Het inschakelen van ervaringsdeskundigen in de GGZ provincie Antwerpen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het inschakelen van ervaringsdeskundigen in de GGZ provincie Antwerpen"

Transcriptie

1 Het inschakelen van ervaringsdeskundigen in de GGZ provincie Antwerpen Strategie-ontwikkeling Resultaten van de consultatieronde Duffel, 28 april 2014 Kim Becher, shiftn [1]

2 Consultatieronde: doelstellingen Peilen naar draagvlak binnen de sector Welke bijdragen leveren ED? Welke taken/rollen/func;es? Wat is nodig op het gebied van omkadering? Arbeidsrechtelijk statuut? [2]

3 Aanpak (1) 25 interviews met zegspersonen uit diverse geledingen van de GGZ 4 categorieën: residen;ële instellingen; ambulante instellingen; voorzieningen voor thuiszorg; dagontmoe;ngscentra 4 beroepsgroepen: medisch psychiatrisch; psychotherapeu;sch; ondersteunend (verpleging, maatschappelijk werk, ergotherapie...); beheer, HRM [3]

4 Aanpak (2) Psychotherapeutisch Medischpsychiatrisch Ondersteunend Beheer/HRM Totaal Residentieel 3 (2) 2 (3) 4 (3) 3 (2) 12 (10) Ambulant 0 (2) 4 (3) 2 (3) 3 (2) 9 (10) Thuiszorg (2) 2 (1) 4 (3) Ontmoetings centra (1) 1 (1) 2 (2) [4]

5 Aanpak (3) + 1 interview met Free Clinic (verslavingszorg) + 1 interview met vzw De Link (opleiding en tewerkstelling van ervaringsdeskundigen in de armoede en sociale uitslui;ng Focusgroep met 8 ervaringsdeskundigen uit de GGZ, verslavingsen welzijnsector welke bijdragen leveren ED, nu en in de toekomst? wat help, wat hindert? (ondersteuning, omkadering, opleiding, beloning...) [5]

6 Draagvlak Duidelijk verschil in percep;e tussen zorgprofessionals die ervaring hebben met ED en zij die deze ervaring niet hebben. Verschil in percep;e tussen zorgprofessionals die vertrouwd zijn met de herstelvisie en zij die dat niet zijn. De meerderheid van de ondervraagde professionals staan posi;ef tegenover het inzezen van ED; slechts weinigen zijn volledig afwijzend; er zijn graduele verschillen wat betre[ rollen en se\ngs waarin ED kunnen worden ingezet. [6]

7 Bijdragen van ED aan GGZ 'verschieteffect': hulpverlening een spiegel voorhouden bewaken van het cliëntenperspec;ef hoop uitstralen; rolmodel zijn losrukken uit passiviteit; empowerment van cliënten brugfunc;e tussen cliënt en hulpverlener betrekken van familie herstelondersteunende visie uitdragen/cliënten helpen via herstel voorlich;ng en informa;e; vorming van hulpverleners in vraag stellen van de zorgorganisa;e als geheel cliënten begeleiden in contacten met professionals [7]

8 Bijdragen van ED aan GGZ (resultaten focusgroep) nabijheid: ED staat dichter bij cliënt; spreekt dezelfde taal; contact op basis van gelijkwaardigheid ED wijst hulpverleners op drempels die herstel belemmeren en factoren die herstel bevorderen ED stopt cliënten niet in vakjes (dubbele diagnos;ek) advies verstrekken aan voorzieningen uitbouwen van netwerken, organisa;es, overlegorganen lotgenoten doorverwijzen naar de juiste kanalen, voorzieningen bemiddelaar/vertrouwenspersoon van cliënten Des;gma;serend werken: schaamte voor de diagnose helpen overwinnen; zelfs;gma bestrijden [8]

9 "Ze hebben heel vaak andere ideeën. Ik heb ook al verschillende keren de BGE meegenomen naar cliënten thuis. Ook daar vinden ze vaak nog een andere invalshoek. Cliënten staan daar ook open voor en reageren er heel op. Het geec hen ook hoop. "Jij hebt die stoornis ook! En jij zit nu in de hulpverlening? Amai". "Jij neemt ook en je kunt nog Die gesprekken zijn vaak heel boeiend." "Drie jaar geleden werd voor het eerst gezegd dat we in de toekomst met ervaringsdeskundigen zouden gaan werken. Toen had ik onze moeten opnemen: "Dat kan toch niet!", "Waar gaat dat naartoe?", "We zullen niet meer kunnen zeggen wat we willen!" Het is grappig om te zien hoe de zaken kunnen keren. Als je eenmaal de klik hebt gemaakt, lijk het allemaal plots vanzelfsprekend." [9]

10 "Wij gaan ervan uit dat we moeten werken volgens een bepaalde visie, die ons handelen als hulpverleners stuurt. Net die visie kan erg belemmeren in hun herstel. Dit kan gaan over de manier waarop wordt besproken, een aparte systeemtherapeut die familiegesprekken doet, persoonlijke begeleiders die bij elke heropname en afdeling weer anders zijn......ook het ruimere ziekenhuis is een structuur waarbinnen hulpverleners en een bepaalde rol vervullen, die herstel kan onderdrukken. Zowel de afdeling als het ruimere ziekenhuis zouden nog veel meer in van moeten worden ingericht. Dit is me veel meer beginnen dagen door met ervaringswerkers te werken." [10]

11 Punten van kritiek/bezorgdheid competen;es beroepsgeheim/privacy/aansprakelijkheid financiële belemmeringen kwetsbaarheid statuut engagement evenwaardigheid afstand kunnen nemen van persoonlijke ervaring rolverwarring beperkingen naar rollen en se\ngs tegenstrijdige signalen in het GGZ beleid/nood aan systeemvisie [11]

12 Mobiel Team Antwerpen Twee 2b teams: 'De Vliering' en 'De Link' Twee BGE hal[ijds, bachelorniveau Taken: huisbezoek, cliëntbesprekingen, leiden van herstelwerkgroep, krachten en crisiskaart, voorlich;ng, bijscholing Evenwaardigheid "Persoonlijk vind ik het belangrijk dat ze een volwaardige collega zijn. Ze moeten van mij geen case manager zijn. Dat lijkt me niet aangewezen. Ze moeten flexibel inzetbaar zijn en volledig toegang krijgen tot vergaderingen, briefings, dossiers... dat is net de grote waarde die ze hebben. Anders blijven ze toch wel in die cliëntenrol steken. "Jij blijc iemand met een stoornis en moet vooral niet in de dossiers gaan kijken." [12]

13 Mobiel Team Antwerpen "Randvoorwaarden voor een goede samenwerking? Ten eerste moet de coördinator en het hele team er achter staan dat de BGE een plaats krijgt, een stem, een mandaat. Professionals moeten zich ook kwetsbaar kunnen opstellen tegenover ervaringsdeskundigen, zodat het geen wij zij verhaal wordt, maar een wij verhaal. Openheid, respect, geduld om te ervaren welke meerwaarde de ervaringsdeskundige kan bieden. En een goede een kader en waarin duidelijk wordt gemaakt wat er van de ervaringsdeskundige verwacht wordt." [13]

14 HOP werking Bethanië HOP: 'Herstel, Ondersteuning, Pa;ëntenperspec;ef' Ervaringswerkers worden ingezet op 3 pilootafdelingen Ini;a;ef komt van HOP werkers zelf. Zorgvuldige voorbereiding; presenta;e aan hulpverleners en cliënten Lang proces om groep samen te stellen en draagvlak te creëren binnen de organisa;e Voorlopig werken de HOP werkers onder vrijwilligersstatuut [14]

15 HOP werking Bethanië "Ik denk dat de voorbereiding het belangrijkst is. In ons ziekenhuis hebben we er twee jaar over gedaan om zelf voldoende kennis te vergaren (...) We hebben dan zelf ook kleine genomen, zoals de PTV training, ervaringswerkers betrekken bij infodagen voor medewerkers, op studiedagen ervaringswerkers over hun ervaringen laten vertellen...waardoor het personeel gaandeweg meer vertrouwd raakte met die verhalen en werd aangemoedigd om te staan bij het van de cliënt." [15]

16 HOP werking Bethanië "Wat ik ook merk, is dat ervaringsdeskundigen zelf heel staan tegenover samenwerking met personeelsleden. In het begin vreesde ik dat we in een advocatenlogica, een klachtencultuur terecht zouden komen, maar dat is helemaal niet het geval. Ze stellen zich eerder op als partners die samen op zoek gaan naar nieuwe invalshoeken en mogelijkheden. Als je meer vanuit samenwerking vertrekt, zit je als hulpverlener minder in het defensief. Je merkt dat je bepaalde zaken kunt deblokkeren of vooruithelpen door in dialoog te gaan met en familieleden. [16]

17 VDIP Andante Geen lang proces voorafgaand aan het inschakelen van de ED Teamcoördinator en ervaringsdeskundige overleggen samen over taakomschrijving ED woont teamvergaderingen bij, hee[ toegang tot dossiers en voert gesprekken met cliënten en familieleden Vrijwilliger, maar zou graag als professional aan de slag gaan. lang was de enige taak van de ED om aanwezig te zijn op teamvergaderingen. Dat was geen goede zaak. Dat zou ik meegeven: als dat de enige taak is van de ED, begin er dan niet aan. Je moet iemand meer taken en rollen geven, anders wordt het verschil tussen vaste teamleden en ervaringsdeskundigen te groot. In een goed team moet iedereen cliëntencontacten hebben". [17]

18 Randvoorwaarden (1): basiscompetenties van ED Voldoende afstand kunnen nemen van persoonlijke ervaringen Voldoende gestabiliseerd Onderlegd in de herstelondersteunende visie Construc;eve houding tegenover professionele hulpverleners Goed op de hoogte van deontologie en beroepsgeheim Basisvaardigheden (kunnen luisteren, communiceren, rust en begrip uitstralen, stessbestendig zijn, grenzen kunnen bewaken) Kennis van psychopathologie en medica;e (?) [18]

19 Randvoorwaarden (2): basiscompetenties van ED "In de sector bots je op heel veel vooroordelen. Als je begint te praten over ervaringsdeskundigheid, zal elke hulpverlener die ooit in de psychiatrie heec gewerkt zich onmiddellijk de meest irritante psychiatrische voor de geest halen die ze zich kunnen herinneren en zich dan inbeelden dat die bij hen komt werken." "Maar iedereen moet juist beseffen dat velen zich geroepen voelen maar niet iedereen is uitverkoren. Om als BGE aan de slag te gaan, moet je een aantal vaardigheden hebben die niet iedereen bezit. Om te beginnen moet je kunnen samenwerken met hulpverleners. Het zijn werknemers, dus mag je echt wel wat van ze verwachten. En er is nog iets te zeggen voor de van de hulpverlener en van de psychiater. Het is belangrijk dat die gezamenlijk worden ingezet." [19]

20 Randvoorwaarden (3): omkadering Voldoende draagvlak onder het personeel Organisa;e is goed voorbereid en vertrouwd met de herstelondersteunende visie Voldoende flexibiliteit inbouwen, rekening houden met kwetsbaarheid Coaching, bij voorkeur door professionele ED Voldoende contact onderhouden met lotgenoten (cliënten en excliënten) Intervisie, supervisie en nascholing Oppassen voor rolverwarring De ED de nodige ruimte geven, maar binnen duidelijk kader [20]

21 Twee grote denklijnen (1) Pragma;sche denklijn: ziet ervaringsdeskundigheid als een complementaire bron van kennis in het verbeteren van zorg, een interessante toevoeging op het bestaande aanbod, zonder dat het zorgmodel ten gronde in vraag wordt gesteld. Meer fundamentele denklijn: vertrekt vanuit het herstelgericht denken en zet het bestaande model op de helling. Het doel van het zorgproces, de rol van de pa;ënt en zorgverstrekker en hun onderlinge rela;e worden daarbij ten gronde in vraag gesteld [21]

22 Twee grote denklijnen (2) Vanuit de pragma;sche denklijn kan men nadenken over hoe ervaringsdeskundigheid geïns;tu;onaliseerd kan worden binnen bestaande kaders. Het is echter duidelijk dat deze kaders niet al;jd goed passen op de herstelbenadering. [22]

23 Opleiding (1) Er is in Vlaanderen geen erkende opleiding voor ervaringsdeskundigen in de GGZ; noch voor ervaringsdeskundigen in de verslavingszorg. De meeste zorgprofessionals zijn het erover eens dat een opleiding noodzakelijk is. Het belangrijkste aspect moet zijn dat de ED leert zijn ervaringen te overs;jgen en als meerwaarde in te zezen bij het helpen van anderen. Antwerpse voorzieningen maken momenteel gebruik van het Nederlandse aanbod (HEE, Trimbos, TOED opleiding,...) Er kiemen ini;a;even in Gent (Poco Loco) en Heverlee (Sociale Hogeschool). Uilenspiegel biedt laagdremeplige opleidingen aan. [23]

24 Opleiding (2) Focusgroep: liever geen langdurende opleiding ED in de GGZ Focusgroep: gevaar dat werkgevers enkel geïnteresseerd zullen zijn in ED met een diploma, of dat het ontbreken van een diploma door sommigen wordt aangewend om geen ED aan te werven Sommige ED stellen de noodzaak van vaste opleiding in vraag. Voorstel om te werken met een modulair aanbod. Oppassen voor het creëren van nieuwe drempels [24]

25 Opleiding (3) "Een opleiding in ervaringsdeskundigheid met een erkend diploma zou een oplossing zijn, waarbij ook een erkende vergoeding hoort. (...) Een gevaar is dat je enkel mensen gaat aantrekken die verbaal sterk staan, terwijl er heel wat mensen zijn die op een andere manier goed werk kunnen leveren. Daar moet je ook op le]en in het kader van die opleiding." [25]

26 Verband tussen scholingsgraad en inkomen In Vlaanderen is verloning op basis van diploma het meest voorkomende stelsel, vooral in gesubsidieerde sectoren. Loonbarema's worden door de overheid vastgelegd op basis van diploma's In de sector armoede en sociale uitslui;ng hebben ED over het algemeen een lage scholingsgraad (geen diploma secundair onderwijs). Dit bemoeilijkt een billijke verloning. Idem in de verslavingszorg Func;e ED in de armoede is erkend door Vlaams decreet armoedebestrijding (2003). In 2006 stelt de SERV een beroepscompeten;eprofiel op, dat ook als basis dient voor de leerplannen van de opleiding. Mede hierdoor (en na onderhandeling met werkgevers) worden ED nu minstens verloond op A2 niveau. "Lee[ijdsanciënniteit": vijf jaar = één jaar dienstanciënniteit [26]

27 Relevantie voor ervaringsdeskundigen in de GGZ Belang van scholingsgraad: ook in de GGZ zijn er cliënten die hun studies vroeg;jdig hebben moeten arreken als gevolg van psychische kwetsbaarheid. Hal[ijdse aanstelling binnen GGZ: extra hinderpaal voor ED met lage scholingsgraad? Func;everloning in plaats van diplomaverloning? Beroepscompeten;eprofiel voor ervaringsdeskundigen in de GGZ als basis voor erkend statuut, func;everloning en opleiding? Ins;tu;onele logica of principe van gelijkwaardigheid? [27]

28 Beroepsgeheim en aansprakelijkheid Ar;kel 458 Strafwetboek: beroepsgeheim is toepasselijk op iedereen die een vertrouwensfunc;e vervult binnen een zorgvoorziening, dus ook op ervaringsdeskundigen (zowel BGE als vrijwilligers) Tot nu toe hebben er zich nog geen problemen voorgedaan in de voorzieningen waar ED aan de slag zijn (ervaring is nog pril) In de sectoren verslavingszorg en armoede en sociale uitslui;ng, waar al ezelijke jaren ervaringsdeskundigen worden ingezet, hebben zich nog geen problemen voorgedaan (enkel met stagiairs) Een arbeidsrechtelijk statuut voor ervaringsdeskundigen zal wellicht een aantal twijfels wegnemen Principe van gelijkwaardigheid veronderstelt ook toegang tot vertrouwelijke informa;e Belang van opleiding/voorlich;ng rond beroepsgeheim [28]

29 "Ik vind dat de overheid te afwachtend is. De gezondheidszorg is een bijzonder gecontroleerde omgeving. Als je morgen naar de arts gaat, kun je een veilig gevoel hebben. je weet dat die man of vrouw daarvoor gestudeerd heec, dat uw probleem vertrouwelijk wordt behandeld, dat die arts het recht heec bepaalde dingen met u te doen." "Ik begrijp wel dat sommigen ongerust zijn over het gebrek aan arbeidsrechtelijk statuut voor ervaringsdeskundigen. Anderzijds vind ik het gevaarlijk om dat wetgevend discours te sterk te laten doorwegen, omdat het een aantal opportuniteiten in de weg kan staan." "De wetgever zal wel volgen. Dat is meestal zo, wanneer bepaalde concepten blijken aan te slaan. Ergens moeten we een pioniersrol durven spelen. Dat vind ik wel belangrijk. [29]

30 Conclusies (1) Twee denklijnen om naar ervaringsdeskundigheid te kijken Er bestaat een draagvlak voor het inzezen van ervaringsdeskundigen in de provincie Antwerpen Rond rollen, func;es en se\ngs lopen de meningen uiteen, naargelang de posi;e die zegspersonen innemen ten aanzien van de herstelondersteunende visie Qua competen;es, bijdragen, omkadering en valkuilen worden de bevindingen van het OGGPA verslag in grote lijnen beves;gd De bezorgdheid omtrent beroepsgeheim en aansprakelijkheid wordt gedeeld door menig hulpverlener en beheerder, maar op basis van de interviewresultaten lijkt het niet te gaan om onoverkomelijke hindernissen. In de sectoren verslavingszorg en armoede en sociale uitslui;ng, waar al ezelijke jaren met ED wordt samengewerkt, hebben zich tot dusver geen erns;ge problemen voorgedaan. [30]

31 Conclusies (2) De aanbevelingen van het OGGPA verslag inzake opleiding blijken in grote lijnen overeen te stemmen met de resultaten van de consulta;eronde, met name wat betre[ duur, intensiteit en hoofdinhoud (visie en kennis over Herstel en Empowerment). Inclusief de aanbeveling dat de opleiding (mede) aangestuurd zou worden door een pa;ëntenvereniging. Pa;ëntenorganisa;es hebben een belangrijke rol te vervullen in de bevordering van ervaringsdeskundigheid, maar beschikken over te weinig middelen. [31]

32 "Ik pleit ervoor om een betaald statuut te creëren voor ervaringsdeskundigen, maar ik zou ook niet alles daarop inze]en. Vanuit onze beperkte ervaring pleit ik er even sterk voor om mogelijkheden te creëren voor vrijwilligers. Uiteindelijk is het een heel grote stap om meteen in een professioneel statuut te stappen. Men zou ook mogelijkheden moeten voorzien en ondersteunen waarbij ervaringsdeskundigen eerst als vrijwilliger ervaring opdoen en dan doorgroeien naar een betaald statuut. Dat maakt de drempel minder hoog. Mensen de nodige experimenteerruimte geven, zowel voor ervaringsdeskundigen als voor voorzieningen die zich daarvoor openstellen." [32]

33 "...als je een 'pool' hebt van ervaringsdeskundigen, waar mensen kunnen beginnen als vrijwilliger, een opleiding kunnen volgen, aan kunnen groeien, hun psychische stabiliteit kunnen opbouwen, af en toe een lezing geven, en als je een scala hebt van mogelijke opdrachten waarvoor je de juiste mensen kunt rekruteren die daar klaar voor zijn, tot en met halcijds werken in een als BGE. En waarbij je ervoor zorgt dat hun statuut in orde is. Zo hoef je bijvoorbeeld niet een vrijwilliger te betalen, maar kun je wel de betalen die voor hem een opleiding voorziet. Ik denk dat op die manier veel meer mogelijk is dan wanneer iedere zijn eigen ervaringsdeskundigen aanwerc." [33]

Consultatieronde omtrent de operationalisering van ervaringsdeskundigheid in de GGZ samenvattend verslag

Consultatieronde omtrent de operationalisering van ervaringsdeskundigheid in de GGZ samenvattend verslag Consultatieronde omtrent de operationalisering van ervaringsdeskundigheid in de GGZ samenvattendverslag shiftn,mei2014 In opdracht van OGGPA voerde adviesbureau shiftn in de eerste maanden van 2014 een

Nadere informatie

Voorwoord I Begripsomschrijving - Situering van de ervaringsdeskundigheid in de herstelvisie - Wat is ervaringsdeskundigheid?

Voorwoord I Begripsomschrijving - Situering van de ervaringsdeskundigheid in de herstelvisie - Wat is ervaringsdeskundigheid? December 2012 Voorwoord I Begripsomschrijving - Situering van de ervaringsdeskundigheid in de herstelvisie - Wat is ervaringsdeskundigheid? - Wie is ervaringsdeskundige? - Verschillende rollen en functies

Nadere informatie

Participatie en ervaringsdeskundigheid: hand in hand. Nathalie Albert Ervaringsdeskundige Alexianen Zorggroep Tienen DENK Leuven & UilenSpiegel vzw

Participatie en ervaringsdeskundigheid: hand in hand. Nathalie Albert Ervaringsdeskundige Alexianen Zorggroep Tienen DENK Leuven & UilenSpiegel vzw Participatie en ervaringsdeskundigheid: hand in hand Nathalie Albert Ervaringsdeskundige Alexianen Zorggroep Tienen DENK Leuven & UilenSpiegel vzw Ik ben Nathalie Ik ben Mama Ik ben Oma Ik ben ervaringsdeskundige

Nadere informatie

Drijfveren van ervaringsdeskundigen in de geestelijke gezondheidszorg "

Drijfveren van ervaringsdeskundigen in de geestelijke gezondheidszorg Drijfveren van ervaringsdeskundigen in de geestelijke gezondheidszorg Implicaties voor opleiding, onderzoek & praktijk Joeri Vandewalle Gent, 17 & 18 november 2015 Inhoud: 1. Situering 2. Onderzoeksresultaten

Nadere informatie

Specifiek Concept S2ch2ng MeeleefGezin

Specifiek Concept S2ch2ng MeeleefGezin Landelijk Concept Specifiek Concept S2ch2ng MeeleefGezin Specifieke kwetsbare doelgroep (nieuw voor WMO): - MeeleefGezin heed een inhoudelijk Concept ontwikkeld dat expliciet aan het jonge kind (- 0 tot

Nadere informatie

Actieve Patiëntenparticipatie. Jan Delvaux Gent

Actieve Patiëntenparticipatie. Jan Delvaux Gent Actieve Patiëntenparticipatie Jan Delvaux Gent Participatie start vanuit een stevige basis Poco Loco WED OXOt UilenSpiegel Art. 107 PsyGent Wisselwerkingen Aanloophuis Poco Loco Voor mensen met een psychosociale

Nadere informatie

The Missing Link: het verhogen van sociale inclusie door de inschakeling van Opgeleide Ervaringsdeskundigen (OED)

The Missing Link: het verhogen van sociale inclusie door de inschakeling van Opgeleide Ervaringsdeskundigen (OED) The Missing Link: het verhogen van sociale inclusie door de inschakeling van Opgeleide Ervaringsdeskundigen (OED) Lut Goossens - Els Van den Berghe Vzw De Link www.de-link.net Introductie Samenvatting

Nadere informatie

FREDERIK DECLERCQ ARBEIDSCOACH MIRABELLO

FREDERIK DECLERCQ ARBEIDSCOACH MIRABELLO FREDERIK DECLERCQ ARBEIDSCOACH MIRABELLO Arbeidscoaching in een vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg ART 107 Psycho-sociaal revalidatiecentrum Mirabello Arbeidscoaching Art 107 Ziekenhuizen

Nadere informatie

Werken met Begeleiders in de GGz met Ervaringsdeskundigheid (BGE)

Werken met Begeleiders in de GGz met Ervaringsdeskundigheid (BGE) Werken met Begeleiders in de GGz met Ervaringsdeskundigheid (BGE) Nicole van Erp (Ti) Annemieke Hendriksen-Favier (Ti) Marco Hoeve (Ti) Marjo Boer (ROC Zadkine) 18 december 2008 Congres Sociale relaties

Nadere informatie

I N C R E A S I N G S O C I A L I N C L U S I O N BY E N G A G I N G E X P E R T S B Y E X P E R I E N C E

I N C R E A S I N G S O C I A L I N C L U S I O N BY E N G A G I N G E X P E R T S B Y E X P E R I E N C E I N C R E A S I N G S O C I A L I N C L U S I O N BY E N G A G I N G E X P E R T S B Y E X P E R I E N C E The Missing Link, Het verhogen van de sociale inclusie door de inschakeling van ervaringsdeskundigen

Nadere informatie

tractor 30 maart 2011 ACT Assertive Community Treatment

tractor 30 maart 2011 ACT Assertive Community Treatment tractor 30 maart 2011 ACT Assertive Community Treatment Behandelmethodiek die door haar specifieke aanpak patiënten met psychisch lijden wil helpen bij het: Bevorderen van herstel en rehabilitatie Bevorderen

Nadere informatie

HEE in de praktijk. Improving Mental Health by Sharing Knowledge

HEE in de praktijk. Improving Mental Health by Sharing Knowledge HEE in de praktijk Improving Mental Health by Sharing Knowledge inhoud Wat is HEE Wat doet HEE Wie is HEE Waar is HEE Herstel Empowerment Wat is HEE Ervaringsdeskundigheid HEE geeft invulling aan deze

Nadere informatie

Zorgnetwerken en armoedebestrijding

Zorgnetwerken en armoedebestrijding Zorgnetwerken en armoedebestrijding Resultaten van het actie-onderzoek Deroo Myriam 14.03.2014 Doel van het onderzoek Zorgnetwerken (znw) Vlaanderen inventariseren Werking van znw verkennen Rol van znw

Nadere informatie

Ervaringsdeskundigheid in de GGZ

Ervaringsdeskundigheid in de GGZ VORMING netwerkcoördinatoren art 107 Door UilenSpiegel vzw 2 juli 2012 Ervaringsdeskundigheid in de GGZ In Nederland bestaat noch een begrippenkader noch een opleiding voor ED waarover landelijke consensus

Nadere informatie

Ervaringsdeskundigheid, herstel en herstel ondersteuning staan op de agenda s van veel ggz-instellingen Wij willen graag onze ervaringen rond de

Ervaringsdeskundigheid, herstel en herstel ondersteuning staan op de agenda s van veel ggz-instellingen Wij willen graag onze ervaringen rond de Ervaringsdeskundigheid, herstel en herstel ondersteuning staan op de agenda s van veel ggz-instellingen Wij willen graag onze ervaringen rond de uitbouw van ervaringswerk met jullie delen Wie zijn wij?

Nadere informatie

Fiche 4: Hoe verhoog je je interculturele competentie?

Fiche 4: Hoe verhoog je je interculturele competentie? Fiche 4: Hoe verhoog je je interculturele competentie? In deze fiche vind je instrumenten om de interculturele competenties van personeelsleden op te bouwen en te vergroten zodat het diversiteitsbeleid

Nadere informatie

Het zou het beste zijn als maatschappelijke steunsystemen georganiseerd werden door de gemeente.

Het zou het beste zijn als maatschappelijke steunsystemen georganiseerd werden door de gemeente. 1. Het zou het beste zijn als maatschappelijke steunsystemen georganiseerd werden door de gemeente. 2. De overheid moet niet achter de voordeur van mensen willen treden. Dat is privégebied en de eigen

Nadere informatie

INFOBROCHURE MOBIEL TEAM ANTWERPEN DE VLIERING. DE V LIER ING p s y chiat rische z org in de samenle ving VZW

INFOBROCHURE MOBIEL TEAM ANTWERPEN DE VLIERING. DE V LIER ING p s y chiat rische z org in de samenle ving VZW INFOBROCHURE MOBIEL TEAM ANTWERPEN DE VLIERING VZW DE V LIER ING p s y chiat rische z org in de samenle ving INHOUD Wat doen we? 5 Wie zijn we? 6 Wat verwachten we van jou voor de opstart van MTA? 7 Hoe

Nadere informatie

brugfiguren 5 praktische aanbevelingen voor organisaties die een beroep doen op

brugfiguren 5 praktische aanbevelingen voor organisaties die een beroep doen op 5 praktische aanbevelingen voor organisaties die een beroep doen op brugfiguren Jouw organisatie wil een brugfiguur inzetten. Met welke factoren moet je rekening houden? Hier vind je vijf essentiële voorwaarden

Nadere informatie

Daan Schinning Dorothé van Slooten

Daan Schinning Dorothé van Slooten Ervaringswerkers: ervaringsdeskundigen als zorgverleners Daan Schinning Dorothé van Slooten Daan Schinning Ervaringswerker ACT Team Vroege Psychose Eindhoven Dorothé van Slooten Beleidsmedewerker Psycope

Nadere informatie

Werken vanuit het cliëntperspec2ef in Fryslân

Werken vanuit het cliëntperspec2ef in Fryslân Werken vanuit het cliëntperspec2ef in Fryslân Astrid de Bue Cliëntperspec2ef 1 HH, 1 plan, 1 regisseur 1 HH, 1 plan, 1 hulpverlener Multidisciplinair Interdisciplinair Wijk / dorp perspec2ef Werken vanuit

Nadere informatie

Tanja Gouverneur 21 maart 2012

Tanja Gouverneur 21 maart 2012 Tanja Gouverneur 21 maart 2012 1. What s in a name? 2. Meerwaarde hersteldeskundigheid 3. Hersteldeskundigen in een zorgteam 4. Deskundigheid in de GGZ 5. Rol van de zorgkundige in de GGZ 6. Valkuilen

Nadere informatie

Ontwikkeling van Familiebeleid in Geestelijke Gezondheidszorg Wat? Waarom? Hoe?

Ontwikkeling van Familiebeleid in Geestelijke Gezondheidszorg Wat? Waarom? Hoe? Ontwikkeling van Familiebeleid in Geestelijke Gezondheidszorg Wat? Waarom? Hoe? Inhoud Uitgangspunt vanuit familieperspectief Wat is familiebeleid? Verantwoording en vaststellingen vanuit familieperspectief

Nadere informatie

Praatkaffee voor familieleden van mensen met psychische kwetsbaarheid. 11 mei 2017 door Geert Gardin, PZ Onzelievevrouw

Praatkaffee voor familieleden van mensen met psychische kwetsbaarheid. 11 mei 2017 door Geert Gardin, PZ Onzelievevrouw Praatkaffee voor familieleden van mensen met psychische kwetsbaarheid 11 mei 2017 door Geert Gardin, PZ Onzelievevrouw Inleiding Binnen de vermaatschappelijking van zorg: belang van ondersteuning van familie

Nadere informatie

De Week gaat van start met de Breingeindag op maandag 26 maart 2012 in t Veerhuis te Nieuwegein.

De Week gaat van start met de Breingeindag op maandag 26 maart 2012 in t Veerhuis te Nieuwegein. Op zoek naar waardevolle contacten De werkgroep Week van de Psychiatrie organiseert van 26 tot en met 31 maart 2012 de 38e Week van de Psychiatrie. Het thema van de Week van de Psychiatrie 2012 is Contact

Nadere informatie

Voorstelling HOP. Presentatie hersteldag 03-12-2013. Mick: Inleiding. Wat eraan voorafging:

Voorstelling HOP. Presentatie hersteldag 03-12-2013. Mick: Inleiding. Wat eraan voorafging: Voorstelling HOP Mick: Inleiding Wat eraan voorafging: Een aantal jaar geleden is Wilma Boevink een lezing komen geven voor de medewerkers van het PZ Bethaniën omtrent het belang van ervaringswerkers in

Nadere informatie

IRB in de Sociale Verslavingszorg. Eerste ervaringen. Cees Witsenburg

IRB in de Sociale Verslavingszorg. Eerste ervaringen. Cees Witsenburg IRB in de Sociale Verslavingszorg. Eerste ervaringen. Cees Witsenburg 1 Uit de missie van Brijder: De wensen en mogelijkheden van onze patiënten, hun omgeving en onze expertise vormen de bouwstenen van

Nadere informatie

Zinzorg en aandacht voor spiritualiteit

Zinzorg en aandacht voor spiritualiteit Zinzorg en aandacht voor spiritualiteit Een meerwaarde in de GGZ Walter Krikilion 1 Contact en literatuur Contactadres: walter.krikilion@opzgeel.be Boek: Walter Krikilion Geestelijke gezondheidszorg in

Nadere informatie

INHOUD. Wat is een signaal

INHOUD. Wat is een signaal INHOUD Wat is een signaal Gebruikers Organisaties Beleid Signaleren: tussen vertrouwen, zorgvuldigheid en verantwoordelijkheid Zorgzaam werken: je houding als vrijwilliger Doorverwijzen 2 3 SIGNALEN Signalen

Nadere informatie

Lezing cliëntenparticipatie en ervaringsdeskundigheid

Lezing cliëntenparticipatie en ervaringsdeskundigheid Lezing cliëntenparticipatie en ervaringsdeskundigheid Wanneer we praten over cliëntenparticipatie is het belangrijk om een onderscheid te maken tussen enerzijds de individuele en de collectieve cliëntenparticipatie.

Nadere informatie

Ervaringsdeskundigheid in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Petri Embregts

Ervaringsdeskundigheid in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Petri Embregts Ervaringsdeskundigheid in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking Petri Embregts Inhoud Waarom een kans in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking? Inzetbaarheid en effectiviteit

Nadere informatie

(Concept) Functieomschrijving ervaringsdeskundige in reguliere beroepspraktijk

(Concept) Functieomschrijving ervaringsdeskundige in reguliere beroepspraktijk (Concept) Functieomschrijving ervaringsdeskundige in reguliere beroepspraktijk Versie: 6 september, Paulina Sedney (Who knows?! project) Voor deze functieomschrijving is een weergave van doelen, taken,

Nadere informatie

Psychische problemen raken niet alleen de patiënt

Psychische problemen raken niet alleen de patiënt Psychische problemen raken niet alleen de patiënt Aandacht voor naastbetrokkenen van pa1ënten met psychische problemen Alike Machielsen- Visser en Els Bransen Belangen (poten1ële) belangenverstrengeling

Nadere informatie

Kenniscentrum Persoonsgerichte Bewindvoering

Kenniscentrum Persoonsgerichte Bewindvoering Kenniscentrum Persoonsgerichte Bewindvoering Marianne De Boodt Similes juridisch adviseur Martine De Moor Similes coördinator Persoonsgerichte Bewindvoering Leuven 18 oktober 2014 www.similes.be Kenniscentrum

Nadere informatie

Post-hbo opleiding seksuologie

Post-hbo opleiding seksuologie Post-hbo opleiding seksuologie mensenkennis Plezierige overdracht, de docent spreekt uit ervaring en brengt veiligheid en openheid in de groep door haar respectvolle wijze van benaderen. Top! Post-hbo

Nadere informatie

ribw arnhem & veluwe vallei

ribw arnhem & veluwe vallei doende Een folder over kracht, ontwikkeling en eigen regie ribw arnhem & veluwe vallei ZO = Zelf + Ontwikkeling ZO is van de cliënten. Dat moet ook wel. Want ZO staat voor jezelf ontwikkelen, voor herstellen

Nadere informatie

TIJD VOOR FAMILIEPARTICIPATIE IN GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG

TIJD VOOR FAMILIEPARTICIPATIE IN GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG TIJD VOOR FAMILIEPARTICIPATIE IN GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG Fed. Project Participatie patiënten- & familievertegenwoordiging Similes Francophone asbl - Similes Vlaanderen vzw UilenSpiegel vzw - Psytoyens

Nadere informatie

WAARDENBEWUST ONTWIKKELEN

WAARDENBEWUST ONTWIKKELEN WAARDENBEWUST ONTWIKKELEN Passend HRM beleid Wanneer een organisa>e eenmaal gekozen heec om zich Waarden Bewust verder te ontwikkelen is het ook vanzelfsprekend dat zich dat op een gegeven moment vertaalt

Nadere informatie

Mats Werkt! WWW.MATSWERKT.NL DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER.

Mats Werkt! WWW.MATSWERKT.NL DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER. Mats Werkt! DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER. WWW.MATSWERKT.NL Mats werkt: Dé cursus voor het begeleiden van mensen met een arbeidsbeperking op de werkvloer.

Nadere informatie

Al gehoord van de 107? Mieke Craeymeersch, directeur Similes

Al gehoord van de 107? Mieke Craeymeersch, directeur Similes Al gehoord van de 107? Mieke Craeymeersch, directeur Similes Heb je al gehoord van de 107? Niet 101 of 102 of 105 maar 107? gebaseerd op het nummer van het artikel in het KB over de ziekenhuizen die de

Nadere informatie

Implementatie van een werkmodel voor vroegdetectie en preventie bij KOPP in Vlaamse GGZ-voorzieningen voor volwassenen:

Implementatie van een werkmodel voor vroegdetectie en preventie bij KOPP in Vlaamse GGZ-voorzieningen voor volwassenen: Implementatie van een werkmodel voor vroegdetectie en preventie bij KOPP in Vlaamse GGZ-voorzieningen voor volwassenen: een stand van zaken. Ben Kwanten KOPP-Vlaanderen Zesde Vlaams Geestelijk Gezondheidscongres

Nadere informatie

Inleiding Definitie Doel 1. Wat is ervaringsdeskundigheid?

Inleiding Definitie Doel 1. Wat is ervaringsdeskundigheid? Ervaringsdeskundigheid is de vaardigheid om kennis en ervaring over de eigen beperking of aandoening zodanig te kunnen inzetten dat dit ondersteunend is voor anderen met een soortgelijke beperking. Inleiding

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Cliënt in de Hoofdrol

Samenwerkingsovereenkomst Cliënt in de Hoofdrol Samenwerkingsovereenkomst Cliënt in de Hoofdrol, STIP OP DE HORIZON 2021 Provinciehuis Flevoland te Lelystad, 14 september 2017 1 Samenwerkingsovereenkomst Cliënt in de Hoofdrol Ondertekenaars Partijen

Nadere informatie

Toespraak van Vlaams minister Lieten op eindcongres The Missing Link - woensdag 21 september 2011

Toespraak van Vlaams minister Lieten op eindcongres The Missing Link - woensdag 21 september 2011 Toespraak van Vlaams minister Lieten op eindcongres The Missing Link - woensdag 21 september 2011 Geachte heer Commissaris Andor, Geachte mensen van De Link, mensen van de Europese partnerorganisaties,

Nadere informatie

KHB Kwaliteitsbeleid: Visietekst: gezinsgericht werken

KHB Kwaliteitsbeleid: Visietekst: gezinsgericht werken KHB Kwaliteitsbeleid: Visietekst: gezinsgericht werken We geloven dat een gezin het eerste en belangrijkste leefmilieu van een kind/jongere is. We willen vanuit onze specifieke deskundigheid het gezin

Nadere informatie

ONTDEK DE KRACHT VAN IN JE WERK. Oriëntatiecursus Hulpverlener met ervaring

ONTDEK DE KRACHT VAN IN JE WERK. Oriëntatiecursus Hulpverlener met ervaring ONTDEK DE KRACHT VAN JE EIGEN KWETSBAARHEID IN JE WERK Oriëntatiecursus Hulpverlener met ervaring Heb jij als hulpverlener zelf ervaring met het doormaken van herstelprocessen? Wil je onderzoeken of je

Nadere informatie

Post-hbo opleiding bemoeizorg. Ik vond alle docenten top! Veel passie voor het werk, dit stralen ze uit naar de groep. evaluatie deelnemer

Post-hbo opleiding bemoeizorg. Ik vond alle docenten top! Veel passie voor het werk, dit stralen ze uit naar de groep. evaluatie deelnemer mensenkennis Post-hbo opleiding bemoeizorg Ik vond alle docenten top! Veel passie voor het werk, dit stralen ze uit naar de groep. evaluatie deelnemer Bemoeizorg Hulpverleners in de bemoeizorg hebben te

Nadere informatie

Help, mijn man heeft een dwangstoornis

Help, mijn man heeft een dwangstoornis Help, mijn man heeft een dwangstoornis Partnerrelatietherapie om hem van zijn probleem af te helpen. Hij is veranderd, reageert anders sinds geboorte zoontje. Het is een ziekte, hij heeft psychiatrische

Nadere informatie

Ervaring is de beste leermeester

Ervaring is de beste leermeester Jeroen Ruis 1 Ervaring is de beste leermeester De meerwaarde en positie van ervaringsdeskundigen Opinie Begin eens te kijken wat iemand wél kan. Anouk, een vrouw van begin 40, zit tegenover ons en praat

Nadere informatie

De kracht van ontmoeting tussen families

De kracht van ontmoeting tussen families De kracht van ontmoeting tussen families Vlaams Geestelijke Gezondheidscongres - Antwerpen Leen Stroobants Coördinator Similes Limburg 18 september 2012 Familieleden ervaren problemen Begrijpen niet wat

Nadere informatie

Departement gezondheidszorg - BANABA Zorgmanagement Geaccrediteerde opleiding door VHLORA* en NVAO*

Departement gezondheidszorg - BANABA Zorgmanagement Geaccrediteerde opleiding door VHLORA* en NVAO* Page1 Geachte mevrouw, heer Beste collega, Je bent werkzaam in de zorg als verpleegkundige, vroedvrouw, kinesist, ergotherapeut, diëtist, medisch secretaresse, laborant, maatschappelijk werker en je wilt

Nadere informatie

SAMENVATTING BOUWSTENEN ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG

SAMENVATTING BOUWSTENEN ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG SAMENVATTING ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG INLEIDING ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG In samenwerking met de deelnemers van het De Bouwstenen zijn opgebouwd uit thema s die Bestuurlijk Akkoord GGZ zijn

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal Dhr. H. Tjeenk Willink Postbus EA Den Haag. Utrecht, 6 juni 2017 Betreft: Tijd voor radicale vernieuwing

Tweede Kamer der Staten-Generaal Dhr. H. Tjeenk Willink Postbus EA Den Haag. Utrecht, 6 juni 2017 Betreft: Tijd voor radicale vernieuwing Tweede Kamer der Staten-Generaal Dhr. H. Tjeenk Willink Postbus 20018 2500 EA Den Haag Utrecht, 6 juni 2017 Betreft: Tijd voor radicale vernieuwing LOC Zeggenschap in zorg is een netwerk van mensen die

Nadere informatie

Steun voor mensen met kanker aan:

Steun voor mensen met kanker aan: vereniging voor mensen met blaas- of nierkanker Steun voor mensen met kanker aan: blaas nier nierbekken urineleider plasbuis Steun voor u Steeds meer mensen worden geconfronteerd met blaas- of nierkanker.

Nadere informatie

Persoonsgerichte bewindvoerders als vriend en vertrouwenspersoon in het herstel van de cliënt

Persoonsgerichte bewindvoerders als vriend en vertrouwenspersoon in het herstel van de cliënt Persoonsgerichte bewindvoerders als vriend en vertrouwenspersoon in het herstel van de cliënt Marianne De Boodt Similes juridisch adviseur Martine De Moor Similes coördinator Kenniscentrum persoonsgerichte

Nadere informatie

Inleiding. Beste familielid, Hierbij de programmafolder voor familieleden van onze Herstelweek 2015.

Inleiding. Beste familielid, Hierbij de programmafolder voor familieleden van onze Herstelweek 2015. Inleiding Beste familielid, Hierbij de programmafolder voor familieleden van onze Herstelweek 2015. Dit is intussen onze derde editie. Met deze Herstelweken willen we cliënten en hulpverleners samen gedurende

Nadere informatie

3/12/2014 DE THERAPEUTISCHE RELATIE UITGANGSPUNTEN IN 2005 EN VANDAAG. Fundamentele component van kwaliteitsvolle therapie en zorg

3/12/2014 DE THERAPEUTISCHE RELATIE UITGANGSPUNTEN IN 2005 EN VANDAAG. Fundamentele component van kwaliteitsvolle therapie en zorg 1 DE THERAPEUTISCHE RELATIE Procesbevorderend Herstelgericht Zingevend Walter Krikilion Studiedag Geel 04/12/14 DE THERAPEUTISCHE RELATIE UITGANGSPUNTEN IN 2005 EN VANDAAG Fundamentele component van kwaliteitsvolle

Nadere informatie

Suïcidepreventiebeleid binnen een organisatie 10/10/2014

Suïcidepreventiebeleid binnen een organisatie 10/10/2014 Wat is een suïcidepreventiebeleid? Suïcidepreventiebeleid binnen een organisatie 10/10/2014 Een stappenplan waarin uitgeschreven staat hoe er binnen een organisatie met suïcidaliteit wordt omgegaan en

Nadere informatie

Functieprofiel Peer Support Werker A

Functieprofiel Peer Support Werker A Functieprofiel Peer Support Werker A Functienaam : Peer Support Werker A Inschaling : FWG-40 Status : Vastgesteld februari 2017 Doelstelling van de functie Het maken van verbinding met cliënten en diens

Nadere informatie

HERSTELLEN KAN JE ZELF Hoopvol leven met een psychische kwetsbaarheid

HERSTELLEN KAN JE ZELF Hoopvol leven met een psychische kwetsbaarheid HERSTELLEN KAN JE ZELF Hoopvol leven met een psychische kwetsbaarheid Prof. dr. Chantal Van Audenhove Dr. Joke Vanderhaegen KU Leuven, LUCAS, Centrum voor zorgonderzoek en consultancy Gent, 18 november

Nadere informatie

De kortste lijn naar herstel

De kortste lijn naar herstel De kortste lijn naar herstel met ggz 1 met Met 450 mensen werken we hard aan de ggz van Noord- en Midden-Limburg. Waarom doen we dat? elkaar 2 4 5 Onze missie Met ggz biedt de kortste lijn naar herstel

Nadere informatie

En hoe nu verder? Kiezen in een context van langdurige zorg

En hoe nu verder? Kiezen in een context van langdurige zorg En hoe nu verder? Kiezen in een context van langdurige zorg Jeroen Knaeps Prof. dr. Chantal Van Audenhove SAMEN KIEZEN Naar een evidence based overleg tussen zorgverstrekker en patiënt MICRO MICRO Evoluties

Nadere informatie

Maak er werk van! Een overzicht van ons aanbod voor (jong)volwassenen, ouders, professionelen en werkgevers & collega s

Maak er werk van! Een overzicht van ons aanbod voor (jong)volwassenen, ouders, professionelen en werkgevers & collega s Maak er werk van! Een overzicht van ons aanbod voor (jong)volwassenen, ouders, professionelen en werkgevers & collega s Projectmedewerkers Sofie Thielemans, Yana Tilleman en Lentl Van Aken In opdracht

Nadere informatie

Zelfhulpgroepen en verslavingen

Zelfhulpgroepen en verslavingen 2011 1 Zelfhulpgroepen en verslavingen 2011 2 deel I: Zelfhulpgroepen in Nederland Wat gebeurt er in een zelfhulpgroep? belang van samenwerking tussen zelfhulp en de professionele zorg. deel II: Dubbel

Nadere informatie

Die Taal van my Hart Stef Bos

Die Taal van my Hart Stef Bos Die Taal van my Hart Stef Bos Werken aan herstel Beernem 27 maart 2013 Martijn Kole Begin veertig Cliënt langdurige ggz Inzet ervaringsdeskundigheid bij de SBWU en HEE Charcot s live case study of hysteria.

Nadere informatie

tekst voor voorbereiding forum visie

tekst voor voorbereiding forum visie + Vlaams Netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen vzw Aromagebouw / Vooruitgangstraat 323 bus 6 (3 de verdieping) / 1030 Brussel / tel. 02-204 06 50 / fax : 02-204 06 59 info@vlaams-netwerk-armoede.be

Nadere informatie

Notitie. GGZ Rivierduinen. GGZ Rivierduinen Samen kiezen voor kwaliteit Zorgvisie 2015

Notitie. GGZ Rivierduinen. GGZ Rivierduinen Samen kiezen voor kwaliteit Zorgvisie 2015 Notitie GGZ Rivierduinen GGZ Rivierduinen Zorgvisie 2015 Blad 1 Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Missie... 2 3. Visie... 2 3.1. Herstel als leidend principe... 2 3.2. Passende Zorg... 3 3.3 Hoge professionele

Nadere informatie

Cer$ficering voor HR professionals

Cer$ficering voor HR professionals Cer$ficering voor HR professionals Is uw HRM al gecer$ficeerd? Sander Nieuwenhuizen 30 oktober 2014 Grote trends Steeds snellere verandering Komplexiteit Cultuur Business Model Exper;se Grote trends Steeds

Nadere informatie

uitgave december 2011 beroepsgeheim

uitgave december 2011 beroepsgeheim uitgave december 2011... met thet beroepsgeheim ... met het beroepsgeheim Sommige problemen, ziektes, kan je niet in je eentje oplossen. Om deze problemen aan te pakken, heb je hulp nodig van mensen die

Nadere informatie

Presenta1e MeeleefGezin. Kinderen 0 t/m 4 ja

Presenta1e MeeleefGezin. Kinderen 0 t/m 4 ja Presenta1e MeeleefGezin Kinderen 0 t/m 4 ja Wat is een meeleefgezin Een meeleefgezin vangt een jong kind in de lee

Nadere informatie

Bonus: Hoe goed ben jij momenteel?

Bonus: Hoe goed ben jij momenteel? Bonus: Hoe goed ben jij momenteel? Blad 1 van 20 Hoe goed ben jij momenteel? Iedereen kan zijn leiderschapsvaardigheden aanzienlijk verbeteren met een beetje denkwerk en oefening. Met deze test krijg je

Nadere informatie

Trialogisch werken als sleutel

Trialogisch werken als sleutel Trialogisch werken als sleutel Inzetten van familieervaringsdeskundigen in mobiele teams 8 e Vlaams Geestelijke Gezondheidscongres 21/09/2016 Sara Casalin (presentatie) Marcia Poelman (onderzoek) Inhoud

Nadere informatie

Omgaan met stemmen horen. Sigrid van Deudekom en Jeanne Derks

Omgaan met stemmen horen. Sigrid van Deudekom en Jeanne Derks Omgaan met stemmen horen Sigrid van Deudekom en Jeanne Derks Hoort stemmen horen bij de Psychiatrie? Ja? Nee? JA Want: Het betreffen vocale, audiatieve hallucinaties. 85 % van de Mensen met een dissociatieve

Nadere informatie

Toegankelijkheid huurdersbonden volgens verenigingen waar armen het woord nemen mei 2015

Toegankelijkheid huurdersbonden volgens verenigingen waar armen het woord nemen mei 2015 Netwerk tegen Armoede Vooruitgangstraat 323 bus 6-1030 Brussel / tel. 02-204 06 50 / fax : 02-204 06 59 info@netwerktegenarmoede.be / www.netwerktegenarmoede.be Toegankelijkheid huurdersbonden volgens

Nadere informatie

Ommekeer. Niet meer worden uitgeschopt door de maatschappij. Om uitgesloten alleen te staan. Maar kunnen naar buiten komen

Ommekeer. Niet meer worden uitgeschopt door de maatschappij. Om uitgesloten alleen te staan. Maar kunnen naar buiten komen Ommekeer Niet meer worden uitgeschopt door de maatschappij Om uitgesloten alleen te staan Maar kunnen naar buiten komen En door reikende handen elkaar recht trekken Mekaar steunen in respect voor elkaar

Nadere informatie

Is iemand in jouw omgeving verslaafd?

Is iemand in jouw omgeving verslaafd? Is iemand in jouw omgeving verslaafd? Verslaafd aan Jou ondersteunt en informeert de omgeving van verslaafden. Vaak gaat alle aandacht uit naar de verslaafde en daardoor wordt soms niet gezien dat familie

Nadere informatie

Werk voor Ervaringsdeskundigen.

Werk voor Ervaringsdeskundigen. Werk voor ervaringsdeskundigen samenvatting van de maatschappelijke Business Case door H. Henkens, J.W. Eggink (maart 2010) In 2008 is het Transitie-experiment werk voor ervaringsdeskundigen gestart als

Nadere informatie

Op zoek naar herstel

Op zoek naar herstel Op zoek naar herstel Herstel en herstelondersteunende zorg voor mensen met moeilijk verstaanbaar gedrag en hun begeleiders Door Jos Dröes Stichting Rehabilitatie 92 Het probleem (?) mijn cliënten zijn

Nadere informatie

Medezeggenschap en Ondersteuningsplannen. Dialoog in de dagelijkse praktijk van cliëntenraden en zorgaanbieders

Medezeggenschap en Ondersteuningsplannen. Dialoog in de dagelijkse praktijk van cliëntenraden en zorgaanbieders 1 Medezeggenschap en Ondersteuningsplannen Dialoog in de dagelijkse praktijk van cliëntenraden en zorgaanbieders Workshops Marion Kersten VGN Stelling: Met de nieuwe Handreiking hebben medewerkers alles

Nadere informatie

EEN MATRIX VAN KRACHTEN HOE (HER-)ONTDEK IK MIJN EIGEN MOGELIJKHEDEN? Werkwinkel Vlaamse Hersteldag 3 december 2013

EEN MATRIX VAN KRACHTEN HOE (HER-)ONTDEK IK MIJN EIGEN MOGELIJKHEDEN? Werkwinkel Vlaamse Hersteldag 3 december 2013 EEN MATRIX VAN KRACHTEN HOE (HER-)ONTDEK IK MIJN EIGEN MOGELIJKHEDEN? Werkwinkel Vlaamse Hersteldag 3 december 2013 Filip Abts: een korte voorstelling Wie ik ben? Wat ik kan? Wat ik weet? Wat ik heb? Wat

Nadere informatie

RIBW Zaanstreek Waterland en West-Friesland Herstel en herstelondersteunende zorg

RIBW Zaanstreek Waterland en West-Friesland Herstel en herstelondersteunende zorg Dit boekje is bestemd voor mensen met een langdurige psychische kwetsbaarheid en iedereen die met hen te maken heeft of krijgt, zoals onze medewerkers, familieleden, vrienden, kennissen, bestuurders, managers

Nadere informatie

Veranderende opva+ngen

Veranderende opva+ngen Veranderende opva+ngen 1. Van louter symptoomstabilisa7e naar persoonlijk en maatschappelijk herstel 2. Van louter professionele zorg naar eigen kracht en zelfmanagement 3. Van enkel op de persoon gericht

Nadere informatie

Samenwerken met patiëntenverenigingen in de geestelijke gezondheidszorg

Samenwerken met patiëntenverenigingen in de geestelijke gezondheidszorg Samenwerken met patiëntenverenigingen in de geestelijke gezondheidszorg GGZ-congres 2016 Else Tambuyzer (OPGanG) Mara Reynders & Els Verheyen (ANBN) Jochen Vandesteen (Cliëntenbureau/WED) OPGanG, de Open

Nadere informatie

Voorlichtingsen. cursusaanbod ervaringsdeskundigheid

Voorlichtingsen. cursusaanbod ervaringsdeskundigheid Voorlichtingsen cursusaanbod ervaringsdeskundigheid De ZOG MH is een belangenorganisatie voor cliënten en naastbetrokkenen in de geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg en maatschappelijke opvang

Nadere informatie

Slachtoffers van mensenhandel en geestelijke gezondheidszorg

Slachtoffers van mensenhandel en geestelijke gezondheidszorg Slachtoffers van mensenhandel en geestelijke gezondheidszorg Informatie voor cliënten Cliënten en geestelijke gezondheidszorg Slachtoffers van mensenhandel hebben vaak nare dingen meegemaakt. Ze zijn geschokt

Nadere informatie

HERSTEL- ACADEMIE. Yes we Can! Herstelacademie. CGG AHASVERUS vzw

HERSTEL- ACADEMIE. Yes we Can! Herstelacademie. CGG AHASVERUS vzw CGG AHASVERUS vzw HERSTEL- ACADEMIE Voorstelling VVGG 1 Herstelacademie 2 2009 opleiding Peer Support & Self Help in het Recovery Innovations Center te Arizona, USA. Yes we Can! 1 Herstelacademie 3 werken

Nadere informatie

Outreach autisme ondersteuning van inclusie van personen met autisme

Outreach autisme ondersteuning van inclusie van personen met autisme Outreach autisme ondersteuning van inclusie van personen met autisme www.hetraster.be Wat is outreach autisme? Outreach autisme bestaat uit vorming en advies voor iedereen die deskundiger wil worden in

Nadere informatie

Rehabilitatie & herstel in de langdurende zorg

Rehabilitatie & herstel in de langdurende zorg Rehabilitatie & herstel in de langdurende zorg Charlotte de Heer, Hanzehogeschool Loes Winkel, GGZ Friesland Innovatiewerkplaats Maatschappelijke participatie van mensen met een psychische beperking Inhoud

Nadere informatie

Stichting. Beleidsvoornemens 2014-2016

Stichting. Beleidsvoornemens 2014-2016 Stichting Beleidsvoornemens 2014-2016 Stichting Door & Voor Beleidsvoornemens 2014-2016 De ontwikkelingen 3 Voor de komende jaren staan enkele thema s centraal: meegaan in ontwikkeling van de Geestelijke

Nadere informatie

Workshop herstel- en kracht- gericht werken

Workshop herstel- en kracht- gericht werken Workshop herstel- en kracht- gericht werken Studiedag beschermd wonen, 15 april 2014 Ursula Drexhage coördinator herstel (RIWIS), gemeenteraadslid berkelland, ervaringsdeskundige Diana Koolman, cliënt

Nadere informatie

GROOT PARTNEROVERLEG SARA - 5 JUNI 2014

GROOT PARTNEROVERLEG SARA - 5 JUNI 2014 GROOT PARTNEROVERLEG SARA - 5 JUNI 2014 Realisaties b innen Fu n c t ie 1 Ontwikkeling en va n M TA S a m enwerking m et S a R A - n et werk C ijfergeg evens A. REALISATIES BINNEN FUNCTIE 1 Binnen het

Nadere informatie

Poliklinische behandeling

Poliklinische behandeling Poliklinische behandeling Ouderen Poliklinische behandeling Introductie Mondriaan Ouderen is een onderdeel van Mondriaan. We verlenen hulp aan mensen van 65 jaar en ouder, die behoefte hebben aan behandeling,

Nadere informatie

MANIEREN OM MET OUDERPARTICIPATIE OM TE GAAN

MANIEREN OM MET OUDERPARTICIPATIE OM TE GAAN Blijf kalm; Verzeker je ervan dat je de juiste persoon aan de lijn hebt; Zeg duidelijk wie je bent en wat je functie is; Leg uit waarom je belt; Geef duidelijke en nauwkeurige informatie en vertel hoe

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE

MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE ONZE AGENDA VOOR 2016-2020 NA INSPRAAK Sommige mensen hebben zo weinig grip op hun dagelijks leven, dat ze niet zelfstandig kunnen wonen.

Nadere informatie

Methodisch werken met zorgleefplan, ondersteuningsplan of begeleidingsplan

Methodisch werken met zorgleefplan, ondersteuningsplan of begeleidingsplan Zorgleefplan, ondersteuningsplan en begeleidingsplan Methodisch werken met zorgleefplan, ondersteuningsplan of begeleidingsplan Om goede zorg en/of ondersteuning te kunnen geven aan een cliënt is het werken

Nadere informatie

PATIËNTENPARTICIPATIE IN EEN PSYCHIATRISCH ZIEKENHUIS Betekenisgevende processen

PATIËNTENPARTICIPATIE IN EEN PSYCHIATRISCH ZIEKENHUIS Betekenisgevende processen PATIËNTENPARTICIPATIE IN EEN PSYCHIATRISCH ZIEKENHUIS Betekenisgevende processen Door Annelies Verkest Verpleegkundig specialist Kliniek Sint-Jozef Pittem Inhoud van de presentatie 1. Totstandkoming 2.

Nadere informatie

Cursus en Thema 2015. voor mantelzorgers en vrijwilligers

Cursus en Thema 2015. voor mantelzorgers en vrijwilligers Cursus en Thema 2015 voor mantelzorgers en vrijwilligers VRIJWILLIGERS Basiscursus (voor nieuwe vrijwilligers) Aantal bijeenkomsten: 4 In vier bijeenkomsten maken nieuwe vrijwilligers kennis met diverse

Nadere informatie

Herstelondersteunend behandelen. Door Jos Dröes, psychiater np Stichting Rehabilitatie 92 Utrecht

Herstelondersteunend behandelen. Door Jos Dröes, psychiater np Stichting Rehabilitatie 92 Utrecht Herstelondersteunend behandelen Door Jos Dröes, psychiater np Stichting Rehabilitatie 92 Utrecht Wat is herstel? Herstel is opkrabbelen na of bij ziekte Herstel is een proces van de cliënt Herstel is niet

Nadere informatie

Spring eens binnen vrijwilliger, iets voor jou?!

Spring eens binnen vrijwilliger, iets voor jou?! Spring eens binnen vrijwilliger, iets voor jou?! Paraat. Altijd, overal. 2 Vele ouderen die nog thuis wonen, hebben het niet gemakkelijk. Sociale interactie verloopt moeilijk, het verplegend of verzorgend

Nadere informatie

(Door Antonet van der Schans ondersteuner clientenraad)

(Door Antonet van der Schans ondersteuner clientenraad) Kwaliteitsverbetering in herstelgerichte zorg (Door Antonet van der Schans ondersteuner clientenraad) Initiatiefnemer; Clientenraad RIBW Midden- Brabant Doel clientenraad Naast de rehabilitatiemethodiek

Nadere informatie