flevobericht nr. 251 rijksdienst voor de ijsselmeerpolders statische proefbelastingen door ing. j.a. bruinshorst en ir. ma.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "flevobericht nr. 251 rijksdienst voor de ijsselmeerpolders statische proefbelastingen door ing. j.a. bruinshorst en ir. ma."

Transcriptie

1 ministerie van verkeer en waterstaat rijksdienst voor de ijsselmeerpolders flevobericht nr. 25 statische proefbelastingen door ing. j.a. bruinshorst en ir. ma. viergever 930

2 ministerie van verkeer en waterstaat rijksdienst voor de ijsselmeerpolders flevobericht nr. 25 :K RIJK! DE IJSSELMEERPOLDERS statische proefbelastingen door ing. j.a. bruinshorst en ir. m.a. viergever rapporten inzake de inrichting en ontwikkeling van de ijsselmeerpolders en andere landaanwinningswerken flevoberichten zijn bedoeld als communicatiemiddel t.b.v degenen die betrokken zijn bij het werkterrein van de rijksdienst voor de ijsselmeerpolders; de conclusies kunnen van voorlopige aard zijn, omdat het onderzoek nog niet kan zijn afgesloten b- UOO T 985 ISBN cpto Ri postbus AP lelystad smedinghuis zuiderwagenplein 2 tel. (030) 99 telex 405

3 Referaat Statische proefbelastingen / door J.A. Bruinshorst en M.A. Viergever ; Rijksdienst voor de Ijsselmeerpolders. - Lelystad : RIJP, p, : ill. ; 30 cm. - (Flevobericht ; nr. 25) - ISBN Het rapport behandelt 35 door de R.IJ.P. uitgevoerde proefbelastingen. Het geeft een omschrijving van de gebruikte apparatuur en de uitvoering van de proeven. Veel aandacht wordt besteed aan de bodemopbouw en de uitvoering en interpretatie van het bijbehorende grondonderzoek. De interpretatiemethoden van de proefbelastingen worden weergegeven. De resultaten zijn verwerkt in relaties tussen gemeten bezwijkbelastingen en berekende waarden met behulp van sonderingen en heiformules.

4

5 Summary The new town Almere is under construction in the recently reclaimed polder "Zuidelijk Flevoland". The last 0 years 35 static pile loading tests are carried out to support the building activities. In Holland the bearing capacity of piles is calculated from the cone resistance measured with the Dutch cone penetrometer test. The bearing capacity is checked during the pile driving with emperical pile driving formulas. Only in special cases or for research purposes static pile loading tests are executed. A part of the static pile loading tests were done because the bearing capacity calculated from the cone resistance and the bearing capacity found with the pile driving formulas showed too much difference. It seemed that in this area the cone resistance showed large differences at very short distances. This made it impossible to predict the bearing capacity at these specific locations. It seemed that the pile driving formulas gave reliable information about the bearing capacity. Another part of the static pile loading tests were done to examine several types of concrete cast in place piles. The calculated bearing capacity showed good agreement with the measured bearing capacity. It was not possible to give a good prediction of the bearing capacity with a dynamic pile loading test without the use of a static pile loading test as reference.

6

7 Inhoud. INLEIDING 9 2. PROEFBELASTINGSAPPARATUUR 3. UITVOERING EN INTERPRETATIE VAN DE STATISCHE PROEFBELASTING 5 4. BODEMGESTELDHEID 2 5. BESCHRIJVING VAN DE AFZONDERLIJKE PROEFBELASTINGEN CONCLUSIES 3 7. SAMENVATTING 33 Geraadpleegde literatuur 35 Bijlagen:. Situatie met uitgevoerde proefbelastingen 2 t/m 2. Grondonderzoek en proefbelastingsresultaten van de uitgevoerde proefbelastingen 3. Overzicht uitgevoerde proefbelastingen 4. Relatie tussen berekende (sondering) en gemeten bezwijkbelasting (0% methode) 5. Relatie tussen de berekende (sondering) en gemeten bezwijkbelasting (methode Van der Veen) 6. Relatie tussen de berekende (sondering) en gemeten bezwijkbelasting (methode Chin Fung Kee) 7. Relatie tussen de berekende (heikalender) en gemeten bezwijkbelasting (methode Chin Fung Kee)

8

9 . Inleiding Het westen van Nederland kenmerkt zich door een slappe ondergrond. De bodem is veelal onvoldoende draagkrachtig zodat veel bouwwerken op palen gefundeerd moeten worden. Daardoor is in de loop der jaren veel ervaring opgedaan met het ontwerpen en uitvoeren van paalfunderingen. In het verleden werd de toelaatbare belasting op de toen algemeen toegepaste houten paal veelal afgeleid uit het heigedrag met behulp van empirische heiformules. Na de invoering van de sondering aan het eind van de jaren dertig, is het bepalen van het draagvermogen aan de hand van de sondering langzamerhand steeds verder geperfectioneerd en onder meer door Van der Veen getoetst aan een aantal statische proefbelastingen. Daarmee is in Nederland de in de meeste andere landen vereiste proefbelasting van palen voor paalfunderingen volledig verdrongen. Ook de technieken van het akoestisch doormeten van palen en het uitvoeren van de minder kostbare en tijdrovende dynamische proefbelastingen, die vooral voor in de grond gemaakte paalsystemen als aanvullende methode van onderzoek en/of controle zijn ingevoerd, hebben er toe geleid, dat er in Nederland alleen nog statische proefbelastingen worden uitgevoerd in bijzondere gevallen of voor onderzoek van nieuwe paalsystemen. Bij de Rijksdienst voor de Ijsselmeerpolders zijn in de afgelopen jaren, in Zuidelijk Flevoland en met name in het stedelijke gebied Almere, om verschillende redenen proefbelastingen uitgevoerd. De aanleiding, bijzonderheden en resultaten van de proefbelastingen en de relatie met de bodemgesteldheid, de sonderingen en het heigedrag worden hierna weergegeven. Dank is verschuldigd aan de medewerkers van de buitendienst, de tekenzaal en de subafdeling Civieltechnisch Onderzoek van de Studie-afdeling D.S.O.W. voor het uitvoeren en uitwerken van de proefbelastingen en aan de subafdeling Waterhuishouding van de Wetenschappelijke Afdeling en de Werktuigkundige Dienst voor de technische ondersteuning en het transport van onderdelen.

10 0

11 2. Proefbelastingsapparatuur Het uitvoeren van een proefbelasting heeft tot doel om het gedrag van een funderingspaal te testen onder de te verwachten gebruiksbelasting of om de maximaal opneembare belasting van een paal vast te stellen. Dat vereist dat een voldoende grote belasting op de paal moet kunnen worden overgebracht zonder dat daardoor het gedrag van de paal te sterk wordt belnvloed. De R.IJ.P. beschikt sinds 979 voor het uitvoeren van statische proefbelastingen over eigen apparatuur. Bij de proefbelastingen die voor 979 zijn uitgevoerd is deels gebruik gemaakt van elders gehuurde apparatuur. De apparatuur omvat de volgende onderdelen: - ballast De ballast bestaat uit betonbroodjes die tussen twee stalen profielen zijn gestort. Het gewicht is ca. 25 kn per broodje. - ballastframe De betonbroodjes zijn in twee stapels op stalen balken opgesteld op stelconplaten of direct op het maaiveld. Bovenlangs de stapels met betonbroodjes zijn stalen liggers gemonteerd, de ballast is hiermee door trekankers verbonden. De ballast dient als reactiekracht bij het belasten van de paal met behulp van een vijzel die onder het stalen frame is gemonteerd. De ballast is op een hart op hart afstand van 0.80 m geplaatst. Aan weerszijden van de paal blijft daardoor een ruimte van 2.90 m minus de helft van de diameter van de paal vrij. Dit is in het algemeen voldoende te achten gezien het feit dat in de ontwerpnorm van de International Society of Soil Mechanics and Foundation Enginering een afstand van 2.5 m of vier maal de diameter van de paal wordt gegist. (figuur en 2). De totale ballast, met inbegrip van de stalen liggers is maximaal 350 kn. 4^ -Ci ^ J_ i DRUKD00S ZL 5"m -b 0. "m VIJZEL ftt/klkop ZIJAANZICHT TOTAAL GEWICHT Co 350 kn D00RSNEDE A_B Figuur. Schema proefbelasting opstelling

12 V figuur 2. Overzicht proefbelastings opstelling Figuur 3.

13 elektrische drukdoos Tussen de vijzel onder het ballastframe en de paalkop is een drukdoos met een bereik van 00 kn gemonteerd. Met deze drukdoos kan de grootte van de op de paal uitgeoefende kracht worden gemeten. hydraulische vijzel Voor het overbrengen van de belasting van het ballastframe naar de paal is een hydraulische vijzel met een maximale drukkracht van 500 kn en een slag van 0,2 m aanwezig (figuur 3). De tu6sen de paal en de vijzel aanwezige ruimte wordt opgevuld met vulblokken. Naarmate de belasting groter wordt en de paal daarbij verder in de grond wordt weggedrukt worden extra vulstukken gemonteerd. hydraulische aggregaat Voor het op druk brengen en houden of aflaten van de oliedruk in de vijzel is een hydraulisch aggregaat voorhanden. Met name bij de belastingswisselingen aan het eind van de proefbelasting is het gewenst om in korte tijd een hoge druk op te bouwen (hoofdstuk 3). elektrische meetwaardeschakelaar De elektrische meetwaardeschakelaar zorgt ervoor dat de druk constant wordt gehouden. De sturing vindt plaats aan de hand van de uitlezing van de elektrische drukdoos. Bij overschrijding van een vooraf ingestelde marge ten opzichte van de gewenste druk wordt het aggregaat automatisch gestart en pompt het aggregaat olie bij totdat de gewenste druk weer is bereikt. Deze handelingen kunnen ook met de hand worden uitgevoerd. inductieve verplaatsingsopnemer Voor het opnemen van de verticale verplaatsing van de paal wordt een verplaatsingsopnemer met een bereik van 40 mm gebruikt. De stift wordt bevestigd aan een vakwerkbrug met een lengte van 5 m. De brug wordt met zijn uiteinde op sondeerstangen geplaatst. De sondeerstangen worden met hun punt in het zand geplaatst waardoor ze als vast punt fungeren ten opzichte van de paal. De voeler van de verplaatsingsopnemer rust daarbij op een aan de paal bevestigd stalen plaatje. Ter controle worden tevens regelmatig waterpassingen uitgevoerd. Bij eerdere metingen werd gebruik gemaakt van een gevoelige waterspanningsmeter. De waterspanningsmeter was daarbij geplaatst in een vat dat op enige afstand van de paal op een vast punt was bevestigd (paal of sondeerstang, figuur 4). Met behulp van een stang was dit vat verbonden met een vat dat bevestigd was aan de paal. Het vat aan de paal werd met een constante toevoer van bovenaf volgehouden tot aan een overstroomtuit. Bij het zakken van de paal liep er extra water via de overstroomtuit weg en zakte ook het niveau in het vat van de waterspanningsmeter. Door de afname van de druk op de waterspanningsmeter kon deze verlaging worden geregistreerd. Omdat het hierbij ging om niveauverschillen was dit systeem nauwelijks gevoelig voor temperatuurverschillen. Wel bleek het gevoelig voor vorst en ook de responstijd was met name bij de wisselingen te groot. recorder Voor registratie van de meetwaarde van de elektrische drukdoos en de verplaatsingsopnemer is een recorder aanwezig.

14 - paalkop I * I roorspronkelijk niveau// t i f* riiveo" na zakkmq // * l paalkop _ / lectrische 4 waterspannigsmeter -./ sondeerstang verankerd_ ' in vastste zandlaag AS A h,=h 0 -»z druk verschil = ttz. jrw Figuur 4 4

15 3. Uitvoering en interpretatie van de statische proefbelasting Tijdens de proefbelasting wordt de belasting in stappen opgebouwd. Indien mogelijk wordt ernaar gestreefd de stappen zo te kiezen dat na ongeveer acht stappen de bezwijkbelasting is bereikt. Elke belastingsbestap wordt zo lang op de paalkop aangebracht tot de paal tot rust gekomen is. Als grens wordt daarbij een zakking van 0,002 mm per min. gehanteerd. Is echter de zakking van de paal na 3 uur nog niet tot stilstand gekomen, dan wordt na 3 uur de belastingsstap be'eindigd. Aan het eind van iedere belastingsstap wordt de paal drie maal ontlast en opnieuw belast (figuur 5). paolkopbelasting in kn U tijd in uren 425 Tijd - belastingsdiogrom 2 6 2i 28 Tijd-zokkingsdiogrom Figuur 5. Tijd-zakkingsdiagram Met behulp van de gemeten en geregistreerde belasting en zakking van de paalkop wordt de bezwijkbelasting gevonden. De waarde van de bezwijkbelasting kan op verschillende raanieren worden gedefinieerd. Voor de evaluatie van de proefbelastingen zijn een drietal veel gebruikte methoden gehanteerd. Dit zijn het 0% criterium, de methode Van der Veen en de methode Chin Fung Kee. - 0% criterium Het 0% criterium is in feite de meest eenvoudige methode. Bij deze methode wordt de bezwijkbelasting gelijk gesteld aan die belasting waarbij een zakking van de paal ter grootte van 0% van de diameter van de paal of de equivalente diameter van de paal wordt bereikt. Het bezwaar van de methode is echter dat geen rekening wordt gehouden met initidle zettingen, verschillen in zettingsgedrag van verschillende paaltypen of verschil in stijfheid van de draagkrachtige funderingslaag op verschillende plaatsen.

16 Voor sommige paaltypen of gebieden is het criterium te zwaar, voor andere paaltypen of gebieden is bij deze zakking nog geen sprake van bezwijken. Dat deze methode toch vaak gebruikt wordt komt voort uit het feit dat vaak vanuit de constructie eisen gesteld worden aan de zakkingen van de paal. De methode Van der Veen Bij deze methode is aangenomen dat het verband tussen belasting en zakking van een op druk belaste proefpaal is weer te geven met de volgende formule: Ctz P = Pg. (-e ) of I Pg-P z =.In ( )«Pg Jin (- - ) o: pg waarin: P Pg a z = paalpuntbelasting in kn grensdraagvermogen paalpunt in kn richtingscoefficient van de last-zakkingslijn zakking paalpunt in mm Het uitzetten van z op lineaire schaal ten opzichte van In (-P/Pg) op een negatieve log-schaal levert een rechte lijn voor de juiste waarde van Pg. Op een normale log-schaal loopt de waarde van -P/Pg van een hele kleine waarde tot, de waarde van P/Pg daarentegen begint bij nagenoeg en neemt dan af tot een zeer kleine waarde. Ook bij de juiste waarde van Pg treedt er min of meer een knikpunt op bij een belasting ter grootte van 0Pg (fig. 6). Voor iedere proefbelasting zal 6 een andere waarde hebben; uiteraard is 6 < aangezien Pg ligt tussen 0 en 00% van Pg. Een verklaring voor het optreden van dit verschijnsel wordt gevonden in het feit, dat de grond tot de waarde 8Pg is voorbelast percenlage van het grensdraagvermogen P X? P 9 ' B Grensdraagvermogen IPg) methode v.d. Veen Figuur 6. Grensdraagvermogen (Pg) methode v.d. Veen

17 Van der Veen gaat bij zijn interpretatie-methode uit van de situatie ter plaatse van de paalpunt. Veelal zijn juist de belasting en de zakking ter plaatse van de paalpunt niet gemeten en moet gebruik gemaakt worden van de aan de paalkop gemeten zakkings- en belastingswaarden. Dat is ook het geval bij de door de R.IJ.P. uitgevoerde proefbelastingen. Gebleken is, dat de methode ook met deze informatie goed toepasbaar is. Hierbij wordt dan de bezwijkbelasting of het grensdraagvermogen vastgesteld, samengesteld uit puntweerstand en schachtwrijving. In de praktijk wordt deze methode veelal grafisch toegepast door eerst een redelijke benadering van Pg te kiezen en vervolgens na te gaan of het verband met z rechtlijnig is voor het gebied na SPg. Is dit niet het geval, dan wordt een andere Pg-waarde gekozen, totdat het juiste verband verkregen is. De methode Chin Fung Kee Bij deze methode wordt aangenomen dat de relatie tussen de belasting P en de zakking z kan worden voorgesteld door een hyperbool met de formule: c.z+a waarbij c en a constanten zijn. De richtingsco'dfficiejnten van de beide asymptoten zijn (figuur 7): Z S c ;:»'P= Figuur 7. dp (c.z + a)-z.c dz (c.z + a)' (c.z + a)' HP 3 Als nu tot oneindig nadert, dan nadert (cz + a) tot 0 en is z =- _ dz c de vergelijking van de horizontale asymptoot dz -(cp-) a+apc 7T~ dp (cp-)' (cp-)' /

18 dz Als nu tot oneindig nadert, dan nadert (cp-) tot nul en is dp P " de vergelijking van de verticale asymptoot. c Dat wil zeggen dat bij een heel grote zakking, als de paal dus in feite bezweken is, de belasting P gelijk is aan _. Deze belasting is c dan het grensdraagvermogen of de bezwijkbelasting. De waarde van kan worden gevonden door z uit te zetten tegen z/p. c De hyperbool in het z en p assenstelsel z P = verandert in een rechte lijn in het z en z/p assenstelsel cz+a z = cz + a, waarbij c de richtingsco'e"ffici'dnt van de rechte lijn P voorstelt (figuur 8). paalkopzakking z(mm 0 JQ E E N CD C o N a. o cn c Si a OJ J3 a. o.x J 5 O a a. o CL 0. 0.^0 B Figuur 8.

19 Deze methode blijkt op grond van een serie uitgevoerde proefbelastingen over het algemeen goed toepasbaar te zijn en met name ook wanneer de maximaal op de paal uitgeoefende belasting nog tamelijk ver van het grensdraagvermogen verwijderd is. Bij de zeer lage belastingen aan het begin van de proef worden nogal eens afwijkingen geconstateerd van de last-zakkingslijn. In sommige gevallen is de gemeten zakking bij lage belasting relatief groot. Veel vaker komt het evenwel voor, dat bij de lage belastingen ook een relatief lage zakking wordt geconstateerd. Dit verschijnsel wordt evenals bij de methode Van der Veen toegeschreven aan de tot dat niveau opgetreden voorbelasting van de grond. Met deze methode kan het grensdraagvermogen van de punt worden bepaald indien er gegevens beschikbaar zijn over de paalpuntbelasting en de bij die belasting optredende paalpuntzakking. Tevens is dan uit het verschil tussen de totale belasting en de belasting van de punt de schachtwrijving af te leiden. Echter, meestal zullen juist gegevens over paalpuntbelasting en -zakking ontbreken. De verdeling van de weerstand die de grond levert in puntweerstand en schachtwrijving zal in die gevallen via interpretatie-methoden moeten worden bepaald. Omdat de werkelijke schachtwrijving aanzienlijk kan afwijken van de waarden berekend met de interpretatiemethoden zijn de methoden en de daarmee verkregen resultaten niet vermeld. 9

20

21 4. Bodemgesteldheid De aanleidingen tot het uitvoeren en de resultaten van de verschillende proefbelastingen worden mede bepaald door de specifieke opbouw van de bodem in Zuidelijk Flevoland en met name in Almere. In Zuidelijk Flevoland komen op grote diepte (75-0 m) middelfijne en grove grindhoudende zandlagen voor. In het westelijk en zuidelijke deel van het Almeregebied (figuur 9) komt boven deze diepte materiaal voor, dat in de laatste ijstijd is opgestuwd. In het oostelijke en noordoostelijke deel is daardoor een stuwbekken achtergebleven, dat is opgevuld met fijn zand, klei en leem. Het geheel is afgedekt met een laag van circa 3 m middelfijn dekzand en een pakket van circa 5 m holocene kleien veenlagen. dijk Muiderberbrug NAP Ir TTT iormaii van iwen'le : : holoceen Hoge Vaart stuwwal -*' ':^;':-x-i^.^;'x':-:vx'>/^;->;-;vsddii'e'niiruvi'o jicit'iirtf:-:^^^ ^**»*v, ^ _ { X'X-'o'rrnalie van en'sched'e - hblsteinien.x-x'x'x'xvx'x'xnx'x'x'x'x'x'.'x-x-] m-n.a.p formalie von slerksel formatie van harderw formalie von legelen 'mmmmm* mmmmmm m I veen t^^sj klei, eventueel leem l nan.. * :::::::: * ' lijn zand [ j middelfijn zand X-X - 3 grof en matig fijn zand. ivj met plaatselijk grind J tijdsgrens niel met zekerheid vast te stellen E j tijdgrens almere -buiten almere-stad H H faciesgrens z0 *' I I y marien f j boor punt I i boordiepte Figuur 9. 2

22 Voor de fundering van palen in Almere wordt soms de bovenste dekzandlaag gebruikt. Daarbij worden dan palen met vergrootte voet gebruikt. De sondeerwaarden in deze laag varisren ongeveer van 0 tot 5 MN/m2. De onder het dekzand gelegen afzettingen bezitten weliswaar een veel hogere draagkracht met sondeerwaarden van 30 MN/m2, maar de draagkracht is daarentegen juist op de rand van de stuwwal soms zeer sterk wisselend. In deze gebieden waar de sondeerwaarden op een onderlinge afstand van 0,50 in soms varieren tussen 2 en MN/m2, is aanvullend onderzoek verricht. De verschillen in sondeerwaarden bleken in hoofdzaak te wijten te zijn aan verschillen in dichtheid van het zand. (Viergever, 982 en Flevobericht nr. 29). De dikte van het holoceen varieert in het Almere-gebied in het algemeen van 4 tot 6 ra. Het Holoceen bestaat uit klei- en veenlagen en soms ook uit verslagen veen. De kleilagen zijn voor een deel zwak tot sterk huraeus en soms enigszins zandig. De kleilagen zijn voornamelijk onder water afgezet, ze zijn erg waterrijk en slap. De ongedraineerde schuifsterkte bedraagt ongeveer 0 tot kn/m2, de sondeerwaarde in deze lagen varieert van 0,5 tot 0,25 MN/m2. 22

23 5. Beschrijving van de afzonderlijke proefbelastingen Per onderzoek volgt nu een omschrijving van het project met de aanleiding tot het uitvoeren van de proefbelasting, eventuele bijzondere omstandigheden en de resultaten van de proefbelasting. Naast gegevens omtrent paalafmetingen, het heien of de installatie van de paal zijn ook de vooraf berekende en de achteraf gemeten bezwijkbelastingen vermeld. De bezwijkbelasting vooraf is berekend met de 4D-8D regel aan de hand van de diclitstbijzijnde sondering of sonderingen. Deze berekeningsmethode wordt hier bekend verondersteld. Wanneer de paal of de casingbuis van een in de grond gemaakte paal is geheid kan uit de energie die daarvoor benodigd is eveneens een draagverraogen worden bepaald. De energie die het heiblok overbrengt naar de paal hangt samen met het valgewicht en de valhoogte. De valhoogte is voor een vrije-valblok terug te rekenen uit het aantal slagen per minuut, het valgewicht is voor ieder blok bekend. Er zijn talloze empirische heiforraules in gebruik. Een in Nederland veel gebruikte formule is de Hollandse- of Delmag-heiformule. Deze is ook in dit rapport gehanteerd. (Bruinshorst en Viergever, 98). De gemeten bezwi jkbelasting is berekend volgens de criteria die in hoofdstuk 3 zijn vermeld. Opgemerkt moet wel worden dat in de waarde van de gemeten bezwi jkbelasting ook de kleef in het ophoogzand en de holocelagen is inbegrepen. Bij de berekening volgens de sonde- ne klei- en veen ring wordt deze waarde niet meegenomen, omdat ten gevolge van het zakken van het maaiveld deze kleef zich als negatieve kleef manifesteerd. Voor betonnen palen i s de waarde van de kleef in deze lagen ongeveer 50 a 60 kn, dit moet daa rom nog worden afgetrokken van de gemeten waarde om een goede vergelijki ng te kunnen maken. In de tabellen is dat de tussen haakjes vermelde waarde. De plaats waar de proefbelastingen zijn uitgevoerd is aangegeven in de bijlagen la en lb. I t/m 4. In 976 werd op vier houten palen van de onderheide rioleringen in Almere-Haven een gelmproviseerde proefbelasting uitgevoerd omdat, waarschijnlijk als gevolg van bronbemaling en het heien tussen een damwandstempeling, problemen bij het heien ontstonden en onzekerheid over het draagvermogen van de paal ontstond. De koppen van de houten palen werden stuk geheid voordat de verlangde diepte werd bereikt. Hieronder zijn de gegevens en resultaten in tabelvorm weergegeven. Buzvljkbelasting In kn?aal nr. Paalafmetingen (m2) (hout) 7 (houc) a 0,275/0.7 (hout) 0 0,25/0,4 (houc) Paallengte (m> 4,50 9,80 9,00 2,00 Heiblok Helformule Sondering V roefbelasting Delmag luchtblok ,3 9,3 287, X criterium Chin Fung Kee v.d. Veen 50 ca. 75 > Als gevolg van het improvisorische karakter en de tijd die is verstreken sinds de proef waren niet alle gewenste gegevens voorhanden of nog te achterhalen. Het gebruikte Delmag luchtblok Is geen vrije-valblok zodat de heiformules in dit geval niet geldig zijn. Het 0% criterium lijkt voor 23

24 houten palen wat laag bij proef 2 en 4 en in feite ook bij proef omdat daar geheid is terwijl de damwandschermen als ondersteuning voor het graven van de rioolsleuf nog aanwezig waren. Het zand tussen de damwandschermen is door het heien sterker opgespannen. Dat blijkt ook uit sonderingen die in de sleuf gemaakt zijn. Omdat slechts een deel van het draagvermogen van de houten paal wordt geleverd door de punt en het andere deel door wrijving en belasting op de conisch toelopende schacht is het in feite niet juist om 0% van de paalpuntdiameter als bezwijkcriterium te hanteren. Een overzicht van het grondonderzoek en de lastzakkingslijnen is weergegeven in bijlage 2.. tot en met Proefbelasting op een paalm 0,25x0,25/0,35x0,35 m2 in gen van de eerste woningbouwbestekken'in Almere-Haven. De proefbelasting werd uitgevoerd in 977 omdat de heiresultaten niet overeensteraden met de sonderingen en de sonderingen onderling sterk verschilden. Samengevat volgen hieronder de gegevens de resultaten van deze proefbelasting. Bezwijkbelasting in kn 'aal nr. Paalafmetingen (m2) Paallengte (m) Heiblok Helformule Sondering Proefbelasting 0X criterium Chin Fung Kee v.d. Veen 5 Ja 0,25x0,25/ 0,35x0, D (232) 30(260) 285(235) In de onmiddellijke nabijheid van de paal zijn 8 sonderingen gemaakt. De aan de hand van deze sonderingen berekende bezwijkbelasting varieert sterk. De gemeten waarde is, na aftrek van de kleef in het ophoogzand en de holocene lagen zelfs nog minder of hoogstens gelijk aan de laagste sondering. Ook de met de heiformule gevonden waarde is in dit geval duidelijk te hoog. Ten opzichte van de gebruikelijke marge moest in dit geval dus een extra marge worden aangehouden bij de interpretatie van de heikalender. De sondeergegevens en last-zakkingsdiagrammen zijn weergegeven in bijlage en 7. Proefbelasting in Almere-Haven in 98, op twee palenp 0,22x 0,22 m2 onder de berging van een tweetal woningen van het hiervoorgenoemde woningbouwplan. Bij een aantal bergingen werden verzakkingen geconstateerd tot maximaal 50 a 00 mm zonder dat daarvoor de oorzaak kon worden achterhaald. Besloten werd om bij het opvijzelen van een tweetal bergingen, die zouden worden hersteld, proefbelastingen uit te voeren. Een ondezoek vooraf leverde op dat de palen zijn geheid met een relatief zwaar blok en een oplanger om de paal tot onder het maaiveld weg te heien. De kalender wordt in dat geval sterk bepaald door de inheiweerstand van de oplanger. De bezwijkbelasting volgens de heikalender is daardoor relatief te hoog. De resultaten van de gemeten bezwijkbelastingen zijn hieronder vermeld, het grondonderzoek en de last-zakkingsdiagrammen zijn weergegeven in de bijlagen 4.. en 4.2.

25 aal nr. Paalafmetlngen (m2) Paallengte ( ) Bezwijkbelasting in kn Heiblok Helformule Sondering Proefbelasting 0 criterium Chin Fung Kee v.d. Veen ii 7 (f 0,22x0,22 ff 0,22x0, ,00 D2 D >70() 35( 85) 0(40) 67(7) 72(22) 72(22) Na aftrek van de kleef in het ophoogzand en de holecene lagen blijken de verschillen tussen de vooraf volgens de sondering berekende en de gemeten waarde niet zo groot bij paal ; bij paal 2 blijkt de sondering toch een te lage waarde te voorspellen, mogelijk ligt deze sondering te ver weg (5 a 6 m) en wijkt daardoor te veel af. Na uitvoering van de proefbelastingen kon worden geconcludeerd dat de verzakking van de bergingen was te wijten aan een te hoge plaatsing van de paal, het niet rekening houden met de invloed van de oplanger en het onvoldoende in rekening brengen van de negatieve kleef op de taps uitgevoerde funderingsbalken van de bergingen. Het niet op voldoende diepte heien werd veroorzaakt omdat ter plaatse van de bergingen geen bouwkuip werd uitgegraven. Bij het bestellen van de paallengte is er niet mee gerekend dat nu vanaf een hoger niveau moest worden geheid. Als gevolg van het gebruik van de oplanger werd dit ook niet geconstateerd bij het heien. 8 en 9. In 980 zijn in Almere-Stad een tweetal proefbelastingen uitgevoerd op prefab palen/ 0,25x0,25 m2. De proefbelastingen werden uitgevoerd omdat in het gebied bij een deel van de palen een tegenvallende heikalender werd aangetroffen en omdat meerdere sonderingen rondora dezelde paal zeer grote verschillen vertoonden (zie over de aard en het voorkomen van de verschillen ook hoofdstuk 4). De vraag was daarom welke sonderingen konden worden aangehouden en in hoeverre de heikalender als maatstaf kon worden gebruikt. De situatie en het overzicht van de uitgevoerde sonderingen en de last-zakkingsdiagrammen van de proefbelastingen zijn weergegeven in bijlagen 5.. en 5.2.; een overizicht van de gegevens en resultaten staat hierna vermeld. Bezwijkbelasting in kn 'aal nr. Paalafmetlngen (n2) Paallengte (») Heiblok Helformule Sondering Proefbelasting 0 criterium Chin Fung Kee v.d. Veen 8 9 % 0,25x0,25 jt 0,25x0,25 9, D (540) 700(640) 625(565) 73(653) 602(542) 725(665) In dit geval bleek heel duidelijk dat de sondeerwaarden van de achteraf om de paal heen gemaakte sonderingen niet alleen een grote spreiding vertoonden maar ook te hoge waarden aangaven. Door de grote wisselingen waren geen eenduidige resultaten te verkrijgen met sonderingen. Wel bleek dat de heikalender een goede indicatie gaf van de verwachten bezwijkbelasting. In twijfelgevallen is daarom verder de heikalender gehanteerd. 0 t/m 2. In 983 zijn drie proefbelastingen uitgevoerd in het eerste woningbouwbestek van Almere-Buiten. In dit gebied werden niet de sterke wisselingen in sonderingen geconstateerd zoals die in Almere-Stad werden gevonden (proefbelasting 8 en 9), maar toch bleken er grote 25

26 verschillen tussen de sonderingen en de heiresulaten. In een aantal gevallen kon hiervoor geen verklaring worden gevonden. Er werden daarom enkele proefbelastingen uitgevoerd om vast te stellen of ook in dit gebied het heigedrag als maatstaf zou kunnen worden gebruikt. Op grond van de resultaten bleek dat de heiformules een redelijk passende tot een veilige voorspelling te zien gaven. De sonderingen gaven een te hoge tot een veel te hoge waarde aan. De oorzaak daarvan kon niet worden achterhaald. Ook de achteraf gemaakte sonderingen toonden niet aan dat er als gevolg van het heien een vermindering van draagkracht was opgetreden. Nader onderzoek bij volgende bestekken zal mogelijk moeten uitwijzen wat de oorzaak van de tegenvallende draagkracht is. De resultaten zijn hieronder saraengevat en weergegeven in de bijlagen 6., 6.2 en 6.3. Bfizvljkbelasting ln kn Paal nr. Paalafmetlngen (m2) Paallengte ( ) Heiblok Helformulc Sondering I roefbelastlng 0Z criterium Chin Fung Kee v.d. Veen 0 LI 2 B 0,25x0,25 0,25x0,25 0,25x0,25 3,50 0,50 0,50 D2 D2 D , (390) 540(480) 480(4) 60(550) 560(500) 402,5(342,5) 505(445) 525(465) 3 t/m 6. In 982 werden in Almere-Haven drie proefbelastingen uitgevoerd op palenj^f 0,25x0,25/0,40x0,40 m.2 en gen op paal 0 0,25x0,25 m2. De heikalender bleef bij de palen met verzwaarde voet namelijk sterk achter bij de heikalender van de gladde prefabpalen. Dit was aanleiding om met behulp van enkele proefbelastingen na te gaan in hoeverre hier ook verschillen in draagkracht aan ten grondslag lagen. Evenals bij proefbelasting 5 blijkt ook hier dat de overeenstemming tussen de gemeten bezwijkbelasting en de sondering voor de verzwaarde voetpalen beter is dan de overeenkorast tussen de gemeten waarden en de heikalender. De aan de hand van het heigedrag voorspelde waarden zijn circa 30 tot 75% te hoog. Dit geldt ook voor proefbelasting 5. Echter ook de sondeerwaarde geeft in twee gevallen (proefbelasting 4 en 6) een te hoge waarde. Wil men daarom de heikalender gebruiken om een eventueel tijdens het heien tegenvallende draagkracht van de palen op de plaatsen tussen de vooraf gemaakte sonderingen te signaleren, dan zal men een extra correctie moeten toepassen. Dit is ook regelmatig gebleken uit de heiresultaten ter plaatse van sonderingen voor palen met verzwaarde voet. De resultaten zijn hieronder vermeld en uitgetekend in de bijlagen 7.. tot en met 7.4. Bezwijkbelasting ln kn Paal nr. Paalafmetlngen Paallengte Heiblok Helformulu Sondering roefbelastlng ( 2) (ml 0X criterium Chin Fung Kee v.d. Veen 3 a 0,25x0,25/ 6, (5) 700(640) 685(625) 0,40x0,40 4 0,25x0,25/ 6,50 D (440) 650(590) 675(65) 0,40x0,40 5 t 0,25x0,25 0,50 D (355) 470(40) 450(390) 6 f 0,25x0,25/ 2,00 D (470) 530(470) 0,40x0,40 26

Funderingen. Willy Naessens 7

Funderingen. Willy Naessens 7 Funderingen Willy Naessens 7 1. Funderingen op staal of volle grond Inleiding Aanzet van funderingen op draagkrachtige grond op geringe diepte. Hier kan men een onderscheid maken tussen prefab funderingen

Nadere informatie

Effect installatiemethode van open stalen buispalen op de conusweerstand

Effect installatiemethode van open stalen buispalen op de conusweerstand Effect installatiemethode van open stalen buispalen op de conusweerstand Ir. J.A. Jacobse GEO2 Engineering B.V. Ir. J.H van Dalen Strukton Engineering B.V. In opdracht van Rijkswaterstaat directie Zeeland

Nadere informatie

Funderingsherstel achter de plint met een minimum aan overlast. Varianten funderingsherstel: - Plaat- en balkfundaties - Kelderbouw - Schuimbeton

Funderingsherstel achter de plint met een minimum aan overlast. Varianten funderingsherstel: - Plaat- en balkfundaties - Kelderbouw - Schuimbeton Funderingsherstel achter de plint met een minimum aan overlast Varianten funderingsherstel: - Plaat- en balkfundaties - Kelderbouw - Schuimbeton Funderingsherstel bij woningen en andere gebouwen is niet

Nadere informatie

De geomorfologie in het gebied wordt voor een belangrijk deel bepaald door de stuwwalvorming tijdens de Saale-ijstijd (afbeelding I.1).

De geomorfologie in het gebied wordt voor een belangrijk deel bepaald door de stuwwalvorming tijdens de Saale-ijstijd (afbeelding I.1). De geomorfologie in het gebied wordt voor een belangrijk deel bepaald door de stuwwalvorming tijdens de Saale-ijstijd (afbeelding I.1). Afbeelding I.1. Vorming stuwwal Nijmegen en stuwwal Reichswald Zandige

Nadere informatie

werkdocument Ri postbus 600 17233 }.k 0 rijksdienst voor de ijsselmeerpolders ministerie van verkeer en waterstaat

werkdocument Ri postbus 600 17233 }.k 0 rijksdienst voor de ijsselmeerpolders ministerie van verkeer en waterstaat ministerie van verkeer en waterstaat SIB RIJKSI US werkdocument rijksdienst voor de ijsselmeerpolders EK ' w B. CtRS Krachten op standpijpen van het riool door ing. H. Kamphuis ir. M.A. Viergever januari

Nadere informatie

Schroefpalen. Schroefpalen bestaan in diverse uitvoeringen: - schroefpaal, ofwel mortelschroefpaal; - buisschroefpaal; - verbuisde schroefpaal.

Schroefpalen. Schroefpalen bestaan in diverse uitvoeringen: - schroefpaal, ofwel mortelschroefpaal; - buisschroefpaal; - verbuisde schroefpaal. BAM Speciale Technieken Schroefpalen Verbuisde schroefpalen direct naast kunstwerk, A2 Den Bosch Schroefpalen zijn trillingsarme en geluidsarme, in de grond gevormde avegaarpalen. Ze zijn toepasbaar in

Nadere informatie

Funderingsherstel achter de plint met een minimum aan overlast

Funderingsherstel achter de plint met een minimum aan overlast Funderingsherstel achter de plint met een minimum aan overlast Funderingsherstel bij woningen en andere gebouwen is niet zelden zeer ingrijpend. In de regel moet de complete bestaande vloer worden verwijderd

Nadere informatie

van A. van der Scheer en E. van der Veen datum: juni 1985 Te verwachten zetting bij ophoging van gedeelten van de Binnenschelde nabij Bergen op Zoom

van A. van der Scheer en E. van der Veen datum: juni 1985 Te verwachten zetting bij ophoging van gedeelten van de Binnenschelde nabij Bergen op Zoom -..-.. -- - -. =?at +< J'N pttn RIdKSolt-';,ri:~l \/UC>R 08 Srnedinghuls. Leiystad van A. van der Scheer en E. van der Veen datum: juni 1985 Te verwachten zetting bij ophoging van gedeelten van de Binnenschelde

Nadere informatie

Inhoud. Op palen gefundeerde panden. Voorbeeld zetting Hoogbouw: Inhoud. Erasmus MC 110 m hoog. Funderingspalen plaatselijk te kort

Inhoud. Op palen gefundeerde panden. Voorbeeld zetting Hoogbouw: Inhoud. Erasmus MC 110 m hoog. Funderingspalen plaatselijk te kort Op palen gefundeerde panden Hoezo zettingsvrij? ir. Jan van Dalen Inhoud Zettingen van op palen gefundeerde constructies: 1. Samendrukbare lagen onder de zandlaag 2. Funderingsproblemen 3. Invloed van

Nadere informatie

Paaldraagvermogen: De weg vooruit. Adriaan van Seters Voorzitter NEN-commissie Geotechniek Fugro GeoServices

Paaldraagvermogen: De weg vooruit. Adriaan van Seters Voorzitter NEN-commissie Geotechniek Fugro GeoServices Paaldraagvermogen: De weg vooruit Adriaan van Seters Voorzitter NEN-commissie Geotechniek Fugro GeoServices Inhoud Voorgeschiedenis CUR 229 Paalfactoren - Besluit Normcommissie Wijzigingen NEN9997-1 Nationale

Nadere informatie

Kennisdag Funderingen. Congres Aanpak Funderingsproblematiek. Techniek en funderingsherstel. Frits van Tol TU-Delft Deltares.

Kennisdag Funderingen. Congres Aanpak Funderingsproblematiek. Techniek en funderingsherstel. Frits van Tol TU-Delft Deltares. Kennisdag Funderingen Congres Aanpak Funderingsproblematiek Techniek en funderingsherstel Frits van Tol TU-Delft Deltares November 24, 2013 1 Vermelding Sectie GeoEngineering onderdeel organisatie Overzicht

Nadere informatie

De projectlocatie ligt globaal op de coördinaten: X = 140.650 en Y = 447.600.

De projectlocatie ligt globaal op de coördinaten: X = 140.650 en Y = 447.600. Bijlage I Technische beoordeling van de vergunningsaanvraag van Ontwikkelingsverband Houten C.V. voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van de bouw van een parkeerkelder onder het nieuw realiseren

Nadere informatie

Infiltratieonderzoek autobedrijf Van den Brink Rosendaalsestraat 437-441

Infiltratieonderzoek autobedrijf Van den Brink Rosendaalsestraat 437-441 Notitie Contactpersoon Wietske Terpstra Datum 25 oktober 2011 Kenmerk N001-4817394TER-mfv-V01-NL Infiltratieonderzoek autobedrijf Van den Brink Rosendaalsestraat 437-441 1 Inleiding Autobedrijf Van den

Nadere informatie

Geohydrologisch onderzoek Aldenhofpark. Te Hoensbroek In de gemeente Heerlen. Projectnr.: Datum rapport: 17 december 2012. Postbus 1 6400 AA Heerlen

Geohydrologisch onderzoek Aldenhofpark. Te Hoensbroek In de gemeente Heerlen. Projectnr.: Datum rapport: 17 december 2012. Postbus 1 6400 AA Heerlen Geohydrologisch onderzoek Aldenhofpark Te Hoensbroek In de gemeente Heerlen Opdrachtnummer: Versie: Uw referentie: Projectnr.: GA-120338-2 V01 Definitief HL091704901 79A Datum rapport: 17 december 2012

Nadere informatie

Draagkracht funderingspalen een up-date (2)

Draagkracht funderingspalen een up-date (2) Draagkracht funderingspalen een up-date (2) Frits van Tol Deltares, TU-Delft Met bijdragen van: CUR-commissie Inleiding Titels mijn Funderingsdag lezingen 2010. Draagvermogen geheide palen Internationale

Nadere informatie

Gemeente Schiedam. Ophogen en herinrichten Kethel Oost

Gemeente Schiedam. Ophogen en herinrichten Kethel Oost Gemeente Schiedam Ophogen en herinrichten Kethel Oost Bewonersavond> Inleiding Inleiding Inleiding Het vervolg Grond zakt en verplaatst horizontaal Wegen zakken en worden opgehoogd: na bouwrijp maken

Nadere informatie

H.E. Lüning hc C.H.R.

H.E. Lüning hc C.H.R. Ellegoorsestraat 7 NL-7004 HC DOETINCHEM tel. : + 31 314 325 601 fax. : + 31 314 360 216 e-mail : mail@luning.nl website : www.luning.nl PROJECT : Vrijstaande berging met EPS-fundering ARCHITECT : OPDRACHTGEVER

Nadere informatie

TOELICHTING OP DE raatwfc V- 1 -'

TOELICHTING OP DE raatwfc V- 1 -' TOELICHTING OP DE raatwfc V- 1 -' ISEMWV. -:aio.- M E. ia ^^^ ^^-B^'nYt^T^-n.MET DE ZOHERGROND-.i.RSTANDEN TIJDENS DROGE I?E JAREN IN DE GEBIEDEN WAAR AL OF NIET VERANDERING IN DE PRODUKTIEWAARDE IS TE

Nadere informatie

Ondiepe funderingen op slappe kleien.

Ondiepe funderingen op slappe kleien. Ondiepe funderingen op slappe kleien. door Prof. ir Jan Maertens, Jan Maertens BVBA en KU Leuven. 1. Probleemstelling. Vroeger heeft men er altijd naar gestreefd om zo weinig mogelijk gebouwen op te richten

Nadere informatie

Besteksomschrijving Voton HSP. volgens Stabu- en RAW-systematiek. Voton HSP is een product van Voorbij Funderingstechniek

Besteksomschrijving Voton HSP. volgens Stabu- en RAW-systematiek. Voton HSP is een product van Voorbij Funderingstechniek Besteksomschrijving Voton HSP volgens Stabu- en RAW-systematiek Voton HSP heeft een eigen website : www.voton-hsp.nl Stelt u prijs op nader contact, informatie of een Cd rom over het HSP systeem, dan kunt

Nadere informatie

Projectnummer: D03011.000284. Opgesteld door: Ons kenmerk: Kopieën aan: Kernteam

Projectnummer: D03011.000284. Opgesteld door: Ons kenmerk: Kopieën aan: Kernteam MEMO Onderwerp Geohydrologisch vooronderzoek Amsterdam, WTC 5C, 2 oktober 2013 Van mw. M. Duineveld MSc. Afdeling IBZ Aan ZuidasDok Projectnummer D03011.000284. Opgesteld door mw. M. Duineveld MSc. Ons

Nadere informatie

Terrein- en bodemgesteldheid

Terrein- en bodemgesteldheid Inleiding Het Hoogheemraadschap van Delfland heeft zichzelf tot doel gesteld tot het uitbrengen van een geotechnisch advies ten behoeve van een definitieve peilverlaging in de watergang naast het spoor

Nadere informatie

Gemeente Leiden Ingenieursbureau ing. J.E.M. Vermeulen. Postbus 9100 2300 PC LEIDEN. 1 Inleiding

Gemeente Leiden Ingenieursbureau ing. J.E.M. Vermeulen. Postbus 9100 2300 PC LEIDEN. 1 Inleiding Gemeente Leiden Ingenieursbureau ing. J.E.M. Vermeulen Postbus 9100 2300 PC LEIDEN datum Delft, 23 juni 2010 referentie B. Everts uw kenmerk betreft vervanging riolering Fruitbuurt te Leiden 1 Inleiding

Nadere informatie

Geohydrologische situatie Burg. Slompweg

Geohydrologische situatie Burg. Slompweg Notitie Contactpersoon Johannes Weemstra Datum 21 november 2012 Kenmerk N003-1210450WEJ-rrt-V01-NL Geohydrologische situatie Burg. Slompweg 1 Inleiding In opdracht van de gemeente Steenwijkerland heeft

Nadere informatie

Ter plaatse van de instabiliteiten treedt op sommige plaatsen water uit het talud

Ter plaatse van de instabiliteiten treedt op sommige plaatsen water uit het talud ., Project Havens Terneuzen Overleg stabiliteitsprobleem Datum:. Tijd: Deelnemers: Archiefnummer: Opsteller verslag 22-03-2006 10.00 Ruud Bosters (DWW), Wilbur van Beijnen (PBZ), Harrie van Gils (PBZ),

Nadere informatie

De projectlocatie ligt globaal op de coördinaten: X = 140.125 en Y = 455.100.

De projectlocatie ligt globaal op de coördinaten: X = 140.125 en Y = 455.100. Bijlage I Technische beoordeling van de vergunningsaanvraag van de Gemeente Utrecht voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van het tot stand brengen van de Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) baan

Nadere informatie

Module 3 Uitwerkingen van de opdrachten

Module 3 Uitwerkingen van de opdrachten Module 3 Uitwerkingen van de opdrachten Opdracht 1 a De trekkracht volgt uit: F t A f s 10 100 235 235000 N 235 kn b De kracht kan als volgt worden bepaald: 1 l l l E l F E A F EA l 2,1 10 5 10 100 10/2000

Nadere informatie

Aardbevingen Grond Constructie-interactie" ir. Flip J. M. Hoefsloot 1 oktober 2015!

Aardbevingen Grond Constructie-interactie ir. Flip J. M. Hoefsloot 1 oktober 2015! Aardbevingen Grond Constructie-interactie ir. Flip J. M. Hoefsloot 1 oktober 2015! Inhoud Gebouwrespons algemeen Voorbeeld gebouw op palen 3 benaderingen Site Response Analyse Grondonderzoek en parameters

Nadere informatie

30-6-2009. Inleiding. Te behandelen punten. Locatie. Predictie en Monitoring van trillingen. Bouw van een Onderzeedienstkade

30-6-2009. Inleiding. Te behandelen punten. Locatie. Predictie en Monitoring van trillingen. Bouw van een Onderzeedienstkade Predictie en Monitoring van trillingen Bouw van een Onderzeedienstkade in Den Helder Bouw van een Onderzeedienstkade Het beperken van de risico s door: > Predictie > Maatregelen > Trillingbewaking Validatie

Nadere informatie

Het verticale evenwicht van een verankerde damwand

Het verticale evenwicht van een verankerde damwand Het verticale evenwicht van een verankerde damwand ir. D. Grotegoed Ballast Nedam Engineering ir. R. Spruit Ingenieursbureau Gemeentewerken Rotterdam Figuur 1 Damwand te Harlingen verticaal belast door

Nadere informatie

Funderingsherstelmethoden. Datum 1 juli 2006 Wijziging A. Aangevuld 16 april 2007

Funderingsherstelmethoden. Datum 1 juli 2006 Wijziging A. Aangevuld 16 april 2007 Funderingsherstelmethoden Datum 1 juli 2006 Wijziging A. Aangevuld 16 april 2007 1 Inleiding In deze publicatie vindt u een overzicht van mogelijke funderingsherstelmethoden voor een houten fundering of

Nadere informatie

THEMA IS BEZWIJKEN HET BEREIKEN VAN DE VLOEIGRENS?

THEMA IS BEZWIJKEN HET BEREIKEN VAN DE VLOEIGRENS? CT309 : PLASTICITEITSLEER THEMA IS BEZWIJKEN HET BEREIKEN VAN DE VLOEIGRENS? M M - N N + + σ = σ = + f f BUIGING EXTENSIE Ir J.W. Welleman bladnr 0 kn Gebruiksfase met relatief geringe belasting WAT GEBEURT

Nadere informatie

Amsterdam In de peilfilters zijn de grondwaterstanden waargenomen. Dit is met

Amsterdam In de peilfilters zijn de grondwaterstanden waargenomen. Dit is met Aan Contactpersoon Jeroen Ponten Onderwerp Partikulier polderriool in het woonblok 1e Helmersstraat, G. brandtstraat, Overtoom, 2e C. Huygensstraat Doorkiesnummer 020 608 36 36 Fax afdeling 020 608 39

Nadere informatie

RAW0717-00184 Gemeente Ridderkerk Bruggen Van Peltterrein te Ridderkerk BESTEK A/25/2009 - Definitief

RAW0717-00184 Gemeente Ridderkerk Bruggen Van Peltterrein te Ridderkerk BESTEK A/25/2009 - Definitief Bladnr. 14 CATALOGUS verwerkingsinrichting 1152 Verhardingen 115210 307312 Opbreken betonstraatstenen. m2 250,00 N Betreft (op te hogen) verharding van de rijbaan t.h.v. de tijdelijke dam en de brug 3

Nadere informatie

Werkdocument 1973-44 Co. (te hanteren in het Statistisch Overzicht voor Flevoland) door. ir. A. G. van Ommeren

Werkdocument 1973-44 Co. (te hanteren in het Statistisch Overzicht voor Flevoland) door. ir. A. G. van Ommeren I- RIJKSDIENST DE.I JSSELMEERPOLDERS L E L Y S T A D \ Sociaal-Economische Hoofdafdeling Onderzoek Werkdocument 1973-44 Co INDELING GEBIED BI JZONDER DOMEINBEHEER (te hanteren in het Statistisch Overzicht

Nadere informatie

Draagvermogen van geheide palen in internationale context

Draagvermogen van geheide palen in internationale context Nieuwe inzichten worden geformuleerd, de laatste ontwikkelingen op het gebied van de Eurocode, paalfunderingen en ontwikkelingen in Europese harmonisatie worden in dit artikel toegelicht. Draagvermogen

Nadere informatie

Heivermoeiing van paalfunderingen bij offshore windpark Egmond aan Zee

Heivermoeiing van paalfunderingen bij offshore windpark Egmond aan Zee A. Kooistra, J. Oudhof & M.W. Kempers Ballast Nedam Infra Consult + Engineering Samenvatting Heivermoeiing van paalfunderingen bij offshore windpark Egmond aan Zee Voor de kust van Egmond is een windmolenpark

Nadere informatie

1 Inleiding en projectinformatie

1 Inleiding en projectinformatie Project: Groenhorst College te Velp Onderwerp: hemelwater infiltratieonderzoek Datum: 9 november 2011 Referentie: 25.515/61341/LH 1 Inleiding en projectinformatie Het Groenhorst College, gelegen aan de

Nadere informatie

Pipingberm Horstermeer VO2-282B. Geotechnisch advies (versie 2) Techniek, Onderzoek & Projecten Onderzoek & Advies

Pipingberm Horstermeer VO2-282B. Geotechnisch advies (versie 2) Techniek, Onderzoek & Projecten Onderzoek & Advies Techniek, Onderzoek & Projecten Onderzoek & Advies Pipingberm Horstermeer VO2-282B Geotechnisch advies (versie 2) Korte Ouderkerkerdijk 7 Amsterdam Postbus 94370 1090 GJ Amsterdam T 0900 93 94 (lokaal

Nadere informatie

Bodemgeschiktheidseisen stedelijk gebied

Bodemgeschiktheidseisen stedelijk gebied Bodemgeschiktheidseisen stedelijk gebied uit: Riet Moens / Bouwrijp maken http://team.bk.tudelft.nl/publications/2003/earth.htm Uit: Standaardgidsen (1999) 1.7.3 Uitwerking voor stedelijke functies De

Nadere informatie

Paalrot door lekke drainerende riolen

Paalrot door lekke drainerende riolen Stichting Platform Fundering Nederland (SPFN) Postbus 192 3300 AD Dordrecht e-mail: fundering@cs.com. internet: www.platformfundering.nl bankrek 10.22.67.847 KvK: 24370117 Paalrot door lekke drainerende

Nadere informatie

Plaatsingsaanwijzingen voor infiltratievoorzieningen

Plaatsingsaanwijzingen voor infiltratievoorzieningen 1. Transport en opslag. De Rigofill blokken worden per 4 stuks (de halfblokken per 8 stuks) verpakt. De pakketten worden met een heftruck, kraan of een ander hefwerktuig opgepakt. Daarbij zijn de onderste

Nadere informatie

Bachelor)Eindwerk)) Een%nieuwe%kijk%op% funderingsherstel % Civiele&Techniek&TU&Delft& Door:)! Ben!van!der!Kwaak! 1504525!

Bachelor)Eindwerk)) Een%nieuwe%kijk%op% funderingsherstel % Civiele&Techniek&TU&Delft& Door:)! Ben!van!der!Kwaak! 1504525! Bachelor)Eindwerk)) Civiele&Techniek&TU&Delft& Een%nieuwe%kijk%op% funderingsherstel % Afbeelding)1)Boven:)houtenpaalfundering(www.dichtbij.nl),)onder:)Doorsnede)voorspanbalk(Schipper,)2010)) Door:) BenvanderKwaak

Nadere informatie

MONITORING GRONDWATERSTANDEN 3E OOSTERPARKSTRAAT EN VROLIKSTRAAT TE AMSTERDAM

MONITORING GRONDWATERSTANDEN 3E OOSTERPARKSTRAAT EN VROLIKSTRAAT TE AMSTERDAM Briefrapport betreffende MONITORING GRONDWATERSTANDEN 3E OOSTERPARKSTRAAT EN VROLIKSTRAAT TE AMSTERDAM Opdrachtnummer: 1109-0036-001 Veurse Achterweg 10, Postbus 63, 2260 AB, Leidschendam, Tel: 070-3111333.,

Nadere informatie

THE TOAD MAST STABILISATIE. w w w. p o w e r c a s t. n l POWERCAST.NL - ALS HET ECHT VAST MOET ZITTEN

THE TOAD MAST STABILISATIE. w w w. p o w e r c a s t. n l POWERCAST.NL - ALS HET ECHT VAST MOET ZITTEN MAST STABILISATIE THE TOAD w w w. p o w e r c a s t. n l POWERCAST.NL - ALS HET ECHT VAST MOET ZITTEN introductie PowerCast is gespecialiseerd in bijzondere funderingstechnieken voor de openbare ruimte.

Nadere informatie

Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch. en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa. Physical factors as predictors of psychological and

Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch. en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa. Physical factors as predictors of psychological and Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa Physical factors as predictors of psychological and physical recovery of anorexia nervosa Liesbeth Libbers

Nadere informatie

CREMATORIUM NOORDERBEGRAAFPLAATS TE AMSTERDAM NOORD

CREMATORIUM NOORDERBEGRAAFPLAATS TE AMSTERDAM NOORD FUGRO INGENIEURSBUREAU B.V. Regio Noord-West GEOTECHNISCH ONDERZOEK EN FUNDERINGSADVIES betreffende CREMATORIUM NOORDERBEGRAAFPLAATS TE AMSTERDAM NOORD Opdrachtnummer: 48-354-4 6 DP Amsterdam Projectleider

Nadere informatie

Proefbouwkuip Oosterweelverbinding in Antwerpen ir. Jan Couck (Vlaamse overheid) ir. Kristof Van Royen (Denys NV)

Proefbouwkuip Oosterweelverbinding in Antwerpen ir. Jan Couck (Vlaamse overheid) ir. Kristof Van Royen (Denys NV) GEOTECHNIEKDAG 3 november 2015 Proefbouwkuip Oosterweelverbinding in Antwerpen ir. Jan Couck (Vlaamse overheid) ir. Kristof Van Royen (Denys NV) INHOUD PRESENTATIE PROEFBOUWKUIP 1. Betrokken partijen 2.

Nadere informatie

1 Inleiding. Aan: Stichting Woonvoorziening Kockengen T.a.v. P.J.R. de Jong Snoeksloot 22 3993 HL Houten. Geachte heer De Jong,

1 Inleiding. Aan: Stichting Woonvoorziening Kockengen T.a.v. P.J.R. de Jong Snoeksloot 22 3993 HL Houten. Geachte heer De Jong, 1 Afdeling Handhaving Aan: Stichting Woonvoorziening Kockengen T.a.v. P.J.R. de Jong Snoeksloot 22 3993 HL Houten Pythagoraslaan 101 Postbus 80300 3508 TH Utrecht Tel. 030-2583877 Fax 030-2582121 http://www.provincie-utrecht.nl

Nadere informatie

De locatie Het ontwerp van het winkelcentrum en directe omgeving is opgenomen in figuur 1.

De locatie Het ontwerp van het winkelcentrum en directe omgeving is opgenomen in figuur 1. Notitie Datum: 17 juni 2015 Betreft: Afkoppelen nieuwbouw Handelstraat, Apeldoorn Kenmerk: BP30, NOT20150617 Bestemd voor: Bun Projectontwikkeling BV Ter attentie van: de heer J. Spriensma Opgesteld door:

Nadere informatie

Protocol voor het uitvoeren van een inspectie aan houten paalfunderingen versie 2003

Protocol voor het uitvoeren van een inspectie aan houten paalfunderingen versie 2003 Protocol voor het uitvoeren van een inspectie aan houten paalfunderingen versie 2003 Datum PROTOCOL INSPECTIE HOUTEN PAALFUNDERINGEN PROTOCOL INSPECTIE HOUTEN PAALFUNDERINGEN PROTOCOL INSPECTIE HOUTEN

Nadere informatie

Titel van de presentatie 11-07-2012 16:24

Titel van de presentatie 11-07-2012 16:24 2 in relatie tot het grondwater Inhoud van de presentatie Geologische opbouw ondergrond Zeeland Opeenvolging van verschillende lagen Ontstaanswijze Sedimenteigenschappen Indeling ondergrond in watervoerende

Nadere informatie

Brandschot ; canalures staaldak profiel type 106.

Brandschot ; canalures staaldak profiel type 106. 12-07-2005 Pagina 1 Ko Eisinger Opdrachtgever / producent: Contact persoon: Naam. Firma Alèrt BV. Naam. Dhr R de Nijs. Adres. Schiedamsedijk 29. Tel. 010-4733311. Postcode. 3100 AD Schiedam. Fax. 010-4270258.

Nadere informatie

Examen HAVO. wiskunde B. tijdvak 1 dinsdag 18 mei 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen HAVO. wiskunde B. tijdvak 1 dinsdag 18 mei 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Examen HAVO 2010 tijdvak 1 dinsdag 18 mei 13.30-16.30 uur wiskunde B Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 17 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 77 punten te behalen. Voor

Nadere informatie

14. Geohydrologie Zuidbuurt eemnes Tauw Kenmerk N001-4524746BTM-V01 06-12-2007

14. Geohydrologie Zuidbuurt eemnes Tauw Kenmerk N001-4524746BTM-V01 06-12-2007 14. Geohydrologie Zuidbuurt eemnes Tauw 06-12-2007 Notitie Concept Contactpersoon Maaike Bevaart Datum 6 december 2007 Geohydrologie Zuidbuurt Eemnes 1 Inleiding Ter voorbereiding op de ontwikkeling van

Nadere informatie

De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim

De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim The Relationship between Work Pressure, Mobbing at Work, Health Complaints and Absenteeism Agnes van der Schuur Eerste begeleider:

Nadere informatie

Last zakkingsgedrag MT-palen

Last zakkingsgedrag MT-palen ir. drs. R.E.P. de Nijs Witteveen + Bos Samenvatting Binnen het project Uitbreiding IBIS hotel te Amsterdam is de zogenaamde MT-paal toegepast. De paal wordt geïnstalleerd middels een verticaal toegepaste

Nadere informatie

Kop van Overijssel heeft volwassen fietspad

Kop van Overijssel heeft volwassen fietspad Kop van Overijssel heeft volwassen fietspad In de kop van Overijssel is in 1992 een fietspad aangelegd in een gebied met zeer slechte draagkracht. Nu, 18 jaar later, is ter plaatse gekeken hoe dit inmiddels

Nadere informatie

Stabiliteit met FERMACELL

Stabiliteit met FERMACELL Stabiliteit met FERMACELL STABILITEITSWANDEN Versie 2 VDH Konstruktieburo, Postbus 1, 7873 ZG Odoorn, Tel. (0591) 513 109 STABILITEITSWANDEN Versie 2 Overzicht: BEREKENINGSVOORBEELD WINDBELASTINGEN 4 Inleiding:

Nadere informatie

VOOR PROEVEN OP MATERIALEN

VOOR PROEVEN OP MATERIALEN KATHOLIEKE U"NrVERSITEIT LEUVEN LABORATORIUM REYNTJENS VOOR PROEVEN OP MATERIALEN ERKENNINGSPROEVEN INNERFIX Kasteelpark Arenberg 40 B-3001 Heverlee K.U.LEUVEN RESEARCH Mi) DEVELOPMENT LABORATORIUM REYNTJENS

Nadere informatie

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s O p le i d i n g: M a s t e r P u b l i c M a n a g e m e n

Nadere informatie

Bijlage 1 Aanvullend advies archeologisch onderzoek, Wozoco Giessenburg, Neerpolderseweg 19, Giessenburg, Gemeente Giessenlanden

Bijlage 1 Aanvullend advies archeologisch onderzoek, Wozoco Giessenburg, Neerpolderseweg 19, Giessenburg, Gemeente Giessenlanden Bijlage 1 Aanvullend advies archeologisch onderzoek, Wozoco Giessenburg, Neerpolderseweg 19, Giessenburg, Gemeente Giessenlanden 0 SOB Research, 26 juni 2014 1 1. Archeologisch onderzoek 1.1 Inleiding

Nadere informatie

Indicatieve bepaling brandwerendheid tegel PL2/40 gemonteerd op een spouw met steenwol tegen een staalplaat.

Indicatieve bepaling brandwerendheid tegel PL2/40 gemonteerd op een spouw met steenwol tegen een staalplaat. Indicatieve bepaling brandwerendheid tegel PL2/40 gemonteerd op een spouw met steenwol tegen een staalplaat. Bepaling van het temperatuurverloop in de constructie bij verhitting volgens de koolwaterstofkromme.

Nadere informatie

Phydrostatisch = gh (6)

Phydrostatisch = gh (6) Proefopstellingen: Bernoulli-opstelling De Bernoulli-vergelijking (2) kan goed worden bestudeerd met een opstelling zoals in figuur 4. In de figuur staat de luchtdruk aangegeven met P0. Uiterst links staat

Nadere informatie

Funderingen op staal. Eerdere titel: Geen houten palen, toch funderingsproblemen! Datum: 23 juli 2005 Aanvullingen en wijzigingen 29 maart 2007

Funderingen op staal. Eerdere titel: Geen houten palen, toch funderingsproblemen! Datum: 23 juli 2005 Aanvullingen en wijzigingen 29 maart 2007 Funderingen op staal Eerdere titel: Geen houten palen, toch funderingsproblemen! Datum: 23 juli 2005 Aanvullingen en wijzigingen 29 maart 2007 1 Inleiding De term fundering op staal is misleidend, aangezien

Nadere informatie

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT Dit is een vereenvoudigde lijst met spijkerschrifttekens uit Mesopotamië. Deze lijst maakt het mogelijk de tijdens de workshop Graven om te Weten bestudeerde tablet te vertalen.

Nadere informatie

Flexvloer. Inhoud presentatie. Inleiding Doelstelling Dwarskrachtcapaciteit Stijfheid Conclusies Aanbevelingen

Flexvloer. Inhoud presentatie. Inleiding Doelstelling Dwarskrachtcapaciteit Stijfheid Conclusies Aanbevelingen Flexvloer Onderzoek naar de constructieve aspecten van een nieuw vloersysteem Henco Burggraaf Presentatie DOV 31 oktober 6 Inhoud presentatie capaciteit 2 1 Flexvloer Nieuw vloersysteem met netwerk van

Nadere informatie

Invloed van ventilatie-instellingen op vochtverliezen en kwaliteit in zand aardappelen

Invloed van ventilatie-instellingen op vochtverliezen en kwaliteit in zand aardappelen Invloed van ventilatie-instellingen op vochtverliezen en kwaliteit in zand aardappelen Ing. D. Bos en Dr. Ir. A. Veerman Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. Sector AGV PPO 5154708 2003 Wageningen,

Nadere informatie

Notitie. De kamp. Figuur 1 Locatie De Kamp in Cothen. Referentienummer Datum Kenmerk 4 oktober 2010 300342. Betreft Geohydrologisch onderzoek Cothen

Notitie. De kamp. Figuur 1 Locatie De Kamp in Cothen. Referentienummer Datum Kenmerk 4 oktober 2010 300342. Betreft Geohydrologisch onderzoek Cothen Notitie Referentienummer Datum Kenmerk 4 oktober 2010 300342 Betreft Geohydrologisch onderzoek Cothen 1 Inleiding De gemeente Wijk bij Duurstede is gestart met de ontwikkeling van een woningbouwprogramma

Nadere informatie

DE EGYPTISCHE POORT TE BLADEL

DE EGYPTISCHE POORT TE BLADEL FUGRO INGENIEURSBUREAU B.V. Regio Oost Briefrapport betreffende DE EGYPTISCHE POORT TE BLADEL Opdrachtnummer: 6010-0391-000 Kermisland 110, Postbus 5251, 6802 EG, Arnhem, Tel: 026-3698444., Fax: 026-3629961

Nadere informatie

Testen en metingen op windenergie.

Testen en metingen op windenergie. Testen en metingen op windenergie. Inleiding Als we rond groene energie begonnen te denken, dan kwam windenergie als een van de meest vanzelfsprekende vormen van groene energie naar boven. De wind heeft

Nadere informatie

Laagfrequente geluidroosters ir. Chris van Dijk (Alara-Lukagro) Huijgensweg 3, 2964 LL Groot-Ammers 0184-661700 ch.van.dijk@alara-lukagro.

Laagfrequente geluidroosters ir. Chris van Dijk (Alara-Lukagro) Huijgensweg 3, 2964 LL Groot-Ammers 0184-661700 ch.van.dijk@alara-lukagro. Laagfrequente geluidroosters ir. Huijgensweg 3, 2964 LL Groot-Ammers 0184-661700 ch.van.dijk@alara-lukagro.com, Een akoestisch rooster dient altijd twee doelen. Enerzijds is er een geluidseis en anderzijds

Nadere informatie

Opbarstrisico in kaart

Opbarstrisico in kaart Opbarstrisico in kaart donderdag 20 november 2014 Mattijs Borst 27-11-2014 Overzicht Wat is opbarstgevaar? De plaats van opbarsten in het rioolontwerp Opbarstgevaar eerder in het ontwerpproces Indicatieve

Nadere informatie

Memo. KA1400088, versie 3.0, 10 juli 2014 2 idem. Divisie Ruimte, Mobiliteit en Infra

Memo. KA1400088, versie 3.0, 10 juli 2014 2 idem. Divisie Ruimte, Mobiliteit en Infra Aan ProRail Van ir. P.M. Boon Telefoon 030-265 5322 Projectnummer RA000170 Onderwerp Verschilanalyse Groningen Spoorzone variant B4 versie 6 en 7 Datum 18 december 2014 Inleiding Uit het verdiepend trillingsonderzoek

Nadere informatie

De Modererende Invloed van Sociale Steun op de Relatie tussen Pesten op het Werk. en Lichamelijke Gezondheidsklachten

De Modererende Invloed van Sociale Steun op de Relatie tussen Pesten op het Werk. en Lichamelijke Gezondheidsklachten De Modererende Invloed van Sociale Steun op de Relatie tussen Pesten op het Werk en Lichamelijke Gezondheidsklachten The Moderating Influence of Social Support on the Relationship between Mobbing at Work

Nadere informatie

Watertoets De Cuyp, Enkhuizen

Watertoets De Cuyp, Enkhuizen Watertoets De Cuyp, Enkhuizen Definitief Bouwfonds Ontwikkeling Grontmij Nederland B.V. Alkmaar, 6 april 2009 Verantwoording Titel : Watertoets De Cuyp, Enkhuizen Subtitel : Projectnummer : 275039 Referentienummer

Nadere informatie

Solico. Brugdekpaneel 500x40. Solutions in composites. Mechanische eigenschappen. Versie : 2. Datum : 16 januari 2013

Solico. Brugdekpaneel 500x40. Solutions in composites. Mechanische eigenschappen. Versie : 2. Datum : 16 januari 2013 Solico B.V. Everdenberg 5A NL-4902 TT Oosterhout The Netherlands Tel.: +31-162-462280 - Fax: +31-162-462707 E-mail: composites@solico.nl Bankrelatie: Rabobank Oosterhout Rek.nr. 13.95.51.743 K.v.K. Breda

Nadere informatie

EUREKA Engineering & Projects bv. Kroftman Structures B.V. Postbus 158 6900 AD Zevenaar Nederland Telefoon +31 854 010 064 E-mail info@kroftman.

EUREKA Engineering & Projects bv. Kroftman Structures B.V. Postbus 158 6900 AD Zevenaar Nederland Telefoon +31 854 010 064 E-mail info@kroftman. Projectnummer: 1185-021 Uitdraaidatum: 15-9-2010 Rapport Sterkteberekening Stalen loodsen H700 Opdrachtgever: Kroftman Structures B.V. Postbus 158 6900 AD Zevenaar Nederland Telefoon +31 854 010 064 E-mail

Nadere informatie

AÏerinzagelegging 7906634

AÏerinzagelegging 7906634 Octrooiraad AÏerinzagelegging 7906634 Nederland @ NL ^ fj) @ @ Inrichting voor het bepalen van lokale absorptieverschillen in een objekt. Int.CI 3.: A61B6/02. Aanvrager: N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken

Nadere informatie

BELGISCHE ERVARINGEN MET WINDMOLENPARKEN OP ZEE

BELGISCHE ERVARINGEN MET WINDMOLENPARKEN OP ZEE BELGISCHE ERVARINGEN MET WINDMOLENPARKEN OP ZEE ir Sylvie RAYMACKERS GeoSea 05/10/2013 INHOUD Inleiding Geologie van het Belgisch continentaal plat Funderingstypes en aspecten installatie Gravitaire funderingen

Nadere informatie

Testattitudes van Sollicitanten: Faalangst en Geloof in Tests als. Antecedenten van Rechtvaardigheidspercepties

Testattitudes van Sollicitanten: Faalangst en Geloof in Tests als. Antecedenten van Rechtvaardigheidspercepties Testattitudes van Sollicitanten: Faalangst en Geloof in Tests als Antecedenten van Rechtvaardigheidspercepties Test-taker Attitudes of Job Applicants: Test Anxiety and Belief in Tests as Antecedents of

Nadere informatie

Bestekbeschrijving niet akoestische VBIONEN

Bestekbeschrijving niet akoestische VBIONEN Bestekbeschrijving niet akoestische VBIONEN Prefab betonelement met geïntegreerde voorzetwand Deze bestekbeschrijving is geënt op het Typebestek 250, versie 2.2. en dient aangepast te worden overeenkomstig

Nadere informatie

Invloed van de bouw van een nieuw aquaduct in de A4 op het bestaande aquaduct Ringvaart

Invloed van de bouw van een nieuw aquaduct in de A4 op het bestaande aquaduct Ringvaart ir. N.H. Rövekamp ir. D. Nakken BAM Infraconsult BAM Infraconsult Samenvatting Figuur 1 De asymmetrische bouwkuip in de Ringvaart tijdens nat ontgraven. Voor de bouw van het nieuwe aquaduct in de A4 onder

Nadere informatie

Rekenen met cijfers en letters

Rekenen met cijfers en letters Rekenen met cijfers en letters Maerlant College Brielle 5 oktober 009 c Swier Garst - RGO Middelharnis Inhoudsopgave Rekenen met gehele getallen 7. De gehele getallen.....................................

Nadere informatie

Bijlage 1.3 Bodemdaling in het Eems-Dollardgebied in relatie tot de morfologische ontwikkeling

Bijlage 1.3 Bodemdaling in het Eems-Dollardgebied in relatie tot de morfologische ontwikkeling Bijlage 1.3 Bodemdaling in het Eems-Dollardgebied in relatie tot de morfologische ontwikkeling........................................................................................ H. Mulder, RIKZ, juni

Nadere informatie

Het modelleren van een onvolkomen put met een meerlagenmodel

Het modelleren van een onvolkomen put met een meerlagenmodel Het modelleren van een onvolkomen put met een meerlagenmodel Mark Bakker i Een onvolkomen put kan gemodelleerd worden met een meerlagenmodel door het watervoerend pakket op te delen in drie lagen gescheiden

Nadere informatie

Gerelateerde of voorspellende bitumen eigenschappen: voortschrijdend inzicht. Jeroen Besamusca

Gerelateerde of voorspellende bitumen eigenschappen: voortschrijdend inzicht. Jeroen Besamusca Gerelateerde of voorspellende bitumen eigenschappen: voortschrijdend inzicht. Jeroen Besamusca Bindmiddelen: Voorspellend vermogen of gerelateerd aan asfalt eigenschappen? Bindmiddel Toevoeging aan asfalt

Nadere informatie

Gedetailleerde toets zettingsvloeiing t.b.v. verlengde 3e toetsing

Gedetailleerde toets zettingsvloeiing t.b.v. verlengde 3e toetsing Gedetailleerde toets zettingsvloeiing t.b.v. verlengde 3e toetsing Tweede kennisplatform Uitwisseling kennis en ervaringen in de verlengde 3e toetsing Inhoud Wat is een zettingsvloeiing Overzicht toetsing

Nadere informatie

Examen HAVO. wiskunde B1,2. tijdvak 1 woensdag 30 mei 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen HAVO. wiskunde B1,2. tijdvak 1 woensdag 30 mei 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Examen HVO 2007 tijdvak 1 woensdag 30 mei 13.30-16.30 uur wiskunde 1,2 ij dit examen hoort een uitwerkbijlage. it examen bestaat uit 19 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 84 punten te behalen. Voor

Nadere informatie

Aanvulling hoofdstuk 1 uitwerkingen

Aanvulling hoofdstuk 1 uitwerkingen Natuur-scheikunde Aanvulling hoofdstuk 1 uitwerkingen Temperatuur in C en K Metriek stelsel voorvoegsels lengtematen, oppervlaktematen, inhoudsmaten en massa Eenheden van tijd 2 Havo- VWO H. Aelmans SG

Nadere informatie

zwaartekracht (N of kn) Dus moeten we Fz bepalen dat kan alleen als we de massa weten. Want

zwaartekracht (N of kn) Dus moeten we Fz bepalen dat kan alleen als we de massa weten. Want Sterkteberekening Dissel berekenen op afschuiving. Uitleg over de methode Om de dissel te berekenen op afschuiving moet men weten welke kracht de trekker kan uitoefenen op de bloemkoolmachine. Daarvoor

Nadere informatie

Afstudeeronderzoek. De krachtsverdeling in en sterkte van de pen-gat verbinding in houten sluisdeuren" J.R. van Otterloo 5-11-2013

Afstudeeronderzoek. De krachtsverdeling in en sterkte van de pen-gat verbinding in houten sluisdeuren J.R. van Otterloo 5-11-2013 Afstudeeronderzoek De krachtsverdeling in en sterkte van de pen-gat verbinding in houten sluisdeuren" J.R. van Otterloo 5-11-2013 Delft University of Technology Challenge the future Afstudeeronderzoek

Nadere informatie

Postbus 58 4200 AB GORINCHEM. Lange Kleiweg 5 Postbus 1090 2280 BC RIJSWIJK. Notified Body Nr.: 1234. Niet-dragende wand met Attema hollewanddozen

Postbus 58 4200 AB GORINCHEM. Lange Kleiweg 5 Postbus 1090 2280 BC RIJSWIJK. Notified Body Nr.: 1234. Niet-dragende wand met Attema hollewanddozen CLASSIFICATIE VAN DE BRANDWERENDHEID VOLGENS EN 13501-2:2007+A1:2009 VAN EEN NIET-DRAGENDE WANDCONSTRUCTIE VOORZIEN VAN HOLLEWANDDOZEN MET VERSCHILLENDE TYPEN BEDRADING Opdrachtgever: Attema B.V. Postbus

Nadere informatie

Funderingen voor waterwerken in de Arabische Golf

Funderingen voor waterwerken in de Arabische Golf C. van Oosterom Projectleider BAM Infraconsult M. Hoogvliet Geotechnisch Adviseur BAM Infraconsult Samenvatting Funderingen voor waterwerken in de Arabische Golf vragen een andere aanpak in vergelijking

Nadere informatie

Steekkaart. Meer uitleg over de structuur en inhoud van de steekkaarten, vindt u in de leeswijzer.

Steekkaart. Meer uitleg over de structuur en inhoud van de steekkaarten, vindt u in de leeswijzer. INVENTARIS GRONDVERSCHUIVINGEN Steekkaart Meer uitleg over de structuur en inhoud van de steekkaarten, vindt u in de leeswijzer. De gegevens in dit rapport en in de steekkaarten worden enkel meegedeeld

Nadere informatie

Simon Vereeke Ruud Bosters Paul Geernaert Ernst Jonker Leden Pb

Simon Vereeke Ruud Bosters Paul Geernaert Ernst Jonker Leden Pb Revisietoetsing Ministerie van Verkeer en Waterstaat Directoraat-generaal Rijkswaterstaat Directie Zeeland Polder/bestek Ser-Lippens- en Nieuw Othenepolder dp 0084 15 dp 0094 85 bestek ZL-5109 Aan Simon

Nadere informatie

Rijnhaven. Conditiemeting van de kademuren in de Rijnhaven 2012. Ingenieursbureau. Projectcode MR11134. Datum 20 augustus 2012.

Rijnhaven. Conditiemeting van de kademuren in de Rijnhaven 2012. Ingenieursbureau. Projectcode MR11134. Datum 20 augustus 2012. Ingenieursbureau Rijnhaven Conditiemeting van de kademuren in de Rijnhaven 2012. Projectcode MR11134 Datum 20 augustus 2012 Versie 01 Opdrachtgever Gemeente Rotterdam Paraaf Opdrachtgever: Opsteller ing.

Nadere informatie

Het centrum van het gebied is gelegen op de coördinaten: X = 168.480 en Y = 448.450

Het centrum van het gebied is gelegen op de coördinaten: X = 168.480 en Y = 448.450 Bijlage I Technische beoordeling van de vergunningsaanvraag van het Ontwikkelingsbedrijf Veenendaal-Oost voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van het bouwrijp maken van deelgebied De Buurtstede

Nadere informatie

VEILIGHEIDSVOORRADEN BEREKENEN

VEILIGHEIDSVOORRADEN BEREKENEN VEILIGHEIDSVOORRADEN BEREKENEN 4 Soorten berekeningen 12 AUGUSTUS 2013 IR. PAUL DURLINGER Durlinger Consultancy Management Summary In dit paper worden vier methoden behandeld om veiligheidsvoorraden te

Nadere informatie

Funderingsproblemen bij op staal gefundeerde bouwwerken

Funderingsproblemen bij op staal gefundeerde bouwwerken Funderingsproblemen bij op staal gefundeerde bouwwerken HERSTEL, PREVENTIE EN STABILISERING VAN VERZAKTE VLOEREN EN FUNDERING URETEK organisatie methoden ontwikkeld in Finland wereldwijd actief in meer

Nadere informatie