Ons kenmerk 2007/ Inlichtingen bij Mw. A.F. Kruijff

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ons kenmerk 2007/0285242. Inlichtingen bij Mw. A.F. Kruijff"

Transcriptie

1 verijssel Cli Provinciale Staten van Overijssel PROVINCIAL^ VAN OVERI.rSSEL Postadres 'rovincie Overijssel 'ostbus GB Zwolle 0 D nt, 2 4 OKI 2007 Routing a.d. BijI.: Felefoon Telefax Uw kemnerk Uw brief Ons kenmerk 2007/ Datum, n. OKI Bijlagen Sociale Atlas Overijssel 2006 SIS kenmerk PS/2007/320 D oorkiesnummer Inlichtingen bij Mw. A.F. Kruijff Onderwerp Sociale Atlas Overijssel 2006 Bijlagen: Sociale Atlas Overijssel 2006 SIS kenmerk PS/2007/320 Bijlagen zijn op te vragen via statenstukken(&>prv-overijsselnl (ook indien deze niet beschikbaar zijn viahetsis) Graag informeren wij u over het verschijnen van de Sociale Atlas Overijssel De Sociale Atlas Overijssel 2006 beschrijft hoe het in sociaal opzicht is gesteld met de provincie Overijssel anno 2006.*Op basis van de afspraken van de IPO-commissie Simons hebben de provincies met elkaar afgesproken een Sociale Atlas te ontwikkelen met dezelfde opbouw. Een verschil met de Staat van Overijssel is dat er in de Sociale Atlas geen analyses en prognoses zijn opgenomen. Doel en uitwerking Het doel van de Sociale Atlas is informatie te leveren als input voor de beleidsontwikkeling van zowel de provincie Overijssel als gemeenten en verschillende maatschappelijke organisaties. Binnen IPO-verb and zijn thema's en indicatoren vastgesteld die in de provinciale atlassen terugkomen. De thema's zijn algemeen, diversiteit, modern burgerschap, vermaatschappelijking, zorg om de jeugd en leefbaarheid en veiligheid. Wij hebben de thema's en bijbehorende IPO-indicatoren onverkort overgenomen. Bij correspondentie graag ons kenmerk vermelden. Per 24 juni 2006 heeft de provincie nieuwe telefoonnummers en adressen. Het nieuwe algemene nummer is , het adres RABO Zwolle Bezoekadres Luttenbergstraat 2 Zwolle

2 Feiten en cijfers Een aantal in het oog springende cijfers van de Sociale Atlas zijn: Overijssel telt 1,1 miljoen inwoners; 53% woont in de grote steden, 47% in de meer landelijke gemeenten; Overijssel heeft een relatief jonge bevolking: 25,6% is jonger dan 20 jaar (24,3% voor Nederland); Het aandeel 65-plussers is voor Overijssel en Nederland gelijk, namelijk 14,3%; Het vestigingsoverschot in Overijssel is negatief (m.n. intwente); Overijssel telt minder allochtonen (13,8%) in vergelijking met Nederland (19 5 3%), in NetwerkstadTwente (23,2%) en de Stedendriehoek (Deventer, 21,1%) ligt het aandeel allochtonen ruim boven het landelijke en provinciale aandeel; De netto-arbeidsparticipatie van Overijssel (62,6%) verschilt weinig met die van Nederland (63,6%); Het werkloosheidspercentage van autochtonen in Overijssel (5,7%) ligt net iets onder dat van Nederland (5,9%), het werkloosheidspercentage van allochtonen in Overijssel (9,4%) is hoger dan dat van Nederland (8 3 3%); Het deel van het aantal huishoudens met een laag inkomen is voor Overijssel (9,2%) en Nederland (9,3%) vrijwel gelijk. We zien dat er zich in Overijssel geen afwijkende sociaal-maatschappelijke trends voordoen ten opzichte van de rest van Nederland. Voor het volledige rapport verwijzen wij u door naar het Stateninformatiesysteem (SIS). Sociale Atlas en provinciale beleidsvorming De Sociale Atlas 2006 wordt ingezet bij een herorientatie van beleid op het sociale domein. De gegevens leveren input voor het vervolg op het sociale beleidsplan 'Sociale Actie '. In dit kader zullen we binnenkort het sociaal beleid van de afgelopen periode evalueren. De Sociale Atlas 2006 kan bovendien worden ingezet bij de voorbereiding op het nieuw te vormen Grotestedenbeleid (GSB) in De in het Coalitieakkoord voor Overijssel opgenomen sociale thema's komen overeen met de oorspronkelijk gekozen thema's van de Sociale Pijler: jeugd, vrijwilligers, senioren en sport. Deze themakeuze is voornamelijk gebaseerd op een in november 2006 gehouden sociaal debat met het sociaal middenveld. Naast de Sociale Atlas zullen we nog aanvullende (statistische) informatie verzamelen om het toekomstige sociale beleid te ontwikkelen. Wij zullen u met de Programmabegroting 2008 en het nieuwe te vormen sociale beleid nader informeren. In de toekomst willen we de presentatie van de sociale indicatoren integreren in de Staat van Overijslel. De uitgave van een volgende Sociale Atlas komt hiermee dan te vervallen. Bij het IPO zal dit stpidpunt van Overijssel worden ingebracht.

3 Actuele cijfers op website Het merendeel van de gegevens van de Sociale Atlas is recent op onze website (www.prvoveriissel.nl/ciifers) toegankelijk gemaakt. De cijfers worden op de website actueel gehouden. De gebruiker (ook gemeenten en maatschappelijke organisaties) kan op de website zelf tabellen met de gewenste informatie samenstellen. Gegevens kunnen met de scores voor Nederland als geheel, per gemeente in Overijssel en per provincie worden vergeleken. Wij hopen u hiermee voldoende geinformeerd te hebben. Gedeputeerde Staten van Overijssel, voorzitter. secretans.

4 Sociale Atlas Overijssel 2006 Rapportage mei 2007

5 Colofon Datum mei 2007 Oplage 60 exemplaren Auteur Eenheid Bestuurlijke Aangelegenheden Team Beleidsinformatie Vormgeving M.H. Wendt Project/kenmerk BABI\2006\Sociale Atlas Inlichtingen bij ir. R. Kreft Adresgegevens Provincie Overijssel Luttenbergstraat 2 Postbus GB Zwolle Telefoon Fax

6 Voorwoord De provinciale overheid krijgt de komende jaren steeds meer een actieve regisserende rol te vervullen, waarbij met name visie wordt verlangd op gemeentegrensoverschrijdende ontwikkelingen. Belangrijke agendapunten hierbij zijn het gebiedsgericht beleid, het grote stedenbeleid en als tegenhanger (contramal) het in stand houden van de leefbaarheid van het platteland. Om hiervoor beleid te ontwikkelen en te sturen is informatie nodig over de sociale infrastructuur in de verschillende gebieden en gemeenten in Overijssel. Om in deze informatie te kunnen voorzien wordt de Sociale Atlas ontwikkeld. Dit is de tweede Sociale Atlas van Overijssel. De eerste atlas dateert van 13 november Informatievoorziening en ontsluiting van kengetallen over het voorzieningenniveau en onderwerpen die van invloed zijn dan wel een indicator vormen voor de leefbaarheid, zoals de bevolkingsontwikkeling, veiligheid of economie zijn meestal bij externe dataleveranciers beschikbaar en zijn in deze Sociale Atlas vertaald naar de laatste stand van zaken in Overijssel. De Sociale Atlas vormt voor bestuurders, beleidsmakers en gebruikers een bron van informatie om vragen op dit terrein te kunnen beantwoorden. Tegelijkertijd leggen beleidsvragen die hieruit voortkomen een basis voor voortschrijdende kennis en inzicht. In 2006 is de Staat van Overijssel gepresenteerd die, aan de hand van statistisch onderbouwde gegevens, inzicht geeft in de grote maatschappelijke veranderingen en trends die ons de komende jaren te wachten staan.

7

8 Inhoudsopgave Samenvatting en conclusies 2 1 Inleiding Achtergrond Relevantie Relatie tussen de Sociale Atlas en de Staat van Overijssel Opzet Beschikbaarheid 7 2 Algemeen Bevolking in Overijssel 8 3 Diversiteit Bevolking Arbeid en onderwijs Inkomen 31 4 Modern burgerschap Arbeid Participatie Belemmeringen 50 5 Vermaatschappelijking Gezondheid en welbevinden Zorg- en dienstverlening 53 6 Zorg om de jeugd Gezondheid Veiligheid en criminaliteit Kinderopvang, Jeugdzorg en jeugdhulpverlening Onderwijs Werk en uitkering Tijdsbesteding 63 7 Leefbaarheid en veiligheid Voorzieningen Wonen en waardering Veiligheid 75 Bronnen Bijlage 1: Leeswijzer IPO-indicatoren vs. Sociale Atlas Overijssel I Bijlage 2: Definities i 1

9 Samenvatting en conclusies Inleiding De Sociale Atlas beschrijft hoe het in sociaal opzicht is gesteld met de provincie Overijssel anno Deze rapportage presenteert hiertoe gegevens rond een zestal actuele thema s. Per thema wordt in de navolgende samenvatting een overzicht gegeven van de meest in het oog springende feiten. Alle provincies in Nederland hebben met elkaar afgesproken een Sociale Atlas te ontwikkelen met dezelfde opbouw. Binnen IPO-verband (InterProvinciaal Overleg) zijn thema s en indicatoren vastgesteld die in de provinciale atlassen terugkomen. Vervolgens is het de bedoeling om op basis van de Sociale Atlas een Sociaal Debat te organiseren waaruit een Sociale Agenda voortkomt die als input voor beleidsvorming kan worden gebruikt. Deze aanpak staat bekend onder de naam Drietrapsraket van de commissie Simons. In 2006 is de Staat van Overijssel uitgebracht, die vooral is gekoppeld aan onderwerpen en daarop betrekking hebbende doelstellingen uit de provinciale beleidsbegroting. Sommige cijfers uit de Staat van Overijssel komen ook voor in deze Sociale Atlas. Een fundamenteel verschil is echter dat in de Staat van Overijssel tijdreeksanalyses en prognoses zijn opgenomen, terwijl in de Sociale Atlas de huidige situatie met betrekking tot de sociale stand van zaken wordt beschreven. Dit is een verbijzondering van de Staat van Overijssel. Om de omvang van deze rapportage te beperken is gekozen voor een benadering per gebied en niet per gemeente. Er wordt in deze Sociale Atlas een onderscheid gemaakt tussen de regio s West- Overijssel en Twente. Daarnaast zijn de zogenaamde verstedelijkingsgebieden onderscheiden, die bestaan uit de Netwerkstad Twente (de gemeenten Almelo, Borne, Hengelo en Enschede), de Netwerkstad Zwolle/Kampen en de Stedendriehoek (alleen Deventer). De resterende gebieden Noordoost-Overijssel, Noordwest-Overijssel, Noordoost-Twente, Zuidwest-Twente en Salland vormen samen de categorie Overige gemeenten, die gekenmerkt worden door een overwegend plattelandskarakter. Deze gebiedsindeling komt overeen met die van het gebiedsgericht werken. In deze samenvatting wordt alleen ingegaan op de belangrijkste conclusies die betrekking hebben op de gehele provincie. Hierop wordt een uitzondering gemaakt wanneer er sprake is van opmerkelijke verschillen tussen de regio s en gebieden. Waar mogelijk en voor zover relevant is een vergelijking gemaakt met de situatie op landelijk niveau. Algemeen De provincie Overijssel telt op dit moment ruim 1,1 miljoen inwoners wat neerkomt op 7% van de Nederlandse bevolking. Hiervan woont 45% in West-Overijssel en 55% in Twente. Van de bevolking woont 53% in de grote steden en 47% in de meer landelijke gemeenten. Overijssel heeft een relatief jonge bevolking; 25,6% is jonger dan 20 jaar. Voor Nederland is dit 24,3%. Het percentage jongeren bedraagt voor de overige gemeenten 26,9% en voor de verstedelijkingsgebieden 24,5%. In Overijssel is het vestigingsoverschot gemiddeld genomen negatief (-693). Dat wil zeggen dat er meer mensen uit de provincie vertrekken dan er bijkomen. Het vestigingsoverschot in Twente is absoluut gezien zeer negatief, namelijk Het vestigingsoverschot in West-Overijssel is positief (702). Het aandeel 65-plussers is voor Overijssel en Nederland gelijk, nl. 14,3%. Binnen de provincie zijn de steden (14,0%) minder vergrijsd dan de overige gemeenten (14,7%). Met betrekking tot die vergrijzing doet zich een groter verschil voor tussen West-Overijssel en Twente. Het aandeel 65-plussers is voor West-Overijssel 13,7% en voor Twente 14,7%. De samenstelling van de huishoudens in Overijssel wijkt enigszins af van het landelijke beeld en sluit wat meer aan bij de beschrijving van een traditioneler ingerichte samenleving. Zo bestaan de huishoudens in Overijssel uit gemiddeld 2,43 personen, voor Nederland geldt een aantal van 2,30. Ook is het percentage eenpersoonshuishoudens in de provincie (31,5%) lager dan het landelijke cijfer (35,0%). Inwoners van Overijssel hebben wat meer ruimte om zich heen dan de gemiddelde Nederlander. De bevolkingsdichtheid is in Overijssel 335 inwoners/km 2, in Nederland 483. De bevolkingsdichtheid in de steden (863 inwoners/km 2 ) is 4 keer zo groot is als op het platteland (199 inwoners/km 2 ). 2

10 Diversiteit Overijssel telt minder allochtonen (13,8%) in vergelijking tot Nederland (19,3%). Gebieden met een groot aandeel allochtonen zijn de Netwerkstad Twente (23,3%) en Deventer (21,1%). Voor de verstedelijkingsgebieden geldt een aandeel van 20,0%. In de overige gemeenten ligt dit percentage op 6,9%. Van de in Overijssel woonachtige allochtonen woont 76% in de verstedelijkingsgebieden. Hiervan is circa 65% woonachtig in de Netwerkstad Twente. Dit betekent dat circa 50% van de allochtonen in één van de vier Twentse gemeenten van de Netwerkstad Twente woont. Onder allochtonen is het aandeel 65-plussers kleiner (10,7%) dan onder de autochtone bevolking van Overijssel (14,9%). Er wonen op dit moment asielzoekers in Overijssel waarvan in West-Overijssel en in Twente. Van de asielzoekers is 33,7% jonger dan 20 jaar. Als voor de arbeidsparticipatie een vergelijking wordt gemaakt tussen autochtonen en allochtonen, blijkt deze voor de allochtonen lager te zijn dan voor de autochtonen. Dit beeld komt zowel in Overijssel als in Nederland naar voren met dien verstande dat het verschil tussen beide waarden in Overijssel (65% vs. 50%) groter is dan in Nederland (66% vs. 54%). Het gemiddeld besteedbare inkomen ligt voor Overijssel op per huishouden, voor Nederland ligt dit met iets hoger. Het verschil tussen West-Overijssel ( ) en Twente ( ) is gering. Huishoudens in de categorie overige gemeenten hebben jaarlijks gemiddeld circa meer te besteden dan die in de verstedelijkingsgebieden. Van de bevolking in de leeftijd van 15 tot 64 jaar in Overijssel ontvangt 5,6% een uitkering, voor Nederland is dat 5,3%. Verschillen doen zich voor met betrekking tot het soort uitkering. Verreweg het relatief grootste deel van de uitkeringen valt in de categorie WAO (nu WIA). Voor Overijssel gaat het om 75,3%, voor Nederland om 78,2%. Binnen de provincie woont 56,9% van de uitkeringsgerechtigden in de verstedelijkingsgebieden. Het aandeel van Twente ligt boven dat van West-Overijssel (58% vs. 42%). Het deel van het aantal huishoudens met een laag inkomen is voor Overijssel (9,2%) en Nederland (9,3%) vrijwel gelijk. Modern burgerschap Ten opzichte van 2004 is de economie van Overijssel in 2005 met 1,6% gegroeid, dat is evenveel als het landelijke groeicijfer. Van de bevolking in de leeftijdscategorie 15 t/m 64 jaar in Overijssel hoort 66,3% tot de beroepsbevolking. In Nederland ligt dit percentage op 67,3. Dit kan worden verklaard door de lagere arbeidsparticipatie van vrouwen in Overijssel. Dit is vooral te zien in de categorie overige gemeenten waar de beroepsbevolking 65% bedraagt. Wat de arbeidsparticipatie betreft is het verschil tussen Overijssel en Nederland gering (62,6% tegen 63,6%). In Overijssel ligt de arbeidsparticipatie voor jarigen (36%) onder het landelijke cijfer (40%). Voor de leeftijdsgroep is het omgekeerde het geval (43% tegenover 39%). De structuur van de werkgelegenheid in Overijssel wijkt enigszins af van het landelijke beeld. De qua arbeidsplaatsen belangrijkste sector in de provincie is de commerciële dienstverlening met een aandeel van 39,8%. Ook voor Nederland is dit de belangrijkste sector met een nog hoger aandeel, nl. 46,0%. Ook de niet-commerciële dienstverlening is in Overijssel en Nederland met een aandeel van 29,8% en 31,4% een belangrijke bron van werkgelegenheid. Net als in Nederland is de werkloosheid onder allochtonen in Overijssel hoger dan onder autochtonen. In Overijssel is het percentage werklozen van de beroepsbevolking bij autochtonen 5,7% en bij allochtonen 9,4%. De vergelijkbare cijfers voor Nederland zijn 5,9% en 8,3%. De Netwerkstad Twente heeft van de onderscheiden gebieden met een percentage van 11,1 relatief de meeste werkloosheid onder allochtonen. De werkloosheid onder de Overijsselse bevolking bedraagt in Overijssel 9,7% Bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2006 bedroeg de opkomst in Overijssel 83,1% en voor het land als geheel 80,4%. In Overijssel is gemiddeld 29,6 % van de inwoners lid van een bibliotheek. Het percentage bibliotheekleden in Overijssel ligt ruim boven het landelijk gemiddelde van 26,0%. 3

11 Vermaatschappelijking Het aantal plaatsen (bedden) in verpleeg-, verzorgings- en ziekenhuizen evenals in serviceflats en in combinaties van deze instellingen per van de bevolking, is voor Overijssel en Nederland vrijwel gelijk, nl en Momenteel zijn er 540 huisartsen werkzaam in Overijssel. Dit komt overeen met 451,2 fte. Dit betekent voor Overijssel dat er één fte-huisarts beschikbaar voor 2459 inwoners. Voor Nederland gaat het om 2356 inwoners. In 2003 geeft de bevolking in Overijssel aan een goede (55%) of zeer goede (27%) gezondheid te hebben. Voor Nederland gelden nagenoeg dezelfde percentages. In de regio Twente voelt tweederde van de ouderen zich gezond, ondanks het feit dat zij te maken hebben met allerlei ongemakken en gezondheidsproblemen zoals eenzaamheid, overgewicht of hoog medicijnengebruik. De helft van de ouderen in de regio Gelre-IJssel is eenzaam, 44% is matig eenzaam en 6% is ernstig tot zeer ernstig eenzaam. Zorg om de jeugd In de periode werd in Overijssel maal een jongere in de leeftijd tot 25 jaar als verdachte van een misdrijf geregistreerd. Geconstateerd kan worden dat er weinig verschil bestaat tussen het aantal verdachten in West-Overijssel en Twente (respectievelijk en 2.185). Van een verschil is wel sprake wanneer de cijfers voor de verstedelijkingsgebieden worden vergeleken met die van de overige gemeenten. Van het aantal keren dat een jongere tot 25 jaar als verdachte werd geregistreerd, had dit twee keer zoveel betrekking op een misdrijf dat plaats vond in de verstedelijkingsgebieden. Overijssel heeft jongeren met een arbeidsongeschikheidsuitkering. Het grootste deel (73,5%) hiervan valt onder de zogenaamde Wajong-regeling (Wet Arbeidsongeschiktheidsvoorziening Jonggehandicapten). Dit ligt enigszins boven het landelijke cijfer van 69,3%. Het grootste deel van jongeren met een uitkering (61,1%) woont in de verstedelijkingsgebieden. In 2005 waren er aanmeldingen bij Bureau Jeugdzorg (BjzO). Leefbaarheid Overijssel scoort hoog als het gaat om de vraag of men tevreden is over de woning. Bij het woningbehoefteonderzoek 2002 gaf 92% aan zeer tevreden te zijn over de woning waarmee de waardering hoger uitviel dan het landelijke cijfer (89%). Bezien naar de tevredenheid over de woonomgeving ligt de situatie enigszins anders. Nu gaf 86% van de inwoners van Overijssel aan zeer tevreden te zijn tegenover landelijk 89%. Opvallend is dat het percentage dat aan heeft gegeven zeer ontevreden te zijn, in Overijssel (7%) bijna twee maal zo hoog is dan in Nederland (4%). Hoewel de fluctuaties in de jaarlijkse woningbouwproductie soms groot zijn, kan worden geconstateerd dat de woningvoorraad in 2005 in Overijssel (1,1%) meer is toegenomen dan in Nederland (0,8%). 4

12 1 Inleiding 1.1 Achtergrond Met deze Sociale Atlas wordt uitvoering gegeven aan de Interprovinciale (IPO-)afspraak om de voorstellen van de Commissie Simons te implementeren, te beginnen met het opstellen van een sociale rapportage. Hiervoor is op landelijk niveau een set van indicatoren vastgesteld die in de provinciale Atlas moet terugkeren. In de bijlage van deze Atlas is een leeswijzer opgenomen, waarin is aangegeven hoe een aantal van deze indicatoren voor de provincie Overijssel is uitgewerkt. Hierin worden ook voorstellen voor nader onderzoek gedaan. 1.2 Relevantie Het in kaart brengen van de sociale infrastructuur in de provincie Overijssel vormt een belangrijke bouwsteen naar een beleidsmatige vertaling voor met name het gebiedsgericht beleid. Dit beleid is gericht op het verbeteren van de leefbaarheid en sociale samenhang van dorpen en steden en samenhangende regionale gebieden in de provincie. Bij het sociale beleid van de provincie gaat het vooral om de sociale infrastructuur, die gedefinieerd wordt als het geheel van voorzieningen en betrekkingen die het mogelijk maken dat mensen in redelijkheid in sociale verbanden kunnen leven en participeren aan de samenleving. De achterliggende doelstelling hiervan is de versterking van de sociale cohesie, dat wil zeggen de mate waarin leden van een samenleving zich bij elkaar betrokken voelen. Om de sociale cohesie te versterken moet de kwaliteit van de sociale infrastructuur worden versterkt en dient er meer samenhang te worden gebracht binnen het sociale domein. Daarnaast kan de provincie de samenhang van sociaal met fysiek en economisch beleid beter gestalte geven, o.a. door aan te sluiten bij de integrale gebiedsgerichte werkwijze. De basis hiervoor wordt gevormd door een analyse van de sociale infrastructuur. De Sociale Atlas levert hiervoor (op termijn) een solide feitenbasis die geschikt is voor gebiedsgerichte toepassing en dient om de maatschappelijke discussie voor toekomstig beleid te stimuleren en ondersteunen. De Sociale Atlas is samengesteld uit bestaande cijfers. Deze zijn door het team beleidsinformatie bijeengebracht en bewerkt. Naast informatie die afkomstig is van de provincie Overijssel zelf wordt gebruik gemaakt van cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en landelijke instellingen en dataleveranciers. Hoewel in deze rapportage veel kengetallen over het voorzieningenniveau worden beschreven, zijn deze niet uitputtend. Naast de relevantie ten aanzien van sociaal-economisch beleid zijn schaalniveau en beschikbaarheid van gegevens belangrijke uitgangspunten en voorwaarden voor de samenstelling van de Sociale Atlas. De meeste gegevens worden - voor zover mogelijk - op het laagste aggregatie niveau i.c. gemeentelijk niveau verzameld en worden op uniforme en toegankelijke wijze op stedelijk niveau en de overige gemeenten, gebieds-, provinciaal en landelijk niveau gepresenteerd. 5

13 De volgende indeling wordt gehanteerd: Gebieden Gebiedsgericht Werken (hierna te noemen: de gebieden): De volgende drie gebieden vormen de : ( ) - de gemeente Deventer (als onderdeel van de Stedendriehoek Apeldoorn (provincie Gelderland), Deventer (provincie Overijssel) en Zutphen (provincie Gelderland)) - Netwerkstad Zwolle/Kampen - Netwerkstad Twente (Enschede, Hengelo, Almelo en Borne) De volgende vijf gebieden vormen de Overige gemeenten - Noordoost-Overijssel - Noordwest-Overijssel - Noordoost-Twente - Zuidwest-Twente - Salland (inclusief Deventer) De regio s: West-Overijssel Twente Overijssel Nederland Figuur Gebiedsindeling Overijssel 6

14 1.3 Relatie tussen de Sociale Atlas en de Staat van Overijssel De Sociale Atlas geeft de stand van zaken weer binnen het sociale domein in de provincie. Het rapport vormt een naslagwerk voor iedereen die zoekt naar statistische gegevens over provinciale sociale thema s. De provincie pakt maatschappelijke problemen in de regio aan. Zij werkt hierbij samen met andere overheden (Rijk, gemeenten), het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties en instellingen. Hierdoor ontstaat grote behoefte aan onderlinge afstemming en zicht op resultaten. Eind 2001 stelde het dagelijks bestuur van het Interprovinciaal Overleg (IPO) een ad hoc commissie Sociaal Beleid in. Deze commissie is gevraagd te adviseren over het toekomstig sociaal beleid van de provincies en de instrumenten die daarbij nodig zijn. De IPO-Adviescommissie Simons, zoals deze ad hoc commissie werd genoemd, zag een belangrijke rol voor provincies weggelegd in het verstevigen van de sociale cohesie. De provincie Overijssel heeft ervoor gekozen haar statistische sociale gegevens op te nemen in een aparte Sociale Atlas en de beleidsmatige uitleg in een sociaal rapport, de zogenaamde Staat van Overijssel te vatten. In 2006 is de Staat van Overijssel uitgebracht. Deze geeft een beeld van de maatschappelijke ontwikkelingen op belangrijke beleidsterreinen van de Provincie Overijssel. Er is nauwe aansluiting gezocht bij onderwerpen en daarop betrekking hebbende doelstellingen uit de provinciale beleidsbegroting. De Staat van Overijssel vormt binnen het project voorbereiding nieuwe collegeperiode een basisproduct om te komen tot een trendrapportage. Het kan voor statenleden een naslagwerk bij vele beslissingen zijn. Sommige cijfers uit de Staat van Overijssel komen ook voor in deze Sociale Atlas. Een fundamenteel verschil is echter dat in de Staat van Overijssel tijdreeksanalyses en prognoses zijn opgenomen, terwijl in de Sociale Atlas de huidige situatie met betrekking tot de sociale stand van zaken wordt beschreven. Dit is een verbijzondering van de Staat van Overijssel. 1.4 Opzet Het is de bedoeling dat met deze Atlas op een toegankelijke manier een beeld van de leefbaarheidssituatie in Overijssel wordt verkregen. Dit gebeurt door middel van eenduidige onderlinge vergelijkingen van gegevens ( factsheets ) tussen geografische gebieden. De toelichtende teksten geven een inzicht in de sociale infrastructuur van Overijssel. Daarnaast zijn van een aantal kengetallen inzichtelijke kaartbeelden toegevoegd. In een aantal gevallen is bepaalde informatie nog niet voorhanden. Indien nieuwe informatie beschikbaar is zal deze worden geactualiseerd in de digitale versie op de provinciale website en/of in de volgende Sociale Atlas. De kengetallen zijn gegroepeerd rondom een aantal belangrijke thema s/kaders van (toekomstig) provinciaal sociaal beleid, zoals Diversiteit, Modern burgerschap, Vermaatschappelijking, Zorg om jeugd, Leefbaarheid en Veiligheid. Per hoofdstuk worden deze onderwerpen behandeld. Hiervan treft u voorin de Sociale Atlas een samenvatting met conclusies aan. 1.5 Beschikbaarheid Voor een aantal indicatoren is het moeilijk vergelijkingen te maken met Nederland of met de gebieden onderling. Dit kan verschillende oorzaken hebben. De meest voorkomende zijn dat data niet altijd vanuit landelijk niveau uniform tot gedetailleerd regionaal niveau kunnen worden onderscheiden. Of dat gedetailleerde regionale indicatoren, door gebruik van diverse bronnen dan wel een andere definitie van de indicator niet optelbaar zijn tot bovenregionale cijfers. 7

15 2 Algemeen 2.1 Bevolking in Overijssel Tabel Inwoners naar geslacht, 2006 (aantal en %) Mannen Vrouwen Totaal GGW-gebieden Stedelijk/overige gemeenten/regio s absoluut relatief absoluut relatief absoluut relatief Stedendriehoek (Deventer) , , ,7 Netwerkstad Zwolle/Kampen , , ,6 Netwerkstad Twente , , , , , ,7 Noordoost-Overijssel , , ,5 Noordwest-Overijssel , , ,8 Noordoost-Twente , , ,0 Zuidwest-Twente , , ,0 Salland , , ,6 Overige gemeenten , , ,3 Regio s West-Overijssel , , ,5 Twente , , ,5 Overijssel , , ,0 Nederland Bron: CBS De provincie Overijssel telt 1,1 miljoen inwoners, wat bijna 7% van de Nederlandse bevolking is. Iets meer dan de helft van de Overijsselse bevolking woont in de drie stedelijke regio s Netwerkstad Twente, Netwerkstad Zwolle/Kampen en Stedendriehoek (Deventer). In de verstedelijkingsgebieden in Overijssel wonen meer vrouwen dan mannen, maar in de overige gemeenten wonen meer mannen dan vrouwen. Van de gebieden is het aantal inwoners het hoogst in Zuidwest-Twente en het laagst in Noordwest-Overijssel. Het aantal mannen is zowel in Nederland als in Overijssel lager dan het aantal vrouwen. In de regio Twente wonen 1,25 maal zoveel inwoners als in West-Overijssel. 8

16 Tabel Inwoners naar leeftijdscategorie, 2006 (in procenten van de bevolkingsomvang binnen het gebied) GGW-gebieden Stedelijk/overige gemeenten/regio s eo Totaal Stedendriehoek (Deventer) 18,6 12,3 14,8 16,3 13,2 10,7 14,1 100 Netwerkstad Zwolle/Kampen 19,3 13,4 15,6 15, ,2 12,8 100 Netwerkstad Twente 17,9 13,2 14,1 15,4 13,2 11,7 14, ,4 13,1 14,6 15,6 13,1 11,1 13,9 100 Noordoost-Overijssel 21,3 12,5 11,5 15,3 13,8 11,7 13,9 100 Noordwest-Overijssel 20,8 12,2 11,6 14,9 13,9 12,1 14,5 100 Noordoost-Twente 20 10,9 10,9 15,5 14,8 12,6 15,1 100 Zuidwest-Twente 19,9 11,8 11,4 15,2 13,9 12,7 15,1 100 Salland 19, ,2 16, ,2 14,2 100 Overige gemeenten 20,3 11,8 11,3 15,3 14,2 12,3 14,7 100 Regio s West-Overijssel 19,9 12,6 13,4 15,6 13,6 11,1 13,7 100 Twente 18,9 12,4 12,8 15,4 13,7 12,2 14,7 100 Overijssel 19,3 12, ,5 13,7 11,7 14,3 100 Nederland 18, ,1 14,3 12,2 14,3 100 Bron: CBS Aan de leeftijdsopbouw in de provincie Overijssel is te zien dat er in de verschillende leeftijdscategorieën verhoudingsgewijs meer jongeren tot en met 24 jaar zijn dan in Nederland. Overijssel heeft dus een relatief jonge bevolking. De leeftijdscategorieën tussen de 35 en 64 jaar zijn in Overijssel naar verhouding minder vertegenwoordigd. Vanaf de leeftijd van 65 jaar zijn de leeftijdscategorieën gelijk aan de landelijke percentages. West-Overijssel heeft tot en met de leeftijd van 44 jaar een iets jongere bevolking dan Twente. In de regio Twente zijn vanaf de leeftijd van 55 jaar naar verhouding meer ouderen vertegenwoordigd. Duidelijk is te zien dat de jongeren van 15 tot en met 34 jaar verhoudingsgewijs meer in de grote steden woonachtig zijn, waar immers de hogere onderwijsvoorzieningen zijn geconcentreerd. 9

17 Tabel Groene en Grijze druk, 2006 (in procenten van de leeftijdsgroepen 15 t/m 64 jr. binnen het gebied) Stedelijk/overige Groene druk Grijze druk GGW-gebieden gemeenten/regio s (<15 als % 15-64) (>65 als % 15-64) Stedendriehoek (Deventer) 27,6 20,9 Netwerkstad Zwolle/Kampen 28,5 18,9 Netwerkstad Twente 26,5 21,3 27,3 20,6 Noordoost-Overijssel 32,8 21,4 Noordwest-Overijssel 32,1 22,4 Noordoost-Twente 30,9 23,4 Zuidwest-Twente 30,6 23,2 Salland 28,6 21,3 Overige gemeenten 31,3 22,6 Regio s West-Overijssel 30 20,7 Twente 28,4 22,2 Overijssel 29,1 21,5 Nederland 27,1 21,1 Bron: CBS Onder groene druk wordt verstaan: het aantal personen jonger dan vijftien jaar als percentage van het aantal personen van jaar. Grijze druk is het aantal personen van 65 jaar of ouder als percentage van het aantal personen van jaar. De groep jarigen valt voor een groot deel samen met de (potentiële) beroepsbevolking die de lasten van de vergrijzing moet opvangen. De groene druk is in de provincie groter dan in Nederland. Alleen in de Netwerkstad Twente ligt deze net even onder het landelijk percentage. De grijze druk ligt in Overijssel iets boven het landelijk percentage. In Noordoost-Twente en Zuidwest-Twente is deze het verst voortgeschreden. 10

Kennismemo 10/08. Samenvatting van de belangrijkste bevindingen

Kennismemo 10/08. Samenvatting van de belangrijkste bevindingen Kennismemo 10/08 Datum 30 september 2010 Aan RvB Van Kenniscentrum UWV Peter Hilbers T (020) 687 3173 peter.hilbers@uwv.nl Gerda Jehoel-Gijsbers Onderwerp Kennismemo 10/08, Regionale verschillen bij het

Nadere informatie

Groningen economisch bekeken 2014

Groningen economisch bekeken 2014 Groningen economisch bekeken 2014 Groningen Economisch Bekeken 2014 Groningen, economisch bekeken 2014 2 Inhoud Voorwoord... 4 Samenvatting... 5 1. Bevolking... 10 1.1 Bevolkingsontwikkeling... 10 1.2

Nadere informatie

Goed toeven in een dorp zonder school. Leefbare dorpen zonder school

Goed toeven in een dorp zonder school. Leefbare dorpen zonder school Goed toeven in een dorp zonder Leefbare zonder Leefbare zonder basis Een analyse van verschillen tussen met een basis, zonder een basis en met een recent gesloten basis Colofon Leefbare zonder basis. Een

Nadere informatie

Regiorapport Noord-Veluwe

Regiorapport Noord-Veluwe Regiorapport Noord-Veluwe Regiorapport Noord-Veluwe Jan Dirk Gardenier Hans van Rijn April 2013 1 Inhoud Regiorapport Noord-Veluwe 1 Inhoud 2 Inleiding 3 Samenvatting en analyse 4 Noord-Veluwe in vogelvlucht

Nadere informatie

Jaarrapport Integratie 2008

Jaarrapport Integratie 2008 Jaarrapport Integratie 2008 Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim = nihil = (indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met 0 (0,0) = het getal is kleiner dan

Nadere informatie

Staat van het Bestuur

Staat van het Bestuur Staat van het Bestuur Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 DEEL 1 Decentraal bestuur in cijfers 6 2 Gemeenten 8 2.1 Gemeenten en hun inwoners 10 2.1.1 Daling aantal gemeenten 10 2.1.2 De afgelopen 12 jaar en vooruit

Nadere informatie

Arbeidsmarktonderzoek Ontwikkelingen en prognoses op de Drentse arbeidsmarkt

Arbeidsmarktonderzoek Ontwikkelingen en prognoses op de Drentse arbeidsmarkt Arbeidsmarktonderzoek Ontwikkelingen en prognoses op de Drentse arbeidsmarkt 2011 2014 ARBEIDSMARKTONDERZOEK DRENTHE 2011 Ontwikkelingen en prognoses op de Drentse arbeidsmarkt 2010-2014 Maastricht, januari

Nadere informatie

Ouderenmonitor 2010. Resultaten van de regio Noord-Veluwe

Ouderenmonitor 2010. Resultaten van de regio Noord-Veluwe Ouderenmonitor 2010 Resultaten van de regio Noord-Veluwe Ouderenmonitor 2010 Resultaten van de regio Noord-Veluwe Colofon Uitgave: Kennis- en Expertisecentrum GGD Gelre-IJssel Postbus 51 7300 AB Apeldoorn

Nadere informatie

ECONOMIE EN ARBEIDS MARKT FLEVOLAND

ECONOMIE EN ARBEIDS MARKT FLEVOLAND ECONOMIE EN ARBEIDS MARKT FLEVOLAND 2009-2010 Met als themahoofdstuk: Innovatie in Flevoland Innovatie In 2010 is het hoofdstuk Innovatie in Flevoland gekozen als themahoofdstuk. Om dit onderwerp een gezicht

Nadere informatie

Samenvatting. Bron: LISA, bewerking provincie Flevoland

Samenvatting. Bron: LISA, bewerking provincie Flevoland Samenvatting Doel van de nota Deze nota Sturen op Voorzieningen schetst een beeld van het huidige voorzieningenniveau in Flevoland en de bijdrage die de provincie levert en in de toekomst gaat leveren

Nadere informatie

Stadsdeelmonitor De Baarsjes 2004

Stadsdeelmonitor De Baarsjes 2004 Stadsdeelmonitor De Baarsjes 2004 Signalen uit de samenleving Project 4067 In opdracht van stadsdeel De Baarsjes drs. Lieselotte Bicknese drs. Simone Crok drs. Jeroen Slot Weesperstraat 79 Postbus 658

Nadere informatie

Ontwikkelingen en prognoses op de Noordelijke Arbeidsmarkt 2014-2020

Ontwikkelingen en prognoses op de Noordelijke Arbeidsmarkt 2014-2020 Ontwikkelingen en prognoses op de Noordelijke Arbeidsmarkt 2014-2020 Ontwikkelingen en prognoses op de Noordelijke Arbeidsmarkt 2014-2020 Janneke Gardeniers, Msc. Maarten Poeth, Msc. Dr. Lolke Schakel

Nadere informatie

Verkenning niet-westerse derde generatie

Verkenning niet-westerse derde generatie 109 Verkenning nietwesterse derde Mariëtte Goedhuys Tirza König Kathleen Geertjes Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer ** = nader voorlopig

Nadere informatie

Participatiemonitor Drechtsteden 2009

Participatiemonitor Drechtsteden 2009 Participatiemonitor Drechtsteden 2009 Maatschappelijke deelname en voorzieningen Onderzoekcentrum Drechtsteden drs. A.E. de Jong drs. D.M. Verkade dr. J.W. Metz februari 2010 Colofon Opdrachtgever Tekst

Nadere informatie

Culturele Atlas Overijssel 2008. Samenspel vindt goed gehoor

Culturele Atlas Overijssel 2008. Samenspel vindt goed gehoor Culturele Atlas Overijssel 2008 Samenspel vindt goed gehoor april 2009 Culturele Atlas Overijssel 2008 Samenspel vindt goed gehoor Culturele Atlas Overijssel 2008 Samenspel vindt goed gehoor april 2009

Nadere informatie

Statenvoorstel nr. PS/2004/789

Statenvoorstel nr. PS/2004/789 Statenvoorstel nr. PS/2004/789 Grotesteden- en netwerkstedenbeleid Het Presidium stelt voor Statenvoorstel nr. PS/2004/789 te behandelen in: de Statencommissie Zorg en cultuur op: 15 september 2004 om

Nadere informatie

Laaggeletterdheid in Nederland. Fouarge, Willem Houtkoop en Rolf van der Velden

Laaggeletterdheid in Nederland. Fouarge, Willem Houtkoop en Rolf van der Velden ] Didier Laaggeletterdheid in Nederland Fouarge, Willem Houtkoop en Rolf van der Velden Laaggeletterdheid in Nederland Resultaten van de Adult Literacy and Life Skills Survey (ALL) Didier Fouarge, Willem

Nadere informatie

BALANCEREN TUSSEN TWEE CULTUREN

BALANCEREN TUSSEN TWEE CULTUREN BALANCEREN TUSSEN TWEE CULTUREN EEN ONDERZOEK NAAR SUCCESVOLLE ALLOCHTONEN OP DE ARBEIDSMARKT José Gravesteijn Jaap de Koning Vera van den Maagdenberg Kees Zandvliet Rotterdam, november 2006 Contactpersoon

Nadere informatie

Nota lokaal gezondheidsbeleid 2013-2016

Nota lokaal gezondheidsbeleid 2013-2016 Gemeenteblad 513 De raad van de gemeente Voorst; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 10 december 2013, nummer Z-12-02423_2013-47760; Besluit vast te stellen de: Nota lokaal gezondheidsbeleid

Nadere informatie

Wie wordt bereikt via het Europees Sociaal Fonds?

Wie wordt bereikt via het Europees Sociaal Fonds? Wie wordt bereikt via het Europees Sociaal Fonds? Kenmerken van deelnemers 2007 2011 nader bekeken 12 1 Tirza König Chantal Wagner Erik Hoogbruin Jeroen van den Tillaart Centraal Bureau voor de Statistiek

Nadere informatie

SOCIAAL ECONOMISCHE RAAD NOORD-NEDERLAND MACRO ECONOMISCHE VERKENNING NOORD-NEDERLAND

SOCIAAL ECONOMISCHE RAAD NOORD-NEDERLAND MACRO ECONOMISCHE VERKENNING NOORD-NEDERLAND SOCIAAL ECONOMISCHE RAAD NOORD-NEDERLAND MACRO ECONOMISCHE VERKENNING NOORD-NEDERLAND JUNI 2014 Verantwoording Project Opdrachtgever Projectleider Macro Economische Verkenning SER Noord-Nederland B. Doets

Nadere informatie

Emancipatiemonitor 2010

Emancipatiemonitor 2010 Emancipatiemonitor 2010 Emancipatiemonitor 2010 Ans Merens (scp) Marion van den Brakel (cbs) Marijke Hartgers (cbs) Brigitte Hermans (cbs) Sociaal en Cultureel Planbureau Centraal Bureau voor de Statistiek

Nadere informatie

ALGEMEEN WAAR MOGELIJK, SPECIFIEK WAAR NODIG. Regioanalyse Zuid-Holland Oost/West

ALGEMEEN WAAR MOGELIJK, SPECIFIEK WAAR NODIG. Regioanalyse Zuid-Holland Oost/West ALGEMEEN WAAR MOGELIJK, SPECIFIEK WAAR NODIG Regioanalyse Zuid-Holland Oost/West Stichting Meander Ineke Van der Valk m.m.v. Teamleden Meander Alphen aan den Rijn Maart 2006 Colofon ALGEMEEN WAAR MOGELIJK,

Nadere informatie

Een studie naar de keuzes die Turkse en Nederlandse vrouwen maken met betrekking tot arbeid en zorg en de invloed van cultureel kapitaal.

Een studie naar de keuzes die Turkse en Nederlandse vrouwen maken met betrekking tot arbeid en zorg en de invloed van cultureel kapitaal. Cultureel Erfgoed Cultureel Erfgoed Een studie naar de keuzes die Turkse en Nederlandse vrouwen maken met betrekking tot arbeid en zorg en de invloed van cultureel kapitaal. Auteur: Marijke Scholten Studentnr.:

Nadere informatie

De sociale staat van Nederland 2011

De sociale staat van Nederland 2011 De sociale staat van Nederland 2011 De sociale staat van Nederland 2011 Redactie: Rob Bijl Jeroen Boelhouwer Mariëlle Cloïn Evert Pommer Sociaal en Cultureel Planbureau Den Haag, november 2011 Het Sociaal

Nadere informatie

Meedoen in Hof van Twente

Meedoen in Hof van Twente Meedoen in Hof van Twente Beleidsplan Wmo 2008-2011 Hof van Twente, januari 2008 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan Maatschappelijke ondersteuning 2008-2011 Meedoen in Hof van Twente. Sinds 1 januari

Nadere informatie

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Werk en Inkomen: kerngegevens & trends Rapportage 2013

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Werk en Inkomen: kerngegevens & trends Rapportage 2013 Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Werk en Inkomen: kerngegevens & trends Rapportage 2013 Joris van der Veer Geeke Waverijn Peter Spreeuwenberg

Nadere informatie

De sociale staat van Nederland 2001

De sociale staat van Nederland 2001 De sociale staat van Nederland 2001 De sociale staat van Nederland 2001 Sociaal en Cultureel Planbureau Den Haag, september 2001 Het Sociaal en Cultureel Planbureau is ingesteld bij Koninklijk Besluit

Nadere informatie

ZZP ers in Drenthe Een onderzoek naar de positie van zzp ers

ZZP ers in Drenthe Een onderzoek naar de positie van zzp ers ZZP ers in Drenthe Een onderzoek naar de positie van zzp ers ZZP ers in Drenthe Een onderzoek naar de positie van zzp ers CAB Groningen Jan Dirk Gardenier Rik Lukey Cees Verhagen Hans van Rijn Groningen,

Nadere informatie

Doel en vraagstelling. Conclusie

Doel en vraagstelling. Conclusie Opdrachtgever SZW Arbeidsmarktpositie van nietwesterse allochtonen Opdrachtnemer RvB: S. Bouma, L. Coenen, A. Kerckhaert Onderzoek arbeidsmarktpositie niet westerse allochtonen Startdatum 1 augustus 2010

Nadere informatie