O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R G I F T B O E K

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R G I F T B O E K"

Transcriptie

1 O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R G I F T B O E K A K T E N V A N T R A N S P O R T V A N O N R O E R E N D E Z A K E N E T C t / m D U B B E L E F O L I O S B E W E R K I N G D O O R A N T H O N I U S V A N D E R T U I J N T E R H O O N Voor eventuele vragen, opmerkingen en verbeteringen

2 Als u gegevens uit deze bewerking gebruikt voor genealogische of historische doeleinden, dient een verwijzing naar deze bewerking vermeld te worden. Bij gebruikmaking van gegevens uit deze bewerking ten behoeve van publicaties, in welke vorm dan ook, moet een adequate bronvermelding naar deze bewerking worden vermeld. Nr. 1 folio 1 d.d Arijen Cornelisz. Daenen schipper wonende alhier is schuldig aan Bastiaen Volckertsz. scheepstimmerman wonende Edam, de somme van f 996, spruitende uit de koop van een nieuw smalkarveelschip zo die van stapel gelopen is. Hij belooft te betalen met ¼ part contant ende rest op ieder jaar een ¼ part. Hij verzekert dit op het voorn. schip onder verband van waterrecht. Ter meerdere zekerheid heeft Anthonis Cornelisz. burger alhier, zich borg geconstitueerd. Nr. 2 folio 1v. d.d Maritgen Jansdr. Gout geassisteerd met Cornelis Florisz. Lants haar zoon en gekozen voogd, heeft gecedeerd t.b.v. Cornelis Cornelisz. Bom de somme van 6 gr. vlaams, haar comparante competerende en een rentebrief, inhoudende in het geheel 24 vlaams, losbaar de penning 16, sprekende op Jan Ruttensz. metselaar wonende alhier en verleden voor schepenen alhier op , haar aanbestorven door Huijch Jansz. en Neeltgen Jacobsdr. echtgenoten. Nr. 3 folio 2 d.d Willem Nieupoort de jonge notaris is op verzoek van de weesmeesters alhier (welke op provisie aanvaard hebben de 3 vaderloze weeskinderen van Gijsbert Jansz. van Arnhem en Jannitgen Cornelisdr.), gesteld tot curator over de desolate boedel door dezelfde personen nagelaten, om gelden te bekomen tot onderhoud en alimentatie van de voorsz. weeskinderen. Nr. 4 folio 2 d.d Dirck Dircxz. Vuijtenbrouck burger alhier heeft verkocht aan het Oude Manhuis, een losrente van f 35 vlaams per jaar, losbaar de penning 14 met een hoofdsom van f 500 carolus. Hij verzekert dit op zijn huis, erf en brouwerij waarin hij tegenwoordig woont, mitsgaders op het nieuw getimmerde daarop gemaakt en nog te maken en waarvoor de materialen gereed liggen.. Belast met een losrente van f per jaar, te lossen de penning 16, toekomende Pieter Pietersz. van der Burch. Alles staande en gelegen in het West-Nieuweland, belend ten O: de plaats en schuur van Arent Bruijnsz. van der Dussen en ten W: de plaats en schuur van Cornelis Alewijnsz. en Alewijn Heijndricxz. Nr. 5 folio 2v. d.d Geertgen Arentsdr. weduwe Arijen Arijensz. Speldernieuwe haring geassisteerd door Willem Arijensz. Speldernieuwe haring haar zwager en gekozen voogd, is schuldig aan Jan Willemsz. van Haerlem de somme van f 45 carolus, spruitende van afgerekende penningen. Zij belooft te betalen op vermaning van Jan Willemsz. van Haerlem en verbindt hieraan haar persoon en goederen. Nr. 6 folio 3 d.d Coen Jansz. schipper burger alhier is schuldig aan de gemene reders in de buis van Gerrit Jansz. Jampone, genaamd St. Paulus, de somme van f carolus, spruitende uit de koop van de voorn. buis met toebehoren. Hij belooft te betalen met ⅓ part contant, ⅓ part St. Maarten en ⅓ part 1 jaar daarna en verzekert dit op het voorn. schip onder verband van waterrecht. Ter meerdere zekerheid hebben Jan Cornelisz. Cruijsert en Willem Jacobsz. Brasser zich borgen geconstitueerd. Nr. 7 folio 3v. d.d Jan Sijmonsz. Boeling is schuldig aan Wouter Jacobsz. Scherp een losrente van f 50 per jaar, te lossen de penning 16. Hij verzekert dit op zijn huis, erf, schuur en haringplaats in de Gooistraat, belend ten Z: Huijbrecht Heijndricxz. van der Meulen en ten N: Rochus Gerritsz. Nr. 8 folio 3v. d.d Neeltgen Arentsdr. weduwe Pieter Gerritsz. geassisteerd met Jan Jacobsz. haar gekozen voogd heeft verkocht aan Jan Joesten kuiper een huis en erf op het Einde, belend ten O: de weduwe van Claes Pieter Jonasz. en ten W: Aem Cornelisz. stierman. Koopsom f carolus, te betalen met f 36 per jaar. Belast met 15 st. en nog f per jaar, gesproten uit het maken van de stenen kade en te ontvangen door de stad. Waarborgen: Pieter Gerritsz. en Gerrit Heijndricxz. Penningborgen: Heijndrick Jansz. van Delft en Abraham Willemsz. Kanttekening d.d : De principale kustingbrief is vertoond, zijnde doorsneden en afgelost. Nr. 9 folio 4 d.d Kanttekening: Dit behoord te staan op folio 7 verso. Geertgen Pouwelsdr. weduwe Rochus Joppen lijndraaier, in leven burger alhier, is schuldig aan Frans Maes Heijndricxz. de somme van f 45 carolus, spruitende uit de koop van hennip en netten. Zij belooft te betalen uit een kustingbrief, verleden door Willem Gerritsz. lijndraaier t.b.v. haar overleden man voor schepenen alhier op en welke door deze brief is getransfigeerd. De 2 voorn.

3 transporten zijn door haar overleden man gedaan t.b.v. Frans Maes voor schepenen alhier, de eerste op en de tweede op , welke ook door deze brief is getransfigeerd. Nr. 10 folio 4v. d.d Maritgen Gouts weduwe Floris Cornelisz. Lants geassisteerd met Cornelis Lants haar zoon en gekozen voogd, heeft verkocht aan Pieter Jansz. lijndraaier wonende Bodegraven, een huis en erf genaamd den Cickert, mitsgaders nog 7 voeten erf, strekkende langs de noordzijde muur en breed 6 voeten, te weten dwars van de noordmuur af, staande en gelegen in het Groenweegje, strekkende de voorsz. huizing en erf achter van de gevel tot de poort of uitgang aan de Noordvest toe. Dit voor de opdracht en voldoening en welke de koper zal betalen aan dokter Franchois Persijn, een schuldbrief inhoudende nog als restant de somme van f 648 carolus, te betalen de eerste vijf jaren alle Martinidagen f 36 carolus en de rest met f 24 per jaar. De schuldbrief is verleden door Maritgen Jansdr. voor schepenen alhier op Het huis en erf is vrij en niet belast. De koper zal in de noordmuur mogen stellen een kruiskozijn opgaande op het erf van dokter Franchois Persijn. De koper zal een oven mogen stellen aan de noordzijde van het huis, uitstekende op het erf van Franchois Persijn. Dezelve Persijn zal het licht staande achter in de gevel van het voorsz. huis responderende op de loods van Persijn, mogen betimmeren. Kanttekening: De reductie van de 40 penning is genomen op f 330, contant geld. Nr. 11 folio 5 d.d Claes Allertsz. stadsroeper met procuratie van Trijntgen Dircxdr. de Grande heeft verkocht aan Jan Jacobsz. de Recht, de helft van een tuin en aflaat daarop staande, gelegen aan het Pesthuis, belend ten O: een tuin toekomende Henrick Aertsz. Winter en ten W: het Pesthuis. Koopsom f 42, contant geld. Belast met de helft van f per jaar, te lossen de penning 16 en te ontvangen door de stad. Nr. 12 folio 5v. d.d Ghijsbrecht Sandersz. als principaal, mitsgaders Claes Claesz. en Cornelis Claesz. als borgen, zijn schuldig aan Pieter Jochumsz. Cabelgaren scheepstimmerman de somme van f 116 vlaams, spruitende uit de koop van een nieuwe kromstevenschuit. Zij beloven te betalen op 2 termijnen en verbinden hieraan de voorn. schuit onder verband van waterrecht. Nr. 13 folio 6 d.d Thonis Heijndricxz. schipper wonende alhier is schuldig aan Pieter Claesz. schipper de somme van f 336 carolus, ter zake van de koop van de helft van een kromstevenschuit. Hij belooft te betalen met 100 daalders contant, op nog 100 gulden en de rest van f 87 op Hij verzekert dit op de voorn. helft van de schuit onder verband van waterrecht. Ter meerder zekerheid hebben Jan Bastiaensz. werkmeester en Goossen Sijmonsz. olieslager zich borgen geconstitueerd, elk voor de helft. Waarborg: Claes Claesz. Nr. 14 folio 6v. d.d Lambrecht Cornelisz. scheepstimmerman burger alhier is schuldig aan Pieter Pietersz. van der Burch oud burgemeester een rente van f per jaar, te lossen de penning 16 met een hoofdsom van f 300. Hij verzekert dit op zijn 3 huizen, erven en lijnbanen op de Verbrande Erven in de Molenstraat, strekkende voor van de Molenstraat tot s-herenstraat bij de Raamsloot, alles belend ten O: Grietgen Thijssendr. met huis en erf en ten W: de lijnbaan van Ormtgen Cornelisdr., strekkende voor van sherenstraat tot achter aan de Raamsloot. Nr. 15 folio 7 d.d Heijman Corstiaensz. burger alhier heeft gecedeerd t.b.v. Joris Cornelisz. 28 gr. vlaams als hem toekomt van Gerrit Meesz. Visch wonende Rotterdam ter zake van de koop van 4 netten scheeps die hij comparant gehad heeft in de buis genaamd de Roemeer, waar Gerrit Ariensz. de Munnick stierman op is. Te betalen staande op 2 Kerstdagen. Nr. 16 folio 7v. d.d Claes Heijndricxz. zeilmaker en Gilbert Albertsz. burgers alhier hebben zich waarborgen geconstitueerd voor Pieter Pietersz. Devoir mede burger alhier, voor het smalkarveelschip genaamd den Jonas, welke Pieter Pietersz. verkocht heeft aan Ocker Ariensz. schipper te Rotterdam. Nr. 17 folio 7v. d.d Arijen Ariensz. schipper van Rotterdam als principaal mitsgaders Arien Jansz. metselaar wonende alhier als borg, zijn schuldig aan Pieter Jochumsz. Cabelgaren wonende alhier, de somme van f 384 vlaams, spruitende uit de koop van een nieuwe kromstevenschuit zo die van stapel gelopen is. Zij beloven te betalen met f 150 contant en de rest op 2 jaren en verbinden hieraan de voorn. schuit onder verband van waterrecht. Nr. 18 folio 8 d.d Jacob Lambrechtsz. burger alhier is schuldig aan de weesvaders van het Weeshuis alhier t.b.v. de weesarmen, de somme van f vlaams, in betalen van hetgeen Jacob Lambrechtsz. als generaal van de loterij bij slot van zijn rekening op nog schuldig was, als door hem meer

4 ontvangen dan uitgegeven. Hij draagt op aan de weesmeesters een schuldbrief sprekende op Pieter Ardes tafelhouder van lening alhier, inhoudende f 1.800, welke Pieter Ardes op rente heeft voor de tijd van 7 jaar, rentende met f 126, de schuldbrief verleden voor schepenen alhier op , mitsgaders het contract daarop gevolgd in dato , mits dat de armen in voldoening van het tekort van de intrest voor de tijd van 5 jaren zullen ontvangen de huur van het huis van Pieter Ardes waarin hij woont in de Korte Kerkstraat, hetwelk hij comparant hierna is verbindende. Hetgeen zij nog aan intrest tekort komen, zal hij jaarlijks voldoen. Hij comparant belooft in mindering de weesarmen af te houden van de hoofdsom van f met de intrest van dien, competerende Gerrit Dircxz. van der Wolff, volgens obligatie hem daarvan geleverd, welke hij aan de weesvaders zal leveren. De resterende zal hij betalen met f 600 mei 1605, f 600 in augustus 1605 en f 600 Bamisdag Voorts Bamis en Bamis met de intrest van de laatste 2 termijnen tegen de penning 14 ter volle betaling. Hij verbindt hieraan de huizing waarin hij woont met de 2 kleine huisjes daar bezijden aan, staande in de Holsteeg, belend ten Z: de huizing van Dirck Vuijtenbrouck en ten N: de gang van de huizing van Gerard Muijs secretaris. Item nog de huizing in de Korte Kerkstraat waarin Pieter Ardes tafelhouder woont met de banen en erven van dien, belend ten O: Sijbrant Lourisz. en ten W: Jan Jorisz. glasmaker, strekkende voor van s-herenstraat tot achter in de Lombardsteeg. Mitsgaders nog een bouwhuis toebehorende hem comparant in het convent van Leliëndaal aan de Achterweg, mede de grond en erf van de bouwerij hierna genoemd. En generalijk zijn persoon en andere goederen. Compareerde mede Dirck Dircxz. Vuijtenbrouck brouwer alhier welke zich borg stelt voor Jacob Lambrechtsz. onder verband van zijn huis en brouwerij in het West- Nieuwland, belend ten W: de haringplaats van Cornelis Alewijnsz. cum suis en ten O: Arent Bruijnsz. van der Dussen. Nr. 19 folio 8v. d.d. niet gedateerd en doorgehaald. Abraham Damman koopman te Rotterdam is schuldig aan Guiliaume Provoost wonende Amsterdam de somme van vlaams met de intrest tegen acht ten honderd, ter zake van penningen die de voorsz. Provoost voor hem comparant als borg voor diverse partijen afgesproken en deels betaald heeft en nog als borg voor diverse partijen betalen zal, zowel in Holland als in Zeeland, naar uitwijzen het boek van Provoost. Hij verbindt hieraan tot ontlasting en verzekering voor Provoost, de penningen welke geprocedeerd zijn en nog te procederen van suiker die door dezelve Provoost voor hem comparant heeft verkocht en nog zal verkopen. Mede de penningen geprocedeerd en nog te procederen van suiker door Andries Jansz. in Zeeland verkocht en nog te verkopen. Ter meerdere zekerheid verbindt hij zijn persoon en goederen, mitsgaders de suiker binnen Rotterdam gelegen. Hiermede is gecasseerd de schepenkennis door hem comparant op voor schepenen alhier t.b.v. de voorn. Provoost verleden, inhoudende vlaams. Nr. 20 folio 9 d.d Abraham Daemen vertoonde een absolute kwitantie verleden voor notaris te Amsterdam op , waarbij bleek dat Guilliaume Provoost bekende ten volle voldaan en betaald te zijn van hetgeen hij comparant schuldig was. Nr. 21 folio 9v. d.d Jan Sijmonsz. Boeling voor zichzelf en Lenert Jansz. gehuwd met Maertgen Danielsdr., erfgenamen van Ceuntgen Sijmons, verklaren dat Pieter Cornelisz. bootgezel gehuwd met de dochter van Emme Lourisdr. tegenwoordig bewonende een huisje door Emme Lourisdr. verkocht aan Ceuntgen Sijmonsdr., staande in het Land van Beloften, belend ten O: Frans Joppen met huis en erf en ten W: de weduwe van Jan Broer, blijkende bij het giftboek in dato Het huisje is zeer vervallen zodat het hoogst noodzakelijk gerepareerd dient te worden. Aangezien Arijen Willemsz. lijndraaier burger alhier ten faveure van Pieter Cornelisz. voorn., zijnde zijn meesterknecht, content is om het voorsz. huisje te repareren, geven de comparanten over dat Arien Willemsz. voorn. dit zal mogen verhalen aan hetzelve huisje en aan de grond van dien, welverstaande dat wanneer Arien Willemsz. daarvan voldaan en betaald zal zijn, dat alsdan de voorsz. comparanten het huisje wederom vrij aan hun mogen nemen. Nr. 22 folio 10 d.d Jan Michielsz. en Cornelis Michielsz. burgers alhier zijn schuldig elk voor de helft, aan Pool Dammisz. burger te Rotterdam, de somme van f 710 carolus, spruitende ter zake van de koop van een karveelschip groot 21 lasten. Zij beloven te betalen op termijnen van f 150 per jaar en verbinden hieraan het voorn. schip onder verband van waterrecht. Ter meerdere zekerheid voor de ene helft hebben Pieter Jansz. Sertoolen en Cornelis Jansz. kleermaker, beiden wonende alhier, zich borgen geconstitueerd voor Jan Michielsz. en tot zekerheid voor de wederhelft heeft de voorn. Pieter Jansz. Tertoolen voor Cornelis Michielsz. zich borg gesteld. Compareerden mede Pieter Pietersz. van der Voor en Henrick Jansz. welke zich contraborgen stellen voor de helft van Pieter Jansz. Tertoolen voor wat aangaat de somme van f 710 van Cornelis Michielsz. boven genoemd.

5 Nr. 23 folio 10. d.d Jan Michielsz. en Cornelis Michielsz. burgers alhier beloven de goederen als zij op de weeskamer alhier hebben, niet te zullen verkopen of bezwaren voordat Pieter Jansz. Tertolen ontlast en bevrijd is van de borgtocht voor hun gesteld. Nr. 24 folio 11 d.d Wijnant Jacobsz. van Dijck stadsbode alhier is schuldig aan Jacob Arijensz. de Grande en Trijntgen Dircxdr. zijn huisvrouw de somme van f 12, waarop Trijntgen Dircxdr. ontvangen en ingehouden heeft f 2 aan schoorsteengeld. Hij belooft f 1 te betalen over een half jaar en de rest op 3 halve jaren. Nr. 25 folio 11 d.d Thijs Pietersz. wonende Vlaardingen voor zichzelf en Cornelis Cornelisz. Cuijp voor zichzelf en vervangende Cornelis Pietersz., beiden wonende alhier, erfgenamen van Cornelis Pietersz. hebben gezamenlijk verkocht aan Ariaantgen Claesdr. weduwe Jacob Gijsbrechtsz. geassisteerd met Jacob Ghijsbrechtsz. haar zoon en gekozen voogd, ⅔ parten van een huizing en erf op de Dam op de hoek van de Pieterssteeg, waarvan de koopster het resterende ⅓ part door overlijden van Cornelis Pietersz. is aanbestorven. Belend ten O: Huijbrecht Cornelisz. kuiper en ten W: de Pieterssteeg, strekkende voor van de Dam tot achter aan de huizing van Pieter Pietersz. van der Burch. Koopsom f 102 vlaams, te betalen met f 9 contant, St. Maarten 1605 f 9, te ontvangen door Thijs Pietersz. welke hiermede uitgekocht is. De resterende f 84 te betalen op f 12 per jaar. Belast met 30 st. per jaar, te ontvangen door degene die daartoe gerechtigd is. Nr. 26 folio 12 d.d Maritgen Claesdr. weduwe Arent Jansz. heeft verkocht aan Jop Maertensz. bootgezel wonende alhier een huis en erf, mitsgaders een schuur in de Kreupelstraat, belend ten Z: Claes Govertsz. met huis en erf en ten N: het huis en erf van zaliger Cornelis Cornelisz. den Dorst, strekkende van de Kreupelstraat tot achter aan het erf van Jan Bontgen stierman. Koopsom f 700 carolus, te betalen met f 92 contant en de rest op f 24 per jaar. Belast met 10 st. per jaar, te ontvangen door degene die daartoe gerechtigd is. De oude waarbrief in dato Waarborg: Claes Arentsz. en Jan Arentsz. gebroeders, zonen van de verkoopster. Penningborgen: Claes Maertensz. bootgezel en Jan Harmensz. metselaar. Nr. 27 folio 12. d.d Joris Jansz. kuiper heeft verkocht aan Cornelis Pietersz. kuiper een huis en erf in de Vlaardingsteeg, belend ten O: Willem Gerritsz. lakenkoper en ten W: de verkoper zelf, beiden met huis en erf, strekkende voor van de Vlaardingsteeg tot achter aan het afgeraaide erfje toekomende de verkoper, mitsgaders nog een vrije gang en uitpad aan de oostzijde van het verkochte huis en erf, responderende tot achter op de haven. Koopsom f carolus, te betalen met f 100 contant en de rest op termijnen van f 72. Belast met 3 st. per jaar, te ontvangen door degene die daartoe gerechtigd is. De koper heeft tot zijn last genomen de opstal van de stenen kade, bedragende in hoofdsom f 82 carolus, te ontvangen door de stad, losbaar de penning 16. Nr. 28 folio 13 d.d Heijndrick Jansz. vleeshouwer heeft verkocht aan Thonis Cornelisz. als executeur testamentair van Cornelis Anthonisz. zijn overleden vader t.b.v. de kindskinderen van dezelve Cornelis Anthonisz., achtervolgende het testament, een losrente van f 9 per jaar, te lossen de penning 14 met een hoofdsom van f 126 carolus. Hij verzekert dit op zijn huis en erf waarin hij woont, staande in de Vlaardingsesteeg, belend ten O: Griete Pijps en ten W: s-herenstraat, strekkende voor van de Vlaardingsesteeg tot achter op de haven. Nr. 29 folio 13v. d.d Maertijntgen Maertensdr. huisvrouw van Cornelis Jacobsz. heeft zich borg geconstitueerd voor Huijbrecht Cornelisz., Pleuntgen Cornelisdr. en Ariaentgen Cornelisdr., haar zoon en dochters, om met deze cautie te lichten binnen Dordrecht de penningen als dezelve kinderen aanbestorven zijn door Schoon Thoontgen hun oud meuije, in leven wonende binnen Dordrecht. De penningen zijn gekomen van de nagelaten goederen. Zij belooft de penningen te restitueren indien later iemand komt die beter gerechtigd is. Nr. 30 folio 14 d.d Pieter Pietersz. bootgezel wonende alhier is schuldig aan Geertgen Evertsdr. als gehuwd hebbende Arent Dircxz. mede bootgezel, de somme van f ter zake van de koop van ⅓ part van een tuin of boomgaard met een huisje daarop staande, gelegen bezijden de Doelen alhier. Haar opgekomen door overlijden van Louris Arents anders genoemd Lou Lickebier. Hij belooft te betalen op termijnen van f 24 per jaar en verzekert dit op het voorsz. gekochte, mitsgaders op twee ⅓ parten van de voorsz. tuin, hem comparant als voren aanbestorven. Mede op een nieuwe huizing door hem daarop getimmerd.

6 Nr. 31 folio14v. d.d Jan Heijndricxz. anders genaamd Gouwe Jan heeft verkocht aan Cornelis Pietersz. anders genaamd Oom Kees wonende tegenwoordig in s-gravenhage, een huis en erf mitsgaders zekere tuin achter het huis gelegen, belend ten W: Jan Crijnsz. stierman en ten O: Cornelis Aelbrechtsz. scheepstimmerman. Koopsom f carolus, te betalen met f 400 contant en de rest op f 225 per jaar. Belast de tuin met een rente van f per jaar, mitsgaders nog een rente van f per jaar, spruitende uit het maken van de stenen kade. Nog een rente van f 9 per jaar, losbaar de penning 16 welke de verkoper tot zijn last is houdende. De muur staande aan de oostzijde van het voorsz. huis, behoord de koper vrij eigen toe niettegenstaande het huisje of schuur dat Cornelis Aelbrechtsz. voorn. tegen de muur getimmerd heeft. De zuidmuur staande tegen het kookhuisje van het voorsz. huis, zal de koper aanvaarden met de vrijdom en servituut als Jan Heijndricxz. hetzelve gepossideerd heeft. Waarborgen: Gerrit Andrijes en Maerten Jorisz. Coij. Penningborgen: Arijen Cornelisz. Danen en Jan Lourisz. van Wijck. Nr. 32 folio 15 d.d Pieter Ardes tafelhouder alhier is schuldig aan Jan Hopkints sergeant van de compagnie van Sr. Henrij Caerdever, de somme van f 750 carolus, spruitende van geleende penningen. Hij belooft terug te betalen op met de intrest van tien ten honderd in het jaar en verbindt hieraan zijn persoon en goederen. Nr. 33 folio 15v. d.d Cornelis Maertensz. schoenmaker burger alhier heeft verkocht aan Gillis Pietersz. Lis burger alhier een huis en erf op de Gooistraat, belend ten N: Adriaen Cornelisz. Danen en Louris Jansz. smid en ten Z: Jannitgen Rochusdr., strekkende voor van de Gooistraat tot achter aan de gemene scheidingsmuur toekomende Soetgen Dingemans en de koper, elk voor de helft. Het huis staat aan de noordzijde op een vrije muur en aan de zuidzijde op een gemene muur met de voorsz. Jannitgen Rochusdr. Koopsom f carolus, te betalen met f 200 contant, meidag 1606 f 100 en de rest op f 60 per jaar. Vrij en niet belast. Waarborg: de oude waarbrief van Penningborgen: Pieter Jansz. Lis en Trijntgen Jorisdr. weduwe Claes Maertensz., elk voor de helft. Nr. 34 folio 16v. d.d Pieter Corstiaensz. oud burgemeester van Vlaardingen heeft verkocht aan Pieter Jansz. bootgezel een huis en erf in de Westmolenstraat, belend ten O: het huis en erf van Jacob Cornelisz. Coon en ten W: Maertgen Flooris weduwe Michiel Heijndricxz. Koopsom f 650 carolus, te betalen met f 100 contant welke de koper zal behouden op intrest tegen zeven ten honderd in het jaar, voorts op termijnen van f 28 per jaar. Vrij en niet belast volgens de 2 oude waarbrieven. Penningborgen: Jan Pietersz. zeevarende man wonende op het Einde en Gerrit Allertsz. Sas schoenmaker. Nr. 35 folio 17 d.d Lenert Arentsz. heeft verkocht aan meester Guilame de Manacker een huis en erf op het Groeneveld in de Boterstraat, belend ten O: de weduwe van Cornelis Thomasz. wielmaker en ten W: de koper zelf. Koopsom f 50 carolus, te betalen 2 jaar kustingen die op het huis resteren te betalen, zijnde f 12 per jaar, mitsgaders nog een rente van f 8 per jaar, toekomende het Weeshuis alhier, gementioneerd in de brieven van decretie, te lossen de penning 16 met 1 jaar verlopen rente van dien. Nr. 36 folio 17v. d.d Claes Jansz. van der Wout schout op Delfshaven heeft verkocht aan Cornelis Arijensz. Kievit een huis en erf op het Marktveld genaamd Dordrecht, belend ten Z: de brouwerij van de Witte Lelie en ten N: Carel Lambrechtsz., strekkende voor van het Marktveld tot achter aan de straat beneffens de Schie. Koopsom f carolus, te betalen met f 600 contant en de rest op f 180 per jaar. De koper zal in mindering van de contante penningen betalen de hoofdsom van f 450, competerende de Doelen alhier, mitsgaders nog de hoofdsom van f 72, toekomende Jacob Evertsz. en de hoofdsom van f 48, toekomende Willem Jan Aertsz. De koper zal de huizing aanvaarden met alle servituten als de verkoper het gepossideerd heeft. Waarborgen: Jan (Pietersz.) zeevarende man en Claes Heijndricxz. zeilmaker. Penningborgen: Willem Nieupoort de oude en Heijndrick Jansz. Pansser, elk voor de helft. Nr. 37 d.d. 18 d.d Jan Heijndricxz. de Gouwe burger alhier heeft verkocht aan Dirck Eewitsz. mede burger alhier een huis en erfje daarachter gelegen op de Haven in het West-Nieuweland, belend ten N: de huizing van Aelbrecht Rochusz. scheepstimmerman en ten Z: de huizing van Cornelis Veen, strekkende voor van de straat tot achter op de stadsvest. Koopsom f 800 vlaams, te betalen op termijnen van f 30 per jaar. Belast het huis met 3 st. per jaar, toekomende Maritgen Dircxdr. weduwe Willem Arijensz. Swart en het erfje met een rente van f 8 carolus per jaar, toekomende de stad met een hoofdsom van f 100. Verkocht met de servituten als de moeder van de verkoper het bewoond en gepossideerd heeft. Waarborg: Dirck Arijensz. Penningborgen: Cornelis Cornelisz. Danen en Heijndrick Heijndricxz.

7 Kanttekening: Dirck Eeuwoutsz. koper van deze huizing heeft de huizing gekocht volgens de oude waarbrief met een opstal van f tegen de penning 16 met een hoofdsom van 127. Hij beloofde dezelve hoofdsom (waarvan hij ten volle door Cornelis Cornelisz. Bom als curator van de boedel van Jan Heijndricxz. de Gouwe gecontenteerd is) op te leggen en dezelve rente i.p.v. dat ( ) staat f 100 te lossen met f 127. Verleden d.d Nr. 38 folio 18v. d.d Davidt Pietersz. zeevarende man heeft getransporteerd aan Hubrecht Leendertsz. een wisselbrief sprekende op Anthonij de Cuijper te Amsterdam, inhoudende de somme van f , geaccepteerd op binnen 3 maanden te betalen aan voorn. Davidt Pietersz., geschreven te Genua op en ondertekend door Gabriel de Haen. Nr. 39 folio 18v. d.d Maertgen Jansdr. weduwe Huijbrecht Jansz. lakenkoper geassisteerd met Euwout Huijbrechtsz. haar zoon en gekozen voogd, heeft verkocht aan Heijndrick Sebastiaensz. Verwel een huis en erf op de Gooistraat genaamd het Moeriaens Hooft, belend ten N: het huis en erf van Huijbrecht Leendertsz. Focker en ten Z: Cornelis Jansz. kleermaker, strekkende van de straat tot achter aan de bansloot. Koopsom f carolus, te betalen met f 300 contant en de rest op f 72 per jaar. Nr. 40 folio 19 d.d Jacob Stalpaert vervangende Jan en Evert Stalpaert, allen omen en naaste bloedvrienden van de onmondige weeskinderen van zaliger meester Joost Stalpaert, in leven doctor in de medicijnen alhier, heeft verkocht aan Cornelis Cornelisz. Bom een huis en erf in de Boterstraat, belend te O: het huis en erf van Goossen Sijmonsz. olieslager en ten W: het huis en erf van Ruardus Acronius, strekkende voor van de Boterstraat tot achter aan de Schie. Koopsom f 800 carolus, te betalen met f 150 contant en de rest op f 42 per jaar. Belast met een rente van per jaar, te lossen de penning 16, spruitende uit het maken van de stenen kade. Waarborg: de oude waarbrief. Penningborgen: Jan Willemsz. schuitvoerder op Rotterdam en Bastiaen Jacobsz. Nr. 41 folio 19v. d.d Mr. Carel Lambrechtsz. van Heijnsberch is schuldig aan de weesvaders alhier t.b.v. de weesarmen, de somme van f 560 carolus ter zake van afgerekende en geliquideerde penningen. Hij belooft te betalen bij vermaning van de weesvaders en te betalen intrest tegen de penning 14, belopende f 40 per jaar. Hij verzekert dit op zijn huizing en erf aan het Marktveld, belend ten O: Trijn Pietersdr. weduwe Euwout Bolleman en ten Z: Cornelis Arijensz. Kievit waard in Dordrecht, strekkende voor van het Marktveld tot achter aan de straat van de Schie. Ter meerdere zekerheid heeft Pieter Jansz. Lis raad en schepen alhier, zich borg geconstitueerd onder verband van zijn huis, erf en haringplaats over de Haven, belend ten W: het stadstimmerhuis en ten O: de haringplaats genaamd Trophuijs, van Cornelis Alewijnsz. cum suis. Kanttekening d.d : De rente in de tekst genoemd en de hoofdsom van dien, is ten volle gekwiteerd en afgelost blijkens de kwitantie van door Willem Nieupoort secretaris deze stad als possesseur van de hypotheek. Nr. 42 folio 20 d.d Dirck Dircxz. Vuijtebrouck brouwer alhier is schuldig aan Jacob Lambrechtsz. zijn schoonbroeder de somme van f , spruitende van geleende penningen. Hij belooft te betalen bij vermaning met de intrest van dien tegen de penning 14. en verzekert dit op zijn huis en erf en brouwerij over de Haven in het West-Nieuweland, belend ten W: Cornelis Alewijnsz. cum suis en ten O: Arent Bruijnsz. van der Dusse. Kanttekening: Aangezien de brouwerij in de tekst genoemd speciaal is verbonden en dezelve brouwerij later door Jacob Lambrechtsz. van Dirck Dircxz. Vuijtenbrouck is gekocht en de brouwerij met de koop werd ontlast, zodat nu tot last van de voorsz. Jacob Lambrechtsz. niet mag gerekend worden dat de brouwerij daarmede belast zou zijn, vermits hij nu possesseur en eigenaar is van de hypotheek waar die op verzekerd was. Jacob Lambrechtsz. houdt zijn aktie op de boedel en goederen van Dirck Dircxz. Vuijtenbrouck. Nr. 43 folio 20 d.d Isack Lambrechtsz. van der Wel en Heijndrick Fransz. Duijst van Voorhout brouwers te Delft, erfgenamen nonime uxoris elk voor 1/7 part in de boedel van zaliger Dirck Jansz. Vuijtenbrouck en Annitgen Pietersdr., in leven wonende te Delft, mitsgaders elk voor 1/5 part in 1/7 part in de voorsz. boedel als erfgenamen van Jacob Dircxz. Vuijtenbrouck, hebben getransporteerd aan de weesvaders t.b.v. de weesarmen alhier een kustingbrief sprekende op Cornelis Dircxz. Manezee tapper als principaal, Nisius Gerritsz. Stockhouwer en Arijen Dircxz. metselaar aan de Gasthuislaan te Delft als borgen, inhoudende nog 1.220, te betalen met f 120 per jaar volgens de kustingbrief in dato

8 Nr. 44 folio 20v. d.d Cornelis Jansz. Ceelen vervangende Jan Joppen stierman, voor de helft en Cornelis Jacobsz. wonende bij Overschie vervangende Screvel Jansz. wonende Delfshaven en de nagelaten kinderen van Willem Joosten, in leven wonende Zoetermeer, voor de andere helft, allen erfgenamen van Claes Jansz. Ceelen, hebben verkocht aan Diert Pietersz. van Zevenhuizen, tegenwoordig wonende alhier ter stede, een huis en erf met een loodsje daarachter over de Schie, belend ten Z: Louweris Jansz. en ten N: Thonis Jorisz. Post schuitvoeder, strekkende voor van de Schie tot achter aan het erf van Louweris Jansz. voorn. Koopsom f carolus, te betalen met f 150 contant en de rest op f 38 per jaar. Vrij en niet belast. Waarborgen: Cornelis Jansz. Ceelen en Cornelis Jacobsz. te Overschie voorn. Penningborgen: Frans Pietersz. en Marinus Pietersz., elk voor de helft. Kanttekening d.d Compareerde Cornelis Jansz. Chelen kapitein en bekende betaald te zijn. De originele brief aan Diert Pietersz. is gecasseerd, mitsgaders nog de kusting verleden t.b.v. Cornelis Jacobsz. en Schrevel Jansz., inhoudende de resterende helft van de hoofdsom welke eveneens is voldaan en betaald. Nr. 45 folio 21 d.d Ghijsbrecht Ghijsbrechtsz. van Rotterdam heeft verkocht aan Pieter Willemsz. een huis en erf bij de Ketelpoort, belend ten Z: Liedewij Dircxdr. weduwe Aris Ariensz. en ten N: Claes Claesz. smid, strekkende voor van de straat tot achter aan de sloot van Lenert in den Turff. Koopsom f 625 carolus, te betalen met f 84 contant en de rest op f 30 per jaar. Belast met 7½ st. per jaar, die betaald wordt door Liedewij Dircxdr. voorn., welke op haar huis en erf hetzelfde heeft staan. Indien Liedewij Dircxdr. in grote armoede zal geraken en geen middelen heeft om de 7½ st. te betalen, dan is de koper gehouden de f te betalen, zonder dat hij enige korting kan bedingen. De koper dient alleen te onderhouden de houten heining staande aan de Vest en de houten heining staande tussen het voorsz. huis en het huis van Engel Thijsz., deze dient half om half onderhouden te worden evenals de goot tussen hun beider huizen. Verkocht met alle servituten als Niesgen Gerritsdr. tegenwoordig huisvrouw van Ghijsbrecht Ghijsbrechtsz. hetzelve met Commer Arijensz. haar eerste man, gepossideerd en bezeten heeft. De koper zal nog als gelag betalen f 4 welke hij zal mogen korten op de laatste paai. Waarborg: Heijndrick Verhaer schrijnwerker. Penningborgen: Harman Cornelisz. van Pijnacker en Arijen Jacobsz. te Nootdorp, tezamen voor de helft en Sijmon Willemsz. Sluijs wonende in de Kethelpolder, Jan Willemsz. wonende Schieveen, Claes Cornelisz. wonende buiten Delft op de Schie, vervangende Harmen Heijndricxz. te Maasland en Pieter Willemsz. in de Kethelpolder, tezamen voor de andere helft. Nr. 46 folio 22 d.d Dirck Dircxz. Vuijtenbrouck brouwer in de Hellebaert mette Croone alhier heeft gelicht op intrest zekere penningen van verscheidene personen waarvoor Isack Lambrechtsz. en Heijndrick Fransz., beiden zijn comparants zwagers, hun als borgen hebben gesteld. Eerst voor de somme van f 990, toekomende volgens obligatie Lambrecht Dunckelspell. Nog f 600 opgenomen op van Jan Willemsz. bode van Delft of zijn huisvrouw volgens obligatie. Nog f 872 toekomende volgens obligatie Nicolaes Solius. Nog f opgenomen op van Jan Willemsz. of zijn huisvrouw volgens obligatie. Nog f 500 opgenomen op van Bruijn Reijmbrantsz. kuiper alhier. Hij verzekert dit op zijn huis en erf en brouwerij met de appendatien van dien in het West-Nieuweland, belend ten W: de haringplaats van Cornelis Alewijnsz. en ten O: Arent Bruijnsz., mitsgaders op zijn huizing op de Dam, belend ten O: Roeloff Jansz. schrijnwerker en ten W: de Holsteeg. Kanttekening d.d Pieter Heijnricxsz. Duijst van Voorhout zoon van Heijndrick Fransz. Duijst van Voorhout en Margaretha Dirck Wtenbroucxdr. beiden zaliger, vervangende al de andere mede erfgenamen, bekent ontvangen te hebben uit handen van Allert Cornelisz. Cleijwech brouwer in de Hellebaert alhier, de somme van f in volle betaling van de somme van f waarmee de voorn. Margaretha Dirck Wtenboecxdr. geprefereerd was op de voorn. brouwerij, uit krachte van de indemniteitsbrief volgens het verbaal gehouden voor commissaris Mr. Johan Buijes raad Hof van Holland op De comparant in de voorn. kwaliteit verklaart de brouwerij te ontlasten zonder recht van hypothecatie daarop te pretenderen. Hij belooft te voldoen het contract door zijn moeder als principaal en Frans Heijndricxz. Duijst zijn broeder als borg op voor Zacharias van Voorhout notaris te Delft gemaakt. De obligatie van f 500 hoofdsom in deze indemniteitsbrief met de intrest is voldaan en de brief is gecasseerd. Nog een kanttekening. De f sprekende t.p.v. Jan Willemsz. is door Jacob Lambrechtsz. betaald volgens de overgeleverde obligatie. Nr. 47 folio 22v. d.d Gerrit Courten schoenmaker heeft verkocht aan Willem Willemsz. van der Vecht een erf in de nieuwe Molenstraat, belend ten O: de koper en ten W: de erfgenamen van Frans Walincxz. en Pleuntgen Crijnen, strekkende voor van de straat tot achter aan de sloot. Koopsom f 200 contant waarvan hij f

9 100 op rente zal houden tegen de penning 16, belopende f Belast met een losrente van f losbaar de penning 16, toekomende de stad. De koper zal nog tot hem nemen de schuur die op het erf staat, mitsgaders de kalkput met 4 looikuipen en al het gereedschap. Waarborgen: Roeloff Jansz. schrijnwerker en Phillips Pietersz. Pantenier. Penningborg: Jan Thijsz. Kanttekening d.d De originele rentebrief van f is door Mr. Samuel van Boshuijsen chirurgijn alhier vertoond, zijnde doorsneden en gecasseerd. Nr. 48 folio 23 d.d Frans Harmensz. broeder van Heijndrick Harmensz. kuiper eertijds wonende alhier en nu uitlandig, heeft met consent van Pieter Thonisz. linnenwever wonende alhier, vanwege zijn broeder verkocht aan Jan Jansz. schipper een huis en erf aan de Afrol van de Dam, belend ten O: Lenert Pietersz. Ruijchrock en ten W: Claes Ariensz. Heet, strekkende van de straat tot achter aan het erf van Lenert Pietersz. Ruijchrock. Koopsom f 370, te betalen met f 30 op St. Maarten 1605 en de rest op f 23 per jaar. Belast met 7½ st. per jaar, te ontvangen door de Heilige Geest. De koper mag betimmeren het licht in de schoorsteen van Claes Arentsz. voorn. De oude waarbrief in dato Nr. 49 folio 23v. d.d Cornelis Cornelisz. Bom heeft verkocht aan Ruth Maertensz. zeevarende man een huis en erf bij de St. Sebastiaans doelen, belend ten O: Claes Dammisz. en ten W: Pieter Rochusz., strekkende voor van de straat tot aan het erf van Claes Dammisz. Koopsom f 516, te betalen met f 25 per jaar. Belast met f 6 per jaar, te lossen de penning 14 en te ontvangen door de weduwe van Gerrit de Meulen. Nr. 50 folio25 d.d Jan Jorisz. thooft wonende Rotterdam heeft verkocht aan Pieter Pietersz. van der Burch een losrente van f per jaar tegen de penning 16 met een hoofdsom van f 300. Hij verzekert dit op ¼ part in een huis en erf aan de westzijde van de Haven alhier in het West-Nieuweland, belend ten Z: Cornelis Jacobsz. Vlaerding en ten N: de weduwe van Jacob Willemsz. Brasser. Nr. 51 folio 24v. d.d Maertgen Jans weduwe Lenert Cornelisz. Steen geassisteerd met Pieter Lenertsz. haar zoon en gekozen voogd, is schuldig aan Dirck Ariensz. lakenkoper de somme van f , spruitende f ter zake van geleverd laken en f van de 40 penning. Te betalen dit jaar f 15 en de rest op f 20 per jaar. Zij verzekert dit op haar huis en erf waarin zij woont in de Kreupelstraat, belend ten Z: Herman Jansz. de opperman en ten N: Lieffgen Arentsdr. weduwe Arijen Willemsz., strekkende voor van de Kreupelstraat tot achter aan de St. Sebastiaans doelen. Ter meerdere zekerheid heeft de voorn. Pieter Lenertsz. zich borg gesteld. Nr. 52 folio 25v. d.d Arent Allertsz. zeevarende man wonende alhier heeft opgedragen aan Pietertgen Claes weduwe Maerten Pietersz. zijn huur die hij deze zomer zal verdienen ter haringvangst. Nr. 53 folio 25v. d.d. eodem die. Maerten Willemsz. stierman alhier heeft verkocht aan de weesvaders van het Weeshuis alhier een losrente van f per jaar tegen de penning 14 met een hoofdsom van f 100. Hij verzekert dit op zijn huis en erf in het Broersveld aan de oostzijde van de vaart, belend ten Z: Dirck Gerritsz. kapitein en ten N: Jochum Stoffelsz. Ter meerdere zekerheid heeft Jasper Pietersz. zich borg gesteld onder verband van zijn persoon en goederen. Nr. 54 folio 26v. d.d Willem Nieupoort notaris alhier rentmeester van het Weeshuis alhier heeft t.o.v. de weesvaders verkocht aan Heijndrick Gerritsz. en Cornelis Jansz. Schaer beiden burgers alhier, de helft van een erf in het Broersveld vooraan de straat, lang 2 roeden tot aan de achterste helft, toebehorende Heijndrick Gerritsz. Met alle servituten als Pieter Crijnen het gepossideerd en gebruikt heeft. Koopsom f 64, te betalen met ⅓ part contant, ⅓ part mei 1606 en de rest mei Belast met f per jaar, te ontvangen door het Gasthuis. Kanttekening: Hiervan gemaakt 2 waarbrieven, een op Heijndrick Gerritsz. en de andere op Cornelis Jansz. Schaer. Nr. 55 folio 26v. d.d Heijndrick Willemsz. bootgezel voor zichzelf en vervangende zijn broeders en zusters, tezamen erfgenamen van Willem Gillisz. en Maertgen Heijndricxdr. hun overleden ouders, heeft t.b.v. en met consent van de gemene crediteuren van de boedel van zijn ouders verkocht aan Mees Willemsz. een huis en erf aan de Achterweg op de Laan, belend ten W: het huis en erf van Pieter Thonisz. de Helt en ten O: de sloot. Koopsom f 120 carolus, te betalen op 4 St. Maartensdagen met f 18 per jaar, daarna f 12 per jaar. Belast met f per jaar, te ontvangen door degene die daartoe gerechtigd is. Nr. 56 folio 27 d.d Cornelis Lenaertsz. Veen timmerman gehuwd met de weduwe van Rochus Jansz. kleermaker heeft verkocht aan Cornelis Arentsz. Loij stierman een huis en erf op de Achterweg, belend ten O:

10 Heijndrick Jansz. kuiper en ten W: de gang van Cornelis Cornelisz. bootgezel. Koopsom f 774 carolus, te betalen met f 50 contant en de rest op termijnen van f 30 per jaar. Vrij en niet belast. Waarborg: de oude waarbrief. Penningborgen: Jan Cornelisz. Loij stierman en Claes Heijndricksz. bootgezel, elk voor de helft. Nr. 57 folio 27v. d.d. eodem die. Willem Nieupoort notaris als curator van de desolate boedel van wijlen Ghijsbrecht Jansz. van Arenhem en Jannitgen Cornelisdr. heeft t.o.v. Willem Jan Aertsz. oud burgemeester alhier als crediteur van de voorn. personen, verkocht aan Bastiaen Jansz. Vermeulen burger alhier een huis en erf op de Achterweg, belend ten Z: Evert Cornelisz. snijder en ten N: Jacob Claesz. scheepstimmerman. Dit met de servituten als Willem Jan Aertsz. het verkocht had aan de voorn. personen. Koopsom f 525, te betalen met f 60 contant en de rest op termijnen van f 30 per jaar. Vrij en niet belast. Penningborg: Jan Florisz. scheepstimmerman. Gedaan met willig decreet i.p.v. waarborg. Nr. 58 folio 28 d.d Arien Jansz. metselaar wonende alhier heeft zich waarborg gesteld voor Arien Ariensz. schipper van Rotterdam voor een kromstevenschuit welke dezelve Arijen Arijensz. verkocht heeft aan Lenaert Pleunisz. wonende Rotterdam. Hij belooft de schuit te vrijen en waren onder verband van waterrecht voor de somme van f 384 als Pieter Jochumsz. Cabelgaren scheepstimmerman te Schiedam daarop sprekende heeft. Nr. 59 folio 28v. d.d (doorgehaald). Dirck Dircksz. Vuijtenbrouck brouwer wonende alhier heeft getransporteerd en gecedeerd aan Pieter Pietersz. van der Burch een losrentebrief inhoudende een rente van f per jaar, te lossen de penning 16 met een hoofdsom van f 900 carolus, sprekende t.l.v. Hendrick Fransz. Duijst van Voorhout, verleden voor schepenen van Delft op t.b.v. Annitgen Pietersdr. van der Burch weduwe Dirck Jansz. Vuijtenbrouck, welke rentebrief hem was aanbestorven. Hij cedeert t.b.v. Pieter Pietersz. van der Burch het recht van aanspreken op dezelfde rentebrief en hij bekent ten volle betaald te zijn. Kanttekening d.d Pieter Pietersz. van der Burch verklaart dat Dirck Dircxz. Vuijtenbrouck aan deze getransporteerde rentebrief geen recht nog actie heeft en verzoekt daarom dat deze geroyeerd zal worden. Nr. 60 folio 28v. d.d Jan Arijensz. mandenmaker wonende alhier belooft te betalen aan Willem Melchiorsz. van Welhouck als curator van de boedel van zaliger Frans Crijnen, in leven rentmeester van het Gasthuis alhier, uit de gereedste penningen van de koop van het huis en erf door hem verkocht aan Arijen Pietersz. bootgezel, staande in het Broersveld waarin dezelve Arijen Pietersz. woont, de somme van f 29, spruitende uit verlopen pachten. Nr. 61 folio 29 d.d Pieter Jansz. bakker wonende Delft heeft gecedeerd aan Pieter Pietersz. van der Burch oud burgemeester alhier een kustingbrief sprekende t.l.v. Bastiaen Heijndricksz. Bolleman bakker, inhoudende f 650 carolus, staande op termijnen van f 50 per jaar, verleden voor schepenen alhier op mede het recht en aanspreken dat hem comparant aan dezelve kustingbrief was competerende. Hij bekent van dit transport voldaan te zijn de laatste penning met de eerste. Nr. 62 folio 29v. d.d Cornelis Lenertsz. schipper burger alhier als principaal mitsgaders Jan Lenertsz. en Gerrit Cornelisz. als borgen, is schuldig aan Dirck Ariensz. schipper wonende Delft de somme van f 275 vlaams, spruitende uit de koop van een kaagschuit. Hij belooft te betalen met ⅓ part contant en de rest op 2 jaren. Hij principaal verbindt hieraan de voorn. kaagschuit onder verband van waterrecht. Nr. 63 folio 29v. d.d Thonis Heijndricxz. schipper alhier als principaal, mitsgaders Jan Bastiaensz. werkmeester en Goossen Sijmonsz. olieslager als borgen, elk voor de helft, is schuldig aan Pieter Claesz. schipper de somme van f 337 carolus, spruitende uit de koop van de helft van een kromstevenschuit. Hij belooft te betalen met f 100 contant, op nog f 50 en de rest op f 50 per jaar. Hij verbindt hieraan de voorn. helft van de kromstevenschuit onder verband van waterrecht. Nr. 64 folio 30 d.d Maertgen Jacobsdr. huisvrouw van Jan Jansz. Poth zeevarende man met procuratie van haar man, de procuratie in dato , heeft getransporteerd aan Willem Gerritsz. lakenkoper ⅓ part van 2 kustingbrieven, haar aanbestorven door Jacob Jansz. Blijfhier haar vader, verleden voor schepenen alhier, de ene op , inhoudende f min hetgeen reeds betaald is, t.l.v. Pieter Arijensz. en de andere op , inhoudende f min hetgeen daarop reeds betaald is, t.l.v. Hendrick Jansz. Pansser. Willem Gerritsz. zal 3 jaar betalen f 62 en indien hij dit niet doet zal hij intrest betalen tegen de penning 14.

11 Nr. 65 folio 30v. d.d Willem Nieupoort notaris als geordonneerde curator over de desolate en nagelaten boedel van zaliger Harmen Jacobsz. heeft met advies van de heren van het gerecht verkocht aan Gerrit Thijsz. van Gelder, een huis en erf in de Boterstraat beneden de Kruisstraat, belend ten Z: Gerrit Back tingieter en ten N: Michiel Jansz. in de Paeu. Belast met een opstal van f per jaar, te ontvangen door het Gasthuis , de kerk 15 st. en de Kartuizers te Delft 17 st. Koopsom f carolus, te betalen met f 300 contant en de rest op f 80 per jaar. Penningborgen: Arent Bruijnsz. van der Dusse en Maerten Willemsz. schipper, elk voor de helft. Verkocht met willig decreet i.p.v. waarborg. Nr. 66 folio 31 d.d Jan Jacobsz. Cuijp zeevarende man burger alhier is schuldig aan Euwout Hubrechtsz. mede burger alhier, de somme van f ter zake van schuld en afgerekende penningen. Hij belooft te betalen uit zijn huur van de haringteelt uit de 1 reis. Nr. 67 folio 31v. d.d Arent Allertsz. van der Wielen secretaris van Wasselaer belooft Grietgen Geelants zijn moeder te onderhouden haar leven lang, in kost, kleding en lijfbehoeften. Voor deze onderhouding zal hij aan zich nemen alle goederen van zijn moeder. Hij stelt als zekerheid in handen van Gerrit Dircxz. van der Wolff een kustingbrief, inhoudende f 828, te betalen op termijnen van f 84 per jaar, sprekende t.l.v. Gerrit Lourisz. timmerman, verleden voor schepenen alhier op t.b.v. de comparant. Hieruit wordt door van der Wolff ontvangen de somme van f 66 per jaar voor het onderhoud. Na het overlijden van Grietgen Geelantsdr. zal de brief geretourneerd worden en zal hij comparant alle kleding, kleinodiën, goud en zilver, alleen genieten zonder dat daar iemand anders enige part of deel van ontvangt. Nr. 68 folio 32 d.d Maerten Verpelt tijkwerker is schuldig aan Jooris Pietersz. Schuijter de somme van f 80 carolus ter zake van huishuur over 1597 en Hij belooft te betalen bij vermaning en verzekert dit op zijn persoon en goederen. Nr. 69 folio 32v. d.d Jan Adriaensz. rentmeester van het Weeshuis van Rotterdam heeft verkocht aan Gerrit Willemsz. schoenmaker poorter van Schiedam, een huis en erf op de Dam, laatst bewoond door Claes Oloffsz., belend ten W: de weduwe van Cornelis Hendricxz. Keessa en ten O: Claes Jansz. Muijs kuiper, strekkende voor van de Dam tot aan Huijch Jansz. schipper. Koopsom f 600 carolus, te betalen met f 150 contant welke de koper op rente zal behouden tegen de penning 16 en de rest op f 30 per jaar. Vrij en niet belast. Waarborg de decreetbrief van het Hof van Holland in dato Penningborgen: Gerrit Andriesz. smid en Roeloff Gerritsz. zwaardveger, elk voor de helft. Nr. 70 folio 33 d.d Compareerden voor schout, burgemeesters en raden van Rotterdam, Maerten Arentsz. Kivith en Dominicus Jansz. weeshuismeesters van Rotterdam en hebben geconstitueerd Jan Adriaensz. rentmeester van het Weeshuis van Rotterdam om vanwege het Weeshuis te transporteren te Schiedam aan Gerrit Willemsz. schoenmaker wonende Schiedam, een huis en erf toebehoord hebbende Claes Olofsz. schoenmaker, staande op de Dam en het Weeshuis daarvan te onteigenen, mits Gerrit Willemsz. zal verlijden een schuldbrief van f 600 t.p.v. het Weeshuis. Nr. 71 folio 33v. d.d Engel Goversdr. weduwe Lenert Florisz. geassisteerd met Dominicus Doessen haar gekozen voogd is schuldig aan de Diaconie van de kerk alhier de somme van f 18 carolus, spruitende ter zake van geleende penningen. Zij belooft te betalen wanneer haar huisje op de Schie verkocht en ten gelde gemaakt zal zijn en verzekert dit op het voorn. huisje, belend ten O: Dirck Huijgensz. en ten W: Thijs Arijensz. landman. Nr. 72 folio 33v. d.d Jan Lenertsz. bootgezel burger alhier heeft verkocht aan Cornelis Florisz. Lants mede bootgezel en burger alhier, een half huis en erf voor de Raam, belend ten W: Thonis Jansz. en ten N: Jan Jansz. huistimmerman. Koopsom f 570 carolus, te betalen met f 42 contant en de rest op f 20 per Jaar. Belast het halve huis en erf met f per jaar, te ontvangen door de kerk. De middenmuur, zijnde de scheidingsmuur tussen dit huis en het huis van Thonis Jansz. dient half om half onderhouden te worden. De heining aan de westzijde van de plaats achter het huis van de koper dient eveneens door de koper en Thonis Jansz. half om half onderhouden te worden evenals de heining aan de oostzijde. De plaats is strekkende lijnrecht tot de sloot toe. Kanttekening: De penningbrief is gecasseerd en voldaan met het verlijden van een kustingbrief, inhoudende f 458 gedateerd door Pieter Engebrechtsz. bootgezel aan wie Cornelis Florisz. Lants het halve huis wederom verkocht heeft.

O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R G I F T B O E K

O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R G I F T B O E K O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R 3 3 0 G I F T B O E K A K T E N V A N T R A N S P O R T V A N O N R O E R E N D E Z A K E N E T C. 3 1-0 3-1 5 9

Nadere informatie

O U D A D M I N I S T R A T I E F A R C H I E F S C H I E D A M W E E S K A M E R I N V E N T A R I S N U M M E R 1 6 1 5

O U D A D M I N I S T R A T I E F A R C H I E F S C H I E D A M W E E S K A M E R I N V E N T A R I S N U M M E R 1 6 1 5 O U D A D M I N I S T R A T I E F A R C H I E F S C H I E D A M W E E S K A M E R I N V E N T A R I S N U M M E R 1 6 1 5 1 5 0 8 1 6 2 7 t / m 2 8 1 2-1 6 4 5 B E W E R K I N G D O O R A N T H O N I U

Nadere informatie

OUD RECHTELIJK ARCHIEF SCHIEDAM INVENTARISNUMMER 335 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC. 30-01 - 1615 t/m 06-05 - 1618 416 FOLIO S

OUD RECHTELIJK ARCHIEF SCHIEDAM INVENTARISNUMMER 335 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC. 30-01 - 1615 t/m 06-05 - 1618 416 FOLIO S OUD RECHTELIJK ARCHIEF SCHIEDAM INVENTARISNUMMER 335 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC. 30-01 - 1615 t/m 06-05 - 1618 416 FOLIO S BEWERKING DOOR HENK VAN DER WAAG TE SPIJKENISSE 1 30-01-1615.

Nadere informatie

O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R 6 0 2 R E G I S T E R V A N A K T E N V A N

O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R 6 0 2 R E G I S T E R V A N A K T E N V A N O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R 6 0 2 R E G I S T E R V A N A K T E N V A N M A C H T I G I N G E N P R O T E S T A T I E N 1 1-0 6-1 6 1 1 t / m

Nadere informatie

O U D A D M I N I S T R A T I E F A R C H I E F S C H I E D A M W E E S K A M E R INVENTARISNUMMER 1 6 3 1 1 JUNI 1593 T / M 23 DECEMBER 1624

O U D A D M I N I S T R A T I E F A R C H I E F S C H I E D A M W E E S K A M E R INVENTARISNUMMER 1 6 3 1 1 JUNI 1593 T / M 23 DECEMBER 1624 O U D A D M I N I S T R A T I E F A R C H I E F S C H I E D A M W E E S K A M E R INVENTARISNUMMER 1 6 3 1 1 JUNI 1593 T / M 23 DECEMBER 1624 B E W E R K I N G D O O R H. J. V A N D E R W A A G S P I J

Nadere informatie

O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R G I F T B O E K

O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R G I F T B O E K O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R 3 3 2 G I F T B O E K A K T E N V A N T R A N S P O R T V A N O N R O E R E N D E Z A K E N E T C. 2 2-0 4-1 6 0

Nadere informatie

O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R 6 0 3 R E G I S T E R V A N A K T E N V A N

O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R 6 0 3 R E G I S T E R V A N A K T E N V A N O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R 6 0 3 R E G I S T E R V A N A K T E N V A N M A C H T I G I N G E N P R O T E S T A T I E N 2 6-01 - 1 6 2 4 t /

Nadere informatie

O U D A D M I N I S T R A T I E F A R C H I E F S C H I E D A M W E E S K A M E R INVENTARISNUMMER 1 6 3 2 6 JANUARI 1625 T / M 7 JANUARI 1650

O U D A D M I N I S T R A T I E F A R C H I E F S C H I E D A M W E E S K A M E R INVENTARISNUMMER 1 6 3 2 6 JANUARI 1625 T / M 7 JANUARI 1650 O U D A D M I N I S T R A T I E F A R C H I E F S C H I E D A M W E E S K A M E R INVENTARISNUMMER 1 6 3 2 6 JANUARI 1625 T / M 7 JANUARI 1650 B E W E R K I N G D O O R H. J. V A N D E R W A A G S P I

Nadere informatie

O U D R E C H T E R L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R 340 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC.

O U D R E C H T E R L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R 340 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC. O U D R E C H T E R L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R 340 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC. 04-08-1635 t/m 30-12-1639 353 FOLIO S BEWERKING DOOR

Nadere informatie

O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R G I F T B O E K

O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R G I F T B O E K O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R 3 3 4 G I F T B O E K A K T E N V A N T R A N S P O R T V A N O N R O E R E N D E Z A K E N E T C. 1 6-0 9-1 6 1

Nadere informatie

O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R 6 0 5 R E G I S T E R V A N A K T E N V A N

O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R 6 0 5 R E G I S T E R V A N A K T E N V A N O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R 6 0 5 R E G I S T E R V A N A K T E N V A N M A C H T I G I N G E N P R O T E S T A T I E N 1 4 0 9 1 5 9 4 t / m

Nadere informatie

R E C H T E L I J K A R C H I E F K E T H E L E N S P A L A N D I N V E N T A R I S N U M M E R 9 3

R E C H T E L I J K A R C H I E F K E T H E L E N S P A L A N D I N V E N T A R I S N U M M E R 9 3 R E C H T E L I J K A R C H I E F K E T H E L E N S P A L A N D I N V E N T A R I S N U M M E R 9 3 P R O T O C O L L E N V A N V O O R S C H O U T E N S C H E P E N E N V E R L E D E N A K T E N V A N

Nadere informatie

O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R G I F T B O E K

O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R G I F T B O E K O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R 3 2 8 G I F T B O E K A K T E N V A N T R A N S P O R T V A N O N R O E R E N D E Z A K E N E T C. 0 4-0 1-1 5 7

Nadere informatie

OUD RECHTELIJK ARCHIEF SCHIEDAM INVENTARISNUMMER 336 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC. 10-05- 1618 t/m 27-10 - 1621 2 8 3 FOLIO S

OUD RECHTELIJK ARCHIEF SCHIEDAM INVENTARISNUMMER 336 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC. 10-05- 1618 t/m 27-10 - 1621 2 8 3 FOLIO S OUD RECHTELIJK ARCHIEF SCHIEDAM INVENTARISNUMMER 336 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC 10-05- 1618 t/m 27-10 - 1621 2 8 3 FOLIO S BEWERKING DOOR HENK VAN DER WAAG TE SPIJKENISSE 1 1.

Nadere informatie

OUD RECHTERLIJK ARCHIEF SCHIEDAM INVENTARISNUMMER 341 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC. 13-01 - 1640 t/m 22-12- 1643

OUD RECHTERLIJK ARCHIEF SCHIEDAM INVENTARISNUMMER 341 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC. 13-01 - 1640 t/m 22-12- 1643 OUD RECHTERLIJK ARCHIEF SCHIEDAM INVENTARISNUMMER 341 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC 13-01 - 1640 t/m 22-12- 1643 3 8 2 FOLIO`S BEWERKING DOOR HENK VAN DER WAAG TE SPIJKENISSE 1

Nadere informatie

O U D A D M I N I S T R A T I E F A R C H I E F S C H I E D A M W E E S K A M E R I N V E N T A R I S N U M M E R

O U D A D M I N I S T R A T I E F A R C H I E F S C H I E D A M W E E S K A M E R I N V E N T A R I S N U M M E R O U D A D M I N I S T R A T I E F A R C H I E F S C H I E D A M W E E S K A M E R I N V E N T A R I S N U M M E R 1 6 3 2 0 6-0 1-1 6 2 5 t / m 1 7-0 1-1 6 5 0 3 3 D U B B E L E F O L I O S R E G I S T

Nadere informatie

R E C H T E L I J K A R C H I E F K E T H E L E N S P A L A N D I N V E N T A R I S N U M M E R 9 2

R E C H T E L I J K A R C H I E F K E T H E L E N S P A L A N D I N V E N T A R I S N U M M E R 9 2 R E C H T E L I J K A R C H I E F K E T H E L E N S P A L A N D I N V E N T A R I S N U M M E R 9 2 P R O T H O C O L L E N V O O R S C H O U T E N S C H E P E N E N V E R L E D E N A K T E N V A N T R

Nadere informatie

O U D A D M I N I S T R A T I E F A R C H I E F S C H I E D A M W E E S K A M E R I N V E N T A R I S N U M M E R

O U D A D M I N I S T R A T I E F A R C H I E F S C H I E D A M W E E S K A M E R I N V E N T A R I S N U M M E R O U D A D M I N I S T R A T I E F A R C H I E F S C H I E D A M W E E S K A M E R I N V E N T A R I S N U M M E R 1 6 1 4 1 7 0 1 1 6 0 0 t / m 2 3 0 6 1 6 1 4 B E W E R K I N G D O O R A N T H O N I U

Nadere informatie

30-09-1624 31-12-1646

30-09-1624 31-12-1646 W E E S K A M E R INVENTARISNUMMER 1 6 1 9 30-09-1624 31-12-1646 B E W E R K I N G D O O R H. J. V A N D E R W A A G S P I J K E N I S S E 2004 1 2 De bewerker heeft getracht zoveel mogelijk een zelfde

Nadere informatie

R E C H T E L I J K A R C H I E F K E T H E L E N S P A L A N D I N V E N T A R I S N U M M E R 9 1

R E C H T E L I J K A R C H I E F K E T H E L E N S P A L A N D I N V E N T A R I S N U M M E R 9 1 R E C H T E L I J K A R C H I E F K E T H E L E N S P A L A N D I N V E N T A R I S N U M M E R 9 1 P R O T H O C O L L E N V O O R S C H O U T E N S C H E P E N E N V E R L E D E N A K T E N V A N T R

Nadere informatie

OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN SCHIEDAM NO. 347.

OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN SCHIEDAM NO. 347. OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN SCHIEDAM NO. 347. NADERE TOEGANG 89 1. 02-04-1667. Sebastiaen Pesser van Velsen raad en vroedschap mitsgaders regent van de Magistraat armen kamer als hiertoe door zijn confraters

Nadere informatie

OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN SCHIEDAM

OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN SCHIEDAM OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN SCHIEDAM NO 345. NADERE TOEGANG 87 1. 06-07-1659. Christiaen Pijnaecker raad dezer stad verkoopt Johan Hodenpijl mede raad alhier een huis en erf gelegen op de Dam, belend O

Nadere informatie

O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R 3 2 9 G I F T B O E K

O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R 3 2 9 G I F T B O E K O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R 3 2 9 G I F T B O E K A K T E N V A N T R A N S P O R T V A N O N R O E R E N D E Z A K E N E T C. 0 7 0 6 1 5 8

Nadere informatie

S T A D S T R O U W S C H I E D A M (O N D E R T R O U W) I N V E N T A R I S N U M M E R t / m

S T A D S T R O U W S C H I E D A M (O N D E R T R O U W) I N V E N T A R I S N U M M E R t / m S T A D S T R O U W S C H I E D A M (O N D E R T R O U W) I N V E N T A R I S N U M M E R 7 1 1 1 5 7 6 t / m 1 5 9 0 B E W E R K T D O O R A N T H O N I U S V A N D E R T U I J N T E R H O O N 1 H E R

Nadere informatie

OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN SCHIEDAM. No. 349

OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN SCHIEDAM. No. 349 OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN SCHIEDAM No. 349 1 1. 11-05-1675. Adriaen Heckenhoeck gewezen herbergier in de Boodt verkoopt Jan Braem den Ouden een huis en erf gelegen aan de Markt binnen dezer stede, belend

Nadere informatie

R E C H T E L I J K A R C H I E F V A N H E T A M B A C H T K E T H E L E N S P A L A N D I N V E N T A R I S N U M M E R 1 7 2

R E C H T E L I J K A R C H I E F V A N H E T A M B A C H T K E T H E L E N S P A L A N D I N V E N T A R I S N U M M E R 1 7 2 R E C H T E L I J K A R C H I E F V A N H E T A M B A C H T K E T H E L E N S P A L A N D I N V E N T A R I S N U M M E R 1 7 2 P R O T O C O L L E N V A N S C H O U T E N S C H E P E N E N V A N S P A

Nadere informatie

O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R R E G I S T E R V A N A K T E N

O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R R E G I S T E R V A N A K T E N O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R 6 0 6 R E G I S T E R V A N A K T E N B U I T E N M A C H T I G I N G E N E N P R O T E S T A T I E N 2 8 0 6 1 6

Nadere informatie

OUD RECHTERLIJK ARCHIEF SCHIEDAM INVENTARISNUMMER 351 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC. 12-05 - 1683 t/m 21-07 -1688

OUD RECHTERLIJK ARCHIEF SCHIEDAM INVENTARISNUMMER 351 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC. 12-05 - 1683 t/m 21-07 -1688 OUD RECHTERLIJK ARCHIEF SCHIEDAM INVENTARISNUMMER 351 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC. 12-05 - 1683 t/m 21-07 -1688 2 6 4 FOLIO S BEWERKING DOOR HENK VAN DER WAAG TE SPIJKENISSE 1

Nadere informatie

Oudarchieven voor 1811 Nieuwerkerk a/d IJssel

Oudarchieven voor 1811 Nieuwerkerk a/d IJssel Oudarchieven voor 1811 Nieuwerkerk a/d IJssel Bevat samenvattingen uit akten in Rechterlijke, notariele en weeskamer archieven. De transcripties staan in afzonderlijke documenten. Recht. Arch. N ad IJ

Nadere informatie

NT00067_42. Nadere Toegang op inv.nr 42. uit het archief van het. Stadsgerecht Wijk bij Duurstede, 1546-1811, (67) H.J. Postema

NT00067_42. Nadere Toegang op inv.nr 42. uit het archief van het. Stadsgerecht Wijk bij Duurstede, 1546-1811, (67) H.J. Postema NT00067_42 Nadere Toegang op inv.nr 42 uit het archief van het Stadsgerecht Wijk bij Duurstede, 1546-1811, (67) H.J. Postema Januari 2015 Inleiding In dit document zijn regesten opgenomen van de oudste

Nadere informatie

O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F V L A A R D I N G E N I N V E N T A R I S N U M M E R R E G I S T E R V A N A K T E N V A N C A U T I E

O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F V L A A R D I N G E N I N V E N T A R I S N U M M E R R E G I S T E R V A N A K T E N V A N C A U T I E O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F V L A A R D I N G E N I N V E N T A R I S N U M M E R 1 5 3 R E G I S T E R V A N A K T E N V A N C A U T I E 1 9 0 8 1 6 4 8 t / m 2 6 0 6 1 6 5 8 1 7 F O L I O

Nadere informatie

6. Fragmenten. 6.1 Cornelis: Nieuwkoops fragment (ca. 1550) I. Cornelis, tr. waarsch. Emmetgen? / Geertgen?...

6. Fragmenten. 6.1 Cornelis: Nieuwkoops fragment (ca. 1550) I. Cornelis, tr. waarsch. Emmetgen? / Geertgen?... 6. Fragmenten 6.1 Cornelis: Nieuwkoops fragment (ca. 1550) I. Cornelis, tr. waarsch. Emmetgen? / Geertgen?... 1. Jan Cornelisz, volgt IIa. 2. Elbert Cornelisz, volgt IIb. 3. Geertgen Cornelisz, overl.

Nadere informatie

R E C H T E L I J K A R C H I E F K E T H E L I N V E N T A R I S N U M M E R 8 3 D I N G B O E K t / m

R E C H T E L I J K A R C H I E F K E T H E L I N V E N T A R I S N U M M E R 8 3 D I N G B O E K t / m R E C H T E L I J K A R C H I E F K E T H E L E N S P A L A N D I N V E N T A R I S N U M M E R 8 3 D I N G B O E K 2 0-0 4-1 5 8 4 t / m 1 2-0 6-1 6 0 2 1 9 2 D U B B E L E F O L I O S G E D E E L T E

Nadere informatie

O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R R E G I S T E R V A N A K T E N V A N

O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R R E G I S T E R V A N A K T E N V A N O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R 6 0 1 R E G I S T E R V A N A K T E N V A N M A C H T I G I N G E N E N P R O T E S T A T I E N 04-04 - 1 5 9 1 t

Nadere informatie

O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R 6 0 0 R E G I S T E R V A N A K T E N V A N

O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R 6 0 0 R E G I S T E R V A N A K T E N V A N O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R 6 0 0 R E G I S T E R V A N A K T E N V A N M A C H T I G I N G E N P R O T E S T A T I E N 1 3-0 4-1 5 8 5 t / m

Nadere informatie

N O T A R I Ë L E A R C H I E V E N Z U I D H O L L A N D V O O R I N V E N T A R I S N U M M E R d. d.

N O T A R I Ë L E A R C H I E V E N Z U I D H O L L A N D V O O R I N V E N T A R I S N U M M E R d. d. N O T A R I Ë L E A R C H I E V E N Z U I D H O L L A N D V O O R 1 8 4 3 I N V E N T A R I S N U M M E R 6 1 6 5 d. d. 1 6 7 3-1 6 8 0 N A A L D W I J K N O T A R I S A R E N T V A N S W E T H B E W E

Nadere informatie

O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R 6 0 8 R E G I S T E R V A N A K T E N V A N

O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R 6 0 8 R E G I S T E R V A N A K T E N V A N O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R 6 0 8 R E G I S T E R V A N A K T E N V A N B U I T E N M A C H T I N G E N P R O T E S T A T I E N 1 2 0 1 1 6 3

Nadere informatie

OUD RECHTELIJK ARCHIEF SCHIEDAM INVENTARISNUMMER 354 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC. 12-04 - 1698 t/m 28-09 - 1701

OUD RECHTELIJK ARCHIEF SCHIEDAM INVENTARISNUMMER 354 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC. 12-04 - 1698 t/m 28-09 - 1701 OUD RECHTELIJK ARCHIEF SCHIEDAM INVENTARISNUMMER 354 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC. 12-04 - 1698 t/m 28-09 - 1701 2 1 0 FOLIO S BEWERKING DOOR HENK VAN DER WAAG TE SPIJKENISSE 1

Nadere informatie

OUD RECHTELIJK ARCHIEF SCHIEDAM INVENTARISNUMMER 353 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC. 08-05 - 1694 T/M 30-03 - 1698

OUD RECHTELIJK ARCHIEF SCHIEDAM INVENTARISNUMMER 353 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC. 08-05 - 1694 T/M 30-03 - 1698 OUD RECHTELIJK ARCHIEF SCHIEDAM INVENTARISNUMMER 353 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC. 08-05 - 1694 T/M 30-03 - 1698 1 9 5 FOLIO`S BEWERKING DOOR HENK VAN DER WAAG SPIJKENISSE 1 2

Nadere informatie

R E C H T E L I J K A R C H I E F K E T H E L E N S P A L A N D I N V E N T A R I S N U M M E R B O E D E L I N V E N T A R I S S E N

R E C H T E L I J K A R C H I E F K E T H E L E N S P A L A N D I N V E N T A R I S N U M M E R B O E D E L I N V E N T A R I S S E N R E C H T E L I J K A R C H I E F K E T H E L E N S P A L A N D I N V E N T A R I S N U M M E R 1 3 2 B O E D E L I N V E N T A R I S S E N 2 6 4 D U B B E L E F O L I O S 1 0-1 1-1 6 0 2 t / m 1 6-0 4-1

Nadere informatie

OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN SCHIEDAM Gifteboek, inv.nr. 342 ( )

OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN SCHIEDAM Gifteboek, inv.nr. 342 ( ) OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN SCHIEDAM Gifteboek, inv.nr. 342 (1644-1647) door H.J. van der Waag 1. 02-01-1644. Mathijs Michielsz. van Hillegontsberch verkoopt Arijen Mathijsz. zijn zoon een huis en erf

Nadere informatie

K O H I E R V A N H E T H O O F D G E L D A N N O K W A R T I E R S C H I E D A M O U D A R C H I E F S C H I E D A M

K O H I E R V A N H E T H O O F D G E L D A N N O K W A R T I E R S C H I E D A M O U D A R C H I E F S C H I E D A M K O H I E R V A N H E T H O O F D G E L D A N N O 1 6 2 2 K W A R T I E R S C H I E D A M O U D A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R 1 4 4 2 Toelichting. Het Hoofdgeld is een belasting,

Nadere informatie

R E C H T E L I J K A R C H I E F V A N A M B A C H T K E T H E L E N S P A L A N D I N V E N T A R I S N U M M E R 8 8

R E C H T E L I J K A R C H I E F V A N A M B A C H T K E T H E L E N S P A L A N D I N V E N T A R I S N U M M E R 8 8 R E C H T E L I J K A R C H I E F V A N A M B A C H T K E T H E L E N S P A L A N D I N V E N T A R I S N U M M E R 8 8 B I J L A G E N B I J D E D I N G B O E K E N 1 2-0 2-1 6 4 9 t / m 0 7-0 7-1 7 2

Nadere informatie

Vb - 1. (1) AELTGEN ARIJENS OLIJSLAGER, dr. van Arijen Pietersz Olijslager, [overl. voor 31.3.1639]

Vb - 1. (1) AELTGEN ARIJENS OLIJSLAGER, dr. van Arijen Pietersz Olijslager, [overl. voor 31.3.1639] Vb - 1 JAN WILLEMSZ VAN OVERRIJT/VAN RIJT, geb. ca. 1595, zn. van Willem Vranckenz van Rijt en Claesgen Gerritsdr (zie IVa), bouwman bij de Kapel onder Zouteveen, schepen te Zouteveen, begr. Vlaardingen

Nadere informatie

R E C H T E L I J K A R C H I E F Z O U T E V E E N I N V E N T A R I S N U M M E R 1 8 G I F T B O E K t / m

R E C H T E L I J K A R C H I E F Z O U T E V E E N I N V E N T A R I S N U M M E R 1 8 G I F T B O E K t / m R E C H T E L I J K A R C H I E F Z O U T E V E E N I N V E N T A R I S N U M M E R 1 8 G I F T B O E K 0 2 1 1 1 6 2 8 t / m 0 5 0 7 1 6 4 8 1 2 3 D U B B E L E F O L I O S B E W E R K I N G D O O R A

Nadere informatie

O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R R E G I S T E R V A N A K T E N V A N

O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R R E G I S T E R V A N A K T E N V A N O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R 6 0 7 R E G I S T E R V A N A K T E N V A N B U I T E N M A C H T I G I N G E N P R O T E S T A T I E N 1 0-0 1-1

Nadere informatie

OUD RECHTELIJK ARCHIEF SCHIEDAM. INVENTARISNUMMER 386 (ged.) MINUUT GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC.

OUD RECHTELIJK ARCHIEF SCHIEDAM. INVENTARISNUMMER 386 (ged.) MINUUT GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC. OUD RECHTELIJK ARCHIEF SCHIEDAM INVENTARISNUMMER 386 (ged.) MINUUT GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC. 02-05 - 1705 t/m 02-01 - 1708 1 0 5 FOLIO S BEWERKING DOOR HENK VAN DER WAAG TE

Nadere informatie

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF VAN SCHIEDAM

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF VAN SCHIEDAM OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF VAN SCHIEDAM NO. 343. 22-06-1647-22-12-1654 1 1. 22-06-1647. Hendrick van der Heijme brouwer in de brouwerij van de Witte Leeuw binnen dezer stede borg voor Pieter Angillisz. pachter

Nadere informatie

R E C H T E L I J K A R C H I E F V A N H E T A M B A C H T K E T H E L E N S P A L A N D I N V E N T A R I S N U M M E R 8 5 D I N G B O E K

R E C H T E L I J K A R C H I E F V A N H E T A M B A C H T K E T H E L E N S P A L A N D I N V E N T A R I S N U M M E R 8 5 D I N G B O E K R E C H T E L I J K A R C H I E F V A N H E T A M B A C H T K E T H E L E N S P A L A N D I N V E N T A R I S N U M M E R 8 5 D I N G B O E K 2 3-0 3-1 6 5 2 t / m 1 2-0 3-1 6 8 7 1 4 2 D U B B E L E F

Nadere informatie

R E C H T E L I J K A R C H I E F Z O U T E V E E N I N V E N T A R I S N U M M E R 1 9 G I F T B O E K t / m

R E C H T E L I J K A R C H I E F Z O U T E V E E N I N V E N T A R I S N U M M E R 1 9 G I F T B O E K t / m R E C H T E L I J K A R C H I E F Z O U T E V E E N I N V E N T A R I S N U M M E R 1 9 G I F T B O E K 2 6-6 - 1 6 4 8 t / m 1 1-6- 1 6 9 3 1 9 2 D U B B E L E F O L I O S B E W E R K I N G D O O R A

Nadere informatie

S T A D S T R O U W (O N D E R T R O U W) I N V E N T A R I S N U M M E R K E R K E L I J K t / m

S T A D S T R O U W (O N D E R T R O U W) I N V E N T A R I S N U M M E R K E R K E L I J K t / m S T A D S T R O U W (O N D E R T R O U W) I N V E N T A R I S N U M M E R 7 1 2 K E R K E L I J K 1 6 1 0 t / m 1 6 3 1 S T A D H U I S 1 6 1 0 t / m 1 6 3 0 B E W E R K T D O O R A N T H O N I U S V A

Nadere informatie

Boedelpapieren Overschie

Boedelpapieren Overschie Boedelpapieren Overschie 1647 1679 (GA Rotterdam Ambacht Overschie inv. 437) Teun van der Vorm (versie 1.0 d.d. 14-4-2010) Inleiding In het Gemeentearchief Rotterdam bevinden zich in het archief Ambacht

Nadere informatie

E E R S T E D U B B E L E 1 0 0 0 P E N N I N G A N N O 1 6 2 2 R E K E N I N G V A N D E O N T V A N G E R D O E N J O R I S Z.

E E R S T E D U B B E L E 1 0 0 0 P E N N I N G A N N O 1 6 2 2 R E K E N I N G V A N D E O N T V A N G E R D O E N J O R I S Z. E E R S T E D U B B E L E 1 0 0 0 P E N N I N G A N N O 1 6 2 2 R E K E N I N G V A N D E O N T V A N G E R D O E N J O R I S Z. B E I J S S E N O U D A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S

Nadere informatie

Nummer Toegang: 857 Plaatsingslijst van stukken afkomstig van de eigenaren van de Hofwoning te 't Woudt,

Nummer Toegang: 857 Plaatsingslijst van stukken afkomstig van de eigenaren van de Hofwoning te 't Woudt, Nummer Toegang: 857 Plaatsingslijst van stukken afkomstig van de eigenaren van de Hofwoning te 't Woudt, 1672-1977 Archief Delft 857 Hofwoning te 't Woudt 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave BESCHRIJVING

Nadere informatie

Oudarchieven voor 1811 Groot Ammers

Oudarchieven voor 1811 Groot Ammers Oudarchieven voor 1811 Groot Ammers Vroeger werd Groot Ammers veelal aangeduid met de kernen waaruit dit was opgebouwd, namelijk Ammers Graveland, Ammers Achterland en Peulwijk Bevat samenvattingen uit

Nadere informatie

VIb - 1. TRIJNTJE JASPERSDR VAN VELDEN, weduwe van Pieter Philipsz Pijnaker, begr. Vlaardingen juli 1678

VIb - 1. TRIJNTJE JASPERSDR VAN VELDEN, weduwe van Pieter Philipsz Pijnaker, begr. Vlaardingen juli 1678 VIb - 1 JAN JANSZ VAN RIJT, zn. van Jan Willemsz van Rijt en Grietje Jans van Alphen (zie Vb), bouwman in de Broekpolder in Vlaardingerambacht, leenman aldaar, molenmeester aldaar, begr. Vlaardingen jan.

Nadere informatie

De oudste generaties Stoel in Dordrecht

De oudste generaties Stoel in Dordrecht De oudste generaties Stoel in Dordrecht In het Regionaal Archief Dordrecht bevindt zich onder Toegang 116 (Collectie van familiepapieren en genealogische aantekeningen), Inventarisnummer 763 een dossier

Nadere informatie

O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R 6 0 4 R E G I S T E R V A N A K T E N

O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R 6 0 4 R E G I S T E R V A N A K T E N O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R 6 0 4 R E G I S T E R V A N A K T E N M A C H T I G I N G E N P R O T E S T A T I E N 0 6-0 9-1 6 5 5 t / m 0 3-0

Nadere informatie

Weesboek Zevenhuizen

Weesboek Zevenhuizen Weesboek Zevenhuizen 1607 1620 (SAHM Weeskamer Zevenhuizen inv. 2) Teun van der Vorm (versie 1.0 d.d. 22-2-2011) 1 Inleiding In het Streekarchief Hollands Midden bevinden zich een aantal weesboeken van

Nadere informatie

R E C H T E L I J K A R C H I E F W A T E R I N G E N W E E S K A M E R I N V E N T A R I S N U M M E R 9 B O E D E L I N V E N T A R I S S E N

R E C H T E L I J K A R C H I E F W A T E R I N G E N W E E S K A M E R I N V E N T A R I S N U M M E R 9 B O E D E L I N V E N T A R I S S E N R E C H T E L I J K A R C H I E F W A T E R I N G E N W E E S K A M E R I N V E N T A R I S N U M M E R 9 B O E D E L I N V E N T A R I S S E N 1 6 4 8 1 6 6 5 E N 1 6 9 3 1 7 2 9 1 O M S L A G, 7 D E

Nadere informatie

O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R C E R T I F I C A T I E B O E K

O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R C E R T I F I C A T I E B O E K O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R 5 7 3 C E R T I F I C A T I E B O E K B E V A T V E R K L A R I N G E N A F G E L E G D O F G E R E C O L L E E R

Nadere informatie

OUD RECHTELIJK ARCHIEF SCHIEDAM INVENTARISNUMMER 361 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC. 04-05 - 1729 t/m 25-04 1733 3 3 2 FOLIO S

OUD RECHTELIJK ARCHIEF SCHIEDAM INVENTARISNUMMER 361 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC. 04-05 - 1729 t/m 25-04 1733 3 3 2 FOLIO S OUD RECHTELIJK ARCHIEF SCHIEDAM INVENTARISNUMMER 361 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC. 04-05 - 1729 t/m 25-04 1733 3 3 2 FOLIO S BEWERKING DOOR HENK VAN DER WAAG TE SPIJKENISSE 1 1.

Nadere informatie

Historie pand Westkaai

Historie pand Westkaai Historie pand Westkaai Boven de voordeur van het pand van Restaurant Westkaai (Westhavenkade 9 10) staat de volgende spreuk te lezen: Laat winden waaien en stormen loeien. En iedereen zich met zichzelf

Nadere informatie

O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R C E R T I F I C A T I E B O E K

O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R C E R T I F I C A T I E B O E K O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R 5 7 2 C E R T I F I C A T I E B O E K B E V A T V E R K L A R I N G E N A F G E L E G D O F G E R E C O L L E E R

Nadere informatie

Nummer Toegang: 467 Plaatsingslijst van het archief van de familie van der dussen (1322)

Nummer Toegang: 467 Plaatsingslijst van het archief van de familie van der dussen (1322) Nummer Toegang: 467 Plaatsingslijst van het archief van de familie van der dussen (1322)1570-1777 Archief Delft 467 Familie Van der Dussen 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave BESCHRIJVING VAN HET

Nadere informatie

A R C H I E F V A N H E T G E R E C H T V A N N I E U W M A T H E N E S S E I N V E N T A R I S N U M M E R

A R C H I E F V A N H E T G E R E C H T V A N N I E U W M A T H E N E S S E I N V E N T A R I S N U M M E R A R C H I E F V A N H E T G E R E C H T V A N N I E U W M A T H E N E S S E I N V E N T A R I S N U M M E R 1 0 8 7 P R O T O C O L L E N V A N O P D R A C H T E N 2 0-0 1-1 5 9 8 t / m 1 3-0 1-1 7 7 6

Nadere informatie

W E E S K A M E R Z O E T E R W O U D E I N V E N T A R I S N U M M E R 2 K W I T A N T I E S V A N U I T G E K E E R D E W E E S G E L D E N,

W E E S K A M E R Z O E T E R W O U D E I N V E N T A R I S N U M M E R 2 K W I T A N T I E S V A N U I T G E K E E R D E W E E S G E L D E N, W E E S K A M E R Z O E T E R W O U D E I N V E N T A R I S N U M M E R 2 K W I T A N T I E S V A N U I T G E K E E R D E W E E S G E L D E N, A K T E N V A N U I T S L U I T I N G E N E N A A N V A A

Nadere informatie

Nadere Toegang op inv.nr 44

Nadere Toegang op inv.nr 44 NT00067_44 Nadere Toegang op inv.nr 44 uit het archief van het Stadsgerecht Wijk bij Duurstede, 1546-1811, (67) H.J. Postema Juli 2015 Inleiding Dit document bevat regesten op de transportakten en akten

Nadere informatie

ZEVENHUIZEN Index op de transportakten en schuldbrieven 1603-1636 (hiaten)

ZEVENHUIZEN Index op de transportakten en schuldbrieven 1603-1636 (hiaten) ZEVENHUIZEN Index op de transportakten en schuldbrieven 1603-1636 (hiaten) Bron: RA Zevenhuizen inv.nrs. 45, 46 en 53 Samengesteld door: J. Heemskerk (1995). inv.nr. naam bladzijde + datering 45 Aergi(n)s,

Nadere informatie

Nummer Toegang: 446 Inventaris van het archief van het leprooshuis

Nummer Toegang: 446 Inventaris van het archief van het leprooshuis Nummer Toegang: 446 Inventaris van het archief van het leprooshuis 1356-1613 Archief Delft 446 Leprooshuis 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave BESCHRIJVING VAN HET ARCHIEF...5 BESCHRIJVING VAN DE

Nadere informatie

Met Maria Catharina Petronella Vroegh naar Lisse, Seghwaert en Voorborch

Met Maria Catharina Petronella Vroegh naar Lisse, Seghwaert en Voorborch een genealogieonline publicatie Met Maria Catharina Petronella Vroegh naar Lisse, Seghwaert en Voorborch door 30 november 2014 Met Maria Catharina Petronella Vroegh naar Lisse, Seghwaert en Voorborch Generatie

Nadere informatie

Protocol van transporten en schuldbrieven van Zandambacht

Protocol van transporten en schuldbrieven van Zandambacht Protocol van transporten en schuldbrieven van Zandambacht 1618 1633 (ora s Gravenzande en Zandambacht inv. 31) Teun van der Vorm (versie 1.0 d.d. 19-11-2011) Inleiding In het Historisch Archief Westland

Nadere informatie

WILLEM CORNELISZ VAN RIJT, zn. van Cornelis Vranckenz van Rijt en Trijntje Claesdr (zie IVb), begr. Naaldwijk 24.7.1636 (oud graf f 4) 1

WILLEM CORNELISZ VAN RIJT, zn. van Cornelis Vranckenz van Rijt en Trijntje Claesdr (zie IVb), begr. Naaldwijk 24.7.1636 (oud graf f 4) 1 Vf - 1 WILLEM CORNELISZ VAN RIJT, zn. van Cornelis Vranckenz van Rijt en Trijntje Claesdr (zie IVb), begr. Naaldwijk 24.7.1636 (oud graf f 4) 1 tr. ca. 25.1.1635 2 TRIJNTJE REIJERSDR VAN ADRICHEM de jonge,

Nadere informatie

Weeskamer s Gravenzande en Zandambacht

Weeskamer s Gravenzande en Zandambacht Weeskamer s Gravenzande en Zandambacht 1634 1685 (WK s Gravenzande en Zandambacht inv. 1) Teun van der Vorm (versie 1.0 d.d. 30-12-2011) Inleiding In het Historisch Archief Westland te Naaldwijk bevinden

Nadere informatie

Stadsgerecht Rhenen, 1461-1812 (66)

Stadsgerecht Rhenen, 1461-1812 (66) NT00066_171 Nadere Toegang op inv. nr 171 uit het archief van het Stadsgerecht Rhenen, 1461-1812 (66) H.J. Postema Oktober 2013 Inleiding Het gerechtsarchief van Rhenen bevat een groot aantal inventarisnummers

Nadere informatie

OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN SCHIEDAM NO 344.

OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN SCHIEDAM NO 344. OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN SCHIEDAM NO 344. 1 NADERE TOEGANG 86 1. 02-01-1655. Pietertgen Ariensdr. weduwe Michiel Cuijp wonende binnen dezer stede schuldig aan Dirck van der Mast, te lossen met 25 gld

Nadere informatie

Transporten en schuldbrieven van Charlois

Transporten en schuldbrieven van Charlois Transporten en schuldbrieven van Charlois 1648 1657 (GA Rotterdam ora Charlois inv. 16) Teun van der Vorm (versie 1.0 d.d. 28-7-2013) Inleiding In het Gemeentearchief Rotterdam bevinden zich in het archief

Nadere informatie

Hoofdgeld De Lier (1622. (OA De Lier, inv. nr. 68) Bewerkt door: J. Heemskerk

Hoofdgeld De Lier (1622. (OA De Lier, inv. nr. 68) Bewerkt door: J. Heemskerk Hoofdgeld De Lier (1622 (OA De Lier, inv. nr. 68) Bewerkt door: J. Heemskerk Voorburg, 24 juni 1985 Gedigitaliseerd: Zoetermeer, 7 november 2011 -2- Inhoud: Transscriptie... 3 7 Index op achternaam...

Nadere informatie

O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R 1 7 8. 0 8 0 8 1 5 5 1 t / m 2 8 0 9 1 5 5 1

O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R 1 7 8. 0 8 0 8 1 5 5 1 t / m 2 8 0 9 1 5 5 1 O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R 1 7 8 0 8 0 8 1 5 5 1 t / m 2 8 0 9 1 5 5 1 H O E W E L H E T J A A R T A L N I E T V E R M E L D S T A A T I S D

Nadere informatie

VIIi - 1. Zie resp. Oud notarieel archief Delft, inv. nr. 2533A, f. 12, inv. nr. 2595, f. 146 en inv. nr. 2856, f.

VIIi - 1. Zie resp. Oud notarieel archief Delft, inv. nr. 2533A, f. 12, inv. nr. 2595, f. 146 en inv. nr. 2856, f. VIIi - 1 Op 9.1.1721 maken Arij Claesz van Rijt, bouwman, en Annetje Hermansdr Berkel, wonende te Hof van Delft, hun testament op. Het betreft een testament op de langstlevende, waarbij deze wordt verplicht

Nadere informatie

Oudarchieven voor 1811 Gouda

Oudarchieven voor 1811 Gouda Oudarchieven voor 1811 Gouda Bevat samenvattingen uit akten in Rechterlijke, notariele en weeskamer archieven. De transcripties staan in afzonderlijke documenten. De gemarkeerde akten zijn akten die nog

Nadere informatie

Oud Archief Vlaardingen inv. 517 Stadstrouw Inleiding

Oud Archief Vlaardingen inv. 517 Stadstrouw Inleiding Oud Archief Vlaardingen inv. 517 Stadstrouw 1600-1680 Inleiding Dit protocol bevat trouwen voor het gerecht van Vlaardingen en voor het gerecht van Vlaardingerambacht. In welke van de twee plaatsen het

Nadere informatie

die sinds 1476 in de lijsten van renten voorkomt en op 10 maart 1477

die sinds 1476 in de lijsten van renten voorkomt en op 10 maart 1477 WESTLANDSE VALCKEN EN DE JACHT Onder bovenstaande titel is in "Liber amicorum Jhr. Mr. C.C. van Valkenburg", 's-gravenhage 1985, p. 464-470, een bijdrage van W. Wijnaendts van Resandt verschenen, handelend

Nadere informatie

NT00064_152. Nadere Toegang op inv. nr 152. uit het archief van de. Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) H.J. Postema

NT00064_152. Nadere Toegang op inv. nr 152. uit het archief van de. Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) H.J. Postema NT00064_152 Nadere Toegang op inv. nr 152 uit het archief van de Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) H.J. Postema Juni 2013 Inleiding In dit document zijn regesten van het volgende inventarisnummer betreffende

Nadere informatie

Transporten, schuldbrieven en kavelingen van Pijnacker (ora Pijnacker inv. 119)

Transporten, schuldbrieven en kavelingen van Pijnacker (ora Pijnacker inv. 119) Transporten, schuldbrieven en kavelingen van Pijnacker 1636-1646 (ora Pijnacker inv. 119) Bewerking door Teun van der Vorm, november 2006 Inleiding Deze bewerking bevat korte regesten van alle transporten,

Nadere informatie

O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R 5 7 4 C E R T I F I C A T I E B O E K

O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R 5 7 4 C E R T I F I C A T I E B O E K O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R 5 7 4 C E R T I F I C A T I E B O E K B E V A T V E R K L A R I N G E N A F G E L E G D O F G E R E C O L L E E R

Nadere informatie

ARIJEN JOOSTENZ VAN RIJT, jm van Kethel, zn. van Joost Vrankenz van Rijt en Machtelt Jansdr (zie IVc), bouwman te Zouteveen, begr. Kethel 27.9.

ARIJEN JOOSTENZ VAN RIJT, jm van Kethel, zn. van Joost Vrankenz van Rijt en Machtelt Jansdr (zie IVc), bouwman te Zouteveen, begr. Kethel 27.9. Vh - 1 ARIJEN JOOSTENZ VAN RIJT, jm van Kethel, zn. van Joost Vrankenz van Rijt en Machtelt Jansdr (zie IVc), bouwman te Zouteveen, begr. Kethel 27.9.1661 o.tr. Schiedam (Gerecht) 19.7.1634 MAERTJE CLAESDR

Nadere informatie

VIIj - 1. Op 29.5.1752 geeft Sr. Cornelis Bartholomeus van Buijtene mr. timmerman te Delft gift aan Aalbregt van Rijt en Cornelis Jansz Koot van

VIIj - 1. Op 29.5.1752 geeft Sr. Cornelis Bartholomeus van Buijtene mr. timmerman te Delft gift aan Aalbregt van Rijt en Cornelis Jansz Koot van VIIj - 1 Op 29.4.1729 koopt Aalbregt van Rijt - 1 morgen 422 roeden land in de Noord-Kethelpolder, grenzend aan oost de Poldervaart zuid Frank van der Burg west de Delfweg noord de kinderen en erfgenamen

Nadere informatie

Protocol van transporten en schuldbrieven van s Gravenzande

Protocol van transporten en schuldbrieven van s Gravenzande Protocol van transporten en schuldbrieven van s Gravenzande 1621 1639 (ora s Gravenzande en Zandambacht inv. 3) Teun van der Vorm (versie 1.0 d.d. 10-9-2011) Inleiding In het Historisch Archief Westland

Nadere informatie

STREEKARCHIEF WATERLAND OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN ILPENDAM

STREEKARCHIEF WATERLAND OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN ILPENDAM STREEKARCHIEF WATERLAND OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN ILPENDAM (Inventaris no: 3642) Wim Wijsman, Purmerend, februari 1998 Hier begint 't Protocol ende tegelijck oock de 1e rekeninge van de XXe en XLe penningen,

Nadere informatie

Berkhout (met De Leek), index verponding 1733

Berkhout (met De Leek), index verponding 1733 Berkhout (met De Leek), index verponding 1733 - gemaakt door Ineke Smit - Oorspronkelijke bron Archiefinstelling: Noord-Hollands Archief, Haarlem Archief: Kopieëncollectie A, Toegangsnummer 151.1 Inventarisnummer:

Nadere informatie

OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN SCHIEDAM

OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN SCHIEDAM OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN SCHIEDAM No. 346. 1 NADERE TOEGANG 88 1. 06-08-1663. Grietgen Jansdr. weduwe van Marcelis Jansz. schuldig aan Hugo van Bleijswijck burgemeester alhier een jaarlijkse losrente

Nadere informatie

Nadere Toegang op inv. nr 388

Nadere Toegang op inv. nr 388 NT00066_388 Nadere Toegang op inv. nr 388 uit het archief van het Stadsgerecht Rhenen, 1461-1812 (66) H.J. Postema Juni 2015 Inleiding Dit document bevat regesten op een katern met akten van transport,

Nadere informatie

Lijst van Ambachts- en neringslieden van Veenendaal 1615 Archief van het Veenraadschap der Gelderse en Rhenense veenen

Lijst van Ambachts- en neringslieden van Veenendaal 1615 Archief van het Veenraadschap der Gelderse en Rhenense veenen Lijst van Ambachts- en neringslieden van Veenendaal 1615 Archief van het Veenraadschap der Gelderse en Rhenense veenen Inventarisnummer 195 Gemeentearchief Veenendaal Transcriptie door: Elleke van Engelenburg

Nadere informatie

HISTORISCH KADASTER ALKMAAR (vs 4.0) oorsprong toponym Wognumsbuurt, Alkmaar

HISTORISCH KADASTER ALKMAAR (vs 4.0) oorsprong toponym Wognumsbuurt, Alkmaar HISTORISCH KADASTER ALKMAAR 1493-1910 (vs 4.0) oorsprong toponym Wognumsbuurt, Alkmaar Kad.E2 = VpC4-a DAT[1 585.02.1 5] BRON[RAA, ORA 311 fol.116v] Gerrit Allertsz alias Gerrit van Woggenum, wonend in

Nadere informatie

ZUID-WADDINXVEEN huwelijksregistraties in DTB 23 D trouwen voor schepenen

ZUID-WADDINXVEEN huwelijksregistraties in DTB 23 D trouwen voor schepenen ZUID-WADDINXVEEN huwelijksregistraties in DTB 23 D trouwen voor schepenen 1607-1627 8-4-1607 -- Daniel Jorisz x Geertgen Lenaerts ds. Dirk Thonnisz weigerde het huwelijk in te zegenen 11-2-1609 -- Willem

Nadere informatie

VIIc - 2. o.tr./tr. Berkel (Gerecht) 1/18.5.1739 (impost man f 15), scheiding van tafel en bed Berkel (Gerecht) 13.5.1761

VIIc - 2. o.tr./tr. Berkel (Gerecht) 1/18.5.1739 (impost man f 15), scheiding van tafel en bed Berkel (Gerecht) 13.5.1761 VIIc - 1 Na het overlijden van Annetje Arensdr Ham op 2.6.1762 te Berkel en Rodenrijs zijn Arij en Willem van Rijt en Geertje Cornelisdr Brederode, dochter van Marijtje van Rijt, als nakomelingen van Catharina

Nadere informatie

Transporten en schuldbrieven van Charlois

Transporten en schuldbrieven van Charlois Transporten en schuldbrieven van Charlois 1637 1648 (GA Rotterdam ora Charlois inv. 15) Teun van der Vorm (versie 1.0 d.d. 2-8-2013) Inleiding In het Gemeentearchief Rotterdam bevinden zich in het archief

Nadere informatie

Oud-rechterlijk-Archief van Schiedam. Inventaris nr

Oud-rechterlijk-Archief van Schiedam. Inventaris nr Oud-rechterlijk-Archief van Schiedam Inventaris nr 350. 02-03-1680-15-03-1683 NADERE TOEGANG 92 1. 02-03-1680. Simon Hulsthout capitein van de burgerij als lasthebber van juffrouw Angenieta van Beest weduwe

Nadere informatie

G E R E C H T E N V A N S C H I E D A M R E G I S T E R V A N O V E R L E D E N E N I N V E N T A R I S N U M M E R 6 3 3

G E R E C H T E N V A N S C H I E D A M R E G I S T E R V A N O V E R L E D E N E N I N V E N T A R I S N U M M E R 6 3 3 G E R E C H T E N V A N S C H I E D A M R E G I S T E R V A N O V E R L E D E N E N I N V E N T A R I S N U M M E R 6 3 3 1 7 8 D U B B E L E F O L I O S 0 2 0 1 1 6 7 2 t / m 3 1 0 8 1 6 9 4 B E W E R

Nadere informatie