1/7/2014 CBS DE VRIJENBURG, EEN SCHOOL MET LEER KRACHT JAARVERSLAG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1/7/2014 CBS DE VRIJENBURG, EEN SCHOOL MET LEER KRACHT JAARVERSLAG"

Transcriptie

1 1/7/2014 CBS DE VRIJENBURG, EEN SCHOOL MET LEER KRACHT JAARVERSLAG

2 1

3 Inhoud jaarverslag Inleiding 1 De Vrijenburg in cijfers 1.1 Aantal leerlingen op teldatum 1 oktober 1.2 Aantal leerlingen op teldatum 1 oktober per wegingscategorie 1.3 Aantal leerlingen op teldatum 1 oktober per leeftijdscategorie 1.4 De uitstroomgegevens 1.5 De instroomgegevens 1.6 Doorstroomgegevens 2 Schoolorganisatie algemeen 2.1 Directie 2.2 Managementteam 2.3 Samenstelling personeel 2.4 Afwezigheid en vervanging 2.5 Deskundigheidsbevordering 2.6 Schoolcontactpersoon 2.7 Deelname WSNS 2.8 Medezeggenschap 2.9 Ouderbetrokkenheid 2.10 Ambtsjubilea 3 Onderwijsresultaten 3.1 Resultaten CITO Eindtoets Resultaten CITO Leerlingvolgsysteem 3.3 Inspectienorm 3.5 Conclusies 4 Evaluatie schoolontwikkeling 4.1 Terugblik op het afgelopen schooljaar 4.2 Vooruitblik voor het komend schooljaar 5 Waardering belanghebbenden en betrokkenen 5.1 Waardering inspectie 5.2 Waardering personeel 5.3 Waardering ouders 5.4 Waardering leerlingen 6 ARBO binnen de Vrijenburg 6.1 Algemeen 6.2 Registraties 7 Speciale leerlingenzorg 7.1 Groepsbesprekingen 7.2 Leerlinggebonden financiering 2

4 Inleiding Dit is het jaarverslag van CBS de Vrijenburg. Het verslag geeft de ontwikkelingen en resultaten weer op onderwijskundig gebied. Daarnaast wordt verslag gedaan van activiteiten, zodat een ieder een kijkje in onze school kan nemen. Het jaarverslag maakt deel uit van de kwaliteitscyclus: Schoolplan -Schooljaarplan Jaarverslag. In het schoolplan heeft onze school de beleidsvoornemens op onderwijskundig- en school organisatorisch gebied voor de komende jaren aangegeven. Het schooljaarplan ( doelenmatrix) is daarvan de uitwerking voor het betreffende schooljaar. Het is concreter ingevuld dan de meerjarenplanning in het schoolplan Er is sprake van een cyclisch proces. Het schooljaarplan is een plan, dat zo duidelijk mogelijk voor alle geledingen binnen de school de plannen voor het betreffende schooljaar bevat. Deze beleidsvoornemens worden voor het betreffende jaar uitgewerkt en geconcretiseerd. Beschreven wordt wie, wat en wanneer bepaalde activiteiten worden uitgevoerd. Elk schooljaar zal het schooljaarplan na uitvoering op schoolniveau worden geëvalueerd. Deze evaluaties vormt gezamenlijk het jaarverslag dat dient als verantwoordingsdocument voor het team en medezeggenschapsraad en algemene directie. Dit jaarverslag geeft een samenvatting van het afgelopen schooljaar. Het is voor team en directie een terugblik op het afgelopen schooljaar. Na evaluatie kan het nodig en of wenselijk zijn de meerjarenplanning van beleidsvoornemens aan te passen/ bij te stellen. De vastgestelde beleidsvoornemens in het schoolplan blijven echter de basis voor het werken aan de kwaliteitsverbetering van onderwijs en organisatie. Evaluatie en heroriëntatie van de visie/missie zal vooraan in de planning staan voorafgaand aan de nieuwe planperiode. In het schooljaarplan van is er extra aandacht geweest voor handelingsgericht werken, het plus beleid en zorgbeleid. We kijken terug op een schooljaar met veel activiteiten en de nodige ontwikkelingen waar hard gewerkt is aan het positieve veilige schoolklimaat waarin kinderen zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen. Dit gebeurt op CBS de Vrijenburg met inzet van het team, externe deskundigen en natuurlijk de hulp van heel veel ouders in o.a. de medezeggenschapsraad, de ouderraad, de tussen schoolse opvang, de klassenouders en andere hulpouders. Hieronder zijn, gerangschikt naar een aantal thema s, een beknopte terugblik op het schooljaar Veel leesplezier. 3

5 1.1 Aantal leerlingen op teldatum 1 oktober 1. De Vrijenburg in cijfers Verwachte ontwikkeling van het leerlingaantal Hieronder de leerling verwachting voor de komende teldata alsook een terugblik op de teldata uit het verleden. 2007/ / / / / / / / Aantal leerlingen op teldatum 1 oktober per wegingscategorie Jaar geen onbekend 1 Totaal Totaal Totaal gewicht gewicht % 2007/ % 2008/ % 2009/ % 2010/ % 2011/ % 2012/ % 2013/ % 2014/ % 1.3 Aantal leerlingen op teldatum 1 oktober per leeftijdscategorie Leeftijd 2007/ / / / / / / /2015 J M J M J M J M J M J M J M J M 4 jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar Opleidingscategorie ouders nog onbekend 4

6 13 jaar Totaal Advies overstap PO/VO vanuit PO per Er zijn kinderen uit groep 8 naar het voortgezet onderwijs gegaan. In de tabellen hieronder staan de uitstroomgegevens vermeld VWO VWO/HAVO HAVO VMBO TL t/m HAVO VMBO BL t/m VMBO TL 2 VMBO GL t/m VMBO TL 1 VMBO TL VMBO BL 1 1 VMBO met LLWO VMBO BL t/m VMBO KL 1 VMBO GL VMBO GL, met LWOO 1 1 VMBO KL VMBO KL, met LWOO VMBO KL t/m VMBO GL 1 Praktijkonderwijs 1 1 VMBO GL t/m HAVO 1 1 VMBO KL t/m HAVO 1 Totaal aantal kinderen

7 1.4.1 Uitstroomaantallen naar voortgezet onderwijs in percentages VWO HAVO/VWO HAVO HAVO/ VMBO TL VMBO VMBO TL VMBO GL Praktijkonderwijs Overig Totaal 20% 40% 40% 100% 13,3% 6,7% 10,0% 23,3% 3,3% 3,3% 36,7% 3,3% 100% 7,1% 32,1% 3,6% 25,0% 32,1% 100% 10,2% 12,2% 22,4% 12,2% 14,3% 26,5% 2,0% 100% 21,4% 17,9% 13,8% 7,1% 35,7% 3,6% 100% 23,8% 2,4% 21,4% 31,0% 16,7% 2,4% 2,4% 100% Vervolgonderwijs Calvijn Groene Hart 16 Calvijn Lombardijen 2 Calvijn Vreewijk 1 Dalton 12 Focus 1 Roncalli 1 Palmentuin 1 Rudolf Steiner 1 Zuiderpark 1 Edudelta 2 Guido 1 Marnix 1 Passie 1 STC 1 Sint Montfort College Overige uitstroom Reden Verhuizing Andere school (S) BAO/ SO Verwijdering 1 Totaal

8 1.5 De instroomgegevens per Groep 2007/ / / / / / / /2015 Groep Groep Groep Groep Groep Groep Groep Groep Totaal Doorstroom Aantal gedoubleerde leerlingen en leerlingen met verlengde schoolloopbaan. Doublure = leerling met hetzelfde leerjaar gedurende twee of meer schooljaren in leerjaar 3 t/m 8. Verlengde schoolloopbaan = leerling die de leeftijd van 7 jaar heeft bereikt op of voor 1 oktober van leerjaar 3. Schooljaar leerjaar doublure % Verlengde % schoolloopbaan 3 3 van de % 5 van de % van de % 5 2 van de % 6 2 van de % 3 9 van de % 2 van de % van de % 5 5 van de % 3 3 van de % 4 van de % van de % 5 3 van de % 7 1 van de % 3 8 van de % 5 van de % van de % 5 1 van de % 6 1 van de % van de % 6 van de % 3 6 van de % 3 van de 50 6 % van de % 5 1 van de % 7 2 van de % 3 2 van de % 6 van de % van de % 6 1 van de % 8 1 van de % van de % 7

9 Het percentage wordt berekend door het totaal aantal zittenblijvers in de afgelopen twee jaar in de leerjaren 3 tot en met 8 te delen door het totaal aantal leerlingen in deze leerjaren en de uitkomst te vermenigvuldigen met 100. Leerlingen die langer in de kleutergroepen verblijven, worden niet bij dit oordeel betrokken. Bovendien vindt er geen correctie plaats voor leerlingen die versneld zijn doorgestroomd. Het maximum percentage zittenblijvers is drie procent. Het gemiddelde percentage leerlingen dat de laatste twee schooljaren in de groepen 3 tot en met 8 is blijven zitten is: 2.6 %. De school voldoet dus aan de norm. 2.1 Directie 2. Schoolorganisatie algemeen De directie wordt gevormd door: Aad Kal directeur 2.2 Managementteam Het managementteam van de school word gevormd door de directie, aangevuld met de teamleiders. Aad Kal directeur Petra Zonneveld teamleider groepen 1 t/m 4 Diana Opmeer teamleider groepen 5 t/m Samenstelling personeel Het afgelopen schooljaar hebben wij gewerkt met 21,7621 volledige Fte s1 2. De verdeling was als volgt: - Groepsleerkrachten 16,6330 FTE - Interne begeleiding FTE - Directie FTE - Onderwijs ondersteunend personeel 1,8554 FTE Het aantal personeelsleden in vaste dienst bedroeg in totaliteit 30 personen. Onderbouw Bovenbouw Groep 1/2 Kangoeroes Marjan / Annelies/Anda Groep 5A Hans Groep 1/2 Apen Patricia / Marieke/ Sandy/ Groep 5B Marjolein/ Susanne Simone Groep 1/2 Olifanten Lisette/ Mariska/ Mellanie Groep 6A Corina/ Vivian Groep 1/2 Beren Jolanda/ Conny Groep 6B Dennis/ Jorien Groep 3A Sabrina/ Petra/ Annelies Groep 7A Marlies/ Diana Groep 3B Annika / Petra Groep 7B Edwin/ Annelies/ Sabrina Groep 3C Margreeth/ Anoek Groep 7C Mireille/ Diana Groep 4A Selma/ Leonie Groep 8 Karin/ Susanne Groep 4B Bertwin/ Mellanie Groep 8 Wendy 2 FTE betekent Fulltime Equivalent 8

10 2.3.1 Interne begeleiding Lisette Kummu Gr 1/2 Kirsten van Os Gr 1/2 (Olifanten), gr 3 en 4 Barbara t Hoen Gr 5 t/m Ondersteunend personeel Managementassistente: Anja Schouten Conciërge: Danielle Duijvenstein Ondersteuning rugzakkinderen: Natasja Bienevelt Opleiden in de school Er waren dit jaar een aantal studenten bij ons op school. Zij kwamen voornamelijk van het Marnixcollege en Inholland Rotterdam / Dordrecht We hadden het afgelopen jaar twee LIO- studenten Functiemix In het schooljaar is een begin gemaakt met de invoering van de functiemix. De functiemix is de verdeling van leraren over de salarisschalen LA, LB en LC. Elke school krijgt extra middelen om leraren carrièrekansen te bieden. Zo kunnen zij doorstromen naar een hogere beloningsschaal op basis van opleidingscriteria en/of door ervaring verworven competenties. Voorwaarde hiervoor is, dat zij minstens de helft van hun tijd besteden aan lesgebonden taken en dat zij op een HBO+ niveau kunnen functioneren. Voor de LB- functie is een functiebeschrijving opgesteld door de stichting PCPOBR. Op schoolniveau wordt daar een taakomschrijving aan toegevoegd. LB- leerkrachten zijn verantwoordelijk voor een bepaald aandachtsgebied. Voor onze school zijn dat het taalbeleid, interne begeleiding en sociale competentie. Dit jaar hebben wij Annika Emmerich en Marlies Kranendonk in een LB schaal benoemd Mobiliteit Er is dit schooljaar geen mobiliteit aangevraagd. 2.4 Afwezigheid en vervanging Door het aantal zwangere collega s in schooljaar is er een aantal zwangerschap- en ouderschapsverloven ingevuld. 9

11 Vervanging Zwangerschapsverlof Ouderschapsverlof Langdurig zieken Susanne Deuring Leonie Kasten Corina Rijken Anda den Hartog Marieke Koornneef Natasja Bienevelt Jorien Mol Dennis Maurits Mireille Goudart Diana Opmeer Mellanie Edelschaap / Mariska de Vries Lisanne Olieslagers Sabrina Hermsen Annelies Schallig 2.5 Deskundigheidsbevordering In de professionele cultuur waarin ons team samenwerkt delen we kennis en bespreken we vaardigheden om diverse expertises niet kwetsbaar te maken, maar eigen te maken binnen ons team. De bouw- en werkvergaderingen worden vanuit deze gedachte verricht. Alle leerkrachten werken met hun persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) en hebben een bekwaamheidsdossier. De onderbouwleerkrachten en teamleider onderbouw hebben de afgelopen twee schooljaren de intensieve scholing over ons nieuwe kleutervolgsysteem KIJK gevolgd en afgerond. Hiermee kunnen we jonge kinderen nog beter observeren en begeleiden in hun ontwikkeling. Dit schooljaar zijn wij daadwerkelijk met dit systeem gaan werken. Ook voor komend schooljaar staan er een aantal bijeenkomsten over KIJK op het programma, om de implementatie nog beter te laten verlopen. De leerkrachten van de groepen 3 t/m 8 hebben zich geprofessionaliseerd in het handelingsgericht werken. De directeur: 1. Cursus Afstemming en KIJK 2. Netwerkbijeenkomsten WSNS bijgewoond 3. Directeurenberaad van het PCPO 4. Beleidsdagen van het bestuur 5. Management vergaderingen De IB er: 1.Netwerkbijeenkomsten WSNS 2.Netwerk IB ers 3.Management vergaderingen 4.Kennisplein 5.Cursus afstemming 6.Cursus KIJK! De ICT er: 1.Prowiss brons en zilver 2. I coach 10

12 De teamleiders: 1. Cursus afstemming 2. Cursus KIJK! 3. Beleidsdagen van het bestuur 4. Management vergaderingen Individuele leerkrachten Om tegemoet te komen aan en rekening te houden met de behoeften van de leerlingen hebben een aantal leerkrachten een persoonlijke scholing gevolgd.( naast de cursussen Afstemming en Kijk ) Ο Master - Tweejarige opleiding pedagogiek - Data: schooljaar en Aanbieder: Hoge School Rotterdam - Deelnemer: Karin Bakker Ο Rots en watertraining - Basistraining + training voor mensen met ASS - Data: schooljaar Aanbieder: Gadaku instituut - Deelnemer: Marlies Kranendonk en Corina Rijken Ο BHV herhalingscursus - Bedrijfshulpverlening en Eerste Hulp Bij Ongevallen - Data: schooljaar Aanbieder: Precision - Deelnemers: 10 leerkrachten Ο NLP - Neuro Linguïstisch programmeren - Data: schooljaar Aanbieder: Kennisplein PCPO - Deelnemer: Petra Zonneveld Ο Verdiept coachen - Data: schooljaar Aanbieder: Kennisplein PCPO - Deelnemer: Hans van Hattum en Dennis Maurits Ο Opleiden in de school - Data: schooljaar Aanbieder: Kennisplein PCPO - Deelnemer: Margreeth Barendregt 2.6 Schoolcontactpersoon Er is tijdens het schooljaar geen beroep gedaan op de contactpersoon van de school in het kader van de klachtenregeling. 11

13 2.7 Deelname Samenwerkingsverband WSNS Directeur en IB ers hebben deelgenomen aan de door het samenwerkingsverband georganiseerde bijeenkomsten 2.8 Medezeggenschap Vanuit het team hebben zitting in de MR: Bertwin Leentvaar, Marlies Kranendonk, Annelies Schallig, Leonie Kasten. Vanuit de oudergeleding hebben zitting in de MR: Ellen ter Averst, Gerda de Vries, Ingrid Heijen, Marpessa Sevenhuijsen. De medezeggenschapsraad heeft zijn beziggehouden met een groot scala aan onderwerpen. Hieronder worden de belangrijkste genoemd: - Instemming schoolgids - Instemming vakantierooster - Instemming schoolveiligheidsplan - Instemming formatie - Instemming protocollen - Luchtklimaat 2.9 Ouderbetrokkenheid We hebben dit schooljaar op velerlei wijze contact gehad met ouders. Wij hebben hen digitaal via Max class geïnformeerd over schoolzaken. Ouders konden bij de directie terecht als er zaken waren die men graag wilde bespreken. Er is een groepsinformatieavond gehouden aan het begin van het schooljaar voor alle groepen. In de maand oktober is er een ouderavond geweest rondom de vriendentraining. De ouders van de groepen 5 t/m 8 zijn in maart uitgenodigd voor een voorlichting van bureau HALT omtrent digipesten. Daarnaast hebben wij de ouders ingezet bij het begeleiden van kinderen bij diverse aangelegenheden. In de maand juli hebben de ouders van de OR een vossenjacht georganiseerd. Aan het eind van het schooljaar hebben wij de hulpouders een presentje aangeboden. De ouders zijn geïnformeerd over de vorderingen van hun kind: - tijdens de tienminuten- gesprekken - de kijkmiddagen bij de kleuters en de groepen 3 - de adviesgesprekken VO voor groep 8 - de individuele uitnodigingen voor een gesprek met de leerkracht (dit is toegenomen door de invoering van HGW) en/of directie/ zorgteam, 2.10 Ambtsjubilea personeelsleden Personeelslid Datum Jubileum Diana Opmeer jaar Aad Kal jaar 12

14 3.Onderwijsresultaten 3.1 Resultaten CITO Eindtoets 20 Er geldt sinds 2011 een nieuwe systematiek voor de beoordeling van de CITO eindtoets. Er is een ondergrens en een bovengrens die afhankelijk zijn van het aantal gewichtsleerlingen. Een school met meer gewichtsleerlingen heeft een grens afgestemd op de leerling populatie. Dit wordt de gecorrigeerde versie genoemd. Voor de Vrijenburg is 2014 de ondergrens en de bovengrens Met een schoolscore van 535 krijgt de Vrijenburg een voldoende. 2010/ / /2014 Bovengrens inspectie Landelijk gemiddelde Ondergrens inspectie Eindtoets Resultaten CITO Leerlingvolgsysteem De ontwikkeling van onze kinderen wordt op twee manieren gevolgd. De leerkrachten leggen de uitkomsten van observaties en toetsen uit de methoden vast. Daarnaast wordt twee keer per jaar landelijk genormeerde toetsen afgenomen (CITO). De gegevens die daaruit voortkomen zijn mede richtinggevend voor het beleid in de school. Deze toetsen lieten het afgelopen schooljaar de volgende resultaten 3 zien. Schooljaar Toetsen groep 1 4 Toetsen groep 2 Gem Land Nw Gem Land Nw Rekenen jan jun Taal jan jun Schooljaar Gr. 3 Gr. 4 Gr. 5 Gr.6 Gr.7 Gr.8 Gem Land Nw Gem Land Nw Gem Land Nw Gem Land Nw Gem Land Nw Gem Land Nw DMT jan jun Begr. Lezen jan jun Spelling jan jun werkwoorden jan jun Rek/Wiskunde jan jun Wij gebruiken Parnassys als leerlingvolgsysteem. De resultaten van Parnassys worden uitgedrukt in niveauwaarden binnen een schaal van 1 tot 5. 4 De CITO toets wordt in januari en juni alleen bij de najaarskinderen (geboren in oktober, november, december 2008) afgenomen. De uitkomsten tellen niet mee in het groepsrapport, hierdoor zou het gemiddelde sterk omlaag gaan. 13

15 In het kader van de schoolkeuzeadvisering maken de kinderen aan het eind van groep 7 de Entreetoets. De resultaten over het schooljaar waren als volgt: Entreetoets ondergrens Gecorrigeerd goed bovengrens Taal 152,7 157,8 162,9 Spelling 39,3 41,1 42,9 - Niet werkwoorden 20,7 21,6 22,5 - Werkwoorden 18,4 19,5 20,5 Begrijpend lezen 36,0 37,4 38,9 Rekenen/ Wiskunde 81,9 85,6 89,3 Studievaardigheden 56,5 58,7 60,9 Totaal entreetoets Schoolscores gem. aantal goed met correctie LG 302,4 292,7 Landelijk gemiddelde Correctie LG Toelichting op de leerresultaten Door het werken met groepsplannen, het analyseren de resultaten van toetsen, de dictees en de proefwerken, het goed en efficiënt organiseren van de onderwijsprocessen en administratie in de klas, het geven van een goede instructie op 3 niveaus en door het gebruik van de computers en het digibord, hebben we een stevige basis gelegd voor een verdere verhoging van de leeropbrengsten. Het afgelopen schooljaar is de ontwikkeling 30 leerlingen een of meerdere keren besproken tijdens de bijeenkomsten van het Zorg Advies Team. 15 leerling(en) zijn doorverwezen naar een school voor Speciaal Onderwijs. 7 leerlingen met een Leerling Gebonden Budget volgden onderwijs op onze school. 3.3 Inspectienorm De inspectie beoordeelt de kwaliteit van de school onder meer aan de hand van deze Cito-toetsen. De inspectie kijkt naar de tussenresultaten voor technisch lezen groep 3 en 4, begrijpend lezen groep 6 en rekenen en wiskunde groep 4 en 6. Tevens beoordeelt zij de eindresultaten van groep 8. De eindopbrengsten worden bepaald door de scores van begrijpend lezen en rekenen en wiskunde. De inspectie gebruikt in alle gevallen de vaardigheidsscore die per toets bepaald kan worden. De inspectie heeft ook aangegeven uit te gaan van haalbare schoolscores. Zie volgende bladzijde. Technisch lezen groep 3 Technisch lezen groep 4 Rekenen en Wiskunde groep 4 Rekenen en Wiskunde groep 6 Januari 2014 inspectienorm Juni 2014 inspectienorm

16 3.5 Conclusies Op basis van deze gegevens kunnen wij de volgende conclusies trekken: 1. De eindopbrengsten scoren op een ruim voldoende niveau 2. De tussenresultaten scoren ook op een voldoende niveau. 3. De leerresultaten van onze school laat een goed niveau zien. 4. De wijze hoe begrijpend lezen wordt gedoceerd, Nieuwsbegrip, en de wijze van toetsen door CITO van dit vakgebied liggen niet in elkaars verlengde. Hiervoor is een actieteam ingesteld om dit te onderzoeken. 15

17 4.Evaluatie schoolontwikkeling 4.1 Terugblik op kwaliteitsmonitor Visie en beleid Acties Gewenst resultaat Evaluatie einde schooljaar 1 Schoolprofiel met onderbouwde Er is nog geen visie/missie visie conform PCPO standaard beschreven conform standaard Visie/ Missie Vastgestelde visie pedagogisch Er is nog geen visie/missie beschrijven klimaat en didactisch handelen beschreven conform standaard Vastgestelde visie op burgerschap Gerealiseerd 2 Streefdoelen Uitgewerkt schoolplan met smart geformuleerde streefdoelen voor de middellange termijn Streefdoelen PCPO,inspectie heeft geadviseerd ook eigen streefdoelen op te nemen. 3 Omschrijving In schoolplan is het functiehuis Gerealiseerd functiehuis duidelijk omschreven 4 Heldere omschrijving Document schoolregels Gerealiseerd schoolregels 5 Streefdoelen voor Beschreven streefdoelen in Zie opm. punt 2. middellange termijn schoolplan 6 Website Een eigen actuele website Gerealiseerd conform PCPO 7 Communicatie Schriftelijke communicatie is Gerealiseerd 8 Activiteiten onder aandacht pers brengen opgezet via eenduidige huisstijl PR plan in schoolmap Weggeschreven in beleid 2011/2015 Personeel Acties Gewenst resultaat Evaluatie einde schooljaar 1 Competentie leerkrachten bijhouden Verslagen groepsbezoeken, pop gesprekken, beoordelingsgesprekken 2 Taakbeleid Normjaartaak, taakverdeling normjaartaak taakverdeling 3 Personeels- en bekwaamheidsdossier Actueel personeels- en bekwaamheidsdossier 16

18 Leiderschap Acties Gewenst resultaat Evaluatie einde schooljaar 1 Verslaglegging en evaluatie van bezoek met leerkracht en zorgteam Groepsbezoek Document IB leerlingbespreking 2 POP MT leden MT leden beschikken over een POP gebaseerd op een ontwikkelingsassessment 3 Competentie directeur Minimaal 70% competent op de NSA competenties 4 Organogram Vernieuwd document Opgenomen in beleidsplan 5 Leerling populatie Document interventies n.a.v. populatie 6 Competentie Beoordelingsgesprek leerkrachten 2011/2015, loopt door. Deel gerealiseerd, loopt door in Cultuur en klimaat Acties Gewenst resultaat Evaluatie einde schooljaar 1 PTP 75% van de personeelsleden Gerealiseerd scoort een 8 2 Teambuiding Er is minimaal een maal per jaar onderwijskundig sociaal een activiteit op onderwijskundig en sociaal gebied georganiseerd Gerealiseerd? Gerealiseerd? Middelen en voorzieningen Acties Gewenst resultaat Evaluatie einde schooljaar 1 Naar aanleiding van budgettering een begroting maken Sluitende begroting Deels gerealiseerd, loopt door in 2 Ondernemerschap Er is jaarlijks een innovatie die middelen vrijmaakt voor het primair proces Gerealiseerd loopt door in, Management primair proces ( groepsniveau) Acties Gewenst resultaat Evaluatie einde schooljaar 1 D(irecte)I(nstructie)M( odel) 75% van de instructielessen verloopt volgens de fasering van het DIR 2 Lesgeven In 75% van de instructielessen wordt aantoonbaar gedifferentieerd In 90% van de instructielessen worden de kinderen door Nog niet geëvalueerd 17

19 werkvormen, interacties en uitdagende materialen geactiveerd In alle lesroosters is voor basisvaardigheden 50% van de onderwijstijd gereserveerd 3 Zien Ingevuld LVS 4 Toetsing 100% van de leerkrachten zijn vaardig in het afnemen en interpreteren van toets uitslagen Deels gerealiseerd, loopt door in 5 BZL Sturing leerproces wordt gedeeld door leerling en leerkracht. Leerkracht treedt op als coach. Deels gerealiseerd, loopt door in Management secundaire processen (schoolniveau) Acties Gewenst resultaat Evaluatie einde schooljaar 1 Handleiding leerlingen zorg Gerealiseerd Voor leerlingen met specifieke Gerealiseerd onderwijsbehoeften zijn leerlijnen met tussendoelen en einddoelen beschreven leerlingenzorg Beleid en inzicht op door- en Gerealiseerd uitstroom van leerlingen Tweejaarlijks wordt er een analyserapport opbrengsten LVS samengesteld. Tussentijdse resultaten liggen minimaal 10% boven PCPO norm 2 Beleid meer-en hoog begaafde Nieuw plus beleid voor de vakantie Kwaliteitszorg leerlingen = plusbeleid Beleid taal- lees- en spelling Document invoering zien Stroomschema zorg (verwerking opm. team) Document werkproces; doubleren en versnellen Document ondersteuningskaart Gerealiseerd 3 KIJK! Implementatiedocument Gerealiseerd gereed gekomen, actie volgt. Actieplan taal Waardering belanghebbenden en betrokkenen Acties Gewenst resultaat Evaluatie einde schooljaar 1 OTP Uitgevoerde OTP Gerealiseerd Resultaten en opbrengsten Acties Gewenst resultaat Evaluatie einde schooljaar 1 Verhogen resultaten begrijpend lezen Vastgesteld document 18

20 4.2 Vooruitblik naar komend jaar: Wat gaan we realiseren? Visie en beleid Acties Gewenst resultaat Gerealiseerd 1 Schoolprofiel met onderbouwde visie conform PCPO 2014 / 2015 Visie/ Missie beschrijven standaard Vastgestelde visie pedagogisch klimaat en didactisch 2014 / 2015 handelen 2 Streefdoelen Uitgewerkt schoolplan met smart geformuleerde 2014 / 2015 streefdoelen voor de middellange termijn 3 Studiedag identiteit Inzicht overgang huis- school 2014/2015 Personeel Acties Gewenst resultaat Gerealiseerd 1 Personeels- en bekwaamheidsdossier Actueel personeels- en bekwaamheidsdossier loopt door in beleidsplan 2011/2015 Leiderschap Acties Gewenst resultaat Gerealiseerd 1 Organogram Vernieuwd document 2014 / Groepsbezoeken Document IB 2014 / 2015 leerlingbespreking loopt door in beleidsplan 2011/ Leerling populatie Document interventies n.a.v. leerling populatie loopt door in beleidsplan 2011/ Competentie leerkrachten Beoordelingsgesprek Deels gerealiseerd, loopt door in beleidsplan 2011/ Flitsbezoekencursus Flitsbezoeken in de groep. 2014/2015 Cultuur en klimaat Acties Gewenst resultaat Gerealiseerd 1 Teambuiding Er is minimaal een maal per jaar een activiteit op onderwijskundig en sociaal gebied georganiseerd Deels gerealiseerd, loopt door in beleidsplan 2011/

21 Middelen en voorzieningen Acties Gewenst resultaat Gerealiseerd 1 Naar aanleiding van budgettering een begroting maken Sluitende begroting loopt door in beleidsplan 2011/2015 Management primair proces (groepsniveau) Acties Gewenst resultaat Gerealiseerd 1 Toetsing / analyses 100% van de leerkrachten zijn vaardig in het 2014/2015 maken afnemen en interpreteren van toets uitslagen 2 BZL Sturing leerproces wordt gedeeld door leerling en 2014/2015 leerkracht. Leerkracht treedt op als coach. 3 Zien Ingevuld LVS 2014/ Kijk Ingevuld LVS 2014/ Groepsplannen HGW Volgens cursus ingevuld 2014/2015 Management secundaire processen (schoolniveau) Acties Gewenst resultaat Gerealiseerd 1 Beleid meer-en hoog begaafde leerlingen = 2014/2015 plusbeleid = geïmplementeerd Beleid taal- lees- en spelling 2014/2015 Kwaliteitszorg Document invoering zien 2014/2015 Stroomschema zorg (verwerking opm. team) 2014/2015 Document werkproces; doubleren en versnellen 2014/2015 Verdere invoering HGW 2014/ Nader onderzoek K. Bakker Aanpak sociaal- emotionele ontwikkeling 2014/2015 Waardering belanghebbenden en betrokkenen Acties Gewenst resultaat Gerealiseerd 1 Leerlingen tevredenheidspeiling i.o.m. PCPO Resultaten en opbrengsten Acties Gewenst resultaat Gerealiseerd 1 Verhogen resultaten begrijpend lezen Vastgesteld document loopt door in beleidsplan 2011/

22 Hoofdstuk 5 : Waardering belanghebbenden en betrokkenen 5.1 Waardering inspectie Door de goede scores hebben wij het afgelopen jaar geen bezoek gehad van de inspecteur. 5.2 Waardering personeel Conclusie naar aanleiding van de basisvragenlijst De waardering van het personeel ligt op het gemiddelde.( Personeels-Tevredenheids- Peiling ) Werkklimaat op school: - Er is veel aandacht voor leren van en met elkaar. Organisatiemanagement: - Personeelsleden zijn tevreden over de aandacht die er is voor hun persoonlijke ontwikkeling. - Er wordt doelmatig geïnvesteerd in professionalisering. - Personeelsleden zijn tevreden over hoe de netheid en hygiëne van de school is. 5.3 Waardering ouders Afgelopen jaar heeft er geen Ouder Tevredenheids-Peiling plaatsgevonden. 5.4 Waardering leerlingen Afgelopen jaar heeft er geen Leerling-Tevredenheids-Peiling plaatsgevonden 6.1 Algemeen 6.ARBO binnen de Vrijenburg Er zijn hebben dit jaar diverse onderzoeken plaatsgevonden naar het binnenklimaat op de Vrijenburg. Vastgesteld is dat de installatie die moet zorgen voor aan- en afvoer van frisse lucht niet naar behoren werkt. In juni 2014 is opnieuw een welzijnscheck uitgevoerd onder leiding van de gemeente Barendrecht. De rapportage is besproken met de vertegenwoordiger van het bestuur, de heer Schenk en de Medezeggenschapsraad. Hieronder de belangrijkste aandachtspunten: Naast de totaalscore zijn er nog een aantal andere gebieden die aandacht vragen: - Onderzoek lekken binnen het luchtafvoersysteem - Onderzoek n.a.v. het plaatsen van een zgn. ventilatiekast als proef in twee lokalen Ook voor deze onderwerpen is aandacht binnen de organisatie en dit zal opgenomen worden in het plan van aanpak voor schooljaar

Opbrengsten. Basisschool Pius X

Opbrengsten. Basisschool Pius X Opbrengsten 014 Basisschool Pius X Opbrengsten Met dit verslag willen wij u een overzicht geven van de belangrijkste gegevens/aantallen betreffende de opbrengsten van Basisschool Pius X. Naast de evaluaties

Nadere informatie

NBS Boeimeer Jan Nieuwenhuijzenstraat 2 4818 RJ Breda 076-5146101 www.nbsboeimeer.nl

NBS Boeimeer Jan Nieuwenhuijzenstraat 2 4818 RJ Breda 076-5146101 www.nbsboeimeer.nl NBS Boeimeer Jan Nieuwenhuijzenstraat 2 4818 RJ Breda 076-5146101 www.nbsboeimeer.nl Opbrengsten Bijlage Schoolgids 2012-2013 Onze opbrengsten Schooljaar 2012-2013 Inleiding Of we goed onderwijs bieden

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015. Naam school: CBS De Ark. Jaarverslag CBS de Ark 2014-2015

Jaarverslag 2014-2015. Naam school: CBS De Ark. Jaarverslag CBS de Ark 2014-2015 Jaarverslag 2014-2015 Naam school: CBS De Ark 1 Algemeen Brinnummer: 06WU Schooljaar: 2014-2015 Samensteller van het verslag: P. Ammerlaan Bespreking in bestuur op: September 2015 Bespreking MR September

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA VOORWOORD In dit verslag van obs de Delta treft u op schoolniveau een verslag aan van de ontwikkelingen in het afgelopen schooljaar in het kader van de onderwijskundige ontwikkelingen,

Nadere informatie

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT Telefoon 0317-350815 ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT DON BOSCOSCHOOL RENKUM Versie april 2011 ZORGSYSTEEM DON BOSCOSCHOOL RENKUM Iedere school heeft de plicht voor alle kinderen zorg op maat te bieden.

Nadere informatie

Schooljaarverslag (SJV) 2014-2015

Schooljaarverslag (SJV) 2014-2015 Schooljaarverslag (SJV) 1-15 Naam school RKBS De Hoeksteen Brinnummer YD Adres Hoofdkanaal OZ 8 E-mail hoeksteen@skodnl Postcode 881CN Website wwwhoeksteen-skodnl Plaats Emmer-Compascuum Directeur A van

Nadere informatie

Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014

Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014 Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014 Kwaliteitszorg op OBS De Springplank Kwaliteit Voor de directeur zijn het schoolplan, de schoolgids en het schooljaarverslag / -plan van school de belangrijkste

Nadere informatie

Elk hoofdstuk bevat een conclusie met eventuele actiepunten voor het nieuwe schooljaar.

Elk hoofdstuk bevat een conclusie met eventuele actiepunten voor het nieuwe schooljaar. Schooljaarverslag 2014 2015 Naam school OBS De Bolster Adres De Kjellingen 17 Postcode / Plaats 9261 ZH Eastermar Telefoon 0512 47 18 00 e-mail info@obs-debolster.nl Website www.obs-debolster.nl Directeur

Nadere informatie

Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015

Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015 Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015 Groeien in kwaliteit Voorwoord In het Jaarplan 2014-2015 wordt de concrete uitwerking van de beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan.

Nadere informatie

Wijzigingen opbrengstbeoordeling in het primair onderwijs Februari 2011

Wijzigingen opbrengstbeoordeling in het primair onderwijs Februari 2011 Wijzigingen opbrengstbeoordeling in het primair onderwijs Februari 2011 De Inspectie van het Onderwijs voert vier wijzigingen door ten aanzien van de opbrengstbeoordeling in het primair onderwijs. De wijzigingen

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE DA COSTASCHOOL

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE DA COSTASCHOOL RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE DA COSTASCHOOL School : de Da Costaschool Plaats : Bodegraven BRIN-nummer : 09BO Onderzoeksnummer : 79679 Datum schoolbezoek : 15 mei 2006 Datum vaststelling : 22 augustus

Nadere informatie

Nutsschool Laan van Poot

Nutsschool Laan van Poot Nutsschool Laan van Poot Jaarplan 2012-2013 Nutsschool Laan van Poot Laan van Poot 355 2566 DA Den Haag 070 325 75 47 www.nutsschool.nl info@nutsschool.nl 1 Jaarplan: Kolom 1, 2 Jaarverslag: Kolom 3, 4,

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. de Teldersschool

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. de Teldersschool RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK de Teldersschool Plaats : Leiden BRIN nummer : 15KV C1 Onderzoeksnummer : 274471 Datum onderzoek : 24 maart 2014 Datum vaststelling : 2 juli 2014 Pagina 2 van

Nadere informatie

Jaarverslag 2012-2013. Gbs De Springplank

Jaarverslag 2012-2013. Gbs De Springplank Jaarverslag 2012-2013 Gbs De Springplank Gbs De Springplank Oldenoert 55 9351 KV Leek T 0594-512720 E springplank@noorderbasis.nl dir. mevr. L. de Calonne Inhoud Jaarverslag Voorwoord... 3 1. Kengetallen

Nadere informatie

Er is een gericht plan van aanpak; met instemming van team en MR op de onderdelen: - Zorgstructuur - Verhogen van de opbrengsten

Er is een gericht plan van aanpak; met instemming van team en MR op de onderdelen: - Zorgstructuur - Verhogen van de opbrengsten Ambitie Doel Strategie Metingen Begroting Dashboard Actieplan (wie, wanneer) I De inspectie heeft vlak voor de zomervakantie van 2014 de school bezocht. Het bestuur heeft de inspectie toegezegd dat er

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV)

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV) Werken aan kwaliteit op De Schakel Hieronder leest u over hoe wij zorgen dat De Schakel een kwalitatief goede (excellente) school is en blijft. U kunt ook gegevens vinden over de recent afgenomen onderzoeken

Nadere informatie

Werkgroep: Doubleren en versnellen versie 19-03-2012

Werkgroep: Doubleren en versnellen versie 19-03-2012 Werkgroep: Doubleren en versnellen versie 19-03-2012 Inleiding: Binnen het SPOM is een projectgroep opgericht met als opdracht het opstellen van een adviserende notitie met daarin een besliswijzer voor

Nadere informatie

Schooljaarplan obs de Skûle 2015-2016

Schooljaarplan obs de Skûle 2015-2016 Jaarplan schooljaar 2015 2016 Jaarplan in plaats van het schoolplan i.v.m. fusie cbs de Wyngert Toegevoegd Jaarplan 2015-2016 van de samenwerkingsschool Drachtstercompagnie Naam school Adres Postcode Telefoon

Nadere informatie

Opbrengsten 2013-2014 na januari toetsing

Opbrengsten 2013-2014 na januari toetsing Opbrengsten 2013-2014 na januari toetsing Maart 2014 1 Toets uitslagen 1.1 Cito Eindtoets Jaar Ondergrens Landelijk gemiddelde Bovengrens Schoolscore 2006-2007 533,6 534,8 536,0 536,9 2007-2008 533,7 534,9

Nadere informatie

Nutsschool Laan van Poot

Nutsschool Laan van Poot Nutsschool Laan van Poot Jaarplan 2013-2014 Nutsschool Laan van Poot Laan van Poot 355 2566 DA Den Haag 070 325 75 47 www.nutsschool.nl info@nutsschool.nl 1 Jaarplan: Kolom 1, 2 Jaarverslag: Kolom 3, 4,

Nadere informatie

Jaar School Schoolleider Datum. 2014-2015 Jaar De Bongerd. School Hilde van Eldonk

Jaar School Schoolleider Datum. 2014-2015 Jaar De Bongerd. School Hilde van Eldonk JAARPLAN Jaar School Schoolleider Datum Inleiding JAARVERSLAG 2014-2015 Jaar De Bongerd School Hilde van Eldonk Schoolleider Juni 2013 in december omgezet vanuit oude format Datum In ons jaarplan geven

Nadere informatie

Schooljaarplan 2015 2016

Schooljaarplan 2015 2016 Schooljaarplan 2015 Naam school OBS De Zeijer Hoogte Adres Ubbenaseweg 7 Postcode 9491 AA Zeijen Telefoon 0592-291476 E-mail directie@obszeijen.nl Website www.obszeijen.nl Unit directeur Gerda Bieleveld

Nadere informatie

Uitkomsten kwaliteitsonderzoek pilot toezicht 2020. Godelindeschool Hilversum

Uitkomsten kwaliteitsonderzoek pilot toezicht 2020. Godelindeschool Hilversum Uitkomsten kwaliteitsonderzoek pilot toezicht 2020 Godelindeschool Hilversum 17 september 2015 Feedbackgesprek De inspectie voert aan het eind van het bezoek graag een gesprek over de kwaliteit van de

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij rkbs 'St. Ludgerus' : Loenen Aan De Vecht

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij rkbs 'St. Ludgerus' : Loenen Aan De Vecht RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij rkbs 'St. Ludgerus' Plaats : Loenen Aan De Vecht BRIN-nummer : 03YM Onderzoeksnummer : 125066 Datum schoolbezoek : 30 januari 2012 Rapport

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 CBS De Wynroas Harkema Datum: 25 juni 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam CBS De Wynroas Schoolnaam CBS De Wynroas Datum 10-06-2015

Nadere informatie

Jaarverslag. r.k.b.s. de Ark Burg.Kooimanweg 1 1711 KK Hensbroek tel: 0226-452072 directie.deark@skowestfriesland.nl www.rkbs-deark.nl.

Jaarverslag. r.k.b.s. de Ark Burg.Kooimanweg 1 1711 KK Hensbroek tel: 0226-452072 directie.deark@skowestfriesland.nl www.rkbs-deark.nl. Jaarverslag r.k.b.s. de Ark Burg.Kooimanweg 7 KK Hensbroek tel: 06-4507 directie.deark@skowestfriesland.nl www.rkbs-deark.nl Jaar 0-03 School Rkbs de Ark Directeur Peter van der Neut (dir. a.i.) Datum

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL JOHANNES PAULUS

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL JOHANNES PAULUS RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL JOHANNES PAULUS Plaats : Heusden Gem Heusden BRIN-nummer : 09PB Onderzoeksnummer : 118176 Datum schoolbezoek : 2 februari 2010

Nadere informatie

DOEL: DE KWALITEIT VAN ONS ONDERWIJS BEWAKEN, BORGEN EN UITBREIDEN. DOEN WE DE GOEDE DINGEN EN DOEN WE ZE GOED GENOEG.

DOEL: DE KWALITEIT VAN ONS ONDERWIJS BEWAKEN, BORGEN EN UITBREIDEN. DOEN WE DE GOEDE DINGEN EN DOEN WE ZE GOED GENOEG. r.k. Daltonschool Valkenheuvel Jaarplan 2015/2016 HOGE ONDERWIJSKWALITEIT DOEL: DE KWALITEIT VAN ONS ONDERWIJS BEWAKEN, BORGEN EN UITBREIDEN. DOEN WE DE GOEDE DINGEN EN DOEN WE ZE GOED GENOEG. Geplande

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK : p.c.b.s. De Burcht

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK : p.c.b.s. De Burcht RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK p.c.b.s. De Burcht School : p.c.b.s. De Burcht Plaats : Spijk BRIN-nummer : 08AS Onderzoeksnummer : 55707 Uitvoerend inspecteur : Mw. dr. G.J. Reezigt Datum schoolbezoek : 11

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Begripsformulering doorstroming, doublure en versnelling... 5. Hoofdstuk 5 Doorstroming in de kleuterbouw 6

Hoofdstuk 2 Begripsformulering doorstroming, doublure en versnelling... 5. Hoofdstuk 5 Doorstroming in de kleuterbouw 6 Doorstroom Protocol Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Uitgangspunten met betrekking tot doorstroming... 4 Hoofdstuk 2 Begripsformulering doorstroming, doublure en versnelling... 5 Hoofdstuk 3 De betrokkenen...

Nadere informatie

Opbrengstgericht werken 1. Early Warning

Opbrengstgericht werken 1. Early Warning Opbrengstgericht werken 1 Early Warning 1 Vooraf: deze notitie vervangt de notitie Opbrengstgericht werken van december 2010 1. Strategisch beleidsplan Al enkele jaren werken we met een Early Warning System

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. R.K. basisschool De Regenboog

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. R.K. basisschool De Regenboog RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK R.K. basisschool De Regenboog Plaats : Delft BRIN nummer : 14GD C1 Onderzoeksnummer : 275807 Datum onderzoek : 26 juni 2014 Datum vaststelling : 1 september

Nadere informatie

Jaarverslag. 1 Inleiding. September 2014. Inhoud

Jaarverslag. 1 Inleiding. September 2014. Inhoud DEEL 1 NUMMER 2 Jaarverslag September 2014 Inhoud 1 Inleiding 1 Leerlinggegevens 2 Resultaten 3 Onderwijskundige ontwikkelingen 4 Formatie 4 Tevredenheidsenquête 5 Brede school 6 Bijzondere ontwikkelingen

Nadere informatie

Jaarplan 2015 2016. Basisschool St. Catharina Haastrecht

Jaarplan 2015 2016. Basisschool St. Catharina Haastrecht Jaarplan 2015 2016 Basisschool St. Catharina Haastrecht Voorwoord In dit Jaarplan wordt een concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven. De beleidsvoornemens hebben veelal een directe link met

Nadere informatie

School Ontwikkel Plan

School Ontwikkel Plan School Ontwikkel Plan r.k.b.s. de Ark Burg.Kooimanweg 1 1711 KK Hensbroek tel: 0226-452072 directie.deark@skowestfriesland.nl www.rkbs-deark.nl Jaar 2013-2014 School Rkbs de Ark Schoolleider Peter van

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2008-2009 JAARPLANNING 2009-2010 PRINS WILLEM-ALEXANDERSCHOOL IB-ER A. TIMMERMANS ADJUNCT DIRECTEUR A.J. VAN ZELST DIRECTEUR G.M.

JAARVERSLAG 2008-2009 JAARPLANNING 2009-2010 PRINS WILLEM-ALEXANDERSCHOOL IB-ER A. TIMMERMANS ADJUNCT DIRECTEUR A.J. VAN ZELST DIRECTEUR G.M. JAARVERSLAG 2008-2009 JAARPLANNING 2009-2010 PRINS WILLEM-ALEXANDERSCHOOL REMBRANDTLAAN 18 5161ES SPRANG-CAPELLE WWW.PWA-BASISSCHOOL.NL G.M. DE KOK IB-ER A. TIMMERMANS ADJUNCT DIRECTEUR A.J. VAN ZELST

Nadere informatie

Schooljaarplan 2013-2014. Schooljaarplan 2013-2014

Schooljaarplan 2013-2014. Schooljaarplan 2013-2014 Inleiding Rust, orde en regelmaat. Het is de uitstraling als je het schoolgebouw van o.b.s. Skoatterwiis binnenloopt. Er heerst een fijn op leren gerichte sfeer. Kinderen, leerkrachten en ouders werken

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK R.K.B.S. "SINT MAARTENSCHOOL"

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK R.K.B.S. SINT MAARTENSCHOOL RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK R.K.B.S. "SINT MAARTENSCHOOL" School : r.k.b.s. "Sint Maartenschool" Plaats : Bolsward BRIN-nummer : 16UZ Onderzoeksnummer : 88793 Datum schoolbezoek : 12 december 2006 Datum

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Anne Frankschool

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Anne Frankschool RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Anne Frankschool Plaats : Doesburg BRIN-nummer : 23ED Onderzoeksnummer : 123094 Datum schoolbezoek : 17 Rapport vastgesteld te Zwolle op

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL 'T PALET

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL 'T PALET RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL 'T PALET School : Basisschool 't Palet Plaats : Vlijmen BRIN-nummer : 09NW Onderzoeksnummer : 88750 Datum schoolbezoek : 18 januari 2007 Datum vaststelling : 9 maart

Nadere informatie

Schooljaarverslag (SJV) 2014-2015

Schooljaarverslag (SJV) 2014-2015 Schooljaarverslag (SJV) 1-1 Naam school RKBS Willibrord Brinnummer RX Adres Esperantolaan E-mail rkbs-willibrord@fidardanl Postcode 91 CZ Website wwwrkbs-willibrordnl Plaats Stadskanaal Directeur M Berendsen

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015 Van de

Jaarverslag 2014-2015 Van de Jaarverslag 2014-2015 Van de Taandersplein 3 3027 CN Rotterdam 010-2457081 info@maria-school.nl Jaarverslag van Mariaschool Taandersplein brinnummer 17ZO schooljaar 2014-2015 Samensteller verslag Judith

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 09AY00 Rooms Katholieke Basisschool De Brembocht

Schoolondersteuningsprofiel. 09AY00 Rooms Katholieke Basisschool De Brembocht Schoolondersteuningsprofiel 09AY00 Rooms Katholieke Basisschool De Brembocht Inhoudsopgave Toelichting 3 DEEL I INVENTARISATIE 6 1 Typering van de school.7 2 Kwaliteit basisondersteuning 7 3 Basisondersteuning

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE KNOTWILG. : Basisschool De Knotwilg : Amsterdam Zuidoost BRIN-nummer : 13CN Onderzoeksnummer : 79611

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE KNOTWILG. : Basisschool De Knotwilg : Amsterdam Zuidoost BRIN-nummer : 13CN Onderzoeksnummer : 79611 RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE KNOTWILG School : Basisschool De Knotwilg Plaats : Amsterdam Zuidoost BRIN-nummer : 13CN Onderzoeksnummer : 79611 Datum schoolbezoek : 6 juli 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

DEFINITIEF TRAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. It Skriuwboerd

DEFINITIEF TRAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. It Skriuwboerd DEFINITIEF TRAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ It Skriuwboerd Plaats: Surhuisterveen BRIN-nummer: 12RC Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: 28 mei Conceptrapport verzonden op: 17 juni Rapport

Nadere informatie

Doublure protocol Groep 1 t/m 8

Doublure protocol Groep 1 t/m 8 Doublure protocol Groep 1 t/m 8 Protocol Om tot een verantwoorde beslissing te komen ten aanzien van al of niet bevorderen volgen wij voor deze procedure onderstaand stappenplan: o De groepsleerkracht

Nadere informatie

Doorstromen, vertragen en versnellen.

Doorstromen, vertragen en versnellen. Doorstromen, vertragen en versnellen. Openbare Basisschool t Koppel Nieuw-Weerdinge Vastgesteld op: 7 maart 2011 Evalueren op: schooljaar 2011-2012 Protocol doorstromen, vertragen en versnellen obs t Koppel

Nadere informatie

Wsisé88f RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL PETRUS CANISIUS. Basisschool Petrus Canisius Nijmegen 13PH 93431

Wsisé88f RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL PETRUS CANISIUS. Basisschool Petrus Canisius Nijmegen 13PH 93431 Wsisé88f 7 3 RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL PETRUS CANISIUS School Plaats BRIN-nummer Onderzoeksnummer Basisschool Petrus Canisius Nijmegen 13PH 93431 Datum schoolbezoek Datum vaststelling : 22

Nadere informatie

Jaarplan 2015-2016. Basisschool de Krullevaar. Schoonhoven. Doelenplein 26 2871 CV Schoonhoven T 0182 382847

Jaarplan 2015-2016. Basisschool de Krullevaar. Schoonhoven. Doelenplein 26 2871 CV Schoonhoven T 0182 382847 Jaarplan 2015-2016 Basisschool de Krullevaar Schoonhoven Doelenplein 26 2871 CV Schoonhoven T 0182 382847 Voorwoord In dit Jaarplan wordt de concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven

Nadere informatie

Excellente Leerkracht SBO, SO/VSO. Stichting Meerkring LC 11 Onderwijsproces -> Leraren 44343 43334 43 43 Marieke Kalisvaart

Excellente Leerkracht SBO, SO/VSO. Stichting Meerkring LC 11 Onderwijsproces -> Leraren 44343 43334 43 43 Marieke Kalisvaart Functie-informatie Functienaam Organisatie Letterschaal CAO Salarisschaal Werkterrein Kenmerkscores SPO-gecertificeerde Stichting Meerkring LC 11 Onderwijsproces -> Leraren 44343 43334 43 43 Marieke Kalisvaart

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015. Basisschool St. Catharina Haastrecht

Jaarverslag 2014-2015. Basisschool St. Catharina Haastrecht Jaarverslag 2014-2015 Basisschool St. Catharina Haastrecht Voorwoord In dit Jaarverslag wordt beschreven wat de resultaten zijn van de voornemens die de school beschreven heeft in het Jaarplan. Gekozen

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK C.B.S. IT GROVESTINSHÔF

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK C.B.S. IT GROVESTINSHÔF RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK C.B.S. IT GROVESTINSHÔF School : c.b.s. It Grovestinshôf Plaats : Koudum BRIN-nummer : 06QN Onderzoeksnummer : 74173 Datum schoolbezoek : 25 april 2006 Datum vaststelling :

Nadere informatie

Vragenlijst ten behoeve van het ondersteuningsprofiel (OSP) (2)

Vragenlijst ten behoeve van het ondersteuningsprofiel (OSP) (2) Vragenlijst ten behoeve van het ondersteuningsprofiel (OSP) (2) Deze vragenlijst is bedoeld om de informatie die nodig is voor het ondersteuningsprofiel te verzamelen. 12-12-212 Vragenlijst ten behoeve

Nadere informatie

Ik hoop u een helder beeld te kunnen geven van de mate waarin wij onze resultaten hebben behaald. Ton Huiskamp (directeur) P a g i n a 1

Ik hoop u een helder beeld te kunnen geven van de mate waarin wij onze resultaten hebben behaald. Ton Huiskamp (directeur) P a g i n a 1 Jaarverslag 2013-2014 obs De Bogen VOORWOORD In dit verslag van obs de Bogen treft u op schoolniveau een verslag aan van de ontwikkelingen in het afgelopen schooljaar in het kader van de onderwijskundige

Nadere informatie

Nutsschool Laan van Poot

Nutsschool Laan van Poot Nutsschool Laan van Poot Jaarverslag 2012-2013 Nutsschool Laan van Poot Laan van Poot 355 2566 DA Den Haag 070 325 75 47 www.nutsschool.nl info@nutsschool.nl 1 Jaarplan: Kolom 1, 2 Jaarverslag: Kolom 3,

Nadere informatie

EVALUATIE CITO MIDDEN 2014-2015

EVALUATIE CITO MIDDEN 2014-2015 Bijlage 3: Opbrengsten en analyses Gerardus Majellaschool 2014-2015 EVALUATIE CITO MIDDEN 2014-2015 Het doel van school is dat minimaal 45% van de leerlingen een I of II score hebben, daarnaast meer dan

Nadere informatie

Basisschool Het Venster Gemert

Basisschool Het Venster Gemert Jaarverslag 2013-2014 Basisschool Het Venster Gemert 1 Jaarverslag Ten behoeve van BS Het Venster Bestuur Zicht, MR Het Venster Periode Schooljaar 2013 2014 Datum 1-10-2014 Opgesteld door Ter bespreking

Nadere informatie

Plan van aanpak 2014 2015

Plan van aanpak 2014 2015 Plan van aanpak 2014 2015 Jaarlijks stelt de locatiedirecteur in samenspraak met de collega s een Plan van aanpak op. Hierin worden de doelen omschreven waar het komende schooljaar expliciet aan zal worden

Nadere informatie

Kwaliteitscyclus SKO-Maasdal. Voor wie Hoe leggen we verbinding tussen - Bestuur - AD - Schoolleider - IB - leerkracht

Kwaliteitscyclus SKO-Maasdal. Voor wie Hoe leggen we verbinding tussen - Bestuur - AD - Schoolleider - IB - leerkracht Kwaliteitscyclus SKO-Maasdal Voor wie Hoe leggen we verbinding tussen - Bestuur - - Schoolleider - - leerkracht Augustus = controleren = uitvoeren lkr= leerkracht, = schoolleider, S= secr, = interne begeleider,

Nadere informatie

Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo.

Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Jaarplan 2013-2014 VOORWOORD Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Met die titel dagen wij onszelf uit en ieder

Nadere informatie

Op 2 juni 2005 heeft de Inspectie van het Onderwijs de Annie M.G. Schmidtschool bezocht in het kader van jaarlijks onderzoek.

Op 2 juni 2005 heeft de Inspectie van het Onderwijs de Annie M.G. Schmidtschool bezocht in het kader van jaarlijks onderzoek. Op 2 juni 2005 heeft de Inspectie van het Onderwijs de Annie M.G. Schmidtschool bezocht in het kader van jaarlijks onderzoek. Bij jaarlijks onderzoek vormt de inspectie zich een oordeel over: De wijze

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 SBO de Windroos, locatie Lindenholt Nijmegen Datum: 13 juli 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam SBO de Windroos, locatie Lindenholt

Nadere informatie

Katern Opbrengsten 2012-2013 Archipelschool De Golfslag

Katern Opbrengsten 2012-2013 Archipelschool De Golfslag Katern Opbrengsten 2012-2013 Archipelschool De Golfslag Archipelschool De Golfslag Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De uitgangssituatie... 4 Gewicht per groep... 4 Kenmerken van de leeringen...

Nadere informatie

Om dit te realiseren hebben we in het Strategisch Beleidsplan de volgende beleidsvoornemens geformuleerd:

Om dit te realiseren hebben we in het Strategisch Beleidsplan de volgende beleidsvoornemens geformuleerd: Beleidsplan opbrengstgericht werken aan Onderwijs en Kwaliteit Beleid en doelen voor het thema Onderwijs en Kwaliteit voor de jaren 2013 2016 Vastgesteld juli 2013 Inleiding Onderwijs is onze kerntaak.

Nadere informatie

Zorg voor onze kinderen

Zorg voor onze kinderen Zorg voor onze kinderen Versie 5.0 juni 2011 Gelukkig de kinderen, die zonder angst, naar school gaan. Gelukkig de kinderen, die zonder hoge cijfers zich geaccepteerd weten. Gelukkig de kinderen, die ondanks

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. : Kallenkote

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. : Kallenkote RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij obs Kallenkote Plaats : Kallenkote BRIN-nummer : 13ZM Onderzoeksnummer : 122102 Datum schoolbezoek : 6 januari 2011 vastgesteld te Zwolle op : 14 februari

Nadere informatie

JAARVERSLAG ST.ANTONIUSSCHOOL 2013-2014

JAARVERSLAG ST.ANTONIUSSCHOOL 2013-2014 JAARVERSLAG ST.ANTONIUSSCHOOL 2013-2014 In dit jaarverslag legt de directie van de school verantwoording af over het gevoerde beleid in het afgelopen schooljaar. In dit verslag vindt u de informatie over

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. OBS Elburg, locatie De Vrijheid

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. OBS Elburg, locatie De Vrijheid RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK OBS Elburg, locatie De Vrijheid Plaats : Elburg BRIN nummer : 18GW C1 Onderzoeksnummer : 253918 Datum onderzoek : 28 november 2013 Datum vaststelling : 31 januari

Nadere informatie

Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij

Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij RAPPORT VAN BEVINDINGEN Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij Nutsbasisschool Morgenstond Plaats : 's-gravenhage BRIN-nummer : 19SG Onderzoeksnummer : 127139 Datum schoolbezoek : 3 september 2012

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Daltonschool Columbus

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Daltonschool Columbus RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Daltonschool Columbus Plaats : Heerhugowaard BRIN nummer : 12BF C1 Onderzoeksnummer : 242143 Datum onderzoek : 17 september 2013 Datum vaststelling : 5 december

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 CBS Geuzenschip Brielle Datum: 6 juli 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam CBS Geuzenschip Schoolnaam CBS Geuzenschip Datum 09-06-2015

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding. Algemeen. Opstellen van het ontwikkelingsperspectief. Bronvermelding. Bijlagen. Pagina 1 van 10

Inhoudsopgave. Inleiding. Algemeen. Opstellen van het ontwikkelingsperspectief. Bronvermelding. Bijlagen. Pagina 1 van 10 Inhoudsopgave Inleiding 2 Algemeen 3 Opstellen van het ontwikkelingsperspectief 5 Bronvermelding 9 Bijlagen 10 Pagina 1 van 10 Inleiding Voor u ligt de handleiding voor het ontwikkelingsperspectief zoals

Nadere informatie

Schooljaarplan 2014 2015

Schooljaarplan 2014 2015 Schooljaarplan 2014 2015 Naam school O.B.S. De Wjukslach Adres De Klamp 12 Postcode 8404 BM Langezwaag Telefoon O513-688555 E-mail directeur@wjukslach.nl Website www.wjukslach.nl Directeur J. Nijboer Datum

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015

Jaarverslag 2014-2015 Jaarverslag 2014-2015 Jaarverslag 2014-2015 GBS Het Mozaïek Haren Naam school GBS Het Mozaïek Brinnummer 06NB Adres Tussenziel 25 Postcode + plaats 9753 EL Haren Telefoon 050-5370087 E-mail hetmozaiek@noorderbasis.nl

Nadere informatie

Opbrengsten rapportage Entree- en Eindtoets Columbusschool

Opbrengsten rapportage Entree- en Eindtoets Columbusschool Opbrengsten rapportage Entree- en Eindtoets Columbusschool Schooljaar 2013-2014 Willemijn Visser 25-8-2014 Opbrengsten rapportage Entree- en Eindtoets Columbusschool 2014 1 Opbrengstrapportage Entree-

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK C.B.S. DE WEL. : c.b.s. De Wel : Broeksterwoude BRIN-nummer : 06TC Onderzoeksnummer : 93403

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK C.B.S. DE WEL. : c.b.s. De Wel : Broeksterwoude BRIN-nummer : 06TC Onderzoeksnummer : 93403 RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK C.B.S. DE WEL School : c.b.s. De Wel Plaats : Broeksterwoude BRIN-nummer : 06TC Onderzoeksnummer : 93403 Datum schoolbezoek : 11 juni 2007 Datum vaststelling : 23 augustus 2007

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Basisschool De Schakel Broekhuizenvorst Datum: 31 augustus 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam Basisschool De Schakel Schoolnaam

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool Onder De Wieken. : Nieuw-Beijerland

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool Onder De Wieken. : Nieuw-Beijerland RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool Onder De Wieken Plaats : Nieuw-Beijerland BRIN-nummer : 13BG Onderzoeksnummer : 122975 Datum schoolbezoek : 21 juni 2011 Rapport

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. de Erasmusschool

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. de Erasmusschool RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij de Erasmusschool Plaats : 's-gravenhage BRIN-nummer : 19NZ Onderzoeksnummer : 120923 Datum schoolbezoek : 22 november 2010 Rapport vastgesteld te Zoetermeer

Nadere informatie

1 Werken vanuit ontwikkelingsperspectief. Werken vanuit een ontwikkelingsperspectief

1 Werken vanuit ontwikkelingsperspectief. Werken vanuit een ontwikkelingsperspectief 1 Werken vanuit ontwikkelingsperspectief Werken vanuit een ontwikkelingsperspectief Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Doel van het ontwikkelingsperspectief 3. Criteria 4. Voorwaarden 5. Verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. Christelijke Speciale basisschool De Branding

Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. Christelijke Speciale basisschool De Branding RAPPORT VAN BEVINDINGEN Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij Christelijke Speciale basisschool De Branding Plaats : Spijkenisse BRIN-nummer : 23XL Onderzoeksnummer : 123530 Datum schoolbezoek :

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Van Brienenoordschool

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Van Brienenoordschool RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Van Brienenoordschool Plaats : Rotterdam BRIN nummer : 08AM C1 Onderzoeksnummer : 282356 Datum onderzoek : 12 maart 2015 Datum vaststelling : 27 mei 2015 Pagina

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Maharishi Basisschool De Fontein

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Maharishi Basisschool De Fontein RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Maharishi Basisschool De Fontein Plaats : Lelystad BRIN-nummer : 00GZ Onderzoeksnummer : 125527 Datum schoolbezoek : 23 februari 2012 Rapport

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SCHOOL MET DE BIJBEL

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SCHOOL MET DE BIJBEL RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SCHOOL MET DE BIJBEL School : School met de Bijbel Plaats : Gouderak BRIN-nummer : 04PJ Onderzoeksnummer : 93993 Datum schoolbezoek : 16 mei 2007 Datum vaststelling : 28 juni

Nadere informatie

Jaarplan o.b.s. De Boomhut 2015-2016

Jaarplan o.b.s. De Boomhut 2015-2016 Jaarplan o.b.s. De Boomhut 2015-2016 Inleiding Elk jaar stellen wij als team van o.b.s. De Boomhut gezamenlijk een jaarplan op. Vanuit de evaluatie van het vorige jaarplan, gekoppeld aan de strategische

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. Speciale basisschool Nieuw Hessen

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. Speciale basisschool Nieuw Hessen RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij Speciale basisschool Nieuw Hessen Plaats : Aalten BRIN-nummer : 02WC Onderzoeksnummer : 123655 Datum schoolbezoek : 11 oktober 2011 Rapport vastgesteld te

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2011-2012. Openbare Montessori Basisschool Zwolle

JAARVERSLAG 2011-2012. Openbare Montessori Basisschool Zwolle JAARVERSLAG 2011-2012 Openbare Montessori Basisschool Zwolle Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Opbrengsten... 4 3. Onderwijs en zorgbegeleiding... 5 4. Personeel...

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. SO Onder de Kap

Schoolondersteuningsprofiel. SO Onder de Kap Schoolondersteuningsprofiel SO Onder de Kap 1. Inleiding Alle scholen baseren hun onderwijs op de zeven kernwaarden zoals die door het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs zijn ontwikkeld: 1.

Nadere informatie

Nieuwsbrief kwaliteit KBS Franciscus

Nieuwsbrief kwaliteit KBS Franciscus Nieuwsbrief kwaliteit KBS Franciscus Onze school werkt intensief aan de kwaliteit van ons onderwijs. Dit doen we door het volgen van nascholing door leerkrachten en begeleiding en coaching van leerkrachten.

Nadere informatie

Verantwoording van ons onderwijs

Verantwoording van ons onderwijs Verantwoording van ons onderwijs Veenendaal, 3-7-2014 Beste ouder(s)/verzorger(s), Door middel van dit schrijven willen we ons onderwijs verantwoorden aan u als ouders. Heeft u vragen of opmerkingen over

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 CBS De Oanrin Twijzel Datum: 4 september 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam CBS De Oanrin Schoolnaam CBS De Oanrin Datum 22-04-2015

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 obs 't baken Wijk bij Duurstede Datum: 7 juli 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam obs 't baken Schoolnaam obs 't baken Datum

Nadere informatie

Zie rekenverbetertraject. Doorgaande lijn woordenschat onderwijs is 100% zichtbaar. Directie en IB bezoeken alle groepen op dit onderwerp.

Zie rekenverbetertraject. Doorgaande lijn woordenschat onderwijs is 100% zichtbaar. Directie en IB bezoeken alle groepen op dit onderwerp. 1.2 Schooljaar 2010 2011 Onderwijskundige beleidsvoornemens Terugblik op 2010-2011 Onderwerp Stand van zaken Beoogd resultaat (incl. indicatoren) Rekenen Nieuwe methode Alles telt voor de groepen 3 t/m

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE LOCKAERT

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE LOCKAERT RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE LOCKAERT School : Basisschool De Lockaert Plaats : Oss BRIN-nummer : 00CD Onderzoeksnummer : 63530 Datum schoolbezoek : 16 december 2005 Datum vaststelling :

Nadere informatie

e.o. I Leerkracht LB Intern Auteur M. van Ommeren 5616 RM Eindhoven 58VBA4382

e.o. I Leerkracht LB Intern Auteur M. van Ommeren 5616 RM Eindhoven 58VBA4382 e.o. Intern I Leerkracht LB Auteur M. van Ommeren 5616 RM Eindhoven 58VBA4382 Functienaam Organisatie Salarisschaal lndelingsniveau FUWASYS-advies Werkterrein Activiteiten Kenmerkscores Somscore Datum

Nadere informatie

KBS St. Jozef Rijen. Bijlagen Communicatieplan. F. Communicatiemiddelen extern. Communictiemiddel. Doel Doelgroep Boodschap Frequentie Coördinatie

KBS St. Jozef Rijen. Bijlagen Communicatieplan. F. Communicatiemiddelen extern. Communictiemiddel. Doel Doelgroep Boodschap Frequentie Coördinatie Bijlagen Communicatieplan KBS St. Jozef Rijen F. en extern Communictiemiddel Website ouders verzorgers beleidszaken activiteiten school ziekmelding aanmelding nieuwe leerling terugkoppeling gebeurtenissen

Nadere informatie

Rapportage Eindresultaten 2014

Rapportage Eindresultaten 2014 Rapportage Eindresultaten 2014 Wat zijn de prestaties van onze scholen? Colofon datum 7 mei 2014 auteur Jan Vermeulen status Definitief Rapportage eindresultaten 2014 pagina 2 van 8 status concept Inhoudsopgave

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KORT ONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. sbo-school Het Mozaïek

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KORT ONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. sbo-school Het Mozaïek RAPPORT VAN BEVINDINGEN KORT ONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS sbo-school Het Mozaïek Plaats : Sittard BRIN nummer : 01DM C1 Onderzoeksnummer : 283402 Datum onderzoek : 29 juni 2015 Datum vaststelling

Nadere informatie

Verbeterplan n.a.v. uitslagen enquête onder ouders van obs de Dubbele Punt april 2013

Verbeterplan n.a.v. uitslagen enquête onder ouders van obs de Dubbele Punt april 2013 Verbeterplan n.a.v. uitslagen enquête onder ouders van obs de Dubbele Punt april 2013 Aanleiding In april 2013 is er een vragenlijst uitgezet onder de ouders van obs de Dubbele Punt om de ouders te bevragen

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK MONTESSORISCHOOL WAALSDORP. : Montessorischool Waalsdorp : 's-gravenhage BRIN-nummer : 05VY Onderzoeksnummer : 72443

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK MONTESSORISCHOOL WAALSDORP. : Montessorischool Waalsdorp : 's-gravenhage BRIN-nummer : 05VY Onderzoeksnummer : 72443 RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK MONTESSORISCHOOL WAALSDORP School : Montessorischool Waalsdorp Plaats : 's-gravenhage BRIN-nummer : 05VY Onderzoeksnummer : 72443 Datum schoolbezoek : 10 januari 2006 Datum

Nadere informatie