Ons kenmerk 2007/ Inlichtingen bij Mw. A.F. Kruijff

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ons kenmerk 2007/0285242. Inlichtingen bij Mw. A.F. Kruijff"

Transcriptie

1 verijssel Cli Provinciale Staten van Overijssel PROVINCIAL^ VAN OVERI.rSSEL Postadres 'rovincie Overijssel 'ostbus GB Zwolle 0 D nt, 2 4 OKI 2007 Routing a.d. BijI.: Felefoon Telefax Uw kemnerk Uw brief Ons kenmerk 2007/ Datum, n. OKI Bijlagen Sociale Atlas Overijssel 2006 SIS kenmerk PS/2007/320 D oorkiesnummer Inlichtingen bij Mw. A.F. Kruijff Onderwerp Sociale Atlas Overijssel 2006 Bijlagen: Sociale Atlas Overijssel 2006 SIS kenmerk PS/2007/320 Bijlagen zijn op te vragen via statenstukken(&>prv-overijsselnl (ook indien deze niet beschikbaar zijn viahetsis) Graag informeren wij u over het verschijnen van de Sociale Atlas Overijssel De Sociale Atlas Overijssel 2006 beschrijft hoe het in sociaal opzicht is gesteld met de provincie Overijssel anno 2006.*Op basis van de afspraken van de IPO-commissie Simons hebben de provincies met elkaar afgesproken een Sociale Atlas te ontwikkelen met dezelfde opbouw. Een verschil met de Staat van Overijssel is dat er in de Sociale Atlas geen analyses en prognoses zijn opgenomen. Doel en uitwerking Het doel van de Sociale Atlas is informatie te leveren als input voor de beleidsontwikkeling van zowel de provincie Overijssel als gemeenten en verschillende maatschappelijke organisaties. Binnen IPO-verb and zijn thema's en indicatoren vastgesteld die in de provinciale atlassen terugkomen. De thema's zijn algemeen, diversiteit, modern burgerschap, vermaatschappelijking, zorg om de jeugd en leefbaarheid en veiligheid. Wij hebben de thema's en bijbehorende IPO-indicatoren onverkort overgenomen. Bij correspondentie graag ons kenmerk vermelden. Per 24 juni 2006 heeft de provincie nieuwe telefoonnummers en adressen. Het nieuwe algemene nummer is , het adres RABO Zwolle Bezoekadres Luttenbergstraat 2 Zwolle

2 Feiten en cijfers Een aantal in het oog springende cijfers van de Sociale Atlas zijn: Overijssel telt 1,1 miljoen inwoners; 53% woont in de grote steden, 47% in de meer landelijke gemeenten; Overijssel heeft een relatief jonge bevolking: 25,6% is jonger dan 20 jaar (24,3% voor Nederland); Het aandeel 65-plussers is voor Overijssel en Nederland gelijk, namelijk 14,3%; Het vestigingsoverschot in Overijssel is negatief (m.n. intwente); Overijssel telt minder allochtonen (13,8%) in vergelijking met Nederland (19 5 3%), in NetwerkstadTwente (23,2%) en de Stedendriehoek (Deventer, 21,1%) ligt het aandeel allochtonen ruim boven het landelijke en provinciale aandeel; De netto-arbeidsparticipatie van Overijssel (62,6%) verschilt weinig met die van Nederland (63,6%); Het werkloosheidspercentage van autochtonen in Overijssel (5,7%) ligt net iets onder dat van Nederland (5,9%), het werkloosheidspercentage van allochtonen in Overijssel (9,4%) is hoger dan dat van Nederland (8 3 3%); Het deel van het aantal huishoudens met een laag inkomen is voor Overijssel (9,2%) en Nederland (9,3%) vrijwel gelijk. We zien dat er zich in Overijssel geen afwijkende sociaal-maatschappelijke trends voordoen ten opzichte van de rest van Nederland. Voor het volledige rapport verwijzen wij u door naar het Stateninformatiesysteem (SIS). Sociale Atlas en provinciale beleidsvorming De Sociale Atlas 2006 wordt ingezet bij een herorientatie van beleid op het sociale domein. De gegevens leveren input voor het vervolg op het sociale beleidsplan 'Sociale Actie '. In dit kader zullen we binnenkort het sociaal beleid van de afgelopen periode evalueren. De Sociale Atlas 2006 kan bovendien worden ingezet bij de voorbereiding op het nieuw te vormen Grotestedenbeleid (GSB) in De in het Coalitieakkoord voor Overijssel opgenomen sociale thema's komen overeen met de oorspronkelijk gekozen thema's van de Sociale Pijler: jeugd, vrijwilligers, senioren en sport. Deze themakeuze is voornamelijk gebaseerd op een in november 2006 gehouden sociaal debat met het sociaal middenveld. Naast de Sociale Atlas zullen we nog aanvullende (statistische) informatie verzamelen om het toekomstige sociale beleid te ontwikkelen. Wij zullen u met de Programmabegroting 2008 en het nieuwe te vormen sociale beleid nader informeren. In de toekomst willen we de presentatie van de sociale indicatoren integreren in de Staat van Overijslel. De uitgave van een volgende Sociale Atlas komt hiermee dan te vervallen. Bij het IPO zal dit stpidpunt van Overijssel worden ingebracht.

3 Actuele cijfers op website Het merendeel van de gegevens van de Sociale Atlas is recent op onze website (www.prvoveriissel.nl/ciifers) toegankelijk gemaakt. De cijfers worden op de website actueel gehouden. De gebruiker (ook gemeenten en maatschappelijke organisaties) kan op de website zelf tabellen met de gewenste informatie samenstellen. Gegevens kunnen met de scores voor Nederland als geheel, per gemeente in Overijssel en per provincie worden vergeleken. Wij hopen u hiermee voldoende geinformeerd te hebben. Gedeputeerde Staten van Overijssel, voorzitter. secretans.

4 Sociale Atlas Overijssel 2006 Rapportage mei 2007

5 Colofon Datum mei 2007 Oplage 60 exemplaren Auteur Eenheid Bestuurlijke Aangelegenheden Team Beleidsinformatie Vormgeving M.H. Wendt Project/kenmerk BABI\2006\Sociale Atlas Inlichtingen bij ir. R. Kreft Adresgegevens Provincie Overijssel Luttenbergstraat 2 Postbus GB Zwolle Telefoon Fax

6 Voorwoord De provinciale overheid krijgt de komende jaren steeds meer een actieve regisserende rol te vervullen, waarbij met name visie wordt verlangd op gemeentegrensoverschrijdende ontwikkelingen. Belangrijke agendapunten hierbij zijn het gebiedsgericht beleid, het grote stedenbeleid en als tegenhanger (contramal) het in stand houden van de leefbaarheid van het platteland. Om hiervoor beleid te ontwikkelen en te sturen is informatie nodig over de sociale infrastructuur in de verschillende gebieden en gemeenten in Overijssel. Om in deze informatie te kunnen voorzien wordt de Sociale Atlas ontwikkeld. Dit is de tweede Sociale Atlas van Overijssel. De eerste atlas dateert van 13 november Informatievoorziening en ontsluiting van kengetallen over het voorzieningenniveau en onderwerpen die van invloed zijn dan wel een indicator vormen voor de leefbaarheid, zoals de bevolkingsontwikkeling, veiligheid of economie zijn meestal bij externe dataleveranciers beschikbaar en zijn in deze Sociale Atlas vertaald naar de laatste stand van zaken in Overijssel. De Sociale Atlas vormt voor bestuurders, beleidsmakers en gebruikers een bron van informatie om vragen op dit terrein te kunnen beantwoorden. Tegelijkertijd leggen beleidsvragen die hieruit voortkomen een basis voor voortschrijdende kennis en inzicht. In 2006 is de Staat van Overijssel gepresenteerd die, aan de hand van statistisch onderbouwde gegevens, inzicht geeft in de grote maatschappelijke veranderingen en trends die ons de komende jaren te wachten staan.

7

8 Inhoudsopgave Samenvatting en conclusies 2 1 Inleiding Achtergrond Relevantie Relatie tussen de Sociale Atlas en de Staat van Overijssel Opzet Beschikbaarheid 7 2 Algemeen Bevolking in Overijssel 8 3 Diversiteit Bevolking Arbeid en onderwijs Inkomen 31 4 Modern burgerschap Arbeid Participatie Belemmeringen 50 5 Vermaatschappelijking Gezondheid en welbevinden Zorg- en dienstverlening 53 6 Zorg om de jeugd Gezondheid Veiligheid en criminaliteit Kinderopvang, Jeugdzorg en jeugdhulpverlening Onderwijs Werk en uitkering Tijdsbesteding 63 7 Leefbaarheid en veiligheid Voorzieningen Wonen en waardering Veiligheid 75 Bronnen Bijlage 1: Leeswijzer IPO-indicatoren vs. Sociale Atlas Overijssel I Bijlage 2: Definities i 1

9 Samenvatting en conclusies Inleiding De Sociale Atlas beschrijft hoe het in sociaal opzicht is gesteld met de provincie Overijssel anno Deze rapportage presenteert hiertoe gegevens rond een zestal actuele thema s. Per thema wordt in de navolgende samenvatting een overzicht gegeven van de meest in het oog springende feiten. Alle provincies in Nederland hebben met elkaar afgesproken een Sociale Atlas te ontwikkelen met dezelfde opbouw. Binnen IPO-verband (InterProvinciaal Overleg) zijn thema s en indicatoren vastgesteld die in de provinciale atlassen terugkomen. Vervolgens is het de bedoeling om op basis van de Sociale Atlas een Sociaal Debat te organiseren waaruit een Sociale Agenda voortkomt die als input voor beleidsvorming kan worden gebruikt. Deze aanpak staat bekend onder de naam Drietrapsraket van de commissie Simons. In 2006 is de Staat van Overijssel uitgebracht, die vooral is gekoppeld aan onderwerpen en daarop betrekking hebbende doelstellingen uit de provinciale beleidsbegroting. Sommige cijfers uit de Staat van Overijssel komen ook voor in deze Sociale Atlas. Een fundamenteel verschil is echter dat in de Staat van Overijssel tijdreeksanalyses en prognoses zijn opgenomen, terwijl in de Sociale Atlas de huidige situatie met betrekking tot de sociale stand van zaken wordt beschreven. Dit is een verbijzondering van de Staat van Overijssel. Om de omvang van deze rapportage te beperken is gekozen voor een benadering per gebied en niet per gemeente. Er wordt in deze Sociale Atlas een onderscheid gemaakt tussen de regio s West- Overijssel en Twente. Daarnaast zijn de zogenaamde verstedelijkingsgebieden onderscheiden, die bestaan uit de Netwerkstad Twente (de gemeenten Almelo, Borne, Hengelo en Enschede), de Netwerkstad Zwolle/Kampen en de Stedendriehoek (alleen Deventer). De resterende gebieden Noordoost-Overijssel, Noordwest-Overijssel, Noordoost-Twente, Zuidwest-Twente en Salland vormen samen de categorie Overige gemeenten, die gekenmerkt worden door een overwegend plattelandskarakter. Deze gebiedsindeling komt overeen met die van het gebiedsgericht werken. In deze samenvatting wordt alleen ingegaan op de belangrijkste conclusies die betrekking hebben op de gehele provincie. Hierop wordt een uitzondering gemaakt wanneer er sprake is van opmerkelijke verschillen tussen de regio s en gebieden. Waar mogelijk en voor zover relevant is een vergelijking gemaakt met de situatie op landelijk niveau. Algemeen De provincie Overijssel telt op dit moment ruim 1,1 miljoen inwoners wat neerkomt op 7% van de Nederlandse bevolking. Hiervan woont 45% in West-Overijssel en 55% in Twente. Van de bevolking woont 53% in de grote steden en 47% in de meer landelijke gemeenten. Overijssel heeft een relatief jonge bevolking; 25,6% is jonger dan 20 jaar. Voor Nederland is dit 24,3%. Het percentage jongeren bedraagt voor de overige gemeenten 26,9% en voor de verstedelijkingsgebieden 24,5%. In Overijssel is het vestigingsoverschot gemiddeld genomen negatief (-693). Dat wil zeggen dat er meer mensen uit de provincie vertrekken dan er bijkomen. Het vestigingsoverschot in Twente is absoluut gezien zeer negatief, namelijk Het vestigingsoverschot in West-Overijssel is positief (702). Het aandeel 65-plussers is voor Overijssel en Nederland gelijk, nl. 14,3%. Binnen de provincie zijn de steden (14,0%) minder vergrijsd dan de overige gemeenten (14,7%). Met betrekking tot die vergrijzing doet zich een groter verschil voor tussen West-Overijssel en Twente. Het aandeel 65-plussers is voor West-Overijssel 13,7% en voor Twente 14,7%. De samenstelling van de huishoudens in Overijssel wijkt enigszins af van het landelijke beeld en sluit wat meer aan bij de beschrijving van een traditioneler ingerichte samenleving. Zo bestaan de huishoudens in Overijssel uit gemiddeld 2,43 personen, voor Nederland geldt een aantal van 2,30. Ook is het percentage eenpersoonshuishoudens in de provincie (31,5%) lager dan het landelijke cijfer (35,0%). Inwoners van Overijssel hebben wat meer ruimte om zich heen dan de gemiddelde Nederlander. De bevolkingsdichtheid is in Overijssel 335 inwoners/km 2, in Nederland 483. De bevolkingsdichtheid in de steden (863 inwoners/km 2 ) is 4 keer zo groot is als op het platteland (199 inwoners/km 2 ). 2

10 Diversiteit Overijssel telt minder allochtonen (13,8%) in vergelijking tot Nederland (19,3%). Gebieden met een groot aandeel allochtonen zijn de Netwerkstad Twente (23,3%) en Deventer (21,1%). Voor de verstedelijkingsgebieden geldt een aandeel van 20,0%. In de overige gemeenten ligt dit percentage op 6,9%. Van de in Overijssel woonachtige allochtonen woont 76% in de verstedelijkingsgebieden. Hiervan is circa 65% woonachtig in de Netwerkstad Twente. Dit betekent dat circa 50% van de allochtonen in één van de vier Twentse gemeenten van de Netwerkstad Twente woont. Onder allochtonen is het aandeel 65-plussers kleiner (10,7%) dan onder de autochtone bevolking van Overijssel (14,9%). Er wonen op dit moment asielzoekers in Overijssel waarvan in West-Overijssel en in Twente. Van de asielzoekers is 33,7% jonger dan 20 jaar. Als voor de arbeidsparticipatie een vergelijking wordt gemaakt tussen autochtonen en allochtonen, blijkt deze voor de allochtonen lager te zijn dan voor de autochtonen. Dit beeld komt zowel in Overijssel als in Nederland naar voren met dien verstande dat het verschil tussen beide waarden in Overijssel (65% vs. 50%) groter is dan in Nederland (66% vs. 54%). Het gemiddeld besteedbare inkomen ligt voor Overijssel op per huishouden, voor Nederland ligt dit met iets hoger. Het verschil tussen West-Overijssel ( ) en Twente ( ) is gering. Huishoudens in de categorie overige gemeenten hebben jaarlijks gemiddeld circa meer te besteden dan die in de verstedelijkingsgebieden. Van de bevolking in de leeftijd van 15 tot 64 jaar in Overijssel ontvangt 5,6% een uitkering, voor Nederland is dat 5,3%. Verschillen doen zich voor met betrekking tot het soort uitkering. Verreweg het relatief grootste deel van de uitkeringen valt in de categorie WAO (nu WIA). Voor Overijssel gaat het om 75,3%, voor Nederland om 78,2%. Binnen de provincie woont 56,9% van de uitkeringsgerechtigden in de verstedelijkingsgebieden. Het aandeel van Twente ligt boven dat van West-Overijssel (58% vs. 42%). Het deel van het aantal huishoudens met een laag inkomen is voor Overijssel (9,2%) en Nederland (9,3%) vrijwel gelijk. Modern burgerschap Ten opzichte van 2004 is de economie van Overijssel in 2005 met 1,6% gegroeid, dat is evenveel als het landelijke groeicijfer. Van de bevolking in de leeftijdscategorie 15 t/m 64 jaar in Overijssel hoort 66,3% tot de beroepsbevolking. In Nederland ligt dit percentage op 67,3. Dit kan worden verklaard door de lagere arbeidsparticipatie van vrouwen in Overijssel. Dit is vooral te zien in de categorie overige gemeenten waar de beroepsbevolking 65% bedraagt. Wat de arbeidsparticipatie betreft is het verschil tussen Overijssel en Nederland gering (62,6% tegen 63,6%). In Overijssel ligt de arbeidsparticipatie voor jarigen (36%) onder het landelijke cijfer (40%). Voor de leeftijdsgroep is het omgekeerde het geval (43% tegenover 39%). De structuur van de werkgelegenheid in Overijssel wijkt enigszins af van het landelijke beeld. De qua arbeidsplaatsen belangrijkste sector in de provincie is de commerciële dienstverlening met een aandeel van 39,8%. Ook voor Nederland is dit de belangrijkste sector met een nog hoger aandeel, nl. 46,0%. Ook de niet-commerciële dienstverlening is in Overijssel en Nederland met een aandeel van 29,8% en 31,4% een belangrijke bron van werkgelegenheid. Net als in Nederland is de werkloosheid onder allochtonen in Overijssel hoger dan onder autochtonen. In Overijssel is het percentage werklozen van de beroepsbevolking bij autochtonen 5,7% en bij allochtonen 9,4%. De vergelijkbare cijfers voor Nederland zijn 5,9% en 8,3%. De Netwerkstad Twente heeft van de onderscheiden gebieden met een percentage van 11,1 relatief de meeste werkloosheid onder allochtonen. De werkloosheid onder de Overijsselse bevolking bedraagt in Overijssel 9,7% Bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2006 bedroeg de opkomst in Overijssel 83,1% en voor het land als geheel 80,4%. In Overijssel is gemiddeld 29,6 % van de inwoners lid van een bibliotheek. Het percentage bibliotheekleden in Overijssel ligt ruim boven het landelijk gemiddelde van 26,0%. 3

11 Vermaatschappelijking Het aantal plaatsen (bedden) in verpleeg-, verzorgings- en ziekenhuizen evenals in serviceflats en in combinaties van deze instellingen per van de bevolking, is voor Overijssel en Nederland vrijwel gelijk, nl en Momenteel zijn er 540 huisartsen werkzaam in Overijssel. Dit komt overeen met 451,2 fte. Dit betekent voor Overijssel dat er één fte-huisarts beschikbaar voor 2459 inwoners. Voor Nederland gaat het om 2356 inwoners. In 2003 geeft de bevolking in Overijssel aan een goede (55%) of zeer goede (27%) gezondheid te hebben. Voor Nederland gelden nagenoeg dezelfde percentages. In de regio Twente voelt tweederde van de ouderen zich gezond, ondanks het feit dat zij te maken hebben met allerlei ongemakken en gezondheidsproblemen zoals eenzaamheid, overgewicht of hoog medicijnengebruik. De helft van de ouderen in de regio Gelre-IJssel is eenzaam, 44% is matig eenzaam en 6% is ernstig tot zeer ernstig eenzaam. Zorg om de jeugd In de periode werd in Overijssel maal een jongere in de leeftijd tot 25 jaar als verdachte van een misdrijf geregistreerd. Geconstateerd kan worden dat er weinig verschil bestaat tussen het aantal verdachten in West-Overijssel en Twente (respectievelijk en 2.185). Van een verschil is wel sprake wanneer de cijfers voor de verstedelijkingsgebieden worden vergeleken met die van de overige gemeenten. Van het aantal keren dat een jongere tot 25 jaar als verdachte werd geregistreerd, had dit twee keer zoveel betrekking op een misdrijf dat plaats vond in de verstedelijkingsgebieden. Overijssel heeft jongeren met een arbeidsongeschikheidsuitkering. Het grootste deel (73,5%) hiervan valt onder de zogenaamde Wajong-regeling (Wet Arbeidsongeschiktheidsvoorziening Jonggehandicapten). Dit ligt enigszins boven het landelijke cijfer van 69,3%. Het grootste deel van jongeren met een uitkering (61,1%) woont in de verstedelijkingsgebieden. In 2005 waren er aanmeldingen bij Bureau Jeugdzorg (BjzO). Leefbaarheid Overijssel scoort hoog als het gaat om de vraag of men tevreden is over de woning. Bij het woningbehoefteonderzoek 2002 gaf 92% aan zeer tevreden te zijn over de woning waarmee de waardering hoger uitviel dan het landelijke cijfer (89%). Bezien naar de tevredenheid over de woonomgeving ligt de situatie enigszins anders. Nu gaf 86% van de inwoners van Overijssel aan zeer tevreden te zijn tegenover landelijk 89%. Opvallend is dat het percentage dat aan heeft gegeven zeer ontevreden te zijn, in Overijssel (7%) bijna twee maal zo hoog is dan in Nederland (4%). Hoewel de fluctuaties in de jaarlijkse woningbouwproductie soms groot zijn, kan worden geconstateerd dat de woningvoorraad in 2005 in Overijssel (1,1%) meer is toegenomen dan in Nederland (0,8%). 4

12 1 Inleiding 1.1 Achtergrond Met deze Sociale Atlas wordt uitvoering gegeven aan de Interprovinciale (IPO-)afspraak om de voorstellen van de Commissie Simons te implementeren, te beginnen met het opstellen van een sociale rapportage. Hiervoor is op landelijk niveau een set van indicatoren vastgesteld die in de provinciale Atlas moet terugkeren. In de bijlage van deze Atlas is een leeswijzer opgenomen, waarin is aangegeven hoe een aantal van deze indicatoren voor de provincie Overijssel is uitgewerkt. Hierin worden ook voorstellen voor nader onderzoek gedaan. 1.2 Relevantie Het in kaart brengen van de sociale infrastructuur in de provincie Overijssel vormt een belangrijke bouwsteen naar een beleidsmatige vertaling voor met name het gebiedsgericht beleid. Dit beleid is gericht op het verbeteren van de leefbaarheid en sociale samenhang van dorpen en steden en samenhangende regionale gebieden in de provincie. Bij het sociale beleid van de provincie gaat het vooral om de sociale infrastructuur, die gedefinieerd wordt als het geheel van voorzieningen en betrekkingen die het mogelijk maken dat mensen in redelijkheid in sociale verbanden kunnen leven en participeren aan de samenleving. De achterliggende doelstelling hiervan is de versterking van de sociale cohesie, dat wil zeggen de mate waarin leden van een samenleving zich bij elkaar betrokken voelen. Om de sociale cohesie te versterken moet de kwaliteit van de sociale infrastructuur worden versterkt en dient er meer samenhang te worden gebracht binnen het sociale domein. Daarnaast kan de provincie de samenhang van sociaal met fysiek en economisch beleid beter gestalte geven, o.a. door aan te sluiten bij de integrale gebiedsgerichte werkwijze. De basis hiervoor wordt gevormd door een analyse van de sociale infrastructuur. De Sociale Atlas levert hiervoor (op termijn) een solide feitenbasis die geschikt is voor gebiedsgerichte toepassing en dient om de maatschappelijke discussie voor toekomstig beleid te stimuleren en ondersteunen. De Sociale Atlas is samengesteld uit bestaande cijfers. Deze zijn door het team beleidsinformatie bijeengebracht en bewerkt. Naast informatie die afkomstig is van de provincie Overijssel zelf wordt gebruik gemaakt van cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en landelijke instellingen en dataleveranciers. Hoewel in deze rapportage veel kengetallen over het voorzieningenniveau worden beschreven, zijn deze niet uitputtend. Naast de relevantie ten aanzien van sociaal-economisch beleid zijn schaalniveau en beschikbaarheid van gegevens belangrijke uitgangspunten en voorwaarden voor de samenstelling van de Sociale Atlas. De meeste gegevens worden - voor zover mogelijk - op het laagste aggregatie niveau i.c. gemeentelijk niveau verzameld en worden op uniforme en toegankelijke wijze op stedelijk niveau en de overige gemeenten, gebieds-, provinciaal en landelijk niveau gepresenteerd. 5

13 De volgende indeling wordt gehanteerd: Gebieden Gebiedsgericht Werken (hierna te noemen: de gebieden): De volgende drie gebieden vormen de : ( ) - de gemeente Deventer (als onderdeel van de Stedendriehoek Apeldoorn (provincie Gelderland), Deventer (provincie Overijssel) en Zutphen (provincie Gelderland)) - Netwerkstad Zwolle/Kampen - Netwerkstad Twente (Enschede, Hengelo, Almelo en Borne) De volgende vijf gebieden vormen de Overige gemeenten - Noordoost-Overijssel - Noordwest-Overijssel - Noordoost-Twente - Zuidwest-Twente - Salland (inclusief Deventer) De regio s: West-Overijssel Twente Overijssel Nederland Figuur Gebiedsindeling Overijssel 6

14 1.3 Relatie tussen de Sociale Atlas en de Staat van Overijssel De Sociale Atlas geeft de stand van zaken weer binnen het sociale domein in de provincie. Het rapport vormt een naslagwerk voor iedereen die zoekt naar statistische gegevens over provinciale sociale thema s. De provincie pakt maatschappelijke problemen in de regio aan. Zij werkt hierbij samen met andere overheden (Rijk, gemeenten), het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties en instellingen. Hierdoor ontstaat grote behoefte aan onderlinge afstemming en zicht op resultaten. Eind 2001 stelde het dagelijks bestuur van het Interprovinciaal Overleg (IPO) een ad hoc commissie Sociaal Beleid in. Deze commissie is gevraagd te adviseren over het toekomstig sociaal beleid van de provincies en de instrumenten die daarbij nodig zijn. De IPO-Adviescommissie Simons, zoals deze ad hoc commissie werd genoemd, zag een belangrijke rol voor provincies weggelegd in het verstevigen van de sociale cohesie. De provincie Overijssel heeft ervoor gekozen haar statistische sociale gegevens op te nemen in een aparte Sociale Atlas en de beleidsmatige uitleg in een sociaal rapport, de zogenaamde Staat van Overijssel te vatten. In 2006 is de Staat van Overijssel uitgebracht. Deze geeft een beeld van de maatschappelijke ontwikkelingen op belangrijke beleidsterreinen van de Provincie Overijssel. Er is nauwe aansluiting gezocht bij onderwerpen en daarop betrekking hebbende doelstellingen uit de provinciale beleidsbegroting. De Staat van Overijssel vormt binnen het project voorbereiding nieuwe collegeperiode een basisproduct om te komen tot een trendrapportage. Het kan voor statenleden een naslagwerk bij vele beslissingen zijn. Sommige cijfers uit de Staat van Overijssel komen ook voor in deze Sociale Atlas. Een fundamenteel verschil is echter dat in de Staat van Overijssel tijdreeksanalyses en prognoses zijn opgenomen, terwijl in de Sociale Atlas de huidige situatie met betrekking tot de sociale stand van zaken wordt beschreven. Dit is een verbijzondering van de Staat van Overijssel. 1.4 Opzet Het is de bedoeling dat met deze Atlas op een toegankelijke manier een beeld van de leefbaarheidssituatie in Overijssel wordt verkregen. Dit gebeurt door middel van eenduidige onderlinge vergelijkingen van gegevens ( factsheets ) tussen geografische gebieden. De toelichtende teksten geven een inzicht in de sociale infrastructuur van Overijssel. Daarnaast zijn van een aantal kengetallen inzichtelijke kaartbeelden toegevoegd. In een aantal gevallen is bepaalde informatie nog niet voorhanden. Indien nieuwe informatie beschikbaar is zal deze worden geactualiseerd in de digitale versie op de provinciale website en/of in de volgende Sociale Atlas. De kengetallen zijn gegroepeerd rondom een aantal belangrijke thema s/kaders van (toekomstig) provinciaal sociaal beleid, zoals Diversiteit, Modern burgerschap, Vermaatschappelijking, Zorg om jeugd, Leefbaarheid en Veiligheid. Per hoofdstuk worden deze onderwerpen behandeld. Hiervan treft u voorin de Sociale Atlas een samenvatting met conclusies aan. 1.5 Beschikbaarheid Voor een aantal indicatoren is het moeilijk vergelijkingen te maken met Nederland of met de gebieden onderling. Dit kan verschillende oorzaken hebben. De meest voorkomende zijn dat data niet altijd vanuit landelijk niveau uniform tot gedetailleerd regionaal niveau kunnen worden onderscheiden. Of dat gedetailleerde regionale indicatoren, door gebruik van diverse bronnen dan wel een andere definitie van de indicator niet optelbaar zijn tot bovenregionale cijfers. 7

15 2 Algemeen 2.1 Bevolking in Overijssel Tabel Inwoners naar geslacht, 2006 (aantal en %) Mannen Vrouwen Totaal GGW-gebieden Stedelijk/overige gemeenten/regio s absoluut relatief absoluut relatief absoluut relatief Stedendriehoek (Deventer) , , ,7 Netwerkstad Zwolle/Kampen , , ,6 Netwerkstad Twente , , , , , ,7 Noordoost-Overijssel , , ,5 Noordwest-Overijssel , , ,8 Noordoost-Twente , , ,0 Zuidwest-Twente , , ,0 Salland , , ,6 Overige gemeenten , , ,3 Regio s West-Overijssel , , ,5 Twente , , ,5 Overijssel , , ,0 Nederland Bron: CBS De provincie Overijssel telt 1,1 miljoen inwoners, wat bijna 7% van de Nederlandse bevolking is. Iets meer dan de helft van de Overijsselse bevolking woont in de drie stedelijke regio s Netwerkstad Twente, Netwerkstad Zwolle/Kampen en Stedendriehoek (Deventer). In de verstedelijkingsgebieden in Overijssel wonen meer vrouwen dan mannen, maar in de overige gemeenten wonen meer mannen dan vrouwen. Van de gebieden is het aantal inwoners het hoogst in Zuidwest-Twente en het laagst in Noordwest-Overijssel. Het aantal mannen is zowel in Nederland als in Overijssel lager dan het aantal vrouwen. In de regio Twente wonen 1,25 maal zoveel inwoners als in West-Overijssel. 8

16 Tabel Inwoners naar leeftijdscategorie, 2006 (in procenten van de bevolkingsomvang binnen het gebied) GGW-gebieden Stedelijk/overige gemeenten/regio s eo Totaal Stedendriehoek (Deventer) 18,6 12,3 14,8 16,3 13,2 10,7 14,1 100 Netwerkstad Zwolle/Kampen 19,3 13,4 15,6 15, ,2 12,8 100 Netwerkstad Twente 17,9 13,2 14,1 15,4 13,2 11,7 14, ,4 13,1 14,6 15,6 13,1 11,1 13,9 100 Noordoost-Overijssel 21,3 12,5 11,5 15,3 13,8 11,7 13,9 100 Noordwest-Overijssel 20,8 12,2 11,6 14,9 13,9 12,1 14,5 100 Noordoost-Twente 20 10,9 10,9 15,5 14,8 12,6 15,1 100 Zuidwest-Twente 19,9 11,8 11,4 15,2 13,9 12,7 15,1 100 Salland 19, ,2 16, ,2 14,2 100 Overige gemeenten 20,3 11,8 11,3 15,3 14,2 12,3 14,7 100 Regio s West-Overijssel 19,9 12,6 13,4 15,6 13,6 11,1 13,7 100 Twente 18,9 12,4 12,8 15,4 13,7 12,2 14,7 100 Overijssel 19,3 12, ,5 13,7 11,7 14,3 100 Nederland 18, ,1 14,3 12,2 14,3 100 Bron: CBS Aan de leeftijdsopbouw in de provincie Overijssel is te zien dat er in de verschillende leeftijdscategorieën verhoudingsgewijs meer jongeren tot en met 24 jaar zijn dan in Nederland. Overijssel heeft dus een relatief jonge bevolking. De leeftijdscategorieën tussen de 35 en 64 jaar zijn in Overijssel naar verhouding minder vertegenwoordigd. Vanaf de leeftijd van 65 jaar zijn de leeftijdscategorieën gelijk aan de landelijke percentages. West-Overijssel heeft tot en met de leeftijd van 44 jaar een iets jongere bevolking dan Twente. In de regio Twente zijn vanaf de leeftijd van 55 jaar naar verhouding meer ouderen vertegenwoordigd. Duidelijk is te zien dat de jongeren van 15 tot en met 34 jaar verhoudingsgewijs meer in de grote steden woonachtig zijn, waar immers de hogere onderwijsvoorzieningen zijn geconcentreerd. 9

17 Tabel Groene en Grijze druk, 2006 (in procenten van de leeftijdsgroepen 15 t/m 64 jr. binnen het gebied) Stedelijk/overige Groene druk Grijze druk GGW-gebieden gemeenten/regio s (<15 als % 15-64) (>65 als % 15-64) Stedendriehoek (Deventer) 27,6 20,9 Netwerkstad Zwolle/Kampen 28,5 18,9 Netwerkstad Twente 26,5 21,3 27,3 20,6 Noordoost-Overijssel 32,8 21,4 Noordwest-Overijssel 32,1 22,4 Noordoost-Twente 30,9 23,4 Zuidwest-Twente 30,6 23,2 Salland 28,6 21,3 Overige gemeenten 31,3 22,6 Regio s West-Overijssel 30 20,7 Twente 28,4 22,2 Overijssel 29,1 21,5 Nederland 27,1 21,1 Bron: CBS Onder groene druk wordt verstaan: het aantal personen jonger dan vijftien jaar als percentage van het aantal personen van jaar. Grijze druk is het aantal personen van 65 jaar of ouder als percentage van het aantal personen van jaar. De groep jarigen valt voor een groot deel samen met de (potentiële) beroepsbevolking die de lasten van de vergrijzing moet opvangen. De groene druk is in de provincie groter dan in Nederland. Alleen in de Netwerkstad Twente ligt deze net even onder het landelijk percentage. De grijze druk ligt in Overijssel iets boven het landelijk percentage. In Noordoost-Twente en Zuidwest-Twente is deze het verst voortgeschreden. 10

18 Figuur Groene druk 0-15 jaar, 2006 Bron: CBS 11

19 Figuur Grijze druk ouder dan 64 jaar, 2006 Bron: CBS 12

20 Tabel Vestigers/vertrekkers, 2005 (aantal) Naar Stedelijk/overige Totale Uit Uit andere Totaal Naar andere Vestigings- GGW-gebieden gemeenten/regio s vestiging buitenland gemeente vertrek* buitenland* gemeente overschot* Stedendriehoek (Deventer) Netwerkstad Zwolle/Kampen Netwerkstad Twente Noordoost-Overijssel Noordwest-Overijssel Noordoost-Twente Zuidwest-Twente Salland Overige gemeenten Regio s West-Overijssel Twente Overijssel Nederland * incl. administratieve correctie Bron: CBS De binnenlandse vestiging uit en het vertrek naar andere gemeenten is qua aantal betrokken personen aanzienlijk groter dan de vestiging uit en het vertrek naar het buitenland. Dat geldt voor alle geografische eenheden in Overijssel. Nederland en Overijssel kennen een negatief vestigingsoverschot, dat wil zeggen dat er meer mensen vertrekken dan er bij komen. In de stedelijke regio s Stedendriehoek (Deventer) en Netwerkstad Zwolle/Kampen is sprake van een positief vestigingsoverschot, de Netwerkstad Twente kent een negatief vestigingsoverschot. In de meeste gebieden in Overijssel is het vestigingsoverschot negatief. Er vertrekken dus meer mensen uit die gebieden dan er bij komen. Het positieve vestigingsoverschot van een enkel gebied i.c. Salland kan slechts gedeeltelijk het negatieve vestigingsoverschot van de andere gebieden compenseren. Het vestigingsoverschot in West-Overijssel is positief. Daarentegen is het vestigingsoverschot in Twente absoluut gezien zeer negatief, namelijk

Overzichtsrapport SER Gelderland

Overzichtsrapport SER Gelderland Overzichtsrapport SER Gelderland Bevolking en participatie In opdracht van SER Gelderland September 2008 Drs. J.D. Gardenier L.T. Schudde CAB Martinikerkhof 30 9712 JH Groningen 050-3115113 cab@cabgroningen.nl

Nadere informatie

Niet-werkende werkzoekenden en uitkeringsgerechtigden

Niet-werkende werkzoekenden en uitkeringsgerechtigden Niet-werkende werkzoekenden en uitkeringsgerechtigden Gemeente Enschede 2002-2006 Centrum voor Beleidsstatistiek Frank van der Linden, Daniëlle ter Haar Centraal Bureau voor de Statistiek Voorburg/Heerlen,

Nadere informatie

Demografische ontwikkeling Gemeente Medemblik Augustus 2014

Demografische ontwikkeling Gemeente Medemblik Augustus 2014 Demografische ontwikkeling Gemeente Medemblik Augustus 214 Colofon Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 229-282555 Rapportnummer 214-247 Datum Augustus 214 Opdrachtgever De Westfriese

Nadere informatie

Auteur: Gemeente Dronten Datum: 4 april 2017 Voor vragen: Feiten en cijfers 2016 Bevolking

Auteur: Gemeente Dronten Datum: 4 april 2017 Voor vragen: Feiten en cijfers 2016 Bevolking Auteur: Gemeente Dronten Datum: 4 april 2017 Voor vragen: h.van.eijken@dronten.nl Feiten en cijfers 2016 Bevolking Inleiding Wat is Dronten feiten en cijfers Dit document is een jaarlijks rapport met

Nadere informatie

Auteur: Onderzoek en statistiek gemeente Dronten Datum: 28 januari 2016 Voor vragen: Feiten en cijfers 2015 Bevolking

Auteur: Onderzoek en statistiek gemeente Dronten Datum: 28 januari 2016 Voor vragen: Feiten en cijfers 2015 Bevolking Auteur: Onderzoek en statistiek gemeente Dronten Datum: 28 januari 2016 Voor vragen: h.van.eijken@dronten.nl Feiten en cijfers 2015 Bevolking Inleiding Wat is Dronten feiten en cijfers Dit document is

Nadere informatie

Sociaal-economische schets van Leiden Zuidwest 2011

Sociaal-economische schets van Leiden Zuidwest 2011 Sociaal-economische schets van Zuidwest 2011 Zuidwest is onderdeel van het en bestaat uit de buurten Haagwegnoord en -zuid, Boshuizen, Fortuinwijk-noord en -zuid en de Gasthuiswijk. Zuidwest heeft een

Nadere informatie

Spijkerkwartier. Kerncijfers Wijk Stad, 2013 Spijkerkwartier Gemeente Arnhem

Spijkerkwartier. Kerncijfers Wijk Stad, 2013 Spijkerkwartier Gemeente Arnhem Kerncijfers Wijk Stad, 2013 Gemeente Inhoud : Oppervlakte en Bodemgebruik Bevolking naar geslacht Bevolking naar leeftijd Bevolking naar etnische groepen Huishoudens Bevolkingsontwikkeling Woningvoorraad

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten van Overijssel, namens dezen, mevrouw dr. ing. G.J.M. Vos, hoofd eenheid Zorg en Cultuur

Gedeputeerde Staten van Overijssel, namens dezen, mevrouw dr. ing. G.J.M. Vos, hoofd eenheid Zorg en Cultuur Provinciale Staten van www.prv-overijssel.nl Postadres Provincie Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 425 25 25 Telefax 038 425 75 20 Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk Datum ZC/2004/2423 09 11 2004

Nadere informatie

Demografische ontwikkeling Gemeente Koggenland Augustus 2014

Demografische ontwikkeling Gemeente Koggenland Augustus 2014 Demografische ontwikkeling Gemeente Koggenland Augustus 214 Colofon Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 229-282555 Rapportnummer 214-246 Datum Augustus 214 Opdrachtgever De Westfriese

Nadere informatie

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010 FORUM Maart Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt 9-8e monitor: effecten van de economische crisis In steeg de totale werkloosheid in Nederland met % naar 26 duizend personen. Het werkloosheidspercentage

Nadere informatie

IJsselland. Wijkgezondheidsprofiel Voorstad Deventer

IJsselland. Wijkgezondheidsprofiel Voorstad Deventer IJsselland Wijkgezondheidsprofiel Deventer Januari 2015 Wijkgezondheidsprofiel Dit wijkgezondheidsprofiel bestaat uit gegevens afkomstig van diverse bronnen, registraties en (bewoners)onderzoeken. Voor

Nadere informatie

Demografische ontwikkeling Gemeente Hoorn Augustus 2014

Demografische ontwikkeling Gemeente Hoorn Augustus 2014 Demografische ontwikkeling Gemeente Hoorn Augustus 214 Colofon Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 229-282555 Rapportnummer 214-245 Datum Augustus 214 Opdrachtgever De Westfriese

Nadere informatie

Afhankelijk van een uitkering in Nederland

Afhankelijk van een uitkering in Nederland Afhankelijk van een uitkering in Nederland Harry Bierings en Wim Bos In waren 1,6 miljoen huishoudens voor hun inkomen afhankelijk van een uitkering. Dit is ruim een vijfde van alle huishoudens in Nederland.

Nadere informatie

Vooronderzoek: Foto van Haaksbergen

Vooronderzoek: Foto van Haaksbergen Vooronderzoek: Foto van Haaksbergen Versie 15-11-2016 Opgesteld door Futureconsult in opdracht van de gemeente Haaksbergen in het kader van de Strategische Visie Haaksbergen 2030 1 Inhoudsopgave 1. Bevolkingssamenstelling...

Nadere informatie

monitor Marokkaanse Nederlanders in Maassluis bijlage(n)

monitor Marokkaanse Nederlanders in Maassluis bijlage(n) Raadsinformatiebrief (openbaar) gemeente Maassluis Aan de leden van de gemeenteraad in Maassluis Postbus 55 3140 AB Maassluis T 010-593 1931 E gemeente@maassluis.nl I www.maassluis.nl ons kenmerk 2010-4748

Nadere informatie

Demografische ontwikkeling Gemeente Drechterland Augustus 2014

Demografische ontwikkeling Gemeente Drechterland Augustus 2014 Demografische ontwikkeling Gemeente Drechterland Augustus 214 Colofon Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 229-282555 Rapportnummer 214-243 Datum Juli 214 Opdrachtgever De Westfriese

Nadere informatie

Zijn autochtonen en allochtonen tevreden met hun buurtbewoners?

Zijn autochtonen en allochtonen tevreden met hun buurtbewoners? Zijn autochtonen en allochtonen tevreden met hun? Martijn Souren en Harry Bierings Autochtonen voelen zich veel meer thuis bij de mensen in een autochtone buurt dan in een buurt met 5 procent of meer niet-westerse

Nadere informatie

Regiobericht 1.0 Noord

Regiobericht 1.0 Noord Economie, innovatie, werk en inkomen 1 Kenmerken van het landsdeel Het landsdeel Noord bestaat uit de provincies Groningen, Friesland en Drenthe. De provincies werken samen in het Samenwerkingsverband

Nadere informatie

Statistisch Jaarboek 2003. inkomen

Statistisch Jaarboek 2003. inkomen 99 9 100 Inkomen Individuen: stijging, minder personen met WW en bijstand Het gemiddeld besteedbaar van personen met 52 weken bedroeg 15.600 euro in 2000. Het gaat hier om individuen die het gehele jaar

Nadere informatie

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 4 e editie. Opzet en inhoud

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 4 e editie. Opzet en inhoud 4 e editie Economische monitor Voorne PutteN Opzet en inhoud In 2010 verscheen de eerste editie van de Economische Monitor Voorne-Putten, een gezamenlijk initiatief van de vijf gemeenten Bernisse, Brielle,

Nadere informatie

Diversiteit in de Provinciale Staten

Diversiteit in de Provinciale Staten Onderzoek Diversiteit in de Provinciale Staten Het Huis voor democratie en rechtsstaat heeft na de verkiezingen van 2 maart 2011 de diversiteit in de nieuwe Provinciale Staten (PS) onderzocht. Het gaat

Nadere informatie

Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel

Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel Provincie Overijssel augustus 2010 De maandelijkse monitor geeft in het kort een overzicht van de ontwikkeling en stand van zaken van: Omvang niet-werkende werkzoekenden

Nadere informatie

Bijlage 1, bij 3i Wijkeconomie

Bijlage 1, bij 3i Wijkeconomie Bijlage 1, bij 3i Wijkeconomie INHOUD 1 Samenvatting... 3 2 De Statistische gegevens... 5 2.1. De Bevolkingsontwikkeling en -opbouw... 5 2.1.1. De bevolkingsontwikkeling... 5 2.1.2. De migratie... 5 2.1.3.

Nadere informatie

Werkloosheid in Helmond 2012 Samenvatting en conclusies

Werkloosheid in Helmond 2012 Samenvatting en conclusies Werkloosheid in Helmond 2012 Samenvatting en conclusies Aanleiding Sinds 2006 publiceert de Gemeente Helmond jaarlijks gedetailleerde gegevens over de werkloosheid in Helmond. De werkloosheid in Helmond

Nadere informatie

Statistisch Jaarboek 2006

Statistisch Jaarboek 2006 101 9 102 Inkomen 1) Inkomens van huishoudens Het besteedbaar van particulier huishoudens bedroeg in 2002 bijna 29.000 euro. Daarmee ligt het van huishoudens in Hengelo bijna 1.500 euro lager dan een gemiddeld

Nadere informatie

Factsheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014. Werkloosheid stijgt naar 24% Definities. Nummer 6 juni 2014

Factsheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014. Werkloosheid stijgt naar 24% Definities. Nummer 6 juni 2014 Nummer 6 juni 2014 Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014 Factsheet Ondanks eerste tekenen dat de economie weer aantrekt blijft de werkloosheid. Negen procent van de Amsterdamse beroepsbevolking is werkloos

Nadere informatie

KRALINGEN-CROOSWIJK IN BEELD 2007

KRALINGEN-CROOSWIJK IN BEELD 2007 KRALINGEN-CROOSWIJK IN BEELD 2007 Martijn Epskamp Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) April 2008 Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) Auteur: Martijn Epskamp Project: 07-2746 Prijs: 20,- Adres:

Nadere informatie

Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel

Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel Provincie Overijssel mei 2010 De maandelijkse monitor geeft in het kort een overzicht van de ontwikkeling en stand van zaken van: Omvang niet-werkende werkzoekenden

Nadere informatie

Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel

Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel Provincie Overijssel 2010 De maandelijkse monitor geeft in het kort een overzicht van de ontwikkeling en stand van zaken van: Omvang niet-werkende werkzoekenden

Nadere informatie

Arbeidsmarktontwikkelingen 2016

Arbeidsmarktontwikkelingen 2016 - Arbeidsmarktontwikkelingen 2016 Factsheet maart 2017 Het aantal banen van werknemers en zelfstandigen in Amsterdam nam het afgelopen jaar toe met bijna 14.000 tot bijna 524.000 banen, een groei van bijna

Nadere informatie

Kinderen in Nederland - Bijlage B Respons, representativiteit en weging

Kinderen in Nederland - Bijlage B Respons, representativiteit en weging Kinderen in Nederland - Bijlage B Respons, representativiteit en weging Respons thuiszorgorganisaties en GGD en In deden er tien thuiszorgorganisaties mee aan het, verspreid over heel Nederland. Uit de

Nadere informatie

Waardering van leefbaarheid en woonomgeving

Waardering van leefbaarheid en woonomgeving Waardering van leefbaarheid en woonomgeving Burgerpeiling Woon- en Leefbaarheidsmonitor Eemsdelta 2015 In de Eemsdelta zijn verschillende ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de leefbaarheid.

Nadere informatie

Diversiteit in Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en Eerste Kamer in 2011

Diversiteit in Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en Eerste Kamer in 2011 Onderzoek Diversiteit in Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en Eerste Kamer in 2011 Het Huis voor democratie en rechtsstaat heeft na de verkiezingen van 2 maart 2011 de diversiteit in de nieuwe Provinciale

Nadere informatie

afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie inkomen

afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie inkomen 101 inkomen 9 102 Inkomen 1) Inkomens van huishoudens Huishoudens in Hengelo hadden in 2007 een gemiddeld besteedbaar inkomen van 30.700 per jaar. Het gemiddeld besteedbaar inkomen van huishoudens in Hengelo

Nadere informatie

Quick Scan buurten Hoogezand-Sappemeer April 2013. Subtitel

Quick Scan buurten Hoogezand-Sappemeer April 2013. Subtitel Quick Scan buurten Hoogezand-Sappemeer April 2013 Subtitel Colofon Titel: Quick Scan Buurten in Hoogezand-Sappemeer Datum: 9 april 2013 Opdrachtgever: Woningcorporatie Lefier Auteur: drs Fransje Grisnich

Nadere informatie

IJsselland. Wijkgezondheidsprofiel Borgele en Platvoet Deventer

IJsselland. Wijkgezondheidsprofiel Borgele en Platvoet Deventer IJsselland Wijkgezondheidsprofiel Deventer Januari 2015 Wijkgezondheidsprofiel Dit wijkgezondheidsprofiel bestaat uit gegevens afkomstig van diverse bronnen, registraties en (bewoners)onderzoeken. Voor

Nadere informatie

Migratie en pendel Twente. Special bij de Twente Index 2015

Migratie en pendel Twente. Special bij de Twente Index 2015 Migratie en pendel Twente Special bij de Twente Index 2015 Inhoudsopgave Theorieën over wonen, verhuizen 3 Kenmerken Twente: Urbanisatiegraad en aantal inwoners 4 Bevolkingsgroei grensregio s, een vergelijking

Nadere informatie

Sociale index Gebiedsteam Bolsward, Platteland Bolsward en Witmarsum-Arum 1 oktober 2014

Sociale index Gebiedsteam Bolsward, Platteland Bolsward en Witmarsum-Arum 1 oktober 2014 Sociale index, en 1 oktober 2014 Inleiding De sociale index is ontwikkeld voor de inzet van gebiedsteams in het kader van de decentralisatie van taken betreffende Participatie, AWBZ (en Wmo) en Jeugdzorg.

Nadere informatie

maatschappelijke afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie

maatschappelijke afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie 107 maatschappelijke zorg 10 108 Maatschappelijke zorg Aantal huishoudens met een bijstandsuitkering verder afgenomen Het aantal huishoudens met een bijstandsuitkering is in 2009 met 3,1% gedaald, tot

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar

Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar Samenvatting Leiden heeft op 1 januari 2010 117.145 inwoners. Hoofdstuk 2 geeft een profiel van de inwoners van Leiden en is gebaseerd op kerncijfers uit de Gemeentelijke

Nadere informatie

Verhuisplannen en woonvoorkeuren

Verhuisplannen en woonvoorkeuren Verhuisplannen en woonvoorkeuren Burgerpeiling Woon- en Leefbaarheidsmonitor Eemsdelta 2015 Bevolkingsdaling ontstaat niet alleen door demografische ontwikkelingen, zoals ontgroening en vergrijzing of

Nadere informatie

De positie van etnische minderheden in cijfers

De positie van etnische minderheden in cijfers De positie van etnische minderheden in cijfers tabel b.. Omvang van de allochtone bevolking in Nederland naar herkomst (00 en prognose voor 00 en 0), aantallen x 00, per januari Bron: CBS, Allochtonen

Nadere informatie

LAAGGELETTERDHEID IN DEN HAAG

LAAGGELETTERDHEID IN DEN HAAG LAAGGELETTERDHEID IN DEN HAAG Uitgevoerd door: CINOP Advies Etil Kohnstamm Instituut Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA), Maastricht University DEZE FACTSHEETRAPPORTAGE IS ONTWIKKELD IN

Nadere informatie

Sociale kracht in Houten Burgerpeiling 2014

Sociale kracht in Houten Burgerpeiling 2014 in Houten Burgerpeiling 2014 Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Houten Projectnummer 598 / 2015 Samenvatting Goede score voor Sociale Kracht in Houten Houten scoort over het algemeen goed als

Nadere informatie

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009 FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 29 Groei van werkloosheid onder zet door! In het 2 e kwartaal van 29 groeide de werkloosheid onder (niet-westers)

Nadere informatie

Regionale VTV Bevolking. Regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2011 Hart voor Brabant Deelrapport Bevolking

Regionale VTV Bevolking. Regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2011 Hart voor Brabant Deelrapport Bevolking Regionale VTV 2011 Bevolking Regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2011 Hart voor Brabant Deelrapport Bevolking Auteurs: Dr. M.A.M. Jacobs-van der Bruggen, GGD Hart voor Brabant Drs. S. van de

Nadere informatie

Een blik over de Grens: Profielschets Regierungsbezirk Münster

Een blik over de Grens: Profielschets Regierungsbezirk Münster Een blik over de Grens: Profielschets Regierungsbezirk Münster Ann-Kristin Engelhardt Deze special van de Twente Index 2006 geeft een beknopte profielschets van de economie en arbeidsmarkt van het Regierungsbezirk

Nadere informatie

Demografische ontwikkeling Gemeente Hoorn 2011-2025

Demografische ontwikkeling Gemeente Hoorn 2011-2025 Demografische ontwikkeling Gemeente Hoorn 211-225 Inhoud blz. Colofon 1. Bevolkingsontwikkeling 1 1.1 Aantal inwoners 1 1.2 Componenten van de groei 3 2. Jong en oud 6 3. Huishoudens 8 Uitgave I&O Research

Nadere informatie

Demografische ontwikkeling Gemeente Hoorn

Demografische ontwikkeling Gemeente Hoorn Demografische ontwikkeling Gemeente Hoorn Andijk Opmeer Medemblik Wervershoof Enkhuizen Stede Broec Koggenland Hoorn Drechterland Inhoud blz. Colofon 1. Bevolkingsontwikkeling 1 1.1 Aantal inwoners 1 1.2

Nadere informatie

LAAGGELETTERDHEID IN SCHEVENINGEN

LAAGGELETTERDHEID IN SCHEVENINGEN LAAGGELETTERDHEID IN SCHEVENINGEN Uitgevoerd door: CINOP Advies Etil Kohnstamm Instituut Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA), Maastricht University DEZE FACTSHEETRAPPORTAGE IS ONTWIKKELD

Nadere informatie

LAAGGELETTERDHEID IN HAAGSE HOUT

LAAGGELETTERDHEID IN HAAGSE HOUT LAAGGELETTERDHEID IN HAAGSE HOUT Uitgevoerd door: CINOP Advies Etil Kohnstamm Instituut Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA), Maastricht University DEZE FACTSHEETRAPPORTAGE IS ONTWIKKELD

Nadere informatie

Demografische ontwikkeling Gemeente Koggenland

Demografische ontwikkeling Gemeente Koggenland Demografische ontwikkeling Gemeente Koggenland 211-225 Inhoud blz. Colofon 1. Bevolkingsontwikkeling 1 1.1 Aantal inwoners 1 1.2 Componenten van de groei 3 2. Jong en oud 6 3. Huishoudens 8 Uitgave I&O

Nadere informatie

Pensioenaanspraken in beeld

Pensioenaanspraken in beeld Pensioenaanspraken in beeld Deel 1: aanspraken naar geslacht en burgerlijke staat Elisabeth Eenkhoorn, Annelie Hakkenes-Tuinman en Marije vandegrift bouwen minder pensioen op via een werkgever dan mannen.

Nadere informatie

Veilig opgroeien in Leeuwarden Factsheet Haulerwijk. bijlage

Veilig opgroeien in Leeuwarden Factsheet Haulerwijk. bijlage Veilig opgroeien in Leeuwarden 2015 bijlage Factsheet Haulerwijk Deze bijlage bevat cijfers op zowel buurtniveau als gemeentelijk- en provinciaal niveau. De cijfers geven inzicht in trends op het gebied

Nadere informatie

Sociaal-economische schets van Leiden Zuidwest 2008

Sociaal-economische schets van Leiden Zuidwest 2008 Sociaal-economische schets van Zuidwest 2008 Zuidwest is onderdeel van het en bestaat uit de buurten Haagwegnoord en -zuid, Boshuizen, Fortuinwijk-noord en -zuid en de Gasthuiswijk. Zuidwest heeft een

Nadere informatie

Demografische ontwikkeling Gemeente Enkhuizen

Demografische ontwikkeling Gemeente Enkhuizen Demografische ontwikkeling Gemeente Enkhuizen Andijk Opmeer Medemblik Wervershoof Enkhuizen Stede Broec Koggenland Hoorn Drechterland Inhoud blz. Colofon 1. Bevolkingsontwikkeling 1 1.1 Aantal inwoners

Nadere informatie

LAAGGELETTERDHEID IN LAAK

LAAGGELETTERDHEID IN LAAK LAAGGELETTERDHEID IN LAAK Uitgevoerd door: CINOP Advies Etil Kohnstamm Instituut Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA), Maastricht University DEZE FACTSHEETRAPPORTAGE IS ONTWIKKELD IN OPDRACHT

Nadere informatie

Personen met een uitkering naar huishoudsituatie

Personen met een uitkering naar huishoudsituatie Personen met een uitkering naar huishoudsituatie Ton Ferber Ruim 1 miljoen personen van 15 tot 65 jaar ontvingen eind 29 een werkloosheids-, bijstands- of arbeidsongeschiktheidsuitkering. Gehuwden zonder

Nadere informatie

Demografische ontwikkeling Gemeente Enkhuizen

Demografische ontwikkeling Gemeente Enkhuizen Demografische ontwikkeling Gemeente Enkhuizen 211-225 Inhoud blz. Colofon 1. Bevolkingsontwikkeling 1 1.1 Aantal inwoners 1 1.2 Componenten van de groei 3 2. Jong en oud 6 3. Huishoudens 8 Uitgave I&O

Nadere informatie

Dordrecht in de Atlas 2013

Dordrecht in de Atlas 2013 in de Atlas Een aantrekkelijke stad om in te wonen, maar sociaaleconomisch kwetsbaar Inhoud:. Conclusies. Positie van. Bevolking. Wonen. De Atlas voor gemeenten wordt jaarlijks gepubliceerd. In mei is

Nadere informatie

Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel

Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel Provincie Overijssel februari 2010 De maandelijkse monitor geeft in het kort een overzicht van de ontwikkeling en stand van zaken van: Ontwikkeling omvang niet-werkende

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar

Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar Samenvatting Leiden heeft op 1 januari 2009 116.818 inwoners. Hoofdstuk 2 geeft een profiel van de inwoners van Leiden. Dit hoofdstuk is gebaseerd op zowel kerncijfers uit

Nadere informatie

Stefan Teeling Leeuwarden, november 2015 FACTSHEET METSLAWIER

Stefan Teeling Leeuwarden, november 2015 FACTSHEET METSLAWIER Stefan Teeling Leeuwarden, november 2015 FACTSHEET METSLAWIER Inhoud Inleiding... 3 Demografie... 4 Wonen... 7 Bronvermelding... 8 Inleiding In 2011 ging het experiment Duurzame beschermde dorpsgezichten

Nadere informatie

Demografische ontwikkeling Gemeente Andijk

Demografische ontwikkeling Gemeente Andijk Demografische ontwikkeling Gemeente Andijk Andijk Opm eer Medem blik Wervershoof Enkhuizen Stede Broec Koggenland Hoorn Drechterland Inhoud blz. Colofon 1. Bevolkingsontwikkeling 1 1.1 Aantal inwoners

Nadere informatie

Statistisch Jaarboek 2007

Statistisch Jaarboek 2007 101 9 102 Inkomen 1) Inkomens van huishoudens Huishoudens in Hengelo hadden in 2004 een gemiddeld besteedbaar van 27.400 per jaar. Het gemiddeld besteedbaar van huishoudens in Hengelo lag 5,5 procent beneden

Nadere informatie

Demografische ontwikkeling Gemeente Opmeer

Demografische ontwikkeling Gemeente Opmeer Demografische ontwikkeling Gemeente Opmeer Andijk Opmeer Medemblik Wervershoof Enkhuizen Stede Broec Koggenland Hoorn Drechterland Inhoud blz. Colofon 1. Bevolkingsontwikkeling 1 1.1 Aantal inwoners 1

Nadere informatie

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2015

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2015 1 Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2015 Fact sheet juni 20 De werkloosheid onder Amsterdamse jongeren is het afgelopen jaar sterk gedaald. Van de 3.00 Amsterdamse jongeren in de leeftijd van 15

Nadere informatie

afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie

afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie 107 maatschappelijke zorg 10 108 Maatschappelijke zorg Veel uitkeringsgerechtigden alleenstaand In 2006 is het aantal huishoudens met een periodieke uitkering licht gestegen (+1,3%), tot 2.087 huishoudens

Nadere informatie

fluchskrift Vergrijzing in Fryslân neemt toe Aantal senioren sterk gestegen Aantal 65-plussers in Fryslân, /2012

fluchskrift Vergrijzing in Fryslân neemt toe  Aantal senioren sterk gestegen Aantal 65-plussers in Fryslân, /2012 Vergrijzing in Fryslân fluchskrift Vergrijzing in Fryslân neemt toe In Fryslân wonen op 1 januari 2011 647.282 inwoners. De Friese bevolking groeit nog jaarlijks. Sinds 2000 is het aantal inwoners toegenomen

Nadere informatie

2. De niet-westerse derde generatie

2. De niet-westerse derde generatie 2. De niet-westerse derde generatie Op 1 januari 23 woonden in Nederland tussen de 34 duizend en 36 duizend personen met ten minste één grootouder die in een niet-westers land is geboren. Dit is ruim eenderde

Nadere informatie

's-hertogenbosch. in de rij. 's-hertogenbosch vergeleken met alle overige Nederlandse gemeenten met meer dan inwoners O&S augustus 2013

's-hertogenbosch. in de rij. 's-hertogenbosch vergeleken met alle overige Nederlandse gemeenten met meer dan inwoners O&S augustus 2013 's-hertogenbosch in de rij 2 0 1 3 's-hertogenbosch vergeleken met alle overige Nederlandse gemeenten met meer dan 100.000 inwoners O&S augustus 2013 Voorwoord In deze publicatie wordt 's-hertogenbosch

Nadere informatie

Regionale arbeidsmarktprognose

Regionale arbeidsmarktprognose Provincie Zeeland Afdeling Economie Regionale arbeidsmarktprognose 2011-2012 Inleiding Begin juni 2011 verscheen de rapportage UWV WERKbedrijf Arbeidsmarktprognose 2011-2012 Met een doorkijk naar 2016".

Nadere informatie

Demografische ontwikkeling Gemeente Medemblik

Demografische ontwikkeling Gemeente Medemblik Demografische ontwikkeling Gemeente Medemblik Andijk Opmeer Medemblik Wervershoof Enkhuizen Stede Broec Koggenland Hoorn Drechterland Inhoud blz. Colofon 1. Bevolkingsontwikkeling 1 1.1 Aantal inwoners

Nadere informatie

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam. nummer 5 maart 2013

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam. nummer 5 maart 2013 Fact sheet nummer 5 maart 2013 Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam Er zijn ruim 133.000 jongeren van 15 tot en met 26 jaar in Amsterdam (januari 2012). Met de meeste jongeren gaat het goed in het onderwijs

Nadere informatie

Langdurige werkloosheid in Nederland

Langdurige werkloosheid in Nederland Langdurige werkloosheid in Nederland Robert de Vries In 25 waren er 483 duizend werklozen. Hiervan waren er 23 duizend 42 procent langdurig werkloos. Langdurige werkloosheid komt vooral voor bij ouderen.

Nadere informatie

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2013

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2013 Fact sheet nummer 9 juli 2013 Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2013 Er zijn in Amsterdam bijna 135.000 jongeren in de leeftijd van 15 tot 27 jaar (januari 2013). Veel jongeren volgen een opleiding of

Nadere informatie

Factsheet Jongeren buiten beeld 2013

Factsheet Jongeren buiten beeld 2013 Factsheet Jongeren buiten beeld 2013 1. Aanleiding en afbakening Het ministerie van SZW heeft CBS gevraagd door het combineren van verschillende databestanden meer inzicht te geven in de omvang en kenmerken

Nadere informatie

Woningmarktanalyse Gooise Meren

Woningmarktanalyse Gooise Meren Woningmarktanalyse Gooise Meren Op basis van WOZ en BAG gegevens Versie Kerngegevens Woningmarktanalyse Gooise Meren De in dit rapport gepresenteerde analyses zijn gemaakt met behulp van gemeentelijke

Nadere informatie

LAAGGELETTERDHEID IN LEIDSCHENVEEN-YPENBURG

LAAGGELETTERDHEID IN LEIDSCHENVEEN-YPENBURG LAAGGELETTERDHEID IN LEIDSCHENVEEN-YPENBURG Uitgevoerd door: CINOP Advies Etil Kohnstamm Instituut Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA), Maastricht University DEZE FACTSHEETRAPPORTAGE IS

Nadere informatie

loop van de bevolking

loop van de bevolking 37 2 38 Loop van de bevolking Geboorte en sterfte: mannen sterven 7 jaar jonger dan vrouwen In 2002 werden in Hengelo 1.027 kinderen geboren. Er werden iets meer jongens dan meisjes geboren. De leeftijd

Nadere informatie

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2016

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2016 1 Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 20 Fact sheet april 20 De totale werkloosheid onder Amsterdamse jongeren is het afgelopen jaar vrijwel gelijk gebleven aan 2015. Van de 14.000 Amsterdamse jongeren

Nadere informatie

Demografische ontwikkeling Gemeente Stede Broec

Demografische ontwikkeling Gemeente Stede Broec Demografische ontwikkeling Gemeente Stede Broec Andijk Opmeer Medemblik Wervershoof Enkhuizen Stede Broec Koggenland Hoorn Drechterland Inhoud blz. Colofon 1. Bevolkingsontwikkeling 1 1.1 Aantal inwoners

Nadere informatie

10. Veel ouderen in de bijstand

10. Veel ouderen in de bijstand 10. Veel ouderen in de bijstand Niet-westerse allochtonen ontvangen 2,5 keer zo vaak een uitkering als autochtonen. Ze hebben het vaakst een bijstandsuitkering. Verder was eind 2002 bijna de helft van

Nadere informatie

Onderzoeksflits. Atlas voor gemeenten 2017 Thema geluk. De positie van Utrecht uitgelicht. IB Onderzoek, 18 mei Utrecht.

Onderzoeksflits. Atlas voor gemeenten 2017 Thema geluk. De positie van Utrecht uitgelicht. IB Onderzoek, 18 mei Utrecht. Onderzoeksflits Atlas voor gemeenten 2017 Thema geluk De positie van Utrecht uitgelicht IB Onderzoek, 18 mei 2017 Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht 030 286 1350 onderzoek@utrecht.nl

Nadere informatie

Werkgelegenheid in Westfriesland Augustus 2014

Werkgelegenheid in Westfriesland Augustus 2014 Werkgelegenheid in Westfriesland Augustus 2014 Colofon Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 0229-282555 Rapportnummer 2014-2042 Datum Augustus 2014 Opdrachtgever De Westfriese

Nadere informatie

Sociaal Rapport en de Jeugdmonitor Provincie Groningen

Sociaal Rapport en de Jeugdmonitor Provincie Groningen Groningen, 1 maart 2011 Persbericht nr. 34 Sociaal Rapport en de Jeugdmonitor Provincie Groningen SPECIALE AANDACHT VOOR KRIMPGEBIEDEN EN VOOR JEUGD De Groninger bevolking groeit nog door tot 2020, en

Nadere informatie

Artikelen. Arbeidsparticipatie van vrouwen: een vergelijking naar opleidingsniveau, leeftijd en herkomst

Artikelen. Arbeidsparticipatie van vrouwen: een vergelijking naar opleidingsniveau, leeftijd en herkomst Artikelen Arbeidsparticipatie van vrouwen: een vergelijking naar opleidingsniveau, leeftijd en herkomst Martijn Souren en Jannes de Vries Onder laagopgeleide vrouwen is de bruto arbeidsparticipatie aanzienlijk

Nadere informatie

DEMOGRAFISCHE ONTWIKKELING

DEMOGRAFISCHE ONTWIKKELING Rapport DEMOGRAFISCHE ONTWIKKELING 2014-2040 Gemeente Bergen 2014 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn 0229-282555 Rapportnummer 2015/concept Datum Januari 2015

Nadere informatie

LEEFTIJD 1.1.2016 Bevolking Bevolking 0-19 jaar 63.028 Bevolking 20-64 jaar 155.898 Bevolking 65 jaar 51.002 In de Drechtsteden wonen momenteel bijna 270.000 mensen. In 2015 nam het aantal personen toe

Nadere informatie

Sociale index: Gebiedsteam Sneek Noord 1 oktober 2014

Sociale index: Gebiedsteam Sneek Noord 1 oktober 2014 Sociale index: Gebiedsteam Sneek Noord 1 oktober 2014 Inleiding De sociale index is ontwikkeld voor de inzet van gebiedsteams in het kader van de decentralisatie van taken betreffende Participatie, AWBZ(en

Nadere informatie

Kerncijfers Drechtsteden 2008

Kerncijfers Drechtsteden 2008 Kerncijfers Drechtsteden 28 Onderzoekcentrum Partner voor beleid Voorwoord Beste lezer, Het Onderzoekcentrum Drechtsteden (OCD) ondersteunt de zes Drechtstedengemeenten (,,,, en ) met beleidsonderzoek

Nadere informatie

Werkgelegenheidscijfers gemeente Geldermalsen

Werkgelegenheidscijfers gemeente Geldermalsen Werkgelegenheidscijfers gemeente Geldermalsen In de commissievergadering Bestuur en Middelen op 9 februari 2016 is aangegeven dat er behoefte is aan meer inzicht in de werkgelegenheidscijfers in de gemeente

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar

Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar Samenvatting Leiden heeft op 1 januari 2008 116.891 inwoners. Hoofdstuk 2 geeft een profiel van de inwoners van Leiden. Dit hoofdstuk is gebaseerd op zowel kerncijfers uit

Nadere informatie

maatschappelijke zorg

maatschappelijke zorg 105 10 106 Maatschappelijk zorg Bijstandsgerechtigden: daling van aantal bijstandsgerechtigden Het aantal bijstandsgerechtigden was op 1 januari 2003 lager dan op dezelfde datum het jaar ervoor. Het aantal

Nadere informatie

Informatie over de gebruikte indicatoren in de eerste rapportage gemeentelijke monitor sociaal domein

Informatie over de gebruikte indicatoren in de eerste rapportage gemeentelijke monitor sociaal domein INDICATORENOVERZICHT RAPPORTAGE GEMEENTELIJKE MONITOR SOCIAAL DOMEIN Informatie over de gebruikte indicatoren in de eerste rapportage gemeentelijke monitor sociaal domein Opgesteld door KING/VNG Datum

Nadere informatie

Persbericht. Arbeidsmarkt ook in 2001 gunstig. Centraal Bureau voor de Statistiek

Persbericht. Arbeidsmarkt ook in 2001 gunstig. Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB02-27 7 februari 2002 9.30 uur Arbeidsmarkt ook in 2001 gunstig De reeks van jaren met een gunstige arbeidsmarkt is in 2001 voortgezet. De groei van de

Nadere informatie

's-hertogenbosch. in de rij. 's-hertogenbosch vergeleken met alle overige Nederlandse gemeenten met meer dan inwoners O&S september 2012

's-hertogenbosch. in de rij. 's-hertogenbosch vergeleken met alle overige Nederlandse gemeenten met meer dan inwoners O&S september 2012 's-hertogenbosch in de rij 2 0 1 2 's-hertogenbosch vergeleken met alle overige Nederlandse gemeenten met meer dan 100.000 inwoners O&S september 2012 Voorwoord In deze publicatie wordt 's-hertogenbosch

Nadere informatie

maatschappelijke zorg

maatschappelijke zorg 107 maatschappelijke zorg 10 108 Maatschappelijke zorg Stijging huishoudens met een bijstandsuitkering in 2004, met 12% De dalende trend in huishoudens met een bijstandsuitkering is op 1 januari 2004 omgeslagen

Nadere informatie

De analyse van stadsdeel Noord is opgebouwd uit een drietal componenten:

De analyse van stadsdeel Noord is opgebouwd uit een drietal componenten: Analyse stadsdeel Noord, 2002 1. Opzet van de analyse De analyse van stadsdeel Noord is opgebouwd uit een drietal componenten: een tabel ( Onderliggende indicatoren van de bewonersscore, stadsdeel Noord,

Nadere informatie

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 5 e editie. Opzet en inhoud. Deze factsheet is de vijfde editie van de

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 5 e editie. Opzet en inhoud. Deze factsheet is de vijfde editie van de 5 e editie Economische monitor Voorne PutteN Opzet en inhoud Deze factsheet is de vijfde editie van de Economische Monitor Voorne-Putten en presenteert recente economische ontwikkelingen van Voorne-Putten

Nadere informatie