Risico-indicatoren pleegzorg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Risico-indicatoren pleegzorg"

Transcriptie

1 Risico-indicatoren pleegzorg Inspectie Jeugdzorg Utrecht, april 2012

2 2

3 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Ontwikkeling risico-indicatoren pleegzorg... 5 Hoofdstuk 2 Uitgangspunten... 7 Hoofdstuk 3 Risicomodel... 9 Hoofdstuk 4 Toelichting op de risico-indicatoren

4 4

5 Hoofdstuk 1 Ontwikkeling risico-indicatoren pleegzorg Inleiding De Inspectie Jeugdzorg werkt risico-gebaseerd, net zoals andere inspecties in Nederland. Voor de residentiële jeugdzorg en bureau jeugdzorg zijn al risico-indicatoren beschikbaar. De instellingen die residentiële jeugdzorg bieden en de bureaus jeugdzorg beantwoorden eens per twee jaar een reeks vragen. Op grond van de antwoorden op deze vragen berekent de inspectie de scores op de onderliggende risico-indicatoren. De scores van de risico-indicatoren vormen samen het profiel van risico-indicatoren van een instelling. Op grond van dit risicoprofiel besluit de inspectie al dan niet nader onderzoek naar de kwaliteit van de geboden zorg uit te voeren 1. Risico-indicatoren voor de pleegzorg Voor de aanbieders van pleegzorg zijn in 2011/ 2012 risico-indicatoren ontwikkeld. Pleegzorg is een vorm van zorg waarin pleegouders het pleegkind verblijf, verzorging en vervanging van de oorspronkelijke opvoedingssituatie bieden, in combinatie met professionele begeleiding van het pleegkind, de pleegouders en de ouders door een hulpverleningsinstelling. Aanbieders van pleegzorg zijn verantwoordelijk voor het bieden van een goede begeleiding van het pleeggezin en het pleegkind tijdens het verblijf van een kind in het pleeggezin. Tevens dient de aanbieder van pleegzorg ervoor te zorgen dat het pleeggezin een veilige plek is voor het kind; het kind krijgt in het pleeggezin een goede en veilige verzorging, opvoeding en indien nodig behandeling. De risico-indicatoren geven een indicatie van een mogelijk vergroot risico voor pleegkinderen op een niet-veilige situatie gebaseerd op het functioneren van de aanbieder van pleegzorg. De risico-indicatoren zijn gericht op zaken die wijzen op, of bijdragen aan een verhoogd risico op niet-veilige situaties voor pleegkinderen. De keuze van risico-indicatoren is mede gebaseerd op gesprekken met cliënten en pleegouders vertegenwoordigd door de LOPOR en de NVP, deskundigen op het gebied van de pleegzorg en instellingen die pleegzorg aanbieden. Centraal stond de vraag wat kunnen pleegzorgaanbieders doen om het risico op een niet-veilig verblijf van een kind in een pleeggezin te minimaliseren. De risico-indicatoren zijn geconcretiseerd in een vragenlijst voor pleegzorgaanbieders. Een eerste versie van de vragenlijst is aan drie aanbieders van pleegzorg voorgelegd en mede op grond van hun reacties is de definitieve vragenlijst gemaakt. Leeswijzer In hoofdstuk 2 staan de uitgangspunten die de inspectie heeft gehanteerd bij het opstellen van de risico-indicatoren. In hoofdstuk 3 staat een beschrijving van het risicomodel. In hoofdstuk 4 staat een overzicht van de risico-indicatoren en een toelichting op elke risico-indicator. 1 Zie Reedijk en Nieuwhuis (2011). Inspectie Jeugdzorg baseert toezicht op risicoanalyse. Jeugd en Co Kennis (3), p Te downloaden op zoekwoord: risicoanalyse. 5

6 6

7 Hoofdstuk 2 Uitgangspunten In dit hoofdstuk beschrijven we de uitgangspunten voor het werken met risico-indicatoren bij aanbieders van pleegzorg. Het belangrijkste uitgangspunt is dat een indicator informatie geeft over een aspect van het functioneren van een aanbieder van pleegzorg dat een risico vormt voor kinderen en jongeren bij de plaatsing en het verblijf in een pleeggezin. Ook is van belang dat de nieuwe werkwijze waar mogelijk een vermindering van de toezichtlast voor de aanbieder geeft. Dat houdt in dat gebruik wordt gemaakt van al bij de instellingen beschikbare gegevens en wordt aangesloten bij bestaande definities, registraties en verantwoordingsperiodes. De geraadpleegde pleegzorgaanbieders vinden de gekozen indicatoren betekenisvol. De keuze van de indicatoren is mede gebaseerd op het belang dat de medewerkers en/of de cliënten van pleegzorgaanbieders hieraan geven. De risico-indicatoren zijn voorlopig en nog in ontwikkeling. Het streven is om de kwaliteit en zeggingskracht van de indicatoren steeds te verbeteren. Er zijn zestien indicatoren, onderverdeeld in twee doelen, op grond waarvan de inspectie risico s meet. De interpretatie van een score op een risico-indicator is meestal gebaseerd op een norm die op grond van statistische berekening tot stand is gekomen. De score van een pleegzorgaanbieder wordt bijvoorbeeld vergeleken met landelijke gemiddelden/referentiegegevens. Soms is op inhoudelijke gronden een norm geformuleerd, bijvoorbeeld bij indicator zeven, waar de inspectie er vanuit gaat dat de pleegzorgbegeleider het kind alleen spreekt. De betrouwbaarheid van de door de pleegzorgaanbieder geleverde informatie bepaalt in hoge mate de betrouwbaarheid van de scores op de risico-indicatoren. De betrouwbaarheid wordt vergroot door het gebruik van heldere definities en eenduidige registratie. Om te voorkomen dat pleegzorgaanbieders die onvoldoende informatie leveren ten onrechte niet meegenomen worden in de analyse, benoemt de inspectie het onvoldoende informatie kunnen leveren ook als een risico. Een laatste uitgangspunt is dat zeggingskracht van een indicator boven meetbaarheid van een indicator gaat. Betekenisvolle indicatoren krijgen de voorkeur boven perfect te meten indicatoren. 7

8 8

9 Hoofdstuk 3 Risicomodel Hieronder vindt u een toelichting op het risicomodel en een overzicht van de gekozen risicoindicatoren. Toelichting risicomodel Het hoofddoel van de pleegzorg is een geslaagde plaatsing en een gezonde ontwikkeling van het kind. Voor de basis van dit risicomodel heeft de inspectie twee onderliggende doelen gekozen: 1. De pleegzorgaanbieder zorgt voor een goede begeleiding van het pleeggezin tijdens het verblijf van het kind in het pleeggezin. 2. De pleegzorgaanbieder zorgt dat het pleeggezin een veilige plek is voor het kind. De twee doelen vormen een nadere uitwerking van het begrip veiligheid tijdens de plaatsing en het verblijf van kinderen in een pleeggezin. Ze zijn gebaseerd op de missie van de Inspectie Jeugdzorg: De inspectie ziet toe op de kwaliteit van de jeugdzorg en op de naleving van de wetgeving. De Inspectie Jeugdzorg stimuleert met haar toezicht de voorzieningen tot goede en veilige verzorging, opvoeding en behandeling van kinderen in de jeugdzorg en de ondersteuning van ouders en verzorgers van die kinderen. De inspectie draagt er met haar toezicht toe bij dat de samenleving er op kan vertrouwen dat kinderen en ouders op tijd en op maat de hulp en zorg krijgen van de instellingen en de professionals in de jeugdzorg. De inspectie zorgt voor een onafhankelijk oordeel over de kwaliteit van de jeugdzorg dat relevant is voor de professional, de instelling en de overheid en dat helpt bij het verbeteren van de jeugdzorg. Elk doel wordt gemeten via drie clusters, die op hun beurt zijn opgebouwd uit een aantal indicatoren. De inspectie verwacht dat informatie uit de risico-indicatoren een indicatie geeft over de mate waarin de pleegzorgaanbieder ervoor zorgt dat pleegzorgbegeleiders het pleeggezin en de pleegkinderen goed begeleidt en ten tweede, dat het pleeggezin een veilige plek is voor het kind. 9

10 De indicatoren Doel I: De pleegzorgaanbieder zorgt voor een goede begeleiding van het pleeggezin en pleegkinderen tijdens het verblijf van het kind in het pleeggezin. A. Stabiliteit personeel 1) Personeelsverloop 2) Ziekteverzuim B. Kwaliteit personeel 3) Bijscholing pleegzorgwerkers 4) Instrument inschatting veiligheid C. Kwaliteit contact 5) Contact bureau jeugdzorg- pleegzorgbegeleider 6) Contact pleeggezin- pleegzorgbegeleider 7) Contact kind- pleegzorgbegeleider 8) Contact kind- vertrouwenspersoon Doel II: De pleegzorgaanbieder zorgt dat het pleeggezin een veilige plek is voor het kind. D. Kwaliteit pleegouders 9) Geschiktheid specialistische pleegouders 10) Geschiktheid netwerkpleegouders E. Stabiliteit plaatsing 11) Aantal verplaatsingen 12) Behoeften kind als uitgangspunt 13) Betaling netwerkpleeggezin F. Kwaliteit perspectief bieden 14) Helderheid over terugplaatsing bij biologische ouders 15) Voortijdige beëindiging plaatsing 16) Vervolg bij crisisplaatsing 10

11 Hoofdstuk 4 Toelichting op de risico-indicatoren In dit hoofdstuk vindt u een toelichting op de definiëring van de verschillende types pleegzorg en vervolgens een toelichting op alle risico-indicatoren. Per indicator staat de naam van de indicator vermeld, gevolgd door een omschrijving en de vraagstelling zoals die is opgenomen in de vragenlijst voor de instelling. Toelichting op de verschillende types pleegzorg Binnen de pleegzorg zijn verschillende varianten pleegzorg beschikbaar en ook verschillende definities. Om ervoor te zorgen dat de vragenlijst helder is en eenduidig door pleegzorgaanbieders kan worden ingevuld, heeft de inspectie de verschillende types pleegzorg gedefinieerd. De inspectie onderscheidt drie types pleegzorg: de hulpverleningsvariant, de opvoedingsvariant en de specialistische pleegzorg 2. Onder de hulpverleningsvariant 3 verstaat de inspectie die pleegzorg waarbij de opvoedingsproblemen groot zijn, er nog geen opvoedingsbesluit 4 genomen is en er wordt geprobeerd de oorspronkelijke gezinssituatie te herstellen door intensief contact tussen biologische ouders en pleegouders en een nauwe samenwerking tussen hulpverleners. Het betreft zowel bestands- als netwerkpleeggezinnen. Onder de opvoedingsvariant verstaat de inspectie: het kind kan niet meer thuis wonen en er is een opvoedingsbesluit genomen. Doel is het creëren van continuïteit, opvoedingszekerheid en optimale ontwikkelkansen voor het pleegkind in een pleeggezin. Tot slot, onder specialistische pleegzorg 5 verstaat de inspectie dat er bij het kind sprake is van een verstoorde emotionele ontwikkeling. Het doel is het verminderen van de problematiek van het kind. De pleegouders zijn speciaal voor deze vorm geselecteerd, getraind en krijgen intensieve begeleiding ook door een kinderpsycholoog of een kinder- en jeugdpsychiater. A. Stabiliteit personeel Dit cluster bestaat uit twee indicatoren. De aanname is dat stabiliteit in het personeelsbestand van de pleegzorgaanbieder vereist is om medewerkers in staat te stellen continuïteit te bieden aan de begeleiding van het pleegkind en de pleeggezinnen. 2 Wat werkt in de pleegzorg, Nederlands Jeugdinstituut, Tot deze hulpverleningsvariant horen ook de kortdurende pleegzorg: noodopvang en crisisopvang, overbrugging, observatie, perspectief thuis. Het betreft enkel 24-uurs pleegzorg, dus geen deeltijd pleegzorg. 4 Het opvoedingsbesluit is een formeel moment waarop besloten wordt wie de dagelijkse opvoeding en verzorging van het kind in de toekomst gaan uitvoeren. Het is een besluit dat nog door de rechter getoetst moet worden. Het kind kan langdurig bij een pleeggezin geplaatst worden, terug naar huis gaan of aangewezen zijn op andere zorg. 5 Deze vorm van pleegzorg wordt ook wel aangeduid als 'therapeutische pleegzorg', intensieve pleegzorg, project intensieve pleegzorg (PIP), project gezinnen, `specialistische gezinnen, extra begeleiding, zorg op maat, Multi Dimensional Foster Care (MDFC). 11

12 Risico-indicator 1 Personeelsverloop Het percentage pleegzorgbegeleiders dat het afgelopen jaar de organisatie heeft verlaten. 1. Personeelsverloop onder pleegzorgbegeleiders in 2011 (opgenomen in de vragenlijst in de tabel met algemene cijfers). Risico-indicator 2 Ziekteverzuim Dat deel van de werktijd in een bepaalde aaneengesloten periode, dat verloren is gegaan wegens ongeschiktheid om te werken als gevolg van ziekte. Ziekteverzuim wordt zowel inclusief als exclusief zwangerschap gemeten. 2. Ziekteverzuim onder pleegzorgbegeleiders in 2011 (opgenomen in de vragenlijst in de tabel met algemene cijfers). B. Kwaliteit personeel Dit cluster bestaat uit twee indicatoren, de (bij)scholing van pleegzorgbegeleiders en een indicator die mede leidt tot het meten van de kwaliteit van de inschatting van de veiligheid van het kind in het pleeggezin. Risico-indicator 3 Bijscholing pleegzorgwerkers De pleegzorgbegeleiders zijn toegerust om hun taak goed uit te kunnen oefenen. Om hun taak goed uit te kunnen oefenen dient de pleegzorgbegeleider voldoende opgeleid te zijn. 3. Hoeveel procent van de pleegzorgwerkers heeft een training in het voeren van gesprekken met kinderen gevolgd? 4. Werken pleegzorgbegeleiders standaard met een methodiek waarin ze zijn geschoold? 12

13 Risico-indicator 4 Instrument inschatting veiligheid Om de veiligheid van het kind in de gaten te houden, gebruiken instellingen een betrouwbaar en valide instrument. Het gaat de inspectie erom dat een betrouwbaar instrument standaard wordt gebruikt, dan wel naar aanleiding van bepaalde gebeurtenissen in het leven van het kind of het gezin, zodat de instelling goed zicht houdt op de veiligheid van het kind. 5. Gebruikt de pleegzorgbegeleider in de praktijk een specifiek instrument om de veiligheid van het kind te bewaken? Voorbeelden van zo n instrument zijn: LIRIK, CARE, Veilig Thuis en de Checklijst veiligheid in het pleeggezin. 6. Voert de pleegzorgwerker bij de komst van een nieuwe partner, al dan niet in het pleeggezin wonend, een risicotaxatie uit? C. Kwaliteit contact Dit cluster bestaat uit vier indicatoren. Bij een plaatsing in een pleeggezin zijn veel betrokkenen die allemaal een eigen rol spelen. Hoe beter de contacten tussen deze betrokkenen zijn, hoe groter de kans dat het een succesvolle plaatsing voor het pleegkind is. De indicatoren in dit cluster beogen dit te meten. Risico-indicator 5 Contact bureau jeugdzorg - pleegzorgbegeleider De pleegzorgwerker heeft zicht op alle personen en instanties die betrokken zijn bij het kind en wisselt informatie uit met deze personen en instanties. In het belang van het pleegkind heeft de pleegzorgwerker zicht op alle voor het kind belangrijke personen, gebeurtenissen en instanties. Indien nodig handelt de pleegzorgbegeleider in afstemming met de medewerker van bureau jeugdzorg zodanig dat alle betrokkenen op het juiste moment de in het belang van het kind zijnde dingen doen. 7 Wat is gemiddeld de geschatte frequentie van het contact tussen de pleegzorgbegeleider en bureau jeugdzorg in de hulpverleningsvariant? 8 Komen de onderwerpen, contact tussen pleegkind en broers en zussen en betrokkenheid van ouders en kind, planmatig aan de orde? 13

14 Risico-indicator 6 Contact pleeggezin - pleegzorgbegeleider Bij plaatsing in een pleeggezin bewaakt de pleegzorgbegeleider de veiligheid van het kind op gezette tijden. Als een kind langdurig in een pleeggezin is geplaatst, de zogenaamde opvoedingsvariant, dan bestaat het risico dat de aandacht voor de veiligheid van het kind verslapt. Het blijft belangrijk om systematisch en op gezette tijden de veiligheid van het kind te monitoren. 9 Hoe vaak brengt de pleegzorgbegeleider gemiddeld een bezoek aan het pleeggezin (opvoedingsvariant)? Risico-indicator 7 Contact kind - pleegzorgbegeleider Als de pleegzorgwerker op bezoek komt, is het ook van belang dat de pleegzorgwerker zo goed mogelijk een betrouwbaar beeld krijgt van de situatie van het kind. Daarom vindt de inspectie het belangrijk dat de pleegzorgwerker het kind ook alleen spreekt en bijvoorbeeld de slaapkamer van het kind ziet. 10 Hoe vaak spreekt de pleegzorgbegeleider het kind alleen? 11 Hoe vaak ziet de pleegzorgbegeleider de slaapkamer van het kind? Risico-indicator 8 Contact kind- vertrouwenspersoon Het is voor een kind dat in een pleeggezin is geplaatst belangrijk om met een onafhankelijke vertrouwenspersoon te kunnen spreken. Het kind, ouder dan twaalf jaar, dient daarom actief te worden geïnformeerd over de mogelijkheid van contact met een vertrouwenspersoon. 12 Informeert de pleegzorgbegeleider het kind actief over de aanwezigheid van een vertrouwenspersoon en in welke situaties het kind een beroep op hem kan doen? 13 Welk percentage van de pleegkinderen van 12 jaar en ouder heeft kennisgemaakt met de vertrouwenspersoon? D. Kwaliteit pleegouders Het cluster kwaliteit pleegouders bestaat uit twee risico-indicatoren, geschiktheid specialistische pleegouders en geschiktheid netwerkpleegouders. Beide indicatoren meten de mate waarin de instelling toetst of de pleegouders geschikt zijn om de zorg voor een pleegkind op zich te nemen. 14

15 Risico-indicator 9 Geschiktheid specialistische pleegouders De pleegouder is in staat om zorg te bieden aan een kind dat in dit specialistisch pleeggezin is geplaatst. De pleegouder dient in staat te zijn om zorg aan een kind te bieden met een verstoorde psycho-sociale ontwikkeling om te voorkomen dat het kind (voortijdig) overgeplaatst moet worden c.q. de continuïteit van de zorg onderbroken wordt. 14 Worden er criteria gehanteerd om te bepalen of de pleegouders geschikt zijn voor het bieden van specialistische pleegzorg? Risico-indicator 10 Geschiktheid netwerkpleegouders De pleegzorgaanbieder heeft binnen 13 weken na plaatsing van het kind in een netwerkpleeggezin bepaald of het gezin geschikt is. Plaatsing in een netwerkpleeggezin gebeurt vaak voordat er een (indicatie)besluit is genomen en de netwerkpleegouders door de pleegzorgaanbieder zijn getoetst op geschiktheid. Het is in het belang van het kind om zo snel mogelijk te onderzoeken of het netwerkpleeggezin geschikt is voor het kind. De toetsing van de geschiktheid van de netwerkpleegouders wijkt af van de toetsing van bestandspleegouders. Er dienen criteria te zijn die de veiligheid van het kind waarborgen. 15 In hoeveel procent (schatting) van de plaatsingen in een netwerkpleeggezin heeft de pleegzorgaanbieder binnen 13 weken een geschiktheidverklaring opgesteld? 16 Wordt er voor het bepalen van de geschiktheid van netwerkpleegouders een specifieke toets gebruikt die afwijkt van de toetsing bij bestandspleegouders? 17 Worden bij het bepalen van de geschiktheid van netwerkpleegouders de hiernavolgende zes criteria gehanteerd? (1) Openheid en duidelijkheid in het contact, (2) Samenwerken als team en het delen van ouderschap, (3) kinderen helpen een positieve kijk op zichzelf te ontwikkelen, (4) kinderen helpen hun gedrag te veranderen zonder ze pijn te doen, (5) het inschatten van de uitwerking die het pleegouderschap op de eigen situatie heeft, (6) veiligheid: pleegouders bieden een pleegkind een veilige leefomgeving (bron: E. Stabiliteit plaatsing Dit cluster, stabiliteit plaatsing, bestaat uit drie indicatoren: het aantal verplaatsingen, de problematiek van het kind als uitgangspunt nemen en de betaling van de pleegzorgvergoeding aan het netwerkgezin. Continuïteit en voorspelbaarheid zijn belangrijk voor een kind. Hoewel de 15

16 inspectie weet dat verplaatsingen soms niet te voorkomen zijn en nodig zijn om het kind de beste zorg te kunnen geven, is het uitgangspunt dat verplaatsingen tot een minimum beperkt moeten worden. Het doel van de indicatoren in dit cluster is te meten in hoeverre een instelling er in slaagt zoveel mogelijk continuïteit en voorspelbaarheid te organiseren voor de pleegkinderen die onder haar verantwoordelijkheid vallen. Risico-indicator 11 Aantal verplaatsingen Het aantal verplaatsingen van een kind wordt tot een minimum beperkt. Het is in het belang van het kind dat er zo min mogelijk verplaatsingen plaatsvinden, zodat er continuïteit in de opvoeding van het kind ontstaat en het kind niet steeds aan een nieuwe omgeving hoeft te wennen. Het aantal verplaatsingen kan mogelijk beperkt worden door een goede inschatting te maken van de situatie (problematiek biologische ouders, problematiek kind, match tussen kind en pleegouders). 18 Hoeveel verplaatsingen zijn er in het afgelopen jaar geweest van kinderen totdat er een definitief besluit is genomen tot een opvoedingsvariant (=opvoedingsbesluit) of terugplaatsing bij biologische ouders? Risico-indicator 12 Behoeften kind als uitgangspunt De beslissing om een kind in een specialistisch pleeggezin te plaatsen is gebaseerd op inzicht in de behoeften van het kind. Voor het welslagen van de plaatsing is het belangrijk dat er goed inzicht is in de problematiek van het kind. 19 Bij hoeveel kinderen heeft de pleegzorgaanbieder voorafgaand aan de plaatsing op grond van inzicht in de behoeftes van het kind een beslissing genomen het kind in een specialistisch pleeggezin te plaatsen? 20 Worden er criteria gehanteerd met betrekking tot de behoeftes van het kind om te bepalen of plaatsing in een specialistisch pleeggezin nodig is? 16

17 Risico-indicator 13 Betaling netwerkwerkpleeggezin De pleegzorgaanbieder betaalt binnen vier weken na ontvangst van het spoedbesluit van bureau jeugdzorg de pleegzorgvergoeding uit aan het netwerkpleeggezin. Plaatsing in een netwerkpleeggezin gebeurt vaak voordat er een spoedbesluit of indicatiebesluit is genomen door bureau jeugdzorg. Om financiële problemen bij het pleeggezin te voorkomen is een snelle uitbetaling van de financiële vergoeding belangrijk. 21 In hoeveel procent van de plaatsingen in een netwerkpleeggezin is binnen vier weken na ontvangst van het spoedbesluit van bureau jeugdzorg, de pleegzorgvergoeding aan het netwerkpleeggezin uitbetaald? F. Kwaliteit perspectief bieden Dit cluster bestaat uit drie indicatoren: terugplaatsing bij biologische ouders, voortijdige beëindiging plaatsing en het vervolg bij crisisplaatsing. Net als bij het cluster stabiliteit plaatsing heeft dit cluster tot doel te meten in hoeverre de instelling pleegkinderen een voorspelbaar hulpverleningstraject bieden. Daarnaast meten de indicatoren in dit cluster ook de mate waarin een instelling er in slaagt zo snel mogelijk een helder perspectief te bieden aan de pleegkinderen. Risico-indicator 14 Helderheid over terugplaatsing bij biologische ouders Er is binnen één jaar duidelijkheid of het kind al dan niet teruggeplaatst wordt bij de biologische ouder(s). Deze indicator heeft betrekking op de hulpverleningsvariant binnen pleegzorg. Het is in de eerste plaats voor het kind belangrijk om zo snel mogelijk duidelijkheid te krijgen over al dan niet terugplaatsing bij biologische ouders. Daarnaast is het ook voor de biologische en pleegouders belangrijk om hier duidelijkheid over te krijgen. Bovendien is het belangrijk dat de biologische en pleegouders betrokken worden bij de besluitvorming. 22 Bij hoeveel procent van de plaatsingen is op tijd een inschatting gemaakt of het kind binnen één jaar na de uithuisplaatsing, teruggeplaatst kan worden bij de biologische ouder(s)? 17

18 Risico-indicator 15 Voortijdige beëindiging plaatsing Bureau jeugdzorg maakt vooraf een inschatting hoe lang een kind in een pleeggezin zal verblijven. Soms loopt dat anders. Dat kan allerlei oorzaken hebben. Voor de ontwikkeling van een kind is een voortijdige beëindiging echter een ongewenste situatie omdat het onverwacht is en daarmee ingrijpt op de voorspelbaarheid en het perspectief van het kind. 23 Bij hoeveel procent van de plaatsingen in specialistische pleegzorg is de plaatsing voortijdig beëindigd? 24 Geef aan in percentages waarom de behandeling/plaatsing in specialistische pleegzorg voortijdig is gestopt. Risico-indicator 16 Vervolg bij crisisplaatsing Er is binnen drie maanden na een crisisplaatsing in een pleeggezin een besluit genomen over het vervolg. Bureau jeugdzorg gaat tijdens de plaatsing in het crisispleeggezin na hoe de hulpverlening verder vorm moet krijgen. Het is voor de kinderen belangrijk dat zo snel mogelijk duidelijk is welke zorg zij nodig hebben en dat zij deze hulp krijgen. 25 Bij hoeveel procent van alle crisisplaatsingen is binnen drie maanden een besluit genomen over het vervolg? 26 Wat zijn redenen waarom er niet binnen drie maanden een besluit is genomen over het vervolg na de crisisplaatsingen? 18

Risico- indicatoren Maart 2014

Risico- indicatoren Maart 2014 Risicoindicatoren Maart 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Risico-indicatoren ambulante jeugdhulp 5 1.1 Risico-indicatoren 5 1.2 Toelichting op de risico-indicatoren 5 2. Risico-indicatoren bureaus jeugdzorg

Nadere informatie

Pleegzorg staat voor een combinatie van zo gewoon mogelijk opgroeien en professionele hulp.

Pleegzorg staat voor een combinatie van zo gewoon mogelijk opgroeien en professionele hulp. Perceel Pleegzorg 5a. Productbeschrijving en specifieke Eisen Definitie pleegzorg Onder pleegzorg wordt verstaan: een voorziening voor hulpverlening aan jeugdigen en hun ouders/gezin, waarbij tijdelijke

Nadere informatie

FACTSHEET PLEEGZORG 2012

FACTSHEET PLEEGZORG 2012 FACTSHEET PLEEGZORG 2012 In Nederland worden veel kinderen door familieleden of bekenden opgevoed wanneer dat door omstandigheden in de thuissituatie niet mogelijk is. Bij deze informele zorg is geen jeugdzorg-

Nadere informatie

Vragen risico-indicatoren voor pleegzorg

Vragen risico-indicatoren voor pleegzorg Vragen risico-indicatoren voor pleegzorg Vragenlijst onderdeel B V20160229 Pleegzorg Een pleeggezin neemt voor korte of langere tijd een kind op dat niet thuis kan wonen. De vragen gaan over 24-uurs pleegzorg,

Nadere informatie

Perceelbeschrijving Pleegzorg

Perceelbeschrijving Pleegzorg Perceelbeschrijving Pleegzorg Samenwerkende gemeenten Regio West Friesland Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer, Stede Broec Inhoud 1. Pleegzorg... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Wat

Nadere informatie

Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Beleidsanalyse van Rubicon Jeugdzorg

Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Beleidsanalyse van Rubicon Jeugdzorg Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Beleidsanalyse van Rubicon Jeugdzorg Inspectie jeugdzorg Utrecht, februari 2009 2 1. Aanleiding Het is de taak van pleegzorgaanbieders om er voor te zorgen

Nadere informatie

De kwaliteit van de Pleegzorg bij Leger des Heils Noord

De kwaliteit van de Pleegzorg bij Leger des Heils Noord De kwaliteit van de Pleegzorg bij Leger des Heils Noord Utrecht, februari 2015 1 Inspectie Jeugdzorg Motto Naar zichtbare kwaliteit in de jeugdhulp! Missie De Inspectie Jeugdzorg ziet toe op de kwaliteit

Nadere informatie

Risicoindicatoren. residentiële jeugdzorg, jeugdzorg plus en justitiële jeugdinrichtingen

Risicoindicatoren. residentiële jeugdzorg, jeugdzorg plus en justitiële jeugdinrichtingen Risicoindicatoren residentiële jeugdzorg, jeugdzorg plus en justitiële jeugdinrichtingen Inhoudsopgave Uitgangspunten 3 Risico-model 4 Risico-indicatoren 5 Toelichting op de indicatoren 6 2 Inspectie Jeugdzorg

Nadere informatie

Perceelbeschrijving 3 Pleegzorg

Perceelbeschrijving 3 Pleegzorg Perceelbeschrijving 3 Pleegzorg Samenwerkende gemeenten Friesland Achtkarspelen Ameland het Bildt Dantumadiel Dongeradeel Ferwerderadiel Franekeradeel De Friese Meren Harlingen Heerenveen Kollumerland

Nadere informatie

Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Beleidsanalyse van De Bascule, zorglijn Therapeutische pleegzorg

Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Beleidsanalyse van De Bascule, zorglijn Therapeutische pleegzorg Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Beleidsanalyse van De Bascule, zorglijn Therapeutische pleegzorg Inspectie jeugdzorg Utrecht, februari 2009 2 1. Aanleiding Het is de taak van pleegzorgaanbieders

Nadere informatie

Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Onderzoek bij Yorneo

Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Onderzoek bij Yorneo Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Onderzoek bij Yorneo Inspectie jeugdzorg Utrecht, februari 2009 2 Inspectie jeugdzorg Samenvatting De Inspectie jeugdzorg heeft in de tweede helft van 2008

Nadere informatie

Parlan heeft verschillende vormen van jeugdzorg, van licht tot zwaar:

Parlan heeft verschillende vormen van jeugdzorg, van licht tot zwaar: Pleegzorg bij Parlan Parlan is een organisatie voor Jeugd en opvoedhulp in Noord-Holland. Het werkgebied van Parlan omvat drie regio s, de regio Kop van Noord-Holland, de regio West-Friesland en de regio

Nadere informatie

Zorg voor een kind van familie of bekende

Zorg voor een kind van familie of bekende Zorg voor een kind van familie of bekende Netwerkpleegzorg Folder bestemd voor: netwerk pleegouders 0-18 jaar U neemt de zorg voor een kind van een familielid of bekende (tijdelijk) over. Dat noemen we

Nadere informatie

Pleegzorg Kompaan en De Bocht

Pleegzorg Kompaan en De Bocht Pleegzorg Kompaan en De Bocht Informatie voor mensen die mogelijk pleegouder willen worden Pleegzorg Kompaan en De Bocht (2012) 3 april 2012 Pleegzorg Kompaan en De Bocht (2012) 2 Inhoud 1. Wat is pleegzorg?

Nadere informatie

Verbetering rechtspositie pleegouders

Verbetering rechtspositie pleegouders Verbetering rechtspositie pleegouders advies 14 mei 2009 1 2 Inhoudsopgave Samenvatting 5 Conclusies en aanbevelingen 7 1. Inleiding 9 2. Inhoudelijke opmerkingen bij het conceptwetsvoorstel 11 2.1 Apart

Nadere informatie

Bijlage 1-3 Bouwstenen Blok C1

Bijlage 1-3 Bouwstenen Blok C1 Nr Hoofdgroep Product beschrijving 1 Time-outvoorziening/ tussenvoorziening Time-outvoorziening/ tussenvoorziening 44A06 38520 0-18 Preventieve voorzieningen bedoeld voor jongeren die even tot rust moeten

Nadere informatie

Uw kind gaat naar een pleeggezin. Pleegzorg Parlan

Uw kind gaat naar een pleeggezin. Pleegzorg Parlan Uw kind gaat naar een pleeggezin Pleegzorg Parlan Voor u en uw zoon of dochter is een plaatsing in een pleeggezin een ingrijpende gebeurtenis. U zit waarschijnlijk vol met vragen en gevoelens en uw kind

Nadere informatie

Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Hertoets bij Pactum

Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Hertoets bij Pactum Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Hertoets bij Pactum Inspectie jeugdzorg Utrecht, januari 2010 2 Inspectie jeugdzorg p~ãéåî~ííáåö= Naar aanleiding van de uitkomsten van een eerder pleegzorgonderzoek

Nadere informatie

INFORMATIE VOOR ASPIRANT PLEEGOUDERS. Pleegzorg bij De Rading

INFORMATIE VOOR ASPIRANT PLEEGOUDERS. Pleegzorg bij De Rading INFORMATIE VOOR ASPIRANT PLEEGOUDERS Pleegzorg bij De Rading Ieder kind heeft het recht om op te groeien in een gezin. Soms zijn de problemen thuis zo groot, dat het beter is als een kind tijdelijk of

Nadere informatie

Pleegouder worden. een zorgvuldige voorbereiding

Pleegouder worden. een zorgvuldige voorbereiding Pleegouder worden een zorgvuldige voorbereiding De keuze om pleegouder te worden, is een ingrijpende stap. Een pleegouder is de opvoeder van een kind van een ander. Er komt een kind bij in het gezin of

Nadere informatie

Toetsingskader Nieuwe toetreders jeugdhulp

Toetsingskader Nieuwe toetreders jeugdhulp Toetsingskader Nieuwe toetreders jeugdhulp Utrecht, november 2015 Dit is een uitgave van: Inspectie Jeugdzorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie

Nadere informatie

Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Onderzoek bij Xonar

Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Onderzoek bij Xonar Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Onderzoek bij Xonar Inspectie jeugdzorg Utrecht, februari 2009 2 Inspectie jeugdzorg Samenvatting De Inspectie jeugdzorg heeft in de tweede helft van 2008 landelijk

Nadere informatie

Aanbevelingen bij de Beleidsvisie Kind in de Pleegzorg. I. Aanpassing van kinderbeschermingswetgeving

Aanbevelingen bij de Beleidsvisie Kind in de Pleegzorg. I. Aanpassing van kinderbeschermingswetgeving Aanbevelingen bij de Beleidsvisie Kind in de Pleegzorg Toelichting: De aanbevelingen zijn bedoeld om op korte termijn effect te sorteren, maar zijn soms zo ingrijpend dat wetswijziging noodzakelijk is.

Nadere informatie

Perceelbeschrijving. VERBLIJF Perceel moet nog aanpast worden met residentieel en crisisopvang. Samenwerkende gemeenten Holland Rijnland:

Perceelbeschrijving. VERBLIJF Perceel moet nog aanpast worden met residentieel en crisisopvang. Samenwerkende gemeenten Holland Rijnland: Perceelbeschrijving VERBLIJF Perceel moet nog aanpast worden met residentieel en crisisopvang Samenwerkende gemeenten Holland Rijnland: Alphen aan den Rijn Hillegom Kaag en Braassem Katwijk Leiden Leiderdorp

Nadere informatie

Perceelbeschrijving Pleegzorg 2016

Perceelbeschrijving Pleegzorg 2016 Perceelbeschrijving Pleegzorg 2016 Samenwerkende gemeenten regio West-Friesland Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer, Stede Broec Perceelbeschrijving Pleegzorg Pagina 1 van 6 Inhoud

Nadere informatie

Werkbladen. Wat werkt in de pleegzorg?

Werkbladen.  Wat werkt in de pleegzorg? Werkbladen www.nji.nl/watwerkt Wat werkt in de pleegzorg? Wat werkt in de pleegzorg? Het Nederlands Jeugdinstituut beschrijft in de publicatie Wat werkt in de pleegzorg? wat er uit wetenschappelijk onderzoek

Nadere informatie

Samenvatting Het draait om het kind

Samenvatting Het draait om het kind Samenvatting Het draait om het kind Visie op monitoring in de opvoedingsvariant van pleegzorg Inleiding Aangezien de pleegzorg een onvoldoende geobjectiveerd overzicht heeft van hoe het met de jeugdige

Nadere informatie

Algemene informatie over Parlan en pleegzorg

Algemene informatie over Parlan en pleegzorg Algemene informatie over Parlan en pleegzorg Parlan is een organisatie voor Jeugd en opvoedhulp in Noord-Holland. Het werkgebied van Parlan omvat drie regio s, de regio Kop van Noord-Holland, de regio

Nadere informatie

Inkoophandreiking Pleegzorg

Inkoophandreiking Pleegzorg Inkoophandreiking Pleegzorg Deze inkoophandreiking geeft informatie aan de gemeenten over de inhoud en inkoop van pleegzorg. Naast deze inkoophandreiking is er een modelovereenkomst en een programma van

Nadere informatie

Richtlijn netwerkpleegzorg gemeente - pleegzorgaanbieders

Richtlijn netwerkpleegzorg gemeente - pleegzorgaanbieders Richtlijn netwerkpleegzorg gemeente - s 07-12-2015 Colofon Tekst: Aan de inhoud van deze richtlijn kunnen geen rechten worden ontleend. Ingangsdatum: Beschrijving van de uitgangspunten, samenwerking en

Nadere informatie

Stichting Overijsselse Pleegouders

Stichting Overijsselse Pleegouders STICHTINGSPLAN Stichting Overijsselse Pleegouders Huidige naam is: Stichting Pleegouders Overijssel Pagina 1/8 Inhoudsopgave 0. Inleiding... 3 1. Uitgangspunten Overijsselse Pleegouders... 4 1.1. Problematiek

Nadere informatie

PLEEGCONTRACT. Adres : Postcode en plaats : : 088 1240000 (tijdens kantooruren)

PLEEGCONTRACT. Adres : Postcode en plaats : : 088 1240000 (tijdens kantooruren) PLEEGCONTRACT Pleegzorgaanbieder : Parlan jeugd- en opvoedhulp Afdeling : Pleegzorg Telefoon : 088 1240000 (tijdens kantooruren) Telefoon bereikbaarheid : 06 53815038 (buiten kantooruren) Regiomanager

Nadere informatie

Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Onderzoek bij Spirit

Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Onderzoek bij Spirit Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Onderzoek bij Spirit Inspectie jeugdzorg Utrecht, februari 2009 2 Inspectie jeugdzorg Samenvatting De Inspectie jeugdzorg heeft in de tweede helft van 2008

Nadere informatie

Pleegzorg en De Rading; informatie voor aspirant pleegouders

Pleegzorg en De Rading; informatie voor aspirant pleegouders Pleegzorg en De Rading; informatie voor aspirant pleegouders Pleegzorg en De Rading; Ieder kind heeft het recht om op te groeien in een gezin. Soms zijn er thuis problemen en is het beter als een kind

Nadere informatie

Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Onderzoek bij Horizon

Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Onderzoek bij Horizon Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Onderzoek bij Horizon Inspectie jeugdzorg Utrecht, februari 2009 2 Inspectie jeugdzorg Samenvatting De Inspectie jeugdzorg heeft in de tweede helft van 2008

Nadere informatie

Richtlijn netwerkpleegzorg gemeente - pleegzorgaanbieders

Richtlijn netwerkpleegzorg gemeente - pleegzorgaanbieders Richtlijn netwerkpleegzorg gemeente - pleegzorgaanbieders Colofon Aan de inhoud van deze richtlijn kunnen geen rechten worden ontleend. Ingangsdatum: april 2016 Beschrijving van de uitgangspunten, samenwerking

Nadere informatie

In overleg met de toeleider worden noodzaak en vorm van overbruggingszorg besproken en indien nodig- gerealiseerd.

In overleg met de toeleider worden noodzaak en vorm van overbruggingszorg besproken en indien nodig- gerealiseerd. Programma van Eisen A. Raamwerk Programma van Eisen Functie Pleegzorg Levering van de zorg 1. Termijn Na aanmelding bij de pleegzorgaanbieder wordt direct gestart met het plaatsingsproces, hetzij binnen

Nadere informatie

Checklist kwaliteit ONDERSTEUNINGSAANBOD VOOR PLEEGOUDERS

Checklist kwaliteit ONDERSTEUNINGSAANBOD VOOR PLEEGOUDERS Checklist kwaliteit ONDERSTEUNINGSAANBOD VOOR PLEEGOUDERS Eind 2015 hebben Stichting Pionn en de Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen (NVP) in opdracht van Stichting Kinderpostzegels een onderzoek

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 31 839 Jeugdzorg Nr. 64 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR JEUGD EN GEZIN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 13 juli 2010

Nadere informatie

Zicht op veiligheid kind bij start netwerkpleegzorg. Rapportage implementatie protocol netwerkpleegzorg

Zicht op veiligheid kind bij start netwerkpleegzorg. Rapportage implementatie protocol netwerkpleegzorg Zicht op veiligheid kind bij start netwerkpleegzorg Rapportage implementatie protocol netwerkpleegzorg Inspectie Jeugdzorg Utrecht, maart 2012 Pagina 2 van 16 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding... 5 Hoofdstuk

Nadere informatie

PLEEGZORGCONTRACT. Naam instelling : Naam pleegzorgbegeleider : Adres : Postcode : Plaats : Tel. : Fax : E-mail : Pleegouder(s):

PLEEGZORGCONTRACT. Naam instelling : Naam pleegzorgbegeleider : Adres : Postcode : Plaats : Tel. : Fax : E-mail : Pleegouder(s): PLEEGZORGCONTRACT De Rading stelt het zeer op prijs dat u zich als pleegouder beschikbaar heeft gesteld. Zonder pleegouders is het voor De Rading niet mogelijk om kinderen een pleeggezin te bieden. Aan

Nadere informatie

Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Onderzoek bij De Rading

Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Onderzoek bij De Rading Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Onderzoek bij De Rading Inspectie jeugdzorg Utrecht, februari 2009 2 Inspectie jeugdzorg Samenvatting De Inspectie jeugdzorg heeft in de tweede helft van 2008

Nadere informatie

De kwaliteit van de pleegzorg bij Leger des Heils Gelderland

De kwaliteit van de pleegzorg bij Leger des Heils Gelderland De kwaliteit van de pleegzorg bij Leger des Heils Gelderland Utrecht, juli 2015 1 Inspectie Jeugdzorg Motto Naar zichtbare kwaliteit in de jeugdhulp! Missie De Inspectie Jeugdzorg ziet samen met de Inspectie

Nadere informatie

Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming Pleegzorg en meer

Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming Pleegzorg en meer Stichting Overijsselse Pleegouders, Nijverdal 10 november 2016 Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming Pleegzorg en meer Mariska de Baat Adviseur Pleegzorg, Nederlands Jeugdinstituut Kennismaken Pleegouders?

Nadere informatie

Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Onderzoek bij Flexus

Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Onderzoek bij Flexus Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Onderzoek bij Flexus Inspectie jeugdzorg Utrecht, februari 2009 2 Inspectie jeugdzorg Samenvatting De Inspectie jeugdzorg heeft in de tweede helft van 2008

Nadere informatie

INFORMATIE VOOR VERWIJZERS. Pleegzorg Visie op perspectief

INFORMATIE VOOR VERWIJZERS. Pleegzorg Visie op perspectief INFORMATIE VOOR VERWIJZERS Pleegzorg Visie op perspectief Of een gezin met problemen nu thuis of buitenshuis hulp krijgt, de veiligheid van een kind is wat vóór alles gaat. Altijd. Wanneer je als hulpverlener

Nadere informatie

Praktijkonderzoek Netwerkpleegzorg

Praktijkonderzoek Netwerkpleegzorg Praktijkonderzoek Netwerkpleegzorg De toepassing van het schematisch protocol netwerkpleegzorg door de bureaus jeugdzorg en de landelijk werkende instellingen Inspectie Jeugdzorg Utrecht, juni 2013 Samenvatting

Nadere informatie

Risico-indicatoren voor de residentiële jeugdzorg

Risico-indicatoren voor de residentiële jeugdzorg Doel 1 Het personeel ondersteunt de jongere in zijn ontwikkeling Risico-indicatoren voor de residentiële jeugdzorg Indicatoren voor provinciale residentiële jeugdzorg, gesloten jeugdzorg en justitiële

Nadere informatie

Procedure pleegzorg Bestandspleegzorg pleegouderbestand Netwerkpleegzorg

Procedure pleegzorg Bestandspleegzorg pleegouderbestand Netwerkpleegzorg Procedure pleegzorg Er zijn twee manieren waarop aspirant pleegouders in contact kunnen komen met pleegzorg. Dit kan via bestandspleegzorg of via netwerkpleegzorg. Bestandspleegzorg Iemand die geïnteresseerd

Nadere informatie

Samen de schouders eronder

Samen de schouders eronder LECTORAAT JEUGD - KENNISCENTRUM GEZONDHEID & WELZIJN Samen de schouders eronder Visie Rapportage Handreiking Toolkit Visie rapportage handreiking toolkit Windesheim zet kennis in werking Samen de schouders

Nadere informatie

Reactie van de Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen ( NVP) op het conceptwetsvoorstel Jeugdwet

Reactie van de Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen ( NVP) op het conceptwetsvoorstel Jeugdwet Utrecht, 17 oktober 2012 Betreft: Internetconsultatie Jeugdwet Reactie van de Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen ( NVP) op het conceptwetsvoorstel Jeugdwet Algemeen. Positionering pleegouders en

Nadere informatie

PLEEGZORGCONTRACT Pleegoudervoogd

PLEEGZORGCONTRACT Pleegoudervoogd PLEEGZRGCNTRACT Pleegoudervoogd De Rading stelt het zeer op prijs dat u zich als pleegouder beschikbaar heeft gesteld. Zonder pleegouders is het voor De Rading niet mogelijk om kinderen een pleeggezin

Nadere informatie

Wennen in een pleeggezin

Wennen in een pleeggezin Vraag 15 RESULTATEN DATUM: info@pleegzorgpanel.nl Wennen in een pleeggezin In 2010 hebben 24.150 kinderen voor korte of langere tijd in een pleeggezin gewoond. Sommige kinderen woonden toen al in een pleeggezin,

Nadere informatie

Modules Jeugdzorg. Gezinsopvang. Centra voor Wonen, Zorg en Welzijn Noord Kwinkenplein 10-A, 9712 GZ Groningen Tel , Fax.

Modules Jeugdzorg. Gezinsopvang. Centra voor Wonen, Zorg en Welzijn Noord Kwinkenplein 10-A, 9712 GZ Groningen Tel , Fax. Modules Jeugdzorg Gezinsopvang Observatie in pleeggezinnen voor kinderen van 0-12 jaar INHOUD Visie De (CWZW Noord) wil jonge kinderen die in een crisissituatie verkeren en (tijdelijk) niet meer thuis

Nadere informatie

Veldnorm Netwerkpleegzorg Jeugdbescherming - Pleegzorgaanbieders

Veldnorm Netwerkpleegzorg Jeugdbescherming - Pleegzorgaanbieders Veldnorm Netwerkpleegzorg Jeugdbescherming - Pleegzorgaanbieders Beschrijving van de uitgangspunten, samenwerking en werkwijze bij plaatsingen in het netwerk bij gezinsproblemen door Jeugdbescherming en

Nadere informatie

De Wet op de Jeugdzorg in grote lijnen

De Wet op de Jeugdzorg in grote lijnen De Wet op de Jeugdzorg in grote lijnen De cliënt staat centraal Onder cliënt verstaat de Wet: een jeugdige, zijn ouders of stiefouder of anderen die de jeugdige als behorend tot hun gezin verzorgen en

Nadere informatie

Vraag 6: taken en verantwoordelijkheden van de gezinsvoogd

Vraag 6: taken en verantwoordelijkheden van de gezinsvoogd VRAAG 6 DATUM: 8 sept 2010 RESULTATEN info@pleegzorgpanel.nl Vraag 6: taken en verantwoordelijkheden van de gezinsvoogd In januari en februari 2010 hebben 77 leden van het Landelijk Pleegzorg Panel vraag

Nadere informatie

Als uw kind onder toezicht gesteld wordt

Als uw kind onder toezicht gesteld wordt Als uw kind onder toezicht gesteld wordt Inhoud 3 > Als uw kind onder toezicht gesteld wordt 3 > Ondertoezichtstelling 4 > Maatregel van kinderbescherming 5 > De rol van de Raad 6 > De rechter 6 > De gezinsvoogd

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. 1. Inleiding

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. 1. Inleiding De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag Onderwerp Bijlage(n) Uw brief Nieuwe ontwikkelingen pleegzorg 1

Nadere informatie

RAPPORTAGE ONDERZOEK CLIËNTTEVREDENHEID Onderdeel Pleegzorg. november 2008, uitgevoerd door:

RAPPORTAGE ONDERZOEK CLIËNTTEVREDENHEID Onderdeel Pleegzorg. november 2008, uitgevoerd door: RAPPORTAGE ONDERZOEK CLIËNTTEVREDENHEID 2008 Onderdeel Pleegzorg november 2008, uitgevoerd door: www.xs2quality.nl info@xs2quality.nl ONDERDEEL: INHOUDSOPGAVE Pagina Inleiding 3 Onderdeel: Pleegkinderen

Nadere informatie

Zorglandschap jeugd Flevoland

Zorglandschap jeugd Flevoland Zorglandschap jeugd Flevoland Gebruik jeugdhulp met verblijf in de Flevolandse gemeenten Gegevens Centraal Bureau voor de Statistiek en Jeugdzorg Nederland (20) Gehanteerde definities Centraal Bureau voor

Nadere informatie

Bijlage 1. Algemene Voorwaarden behorende bij het pleegcontract Parlan * Overal waar pleegouders staat kan ook pleegouder worden gelezen.

Bijlage 1. Algemene Voorwaarden behorende bij het pleegcontract Parlan * Overal waar pleegouders staat kan ook pleegouder worden gelezen. Bijlage 1. Algemene Voorwaarden behorende bij het pleegcontract Parlan * Overal waar pleegouders staat kan ook pleegouder worden gelezen. De Algemene Voorwaarden regelen de formele en juridische afspraken

Nadere informatie

Pedagogische civil society: Gemeenschappelijke activiteiten van burgers rondom het grootbrengen van kinderen.

Pedagogische civil society: Gemeenschappelijke activiteiten van burgers rondom het grootbrengen van kinderen. Beleidsplan Onderdeel Vrij en niet vrij toegankelijke jeugdhulp In deze memo wordt nader in gegaan op de volgende onderwerpen: A. Eenduidige definiëring typen jeugdhulp B. Definiëring welke jeugdhulp wel

Nadere informatie

Pleegzorg. Informatie voor ouders/verzorgers

Pleegzorg. Informatie voor ouders/verzorgers Pleegzorg Informatie voor ouders/verzorgers Voor wie is pleegzorg bedoeld? Pleegzorg is een vervangende opvoedingssituatie voor kinderen van 0 tot 18 jaar in een gezin. Uw kind woont tijdelijk in een pleeggezin,

Nadere informatie

Perspectief in Pleegzorg:

Perspectief in Pleegzorg: Perspectief in Pleegzorg: hoe lang zoekend en hoe snel biedend? Peter van den Bergh Pleegzorg Laatste 20 jaar populair Verdubbeling van het aantal plaatsingen Weinig onderzoek naar effectiviteit Veel retrospectief

Nadere informatie

Rapport. Datum: 20 december 2010 Rapportnummer: 2010/364

Rapport. Datum: 20 december 2010 Rapportnummer: 2010/364 Rapport Datum: 20 december 2010 Rapportnummer: 2010/364 2 Klacht Zie onder bevindingen of volledige tekst voor de volledige tekst van het rapport. Beoordeling Zie onder bevindingen of volledige tekst voor

Nadere informatie

T O E L I C H T I N G V O O R L O P I G P L E E G Z O R G C O N T R A C T

T O E L I C H T I N G V O O R L O P I G P L E E G Z O R G C O N T R A C T T O E L I C H T I N G V O O R L O P I G P L E E G Z O R G C O N T R A C T Toelichting aanhef Contract en pleegouder(s) Het voorlopige pleegzorgcontract is een overeenkomst tussen de pleegzorgaanbieder

Nadere informatie

Als uw kind onder toezicht gesteld wordt

Als uw kind onder toezicht gesteld wordt Als uw kind onder toezicht gesteld wordt Inhoud 3 > Als uw kind onder toezicht gesteld wordt 3 > Ondertoezichtstelling 4 > Maatregel van kinderbescherming 5 > De rol van de Raad 6 > De rechter 6 > De gezinsvoogd

Nadere informatie

E 1.2 Reguliere pleegzorg, inclusief netwerkpleegzorg E 1.3 Crisispleegzorg E 2 Logeren/kortdurend verblijf

E 1.2 Reguliere pleegzorg, inclusief netwerkpleegzorg E 1.3 Crisispleegzorg E 2 Logeren/kortdurend verblijf E. Verblijf (gezinsvervangende opvang) Verblijf is bedoeld voor jeugdigen voor wie wonen in een (veilige) thuissituatie tijdelijk of langdurig niet mogelijk is. Aanbieders en lokale teams streven ernaar

Nadere informatie

Vraag 10: Grenzen in pleegzorg

Vraag 10: Grenzen in pleegzorg VRAAG 10 DATUM: 5 april 2011 RESULTATEN info@pleegzorgpanel.nl Vraag 10: Grenzen in pleegzorg Pleegzorg krijgt vorm door de inzet van de vele betrokkenen. Deze inzet heeft vanzelfsprekend zijn beperkingen

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Pleegzorg

Hoofdstuk 1 Pleegzorg Hoofdstuk 1 Pleegzorg Globaal zijn er twee manieren waarop u in contact komt met De Triangel en haar medewerkers: 1. Bestandpleegouder U maakt de keuze om pleegouder te worden en doorloopt het traject

Nadere informatie

Rapport. Rapport betreffende een klacht over het bestuur van Bureau Jeugdzorg Noord-Holland. Datum: 9 augustus 2011. Rapportnummer: 2011/240

Rapport. Rapport betreffende een klacht over het bestuur van Bureau Jeugdzorg Noord-Holland. Datum: 9 augustus 2011. Rapportnummer: 2011/240 Rapport Rapport betreffende een klacht over het bestuur van Bureau Jeugdzorg Noord-Holland. Datum: 9 augustus 2011 Rapportnummer: 2011/240 2 Klacht Verzoekster klaagt erover dat het bestuur van Bureau

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 23 mei Antwoord op Kamervragen. Geachte voorzitter,

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 23 mei Antwoord op Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EH Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag www.rijksoverheid.nl Uw

Nadere informatie

T oetsingskader voor toezicht naar Veilig Thuis in 2015

T oetsingskader voor toezicht naar Veilig Thuis in 2015 T oetsingskader voor toezicht naar Veilig Thuis in 2015 Utrecht, juni 2015 Motto Naar zichtbare kwaliteit in de jeugdhulp! Missie De Inspectie Jeugdzorg, de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Inspectie

Nadere informatie

AD JEUGD & OPV0EDHUIP

AD JEUGD & OPV0EDHUIP AD JEUGD & OPV0EDHUIP, REN Algemene Voorwaarden voor Pleegzorg Inleiding De Algemene Voorwaarden regelen de formele en juridische afspraken tussen pleegouder(s) en De Rading. Hierin zijn zaken en uitgangspunten

Nadere informatie

Colofon MEER KLEUR IN DE PLEEGZORG. een hart met ruimte

Colofon MEER KLEUR IN DE PLEEGZORG. een hart met ruimte Colofon Redactie en samenstelling: * Marjo Daniëls (Maecon Advies en Management) * Bestuur SMKK Deze brochure is mede mogelijk dankzij een financiële ondersteuning van de Provincie Limburg MEER KLEUR IN

Nadere informatie

Ongevraagd advies Jeugdplatform Amsterdam: huidige stand van zaken pleegzorg

Ongevraagd advies Jeugdplatform Amsterdam: huidige stand van zaken pleegzorg Amsterdam, 11 oktober 2016 Onderwerp: Advies van het Jeugdplatform Amsterdam over de Pleegzorg Geachte wethouder Kukenheim, Het afgelopen jaar (in de periode juni 2015 tot augustus 2016) hebben in Amsterdam

Nadere informatie

Prima Pleegzorg in beeld

Prima Pleegzorg in beeld Prima Pleegzorg in beeld 11 maart 2013 Workshop Congres Jeugd in Onderzoek Harm Damen Arno Derikx m.m.v. Marieke de Graaf en Coleta van Dam Workshop Opzet Achtergronden (10 minuten) Onderzoek (15 min)

Nadere informatie

Verbetering pleegzorg in Limburg

Verbetering pleegzorg in Limburg Verbetering pleegzorg in Limburg Prima Pleegzorg. Een kreet die u het komende jaar en in 2012 steeds vaker zult horen, als het gaat om de pleegzorg in Limburg en de pleegzorg die Rubicon jeugdzorg aanbiedt

Nadere informatie

Wat werkt in de pleegzorg?

Wat werkt in de pleegzorg? Wat werkt in de pleegzorg? 1 2012 Nederlands Jeugdinstituut Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op enige andere wijze

Nadere informatie

Als uw kind onder toezicht gesteld wordt

Als uw kind onder toezicht gesteld wordt Als uw kind onder toezicht gesteld wordt Inhoud 3 > Als uw kind onder toezicht gesteld wordt 4 > Maatregel van kinderbescherming 5 > De rol van de Raad 6 > De rechter 7 > De gezinsvoogd 8 > Wie doet wat

Nadere informatie

Bijlage x Uitwerking producten, doel en kwaliteit. A. Kennis en advies voor professionals (Christie)

Bijlage x Uitwerking producten, doel en kwaliteit. A. Kennis en advies voor professionals (Christie) Bijlage x Uitwerking producten, doel en kwaliteit A. Kennis en advies voor professionals (Christie) Dit product wordt niet gekoppeld aan een cliënt /resultaat B. Diagnostiek (Rosèl) /resultaat C. Begeleiding

Nadere informatie

PLEEGOUDER WORDEN BIJ ENTREA: SELECTIE EN VOORBEREIDING

PLEEGOUDER WORDEN BIJ ENTREA: SELECTIE EN VOORBEREIDING PLEEGOUDER WORDEN BIJ ENTREA: SELECTIE EN VOORBEREIDING informatie voor (nieuwe) pleeggezinnen Welkom! Entrea is blij met uw belangstelling voor het pleegouderschap en u staat voor de keus om u als pleeggezin

Nadere informatie

Aanpak: Bemoeizorg. Beschrijving

Aanpak: Bemoeizorg. Beschrijving Aanpak: Bemoeizorg De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: GGD West-Brabant

Nadere informatie

Rapport. Rapport betreffende een klacht over het bestuur van Bureau Jeugdzorg Noord-Holland. Datum: 8 augustus Rapportnummer: 2011/236

Rapport. Rapport betreffende een klacht over het bestuur van Bureau Jeugdzorg Noord-Holland. Datum: 8 augustus Rapportnummer: 2011/236 Rapport Rapport betreffende een klacht over het bestuur van Bureau Jeugdzorg Noord-Holland. Datum: 8 augustus 2011 Rapportnummer: 2011/236 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat het bestuur van Bureau Jeugdzorg

Nadere informatie

Informatie voor pleegouders over pleegoudervoogdij

Informatie voor pleegouders over pleegoudervoogdij Informatie voor pleegouders over pleegoudervoogdij Jeugd- en opvoedhulp 1 Voor pleegkinderen en pleegouders zijn bepaalde handelingen minder vanzelfsprekend dan in andere gezinnen. Zo is het in de meeste

Nadere informatie

Pleegzorg doe je samen

Pleegzorg doe je samen Kinderen mogen opgroeien in een gezin Pleegzorg doe je samen Informatie voor professionals Kinderen horen thuis, en als dat niet kan: zo thuis mogelijk. Met dit motto geven we bij Lindenhout vorm aan de

Nadere informatie

Inhoud. Er worden 13 richtlijnen ontwikkeld. Richtlijnen jeugdhulp? Richtlijnen: versterkend RICHTLIJNEN VOOR DE JEUGDHULP EN JEUGDBESCHERMING

Inhoud. Er worden 13 richtlijnen ontwikkeld. Richtlijnen jeugdhulp? Richtlijnen: versterkend RICHTLIJNEN VOOR DE JEUGDHULP EN JEUGDBESCHERMING Inhoud Richtlijnen Jeugdhulp en Jeugdbescherming Nienke Foolen (Nederlands Jeugdinstituut) Meike Koopman (Nederlands Jeugdinstituut) Pieter Jelle Moenandar (Hogeschoolvan Amsterdam) Voorstellen Korte quiz!

Nadere informatie

Toetsingskader Stap 2 voor toezicht naar Veilig Thuis

Toetsingskader Stap 2 voor toezicht naar Veilig Thuis Toetsingskader Stap 2 voor toezicht naar Veilig Thuis Utrecht, juli 2016 Motto Naar zichtbare kwaliteit in de jeugdhulp! Missie De Inspectie Jeugdzorg, de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Inspectie

Nadere informatie

Hulp voor jonge ouders. Informatie voor professionals

Hulp voor jonge ouders. Informatie voor professionals Hulp voor jonge ouders Informatie voor professionals Zorg voor kwetsbare meiden Meiden tussen de 16 en 27 jaar die zwanger zijn, of een kind hebben gekregen, kunnen terecht bij Vitree. Het gaat om kwetsbare

Nadere informatie

De kwaliteit van de Open residentiële jeugdhulp bij De Hoenderloo Groep onderdeel van Pluryn

De kwaliteit van de Open residentiële jeugdhulp bij De Hoenderloo Groep onderdeel van Pluryn De kwaliteit van de Open residentiële jeugdhulp bij De Hoenderloo Groep onderdeel van Pluryn Utrecht, Augustus 2016 1 Inspectie Jeugdzorg Motto Naar zichtbare kwaliteit in de jeugdhulp! Missie De Inspectie

Nadere informatie

Het verhaal van pleegzorg

Het verhaal van pleegzorg Het verhaal van pleegzorg Welke variatie in pleegzorg is er? Wat is pleegzorg en wat betekent het voor kinderen, ouders, pleegouders en gemeenten? Wat is pleegzorg? Pleegzorg betekent dat een kind gaat

Nadere informatie

Aanpak: Versterkt Verder. Beschrijving

Aanpak: Versterkt Verder. Beschrijving Aanpak: Versterkt Verder De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: MEE IJsseloevers

Nadere informatie

Risicomanagement bij onder toezicht gestelde kinderen Een notitie naar aanleiding van onderzoek van de Inspectie jeugdzorg oktober 2008

Risicomanagement bij onder toezicht gestelde kinderen Een notitie naar aanleiding van onderzoek van de Inspectie jeugdzorg oktober 2008 Risicomanagement bij onder toezicht gestelde kinderen Een notitie naar aanleiding van onderzoek van de Inspectie jeugdzorg oktober 2008 Inleiding De veiligheid van het kind is een van de belangrijkste

Nadere informatie

Een kinderbeschermingsmaatregel?

Een kinderbeschermingsmaatregel? Een kinderbeschermingsmaatregel? Stand van zaken naar aanleiding van het vervolgonderzoek naar de kwaliteit van de Bureaus Jeugdzorg en de Raad voor de Kinderbescherming bij de besluiten over een kinderbeschermingsmaatregel

Nadere informatie

Nieuwsbrief Pleegzorg

Nieuwsbrief Pleegzorg Nieuwsbrief Pleegzorg December 2014 Rubicon jeugdzorg In dit nummer Bericht van Clusterleider 2 Wat verandert er voor pleegzorg in 2015? 4 Nieuwsvoorziening Extranet 6 Bedankt! 6 Bijlagen: Uitnodiging

Nadere informatie

KWALITEITSKADER VEILIG THUIS ONDERDEEL: ZICHT OP VEILIGHEID

KWALITEITSKADER VEILIG THUIS ONDERDEEL: ZICHT OP VEILIGHEID Landelijk Netwerk Veilig Thuis KWALITEITSKADER VEILIG THUIS ONDERDEEL: ZICHT OP VEILIGHEID Utrecht, 1 juli 2016 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Kaders zicht op veiligheid voor Veilig Thuis... 4 2.1

Nadere informatie

Informatie voor ouders/verzorgers. Pleegzorg

Informatie voor ouders/verzorgers. Pleegzorg Informatie voor ouders/verzorgers Pleegzorg Voor wie is pleegzorg bedoeld? Pleegzorg is een vervangende opvoedingssituatie voor kinderen van 0 tot 18 jaar in een gezin. Uw kind woont tijdelijk in een pleeggezin,

Nadere informatie

vooruitkomen + Hulp na seksueel misbruik

vooruitkomen + Hulp na seksueel misbruik > vooruitkomen + Hulp na seksueel misbruik OUDERS & OPVOEDERS Als er binnen uw gezin sprake is van seksueel misbruik, heeft dat grote invloed. Er is veel verdriet, boosheid, wantrouwen en schuldgevoel.

Nadere informatie

Aanpak: Er op af aanpak vanuit zorgnetwerken. Beschrijving

Aanpak: Er op af aanpak vanuit zorgnetwerken. Beschrijving Aanpak: Er op af aanpak vanuit zorgnetwerken De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld

Nadere informatie