending van dit laatste projectplan hebben wij voldaan aan de toezegging aan uw Staten. bericht op brief van: uw kenmerk: Aan de voorzitter van Provinciale Staten van Zeeland p/a statengriffier ons kenmerk: 09034088/2 afdeling: Welzijn bijlage(n): 1 behandeld door: P.J. Bolderman doorkiesnummer:

Nadere informatie

Participatie Stichting BioMedTech Zuid-Holland BESLUITEN

Participatie Stichting BioMedTech Zuid-Holland BESLUITEN Aanbiedingsformulier Onderwerp Participatie Stichting BioMedTech Zuid-Holland BESLUITEN behoudens advies van de Commissie voor Economische Zaken, Grondzaken, Toerisme en Parkeren, bijgaand raadsvoorstel

Nadere informatie

Analyse integrale aanpak arbeidsmarktbeleid Zuidoost-Nederland Samenvatting

Analyse integrale aanpak arbeidsmarktbeleid Zuidoost-Nederland Samenvatting Analyse integrale aanpak arbeidsmarktbeleid Zuidoost-Nederland Samenvatting Versie 28 november 2012 In opdracht van de Brainport 2020-commissie Samenvatting Brainport 2020 heeft de ambitie om Zuidoost-Nederland

Nadere informatie

Wat verwachten werkgevers van het onderwijs als het gaat om duurzaamheid?

Wat verwachten werkgevers van het onderwijs als het gaat om duurzaamheid? Wat verwachten werkgevers van het onderwijs als het gaat om duurzaamheid? Een onderzoek onder werkgevers in de topsectoren en de overheid. Onderzoeksrapport Samenvatting 1-11-2013 1 7 Facts & figures.

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief GEMEENTEBESTUUR. 21 juli 2015. Zorg en Welzijn. Informatie voor de raad (voor kennisgeving)

Raadsinformatiebrief GEMEENTEBESTUUR. 21 juli 2015. Zorg en Welzijn. Informatie voor de raad (voor kennisgeving) Raadsinformatiebrief GEMEENTEBESTUUR onderwerp Toezichthoudend ambtenaar Wmo team SLSTA RIB nummer 2015 105 collegevergadering d.d. programma portefeuillehouder 21 juli 2015 Zorg en Welzijn R. Testroote

Nadere informatie

Handreiking. Schoolondersteuningsprofiel. Passenderwijs

Handreiking. Schoolondersteuningsprofiel. Passenderwijs Handreiking Schoolondersteuningsprofiel Passenderwijs Het schoolondersteuningsprofiel is met de komst van passend onderwijs als verplicht document voor elke basisschool ingevoerd. In dit document beschrijft

Nadere informatie

DORDRECHT. Aan. de gemeenteraad

DORDRECHT. Aan. de gemeenteraad *P DORDRECHT Retouradres: Postbus 8 3300 AA DORDRECHT Aan de gemeenteraad Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT T 14 078 F (078) 770 8080 www.dordrecht.nl Datum 4 december 2012 Begrotingsprogramma

Nadere informatie

Commissie voor Ruimtelijke Ontwikkeling en Wonen

Commissie voor Ruimtelijke Ontwikkeling en Wonen Griffie Commissie voor Ruimtelijke Ontwikkeling en Wonen Datum commissievergadering : - Document nummer : 2833947 Behandelend ambtenaar : T. de Graaf Directie/bureau : Economie & Mobiliteit/ Bureau Mobiliteitsbeleid

Nadere informatie