Patiëntveiligheid omhoog, kosten omlaag. Stappenplan implementatie GS1-traceerbaarheid ziekenhuizen 6 november 2013 versienummer 001

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Patiëntveiligheid omhoog, kosten omlaag. Stappenplan implementatie GS1-traceerbaarheid ziekenhuizen 6 november 2013 versienummer 001"

Transcriptie

1 Patiëntveiligheid omhoog, kosten omlaag Stappenplan implementatie GS1-traceerbaarheid ziekenhuizen 6 november 2013 versienummer 001

2 Met dank aan Naam Functie Organisatie Justin Bitter Manager bedrijfsvoering OK, RVE, CSA, PPO Ziekenhuis Bernhoven Jaap Boomsma Stafadviseur OK logistiek AMC Amsterdam Nicole Feller Adviseur kwaliteit en patiëntveiligheid VUmc Michel Groothalle Master Data Project Analyst Biomet Europe BV Mark Hogerwerf Patrick Molendijk Sr Product Development Technologist Manager CSA en Procurement professional Nutricia AMN Maasstad Ziekenhuis Hennie Mulder Operatieassistent Maxima Medisch Centrum Esther Peelen Projectmanager gezondheidszorg GS1 Nederland Tom Pereboom Manager OK/CSA Ziekenhuis Amstelland Sarina Pielaat Productspecialist barcodes GS1 Nederland Frank Raymaekers Business manager Service pad Supply Chain ErasmusMC Jessica Ritzema Hoofd Inkoop VUmc Nicolas Stuyckens Annemieke van de Bult Manager Barcodes en EPC Global Hoofd Inkoop GS1 België Luxemburg Ziekenhuisgroep Twente Lambert van Eekelen Sr Consultant ICON Healthcare Canisius Wilhelmina Ziekenhuis Jeroen van Winden Materiaal Coördinator OK Tweesteden Ziekenhuis Rob Wils Materiaal Coördinator OK Maxima Medisch Centrum

3 Inhoud 1 Traceerbaarheid Wat is traceerbaarheid? Hoe werkt het? Samenwerken Wetgeving Standpunt van European Assosiation of Hospital Pharmacists 8 2 Voorbereidingsfase Stap 1: Kennis opdoen Stap 2: Analyse huidige en toekomstige situatie Stap 3: Opzetten van een werkstructuur en scope 14 3 Planningsfase Stap 4: Analyse benodigdheden Stap 5: technisch ontwerp opzetten Stap 6: Specificaties testen 26 4 Implementatie / operationele fase Stap 7: Systeem implementeren Stap 8: Opleiding en documentatie Stap 9: Traceerbaarheidssysteem evalueren Stap 10: Monitoren 28 5 Aan de slag! 29 All contents copyright GS1 Nederland 6 november

4 Inleiding Patiëntveiligheid en efficiency: nauw met elkaar verbonden Elke patiënt heeft vijf basisrechten. Hij mag ervan uitgaan dat het juiste product, in de juiste dosis, aan de juiste persoon (de patiënt in kwestie dus), op het juiste moment en op de juiste manier wordt toegediend. GS1 Nederland biedt de zorgsector ondersteuning om aan deze uitgangspunten tegemoet te komen. Patiëntveiligheid heeft op dit moment de hoogste prioriteit in de gezondheidszorg. Vragen als Welke patiënt heeft welke hartklep gekregen? en Is het juiste materiaal beschikbaar op het moment dat de operatie begint? zijn aan de orde van de dag. Helaas is het beantwoorden van deze vragen niet altijd eenvoudig. Hiervoor is inzicht nodig in de voorraden en de gebruikte middelen. Patiëntveiligheid en logistiek zijn dus nauw met elkaar verbonden. Helaas worden er op dit moment elke dag fouten gemaakt bij het toedienen van medicatie, soms zelfs met dodelijke afloop. Uiteraard moet dit zoveel mogelijk worden voorkomen. Onderzoek heeft uitgewezen dat het aantal fouten bij toediening van medicatie drastisch vermindert door barcodescanning toe te passen. Dit aantal daalt nog verder wanneer alle partijen in de keten met eenduidige codering werken. Dit staat in het McKinsey rapport Strength in unity the promise of global standards in Healthcare Onderstaand figuur laat de effecten zien die traceerbaarheid heeft op de patiënt en op het ziekenhuis in termen van patiëntveiligheid en efficiency: Om 100% traceerbaarheid te realiseren, is het noodzakelijk dat de logistieke processen (P) goed op orde zijn en de IT-ystemen dusdanig zijn ingericht om deze processen te ondersteunen (S). Dit betekent dat door verbetering van de recallprocedure ook de logistieke efficiency verbetert. Door de verbeterde aansturing van de voorraden, kunnen deze tussen 10-20% worden verlaagd. Door het registreren van de houdbaarheidsdatum van de producten, kan derving drastisch worden verminderd. Samen met de eenmalige waardetoevoeging van de voorraad, komt dit ten goede aan de solvabiliteit van het ziekenhuis. Tenslotte moet de nieuwe manier van werken volledig worden ingebed in de organisatie (O). All contents copyright GS1 Nederland 6 november

5 De GS1 focusgroep Traceability heeft in 2012 een business case opgeleverd: Patiëntveiligheid en efficiency in de OK. Hierin komt naar voren welke kosten en baten zijn gemoeid bij het implementeren van traceerbaarheid. Dit stappenplan is een vervolg op die business case. Hoewel we in de business case alleen keken naar het gebruik van medische hulpmiddelen op de OK, nemen we nu ook andere afdelingen en geneesmiddelen mee. In dit stappenplan wordt toegelicht hoe u binnen uw ziekenhuis de GS1 Global Traceability Standard for Healthcare (GTSH) stap voor stap kunt implementeren. De projectmethode die in dit stappenplan wordt beschreven is gebaseerd op de GS1 Global Traceability Standard for Healthcare Implementation Guide Deze is ontwikkeld door GS1 Healthcare. Dit stappenplan is een dynamisch document. Er zullen dan ook regelmatig updates volgen om het document aan te passen aan nieuwe inzichten en ervaring. Scope U kunt dit stappenplan toepassen op de volgende processen: - Traceerbaarheid van medische hulpmiddelen. - Toedieningsregistratie van geneesmiddelen. Bij deze processen kunnen verschillende afdelingen in het ziekenhuis betrokken zijn, zoals operatiekamers, hartkatheterisatiekamers (HCK), verpleegafdeling, apotheek, behandelcentra, poliklinieken. Onder traceerbare producten verstaan we: geneesmiddelen, medische hulpmiddelen, assets (goederen in bezit) en procedure trays. In dit stappenplan gaan we uit van de barcode techniek. Traceability is ook met andere technieken te realiseren, zoals RFID, maar wij beperken ons hier tot barcodescanning. Dit is een breed toepasbare techniek en relatief goedkoop en eenvoudig te implementeren. Voorbeelden van producten die binnen de scope van het stappenplan vallen: All contents copyright GS1 Nederland 6 november

6 Buiten scope: processen voor elektronisch bestellen, leveren, factureren. De techniek RFID valt op dit moment buiten scope. De volgende producten vallen niet in de scope van dit stappenplan: instrumentarium, medische apparatuur, bloed, botproducten, weefsel, catering, voeding. Ook de administratieve afdelingen vallen buiten de scope van dit stappenplan. Drie fases GS1 Healthcare heeft een projectmethode opgezet die u helpt bij de implementatie van de GS1 Global Traceability Standard for Healthcare. Dit gebeurt in drie fases: 1 Voorbereiding Kennis vergaren, een analyse maken van de huidige situatie en het samenstellen van een projectteam. 2 Planning Analyseren van benodigdheden, het opzetten van een technisch ontwerp en het testen van de specificaties. 3 Uitvoering Implementatie en validatie, opleiding en documentatie en het evalueren en indien nodig bijsturen van het systeem. All contents copyright GS1 Nederland 6 november

7 1 Traceerbaarheid 1.1 Wat is traceerbaarheid? Traceability is het volgen (to track) en herleiden (to trace) van artikelen, vanaf het moment van productie tot en met de beëindiging van de levensduur (door gebruik of vernietiging). To track: Het volgen van een specifieke eenheid of batch van goederen (items) in de logistieke keten van producent tot eindgebruiker (downstream). Aan de hand van opgeslagen gegevens is direct te zien waar het item zich in de logistieke en/of productieketen bevindt. To trace: Het herleiden van de herkomst van een specifieke eenheid of batch van goederen (items). Aan de hand van opgeslagen gegevens kan worden teruggegaan in de logistieke en/of productieketen (upstream). 1.2 Hoe werkt het? Met de GS1 Global Traceability Standard for Healthcare (GTSH) kunt u realiseren dat elk product via barcodescanning wordt herkend en elke verplaatsing van de ene naar de andere locatie wordt bijgehouden. De leverancier legt het artikelnummer, de expiratiedatum en het batch- en/of serienummer vast in een barcode. Wanneer vervolgens het ziekenhuis deze code scant, worden de gegevens opgeslagen in het systeem. De locatie van een product wordt ook vastgelegd. Als deze informatie in het ERP (de software die bedrijfsprocessen ondersteunt) wordt gekoppeld, is altijd duidelijk welk product zich op welke locatie bevindt. De gegevens kunnen bovendien worden gekoppeld aan de patiënt, bijvoorbeeld door middel van een barcode op een polsbandje, en aan een medewerker waarbij een barcode op de medewerkerspas is aangebracht. Zo is te allen tijde duidelijk welk product bij welke patiënt is toegepast en wie daar verantwoordelijk voor is. Hiermee wordt de patiëntveiligheid verhoogd en kan men efficiënter werken, waardoor de kosten verlagen. 1.3 Samenwerken Om deze gewenste situatie te bereiken is samenwerken het sleutelwoord. In de eerste plaats is commitment nodig op alle niveaus binnen de eigen organisatie. Daarnaast moeten afnemers en leveranciers gezamenlijk aan de slag, want van beide zijden is inspanning vereist. Het is belangrijk dat leveranciers en ziekenhuizen duidelijke afspraken maken over het verloop van de processen. De GS1 focusgroep Traceability faciliteert het maken en documenteren van deze afspraken. Internationaal hebben ziekenhuizen zich verenigd in de GS1 Healthcare Provider Advisory Council (HPAC). De HPAC heeft een oproep gedaan aan leveranciers van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen, waarin zij vragen om het plaatsen van een GS1 barcode op de primaire verpakking of op het product zelf (bijvoorbeeld in het geval van chirurgische instrumenten). All contents copyright GS1 Nederland 6 november

8 Tip: Gebruik deze oproepen op internationaal niveau in dialoog met uw leveranciers van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen en met uw software leveranciers. De basis voor traceerbaarheid ligt bij de leveranciers. Zij moeten hun producten van de juiste informatie en barcode voorzien. Het is vervolgens aan het ziekenhuis om de ITsystemen zo in te richten dat de gegevens door middel van barcodescanning verwerkt kunnen worden. Voor een juiste verwerking van de barcodes en voor uitwisseling van productgegevens, is samenwerking en afstemming met uw leveranciers onontbeerlijk. Ook samenwerking met software leveranciers is cruciaal. Om de informatie in de barcode te kunnen gebruiken, moet het IT-systeem deze kunnen verwerken om daarmee de werkprocessen te ondersteunen. De GS1 HPAC heeft ook een oproep gedaan aan software leveranciers. Hierin vragen de ziekenhuizen aan hun software leveranciers om de IT-systemen geschikt te maken voor het verwerken van de GS1-standaarden. 1.4 Wetgeving Op 24 september 2013 is een wet van kracht geworden, uitgevaardigd door de Amerikaanse Food and Drug Authority (FDA). Hierin wordt het gebruik van een Unique Device Identifier (UDI) verplicht gesteld voor een aantal medische hulpmiddelen: klasse III, II en I. Deze UDI moet aanwezig zijn op de producten die in Amerikaanse ziekenhuizen worden gebruikt. Van leveranciers wordt verwacht dat zij de productgegevens van de relevante producten registreren in een Global UDI Database (GUDID). Deze gegevens worden aan de afnemers beschikbaar gesteld. Hieronder worden ook patiënten verstaan die bijvoorbeeld kunnen opzoeken welk implantaat zij hebben. De Europese Commissie heeft aangekondigd dat zij deze wetgeving zullen adopteren in Europa. 1.5 Standpunt van European Assosiation of Hospital Pharmacists De vereniging van Europese ziekenhuisapothekers (EAHP) heeft onlangs haar wens geuit om toedieningsregistratie met barcodescanning te willen toepassen, ofwel bedside scanning. Dit houdt in dat elk geneesmiddel dat aan een patiënt wordt gegeven, wordt geregistreerd via scanning. Zo is inzichtelijk welke geneesmiddelen een patiënt heeft gekregen, maar belangrijker nog is dat hiermee vóór het toedienen een aantal controles wordt gedaan om te voorkomen dat: - Een geneesmiddel aan de verkeerde patiënt wordt gegeven. - Het verkeerde geneesmiddel aan een patiënt wordt gegeven. - Het geneesmiddel in een verkeerde dosis wordt gegeven. - Dat een geneesmiddel dubbel wordt gegeven. - Dat een geneesmiddel op de verkeerde tijd wordt gegeven. De EAHP, een aantal leveranciers van geneesmiddelen en GS1 hebben het afgelopen jaar samengewerkt om te komen tot afspraken over welke gegevens in de barcode moeten zitten en welke barcode op de enkele verpakking moet komen. Dit heeft geresulteerd in de nieuwe standaard Level below the each. All contents copyright GS1 Nederland 6 november

9 2 Voorbereidingsfase Omdat de uitgangspunten per ziekenhuis verschillen, betekent dit dat de aanpak en keuzes per ziekenhuis anders zullen zijn. In het stappenplan nemen we onderstaande in acht: - Er zijn ziekenhuizen waar de automatisering al goed op orde is, terwijl in andere gevallen op dat vlak nog een moderniseringsslag gemaakt moet worden. - Een ziekenhuis is vanwege de vele afdelingen, medewerkers en de interactie met de patiënt - in feite ook een logistieke keten op zich. - Bij de invoering van de GTSH zal de patiëntveiligheid als uitgangspunt gelden, maar het is mogelijk om tegelijkertijd het logistieke proces te verbeteren. - Het is raadzaam om een pilotproject op te zetten op een bepaalde afdeling, bijvoorbeeld op de OK s. Wanneer alles daar goed loopt, kan het proces ook worden doorgevoerd op andere afdelingen binnen het ziekenhuis. De stappen zijn immers dezelfde. 2.1 Stap 1: Kennis opdoen Verzamel informatie om helder te krijgen welke mogelijkheden en kansen traceerbaarheid met GS1-standaarden biedt en welke procedures daarvoor gevolgd moeten worden. Verdiep u ook in praktijkvoorbeelden. Dat maakt de voordelen maar ook eventuele struikelblokken inzichtelijk. Praktijkvoorbeelden kunt u hier downloaden: - Uit het Healthcare Reference Book : Bar coding on pharmaceutical packaging cuts costs and improves patient safety, pagina Video Traceerbaarheid van implantaten in het Deventer Ziekenhuis. - Video Ordermanagement van bloedproducten in het Erasmus MC. - Praktijkvoorbeeld UZ Leuven verbetert patiëntveiligheid door toedieningsregistratie (bed side scanning). Op basis van de vergaarde informatie kunt u de juiste keuzes maken, bijvoorbeeld op het gebied van technologie, en u kunt gaan nadenken over de vervolgstappen. GS1 Nederland helpt u graag om de noodzakelijke kennis te vergaren en biedt trainingen over de GS1-standaarden. Ook voor advies op maat is GS1 het juiste adres. Daarnaast kunt u zich aansluiten bij de focusgroep Traceability om kennis en ervaring van collega s uit de zorg te verkrijgen. Resultaat - Kennis over de GTSH en wat deze standaard voor uw organisatie kan betekenen. - Kennis uit praktijkvoorbeelden waarmee u de vertaalslag naar uw eigen organisatie kunt maken. All contents copyright GS1 Nederland 6 november

10 2.2 Stap 2: Analyse huidige en toekomstige situatie Huidige situatie Voordat u een projectplan kunt opzetten, is het noodzakelijk om de huidige situatie in kaart te brengen. Ga stap voor stap na wat er door de gehele keten met een product gebeurt, wie ermee werkt en op welke plaatsen het terechtkomt. Geef dit weer in een proces- en informatieanalyse. Bepaal in welke processtap welke informatie nodig is. Bepaal ook welke informatie gegenereerd wordt en van en naar welke IT-systemen deze informatie gaat. Op deze manier krijgt u inzicht in welke systemen aan elkaar gekoppeld moeten worden. Over het algemeen gaat het om de volgende systemen: ERP-pakket, ZIS, EVS, AIS, EPD en bijbehorende hardware zoals scanners en labelprinters. Tip: Door bij deze stap zowel interne als externe gebruikers (onder andere handelspartners) te betrekken, brengt u de feitelijke situatie in kaart en niet de theoretische. Hiermee kunt u fouten of misverstanden tijdens vervolgstappen voorkomen. Bovendien creëert u op deze wijze acceptatie bij toekomstige partners. Tip: Om de gewenste situatie te bereiken, is het belangrijk om niet vanuit technische oplossingen te denken. Denk vanuit functionaliteiten, onderbouw deze en beslis vervolgens welke technische oplossingen hiervoor nodig zijn. Toekomstige situatie Vervolgens beschrijft u de toekomstige situatie die u met het project wilt bereiken. Voorbeeld 1: Efficiënt en effectief een recall uitvoeren Patiënt meneer Jansen heeft een hartklep van fabrikant X. Fabrikant X maakt een melding aan de markt dat batch van hartklep type Z defecten kan vertonen. Fabrikant X wil dat hartklep type Z niet meer bij patiënten wordt gebruikt en vraagt de markt deze uit de voorraden te halen en terug te sturen naar de leverancier. Omdat de defecte producten mogelijk een risico betekenen voor de patiënt, vraagt de fabrikant de ziekenhuizen ook alle patiënten die de hartklep met batchnummer hebben gekregen, op te roepen voor onderzoek. Ziekenhuis H is nu aan zet: de afdeling interventie cardiologie gaat de patiëntdossiers en het magazijn doorzoeken op aanwezigheid van hartklep type Z met batchnummer Gewenste situatie: Een bevoegd medewerker zoekt in het voorraadsysteem op hartklep type Z met batchnr In het systeem komt direct naar voren op welke schappen dit artikel te vinden is. De medewerker haalt de producten van het schap. De getraceerde producten worden retour gezonden naar leverancier X of in sommige gevallen zal leverancier X de producten zelf op komen halen. De bevoegde medewerker tekent voor het retour zenden van de teruggehaalde producten en All contents copyright GS1 Nederland 6 november

11 vermeldt aantal, artikel- en batchnummer. Een bevoegd medewerker zoekt in het ziekenhuisinformatiesysteem op welke patiënten hartklep type Z met batchnr hebben gekregen. Het ziekenhuis roept meneer Jansen op en maakt een afspraak om vervolgstappen te bespreken. Bovenstaande actie wordt binnen enkele uren na melding van de fabrikant uitgevoerd en afgerond. Het ziekenhuis is voor 100% in controle over de compleetheid van de recall, zowel in de voorraden als de gebruikte producten bij de patiënt. Belangrijke vragen die u in dit voorbeeld moet beantwoorden: - Voor welke producten wilt u traceerbaarheid realiseren? - Op welk verpakkingsniveau is een barcode nodig, primair of secundair? - Hoeveel leveranciers heeft het ziekenhuis voor het proces binnen de scope? - Welke van deze leveranciers hanteert een GS1-code? - Met welke leveranciers die HIBC of geen barcode hanteren, gaat u een dialoog aan om deze naar GS1 toe te bewegen? - Welke IT-systemen raakt het proces? (ZIS, EPD, ERP, scanners, printers) - Zijn logistieke eenheden uniek gecodeerd? - Zijn locaties (uniek) gecodeerd? - Zijn de patiënten (uniek) geïdentificeerd? - Hoe vaak komt een recall voor op serienummer? - Hoe vaak komt een recall voor op batchnummer? - Is voor de meeste producten een recall op batchnummer genoeg? Voorbeeld 2: Efficiënt voorraadbeheer Patiënt mevrouw de Vries heeft vandaag een heupoperatie. Tijdens de operatie worden de volgende producten gebruikt: - implantaat - verband - bloedproducten - instrumentarium - medicatie - procedure tray Gewenste situatie: Alle producten die tijdens de operatie/ingreep worden gebruikt, worden via barcode scanning geregistreerd in het voorraadbeheersysteem. De gebruikte producten worden automatisch afgeboekt van de voorraad. Wanneer het aantal van een bepaald product onder het minimum komt, stuurt het systeem automatisch een order naar de leverancier van dat product, zodat de voorraad op het juiste peil blijft. Het is niet nodig om extra of reserve voorraden aan te houden. Doordat ook de prijs bij de gebruikte producten bekend is, kan onmiddellijk worden berekend wat de kostprijs van de operatie/ingreep bedraagt voor bijvoorbeeld DBC/DOT registratie. Deze kosten worden doorgestuurd naar het management. Zodra de bestelde producten geleverd worden, worden deze via barcodescanning ingeboekt in de voorraad op artikelnummer, batchnummer en expiratiedatum. Zo heeft men altijd inzicht in het aantal producten dat op voorraad ligt. Doordat ook de expiratiedatum bekend is, weet het OK-personeel welke producten als eerste gebruikt moeten worden om te voorkomen dat ze uit datum lopen. Op deze manier kan derving worden teruggedrongen met circa 80%. All contents copyright GS1 Nederland 6 november

12 Belangrijke vragen die u in dit voorbeeld moet beantwoorden: - Voor welke producten wilt u traceerbaarheid realiseren? - Op welk verpakkingsniveau is een barcode nodig, primair of secundair? - Hoeveel leveranciers heeft het ziekenhuis voor het proces binnen de scope? - Welke van deze leveranciers hanteert een GS1-code? - Met welke leveranciers die HIBC of geen barcode hanteren, gaat u een dialoog aan om deze naar GS1 toe te bewegen? - Welke IT-systemen raakt het proces? (ZIS, EPD, ERP, scanners, printers) - Zijn logistieke eenheden uniek gecodeerd? - Zijn locaties (uniek) gecodeerd? - Welke procedures zijn er op het gebied van registratie van inkomende, te verwerken en uitgaande goederen? Wat is de automatiseringsgraad hierbij? - Hoe en wanneer wordt wat naar handelspartners gecommuniceerd? - Hoe worden de productgegevens beheerd? Via een datapool gedistribueerd of bilateraal? Voorbeeld 3: Toedieningsregistratie met barcodescanning Patiënt mevrouw Pietersen ligt op een verpleegafdeling cardiologie. Zij krijgt verschillende geneesmiddelen om haar hartritme onder controle te krijgen. Gewenste situatie: De arts heeft de benodigde geneesmiddelen geregistreerd via het elektronisch voorschrijfsysteem (EVS). De verpleegkundige controleert met het EVS welke geneesmiddelen de arts heeft aangevraagd en zet deze om gebruikt te worden. De verpleegkundige brengt de geneesmiddelen naar mevrouw Pietersen. Voordat de verpleegkundige de middelen geeft, scant zij haar personeelsnummer op haar medewerkerpasje, ze scant het polsbandje van mevr. Pietersen en elk geneesmiddel dat zij wil geven. Het systeem controleert nu of de geneesmiddelen de juiste zijn volgens het voorschrift van de arts, of de juiste dosis wordt gegeven en of deze overeenstemmen met de patiënt. Wanneer er geen afwijkingen zijn vastgesteld, kan mevrouw Pietersen de geneesmiddelen innemen. Als er in een van de factoren een afwijking is, dan moet de verpleegkundige actie ondernemen. Belangrijke vragen die u in dit voorbeeld moet beantwoorden: - Voor welke producten wilt u toedieningsregistratie realiseren? - Hoeveel leveranciers heeft het ziekenhuis voor het proces binnen de scope? - Welke van deze leveranciers hanteert een GS1-code? - Met welke leveranciers die HIBC of geen barcode hanteren, gaat u een dialoog aan om deze naar GS1 toe te bewegen? - Welke IT-systemen raakt het proces? (ZIS, EPD, EVS, AIS, scanners, printers) - Hebben alle losse eenheden een barcode (elke tablet, ampul etc.)? - Zijn locaties (uniek) gecodeerd? - Zijn de patiënten (uniek) geïdentificeerd? - Hoe vaak komt een recall voor op serienummer? - Hoe vaak komt een recall voor op batchnummer? - Is voor de meeste producten een recall op batchnummer genoeg? In stap 5 lichten we toe welke GS1-standaarden u kunt inzetten om bovengeschetste gewenste situaties te bereiken. Op basis van deze grondige analyse kunt u een high level business case opstellen, vaststellen wat er moet gebeuren en welk budget nodig is om traceerbaarheid te All contents copyright GS1 Nederland 6 november

13 implementeren. Aan de hand van deze informatie kan op directieniveau worden besloten of uw organisatie daadwerkelijk met GS1-traceerbaarheid aan de slag gaat. Ofwel: in deze stap wordt het go/no go besluit genomen. Resultaat - High level business case - Go/No go beslissing - Vaststelling budget - Senior sponsor - Inzicht in haalbaarheid gewenste situatie - De belanghebbenden zijn bekend - Indicatie van doorlooptijden en complexiteit van de implementatie All contents copyright GS1 Nederland 6 november

14 2.3 Stap 3: Opzetten van een werkstructuur en scope Het ontwikkelen en implementeren van een traceerbaarheidssysteem raakt vele taken en verantwoordelijkheden, zowel intern als extern. Bepaal wie u nodig heeft en kies een externe partner om uw traceerbaarheidsproject mee uit te voeren. Kortom, vorm een projectteam. Daarna bepaalt u voor welke producten of productgroep u traceerbaarheid wilt realiseren. Het is van fundamenteel belang om aan het begin van het project beslissingen te nemen over de volgende onderwerpen: - Vaststellen in- en externe rollen en verantwoordelijkheden. - Aanstellen projectmanager. - Scope van het traceerbaarheidsproces door de gehele logistieke ziekenhuisketen. - Grove tijdslijn en planning. - Welke traceerbaarheidspartners (moeten) zijn betrokken? - Aan welke use cases moet het traceerbaarheidssysteem voldoen? (bijvoorbeeld risicomanagement, voorraadbeheer, registratie product-patiënt, terugroepacties) - Welke traceerbaarheidsverzoeken verwacht u? - Voor welke producten wilt u traceerbaarheid realiseren? - Het niveau van traceerbaarheid: logistieke eenheid, omdoos, secundaire verpakking, primaire verpakking, op batchniveau of unieke exemplaren? - Wie stelt welk budget beschikbaar voor de investering die nodig is? Belangrijke vragen tijdens deze stap zijn: - Welk deel van het assortiment wilt u kunnen traceren? Gaat het om het hele assortiment of om een bepaalde productgroep? - Op welk niveau wilt u kunnen traceren? Op batchniveau, serienummer, op het niveau van een consumenteneenheid of op het niveau van een logistieke verzendeenheid? - Met welk specialisme/proces kunt u een representatieve pilot doen? - Welke afdelingen en handelspartners krijgen hiermee te maken? - Welke ketenafspraken en/of systemen zijn er? - Welke afspraken met leveranciers zijn er? - Wat zijn de beschikbare middelen (budget, mensen)? - Wat wil uw organisatie met dit project bereiken en waarom? - Welke IT-systemen zijn er? - Bent u al deelnemer bij GS1 Nederland? Bent u projectmanager? Betrek dan zowel medewerkers op management- als op operationeel niveau bij het project en stel de verantwoordelijkheden vast. Op die manier weet elke medewerker precies wat hij of zij moet doen en welke consequenties traceerbaarheid heeft voor de werkzaamheden. Van belang voor het slagen van het project is betrokkenheid van de afdelingen: - Inkoop - Apotheek - Logistiek - Financiën - ICT en functioneel beheer - Medische professionals (specialist, verpleegkundige) All contents copyright GS1 Nederland 6 november

15 Resultaat Tip: Stel een verantwoordelijke voor specifieke GS1-zaken aan. Hij of zij kan ervoor zorgen dat de juiste personen tijdig zijn voorzien van de benodigde kennis van de GS1-standaarden. U kunt GS1 Nederland ook om ondersteuning en advies vragen. - Aanstellen van een projectteam en projectmanager. - Grove activiteitenplanning. - Functionele specificaties op hoofdlijnen. - Eerste aanzet projectplan. All contents copyright GS1 Nederland 6 november

16 3 Planningsfase 3.1 Stap 4: Analyse benodigdheden Projectplan Nu het projectteam is samengesteld, is de volgende stap het verder uitwerken van het projectplan. Voor het opzetten van een projectplan kunt u een projectmanagementmethode toepassen. Bekende methodes zijn Prince2, Agile en Lean. Het projectplan geeft antwoord op onderstaande vragen: - Wat zijn de einddoelen en resultaten? - Wat valt binnen en buiten scope? - Welke zijn de randvoorwaarden? - Wie zijn de belanghebbenden? - Wat is de relatie met andere projecten? (Doen we geen dubbel werk en vergeten we niets?) - Wat is het budget? - Welke activiteiten gaan we doen? - Wat is de tijdslijn voor deze activiteiten? - Welke zijn de benodigde resources: personeel, systemen, geld, tijd en producten? - Hoe meten we de kwaliteit van product, dienst, personeel, kennis en opleiding? Belangrijk is dat alle betrokkenen op de hoogte zijn van het project; dat deze het einddoel kennen en dat men van elkaar weet wie, wat, wanneer, waarmee en waarom doet! Analyse Het tweede onderdeel van deze stap is het in kaart brengen van de goederenstroom en vervolgens de informatiestroom. In de illustratie op de volgende pagina wordt de logistieke keten binnen een ziekenhuis afgebeeld. U ziet hier hoe de goederen zich binnen een ziekenhuis bewegen. Elk product wordt geïdentificeerd door de Global Trade Item Number (GTIN) in een barcode. Omdat de gegevens die voor traceerbaarheid van belang zijn, ook zijn opgenomen in de barcode op het product, is het mogelijk deze op elke gewenste locatie te scannen en daarmee inzichtelijk te maken waar het product zich bevindt. Volgens de GTSH identificeert u elke fysieke locatie waar de te traceren goederen geregistreerd moeten worden, met een GS1-adrescode ofwel Global Location Number (GLN). U kunt hiermee de verplaatsingen van de goederen bijhouden, maar ook de plaats waar de goederen zijn opgeslagen. All contents copyright GS1 Nederland 6 november

17 All contents copyright GS1 Nederland 6 november

18 Huidig gebruik productidentificatie In de huidige situatie heeft ongeveer 60% van de medische hulpmiddelen en geneesmiddelen een unieke productidentificatie, een zogenoemde Global Trade Item Number (GTIN). Een leverancier kent deze toe aan zijn producten en vertaalt deze in een barcode. Voor geneesmiddelen op de enkele stuks, ligt dit percentage lager. Een aantal leveranciers is momenteel bezig om dit voor elkaar te krijgen, vanwege de toenemende vraag hierom vanuit ziekenhuisapotheken. In de ideale situatie hebben alle producten een GTIN vertaald in een barcode op het benodigde niveau. De industrie en afnemers werken eraan om dit te bereiken. Nu dit nog niet het geval is, heeft dit uiteraard consequenties voor uw project: het is op dit moment nog niet mogelijk om alle producten op dezelfde manier te behandelen. Een aantal producten heeft een HIBC-code en een aantal heeft geen barcode op de verpakking. In de praktijk zien we dat ziekenhuizen hier in hoofdlijnen op twee manieren mee omgaan: 1. Men maakt gebruik van bestaande GTIN s en aanvullende gegevens in de barcode(s) die de leverancier op de producten heeft aangebracht. Voor de producten die geen GTIN hebben, maakt u zelf een GS1-nummer aan en vertaalt dit in een barcode. Ook neemt u de vervaldatum en het batch- of serienummer over in de barcode. Dit noemen we methode 1 2. Men labelt alle producten zelf met een eigen nummer en eigen barcode. Kijk hiervoor naar het artikel over de Radboud-methode. De ziekenhuizen uit de focusgroep Traceability spreken hun voorkeur uit voor methode 1. Methode 2 zien zij als suboptimalisatie. Hieronder werken we Methode 1 uit. Tip: Neem in de leveringsvoorwaarden op dat elk traceerbaar product een GS1 DataMatrix of GS1-128 moet hebben met hierin opgenomen: GTIN, vervaldatum en batch- en/of serienummer (afhankelijk van het type product). All contents copyright GS1 Nederland 6 november

19 Methode 1 U heeft resources nodig om een deel van de producten van een artikelnummer (GTIN) en aanvullende informatie (expiratiedatum, batch-/lotnummer en serienummer) in een barcode te voorzien. Voor de producten met een HIBC-code met niet-gestandaardiseerde inhoud, kunt u kiezen of u gebruik maakt van deze code of deze overlabelt met een eigen barcode. Het advies is om met de leverancier in contact te treden en hem te verzoeken GS1- barcodes op de producten te plaatsen. Op deze manier zal in de zorg uiteindelijk één standaard bestaan, waar zowel leveranciers als afnemers van profiteren. Het scannen van de barcode gebeurt op verschillende momenten: aan het begin van de ziekenhuisketen in het centraal magazijn, tussendoor wanneer het product wordt verplaatst naar de verschillende afdelingen. En aan het eind van de keten wanneer een product wordt gebruikt bij een patiënt. IT-systemen Maak een overzicht van de aanwezige systemen en welke aanpassingen hierin globaal nodig zijn om de GS1-keys te verwerken. Ook brengt u in kaart welke systemen elkaar raken bij het realiseren van de gewenste situatie. Het komt voor dat de huidige systemen niet flexibel genoeg blijken voor het verwerken van de GS1-keys of om het ene met het andere systeem te laten praten. In dit geval kan nieuwe software nodig zijn of een upgrade van het bestaande systeem om dit wel te realiseren, zie ook stap 5. Belangrijke vragen tijdens stap 4 zijn: - Wil ik alleen efficiënt en effectief recalls realiseren of neem ik ook direct efficiënt voorraadbeheer mee in het project? - Welke locaties wil ik registreren en moet ik dus identificeren met een GLN? - Is het duidelijk hoe de goederenstroom loopt: welke producten komen langs welke locaties? - Hoe ga ik om met de producten die (nog) geen GTIN hebben? - Welke IT-systemen zijn aanwezig en welke aanpassingen zijn nodig om hiermee traceerbaarheid te realiseren? - Heb ik de juiste scanners om de GLN s en GTIN s, expiratiedatum en batchnummer te registreren? - Hoe wil ik patiënten identificeren en vervolgens registreren? Via een eigen nummer of via de GSRN. - Zijn de huidige systemen flexibel genoeg of heb ik nieuwe software of een upgrade nodig om traceerbaarheid te realiseren? Resultaten - Projectplan met een concrete doelstelling, heldere randvoorwaarden en realistische deadlines. Ook de verantwoordelijkheden zijn duidelijk. Aan de hand van het projectplan kunt u in een later stadium de resultaten toetsen en evalueren. - Procesanalyse van de goederen- en informatiestroom. - Functionele specificaties voor proces en IT. All contents copyright GS1 Nederland 6 november

20 3.2 Stap 5: technisch ontwerp opzetten In stap 4 heeft u functionele specificaties opgesteld. Op basis hiervan stelt u het bijbehorende technisch ontwerp vast. Hierbij moet u nadenken over aanpassingen in het IT-systeem en bepalen welke technologie voor identificatie en gegevensuitwisseling nodig is, zoals Application Identifiers, GS1 DataMatrix, GS1-128, RFID en/of elektronische berichten, Global Data Synchronisation Network (GDSN). Met beide soorten specificaties bepaalt u welke ondersteunende hard- en software ontwikkeld of aangeschaft moet worden. Om een technisch ontwerp te maken, is soms hulp nodig van een implementatiepartner. Besteed er voldoende tijd aan om de juiste partij te selecteren. GS1 heeft hier een hulpmiddel voor ontwikkeld: Implementatiepartner zoeken. Omdat u met GS1-standaards werkt of gaat werken, moet u werken met hard- en software die hier geschikt voor is. Controleer dus of dit het geval is. Dit gaat van Enterprise Resource Planning (ERP), Ziekenhuisinformatie Systeem (ZIS), Warehouse Management System (WMS), Elektronisch Patiënt Dossier (EPD), Apotheekinformatiesysteem (AIS) en Elektronisch Voorschrijf Systeem (EVS) tot de daaraan gekoppelde scanners en printers. Het meest praktisch is dat u met één scanner verschillende typen registraties kunt doen. De medewerkers van GS1 Nederland kunnen u hierover adviseren. Wellicht kan worden volstaan met upgrading en eventuele uitbreiding van uw IT-systeem, maar het is ook mogelijk dat een nieuw systeem moet worden aangeschaft of software die de bestaande systemen met elkaar verbindt. De ervaring van verschillende ziekenhuizen leert dat dit een tijdrovende en intensieve klus is, die de nodige aandacht behoeft en niet onderschat moet worden. Het GS1 System of Standards Het GS1-systeem is opgebouwd uit drie pijlers: Identify (identificeren), Capture (vastleggen) en Share (delen). Identifiers zijn zogeheten keys waarmee producten, patiënten, ziekenhuismedewerkers en locaties kunnen worden geïdentificeerd. Vervolgens worden deze keys opgenomen in een drager (Capture). Dit kan een barcode zijn, een GS1 DataMatrix of een RFID-tag. In de gezondheidszorg heeft men ervoor gekozen om zoveel mogelijk de GS1 DataMatrix te gebruiken, ook wel aangeduid als tweedimensionale code of 2D. Ten slotte zijn er standaarden om artikelgegevens en transacties uit te wisselen (Share), zoals een standaard orderbericht of een factuur. All contents copyright GS1 Nederland 6 november

21 In onderstaande figuur kunt u dit in één overzicht zien: Welke GS1-standaarden heeft u nodig voor traceerbaarheid? GS1 traceerbaarheid bestaat uit een aantal elementen: - Identificatie van producten - Identificatie van locaties - Identificatie van patiënten en medewerkers - Uitwisselen van artikelgegevens - Versturen van elektronische berichten (ecom) All contents copyright GS1 Nederland 6 november

EDI - Electronic Data Interchange Tips en advies om EDI te implementeren in de Modesector Datum: 24 maart 2014, versie: 1.0

EDI - Electronic Data Interchange Tips en advies om EDI te implementeren in de Modesector Datum: 24 maart 2014, versie: 1.0 EDI - Electronic Data Interchange Tips en advies om EDI te implementeren in de Modesector Datum: 24 maart 2014, versie: 1.0 Inhoud 1 Wat is EDI? 4 1.1 Waarom is dit belangrijk? 4 1.2 Wat levert het op?

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering?

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering? Change Management Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart Tijd voor een verandering? Pagina 1 van 79 Tijd voor een verandering? Pagina 2 van 79 Voorwoord Na het goede verloop

Nadere informatie

Business Case Elektronische pakbon en palletlabel in de bouw en installatiesector 31 maart 2014

Business Case Elektronische pakbon en palletlabel in de bouw en installatiesector 31 maart 2014 Business Case Elektronische pakbon en palletlabel in de bouw en installatiesector 31 maart 2014 Inhoud Managementsamenvatting 1 1 Inleiding 4 1.1 Doelstelling 4 1.2 Onderzoek 5 1.3 Met dank aan 9 2 Achtergrond

Nadere informatie

Exact Financials Enterprise. Risicobeheersing, compliance en control

Exact Financials Enterprise. Risicobeheersing, compliance en control Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control Inhoud 2 Passend bij uw behoeften 4 Exact Financials Enterprise, het product 6 Exact Financials Enterprise en u 8 management 12 16 inzicht

Nadere informatie

Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control

Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control Inhoud 2 Passend bij uw behoeften 4 Exact Financials Enterprise, het product 6 Exact Financials Enterprise en u 8 Financieel management

Nadere informatie

Geef uw eigen draai aan procesoptimalisatie

Geef uw eigen draai aan procesoptimalisatie Erik Lammers en Dennis Hendriks, beiden Business Consultant bij HC&H Procesmanagement Geef uw eigen draai aan procesoptimalisatie Onnodige complexiteit van processen leidt tot extra kosten, extra tijd

Nadere informatie

e-hrm Aanpak en techniek - wegwijzer - basistechniek - aanpak - procesmodellering - organisatie - selecteren van nieuwe software - privacy en ICT

e-hrm Aanpak en techniek - wegwijzer - basistechniek - aanpak - procesmodellering - organisatie - selecteren van nieuwe software - privacy en ICT e-hrm Aanpak en techniek - wegwijzer - basistechniek - aanpak - procesmodellering - organisatie - selecteren van nieuwe software - privacy en ICT U aangeboden door IBS Nederland B.V. Auteur: A.M. van den

Nadere informatie

High availability. van onze ICT is cruciaal. Special retail & logistiek. Coverstory

High availability. van onze ICT is cruciaal. Special retail & logistiek. Coverstory November 2012 Jaargang 25 #8 Special retail & logistiek Elke kans om ons proces te automatiseren, grijpen we aan. Serge Turel, Euro-Events Hoogvliet kiest voor QlikView voor inzicht in onze winkelresultaten.

Nadere informatie

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven Praktische handleiding -Prestatieladder voor bedrijven 2 2 inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 6 2 De -Prestatieladder 10 3 Inschrijven met -gunningvoordeel en niveaukeuze 18 4 Implementatie van de -Prestatieladder

Nadere informatie

Exact Globe Next Het nieuwe managen

Exact Globe Next Het nieuwe managen Exact Globe Next Het nieuwe managen Inhoud 2 Ontwikkeld voor uw uitdagingen 4 Exact Globe Next, het product 6 Grip op uw financiën 10 Track and Trace 14 Planning 18 Uw klanten op de eerste plaats 25 Exact

Nadere informatie

Realisatieplan Route naar E-Wormerland

Realisatieplan Route naar E-Wormerland Realisatieplan Route naar E-Wormerland Gemeente Wormerland Programmaorganisatie INHOUDSOPGAVE 0. SAMENVATTING... 3 1. INLEIDING... 8 2. UITGANGSPUNTEN ELEKTRONISCHE DIENSTVERLENING... 12 3. PRAKTISCHE

Nadere informatie

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven Praktische handleiding -Prestatieladder voor bedrijven 2 inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 6 2 De -Prestatieladder 10 3 Inschrijven met -gunningvoordeel en niveaukeuze 18 4 Implementatie van de -Prestatieladder

Nadere informatie

Customer Service & Customer Experience

Customer Service & Customer Experience Optimalisatie van Customer Service & Customer Experience NewRatio B.V. Copyright: Amsterdam NewRatio Office: / BiXyte Atrium - Strawinskylaan Datum: 3051-1077 05-02-2012 ZX Amsterdam Auteurs: Rotterdam

Nadere informatie

GEFASEERDE INVOERING UNIFIED COMMUNICATIONS

GEFASEERDE INVOERING UNIFIED COMMUNICATIONS GEFASEERDE INVOERING UNIFIED COMMUNICATIONS versie 1.0, 15 april 2010 SURFNET BV, R ADBOUDKWARTIER 273, POSTBUS 19035, 3501 DA U TRECHT T +31 302 305 305, F +31 302 305 329, WWW.SURFNET. NL INHOUD 1. Inleiding...3

Nadere informatie

Het kan écht: betere zorg voor minder geld. Sneller Beter - De logistiek in de zorg

Het kan écht: betere zorg voor minder geld. Sneller Beter - De logistiek in de zorg Het kan écht: betere zorg voor minder geld Sneller Beter - De logistiek in de zorg Eindrapportage TPG 7 juni 2004 Weet jij welke weg ik moet volgen? vroeg de haas aan de uil. Dat hangt er van af waar je

Nadere informatie

Argus. Registratie van vrijheidsbeperkende interventies in de geestelijke gezondheidszorg. Dwang en drang

Argus. Registratie van vrijheidsbeperkende interventies in de geestelijke gezondheidszorg. Dwang en drang Argus Registratie van vrijheidsbeperkende interventies in de geestelijke gezondheidszorg Colofon Deze handleiding is opgesteld in opdracht van het patiëntveiligheidsprogramma ggz Veilige zorg, ieders zorg.

Nadere informatie

Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties

Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties ir. L.M. Punter, dr. ir. J.P.C. Verhoosel, ir. E.J.A. Folmer dr. ir. P.H.W.M. Oude Luttighuis Datum 18 augustus 2010 Colofon

Nadere informatie

SHARED SERVICE MANAGEMENT

SHARED SERVICE MANAGEMENT SHARED SERVICE MANAGEMENT Service Management Simplified 2 SHARED SERVICE MANAGEMENT CONTENTS 03 AMPHIA DRAAGT ZORG VOOR DE TOEKOMST 07 KIES U ROUTE NAAR EEN PROFESSIONELERE DIENSTVERLENING 11 EEN STAP

Nadere informatie

Colofon. Save the dates

Colofon. Save the dates 1.000 bedrijven op trustbox! Nummer 2014/2 2de semester 2014 Carrefour en Colruyt gaan voor geharmoniseerde EDI berichten GCN verplicht vanaf 1 februari 2015 Delhaize zet historische stap met GDSN Meer

Nadere informatie

SLIm SAmeNWerKeN AAN ICT. Applicatiesanering en contract management: De basis op orde

SLIm SAmeNWerKeN AAN ICT. Applicatiesanering en contract management: De basis op orde SLIm SAmeNWerKeN AAN ICT Applicatiesanering en contract management: De basis op orde Slim Samenwerken aan ICT Applicatiesanering en contractmanagement: De basis op orde Colofon Samenstelling Uitgebracht

Nadere informatie

Project- en programmamanagement survey 2012. Haalt u eruit wat erin zit?

Project- en programmamanagement survey 2012. Haalt u eruit wat erin zit? Project- en programmamanagement survey 2012 Haalt u eruit wat erin zit? Inhoudsopgave 05 Voorwoord 06 Managementsamenvatting 09 Belang neemt toe 35 Quality Assessments 43 Conclusies en vooruitblik Het

Nadere informatie

VMS Handleiding Invoeren van Veilig Incident Melden

VMS Handleiding Invoeren van Veilig Incident Melden VMS Handleiding Invoeren van Veilig Incident Melden Inhoudsopgave VMS Handleiding Invoeren van Veilig Incident Melden Inleiding 4 1. Ter achtergrond: De basiselementen van een VMS 6 2. Waarom Veilig Incidenten

Nadere informatie

Thema: Upgraden. Ruurd Wuestman, bestuurslid Dynamics NAV User Group Van mediator tot partner

Thema: Upgraden. Ruurd Wuestman, bestuurslid Dynamics NAV User Group Van mediator tot partner November 2009 Nummer 3 Thema: Upgraden Ruurd Wuestman, bestuurslid Dynamics NAV User Group Van mediator tot partner Verder Groep: standaardiseren voor een betere marktpositie Bart de Boer (ICT-manager

Nadere informatie

Robuuste magazijn- en voorraadprocessen

Robuuste magazijn- en voorraadprocessen Van Mourik Broekmanweg 6 Postbus 49 2600 AA Delft TNO-rapport TNO-034-DTM-2010-03220 www.tno.nl T +31 15 276 30 00 F +31 15 276 30 10 mobility@tno.nl Datum 23 augustus 2010 Auteur(s) Bart Lammers Opdrachtgever

Nadere informatie

Mattic Software B.V. Adres Chatelainestraat 35 1336 SC Almere. Telefoon 036 52 17 392 E-mail info@mattic.nl. 2008, Mattic Software B.V.

Mattic Software B.V. Adres Chatelainestraat 35 1336 SC Almere. Telefoon 036 52 17 392 E-mail info@mattic.nl. 2008, Mattic Software B.V. Mattic Software B.V. Adres Chatelainestraat 35 1336 SC Almere Telefoon 036 52 17 392 E-mail info@mattic.nl 2008, Mattic Software B.V. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt

Nadere informatie

Business en ICT Alignment in Ketens

Business en ICT Alignment in Ketens Business en ICT Alignment in Ketens Drs. A.N.M. Bensink CISA 1 voor allen en allen voor 1 Business en ICT Alignment in Ketens 1 voor allen en allen voor 1 Referaat postinitiële masteropleiding IT-Auditing

Nadere informatie

Modellen en EIS (Enterprise Information System)

Modellen en EIS (Enterprise Information System) Modellen en EIS (Enterprise Information System) (Dit materiaal is eigendom van de Open Universiteit daarom geldt dat gebruik, vermenigvuldiging of wijziging alleen mag plaatsvinden met instemming van de

Nadere informatie

E-Factureren voor accountants- en administratiekantoren. Fou-Khan Tsang en Tonny Dirkx

E-Factureren voor accountants- en administratiekantoren. Fou-Khan Tsang en Tonny Dirkx E-Factureren voor accountants- en administratiekantoren Fou-Khan Tsang en Tonny Dirkx Colofon Deze publicatie is kosteloos te bestellen en te downloaden op http://www.e-factureren.info ECP-EPN heeft Fou-Khan

Nadere informatie