1/7/2014 CBS DE VRIJENBURG, EEN SCHOOL MET LEER KRACHT JAARVERSLAG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1/7/2014 CBS DE VRIJENBURG, EEN SCHOOL MET LEER KRACHT JAARVERSLAG"

Transcriptie

1 1/7/2014 CBS DE VRIJENBURG, EEN SCHOOL MET LEER KRACHT JAARVERSLAG

2 1

3 Inhoud jaarverslag Inleiding 1 De Vrijenburg in cijfers 1.1 Aantal leerlingen op teldatum 1 oktober 1.2 Aantal leerlingen op teldatum 1 oktober per wegingscategorie 1.3 Aantal leerlingen op teldatum 1 oktober per leeftijdscategorie 1.4 De uitstroomgegevens 1.5 De instroomgegevens 1.6 Doorstroomgegevens 2 Schoolorganisatie algemeen 2.1 Directie 2.2 Managementteam 2.3 Samenstelling personeel 2.4 Afwezigheid en vervanging 2.5 Deskundigheidsbevordering 2.6 Schoolcontactpersoon 2.7 Deelname WSNS 2.8 Medezeggenschap 2.9 Ouderbetrokkenheid 2.10 Ambtsjubilea 3 Onderwijsresultaten 3.1 Resultaten CITO Eindtoets Resultaten CITO Leerlingvolgsysteem 3.3 Inspectienorm 3.5 Conclusies 4 Evaluatie schoolontwikkeling 4.1 Terugblik op het afgelopen schooljaar 4.2 Vooruitblik voor het komend schooljaar 5 Waardering belanghebbenden en betrokkenen 5.1 Waardering inspectie 5.2 Waardering personeel 5.3 Waardering ouders 5.4 Waardering leerlingen 6 ARBO binnen de Vrijenburg 6.1 Algemeen 6.2 Registraties 7 Speciale leerlingenzorg 7.1 Groepsbesprekingen 7.2 Leerlinggebonden financiering 2

4 Inleiding Dit is het jaarverslag van CBS de Vrijenburg. Het verslag geeft de ontwikkelingen en resultaten weer op onderwijskundig gebied. Daarnaast wordt verslag gedaan van activiteiten, zodat een ieder een kijkje in onze school kan nemen. Het jaarverslag maakt deel uit van de kwaliteitscyclus: Schoolplan -Schooljaarplan Jaarverslag. In het schoolplan heeft onze school de beleidsvoornemens op onderwijskundig- en school organisatorisch gebied voor de komende jaren aangegeven. Het schooljaarplan ( doelenmatrix) is daarvan de uitwerking voor het betreffende schooljaar. Het is concreter ingevuld dan de meerjarenplanning in het schoolplan Er is sprake van een cyclisch proces. Het schooljaarplan is een plan, dat zo duidelijk mogelijk voor alle geledingen binnen de school de plannen voor het betreffende schooljaar bevat. Deze beleidsvoornemens worden voor het betreffende jaar uitgewerkt en geconcretiseerd. Beschreven wordt wie, wat en wanneer bepaalde activiteiten worden uitgevoerd. Elk schooljaar zal het schooljaarplan na uitvoering op schoolniveau worden geëvalueerd. Deze evaluaties vormt gezamenlijk het jaarverslag dat dient als verantwoordingsdocument voor het team en medezeggenschapsraad en algemene directie. Dit jaarverslag geeft een samenvatting van het afgelopen schooljaar. Het is voor team en directie een terugblik op het afgelopen schooljaar. Na evaluatie kan het nodig en of wenselijk zijn de meerjarenplanning van beleidsvoornemens aan te passen/ bij te stellen. De vastgestelde beleidsvoornemens in het schoolplan blijven echter de basis voor het werken aan de kwaliteitsverbetering van onderwijs en organisatie. Evaluatie en heroriëntatie van de visie/missie zal vooraan in de planning staan voorafgaand aan de nieuwe planperiode. In het schooljaarplan van is er extra aandacht geweest voor handelingsgericht werken, het plus beleid en zorgbeleid. We kijken terug op een schooljaar met veel activiteiten en de nodige ontwikkelingen waar hard gewerkt is aan het positieve veilige schoolklimaat waarin kinderen zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen. Dit gebeurt op CBS de Vrijenburg met inzet van het team, externe deskundigen en natuurlijk de hulp van heel veel ouders in o.a. de medezeggenschapsraad, de ouderraad, de tussen schoolse opvang, de klassenouders en andere hulpouders. Hieronder zijn, gerangschikt naar een aantal thema s, een beknopte terugblik op het schooljaar Veel leesplezier. 3

5 1.1 Aantal leerlingen op teldatum 1 oktober 1. De Vrijenburg in cijfers Verwachte ontwikkeling van het leerlingaantal Hieronder de leerling verwachting voor de komende teldata alsook een terugblik op de teldata uit het verleden. 2007/ / / / / / / / Aantal leerlingen op teldatum 1 oktober per wegingscategorie Jaar geen onbekend 1 Totaal Totaal Totaal gewicht gewicht % 2007/ % 2008/ % 2009/ % 2010/ % 2011/ % 2012/ % 2013/ % 2014/ % 1.3 Aantal leerlingen op teldatum 1 oktober per leeftijdscategorie Leeftijd 2007/ / / / / / / /2015 J M J M J M J M J M J M J M J M 4 jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar Opleidingscategorie ouders nog onbekend 4

6 13 jaar Totaal Advies overstap PO/VO vanuit PO per Er zijn kinderen uit groep 8 naar het voortgezet onderwijs gegaan. In de tabellen hieronder staan de uitstroomgegevens vermeld VWO VWO/HAVO HAVO VMBO TL t/m HAVO VMBO BL t/m VMBO TL 2 VMBO GL t/m VMBO TL 1 VMBO TL VMBO BL 1 1 VMBO met LLWO VMBO BL t/m VMBO KL 1 VMBO GL VMBO GL, met LWOO 1 1 VMBO KL VMBO KL, met LWOO VMBO KL t/m VMBO GL 1 Praktijkonderwijs 1 1 VMBO GL t/m HAVO 1 1 VMBO KL t/m HAVO 1 Totaal aantal kinderen

7 1.4.1 Uitstroomaantallen naar voortgezet onderwijs in percentages VWO HAVO/VWO HAVO HAVO/ VMBO TL VMBO VMBO TL VMBO GL Praktijkonderwijs Overig Totaal 20% 40% 40% 100% 13,3% 6,7% 10,0% 23,3% 3,3% 3,3% 36,7% 3,3% 100% 7,1% 32,1% 3,6% 25,0% 32,1% 100% 10,2% 12,2% 22,4% 12,2% 14,3% 26,5% 2,0% 100% 21,4% 17,9% 13,8% 7,1% 35,7% 3,6% 100% 23,8% 2,4% 21,4% 31,0% 16,7% 2,4% 2,4% 100% Vervolgonderwijs Calvijn Groene Hart 16 Calvijn Lombardijen 2 Calvijn Vreewijk 1 Dalton 12 Focus 1 Roncalli 1 Palmentuin 1 Rudolf Steiner 1 Zuiderpark 1 Edudelta 2 Guido 1 Marnix 1 Passie 1 STC 1 Sint Montfort College Overige uitstroom Reden Verhuizing Andere school (S) BAO/ SO Verwijdering 1 Totaal

8 1.5 De instroomgegevens per Groep 2007/ / / / / / / /2015 Groep Groep Groep Groep Groep Groep Groep Groep Totaal Doorstroom Aantal gedoubleerde leerlingen en leerlingen met verlengde schoolloopbaan. Doublure = leerling met hetzelfde leerjaar gedurende twee of meer schooljaren in leerjaar 3 t/m 8. Verlengde schoolloopbaan = leerling die de leeftijd van 7 jaar heeft bereikt op of voor 1 oktober van leerjaar 3. Schooljaar leerjaar doublure % Verlengde % schoolloopbaan 3 3 van de % 5 van de % van de % 5 2 van de % 6 2 van de % 3 9 van de % 2 van de % van de % 5 5 van de % 3 3 van de % 4 van de % van de % 5 3 van de % 7 1 van de % 3 8 van de % 5 van de % van de % 5 1 van de % 6 1 van de % van de % 6 van de % 3 6 van de % 3 van de 50 6 % van de % 5 1 van de % 7 2 van de % 3 2 van de % 6 van de % van de % 6 1 van de % 8 1 van de % van de % 7

9 Het percentage wordt berekend door het totaal aantal zittenblijvers in de afgelopen twee jaar in de leerjaren 3 tot en met 8 te delen door het totaal aantal leerlingen in deze leerjaren en de uitkomst te vermenigvuldigen met 100. Leerlingen die langer in de kleutergroepen verblijven, worden niet bij dit oordeel betrokken. Bovendien vindt er geen correctie plaats voor leerlingen die versneld zijn doorgestroomd. Het maximum percentage zittenblijvers is drie procent. Het gemiddelde percentage leerlingen dat de laatste twee schooljaren in de groepen 3 tot en met 8 is blijven zitten is: 2.6 %. De school voldoet dus aan de norm. 2.1 Directie 2. Schoolorganisatie algemeen De directie wordt gevormd door: Aad Kal directeur 2.2 Managementteam Het managementteam van de school word gevormd door de directie, aangevuld met de teamleiders. Aad Kal directeur Petra Zonneveld teamleider groepen 1 t/m 4 Diana Opmeer teamleider groepen 5 t/m Samenstelling personeel Het afgelopen schooljaar hebben wij gewerkt met 21,7621 volledige Fte s1 2. De verdeling was als volgt: - Groepsleerkrachten 16,6330 FTE - Interne begeleiding FTE - Directie FTE - Onderwijs ondersteunend personeel 1,8554 FTE Het aantal personeelsleden in vaste dienst bedroeg in totaliteit 30 personen. Onderbouw Bovenbouw Groep 1/2 Kangoeroes Marjan / Annelies/Anda Groep 5A Hans Groep 1/2 Apen Patricia / Marieke/ Sandy/ Groep 5B Marjolein/ Susanne Simone Groep 1/2 Olifanten Lisette/ Mariska/ Mellanie Groep 6A Corina/ Vivian Groep 1/2 Beren Jolanda/ Conny Groep 6B Dennis/ Jorien Groep 3A Sabrina/ Petra/ Annelies Groep 7A Marlies/ Diana Groep 3B Annika / Petra Groep 7B Edwin/ Annelies/ Sabrina Groep 3C Margreeth/ Anoek Groep 7C Mireille/ Diana Groep 4A Selma/ Leonie Groep 8 Karin/ Susanne Groep 4B Bertwin/ Mellanie Groep 8 Wendy 2 FTE betekent Fulltime Equivalent 8

10 2.3.1 Interne begeleiding Lisette Kummu Gr 1/2 Kirsten van Os Gr 1/2 (Olifanten), gr 3 en 4 Barbara t Hoen Gr 5 t/m Ondersteunend personeel Managementassistente: Anja Schouten Conciërge: Danielle Duijvenstein Ondersteuning rugzakkinderen: Natasja Bienevelt Opleiden in de school Er waren dit jaar een aantal studenten bij ons op school. Zij kwamen voornamelijk van het Marnixcollege en Inholland Rotterdam / Dordrecht We hadden het afgelopen jaar twee LIO- studenten Functiemix In het schooljaar is een begin gemaakt met de invoering van de functiemix. De functiemix is de verdeling van leraren over de salarisschalen LA, LB en LC. Elke school krijgt extra middelen om leraren carrièrekansen te bieden. Zo kunnen zij doorstromen naar een hogere beloningsschaal op basis van opleidingscriteria en/of door ervaring verworven competenties. Voorwaarde hiervoor is, dat zij minstens de helft van hun tijd besteden aan lesgebonden taken en dat zij op een HBO+ niveau kunnen functioneren. Voor de LB- functie is een functiebeschrijving opgesteld door de stichting PCPOBR. Op schoolniveau wordt daar een taakomschrijving aan toegevoegd. LB- leerkrachten zijn verantwoordelijk voor een bepaald aandachtsgebied. Voor onze school zijn dat het taalbeleid, interne begeleiding en sociale competentie. Dit jaar hebben wij Annika Emmerich en Marlies Kranendonk in een LB schaal benoemd Mobiliteit Er is dit schooljaar geen mobiliteit aangevraagd. 2.4 Afwezigheid en vervanging Door het aantal zwangere collega s in schooljaar is er een aantal zwangerschap- en ouderschapsverloven ingevuld. 9

11 Vervanging Zwangerschapsverlof Ouderschapsverlof Langdurig zieken Susanne Deuring Leonie Kasten Corina Rijken Anda den Hartog Marieke Koornneef Natasja Bienevelt Jorien Mol Dennis Maurits Mireille Goudart Diana Opmeer Mellanie Edelschaap / Mariska de Vries Lisanne Olieslagers Sabrina Hermsen Annelies Schallig 2.5 Deskundigheidsbevordering In de professionele cultuur waarin ons team samenwerkt delen we kennis en bespreken we vaardigheden om diverse expertises niet kwetsbaar te maken, maar eigen te maken binnen ons team. De bouw- en werkvergaderingen worden vanuit deze gedachte verricht. Alle leerkrachten werken met hun persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) en hebben een bekwaamheidsdossier. De onderbouwleerkrachten en teamleider onderbouw hebben de afgelopen twee schooljaren de intensieve scholing over ons nieuwe kleutervolgsysteem KIJK gevolgd en afgerond. Hiermee kunnen we jonge kinderen nog beter observeren en begeleiden in hun ontwikkeling. Dit schooljaar zijn wij daadwerkelijk met dit systeem gaan werken. Ook voor komend schooljaar staan er een aantal bijeenkomsten over KIJK op het programma, om de implementatie nog beter te laten verlopen. De leerkrachten van de groepen 3 t/m 8 hebben zich geprofessionaliseerd in het handelingsgericht werken. De directeur: 1. Cursus Afstemming en KIJK 2. Netwerkbijeenkomsten WSNS bijgewoond 3. Directeurenberaad van het PCPO 4. Beleidsdagen van het bestuur 5. Management vergaderingen De IB er: 1.Netwerkbijeenkomsten WSNS 2.Netwerk IB ers 3.Management vergaderingen 4.Kennisplein 5.Cursus afstemming 6.Cursus KIJK! De ICT er: 1.Prowiss brons en zilver 2. I coach 10

12 De teamleiders: 1. Cursus afstemming 2. Cursus KIJK! 3. Beleidsdagen van het bestuur 4. Management vergaderingen Individuele leerkrachten Om tegemoet te komen aan en rekening te houden met de behoeften van de leerlingen hebben een aantal leerkrachten een persoonlijke scholing gevolgd.( naast de cursussen Afstemming en Kijk ) Ο Master - Tweejarige opleiding pedagogiek - Data: schooljaar en Aanbieder: Hoge School Rotterdam - Deelnemer: Karin Bakker Ο Rots en watertraining - Basistraining + training voor mensen met ASS - Data: schooljaar Aanbieder: Gadaku instituut - Deelnemer: Marlies Kranendonk en Corina Rijken Ο BHV herhalingscursus - Bedrijfshulpverlening en Eerste Hulp Bij Ongevallen - Data: schooljaar Aanbieder: Precision - Deelnemers: 10 leerkrachten Ο NLP - Neuro Linguïstisch programmeren - Data: schooljaar Aanbieder: Kennisplein PCPO - Deelnemer: Petra Zonneveld Ο Verdiept coachen - Data: schooljaar Aanbieder: Kennisplein PCPO - Deelnemer: Hans van Hattum en Dennis Maurits Ο Opleiden in de school - Data: schooljaar Aanbieder: Kennisplein PCPO - Deelnemer: Margreeth Barendregt 2.6 Schoolcontactpersoon Er is tijdens het schooljaar geen beroep gedaan op de contactpersoon van de school in het kader van de klachtenregeling. 11

13 2.7 Deelname Samenwerkingsverband WSNS Directeur en IB ers hebben deelgenomen aan de door het samenwerkingsverband georganiseerde bijeenkomsten 2.8 Medezeggenschap Vanuit het team hebben zitting in de MR: Bertwin Leentvaar, Marlies Kranendonk, Annelies Schallig, Leonie Kasten. Vanuit de oudergeleding hebben zitting in de MR: Ellen ter Averst, Gerda de Vries, Ingrid Heijen, Marpessa Sevenhuijsen. De medezeggenschapsraad heeft zijn beziggehouden met een groot scala aan onderwerpen. Hieronder worden de belangrijkste genoemd: - Instemming schoolgids - Instemming vakantierooster - Instemming schoolveiligheidsplan - Instemming formatie - Instemming protocollen - Luchtklimaat 2.9 Ouderbetrokkenheid We hebben dit schooljaar op velerlei wijze contact gehad met ouders. Wij hebben hen digitaal via Max class geïnformeerd over schoolzaken. Ouders konden bij de directie terecht als er zaken waren die men graag wilde bespreken. Er is een groepsinformatieavond gehouden aan het begin van het schooljaar voor alle groepen. In de maand oktober is er een ouderavond geweest rondom de vriendentraining. De ouders van de groepen 5 t/m 8 zijn in maart uitgenodigd voor een voorlichting van bureau HALT omtrent digipesten. Daarnaast hebben wij de ouders ingezet bij het begeleiden van kinderen bij diverse aangelegenheden. In de maand juli hebben de ouders van de OR een vossenjacht georganiseerd. Aan het eind van het schooljaar hebben wij de hulpouders een presentje aangeboden. De ouders zijn geïnformeerd over de vorderingen van hun kind: - tijdens de tienminuten- gesprekken - de kijkmiddagen bij de kleuters en de groepen 3 - de adviesgesprekken VO voor groep 8 - de individuele uitnodigingen voor een gesprek met de leerkracht (dit is toegenomen door de invoering van HGW) en/of directie/ zorgteam, 2.10 Ambtsjubilea personeelsleden Personeelslid Datum Jubileum Diana Opmeer jaar Aad Kal jaar 12

14 3.Onderwijsresultaten 3.1 Resultaten CITO Eindtoets 20 Er geldt sinds 2011 een nieuwe systematiek voor de beoordeling van de CITO eindtoets. Er is een ondergrens en een bovengrens die afhankelijk zijn van het aantal gewichtsleerlingen. Een school met meer gewichtsleerlingen heeft een grens afgestemd op de leerling populatie. Dit wordt de gecorrigeerde versie genoemd. Voor de Vrijenburg is 2014 de ondergrens en de bovengrens Met een schoolscore van 535 krijgt de Vrijenburg een voldoende. 2010/ / /2014 Bovengrens inspectie Landelijk gemiddelde Ondergrens inspectie Eindtoets Resultaten CITO Leerlingvolgsysteem De ontwikkeling van onze kinderen wordt op twee manieren gevolgd. De leerkrachten leggen de uitkomsten van observaties en toetsen uit de methoden vast. Daarnaast wordt twee keer per jaar landelijk genormeerde toetsen afgenomen (CITO). De gegevens die daaruit voortkomen zijn mede richtinggevend voor het beleid in de school. Deze toetsen lieten het afgelopen schooljaar de volgende resultaten 3 zien. Schooljaar Toetsen groep 1 4 Toetsen groep 2 Gem Land Nw Gem Land Nw Rekenen jan jun Taal jan jun Schooljaar Gr. 3 Gr. 4 Gr. 5 Gr.6 Gr.7 Gr.8 Gem Land Nw Gem Land Nw Gem Land Nw Gem Land Nw Gem Land Nw Gem Land Nw DMT jan jun Begr. Lezen jan jun Spelling jan jun werkwoorden jan jun Rek/Wiskunde jan jun Wij gebruiken Parnassys als leerlingvolgsysteem. De resultaten van Parnassys worden uitgedrukt in niveauwaarden binnen een schaal van 1 tot 5. 4 De CITO toets wordt in januari en juni alleen bij de najaarskinderen (geboren in oktober, november, december 2008) afgenomen. De uitkomsten tellen niet mee in het groepsrapport, hierdoor zou het gemiddelde sterk omlaag gaan. 13

15 In het kader van de schoolkeuzeadvisering maken de kinderen aan het eind van groep 7 de Entreetoets. De resultaten over het schooljaar waren als volgt: Entreetoets ondergrens Gecorrigeerd goed bovengrens Taal 152,7 157,8 162,9 Spelling 39,3 41,1 42,9 - Niet werkwoorden 20,7 21,6 22,5 - Werkwoorden 18,4 19,5 20,5 Begrijpend lezen 36,0 37,4 38,9 Rekenen/ Wiskunde 81,9 85,6 89,3 Studievaardigheden 56,5 58,7 60,9 Totaal entreetoets Schoolscores gem. aantal goed met correctie LG 302,4 292,7 Landelijk gemiddelde Correctie LG Toelichting op de leerresultaten Door het werken met groepsplannen, het analyseren de resultaten van toetsen, de dictees en de proefwerken, het goed en efficiënt organiseren van de onderwijsprocessen en administratie in de klas, het geven van een goede instructie op 3 niveaus en door het gebruik van de computers en het digibord, hebben we een stevige basis gelegd voor een verdere verhoging van de leeropbrengsten. Het afgelopen schooljaar is de ontwikkeling 30 leerlingen een of meerdere keren besproken tijdens de bijeenkomsten van het Zorg Advies Team. 15 leerling(en) zijn doorverwezen naar een school voor Speciaal Onderwijs. 7 leerlingen met een Leerling Gebonden Budget volgden onderwijs op onze school. 3.3 Inspectienorm De inspectie beoordeelt de kwaliteit van de school onder meer aan de hand van deze Cito-toetsen. De inspectie kijkt naar de tussenresultaten voor technisch lezen groep 3 en 4, begrijpend lezen groep 6 en rekenen en wiskunde groep 4 en 6. Tevens beoordeelt zij de eindresultaten van groep 8. De eindopbrengsten worden bepaald door de scores van begrijpend lezen en rekenen en wiskunde. De inspectie gebruikt in alle gevallen de vaardigheidsscore die per toets bepaald kan worden. De inspectie heeft ook aangegeven uit te gaan van haalbare schoolscores. Zie volgende bladzijde. Technisch lezen groep 3 Technisch lezen groep 4 Rekenen en Wiskunde groep 4 Rekenen en Wiskunde groep 6 Januari 2014 inspectienorm Juni 2014 inspectienorm

16 3.5 Conclusies Op basis van deze gegevens kunnen wij de volgende conclusies trekken: 1. De eindopbrengsten scoren op een ruim voldoende niveau 2. De tussenresultaten scoren ook op een voldoende niveau. 3. De leerresultaten van onze school laat een goed niveau zien. 4. De wijze hoe begrijpend lezen wordt gedoceerd, Nieuwsbegrip, en de wijze van toetsen door CITO van dit vakgebied liggen niet in elkaars verlengde. Hiervoor is een actieteam ingesteld om dit te onderzoeken. 15

17 4.Evaluatie schoolontwikkeling 4.1 Terugblik op kwaliteitsmonitor Visie en beleid Acties Gewenst resultaat Evaluatie einde schooljaar 1 Schoolprofiel met onderbouwde Er is nog geen visie/missie visie conform PCPO standaard beschreven conform standaard Visie/ Missie Vastgestelde visie pedagogisch Er is nog geen visie/missie beschrijven klimaat en didactisch handelen beschreven conform standaard Vastgestelde visie op burgerschap Gerealiseerd 2 Streefdoelen Uitgewerkt schoolplan met smart geformuleerde streefdoelen voor de middellange termijn Streefdoelen PCPO,inspectie heeft geadviseerd ook eigen streefdoelen op te nemen. 3 Omschrijving In schoolplan is het functiehuis Gerealiseerd functiehuis duidelijk omschreven 4 Heldere omschrijving Document schoolregels Gerealiseerd schoolregels 5 Streefdoelen voor Beschreven streefdoelen in Zie opm. punt 2. middellange termijn schoolplan 6 Website Een eigen actuele website Gerealiseerd conform PCPO 7 Communicatie Schriftelijke communicatie is Gerealiseerd 8 Activiteiten onder aandacht pers brengen opgezet via eenduidige huisstijl PR plan in schoolmap Weggeschreven in beleid 2011/2015 Personeel Acties Gewenst resultaat Evaluatie einde schooljaar 1 Competentie leerkrachten bijhouden Verslagen groepsbezoeken, pop gesprekken, beoordelingsgesprekken 2 Taakbeleid Normjaartaak, taakverdeling normjaartaak taakverdeling 3 Personeels- en bekwaamheidsdossier Actueel personeels- en bekwaamheidsdossier 16

18 Leiderschap Acties Gewenst resultaat Evaluatie einde schooljaar 1 Verslaglegging en evaluatie van bezoek met leerkracht en zorgteam Groepsbezoek Document IB leerlingbespreking 2 POP MT leden MT leden beschikken over een POP gebaseerd op een ontwikkelingsassessment 3 Competentie directeur Minimaal 70% competent op de NSA competenties 4 Organogram Vernieuwd document Opgenomen in beleidsplan 5 Leerling populatie Document interventies n.a.v. populatie 6 Competentie Beoordelingsgesprek leerkrachten 2011/2015, loopt door. Deel gerealiseerd, loopt door in Cultuur en klimaat Acties Gewenst resultaat Evaluatie einde schooljaar 1 PTP 75% van de personeelsleden Gerealiseerd scoort een 8 2 Teambuiding Er is minimaal een maal per jaar onderwijskundig sociaal een activiteit op onderwijskundig en sociaal gebied georganiseerd Gerealiseerd? Gerealiseerd? Middelen en voorzieningen Acties Gewenst resultaat Evaluatie einde schooljaar 1 Naar aanleiding van budgettering een begroting maken Sluitende begroting Deels gerealiseerd, loopt door in 2 Ondernemerschap Er is jaarlijks een innovatie die middelen vrijmaakt voor het primair proces Gerealiseerd loopt door in, Management primair proces ( groepsniveau) Acties Gewenst resultaat Evaluatie einde schooljaar 1 D(irecte)I(nstructie)M( odel) 75% van de instructielessen verloopt volgens de fasering van het DIR 2 Lesgeven In 75% van de instructielessen wordt aantoonbaar gedifferentieerd In 90% van de instructielessen worden de kinderen door Nog niet geëvalueerd 17

19 werkvormen, interacties en uitdagende materialen geactiveerd In alle lesroosters is voor basisvaardigheden 50% van de onderwijstijd gereserveerd 3 Zien Ingevuld LVS 4 Toetsing 100% van de leerkrachten zijn vaardig in het afnemen en interpreteren van toets uitslagen Deels gerealiseerd, loopt door in 5 BZL Sturing leerproces wordt gedeeld door leerling en leerkracht. Leerkracht treedt op als coach. Deels gerealiseerd, loopt door in Management secundaire processen (schoolniveau) Acties Gewenst resultaat Evaluatie einde schooljaar 1 Handleiding leerlingen zorg Gerealiseerd Voor leerlingen met specifieke Gerealiseerd onderwijsbehoeften zijn leerlijnen met tussendoelen en einddoelen beschreven leerlingenzorg Beleid en inzicht op door- en Gerealiseerd uitstroom van leerlingen Tweejaarlijks wordt er een analyserapport opbrengsten LVS samengesteld. Tussentijdse resultaten liggen minimaal 10% boven PCPO norm 2 Beleid meer-en hoog begaafde Nieuw plus beleid voor de vakantie Kwaliteitszorg leerlingen = plusbeleid Beleid taal- lees- en spelling Document invoering zien Stroomschema zorg (verwerking opm. team) Document werkproces; doubleren en versnellen Document ondersteuningskaart Gerealiseerd 3 KIJK! Implementatiedocument Gerealiseerd gereed gekomen, actie volgt. Actieplan taal Waardering belanghebbenden en betrokkenen Acties Gewenst resultaat Evaluatie einde schooljaar 1 OTP Uitgevoerde OTP Gerealiseerd Resultaten en opbrengsten Acties Gewenst resultaat Evaluatie einde schooljaar 1 Verhogen resultaten begrijpend lezen Vastgesteld document 18

20 4.2 Vooruitblik naar komend jaar: Wat gaan we realiseren? Visie en beleid Acties Gewenst resultaat Gerealiseerd 1 Schoolprofiel met onderbouwde visie conform PCPO 2014 / 2015 Visie/ Missie beschrijven standaard Vastgestelde visie pedagogisch klimaat en didactisch 2014 / 2015 handelen 2 Streefdoelen Uitgewerkt schoolplan met smart geformuleerde 2014 / 2015 streefdoelen voor de middellange termijn 3 Studiedag identiteit Inzicht overgang huis- school 2014/2015 Personeel Acties Gewenst resultaat Gerealiseerd 1 Personeels- en bekwaamheidsdossier Actueel personeels- en bekwaamheidsdossier loopt door in beleidsplan 2011/2015 Leiderschap Acties Gewenst resultaat Gerealiseerd 1 Organogram Vernieuwd document 2014 / Groepsbezoeken Document IB 2014 / 2015 leerlingbespreking loopt door in beleidsplan 2011/ Leerling populatie Document interventies n.a.v. leerling populatie loopt door in beleidsplan 2011/ Competentie leerkrachten Beoordelingsgesprek Deels gerealiseerd, loopt door in beleidsplan 2011/ Flitsbezoekencursus Flitsbezoeken in de groep. 2014/2015 Cultuur en klimaat Acties Gewenst resultaat Gerealiseerd 1 Teambuiding Er is minimaal een maal per jaar een activiteit op onderwijskundig en sociaal gebied georganiseerd Deels gerealiseerd, loopt door in beleidsplan 2011/

21 Middelen en voorzieningen Acties Gewenst resultaat Gerealiseerd 1 Naar aanleiding van budgettering een begroting maken Sluitende begroting loopt door in beleidsplan 2011/2015 Management primair proces (groepsniveau) Acties Gewenst resultaat Gerealiseerd 1 Toetsing / analyses 100% van de leerkrachten zijn vaardig in het 2014/2015 maken afnemen en interpreteren van toets uitslagen 2 BZL Sturing leerproces wordt gedeeld door leerling en 2014/2015 leerkracht. Leerkracht treedt op als coach. 3 Zien Ingevuld LVS 2014/ Kijk Ingevuld LVS 2014/ Groepsplannen HGW Volgens cursus ingevuld 2014/2015 Management secundaire processen (schoolniveau) Acties Gewenst resultaat Gerealiseerd 1 Beleid meer-en hoog begaafde leerlingen = 2014/2015 plusbeleid = geïmplementeerd Beleid taal- lees- en spelling 2014/2015 Kwaliteitszorg Document invoering zien 2014/2015 Stroomschema zorg (verwerking opm. team) 2014/2015 Document werkproces; doubleren en versnellen 2014/2015 Verdere invoering HGW 2014/ Nader onderzoek K. Bakker Aanpak sociaal- emotionele ontwikkeling 2014/2015 Waardering belanghebbenden en betrokkenen Acties Gewenst resultaat Gerealiseerd 1 Leerlingen tevredenheidspeiling i.o.m. PCPO Resultaten en opbrengsten Acties Gewenst resultaat Gerealiseerd 1 Verhogen resultaten begrijpend lezen Vastgesteld document loopt door in beleidsplan 2011/

22 Hoofdstuk 5 : Waardering belanghebbenden en betrokkenen 5.1 Waardering inspectie Door de goede scores hebben wij het afgelopen jaar geen bezoek gehad van de inspecteur. 5.2 Waardering personeel Conclusie naar aanleiding van de basisvragenlijst De waardering van het personeel ligt op het gemiddelde.( Personeels-Tevredenheids- Peiling ) Werkklimaat op school: - Er is veel aandacht voor leren van en met elkaar. Organisatiemanagement: - Personeelsleden zijn tevreden over de aandacht die er is voor hun persoonlijke ontwikkeling. - Er wordt doelmatig geïnvesteerd in professionalisering. - Personeelsleden zijn tevreden over hoe de netheid en hygiëne van de school is. 5.3 Waardering ouders Afgelopen jaar heeft er geen Ouder Tevredenheids-Peiling plaatsgevonden. 5.4 Waardering leerlingen Afgelopen jaar heeft er geen Leerling-Tevredenheids-Peiling plaatsgevonden 6.1 Algemeen 6.ARBO binnen de Vrijenburg Er zijn hebben dit jaar diverse onderzoeken plaatsgevonden naar het binnenklimaat op de Vrijenburg. Vastgesteld is dat de installatie die moet zorgen voor aan- en afvoer van frisse lucht niet naar behoren werkt. In juni 2014 is opnieuw een welzijnscheck uitgevoerd onder leiding van de gemeente Barendrecht. De rapportage is besproken met de vertegenwoordiger van het bestuur, de heer Schenk en de Medezeggenschapsraad. Hieronder de belangrijkste aandachtspunten: Naast de totaalscore zijn er nog een aantal andere gebieden die aandacht vragen: - Onderzoek lekken binnen het luchtafvoersysteem - Onderzoek n.a.v. het plaatsen van een zgn. ventilatiekast als proef in twee lokalen Ook voor deze onderwerpen is aandacht binnen de organisatie en dit zal opgenomen worden in het plan van aanpak voor schooljaar

/ 2. Naam school: OBS de Schalm Brinnummer: 18 ZU Adres: Katendrechtsestraat 181. Telefoon: 010-4858393 info@obsdeschalm.nl

/ 2. Naam school: OBS de Schalm Brinnummer: 18 ZU Adres: Katendrechtsestraat 181. Telefoon: 010-4858393 info@obsdeschalm.nl OBS DE SCHALM / 2 Naam school: OBS de Schalm Brinnummer: 18 ZU Adres: Katendrechtsestraat 181 Postcode: 3072 NS Telefoon: 010-4858393 E-mail: info@obsdeschalm.nl Website: www.obsdeschalm.nl Locatiedirecteur

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2014-2018. Besproken in de MR Opgestuurd CvB 2-10-2013 7-10-2013

SCHOOLPLAN 2014-2018. Besproken in de MR Opgestuurd CvB 2-10-2013 7-10-2013 SCHOOLPLAN Besproken in de MR Opgestuurd CvB 2-10-2013 2014-2018 7-10-2013 Besproken met de MR 25-09-2014 Aangeboden aan cvb Jan Reitsma 26-09-2014 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Onderwijs: Goed onderwijs

Nadere informatie

Jaarverslag SCHOOLJAAR 2014-2015. BERNADETTE-MARIASCHOOL AAN 't VERLAAT 30 2612 XZ DELFT

Jaarverslag SCHOOLJAAR 2014-2015. BERNADETTE-MARIASCHOOL AAN 't VERLAAT 30 2612 XZ DELFT Jaarverslag SCHOOLJAAR 2014-2015 BERNADETTE-MARIASCHOOL AAN 't VERLAAT 30 2612 XZ DELFT Jaarverslag van: Bernadette Mariaschool Delft Brinnummer: 13PI Schooljaar: 2013-2014 Samenstellers jaarverslag: Bespreking

Nadere informatie

Jaarverslag. Schooljaar 2011-2012. De Familieschool. Brinnummer 07RL

Jaarverslag. Schooljaar 2011-2012. De Familieschool. Brinnummer 07RL Jaarverslag Schooljaar 2011-2012 De Familieschool Brinnummer 07RL opgesteld door: R. Venneker (directeur) datum en plaats 10 oktober 2012 Heerhugowaard 1 Inhoudsopgave: Inleiding 3 Wettelijke bepalingen

Nadere informatie

Jaarverslag. Bs de Binnendijk. Schooljaar 2013-2014. Oecumenische Basisschool

Jaarverslag. Bs de Binnendijk. Schooljaar 2013-2014. Oecumenische Basisschool Jaarverslag Oecumenische Basisschool De Binnendijk Schooljaar 2013-2014 Jaarversla 2013-2014 Bs de Binnendijk Inleiding Bij deze presenteren wij het jaarverslag van het schooljaar 2013-2014. Als motto

Nadere informatie

SCHOOLJAARVERSLAG 2012-2013. Hoofdkanaal OZ 86. 7881 CN Emmer Compascuum. Tel. 0591 35 26 77. Email hoeksteen@skod.nl

SCHOOLJAARVERSLAG 2012-2013. Hoofdkanaal OZ 86. 7881 CN Emmer Compascuum. Tel. 0591 35 26 77. Email hoeksteen@skod.nl SCHOOLJAARVERSLAG 2012-2013 Hoofdkanaal OZ 86 7881 CN Emmer Compascuum Tel. 0591 35 26 77 Email hoeksteen@skod.nl Schooljaarverslag (SJV) 2012-2013 Naam school rkbs de Hoeksteen Adres Hoofdkanaal O.Z.

Nadere informatie

ZORGPLAN 2011-2015 Onderdeel van het schoolplan van RKBS De Twaalfruiter

ZORGPLAN 2011-2015 Onderdeel van het schoolplan van RKBS De Twaalfruiter ZORGPLAN 2011-2015 Onderdeel van het schoolplan van RKBS De Twaalfruiter Zorgplan RKBS De Twaalfruiter 2011-2015 1 Inleiding Dit zorgplan geeft de zorgstructuur binnen RKBS De Twaalfruiter aan. Dit zorgplan

Nadere informatie

Jaarverslag 2010-2011 Pcbs Ichthus Apeldoorn

Jaarverslag 2010-2011 Pcbs Ichthus Apeldoorn 1 Jaarverslag 2010-2011 Pcbs Ichthus Apeldoorn Aantallen en gegevens: 3 Pcbs Ichthus 3 Kalmoesstraat 261 3 7322NS Apeldoorn 3 055-3666057 3 Gewichtenregeling: 4 Stroomgegevens 6 Groepsverdeling: 7 CITO

Nadere informatie

Schooljaarplan 2014-2015 Basisschool Eikenderveld

Schooljaarplan 2014-2015 Basisschool Eikenderveld Schooljaarplan 2014-2015 Basisschool Eikenderveld Basisschool Eikenderveld Angelastraat 11 6411 TN Heerlen Telefoon 045 5713850 E-mailadres: info@eikenderveld.nl, Homepage: www.eikenderveld.nl schooljaarplan

Nadere informatie

2 O.B.S. De Zevensprong...

2 O.B.S. De Zevensprong... 2 O.B.S. De Zevensprong... Inhoudsopgave Woord vooraf 6 Hoofdstuk 1 Onze school 1.1 De geschiedenis van onze school 8 1.2 Gebouw en plein 9 1.3 Het aantal leerlingen in de afgelopen 5 jaar 9 1.4 Identiteit

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2015-2016

SCHOOLGIDS 2015-2016 SCHOOLGIDS 2015-2016 OBS de Takkenbosse GEWOON EEN FIJNE SCHOOL Inhoud Woord vooraf... 4 Hoofdstuk 1 Onze school... 5 Identiteit van de school... 5 Missie, visie en kernwaarden... 5 Gebouw en plein...

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 2014 1. Inleiding

Jaarverslag 2013 2014 1. Inleiding Jaarverslag 2013 2014 1. Inleiding Het vorig schooljaar hebben we hard gewerkt aan opbrengstgericht onderwijs, het schoolklimaat en passend onderwijs. Het adequaat inspelen op specifieke onderwijs- en

Nadere informatie

D 4 Zorgplan. Passend onderwijs. Definitie leerlingen met specifiek onderwijsbehoeften. Doelstellingen van de school

D 4 Zorgplan. Passend onderwijs. Definitie leerlingen met specifiek onderwijsbehoeften. Doelstellingen van de school D 4 Zorgplan Passend onderwijs Passend Onderwijs betekent dat iedere leerling onderwijs krijgt dat het beste bij zijn of haar talenten en beperkingen past. Ook de leerlingen met een stoornis, ernstige

Nadere informatie

Voor Kanjers zorgzaam. Definitieve versie

Voor Kanjers zorgzaam. Definitieve versie Voor Kanjers zorgzaam 2012 2016 Definitieve versie Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Doelen van het plan.... 4 1.2 Functies van het plan.... 4 1.3 Procedure voor het opstellen en vaststellen van het plan....

Nadere informatie

Schooljaarverslag (SJV) 2013-2014

Schooljaarverslag (SJV) 2013-2014 Schooljaarverslag (SJV) 2013-2014 Naam school Kardinaal Alfrinkschool Brinnummer 09OB Adres Geuzingerbrink 74 E-mail kardinaalalfrinkschool@skod.nl Postcode 7812 NX Website www.kardinaalalfrinkschool-skod.nl

Nadere informatie

2011-2015. Pastoor Verlindenstraat 22 5258 HV BERLICUM Tel: 073-5037265 Emailadres: infohjs@hermanjozef.nl SCHOOLPLAN

2011-2015. Pastoor Verlindenstraat 22 5258 HV BERLICUM Tel: 073-5037265 Emailadres: infohjs@hermanjozef.nl SCHOOLPLAN 2011-2015 Pastoor Verlindenstraat 22 5258 HV BERLICUM Tel: 073-5037265 Emailadres: infohjs@hermanjozef.nl SCHOOLPLAN Schoolplan basisschool Herman Jozef Inhoudsopgave 2 Schoolplan basisschool Herman Jozef

Nadere informatie

RECONVALESCENTENSCHOOL

RECONVALESCENTENSCHOOL RECONVALESCENTENSCHOOL / 2 Naam school Reconvalescentenschool Brinnummer 20RT Adres Dordtsestraatweg 472 Postcode 3075 BN Telefoon 010-4849233 E-mail directie@reconvalescentenschool.nl Website www.reconvalescentenschool.nl

Nadere informatie

ZORGPLAN OBS DE TUIMELAAR 2013-2014

ZORGPLAN OBS DE TUIMELAAR 2013-2014 ZORGPLAN OBS DE TUIMELAAR 2013-2014 Inhoudsopgave zorgplan OBS de Tuimelaar De school met aandacht voor verschillen. 1. Inleiding 2. Onze visie op zorg 3. De 1- zorg route 3.1 de 1-zorgroute op groepsniveau

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Vereniging tot het verstrekken van onderwijs op gereformeerde grondslag te Teuge

Jaarverslag 2012. Vereniging tot het verstrekken van onderwijs op gereformeerde grondslag te Teuge Jaarverslag 2012 Vereniging tot het verstrekken van onderwijs op gereformeerde grondslag te Teuge Eben-Haëzerschool Gijsbrechtgaarde 110 7329 CA Apeldoorn Brinnummer 29 TM Eben-Haëzerschool Zandenallee

Nadere informatie

Veelzijdig, Veilig. Verantwoord Onderwijs BESTUURSVERSLAG & JAARREKENING 2014

Veelzijdig, Veilig. Verantwoord Onderwijs BESTUURSVERSLAG & JAARREKENING 2014 Veelzijdig, Veilig & Verantwoord Onderwijs BESTUURSVERSLAG & JAARREKENING 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Voorwoord 3 Hoofdstuk 2 Instellingsgegevens 4 Hoofdstuk 3 Missie en visie 5 Hoofdstuk 4 Speerpunten

Nadere informatie

ZORGPLAN 2014-2018. Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55

ZORGPLAN 2014-2018. Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55 ZORGPLAN 2014-2018 Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55 Proceseigenaar : Intern begeleider 2. Zorg Nr 2.1: Zorgplan 2014-2018 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Basisondersteuning...

Nadere informatie

1.1. Schoolgids 2015-2016

1.1. Schoolgids 2015-2016 1.1 Schoolgids 2015-2016 INHOUDSOPGAVE Een woord vooraf 1. DE SCHOOL... 4 1.1 1.2 1.3 Schoolgegevens... 4 De Rakt-geschiedenis... 4 Schoolgrootte... 4 2. WAAR STAAT DE SCHOOL VOOR... 5 2.1 Visie op maatschappij,

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2010 2011

JAARVERSLAG 2010 2011 JAARVERSLAG 2010 2011 R.k. basisschool Sint Antonius van Padua Jasmijnstraat 11a 5492 JS Sint-Oedenrode R.k. basisschool Sint Antonius van Padua Brin 15CR Adres: Jasmijnstraat 11a, 5492 JS Sint-Oedenrode

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2012-2016

SCHOOLPLAN 2012-2016 SO Het Mozaïek onderbouw specialisten in begeleiden en onderwijzen van jonge kinderen met specifieke (onderwijs) behoeften SCHOOLPLAN 2012-2016 SO, Het Mozaïek onderbouw Speenkruidpad 2 7101 CT Almelo

Nadere informatie

www.kraaienestschool.nl

www.kraaienestschool.nl Geen kraai vliegt te hoog als hij met eigen vleugels vliegt. www.kraaienestschool.nl Inhoudsopgave Openbare basisschool t Kraaienest hoofdstuk onderwerp Inhoudsopgave Woord vooraf 1 De school 1.1 Acis

Nadere informatie

Zorgplan. Inhoudsopgave

Zorgplan. Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 2 2. Visie/missie/doelen van de Dr. Schaepmanstichting pag. 3 t/m 5 3. Uitwerking voor de Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma pag. 6 4. 1-zorgroute als zorgstructuur pag.

Nadere informatie

Schooljaarverslag 2013

Schooljaarverslag 2013 Schooljaarverslag 2013 Meerwerf basisschool Tuindorp Dr. Jac. P. Thijsse 1 Inhoud: 1. NAW gegevens 2. Doel 3. Leerling Kengetallen van de school 3.1 leerling populatie 3.2 aantal leerlingen 1 oktober 2013

Nadere informatie

JAARVERSLAG ST.ANTONIUSSCHOOL 2013-2014

JAARVERSLAG ST.ANTONIUSSCHOOL 2013-2014 JAARVERSLAG ST.ANTONIUSSCHOOL 2013-2014 In dit jaarverslag legt de directie van de school verantwoording af over het gevoerde beleid in het afgelopen schooljaar. In dit verslag vindt u de informatie over

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Chr. Basisschool Zwingelspaan

Schoolgids 2014-2015. Chr. Basisschool Zwingelspaan Schoolgids 2014-2015 Chr. Basisschool Zwingelspaan CBS Zwingelspaan Adres: Tonsedijk 6 4793 SC Fijnaart 0168-402691 Email adres: info@cbszwingelspaan.nl Directie: Roel Hoekman Toutenburg 54 4761 NT Zevenbergen

Nadere informatie

NBS Boeimeer Jan Nieuwenhuijzenstraat 2 4818 RJ Breda 076-5146101 www.nbsboeimeer.nl

NBS Boeimeer Jan Nieuwenhuijzenstraat 2 4818 RJ Breda 076-5146101 www.nbsboeimeer.nl NBS Boeimeer Jan Nieuwenhuijzenstraat 2 4818 RJ Breda 076-5146101 www.nbsboeimeer.nl SCHOOLPLAN 2011-2015 Inhoudsopgave Schoolplan 2011-2015 Naam Inhoud Blz Voorwoord Relatie met WMK: beleidsterreinen

Nadere informatie