Hoofdstuk 1 Pleegzorg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hoofdstuk 1 Pleegzorg"

Transcriptie

1 Hoofdstuk 1 Pleegzorg Globaal zijn er twee manieren waarop u in contact komt met De Triangel en haar medewerkers: 1. Bestandpleegouder U maakt de keuze om pleegouder te worden en doorloopt het traject dat daarvoor is uitgestippeld. Wanneer u samen met De Triangel na de voorbereidingen besluit om pleegouder te worden, wordt u opgenomen in het bestand van De Triangel. U bent dan een bestandpleeggezin. 2. Netwerk-pleegouder U neemt door omstandigheden de zorg op u voor een kind van een bekende. Wanneer u aangemeld bent bij De Triangel, Centrum voor pleeggezinnen en het netwerkonderzoek is met positief resultaat doorlopen, wordt u erkend als pleeggezin. U bent dan netwerkpleeggezin. Beide vormen van pleegzorg kennen een eigen aanmeld- en begeleidingstraject en eigen methodieken. Wij zetten ze voor u op een rij. 1. Bestandpleegzorg Fase 1: Kennismaking met pleegzorg. Contactpersonen voor potentiële- en aspirant-pleegouders Wanneer u overweegt pleegouder te worden, kunt u bij de administratie van De Triangel documentatiemateriaal aanvragen of informeren naar de trainingsdata. Zolang u pleegouder-in-opleiding bent, lopen alle contacten via de STAP-trainer. Nadat u de training hebt afgerond en wacht op een plaatsing, is de matchingsfunctionaris uw aanspreekpunt. STAP-training Wanneer u besluit verder te onderzoeken of het pleegouderschap wat voor u is, kunt u zich aanmelden voor de zogenaamde STAP-training. U ontvangt een uitnodiging voor het volgen van de training via de STAP-trainers (ook wel voorbereiders genoemd). In een aantal avonden doorlopen zij met u dit voorbereidingstraject en laten u kennismaken met de vele aspecten van het pleegouderschap. Om een weloverwogen beslissing te kunnen nemen, laten de trainers u vooral goed naar uw persoonlijke beweegredenen en gezinsmogelijkheden kijken. Evaluatiegesprek Gedurende de STAP-training hebt u tweemaal een tussengesprek met uw trainer. Wanneer u aan het einde van de STAP-training kiest voor het pleegouderschap, volgt een eindgesprek met de trainer waarin de definitieve keuze gemaakt wordt om al dan niet pleegouder te worden. De trainer bespreekt met u welke variant van pleegzorg (zie hoofdstuk 1 pleegzorgvarianten) het beste bij uw gezin past. Ook twijfels en wijzigingen in het aanbod kunt u met uw trainer bespreken. Wanneer u eerder een pleegkind hebt opgevangen, maar tijdelijk geen pleegkind in huis hebt, kunt u ook voor informatie en vragen terecht bij uw ambulant hulpverlener. Voor een nieuw aanbod of bijplaatsingen zal hij u doorverwijzen naar de juiste persoon. Pleegwijzer April

2 Fase 2: Voorbereiding op de komst van een pleegkind. Nadat u officieel bent geaccepteerd als pleeggezin, kan er een pleegkind bij u geplaatst worden. Dit kan een enerverende tijd zijn, omdat het wachten op een plaatsing soms langer duurt dan u verwacht. Achter de schermen wordt intussen hard gewerkt om voor de aangemelde pleegkinderen een geschikt gezin te vinden. Matchingsfunctionaris De matchingsfunctionaris is op de hoogte van de behoeften van de aangemelde kinderen en van de beschikbare pleeggezinnen. Zij zoekt, samen met de behandelcoördinator, naar de meest geschikte combinatie van pleegkind en pleeggezin. Wanneer een plaatsing langer op zich laat wachten, houden de matchingsfunctionaris en de coördinator voorbereiding u op de hoogte van de voortgang. Matchingsprocedure Bureau Jeugdzorg en de ouders worden schriftelijk geïnformeerd over de beschikbaarheid van een pleeggezin. Beide partijen ontvangen een anoniem profiel van het pleeggezin en een bijgesloten akkoordverklaring. Het matchvoorstel wordt bij het Centrum voor Pleeggezinnen met de pleegouders, de casemanager van Bureau Jeugdzorg, de ambulant hulpverlener en de matchingsfunctionaris besproken. Tijdens het gesprek wordt een beeld geschetst van het kind en de situatie waarin het zich bevindt. U hoeft na het gesprek niet meteen aan te geven of u plaats heeft voor het kind. U kunt een afspraak met de matchingsfunctionaris maken om uw overwegingen door te geven. Als u heeft besloten om het kind bij u te laten wonen zult u samen met uw ambulant hulpverlener en/of de casemanager van Bureau Jeugdzorg kennismaken met de (crisispleeg)ouders en het kind(afhankelijk van de leeftijd). Een plaatsingsdatum wordt vastgesteld en u maakt bezoek- en logeerafspraken voor uw pleegkind zodat het kind gelijkmatig kan wennen aan u, uw gezin en de nieuwe omgeving. Bij crisisplaatsingen verloopt dit proces anders omdat er onvoldoende tijd is voor een uitgebreide kennismaking. Fase 3: Een pleegkind komt bij u wonen. Kennismaking Het besluit is genomen dat er een pleegkind in uw gezin wordt geplaatst. U gaat nu kennismaken met alle betrokken partijen. De matchingsfunctionaris stelt u voor aan uw ambulant hulpverlener. Deze neemt de begeleiding over. In deze periode wordt u verzocht het pleegcontract te ondertekenen, waarin u zich verplicht tot het goed uitvoeren van uw taken als pleegouder (zie ook hoofdstuk 12: rechten en plichten). Tevens wordt het hulpverleningsplan voor uw pleegkind met u besproken. Ambulant hulpverlener U krijgt een ambulant hulpverlener toegewezen die u en uw pleegkind vanaf nu zal begeleiden. De ambulant hulpverlener bespreekt de zaken die met u geregeld moeten worden (zie ook deel 2 van de pleegwijzer). Biologische ouders De ambulant hulpverlener nodigt u uit voor een kennismakingsgesprek met de biologische ouders van uw pleegkind. Meestal komt ook de casemanager ((gezins-)voogd) van de ouders mee. Pleegwijzer April

3 Pleegkind Samen met uw ambulant hulpverlener wordt een kennismakingstraject uitgezet voor uw pleegkind. U maakt bezoek- en logeerafspraken voor uw pleegkind, zodat het kind gelijkmatig kan wennen aan u, uw gezin en de nieuwe omgeving. Bij crisisplaatsingen verloopt dit proces anders, omdat hierbij onvoldoende tijd is voor een uitgebreide kennismaking. (zie ook hoofdstuk 1 pleegzorgvarianten) Voor de biologische ouders is de cliëntmanager het (eerste) aanspreekpunt bij De Triangel. Zodra bekend is dan hun kind in een pleeggezin geplaatst zal worden staat hij hen binnen 15 dagen te woord. Tevens begeleidt en informeert hij hen tot hun kind wordt geplaatst. De cliëntmanager legt de ouders globaal uit wat pleegzorg in (kan) houden. Daarna betrekt uw ambulant hulpverlener de ouders van uw pleegkind in het hulpverleningstraject aan hun kind. Fase 4: Het pleegkind woont bij u. Nu uw pleegkind bij u woont, kunt u voor de meeste vragen terecht bij uw ambulant hulpverlener. Deze Pleegwijzer kan eveneens veel vragen voor u beantwoorden. Met uw ambulant hulpverlener maakt u afspraken voor de langere termijn. Het hulpverleningsplan is hierbij de leidraad. De Triangel heeft een actieve PleegOuderRaad (POR). Zij kunnen u helpen met pleegzorgvragen en opmerkingen, of u in contact brengen met andere pleegouders (zie hoofdstuk 19: adressen en sites en hoofdstuk 17: belangenbehartiging). Opvoedingsbesluit Met ouders, kind (12+), pleegouders, casemanager/(gezins)voogd en pleegzorgbegeleider wordt er naar gestreefd, binnen een half jaar na uithuisplaatsing, een opvoedingsbesluit te nemen. Dit is een formeel moment waarop gezamenlijk besloten wordt wie de dagelijkse opvoeding en verzorging van het kind in de toekomst gaat uitvoeren. Dit besluit wordt vastgelegd in het hulpverleningsplan, dat door alle betrokkenen wordt ondertekend. Bij een ondertoezichtstelling of voogdijmaatregel ligt de eindverantwoordelijkheid voor het opvoedingsbesluit bij de (gezins)voogd. Bij een vrijwillige plaatsing hebben de ouders de laatste stem. Uw pleegkind ontvangt vanaf zijn 12de alle rapportages over hem rechtstreeks en moet deze voor akkoord of gezien tekenen. Als u van mening bent dat uw pleegkind de informatie uit de rapportages niet geheel zelfstandig kan lezen, begrijpen of verwerken, kunt u met uw ambulant hulpverlener bespreken hoe de informatie met uw pleegkind wel doorgenomen kan worden. Uw ambulant hulpverlener kan de uitleg geven, maar ook uzelf kunt daar een rol in spelen. Fase 5: Pleegzorg wordt beëindigd. Evaluatiegesprek Wanneer een pleegzorgsituatie eindigt, volgt een evaluatiegesprek met uw ambulant hulpverlener.. Vervolgens wordt besproken of, wanneer en voor welke pleegzorgvariant u weer beschikbaar bent. Wanneer u definitief stopt met pleegzorg hebt u een exitgesprek met uw ambulant hulpverlener.. Pleegwijzer April

4 2. Netwerkpleegzorg Binnen netwerkpleegzorg bestaan globaal 3 startsituaties. Afhankelijk van de startsituatie waarmee het kind wordt aangemeld bij De Triangel, wordt ingestapt op het traject voor de netwerkpleegzorg. 1. Uw pleegkind woont bij aanmelding al in uw (aspirant-) pleeggezin en u kunt en wilt voor hem blijven zorgen. 2. Uw pleegkind woont al in uw (aspirant-)pleeggezin en u kunt en/of wilt niet voor hem blijven zorgen. 3. Een pleegkind is aangemeld voor pleegzorg en er wordt in zijn sociale netwerk gezocht naar een pleeggezin. (Werven op de wachtlijst) Fase 1: Een kind van een bekende komt bij u wonen. Contactpersoon voor potentiële- en aspirant-netwerkpleegouders Netwerkpleegouder wordt u meestal onverwacht en plotseling. Bijvoorbeeld: een ouder wordt acuut opgenomen in het ziekenhuis/verpleeghuis; U springt in wanneer u ziet dat een kind verwaarloosd of mishandeld wordt en neemt het kind onder uw hoede of uw kleinkind blijft, na vele logeerpartijen, definitief bij u wonen omdat de ouders de opvoeding niet aankunnen. U dient altijd melding te maken van de gewijzigde verblijfplaats van een kind bij Bureau Jeugdzorg. Zij beoordelen wat er verder moet gebeuren. Een medewerker van Bureau Jeugdzorg wordt uw contactpersoon. Voor vragen over uw nog informele (zie hieronder voor formalisatieprocedure) pleegzorgsituatie kunt u bij hem terecht. Bureau Jeugdzorg zal de situatie gaan onderzoeken (of laat dit doen door de Raad voor de Kinderbescherming) en formuleert een indicatiebesluit. In dit besluit staat vermeld welke hulp het kind nodig heeft. Fase 2: Kennismaking met pleegzorg. Aanmelding Pleegzorg Als blijkt dat het voor het kind niet mogelijk is om thuis te wonen, kan Bureau Jeugdzorg besluiten om het kind aan te melden voor pleegzorg. Pas wanneer Bureau Jeugdzorg een indicatie afgeeft voor opname van het kind in een voorziening voor pleegzorg, wordt het kind aangemeld bij De Triangel. Bureau Jeugdzorg beoordeelt de vorm van pleegzorg (bv crisisplaatsing, korte time-out of langdurende pleegzorg). Bureau Jeugdzorg beslist eveneens of u wordt aangemeld als mogelijk netwerkpleeggezin voor het kind. U beslist uiteraard zelf of u pleegouder wilt worden. Als u geen netwerkpleegouder wilt of kunt worden/blijven, zal gezocht worden naar een ander aspirant pleeggezin, liefst binnen het netwerk. Ook kan uitgeweken worden naar een bestandspleeggezin dat ingeschreven staat bij De Triangel. U bent niet automatisch erkend pleegouder wanneer u voor een kind van een bekende zorgt en Bureau Jeugdzorg u aanmeldt als aspirant netwerkpleegouder bij De Triangel. Eerst wordt uw situatie grondig bekeken. Belangrijk onderdeel hiervan is het invullen van een medische verklaring en een verklaring van geen bezwaar. De Raad voor de Kinderbescherming eist de verklaring van geen bezwaar om de justitiële registers te mogen raadplegen. Deze verklaring is nodig voor alle personen van 12 jaar en ouder die op uw adres staan ingeschreven, dus ook uw eventuele pleegkinderen. De Raad geeft aan De Triangel door of er wel of geen akkoord gegeven wordt voor erkenning als pleegouder. Hierbij worden de redenen van toe- of afwijzing niet aan De Triangel doorgegeven. De Triangel dient zich te houden aan de uitspraak in de beschikking. Pleegwijzer April

5 Fase 3: Start onderzoekstraject. Startmodule netwerkpleegzorg Als u voor het kind van een bekende zorgt, meldt Bureau Jeugdzorg u en uw pleegkind aan bij De Triangel zodra de indicatie gesteld is. De Triangel neemt het dan over en zet de startmodule netwerkpleegzorg in. Deze module is bedoeld om binnen een tijdsbestek van 3 maanden te bekijken of u pleegouder kunt worden/blijven van het kind in kwestie. Als u vooraf al hebt aangegeven dat u niet wilt/kunt blijven zorgen voor uw pleegkind, wordt de startmodule ingezet met het pleeggezin dat zich aandient. Ook als u gedurende de startmodule aangeeft niet verder te willen/kunnen, wordt de startmodule met u eerder afgerond en zoekt De Triangel naar een vervolggezin. Startgesprek De ambulant hulpverlener of de casemanager van Bureau Jeugdzorg (degene die het kind en zijn ouders begeleidt) nodigt alle betrokkenen rondom het kind uit voor een startgesprek. Dit zijn doorgaans: jeugdige (12+, mag ook al jonger als hij het aankan), ouders, (beoogde) netwerkpleegouders en hun gezinsleden, plaatser, andere belangrijke betrokkenen uit het netwerk als broers, zussen, opa, oma, leraar, betrokken buurvrouw, eventueel andere behandelaars of hulpverleners, ambulant hulpverlener. Tijdens het startgesprek wordt de werkwijze van de startmodule aan iedereen duidelijk gemaakt. U krijgt uitleg over praktische zaken als financiën, procedures, de Raadsverklaring en medische verklaring die nodig zijn om pleegouder te kunnen worden en over de ondersteuningsmogelijkheden die De Triangel u biedt. Daarnaast worden een aantal doelen vastgesteld. Deze doelen gaan vaak over de samenwerking tussen ouders en pleegouders zoals bezoekregelingen. Een vast doel is om zicht te krijgen op de ontwikkeling van het kind. Een ander vast doel is zicht krijgen op uw sterke en minder sterke kanten in de opvoeding en verzorging van uw pleegkind. Vanaf het begin wordt met alle belangrijke betrokkenen gezamenlijk gepraat. Als er complicaties zijn waardoor hiervan (tijdelijk) afgeweken moet worden kan dit. Ouders hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid ten aanzien van hun kind. Zij worden samen uitgenodigd, ook al zijn zij gescheiden en/of zijn er conflicten. Mocht dit niet onmiddellijk mogelijk zijn, dan kunnen (tijdelijk) aparte gesprekken met ouders gevoerd worden. Doel hiervan is wel om tot samenwerking te komen. Als u, uw pleegkind of zijn ouders bijgestaan willen worden door een vertrouwenspersoon of steunpersoon is dat altijd mogelijk. (Aspirant-)zorgteam (situatie 1) Als uw pleegkind al in uw gezin woont en u kunt en wilt voor hem blijven zorgen dan wordt tijdens het startgesprek het aspirant zorgteam samengesteld. Een (aspirant-) zorgteam is samengesteld uit ouders, (beoogde) pleegouders, het kind in kwestie van 12 jaar en ouder, vertegenwoordigers uit het netwerk en professionals die een rol spelen in het oplossen van de hulpvraag (doorgaans de casemanager/gezinsvoogd en de ambulant hulpverlener). Een zorgteam komt bij elkaar om mee te denken over de voortgang van de opvoeding en ontwikkeling van het kind. In een zorgteam staat de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid centraal. Ieders individuele kennis en ervaring wordt ingebracht om de situatie voor het kind te verbeteren. Het zorgteam komt minimaal een keer per half jaar bijeen. Wanneer er moeilijke situaties zijn, waardoor nieuwe plannen gemaakt moeten worden, komt het zorgteam vaker samen. Als alles eenmaal loopt, trekken de hulpverleners zich steeds verder terug. Uw familie en het sociale netwerk gaan gezamenlijk verder. Pleegwijzer April

6 Familieberaad (situatie 2) Als uw pleegkind al in uw gezin woont en u kunt/wilt niet voor hem blijven zorgen, wordt in het startgesprek een familieberaad georganiseerd, waarna in gezamenlijkheid een zorgteam samengesteld wordt. Bij een familieberaad worden zo veel mogelijk leden van de familie en/of het sociale netwerk van kind en ouders uitgenodigd om samen een plan voor de toekomst van het kind te maken. Als hieruit blijkt dat het kind langer opgevangen moet worden in een pleeggezin, wordt bekeken of dat mogelijk is in het huidige netwerkgezin of elders. Netwerkverkenning (situatie 3) Als een pleegkind is aangemeld voor pleegzorg en niemand uit de directe familie kan voor hem zorgen, wordt in zijn sociale netwerk gezocht naar een pleeggezin ( Werven op de wachtlijst ). In het startgesprek wordt gezamenlijk besproken hoe een netwerkverkenning georganiseerd kan worden. Middels een netwerkverkenning wordt onder leiding van De Triangel onderzocht of binnen de familie of het sociale netwerk een (ander) pleeggezin beschikbaar is. Dit kan op school zijn, de club, of misschien zelfs via een berichtje in de buurtkrant. De plaatser en ambulant hulpverlener bepalen samen met de direct betrokkenen (ouders, pleegouders en belangrijke familieleden) of er een familieberaad belegd kan worden, om gezamenlijk het netwerk te verkennen. Daarna wordt een zorgteam samengesteld samen met de beoogde pleegouders. Soms blijkt dat een kind beter niet in het gezin van een familielid of bekende kan blijven wonen, bijvoorbeeld omdat dat grote loyaliteitsconflicten geeft voor het kind. Uw ambulant hulpverlener zal dit dan met u bespreken en een voorstel doen voor plaatsing van het kind in een bestandspleeggezin. Netwerkpleegouders bekommeren zich met grote betrokkenheid over hun jonge familielid of kennis. Een grote valkuil is dat u het gevoel kunt hebben dat u hulp MOET bieden en een plek moet bieden aan uw familielid/kennis. Laat u niet teveel leiden door dit gevoel. Helpen kan ook op afstand. Of voor kortere tijd. Uw ambulant hulpverlener zal u na enkele maanden opnieuw de vraag stellen of u uw taak (nog) wilt/ kunt blijven uitvoeren. Geef hierop een eerlijk en uitvoerbaar antwoord. Dat is voor iedereen beter. Huisbezoek Na het startgesprek bezoekt de ambulant hulpverlener uw gezin voor een nadere kennismaking. De aard van dit huisbezoek is oriënterend en inventariserend. U kunt uw vragen stellen en de ambulant hulpverlener stelt u vragen over de ontwikkelingen van uw pleegkind in uw gezin. Uw opvatting en (on-)mogelijkheden omtrent de opvoeding komen ook aan bod net als uw begeleidingsbehoefte, uw verwachtingen en de (on-)mogelijkheden in de contacten met de ouders van uw pleegkind. Competentieanalyse Een competentieanalyse is een instrument om te bekijken wat uw sterke en zwakke kanten in de opvoeding van uw pleegkind zijn. Deze competentieanalyse wordt standaard uitgevoerd. Bij netwerkplaatsingen geldt de acceptatie voor de duur van een half jaar. Gedurende deze periode wordt beoordeeld wat u uw pleegkind kunt bieden en hoe de samenwerking verloopt met De Triangel, de biologische ouders en de plaatsende instantie. Daarna wordt geëvalueerd en volgt eventueel een definitieve acceptatie. Pleegwijzer April

7 Tijdens tijdelijke acceptatieperiode, ontvangt u van De Triangel begeleiding en tegemoetkoming in de onderhoudskosten van uw pleegkind. Wanneer u niet geaccepteerd wordt als pleegouder, eindigt deze begeleiding en ondersteuning. Het geld dat u ontving over die eerste periode hoeft u niet terug te betalen. Gestorte gelden die u abusievelijk ontvangt na de afwijzing, dient u terug te storten. Definitieve acceptatie Nadat de tijdelijke acceptatie formeel is omgezet in een definitieve acceptatie, blijft uw recht op begeleiding bestaan en wordt de tegemoetkoming in de onderhoudskosten omgezet in een officiële pleegvergoeding. Vanaf dat moment wordt minimaal tweemaal per jaar de stand van zaken met het zorgteam geëvalueerd en ontvangt u, of uw 12+ pleegkind, afschriften van de rapportages. U tekent het pleegcontract, waarin u zich verplicht tot het goed uitvoeren van uw taken als pleegouder (zie hoofdstuk 12: rechten en plichten). Begeleidingsplan Aan de hand van het raamhulpverleningsplan (totale hulpplan voor het eigen gezin van uw pleegkind) dat Bureau Jeugdzorg heeft gemaakt, wordt gezamenlijk een doel voor de toekomst van uw pleegkind geformuleerd. De ontwikkeling van uw pleegkind wordt beschreven aan de hand van de kennis van u en andere betrokkenen over de geschiedenis van uw pleegkind, zijn contacten met ouders en zijn behoeften. De afspraken en plannen die gemaakt worden voor periode van de Startmodule (3 maanden) worden binnen twee weken in een eerste begeleidingsplan opgenomen. Alle deelnemers ontvangen een afschrift van dit plan. Ouders, pleegouders, jeugdige 12+, plaatser en ambulant hulpverlener tekenen voor akkoord. Eindverslag Na drie maanden komt het aspirant zorgteam opnieuw samen en evalueert de doelen van het startgesprek. Hiermee eindigt de startmodule en volgt het eindverslag. Hierin staat alle informatie uit de startfase met, al dan niet, het besluit tot samenwerking tussen u en De Triangel. Ook de (on-)mogelijkheden voor terugkeer van uw pleegkind naar huis zijn beargumenteerd beschreven. Fase 4: Besluit tot samenwerking of doorplaatsing. Definitief zorgteam Bij een besluit tot voortzetting van de plaatsing in uw pleeggezin worden alle verzamelde gegevens en plannen omgezet naar het tweede begeleidingsplan. Het aspirant zorgteam wordt omgezet in een definitief zorgteam, dat blijft samenwerken ter ondersteuning van het kind. Bij een besluit tot beëindiging van de plaatsing, verhuist uw pleegkind terug naar zijn ouders of wordt er een andere oplossing gezocht voor uw pleegkind. Dit kan o.a. door netwerkverkenning (situatie 3), doorplaatsing in een bestandspleeggezin of een instelling. Het aspirant zorgteam bespreekt gezamenlijk de mogelijkheden. Ambulant hulpverlener Als u, na de 3 maanden startmodule, definitief geaccepteerd wordt als netwerkpleegouder en u wilt zelf ook pleegouder blijven, krijgt u een definitieve ambulant hulpverlener toegewezen. Hij gaat de plaatsing formaliseren en u tekent het pleegcontract. Uw ambulant hulpverlener ondersteunt u waar nodig en wijst u de weg. (zie hoofdstuk 13 pleegzorginstelling, medewerkers) Pleegwijzer April

8 Pleegouder-begeleidingsplan Samen met uw ambulant hulpverlener beschrijft u het pleegouder-begeleidingsplan. Hierin geeft u aan waar u extra hulp nodig hebt in de verzorging en opvoeding van uw pleegkind. U hebt regelmatig begeleidingsgesprekken met uw ambulant hulpverlener. Hulpverleningsplan De deelnemers van het zorgteam ontwerpen gezamenlijk het toekomstscenario (hulpverleningsplan) met alle aspecten van de ondersteuning, begeleiding en hulpverlening aan het kind. In het plan wordt aangegeven wie, welke bijdrage levert. Het indicatiebesluit en het raamhulpverleningsplan dat Bureau Jeugdzorg maakt, vormen het uitgangspunt. De ouders, netwerkpleegouders en hulpverleners zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de uitvoering. De professionals faciliteren het proces en de uitvoering. Bij de evaluaties van het plan worden alle deelnemers aan zorgteam betrokken. Fase 5: Einde van de pleegzorg Evaluatiegesprek Wanneer de pleegzorgsituatie eindigt, volgt een evaluatie gesprek met uw ambulant hulpverlener. Netwerkpleeggezinnen stoppen vaak na de pleegperiode helemaal met pleegzorg. Dat is niet noodzakelijk. U kunt ook bestandspleegouder worden. Dit kunt u tijdens het evaluatiegesprek aangeven. Er zal dan samen met u bekeken worden of het volgen van de STAP-training (opleiding voor bestandspleegouders) noodzakelijk is. Pleegwijzer April

Zorg voor een kind van familie of bekende

Zorg voor een kind van familie of bekende Zorg voor een kind van familie of bekende Netwerkpleegzorg Folder bestemd voor: netwerk pleegouders 0-18 jaar U neemt de zorg voor een kind van een familielid of bekende (tijdelijk) over. Dat noemen we

Nadere informatie

Procedure pleegzorg Bestandspleegzorg pleegouderbestand Netwerkpleegzorg

Procedure pleegzorg Bestandspleegzorg pleegouderbestand Netwerkpleegzorg Procedure pleegzorg Er zijn twee manieren waarop aspirant pleegouders in contact kunnen komen met pleegzorg. Dit kan via bestandspleegzorg of via netwerkpleegzorg. Bestandspleegzorg Iemand die geïnteresseerd

Nadere informatie

Vrijwillige en justitiële pleegzorg en pleegoudervoogdij

Vrijwillige en justitiële pleegzorg en pleegoudervoogdij Inhoudsopgave Pleegzorgwijzer Hoofdstuk 1 Visie Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 3.1 Bestandspleegzorg 3.2 Netwerkpleegzorg Hoofdstuk 4 Vormen van pleegzorg Het traject tot pleegouder Vrijwillige en justitiële

Nadere informatie

Pleegzorg, dat doen we samen. Over de samenwerking tussen Bureau Jeugdzorg en Pleegzorg

Pleegzorg, dat doen we samen. Over de samenwerking tussen Bureau Jeugdzorg en Pleegzorg Pleegzorg, dat doen we samen Over de samenwerking tussen Bureau Jeugdzorg en Pleegzorg Uw kinderen wonen (tijdelijk) in een pleeggezin of u bent pleegouder die voor deze kinderen zorgt. U krijgt te maken

Nadere informatie

Pleegzorg en De Rading; informatie voor aspirant pleegouders

Pleegzorg en De Rading; informatie voor aspirant pleegouders Pleegzorg en De Rading; informatie voor aspirant pleegouders Pleegzorg en De Rading; Ieder kind heeft het recht om op te groeien in een gezin. Soms zijn er thuis problemen en is het beter als een kind

Nadere informatie

Pleegouder worden. een zorgvuldige voorbereiding

Pleegouder worden. een zorgvuldige voorbereiding Pleegouder worden een zorgvuldige voorbereiding De keuze om pleegouder te worden, is een ingrijpende stap. Een pleegouder is de opvoeder van een kind van een ander. Er komt een kind bij in het gezin of

Nadere informatie

Vrijwillige en justitiële pleegzorg en pleegoudervoogdij

Vrijwillige en justitiële pleegzorg en pleegoudervoogdij Inhoudsopgave Pleegzorgwijzer Hoofdstuk 1 Visie Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 3.1 Bestandspleegzorg 3.2 Netwerkpleegzorg Hoofdstuk 4 Vormen van pleegzorg Het traject tot pleegouder Hoofdstuk 5 Algemeen 5.1 Algemene

Nadere informatie

PLEEGZORGCONTRACT. Naam instelling : Naam pleegzorgbegeleider : Adres : Postcode : Plaats : Tel. : Fax : E-mail : Pleegouder(s):

PLEEGZORGCONTRACT. Naam instelling : Naam pleegzorgbegeleider : Adres : Postcode : Plaats : Tel. : Fax : E-mail : Pleegouder(s): PLEEGZORGCONTRACT De Rading stelt het zeer op prijs dat u zich als pleegouder beschikbaar heeft gesteld. Zonder pleegouders is het voor De Rading niet mogelijk om kinderen een pleeggezin te bieden. Aan

Nadere informatie

Pleegwijzer. Oosterpoort jeugd- en opvoedhulp 3-7-2014

Pleegwijzer. Oosterpoort jeugd- en opvoedhulp 3-7-2014 2014 Pleegwijzer Oosterpoort jeugd- en opvoedhulp 3-7-2014 De informatie in dit document is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Stichting

Nadere informatie

Vrijwillige en justitiële pleegzorg en pleegoudervoogdij

Vrijwillige en justitiële pleegzorg en pleegoudervoogdij Inhoudsopgave Pleegzorgwijzer Hoofdstuk 1 Visie Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 3.1 Bestandspleegzorg 3.2 Netwerkpleegzorg Hoofdstuk 4 Vormen van pleegzorg Het traject tot pleegouder Vrijwillige en justitiële

Nadere informatie

FACTSHEET PLEEGZORG 2012

FACTSHEET PLEEGZORG 2012 FACTSHEET PLEEGZORG 2012 In Nederland worden veel kinderen door familieleden of bekenden opgevoed wanneer dat door omstandigheden in de thuissituatie niet mogelijk is. Bij deze informele zorg is geen jeugdzorg-

Nadere informatie

Pleegzorg doe je samen

Pleegzorg doe je samen Kinderen mogen opgroeien in een gezin Pleegzorg doe je samen Informatie voor professionals Kinderen horen thuis, en als dat niet kan: zo thuis mogelijk. Met dit motto geven we bij Lindenhout vorm aan de

Nadere informatie

Richtlijn netwerkpleegzorg gemeente - pleegzorgaanbieders

Richtlijn netwerkpleegzorg gemeente - pleegzorgaanbieders Richtlijn netwerkpleegzorg gemeente - s 07-12-2015 Colofon Tekst: Aan de inhoud van deze richtlijn kunnen geen rechten worden ontleend. Ingangsdatum: Beschrijving van de uitgangspunten, samenwerking en

Nadere informatie

Colofon MEER KLEUR IN DE PLEEGZORG. een hart met ruimte

Colofon MEER KLEUR IN DE PLEEGZORG. een hart met ruimte Colofon Redactie en samenstelling: * Marjo Daniëls (Maecon Advies en Management) * Bestuur SMKK Deze brochure is mede mogelijk dankzij een financiële ondersteuning van de Provincie Limburg MEER KLEUR IN

Nadere informatie

Vragen risico-indicatoren voor pleegzorg

Vragen risico-indicatoren voor pleegzorg Vragen risico-indicatoren voor pleegzorg Vragenlijst onderdeel B V20160229 Pleegzorg Een pleeggezin neemt voor korte of langere tijd een kind op dat niet thuis kan wonen. De vragen gaan over 24-uurs pleegzorg,

Nadere informatie

Pleegzorg Kompaan en De Bocht

Pleegzorg Kompaan en De Bocht Pleegzorg Kompaan en De Bocht Informatie voor mensen die mogelijk pleegouder willen worden Pleegzorg Kompaan en De Bocht (2012) 3 april 2012 Pleegzorg Kompaan en De Bocht (2012) 2 Inhoud 1. Wat is pleegzorg?

Nadere informatie

Richtlijn netwerkpleegzorg gemeente - pleegzorgaanbieders

Richtlijn netwerkpleegzorg gemeente - pleegzorgaanbieders Richtlijn netwerkpleegzorg gemeente - pleegzorgaanbieders Colofon Aan de inhoud van deze richtlijn kunnen geen rechten worden ontleend. Ingangsdatum: april 2016 Beschrijving van de uitgangspunten, samenwerking

Nadere informatie

Veldnorm Netwerkpleegzorg Jeugdbescherming - Pleegzorgaanbieders

Veldnorm Netwerkpleegzorg Jeugdbescherming - Pleegzorgaanbieders Veldnorm Netwerkpleegzorg Jeugdbescherming - Pleegzorgaanbieders Beschrijving van de uitgangspunten, samenwerking en werkwijze bij plaatsingen in het netwerk bij gezinsproblemen door Jeugdbescherming en

Nadere informatie

INFORMATIE VOOR ASPIRANT PLEEGOUDERS. Pleegzorg bij De Rading

INFORMATIE VOOR ASPIRANT PLEEGOUDERS. Pleegzorg bij De Rading INFORMATIE VOOR ASPIRANT PLEEGOUDERS Pleegzorg bij De Rading Ieder kind heeft het recht om op te groeien in een gezin. Soms zijn de problemen thuis zo groot, dat het beter is als een kind tijdelijk of

Nadere informatie

Uw kind gaat naar een pleeggezin. Pleegzorg Parlan

Uw kind gaat naar een pleeggezin. Pleegzorg Parlan Uw kind gaat naar een pleeggezin Pleegzorg Parlan Voor u en uw zoon of dochter is een plaatsing in een pleeggezin een ingrijpende gebeurtenis. U zit waarschijnlijk vol met vragen en gevoelens en uw kind

Nadere informatie

Parlan heeft verschillende vormen van jeugdzorg, van licht tot zwaar:

Parlan heeft verschillende vormen van jeugdzorg, van licht tot zwaar: Pleegzorg bij Parlan Parlan is een organisatie voor Jeugd en opvoedhulp in Noord-Holland. Het werkgebied van Parlan omvat drie regio s, de regio Kop van Noord-Holland, de regio West-Friesland en de regio

Nadere informatie

Hoofdstuk 13 Triangel, Centrum voor Pleeggezinnen

Hoofdstuk 13 Triangel, Centrum voor Pleeggezinnen Hoofdstuk 13 Triangel, Centrum voor Pleeggezinnen Geschiedenis Pleegzorg maakte vroeger onderdeel uit van meestal ambulante instellingen, zoals de Stichting Jeugdzorg, het Bureau Maatschappelijk Werk,

Nadere informatie

Pleegzorg staat voor een combinatie van zo gewoon mogelijk opgroeien en professionele hulp.

Pleegzorg staat voor een combinatie van zo gewoon mogelijk opgroeien en professionele hulp. Perceel Pleegzorg 5a. Productbeschrijving en specifieke Eisen Definitie pleegzorg Onder pleegzorg wordt verstaan: een voorziening voor hulpverlening aan jeugdigen en hun ouders/gezin, waarbij tijdelijke

Nadere informatie

(TIJDELIJK) PLEEGCONTRACT. Adres : Van der Lijnstraat 9. : 0881240000 (tijdens kantooruren) Pleegzorgwerker servicepunt : Telefoon en e-mail :

(TIJDELIJK) PLEEGCONTRACT. Adres : Van der Lijnstraat 9. : 0881240000 (tijdens kantooruren) Pleegzorgwerker servicepunt : Telefoon en e-mail : (TIJDELIJK) PLEEGCONTRACT Pleegzorgaanbieder : Parlan Afdeling : Pleegzorg Adres : Van der Lijnstraat 9 Postcode en plaats : 1817 EH Alkmaar Telefoon : 0881240000 (tijdens kantooruren) Telefoon bereikbaarheid

Nadere informatie

Bijlage 1. Algemene Voorwaarden behorende bij het pleegcontract Parlan * Overal waar pleegouders staat kan ook pleegouder worden gelezen.

Bijlage 1. Algemene Voorwaarden behorende bij het pleegcontract Parlan * Overal waar pleegouders staat kan ook pleegouder worden gelezen. Bijlage 1. Algemene Voorwaarden behorende bij het pleegcontract Parlan * Overal waar pleegouders staat kan ook pleegouder worden gelezen. De Algemene Voorwaarden regelen de formele en juridische afspraken

Nadere informatie

Als uw kind onder toezicht gesteld wordt

Als uw kind onder toezicht gesteld wordt Als uw kind onder toezicht gesteld wordt Inhoud 3 > Als uw kind onder toezicht gesteld wordt 3 > Ondertoezichtstelling 4 > Maatregel van kinderbescherming 5 > De rol van de Raad 6 > De rechter 6 > De gezinsvoogd

Nadere informatie

In overleg met de toeleider worden noodzaak en vorm van overbruggingszorg besproken en indien nodig- gerealiseerd.

In overleg met de toeleider worden noodzaak en vorm van overbruggingszorg besproken en indien nodig- gerealiseerd. Programma van Eisen A. Raamwerk Programma van Eisen Functie Pleegzorg Levering van de zorg 1. Termijn Na aanmelding bij de pleegzorgaanbieder wordt direct gestart met het plaatsingsproces, hetzij binnen

Nadere informatie

PLEEGZORGCONTRACT Pleegoudervoogd

PLEEGZORGCONTRACT Pleegoudervoogd PLEEGZRGCNTRACT Pleegoudervoogd De Rading stelt het zeer op prijs dat u zich als pleegouder beschikbaar heeft gesteld. Zonder pleegouders is het voor De Rading niet mogelijk om kinderen een pleeggezin

Nadere informatie

vooruitkomen + Hulp na seksueel misbruik

vooruitkomen + Hulp na seksueel misbruik > vooruitkomen + Hulp na seksueel misbruik OUDERS & OPVOEDERS Als er binnen uw gezin sprake is van seksueel misbruik, heeft dat grote invloed. Er is veel verdriet, boosheid, wantrouwen en schuldgevoel.

Nadere informatie

Als uw kind onder toezicht gesteld wordt

Als uw kind onder toezicht gesteld wordt Als uw kind onder toezicht gesteld wordt Inhoud 3 > Als uw kind onder toezicht gesteld wordt 3 > Ondertoezichtstelling 4 > Maatregel van kinderbescherming 5 > De rol van de Raad 6 > De rechter 6 > De gezinsvoogd

Nadere informatie

Bij deze bieden wij u een Pleegwijzer aan van de William Schrikker Pleegzorg. De Pleegwijzer bestaat uit drie delen:

Bij deze bieden wij u een Pleegwijzer aan van de William Schrikker Pleegzorg. De Pleegwijzer bestaat uit drie delen: 0410 Pleegw inhoud corr_ 12/04 titel jeugdreclas 19-5-10 9:29 Pagina 1 Voorwoord Beste pleegouders, Bij deze bieden wij u een Pleegwijzer aan van de William Schrikker Pleegzorg. De Pleegwijzer bestaat

Nadere informatie

Verbetering rechtspositie pleegouders

Verbetering rechtspositie pleegouders Verbetering rechtspositie pleegouders advies 14 mei 2009 1 2 Inhoudsopgave Samenvatting 5 Conclusies en aanbevelingen 7 1. Inleiding 9 2. Inhoudelijke opmerkingen bij het conceptwetsvoorstel 11 2.1 Apart

Nadere informatie

PLEEGCONTRACT. Adres : Postcode en plaats : : 088 1240000 (tijdens kantooruren)

PLEEGCONTRACT. Adres : Postcode en plaats : : 088 1240000 (tijdens kantooruren) PLEEGCONTRACT Pleegzorgaanbieder : Parlan jeugd- en opvoedhulp Afdeling : Pleegzorg Telefoon : 088 1240000 (tijdens kantooruren) Telefoon bereikbaarheid : 06 53815038 (buiten kantooruren) Regiomanager

Nadere informatie

Rapport. Rapport betreffende een klacht over het bestuur van Bureau Jeugdzorg Noord-Holland. Datum: 8 augustus Rapportnummer: 2011/236

Rapport. Rapport betreffende een klacht over het bestuur van Bureau Jeugdzorg Noord-Holland. Datum: 8 augustus Rapportnummer: 2011/236 Rapport Rapport betreffende een klacht over het bestuur van Bureau Jeugdzorg Noord-Holland. Datum: 8 augustus 2011 Rapportnummer: 2011/236 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat het bestuur van Bureau Jeugdzorg

Nadere informatie

Risico-indicatoren pleegzorg

Risico-indicatoren pleegzorg Risico-indicatoren pleegzorg Inspectie Jeugdzorg Utrecht, april 2012 2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Ontwikkeling risico-indicatoren pleegzorg... 5 Hoofdstuk 2 Uitgangspunten... 7 Hoofdstuk 3 Risicomodel...

Nadere informatie

AD JEUGD & OPV0EDHUIP

AD JEUGD & OPV0EDHUIP AD JEUGD & OPV0EDHUIP, REN Algemene Voorwaarden voor Pleegzorg Inleiding De Algemene Voorwaarden regelen de formele en juridische afspraken tussen pleegouder(s) en De Rading. Hierin zijn zaken en uitgangspunten

Nadere informatie

Versie april Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Jeugdhulpverlening

Versie april Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Jeugdhulpverlening Versie 1.0 19 april 2005 Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Inleiding Het Bureau Jeugdzorg heeft als taak om te mensen te begeleiden die problemen hebben met de opvoeding van hun kind. Mensen die zich zorgen

Nadere informatie

Algemene informatie over Parlan en pleegzorg

Algemene informatie over Parlan en pleegzorg Algemene informatie over Parlan en pleegzorg Parlan is een organisatie voor Jeugd en opvoedhulp in Noord-Holland. Het werkgebied van Parlan omvat drie regio s, de regio Kop van Noord-Holland, de regio

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 Gezag. 1. Ouderlijk gezag en voogdij a. Ouderlijk gezag b. Voogdij

Hoofdstuk 3 Gezag. 1. Ouderlijk gezag en voogdij a. Ouderlijk gezag b. Voogdij Hoofdstuk 3 Gezag In dit hoofdstuk leest u wat gezag en voogdij inhoudt en wat dat betekent voor uw positie als pleegouder. De gezagsvorm heeft belangrijke gevolgen voor de verdeling van de verschillende

Nadere informatie

Welkom bij Pleegzorg. Algemene informatie voor netwerkpleegouders van Kompaan en De Bocht

Welkom bij Pleegzorg. Algemene informatie voor netwerkpleegouders van Kompaan en De Bocht Welkom bij Pleegzorg Algemene informatie voor netwerkpleegouders van Kompaan en De Bocht Welkom bij Pleegzorg Kompaan en De Bocht Dat zeggen wij uit de grond van mijn hart want wij zijn blij dat u bereid

Nadere informatie

Als uw kind onder toezicht gesteld wordt

Als uw kind onder toezicht gesteld wordt Als uw kind onder toezicht gesteld wordt Inhoud 3 > Als uw kind onder toezicht gesteld wordt 4 > Maatregel van kinderbescherming 5 > De rol van de Raad 6 > De rechter 7 > De gezinsvoogd 8 > Wie doet wat

Nadere informatie

T O E L I C H T I N G V O O R L O P I G P L E E G Z O R G C O N T R A C T

T O E L I C H T I N G V O O R L O P I G P L E E G Z O R G C O N T R A C T T O E L I C H T I N G V O O R L O P I G P L E E G Z O R G C O N T R A C T Toelichting aanhef Contract en pleegouder(s) Het voorlopige pleegzorgcontract is een overeenkomst tussen de pleegzorgaanbieder

Nadere informatie

Risico- indicatoren Maart 2014

Risico- indicatoren Maart 2014 Risicoindicatoren Maart 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Risico-indicatoren ambulante jeugdhulp 5 1.1 Risico-indicatoren 5 1.2 Toelichting op de risico-indicatoren 5 2. Risico-indicatoren bureaus jeugdzorg

Nadere informatie

Perceelbeschrijving Pleegzorg 2016

Perceelbeschrijving Pleegzorg 2016 Perceelbeschrijving Pleegzorg 2016 Samenwerkende gemeenten regio West-Friesland Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer, Stede Broec Perceelbeschrijving Pleegzorg Pagina 1 van 6 Inhoud

Nadere informatie

Perceelbeschrijving Pleegzorg

Perceelbeschrijving Pleegzorg Perceelbeschrijving Pleegzorg Samenwerkende gemeenten Regio West Friesland Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer, Stede Broec Inhoud 1. Pleegzorg... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Wat

Nadere informatie

Pleegzorg. Informatie voor ouders/verzorgers

Pleegzorg. Informatie voor ouders/verzorgers Pleegzorg Informatie voor ouders/verzorgers Voor wie is pleegzorg bedoeld? Pleegzorg is een vervangende opvoedingssituatie voor kinderen van 0 tot 18 jaar in een gezin. Uw kind woont tijdelijk in een pleeggezin,

Nadere informatie

Rapport. Rapport betreffende een klacht over het bestuur van Bureau Jeugdzorg Noord-Holland. Datum: 9 augustus 2011. Rapportnummer: 2011/240

Rapport. Rapport betreffende een klacht over het bestuur van Bureau Jeugdzorg Noord-Holland. Datum: 9 augustus 2011. Rapportnummer: 2011/240 Rapport Rapport betreffende een klacht over het bestuur van Bureau Jeugdzorg Noord-Holland. Datum: 9 augustus 2011 Rapportnummer: 2011/240 2 Klacht Verzoekster klaagt erover dat het bestuur van Bureau

Nadere informatie

Stichting Overijsselse Pleegouders

Stichting Overijsselse Pleegouders STICHTINGSPLAN Stichting Overijsselse Pleegouders Huidige naam is: Stichting Pleegouders Overijssel Pagina 1/8 Inhoudsopgave 0. Inleiding... 3 1. Uitgangspunten Overijsselse Pleegouders... 4 1.1. Problematiek

Nadere informatie

Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling)

Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling) Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling) Deze folder is voor ouders van cliënten van de Welkom 2 OnderToezichtStelling Graag stellen wij ons voor. Wij zijn de William Schrikker Jeugdbescherming. Wij geven

Nadere informatie

Pleegouders over gezag en adopt ie. Samenvatting en Conclusies

Pleegouders over gezag en adopt ie. Samenvatting en Conclusies Pleegouders over gezag en adopt ie Samenvatting en Conclusies PLEEGOUDERS OVER GEZAG EN ADOPTIE Samenvatting en Conclusies Auteurs: mr. drs. Willemijn Smit drs. Joost van den Tillaart Lianne Bertling,

Nadere informatie

Informatie. voor pleegouders. Horizon Pleegzorg Bureau Zorg & Onderwijs Horizon Pleegzorg - Bureau Zorg & Onderwijs 1

Informatie. voor pleegouders. Horizon Pleegzorg Bureau Zorg & Onderwijs Horizon Pleegzorg - Bureau Zorg & Onderwijs 1 Vrienden van u zijn enthousiast geworden over uw pleegzorgverhalen en willen ook pleegouder worden. Maar hoe moeten zij zich ook al weer aanmelden? En welke vorm van pleegzorg zou bij hen passen? Weet

Nadere informatie

Kinderen moeten gezond, veilig en met plezier kunnen opgroeien. Het liefst in een gezin. SAMEN ZORGEN VOOR DE JEUGD OP BONAIRE

Kinderen moeten gezond, veilig en met plezier kunnen opgroeien. Het liefst in een gezin. SAMEN ZORGEN VOOR DE JEUGD OP BONAIRE Kinderen moeten gezond, veilig en met plezier kunnen opgroeien. Het liefst in een gezin. SAMEN ZORGEN VOOR DE JEUGD OP BONAIRE WAT IS ONS GEZAMENLIJKE DOEL Ouders zijn primair verantwoordelijk voor het

Nadere informatie

Verbetering positie pleegouders. wat betekent dat voor u?

Verbetering positie pleegouders. wat betekent dat voor u? Verbetering positie pleegouders wat betekent dat voor u? Verbetering positie pleegouders wat betekent dat voor u? Als pleegouder heeft u een belangrijke taak op u genomen: een kind dat (tijdelijk) niet

Nadere informatie

Jeugdbescherming Informatie voor ouders/opvoeders

Jeugdbescherming Informatie voor ouders/opvoeders Jeugdbescherming Informatie voor ouders/opvoeders Inhoudsopgave»» Jeugdbescherming»» Wat is een ondertoezichtstelling (OTS)?»» Wat is uw rol bij een OTS?»» Wat gaat er gebeuren?»» Wat zijn uw rechten?»»

Nadere informatie

Aanmeldformulier vrij toegankelijke jeugdzorg

Aanmeldformulier vrij toegankelijke jeugdzorg Toelichting Sinds januari 2011 bieden BJ Brabant en Combinatie Jeugdzorg vrij toegankelijke zorg. Dit betekent dat voor deze zorg geen indicatie van Bureau Jeugdzorg nodig is. De cliënt wordt aangemeld

Nadere informatie

Versie 1.0 13 mei 2005. Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Voogdij

Versie 1.0 13 mei 2005. Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Voogdij Versie 1.0 13 mei 2005 Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Inleiding In de wet staat dat minderjarigen altijd iemand moeten hebben die gezag over hen heeft. Dit gezag ligt in principe bij de ouders van de minderjarige.

Nadere informatie

Wet op de jeugdzorg REGELING PLEEGZORG

Wet op de jeugdzorg REGELING PLEEGZORG Nadere regelgeving Wet op de jeugdzorg REGELING PLEEGZORG Tekst zoals deze geldt op 29 januari 2011 van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 22 december 2004, nr. DJB/JZ- 2540277,

Nadere informatie

Reactie van de Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen ( NVP) op het conceptwetsvoorstel Jeugdwet

Reactie van de Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen ( NVP) op het conceptwetsvoorstel Jeugdwet Utrecht, 17 oktober 2012 Betreft: Internetconsultatie Jeugdwet Reactie van de Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen ( NVP) op het conceptwetsvoorstel Jeugdwet Algemeen. Positionering pleegouders en

Nadere informatie

Modules Jeugdzorg. Gezinsopvang. Centra voor Wonen, Zorg en Welzijn Noord Kwinkenplein 10-A, 9712 GZ Groningen Tel , Fax.

Modules Jeugdzorg. Gezinsopvang. Centra voor Wonen, Zorg en Welzijn Noord Kwinkenplein 10-A, 9712 GZ Groningen Tel , Fax. Modules Jeugdzorg Gezinsopvang Observatie in pleeggezinnen voor kinderen van 0-12 jaar INHOUD Visie De (CWZW Noord) wil jonge kinderen die in een crisissituatie verkeren en (tijdelijk) niet meer thuis

Nadere informatie

Werken met hulpverleningsplannen

Werken met hulpverleningsplannen Werken met hulpverleningsplannen Aanwezigheid en gebruik van hulpverleningsplannen bij Xonar Inspectie jeugdzorg Utrecht januari 2007 2 Inspectie jeugdzorg Inhoudsopgave Inleiding... 5 Hoofdstuk 1 - Oordeel

Nadere informatie

Inkoophandreiking Pleegzorg

Inkoophandreiking Pleegzorg Inkoophandreiking Pleegzorg Deze inkoophandreiking geeft informatie aan de gemeenten over de inhoud en inkoop van pleegzorg. Naast deze inkoophandreiking is er een modelovereenkomst en een programma van

Nadere informatie

Versie 1.0 19 april 2005. Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Casemanagement geïndiceerde zorg

Versie 1.0 19 april 2005. Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Casemanagement geïndiceerde zorg Versie 1.0 19 april 2005 Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Casemanagement geïndiceerde zorg Inleiding Als het Bureau Jeugdzorg voor u een indicatiebesluit heeft genomen voor geïndiceerde zorg, dan heeft u vanaf

Nadere informatie

De Wet op de Jeugdzorg in grote lijnen

De Wet op de Jeugdzorg in grote lijnen De Wet op de Jeugdzorg in grote lijnen De cliënt staat centraal Onder cliënt verstaat de Wet: een jeugdige, zijn ouders of stiefouder of anderen die de jeugdige als behorend tot hun gezin verzorgen en

Nadere informatie

Wat is ondertoezichtstelling?

Wat is ondertoezichtstelling? Jeugdbescherming Wat is ondertoezichtstelling? Informatie voor kinderen en jongeren Bureau Jeugdzorg Flevoland gaat uit van het recht van ieder kind om uit te groeien tot een gezonde en evenwichtige volwassene.

Nadere informatie

Wennen in een pleeggezin

Wennen in een pleeggezin Vraag 15 RESULTATEN DATUM: info@pleegzorgpanel.nl Wennen in een pleeggezin In 2010 hebben 24.150 kinderen voor korte of langere tijd in een pleeggezin gewoond. Sommige kinderen woonden toen al in een pleeggezin,

Nadere informatie

Inhoud. Colofon Tekst: Spirit, januari 2014 Ontwerp: Zeeman Reclamegroep Foto s: Mike Bink, Jan Willem Steenmeijer, Shutterstock.

Inhoud. Colofon Tekst: Spirit, januari 2014 Ontwerp: Zeeman Reclamegroep Foto s: Mike Bink, Jan Willem Steenmeijer, Shutterstock. Pleegouder worden Inhoud Wat is pleegzorg? 3 Verschillende vormen van pleegzorg 4 Voorwaarden en criteria 5 Pleegouder worden 6 Informatiebijeenkomst 7 Aanmelden 7 Voorbereiding: intakegesprek en STAP-training

Nadere informatie

Perceelbeschrijving 3 Pleegzorg

Perceelbeschrijving 3 Pleegzorg Perceelbeschrijving 3 Pleegzorg Samenwerkende gemeenten Friesland Achtkarspelen Ameland het Bildt Dantumadiel Dongeradeel Ferwerderadiel Franekeradeel De Friese Meren Harlingen Heerenveen Kollumerland

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 17619 28 juni 2013 Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 21 juni 2013, 124014-105221A-WJZ,

Nadere informatie

Versie april Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Uithuisplaatsing (UHP)

Versie april Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Uithuisplaatsing (UHP) Versie 1.0 19 april 2005 Cliëntroute Bureau Jeugdzorg (UHP) Inleiding Bij een ondertoezichtstelling of een voorlopige ondertoezichtstelling kan het Bureau Jeugdzorg aan de kinderrechter vragen om een machtiging

Nadere informatie

Voorstel vergoeding bijzondere kosten pleegzorg

Voorstel vergoeding bijzondere kosten pleegzorg Voorstel vergoeding bijzondere kosten pleegzorg Inleiding Met de invoering van de Jeugdwet zijn gemeenten per 1 januari 2015 verantwoordelijk geworden voor de pleegzorg. Pleegouders die met de pleegzorgaanbieder

Nadere informatie

Uw kind gaat in een pleeggezin wonen. Deze folder gaat over pleegzorg. Over hoe dat geregeld is en hoe wij dat zien. INFORMATIE VOOR OUDERS

Uw kind gaat in een pleeggezin wonen. Deze folder gaat over pleegzorg. Over hoe dat geregeld is en hoe wij dat zien. INFORMATIE VOOR OUDERS Uw kind gaat in een pleeggezin wonen. Deze folder gaat over pleegzorg. Over hoe dat geregeld is en hoe wij dat zien. INFORMATIE VOOR OUDERS WAT IS PLEEGZORG? HOE VINDEN WIJ Uw kind gaat in een pleeggezin

Nadere informatie

Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Onderzoek bij De Rading

Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Onderzoek bij De Rading Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Onderzoek bij De Rading Inspectie jeugdzorg Utrecht, februari 2009 2 Inspectie jeugdzorg Samenvatting De Inspectie jeugdzorg heeft in de tweede helft van 2008

Nadere informatie

Informatie over adoptie en pleegzorg. Zorgen voor een. Chapeau voorzijde _Adoptie.indd :00

Informatie over adoptie en pleegzorg. Zorgen voor een. Chapeau voorzijde _Adoptie.indd :00 Informatie over adoptie en pleegzorg Zorgen voor een Chapeau voorzijde Kop kind voorzijde van een ander 305788_Adoptie.indd 1 10-06-13 15:00 Pleegzorg of adoptie U denkt erover om voor een kind van een

Nadere informatie

Q&A PLEEGZORG NEDERLAND SUPERGEWONEMENSENGEZOCHT.NL. Voor de nieuwe publiekscampagne 2015:

Q&A PLEEGZORG NEDERLAND SUPERGEWONEMENSENGEZOCHT.NL. Voor de nieuwe publiekscampagne 2015: Q&A PLEEGZORG NEDERLAND Voor de nieuwe publiekscampagne 2015: SUPERGEWONEMENSENGEZOCHT.NL INHOUD 1. DE CAMPAGNE: SUPERGEWONE MENSEN GEZOCHT 2. VRAGEN OVER DE LANDELIJKE CAMPAGNE 3. VOOR (POTENTIELE) PLEEGOUDERS

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. 1. Inleiding

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. 1. Inleiding De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag Onderwerp Bijlage(n) Uw brief Nieuwe ontwikkelingen pleegzorg 1

Nadere informatie

RAPPORTAGE ONDERZOEK CLIËNTTEVREDENHEID Onderdeel Pleegzorg. november 2008, uitgevoerd door:

RAPPORTAGE ONDERZOEK CLIËNTTEVREDENHEID Onderdeel Pleegzorg. november 2008, uitgevoerd door: RAPPORTAGE ONDERZOEK CLIËNTTEVREDENHEID 2008 Onderdeel Pleegzorg november 2008, uitgevoerd door: www.xs2quality.nl info@xs2quality.nl ONDERDEEL: INHOUDSOPGAVE Pagina Inleiding 3 Onderdeel: Pleegkinderen

Nadere informatie

Als opvoeden een probleem is

Als opvoeden een probleem is Als opvoeden een probleem is Inhoud 3 > Als opvoeden een probleem is 3 > De Raad voor de Kinderbescherming 5 > Maakt u zich zorgen over een kind? 6 > De rol van de Raad 10 > Maatregelen van Kinderbescherming

Nadere informatie

Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Hertoets bij Pactum

Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Hertoets bij Pactum Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Hertoets bij Pactum Inspectie jeugdzorg Utrecht, januari 2010 2 Inspectie jeugdzorg p~ãéåî~ííáåö= Naar aanleiding van de uitkomsten van een eerder pleegzorgonderzoek

Nadere informatie

Gescheiden & uw kind in behandeling. Voor ouders

Gescheiden & uw kind in behandeling. Voor ouders Gescheiden & uw kind in behandeling Voor ouders Uw zoon of dochter komt of is in behandeling bij In de Bres. Wanneer uw kind jonger is dan 12 jaar, heeft u als ouders volledige zeggenschap over de behandeling.

Nadere informatie

Zicht op veiligheid kind bij start netwerkpleegzorg. Rapportage implementatie protocol netwerkpleegzorg

Zicht op veiligheid kind bij start netwerkpleegzorg. Rapportage implementatie protocol netwerkpleegzorg Zicht op veiligheid kind bij start netwerkpleegzorg Rapportage implementatie protocol netwerkpleegzorg Inspectie Jeugdzorg Utrecht, maart 2012 Pagina 2 van 16 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding... 5 Hoofdstuk

Nadere informatie

Het verhaal van pleegzorg

Het verhaal van pleegzorg Het verhaal van pleegzorg Welke variatie in pleegzorg is er? Wat is pleegzorg en wat betekent het voor kinderen, ouders, pleegouders en gemeenten? Wat is pleegzorg? Pleegzorg betekent dat een kind gaat

Nadere informatie

Aantal respondenten ingedeeld naar type zorg

Aantal respondenten ingedeeld naar type zorg Pleegoudertevredenheidsonderzoek 2014 1. Inleiding Om de tevredenheid binnen pleegzorg te meten is het belangrijk om regelmatig cliënttevredenheidsonderzoeken onder de pleegouders en pleegkinderen te houden.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 31 279 Gezin boven tehuis Aanbevelingen om de positie van pleegzorg in Nederland te versterken en kinderen in de knel meer kans te geven om op

Nadere informatie

PLEEGZORG: EEN GEZAMENLIJKE ZORG Samenwerkingsafspraken tussen Stichting Bureau Jeugdzorg en de Pleegzorgorganisaties in Noord-Brabant

PLEEGZORG: EEN GEZAMENLIJKE ZORG Samenwerkingsafspraken tussen Stichting Bureau Jeugdzorg en de Pleegzorgorganisaties in Noord-Brabant PLEEGZORG: EEN GEZAMENLIJKE ZORG Samenwerkingsafspraken tussen Stichting Bureau Jeugdzorg en de Pleegzorgorganisaties in Noord-Brabant Ingangsdatum: 1 januari 2012 1 Inhoud Inleiding 3 1. Gezamenlijke

Nadere informatie

Als opvoeden een probleem is

Als opvoeden een probleem is Als opvoeden een probleem is Inhoud 3 > Als opvoeden een probleem is 3 > De Raad voor de Kinderbescherming 4 > Maakt u zich zorgen over een kind? 5 > Opvoedingsproblemen 6 > De rol van de Raad 10 > Maatregelen

Nadere informatie

Rechten en nieuwe wetten in de pleegzorg

Rechten en nieuwe wetten in de pleegzorg Rechten en nieuwe wetten in de pleegzorg Pleegouders kunnen een juridisch vangnet zijn voor hun pleegkind. Daarom is het belangrijk je rechtspositie als pleegouder te kennen, zodat je voor een kind kunt

Nadere informatie

PLEEGOUDER WORDEN BIJ ENTREA: SELECTIE EN VOORBEREIDING

PLEEGOUDER WORDEN BIJ ENTREA: SELECTIE EN VOORBEREIDING PLEEGOUDER WORDEN BIJ ENTREA: SELECTIE EN VOORBEREIDING informatie voor (nieuwe) pleeggezinnen Welkom! Entrea is blij met uw belangstelling voor het pleegouderschap en u staat voor de keus om u als pleeggezin

Nadere informatie

Vraag 6: taken en verantwoordelijkheden van de gezinsvoogd

Vraag 6: taken en verantwoordelijkheden van de gezinsvoogd VRAAG 6 DATUM: 8 sept 2010 RESULTATEN info@pleegzorgpanel.nl Vraag 6: taken en verantwoordelijkheden van de gezinsvoogd In januari en februari 2010 hebben 77 leden van het Landelijk Pleegzorg Panel vraag

Nadere informatie

INFORMATIE VOOR OUDERS 4 UW KIND ONDER VOOGDIJ WAT BETEKENT DAT?

INFORMATIE VOOR OUDERS 4 UW KIND ONDER VOOGDIJ WAT BETEKENT DAT? UW KIND ONDER VOOGDIJ WAT BETEKENT DAT? INFORMATIE VOOR OUDERS 4 UW KIND ONDER VOOGDIJ WAT BETEKENT DAT? De kinderrechter heeft een voogdijmaatregel uitgesproken over uw minderjarige kind, nadat de Raad

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Pleegzorg

Algemene Voorwaarden Pleegzorg Algemene Voorwaarden Pleegzorg Uitgave van: De Rading, Voorziening voor Pleeggezinnen 2015 Pahud de Mortangesdreef 61 Piet Mondriaanlaan 48 3562 AB Utrecht 3812 GV Amersfoort tel. 030-272 43 53 fax. 030-273

Nadere informatie

Informatie voor ouders

Informatie voor ouders 657.027-02/Voor ouders 22-08-2003 14:52 Pagina 1 Gaat uw kind bij pleegouders wonen? Informatie voor ouders 657.027-02/Voor ouders 22-08-2003 14:52 Pagina 2 Wat is pleegzorg? Pleegzorg betekent dat uw

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier pleeggezin

Aanmeldingsformulier pleeggezin Aanmeldingsformulier pleeggezin Dit formulier volledig invullen en aankruisen wat van toepassing is. ) Aanwezig geweest bij informatiebijeenkomst d.d.: te: Wij zijn bekend geraakt met pleegzorg via: m

Nadere informatie

Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming Pleegzorg en meer

Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming Pleegzorg en meer Stichting Overijsselse Pleegouders, Nijverdal 10 november 2016 Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming Pleegzorg en meer Mariska de Baat Adviseur Pleegzorg, Nederlands Jeugdinstituut Kennismaken Pleegouders?

Nadere informatie

FINANCIELE WEGWIJZER PLEEGZORG

FINANCIELE WEGWIJZER PLEEGZORG FINANCIELE WEGWIJZER PLEEGZORG Versienummer en datum Januari 2011 Beheer Alie van der Ploeg Herzien Januari 2015 FINANCIELE WEGWIJZER TRIAS PLEEGZORG (versie januari 2015) 1. ALGEMENE INLEIDING U, als

Nadere informatie

JEUGDIGEN. Hulp na seksueel misbruik. vooruitkomen +

JEUGDIGEN. Hulp na seksueel misbruik. vooruitkomen + > vooruitkomen + Hulp na seksueel misbruik JEUGDIGEN Heb jij seksueel misbruik meegemaakt of iemand in jouw gezin, dan kan daarover praten helpen. Het kan voor jou erg verwarrend zijn hierover te praten,

Nadere informatie

Komt een kind bij de buurvrouw

Komt een kind bij de buurvrouw Komt een kind bij de buurvrouw Onderzoek naar de knelpunten en oplossingen in de keten van pleegzorgvergoeding bij netwerkpleegzorg 23 februari 2010 2010/030 Komt een kind bij de buurvrouw Onderzoek naar

Nadere informatie

Bureau Jeugdzorg Drenthe. Ondertoezichtstelling. BureauJeugdzorgDrenthe. november 2012 / 12 002

Bureau Jeugdzorg Drenthe. Ondertoezichtstelling. BureauJeugdzorgDrenthe. november 2012 / 12 002 BureauJeugdzorgDrenthe november 2012 / 12 002 Bureau Jeugdzorg Drenthe Ondertoezichtstelling Ondertoezichtstelling Informatie voor kinderen Je bent door de kinderrechter onder toezicht gesteld bij Bureau

Nadere informatie

UW KIND ONDER TOEZICHT GESTELD. WAT BETEKENT DAT? INFORMATIE VOOR OUDERS 1 UW KIND ONDER TOEZICHT GESTELD. WAT BETEKENT DAT?

UW KIND ONDER TOEZICHT GESTELD. WAT BETEKENT DAT? INFORMATIE VOOR OUDERS 1 UW KIND ONDER TOEZICHT GESTELD. WAT BETEKENT DAT? UW KIND ONDER TOEZICHT GESTELD. WAT BETEKENT DAT? INFORMATIE VOOR OUDERS 1 UW KIND ONDER TOEZICHT GESTELD. WAT BETEKENT DAT? Uw zoon of dochter is onder toezicht gesteld door de kinderrechter omdat er

Nadere informatie

Ondertoezichtstelling

Ondertoezichtstelling Ondertoezichtstelling Wat is een ondertoezichtstelling? Als een kind ernstig in zijn of haar ontwikkeling wordt bedreigd beslist de kinderrechter - op verzoek van de Raad voor de Kinderbescherming om het

Nadere informatie

PLEEGCONTRACT PLEEGOUDERVOOGDIJ tussen pleegzorg Parlan en de pleegoudervoogd(en)

PLEEGCONTRACT PLEEGOUDERVOOGDIJ tussen pleegzorg Parlan en de pleegoudervoogd(en) PLEEGCONTRACT PLEEGOUDERVOOGDIJ tussen pleegzorg Parlan en de pleegoudervoogd(en) Pleegzorgaanbieder : Parlan, organisatie voor Jeugd & Opvoedhulp Afdeling : Pleegzorg Adres : Postcode en plaats : Telefoon

Nadere informatie