Elk project is uniek. Projecttypering naar analogie van persoonskenmerken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Elk project is uniek. Projecttypering naar analogie van persoonskenmerken"

Transcriptie

1 Projecttypering naar analogie van persoonskenmerken Elk project is uniek In de natuur zijn er meer kleuren dan wij daar woorden voor hebben. Datzelfde geldt voor projecten: Er zijn meer verschillende projecten dan we totnogtoe onderscheiden. De bestaande methoden voor projectaanpak zijn daarom in veel gevallen slechts van toepassing op een deel van de projectwerkelijkheid. Als we de diversiteit in projecten nauwkeuriger zouden kunnen vaststellen, kunnen we daarvoor ook beter passende aanpakken ontwikkelen. Dus niet enkele grotendeels generalistische aanpakken voor alle projecten, maar voor ieder project een unieke aanpak. Ieder project is immers uniek wat betreft de gedachte die eraan ten grondslag ligt. In dit artikel onderzoeken wij de mogelijkheid om naar analogie van persoonskenmerken verschillende projectaanpakken te onderscheiden. Een bouwprojectleider die een snelweg verbreedt, een medicijnonderzoeker die een werkzame stof ontdekt, een stedelijk gebiedsontwikkelaar die een verpauperde woonwijk nieuw elan inblaast, een kabinetsformateur die tot een coalitieprogramma komt, een welzijnswerker die werkt aan een verbeterd toekomstperspectief voor kansarme kinderen in een achterstandswijk, en ga zo maar door. Allen werken ze aan een eenmalige opgave die ingewikkeld is, om teamwork vraagt, problemen en risico s kent, maar die ook een keer klaar moet zijn. Noem het een project. Wat speelt hierin nu een rol? De projectmethodiek, de situatie ter plekke, de persoonlijkheid van de projectleider, de aanpak van betrokkenen, of toeval? Ongetwijfeld allemaal. Als er één overeenkomst is tussen alle projecten waarbij we in onze praktijk betrokken zijn geweest, dan is wel dat ieder project het resultaat is van een gedachte. Een gedachte van een individu of een groep, ontstaan uit een behoefte aan iets dat er nog niet is, en vervolgens de wil om dat daadwerkelijk te realiseren. auteurs Roelof van der Weg Henk Hagenberg projectmanagementadviseur en organisatieadviseur, -onderzoeker. partner van p2ontwikkeling. In deze optiek is een project in eerste instantie dus geen concrete, objectief waarneembare activiteit, maar een abstract, uit de subjectief menselijke geest voortkomend beeld van wat moet worden. Het project als spiegel van de ziel. Typering van personen De Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) is een veel toegepast instrument om verschillen in persoonlijke eigenschappen inzichtelijk te maken. De test kent vier verschillende persoonlijkheidsschalen waarop de voorkeu- 22 IPMA Projectie Magazine

2 T t Hoe redelijk Hoe is het? redelijk objectief is het? Objectief N Abstract: abstract: wat is wat hetis het wenkend perspectief? Hoe voelt Hoe voelt het? het? subjectief subjectief F F wat je voelt is waar. figuur 1 geeft een overzicht van de vier voorkeursstijlen, met elk hun eigen kleur. de mbti stelt dat de voorkeuren niet afzonderlijk optreden. er is altijd sprake van een combinatie, waarbij het natuurlijk wel zo is dat de voorkeuren op dezelfde schaal complementair zijn. Zo betekent een sterke voorkeur voor n-gedrag altijd een zwakke tot geen voorkeur voor s-gedrag. omdat iedere persoon een andere voorkeurscombinatie heeft, zijn er eindeloos veel combinaties mogelijk. dat levert een mooi kleurenpalet 1 op (zie figuur 2). Voor een verdere beschrijving van de voorkeursstijlen verwijzen we naar Hellriegel cs (1995). Concreet: wat wat heeft heeft het project het opgeleverd? project opgeleverd? Ss Figuur 1: overzicht van de vier voorkeursstijlen van de MtbI (Myers-briggs type Indicator) ren van een persoon gemeten worden op basis van zijn of haar antwoorden op de volgende vragen: 1. Waar haal je je energie vandaan en hoe gebruik je die? 2. Hoe kom je aan relevante informatie? 3. Hoe kom je tot besluitvorming? 4. Hoe richt je je leven in? In navolging van Hellriegel cs (1995) beperken wij ons tot schaal 2 en 3 voor respectievelijk informatieverwerving en besluitvorming. Zoals straks zal blijken is dat voldoende voor een interessant nieuw perspectief op projecten. voorkeursstijlen de gedachte achter de mbti-test is dat personen op de schaal van informatieverzameling twee verschillende voorkeursstijlen hebben, te weten sensing (s) en intuïtion (n). pure s-types nemen de werkelijkheid vooral waar met hun zintuigen ( oren, handen, ogen, neus). Zij zijn gericht op feiten en vertrouwen op hun ervaringen. daartegenover zet de mbti de manier van informatieverzamelen, die helemaal losstaat van zintuiglijke waarnemingen. de n-types halen hun informatie uit zelfbedachte nieuwe inzichten en ideeën. Zij laten zich leiden door uitdagende toekomstperspectieven, het ontdekken van nieuwe patronen. de schaal voor de besluitvorming kent de voorkeuren thinking (t) en feeling (f). Iemand met een t-accent beoordeelt op basis van logisch redeneren, het objectief afwegen van voors en tegens, het systematisch en objectief benaderen van de zaak of het probleem. Het f-type kenmerkt zich juist door zijn gerichtheid op de gevoelens en meningen van andere mensen. Hier geldt het adagium typering van ProjECtEn de persoonlijkheidstypen van de mbti gaan we nu benutten voor het karakteriseren van projecten. In projecten waarbij we als adviseur betrokken waren, hebben we gekeken naar typerend en onderscheidend gedrag. daarop hebben we een vragenlijst ontwikkeld, die we getest hebben in onze trainings- en coachingsstrajecten. met de gebruikers van de test zijn we in discussie gegaan over de mate waarin zij de vraagstelling en de uitkomsten herkenden. drijfveren naar analogie van de mbti-voorkeursstijlen kunnen we nu vier drijfveren in projecten onderscheiden. de drijfveren op de schaal voor informatieverzamelen noemen we Visie-gedreven (geel) en het ervaring-gedreven (wit). de drijfveren op de schaal voor oordeelsvorming noemen we Waarheid-gedreven (blauw) en mening-gedreven (rood). Het overzicht in figuur 3 geeft per kleur een aantal kenmerken weer. > Innovator speculatief Zoeken naar inzicht synthese en interpretatie logische ideevorming Objectief, onpersoonlijk, idealistisch Goed in ontdekken en onderzoeken Beheerser Oog voor technische details logisch, analytisch Zorgvuldig in toepassen van regels en procedures Betrouwbaar Goed in observeren, ordenen en archiveren Verbinder Visionair, mysticus Persoonlijk en idealistisch Origineel en creatief Mens-geörienteerde ideeën Menselijke mogelijkheden Goed in verbeelden en nieuw combinaties maken Motivator Oog voor de menselijke maat sympathiek en vriendelijk Communicatief Direct reagerend Goed in empathie opwekken en samenwerking realiseren Figuur 2: de vier persoonstypen die idealiter op basis van de MtbI onderscheiden worden IPMA Projectie Magazine 23

3 Waarheid-gedreven universele wetten Eén waarheid Definitie Het verstand Visie-gedreven aansprekende ideeën De toekomst verbeelden aandacht voor grote lijnen Verbeeldingskracht Mening-gedreven lokale normen en waarden Meer waarheden Perceptie De vrije wil niemand zal het deeltje ooit zien. Het maximale wat de onderzoekers kunnen bereiken, is dat zij uit astronomische hoeveelheden meetgegevens over gedrag van deeltjes in de deeltjesversneller denken te kunnen bewijzen dat het Higgs-deeltje bestaat. De heilige graal in de natuurkunde. In een tv-documentaire laat de interviewer één van de professoren bekennen dat het niet vinden van het deeltje tot de mogelijkheden behoort. Ook dan leer je er weer iets van, aldus de professor. Het is dan duidelijk geworden dat de aannames fout waren en dat de natuurkundige wereld op zoek moet naar een andere verklaring. We moeten altijd verder om de ons omringende natuur nóg beter te begrijpen. Volledig normaal in dit type projecten. Ervaring-gedreven Meetbare opbrengsten Zekerheden uit het verleden extrapoleren aandacht voor detail Zintuigen Figuur 3: de vier drijfveren in projecten naar analogie van de MtbIvoorkeursstijlen. overtuigen: dit is de aanpak volgens de combinatie Visie- en mening-gedreven. Hier gaat het niet meer om het vinden van dé waarheid, maar om het bereiken van een onderhandelde waarheid. Iedere mening is in deze aanpak een waarheid. denk aan veel stedelijke of landelijke ontwikkelingsprojecten waarbij met inspraak van betrokkenen bepaald wordt wat er moet komen. de drijvende kracht zit hier in het samenbrengen van verschillende meningen en belangen van uiteenlopende partijen tot een nieuw perspectief. strategisch omgevingsmanagement en procesmanagement zijn aanpakken die hiervan uitgaan 2. > net als bij de mbti komen deze drijfveren alleen in combinaties voor. ook hier levert dat een heel spectrum aan projecttyperingen op (zie figuur 4). de projecttypen op de uithoeken van het veld de combinaties van twee extreme drijfveren zijn heel herkenbaar. We lichten deze projecttypen toe door middel van een rondgang langs de hoekpunten. ProjECttyPEn Bewijzen: de term waarmee we de combinatie Visie- en Waarheid-gedreven duiden (zie figuur 4). deze projectaanpak heeft kenmerken van een ontdekkingsreis. afhankelijk van de ontdekkingen die onderweg gedaan worden, is het volledig geaccepteerd dat de aanpak bijgesteld wordt. op voorhand kun je namelijk niet precies plannen en voorspellen wat er allemaal nodig is om het project te realiseren. de drijvende kracht is het zoeken naar nieuwe waarheden, bewijzen en wetmatigheden. ZoektoCHt naar Het ultieme bewijs Een spraakmakend voorbeeld van een dergelijk project is het internationale onderzoeksproject dat het bestaan van het Higgs-deeltje moet aantonen. Er zijn miljarden geïnvesteerd in de grootste deeltjesversneller ter wereld, diep onder de grond in de omgeving van Genève. Het grootste natuurkundige project ooit, om het bestaan van het kleinst bekende deeltje aan te tonen. Niemand heeft het deeltje ooit gezien, overtuigen In CompleXe sociale ConteXt Een mooi voorbeeld van dit type opgave is het innovatiever maken van Nederland. Daartoe is in het verleden het innovatieplatform opgericht, met als opdracht om van Nederland een swingend kennisland te maken. Frans Nauta kreeg de, voor hem achteraf twijfelachtige, eer om secretaris te worden. Hij geeft openhartig een kijkje in de keuken van de dynamiek in dit type opgaven. Het boek is doorspekt met tips en lessen. Een voorbeeld: Het is allemaal mensenwerk. alleen met een goede mix van mensen ontstaan er bijzonder dingen. Je kunt als projectleider. nog zulke mooie ideeën verzamelen, als er sleutelspelers ontbreken is het project gedoemd te mislukken. Ondanks alle inspanningen heeft het IP in de zeven jaar van haar bestaan niet opgeleverd wat het zich voor ogen had gesteld. In 2010 blijkt Nederland niet gestegen tot de top 10 van innovatieve landen. Het stimuleren van innovatief gedrag blijkt weerbarstig, maar de Haagse wereld geeft de moed niet op. Een nieuw platform ziet het licht en draagt de naam Kennis Innovatie agenda. Hier kiest men een nieuwe horizon tot 2020, met ook tussenliggende doelen in Mogelijk gaat dit wel tot succes leiden, maar zeker weten doe je het nooit in dit type opgaven. Wel kun je hier altijd heel veel leren. al is het maar dat het idee van een platform voor innovatie, dat in Finland succes had, niet zomaar te kopiëren is naar Nederland. In dit type opgaven spelen zoveel factoren en actoren een rol, dat het niet mogelijk is een situatie te creëren die identiek is aan de voorbeeldsituatie. overbrengen: Zo noemen we de ervaring- en mening- 24 IPMA Projectie Magazine

4 gedreven -aanpak. Hier richt de aanpak zich op het overbrengen van bestaande kennis en vaardigheden op anderen. denk aan medewerkers die zich een nieuwe werkwijze of gedrag moeten eigen maken, zoals leren omgaan met een nieuw softwarepakket, klantgericht werken, 6-sigma implementatieprogramma s. de wijze waarop dit gebeurt heeft zich bewezen in andere omgevingen en organisaties ( roll-out ). dit type opgave gaat ervan uit dat de condities voor nieuw gedrag bekend en beïnvloedbaar zijn. dat betekent ook dat training helpt en dat je bij voldoende training zelfs beter kunt worden dan anderen, met als beloning een certificaat. een ander kenmerk is dat de uitvoerders samenvallen met de gebruikers. een implementatie-opgave slaagt alleen als de toekomstige gebruikers ook daadwerkelijk bereid zijn om te veranderen. Zij zijn niet slechts gebruikers van iets dat opgeleverd is, maar zijn zelf object van verandering. overbrengen Van kennis leidt tot betere prestaties Deze aanpak kenmerkt zich door kopiëren. Dat loont ook omdat er zoveel kennis uit het verleden is opgebouwd over de specifieke handelingen dat de condities waaronder je ze verricht bekend en beïnvloedbaar zijn. Hoe meer je traint, hoe beter je wordt, vooropgesteld dat je de noodzakelijke basistalenten bezit. Maak de prestaties meetbaar met objectieve methoden. Denk hierbij aan de wereld van de sport. Daarin is men meesterlijk in het scheppen van condities voor het leveren van topprestaties. Een spiegelglad ijsoppervlak, snelle gestroomlijnde zwempakken, onverwoestbare grasmatten. Deze dienen als hulpmiddel om datgene waarom het hier gaat, de topprestatie, mogelijk te maken. bouw Het, dan bestaat Het pas echt Een extreem voorbeeld van dit type opgave is de bouw van het Planetarium door Eise Eisinga. Met uiterste precisie, een enorm doorzettingsvermogen en eindeloos veel repeterende handwerk is het hem gelukt een mechanisme te bouwen dat tot op de dag van vandaag de loop van de planeten in ons zonnestelsel getrouw nabootst. stabiele, bewezen kennis is de drager van dit type opgaven. als deze kennis wordt aangewend voor de creatie van unieke resultaten, dan verloopt het project voorspelbaar. Het werk is van tevoren goed in te schatten en kan ook verdeeld worden onder verschillende personen. Het heeft zin om deadlines te stellen. Het is ook mogelijk om het werk tijdelijk op te schorten. De wereld waarin het project zich afspeelt is stabiel. Eise kon zondermeer het werk een paar maanden stilleggen, om daarna weer verder te gaan bij waar hij gebleven was. verandering van drijfveren elk van de vier hierboven genoemde projecttypen heeft een eigen kenmerkend resultaat. dat brengt met zich mee dat ook ieder projecttype een eigen unieke aanpak nodig heeft. een onderzoekende aanpak ( bewijzen ) leidt uiteindelijk tot een nieuwe waarheid, een nieuwe bewijs, nieuwe kennis. Het overtuigen, het samenbrengen van meningen en standpunten, beoogt een convenant, een samenwerkingscontract of een akkoord. als het overbrengen slaagt, dan levert dat nieuw gedrag van mensen op en het bouwen leidt tot een fysiek, concreet resultaat, zoals een brug, tunnel of planetarium. In ieder goed georganiseerd project zullen er accentverschuivingen zijn in de typerende drijfveren. neem de implementatie van een landelijk registratiesysteem voor > Bouwen: dit is de naam voor het type projectaanpak dat ervaring- en Waarheid-gedreven is. kenmerk van deze aanpak is dat ze een fysiek, tastbaar resultaat oplevert: een huis, een brug, een computersysteem, een recreatiezone om een stad. deze bestaat uit een unieke combinatie van eerder uitgevoerde activiteiten. de uitvoerders van het werk zijn zelden ook de toekomstige gebruikers ervan. soms heb je liever dat de gebruikers even uit de buurt blijven zodat de uitvoerders de nodige ruimte krijgen om hun werk te doen. een bouwondernemer ziet liever niet dat de toekomstige huiseigenaar zijn medewerkers voortdurend voor de voeten loopt. Bewijzen Gericht op ontwikkelen van nieuwe kennis, inzichten en theorieën Het is mogelijk dat de aanpak leidt tot de beoogde opbrengst Klaar als het bewijs geleverd is Overbrengen Gericht op zichtbare en meetbare gedragsverandering van personen In een vergelijkbare context heeft de aanpak eerder tot succes geleid Klaar als de beoogde groep het gewenste gedrag vertoont Overtuigen Gericht op verandering van sociale interacties en samenwerkingsrelaties Zowel opbrengst als aanpak zijn onderwerp van onderhandelingen, meningen van onafhankelijke partijen Klaar als er een overeenkomst, convenant, contract is Bouwen Gericht op verandering van fysieke objecten Het is bewezen dat de aanpak leidt tot de beoogde opbrengst, proven technology Klaar als het resultaat is opgeleverd Figuur 4: vier projecttypen naar analogie van de MtbI-persoonstypen IPMA Projectie Magazine 25

5 Er is een plek waar projectsamenwerking gewoon werkt. Hier. Op deze plek kunt u al uw projectwerk organiseren om efficiency te verhogen. Hier zijn uw documenten altijd beschikbaar en maakt en deelt u eenvoudig projectplannen. Alle projectdeelnemers weten precies wat er speelt en hoe het project vordert ten opzichte van de deadlines. U heeft overal en altijd toegang tot uw projecten met 100% actuele status. Wij hebben klanten binnen verschillende branches al op de goede weg geholpen met hun project. Wij adviseren u ook graag. Bel of bekijk om Projectplace 30 dagen gratis te proberen of een persoonlijke demo te boeken.

6 > een bepaalde ziekte. bij de start zal het accent vooral liggen op het vinden van voldoende draagvlak voor het idee. daarna volgt een onderzoek naar manieren waarop het systeem gerealiseerd kan worden (groen). daarop volgt de bouwfase (blauw), het daadwerkelijk materialiseren van het idee. en ten slotte de ingebruikname, de fase waarin medewerkers moeten leren omgaan met het nieuwe opgeleverde resultaat. dit project doorloopt zo alle vier de velden van het kleurenpallet. maar er zijn ook onbedoelde accentwijzigingen in het project. teamwisselingen, voortschrijdend inzicht over de beoogde opbrengst, meningsveranderingen, toevalstreffers en ongelukken. als deze wijzigingen aan de aandacht ontsnappen, kan dat leiden tot een projectresultaat waarop niemand meer zit te wachten. dat dergelijke accentverschuivingen eerder regelmaat dan uitzondering zijn, is te begrijpen als we het kleurenveld niet als een plat vlak zien, maar als een jongleerbal zoals in figuur 5. afhankelijk van het standpunt ten opzichte van de bal, zie je in het platte vlak andere kleurverdelingen. Zo zijn er ook altijd verschillende manieren van kijken naar één en hetzelfde project, afhankelijk van het perspectief waarin je het ziet. nieuw medicijn: ontdekkingstocht of dienstreis? Figuur 5: Accentverschuivingen in het type drijfveer van een project (vergeleken met een jongleerbal). vanuit verschillende perspectieven worden verschillende kleuren waargenomen. Een wetenschappelijk teamleider zoekt met haar team een nieuw medicijn. Zij ziet dit als een ontdekkingstocht, waarop letterlijk met tienduizenden stoffen wordt getest of ze een effect hebben op het zogenoemde target in het lichaam. Je weet nooit of het een keer raak is en al helemaal niet wat dan het effect is. In haar opinie is dit onderzoeksprogramma dan ook niet te beheersen en ben je helemaal van de natuur afhankelijk. De researchdirecteur ziet dat heel anders. Medicijnontwikkeling is een gestructureerd proces waarbij je op systematische manier stoffen zoekt, mogelijkheden uitsluit, experimenten met een bepaalde looptijd doet en daar besluiten in neemt. Beide opvattingen zijn waar, ieder vanuit zijn eigen perspectief! De ene opvatting kan niet zonder de ander. Voor de teamleider is het goed om vanuit een beheersperspectief te denken, want dat brengt structuur aan. Voor de researchdirecteur is het goed om het ook als een ontdekkingstocht te zien waarbij hele andere denkrichtingen ( novel ideas ) in beeld blijven die je vanuit een vaste planning zou uitsluiten. Het is voor een projectleider van het grootste belang om voortdurend allert te zijn op de kenmerkende drijfveren in het project. daarbij gaat het er niet alleen om welke hij ziet, maar ook welke door het team gezien worden. Het gaat om een gezamenlijke inzicht van waaruit je als projectleider besluiten neemt over te nemen vervolgstappen. de aard van de drijfveren kun je herkennen door er met het team over in gesprek te gaan. een handig hulpmiddel daarbij kun je vinden op < noten 1. met de drie primaire kleuren blauw, geel en rood kun je alle andere kleuren samenstellen. aangezien er vier voorkeursstijlen zijn, hebben we aan de vierde (in dit geval sensing) de kleur wit gegeven. 2. In dit verband verwijzen we naar het boek procesmanagement van bekkering en Walter, dat ingaat op het managen van opgaven in complexe context. literatuur - kummerow, J.m., kirby, l.k., barger, n.j., Work types, welk type bent u?, 2005, uitgeverij thema Zaltbommel. - Hellriegel, d., slocum, J.W., Woodman, r.w., organizational behavior, seventh edition 1995, West publishing Company, st paul usa. - nauta, f., Het innovatieplatform, innoveren in het centrum van de macht, 2008, sdu uitgevers den Haag. - bekkering, t, Walter, J, procesmanagement, 2008, uitgeverij het spectrum, Houten IPMA Projectie Magazine 27

Alert Type Indicator. Door uzelf te kennen, leert u anderen kennen.

Alert Type Indicator. Door uzelf te kennen, leert u anderen kennen. Alert Type Indicator Door uzelf te kennen, leert u anderen kennen. Bent u geïnteresseerd in vragen als: Hoe kan een team effectiever functioneren? Hoe kun je beter samenwerken? Waardoor wordt iemand gemotiveerd?...dan

Nadere informatie

Projectmatig creëren

Projectmatig creëren Projectmatig creëren Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 8 Hoofdstuk 18 14109271 WP27 Haagse Hogeschool Delft Dhr. Hoogland Bedrijfscommunicatie 1 Inleiding In dit document

Nadere informatie

DOCEER EN LEERSTIJLEN 7 NOVEMBER 2015

DOCEER EN LEERSTIJLEN 7 NOVEMBER 2015 DOCEER EN LEERSTIJLEN 7 NOVEMBER 2015 Extraversion wil het liefst leren door te praten en op te gaan in zijn omgeving wil het liefst de aandacht naar de buitenwereld laten vloeien, naar objectieve gebeurtenissen

Nadere informatie

Tijdens en voor mijn studie Projectleider Techniek verwerf ik competenties door specifieke taken en werkzaamheden te verrichten.

Tijdens en voor mijn studie Projectleider Techniek verwerf ik competenties door specifieke taken en werkzaamheden te verrichten. Beste collega, familie, vriend, Tijdens en voor mijn studie Projectleider Techniek verwerf ik competenties door specifieke taken en werkzaamheden te verrichten. Theoretische kennis doe ik op door onderwijs

Nadere informatie

10 onmisbare vaardigheden voor. de ambtenaar van de toekomst. 10 vaardigheden. Netwerken. Presenteren. Argumenteren 10. Verbinden.

10 onmisbare vaardigheden voor. de ambtenaar van de toekomst. 10 vaardigheden. Netwerken. Presenteren. Argumenteren 10. Verbinden. 10 vaardigheden 3 Netwerken 7 Presenteren 1 Argumenteren 10 Verbinden Beïnvloeden 4 Onderhandelen Onderzoeken Oplossingen zoeken voor partijen wil betrekken bij het dat u over de juiste capaciteiten beschikt

Nadere informatie

NLP MASTER PRACTITIONER

NLP MASTER PRACTITIONER 2016 ERKEND, PRAKTIJKGERICHT EN VERDIEPEND De NLP Master Practitioner opleiding is een verdieping in je professionele ontwikkeling. In deze opleiding wordt je meester in communicatie- en gedragsverandering.

Nadere informatie

DEFINITIES COMPETENTIES

DEFINITIES COMPETENTIES DEFINITIES COMPETENTIES A. MENSEN LEIDINGGEVEN A1 Sturen Geeft op een duidelijke manier richting aan een team, neemt de leiding op zich, zet mensen en middelen zodanig in dat doelen met succes worden bereikt.

Nadere informatie

12. Kennisbenutting door onderzoek

12. Kennisbenutting door onderzoek 12. Kennisbenutting door onderzoek Kennisbenutting door onderzoek: Hoe zorg ik dat mijn onderzoek wordt gebruikt? Anje Ros Lector Leren en Innoveren, Fontys Wie ben ik Lector FHKE Leren & Innoveren AOS

Nadere informatie

Risicomanagement en NARIS gemeente Amsterdam

Risicomanagement en NARIS gemeente Amsterdam Risicomanagement en NARIS gemeente Amsterdam Robert t Hart / Geert Haisma 26 september 2013 r.hart@risicomanagement.nl / haisma@risicomanagement.nl 1www.risicomanagement.nl Visie risicomanagement Gemeenten

Nadere informatie

The Bridge Personality Het boekje voor sales

The Bridge Personality Het boekje voor sales The Bridge Personality Het boekje voor sales NEDERLANDSE UITGAVE T. LANNISTER Plannen & Voorbereiden Relatiebeheer De deal maken Oplossing presenteren Contact leggen Behoeftes creëren Fase 1: Plannen en

Nadere informatie

Procesdenken en de cultuur van de organisatie

Procesdenken en de cultuur van de organisatie INLEIDING Procesmanagement dient bij te dragen aan de organisatiedoelstellingen zoals HRM en Finance bijdragen aan de organisatiedoelen. Procesmanagement, ook procesgericht werken genoemd, maakt iets bestuurbaar

Nadere informatie

Persoonlijkheidsprofiel. Anoniem

Persoonlijkheidsprofiel. Anoniem Anoniem 2012 1. Inleiding Dit is jouw persoonlijkheidsprofiel. Het profiel is gebaseerd op de antwoorden die jij hebt gegeven in de vragenlijst. Jouw antwoorden zijn vergeleken met die van een grote groep

Nadere informatie

Leergang Transformatief Leiderschap

Leergang Transformatief Leiderschap feedback geven living labs advie processen/bijeenkomsten transformatief leiderschap coach perso Leergang Transformatief Leiderschap Anderen bewegen begint bij jezelf Succesvol mensen en organisaties in

Nadere informatie

Persoonlijkheidstest (PTA)

Persoonlijkheidstest (PTA) Persoonlijkheidstest (PTA) Student1 2013 TalentFocus 1. Inleiding Dit is jouw persoonlijkheidsprofiel. Het profiel is gebaseerd op de antwoorden die jij hebt gegeven in de vragenlijst. Jouw antwoorden

Nadere informatie

Rapport Sales 360. Test Kandidaat

Rapport Sales 360. Test Kandidaat Rapport Sales 360 Naam Test Kandidaat Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Sterkte/zwakte-analyse 3. Feedback open vragen 4. Overzicht competenties 5. Persoonlijk ontwikkelingsplan Inleiding Voor u ligt het rapport

Nadere informatie

Hoe motivatie werkt en draagvlak groeit

Hoe motivatie werkt en draagvlak groeit Hoe motivatie werkt en draagvlak groeit Toelichting Hierbij een compilatie van diverse artikelen over motivatie, draagvlak en verandertrajecten voor de interne coördinator cultuureducatie ICC. 1 Hoe werkt

Nadere informatie

Waardecreatie is niet langer gebonden aan tijd, plaats en middelen:

Waardecreatie is niet langer gebonden aan tijd, plaats en middelen: Waardecreatie is niet langer gebonden aan tijd, plaats en middelen: Software voor het ontwikkelen en activeren van een sterk merk. Online Branding Software Wazokuu! Online Branding is software die de belangrijkste

Nadere informatie

Denkt u dat mensen gedreven worden door hun managers? Wij niet. De nieuwe benadering van organisaties en organisatievraagstukken

Denkt u dat mensen gedreven worden door hun managers? Wij niet. De nieuwe benadering van organisaties en organisatievraagstukken Denkt u dat mensen gedreven worden door hun managers? Wij niet. De nieuwe benadering van organisaties en organisatievraagstukken Denkt u dat mensen gedreven worden door hun managers? Wij niet. Ieder mens

Nadere informatie

Opleidingsprogramma DoenDenken

Opleidingsprogramma DoenDenken 15-10-2015 Opleidingsprogramma DoenDenken Inleiding Het opleidingsprogramma DoenDenken is gericht op medewerkers die leren en innoveren in hun organisatie belangrijk vinden en zich daar zelf actief voor

Nadere informatie

Rapportage Eigenschappen. Bea het Voorbeeld. Naam: Datum:

Rapportage Eigenschappen. Bea het Voorbeeld. Naam: Datum: Rapportage Eigenschappen Naam: Bea het Voorbeeld Datum: 01.04.2016 Email: support@meurshrm.nl Bea het Voorbeeld / 01.04.2016 / Eigenschappen (QPN) 2 Inleiding Wat zijn jouw meest kenmerkende eigenschappen?

Nadere informatie

Communicatiestijlen Rapport

Communicatiestijlen Rapport GITP Datum Deelnemer Beoordelen en Ontwikkelen > 04 092007 > Voorbeeldpersoon www.gitp.nl Communicatiestijlen Rapport Project Voorbeeldproject Deelnemer Voorbeeldpersoon Pakket Voorbeeld-V-486 Rapport

Nadere informatie

Interventies bij organisatieverandering Succesvol veranderen

Interventies bij organisatieverandering Succesvol veranderen Interventies bij organisatieverandering Succesvol veranderen Het succesvol doorvoeren van organisatieverandering vraagt nogal wat. De uitdaging is om de beoogde verandering werkbaar te maken en te borgen

Nadere informatie

Inhoud. Dankwoord 9 Inleiding 11

Inhoud. Dankwoord 9 Inleiding 11 Inhoud Dankwoord 9 Inleiding 11 1. De oorzaak van rommel 15 2. Niet kunnen opruimen 21 3. Niet kunnen weggooien 39 4. Niet kunnen ordenen en plannen 61 5. Niet voldoende aandacht kunnen opbrengen 77 6.

Nadere informatie

TH-MI Motivation Indicator. Brown Jeremy Manager Brainwave Ltd.

TH-MI Motivation Indicator. Brown Jeremy Manager Brainwave Ltd. Brown Jeremy Manager Brainwave Ltd. TH-MI Motivation Indicator Dit rapport werd gegenereerd op 30-08-2013 door White Alan van Brainwave Ltd.. De onderliggende data dateren van 30-08-2013. OVER DE MOTIVATION

Nadere informatie

Rapport Carrière Waarden N

Rapport Carrière Waarden N Rapport Carrière Waarden N Naam Adviseur Jan Voorbeeld Adviseur van Organisatie Datum 2/01/2015 Inleiding Carrièrewaarden zijn persoonlijke kenmerken die maken dat u bepaald werk als motiverend ervaart.

Nadere informatie

Differentieer in elke les

Differentieer in elke les Differentieer in elke les Welkom Training: Differentieer in elke les Ortho Consult Mijn naam is Jac. Giesen Differentiëren met didactische werkvormen Tempo Differentiatie vanaf de basis Niveau Voorkennis

Nadere informatie

Annette Koops: Een dialoog in de klas

Annette Koops: Een dialoog in de klas Annette Koops: Een dialoog in de klas Als ondersteuning bij het houden van een dialoog vindt u hier een compilatie aan van Spreken is zilver, luisteren is goud : een handleiding voor het houden van een

Nadere informatie

Wil je snel gaan? Reis alleen. Wil je ver komen? Reis samen!

Wil je snel gaan? Reis alleen. Wil je ver komen? Reis samen! Wil je snel gaan? Reis alleen. Wil je ver komen? Reis samen! Vanuit InnovatiefLerenLeren BV geef ik al sinds 2006 vorm aan de sociale innovatie van uiteenlopende organisaties met als doel bestaande kennis

Nadere informatie

Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties

Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties Het gaat om de volgende zeven verandercompetenties. De competenties worden eerst toegelicht en vervolgens in een vragenlijst verwerkt. Veranderkundige

Nadere informatie

PROCESDOEL 1 VRIJ EN ZELFSTANDIG LEREN DENKEN EN HANDELEN

PROCESDOEL 1 VRIJ EN ZELFSTANDIG LEREN DENKEN EN HANDELEN PROCESDOEL 1 VRIJ EN ZELFSTANDIG LEREN DENKEN EN HANDELEN Bijzondere procesdoelen 1.1. Groei naar volwassenheid 1.2. Zelfstandig denken 1.3. Zelfstandig handelen 1.4. Postconventionele instelling 1.1 Groei

Nadere informatie

DE INSIGHTS-KLEUREN VOORKEUREN NADER UITGELEGD. Beweegt mens en organisatie!

DE INSIGHTS-KLEUREN VOORKEUREN NADER UITGELEGD. Beweegt mens en organisatie! DE INSIGHTS-KLEUREN Andrew en Andi Lothian ontwikkelden een eigen model op basis van het gedachtengoed van Jung. Zij geven de verschillende combinaties van psychologische voorkeuren weer in vier kleuren;

Nadere informatie

Inhoud. Deel een: Een radicale heling 1 Het verhaal van Jill 17

Inhoud. Deel een: Een radicale heling 1 Het verhaal van Jill 17 Fragment uit Colin Tipping Radicaal Vergeven (opmaak is anders dan in het boek zelf) Inhoud Voorwoord bij de Nederlandse uitgave 7 Woord vooraf 9 Inleiding 11 Deel een: Een radicale heling 1 Het verhaal

Nadere informatie

De Taxonomie van Bloom Toelichting

De Taxonomie van Bloom Toelichting De Taxonomie van Bloom Toelichting Een van de meest gebruikte manier om verschillende kennisniveaus in te delen, is op basis van de taxonomie van Bloom. Deze is tussen 1948 en 1956 ontwikkeld door de onderwijspsycholoog

Nadere informatie

Rijke Lessen. zetten je aan het denken. Handleiding(etje) Minka Dumont 26 november 2009 SLO - Landelijke Plusklasnetwerkdag

Rijke Lessen. zetten je aan het denken. Handleiding(etje) Minka Dumont 26 november 2009 SLO - Landelijke Plusklasnetwerkdag Rijke Lessen zetten je aan het denken Minka Dumont 2009 www.lesmateriaalvoorhoogbegaafden.com Handleiding(etje) Minka Dumont 26 november 2009 SLO - Landelijke Plusklasnetwerkdag Onthouden Kunnen ophalen

Nadere informatie

Invalshoeken bij beoordelen

Invalshoeken bij beoordelen Invalshoeken bij beoordelen Invalshoeken bij Beoordelen Persoonlijkheidseigenschappen Met persoonlijkheidskenmerken wordt bedoeld: intelligentie, flexibiliteit, aanpassingsvermogen, leiderschap, integriteit,

Nadere informatie

Mijn Risicoprofiel. Hoe ga ik met risico s om?

Mijn Risicoprofiel. Hoe ga ik met risico s om? Mijn Risicoprofiel Hoe ga ik met risico s om? Deze test is ontwikkeld door Caroline Wildeboer, Jasper van den Heuvel, Rob Schmidt en Nancy Polet; organisatieadviseurs bij Antea Group. 1 Inleiding Deze

Nadere informatie

Pianoo. Investeren in de dialoog

Pianoo. Investeren in de dialoog Investeren in de dialoog Veel gehoorde opmerkingen/ ervaringen van inkoopfunctionarissen! ik wordt niet gehoord! ze informeren mij niet, te laat of onvolledig! ze begrijpen het niet! ze houden zich niet

Nadere informatie

Key success actors. De rol van middenmanagement bij strategische veranderingen. Onderzoek door Turner en de Rotterdam School of Management

Key success actors. De rol van middenmanagement bij strategische veranderingen. Onderzoek door Turner en de Rotterdam School of Management Key success actors De rol van middenmanagement bij strategische veranderingen Onderzoek door Turner en de Rotterdam School of Management 1 Key success actors De rol van middenmanagement bij strategische

Nadere informatie

Oplossingsgericht en waarderend coachen.

Oplossingsgericht en waarderend coachen. Oplossingsgericht en waarderend coachen. Coaching is die vorm van professionele begeleiding waarbij de coach als gelijkwaardige partner de cliënt ondersteunt bij het behalen van zelfgekozen doelen. Oplossingsgericht

Nadere informatie

Innovatie Assessment: Hoe innovatief ben ik?

Innovatie Assessment: Hoe innovatief ben ik? Innovatie Assessment: Rud Kuiper Kuiper & Partners zelfstandig psychologisch adviesbureau versterken innoverend vermogen onze opdrachtgevers zijn onze partners 2 Kuiper & Partners 1 Doel van de workshop

Nadere informatie

Waardensystemen van Graves

Waardensystemen van Graves Waardensystemen van Graves Afgebeeld op de lemniscaat van de Stichting Dialoog A beige - N Pijn, fysieke stimuli Bronnen voor vervulling primaire levensbehoeften Individueel Reageren Leven Fysiologisch

Nadere informatie

Wat drijft uw Service? Met Ziel en Zaligheid

Wat drijft uw Service? Met Ziel en Zaligheid Wat drijft uw Service? Met Ziel en Zaligheid Vandaag - verschillende perspectieven Van Dale Wat zijn drijfveren? Oorsprong Management Drives Oorsprong Clare Graves Levels of human Existence Ontwikkelen

Nadere informatie

Methodologie voor onderzoek in de verpleegkunde. Foeke van der Zee

Methodologie voor onderzoek in de verpleegkunde. Foeke van der Zee Methodologie voor onderzoek in de verpleegkunde Foeke van der Zee Inhoudsopgave 1. Onderzoek, wat is dat eigenlijk... 1 1.1 Hoe is onderzoek te omschrijven... 1 1.2 Is de onderzoeker een probleemoplosser

Nadere informatie

Differentieer in elke les. Omgaan met verschillen in Human Dynamics

Differentieer in elke les. Omgaan met verschillen in Human Dynamics Differentieer in elke les Omgaan met verschillen in Human Dynamics Omgaan met verschillen https://www.youtube.com/watch?v=qp PYdMs97eE skoda reclame https://www.youtube.com/watch?v=v3iprbrgsjm Card trick

Nadere informatie

Zelftest managementrollen (Quinn)

Zelftest managementrollen (Quinn) pag.: 1 van 10 Zelftest managementrollen (Quinn) Bron: Persoonlijk meesterschap in management, voorbij rationeel management Auteur: R.E. Quinn Uitgever: Academic Service (1998) Hierachter vindt u een vragenlijst

Nadere informatie

?Hoe Zo! >> Werken bij de gemeente betekent je inzetten voor burgers en bedrijven. En daarbij geldt:

?Hoe Zo! >> Werken bij de gemeente betekent je inzetten voor burgers en bedrijven. En daarbij geldt: Wabo effectief ?Hoe Zo! >> Het toepassen van de Wabo is meer dan alleen de IT-structuur aanpassen, de procedures herzien en/of de processen opnieuw beschrijven en herinrichten. Het zijn de medewerkers

Nadere informatie

10-8 7-6 5. De student is in staat om op navolgbare wijze van vijf onderwijskundige (her)ontwerpmodellen de essentie te benoemen;

10-8 7-6 5. De student is in staat om op navolgbare wijze van vijf onderwijskundige (her)ontwerpmodellen de essentie te benoemen; Henk MassinkRubrics Ontwerpen 2012-2013 Master Leren en Innoveren Hogeschool Rotterdam Beoordeeld door Hanneke Koopmans en Freddy Veltman-van Vugt. Cijfer: 5.8 Uit je uitwerking blijkt dat je je zeker

Nadere informatie

Ervaringen van 2 SIT projecten

Ervaringen van 2 SIT projecten Ondernemers oordelen over SIT Quotes & behaalde resultaten Ervaringen van 2 SIT projecten > MediaMotion Data B.V. Producent van CD s en DVD s > Substra B.V. Producent van steenwol-producten voor de glastuinbouw

Nadere informatie

6. Project management

6. Project management 6. Project management Studentenversie Inleiding 1. Het proces van project management 2. Risico management "Project management gaat over het stellen van duidelijke doelen en het managen van tijd, materiaal,

Nadere informatie

Eerste graad A-stroom

Eerste graad A-stroom EINDTERMEN en ONTWIKKELINGSDOELEN Vijverbiotoopstudie Eerste graad A-stroom Vakgebonden eindtermen aardrijkskunde Het natuurlijk milieu Reliëf 16* De leerlingen leren respect opbrengen voor de waarde van

Nadere informatie

Opgave 2 Doen wat je denkt

Opgave 2 Doen wat je denkt Opgave 2 Doen wat je denkt 7 maximumscore 2 een argumentatie waarom Swaab het bestaan van vrije wil verwerpt op grond van de experimenten van Libet: bewustzijn komt pas na de beslissingen van de hersenen

Nadere informatie

Maartje Voorbeeld 10.03.2014

Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld / 10.03.2014 / Talentrapportage 2 Inleiding De wereld en de arbeidsmarkt zijn constant in beweging. Maar waarheen? Niemand weet exact hoe het werkveld er

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Ondersteunend/Epert C December 2009 ONDERSTEUNEND/EXPERT C 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Ondersteunend/Epert

Nadere informatie

Duur: 3 dagdelen (1 hele dag en twee weken later een halve dag). Inclusief oefenen met een professionele acteur.

Duur: 3 dagdelen (1 hele dag en twee weken later een halve dag). Inclusief oefenen met een professionele acteur. HR professionaliseringstraject het aanbod Verandermanagement, adviseren en begeleiden Module Informatie Stand van zaken Adviseren en coachen voor de HR adviseur: specifiek gericht op HR als business partner

Nadere informatie

Werkbladen Workshop zelfonderzoek project Hybride Leeromgevingen in het Beroepsonderwijs (14 Oktober 2010)

Werkbladen Workshop zelfonderzoek project Hybride Leeromgevingen in het Beroepsonderwijs (14 Oktober 2010) Werkbladen Workshop zelfonderzoek project Hybride Leeromgevingen in het Beroepsonderwijs (14 Oktober 010) Ilya Zitter & Aimée Hoeve Versie 5 oktober 010 Vooraf Vertrekpunt voor de monitor & audit van de

Nadere informatie

Natuurmanagement Sociaal Communicatieve Vaardigheden. Welkom

Natuurmanagement Sociaal Communicatieve Vaardigheden. Welkom Natuurmanagement Sociaal Communicatieve Vaardigheden Welkom Opbouw opleiding Opleiding in 3 dagen 1 dag rond mondelinge communicatie en overleg 1 dag rond klantgerichtheid 1 dag rond assertiviteit en conflicthantering

Nadere informatie

Toolkit Cliëntenparticipatie Zorg en Welzijn

Toolkit Cliëntenparticipatie Zorg en Welzijn Toolkit Cliëntenparticipatie Zorg en Welzijn De toolkit Cliëntenparticipatie Zorg en Welzijn bevat vier praktische instrumenten om samen met cliënten te werken aan verbetering of vernieuwing van diensten

Nadere informatie

Bloom. Taxonomie van. in de praktijk

Bloom. Taxonomie van. in de praktijk Bloom Taxonomie van in de praktijk De taxonomie van Bloom kan worden toegepast als praktisch hulpmiddel bij het differentiëren in denken en doen. Het helpt je om in je vraagstelling een plaats te geven

Nadere informatie

Meten is leren: Hoe eff

Meten is leren: Hoe eff Meten is leren: Hoe eff De kwaliteit van uw werkgeverschap in De ziekenhuiswereld kent van oudsher een goed ontwikkeld HR-instrumentarium. Opleidingsmogelijkheden zijn voorhanden, de cao is veelomvattend,

Nadere informatie

Brown Jeremy Manager Brainwave Ltd. CUBES Competency Profile / Expert Standaard Rapport

Brown Jeremy Manager Brainwave Ltd. CUBES Competency Profile / Expert Standaard Rapport Brown Jeremy Manager Brainwave Ltd. CUBES Competency Profile / Expert Standaard Rapport Dit rapport werd gegenereerd op 11-11-2015 door White Alan van Brainwave Ltd.. De onderliggende data dateren van

Nadere informatie

Management Potentieel Index (MPI)

Management Potentieel Index (MPI) (MPI) deelnemer opdrachtgever HFM 07-11-2014 Dit rapport is gegenereerd met het HFMtalentindex Online Assessmentsysteem. De gegevens in dit rapport zijn gebaseerd op de antwoorden die de deelnemer op één

Nadere informatie

Praktijkplein Titel: Toepassing: Koppeling met het Operational Excellence Framework: Implementatiemethodieken: ontwerpen en ontwikkelen.

Praktijkplein Titel: Toepassing: Koppeling met het Operational Excellence Framework: Implementatiemethodieken: ontwerpen en ontwikkelen. Praktijkplein Titel: Implementatiemethodieken: ontwerpen en ontwikkelen. Toepassing: Beknopte samenvatting van twee implementatiemethodieken en hun toepassing bij het implementeren van een operational

Nadere informatie

PERSOONLIJKHEIDSTEST WERK TYPE

PERSOONLIJKHEIDSTEST WERK TYPE PERSOONLIJKHEIDSTEST WERK TYPE Werkstijl Er is één ding waarvan u zeker kunt zijn: u bent uniek. Tenzij u deel uitmaakt van een eeneiige tweeling, ziet u er anders uit dan de rest van de wereld. En belangrijker:

Nadere informatie

cultuur Innovatie Yellow Blue Voorspel Baarheid Kennis verbinden

cultuur Innovatie Yellow Blue Voorspel Baarheid Kennis verbinden cultuur Innovatie Yellow Blue Voorspel Baarheid Kennis verbinden In zijn oorspronkelijke vorm bestaat een organisatie uit een groep mensen met een gezamenlijk doel, die elkaar goed kennen en in dezelfde

Nadere informatie

KOERSEN OP SUCCES Workshops strategische teamontwikkeling

KOERSEN OP SUCCES Workshops strategische teamontwikkeling KOERSEN OP SUCCES Workshops strategische teamontwikkeling Koersen op Succes Of het nu gaat om het verwezenlijken van plannen, het behalen van gestelde doelen, het leuker maken van een organisatie of het

Nadere informatie

Persoonlijk Actieplan voor Ontwikkeling

Persoonlijk Actieplan voor Ontwikkeling PAPI PAPI Coachingsrapport Persoonlijk Actieplan voor Ontwikkeling Alle rechten voorbehouden Cubiks Intellectual Property Limited 2008. De inhoud van dit document is relevant op de afnamedatum en bevat

Nadere informatie

Profiel van een raadslid

Profiel van een raadslid Profiel van een raadslid Basisvereisten en drijfveren voor een raadslid Het raadslid is toegewijd en loyaal aan D66 en aan de gemeente waarin hij zijn functie als raadslid vervult en de lokale afdeling

Nadere informatie

Het leerlandschap van organisaties

Het leerlandschap van organisaties Fer van den Boomen, Jos van Jaarsveld & Nanja Mol Uit de crisis innoveren? Het leerlandschap van organisaties De crisis is inmiddels ook voelbaar bij een commercieel adviesbureau. Het management bedenkt

Nadere informatie

Methoden van het Wetenschappelijk Onderzoek: Deel II Vertaling pagina 83 97

Methoden van het Wetenschappelijk Onderzoek: Deel II Vertaling pagina 83 97 Wanneer gebruiken we kwalitatieve interviews? Kwalitatief interview = mogelijke methode om gegevens te verzamelen voor een reeks soorten van kwalitatief onderzoek Kwalitatief interview versus natuurlijk

Nadere informatie

Stichting VraagWijzer Nederland. Notitie Resultaatgericht werken in het Sociale Domein

Stichting VraagWijzer Nederland. Notitie Resultaatgericht werken in het Sociale Domein Stichting VraagWijzer Nederland Notitie Resultaatgericht werken in het Sociale Domein Per 1 januari 2015 hebben de Jeugdwet, de Participatiewet en de Wmo 2015 hun intrede gedaan. De invoering van deze

Nadere informatie

Voorwoord van Hester van Herk... iii Voorwoord van Foeke van der Zee... iv Verantwoording... vi

Voorwoord van Hester van Herk... iii Voorwoord van Foeke van der Zee... iv Verantwoording... vi Inhoudsopgave Voorwoord van Hester van Herk... iii Voorwoord van Foeke van der Zee... iv Verantwoording... vi INTRODUCTIE... 1 1. Wat is onderzoek... 2 1.1 Een definitie van onderzoek... 2 1.2 De onderzoeker

Nadere informatie

HOOFD RUSTHUISSECRETARIAAT

HOOFD RUSTHUISSECRETARIAAT 1 COMPETENTIEFICHE C1-C3 EN C4-C5 LEIDINGGEVEND HOOFD RUSTHUISSECRETARIAAT INTERN FORMULIER WZC IMMACULATA OCMW EDEGEM Leiding geven Op gestructureerde wijze prestaties opvolgen zowel op kwantitatief als

Nadere informatie

Test denkprofiel jongeren

Test denkprofiel jongeren Test denkprofiel jongeren Wat is jouw denkprofiel? Mensen denken op verschillende manieren. Jongeren ook. Volgens de theorie van Sternberg kun je voorkeur hebben voor analytisch, praktisch of creatief

Nadere informatie

DEEL I. 5.6 Procesmanagement. 5.6.1 Definitie project. 5.6.2 Kern van de methode. 5.6.3 Historie. 5.6.4 Scope. 5.6.

DEEL I. 5.6 Procesmanagement. 5.6.1 Definitie project. 5.6.2 Kern van de methode. 5.6.3 Historie. 5.6.4 Scope. 5.6. 90 Wegwijzer voor methoden bij projectmanagement - 2de druk 5.6 Procesmanagement Deel I van de beschrijving van Procesmanagement is gereviseerd en geautoriseerd door Jaap Walter, een van de auteurs van

Nadere informatie

NAAM VOORNAAM 29/10/2012

NAAM VOORNAAM 29/10/2012 NAAM VOORNAAM 29/10/2012 Rijksregisternummer Naam Selectienummer 99999999999 NAAM VOORNAAM SELECTIE Feedbackrapport aangaande de selectie: SELECTIE TITEL Het rapport bestaat uit 3 delen: 1. De competenties

Nadere informatie

ONDERZOEK DOEN. HENK LINDEMAN h.lindeman@aps.nl. Naam Datum

ONDERZOEK DOEN. HENK LINDEMAN h.lindeman@aps.nl. Naam Datum ONDERZOEK DOEN HENK LINDEMAN h.lindeman@aps.nl Naam Datum Onderzoeksvragen; uw keuze voor deze workshop Wat zijn de verschillen en overeenkomsten tussen onderzoek doen en gedocumenteerd schrijven? Welke

Nadere informatie

Boardroom Strategisch Leiderschap

Boardroom Strategisch Leiderschap Boardroom Strategisch Leiderschap COHORT 2017 Ga voor goud! Strategisch leiderschap als sleutel voor waardeontwikkeling Als eigenaar, partner, directeur of manager van een middelgrote of snelgroeiende

Nadere informatie

Competentie-invullingsmatrix

Competentie-invullingsmatrix Competentie-invullingsmatrix masterprf Master of Science in de wiskunde Academiejaar 2016-2017 Legende: W=didactische werkvormen E=evaluatievormen Competentie in één of meerdere wetenschappen Wetenschappelijke

Nadere informatie

Ondernemend werken in welzijnsorganisaties

Ondernemend werken in welzijnsorganisaties Training & Advies Ondernemend werken in welzijnsorganisaties Betere resultaten met nieuwe competenties Ondernemend werken in welzijnsorganisaties De welzijnssector is sterk in beweging, dat weet u als

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Leidinggevend A4 December 2009 LEIDINGGEVEND A4 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Taken uitvoeren Leidinggevend

Nadere informatie

Wie doet wat hij deed, krijgt wat hij kreeg

Wie doet wat hij deed, krijgt wat hij kreeg Wie doet wat hij deed, krijgt wat hij kreeg Voor wie? Waarom? Wat? Hoe? Voor Omdat leiding Ervaringsgerichte Door middel van leidinggevenden, geven, adviseren en coaching en werkvormen waarbij het adviseurs

Nadere informatie

Groepsnaam: Voorbeeld Groepsrapport

Groepsnaam: Voorbeeld Groepsrapport Groepsanalyse rapport Groepsnaam: Voorbeeld Groepsrapport Totaal aantal kandidaten: 12 Datum: 26-01-2010 Inleiding Een groep mensen bestaat uit individuen met verschillende stijlen, persoonlijkheden, aandachtspunten

Nadere informatie

Vragenlijst leerstijlen (model van Kolb/Juch)

Vragenlijst leerstijlen (model van Kolb/Juch) pag.: 1 van 6 Vragenlijst leerstijlen (model van Kolb/Juch) Bron: www.fractal.org/bewustzijns-besturings-model/vragenlijsten/vragenlijst-leerstijlen.htm Auteur: onbekend Een leerstijl is de manier waarop

Nadere informatie

Geboren op 2 juni 1981 te Brugge. Samenwonend met Stefanie Gemaey, dossierbeheerder ADMB Kinderbijslagfonds.

Geboren op 2 juni 1981 te Brugge. Samenwonend met Stefanie Gemaey, dossierbeheerder ADMB Kinderbijslagfonds. Kandidaat Marketing Assistent : Thomas D Hooge A. Identificatie Thomas D Hooge Barrierestraat 2b 8200 Sint-Michiels Tel 050/ 39.29.71 - Gsm 0497/ 24.26.96 E-mail thomas@xtase.be Geboren op 2 juni 1981

Nadere informatie

attitudes zelfstandig leren kennis vaardigheden

attitudes zelfstandig leren kennis vaardigheden zelfstandig leren Leren leren is veel meer dan leren studeren, veel meer dan sneller lijstjes blokken of betere schema s maken. Zelfstandig leren houdt in: informatie kunnen verwerven, verwerken en toepassen

Nadere informatie

Invloed van IT uitbesteding op bedrijfsvoering & IT aansluiting

Invloed van IT uitbesteding op bedrijfsvoering & IT aansluiting xvii Invloed van IT uitbesteding op bedrijfsvoering & IT aansluiting Samenvatting IT uitbesteding doet er niet toe vanuit het perspectief aansluiting tussen bedrijfsvoering en IT Dit proefschrift is het

Nadere informatie

Whitepaper het managen van een zorgvastgoedportefeuille

Whitepaper het managen van een zorgvastgoedportefeuille Whitepaper het managen van een zorgvastgoedportefeuille bbn-bob Advies 2015 Achtergrond De transitie van AWBZ naar Wet langdurige zorg en WMO, zijn per 1 januari 2015 ingevoerd in de caresector. Zorgorganisaties

Nadere informatie

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker Competentieprofiel maatschappelijk werker OCMW 1. Functie Functienaam Afdeling Dienst Functionele loopbaan Maatschappelijk werker Sociale zaken Sociale dienst B1-B3 2. Context Het OCMW garandeert aan elke

Nadere informatie

unieke leiderschapstraining voor professionals Leiderschap in u

unieke leiderschapstraining voor professionals Leiderschap in u unieke leiderschapstraining voor professionals Leiderschap in u inleiding Derwish Advies Groep is gespecialiseerd in integrale veiligheidskundige kwesties in de samenleving en in complexe culturele en

Nadere informatie

Voorwoord... iii Verantwoording... v

Voorwoord... iii Verantwoording... v Inhoudsopgave Voorwoord... iii Verantwoording... v INTRODUCTIE... 1 1. Wat is onderzoek... 2 1.1 Een definitie van onderzoek... 2 1.2 De onderzoeker als probleemoplosser of de onderzoeker als adviseur...

Nadere informatie

Persoonlijkheidstest (PTA)

Persoonlijkheidstest (PTA) Persoonlijkheidstest (PTA) student 47 2013 TalentFocus 1. Inleiding Dit is jouw persoonlijkheidsprofiel. Het profiel is gebaseerd op de antwoorden die jij hebt gegeven in de vragenlijst. Jouw antwoorden

Nadere informatie

Secundair onderwijs - Tweede graad ASO/KSO/TSO - Natuurwetenschappen - Vakgebonden eindtermen

Secundair onderwijs - Tweede graad ASO/KSO/TSO - Natuurwetenschappen - Vakgebonden eindtermen Eindtermen educatief project Korstmossen, snuffelpalen van ons milieu 2 de en 3 de graad SO Secundair onderwijs - Tweede graad ASO/KSO/TSO - Natuurwetenschappen - Vakgebonden eindtermen I. Gemeenschappelijke

Nadere informatie

ORGANISATIEDISSONANTIE

ORGANISATIEDISSONANTIE ORGANISATIEDISSONANTIE Hebben wij dat? Marianne Kok 2015 Marianne Kok Titel Organisatiedissonantie Ondertitel Hebben wij dat? ISBN 978-90-823911-0-7 Druk Eerste druk, 2015 NUR 801 management algemeen Trefwoorden:

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management P3M3 DIAGNOSTIEK IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. P3M3 -DIAGNOSTIEK (PROJECT PROGRAMMA PORTFOLIO MANAGEMENT MATURITY

Nadere informatie

Iedereen sterk. Zo stimuleer je innovatief gedrag en eigenaarschap van medewerkers

Iedereen sterk. Zo stimuleer je innovatief gedrag en eigenaarschap van medewerkers Iedereen sterk Zo stimuleer je innovatief gedrag en eigenaarschap van medewerkers JANUARI 2016 Veranderen moet veranderen Verandering is in veel gevallen een top-down proces. Bestuur en management signaleren

Nadere informatie

Investeren in de dialoog. -drs. Jan Roddeman-

Investeren in de dialoog. -drs. Jan Roddeman- Investeren in de dialoog -drs. Jan Roddeman- Investeren in de dialoog: inhoud economische/maatschappelijke ontwikkelingen en de eisen die dit aan organisaties en medewerkers stelt; relatie tussen personality

Nadere informatie

Test naam Marktgerichtheidsscan Datum 28-8-2012 Ingevuld door Guest Ingevuld voor Het team Team Guest-Team Context Overige

Test naam Marktgerichtheidsscan Datum 28-8-2012 Ingevuld door Guest Ingevuld voor Het team Team Guest-Team Context Overige Test naam Marktgerichtheidsscan Datum 28-8-2012 Ingevuld door Guest Ingevuld voor Het team Team Guest-Team Context Overige Klantgerichtheid Selecteren van een klant Wanneer u hoog scoort op 'selecteren

Nadere informatie