Het inschakelen van ervaringsdeskundigen in de GGZ provincie Antwerpen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het inschakelen van ervaringsdeskundigen in de GGZ provincie Antwerpen"

Transcriptie

1 Het inschakelen van ervaringsdeskundigen in de GGZ provincie Antwerpen Strategie-ontwikkeling Resultaten van de consultatieronde Duffel, 28 april 2014 Kim Becher, shiftn [1]

2 Consultatieronde: doelstellingen Peilen naar draagvlak binnen de sector Welke bijdragen leveren ED? Welke taken/rollen/func;es? Wat is nodig op het gebied van omkadering? Arbeidsrechtelijk statuut? [2]

3 Aanpak (1) 25 interviews met zegspersonen uit diverse geledingen van de GGZ 4 categorieën: residen;ële instellingen; ambulante instellingen; voorzieningen voor thuiszorg; dagontmoe;ngscentra 4 beroepsgroepen: medisch psychiatrisch; psychotherapeu;sch; ondersteunend (verpleging, maatschappelijk werk, ergotherapie...); beheer, HRM [3]

4 Aanpak (2) Psychotherapeutisch Medischpsychiatrisch Ondersteunend Beheer/HRM Totaal Residentieel 3 (2) 2 (3) 4 (3) 3 (2) 12 (10) Ambulant 0 (2) 4 (3) 2 (3) 3 (2) 9 (10) Thuiszorg (2) 2 (1) 4 (3) Ontmoetings centra (1) 1 (1) 2 (2) [4]

5 Aanpak (3) + 1 interview met Free Clinic (verslavingszorg) + 1 interview met vzw De Link (opleiding en tewerkstelling van ervaringsdeskundigen in de armoede en sociale uitslui;ng Focusgroep met 8 ervaringsdeskundigen uit de GGZ, verslavingsen welzijnsector welke bijdragen leveren ED, nu en in de toekomst? wat help, wat hindert? (ondersteuning, omkadering, opleiding, beloning...) [5]

6 Draagvlak Duidelijk verschil in percep;e tussen zorgprofessionals die ervaring hebben met ED en zij die deze ervaring niet hebben. Verschil in percep;e tussen zorgprofessionals die vertrouwd zijn met de herstelvisie en zij die dat niet zijn. De meerderheid van de ondervraagde professionals staan posi;ef tegenover het inzezen van ED; slechts weinigen zijn volledig afwijzend; er zijn graduele verschillen wat betre[ rollen en se\ngs waarin ED kunnen worden ingezet. [6]

7 Bijdragen van ED aan GGZ 'verschieteffect': hulpverlening een spiegel voorhouden bewaken van het cliëntenperspec;ef hoop uitstralen; rolmodel zijn losrukken uit passiviteit; empowerment van cliënten brugfunc;e tussen cliënt en hulpverlener betrekken van familie herstelondersteunende visie uitdragen/cliënten helpen via herstel voorlich;ng en informa;e; vorming van hulpverleners in vraag stellen van de zorgorganisa;e als geheel cliënten begeleiden in contacten met professionals [7]

8 Bijdragen van ED aan GGZ (resultaten focusgroep) nabijheid: ED staat dichter bij cliënt; spreekt dezelfde taal; contact op basis van gelijkwaardigheid ED wijst hulpverleners op drempels die herstel belemmeren en factoren die herstel bevorderen ED stopt cliënten niet in vakjes (dubbele diagnos;ek) advies verstrekken aan voorzieningen uitbouwen van netwerken, organisa;es, overlegorganen lotgenoten doorverwijzen naar de juiste kanalen, voorzieningen bemiddelaar/vertrouwenspersoon van cliënten Des;gma;serend werken: schaamte voor de diagnose helpen overwinnen; zelfs;gma bestrijden [8]

9 "Ze hebben heel vaak andere ideeën. Ik heb ook al verschillende keren de BGE meegenomen naar cliënten thuis. Ook daar vinden ze vaak nog een andere invalshoek. Cliënten staan daar ook open voor en reageren er heel op. Het geec hen ook hoop. "Jij hebt die stoornis ook! En jij zit nu in de hulpverlening? Amai". "Jij neemt ook en je kunt nog Die gesprekken zijn vaak heel boeiend." "Drie jaar geleden werd voor het eerst gezegd dat we in de toekomst met ervaringsdeskundigen zouden gaan werken. Toen had ik onze moeten opnemen: "Dat kan toch niet!", "Waar gaat dat naartoe?", "We zullen niet meer kunnen zeggen wat we willen!" Het is grappig om te zien hoe de zaken kunnen keren. Als je eenmaal de klik hebt gemaakt, lijk het allemaal plots vanzelfsprekend." [9]

10 "Wij gaan ervan uit dat we moeten werken volgens een bepaalde visie, die ons handelen als hulpverleners stuurt. Net die visie kan erg belemmeren in hun herstel. Dit kan gaan over de manier waarop wordt besproken, een aparte systeemtherapeut die familiegesprekken doet, persoonlijke begeleiders die bij elke heropname en afdeling weer anders zijn......ook het ruimere ziekenhuis is een structuur waarbinnen hulpverleners en een bepaalde rol vervullen, die herstel kan onderdrukken. Zowel de afdeling als het ruimere ziekenhuis zouden nog veel meer in van moeten worden ingericht. Dit is me veel meer beginnen dagen door met ervaringswerkers te werken." [10]

11 Punten van kritiek/bezorgdheid competen;es beroepsgeheim/privacy/aansprakelijkheid financiële belemmeringen kwetsbaarheid statuut engagement evenwaardigheid afstand kunnen nemen van persoonlijke ervaring rolverwarring beperkingen naar rollen en se\ngs tegenstrijdige signalen in het GGZ beleid/nood aan systeemvisie [11]

12 Mobiel Team Antwerpen Twee 2b teams: 'De Vliering' en 'De Link' Twee BGE hal[ijds, bachelorniveau Taken: huisbezoek, cliëntbesprekingen, leiden van herstelwerkgroep, krachten en crisiskaart, voorlich;ng, bijscholing Evenwaardigheid "Persoonlijk vind ik het belangrijk dat ze een volwaardige collega zijn. Ze moeten van mij geen case manager zijn. Dat lijkt me niet aangewezen. Ze moeten flexibel inzetbaar zijn en volledig toegang krijgen tot vergaderingen, briefings, dossiers... dat is net de grote waarde die ze hebben. Anders blijven ze toch wel in die cliëntenrol steken. "Jij blijc iemand met een stoornis en moet vooral niet in de dossiers gaan kijken." [12]

13 Mobiel Team Antwerpen "Randvoorwaarden voor een goede samenwerking? Ten eerste moet de coördinator en het hele team er achter staan dat de BGE een plaats krijgt, een stem, een mandaat. Professionals moeten zich ook kwetsbaar kunnen opstellen tegenover ervaringsdeskundigen, zodat het geen wij zij verhaal wordt, maar een wij verhaal. Openheid, respect, geduld om te ervaren welke meerwaarde de ervaringsdeskundige kan bieden. En een goede een kader en waarin duidelijk wordt gemaakt wat er van de ervaringsdeskundige verwacht wordt." [13]

14 HOP werking Bethanië HOP: 'Herstel, Ondersteuning, Pa;ëntenperspec;ef' Ervaringswerkers worden ingezet op 3 pilootafdelingen Ini;a;ef komt van HOP werkers zelf. Zorgvuldige voorbereiding; presenta;e aan hulpverleners en cliënten Lang proces om groep samen te stellen en draagvlak te creëren binnen de organisa;e Voorlopig werken de HOP werkers onder vrijwilligersstatuut [14]

15 HOP werking Bethanië "Ik denk dat de voorbereiding het belangrijkst is. In ons ziekenhuis hebben we er twee jaar over gedaan om zelf voldoende kennis te vergaren (...) We hebben dan zelf ook kleine genomen, zoals de PTV training, ervaringswerkers betrekken bij infodagen voor medewerkers, op studiedagen ervaringswerkers over hun ervaringen laten vertellen...waardoor het personeel gaandeweg meer vertrouwd raakte met die verhalen en werd aangemoedigd om te staan bij het van de cliënt." [15]

16 HOP werking Bethanië "Wat ik ook merk, is dat ervaringsdeskundigen zelf heel staan tegenover samenwerking met personeelsleden. In het begin vreesde ik dat we in een advocatenlogica, een klachtencultuur terecht zouden komen, maar dat is helemaal niet het geval. Ze stellen zich eerder op als partners die samen op zoek gaan naar nieuwe invalshoeken en mogelijkheden. Als je meer vanuit samenwerking vertrekt, zit je als hulpverlener minder in het defensief. Je merkt dat je bepaalde zaken kunt deblokkeren of vooruithelpen door in dialoog te gaan met en familieleden. [16]

17 VDIP Andante Geen lang proces voorafgaand aan het inschakelen van de ED Teamcoördinator en ervaringsdeskundige overleggen samen over taakomschrijving ED woont teamvergaderingen bij, hee[ toegang tot dossiers en voert gesprekken met cliënten en familieleden Vrijwilliger, maar zou graag als professional aan de slag gaan. lang was de enige taak van de ED om aanwezig te zijn op teamvergaderingen. Dat was geen goede zaak. Dat zou ik meegeven: als dat de enige taak is van de ED, begin er dan niet aan. Je moet iemand meer taken en rollen geven, anders wordt het verschil tussen vaste teamleden en ervaringsdeskundigen te groot. In een goed team moet iedereen cliëntencontacten hebben". [17]

18 Randvoorwaarden (1): basiscompetenties van ED Voldoende afstand kunnen nemen van persoonlijke ervaringen Voldoende gestabiliseerd Onderlegd in de herstelondersteunende visie Construc;eve houding tegenover professionele hulpverleners Goed op de hoogte van deontologie en beroepsgeheim Basisvaardigheden (kunnen luisteren, communiceren, rust en begrip uitstralen, stessbestendig zijn, grenzen kunnen bewaken) Kennis van psychopathologie en medica;e (?) [18]

19 Randvoorwaarden (2): basiscompetenties van ED "In de sector bots je op heel veel vooroordelen. Als je begint te praten over ervaringsdeskundigheid, zal elke hulpverlener die ooit in de psychiatrie heec gewerkt zich onmiddellijk de meest irritante psychiatrische voor de geest halen die ze zich kunnen herinneren en zich dan inbeelden dat die bij hen komt werken." "Maar iedereen moet juist beseffen dat velen zich geroepen voelen maar niet iedereen is uitverkoren. Om als BGE aan de slag te gaan, moet je een aantal vaardigheden hebben die niet iedereen bezit. Om te beginnen moet je kunnen samenwerken met hulpverleners. Het zijn werknemers, dus mag je echt wel wat van ze verwachten. En er is nog iets te zeggen voor de van de hulpverlener en van de psychiater. Het is belangrijk dat die gezamenlijk worden ingezet." [19]

20 Randvoorwaarden (3): omkadering Voldoende draagvlak onder het personeel Organisa;e is goed voorbereid en vertrouwd met de herstelondersteunende visie Voldoende flexibiliteit inbouwen, rekening houden met kwetsbaarheid Coaching, bij voorkeur door professionele ED Voldoende contact onderhouden met lotgenoten (cliënten en excliënten) Intervisie, supervisie en nascholing Oppassen voor rolverwarring De ED de nodige ruimte geven, maar binnen duidelijk kader [20]

21 Twee grote denklijnen (1) Pragma;sche denklijn: ziet ervaringsdeskundigheid als een complementaire bron van kennis in het verbeteren van zorg, een interessante toevoeging op het bestaande aanbod, zonder dat het zorgmodel ten gronde in vraag wordt gesteld. Meer fundamentele denklijn: vertrekt vanuit het herstelgericht denken en zet het bestaande model op de helling. Het doel van het zorgproces, de rol van de pa;ënt en zorgverstrekker en hun onderlinge rela;e worden daarbij ten gronde in vraag gesteld [21]

22 Twee grote denklijnen (2) Vanuit de pragma;sche denklijn kan men nadenken over hoe ervaringsdeskundigheid geïns;tu;onaliseerd kan worden binnen bestaande kaders. Het is echter duidelijk dat deze kaders niet al;jd goed passen op de herstelbenadering. [22]

23 Opleiding (1) Er is in Vlaanderen geen erkende opleiding voor ervaringsdeskundigen in de GGZ; noch voor ervaringsdeskundigen in de verslavingszorg. De meeste zorgprofessionals zijn het erover eens dat een opleiding noodzakelijk is. Het belangrijkste aspect moet zijn dat de ED leert zijn ervaringen te overs;jgen en als meerwaarde in te zezen bij het helpen van anderen. Antwerpse voorzieningen maken momenteel gebruik van het Nederlandse aanbod (HEE, Trimbos, TOED opleiding,...) Er kiemen ini;a;even in Gent (Poco Loco) en Heverlee (Sociale Hogeschool). Uilenspiegel biedt laagdremeplige opleidingen aan. [23]

24 Opleiding (2) Focusgroep: liever geen langdurende opleiding ED in de GGZ Focusgroep: gevaar dat werkgevers enkel geïnteresseerd zullen zijn in ED met een diploma, of dat het ontbreken van een diploma door sommigen wordt aangewend om geen ED aan te werven Sommige ED stellen de noodzaak van vaste opleiding in vraag. Voorstel om te werken met een modulair aanbod. Oppassen voor het creëren van nieuwe drempels [24]

25 Opleiding (3) "Een opleiding in ervaringsdeskundigheid met een erkend diploma zou een oplossing zijn, waarbij ook een erkende vergoeding hoort. (...) Een gevaar is dat je enkel mensen gaat aantrekken die verbaal sterk staan, terwijl er heel wat mensen zijn die op een andere manier goed werk kunnen leveren. Daar moet je ook op le]en in het kader van die opleiding." [25]

26 Verband tussen scholingsgraad en inkomen In Vlaanderen is verloning op basis van diploma het meest voorkomende stelsel, vooral in gesubsidieerde sectoren. Loonbarema's worden door de overheid vastgelegd op basis van diploma's In de sector armoede en sociale uitslui;ng hebben ED over het algemeen een lage scholingsgraad (geen diploma secundair onderwijs). Dit bemoeilijkt een billijke verloning. Idem in de verslavingszorg Func;e ED in de armoede is erkend door Vlaams decreet armoedebestrijding (2003). In 2006 stelt de SERV een beroepscompeten;eprofiel op, dat ook als basis dient voor de leerplannen van de opleiding. Mede hierdoor (en na onderhandeling met werkgevers) worden ED nu minstens verloond op A2 niveau. "Lee[ijdsanciënniteit": vijf jaar = één jaar dienstanciënniteit [26]

27 Relevantie voor ervaringsdeskundigen in de GGZ Belang van scholingsgraad: ook in de GGZ zijn er cliënten die hun studies vroeg;jdig hebben moeten arreken als gevolg van psychische kwetsbaarheid. Hal[ijdse aanstelling binnen GGZ: extra hinderpaal voor ED met lage scholingsgraad? Func;everloning in plaats van diplomaverloning? Beroepscompeten;eprofiel voor ervaringsdeskundigen in de GGZ als basis voor erkend statuut, func;everloning en opleiding? Ins;tu;onele logica of principe van gelijkwaardigheid? [27]

28 Beroepsgeheim en aansprakelijkheid Ar;kel 458 Strafwetboek: beroepsgeheim is toepasselijk op iedereen die een vertrouwensfunc;e vervult binnen een zorgvoorziening, dus ook op ervaringsdeskundigen (zowel BGE als vrijwilligers) Tot nu toe hebben er zich nog geen problemen voorgedaan in de voorzieningen waar ED aan de slag zijn (ervaring is nog pril) In de sectoren verslavingszorg en armoede en sociale uitslui;ng, waar al ezelijke jaren ervaringsdeskundigen worden ingezet, hebben zich nog geen problemen voorgedaan (enkel met stagiairs) Een arbeidsrechtelijk statuut voor ervaringsdeskundigen zal wellicht een aantal twijfels wegnemen Principe van gelijkwaardigheid veronderstelt ook toegang tot vertrouwelijke informa;e Belang van opleiding/voorlich;ng rond beroepsgeheim [28]

29 "Ik vind dat de overheid te afwachtend is. De gezondheidszorg is een bijzonder gecontroleerde omgeving. Als je morgen naar de arts gaat, kun je een veilig gevoel hebben. je weet dat die man of vrouw daarvoor gestudeerd heec, dat uw probleem vertrouwelijk wordt behandeld, dat die arts het recht heec bepaalde dingen met u te doen." "Ik begrijp wel dat sommigen ongerust zijn over het gebrek aan arbeidsrechtelijk statuut voor ervaringsdeskundigen. Anderzijds vind ik het gevaarlijk om dat wetgevend discours te sterk te laten doorwegen, omdat het een aantal opportuniteiten in de weg kan staan." "De wetgever zal wel volgen. Dat is meestal zo, wanneer bepaalde concepten blijken aan te slaan. Ergens moeten we een pioniersrol durven spelen. Dat vind ik wel belangrijk. [29]

30 Conclusies (1) Twee denklijnen om naar ervaringsdeskundigheid te kijken Er bestaat een draagvlak voor het inzezen van ervaringsdeskundigen in de provincie Antwerpen Rond rollen, func;es en se\ngs lopen de meningen uiteen, naargelang de posi;e die zegspersonen innemen ten aanzien van de herstelondersteunende visie Qua competen;es, bijdragen, omkadering en valkuilen worden de bevindingen van het OGGPA verslag in grote lijnen beves;gd De bezorgdheid omtrent beroepsgeheim en aansprakelijkheid wordt gedeeld door menig hulpverlener en beheerder, maar op basis van de interviewresultaten lijkt het niet te gaan om onoverkomelijke hindernissen. In de sectoren verslavingszorg en armoede en sociale uitslui;ng, waar al ezelijke jaren met ED wordt samengewerkt, hebben zich tot dusver geen erns;ge problemen voorgedaan. [30]

31 Conclusies (2) De aanbevelingen van het OGGPA verslag inzake opleiding blijken in grote lijnen overeen te stemmen met de resultaten van de consulta;eronde, met name wat betre[ duur, intensiteit en hoofdinhoud (visie en kennis over Herstel en Empowerment). Inclusief de aanbeveling dat de opleiding (mede) aangestuurd zou worden door een pa;ëntenvereniging. Pa;ëntenorganisa;es hebben een belangrijke rol te vervullen in de bevordering van ervaringsdeskundigheid, maar beschikken over te weinig middelen. [31]

32 "Ik pleit ervoor om een betaald statuut te creëren voor ervaringsdeskundigen, maar ik zou ook niet alles daarop inze]en. Vanuit onze beperkte ervaring pleit ik er even sterk voor om mogelijkheden te creëren voor vrijwilligers. Uiteindelijk is het een heel grote stap om meteen in een professioneel statuut te stappen. Men zou ook mogelijkheden moeten voorzien en ondersteunen waarbij ervaringsdeskundigen eerst als vrijwilliger ervaring opdoen en dan doorgroeien naar een betaald statuut. Dat maakt de drempel minder hoog. Mensen de nodige experimenteerruimte geven, zowel voor ervaringsdeskundigen als voor voorzieningen die zich daarvoor openstellen." [32]

33 "...als je een 'pool' hebt van ervaringsdeskundigen, waar mensen kunnen beginnen als vrijwilliger, een opleiding kunnen volgen, aan kunnen groeien, hun psychische stabiliteit kunnen opbouwen, af en toe een lezing geven, en als je een scala hebt van mogelijke opdrachten waarvoor je de juiste mensen kunt rekruteren die daar klaar voor zijn, tot en met halcijds werken in een als BGE. En waarbij je ervoor zorgt dat hun statuut in orde is. Zo hoef je bijvoorbeeld niet een vrijwilliger te betalen, maar kun je wel de betalen die voor hem een opleiding voorziet. Ik denk dat op die manier veel meer mogelijk is dan wanneer iedere zijn eigen ervaringsdeskundigen aanwerc." [33]

Consultatieronde omtrent de operationalisering van ervaringsdeskundigheid in de GGZ samenvattend verslag

Consultatieronde omtrent de operationalisering van ervaringsdeskundigheid in de GGZ samenvattend verslag Consultatieronde omtrent de operationalisering van ervaringsdeskundigheid in de GGZ samenvattendverslag shiftn,mei2014 In opdracht van OGGPA voerde adviesbureau shiftn in de eerste maanden van 2014 een

Nadere informatie

Specifiek Concept S2ch2ng MeeleefGezin

Specifiek Concept S2ch2ng MeeleefGezin Landelijk Concept Specifiek Concept S2ch2ng MeeleefGezin Specifieke kwetsbare doelgroep (nieuw voor WMO): - MeeleefGezin heed een inhoudelijk Concept ontwikkeld dat expliciet aan het jonge kind (- 0 tot

Nadere informatie

Actieve Patiëntenparticipatie. Jan Delvaux Gent

Actieve Patiëntenparticipatie. Jan Delvaux Gent Actieve Patiëntenparticipatie Jan Delvaux Gent Participatie start vanuit een stevige basis Poco Loco WED OXOt UilenSpiegel Art. 107 PsyGent Wisselwerkingen Aanloophuis Poco Loco Voor mensen met een psychosociale

Nadere informatie

FREDERIK DECLERCQ ARBEIDSCOACH MIRABELLO

FREDERIK DECLERCQ ARBEIDSCOACH MIRABELLO FREDERIK DECLERCQ ARBEIDSCOACH MIRABELLO Arbeidscoaching in een vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg ART 107 Psycho-sociaal revalidatiecentrum Mirabello Arbeidscoaching Art 107 Ziekenhuizen

Nadere informatie

Voorstelling HOP. Presentatie hersteldag 03-12-2013. Mick: Inleiding. Wat eraan voorafging:

Voorstelling HOP. Presentatie hersteldag 03-12-2013. Mick: Inleiding. Wat eraan voorafging: Voorstelling HOP Mick: Inleiding Wat eraan voorafging: Een aantal jaar geleden is Wilma Boevink een lezing komen geven voor de medewerkers van het PZ Bethaniën omtrent het belang van ervaringswerkers in

Nadere informatie

HEE in de praktijk. Improving Mental Health by Sharing Knowledge

HEE in de praktijk. Improving Mental Health by Sharing Knowledge HEE in de praktijk Improving Mental Health by Sharing Knowledge inhoud Wat is HEE Wat doet HEE Wie is HEE Waar is HEE Herstel Empowerment Wat is HEE Ervaringsdeskundigheid HEE geeft invulling aan deze

Nadere informatie

Ontwikkeling van Familiebeleid in Geestelijke Gezondheidszorg Wat? Waarom? Hoe?

Ontwikkeling van Familiebeleid in Geestelijke Gezondheidszorg Wat? Waarom? Hoe? Ontwikkeling van Familiebeleid in Geestelijke Gezondheidszorg Wat? Waarom? Hoe? Inhoud Uitgangspunt vanuit familieperspectief Wat is familiebeleid? Verantwoording en vaststellingen vanuit familieperspectief

Nadere informatie

Het zou het beste zijn als maatschappelijke steunsystemen georganiseerd werden door de gemeente.

Het zou het beste zijn als maatschappelijke steunsystemen georganiseerd werden door de gemeente. 1. Het zou het beste zijn als maatschappelijke steunsystemen georganiseerd werden door de gemeente. 2. De overheid moet niet achter de voordeur van mensen willen treden. Dat is privégebied en de eigen

Nadere informatie

Persoonsgerichte bewindvoerders als vriend en vertrouwenspersoon in het herstel van de cliënt

Persoonsgerichte bewindvoerders als vriend en vertrouwenspersoon in het herstel van de cliënt Persoonsgerichte bewindvoerders als vriend en vertrouwenspersoon in het herstel van de cliënt Marianne De Boodt Similes juridisch adviseur Martine De Moor Similes coördinator Kenniscentrum persoonsgerichte

Nadere informatie

Daan Schinning Dorothé van Slooten

Daan Schinning Dorothé van Slooten Ervaringswerkers: ervaringsdeskundigen als zorgverleners Daan Schinning Dorothé van Slooten Daan Schinning Ervaringswerker ACT Team Vroege Psychose Eindhoven Dorothé van Slooten Beleidsmedewerker Psycope

Nadere informatie

IRB in de Sociale Verslavingszorg. Eerste ervaringen. Cees Witsenburg

IRB in de Sociale Verslavingszorg. Eerste ervaringen. Cees Witsenburg IRB in de Sociale Verslavingszorg. Eerste ervaringen. Cees Witsenburg 1 Uit de missie van Brijder: De wensen en mogelijkheden van onze patiënten, hun omgeving en onze expertise vormen de bouwstenen van

Nadere informatie

brugfiguren 5 praktische aanbevelingen voor organisaties die een beroep doen op

brugfiguren 5 praktische aanbevelingen voor organisaties die een beroep doen op 5 praktische aanbevelingen voor organisaties die een beroep doen op brugfiguren Jouw organisatie wil een brugfiguur inzetten. Met welke factoren moet je rekening houden? Hier vind je vijf essentiële voorwaarden

Nadere informatie

3/12/2014 DE THERAPEUTISCHE RELATIE UITGANGSPUNTEN IN 2005 EN VANDAAG. Fundamentele component van kwaliteitsvolle therapie en zorg

3/12/2014 DE THERAPEUTISCHE RELATIE UITGANGSPUNTEN IN 2005 EN VANDAAG. Fundamentele component van kwaliteitsvolle therapie en zorg 1 DE THERAPEUTISCHE RELATIE Procesbevorderend Herstelgericht Zingevend Walter Krikilion Studiedag Geel 04/12/14 DE THERAPEUTISCHE RELATIE UITGANGSPUNTEN IN 2005 EN VANDAAG Fundamentele component van kwaliteitsvolle

Nadere informatie

De Week gaat van start met de Breingeindag op maandag 26 maart 2012 in t Veerhuis te Nieuwegein.

De Week gaat van start met de Breingeindag op maandag 26 maart 2012 in t Veerhuis te Nieuwegein. Op zoek naar waardevolle contacten De werkgroep Week van de Psychiatrie organiseert van 26 tot en met 31 maart 2012 de 38e Week van de Psychiatrie. Het thema van de Week van de Psychiatrie 2012 is Contact

Nadere informatie

Presenta1e MeeleefGezin. Kinderen 0 t/m 4 ja

Presenta1e MeeleefGezin. Kinderen 0 t/m 4 ja Presenta1e MeeleefGezin Kinderen 0 t/m 4 ja Wat is een meeleefgezin Een meeleefgezin vangt een jong kind in de lee

Nadere informatie

Lezing cliëntenparticipatie en ervaringsdeskundigheid

Lezing cliëntenparticipatie en ervaringsdeskundigheid Lezing cliëntenparticipatie en ervaringsdeskundigheid Wanneer we praten over cliëntenparticipatie is het belangrijk om een onderscheid te maken tussen enerzijds de individuele en de collectieve cliëntenparticipatie.

Nadere informatie

Inleiding. Beste familielid, Hierbij de programmafolder voor familieleden van onze Herstelweek 2015.

Inleiding. Beste familielid, Hierbij de programmafolder voor familieleden van onze Herstelweek 2015. Inleiding Beste familielid, Hierbij de programmafolder voor familieleden van onze Herstelweek 2015. Dit is intussen onze derde editie. Met deze Herstelweken willen we cliënten en hulpverleners samen gedurende

Nadere informatie

Suïcidepreventiebeleid binnen een organisatie 10/10/2014

Suïcidepreventiebeleid binnen een organisatie 10/10/2014 Wat is een suïcidepreventiebeleid? Suïcidepreventiebeleid binnen een organisatie 10/10/2014 Een stappenplan waarin uitgeschreven staat hoe er binnen een organisatie met suïcidaliteit wordt omgegaan en

Nadere informatie

Stichting. Beleidsvoornemens 2014-2016

Stichting. Beleidsvoornemens 2014-2016 Stichting Beleidsvoornemens 2014-2016 Stichting Door & Voor Beleidsvoornemens 2014-2016 De ontwikkelingen 3 Voor de komende jaren staan enkele thema s centraal: meegaan in ontwikkeling van de Geestelijke

Nadere informatie

SAMENVATTING BOUWSTENEN ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG

SAMENVATTING BOUWSTENEN ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG SAMENVATTING ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG INLEIDING ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG In samenwerking met de deelnemers van het De Bouwstenen zijn opgebouwd uit thema s die Bestuurlijk Akkoord GGZ zijn

Nadere informatie

Voorlichtingsen. cursusaanbod ervaringsdeskundigheid

Voorlichtingsen. cursusaanbod ervaringsdeskundigheid Voorlichtingsen cursusaanbod ervaringsdeskundigheid De ZOG MH is een belangenorganisatie voor cliënten en naastbetrokkenen in de geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg en maatschappelijke opvang

Nadere informatie

Veranderende opva+ngen

Veranderende opva+ngen Veranderende opva+ngen 1. Van louter symptoomstabilisa7e naar persoonlijk en maatschappelijk herstel 2. Van louter professionele zorg naar eigen kracht en zelfmanagement 3. Van enkel op de persoon gericht

Nadere informatie

Volwassenen. Mondriaan. voor geestelijke gezondheid

Volwassenen. Mondriaan. voor geestelijke gezondheid Volwassenen Mondriaan voor geestelijke gezondheid Verslavingszorg Introductie Verslavingszorg verleent hulp aan volwassenen met problematisch gebruik van alcohol, drugs, medicijnen, gameverslaving en met

Nadere informatie

Missie. Binnen en buiten met aandacht verbonden. Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis

Missie. Binnen en buiten met aandacht verbonden. Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis Missie Binnen en buiten met aandacht verbonden Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis Inleiding p. 3 Baseline p. 4 Onze missie p. 5 Onze visie p. 7 Onze waarden p. 11 Onze strategie p. 15 Charter voor

Nadere informatie

WAARDENBEWUST ONTWIKKELEN

WAARDENBEWUST ONTWIKKELEN WAARDENBEWUST ONTWIKKELEN Passend HRM beleid Wanneer een organisa>e eenmaal gekozen heec om zich Waarden Bewust verder te ontwikkelen is het ook vanzelfsprekend dat zich dat op een gegeven moment vertaalt

Nadere informatie

Ambtenaren / managers Ambtenaren die werken met moeilijk bereikbare groepen

Ambtenaren / managers Ambtenaren die werken met moeilijk bereikbare groepen Bijlage Overzicht Doelgroepen Overzicht Doelgroepen participerend in Wmo-werkplaatsen Wmo werkplaats Participerende doelgroepen praktijken Actieve burgers Actieve burgers Actieve buurtbewoners / managers

Nadere informatie

Cer$ficering voor HR professionals

Cer$ficering voor HR professionals Cer$ficering voor HR professionals Is uw HRM al gecer$ficeerd? Sander Nieuwenhuizen 30 oktober 2014 Grote trends Steeds snellere verandering Komplexiteit Cultuur Business Model Exper;se Grote trends Steeds

Nadere informatie

Palliatieve Terminale zorg training voor beroepsbeoefenaren binnen de psychiatrie

Palliatieve Terminale zorg training voor beroepsbeoefenaren binnen de psychiatrie Deelnemer 1 Colofoon Deze training is vanuit een subsidie van het innovatiefonds voor zorgverzekeraars door de projectgroep palliatieve terminale zorg ontwikkeld binnen Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven

Nadere informatie

Ervaringsdeskundigheid in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Petri Embregts

Ervaringsdeskundigheid in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Petri Embregts Ervaringsdeskundigheid in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking Petri Embregts Inhoud Waarom een kans in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking? Inzetbaarheid en effectiviteit

Nadere informatie

Charter collectieve rechten en plichten

Charter collectieve rechten en plichten Charter collectieve rechten en plichten Van Begeleid Wonen Zennestreek vzw het voor Personen met een ( VAPH) (erkenningsnummer 409200333) Ons adres: In dit charter leggen we duidelijk uit hoe we werken

Nadere informatie

Medezeggenschap en Ondersteuningsplannen. Dialoog in de dagelijkse praktijk van cliëntenraden en zorgaanbieders

Medezeggenschap en Ondersteuningsplannen. Dialoog in de dagelijkse praktijk van cliëntenraden en zorgaanbieders 1 Medezeggenschap en Ondersteuningsplannen Dialoog in de dagelijkse praktijk van cliëntenraden en zorgaanbieders Workshops Marion Kersten VGN Stelling: Met de nieuwe Handreiking hebben medewerkers alles

Nadere informatie

Ervaring is de beste leermeester

Ervaring is de beste leermeester Jeroen Ruis 1 Ervaring is de beste leermeester De meerwaarde en positie van ervaringsdeskundigen Opinie Begin eens te kijken wat iemand wél kan. Anouk, een vrouw van begin 40, zit tegenover ons en praat

Nadere informatie

Help, mijn man heeft een dwangstoornis

Help, mijn man heeft een dwangstoornis Help, mijn man heeft een dwangstoornis Partnerrelatietherapie om hem van zijn probleem af te helpen. Hij is veranderd, reageert anders sinds geboorte zoontje. Het is een ziekte, hij heeft psychiatrische

Nadere informatie

Herstelondersteunend behandelen. Door Jos Dröes, psychiater np Stichting Rehabilitatie 92 Utrecht

Herstelondersteunend behandelen. Door Jos Dröes, psychiater np Stichting Rehabilitatie 92 Utrecht Herstelondersteunend behandelen Door Jos Dröes, psychiater np Stichting Rehabilitatie 92 Utrecht Wat is herstel? Herstel is opkrabbelen na of bij ziekte Herstel is een proces van de cliënt Herstel is niet

Nadere informatie

opdrachtsverklaring centrum voor volwassen personen met handicap MOZAÏEK

opdrachtsverklaring centrum voor volwassen personen met handicap MOZAÏEK opdrachtsverklaring centrum voor volwassen personen met handicap MOZAÏEK Bij het begin van de jaren 70 zoeken enkele ouders een dagcentrum voor hun volwassen gehandicapt kind. Voordien was het bijna evident

Nadere informatie

(Door Antonet van der Schans ondersteuner clientenraad)

(Door Antonet van der Schans ondersteuner clientenraad) Kwaliteitsverbetering in herstelgerichte zorg (Door Antonet van der Schans ondersteuner clientenraad) Initiatiefnemer; Clientenraad RIBW Midden- Brabant Doel clientenraad Naast de rehabilitatiemethodiek

Nadere informatie

Tien &ps om de kloof tussen training en werkplek te overbruggen

Tien &ps om de kloof tussen training en werkplek te overbruggen Tien &ps om de kloof tussen training en werkplek te overbruggen Een leertraject kan nog zo mooi zijn, en de reac&es van de deelnemers nog zo posi&ef, maar dat betekent nog niet dat het traject effec&ef

Nadere informatie

Innova&es in de zorg voor pa&ënten met een erns&ge psychiatrische aandoening en verslaving: een blik op de toekomst

Innova&es in de zorg voor pa&ënten met een erns&ge psychiatrische aandoening en verslaving: een blik op de toekomst Innova&es in de zorg voor pa&ënten met een erns&ge psychiatrische aandoening en verslaving: een blik op de toekomst Philippe Delespaul Sociale Verslavingszorg: Bruggenbouwers Gevraagd Ede, 12 juni 2013

Nadere informatie

Meedoen& Meetellen. Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals

Meedoen& Meetellen. Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals Meedoen& Meetellen Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals Samenstelling trainingsmodule Eline Roelofsen Roel Schulte www.verwondering.nu Illustratie

Nadere informatie

INHOUD. Wat is een signaal

INHOUD. Wat is een signaal INHOUD Wat is een signaal Gebruikers Organisaties Beleid Signaleren: tussen vertrouwen, zorgvuldigheid en verantwoordelijkheid Zorgzaam werken: je houding als vrijwilliger Doorverwijzen 2 3 SIGNALEN Signalen

Nadere informatie

Cursus en Thema 2015. voor mantelzorgers en vrijwilligers

Cursus en Thema 2015. voor mantelzorgers en vrijwilligers Cursus en Thema 2015 voor mantelzorgers en vrijwilligers VRIJWILLIGERS Basiscursus (voor nieuwe vrijwilligers) Aantal bijeenkomsten: 4 In vier bijeenkomsten maken nieuwe vrijwilligers kennis met diverse

Nadere informatie

DAVY DE RORE Professioneel medewerker ZIGZAG Huis voor ontmoeting in de geestelijke gezondheidszorg Sint-Niklaas

DAVY DE RORE Professioneel medewerker ZIGZAG Huis voor ontmoeting in de geestelijke gezondheidszorg Sint-Niklaas DAVY DE RORE Professioneel medewerker ZIGZAG Huis voor ontmoeting in de geestelijke gezondheidszorg Sint-Niklaas Huis voor ontmoeting in de geestelijke gezondheidszorg Zigzag geeft de weg weer die vele

Nadere informatie

Herstel bij verslaving

Herstel bij verslaving 13-11- 12 Herstel bij verslaving Op de voordeur staat geschreven: hier werken wij samen aan herstel Visie op moderne verslavingszorg Jaap van der Stel Lector Geestelijke Gezondheidszorg Hogeschool Leiden

Nadere informatie

De vertrouwenspersoon in de gezondheidszorg: visie Vlaams Patiëntenplatform vzw

De vertrouwenspersoon in de gezondheidszorg: visie Vlaams Patiëntenplatform vzw De vertrouwenspersoon in de gezondheidszorg: visie Vlaams Patiëntenplatform vzw Els Meerbergen Projectverantwoordelijke patiëntenrechten en eerstelijnsgezondheidzorg VPP Studiedag Decreet rechtspositie

Nadere informatie

De rol van ervaringsdeskundigen in cliëntondersteuning

De rol van ervaringsdeskundigen in cliëntondersteuning Kennisdossier: De rol van ervaringsdeskundigen in cliëntondersteuning Deel 2 - Praktijkvoorbeelden en literatuur 1 Inhoudsopgave Uit de praktijk... 3 Interessante publicaties op een rij... 4 Online meer

Nadere informatie

Informele Zorg in de ggz Een eerste verkenning

Informele Zorg in de ggz Een eerste verkenning Informele Zorg in de ggz Een eerste verkenning GGZ Nederland, augustus 2013 Ellen de Haan (edhaan@ggznederland.nl of 033-4608958) De informele zorg krijgt een steeds belangrijkere positie ten opzichte

Nadere informatie

Visie Dimence Groep op VerpleGinG en VerzorGinG

Visie Dimence Groep op VerpleGinG en VerzorGinG Visie Dimence Groep op verpleging en verzorging Visie Dimence Groep op verpleging en verzorging De zorg verandert en vindt zoveel mogelijk thuis of dichtbij huis plaats. Er worden minder mensen opgenomen

Nadere informatie

Opleiding Creatieve methodieken: experimenteren met vele talen Mieke Faes

Opleiding Creatieve methodieken: experimenteren met vele talen Mieke Faes Opleiding Creatieve methodieken: experimenteren met vele talen Mieke Faes Voor wie De opleiding richt zich enerzijds tot therapeuten, hulpverleners en begeleiders die in hun werk met volwassenen en jongeren,

Nadere informatie

Beleid en implementatie aanpak ouderenmishandeling.

Beleid en implementatie aanpak ouderenmishandeling. Beleid en implementatie aanpak ouderenmishandeling. 1. Sociaal beleid in breder verband Ontwikkelen beleid: een complex proces Het ontwikkelen en implementeren van beleid voor preventie en aanpak van grensoverschrijdend

Nadere informatie

InFoP 2. Informatie voor Familieleden omtrent Psychose. Inhoud. Behandeling van psychose De rol van andere interventies

InFoP 2. Informatie voor Familieleden omtrent Psychose. Inhoud. Behandeling van psychose De rol van andere interventies Informatie voor Familieleden omtrent Psychose InFoP 2 Inhoud Introductie Module I: Wat is een psychose? Module II: Psychose begrijpen? Module III: Behandeling van psychose de rol van medicatie? Module

Nadere informatie

Waarom de inzet van ervaringsdeskundigen bijdraagt aan herstel en participatie van kwetsbare burgers

Waarom de inzet van ervaringsdeskundigen bijdraagt aan herstel en participatie van kwetsbare burgers Waarom de inzet van ervaringsdeskundigen bijdraagt aan herstel en participatie van kwetsbare burgers Wie/wat is de ervaringsdeskundige in het wijkgericht werken? Waarin onderscheidt zij zich? Wat is haar

Nadere informatie

Studiedag Rechten in de jeugdhulp 6 maart 2015. Mia Claes UCLL

Studiedag Rechten in de jeugdhulp 6 maart 2015. Mia Claes UCLL Studiedag Rechten in de jeugdhulp 6 maart 2015 Mia Claes UCLL Hulp continuïteit waarborgen Op een gepaste wijze omgaan met verontrusting Tijdige toegang tot de jeugdhulp Voorzien in een aanbod crisisjeugd

Nadere informatie

Gasten, vrijwilligers en werking

Gasten, vrijwilligers en werking Gasten, vrijwilligers en werking Inloophuis voor mensen met kanker en hun naasten Jaarverslag 2010 1. Achtergrond 2. Structuur 3. Werking 4. De gasten 5. De vrijwilligers 6. Financieel 7. Wie verwijzen?

Nadere informatie

Methodisch werken met zorgleefplan, ondersteuningsplan of begeleidingsplan

Methodisch werken met zorgleefplan, ondersteuningsplan of begeleidingsplan Zorgleefplan, ondersteuningsplan en begeleidingsplan Methodisch werken met zorgleefplan, ondersteuningsplan of begeleidingsplan Om goede zorg en/of ondersteuning te kunnen geven aan een cliënt is het werken

Nadere informatie

Doelstelling en functie van een regionale regiegroep Basis GGZ in de regio Oss- Uden- Veghel

Doelstelling en functie van een regionale regiegroep Basis GGZ in de regio Oss- Uden- Veghel 1 2 Doelstelling en functie van een regionale regiegroep Basis GGZ in de regio Oss- Uden- Veghel Inleiding Het doel van de invoering van de Basis GGZ is dat passende behandeling op de juiste niveau plaats

Nadere informatie

Kennissynthese arbeid en psychische aandoeningen. Dr. F.G.Schaafsma Dr. H. Michon Prof. dr. J.R. Anema

Kennissynthese arbeid en psychische aandoeningen. Dr. F.G.Schaafsma Dr. H. Michon Prof. dr. J.R. Anema Kennissynthese arbeid en psychische aandoeningen Dr. F.G.Schaafsma Dr. H. Michon Prof. dr. J.R. Anema Ernstige Psychische Aandoeningen (EPA) Definitie consensus groep EPA¹ - Sprake van psychische stoornis

Nadere informatie

Toolkit. Familieparticipatie

Toolkit. Familieparticipatie Toolkit Familieparticipatie April 2013, Vilans De materialen en teksten uit deze toolkit kunt u gratis printen en downloaden. Zorgorganisaties kunnen dit materiaal kopiëren, aanpassen en aanvullen met

Nadere informatie

Voor meer informa2e over de job inhoud kan u contact opnemen met Wouter De Vriendt,

Voor meer informa2e over de job inhoud kan u contact opnemen met Wouter De Vriendt, Groen zoekt een vol,jds medewerker voor de federale frac,e: Parlementair medewerker Wouter De Vriendt (50%) en frac,emedewerker Interna,onaal Beleid ( Buitenlandse Zaken, Defensie, Ontwikkelingssamenwerking),

Nadere informatie

Spannend: Participatieprocessen in de Bijzondere Jeugdzorg.

Spannend: Participatieprocessen in de Bijzondere Jeugdzorg. Vzw Ondersteuningsstructuur Bijzondere Jeugdzorg info@osbj.be - www.osbj.be Spannend: Participatieprocessen in de Bijzondere Jeugdzorg. Deel 2: aandachtspunten voor organisaties Naar aanleiding van het

Nadere informatie

Bij de intake de hulpvraag analyseren ; Regelmatige contacten (telefonisch en persoonlijk) met. De patiënt en zijn familie ervaart

Bij de intake de hulpvraag analyseren ; Regelmatige contacten (telefonisch en persoonlijk) met. De patiënt en zijn familie ervaart Kernresultaatgebied : 1. Optimaliseren van de levenskwaliteit van de palliatieve in zijn thuissituatie De ervaart de meest passende begeleiding op de meest passende plaats. Bij de intake de hulpvraag analyseren

Nadere informatie

alle campagnefoto s Maak het mee : Paul Delaet provincie Limburg Universiteitslaan 1 B-3500 HASSELT limburg.be

alle campagnefoto s Maak het mee : Paul Delaet provincie Limburg Universiteitslaan 1 B-3500 HASSELT limburg.be alle campagnefoto s Maak het mee : Paul Delaet provincie Limburg Universiteitslaan 1 B-3500 HASSELT limburg.be deontologisch kader pedagogisch advies Situering Het Limburgs netwerk opvoedingsondersteuning

Nadere informatie

Supported Employment modelgetrouwheid in Vlaamse arbeidsrehabilitatieprogramma s Knaeps J. & Van Audenhove Ch. GGZ-congres, 2012 Overzicht Inleiding Onderzoek Onderzoeksvragen Methode Analyse Resultaten

Nadere informatie

Beschermende woonvorm

Beschermende woonvorm Een beschermende woonvorm biedt mensen met langdurige psychiatrische en psychosociale problemen een combinatie van begeleiding en wonen. Met deze manier van wonen en leven zorgt Emergis voor een thuissituatie

Nadere informatie

Promens Care. Triadekaart. Triade. ouders/ naastbetrokkene

Promens Care. Triadekaart. Triade. ouders/ naastbetrokkene Promens Care Triadekaart Triade kaart CLiënT begeleider ouders/ naastbetrokkene De Triadekaart De cliënt: Mijn zus doet veel voor me. Meer dan ik nodig vind. Een nieuw begrip De begeleider: Uitstekend

Nadere informatie

Post-hbo opleiding seksuologie

Post-hbo opleiding seksuologie Post-hbo opleiding seksuologie mensenkennis Plezierige overdracht, de docent spreekt uit ervaring en brengt veiligheid en openheid in de groep door haar respectvolle wijze van benaderen. Top! Post-hbo

Nadere informatie

Verstandelijke beperking en middelengebruik. Een folder voor mantelzorgers en begeleiders van mensen met een verstandelijke beperking

Verstandelijke beperking en middelengebruik. Een folder voor mantelzorgers en begeleiders van mensen met een verstandelijke beperking Verstandelijke beperking en middelengebruik Een folder voor mantelzorgers en begeleiders van mensen met een verstandelijke beperking Johan woont al enkele jaren zelfstandig. Als begeleider ga jij twee

Nadere informatie

een andere een andere kijk bril dienstverlening door de ogen van de armoedeverenigingen

een andere een andere kijk bril dienstverlening door de ogen van de armoedeverenigingen een andere bril een andere kijk dienstverlening door de ogen van de armoedeverenigingen Voorwoord Beste lezer Vele kwetsbare mensen vinden moeilijk hun weg naar maatschappelijke dienstverlening en wie

Nadere informatie

Deeltijdbehandeling. Mondriaan. Informatie voor cliënten. Ouderen. voor geestelijke gezondheid

Deeltijdbehandeling. Mondriaan. Informatie voor cliënten. Ouderen. voor geestelijke gezondheid Deeltijdbehandeling Informatie voor cliënten Ouderen Mondriaan voor geestelijke gezondheid Ouderen Deeltijdbehandeling De Divisie Ouderen is een onderdeel van Mondriaan. We verlenen hulp aan mensen van

Nadere informatie

SAMENVATTING SAMENVATTING. Werk en Psychische Gezondheid: Studies naar de invloed van werk kenmerken, sociale rollen en gender

SAMENVATTING SAMENVATTING. Werk en Psychische Gezondheid: Studies naar de invloed van werk kenmerken, sociale rollen en gender SAMENVATTING Werk en Psychische Gezondheid: Studies naar de invloed van werk kenmerken, sociale rollen en gender In de jaren negentig werd duidelijk dat steeds meer werknemers in Nederland, waaronder in

Nadere informatie

Samenwerkingsverband Shm en Ggz Antwerpen

Samenwerkingsverband Shm en Ggz Antwerpen Samenwerkingsverband Shm en Ggz Antwerpen Vaststelling bij Sociale dienst van Sociale huisvestingmaatschappijen (SHM) Belangrijke groep bewoners kampen met ernstige psychische problemen. Of er is een

Nadere informatie

Slachtoffers van mensenhandel en geestelijke gezondheidszorg

Slachtoffers van mensenhandel en geestelijke gezondheidszorg Slachtoffers van mensenhandel en geestelijke gezondheidszorg Informatie voor cliënten Cliënten en geestelijke gezondheidszorg Slachtoffers van mensenhandel hebben vaak nare dingen meegemaakt. Ze zijn geschokt

Nadere informatie

Sint-Norbertus. P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l

Sint-Norbertus. P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l Sint-Norbertus Stationsstraat 22c 2570 Duffel tel : 015 30 40 30 pcsintnorbertushuis@emmaus.be www.pz-duffel.be Geachte lezer, Deze brochure laat u in kort

Nadere informatie

Producten COiL. Het COiL biedt momenteel de volgende producten aan:

Producten COiL. Het COiL biedt momenteel de volgende producten aan: Producten COiL Het COiL biedt momenteel de volgende producten aan: Voor zorgprofessionals en vrijwilligers 1. Trainingen Omgaan met levensvragen 2. Begeleide intervisie, moreel beraad 3. Train- de- trainers

Nadere informatie

Nawoord. Armoede vandaag

Nawoord. Armoede vandaag Nawoord Via hun levensverhaal laten Emilie en Nico ons binnenkijken in de leefwereld van mensen in armoede. Het is een beklijvend getuigenis over hun dagelijkse strijd om te overleven, ook over hun verlangen

Nadere informatie

2015-2016 Info vormingsaanbod Ervaringswerkers ggz en verslavingszorg. Hersteldag 17 november 2015

2015-2016 Info vormingsaanbod Ervaringswerkers ggz en verslavingszorg. Hersteldag 17 november 2015 2015-2016 Info vormingsaanbod Ervaringswerkers ggz en verslavingszorg Hersteldag 17 november 2015 Inhoud infosessie CVO SSH Vormingsaanbod Praktisch - HBO-onderwijsverstrekker - Missie - Onderwijsvisie

Nadere informatie

De psychiater is een vrouw. Frieda Matthys 23 maart 2012

De psychiater is een vrouw. Frieda Matthys 23 maart 2012 De psychiater is een vrouw Frieda Matthys 23 maart 2012 De psychiater is een vrouw Vervrouwelijking in cijfers Wie is de vrouwelijke psychiater Effect op de therapeutische relatie of feminisering in de

Nadere informatie

Therapeutisch programma voor druggebruikers en hun omgeving F A M I L I E B R O C H U R E

Therapeutisch programma voor druggebruikers en hun omgeving F A M I L I E B R O C H U R E Therapeutisch programma voor druggebruikers en hun omgeving F A M I L I E B R O C H U R E Beste ouder en familie, Als je voelt dat er iets aan de hand is en je hebt het vermoeden of je weet dat jouw kind

Nadere informatie

Interdisciplinaire samenwerking in de wijk: de T-shaped professional

Interdisciplinaire samenwerking in de wijk: de T-shaped professional Interdisciplinaire samenwerking in de wijk: de T-shaped professional Groningen, 11 november 2013 Lies Korevaar, lector Rehabilitatie e.l.korevaar@pl.hanze.nl Overzicht Inleiding Interdisciplinaire samenwerking

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET. tot wijziging van het decreet van 28 februari 2003 betreffende het Vlaamse inburgeringsbeleid AMENDEMENTEN

ONTWERP VAN DECREET. tot wijziging van het decreet van 28 februari 2003 betreffende het Vlaamse inburgeringsbeleid AMENDEMENTEN Zitting 2005-2006 5 juli 2006 ONTWERP VAN DECREET tot wijziging van het decreet van 28 februari 2003 betreffende het Vlaamse inburgeringsbeleid AMENDEMENTEN voorgesteld Zie: 850 (2005-2006) Nr. 1: Ontwerp

Nadere informatie

Post-hbo opleiding bemoeizorg. Ik vond alle docenten top! Veel passie voor het werk, dit stralen ze uit naar de groep. evaluatie deelnemer

Post-hbo opleiding bemoeizorg. Ik vond alle docenten top! Veel passie voor het werk, dit stralen ze uit naar de groep. evaluatie deelnemer mensenkennis Post-hbo opleiding bemoeizorg Ik vond alle docenten top! Veel passie voor het werk, dit stralen ze uit naar de groep. evaluatie deelnemer Bemoeizorg Hulpverleners in de bemoeizorg hebben te

Nadere informatie

In deze brochure beschrijven we wat video-hometraining inhoudt en welke gezinnen hiervoor in aanmerking komen.

In deze brochure beschrijven we wat video-hometraining inhoudt en welke gezinnen hiervoor in aanmerking komen. Amarilis Thuisbegeleidingsdienst Amarilis biedt video-hometraining aan. Dit is een intensieve methodiek waarbij gebruik gemaakt wordt van video-opnames in het gezin met als doel de contactuele-, relationele-

Nadere informatie

Onlinehulpverlening en Mediawijsheid. in het sociaal werk

Onlinehulpverlening en Mediawijsheid. in het sociaal werk Onlinehulpverlening en Mediawijsheid in het sociaal werk Infobrochure vormingsaanbod Onlinehulpverlening en Media-W 2015 Project Mediawijsheid Een smartphone, laptop, tablet, computer en internet zijn

Nadere informatie

WELKOM. Geert Vannieuwenhuyze. De Lovie vzw. Vlaams Welzijnsverbond vzw. Vlaams Welzijnsverbond vzw

WELKOM. Geert Vannieuwenhuyze. De Lovie vzw. Vlaams Welzijnsverbond vzw. Vlaams Welzijnsverbond vzw WELKOM Geert Vannieuwenhuyze De Lovie vzw 1 Situering Wijzigende maatschappij, wetgeving, rolpatronen, stem van de gebruiker, mogelijkheden overheid, Effect op Manier waarop mensen hun loopbaan uitbouwen

Nadere informatie

Mats Werkt! WWW.MATSWERKT.NL DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER.

Mats Werkt! WWW.MATSWERKT.NL DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER. Mats Werkt! DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER. WWW.MATSWERKT.NL Mats werkt: Dé cursus voor het begeleiden van mensen met een arbeidsbeperking op de werkvloer.

Nadere informatie

herstelgerichte visie als leidend principe Hoe doe je dat

herstelgerichte visie als leidend principe Hoe doe je dat hgerichte visie als leidend principe Hoe doe je dat > fasen h h empowermentgericht coachen rehabilitatiegericht benaderen visie op de cliënt inleiding1.5 1 > fasen h h empowermentgericht coachen rehabilitatiegericht

Nadere informatie

Die Taal van my Hart Stef Bos

Die Taal van my Hart Stef Bos Die Taal van my Hart Stef Bos Werken aan herstel Beernem 27 maart 2013 Martijn Kole Begin veertig Cliënt langdurige ggz Inzet ervaringsdeskundigheid bij de SBWU en HEE Charcot s live case study of hysteria.

Nadere informatie

Verbeterproject GGZ NHN Divisie Langdurende Psychiatrie

Verbeterproject GGZ NHN Divisie Langdurende Psychiatrie Verbeterproject GGZ NHN Divisie Langdurende Psychiatrie Anja Reilman en Saskia van Duin Expertverpleegkundigen Projectleiders implementatie zorgprogramma s schizofrenie & dubbele diagnose GGZ Noord Holland

Nadere informatie

Mantelzorg en professionals: bondgenoten in de zorg

Mantelzorg en professionals: bondgenoten in de zorg Mantelzorg en professionals: bondgenoten in de zorg Workshop Mantelzorg Febe Lenie de Pater Consulent Mantelzorg Freelancer Mantelzorgondersteuning November 2014 Doel workshop Bewustwording rol en positie

Nadere informatie

Het Ziekenhuis Maatschappelijk Werk. Algemene informatie

Het Ziekenhuis Maatschappelijk Werk. Algemene informatie Het Ziekenhuis Maatschappelijk Werk Algemene informatie Inleiding Aan de hand van deze folder stellen wij ons aan u voor. Wij willen duidelijkheid verschaffen over de functie van het Ziekenhuis Maatschappelijk

Nadere informatie

Op zoek naar herstel

Op zoek naar herstel Op zoek naar herstel Herstel en herstelondersteunende zorg voor mensen met moeilijk verstaanbaar gedrag en hun begeleiders Door Jos Dröes Stichting Rehabilitatie 92 Het probleem (?) mijn cliënten zijn

Nadere informatie

pilootprojecten (deel 1) Oost-Vlaanderen

pilootprojecten (deel 1) Oost-Vlaanderen pilootprojecten (deel 1) Oost-Vlaanderen dhr. Arne Oosthuyse projectcoördinator Voka - Kamer van Koophandel O-Vl. VON-sessie: Allochtoon ondernemerschap in Vlaanderen Donderdag 9 juni 2011 Huis van de

Nadere informatie

Deeltijdbehandeling. Ouderen

Deeltijdbehandeling. Ouderen Deeltijdbehandeling Ouderen Deeltijdbehandeling Mondriaan Ouderen geeft behandeling, ondersteuning en begeleiding aan mensen met psychische en psychiatrische problemen vanaf de derde levensfase. Mondriaan

Nadere informatie

Verslaggeving en boekhouding

Verslaggeving en boekhouding Verslaggeving en boekhouding Dit is een herwerkte versie van de vorming van 21/02/2013 aangevuld met de antwoorden op enkele vaak gestelde vragen die toen gegeven werden. We verwijzen mee naar het document

Nadere informatie

Mhealth-strategie. Bekijk het van de andere kant!

Mhealth-strategie. Bekijk het van de andere kant! Mhealth-strategie Bekijk het van de andere kant! Wie zijn wij? Marco Boonstra, Senior Communicatieadviseur Sjoerd van Dekken Communicatieadviseur Inhoud Wat is mhealth? Eerste ervaringen met mhealth Implementatierisico

Nadere informatie

ZORGNETWERKEN & PROACTIEF HANDELEN

ZORGNETWERKEN & PROACTIEF HANDELEN 1 ZORGNETWERKEN & PROACTIEF HANDELEN PROACTIEF HANDELEN In strikte zin Financiële onderbescherming (4,2%) In ruimere zin Onderbenutting recht op sociale hulpen dienstverlening van het OCMW In maximale

Nadere informatie

uitgave december 2011 beroepsgeheim

uitgave december 2011 beroepsgeheim uitgave december 2011... met thet beroepsgeheim ... met het beroepsgeheim Sommige problemen, ziektes, kan je niet in je eentje oplossen. Om deze problemen aan te pakken, heb je hulp nodig van mensen die

Nadere informatie

Panelgesprek, met sleutelfiguren uit de cliëntenbeweging in Brabant o.l.v. Mariet Paes, directeur PRVMZ

Panelgesprek, met sleutelfiguren uit de cliëntenbeweging in Brabant o.l.v. Mariet Paes, directeur PRVMZ Conferentie over Hoop en Herstel in Brabant: Op weg naar herstellen met een psychiatrische ziekte Datum: vrijdagmiddag 3 juli 2009 Locatie: Fontys Hogeschool te Tilburg Mollergebouw Professor Goossenslaan

Nadere informatie

Housing First. Housing First juli 2013 Pag. 1 van 5. Wat is Housing First?

Housing First. Housing First juli 2013 Pag. 1 van 5. Wat is Housing First? Housing First Wat is Housing First? Het aanbieden van een individuele woonst én langdurige begeleiding aan mensen die chronisch dakloos zijn en kampen met een verslavings en/of psychiatrische problematiek.

Nadere informatie

Een situatie kan lastig worden indien. - voor de bedrijfsarts als arts sommige waarden zwaarder wegen dan voor de bedrijfsarts als adviseur

Een situatie kan lastig worden indien. - voor de bedrijfsarts als arts sommige waarden zwaarder wegen dan voor de bedrijfsarts als adviseur Inleiding Sociaal Medisch Overleg (SMO) is een gestructureerd en multidisciplinair overleg over individuele casuïstiek tussen het management en diens adviseur(s) aangaande verzuim en re-integratie. Deelnemers

Nadere informatie

Visie op herstelondersteunende zorg Bekrachtigd door comité art.107 Reling op 13/05/2015

Visie op herstelondersteunende zorg Bekrachtigd door comité art.107 Reling op 13/05/2015 Herstellen is wat de patiënt doet. Herstelondersteuning is de hulp die hij daarbij krijgt. Herstelondersteunende zorg is wat de zorg hierin bijdraagt. (Droës, ea) Herstel is het ontstaan van een nieuwe

Nadere informatie