R E C H T E L I J K A R C H I E F K E T H E L E N S P A L A N D I N V E N T A R I S N U M M E R B O E D E L I N V E N T A R I S S E N

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "R E C H T E L I J K A R C H I E F K E T H E L E N S P A L A N D I N V E N T A R I S N U M M E R B O E D E L I N V E N T A R I S S E N"

Transcriptie

1 R E C H T E L I J K A R C H I E F K E T H E L E N S P A L A N D I N V E N T A R I S N U M M E R B O E D E L I N V E N T A R I S S E N D U B B E L E F O L I O S t / m B E W E R K I N G D O O R A N T H O N I U S V A N D E R T U I J N T E R H O O N

2 Nr. 1 folio 1 d.d Inventaris van de boedel van Sijmon Cornelisz. en Maertgen Dircxdr., gemaakt door de voogden van de weeskinderen van de voorn. Sijmon Cornelisz. en de erfgenamen van de voorn. Maertgen Dircxdr. Een woning als huis, schuur, barg en geboomte met 2½ morgen eigen land in het ambacht Spaland. Nog 6 morgen eigen land, zijnde leenland gelegen in Spaland, te leen gehouden van het Huis van Naaldwijk. Nog 7/9 parten in 1 morgen eigen land in Spaland, gemeen gelegen met nog 1 morgen toekomende het Gasthuis te Schiedam. Een obligatie houdende op Cornelis Cornelisz. wonende in het Rijcke Wout, inhoudende 150. Een obligatie houdende op Cornelis Cornelisz. in Kethel, inhoudende 150. Een obligatie sprekende op Cornelis Joachimsz. voerman te Rotterdam, inhoudende De penningen gekomen van de verkochte beesten e.d De penningen gekomen van de meubelen e.d Nog 27 koeienkazen en schapenkazen. De kool gekocht door Cornelis Cornelisz. Verhoock om Nog een barg hooi van 40 voeren. Brieven en obligatien de boedel opgekomen van de zijde van Maertgen Dircxdr. Een rentebrief van 21 hoofdgeld van 40 groten Vlaams. Een obligatie sprekende op Adriaen Feijsz., inhoudende f Een obligatie sprekende op Adriaen Feijsz., inhoudende Een obligatie sprekende op Adriaen Feijsz., inhoudende 100. Lasten etc. Joris Leendertsz. Verhoock en Leendert Jorisz. komen over de hoofdsom van een rente van per jaar, de somme van 500. Nog komen de 3 weeskinderen van de voorn. Sijmon Cornelisz. over hun matronie en moederlijk bewijs de somme van 504. De 3 kinderen nog in leven zijnde, tot een bruidstuk elk 28. Lijsbeth Sijmons een paar schoenen 15 sch. Louris Pietersz. Schans voor het houden van Joris Sijmonsz. weeskind 43. Cornelis Cornelisz. Verhoock voor het houden van Lenert Sijmonsz. 30. Nr. 2 folio 9 d.d. tussen 1602 en Inventaris van de boedel nagelaten door Aeltgen Jacobsdr. in leven wonende in de Kethel-noord, gedaan door Cornelis Cornelisz. Verhoock weduwnaar, zo voor zichzelf als tbv. zijn weeskinderen. Een huis en erf in de Kethel-noord, mitsgaders een barg en schuur, voorts bomen, plantage en alles wat op het erf staat, behalve een barg toekomende Pieter Arijensz. smid, uitgezonderd de grond die in bruikwaar wordt gebruikt. In de bargen is gelegen 3 morgen haver en hooi. Nog 10 morgen bruikwaar aan het zuideinde van het voorn. huis en erf, toekomende het klooster van Rijnsburg. Nog 4½ morgen gelegen over de Goeneweg toekomende de advocaat Berendrecht in s-gravenhage, etc. Inschulden. Eerst komt Cornelis Cornelisz. als weduwnaar toe van Cornelis Arijensz. Knecht wonende op de Zouteveen, van landhuur 20. Dezelve komt van Cornelis Foppen te Vlaardingen van huushuur 13. Arijen Pietersz. Schouten te Zoetemeer als restant van de koop van de woning van Cornelis Cornelisz. voorn, de somme van f 150. Nog komt Cornelis Claesz. gehuwd met Annitgen Cornelisdr. weeskind van wijlen Leuntgen Pouwelsdr. ter zake van haar moederlijk goed 250. Nr. 3 folio 13 d.d Inventaris en boedel nagelaten door Lenert Pietersz. Verheijen overleden in de ambacht van Kethel, gedaan door Maritgen Cornelisdr. weduwe van de voorn. Lenert. Een huis, schuur, barg en geboomte in de Hargpolder op de kade met de grond, potingen en plantingen daarop staande. Nog 3 morgen eigen land in de Kethel-noord, zijnde geestelijk land gekomen van de pastorie van Kethel. Nog 1 morgen vrij patrimoniaal land, gemeen met nog 1 morgen van de voorn. 3 morgen. Nog 4 morgen leenland in de Oost-Abspolder. Nog de bruikwaar van 2 morgen, mede leen en gelegen als voren. Inkomen. Jan Dircxz. molenaar als restant van de koop van 8 hond land, de somme van 250. Aantekeningen van hetgeen de kinderen van wijlen Jan Aertsz. Decker en Crijntgen Cornelisdr. competeren uit zake van hun vader- en moederlijke goederen uit het sterfhuis van zaliger Lenert Pietersz. Verheijen. Eerst vanwege Aeltgen Jansdr. en Arent Jansz. beiden overleden, over hun vaderlijk bewijs volgens de uitkoopbrief in dato , elk f 175. Nog vanwege de voorsz. kinderen over hun moederlijk bewijs, volgens de uitspraak van het gerecht, f 200 op f 50 per jaar. Jonge Maertgen Jansdr. komt van haar vaderlijk bewijs f 175. Nog 3 jaren rente, vervallen na haar ouderdom van 18 jaar, f Nog komt jonge Maritgen Jansdr. over haar moederlijk bewijs f 100. Nog 2 jaar renten f Nog voor een bruidstuk komende ten huwelijke staat f 20. Nog van een bespreking f 35. Cornelis Cornelisz. te Nootdorp gehuwd met Geertgen Jansdr. komt als restant van rente met Lenert Pietersz. f 16. Nr. 4 folio 21 d.d. niet gedateerd. Inventaris gemaakt door Frans Cornelisz. timmerman weduwnaar van Maertgen Isbrantsdr.

3 Inkomen. Een huis en erf in het dorp Kethel, belast met 33 st. per jaar, geëxtimeerd op 450. Nog zeker hout op zijn erf en bij de Hoge Brug gelegen 128. Aan obligatien op verscheidene personen 500. Nog van arbeidsloon en leverantie van hout volgens zijn register 800. Huisraad e.d Gereedschap e.d. 36. Nog van reparatien e.d. volgens register 200. Uitschulden en lasten. Aan Daniel Jansz. houtkoper te Dordrecht van eikenhout 400. Aan Pieter Jansz. Lis houtkoper te Schiedam van vurenhout 150. Aan Jan Claesz. van Hooren van vurenhout 60. Aan Arijen Dircxz. te Delft van vurenhout 62. Aan Jan Piaersz. Op het dorp Kethel van geleend geld volgens obligatie 100.Aan de weeskinderen van Dirck Arijensz. aan de Vijfsluizen waar moeder van geweest is Maertgen Pietersdr., van geleend geld 100. Aan Cornelis Pietersz. Groenewegen van geleend geld 54. Aan Cornelis Cornelisz. op de Harch over de koop van het erf te Vlaardingen 200.Aan Jan Lenertsz. scheepslijter te Schiedam, van oud hout 34. Nog aan Jan Fransz. en Jannetgen Fransdr. van hun moederlijke goederen, volgens hun bewijs, elk 12 Vlaams, komt 24. Nr. 5 folio 25 d.d. niet gedateerd. Inventaris gemaakt door Joris Jacobsz. bleker weduwnaar Pleuntgen Heijnricxdr. van de nagelaten boedel. Een schuit, een schouw, 2 kruiwagens met een berrie etc. etc. Een kustingbrief sprekende op Gerrit Andriesz. smid, mitsgaders nog verscheidene obligatien, tezamen 432. Nog aan geld bevonden 84. Nr. 6 folio 29 d.d Inventaris van de nagelaten boedel van wijlen Jacob Jansz. bleker, gemaakt door zijn weduwe Maritgen Claesdr. Volgt een opsomming van de inboedel. Gereedschap van de blekerij, een schouw en een schuit. Voorts 3 koeien, 2 hokkelingen. Een huis, schuur, barg en geboomte met de grond of bleekveld, gelegen voor 1 morgen. Nog een boomgaardje bezijden het bleekveld, belast met een opstal van , toekomende de kerk van Schiedam. Nog een erf over de Schie, gekocht van de heer van Mathenesse, belast met een rente van f 2 per jaar. Nog 2 morgen 1 hond land in Houck onder Hillegersberg. Een schuldbrief sprekende op Jan Claesz. smid te Bleiswijk, inhoudende als restant 175. Nog aan geld bevonden Maertgen Allartsdr. te Breda van verschoten werfgeld 20. Neeltgen Jacobsdr. komt van geleend geld 54. Maertgen Thijssen de voordochter komt nog 15. Nr. 7 folio 35 d.d Inventaris gemaakt door Arijen Jansz. Suijcker gehuwd met Aechgen Heijndricxdr., Maertgen Heijndricxdr. weduwe Pieter Arijensz. en Heijnrick Heijnricxz. aan de Oudendijk, van de boedel nagelaten door Maertgen Bastiaensdr. Een huis toebehoerende de boedel, staande in de polder op de grond van Joris Corsz. Post. Hierna volgt een opsomming van hetgeen zich in huis bevindt. Nr. 8 folio 39 d.d Staat van Jan Jacobsz. Noortlander en Grietgen Jacobsdr. hun nagelaten boedel. De boedel is schuldig aan Lambrecht Claesz. Paspoort te Delft over de koop van de landen in de woning gelegen Nog 2 jaar renten tbv. de voorn. Paspoort 80. Aan de weduwe van Gerrit Dircxz. van der Wolff te Schiedam van opgenomen penningen 300. Aan de kinderen van Neeltgen Jansdr. Lantman in het Noordland 500. De weduwe van Pieter Pietersz. van der Burch te Schiedam van geld, mitsgaders van verlopen landpacht van 7 morgen land, tezamen 600. Een rente op het land in Vlaardinger-woud, toekomende de stad Delft 64. De Heilige Geest van Vlaardingen over erfpacht 15 sch. De Staten van Holland over 14 morgen land Idem over 4½ morgen land 448. Aan Francoijs Spiering te Delft over een jaar landhuur van 4 morgen 72. Aan Francoijs Jacobsz. het weeskind van Pieter Pietersz. Slooff, van opgenomen penningen volgens obligatie 225. Jacob Jansz. Hoijcaes komt van de boedel, welke bij gissing meent niet genoeg gehad te hebben van zijn boelgoed 50. In de boedel een huis en erf te Schiedam in de Boterstraat 400. De boedel komt nog toe van Jan Jansz. Schout over de koop van de woning en landen op 4 termijnen, tezamen Aldus gedaan door Jacob Jansz. Hoijcaes, Volckgen Jansdr., Jacob Jansz. de jonge, Mathijs Jansz. en Jan Jansz., kinderen van de voorsz. Jan Jacobsz. Nr. 9 folio 49 d.d Inventaris van Arijen Claesz. wonende in de Kethelpolder weduwnaar van Neeltgen Jacobsdr. Een huis in de Kethelpolder, 3 koeien, 1 hokkeling, 2 hoederen, 1 barg met hooi, een schuit etc. etc. Pieter Arijensz. van Bergen is schuldig de hoofdsom van 100. Joris Jansz. Post is schuldig de hoofdsom van f 50. De weduwe van Sijmon Willemsz. komt als restant van de koop van het huis hiervoor genoemd 225. Aldus gedaan door Arijen Claesz.

4 Nr. 10 folio 59 d.d Inventaris van de goederen van Dirck Pietersz. bakker. Een huis en erf in het dorp Kethel. Nog een huis en erf in het dorp Kethel. Daarna volgt een opsomming van hetgeen zich in huis bevindt. Inschulden. Gerrit Jansz. timmerman te Berkel volgens obligatie 6. Claes Thaemsz. volgens obligatie 2. Meijnert Meijnertsz. volgens obligatie Jacob Cornelisz. Torenburch van geleend geld volgens 2 obligatien 952. Pieter Joosten van Ruijven te Delft volgens obligatie 500. Jan van der Hooch cum socijs volgens obligatie De Heilige Geest van Kethel volgens rentebrief Jan Arijensz. Suijckerbosch van vlees 11. De weeskinderen van Jan Nest volgens obligatie De weeskinderen van de voorn. Dirck Pietersz. waar moeder van was Maertgen Dammis, komen van hun moeders kleding 36. De voorn. Dirck Pietersz. is nog gehouden zijn voorkinderen, verwekt aan de voorn. Maertgen Dammis, met namen: Pieter Dircxz. oud 13 jaar, Maertgen Dircxdr. oud 12 jaar, Jannitgen Dircxdr. oud 11 jaar en Joost Dircxz. oud 7 jaar, te alimenteren en op te voeden tot de ouderdom van 20 jaar. Aldus gedaan op aangeven van Jannitgen Franssen huisvrouw en Jacob Cornelisz. Toornburch schoonvader respective van de voorn. Dirck Pietersz. Nr. 11 folio 68 d.d Inventaris gemaakt door Ceuntgen Arijensdr. weduwe Willem Heijndricxz. gorter. Eerst een woning als huis, schuur, barg en geboomte met 10 morgen land waarvan 5 morgen patrimoniaal en 5 morgen allodiaal, gelegen in de Oost-Abspolder, belend ten Z: de weduwe van Joris Jansz. Post en ten N: Arent Ghijsbertsz. van Wena. Strekkende uit de Polderwatering tot dezelve watering toe met een kampje van 8 hond over dezelve watering. Nog 3 morgen 3 hond patrimoniaal land in de West-Abspolder, belend ten N: Louris Gerritsz., ten Z: Isbrant Govertsz. d Overschie, strekkende uit de polderwatering tot de Slimme watering toe. Nog de toegift of bruikwaar van 13 morgen 3 hond land toekomende verscheidene eigenaren, gelegen annex de voornoemde woning. Daarna volgt een opsomming van de inboedel en huisraad. Uitschulden De kerk van Schiedam of het Gemene Land 540. Willem Nieupoort rentmeester van het Weeshuis van Schiedam van landpacht De abdij van Rijnsburg 60. Margriete Coenen weduwe Pieter de Bie Pietersz. 30. Heijndrick Willemsz. de zoon van de voorn. Ceuntgen Arijensdr. komt over de koop van? door Willem Heijndricxz. 12. Dirckgen Willemsdr. als voren 5. Arijen Willemsz. als voren 5. Aldus gedaan op de voorsz. woning door Ceuntgen Arijensdr., Heijndrick Willemsz., Dirckgen Willemsdr. en Arijen Willemsz. tegenwoordig bij hun voorsz. moeder woonachtig. Mede present Jan Willemsz. gorter en Bonefaes Cornelisz. gehuwd met Annitgen Willemsdr., respectivelijk zoon en schoonzoon van de voorn. Ceuntgen Arijensdr. Nr. 12 folio 73 d.d Staat en inventaris gemaakt door de erfgenamen van Crijntgen Jorisdr. weduwe Dammis Jansz. schout. Volgt een opsomming van de inboedel. Nog 4 morgen 2 hond land in de Hargpolder waarvan 10 hond geestelijk land, belast met f 144 kapitaal. Jan Dammisz. alias Jan Oim is schuldig over 2 jaar landpacht van het voorsz. land Nog een obligatie sprekende op Jan Oim Dammisz. van het huis in Kethel, inhoudende als restant f 306. Nog een kustingbrief sprekende op Jan Oim Dammisz. in Kethel, inhoudende als restant f Nog is Jan Oim Dammisz. schuldig als restant van 2 jaren rente f Nog een obligatie op Jan Dammisz. timmerman te Vlaardingen een hoofdsom van 350. Nog een obligatie op Cornelis Pietersz. Barchman, inhoudende 200. Jan Jorisz. Brouck is schuldig als restant van intrest 30. Pieter Pietersz. Slooff 20. Nog een obligatie op Joris Dammisz. zaliger, inhoudende 100. Nog verstrekt en geleend aan Joris Dammisz. volgens declaratie Verschoten voor zijn doodschulden Jan Jansz. Hoijcaes is schuldig over kaveling van land Lasten. Jan Oim Dammisz. volgens declaratie f Aeltgen Gerritsdr. weeskind van zaliger Keuntgen Dammisdr. f Jan Dammisz. timmerman te Vlaardingen heeft aan zijn moeder betaald Jan Oom Dammisz. over de doodschulden van Crijntgen Jorisdr. Aldus gedaan ten huize van Jan Oim Dammesz. alwaar Crijntgen Jorisdr. is overleden, in bijwezen van Jan Oim Jan Dammisz. te Vlaardingen, Pieter Pietersz. Slooff gehuwd met (niet ingevuld) en Jan Jorisz. Brouck gehuwd met (niet ingevuld). Nr. 13 folio 79 d.d

5 Inventaris gemaakt door Dirck Arijensz. Jongste weduwnaar Maertgen Gerritsdr. Een woning als huis, bijhuis, schuur, bargen en geboomte, mitsgaders 3 morgen land waar hetzelve opstaat, gelegen in de Hargpolder, belend ten O: de Schiedamse weg, ten Z: en W: Marinus Verricxz. en ten N: Jan Oom Dammisz. en Jacob de Jonge. Nog 1 morgen land gemeen met 2 morgen toekomende het Gasthuis te Schiedam, gelegen in de Hargpolder, belend in het geheel ten O: de Poldervaart, ten N: jonkheer Dirck van Alckemade, ten W: de Schiedamse weg en ten Z: Claes Claes Gerritsz. met bruikwaar. Nog omtrent 22 morgen bruikwaar van verschillende eigenaren. Inschulden. Een obligatie op Arijen Pouwelsz. van 100. Nog een op Andries Pietersz. bakker te Schiedam van 100. Dirck Claesz. Pansser van een jaar landpacht van 3 morgen, f Maria Varicx over 1 jaar landpacht van de helft van 7 morgen 3 hond land 96. Jonkheer Dierick van Alckemade over de pacht van 4 morgen 3 hond land 66. Het Gasthuis te Schiedam over 1 jaar huur van 2 morgen land 24. Het Weeshuis van s-gravenhage over 1 jaar pacht van 2 morgen land 20. Maertgen Dircxdr. weduwe, moeder van de voorn. Dirck Arijensz. volgens obligatie 200 plus rente. Het convent van St. Barbaren te Delft 286. Dezelve een erfpacht van 4 per jaar, staande op de woning, met een hoofdsom van 64. Aldus gedaan door Dirck Arijensz. Jongste. Nr. 14 folio 83 d.d Inventaris gemaakt door Arent Pietersz. weduwnaar van Meijnsgen Ghijsbrechtsdr. Eerst een huis met boomgaard in de Oost-Abspolder, belend ten O: en N: Dirck Claesz. Pansser, ten Z: Joost Vrancken en ten W: de polderwatering, groot omtrent 3 hond. Een obligatie van 300 tlv. het Gemene Land in dato Een obligatie inhoudende 50 sprekende op Pieter Thonisz. in dato Een obligatie van 150 op Willem Cornelisz. van Zassen en zijn borgen Jan Pols en Sijmon Dierten in dato Cors Jansz. is schuldig 100. Inschulden. De erfgenamen van Joris de Bie komen toe de somme van 400 spruitende van landpacht. Nr. 15 folio 91 d.d Inventaris gemaakt door de erfgenamen van Hendrick Willemsz. De helft van de helft van 7 morgen land, waarvan de andere helft toekomt Arijen Willemsz. zijn broeder en de verdere helft van de 7 morgen de erfgenamen van Jan de Bie, gelegen in de Oost- Abspolder, belend ten N: Louris Gerritsz., ten Z: Isbrant Goversz. d Overschie, strekkende uit de polderwatering tot de Slimme watering toe. Arijen Willemsz. broeder van Hendrick Willemsz. komt uit zijn broeders boedel hetgeen Hendrick voor hem heeft ontvangen, de somme van f Ceuntgen Arijensdr. de weduwe van Willem Hendricxz. moeder van de voorn. Hendrick Willemsz. komt de hoofdsom van 75. De voorn. weduwe komt nog toe de hoofdsom van 100. Engelbrecht Joosten wonende te Schiedam de hoofdsom van 300. Cornelis Claesz. in de Thuijn de hoofdsom van 50. Aldus geïnventariseerd ten huize van Ceuntgen Arijensdr. voorn. op het aangeven van Joris Willemsz., Bonefaes Cornelisz. gehuwd met Annitgen Willemsdr. en Jacob Bartholomeusz. gehuwd met Dirckgen Willemsdr., broeders en zwagers van Heijndrick Willemsz. Nr. 16 folio 95 d.d Inventaris gemaakt door Claes Gerritsz. en Claes Wolphertsz. omen en bloedvoogden van de kinderen van Arijen Gerritsz. en Lisbeth Wolphertsdr., beiden overleden aan de Oudendijk in Kethel. Eerst een woning als huis, schuur, barg en geboomte met de werf waarop hetzelve staat, begroot op 2 hond 30 roeden, gelegen in de Nieuwlandse polder, belend ten W: de Oudendijk, ten W: en Z: Bruin en Cornelis van der Dussen en ten N: de erfgenamen van Pieter Willem van der Wilde. Nog 2 morgen 3 hond land in de West-Abspolder, belend ten N: en W: de erfgenamen van Mathijs Jacobsz. Holierhouck, ten O: de Oudendijk en ten Z: Dirck Maertensz. Heckenhouck. Nog een kamp van 1 morgen 4 hond 50 roeden land in de West-Abspolder, belend ten N: Dirck Maertensz., ten Z: Willem Nieupoort. Strekkende van Jacob van Cleeff s uiterdijk tot de Middelwatering toe. Aldus geïnventariseerd op het aangeven van Trijntgen Arijensdr. dochter van de voorn. Arijen Gerritsz. Nr. 17 folio 99 d.d Inventaris gemaakt door Maertgen Pietersdr. weduwe Adriaen Jacobsz. Eerst een woning als huis, bijhuis, schuur en geboomte met de grond waar hetzelve opstaat, gelegen in de Kethel-noordpolder, belend ten W: en N: de Delfweg, ten O: de Groeneweg en ten Z: Cornelis

6 Cornelisz. erfgenamen met bruikwaar. Nog 4 morgen 1 hond 50 roeden grafelijk land, gelegen als voren, gekomen van het convent van St. Agnieten, belend ten O: en Z: de Poldervaart, ten N: het convent van Rijnsburg, de Heilige Geest van Kethel en de navolgende 2 morgen 1 hond en ten W: over de Groeneweg tot in de watering. Nog 2 morgen 1 hond land, gelegen als voren gemeen met de abdij van Rijnsburg en de Heilige Geest van Kethel. Inschulden. De boedel komt van Hillebrant Jacobsz. broeder van Arijen Jacobsz. f als restant van een ¼ part van des voorn. Arijen Jacobsz. moederlijke erfenis. Lasten van de boedel. Goris Jansz. gehuwd met Arijaentjgen Arijensdr. dochter van de voorn. Arijen Jacobsz. verwekt bij Arijaentgen Willems zijn eerste huisvrouw. Arijen Arijensz. zoon van de voorn. Maertgen Pietersdr. deszelfs voorzoon, verwekt bij Arijen Bastiaensz. haar eerste man. Jannitgen Arijensdr. mede een dochter van Maertgen Pietersdr., verwekt als voren. Nr. 18 folio 103 d.d Inventaris gemaakt van de desolaten geabandonneerde boedel van zaliger Harck Taemsz., in leven molenaar op de West-Abspolderse molen. Volgt de inventaris en meubelen. Aldus geïnventariseerd op de voorsz. molen op aangeven van Claes Taemsz., broeder van Harck Taemsz. Nr. 19 folio 105 d.d Inventaris gemaakt door de kinderen van Maertgen Dircx die weduwe was van Arijen Jorisz. Jongste. Een huis en erf staande op het kerkhof. Een obligatie van 50 kapitaal tlv. Cors Jansz. Post werd door deszelfs onvermogen en overlijden opgenomen voor pro memorie. Joris Arijensz., Dirck Arijensz. en Jacob Arijensz. Jongste zijn schuldig de hoofdsom van 600. Joris Arijensz. komt van verschoten penningen tot de doodschulden f Dirck Arijensz. Jongste ter zake voorsz. f Jacob Jongste idem f Aechgen Jan idem Aldus gedaan ten huize van Dirck Arijensz. Jongste, door Joris Arijensz., de voorn. Dirck Arijensz. en Jacob Arijensz. Jongste, mitsgaders Jan Oom Dammisz. uit naam en van wegen de kinderen van Ceuntgen Arijensdr. waar vader van was Jan Crijnsz. van Dijck. Nr. 20 folio 107 d.d Inventaris gemaakt door Jaepgen Michielsdr. weduwe Pieter Arijensz. smid. Een huis, schuur, barg en geboomte, staande aan de Groeneweg. De bruikwaar van 14 morgen land, toekomende verschillende eigenaren. Hendrick van Voorhout van Zevenhuizen van 2 jaar pacht f 80. Willem van Medenblick idem f 120. Euwout van Bleijswijck rentmeester van het Weeshuis van Delft idem f 90. Crijn Arijensz. de hoofdsom van f 90. De Heilige Geest van Kethel f 72. Dirck Maertensz. de hoofdsom van 50. Claes Jansz. de hoofdsom van f 100. Aldus gedaan op aangeven van de voorn. Jaepgen Michiels en Michiel Pietersz. deszelfs zoon. Nr. 21 folio 109 d.d Inventaris gemaakt door de kinderen van Ceuntgen Arijensdr. zaliger die weduwe was van Willem Heijndricxz. gorter. Inschulden. Jacob Bartholomeusz. is schuldig over de koop van de woning en landen Joris Willemsz. of dezelfs weduwe van hetgeen uit de boedel is getrokken 800. Arijen Willemsz. idem 850. Bonefaes gehuwd met Annitgen Willemsdr. idem 584. Jacob Bartholomeusz. gehuwd met Dirckgen Willems idem 800. Aldus gedaan ten huize van Jacob Bartholomeusz. waar de voorn. Ceuntgen is overleden. Nr. 22 folio 110 d.d Inventaris van de nagelaten boedel van Arijaentgen Jans zaliger. Een woning als huis, schuur, barg en geboomte, staande op 4 morgen land, belend ten O: de Slimme watering, ten Z: de navolgende 2 morgen, ten W: de Delfweg en ten N: de voorn. van der Velde met bruikwaar. Nog 2 morgen land belend ten O: de Slimme watering, ten Z: Cornelis Willemsz., ten W: het ambachtshuis en ten N: de voorn. van der Velde. Nog 3 morgen belend ten Z: het kerkhof, ten W: de heerweg, ten O: de Delfweg en ten Z: de Heilige Geest van Kethel. Nog 17 hond belend ten Z: Adriaen Jorisz. Beijs, ten W: de heerweg met zijn uiterdijk, ten O: de Slimme watering en ten N: de voorn. van der Velde met bruikwaar. Nog ⅔ parten in 5 hond land waarvan het andere ⅓ part is toekomende de Heilige Geest van Kethel in de Kethel-noordpolder.

7 Het Bagijnhof te Delft de hoofdsom van f De ontvanger Coolwijck f 360. Aechgen Jans de hoofdsom van 100. Sier Dircxz. als restant van de koop van de woning 30. Cornelis Sonderling over pacht 66. De kinderen van Jannitgen Lenerts de hoofdsom van (niets ingevuld). Nr. 23 folio 112 d.d Inventaris gemaakt door Jan Dircxz. Sterrenburch weduwnaar van Annitgen Vrancken. Een woning als huis, schuren, bargen en geboomte in de Kethelpolder. Nog 23 morgen 1 hond 18 roeden land, gelegen in Kethel als volgt: 19 morgen 1 hond 18 roeden in de Oost-Abspolder en de resterende 4 morgen in de West-Abspolder. Nog de helft van 5 morgen 1 hond, genaamd de Sluijscamp in de West-Abspolder. Inge Jacobsz. Post wonende te Kralingen de hoofdsom van Arijen Jansz. Coelemij wonende Delfshaven de hoofdsom van Dirck Dircxz. wonende in Kete buiten Rotterdam 200. Pieter Cornelisz. Berckel aan de Schraeffweg 900. Vechter Cornelisz. te Berkel 400. De kinderen van jonge Melis aan de Schraeffweg 500. Jacob Cornelisz. in de Kete voorn. de hoofdsom van 500. Isbrant Jansz. de Vette 800. Vranck Euwoutsz Nr. 24 folio 116 d.d Inventaris gemaakt door de mondige kinderen en voogden van het onmondige weeskind van Arent Dircxz. Jongste en Neeltgen Heijndricxdr. beiden zaliger. Een woning als huis, schuur, barg en geboomte op de navolgende 6 morgen, belend ten Z: en N: de navolgende partijen van landen, ten W: de Slimme watering en ten O: de Groeneweg. Nog 14 morgen 2 hond land gelegen aan de anderen in 3 weren, groot het 1 weer 18 morgen, waarvan de resterende 2 morgen 4 hond toekomt het Weeshuis van Delft, belend in het geheel ten O: de Groeneweg, ten Z: de voorsz. 6 morgen, ten N: Goris Jansz. de Vette en ten W: de Slimme watering. Nog de bruikwaar van de voorn. 2 morgen 3 hond. Nog 7 morgen 2 hond bruikwaar, gebruikt van het Weeshuis van Delft. Alles gelegen in de Kethel-noord. Lasten van de boedel. De woning is belast met een rente van 68 per jaar, te ontvangen door de rentmeester Bleijswijck te Delft. Nog is de woning belast met een rente van 12 per jaar, toekomende de pastoriegoederen te Delft. Heijndrick Pietersz. Plaet komt toe de hoofdsom van 700. Dezelve nog in kapitaal 300. Dezelve van geleend geld 222. Jan Cornelisz. Quack de hoofdsom van 100. Jan Jansz. de Vette over het weiden van 6 beesten 55. Jacob Dircxz. komt ter zake van alimentatie en onderhoud van Trijntgen Arent sedert het overlijden van Arent Dircxz. Baertgen Dircxdr. zuster van de overledene over afgerekende penningen 40. Arij Jaspersz. gehuwd met Pleuntgen Arijensdr. dochter van de voorn. Arent Dircxz. en Nelletgen Heijndricxdr., komt over de huwelijkspenningen 800. Trijntgen Arijensdr. onmondig weeskind komt over hetgeen haar zusters getrokken hebben 800. Aldus gedaan op de woning van de voorn. Arent Dircxz. en Nelletgen Heijndricxdr. op aangeven van Jacob Dircxz. gehuwd met Baertgen Arijensdr., Arij Jaspersz. man en voogd van Pleuntgen Arijensdr., mitsgaders Wijnant Heijndricxz. Barchman en Jan Dircxz. schuitvoerder als voogden over Trijntgen Arijensdr., kinderen van de voorn. Arent Dircxz. en Nelletgen Heijndricxdr. Nr. 25 folio 120 d.d. niet gedateerd. Inventaris gemaakt door Jacob Cornelisz. Doelman en Pieter Pietersz. Marelevelt voogden van vaders zijde, mitsgaders Claes Gerritsz. en Pieter Cornelisz. van Schagen voogden van moederszijde van Lijsbeth Pietersdr. oud omtrent ¾ jaar, weeskind van zaliger Pieter Jansz. van Rhijn en Aeltgen Ariensdr. Een woning als huis, schuur, bargen en geboomte aan de Oudendijk in de Nieuwlandse polder te Kethel met de grond waar hetzelve opstaat. Nog 2 morgen 3 hond land, belend ten N: Dirck Maertensz. Heckenhouck en ten Z: Willem Nieupoort secretaris. Strekkende van Thonis Jansz. uiterdijk over de Oudendijk tot de watering toe. Maertgen Pietersdr. weduwe Pieter Pietersz. Loserlaen volgens obligatie 500. Aldus gedaan op de woning van Pieter Jansz. van Rhijn. Nr. 26 folio 124v. d.d. niet degateerd. Klederen van Grietgen en Meijnsgen Arien, overleden. Nr. 27 folio 125 d.d. niet gedateerd. Inventaris gemaakt door Nellitgen Jansdr. weduwe Aelbrecht Joosten. Een huis en erf in het dorp Kethel, belend ten O: en Z: s-herenweg, ten W: en N: Cornelis Pietersz. Slooff. Arijen Arijensz. komt van de boedel volgens obligatie f Nr. 28 folio 131 d.d Inventaris gemaakt door Maartgen Hendricxdr. laatst weduwe Pieter Pietersz. jonge Poot.

8 Eerst 3 morgen land in Vlaardinger-ambacht, belend ten O: Maertgen Jansdr. van der Burch, ten W: Arijen Dircxz. Mostert. Strekkende voor van de Zwet tot de Woudweg toe. Nog 10 hond gelegen als voren, belend ten O: de voorsz. 3 morgen, ten W: Pieter Pouwelsz., ten N: de Zwet en ten Z: de voorsz. Mostert. Nog 3 morgen 3 hond gelegen in Spaland, belend ten O: Arijen Arijensz. Moijman, ten W: Maertgen Jansdr. van der Burch voorn. en ten N: de Woudweg. Maertgen Jansdr. van der Burch over landpacht 340. Jacob Davitsz. idem 144. De voorkinderen van de voorn. Maertgen Hendricxdr. verwekt bij Arijen Arijensz. van Leuwen haar eerste man, de hoofdsom van 80. Arijen Arijensz., Cornelis Arijensz. en Maertgen Arijensdr. ieder 120 (doorgehaald). Nog over hun vaderlijk bewijs volgens de uitkoop, gedaan voor schout en schepenen dezer heerlijkheid op 30 (geen maand ingevuld) 1627, de somme van 375. Nog over de bruidstukken, mede volgens de uitkoop, alzo het 4 kind is overleden, ieder f Nr. 29 folio 135 d.d Inventaris gemaakt door Neeltgen Arijensdr. weduwe Joost Aelbrechtsz. Een huizing en erf in het dorp Kethel, belend ten N: Joptgen Jacobs weduwe Cornelis Jans, in leven predikant alhier en ten Z: Cornelis Pietersz. Slooff, strekkende voor van de straat tot achter aan de kerksloot, belast met 2 st. per jaar, toekomende de ontvanger Bleijswijck te Delft. Nog komt de boedel de actie en erfenis die de voorn. Joost Aelbrechtsz. had te pretenderen op de boedel van Aelbrecht Joosten zijn vader, over de vaderlijke goederen. Klederen gediend hebbende ten rugge van de voorn. Neeltgen Arijensdr. Cheuntgen Aelbrechtsdr. zuster van Joost Aelbrechtsz. over geleend geld f Nelltgen Jansdr. moeder van Joost Aelbrechtsz. van geleend geld f 30. Nr. 30 folio 137 d.d Inventaris gemaakt door Dirck Jansz. Opmeer weduwnaar Maertgen Pietersdr. Een woning als huis, schuur, barg en geboomte op de navolgende 6 morgen land, zijnde 5 morgen leen van het Huis van der Leck en Polanen en 1 morgen geestelijk land, gelegen in de Hargpolder, belend ten N: Jacob Jansz. Hoijcaes, ten Z: de weduwe van Adriaen Jorisz. Beijs, ten O: de navolgende 4½ morgen en ten W: de oude Harg. Nog 4½ morgen gelegen als voren, belend ten N: Mr. Alewijn van Groenewegen en ten Z: Bruijn en Cornelis van der Dusse, strekkende uit de Poldervaart tot de oude Harg toe. Nog 4 morgen land in de Nieuwlandse polder, belend ten N: Arent Jansz., ten Z: de weduwe van Dr. Maeslant, strekkende voor van het toepad met zijn uiterdijk over de Oudendijk. Bruikwaren: Eerst 10 morgen gebruikt van de weduwe van Arijen Jorisz. Beijs. Nog 3 morgen 3 hond gebruikt van Mr. Alewijn van Groenewegen. Nog 2 morgen 3 hond gebruikt van Ceuntgen Dircxdr. dochter van de voorn. Dirck Jansz. Cathalina IJemants komt de hoofdsom van Dezelve over landpacht 220. Jacob Jansz. Schipper Leendert Cornelisz Dirck Jansz. Opmeer 500. Nr. 31 folio 139 d.d Inventaris gemaakt door Arijen Feijs weduwnaar Pleuntgen Engebrechts. Een woning als huis, schuur, barg en geboomte met de werf waarop dit is staande in de Oost- Abspolder, strekkende uit de polderwatering tot het land van Maerten Pouwelsz. Nog de toegift van 8 morgen land in de Oost-Abspolder, toekomende Willem Lassaesje zoon van Guijljaen Lassaesje, in leven secretaris van Zijne Hoogheid. Nog de aktie van 7 morgen gelegen als voren, toekomende de erfgenamen van juffrouw Clara van Spaerwoude. Willem Nieupoort secretaris van Schiedam 2 rentebrieven, de eerste in dato van 300 en de tweede in dato van 500. Nog van op geleend geld voor de betaling van de doodschulden 15. Leentge Lambrechtsdr. moeder van de voorn. Pleuntgen Engebrechts 200. Grietgen Arijensdr. zijn dochter van geleend geld f Arijen Arijensz. Feijs zoon van geleend geld f Nr. 32 folio 142 d.d Inventaris gemaakt door Cornelis Maertensz. weduwnaar Arijaentgen Thonisdr. Een woning als huis, schuur, barg en geboomte, staande aan de Harreweg in Kethel-noord, belend ten W: de Harreweg en ten O: de weduwe van Pieter Pietersz. Poot. Nog 1 morgen 3 hond land in de Kethel-noord, belend ten O: de Harreweg en ten Z: de kerk en de Heilige Geest van Kethel, strekkende van de Harreweg tot aan het land van Cornelis Pietersz., gemeen met 1 morgen land toekomende de abdij van Rijnsburg.

9 Pietertgen Cornelis een van de kinderen komt volgens obligatie 200. Leuntje Cornelis idem 138. Thomas Cornelisz. van geleende penningen over de koop van de 1 morgen 3 hond land 50. Dezelve over 1 jaar huur nevens zijn huisvrouw 132. Nr. 33 folio 144 d.d Inventaris gemaakt van de nagelaten goederen van Geertgen Frericxs weduwe Louris Huijbrechtsz. Een huis en erf in het dorp Kethel met een vrij uitpad aan het kerkhof, belend ten Z: het nabeschreven huis en ten W: Claes Jansz. Nog een huisje achter het voorsz. huis, belend ten N: het voorsz. huis, ten O: het kerkhof, ten Z: en W: de voorn. Claes Jansz. Diverse rekeningen van gehaald laken. (Zeer waarschijnlijk betreft het hier een lakenhandel). De erfgenamen van Sijvert Frericxz. Komen als restant van kustingpenningen 140. Nr. 34 folio 146 d.d. niet gedateerd. Inventaris gemaakt door Huijbrecht Pietersz. Poot weduwnaar Neeltge Pietersdr. Een woning als huis, schuur, barg en geboomte, staande annex de Groeneweg in de Kethelnoordpolder. Een erf of tuintje zuidwaarts van de woning aan de Groeneweg, zijnde erfpacht, te ontvangen door Ingeltgen Arens te Schiedam. Nog 2 morgen 3 hond land in de Kethel-noord waarvan 2 morgen leenland van de prins van Oranje en 3 hond gekomen van de pastorie van Kethel, belend ten Z: de weduwe van Pieter Pietersz. Poot de oude, ten N: jonkheer Johan van Mathenes, strekkende van het land van Trintgen Jacobs tot de Harreweg toe. Bruikwaren: 4 morgen van de abdij van Rijnsburg, 6 morgen van de erfgenamen van secretaris Duijth, 8 morgen 1 hond van de Heilige Geest en kerk van Kethel en nog 3 morgen 3 hond van de erfgenamen van Willem van Medenblick. Inschulden. De boedel komt toe van Pieter Arense van Bergen, vader van Neeltgen Pietersdr., haar moederlijk bewijs. Schulden. De weduwe van Pieter Pietersz. Poot, moeder van Huijbrecht, de hoofdsom van 400. De Heilige Geest en kerk van Kethel als restant van de oude kustingpenningen over de koop van de woning 25. Nr. 35 folio 150 d.d Inventaris gemaakt door Martijntgen Cornelis weduwe Pieter Pietersz. Poot de oude. Een woning als huis, schuur, bargen en geboomte, gelegen op Vlaardinger-woud in de ambacht van Spaland, staande op de navolgende 2 morgen 3 hond land, gelegen als voren, belend ten W: Joris Cornelisz. van der Hoeff, ten O: zekere uiterdijken over de Hargweg, strekkende van de Zwet tot de Woudweg. Nog 6 morgen leenland van de prins van Oranje Frederik Hendrick als heer van Naaldwijk en Honselersdijk, gelegen in Spaland, belend ten W: de voorn. van der Hoeff, Bruno van der Dussen en Dirck Maertensz. Heckenhoeck, ten O: zekere uiterdijken, strekkende van de Woudweg tot de voorn. Heckenhouck s land. Nog een kamp land van 3 morgen in de Kethel-noord, belend ten N: Huijbrecht Pietersz. Poot, ten Z: van der Burgh brouwer in de Cinbel te Delft, strekkende van het land van Trintge Jacobs met zijn uiterdijk over de Hargweg. Nog een kamp van 2 morgen land als voren in Spaland, belend ten W: Cornelis Arense, ten O: de voorn. van der Dussen, strekkende van de Woudweg tot het land van de heer van Mathenesse. Nog een kamp van 3 morgen 3 hond land in de Kethel-noord, belend ten N: Cornelis Claessen Abswoude, ten Z: Joris Arense beenhakker, strekkende van het land van de voorn. Joris Arensz. met zijn uiterdijk over de Harreweg. Bruikwaren: 14 hond land gebruikt van Hermen van der Beel, gelegen in Spaland. Nog 5 morgen gebruikt van Remont Muijs in Vrijenban onder Kethel-noord. Nog 3 morgen 4 hond van jonkheer Pieter Hellemon in Kethel-noord en nog 6 morgen in Vlaardinger-ambacht. Inschulden. Een hoofdsom van f 550 tlv. Jan Jansz. van der Vaert. Huijbrecht Pietersz. Poot is schuldig de hoofdsom van 650. Neeltje Pietersdr. komt nog van haar vaderlijke erfenis, zoals haar gehuwde broeders hebben gehad, en over 1 jaar intrest, tezamen 627. Dirck Pietersz. ter zake uts Dieuwertie Pieters idem 627. Nr. 36 folio 154 d.d Inventaris gemaakt door Annitgen Isbrants weduwe Cornelis Fransz. Boschman. De kleding gekomen van Cornelis Fransz. komen aan de kinderen. De heer Goudriaen van landpacht 266. Aldus gedaan in de herberg op de ridder hofstad Spierincxhouck waar de voorn. Cornelis Fransz. is overleden en de weduwe alsnog is wonende. Nr. 37 folio 156 d.d

10 Wij Wilhem Nieupoort schout, Pieter Pietersz. Slooff en Cornelis Willemsz. schepenen van Kethel, oorkonden dat voor ons gecompareerd is Annitgen Isbrants weduwe Cornelis Fransz. Boschman, geassisteerd door Jan Claesz. van der Slot en Cornelis Jansz. wonende op Honselersdijk als haar gekozen voogden, ter ene zijde en Trintgen Cornelisdr. oud 29 jaar, Jan Fransz. Schuijl wonende te Rijswijk als lasthebber van Maertgen Cornelisdr. oud 26 jaar, Annitgen Cornelisdr. 24 jaar, nog de voorn. Jan Fransz. Schuijl als oom en bloedvoogd, vervangende de verdere vrienden van vaderszijde over Isbrant Cornelisz. 22 jaar en Arijen Cornelisz. 20 jaar, tezamen kinderen en erfgenamen van de voorn. Cornelis Fransz. Boschman, verwekt bij de voorn. Annitgen Isbrants, ter andere zijde. Zij verklaren geaccordeerd te zijn nopens hun patrimoniale goederen. De weduwe zal aan haar ieder van haar 5 kinderen uitkeren f 100. Nr. 38 folio 158 d.d Inventaris gemaakt door Arijen Claesz. Mol weduwnaar Annitgen Heijndricx. Een huisje en erf met de tuin aan de singel tussen de Vlaardingse en Kethelse Poort van Schiedam in de ambacht van Kethel, belend ten N: Wijnant Heijndricxz., ten O: de singel, Ten Z: Neeltgen Gerritsdr. weduwe Joris Claesz. Natschoe en ten W: Wijnant Gillisz. en kapitein Jacob van Boshuijsen. Inschulden. De boedel komt van Cornelis Claesz. Stomme over doodschulden tbv. van dezelve betaald 65. De kinderen hebben geleend van hun vader 4. Nr. 39 folio 160 d.d Inventaris gemaakt door de erfgenamen van Grietgen Jans oude vrijster, in de huizing nu toebehoerende Steffen Pietersz. van Bergen, overleden in deze ambacht aan de Schie bij de Kandelaar. Inschulden. Een rentebrief tlv. Dirck Cornelisz. van der Bijl timmerman en Jan Joosten korendrager en Frans Heijndricxz. Bijl als borgen, wonende te Delft, in kapitaal Door Steffen Pietersz. betaald o.a. de doodschulden van f Staat op de inventaris van voorn. Grietgen Jansdr. Het gehele inkomen bedraagd f Blijft voor de erfgenamen f Hetgeen moet worden verdeeld aan 5 staken als volgt: De kinderen van Trijntje Jans, was huisvrouw van Pieter van Bergen f Joris Ariensz. weduwnaar Aeltgen Jans f De kinderen van Geertje Jans f De kinderen van Melis Jansz. f De kinderen en erfgenamen van Maertgen Jans f Nr. 40 folio166 d.d Inventaris gemaakt door Heindrick Heindricxz. de jonge weduwnaar Neeltgen IJsbrantsdr., in deze ambacht overleden. Een huisje, erf met de plantage daarop staande, mitsgaders zeker boomgaardje daar bezijden aan gelegen, aan het eind van de Dammelaan aan de Oudendijk, belend ten N: en O: het boomgaardje, ten Z: en W: zekere sloot. Belast met f 5 per jaar. Compareerde voor het gerecht van Kethel Heindrick Heindricxz. de jonge weduwnaar Neeltgen IJsbrantsdr. ter ene zijde en Thonis Isbrantsz. wonende binnen Brielle en Leendert IJsbrantsz. wonende binnen Delft, omen en bloedvoogden van de 4 nagelaten weeskinderen, met namen: Isbrant Heindricxz. oud 16 jaar, Leendert Heindricxz. 15 jaar, Heindrick Heindricxz. 10 jaar en Pieter Heindricxz. 7 jaar. Zij zijn in de minne geaccordeerd. Hij belooft de kinderen te alimenteren en op te voeden tot hun mondige dag en daarna uit te reiken f Nr. 41 folio 170 d.d Inventaris gemaakt door Maartje Jacobsdr. weduwe Heindrick Cornelis van Dijck. Drie stukken wei- hooi- en teelland, met een huis en erf, barg, schuren en plantage daarop staande, tezamen 11 morgen 2 hond land in de Kethel-noord. Strekkende van de Groeneweg west op tot de Hargweg toe het middelste stuk, het zuidwaartste stuk tot Jop Jansz. en noordwaarts tot Jacob Jansz. toe, belend ten N: Huijbert Pietersz. Poot en ten Z: Goris Jansz. Lasten van de boedel. Cornelis Jorisz. van Broeck komt toe een rentebrief van f 1.000, verzekert op de woning. Arien Jansz. van Leckerkerck een obligatie van Cornelis Buijs tot Capelle op de IJssel een obligatie van Jan Jorisz. Broeck 400. Maerten Jansz. van Leckerkerck 200. Jacob Claesz. 200.

11 Compareerde voor het gerecht van Kethel Maartgen Jacobsdr. weduwe Hendrick Cornelisz. van Dijck geassisteert door Claes Jacobsz. Huijrman haar broeder en gekozen voogd ter ene zijde en Pouwels Claesz. van Berckhout wonende te Hillegersberg als oudoom, Gerrit Hendricxz. van Aecken wonende te Delft als oom, voogden over de 4 nagelaten kinderen van de voorn. Hendrick Cornelisz. van Dijck verwekt bij Maartgen Jacobsdr. voorn., ter andere zijde. Zij zijn in de minne geaccordeerd nopens de uitkoop, te weten dat Maartgen Jacobsdr. in eigendom zal behouden de goederen. De 4 kinderen zijn genaamd: Aeffgen Heijndricxdr. oud Bamis toekomende 12 jaar, Jannitgen Hendricxdr. oud geweest zijnde 14 dagen voor Sint Jacob 1647 acht jaar, Jan Heijndricxz. van Dijck oud geweest zijn mei voorleden 4 jaar en Heindrickien Hendricxdr, oud geweest zijnde mei voorleden 1647 een jaar. Bij mondige dag zal zij uitkeren en een bruidstuk van 25. Nr. 42 folio 178 d.d Inventaris gemaakt van de goederen van Jopge Jacobs weduwe Cornelis Jansz. gewezene predikant. Een huis in Kethel. Nr. 43 folio 180 d.d Inventaris gemaakt door Claes Gijsbrechtsz. weduwnaar Maertgen Leendertsdr. Verkoop van de inboedel, levende have en anders Een obligatie van f 900 carolus tlv. Leendert Claesz. in dato Idem f 100 carolus tlv. Willem Pietersz. in dato Door de kinderen van Claes Ghijsbrechtsz. uit de boedel getrokken f 600. Nog betaald aan meesterloon voor Neeltgen Claes f 50. Aldus gedaan ten huize van Jacob Jansz. de Jonge schout en schepenen van Spaland. Nr. 44 folio 182 d.d Inventaris gemaakt van de nagelaten goederen van Cornelis Bonefaesz. en Barbara Pietersdr. beiden zaliger. Een huis, schuur, barg en geboomte waarin tegenwoordig woont Pieter Pietersz. Beunefaes. Nog 18 morgen land met de werf waarop het voorsz. huis staat in de West-Abspolder, belend ten ZO: de Sluijscamp, ten ZW: Jan Dircxz. Starrenburch en Vranck Willemsz., ten N: Arijen Jacobsz. Jongste en ten O: de polderwatering. De boedel komt van Aeltgen Cornelisdr. wonende te Schiedam op de Schie f Van Pieter Pietersz. Beunefaes f 100. Van dezelve van de huur van 10 morgen land f 230. Wordt nog ten profijte gebracht hetgeen de erfgenamen uit de boedel getrokken hebben aan 5 handen f De boedel is schuldig Aeltgen Cornelisdr. f Idem aan Arien Jongste gehuwd met Maertgen Pieters, pro memorie. Jacob Ariensz. Jongste komt van de boedel hetgeen hem door de erfgenamen is opgekomen om daarmee de langstlevende ter aarde te brengen f 150. Dirk Ariensz. Jongste komt nog f 150. Bonefaes Cornelisz. komt van de boedel hetgeen hij verschoten heeft van doodschulden f 250. Pieter Pietersz. Beunfaes komt nog van de boedel over reparatie aan het huis f 66. De boedel is nog schuldig aan Pieter Joppen f 200 volgens obligatie. Aldus gedaan op de voorsz. woning door de erfgenamen. Nr. 45 folio 186 d.d Inventaris gemaakt door Annetgen Claes weduwe Claes Jacobsz. Hoijkaes. Op Vlaardinger-woud 3 morgen land, belend ten O: Jacob Jansz. de Jonge, ten W: de erfgenamen van Jacob Jansz. Hoijkaes. O.a. 2 gewapende gouden ringen. De boedel komt nog van het sterfhuis van Jacob Jansz. Hoijkaes f 41. Een jaar landpacht van 23 morgen land f 450. Aan Joost Vrancken 1 jaar landpacht f 170. De boedel is nog schuldig aan het weeskind van Claes Jacobsz. voorn. f 200. De schout en schepenen hebben tot voogden benoemd over Grietgen Claesdr. het nagelaten weeskind, Pieter Pietersz. Romeijn en Jacob Maertensz., mitsgaders Tijs Jansz. Hoijkaes als overvoogd. Nr. 46 folio 194 d.d Inventaris gemaakt door Abraham Jansz. Heckenhouck weduwnaar Aegje Jansdr. Een obligatie tlv. Arijen Pietersz. van f 300. Idem van f 200 tlv. Jan Jorisz. Broock. Idem van f 150 tlv. Sijmon Pietersz. Poot. Idem van f 100 tlv. Jan Huijbrechtsz. Nog Bestevaer van geleend geld f 100. Compareerde voor schout en schepenen Abraham Jansz. Heckenhouck weduwnaar Aegje Jansdr. ter ene zijde en Jan Sijmonsz. grootvader en Sijmon Jansz. oom, voogden van het nagelaten weeskind van Aechje Jansdr. ter andere zijde. Zij zijn in de minne geaccordeerd nopens de moedelijke goederen. Hij zal het weeskind, genaamd Maertgen Abrahamsdr. oud 3 jaar, alimenteren en opvoeden tot haar mondige dag en alsdan uitkeren f 150. Het kind zal nog alleen hebben de erfenis van haar moeders grootmoeder. Nog een bruidstuk van f 155. Nr. 47 folio 198 d.d

12 Inventaris gemaakt door Jacob Jansz. de Jonghe als administrateur van zaliger Neeltgen Arijensdr. weduwe Cornelis Cornelisz. Delffwecht. In Kethel-noord 1 morgen 3 hond land in een kamp van 18 morgen, gemeen met de heer Adries Ramp cum socijs. Een obligatie tlv. Arent Jaspersz. Vuijttendoorn van 700. Nr. 48 folio 203 d.d Inventaris gemaakt door Cornelis Bastiaensz. de Graeff weduwnaar Haesje Jorisdr. ter ene zijde en Dirck Arijensz. Jongste en Dirck Arijensz. Ouwerkerck, gestelde voogden over de onmondige zoon van Haesje Joris, ter andere zijde. Een huizing, schuur en blekerij in s-gravenland in de ambacht Kethel, belend ten O: de Schiedamse Schie, ten W: de turfschuur van de weduwe van Leendert Cornelisz. Turff, ten N: Pieter Jacobsz. mede bleker en ten Z: de boomgaard van de weduwe van Dirck Cornelisz. Buijtewech. Een huis en erf in de Raam te Schiedam, belend ten O: Cornelis Jansz. Brouck en ten W: Theunis Jansz. Sluijs bakker, strekkende voor van de straat tot achter de huizing van Arijen Jansz. van Rosendael. Nog een gouden wapenring. Een obligatie tlv. Mathijs Willemsz. Swanenburch stoeldraaier te Delft van 200. Trijntje Cornelis Bom is op Allerheiligen toekomende schuldig van 3 jaar huishuur 66. Nr. 49 d.d. 207 d.d Inventaris gemaakt door Pieter Jansz. Kleijwegh weduwnaar Neeltje Michielsdr. Een woning als huis, schuur, bargen en geboomte met 2½ morgen land in de Nieuwlandse polder. De woning is belend ten NO: het voorsz. land en ten ZW: het Weeshuis van Schiedam, strekkende voor van de Singel van Schiedam tot achter aan de respective tuinen. Het land is belend ten ZW: Anna van Kleeff, alsmede de voorsz. woning en tuinen en ten NO: het Fraterhuis te Delft, strekkende uit de stadsvest noordwest op over de Oudendijk met zijn uiterdijk tot aan het land van het Oude Mannenhuis van Schiedam, volgens de opdrachtbrief in dato Het nagelaten weeskind van Maertje Michielsdr., waar vader van was Joris Jansz. Brouck, komt van een rentebrief Michiel Jansz. op de Harg komt over landpachten 280. Dammis Jansz. Brouck over 2 jaar landpacht 180. De erfgenamen van de overleden kinderen van Annetje Arijensdr., de eerste huisvrouw van Pieter Jansz. Kleijwegh, pretenderen tlv. van deze boedel uit krachte van de uitkoopbrief wegens de moederlijke goederen van de kinderen voor het gerecht van Vlaardinger-ambacht, de somme van 200. Aldus gedaan door Pieter Jansz. Kleijwegh ter presentie van Michiel Jansz. grootvader en voogd. Nr. 50 folio 213 d.d Inventaris gemaakt door Jannetje Arijensdr. weduwe Cornelis Cornelisz. Abswoude ter ene zijde en Dirck Jorisz. Olshooren gehuwd met Maertje Cornelis, Leendert Dircxz. Suijcker en Joris Jansz. Maet, tezamen gestelde voogden over de 3 nagelaten weeskinderen van Cornelis Claesz., genaamd Claes Cornelisz., Arijen Cornelisz. en Leendert Cornelisz., mitsgaders het nagelaten weeskind van Jannetje Cornelisdr. waar vader van is Arijen Pietersz. Bleijswijck, ter andere zijde. Een woning als huis, bijhuis, schuur, bargen en geboomte met 28 morgen 4 hond 50 roeden land in Kethel-noord, waaronder 4 morgen leenland van jonkheer Johan heer van Mathenesse, Revier, Opmeer, Souteveen, etc. volgens de opdrachtbrief in dato en nog een in dato Nog 6 morgen land in Kethel-noord in de heerlijkheid Vrijenban, belend volgens de brief in dat Een wapenring. Een obligatie tlv. Leendert Pietersz. Pathijn smid in Kethel van 100. Idem tlv. Jan Pietersz. Zeeman te s-gravenzande van 424. Idem tlv. Louris Sijmonsz. wonende te Vokkestaart van 200. Idem tlv. Cornelis Pietersz. de jonge timmerman van 300. Idem tlv. Huijbrecht Pietersz. Poot van 200. Grietgen Arijensdr. weduwe Leendert Bastiaensz. is schuldig van geleend geld 300. Het weeskind van zaliger Jannetje Cornelisdr. komt van hetgeen de overledene als voogd van het weeskind heeft ontvangen f Gijsbrecht van der Burch en Isbrant van Santen over landpacht 81 Nr. 51 folio 219 d.d Inventaris gemaakt door Dirck Arijensz. Jongste en Dirck Arijensz. Ouwerkerck, gestelde voogden over de onmondige nagelaten zoon van Cornelis Bastiaensz. de Graeff. Een huis en erf in de Raam te Schiedam, belend ten O: Cornelis Jorisz. Brouck en ten W: Gillis Cornelisz. beenhakker, strekkende voor van de straat tot achter aan de huizing van Arijen Jansz. Los, volgens opdrachtbrief in dato Een obligatie onder de hand van f 400 tlv. Cornelis Jansz. Schooneman korenmolenaar te Rotterdam. Trijntje Cornelis huisvrouw van Heijndrick Jansz. als principaal en Maertje Louris huisvrouw van Evert Gijsbrechtsz. als borg, beiden wonende te Schiedam, zijn schuldig volgens uitspraak van goede mannen op , de somme van 24. Adriaen Valentijn een half jaar huishuur 12. Nog hetgeen de overledene verdiend heeft op het schip van kapitein de Clercq van de Admiraliteit te Rotterdam, de somme van f Nog van hetgeen hij verdiend heeft op het schip van kapitein de Vijg.

13 Neeltje Bastiaensdr. zuster van de overledene van het afleggen van de overledene. Nr. 52 folio 223 d.d Inventaris gemaakt door Cornelis Cornelisz. Poldervaert weduwnaar Grietgen Dircxdr. ter ene zijde en Cornelis en Joris Dircxz. Groenewege omen en voogden over de 4 nagelaten weeskinderen van de voorn. Grietje Dircxdr. en Cornelis Cornelisz. Poldervaert. In Kethel-noord 2 morgen 3 hond patrimoniaal land, gemeen in een kamp van 5 morgen, belend in het geheel ten N: en Z: de rector Swaerdencroon, strekkende uit de Slimme watering tot in de Poldervaart, volgens opdrachtbrief in dato Nog de helft van 7 morgen 286 roeden land in de Oost-Abspolder, belend de helft ten N: Willem Joosten van Rijt met de andere helft en ten Z: jonkheer Johan van Mathenesse, strekkende uit de Poldervaart tot in de Middelwatering, volgens opdrachtbrief van de gehele 7 morgen 286 roeden land, in dato Een obligatie tlv. Willem Joosten van Rijt van Idem tlv. Dirck Cornelisz. Groenewegen van 500. Dammis Brouck is schuldig over verstrekte penningen 200. Pieter Cornelisz. Post is schuldig over koopmanschap 100. Trijntje Leendertsdr. weduwe komt volgens obligatie Pieter Leendertsz. van der Velde komt volgens obligatie Dezelve van geleende penningen 170. De rector Swaerdecroon over landpacht 450. Nr. 53 folio 227 d.d Inventaris gemaakt door Cornelis Pietersz. van Bergen en Jan Pietersz. Pathijn gestelde voogden van vaderszijde en Abraham Jansz. en Arijen Jansz. Heckenhoeck gestelde voogden van moederszijde, over de nagelaten weeskinderen van Steffen Pietersz. van Bergen en Sara Jansdr. beiden zaliger. Een woning als huis, bijhuis, schuur, bargen en geboomte in Kethel-noord aan de Kandelaar op de Schie, met de werf waarop de voorsz. woning is staande, belend ten N: de abdij van Rijnsburg en ten Z: Willem Joosten van Rijt. Strekkende uit de Delftse Schie over de Delfweg tot aan het land van de abdij van Rijnsburg. Belast met een opstal van f per jaar, toekomende de kerk van Kethel. Nr. 54 folio 231 d.d Inventaris gemaakt door Cornelis Jacobsz. Coppert en Arijen Jacobsz. Coppert, Michiel Dircxz. Opmeer gehuwd met Annetje Jacobsdr., Otto Ottensz. van der Mij gehuwd met Maertje Jacobsdr. en Cornelis Arijensz. Noortdam gehuwd met Dirckje Jacobs, Willem Dircxz. Ket gehuwd met Geertje Jacobsdr., mitsgaders Heijndrick Cornelisz. Coppert en Sijmon Pietersz. Romeijn, tezamen gestelde voogden over Jorisgen Jacobsdr. en Trijntgen Jacobsdr., minderjarige dochters en allen kinderen en erfgenamen van zaliger Jacob Arijensz. Coppert, overleden in het dorp Kethel. Huis en erf, schuur, barg en geboomte in het dorp Kethel waarin Jacob Coppert is overleden, met 2 boomgaarden daar annex aangelegen in de ambacht Spaland, belend volgens de oude brieven, met de bruikwaar van 22 morgen 3 hond land. Nog een huisje en erf aan de Harreweg in het dorp. Nog 2 morgen 1 hond land in Spaland, belend ten N: Jacob Jansz. de Jonge schout en ten Z: Jacob Maertensz. Carel, strekkende van de Vlaardingseweg tot aan het land van de heer van Mathenesse. Nog 2 morgen 3 hond land in Vlaardinger-ambacht, belend ten N: de keursloot en ten Z: Arijen Arijensz. met bruikwaar. Strekkende van de Woudweg tot aan het land van Cornelis Cornelisz. Prins. Pieter Leendertsz. van den Velde is schuldig van geleend geld 300. Arijen Jansz. Heckenhouck idem 200. Willem Dircxz. Ket idem 80. Leendert Pietersz. van den Velde is schuldig over het weiden van beesten 6. Cornelis Goutappel op Maassluis is schuldig van een paard 15. Nr. 55 folio 237 d.d Inventaris gemaakt door Leendert Jansz. Kleijwegh en Cornelis Jansz. Cool omen en voogden over de 7 nagelaten weeskinderen van Pieter Jansz. Cleijwegh, verwekt bij Neeltgen Michielsdr. beiden zaliger. Een huizing of woning als huis, bijhuis, schuren, bargen en geboomte aan de singel bij Schiedam. In de Nieuwlandse polder 2½ morgen weiland, belend ten Z: Anna van Cleef alsmede de voorsz. woning en de verdere aan het einde van de voorn. woning en ten N: het Fraterhuis van Delft, strekkende uit de voorsz. stadsvest op over de Oudendijk met zijn uiterdijk tot aan het land van het Oude Manhuis van Schiedam. Leendert Pietersz. is schuldig over hetgeen aan geld bevonden is. Leendert Pietersz. Cleijwegh oudste zoon over hetgeen betaald is aan rouwgeld 26. Joris Jorisz. Broeck komt toe een kapitaal van Arijen Fransz. molenaar komt toe van geleend geld 200. De erfgenamen van de 2 kinderen van de overledene verwekt bij Annetgen Arijensdr. zijn eerste huisvrouw, over de moederlijke goederen 200. De 7 kinderen van de overleden Pieter Jansz. Cleijwegh verwekt bij Neeltgen Michielsdr. voor hun moederlijke goederen Nr. 56 folio 245 d.d Inventaris gemaakt door Dammis Pietersz. Slooff oom voor zichzelf en vervangende Leendert Cornelisz. Oosterlee behuwd oom, gestelde voogden over de 4 nagelaten weeskinderen van Keuntje Pietersdr. Slooff die weduwe was van Cornelis Dircxz. Segwaert.

R E C H T E L I J K A R C H I E F K E T H E L E N S P A L A N D I N V E N T A R I S N U M M E R 9 2

R E C H T E L I J K A R C H I E F K E T H E L E N S P A L A N D I N V E N T A R I S N U M M E R 9 2 R E C H T E L I J K A R C H I E F K E T H E L E N S P A L A N D I N V E N T A R I S N U M M E R 9 2 P R O T H O C O L L E N V O O R S C H O U T E N S C H E P E N E N V E R L E D E N A K T E N V A N T R

Nadere informatie

R E C H T E L I J K A R C H I E F K E T H E L E N S P A L A N D I N V E N T A R I S N U M M E R 9 3

R E C H T E L I J K A R C H I E F K E T H E L E N S P A L A N D I N V E N T A R I S N U M M E R 9 3 R E C H T E L I J K A R C H I E F K E T H E L E N S P A L A N D I N V E N T A R I S N U M M E R 9 3 P R O T O C O L L E N V A N V O O R S C H O U T E N S C H E P E N E N V E R L E D E N A K T E N V A N

Nadere informatie

R E C H T E L I J K A R C H I E F K E T H E L E N S P A L A N D I N V E N T A R I S N U M M E R 9 1

R E C H T E L I J K A R C H I E F K E T H E L E N S P A L A N D I N V E N T A R I S N U M M E R 9 1 R E C H T E L I J K A R C H I E F K E T H E L E N S P A L A N D I N V E N T A R I S N U M M E R 9 1 P R O T H O C O L L E N V O O R S C H O U T E N S C H E P E N E N V E R L E D E N A K T E N V A N T R

Nadere informatie

R E C H T E L I J K A R C H I E F Z O U T E V E E N I N V E N T A R I S N U M M E R 1 8 G I F T B O E K t / m

R E C H T E L I J K A R C H I E F Z O U T E V E E N I N V E N T A R I S N U M M E R 1 8 G I F T B O E K t / m R E C H T E L I J K A R C H I E F Z O U T E V E E N I N V E N T A R I S N U M M E R 1 8 G I F T B O E K 0 2 1 1 1 6 2 8 t / m 0 5 0 7 1 6 4 8 1 2 3 D U B B E L E F O L I O S B E W E R K I N G D O O R A

Nadere informatie

O U D A D M I N I S T R A T I E F A R C H I E F S C H I E D A M W E E S K A M E R I N V E N T A R I S N U M M E R 1 6 1 5

O U D A D M I N I S T R A T I E F A R C H I E F S C H I E D A M W E E S K A M E R I N V E N T A R I S N U M M E R 1 6 1 5 O U D A D M I N I S T R A T I E F A R C H I E F S C H I E D A M W E E S K A M E R I N V E N T A R I S N U M M E R 1 6 1 5 1 5 0 8 1 6 2 7 t / m 2 8 1 2-1 6 4 5 B E W E R K I N G D O O R A N T H O N I U

Nadere informatie

R E C H T E L I J K A R C H I E F V A N H E T A M B A C H T K E T H E L E N S P A L A N D I N V E N T A R I S N U M M E R 8 5 D I N G B O E K

R E C H T E L I J K A R C H I E F V A N H E T A M B A C H T K E T H E L E N S P A L A N D I N V E N T A R I S N U M M E R 8 5 D I N G B O E K R E C H T E L I J K A R C H I E F V A N H E T A M B A C H T K E T H E L E N S P A L A N D I N V E N T A R I S N U M M E R 8 5 D I N G B O E K 2 3-0 3-1 6 5 2 t / m 1 2-0 3-1 6 8 7 1 4 2 D U B B E L E F

Nadere informatie

R E C H T E L I J K A R C H I E F V A N H E T A M B A C H T K E T H E L E N S P A L A N D I N V E N T A R I S N U M M E R 1 7 2

R E C H T E L I J K A R C H I E F V A N H E T A M B A C H T K E T H E L E N S P A L A N D I N V E N T A R I S N U M M E R 1 7 2 R E C H T E L I J K A R C H I E F V A N H E T A M B A C H T K E T H E L E N S P A L A N D I N V E N T A R I S N U M M E R 1 7 2 P R O T O C O L L E N V A N S C H O U T E N S C H E P E N E N V A N S P A

Nadere informatie

O U D R E C H T E R L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R 340 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC.

O U D R E C H T E R L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R 340 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC. O U D R E C H T E R L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R 340 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC. 04-08-1635 t/m 30-12-1639 353 FOLIO S BEWERKING DOOR

Nadere informatie

R E C H T E L I J K A R C H I E F V A N A M B A C H T K E T H E L E N S P A L A N D I N V E N T A R I S N U M M E R 8 8

R E C H T E L I J K A R C H I E F V A N A M B A C H T K E T H E L E N S P A L A N D I N V E N T A R I S N U M M E R 8 8 R E C H T E L I J K A R C H I E F V A N A M B A C H T K E T H E L E N S P A L A N D I N V E N T A R I S N U M M E R 8 8 B I J L A G E N B I J D E D I N G B O E K E N 1 2-0 2-1 6 4 9 t / m 0 7-0 7-1 7 2

Nadere informatie

S T A D S T R O U W S C H I E D A M (O N D E R T R O U W) I N V E N T A R I S N U M M E R t / m

S T A D S T R O U W S C H I E D A M (O N D E R T R O U W) I N V E N T A R I S N U M M E R t / m S T A D S T R O U W S C H I E D A M (O N D E R T R O U W) I N V E N T A R I S N U M M E R 7 1 1 1 5 7 6 t / m 1 5 9 0 B E W E R K T D O O R A N T H O N I U S V A N D E R T U I J N T E R H O O N 1 H E R

Nadere informatie

R E C H T E L I J K A R C H I E F Z O U T E V E E N I N V E N T A R I S N U M M E R 1 9 G I F T B O E K t / m

R E C H T E L I J K A R C H I E F Z O U T E V E E N I N V E N T A R I S N U M M E R 1 9 G I F T B O E K t / m R E C H T E L I J K A R C H I E F Z O U T E V E E N I N V E N T A R I S N U M M E R 1 9 G I F T B O E K 2 6-6 - 1 6 4 8 t / m 1 1-6- 1 6 9 3 1 9 2 D U B B E L E F O L I O S B E W E R K I N G D O O R A

Nadere informatie

O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F V L A A R D I N G E N I N V E N T A R I S N U M M E R R E G I S T E R V A N A K T E N V A N C A U T I E

O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F V L A A R D I N G E N I N V E N T A R I S N U M M E R R E G I S T E R V A N A K T E N V A N C A U T I E O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F V L A A R D I N G E N I N V E N T A R I S N U M M E R 1 5 3 R E G I S T E R V A N A K T E N V A N C A U T I E 1 9 0 8 1 6 4 8 t / m 2 6 0 6 1 6 5 8 1 7 F O L I O

Nadere informatie

VIIi - 1. Zie resp. Oud notarieel archief Delft, inv. nr. 2533A, f. 12, inv. nr. 2595, f. 146 en inv. nr. 2856, f.

VIIi - 1. Zie resp. Oud notarieel archief Delft, inv. nr. 2533A, f. 12, inv. nr. 2595, f. 146 en inv. nr. 2856, f. VIIi - 1 Op 9.1.1721 maken Arij Claesz van Rijt, bouwman, en Annetje Hermansdr Berkel, wonende te Hof van Delft, hun testament op. Het betreft een testament op de langstlevende, waarbij deze wordt verplicht

Nadere informatie

O U D A D M I N I S T R A T I E F A R C H I E F S C H I E D A M W E E S K A M E R I N V E N T A R I S N U M M E R

O U D A D M I N I S T R A T I E F A R C H I E F S C H I E D A M W E E S K A M E R I N V E N T A R I S N U M M E R O U D A D M I N I S T R A T I E F A R C H I E F S C H I E D A M W E E S K A M E R I N V E N T A R I S N U M M E R 1 6 1 4 1 7 0 1 1 6 0 0 t / m 2 3 0 6 1 6 1 4 B E W E R K I N G D O O R A N T H O N I U

Nadere informatie

VIa - 1. Ermpje heeft uit haar eerste huwelijk (ten minste) twee dochters, Barber en Jannitge Pietersdr Eerland.

VIa - 1. Ermpje heeft uit haar eerste huwelijk (ten minste) twee dochters, Barber en Jannitge Pietersdr Eerland. VIa - 1 WILLEM JANSZ VAN RIJT, geb. ca. 1628, van Zouteveen, zn. van Jan Willemsz van Rijt en Aeltgen Arijens Olijslager (zie Vb), bouwman in de Broekpolder onder Vlaardingerambacht, leenman onder Maasland,

Nadere informatie

Vb - 1. (1) AELTGEN ARIJENS OLIJSLAGER, dr. van Arijen Pietersz Olijslager, [overl. voor 31.3.1639]

Vb - 1. (1) AELTGEN ARIJENS OLIJSLAGER, dr. van Arijen Pietersz Olijslager, [overl. voor 31.3.1639] Vb - 1 JAN WILLEMSZ VAN OVERRIJT/VAN RIJT, geb. ca. 1595, zn. van Willem Vranckenz van Rijt en Claesgen Gerritsdr (zie IVa), bouwman bij de Kapel onder Zouteveen, schepen te Zouteveen, begr. Vlaardingen

Nadere informatie

Written by Yvonne Roeling Wednesday, 31 December :00 - Last Updated Tuesday, 06 January :24

Written by Yvonne Roeling Wednesday, 31 December :00 - Last Updated Tuesday, 06 January :24 Familie de Vette uit Kethel en Spaland. (Fragmenten uit eigen onderzoek en dat van Dhr. A. v.d. Tang) De eerste voorouder de Vette kom ik tegen in een Notariële Acte van 18 Januari 1655 wanneer er een

Nadere informatie

WILLEM CORNELISZ VAN RIJT, zn. van Cornelis Vranckenz van Rijt en Trijntje Claesdr (zie IVb), begr. Naaldwijk 24.7.1636 (oud graf f 4) 1

WILLEM CORNELISZ VAN RIJT, zn. van Cornelis Vranckenz van Rijt en Trijntje Claesdr (zie IVb), begr. Naaldwijk 24.7.1636 (oud graf f 4) 1 Vf - 1 WILLEM CORNELISZ VAN RIJT, zn. van Cornelis Vranckenz van Rijt en Trijntje Claesdr (zie IVb), begr. Naaldwijk 24.7.1636 (oud graf f 4) 1 tr. ca. 25.1.1635 2 TRIJNTJE REIJERSDR VAN ADRICHEM de jonge,

Nadere informatie

O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R 6 0 2 R E G I S T E R V A N A K T E N V A N

O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R 6 0 2 R E G I S T E R V A N A K T E N V A N O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R 6 0 2 R E G I S T E R V A N A K T E N V A N M A C H T I G I N G E N P R O T E S T A T I E N 1 1-0 6-1 6 1 1 t / m

Nadere informatie

VIb - 1. TRIJNTJE JASPERSDR VAN VELDEN, weduwe van Pieter Philipsz Pijnaker, begr. Vlaardingen juli 1678

VIb - 1. TRIJNTJE JASPERSDR VAN VELDEN, weduwe van Pieter Philipsz Pijnaker, begr. Vlaardingen juli 1678 VIb - 1 JAN JANSZ VAN RIJT, zn. van Jan Willemsz van Rijt en Grietje Jans van Alphen (zie Vb), bouwman in de Broekpolder in Vlaardingerambacht, leenman aldaar, molenmeester aldaar, begr. Vlaardingen jan.

Nadere informatie

ARIJEN JOOSTENZ VAN RIJT, jm van Kethel, zn. van Joost Vrankenz van Rijt en Machtelt Jansdr (zie IVc), bouwman te Zouteveen, begr. Kethel 27.9.

ARIJEN JOOSTENZ VAN RIJT, jm van Kethel, zn. van Joost Vrankenz van Rijt en Machtelt Jansdr (zie IVc), bouwman te Zouteveen, begr. Kethel 27.9. Vh - 1 ARIJEN JOOSTENZ VAN RIJT, jm van Kethel, zn. van Joost Vrankenz van Rijt en Machtelt Jansdr (zie IVc), bouwman te Zouteveen, begr. Kethel 27.9.1661 o.tr. Schiedam (Gerecht) 19.7.1634 MAERTJE CLAESDR

Nadere informatie

R E C H T E L I J K A R C H I E F K E T H E L I N V E N T A R I S N U M M E R 8 3 D I N G B O E K t / m

R E C H T E L I J K A R C H I E F K E T H E L I N V E N T A R I S N U M M E R 8 3 D I N G B O E K t / m R E C H T E L I J K A R C H I E F K E T H E L E N S P A L A N D I N V E N T A R I S N U M M E R 8 3 D I N G B O E K 2 0-0 4-1 5 8 4 t / m 1 2-0 6-1 6 0 2 1 9 2 D U B B E L E F O L I O S G E D E E L T E

Nadere informatie

N O T A R I Ë L E A R C H I E V E N Z U I D H O L L A N D V O O R I N V E N T A R I S N U M M E R d. d.

N O T A R I Ë L E A R C H I E V E N Z U I D H O L L A N D V O O R I N V E N T A R I S N U M M E R d. d. N O T A R I Ë L E A R C H I E V E N Z U I D H O L L A N D V O O R 1 8 4 3 I N V E N T A R I S N U M M E R 6 1 6 5 d. d. 1 6 7 3-1 6 8 0 N A A L D W I J K N O T A R I S A R E N T V A N S W E T H B E W E

Nadere informatie

O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R 6 0 3 R E G I S T E R V A N A K T E N V A N

O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R 6 0 3 R E G I S T E R V A N A K T E N V A N O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R 6 0 3 R E G I S T E R V A N A K T E N V A N M A C H T I G I N G E N P R O T E S T A T I E N 2 6-01 - 1 6 2 4 t /

Nadere informatie

30-09-1624 31-12-1646

30-09-1624 31-12-1646 W E E S K A M E R INVENTARISNUMMER 1 6 1 9 30-09-1624 31-12-1646 B E W E R K I N G D O O R H. J. V A N D E R W A A G S P I J K E N I S S E 2004 1 2 De bewerker heeft getracht zoveel mogelijk een zelfde

Nadere informatie

Oudarchieven voor 1811 Nieuwerkerk a/d IJssel

Oudarchieven voor 1811 Nieuwerkerk a/d IJssel Oudarchieven voor 1811 Nieuwerkerk a/d IJssel Bevat samenvattingen uit akten in Rechterlijke, notariele en weeskamer archieven. De transcripties staan in afzonderlijke documenten. Recht. Arch. N ad IJ

Nadere informatie

R E C H T E L I J K A R C H I E F W A T E R I N G E N W E E S K A M E R I N V E N T A R I S N U M M E R 9 B O E D E L I N V E N T A R I S S E N

R E C H T E L I J K A R C H I E F W A T E R I N G E N W E E S K A M E R I N V E N T A R I S N U M M E R 9 B O E D E L I N V E N T A R I S S E N R E C H T E L I J K A R C H I E F W A T E R I N G E N W E E S K A M E R I N V E N T A R I S N U M M E R 9 B O E D E L I N V E N T A R I S S E N 1 6 4 8 1 6 6 5 E N 1 6 9 3 1 7 2 9 1 O M S L A G, 7 D E

Nadere informatie

O U D A D M I N I S T R A T I E F A R C H I E F S C H I E D A M W E E S K A M E R INVENTARISNUMMER 1 6 3 1 1 JUNI 1593 T / M 23 DECEMBER 1624

O U D A D M I N I S T R A T I E F A R C H I E F S C H I E D A M W E E S K A M E R INVENTARISNUMMER 1 6 3 1 1 JUNI 1593 T / M 23 DECEMBER 1624 O U D A D M I N I S T R A T I E F A R C H I E F S C H I E D A M W E E S K A M E R INVENTARISNUMMER 1 6 3 1 1 JUNI 1593 T / M 23 DECEMBER 1624 B E W E R K I N G D O O R H. J. V A N D E R W A A G S P I J

Nadere informatie

Nummer Toegang: 857 Plaatsingslijst van stukken afkomstig van de eigenaren van de Hofwoning te 't Woudt,

Nummer Toegang: 857 Plaatsingslijst van stukken afkomstig van de eigenaren van de Hofwoning te 't Woudt, Nummer Toegang: 857 Plaatsingslijst van stukken afkomstig van de eigenaren van de Hofwoning te 't Woudt, 1672-1977 Archief Delft 857 Hofwoning te 't Woudt 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave BESCHRIJVING

Nadere informatie

O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R G I F T B O E K

O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R G I F T B O E K O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R 3 3 0 G I F T B O E K A K T E N V A N T R A N S P O R T V A N O N R O E R E N D E Z A K E N E T C. 3 1-0 3-1 5 9

Nadere informatie

Weeskamer s Gravenzande en Zandambacht

Weeskamer s Gravenzande en Zandambacht Weeskamer s Gravenzande en Zandambacht 1634 1685 (WK s Gravenzande en Zandambacht inv. 1) Teun van der Vorm (versie 1.0 d.d. 30-12-2011) Inleiding In het Historisch Archief Westland te Naaldwijk bevinden

Nadere informatie

VIIj - 1. Op 29.5.1752 geeft Sr. Cornelis Bartholomeus van Buijtene mr. timmerman te Delft gift aan Aalbregt van Rijt en Cornelis Jansz Koot van

VIIj - 1. Op 29.5.1752 geeft Sr. Cornelis Bartholomeus van Buijtene mr. timmerman te Delft gift aan Aalbregt van Rijt en Cornelis Jansz Koot van VIIj - 1 Op 29.4.1729 koopt Aalbregt van Rijt - 1 morgen 422 roeden land in de Noord-Kethelpolder, grenzend aan oost de Poldervaart zuid Frank van der Burg west de Delfweg noord de kinderen en erfgenamen

Nadere informatie

6. Fragmenten. 6.1 Cornelis: Nieuwkoops fragment (ca. 1550) I. Cornelis, tr. waarsch. Emmetgen? / Geertgen?...

6. Fragmenten. 6.1 Cornelis: Nieuwkoops fragment (ca. 1550) I. Cornelis, tr. waarsch. Emmetgen? / Geertgen?... 6. Fragmenten 6.1 Cornelis: Nieuwkoops fragment (ca. 1550) I. Cornelis, tr. waarsch. Emmetgen? / Geertgen?... 1. Jan Cornelisz, volgt IIa. 2. Elbert Cornelisz, volgt IIb. 3. Geertgen Cornelisz, overl.

Nadere informatie

Weesboek B. Hof van Delft, Vrijenban, Abtsregt, 't Woudt, Woud Harnasch, Biesland en Groeneveld. (Amb. Hof van Delft inv. 142)

Weesboek B. Hof van Delft, Vrijenban, Abtsregt, 't Woudt, Woud Harnasch, Biesland en Groeneveld. (Amb. Hof van Delft inv. 142) Weesboek B Hof van Delft, Vrijenban, Abtsregt, 't Woudt, Woud Harnasch, Biesland en Groeneveld 1655 1676 (Amb. Hof van Delft inv. 142) Teun van der Vorm (versie 1.0 d.d. 13-8-2016) Inleiding In het Gemeentearchief

Nadere informatie

O U D A D M I N I S T R A T I E F A R C H I E F S C H I E D A M W E E S K A M E R I N V E N T A R I S N U M M E R

O U D A D M I N I S T R A T I E F A R C H I E F S C H I E D A M W E E S K A M E R I N V E N T A R I S N U M M E R O U D A D M I N I S T R A T I E F A R C H I E F S C H I E D A M W E E S K A M E R I N V E N T A R I S N U M M E R 1 6 3 2 0 6-0 1-1 6 2 5 t / m 1 7-0 1-1 6 5 0 3 3 D U B B E L E F O L I O S R E G I S T

Nadere informatie

Weesboek Zevenhuizen

Weesboek Zevenhuizen Weesboek Zevenhuizen 1607 1620 (SAHM Weeskamer Zevenhuizen inv. 2) Teun van der Vorm (versie 1.0 d.d. 22-2-2011) 1 Inleiding In het Streekarchief Hollands Midden bevinden zich een aantal weesboeken van

Nadere informatie

O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R G I F T B O E K

O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R G I F T B O E K O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R 3 2 8 G I F T B O E K A K T E N V A N T R A N S P O R T V A N O N R O E R E N D E Z A K E N E T C. 0 4-0 1-1 5 7

Nadere informatie

Boedelpapieren Overschie

Boedelpapieren Overschie Boedelpapieren Overschie 1647 1679 (GA Rotterdam Ambacht Overschie inv. 437) Teun van der Vorm (versie 1.0 d.d. 14-4-2010) Inleiding In het Gemeentearchief Rotterdam bevinden zich in het archief Ambacht

Nadere informatie

Genealogie van Arend Cornelisse van der Swan

Genealogie van Arend Cornelisse van der Swan Genealogie van Arend Cornelisse van der Swan I Arend Cornelisse van der Swan. Arend is overleden in 1633. Notitie bij Arend: volgens Dek waren er 6 zonen. Echter later in de correcties op Dek gecorrigeerd.

Nadere informatie

O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R G I F T B O E K

O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R G I F T B O E K O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R 3 3 3 G I F T B O E K A K T E N V A N T R A N S P O R T V A N O N R O E R E N D E Z A K E N E T C. 0 1-0 3-1 6 0

Nadere informatie

OUD RECHTELIJK ARCHIEF SCHIEDAM INVENTARISNUMMER 336 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC. 10-05- 1618 t/m 27-10 - 1621 2 8 3 FOLIO S

OUD RECHTELIJK ARCHIEF SCHIEDAM INVENTARISNUMMER 336 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC. 10-05- 1618 t/m 27-10 - 1621 2 8 3 FOLIO S OUD RECHTELIJK ARCHIEF SCHIEDAM INVENTARISNUMMER 336 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC 10-05- 1618 t/m 27-10 - 1621 2 8 3 FOLIO S BEWERKING DOOR HENK VAN DER WAAG TE SPIJKENISSE 1 1.

Nadere informatie

OUD RECHTELIJK ARCHIEF SCHIEDAM INVENTARISNUMMER 335 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC. 30-01 - 1615 t/m 06-05 - 1618 416 FOLIO S

OUD RECHTELIJK ARCHIEF SCHIEDAM INVENTARISNUMMER 335 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC. 30-01 - 1615 t/m 06-05 - 1618 416 FOLIO S OUD RECHTELIJK ARCHIEF SCHIEDAM INVENTARISNUMMER 335 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC. 30-01 - 1615 t/m 06-05 - 1618 416 FOLIO S BEWERKING DOOR HENK VAN DER WAAG TE SPIJKENISSE 1 30-01-1615.

Nadere informatie

OUD RECHTERLIJK ARCHIEF SCHIEDAM INVENTARISNUMMER 341 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC. 13-01 - 1640 t/m 22-12- 1643

OUD RECHTERLIJK ARCHIEF SCHIEDAM INVENTARISNUMMER 341 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC. 13-01 - 1640 t/m 22-12- 1643 OUD RECHTERLIJK ARCHIEF SCHIEDAM INVENTARISNUMMER 341 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC 13-01 - 1640 t/m 22-12- 1643 3 8 2 FOLIO`S BEWERKING DOOR HENK VAN DER WAAG TE SPIJKENISSE 1

Nadere informatie

S T A D S T R O U W (O N D E R T R O U W) I N V E N T A R I S N U M M E R K E R K E L I J K t / m

S T A D S T R O U W (O N D E R T R O U W) I N V E N T A R I S N U M M E R K E R K E L I J K t / m S T A D S T R O U W (O N D E R T R O U W) I N V E N T A R I S N U M M E R 7 1 2 K E R K E L I J K 1 6 1 0 t / m 1 6 3 1 S T A D H U I S 1 6 1 0 t / m 1 6 3 0 B E W E R K T D O O R A N T H O N I U S V A

Nadere informatie

O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R 6 0 5 R E G I S T E R V A N A K T E N V A N

O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R 6 0 5 R E G I S T E R V A N A K T E N V A N O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R 6 0 5 R E G I S T E R V A N A K T E N V A N M A C H T I G I N G E N P R O T E S T A T I E N 1 4 0 9 1 5 9 4 t / m

Nadere informatie

O U D A D M I N I S T R A T I E F A R C H I E F S C H I E D A M W E E S K A M E R INVENTARISNUMMER 1 6 3 2 6 JANUARI 1625 T / M 7 JANUARI 1650

O U D A D M I N I S T R A T I E F A R C H I E F S C H I E D A M W E E S K A M E R INVENTARISNUMMER 1 6 3 2 6 JANUARI 1625 T / M 7 JANUARI 1650 O U D A D M I N I S T R A T I E F A R C H I E F S C H I E D A M W E E S K A M E R INVENTARISNUMMER 1 6 3 2 6 JANUARI 1625 T / M 7 JANUARI 1650 B E W E R K I N G D O O R H. J. V A N D E R W A A G S P I

Nadere informatie

Hoofdgeld De Lier (1622. (OA De Lier, inv. nr. 68) Bewerkt door: J. Heemskerk

Hoofdgeld De Lier (1622. (OA De Lier, inv. nr. 68) Bewerkt door: J. Heemskerk Hoofdgeld De Lier (1622 (OA De Lier, inv. nr. 68) Bewerkt door: J. Heemskerk Voorburg, 24 juni 1985 Gedigitaliseerd: Zoetermeer, 7 november 2011 -2- Inhoud: Transscriptie... 3 7 Index op achternaam...

Nadere informatie

OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN SCHIEDAM NO. 347.

OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN SCHIEDAM NO. 347. OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN SCHIEDAM NO. 347. NADERE TOEGANG 89 1. 02-04-1667. Sebastiaen Pesser van Velsen raad en vroedschap mitsgaders regent van de Magistraat armen kamer als hiertoe door zijn confraters

Nadere informatie

A R C H I E F V A N H E T A M B A C H T, R E S P E C T I E V E L I J K V A N D E M U N I C I P A L I T E I T,

A R C H I E F V A N H E T A M B A C H T, R E S P E C T I E V E L I J K V A N D E M U N I C I P A L I T E I T, A R C H I E F V A N H E T A M B A C H T, R E S P E C T I E V E L I J K V A N D E M U N I C I P A L I T E I T, R E S P E C T I V E L I J K V A N H E T G E M E E N T E B E S T U U R V A N K E T H E L I N

Nadere informatie

OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN SCHIEDAM. No. 349

OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN SCHIEDAM. No. 349 OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN SCHIEDAM No. 349 1 1. 11-05-1675. Adriaen Heckenhoeck gewezen herbergier in de Boodt verkoopt Jan Braem den Ouden een huis en erf gelegen aan de Markt binnen dezer stede, belend

Nadere informatie

IIIb - 1. GRIETGEN WILLEMSDR, van Den Hoorn, dr. van Oude Willem Pietersz en Maritge Jansdr. 5

IIIb - 1. GRIETGEN WILLEMSDR, van Den Hoorn, dr. van Oude Willem Pietersz en Maritge Jansdr. 5 IIIb - 1 VRANCK JOOSTENZ, geb. ca. 1530(?), zn. van Joost Hillebrantsz en Margriete Cornelisdr (II), gezworene van Hof van Delft (1565, 1568), 1 bouwman in de Broekpolder onder Wateringen, leenman onder

Nadere informatie

OUD RECHTERLIJK ARCHIEF SCHIEDAM INVENTARISNUMMER 351 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC. 12-05 - 1683 t/m 21-07 -1688

OUD RECHTERLIJK ARCHIEF SCHIEDAM INVENTARISNUMMER 351 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC. 12-05 - 1683 t/m 21-07 -1688 OUD RECHTERLIJK ARCHIEF SCHIEDAM INVENTARISNUMMER 351 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC. 12-05 - 1683 t/m 21-07 -1688 2 6 4 FOLIO S BEWERKING DOOR HENK VAN DER WAAG TE SPIJKENISSE 1

Nadere informatie

Vd - 1. NEELTJE PHILIPSDR VAN HEEMSKERCK, dr. van Philip IJsbrantsz Heemskerck en Neeltien Pietersdr, overl. De Lier

Vd - 1. NEELTJE PHILIPSDR VAN HEEMSKERCK, dr. van Philip IJsbrantsz Heemskerck en Neeltien Pietersdr, overl. De Lier Vd - 1 VRANCK CORNELISZ VAN RIJT, ged. Naaldwijk (Geref.) 2.7.1600, zn. van Cornelis Vranckenz van Rijt en Trijntje Claesdr (zie IVb), lidmaat van de Geref. kerk in De Lier, bouwman in de Kralingerpolder

Nadere informatie

Met Maria Catharina Petronella Vroegh naar Lisse, Seghwaert en Voorborch

Met Maria Catharina Petronella Vroegh naar Lisse, Seghwaert en Voorborch een genealogieonline publicatie Met Maria Catharina Petronella Vroegh naar Lisse, Seghwaert en Voorborch door 30 november 2014 Met Maria Catharina Petronella Vroegh naar Lisse, Seghwaert en Voorborch Generatie

Nadere informatie

OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN SCHIEDAM

OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN SCHIEDAM OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN SCHIEDAM NO 345. NADERE TOEGANG 87 1. 06-07-1659. Christiaen Pijnaecker raad dezer stad verkoopt Johan Hodenpijl mede raad alhier een huis en erf gelegen op de Dam, belend O

Nadere informatie

Nummer Toegang: 858 Plaatsingslijst van de stukken afkomstig van Familiestichting Van der Kooij,

Nummer Toegang: 858 Plaatsingslijst van de stukken afkomstig van Familiestichting Van der Kooij, Nummer Toegang: 858 Plaatsingslijst van de stukken afkomstig van Familiestichting Van der Kooij, 1700-1933 Archief Delft 858 Familiestichting Van der Kooij 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave BESCHRIJVING

Nadere informatie

O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R 3 2 9 G I F T B O E K

O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R 3 2 9 G I F T B O E K O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R 3 2 9 G I F T B O E K A K T E N V A N T R A N S P O R T V A N O N R O E R E N D E Z A K E N E T C. 0 7 0 6 1 5 8

Nadere informatie

O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R 6 0 8 R E G I S T E R V A N A K T E N V A N

O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R 6 0 8 R E G I S T E R V A N A K T E N V A N O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R 6 0 8 R E G I S T E R V A N A K T E N V A N B U I T E N M A C H T I N G E N P R O T E S T A T I E N 1 2 0 1 1 6 3

Nadere informatie

O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R G I F T B O E K

O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R G I F T B O E K O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R 3 3 4 G I F T B O E K A K T E N V A N T R A N S P O R T V A N O N R O E R E N D E Z A K E N E T C. 1 6-0 9-1 6 1

Nadere informatie

IVb - 1. TRIJNTJE CLAESDR, geb. Stompwijk, dr. van Claes Schrevelsz en Aeltge Cornelisdr, overl , begr. Naaldwijk 5.4.

IVb - 1. TRIJNTJE CLAESDR, geb. Stompwijk, dr. van Claes Schrevelsz en Aeltge Cornelisdr, overl , begr. Naaldwijk 5.4. IVb - 1 CORNELISZ VRANCKENZ VAN RIJT, zn. van Vranck Joostenz en Grietgen Willemsdr (zie IIIb), geb. ca. 1575, bouwman in de Broekpolder onder Wateringen te Honselersdijk, leenman in Naaldwijkerbroek,

Nadere informatie

Oud Archief Vlaardingen inv. 517 Stadstrouw Inleiding

Oud Archief Vlaardingen inv. 517 Stadstrouw Inleiding Oud Archief Vlaardingen inv. 517 Stadstrouw 1600-1680 Inleiding Dit protocol bevat trouwen voor het gerecht van Vlaardingen en voor het gerecht van Vlaardingerambacht. In welke van de twee plaatsen het

Nadere informatie

O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R G I F T B O E K

O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R G I F T B O E K O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R 3 3 2 G I F T B O E K A K T E N V A N T R A N S P O R T V A N O N R O E R E N D E Z A K E N E T C. 2 2-0 4-1 6 0

Nadere informatie

O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R R E G I S T E R V A N A K T E N V A N

O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R R E G I S T E R V A N A K T E N V A N O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R 6 0 1 R E G I S T E R V A N A K T E N V A N M A C H T I G I N G E N E N P R O T E S T A T I E N 04-04 - 1 5 9 1 t

Nadere informatie

die sinds 1476 in de lijsten van renten voorkomt en op 10 maart 1477

die sinds 1476 in de lijsten van renten voorkomt en op 10 maart 1477 WESTLANDSE VALCKEN EN DE JACHT Onder bovenstaande titel is in "Liber amicorum Jhr. Mr. C.C. van Valkenburg", 's-gravenhage 1985, p. 464-470, een bijdrage van W. Wijnaendts van Resandt verschenen, handelend

Nadere informatie

Nummer Toegang: 467 Plaatsingslijst van het archief van de familie van der dussen (1322)

Nummer Toegang: 467 Plaatsingslijst van het archief van de familie van der dussen (1322) Nummer Toegang: 467 Plaatsingslijst van het archief van de familie van der dussen (1322)1570-1777 Archief Delft 467 Familie Van der Dussen 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave BESCHRIJVING VAN HET

Nadere informatie

Bij twijfel of interesse in de originele schrijfwijze is het raadzaam het origineel te raadplegen.

Bij twijfel of interesse in de originele schrijfwijze is het raadzaam het origineel te raadplegen. Kethel NH inv. 23 (Dopen 1623-1714) Inleiding In inv. nr. 23 van het archief van de Hervormde Kerk van Kethel bevindt zich het oudste doop- en trouwboek van Kethel. De huwelijken uit dit boek zijn eerder

Nadere informatie

VIIc - 2. o.tr./tr. Berkel (Gerecht) 1/18.5.1739 (impost man f 15), scheiding van tafel en bed Berkel (Gerecht) 13.5.1761

VIIc - 2. o.tr./tr. Berkel (Gerecht) 1/18.5.1739 (impost man f 15), scheiding van tafel en bed Berkel (Gerecht) 13.5.1761 VIIc - 1 Na het overlijden van Annetje Arensdr Ham op 2.6.1762 te Berkel en Rodenrijs zijn Arij en Willem van Rijt en Geertje Cornelisdr Brederode, dochter van Marijtje van Rijt, als nakomelingen van Catharina

Nadere informatie

Nummer Toegang: 446 Inventaris van het archief van het leprooshuis

Nummer Toegang: 446 Inventaris van het archief van het leprooshuis Nummer Toegang: 446 Inventaris van het archief van het leprooshuis 1356-1613 Archief Delft 446 Leprooshuis 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave BESCHRIJVING VAN HET ARCHIEF...5 BESCHRIJVING VAN DE

Nadere informatie

ANDRIES JANSZ VAN RIJT, zn. van Jan Willemsz van Rijt en Grietje Jans van Alphen (zie Vb), begr. Vlaardingen aug. 1679

ANDRIES JANSZ VAN RIJT, zn. van Jan Willemsz van Rijt en Grietje Jans van Alphen (zie Vb), begr. Vlaardingen aug. 1679 VIc - 1 ANDRIES JANSZ VAN RIJT, zn. van Jan Willemsz van Rijt en Grietje Jans van Alphen (zie Vb), begr. Vlaardingen aug. 1679 o.tr./tr. Vlaardingen/Maasland (Geref.) 28.10/13.11.1678 LIJSBETH MEESDR LEEUWENSCHILT,

Nadere informatie

K O H I E R V A N H E T H O O F D G E L D A N N O K W A R T I E R S C H I E D A M O U D A R C H I E F S C H I E D A M

K O H I E R V A N H E T H O O F D G E L D A N N O K W A R T I E R S C H I E D A M O U D A R C H I E F S C H I E D A M K O H I E R V A N H E T H O O F D G E L D A N N O 1 6 2 2 K W A R T I E R S C H I E D A M O U D A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R 1 4 4 2 Toelichting. Het Hoofdgeld is een belasting,

Nadere informatie

O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R R E G I S T E R V A N A K T E N

O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R R E G I S T E R V A N A K T E N O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R 6 0 6 R E G I S T E R V A N A K T E N B U I T E N M A C H T I G I N G E N E N P R O T E S T A T I E N 2 8 0 6 1 6

Nadere informatie

T R O U W B O E K K E T H E L. B E G I N N E N D E J U L I t / m T E V E N S V A N t / m

T R O U W B O E K K E T H E L. B E G I N N E N D E J U L I t / m T E V E N S V A N t / m T R O U W B O E K K E T H E L B E G I N N E N D E J U L I 1 6 2 2 t / m 0 3-1 0-1 6 6 6 T E V E N S V A N 0 3-1 0-1 6 6 6 t / m 1 3-1 0-1 7 1 1 ϑ= Trouwen. = Ondertrouwen. B E W E R K I N G D O O R A N

Nadere informatie

OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN SCHIEDAM Gifteboek, inv.nr. 342 ( )

OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN SCHIEDAM Gifteboek, inv.nr. 342 ( ) OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN SCHIEDAM Gifteboek, inv.nr. 342 (1644-1647) door H.J. van der Waag 1. 02-01-1644. Mathijs Michielsz. van Hillegontsberch verkoopt Arijen Mathijsz. zijn zoon een huis en erf

Nadere informatie

O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R R E G I S T E R V A N A K T E N V A N

O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R R E G I S T E R V A N A K T E N V A N O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R 6 0 7 R E G I S T E R V A N A K T E N V A N B U I T E N M A C H T I G I N G E N P R O T E S T A T I E N 1 0-0 1-1

Nadere informatie

Protocol van transporten en schuldbrieven van s Gravenzande

Protocol van transporten en schuldbrieven van s Gravenzande Protocol van transporten en schuldbrieven van s Gravenzande 1621 1639 (ora s Gravenzande en Zandambacht inv. 3) Teun van der Vorm (versie 1.0 d.d. 10-9-2011) Inleiding In het Historisch Archief Westland

Nadere informatie

ARIJ WILLEMSZ VAN RIJT

ARIJ WILLEMSZ VAN RIJT VIn - 1 ARIJ WILLEMSZ VAN RIJT, geb. ca. 1653, zn. van Willem Joostensz van Rijt en Grietge Ariens Suijcker (zie Vi), bouwman in de Noord-Kethelpolder bij Kwakelbrug onder Kethel, overl. Kethel (RK) 21.10.1719,

Nadere informatie

OUD RECHTELIJK ARCHIEF SCHIEDAM INVENTARISNUMMER 353 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC. 08-05 - 1694 T/M 30-03 - 1698

OUD RECHTELIJK ARCHIEF SCHIEDAM INVENTARISNUMMER 353 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC. 08-05 - 1694 T/M 30-03 - 1698 OUD RECHTELIJK ARCHIEF SCHIEDAM INVENTARISNUMMER 353 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC. 08-05 - 1694 T/M 30-03 - 1698 1 9 5 FOLIO`S BEWERKING DOOR HENK VAN DER WAAG SPIJKENISSE 1 2

Nadere informatie

II - 1. MARGRIETE CORNELISDR, van Hof van Delft, dr. van Cornelis Hillebrantsz en Katherin Dircx

II - 1. MARGRIETE CORNELISDR, van Hof van Delft, dr. van Cornelis Hillebrantsz en Katherin Dircx II - 1 JOOST HILLEBRANTSZ, geb. ca. 1491, schout van Hof van Delft (1532), 1 ambachtsbewaarder van Hof van Delft (1522, 1528, 1534, 1536, 1550), 2 schout van Biesland (1553, 1555), 3 begr. Delft 17.4.1558

Nadere informatie

A R C H I E F V A N H E T G E R E C H T V A N N I E U W M A T H E N E S S E I N V E N T A R I S N U M M E R

A R C H I E F V A N H E T G E R E C H T V A N N I E U W M A T H E N E S S E I N V E N T A R I S N U M M E R A R C H I E F V A N H E T G E R E C H T V A N N I E U W M A T H E N E S S E I N V E N T A R I S N U M M E R 1 0 8 7 P R O T O C O L L E N V A N O P D R A C H T E N 2 0-0 1-1 5 9 8 t / m 1 3-0 1-1 7 7 6

Nadere informatie

OUD RECHTELIJK ARCHIEF SCHIEDAM INVENTARISNUMMER 354 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC. 12-04 - 1698 t/m 28-09 - 1701

OUD RECHTELIJK ARCHIEF SCHIEDAM INVENTARISNUMMER 354 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC. 12-04 - 1698 t/m 28-09 - 1701 OUD RECHTELIJK ARCHIEF SCHIEDAM INVENTARISNUMMER 354 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC. 12-04 - 1698 t/m 28-09 - 1701 2 1 0 FOLIO S BEWERKING DOOR HENK VAN DER WAAG TE SPIJKENISSE 1

Nadere informatie

Giftboek Hof van Delft

Giftboek Hof van Delft Giftboek Hof van Delft 1621-1645 (GA Delft Ambacht Hof van Delft inv. 91) Teun van der Vorm (versie 0.3 d.d. 13-7-2008) Inleiding In het Gemeentearchief Delft bevinden zich in het archief van het ambacht

Nadere informatie

O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R 6 0 0 R E G I S T E R V A N A K T E N V A N

O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R 6 0 0 R E G I S T E R V A N A K T E N V A N O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R 6 0 0 R E G I S T E R V A N A K T E N V A N M A C H T I G I N G E N P R O T E S T A T I E N 1 3-0 4-1 5 8 5 t / m

Nadere informatie

Voogdijstellingen Maasland ca.1700

Voogdijstellingen Maasland ca.1700 Voogdijstellingen Maasland 1635 - ca.1700 (GA Delft Gemeente Maasland inv. 1416) Teun van der Vorm (versie 0.2 d.d. 17-11-2007) Inleiding In het Gemeentearchief Delft bevindt zich in het archief van de

Nadere informatie

E E R S T E D U B B E L E 1 0 0 0 P E N N I N G A N N O 1 6 2 2 R E K E N I N G V A N D E O N T V A N G E R D O E N J O R I S Z.

E E R S T E D U B B E L E 1 0 0 0 P E N N I N G A N N O 1 6 2 2 R E K E N I N G V A N D E O N T V A N G E R D O E N J O R I S Z. E E R S T E D U B B E L E 1 0 0 0 P E N N I N G A N N O 1 6 2 2 R E K E N I N G V A N D E O N T V A N G E R D O E N J O R I S Z. B E I J S S E N O U D A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S

Nadere informatie

NT00067_42. Nadere Toegang op inv.nr 42. uit het archief van het. Stadsgerecht Wijk bij Duurstede, 1546-1811, (67) H.J. Postema

NT00067_42. Nadere Toegang op inv.nr 42. uit het archief van het. Stadsgerecht Wijk bij Duurstede, 1546-1811, (67) H.J. Postema NT00067_42 Nadere Toegang op inv.nr 42 uit het archief van het Stadsgerecht Wijk bij Duurstede, 1546-1811, (67) H.J. Postema Januari 2015 Inleiding In dit document zijn regesten opgenomen van de oudste

Nadere informatie

W E E S K A M E R Z O E T E R W O U D E I N V E N T A R I S N U M M E R 2 K W I T A N T I E S V A N U I T G E K E E R D E W E E S G E L D E N,

W E E S K A M E R Z O E T E R W O U D E I N V E N T A R I S N U M M E R 2 K W I T A N T I E S V A N U I T G E K E E R D E W E E S G E L D E N, W E E S K A M E R Z O E T E R W O U D E I N V E N T A R I S N U M M E R 2 K W I T A N T I E S V A N U I T G E K E E R D E W E E S G E L D E N, A K T E N V A N U I T S L U I T I N G E N E N A A N V A A

Nadere informatie

ik bleek een van Schie domme Claes liet Schie schieten ik werd een van Dam haiku jvd DRAMA S DELFTSE VAN SCHIE S

ik bleek een van Schie domme Claes liet Schie schieten ik werd een van Dam haiku jvd DRAMA S DELFTSE VAN SCHIE S ik bleek een van Schie domme Claes liet Schie schieten ik werd een van Dam haiku jvd DRAMA S DELFTSE VAN SCHIE S ONTWARD DOOR JAN VAN DAM 2010 Wapen van de Delftse van Schie s en de Delftse van Dam men.

Nadere informatie

Protocol van transporten en schuldbrieven van Zandambacht

Protocol van transporten en schuldbrieven van Zandambacht Protocol van transporten en schuldbrieven van Zandambacht 1618 1633 (ora s Gravenzande en Zandambacht inv. 31) Teun van der Vorm (versie 1.0 d.d. 19-11-2011) Inleiding In het Historisch Archief Westland

Nadere informatie

Met Maria Catharina Petronella Vroegh naar Lisse, Seghwaert en Voorborch

Met Maria Catharina Petronella Vroegh naar Lisse, Seghwaert en Voorborch een genealogieonline publicatie Met Maria Catharina Petronella Vroegh naar Lisse, Seghwaert en Voorborch door 9 maart 2016 Met Maria Catharina Petronella Vroegh naar Lisse, Seghwaert en Voorborch Generatie

Nadere informatie

Transporten en schuldbrieven van Charlois

Transporten en schuldbrieven van Charlois Transporten en schuldbrieven van Charlois 1657 1664 (GA Rotterdam ora Charlois inv. 17) Teun van der Vorm (versie 1.0 d.d. 26-7-2013) Inleiding In het Gemeentearchief Rotterdam bevinden zich in het archief

Nadere informatie

O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R 6 0 4 R E G I S T E R V A N A K T E N

O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R 6 0 4 R E G I S T E R V A N A K T E N O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R 6 0 4 R E G I S T E R V A N A K T E N M A C H T I G I N G E N P R O T E S T A T I E N 0 6-0 9-1 6 5 5 t / m 0 3-0

Nadere informatie

ZUID-WADDINXVEEN huwelijksregistraties in DTB 23 D trouwen voor schepenen

ZUID-WADDINXVEEN huwelijksregistraties in DTB 23 D trouwen voor schepenen ZUID-WADDINXVEEN huwelijksregistraties in DTB 23 D trouwen voor schepenen 1607-1627 8-4-1607 -- Daniel Jorisz x Geertgen Lenaerts ds. Dirk Thonnisz weigerde het huwelijk in te zegenen 11-2-1609 -- Willem

Nadere informatie

NT00064_152. Nadere Toegang op inv. nr 152. uit het archief van de. Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) H.J. Postema

NT00064_152. Nadere Toegang op inv. nr 152. uit het archief van de. Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) H.J. Postema NT00064_152 Nadere Toegang op inv. nr 152 uit het archief van de Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) H.J. Postema Juni 2013 Inleiding In dit document zijn regesten van het volgende inventarisnummer betreffende

Nadere informatie

WIE WAS WEIJNTJE? (het genealogische belang van een grafboek)

WIE WAS WEIJNTJE? (het genealogische belang van een grafboek) WIE WAS WEIJNTJE? (het genealogische belang van een grafboek) door H.M. Kuypers Eerder gepubliceerd in Ons Voorgeslacht, jrg. 51 (1996), een uitgave van de Zuidhollandse Vereniging voor Genealogie In het

Nadere informatie

Oudarchieven voor 1811 Groot Ammers

Oudarchieven voor 1811 Groot Ammers Oudarchieven voor 1811 Groot Ammers Vroeger werd Groot Ammers veelal aangeduid met de kernen waaruit dit was opgebouwd, namelijk Ammers Graveland, Ammers Achterland en Peulwijk Bevat samenvattingen uit

Nadere informatie

NOTARIEEL ARCHIEF ZUIDERWOUDE

NOTARIEEL ARCHIEF ZUIDERWOUDE NOTARIEEL ARCHIEF ZUIDERWOUDE NA 467 Sijbrand Roos Aan het begin van dit deel is een register. De eerste 15 akten zijn verloren gegaan en worden hieronder vermeld zoals ze in het register staan. (1) Testament

Nadere informatie

Transporten, schuldbrieven en kavelingen van Pijnacker (ora Pijnacker inv. 119)

Transporten, schuldbrieven en kavelingen van Pijnacker (ora Pijnacker inv. 119) Transporten, schuldbrieven en kavelingen van Pijnacker 1636-1646 (ora Pijnacker inv. 119) Bewerking door Teun van der Vorm, november 2006 Inleiding Deze bewerking bevat korte regesten van alle transporten,

Nadere informatie

ROTTERDAMSE NACHTEGALEN door H.K. Nagtegaal

ROTTERDAMSE NACHTEGALEN door H.K. Nagtegaal ROTTERDAMSE NACHTEGALEN door H.K. Nagtegaal Dit artikel is gepubliceerd in Ons Voorgeslacht 2006 Inleiding De Rotterdamse familie Nachtegaal is één van de ruim dertig geslachten Nachtegael, die in de 17

Nadere informatie

Transporten en schuldbrieven van Charlois

Transporten en schuldbrieven van Charlois Transporten en schuldbrieven van Charlois 1648 1657 (GA Rotterdam ora Charlois inv. 16) Teun van der Vorm (versie 1.0 d.d. 28-7-2013) Inleiding In het Gemeentearchief Rotterdam bevinden zich in het archief

Nadere informatie

Inventaris van het archief van Jacob Kerkhoven, 1766-1788

Inventaris van het archief van Jacob Kerkhoven, 1766-1788 Nummer archiefinventaris: 3.20.32 Inventaris van het archief van Jacob Kerkhoven, 1766-1788 Auteur: G.M. van Aalst Nationaal Archief, Den Haag 1974 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch.

Nadere informatie