R E C H T E L I J K A R C H I E F K E T H E L E N S P A L A N D I N V E N T A R I S N U M M E R 9 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "R E C H T E L I J K A R C H I E F K E T H E L E N S P A L A N D I N V E N T A R I S N U M M E R 9 3"

Transcriptie

1 R E C H T E L I J K A R C H I E F K E T H E L E N S P A L A N D I N V E N T A R I S N U M M E R 9 3 P R O T O C O L L E N V A N V O O R S C H O U T E N S C H E P E N E N V E R L E D E N A K T E N V A N T R A N S P O R T E N, S C H U L D B E K E N T E N I S S E N, B O R G S T E L L I N G E N, T E S T A M E N T E N E T C D U B B E L E F O L I O S t / m B E W E R K T D O O R A N T H O N I U S V A N D E R T U I J N T E R H O O N

2 Nr. 1 folio 1 d.d Jan Arentsz. van der Hoeven gehuwd geweest met Chieltge Pietersdr. die een dochter was van Neeltje Michiels, verwekt bij Pieter Jansz. Kleijwegh, mitsgaders Jan Cornelisz. Holierhoeck en Jacob Jorisz. Suijtmaesland, voor hunzelf en vervangende Pieter Pietersz. Baes, testamentaire voogden over de minderjarige kinderen van de voorn. Neeltje Michielsdr. en Pieter Kleijwegh, mede geïnstitueerde erfgenamen voor de ene helft in de nagelaten goederen van Michiel Jansz. van der Harch en Maertgen Dircxdr., ter ene zijde, Joris Jorisz. Broeck zoon van Maertje Michielsdr. en zulks erfgenaam voor de wederhelft in de nagelaten goederen van de voorn. Michiel Jansz. en Maertje Dircxdr., ter andere zijde. De comparanten verklaarden in gevolge het vonnis alhier gewezen tussen hun comparanten op , na voorgaande meting en deling, geloot en gegrondkaveld te hebben, zeker kamp land verongeld gelegen voor 8 morgen en bij meting groot bevonden 7 morgen 4 hond 33½ roeden, van ouds genaamd; de Koeweijde, gelegen in de Nieuwlandse polder. Belend ten N: en Z: het Fraterhuis te Delft. Strekkende van de Singel westwaarts op met zijn uiterdijk over de Oudedijk tot de oude watering toe. Bij de loting was de kinderen van Neeltje Michiels te beur gevallen de zuiderlijkste helft en Joris Broek in de voorn. kwaliteit de noordelijkste helft. Tot scheiding zal een scheisloot moeten worden gemaakt van 5 voet 7 duimen benoorden de middellijn van het voorn. land, strekkende van de Singel tot de Oudendijk. De kosten van de sloot moet ieder voor de helft voor zijn rekening nemen. Nr. 2 folio 1v. d.d. eodem die. Joris Jorisz. Broeck wonende in deze ambacht heeft verhuurd aan Jan Arijensz. van der Houve, in huwelijk gehad hebbende Chieltje Pietersdr. die een dochter was van Neeltje Michielsdr., verwekt bij Pieter Jansz. Kleijwegh, voor 1/5 part, mitsgaders Jan Cornelisz. Holierhoeck en Jacob Jorisz. Suijtmaesland benevens Pieter Pietersz. Baes testamentaire voogden over de minderjarige kinderen van de voorn. Neeltje Michielsdr., mede bij de voorn. Kleijwegh verwekt, voor 4/5 parten en zulks tezamen voor het geheel. De huur betreft de noordelijkste helft van 7 morgen 4 hond 33½ roeden land, van ouds genaamd de Koeweijde, gekomen uit de boedel van Michiel Jansz. van der Hargh, gelegen in de Nieuwlandse polder, voor de tijd van 3 jaar, voor de somme van f 105 carolus per jaar. Nr. 3 folio 2v. d.d Franck Jansz. Duijvesteijn en Jannetje Francken van Rijt echtgenoten wonende binnen Schiedam, bekennen schuldig te zijn aan Maertje Willems Maen weduwe Cornelis Galeijnsz. Keijser, mede wonende Schiedam, de somme van f carolus, ter zake van geleende penningen. Zij verbinden hieraan de gerechte helft van 7 morgen land in de Nieuwlandse polder, belend ten O: Pieter Lourisz. van Noort en ten W: de weduwe van heer Hugo van Bleijswijck. Strekkende van het s-gravenlandse toepad met zijn uiterdijk over de Oudendijk. Nr. 4 folio 4 d.d Vranck Jansen Duijvesteijn en Jannetje Vrancken, enige dochter en erfgenaam van Vranck Joosten van Rijt, echtgenoten wonende Schiedam bekennen schuldig te zijn aan Arijen Hillebrantsz. Ouwervest gehuwd met Maertjen Arijens wonende Berkel in Rodenrijs, voor de ene helft, mitsgaders aan Willem Vrancken van Rijt wonende Kethel-ambacht en Dirck Arentsz. Mostert wonende Zouteveen, als voogden over Grietgen Arentsdr. nagelaten dochter van Arijen Joosten en Maertje Claes, beiden overleden, tbv dezelfde onmondige dochter, voor de andere helft en tezamen voor het geheel, de somme van f Hiervan zijn f spruitende uit zake van cassatie van een obligatie, inhoudende gelijke somme, door comparanten op voor notaris Heijndrick de Man te Schiedam verleden, welke obligatie voortgekomen was door cassatie van een obligatie onder de hand verleden, inhoudende als restant van meerder kapitaal, een gelijke somme van f en 2 jaar interest van f 150, door Vranck Joosten van Rijt zaliger, des voorn. Jannetgen Vrancken vader, ter zake van geleend geld tbv. Arijen Joosten van Rijt zijn broeder, in het jaar 1658 ondertekend. De voorn. Arien Hillebrantsz. en Grietgen Arents als mede erfgenamen van Arien Joosten en Maertgen Claes, hun ouders zaliger, bij scheiding en deling met de verdere erfgenamen te beur gevallen. De resterende f 100 ter zake van geleende penningen. De comparanten bekennen nog schuldig te zijn aan Geertje, Gerrit, Maertje, Fijtje, Vranck, Grietje, Jan en Joost Ariensz. van Rijt, de somme van f 800, spruitende ter zake van de cassatie van een accoord door de voorn. Franck Joosten van Rijt zaliger ten hunner behoefte ondertekend, ter zake hij uit de goederen van Fijtje Maertens der voorsz. kinderen grootmoeder zaliger, met de welke hij gehuwd is geweest, schuldig was. Ten behoeve van de schuld verbinden de comparanten 7½ morgen wei- en hooiland aaneen gelegen in de s- Gravenlandse polder, belend ten W: de erfgenamen van Crijntgen Ingen, ten O: de weduwe, kinderen en erfgenamen van Cornelis Nieupoort. Strekkende voor van de s-gravenlandse toepad tot in de Schiedamse Schie. Nr. 5 folio 5v. d.d

3 Lijsbeth Pieters bejaarde ongehuwde dochter, Hubrecht Maertensz. Persoon gehuwd met Aeffgien Pietersdr., Pieter Willemsz. van Rijn, beiden wonende Vlaardingen, gehuwd met Geertje Pietersdr., mitsgaders Arijen Jacobsz. Jonghste en Jan Dircksz. Opmeer testamentaire voogden over de nagelaten weeskinderen van Aechie Pietersdr, kinderen, kindskinderen en benevens Louris Pietersz. Karel, erfgenamen van Pieter Maertensz. Karel en Geertgen Jansdr., gewoond hebbende en overleden in de ambachte van Kethel. Zij geven te kennen dat zij met de voorn. Louris Pietersz. Karel bij forme van uitkoop geaccordeerd zijn en dat dezelfde Louris Karel in eigendom zal hebben en behouden de opstal en timmerage van de woning als huis, bijhuis, schuur, bergen en geboomte. Staande op 15 morgen land gelegen in de Westabspolder, aankomende de erfgenamen van juffrouw van der Aa weduwe jonker Gosewijn van Stralen. De voorn. Louris Karel blijft mede nog bezitten al het geld dat in de boedel bevonden wordt, mitsgaders de levende have, bouwgereedschap etc. Het geheel is belast met f 400 kapitaal die de voorn. Louris Karel volgens uitkoop tot zijn last heeft genomen. Hieronder verbinden Lijsbeth Pieter, Huijbrecht Persoon en Pieter Willemsz. van Rijn, hun personen en goederen en de voogden de goederen van de weeskinderen. Zij bekennen betaald te zijn, de eerste penning met de laatste, ter somme van f 390. Nr. 6 folio 6v. d.d. eodem die. Louris Pietersz. Karel onze inwoner bekent schuldig te zijn aan Grietje Cornelis weduwe Abraham van Vleuten wonende Rotterdam, de somme van f 200 ter zake van gelijke somme die de voorn. Grietje Cornelis tlv. de boedel van zijn comparants vader Pieter Maertensz. Karel sprekende heeft gehad en de comparant tot zijn last heeft genomen. Hij verbindt hieraan de opstal en timmerage van zijn woning in de Westabspolder op de grond van de erfgenamen van juffrouw van de Aa weduwe jonkheer Gosewijn van Stralen. Nr. 7 folio 7v. d.d Leendert Cornelisz. Oostelee oom en voogd van de nagelaten weeskinderen van Keuntje Pietersdr. Slooff, die bekende in die kwaliteit verkocht te hebben aan Cornelis Abrahamsz. Corpershoeck, de timmerage en opstal van een huisje, door de voorn. Keuntje Pietersdr. op de werf en grond van de woning van Dammis Pietersz. Slooff getimmerd en door de voorn. Cornelis Abrahamsz. mede gekocht. Vrij en niet belast. Prijs f 200, betaald met een obligatie. Nr. 8 folio 8 d.d Theunis Arijensz. van Dijck bekent schuldig te zijn aan Abraham Heckenhoeck kapitein alhier, de somme van f 250, ter zake van onbetaalde landpacht, verponding, sluisgeld en anders, op heden ter voorsz. somme berekend. Hij verbindt hieraan zijn woning als huis, bijhuis, schuur, barg en geboomte met 4 morgen 5 hond 50 roeden land, staande en gelegen in de Hargpolder. De woning is belend ten Z: de Poldervaart, ten W: de Schiedamseweg, ten N: de weduwe van Gerrit Dircksz. Jongste en ten O: de Hargkade. Het land is belend ten Z: Dirck Pleunen Jonghste, ten O: de Schiedamseweg, ten N: juffrouw Maria Swijts en ten W: de oude Harg. Nr. 9 folio 9 d.d. eodem die. Theunis Arijensz. van Dijck onze inwoner bekent schuldig te zijn aan Annetgen Isbrantsdr. weduwe Cornelis Fransz. de somme van f 450 ter zake van het casseren van een obligatie van f 350, alsmede over verdere beleende penningen. Hij verbindt hieraan zijn woning als huis, schuur, barg en geboomte met 4 morgen 5 hond 50 roeden land in de Hargpolder. De woning is belend ten Z: de Poldervaart, ten W: de Schiedamseweg, ten N: de weduwe van Gerrit Dircxz. Jongste en ten O: de Hargkade. Het land is belend ten Z: Dirck Pleunen Jongste, ten O: de Schiedamseweg, ten N: de oude Harg en ten W:? Nr. 10 folio 10v. d.d De schout en schepenen van Kethel hebben op verzoek van de secretaris van Schiebroek getaxeerd de navolgende percelen land welke zijn nagelaten door Ingetgen Plonen Sotgenius weduwe Jan Jacobsz. Schiebroeck. Eerst 1/5 part van een morgen 3 hond land in de s-gravenlandse polder, in huur gebruikt door Arijen Buijtewegh, tegen f 510 ieder morgen in het geheel. Nog 1/5 part in 4 morgen 541 roeden land in de Nieuwlandse polder, gebruikt als voren tegen f 675 ieder morgen in het geheel. Nog 1/5 part in 5 morgen 189 roeden land gelegen als voren, gebruikt door de weduwe van Gerrit Leendertsz. Meurs tegen f 725 ieder morgen in het geheel. Nr. 11 folio 11 d.d Jacob Dufault deurwaarder van de Gemene Lands Middelen als geauthoriseerde van Abraham Heckenhoeck gaarder van de verpondingen alhier, heeft in het openbaar ten overstaan van Jacob Jansz. de Jonge schout en 2 schepenen verkocht aan de manhaften Eland du Bois kapitein te water ten dienste dezer lande, een woning als huis, bijhuis, schuur, bargen en geboomte. Staande en gelegen aan de Singel buiten Schiedam in de Nieuwlandse polder. Belend ten Z: de gemene laan of uitpad van de tuinen achter de voorsz. woning gelegen, strekkende uit de stadsvest tot aan de tuin

4 van Pieter Wijnantsz. Berghman. Nog een stuk weiland, van ouds begroot op 2½ morgen. Alles toebehoord hebbende Joris Jorisz. Broeck geëxecuteerde. Het land is gelegen bezijden de voorsz. woning en is belend ten Z: de voorsz. woning en tuinen daar achter gelegen, alsmede het land van Anna van Cleeff, ten Z het Fraterhuis te Delft. Strekkende mede uit de stadsvest west op over de Oudendijk met zijn uiterdijk tot aan het land van het Oude Mannenhuis te Schiedam. De jongste opdrachtbrief in dato De koper zal zich moeten regulieren naar het contract door de predessaseurs van de voorn. woning gemaakt met de eigenaren van de tuinen achter de woning. Vrij en niet belast. Prijs f Nr. 12 folio 12 d.d Cornelis Abrahamsz. Corpershoeck heeft verkocht aan Claes Abrahamsz. Corpershoeck, Claes Dircxz. Goutappel, Claes Pietersz. van den Tempel en Joris Jansz. Maet, ieder ¼ part in een woning, schuur, bargen en geboomte met een morgen land waarop de woning staat. Staande en gelegen in de Kethel-noordpolder. Belend ten W: Jan Cornelisz. Groen met bruikwaar, ten Z: de abdij van Rijnsburg, ten O: een perceel land mede door de voorn. verkoper verkocht aan Claes Abrahamsz. Corpershoeck en ten W: de Groeneweg. Vrij en niet belast. Prijs f 925, contant geld. Nr. 13 folio 12v. d.d. eodem die. Cornelis Abrahamsz. Corpershoeck onze inwoner heeft verkocht aan Claes Abrahamsz. Corpershoeck wonende te Schipluiden, 2 percelen land in de Kethel-noordpolder. Het ene perceel verongeld gelegen voor 2 morgen 4 hond. Belend ten N: Jan Cornelisz. Groen en Dirck Pietersz. Poot met bruikwaar, ten Z: de abdij van Rijnsburg, ten O: het perceel door de verkoper mede verkocht aan Claes Dircxz. Goutappel en ten W: de ene morgen land hiervoor verkocht. Het andere perceel verongeld gelegen voor 2 morgen 3 hond is belend ten N: de kinderen van Cornelis Claesz. Abswoude, ten Z: Cornelis Cornelisz. Coppert met bruikwaar, ten O: een perceel land door de verkoper verkocht aan Joris Jansz. Maet en ten W: de uiterdijk over de Harreweg. Beiden bij den hoop zonder maat, met de voet gestoten. Vrij en niet belast. Prijs f , contant geld. Nr. 14 folio 13v. d.d. eodem die. Cornelis Abrahamsz. Corpershoeck heeft verkocht aan Claes Dircxz. Goutappel een perceel land in de Kethel-noordpolder, verongeld gelegen voor een morgen 4 hond. Belend ten N: Dirck Pietersz. Poot met bruikwaar, ten Z: de abdij van Rijnsburg, ten O: een perceel land door de verkoper verkocht aan Claes Pietersz. van den Tempel en ten W: nog een perceel mede verkocht aan Claes Abrahamsz. Corpershoeck. Bij de hoop met de voet gestoten. Vrij en niet belast. Prijs f , contant geld. Nr. 15 folio 14 d.d. eodem die. Cornelis Abrahamsz. Corpershoeck heeft verkocht aan Claes Pietersz. van den Tempel een perceel land, verongeld gelegen voor 2 morgen 4 hond in de Kethel-noordpolder. Belend ten N: de weduwe van Joris Leendertsz. Quant met bruikwaar, ten Z: de abdij van Rijnsburg, ten O: de Schieweg en ten W: het perceel door de verkoper mede verkocht aan Claes Dircxz. Goutappel. Bij den hoop zonder maat, met de voet gestoten. Vrij en niet belast. Prijs f , contant geld. Nr. 16 folio 15 d.d. eodem die. Cornelis Abrahamsz. Corpershoeck heeft verkocht aan Joris Jansz. Maet een perceel land verongeld gelegen voor 2 morgen in de Kethel-noordpolder. Belend ten N: de kinderen van Cornelis Claesz. Abswoude, ten Z: Cornelis Cornelisz. Coppert met bruikwaar, ten O: de Groeneweg en ten W: het perceel land door de verkoper mede verkocht aan Claes Abrahamsz. Corpershoeck. Bij den hoop zonder maat, met de voet gestoten. Vrij en niet belast. Prijs f 1.450, contant geld. Nr. 17 folio 15v. d.d Dirck Zieren van Coole wonende te Overschie gehuwd met Maertjen Arijensdr. Jongste, mede erfgenaam van Dammis Jansz. Jongste, overleden in dit dorp, heeft verkocht aan Arien Ariensz. Jonghste wonende in deze ambacht, zijn comparants contingente portie in de nagelaten boedel van Dammis Jansz. de Jonge, bestaande uit een obligatie en andere uitstaande schulden. Prijs f 400, contant geld. Nr. 18 folio 16 d.d. eodem die. Cornelis Abrahamsz. Corpershoeck heeft verkocht aan Abraham Heckenhoeck kapitein alhier, zekere boomgaard verongeld gelegen voor 1 hond in de Hargpolder. Belend ten N: de verkoper, ten Z: en 0: de weduwe van kapitein van Waert en ten W: de Schiedamse weg. Bij den hoop zonder maat met de voet gestoten. Vrij en niet belast. Prijs f 350 en 10 zilveren ducatons tot speldegeld voor de kinderen van de verkoper, contant geld. Nr. 19 folio 17 d.d Huijbrecht Pietersz. Poot wonende Kethel-noordpolder heeft verkocht aan Trijntgen Huijbrechtsdr. zijn dochter, 3 morgen land gemeen in 2 kampen tezamen groot 6 morgen patrimoniaal land in de Kethelnoordpolder. Belend ten O:, N: en Z: Arien Willemsz. van Rijt met bruikwaar en ten W: Cornelis

5 Cornelisz. Marckenburgh. De jongste brief in dato Vrij en niet belast. Prijs f 1.650, contant geld. Nr. 20 folio 17v. d.d Cornelis Abrahamsz. Corpershoeck onze inwoner is schuldig Abraham Heckenhoeck kapitein alhier, de somme van f 300 ter zake van verscheidene onbetaalde imposten en geleend geld. Hij verbindt hieraan zijn woning als huis, bijhuis, schuur, bargen en geboomte, staande in de Hargpolder. Belend ten N: Arijen Pietersz. Oosterveen, ten Z: de boomgaard van de voorn. Heckenhoeck. Strekkende voor van de straat tot achter aan het land van de heer van Kethel en de weduwe van kapitein van Waert. Kanttekening: Compareerde Mr. Jacob Muijs de Brauw heer van Kethel als possesseur van de woning in de tekst geroerd en exhibeerde de originele schuldbrief. Actum Nr. 21 folio 18 d.d De schout en schepenen van Kethel hebben op verzoek van Anthonij de Veer secretaris van 's- Gravenhage, getaxeerd 6 morgen land in de Oostabspolder, in huur gebruikt door de weduwe van Maerten Pouwelsz. Berckel nagelaten door de heer Johan van der Mijle. Getaxeerd op f 425 voor iedere morgen. Nr. 22 folio 18v. d.d Leendert Pietersz. Pathijn smid wonende in dit dorp is schuldig aan Jan Dircxz. Opmeer en Dirck Pietersz. Poot heilige geestmeesters, de somme van f 200 ter zake van de koop van een obligatie onder de hand, op heden aan hem comparant overgeleverd, tlv. Pieter Jansz. Pathijn smid en zijn borg Jan Arijensz. Suijckerbosch, nu hun erfgenamen. Bij verbindt hieraan zijn huizing en erf in het dorp Kethel, belend ten N: Heijndrick Arijensz. Ackersdijck, ten Z: Claes Cornelisz. Schout. Strekkende voor van de straat tot aan het land van schout Jacob Jansz. de Jonge. Nr. 23 folio 19 d.d Franck Jansz. Duijvesteijn en Jannetje van Rijt zijn huisvrouw, enige dochter en erfgename van Vranck Joosten van Rijt, gewoond hebbende en overleden in Schiedam, hebben verkocht aan Adriaen Kruijck schepen van Schiedam, 3 morgen 3 hond land, gemeen met de kinderen van Cornelis Arijensz. Sijdeman in een stuk van 7 morgen, gelegen in de Nieuwlandse polder. Belend ten O: Pieter Lourisz. van Noort en ten W: de weduwe van de heer Hugo van Bleijswijck te Schiedam. Strekkende van het 's-gravenlandse toepad, met zijn uiterdijk over de Oudendijk. Vrij en niet belast. Prijs f 750 voor iedere morgen, bedragende f 2.625, contant geld. Nr. 24 folio 20 d.d. eodem die. Franck Jansz. Duijvesteijn en Jannetje Vrancken van Rijt zijn huisvrouw enige dochter en erfgename van Vranck Joosten van Rijt, gewoond hebbende en overleden te Schiedam, hebben verkocht aan de heer Adriaen Cruijswijck tbv. zijn zuster Maritgen Willems Maen weduwe Cornelis Galeijnsz. Keijser, 6 morgen 3 hond land in de Nieuwlandse polder. Belend ten N: de erfgenamen van Krijntjen IJnge weduwe van Arijen Jorisz. Krooswijck en ten ZW: de weduwe van Ds. Johannis Soete, in leven dienaar des Goddelijken Woord te Schiedam. Strekkende van het 's-gravenlandse toepad met zijn uiterdijk over de Oudendijk. Vrij en niet belast. Prijs f 750 voor iedere morgen, bedragende f 4.875, contant geld. Kanttekening: Volgens akte van scheiding onder de hand gemaakt in dato tussen de 2 enige nagelaten kinderen van wijlen de weduwe van Adriaen van der Goes, is het hierboven gemelde land aanbedeeld aan vrouwe Antonia Josina van der Goes huisvrouw van Mr. Franc van der Burgh en werd hetzelve op haar naam overgeboekt. Actum Nr. 25 folio 20v. d.d. eodem die. Pieter Pietersz. Schieveen is schuldig aan mevrouw Geertruijda van der Burgh weduwe van de heer Johan Duijst van Voorhout, in leven burgemeester van Delft, de somme van f 150 ter zake van verschenen landpacht. Hij verbindt hieraan een tuin of boomgaard in de 's-gravenlandse polder. Belend ten O: Jan Jansz. Rotte, ten N: de kinderen van de dijkgraaf van der Houff, ten Z: de Schie en ten W: Cornelis Cornelisz. Schieveen. Nr. 26 folio 21v. d.d Cornelis Cornelisz. Marckenburgh onze inwoner is schuldig aan de erfgenamen van Dammis Jansz. de Jonghe de somme van f ter zake van het casseren van 2 distincte obligatien onder de hand verleden, inhoudende gelijke somme van f Hij verbindt hieraan zijn woning met 11 morgen 4 hond land in de Kethel-noordpolder, te weten 6 morgen 4 hond waar de woning opstaat. Belend ten N: de abdij van Rijnsburg en ten Z: Cornelis Arijensz. van der Burgh met bruikwaar. Strekkende van de Groeneweg west op tot aan de Slimme Watering. Nog 3 morgen genaamd de Ruijtercamp, belend ten N: Cornelis Arijensz. van der Burgh met bruikwaar en ten Z: de abdij van Rijnsburg. Strekkende van de Harreweg oost op tot aan het land van dezelve abdij. Nog 2 morgen gemeen met de Heilige Geest

6 van Kethel in een kamp van 4 morgen, genaamd het Hoflant, belend ten N: Jan Sijmonsz. Waddingh en ten Z: de abdij van Rijnsburg. Strekkende van de Delfweg westwaarts tot in de Slimme Watering. Nr. 27 folio 22v. d.d Arent Sijmonsz. van Dijck wonende in deze ambacht is schuldig aan Jacob Lievensz. Crooneveen wonende te Zoetermeer, de somme van f 500 ter zake van geleend geld. Hij verbindt hieraan 3 morgen land, gemeen in 18 morgen land in de Kethel-noordpolder, waarvan 13 morgen is belend ten N: Pouwels IJsbrantsz. de Vette en ten Z: de Poldervaart en Jan Cornelisz. van den Bergh. Strekkende van de Delfweg tot aan de Groeneweg. De verdere 5 morgen zijn belend ten N: de Heilige Geest van Kethel en ten Z: Cornelis Arijensz. van der Burgh en de weduwe van Joris Leendertsz. Quant. Strekkende van de Delfweg tot aan de Groeneweg. Nr. 28 folio 23v. d.d. eodem die. De schout en schepenen van Kethel hebben op verzoek van de erfgenamen van Vranck Willemsz. van Rijt getaxeerd de navolgende percelen land in Kethel-ambacht: Eerst 4 morgen land in de Westabspolder, laatst in huur gebruikt door Claes Vrancken van Rijt, getaxeerd op f 750 voor iedere morgen. Nog 2 morgen 3 hond land bezijden het voorgaande stuk, gebruikt wordende als voren, getaxeerd op f 770 voor iedere morgen. Nog 1 morgen 3 hond in de Westabspolder aan de noordzijde van de watermolen aldaar, getaxeerd op f 770 voor iedere morgen. Nog 2 morgen land gemeen in een stuk van 8 morgen in de Westabspolder, in huur gebruikt wordende door Claes Vrancken van Rijt, getaxeerd op f 770 voor iedere morgen. Nog 4 morgen land in de Nieuwlandse polder, strekkende van het 's-gravenlandse toepad met zijn uiterdijk over de Oudendijk, laatst in huur gebruikt door Cornelis Pietersz. Ruijter, getaxeerd op f 800 voor iedere morgen. Nr. 29 folio 24 d.d Eduart Wilson kapitein van een compagnie voetknechten ten dienste dezer lande ter ene zijde en Franchoijs Hodges wonende te Rotterdam, ter andere zijde, verklaren met alkaar gecontracteerd en verdragen te zijn als volgt: De 2 comparant zal ter rekrutering en versterking van de compagnie van de 1 comparant verstrekken, gelijk hij 2 comparant aan de 1 comparant reeds verstrekt en betaald heeft, de somme van f 2.800, waartegen de 1 comparant belooft aan de 2 comparant te betalen, alle maanden van 6 weken, de sornme van f 100 uit zijn traktement. Nr. 30 folio 25v. d.d Theunis Ariensz. van Dijck wonende in de Hargpolder is schuldig aan de heer Johan de Wijs oud burgemeester van Schiedam, de somme van f 200 ter zake van geleende penningen. De voorn. burgemeester de Wijs heeft nog ten zijne laste sprekende een kapitaal van f 600 volgens de rentebrief. Hij verbindt hieraan zijn woning met omtrent 5 morgen land in de Hargpolder. Het land is belend ten N: juffrouw Maria Swijts en ten Z: Dirck Pleunen Jonghste. Strekkende van de Schiedamseweg west op tot in de Hargwatering. Kanttekening: Compareerde Abraham Heckenhoeck als koper en possesseur van de hijpotheek en vertoonde de originele rentebrief welke is afgelost en daarom geroijeerd. Actum Nr. 31 folio 26v. d.d Anthonij Eijjon wonende te Gent in Vlaanderen heeft verkocht aan Jacob Jansz. Grift wonende te Rotterdam, een damschuit met zijn zeilage, ankers, touwen, staand en lopend want. Prijs f 1.800, contant geld. Nr. 32 folio 27 d.d Maarten Kouwenhove onze secretaris gestelde curator over de verlaten boedel en goederen van Dirckje Pietersdr. Slooff fugatieve weduwe van Leendert Cornelisz. Oosterlee, heeft na openbare opveiling verkocht aan Claes Cornelisz. Bijl wonende te Schiedam, de woning van de voorn. Dirckje Pietersdr., als huis, bijhuis, schuur, bargen en geboomte. Staande op erfpachtgrond aan de Oudendijk in Kethel-ambacht. Belend ten N: de kinderen van Pieter van Dijck en ten O: de Oudendijk. De jongste brief in dato Belast met een erfpacht van f 6 per jaar volgens de erfpachtbrief in dato , welke de koper tot zijn last neemt. Prijs f 350. Nr. 33 folio 27v. d.d Cornelis Pietersz. Pathijn onze inwoner heeft verkocht aan Leendert Ariensz. Oldenbroeck, een gedeelte van een huizing, genaamd het Huijs ter Riviere, met de stal, schuur, barg en plantage ter wederzijden van dien. Strekkende van de middelmuur tot de afscheiding van het voorhuis tot achter zo ver als de verkoper hetzelve gepossideerd en bezeten heeft, alsmede de erfpacht van het tuintje aan de oostzijde van het voorn. huis. Mitsgaders de levende have en bouwgereedschap en de toegift van omtrent 12 morgen land. De koper behoudt aan hem het voorhuis, voorzolder en erf met bestemoers tuin en hoofjestuin. Vrij en niet belast. De koper of zijn nakomelingen zullen na het overlijden van de

7 verkoper en zijn huisvrouw, het verdere gedeelte van de voorsz. huizing en erf met de tuinen, (die de verkoper en zijn huisvrouw hun leven lang blijven bezitten), mede in koop zullen moeten aanvaarden voor de somme van f 500, contant geld, of de langstlevende moet genegen zijn om uit het Huijs ter Riviere metterwoon te vertrekken. Prijs van het verkochte f 1.450, waarvan f 450 voor het huis en tuintje en de resterende f voor de levende have, bouwgereedschap en beterschap van 12 morgen land. Nr. 34 folio 28v. d.d Claes Abrahamsz. Corpershoeck, Claes Dircxz. Goutappel, Claes Pietersz. van den Tempel en Arijen Jorisz. Maet, zoon en erfgenaam van Joris Jansz. Maet, hebben verkocht aan Jan Willemsz. Vlaerdingerbroeck, een woning als huis, bargen en geboomte met een stukje land waar de woning opstaat, zoals Cornelis Abrahamsz. het aan de verkopers verkocht heeft, met de toegift van 11 morgen bruikwaar. Vrij en niet belast. De koper en zijn nakomelingen moeten uit de schouw houden het einde van de Delfweg met het banwerk, strekkende van de zuidvleugel van de voorsz. heul, noord op tot zo ver als het land van Claes Pietersz. strekt. De koper zal hebben een vrij uit- en overpad van 8 voeten breed over het land van Claes Abrahamsz. Corpershoeck, Claes Dircxz. Goutappel en Claes Pietersz. van den Tempel tot aan de Schieweg, mits dat de koper tot zijn last en kosten neemt en in goede reparatie zal moeten onderhouden de heul of brug aan de Schieweg. lndien Claes Abrahamsz., Claes Dircxz. en Claes Pietersz. hun land willen verkopen, dan moeten zij presentatie doen aan de koper en zijn nakomelingen. Prijs f 500, contant geld en een schuldrentebrief van f 375 kapitaal. Nr. 35 folio 29v. d.d. eodem die. Jan Willemsz. Vlaerdingerbroeck is schuldig aan Claes Abrahamsz. Corpershoeck, Claes Dircxz. Goutappel, Claes Pietersz. van den Tempel en de erfgenamen van Joris Jansz. Maet, de somme van f 375 als restant van de koop van de woning en een stukje land in de Kethel-noordpolder. Hij verbindt hieraan de voorn. woning en het stukje land. Nr. 36 folio 30 d.d Dieuwertje Michiels weduwe van Maerten Claesse van Reewijck wonende te Schiedam heeft verkocht aan Jan Jansz. van de Rotte wonende in Oud-Mathenesse, een tuintje in de 's-gravenlandse polder met een vrij uitpad door de sloot gelegen tussen de boomgaard of tuin van de koper en de tuin van Pieter Pietersz. Schieveen. Belend ten N: Pieter Jacobsz. bleker, ten O: de koper zelf en ten Z: en W: de kinderen van de dijkgraaf van der Houf. Vrij en niet belast. Prijs f 280, contant geld. Nr. 37 folio 30v. d.d Jacob heer van Wassenaar etc. doet kond dat voor de stadhouder Willem van Persijn en de leenmannen is ecompareerd Cornelis Cornelisz. Marckenburgh wonende in Kethel-ambacht, welke schuldig is aan de weduwe van Jan Amen wonende te Hazerswoude, de somme van f kapitaal met enige verlopen renten, volgens de schuldrentebrief daarvan zijnde. Verleden voor schout en schepenen van Kethel op De comparant verklaarde ter verzekering van de weduwe van Jan Amen te verbinden 6 morgen uit 8 morgen leenland in Kethel-ambacht, geheten Hollands Lant. Belend de gehele 8 morgen in het jaar 1578 ten O: de Groeneweg, ten W: de Harreweg, ten Z: en N: het convent van Rijnsburg. Tegenwoordig belend de 6 morgen ten O: de Groeneweg, ten W: de Slimme Watering, ten N: het convent van Rijnsburg en ten Z: Cornelis Adriaensz. van der Burgh met bruikwaar. Nr. 38 folio 31v. d.d Theunis Ariensz. van Dijck onze inwoner heeft verkocht aan Abraham Heckenhoeck kapitein alhier, een woning als huis, bijhuis, schuur, barg en geboomte met omtrent 5 morgen land aan de hoge brug in de Hargpolder. De woning en werf zijn belend ten N: de weduwe en erfgenamen van Gerrit Dircxz. Jonghste, ten O: en Z: de Poldervaartse kade en ten W: de Schiedamseweg. Het land is belend ten Z: Dirck Pleunen Jonghste en ten N: juffrouw Maria Swijts te Delft. Strekkende van de Schiedamseweg west op tot aan de oude Harg. De 2 jongste brieven in dato, beiden Belast met een opstal van 50 st. per jaar toekomende het St. Jacobs Gasthuis te Schiedam met een kapitaal van f die Laurens de Ridder koopman te Delft daarop sprekende heeft, nog een kapitaal van f 250 die de koper daarop sprekende heeft, nog een kapitaal van f 800 die Johan de Wijs oud burgemeester te Schiedam mede daarop sprekende heeft en een kapitaal van f 450 die de weduwe van Jan Cornelisz. van der Burgh daarop sprekende heeft. Tezamen f die de koper tot zijn last neemt. De verkoper zal de verkochte woning en landen voor 5 jaar huren en tot expiratie van dien aan de onbetaalde huurpenningen zal mogen korten de somme van f 100 eens. Prijs f en 2 rosenobels tot speldegeld. Nr. 39 folio 33 d.d De schout en schepenen hebben tvv. de secretaris van Schiedam getaxeerd de navolgende goederen, nagelaten door Mr. Cornelis van der Dusse, in leven secretaris van Schiedam. De helft van een bouwhuis in de Nieuwlandse polder op f 400.

8 De helft van een boomgaard groot omtrent 1 morgen 4 hond op f 900. De helft van een kooltuin en laan groot omtrent 150 roeden op f 100. De helft van 4 morgen 4 hond 45 roeden land in de Nieuwlandse polder op f 700 voor iedere morgen in het geheel. De helft van 3 morgen 3 hond land in Kortland op f 725 voor iedere morgen in het geheel. Nr. 40 folio 33v. d.d Cornelis Abrahamsz. Corpershoeck heeft verkocht aan Pouwels Cornelisz. van der Tack een woning als huis, bijhuis, schuur, bargen en geboomte met de grond waar hetzelve opstaat, in het dorp Kethel in de Hargpolder. Belend ten N: de heer Mr. Jacob Muijs de Brauw heer van Kethel en Arien Pietersz. Oosterveen, ten Z: Abraham Heckenhoeck, ten O: het land van de heer van Kethel voorn. en de weduwe van kapitein Ruth Maximiliaensz. van Waert en ten W: ten dele de straat, ten dele zeker huisje en erf van de verkoper en ten dele de Schiedamseweg. De jongste decreetbrief in dato Vrij en niet belast. Prijs f 1.900, contant geld. Nr. 41 folio 34v. d.d. eodem die. Pouwels Cornelisz. van der Tack heeft verkocht aan de heer Mr. Jacob Muijs de Brauw heer van Kethel, een woning als huis, bijhuis, schuur, bargen en geboomte met de grond waar hetzelve opstaat in de Hargpolder. Prijs f 1.500, contant geld waarvan de koper zal mogen korten hetgeen de koper van de verkoper is competerende van landpacht en anders. Nr. 42 folio 35 d.d Franck Jansz. Duijvesteijn gehuwd met Jannetje Vrancken van Rijt, Franck Pietersz. van der Valck en Jan Cornelisz. Sijdeman, alle drie voogden over de onmondige kinderen van Cornelis Arentsz. Sijdeman zaliger, Jacob Cornelisz. Cortendijck gehuwd met Cornelia Cornelisdr. Sijdeman en Maerten Pietersz. molenaar gehuwd met Geertje Cornelisdr. Sijdeman, kinderen en tezamen erfgenamen van de voorn. Cornelis Arentsz. Sijdeman, hebben verkocht aan de heer Adriaen Kruijck oud schepen van Schiedam, drie morgen drie hond land met de voet gestoten, gemeen in een stuk van 7 morgen in de Nieuwlandse polder. Belend ten O: Pieter Lourisz. van Noorde en ten W: de erfgenamen van juffrouw Maria Beijs weduwe van Hugo van Bleijswijck te Schiedam. Vrij en niet belast. Prijs f 2.625, contant geld. Nr. 43 folio 36 d.d. eodem die. Pieter Wijnantsz. Berghman onze inwoner is schuldig aan Grietje Keijsers bejaarde ongehuwde dochter wonende te Schiedam, de somme van f 550 van geleende penningen. Hij verbindt hieraan 10 hond 50 roeden land in de Nieuwlandse polder, belend ten O: de Schiedamseweg, ten Z: Cornelis Wijnantsz. Barghman, ten W: de Poldervaart en ten N: de molenwatering. Kanttekening: Compareerde Pieter Wijnantsz. Berghman en exhibeerde de originele schuldrentebrief van f 550, zijnde afgelost. Actum Nr. 44 folio 36v. d.d. eodem die. Juffrouw Anna van Cleeff weduwe Ds. Johannis Soete, in leven dienaar des Goddelijken Woord te Schiedam, heeft verkocht aan Leendert Gerritsz. Meurs onze inwoner, een woning als huis, bijhuis, schuur, barg en geboomte aan de Poldervaart bij de Kethelbrug. Strekkende van de Schiedamseweg tot in de Poldervaart. Vrij en niet belast. Prijs f 100 contant en een schuldrentebrief van f 300. Nr. 45 folio 37v. d.d. eodem die. Leendert Gerritsz. Meurs onze inwoner is schuldig aan Anna van Cleeff weduwe Ds. Johannis Soete, in leven dienaar des Goddelijken Woord te Schiedam, de somme van f 300. Hij verbindt hieraan de voorn. gekochte woning. Kanttekening: Compareerde Leendert Gerritsz. Meurs en exhibeerde de originele schuldbrief van f 300, zijnde afgelost. Actum Nr. 46 folio 38 d.d. eodem die. Claes Abrahamsz. Corpershoeck wonende te Schipluiden heeft verkocht aan Jan Willemsz. Blijenburgh wonende te Delft, een stuk land in de Kethel-noordpolder, verongeld voor 2 morgen 4 hond. Belend ten N: Jan Cornelisz. Groen en Dirck Pietersz. Poot met bruikwaar, ten Z: de abdij van Rijnsburg, ten O: Claes Dircxz. Goutappel en ten W: Jan Willemsz. Vlaerdingherbrouck. De hoop zonder maat met de voet gestoten. Vrij en niet belast. Prijs f , contant geld. Nr. 47 folio 39 d.d. eodem die. Abraham Heckenhoeck kapitein alhier heeft verkocht aan Dirck Pleunen Jonghste wonende in deze ambacht, een strookje land tot een laan, groot 85 roeden, zijnde afgedolven van een stuk van omtrent 5 morgen, laatst gekomen van Theunis Arijensz. van Dijck. Gelegen in de Hargpolder, belend ten N: en 0: de verkoper, ten Z: de koper en ten W: de oude Harg. Vrij en niet belast. Prijs f , contant geld. Nr. 48 folio 39v. d.d

9 Liedewij Cornelisdr. weduwe van Joris Leendertsz. Quant wonende in deze ambacht is schuldig aan Abraham Heckenhouck kapitein alhier, de somme van f 600 ter zake van geleende penningen. Zij verbindt hieraan 4 morgen 111 roeden land in de Oostabspolder. Belend ten N: Jan Maertensz. Suijtbuijrt met bruikwaar en ten Z: de weduwe van Maerten Pouwelsz. Strekkende van de stadskade of trekpad van Delft tot aan de Oostabspolderse watering. Nr. 49 folio 40v. d.d De schout en schepenen van Kethel hebben op verzoek van de kinderen van de heer Justus van Spangen getaxeerd 3 morgen 3 hond weiland bij het Spieringhoekse bos, in huur gebruikt door Cornelis Wijnantsz. Barghman. Voor de oorlog in 1672 waardig geweest zijnde iedere morgen f 750. Nr. 50 folio 41 d.d Mr. Jacob Muijs de Brauw heer van Kethel heeft verkocht aan Abraham Heckenhouck kapitein alhier, het zuidergedeelte van de werf en boomgaard van de woning, laatst gekomen van Paulus van der Tack. Gelegen in de Hargpolder in dit dorp, belend ten N: dezelve woning als huis, bijhuis, schuur, bargen en geboomte met het noordergedeelte van de werf aan dezelfde woning behorende, door de verkoper verkocht aan Gerrit Cornelisz. Post. Strekkende voor van de straat of weg tot achter aan het land van Robbrecht Gordon te Schiedam. Vrij en niet belast. Prijs f 680, contant geld. Nr. 51 folio 42 d.d. eodem die. Mr. Jacob Muijs de Brauw heer van Kethel heeft verkocht aan Gerrit Cornelisz. Post onze mede broeder in de bediening, een woning als huis, bijhuis, schuur, bargen en geboomte met het noordergedeelte van de werf en boomgaard aan de woning. Belend ten N: voor Arien Pietersz. Oosterveen en achter het land van de verkoper, ten O: hetzelve land, ten Z: het gedeelte van de werf en boomgaard verkocht aan Abraham Heckenhoeck en ten W: ten dele Cornelis Abrahamsz. Corpershoeck en ten dele de straat. Vrij en niet belast. Prijs f 1.120, betaald met een obligatie. Nr. 52 folio 43 d.d. eodem die. Jan Pietersz. Post wonende aan de Goudse sluis heeft verkocht aan Cornelis Pietersz. Post timmerman alhier in het dorp Kethel zijn broeder, een huizing en erf in het dorp. Belend ten O: het kerkepad, ten W: Cornelis Pietersz. Post den ouden. Strekkende van de straat tot achter aan de sloot of gracht van het kerkhof. De jongste waarbrief in dato Belast met een opstal van 1 st. per jaar. Prijs f 500. Nr. 53 folio 43v. d.d Leendert Pietersz. Pathijn smid wonende te Schiedam heeft als huwelijksgoed gegeven aan zijn zoon Huijbrecht Leendertsz. Pathijn, een huizing en erf in het dorp Kethel. Belend ten N: Lijsbeth Abrahamsdr. en ten Z: Claes Cornelisz. Schout. Strekkende voor van de straat tot achter ter halver sloot van het land van de schout de Jonge. Belast met f 200 tbv. de diaconie armen en f 300 tbv. de Heilige Geest van Kethel. Nr. 54 folio 44v. d.d. eodem die. Huijbrecht Pietersz. Pathijn smid wonende alhier als principaal en Leendert Pietersz. Pathijn smid wonende te Schiedam als borg, zijn schuldig aan Cornelis Francke Slobbe en Cornelis Arijensz. van der Burgh als voogden over de kinderen van Claesje IJsbrants, waar vader van is de voorn. Slobbe, de somme van f 300 van geleende penningen. Hij verbindt hieraan zijn huizing en erf in het dorp Kethel. Belend ten N: Lijsbeth Abrahamsdr. en ten Z: Claes Cornelisz. Schout. Strekkende van de straat tot de halve sloot van het land van de schout de Jonge. Nr. 55 folio 45 d.d. eodem die. Claes Arijensz. van Rijt, Gerrit Arijensz. van Rijt, Vranck Arijensz. van Rijt, Jan Arijensz. van Rijt, Cornelis Francken Slobbe gehuwd met Geertje Arijensdr. van Rijt, Arijen Hillebrantsz. Ouwervest gehuwd met Maritgen Arijensdr. van Rijt, Leendert Arijensz. van Winden gehuwd met Fijtgen Arijensdr. van Rijt, voor hunzelf en vervangende Joost Arijensz. van Rijt, allen kinderen en erfgenamen van Maertje Claesdr. van Santvliet die weduwe en boedelhoudster was van Arijen Joosten van Rijt. Zij bekennen verkocht te hebben aan Gerrit Keijser wonende te Rotterdam, een partij land van ouds begroot op 12 morgen 85 roeden en bij meting van de gezworen landmeter Nicoles Stampioen te Rotterdam, groot bevonden 12 morgen 8 roeden. Gelegen in de Oostabspolder, belend ten N: Claes Dircxz. Goutappel, ten Z: Job Arijensz. de Goede, Cornelis Pietersz. Ruijter en Bonefaes Cornelisz., ten O: de Delfse Schie en ten W: de Polderweg. De 2 jongste opdrachtbrieven in dato en Niet belast. Prijs f 5.700, contant geld en een obligatie van f Nr. 56 folio 46v. d.d Pieter van Cleef oud burgemeester van Schiedam is schuldig aan Dirck van Bleijswijck wonende te Schiedam, de somme van f ter zake van geleende penningen. Hij verbindt hieraan 4 morgen 3 hond land in de Hargpolder. Belend ten N: de molensloot en ten Z: Lijsbeth Abrahamsdr. Strekkende van de Schiedamseweg tot in de Poldervaart.

10 Kanttekening: Adriaen Kruick als koper van het land in de rentebrief genoemd, exhibeerde de rentebrief van f als zijnde afgelost. Actum Nr. 57 folio 47 d.d. eodem die. Maerten Kouwenhove onze secretaris gestelde curator over de insolvente boedel van Cornelis Marckenburg cessionant, bekent na openbare opveiling verkocht te hebben aan Ds. Peterus Borremans dienaar des Goddelijken Woord en Abraham Heckenhoeck kapitein, beiden alhier in Kethel, een woning als huis, bijhuis, schuur, barg en geboomte met de werf en boomgaard daar annex aan, mitsgaders nog 9 morgen 5 hond 74 roeden land. Alles in de Kethel-noordpolder, te weten 6 morgen 4 hond 80 roeden leenland, te leen gehouden van het Huis Wassenaar, belend met de voorn. woning ten N: het convent van Rijnsburg en ten Z: Cornelis Arijensz. van der Burgh met bruikwaar. Strekkende van de Groeneweg west op tot in de Slimme watering. Nog 3 morgen 94 roeden land, genaamd de Ruijtercamp, belend ten N: Goris Jansz. de Vette en ten Z: de abdij van Rijnsburg. Strekkende van het land van de abdij van Rijnsburg west op met de halve uiterdijk over de Harreweg. Belast met een opstal van f per jaar, toekomende de abdij van Rijnsburg. Prijs f , contant geld. Verkocht met willig decreet ipv. waarborg. Kanttekening: De opstal in deze akte vermeld is afgelost volgens kwitantie in dato en ter secretarie van Kethel geëxhibeerd op en derhalve geroijeerd. Nr. 58 folio 48 d.d Maerten Kouwenhove onze secretaris als gestelde curator over de insolvente boedel van Cornelis Cornelisz. Marckenburgh cessionant, heeft na openbare opveiling verkocht aan Cornelis Pietersz. Pathijn en Dirck Pleunen Jonghste heilige geestmeesters, tbv.de Heilige Geest van Kethel de gerechte helft van 3 morgen 5 hond 37 roeden land aan de Delfweg in Kethel-noord, waarin de voorn. Heilige Geest de wederhelft toekomt. Belend ten W: de Slimme Watering, ten N: Jan Sijmonsz. Waddingh, ten O: de Delfweg voorn. en ten Z: de abdij van Rijnsburg en de Heilige Geest voorn. Vrij en niet belast. Prijs f , contant geld. Verkocht met willig decreet ipv. waarborg. Nr. 59 folio 49 d.d Johannis Rolijn wonende te Schiedam heeft verkocht aan Frans Cornelisz. Breederoo mede wonende te Schiedam, een tuin of boomgaard. Gelegen aan een gemene laan in de Nieuwlandse polder, belend ten N: de weduwe van Heijndrick Wijnantsz. Barghman en ten Z: de erfgenamen van Jan Heijndricxz. Backer grootschipper. Strekkende van de gemene laan tot de halve sloot van het land van kapitein Eland du Bois. Vrij en niet belast. Prijs f 800, contant geld. Nr. 60 folio 50 d.d Maerten Couwenhove secretaris van het dorp Kethel gestelde curator over de insolvente boedel van Cornelis Cornelisz. Marckenburgh cessionant, is gecompareerd voor de leenmannen van Wassenaar en laat opdragen aan Abraham Jansz. Heckenhoeck kapitein in Kethel, zo voor hem zelf als voor Ds. Peterus Bormans, dienaar des Goddelijken Woord aldaar, eerst 6 morgen uit 8 morgen land, gelegen in Kethel-ambacht geheten het Hollanderen Landt. Tegenwoordig belend de voorn. 6 morgen, ten O: de Groeneweg, ten W: de Slimme watering, ten N: het convent van Rijnsburg en ten Z: Goris Jansz. de Vette met bruikwaar. Nog 4 hond mede uit de voorn. 8 morgen, eertijds zijnde geweest een vogelkooi. Belend de 4 hond, ten N: het convent van Rijnsburg, ten O: en W: de voorn. Abraham Heckenhoeck en Ds. Petrus Bormans zelf en ten Z: de voorn. Goris Jansz. de Vette. Nr. 61 folio 51 d.d De schout en schepenen van Kethel hebben op verzoek van Johan Veen substituut secretaris van Schiedam getaxeerd 10 hond land in de Westabspolder, in huur gebruikt door Jacob Jansz. Ouwendijck en nagelaten door Maartje Jansdr. die huisvrouw was van Jan Dominicusz. Westerdoel. Getaxeerd op f 400 de morgen. Nr. 62 folio 51v. d.d Ds. Peterus Borremans dienaar des Goddelijken Woord en Abraham Heckenhoeck kapitein, beiden alhier, hebben verkocht aan Jan Cornelisz. Marckenburgh een woning als huis, bijhuis, schuur, barg en geboomte met de werf en boomgaard daar annex aan. Staande en gelegen aan de Groeneweg in Kethel-noordpolder, zijnde de boomgaard met de werf en grond waar de woning en plantage opstaat, tezamen groot 402 roeden. Belend ten N: het convent van Rijnsburg, ten Z: de verkopers. Strekkende van de Groeneweg tot aan het land van de verkopers. De jongste brief in dato Vrij en niet belast. Prijs f 500 die door Ds. Borremans in contant geld is ontvangen en een schuldrentebrief tbv. Abraham Heckenhoeck, inhoudende f 500. Nr. 63 folio 52v. d.d. eodem die. Jan Cornelisz. Marckenburgh onze inwoner is schuldig aan Abraham Heckenhoeck kapitein alhier, de somme van f 500 ter zake van de koop van zijn helft in een woning, boomgaard en plantage. Belend en gelegen als voren. Kanttekening: Op is de schuldrentebrief afgelost en dus geroijeerd.

11 Nr. 64 folio 53 d.d Jan Cornelisz. Marckenburgh onze inwoner is schuldig aan Abraham Heckenhoeck kapitein alhier, de somme van f 500 van geleende penningen. Hij verbindt hieraan zijn woning met de grond in de Kethel-noordpolder aan de Groeneweg. Belend ten N: het convent van Rijnsburg en ten Z: Ds. Peterus Borremans en Abraham Heckenhoeck. Strekkende van de Groeneweg tot aan het land van dezelve Borremans en Heckenhoeck. Nr. 65 folio 54 d.d. eodem die. Claes Jansz. Waddingh wonende in Babberspolder is schuldig aan heer Johan de Wijs oud burgemeester van Schiedam, de somme van f 200 van geleende penningen. Hij verbindt hieraan 1 morgen 3 hond land in de Nieuwlandse polder. Belend ten O: de kinderen van Jan Ariensz. Suijckerbosch en de vrouw van Goudriaen en ten W: dezelve vrouw van Goudriaen met de heer Pieter van Cleeff. Strekkende van de Hoge Maasdijk tot aan het land van Heijndrick Coppert. Kanttekening: Claes Jansz. Wadding exhibeerde de originele schuldrentebrief van f 200 kapitaal, welke is afgelost en geroijeerd op Nr. 66 folio 55 d.d Jan Jansz. Groen bouwman en Arent Maertensz. van der Keuijt mede bouwman wonende deze ambacht aan de westzijde van de Schie op de nagenoemde woning, elk een vooral principaal, bekennen aan de rentmeester Willem Claesse van Assendelft wonende aan de westzijde van de oude Delft, ontvangen te hebben in specie van zilveren ducatons, de somme van f Zij verbinden hieraan eerst speciaal hun comparantens huis, schuur, barg en geboomte met 7 morgen land, zijnde de helft van 14 morgen, waarvan de wederhelft toekomt Arent van Dalen commies van de Raad van Staten wonende in 's-gravenhage. Hun aangekomen door overlijden van Jan Cornelisz. Groen, vader van de voorn. Jan Jansz. Groen en schoonvader van de voorn. Arent Maertensz. van der Keuijth, gehuwd met Willemtje Jansdr. Groen. Staande en gelegen in deze ambacht, strekkende in het geheel uit de Delfse Schie westwaarts op tot over de Groeneweg met vier voeten in de watering. Belend ten Z: Dirck Simonsz. Groenewegen, Dr. Michiel van Beest en de heer Ramp en ten N: de nagenoemde 8 hond land en Arijen Jorisz. Vrolijck. Nog 8 hond land, aangekomen als voren. Belend ten O:, W: en N: de voorn. Arien Jorisz.en ten Z: de voorsz. woning. Nr. 67 folio 56 d.d Melchior Couwenhove secretaris van de weeskamer van Schiedam met procuratie van Leendert Crijnen knoopmaker te Amsterdam, benevens zijn broeder Coenraad Krijne, kinderen van Crijn Leendertsz., geïnstitueerde erfgenamen van Augustijntje Dircksdr., gewoond hebbende en overleden te Schiedam. De voorn. procuratie verleden voor notaris Pieter Sas te Amsterdam op Hij verklaart getransporteerd te hebben aan Maerten Kouwenhove onze secretaris, de gerechte helft in een rentebrief tlv. Jan Fransz. van der Putte, nu zijn weduwe en deszelfs verbonden hijpotheek, in het geheel inhoudende f 300 kapitaal. De rentebrief is verleden op voor schepenen van Schiedam. Contant betaald met de somme van f Nr. 68 folio 57 d.d Liedewij Cornelisdr. weduwe van Joris Leendertsz. Quant is schuldig aan Keuntje Arijensdr. weduwe Theunis Pietersz. wonende in de Kethelpolder, de somme van f 900 ter zake van het casseren van een obligatie onder de hand. Zij verbindt hieraan 4 morgen 111 roeden land in de Oostabspolder. Belend ten N: Jan Maertensz. Suijtbuijrt met bruikwaar en ten Z: de weduwe van Maerten Pouwelsz. Strekkende van de stadskade of trekpad van Delft tot aan de Oostabspolderse watering. Kanttekening: Corstiaen Rodenrijs heeft de rentebrief ter secretarie aangeboden als zijnde afgelost. Actum Nr. 69 folio 58 d.d Mr. Coenraet Hanneman advocaat voor het Hof van Holland gehuwd met Susanna de Hilhem, is schuldig aan Adriaen van Vale mr. chirurgijn te 's-gravenhage, de somme van f ter zake van geleende penningen. Hij verbindt hieraan 10 morgen land waarin de heer Johan Ferrers gehuwd met Anna Dudleij Carleton de wederhelft toekomt. Gelegen in de Kethel-noordpolder en in huur gebruikt door Arijen Willemsz. van Rijt. Belend ten Z: de Heilige Geest van Kethel, ten W: Johan Ferrets voorn., ten N: Pieter Jansz. Langelaen en ten O: de Delfweg. Nr. 70 folio 58v. d.d Jonas Weijmans met procuratie van juffrouw Cornelia Jonas weduwe Ds. Henricus Weijmans, in leven dominee te Rotterdam, de procuratie verleden voor notaris Zeger van der Brugge te Rotterdam op , heeft verkocht aan Adriaen van der Dusse oud burgemeester van Schiedam, een tuin en tuinhuis in de Nieuwlandse polder. Belend ten N: Cornelis Wijnantsz. Berghman, ten O: de avocaat Mr. Theodorus van Bleijswijck, ten Z: de laan van de koper en ten W: de gracht of sloot tussen de verkochte tuin en het land van het Weeshuis van Schiedam. Vrij en niet belast. Prijs f 480, contant geld.

12 Nr. 71 folio 59v. d.d. eodem die. Pieter Jansz. Groen zoon en voor ⅓ part erfgenaam van Jan Cornelisz. Groen, geeft te kennen met zijn broeder Jan Jansz. Groen en zijn zwager Arent Maertensz. van der Keuijt gehuwd met Willemtje Jansdr. Groen, geaccordeerd te zijn nopens de erfenis. Jan Jansz. Groen en Arent Maertensz. zullen behouden de gehele boedel welke door de voorn. Jan Cornelisz. Groen is nagelaten, mits uitreikende aan Pieter Jansz. Groen de somme van f Pieter Jansz. Groen heeft getransporteerd aan Jan Jansz. Groen en Arent Maertensz. van der Keuijt ⅓ part in een woning als huis, bijhuis, schuur, barg en geboomte met 7 morgen land, zijnde de helft van 14 morgen waarvan de andere helft toebehoord heer Arent van Dalen commies van de Staten van Holland, wonende te 's-gravenhage. Strekkende in het geheel uit de Delfse Schie westwaarts op tot over de Groeneweg vier voeten in de watering. Belend ten Z: Dirck Sijmonsz. Groenewegen, dokter Michiel van Beest en de heer Ramp en ten N: de nagenoemde 8 hond land en Arijen Jorisz. Vrolijck. Nog ⅓ part van 8 hond land, gelegen in dezelve ambacht. Belend ten O:, W: en N: de voorn. Arijen Jorisz. en ten Z: de voorn. woning en landen. Vrij en niet belast. Prijs f 1.000, contant geld. Nr. 72 folio 61 d.d. eodem die. Jan Jansz. Groen en Arent Maertensz. van der Keuijt bouwlieden wonende in de Kethel-noordpolder, zijn schuldig aan de weduwe van Gerrit Pietersz. Verbosch wonende te Rotterdam, de somme van f Zij verbinden hieraan de voorn. boerderij en de helft van 14 morgen land. Nr. 73 folio 62v. d.d Lijsbeth Abrahamsz. voormaals weduwe van Gerrit Dircksz. Jonghste en tegenwoordig huisvrouw van Heijndrick Arijensz. Ackersdijck, wonende alhier in het dorp Kethel, houdende en administrerende haar eigen goederen, bekent schuldig te zijn aan juffrouw Maeijken Weijmans wonende te Schiedam, de somme van f 3.000, ter zake van geleende penningen. Zij verbindt hieraan haar woning als huis, bijhuis, schuur, barg en geboomte met 10 morgen 2 hond land in de ambacht van Kethel. Te weten 8 morgen 2 hond in de Hargpolder, gemeen in 4 kampen, tezamen groot 19 morgen. Belend ten N: Pieter Kivid te Rotterdam en ten Z: jonkheer Pieter van der Burgh. Strekkende van de Schiedamse weg tot in de Harg. Nog een morgen land gelegen als voren, gemeen in een kamp van 4 morgen land. Belend ten N: de weduwe van Dirck Arijensz. Jongste en ten Z: Johannis Wittert te Leiden. Strekkende van de Schiedamseweg tot in de Poldervaart. Nog een morgen land gelegen als voren, belend ten N: de heer Pieter van Cleeff te Schiedam en ten Z: de woning van Abram Heckenhoeck. Strekkende van de Schiedamseweg tot in de Poldervaart. Nr. 74 folio 64 d.d Lijsbeth Abrahams voormaals weduwe van Gerrit Dircksz. Jongste en tegenwoordig huisvrouw van Heijndrick Arijensz. Ackersdijck, wonende alhier in het dorp Kethel, houdende en administrerende haar eigen goederen, bekent schuldig te zijn aan Jacob Jansz. de Jonge onze schout, de somme van f ter zake van het casseren van een obligatie van f 1.000, f 30 in geld en nog f 200 die de voorn. schout de Jonghe aangenomen heeft voor haar comparante te betalen aan Dirck Sieren van Cole. Zij verbindt hieraan 2 morgen land in de Kethel-noordpolder, belend ten N: de Delfweg, ten O: Jan Pietersz. van Velde, ten Z: juffrouw Bartha van der Dusse en ten W: de Slimme watering.tevens nog haar woning. Nr. 75 folio 65 d.d. eodem die. Cornelis Abrahamsz. Corpershoeck heeft verkocht aan kapitein Heckenhoeck, een huis en erf in het dorp Kethel. Belend ten N: Gerrit Cornelisz. Post en ten Z: de koper zelf. Strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van de voorn. Post. Vrij en niet belast. Extra conditie is dat de verkoper het huis en een gedeelte van het erf, zoals het tegenwoordig afgeheind is, in huur zal blijven gebruiken voor de tijd van 7 jaar, voor de somme van f 40 per jaar. Prijs f 400, contant geld. Nr. 76 folio 66 d.d (Extract). Pieter van Cleeff heeft verkocht aan Abraham Graswinckel 8 hond weiland buiten de Vlaardinger Poort voor de somme van f 700. Compareerde de heer Pieter van Cleeff raad en oud burgemeester van Schiedam en vertoonde de navolgende leenbrief. Compareerde voor de leenmannen van Hodenpijl, de heer Pieter van Cleef die heeft opgedragen 8½ hond land in het ambacht van Kethel in Nieuwland bij Spieringshoek. Belend ten N: de heer van Goudriaen, ten Z: Bouwen Cornelisz. molenaar, ten Z: de zeedijk en ten W: Jan Arijensz. Suijckerbosch met bruikwaar. Abraham van Cleeff als voogd van de voorn. Pieter van Cleeff, meerderjarig geworden op , heeft de eed vernieuwd ten behoeve van Abraham Graswinckel. Nr. 77 folio 67v. d.d Heijndrick Arijensz. Ackersdijck gehuwd met Lijsbeth Abrahamsdr. voormaals gehuwd gehad hebbende Gerrit Dircxz. Jonghste, geeft te kennen dat dezelve Lijsbeth Abrahamsdr. bij huwelijkse voorwaarde is behoudende haar eigen goederen en op voor schout en schepenen alhier

13 tbv. juffrouw Maeijcken Weijmans verleden had een schuldrentebrief van f kapitaal. Zij had daaraan verbonden een woning met 10 morgen 2 hond land in de Hargpolder. Heijndrick Arijensz. verklaart alsnog hieraan te verbinden de voorn. woning en 10 morgen 2 hond land. Nr. 78 folio 68v. d.d. eodem die. Heijndrick Arijensz. Ackersdijck gehuwd met Lijsbeth Abrahamsdr. voormaals gehuwd gehad hebbende Gerrit Dircxz. Jonghste, geeft te kennen dat Lijsbeth Abrahams op huwelijkse voorwaarde behouden heeft haar eigen goederen en op verleden had tbv. Jacob Jansz. de Jonge onze schout, een schuldrentebrief van f 1.230, waarvoor Lijsbeth Abrahams had verbonden haar woning met 12 morgen 2 hond land in deze ambacht. Hij verklaart daarin toe te stemmen. Nr. 79 folio 69 d.d Lijsbeth Abrahamsdr. te voren weduwe van Gerrit Dircxz. Jongste en tegenwoordig gehuwd met Heijndrick Arijensz. Ackersdijck, wonende in het dorp Kethel, geassisteerd door haar voorn. man Heijndrick Arijensz. die mede compareerde, bekent schuldig te zijn aan juffrouw Debora de Back weduwe van Arnold Hoffland, in leven rentmeester van het Weeshuis van Rotterdam, de somme van f ter zake van geleende penningen. Zij verbindt hieraan 2 morgen land in de Kethel-noordpolder, belend ten N: de Delfweg, ten O: Jan Pietersz. van Velden, ten Z: juffrouw Bartha van der Dusse en ten W: de Slimme watering. Nog haar woning als huis, bijhuis, schuur, barg en geboomte met 10 morgen 2 hond land in de Hargpolder. Te weten 8 morgen 2 hond gemeen in 4 kampen, tezamen groot 19 morgen, belend ten N: Pieter Kivit te Rotterdam, ten Z: jonkheer Pieter van der Burgh. Strekkende van de Schiedamseweg tot in de oude Harg. Nog een morgen gemeen in een kamp van 4 morgen, belend ten N: de weduwe van Dirck Arijensz. Jongste en ten Z: Johannis Wittert te Leiden. Strekkende van de Schiedamseweg tot in de Poldervaart. En nog een morgen, belend ten N: Pieter van Cleeff te Schiedam en ten Z: de woning van Abraham Heckenhoeck. Strekkende van de Schiedamseweg tot in de Poldervaart. Haar comparant bij scheiding op voor notaris Maerten Kouwenhove verleden en tegen de erfgenamen van haar voorn. overleden man Gerrit Dircxz. Jongste te beur gevallen. Voorts verklaarde de voorn. Heijndrick Arijensz. zich borg te stellen. Nr. 80 folio 71 d.d Lijsbeth Abrahamsdr. te voren weduwe van Gerrit Dircxz. Jonghste en nu gehuwd met Heijndrick Arijensz. Ackersdijck, wonende in het dorp Kethel, geassisteerd met haar voorn. man Heijndrick Arijensz., is schuldig aan Arijen Cornelisz. Slooff, de somme van f 600 volgens obligatie. Zij verbindt hieraan haar huizing en erf in het dorp Kethel. Belend ten O: Hubrecht Leendertsz. Pathijn smid en ten W: Arijen Dircxz. wielmaker. Strekkende voor van de straat tot achter aan de sloot van de schout Jacob Jansz. de Jonge. Nog 2 morgen in de Kethel-noordpolder, belend ten N: de Delfweg,ten O: Jan Pietersz. van Velde, ten Z: juffrouw Bartha van der Dusse en ten W: de Slimme watering. Nog haar woning als huis, bijhuis, schuur, barg en geboomte met 10 morgen land in de Hargpolder, te weten 8 morgen 2 hond gemeen in 4 kampen, tezamen groot 19 morgen. Belend ten N: Pieter Kivit te Rotterdam, ten Z: jonkheer Pieter van der Burgh. Strekkende van de Schiedamseweg tot in de oude Harg. Nog een morgen gemeen in een kamp van 4 morgen, belend ten N: de weduwe van Dirck Arijensz. Jongste en ten Z: Johannis Wittert tot Leiden. Strekkende van de Schiedamseweg tot in de Poldervaart. Nog een morgen belend ten N: Pieter van Cleef te Schiedam en ten Z: de woning van Abraham Heckenhouck. Strekkende van de Schiedamseweg tot in de Poldervaart. Nr. 81 folio 72v. d.d Jan Willemsz. Vlaerdingerbroeck onze mede broeder in de bediening is schuldig aan de weduwe van Job Claesse Verboon wonende in 's-gravenhage, de somme van f 600 ter zake van het casseren van een notariele obligatie die Jan Willemsz. voor een notaris te Delft had verleden. Hij verbindt hieraan zijn woning als huis, schuur, barg en geboomte met 1 morgen land waarop de woning staat. Gelegen in de Kethel-noordpolder, belend ten Z: de abdij van Rijnsburg, ten N: de weduwe van Salomon van den Tempel. Strekkende van de Groeneweg tot aan het land van Jacob Willemsz. Blijenburch. Kanttekening: Op compareerde Jan Oom Jacobsz. de Jonge als last hebbende van Jan Willemsz. Vlaerdingerbroeck, welke exhibeerde de originele schuldbrief als zijnde afgelost. Nr. 82 folio 73v. d.d De heer Gerbrant Wijckerhelt oud burgemeester en Harmanus van Wielick, beiden raden en vroedschappen van Schiedam, regenten van het Weeshuis van Schiedam, bekennen verkocht te hebben in die kwaliteit aan Cornelis Cornelisz. Schieveen, 3 hond 20 roeden land, gemeen in een stuk van 2 morgen 4 hond in de 's-gravenlandse polder. Belend ten N: het Fraterhuis te Delft en ten Z: de erfgenamen van de heer Wilhem van der Houff, in leven dijkgraaf van Delfland. Strekkende van het s- Gravenlandse toepad tot aan de blekerijen. Vrij en niet belast. Prijs f 275, contant geld. Nr. 83 folio 74v. d.d. eodem die. Haesje Sieren weduwe van Maerten Pouwelsz. Berckel bekent overgedragen te hebben aan Bartholomees Jacobsz. gehuwd gehad hebbende haar comparants dochter Ariaentje Maertens, ter

14 betaling van deszelfs vaderlijk goed en erfenis, een woning als huis, bijhuis, schuur, barg en geboomte in de Oostabspolder. Belend ten N: Mr. Willem Nieupoort en ten Z: Jan Maertensz.Suijtbuijrt. Strekkende van de Polderweg tot aan het land van de heer Gerrit Visch tot Schiedam. Vrij en niet belast. Prijs f 500 welke zij afstaat in mindering van het vaderlijk goed van haar dochter Ariaentje Maertens. Nr. 84 folio 75 d.d. eodem die. Bartholomees Jacobsz. wonende in de Kethelpolder bekent schuldig te zijn aan Adriaen Dominicusz. grootschipper wonende Schiedam, de somme van f 350 ter zake van geleende penningen. Hij verbindt hieraan een woning als huis, bijhuis, schuur, barg en geboomte met de grond waarop hetzelve staat in de Oostabspolder. Belend ten N: Mr. Wilhem Nieupoort en ten Z: Jan Maertensz. Suijtbuijrt. Strekkende van de Polderweg tot aan het land van de heer Gerrit Visch te Schiedam. Nr. 85 folio 76 d.d Jacob du Fault deurwaarder van de Gemene Landsmiddelen heeft verkocht aan Abraham Heckenhouck kapitein alhier, een huizing en erf in het dorp Kethel, toebehoord hebbende aan Cornelis Pietersz. Post geëxecuteerde. Belend ten O: s-herenstraat, ten Z: Cornelis Pietersz. Post den ouden, ten W: de kerkgracht en ten N: het gemene kerkpad. Vrij en niet belast. Prijs f 700 welke op heden door de secretaris alhier zijn geconsigneerd. Nr. 86 folio 77 d.d Jan Cornelisz. van den Bergh exhibeerde een leenbrief, luidende als volgt: Compareerde voor het huis van Wassenaar, Claes Francken van Rijt en Paulus Isbrantsz. de Vette voogden over de kinderen van zaliger Maartje Jansdr., eertijds huisvrouw van Willem Vrancken van Rijt, welke hebben opgedragen aan Jan Cornelisz. van den Bergh, een woning en 6 morgen land in de ambacht van Kethel. Belend ten Z: en N: juffrouw Bartha van der Dusse, ten W: de Slimme watering en ten O: de Poldervaart. Prijs f Jan Willemsz. van Rijt is er het laatst mee verlijd geweest. Nr. 87 folio 78v. d.d Coenraet Krijnen wonende te Amsterdam benevens zijn broeder Leendert Crijnen kinderen van Crijn Leendertsz., geïnstitueerde erfgenamen van Augustijntje Dircxdr., gewoond hebbende en overleden te Schiedam, heeft in die kwaliteit getransporteerd aan Maerten Kouwenhove onze secretaris, de helft van een rentebrief tlv. Jan Fransz. van Putte, nu zijn weduwe en dezelfs verbonden hijpotheek. ln het geheel inhoudende f 300 kapitaal. Leendert Crijnen komt de wederhelft toe. De rentebrief is verleden voor schepenen van Schiedam op Prijs f , contant geld. Nr. 88 folio 79 d.d Claes Cornelisz. Bijl wonende te Schiedam heeft verkocht aan Arijen Arijensz. Jongste een woning als huis, bijhuis, schuur, barg en geboomte aan de oudendijk in Kethel. Belend ten N: de kinderen van Pieter van Dijck, ten O: de Oudendijk. De jongste opdrachtbrief in dato Belast met een erfpacht van f 6 per jaar volgens de erfpachtbrief in dato Prijs f 475, contant geld en een rentebrief van f 300. Nr. 89 folio 80 d.d. eodem die. Arijen Arijensz. Jongste bekent schuldig te zijn aan Claes Cornelisz. Bijl wonende te Schiedam, de somme van f 300. Hij verbindt hieraan een woning als huis, bijhuis, barg en geboomte aan de Oudendijk. Nr. 90 folio 80v. d.d De heer Gerard van Groenenbergh rentmeester in 's-gravenhage met procuratie van jonkheer Philibert de Clercque heer van Bonijngen en vrouwe Joanna Maria van der Burgh, dochter en mede erfgenaam van Aeunault, in leven heer van Oudaen, de procuratie verleden voor notaris Baptiste du Clesnet te Gent in Vlaanderen op , heeft na openbare opveiling verkocht aan Cornelis Cornelisz. Schieveen, 1/5 part in 8 hond land in de 's-gravenlandse polder in Kethel. Belend in het geheel ten O: Sijmon Jansz. van Velde en Pieter Jacobsz. Verbeeck, ten Z: de kinderen en erfgenamen van de heer Wilhem van der Houff, in leven dijkgraaf van Delfland, ten W: het 's- Gravenlandse toepad en ten N: het Fraterhuis te Delft. Vrij en niet belast. Prijs f 120, contant geld en een stuiver tot rantsoen van iedere gulden. Nr. 91 folio 81v. d.d Dirck Cornelisz. Bijl onze ambacht bewaarder geeft te kennen dat hij als koper en possesseur van een woning die gekomen is van Dammis Jansz. waard, tot zijn laste had genomen een rentebrief, inhoudende f 250, welke door de erfgenamen van Jan Dircxz. van Keulen en door versterf van Frans Centen wonende tot Rotterdam, tot zijn last sprekende heeft. De rentebrief is volgens Frans Centen, die mede compareerde vermist of verloren. Zij zijn geaccordeerd betreffende de aflossing. Hij verbindt hieraan de voorsz. woning als huis, bijhuis, schuur, barg en geboomte in het dorp Kethel. Belend ten N: Maertje Claesdr. en de weduwe van Jan Cornelisz. Speck, ten W: 's-herenweg, ten Z: Dirck Jansz. Schipper en de Kerklaansloot en ten O: het land van de comparant Dirck Cornelisz. en Jan Sijmonsz.

15 Kanttekening: De originele brief hierboven vermeld, is op geëxhibeerd. Nr. 92 folio 83 d.d. eodem die. Frans Centen wonende te Rotterdam heeft getransporteerd aan Pieter Dircxz. Drooghart mede wonende te Rotterdam, een rentebrief van f 250 tlv. Dirck Cornelisz. Bijl. Nr. 93 folio 83v. d.d Jacob baanderheer van Wassenaar heeft verleend een leenbrief aan jonkvrouw Florentina van Mathenesse, oud omtrent 14 jaar, haar aangekomen door overlijden van haar broeder jonkheer Willem van Mathenesse, in leven heer van Rasquart, zoon van heer Willem van Mathenesse heer van Rasquart, verwekt bij vrouwe Margrata Valckenaer, die het aangekomen was door overlijden van de hoog edele heer Gijsbert van Mathenesse en Assewijn, in leven heer van Mathenesse, Riviere, Opmeer, Souteveen, Sterckenburgh en Braeckel. ln het leenregister is opgetekend de navolgende percelen landen die haar voorzaten van het Huis van Wassenaar in erfleen gehouden hebben, te weten in het ambacht van Kethel 12 morgen land, in de Schiepolder op de Broek 4½ morgen en in Spaland 11 morgen en 7 morgen land. Nr. 94 folio 85 d.d Lijsbeth Abrahamsdr. te voren weduwe van Gerrit Dircxz. Jongste en tegenwoordig gehuwd met Heijndrick Arijensz. Ackersdijck wonende op de Harg, geassisteerd met haar voorn. man en voogd, heeft haar man geauthoriseerd en geconstitueerd. Zij bekent schuldig te zijn aan Arijen Jansz. Coppert en Arijen Arijensz. Jongste kerkmeesters van Kethel, de somme van f 130 ter zake van het casseren van de helft van een obligatie tlv. Dammis Pietersz. Slooff als principaal en de voorn. Gerrit Jongste als borg, inhoudende haar gerechte helft, de somme van f 130. Zij verbindt daaraan haar persoon en al haar goederen. Heijndrick Arijensz. stelt zich borg voor zijn vrouw. Nr. 95 folio 86 d.d Dokter Adriaen van der Dusse oud burgemeester van Schiedam, tegenwoordig gecommitteerde raad ter Admiraliteit te Rotterdam en hoogheemraad van Schieland, heeft verkocht aan dokter Adam van der Heijm regerend burgemeester van Schiedam, een tuin en tuinhuis in de Nieuwlandse polder te Kethel. Belend ten N: Cornelis Wijnantsz. Berghman, ten O: de heer advocaat Mr. Theodorus van Bleijswijck, ten Z: de laan van de verkoper en ten W: de gracht of sloot tussen de voorn. tuin en het land toebehorende het Weeshuis van Schiedam. Vrij en niet belast. Prijs f 625, contant geld. Nr. 96 folio 86v. d.d. eodem die. Lijsbeth Abrahamsdr. te voren weduwe van Gerrit Dircxz. Jongste en tegenwoordig gehuwd met Heijndrick Arijensz. Ackersdijck wonende op de Harg, geassisteerd door haar voorn. man en voogd, heeft haar man geauthoriseerd en geconstitueerd en bekent verkocht te hebben aan Claes Pietersz. van den Tempel, een huis en erf in het dorp Kethel. Belend ten O: Huijbrecht Leendertsz. Pathijn en ten W: Arijen Dircxz. wagenmaker. Strekkende voor van de straat tot achter ter halver sloot van het land van de schout Jacob Jansz. de Jonge. De jongste opdrachtbrief in dato Vrij en niet belast. Prijs f 1.000, contant geld. Nr. 97 folio 87v. d.d Huijbrecht Gerritsz. Keijser benevens Arijen Jacobsz. Slooff gestelde curators van het testament van Bonefaes Cornelisz., gewoond hebbende en overleden in de Kethelpolder, volgens het testament verleden voor notaris Jacob Bollaert te Schiedam op , verklaren verkocht te hebben aan de voorn. Arijen Jacobsz. Slooff, een woning als huis, bijhuis, schuur, barg en geboomte met 2 morgen 3 hond land waarop de woning staat, gelegen in de Oostabspolder te Kethel. Belend ten N: het nagelaten weeskind van Gerrit Keijser en ten Z: Cornelis Pietersz. Ruijter. Strekkende uit de Polderwatering oost op tot aan het land van het voorsz. weeskind van Gerrit Keijser. Vrij en niet belast. Prijs f 2.200, contant geld. Nr. 98 folio 88v. d.d Adriaen van Valen meester chirurgijn in 's-gravenhage had op voor het Hof van Holland geobtineerd een akte van default, inhoudende de somme van f met de intrest van dien sedert de datum van de schuldbrieven, sprekende tlv. meester Coenraet Hanneman advocaat voor het Hof van Holland, gekomen van een verkochte partij land van 5 morgen zijnde de helft van 10 morgen. Cornelis van den Hoeck gezworene exploiteur van het Hof van Holland heeft uit krachte van een executie tvv. Adriaen van Vaelen, impetrant van het decreet, verkocht aan de meest biedende, een partij land van 5 morgen, zijnde de helft van 10 morgen, waarvan de wederhelft toekomt Johan Ferres gehuwd met Anna Oudleij Carleton, gemeen gelegen in de Noord Kethelpolder. Belend ten Z: de Heilige Geest van Kethel, ten W: de voorn. heer Ferres, ten N: Pieter Jansz. Langelaen en ten O: de Delfweg. Bruiker is Arijen Willemsz. van Rijt. De secretaris Brauw heer van Kethel heeft geboden f Koper is geworden Arijen Willemsz. van Rijt die geboden heeft f Nr. 99 folio 92 d.d

16 De heer Pieter van Cleeff oud burgemeester van Schiedam voor de ene helft mitsgaders dezelve heer Pieter van Cleeff en de heer Mr. Abraham van Cleeff baljuw en schout en Maarten Kouwenhove secretaris van de Weeskamer van Schiedam, tezamen gestelde executeurs van het testament van juffrouw Anna van Cleeff weduwe Ds. Johannis Soete, in leven predikant te Schiedam en gestelde voogden over de nagelaten weeskinderen van de heer Anthonij Oosterbaen en juffrouw Jacomijna van Cleeff, beiden zaliger, voor de andere helft, geïnstitueerde erfgenamen van de voorn. juffrouw Anna van Cleeff, hebben na opveiling verkocht aan heer Cornelis Niese, raad en vroedschap te Schiedam, 4 percelen land in Kethel, te weten: 3 hond 59 roeden in de Lage Houck in de Nieuwlandse polder. Belend ten N: de woning van Leendert Gerritsz. Meurs en ten Z: de weduwe van Pouwels Arijensz. van Aerde. Strekkende van de Schiedamse weg tot in de Poldervaart. Nog 4 morgen 1 hond 70 roeden land in de Westabspolder, belend ten N: Dirck Pleune Jongste met bruikwaar en ten Z: het Weeshuis van Delft. Strekkende van de Schiedamseweg tot in de Slimme watering. Nog 1 morgen 5 hond land, gelegen als voren, belend ten N: Arijen Jacobsz. Jongste met bruikwaar en ten Z: de heer Gerard Visch te Schiedam. Strekkende uit de Slimme watering tot aan de uiterdijk van de landen in de Nieuwlandse polder. Eindelijk nog 1 morgen 2 hond kloosterland, gelegen als voren, belend ten N: de kinderen van de heer Abraham van Cleeff zaliger, in leven hoogheemraad van Schieland, ten O: en Z: de erfgenamen van heer Andries Ramp en ten W: de Slimme watering. De vier percelen zijn na meting van de landmeter Jacob van Gesel tezamen groot bevonden 7 morgen 5 hond 62 roeden. Prijs f 503 de morgen, bedragende de somme van f en 3 stuivers, waarvan f en 3 stuivers contant geld en een schultbrief van f Nr. 100 folio 93 d.d. eodem die. De heer Cornelis Niesen raad en vroedschap van Schiedam bekent schuldig te zijn aan de erfgenamen van juffrouw Anna van Cleeff, de somme van f ter zake van de voorgaande koop. Nr. 101 folio 94 d.d Maria Jorisdr. Proot ongehuwde dochter wonende te Delft met procuratie van Pieter Proot molenaar aldaar gehuwd met Maritgen Arijensdr. Bleijswijck die een nagelaten dochter is van zaliger Jannetge Cornelisdr. die weer een dochter was van zaliger Cornelis Claesz. Abswoude, mitsgaders de voorn. Maritge Arijensdr. Bleijswijck, ieder als principaal. De procuratie verleden voor notaris Gerard van Assendelft te Delft op Zij zijn schuldig aan juffrouw Maria Spiering weduwe van de heer Cornelis Spieringh, de somme van f ter zake van geleende penningen. De comparante verbindt hieraan 3 morgen land in de Kethel-noordpolder, belend ten N: de erfgenamen van Cornelis Claesz. Abswoude, ten Z: de weduwe van Salomon van der Tempel. Strekkende van de Groeneweg oostwaarts op tot aan het land van de erfgenamen van Pieter Willemsz. van Vliet. Voorts de goederen van de voorn. Pieter Proot en Maritgen Arijensdr. Nr. 102 folio 95 d.d Claes Pietersz. van den Tempel onze broeder in de bediening met procuratie van de heer Mr. Cornelis Nierop advocaat voor het Hof van Holland voor zichzelf en vervangende zijn broeder Willem Nierop luitenant kolonel van het regiment infanterie ten dienste van dit land, alsmede vervangende de gezamelijke kinderen en erfgenamen van zijn overleden zuster Cornelia Nierop, in leven huisvrouw van Adriaen Schas heer van Santhorst, allen kinderen en erfgenamen van de heer Mr. Aelbrecht Nierop in leven raad voor het Hof van Holland. De procuratie verleden voor notaris Cornelis van Hoorn te 's-gravenhage op Hij heeft overgedragen aan de heer Mr. Willem Fabritius raad en oud schepen van Haarlem, 284 roeden land in de Kethel-noordpolder onder de woning met omtrent 10 morgen land, wat door de schout en schepenen van Vrijenban is opgedragen op Niet belast. Prijs is begrepen in de overdracht van de voorsz. 10 morgen. Nr. 103 folio 96 d.d Johannis Welsing gehuwd met Catharina Engelgraeff, Abraham Engelgraeff, Heijndrick Kempenaer als testamentaire voogd over Robbertus Engelgraeff, allen wonende te Amsterdam, hebben verkocht na openbare opveiling aan kapitein Abraham Heckenhouck, 4 morgen 3 hond 6 roeden weiland in de Hargpolder. Belend ten Z: de koper zelf en ten N: Arijen Jansz. de Jonge. Strekkende van de Kethelweg tot aan de oude Harg. De jongste opdrachtbrief in dato toen tijdens de kaveling het voorn. land de verkopers te beur is gevallen. Niet belast dan met buurlasten e.d. De verkopers beloven het land te vrijen en waren zoals hetzelve gedurende de possessie van Maria Swijts niet belast of bezwaard is geweest. Prijs f boven een stuiver van de gulden tot rantsoen, contant geld. Nr. 104 folio 97 d.d Berbera Reijers voormaals gehuwd geweest met Heijndrick Harmensz. Overgaeg en laatst weduwe van Aelbrecht Berckman, wonende te Schiedam, heeft verkocht aan Frans Cornelisz. Breederode mede wonende aldaar, een tuin of boomgaardje in de Nieuwlandse polder. Belend ten O: de koper

17 zelf en ten W: de kinderen van Maerten Jansz. Niese. Strekkende voor van de gemene gang tot achter aan het land van juffrouw Maria Beijs. Vrij en niet belast. Prijs f 175, contant geld. Nr. 105 folio 97v. d.d. eodem die. Jan Sijmonsz. Waddingh wonende aan de Groeneweg in Kethel bekent schuldig te zijn aan Steven Joachimsz. wonende te Rotterdam, de somme van f ter zake van geleende penningen. Hij verbindt hieraan zijn woning met 21 morgen land in de Kethel-noordpolder op de hoek van de Groeneweg. De woning en landen met enige bruikwaar landen zijn in het geheel belend ten ZO: de Heilige Geest van Kethel, ten NW: Cornelis Arijensz. van der Burgh met bruikwaar. Strekkende met 5 strekweren benevens de anderen van de Groeneweg en Kethelweg tot in de Slimme watering. Nr. 106 folio 98v. d.d. eodem die. Claes Jansz. Waddingh heeft verkocht aan Claes Cornelisz. Bijl wonende in het Proveniershuis te Schiedam, 1 morgen 3 hond weiland in de Nieuwlandse polder met de uiterdijk daartoe behorende. Belend ten O: Jan Arijensz. Rodenrijs en ten W: de weduwe van Joris Ouwater. Strekkende van de hoge dijk tot aan Heijndrick Cornelisz. Coppert. De jongste opdrachtbrief in dato Vrij en niet belast. Prijs f 1.200, contant geld. Nr. 107 folio 99 d.d. eodem die. Jan Pouwelsz. van Naerden, Arijen Cornelisz. van der Speck gehuwd met Berbera Pouwels van Naerden, Wilhem van der Horst met procuratie van Arijen Pouwelsz. van Naerden en Philips Cornelisz. Boutesteijn gehuwd met Maritge Pouwels van Naerden, voor hunzelf en de voorn. Arijen Pouwelsz. van Naerden benevens Gerrit Sijmonsz. van Schie als voogden over de kinderen van Cornelis Pouwelsz. van Naerden, tezamen erfgenamen van Neeltje Jansdr. van Adrichem, in leven weduwe van Pouwels Arentsz. van Naerden, moeder en schoonmoeder respectivelijk van de verkopers. De procuratie verleden voor notaris Abraham van den Velde te Delft op de lopende maand mei Zij bekennen overgedragen te hebben aan de heer Adriaen Kruijck schepen van Schiedam, 4 kampen land verongeld gelegen voor 7 morgen bezijden de anderen in de Nieuwlandse polder. Belend ten N: de heer Cornelis Niese raad en vroedschap van Schiedam en ten Z: het Weeshuis van Schiedam. Strekkende van de Schiedamse weg tot in de Poldervaart. Vrij en niet belast. Prijs f 3.500, contant geld. Nr. 108 d.d. 100v. d.d De schout en schepenen van Kethel hebben getaxeerd de navolgende percelen van landen, door zaliger Trijntgen Huijbrechtsdr. aan haar schoonmoeder Neeltje Harmensdr. gelegateerd. 1. De gerechte helft van 3 morgen land in de Kethel-noordpolder, in huur gebruikt door de voorn. Neeltje Harmensdr., iedere morgen op f De gerechte helft in gelijke 3 morgen land, gelegen en gebruikt als voren, iedere morgen op f 350. Nr. 109 folio 101 d.d l680. Cornelis Pietersz. Ruijter wonende deze ambacht is schuldig aan Bruijn Claesz. van der Klauw wonende Hof van Delft op Delfgauw, de somme van f ter zake van geleende penningen. Hij verbindt hieraan zijn woning schuur, barg en geboomte met 8 morgen 4 hond 60 roeden land. Belend ten O: de Middelwatering, ten Z: de Heilige Geest van Kethel, ten W: de erfgenamen van Jacob Arijensz. Jongste en de Poldervaart en ten N: Arij Jacobsz. Slooff. Nr. 110 folio 101v. d.d l680. Maerten Jansz. Speck, Maertje Jansdr. meerderjarige dochter, Dammis Jansz. Speck, Arijen Jansz. Coppert gehuwd met Annetje Jansdr., Cornelis Cornelisz. van Campen gehuwd met Jannetje Jansdr., voor hunzelf en vervangende Mees Maertensz. Croon gehuwd met Neeltje Jansdr., allen kinderen en erfgenamen van Jannetje Maertensdr. weduwe Jan Cornelisz. Speck. Zij hebben verkocht aan Cornelis Jansz. Speck, zoon en mede erfgenaam van de voorn. Jannetje Maertensdr. 6/7 parten in een huizing en erf genaamd de Vergulde Valck. Staande en gelegen aan de Cruijsstraat in het dorp Kethel. Belend ten Z: en W: de weduwe van Leendert Jansz. Decker, ten N: en 0: s-herenstraat. De jongste opdrachtbrief in dato Belast met een opstal van 6 st. per jaar, verder niet belast. Nog 6/7 parten in een ledig erf met een schuurtje daarop staande. De koper bezit zelf het resterende 1/7 part. Belend ten Z: Leendert Pietersz. van Velde en ten N: Willem Maertensz. van der Keuijt. Strekkende van de straat tot achter ter halver sloot van het land van Jacob Jansz. de Jonge. De jongste opdrachtbrief in dato Prijs f 1.600, contant geld. Nr. 111 folio 103 d.d Claes Cornelisz. Schout onze broeder in de bediening geeft te kennen dat hij aan ene Cornelis Jaspersz. van der Hargh verkocht had op voor schout en schepenen van Schiebroek, 2 morgen land onder Schiebroek, met belofte dat hij voor waring zou verbinden zijn huizing en erf in het dorp Kethel. Belend ten N: Huijbrecht Leendertsz. Patijn en ten Z: s-herenstraat en de Vlaardingerweg. Strekkende van de straat tot achter aan de looituin van Maerten Gerritsz. Meugh. Nr. 112 folio 103v. d.d. eodem die.

18 Annetgen Huijbrechtsdr. Keijser dochter van zaliger Huijbrecht Gerritsz. Keijser voor de ene helft en nog als geïnstitueerde erfgename van haar broeder Pieter Kouwenhove anders Keijser, voor de andere helft tezamen geïnstitueerde erfgenamen van de voorn. Huijbrecht Keijser. Zij bekent na openbare opveiling verkocht te hebben aan Arijen Cornelisz. Segwaert, 1 morgen 4 hond 50 roeden land in de Lagenhouck in de Nieuwlandse polder, laatst in huur gebruikt door Arijen Jacobsz. Slooff. Belend ten N: Arijen Arijensz. Jonghste en ten Z: de weduwe van Claes Arijensz. Heijmont. Strekkende van de Schiedamseweg tot in de Poldervaart. Vrij en niet belast. Prijs f met een stuiver van iedere gulden tot rantsoen, contant geld. Nr. 113 folio 104 d.d. eodem die. Annetje Huijbrechtsdr. Keijser dochter van zaliger Huijbrecht Gerritsz. Keijser, gewoond hebbende en overleden te Schiedam, voor de ene helft en nog als geïnstitueerde erfgename van haar broeder Pieter Kouwenhove anders Keijser, voor de andere helft, tezamen geïnstitueerde erfgenamen van de voorn. Huijbrecht Keijser, bekent na openbare opveiling verkocht te hebben aan de heren Dr. Adam van der Heijm regerend burgemeester en Pieter van der Plaets schepen van Schiedam, 3 morgen 3 hond 44 roeden land in de Hargpolder. Belend ten N: de weduwe van Robbrecht Gordon te Schiedam en ten Z: Abraham Heckenhouck. Strekkende van de Schiedamseweg tot aan de Poldervaartse kade. Laatst in huur gebruikt door Cornelis Jansz. Speck. Vrij en niet belast. Prijs f 2.501, contant geld. Nr. 114 folio 105 d.d. eodem die. Annetje Huijbrechtsdr. Keijser dochter van zaliger Huijbrecht Gerritsz. Keijser, gewoond hebbende en overleden binnen Schiedam, voor de ene helft en nog als geïnstitueerde erfgename van haar broeder Pieter Kouwenhove anders Keijser, voor de andere helft, tezamen geïnstitueerde erfgenamen van de voorn. Huijbrecht Keijser, heeft na opveiling verkocht aan Abraham Heckenhouck kapitein alhier, 1 morgen 2 hond land in de Hargpolder. Belend ten N: de Kerklaan en ten Z: de Poldervaart. Strekkende van het koollaantje tot aan het erf van Alewijn Jansz. Visscher. Vrij en niet belast. Prijs f 573. Nr. 115 folio 106 d.d Cornelis Ouwendijck notaris en rentmeester te Delft en Jan Pietersz. Keerom wonende te Akkersdijk als geïnstitueerde erfgenamen van Willemtje Pietersdr. van Dijck die een dochter en mede erfgename was van Pieter van Dijck, in leven schout van Akkersdijk. Zij bekennen na openbare opveiling verkocht te hebben aan Heijndrick Arijensz. Ackersdijck en Gerrit Cornelisz. Post als heilige geestmeesters, de gerechte helft van 4 morgen 1 hond land aan de westzijde van de Oudendijk, te weten 3 morgen 5 hond in de Westabspolder en 2 hond, zijnde een uiterdijk, vroeger behoord hebbende aan enige landen in de Nieuwlandse polder. Belend ten N: Jacob Jansz. met bruikwaar, ten O: de Oudendijk, ten Z: de kinderen van de heer Abraham van Cleeff en ten W: Pieter Lourisz. van Noorden en de weduwe van de heer Cornelis Nieupoort. ln huur gebruikt wordende door Arijen Arijensz. Jongste. Vrij en niet belast. Prijs f en daarboven 1 stuiver van iedere gulden, contant geld. Nr. 116 folio 107 d.d. eodem die. Cornelis Ouwendijck notaris te Delft en Jan Pietersz. Keerom, beiden in dezelfde functie als in de vorige akte, hebben verkocht aan Arijen Arijensz. Jongste en Jan Abrahamsz. Heckenhouck, kerkmeesters van Kethel, de gerechte helft van 4 morgen 1 hond land in de Westabspolder. Nr. 117 folio 107 d.d Mr. Gerard Pauw advocaat en administrateur van de weeskamer van Dordrecht heeft vermangeld en verruild omtrent 4 morgen land in de Oostabspolder met juffrouw Catharina van Ruijven weduwe van de heer Pieter Hoogenhouck, in leven burgemeester van Delft, jegens 3 morgen 3 hond 69 roeden land in Strijen, zodat de juiste prijs van de voorsz. 4 morgen dient te worden bepaald. De schout en schepenen van Kethel hebben het land getaxeerd op f 675. Nr. 118 folio 107v. d.d. eodem die. Maerten Hoogenhouck secretaris van de Grote Visserij met procuratie van mr. Gerard Pauw advocaat en administrateur van de weeskamer te Dordrecht, zoon en mede erfgenaam van Anthonette Cruijsers weduwe van de voorn. Gerard Pauw, de procuratie verleden voor notaris Abraham Koeckebacker te Delft op 30 maart 1680, is bij kaveling te beur gevallen 4 morgen land in de Oostabspolder, wat hij met juffrouw Catharina van Ruijven vermangeld en verruild had tegen 3 morgen 3 hond 69 roeden land onder Strijen. Hij bekende de voorsz. 4 morgen opgedragen te hebben aan de voorn. juffrouw Catharina van Ruijven, in huur gebruikt door de weduwe van Joris Leendertsz. Quant. Belend ten Z: Jan Maertensz. met bruikwaar en ten N: de erfgenamen van de heer van der Meijden. Strekkende uit de Schie tot aan de Poldervaart. Vrij en niet belast. Nr. 119 folio 108v. d.d Jacob Jansz. van den Bergh wonende te Schiedam heeft zich tot borg en mede principaal gesteld voor de huisvrouw van Theunis Jansz. de Graeff, voor de lichting van f , welke door

19 overlijden van Cornelis Bastiaensz. de Graeff de voorn. Theunis Jansz. de Graeff zijn opgekomen en aanbestorven. Nr. 120 folio 109 d.d. eodem die. Mathijs Leendertsz. van Brugge wonende te Schiedam stelt zich borg voor Sijmon Abrahamsz. de Graeff voor de lichting van gelijke somme als hiervoor vermeld. Nr. 121 folio 109v. d.d. eodem die. Huijbrecht Leendertsz. Post wonende Schiebroek stelt zich borg voor Maria Jansdr. dochter van Jan Jacobsz. die een zoon was van Jacob Jorisz., voor de lichting van f welke Maria Jansdr. zijn aanbedeeld voor haar portie uit de erfenis van Frans Cornelisz. de Graeff. Nr. 122 folio 119v. d.d. eodem die. Pieter Leendertsz. Post wonende te Kool stelt zich borg voor Willem Pleunen Leefflangh en Lijsbeth Pietersdr. voor de lichting van f Nr. 123 folio 110 d.d Thielman Jacobsz. metselaar wonende te Schiedam stelt zich borg voor Maertje Fransdr. weduwe wonende te Schiedam voor de lichting van f die Jan Marinusz. zoon van Neeltje Bastiaensdr. de Graeff zijn aanbedeeld voor zijn portie van Frans Cornelisz. de Graeff. Nr. 124 folio 110 d.d Heer Pieter van Cleeff oud burgemeester van Schiedam zoon van Nicolaas van Cleeff zaliger, voor de ene helft mitsgaders juffrouw Catharina van Cleeff en Geertruijda van Cleeff, de heer Dr. Adam van der Heijm oud burgemeester van Schiedam en de heer officier Mr. Abraham van Cleeff, omen en voogden over het nagelaten weeskind van juffrouw Anna van Cleeff, nog de voorn. Mr. Abraham van Cleeff baljuw en schout van Schiedam en Sr. Bernart Snouck koopman te Delft gehuwd met juffrouw Maria van Cleeff, voor hunzelf en vervangende de verdere kinderen en kindskinderen van Abraham van Cleeff, in leven burgemeester van Schiedam en hoogheemraad van Schieland, voor de andere helft, fideï commissaire erfgenamen van Jacob van Cleeff. Zij hebben na openbare opveiling verkocht aan de heer Adriaen Kruijck en Maria Willemsdr. Maen weduwe van Cornelis Galeijnsz. Keijser, 5 morgen land in de Nieuwlandse polder. Belend ten N: de voorn. Kruijck en ten Z: de erfgenamen van Krijntjen IJnge weduwe van Arijen Jorisz. Crooswijck. Strekkende van het 's-gravenlandse toepad met zijn uiterdijk over de Oudendijk. Vrij en niet belast. Prijs f met 1 st. van iedere gulden tot rantsoen, contant geld. Nr. 125 folio 111v. d.d. eodem die. Heer Pieter van Cleeff oud burgemeester van Schiedam zoon van zaliger Nicolaes van Cleeff, voor de ene helft, mitsgaders Catharina en Geertruijda van Cleeff, Dr. Adam van der Heijm oud burgemeester van Schiedam en Mr. Abraham van Cleeff baljuw en schout van Schiedam, omen en voogden over het nagelaten weeskind van Anna van Cleeff, nog de voorn. Mr. Abraham van Cleeff, voor hunzelf en vervangende de verdere kinderen en kindskinderen van Abraham van Cleeff, in leven burgemeester van Schiedam en hoogheemraad van Schieland, voor 7/8 parten in de andere helft, fideï commissaire erfgenamen van Jacob van Cleeff. Zij hebben na openbare opveiling verkocht aan Sr. Bernart Snouck koopman te Delft, 15/16 parten in 2 morgen land in de Nieuwlandse polder waarin de koper als gehuwd hebbende Maria van Cleeff, het resterende 1/16 part zelf toekomt. Belend ten NO: Maria Bleijswijck voormaals weduwe van kapitein Eland du Bois en ten ZW: het Weeshuis van Schiedam. Strekkende van de tuin van Bruijn Maertensz. Niese met zijn uiterdijk over de Oudendijk. Vrij en niet belast. Prijs f met 1 st. van iedere gulden tot rantsoen, contant geld. Nr. 126 folio 113 d.d Maertje Joris weduwe van Heijndrick Wijnantsz. wonende te Schiedam heeft verkocht aan Frans Cornelisz. Brederoode mede wonende te Schiedam een tuintje in de Nieuwlandse polder. Belend ten N: Maria Beijs, ten Z: het Weeshuis van Schiedam, ten O: en W: de koper zelf. Vrij en niet belast. Prijs f 150, contant geld. Nr. 127 folio 113v. d.d Frans Corsz. van der Marck gehuwd met Grietje Cornelisdr. van der Burgh en Adriaen Cornelisz. van der Burgh, kinderen van Maertje Gorisdr. die een dochter was van Goris Jansz. de Vette en Ariaentje Arijensdr. beiden zaliger, zulks erfgenamen van dien, hebben verkocht aan Frans Cornelisz. Post timmerman, een huizing en erf in het dorp Kethel. Belend ten N: de straat, ten O: het ambachts- en predikantshuis, ten W: de erfgenamen van Jan Cornelisz. Speck en ten Z: Dirck Cornelisz. Bijl. De jongste opdrachtbrief in dato Belast met een opstal van 6 st. en nog een van 14 st. per jaar. Te ontvangen door degene die daartoe gerechtigd is. Prijs f 500, contant geld. Nr. 128 folio 114v. d.d. eodem die. Frans Cornelisz. Post timmerman is schuldig aan Johannes Heckenhouck de somme van f 150. Hij verbindt hieraan een huizing en erf in het dorp Kethel. Belend ten N: de straat, ten O: het ambachts- of predikantshuis, ten W: de erfgenamen van Jan Cornelisz. Speck en ten Z: Dirck Cornelisz. Bijl.

20 Nr. 129 folio 115v. d.d Adriaen van Neck Mr. chirurgijn wonende alhier is schuldig aan juffrouw Catharina van Ruijven weduwe van de heer Pieter Hoogenhouck, in leven burgemeester en raad van Delft, de somme van f 300 als restant van de koop van een huis en erf in het dorp Kethel. Hij verbindt hieraan het voorn. huis en erf, van ouds genaamd s'lands Welvaren. Belend ten N: Leendert Pietersz. van den Velde en ten Z: Arijen Dircxz. wagenmaker. Strekkende voor van de straat tot achter aan de sloot tussen het land van schout Jacob Jansz. de Jonge. Compareerde mede Leendert Pietersz. Pathijn wonende te Schiedam welke zich borg stelde voor mr. Adriaen van Neck voor de voldoening van de voorn. f 300. Kanttekening: Compareerde Jan Pathijn wonende te Rotterdam en exhibeerde de originele schuldbrief van f 300, zijnde afgelost en daarom geroijeerd op Nr. 130 folio 116v. d.d Juffrouw Catharina van Ruijven weduwe van de heer Pieter Hoogenhouck, in leven burgemeester van Delft, heeft verkocht aan Mr. Adriaen van Neck chirurgijn alhier, een huis en erf in het dorp Kethel, genaamd s Lands Welvaren. Belend ten N: Leendert Pietersz. van den Velde en ten Z: Arijen Dircxz. wagenmaker. Strekkende voor van de straat tot achter aan het land van schout Jacob Jansz. de Jonge. Prijs f 330, contant geld en een schuldrentebrief van f 300. Nr. 131 folio 117v. d.d Anna Lois meerderjarige ongehuwde dochter van heer Jacob Lois wonende te Rotterdam, is schuldig aan Sr. Joris van den Bergh en Wilhem Cantier als geordonneerde voogden van de nagelaten weeskinderen van Cornelis Cantier waar moeder van is Catharina van de Luffel, de somme van f 1 200, ter zake van geleende penningen. Zij verbindt hieraan 3 morgen land, haar aangekaveld uit de nagelaten goederen van heer Jacob Loijs volgens de kavelcedulle in dato , gelegen in de Westabspolder. Belend ten N: de Heilige Geest en ten Z: de erfgenamen van juffrouw Clara van Spaerwoude. Strekkende van de Schiedamseweg oost op tot in de Slimme watering. Kanttekening: Compareerde Pieter Willemsz. Bijl als koper van de hijpotheek in de tekst geroerd en exhibeerde de originele schuldrentebrief van f 1 200, zijnde afgelost en daarom geroijeerd op Nr. 132 folio 118v. d.d Claes Pietersz. van den Tempel met procuratie van mr. Willem Fabritius raad en oud schepen van Haarlem, de procuratie verleden voor notaris Johannes Bordels te Rotterdam op , heeft verkocht aan Mr. Abraham Cambier vendumeester van de Ed. Mog. Collegie ter Admiraliteit te Rotterdam, 284 roeden land in de Kethel-noordpolder onder de woning met omtrent 10 morgen land, de koper voor schout en schepenen van Vrijenban op opgedragen. Vrij en niet belast. ln de prijs is begrepen de gehele woning en de 10 morgen land. Nr. 133 folio 119 d.d Pieter Pietersz. Verbeeck, Trijntje Pieters Verbeeck weduwe van Jan Heijndricxz. mitsgaders de heer Johan Hodenpijl oud schepen van Schiedam en Dirck Cornelisz. van Luchtigheijt, door de weesmeesters van Schiedam gesteld als voogden over de nagelaten weeskinderen van Maria Pietersdr. Verbeeck, kinderen, kindskinderen en mede erfgenamen van Pieter Jacobsz. Verbeeck en Pietertje Pietersdr., beiden zaliger, hebben na openbare opveiling verkocht aan Mathijs Pietersz. Verbeeck, ¾ parten in een huizing en blekerij waarin de koper als zoon het resterende ¼ part is competerende. Staande in de 's-gravenlandse polder. Belend ten N: Sijmon Jansz. bleker en ten Z: Jan Jansz. scheepmaker. Strekkende uit de Schiedamse Schie tot aan het land van de weduwe van Cornelis Cornelisz. Schieveen. De blekerij heeft aan de oostzijde van de Schie een vrij uit- en overpad van 7 voeten breed. Tot bevrijding van het overpad moeten de possesseurs de heining van de huizing van Arijen Jorisz. Crooswijck onderhouden. Vrij en niet belast. Prijs f en 1 st. van iedere gulden tot rantsoen, contant geld. Nr. 134 folio 120v. d.d. eodem die. Anna Lois meerderjarige dochter wonende te Rotterdam heeft na openbare opveiling verkocht aan Pieter Willemsz. Bijl wonende te Schiedam, 3 morgen patrimoniaal land in de Westabspolder. Belend ten N: de Heilige Geest en ten Z: de erfgenamen van juffrouw Clara van Spaarwoude. Strekkende van de Schiedamseweg oost op tot in de Slimme watering. Vrij en niet belast. Prijs f en een st. van iedere gulden tot rantsoen, contant geld. Nr. 135 folio 121v. d.d Liedewij Cornelisdr. weduwe en boedelhoudster van Joris Leendertsz. Quant wonende in deze ambacht is schuldig aan Jan Abrahamsz. Heckenhouck de somme van f 300 ter zake van geleende penningen. Zij verbindt hieraan 4 morgen 111 roeden land in de Oostabspolder. Belend ten N: de weduwe van Jan Maertensz. Suijtbuurt met huurland en ten Z: de weduwe van Maerten Pouwelsz. Strekkende van de stadskade of trekpad tot aan de Oostabspolderse watering. Nr. 136 folio 122v. d.d. eodem die.

R E C H T E L I J K A R C H I E F K E T H E L E N S P A L A N D I N V E N T A R I S N U M M E R 9 2

R E C H T E L I J K A R C H I E F K E T H E L E N S P A L A N D I N V E N T A R I S N U M M E R 9 2 R E C H T E L I J K A R C H I E F K E T H E L E N S P A L A N D I N V E N T A R I S N U M M E R 9 2 P R O T H O C O L L E N V O O R S C H O U T E N S C H E P E N E N V E R L E D E N A K T E N V A N T R

Nadere informatie

ARIJEN JOOSTENZ VAN RIJT, jm van Kethel, zn. van Joost Vrankenz van Rijt en Machtelt Jansdr (zie IVc), bouwman te Zouteveen, begr. Kethel 27.9.

ARIJEN JOOSTENZ VAN RIJT, jm van Kethel, zn. van Joost Vrankenz van Rijt en Machtelt Jansdr (zie IVc), bouwman te Zouteveen, begr. Kethel 27.9. Vh - 1 ARIJEN JOOSTENZ VAN RIJT, jm van Kethel, zn. van Joost Vrankenz van Rijt en Machtelt Jansdr (zie IVc), bouwman te Zouteveen, begr. Kethel 27.9.1661 o.tr. Schiedam (Gerecht) 19.7.1634 MAERTJE CLAESDR

Nadere informatie

Vb - 1. (1) AELTGEN ARIJENS OLIJSLAGER, dr. van Arijen Pietersz Olijslager, [overl. voor 31.3.1639]

Vb - 1. (1) AELTGEN ARIJENS OLIJSLAGER, dr. van Arijen Pietersz Olijslager, [overl. voor 31.3.1639] Vb - 1 JAN WILLEMSZ VAN OVERRIJT/VAN RIJT, geb. ca. 1595, zn. van Willem Vranckenz van Rijt en Claesgen Gerritsdr (zie IVa), bouwman bij de Kapel onder Zouteveen, schepen te Zouteveen, begr. Vlaardingen

Nadere informatie

VIIj - 1. Op 29.5.1752 geeft Sr. Cornelis Bartholomeus van Buijtene mr. timmerman te Delft gift aan Aalbregt van Rijt en Cornelis Jansz Koot van

VIIj - 1. Op 29.5.1752 geeft Sr. Cornelis Bartholomeus van Buijtene mr. timmerman te Delft gift aan Aalbregt van Rijt en Cornelis Jansz Koot van VIIj - 1 Op 29.4.1729 koopt Aalbregt van Rijt - 1 morgen 422 roeden land in de Noord-Kethelpolder, grenzend aan oost de Poldervaart zuid Frank van der Burg west de Delfweg noord de kinderen en erfgenamen

Nadere informatie

R E C H T E L I J K A R C H I E F V A N A M B A C H T K E T H E L E N S P A L A N D I N V E N T A R I S N U M M E R 8 8

R E C H T E L I J K A R C H I E F V A N A M B A C H T K E T H E L E N S P A L A N D I N V E N T A R I S N U M M E R 8 8 R E C H T E L I J K A R C H I E F V A N A M B A C H T K E T H E L E N S P A L A N D I N V E N T A R I S N U M M E R 8 8 B I J L A G E N B I J D E D I N G B O E K E N 1 2-0 2-1 6 4 9 t / m 0 7-0 7-1 7 2

Nadere informatie

VIIc - 2. o.tr./tr. Berkel (Gerecht) 1/18.5.1739 (impost man f 15), scheiding van tafel en bed Berkel (Gerecht) 13.5.1761

VIIc - 2. o.tr./tr. Berkel (Gerecht) 1/18.5.1739 (impost man f 15), scheiding van tafel en bed Berkel (Gerecht) 13.5.1761 VIIc - 1 Na het overlijden van Annetje Arensdr Ham op 2.6.1762 te Berkel en Rodenrijs zijn Arij en Willem van Rijt en Geertje Cornelisdr Brederode, dochter van Marijtje van Rijt, als nakomelingen van Catharina

Nadere informatie

OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN SCHIEDAM NO. 347.

OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN SCHIEDAM NO. 347. OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN SCHIEDAM NO. 347. NADERE TOEGANG 89 1. 02-04-1667. Sebastiaen Pesser van Velsen raad en vroedschap mitsgaders regent van de Magistraat armen kamer als hiertoe door zijn confraters

Nadere informatie

O U D A D M I N I S T R A T I E F A R C H I E F S C H I E D A M W E E S K A M E R I N V E N T A R I S N U M M E R 1 6 1 5

O U D A D M I N I S T R A T I E F A R C H I E F S C H I E D A M W E E S K A M E R I N V E N T A R I S N U M M E R 1 6 1 5 O U D A D M I N I S T R A T I E F A R C H I E F S C H I E D A M W E E S K A M E R I N V E N T A R I S N U M M E R 1 6 1 5 1 5 0 8 1 6 2 7 t / m 2 8 1 2-1 6 4 5 B E W E R K I N G D O O R A N T H O N I U

Nadere informatie

WILLEM CORNELISZ VAN RIJT, zn. van Cornelis Vranckenz van Rijt en Trijntje Claesdr (zie IVb), begr. Naaldwijk 24.7.1636 (oud graf f 4) 1

WILLEM CORNELISZ VAN RIJT, zn. van Cornelis Vranckenz van Rijt en Trijntje Claesdr (zie IVb), begr. Naaldwijk 24.7.1636 (oud graf f 4) 1 Vf - 1 WILLEM CORNELISZ VAN RIJT, zn. van Cornelis Vranckenz van Rijt en Trijntje Claesdr (zie IVb), begr. Naaldwijk 24.7.1636 (oud graf f 4) 1 tr. ca. 25.1.1635 2 TRIJNTJE REIJERSDR VAN ADRICHEM de jonge,

Nadere informatie

O U D R E C H T E R L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R 340 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC.

O U D R E C H T E R L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R 340 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC. O U D R E C H T E R L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R 340 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC. 04-08-1635 t/m 30-12-1639 353 FOLIO S BEWERKING DOOR

Nadere informatie

OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN SCHIEDAM. No. 349

OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN SCHIEDAM. No. 349 OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN SCHIEDAM No. 349 1 1. 11-05-1675. Adriaen Heckenhoeck gewezen herbergier in de Boodt verkoopt Jan Braem den Ouden een huis en erf gelegen aan de Markt binnen dezer stede, belend

Nadere informatie

Oudarchieven voor 1811 Groot Ammers

Oudarchieven voor 1811 Groot Ammers Oudarchieven voor 1811 Groot Ammers Vroeger werd Groot Ammers veelal aangeduid met de kernen waaruit dit was opgebouwd, namelijk Ammers Graveland, Ammers Achterland en Peulwijk Bevat samenvattingen uit

Nadere informatie

O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R 6 0 2 R E G I S T E R V A N A K T E N V A N

O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R 6 0 2 R E G I S T E R V A N A K T E N V A N O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R 6 0 2 R E G I S T E R V A N A K T E N V A N M A C H T I G I N G E N P R O T E S T A T I E N 1 1-0 6-1 6 1 1 t / m

Nadere informatie

O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R 6 0 3 R E G I S T E R V A N A K T E N V A N

O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R 6 0 3 R E G I S T E R V A N A K T E N V A N O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R 6 0 3 R E G I S T E R V A N A K T E N V A N M A C H T I G I N G E N P R O T E S T A T I E N 2 6-01 - 1 6 2 4 t /

Nadere informatie

VIk - 1. (1) MARIA CORNELIS BOER(TGE), jd van Berkel, dr. van Cornelis Arents Boer en Maertge Huibregts, 2 overl. Berkel 8.5.1663 (begraven Zuidkerk)

VIk - 1. (1) MARIA CORNELIS BOER(TGE), jd van Berkel, dr. van Cornelis Arents Boer en Maertge Huibregts, 2 overl. Berkel 8.5.1663 (begraven Zuidkerk) VIk - 1 CLAES/NICOLAES CORNELISZ VAN RIJT, zn. van Cornelis Cornelisz van Rijt en Neeltgen Jorisdr Witsenburch (zie Ve), geb. 2.5.1640, eerst bouwman in Berkel, poorter van Amersfoort 8.2.1669, brouwer

Nadere informatie

OUD RECHTELIJK ARCHIEF SCHIEDAM INVENTARISNUMMER 335 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC. 30-01 - 1615 t/m 06-05 - 1618 416 FOLIO S

OUD RECHTELIJK ARCHIEF SCHIEDAM INVENTARISNUMMER 335 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC. 30-01 - 1615 t/m 06-05 - 1618 416 FOLIO S OUD RECHTELIJK ARCHIEF SCHIEDAM INVENTARISNUMMER 335 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC. 30-01 - 1615 t/m 06-05 - 1618 416 FOLIO S BEWERKING DOOR HENK VAN DER WAAG TE SPIJKENISSE 1 30-01-1615.

Nadere informatie

OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN SCHIEDAM

OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN SCHIEDAM OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN SCHIEDAM NO 345. NADERE TOEGANG 87 1. 06-07-1659. Christiaen Pijnaecker raad dezer stad verkoopt Johan Hodenpijl mede raad alhier een huis en erf gelegen op de Dam, belend O

Nadere informatie

OUD RECHTERLIJK ARCHIEF SCHIEDAM INVENTARISNUMMER 341 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC. 13-01 - 1640 t/m 22-12- 1643

OUD RECHTERLIJK ARCHIEF SCHIEDAM INVENTARISNUMMER 341 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC. 13-01 - 1640 t/m 22-12- 1643 OUD RECHTERLIJK ARCHIEF SCHIEDAM INVENTARISNUMMER 341 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC 13-01 - 1640 t/m 22-12- 1643 3 8 2 FOLIO`S BEWERKING DOOR HENK VAN DER WAAG TE SPIJKENISSE 1

Nadere informatie

OUD RECHTELIJK ARCHIEF SCHIEDAM INVENTARISNUMMER 353 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC. 08-05 - 1694 T/M 30-03 - 1698

OUD RECHTELIJK ARCHIEF SCHIEDAM INVENTARISNUMMER 353 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC. 08-05 - 1694 T/M 30-03 - 1698 OUD RECHTELIJK ARCHIEF SCHIEDAM INVENTARISNUMMER 353 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC. 08-05 - 1694 T/M 30-03 - 1698 1 9 5 FOLIO`S BEWERKING DOOR HENK VAN DER WAAG SPIJKENISSE 1 2

Nadere informatie

OUD RECHTERLIJK ARCHIEF SCHIEDAM INVENTARISNUMMER 351 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC. 12-05 - 1683 t/m 21-07 -1688

OUD RECHTERLIJK ARCHIEF SCHIEDAM INVENTARISNUMMER 351 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC. 12-05 - 1683 t/m 21-07 -1688 OUD RECHTERLIJK ARCHIEF SCHIEDAM INVENTARISNUMMER 351 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC. 12-05 - 1683 t/m 21-07 -1688 2 6 4 FOLIO S BEWERKING DOOR HENK VAN DER WAAG TE SPIJKENISSE 1

Nadere informatie

Bij twijfel of interesse in de originele schrijfwijze is het raadzaam het origineel te raadplegen.

Bij twijfel of interesse in de originele schrijfwijze is het raadzaam het origineel te raadplegen. Kethel NH inv. 23 (Dopen 1623-1714) Inleiding In inv. nr. 23 van het archief van de Hervormde Kerk van Kethel bevindt zich het oudste doop- en trouwboek van Kethel. De huwelijken uit dit boek zijn eerder

Nadere informatie

OUD RECHTELIJK ARCHIEF SCHIEDAM INVENTARISNUMMER 336 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC. 10-05- 1618 t/m 27-10 - 1621 2 8 3 FOLIO S

OUD RECHTELIJK ARCHIEF SCHIEDAM INVENTARISNUMMER 336 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC. 10-05- 1618 t/m 27-10 - 1621 2 8 3 FOLIO S OUD RECHTELIJK ARCHIEF SCHIEDAM INVENTARISNUMMER 336 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC 10-05- 1618 t/m 27-10 - 1621 2 8 3 FOLIO S BEWERKING DOOR HENK VAN DER WAAG TE SPIJKENISSE 1 1.

Nadere informatie

6. Fragmenten. 6.1 Cornelis: Nieuwkoops fragment (ca. 1550) I. Cornelis, tr. waarsch. Emmetgen? / Geertgen?...

6. Fragmenten. 6.1 Cornelis: Nieuwkoops fragment (ca. 1550) I. Cornelis, tr. waarsch. Emmetgen? / Geertgen?... 6. Fragmenten 6.1 Cornelis: Nieuwkoops fragment (ca. 1550) I. Cornelis, tr. waarsch. Emmetgen? / Geertgen?... 1. Jan Cornelisz, volgt IIa. 2. Elbert Cornelisz, volgt IIb. 3. Geertgen Cornelisz, overl.

Nadere informatie

Met Maria Catharina Petronella Vroegh naar Lisse, Seghwaert en Voorborch

Met Maria Catharina Petronella Vroegh naar Lisse, Seghwaert en Voorborch een genealogieonline publicatie Met Maria Catharina Petronella Vroegh naar Lisse, Seghwaert en Voorborch door 30 november 2014 Met Maria Catharina Petronella Vroegh naar Lisse, Seghwaert en Voorborch Generatie

Nadere informatie

OUD RECHTELIJK ARCHIEF SCHIEDAM. INVENTARISNUMMER 386 (ged.) MINUUT GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC.

OUD RECHTELIJK ARCHIEF SCHIEDAM. INVENTARISNUMMER 386 (ged.) MINUUT GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC. OUD RECHTELIJK ARCHIEF SCHIEDAM INVENTARISNUMMER 386 (ged.) MINUUT GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC. 02-05 - 1705 t/m 02-01 - 1708 1 0 5 FOLIO S BEWERKING DOOR HENK VAN DER WAAG TE

Nadere informatie

OUD RECHTELIJK ARCHIEF SCHIEDAM INVENTARISNUMMER 354 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC. 12-04 - 1698 t/m 28-09 - 1701

OUD RECHTELIJK ARCHIEF SCHIEDAM INVENTARISNUMMER 354 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC. 12-04 - 1698 t/m 28-09 - 1701 OUD RECHTELIJK ARCHIEF SCHIEDAM INVENTARISNUMMER 354 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC. 12-04 - 1698 t/m 28-09 - 1701 2 1 0 FOLIO S BEWERKING DOOR HENK VAN DER WAAG TE SPIJKENISSE 1

Nadere informatie

NT00067_42. Nadere Toegang op inv.nr 42. uit het archief van het. Stadsgerecht Wijk bij Duurstede, 1546-1811, (67) H.J. Postema

NT00067_42. Nadere Toegang op inv.nr 42. uit het archief van het. Stadsgerecht Wijk bij Duurstede, 1546-1811, (67) H.J. Postema NT00067_42 Nadere Toegang op inv.nr 42 uit het archief van het Stadsgerecht Wijk bij Duurstede, 1546-1811, (67) H.J. Postema Januari 2015 Inleiding In dit document zijn regesten opgenomen van de oudste

Nadere informatie

O U D A D M I N I S T R A T I E F A R C H I E F S C H I E D A M W E E S K A M E R INVENTARISNUMMER 1 6 3 1 1 JUNI 1593 T / M 23 DECEMBER 1624

O U D A D M I N I S T R A T I E F A R C H I E F S C H I E D A M W E E S K A M E R INVENTARISNUMMER 1 6 3 1 1 JUNI 1593 T / M 23 DECEMBER 1624 O U D A D M I N I S T R A T I E F A R C H I E F S C H I E D A M W E E S K A M E R INVENTARISNUMMER 1 6 3 1 1 JUNI 1593 T / M 23 DECEMBER 1624 B E W E R K I N G D O O R H. J. V A N D E R W A A G S P I J

Nadere informatie

ik bleek een van Schie domme Claes liet Schie schieten ik werd een van Dam haiku jvd DRAMA S DELFTSE VAN SCHIE S

ik bleek een van Schie domme Claes liet Schie schieten ik werd een van Dam haiku jvd DRAMA S DELFTSE VAN SCHIE S ik bleek een van Schie domme Claes liet Schie schieten ik werd een van Dam haiku jvd DRAMA S DELFTSE VAN SCHIE S ONTWARD DOOR JAN VAN DAM 2010 Wapen van de Delftse van Schie s en de Delftse van Dam men.

Nadere informatie

30-09-1624 31-12-1646

30-09-1624 31-12-1646 W E E S K A M E R INVENTARISNUMMER 1 6 1 9 30-09-1624 31-12-1646 B E W E R K I N G D O O R H. J. V A N D E R W A A G S P I J K E N I S S E 2004 1 2 De bewerker heeft getracht zoveel mogelijk een zelfde

Nadere informatie

Historie pand Westkaai

Historie pand Westkaai Historie pand Westkaai Boven de voordeur van het pand van Restaurant Westkaai (Westhavenkade 9 10) staat de volgende spreuk te lezen: Laat winden waaien en stormen loeien. En iedereen zich met zichzelf

Nadere informatie

O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R 6 0 5 R E G I S T E R V A N A K T E N V A N

O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R 6 0 5 R E G I S T E R V A N A K T E N V A N O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R 6 0 5 R E G I S T E R V A N A K T E N V A N M A C H T I G I N G E N P R O T E S T A T I E N 1 4 0 9 1 5 9 4 t / m

Nadere informatie

NT00064_152. Nadere Toegang op inv. nr 152. uit het archief van de. Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) H.J. Postema

NT00064_152. Nadere Toegang op inv. nr 152. uit het archief van de. Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) H.J. Postema NT00064_152 Nadere Toegang op inv. nr 152 uit het archief van de Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) H.J. Postema Juni 2013 Inleiding In dit document zijn regesten van het volgende inventarisnummer betreffende

Nadere informatie

O U D A D M I N I S T R A T I E F A R C H I E F S C H I E D A M W E E S K A M E R INVENTARISNUMMER 1 6 3 2 6 JANUARI 1625 T / M 7 JANUARI 1650

O U D A D M I N I S T R A T I E F A R C H I E F S C H I E D A M W E E S K A M E R INVENTARISNUMMER 1 6 3 2 6 JANUARI 1625 T / M 7 JANUARI 1650 O U D A D M I N I S T R A T I E F A R C H I E F S C H I E D A M W E E S K A M E R INVENTARISNUMMER 1 6 3 2 6 JANUARI 1625 T / M 7 JANUARI 1650 B E W E R K I N G D O O R H. J. V A N D E R W A A G S P I

Nadere informatie

O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R 6 0 8 R E G I S T E R V A N A K T E N V A N

O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R 6 0 8 R E G I S T E R V A N A K T E N V A N O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R 6 0 8 R E G I S T E R V A N A K T E N V A N B U I T E N M A C H T I N G E N P R O T E S T A T I E N 1 2 0 1 1 6 3

Nadere informatie

Index op het archief van notaris Dirck Uitdewaert residerende te Berkel en Rodenrijs (1670-1727) J. Heemskerk

Index op het archief van notaris Dirck Uitdewaert residerende te Berkel en Rodenrijs (1670-1727) J. Heemskerk 1250 index 2 Index op het archief van notaris Dirck Uitdewaert residerende te Berkel en Rodenrijs (1670-1727) J. Heemskerk 's-gravenhage, 4 april 2003 -2- INHOUD Lijst van afkortingen... 3 Index op achternamen...

Nadere informatie

NT00064_2004. Nadere Toegang op inv. nr 2004. uit het archief van de. Dorpsgerechten, 1515-1813 (64)

NT00064_2004. Nadere Toegang op inv. nr 2004. uit het archief van de. Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) NT00064_2004 Nadere Toegang op inv. nr 2004 uit het archief van de Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) H.J. Postema Januari 2015 Inleiding In dit document zijn regesten opgenomen van de dorpsgerechten van Tull

Nadere informatie

OUD RECHTELIJK ARCHIEF SCHIEDAM INVENTARISNUMMER 361 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC. 04-05 - 1729 t/m 25-04 1733 3 3 2 FOLIO S

OUD RECHTELIJK ARCHIEF SCHIEDAM INVENTARISNUMMER 361 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC. 04-05 - 1729 t/m 25-04 1733 3 3 2 FOLIO S OUD RECHTELIJK ARCHIEF SCHIEDAM INVENTARISNUMMER 361 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC. 04-05 - 1729 t/m 25-04 1733 3 3 2 FOLIO S BEWERKING DOOR HENK VAN DER WAAG TE SPIJKENISSE 1 1.

Nadere informatie

G E R E C H T E N V A N S C H I E D A M R E G I S T E R V A N O V E R L E D E N E N I N V E N T A R I S N U M M E R 6 3 3

G E R E C H T E N V A N S C H I E D A M R E G I S T E R V A N O V E R L E D E N E N I N V E N T A R I S N U M M E R 6 3 3 G E R E C H T E N V A N S C H I E D A M R E G I S T E R V A N O V E R L E D E N E N I N V E N T A R I S N U M M E R 6 3 3 1 7 8 D U B B E L E F O L I O S 0 2 0 1 1 6 7 2 t / m 3 1 0 8 1 6 9 4 B E W E R

Nadere informatie

Inventaris van het archief van Jacob Kerkhoven, 1766-1788

Inventaris van het archief van Jacob Kerkhoven, 1766-1788 Nummer archiefinventaris: 3.20.32 Inventaris van het archief van Jacob Kerkhoven, 1766-1788 Auteur: G.M. van Aalst Nationaal Archief, Den Haag 1974 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch.

Nadere informatie

O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R 6 0 4 R E G I S T E R V A N A K T E N

O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R 6 0 4 R E G I S T E R V A N A K T E N O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R 6 0 4 R E G I S T E R V A N A K T E N M A C H T I G I N G E N P R O T E S T A T I E N 0 6-0 9-1 6 5 5 t / m 0 3-0

Nadere informatie

STREEKARCHIEF WATERLAND OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN ILPENDAM

STREEKARCHIEF WATERLAND OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN ILPENDAM STREEKARCHIEF WATERLAND OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN ILPENDAM (Inventaris no: 3647) Wim Wijsman, Purmerend, oktober 1998 23-06-1731 VERKOOP VAN EEN HUIS EN ERF EN LAND IN DEN ILP FOLIO 1-R Verkoper: Willem

Nadere informatie

De oudste generaties Stoel in Dordrecht

De oudste generaties Stoel in Dordrecht De oudste generaties Stoel in Dordrecht In het Regionaal Archief Dordrecht bevindt zich onder Toegang 116 (Collectie van familiepapieren en genealogische aantekeningen), Inventarisnummer 763 een dossier

Nadere informatie

Genealogie van de familie Van der Jagt

Genealogie van de familie Van der Jagt Genealogie van de familie Van der Jagt I Ploen LEENDERTSZOON is geboren in 1545 in Barendrecht, Zuid-Holland, Nederland. Ploen is overleden vóór 13-03-1620 in Barendrecht, Zuid- Holland, Nederland, ten

Nadere informatie

R E C H T E L I J K A R C H I E F V A N H E T A M B A C H T K E T H E L E N S P A L A N D I N V E N T A R I S N U M M E R 1 7 2

R E C H T E L I J K A R C H I E F V A N H E T A M B A C H T K E T H E L E N S P A L A N D I N V E N T A R I S N U M M E R 1 7 2 R E C H T E L I J K A R C H I E F V A N H E T A M B A C H T K E T H E L E N S P A L A N D I N V E N T A R I S N U M M E R 1 7 2 P R O T O C O L L E N V A N S C H O U T E N S C H E P E N E N V A N S P A

Nadere informatie

Nadere Toegang op inv.nr 44

Nadere Toegang op inv.nr 44 NT00067_44 Nadere Toegang op inv.nr 44 uit het archief van het Stadsgerecht Wijk bij Duurstede, 1546-1811, (67) H.J. Postema Juli 2015 Inleiding Dit document bevat regesten op de transportakten en akten

Nadere informatie

STREEKARCHIEF WATERLAND OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN ILPENDAM

STREEKARCHIEF WATERLAND OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN ILPENDAM STREEKARCHIEF WATERLAND OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN ILPENDAM (Inventaris no: 3642) Wim Wijsman, Purmerend, februari 1998 Hier begint 't Protocol ende tegelijck oock de 1e rekeninge van de XXe en XLe penningen,

Nadere informatie

ROTTERDAMSE NACHTEGALEN door H.K. Nagtegaal

ROTTERDAMSE NACHTEGALEN door H.K. Nagtegaal ROTTERDAMSE NACHTEGALEN door H.K. Nagtegaal Dit artikel is gepubliceerd in Ons Voorgeslacht 2006 Inleiding De Rotterdamse familie Nachtegaal is één van de ruim dertig geslachten Nachtegael, die in de 17

Nadere informatie

De papieren zijn op volgorde van aanwinst genummerd en vervolgens topografisch geordend.

De papieren zijn op volgorde van aanwinst genummerd en vervolgens topografisch geordend. archiefnr. 26 INLEIDING De hier beschreven "Eigendomsbewijzen" bestaan uit archiefstukken, veelal afkomstig van particulieren, die zijn ontvangen of opgemaakt in verband met het beheer van onroerende goederen.

Nadere informatie

NOTARIEEL ARCHIEF ZUIDERWOUDE

NOTARIEEL ARCHIEF ZUIDERWOUDE NOTARIEEL ARCHIEF ZUIDERWOUDE NA 467 Sijbrand Roos Aan het begin van dit deel is een register. De eerste 15 akten zijn verloren gegaan en worden hieronder vermeld zoals ze in het register staan. (1) Testament

Nadere informatie

Parenteel van Vranck Romeijn

Parenteel van Vranck Romeijn Parenteel van Vranck Romeijn I Vranck Romeijn is geboren omstreeks 1552 in Berkel (zui,nld). Vranck is Vranck begon een relatie met NN. Zij is Kinderen van Vranck en NN: 1 Lenaert Vrancken Romeijn. Lenaert

Nadere informatie

E E R S T E D U B B E L E 1 0 0 0 P E N N I N G A N N O 1 6 2 2 R E K E N I N G V A N D E O N T V A N G E R D O E N J O R I S Z.

E E R S T E D U B B E L E 1 0 0 0 P E N N I N G A N N O 1 6 2 2 R E K E N I N G V A N D E O N T V A N G E R D O E N J O R I S Z. E E R S T E D U B B E L E 1 0 0 0 P E N N I N G A N N O 1 6 2 2 R E K E N I N G V A N D E O N T V A N G E R D O E N J O R I S Z. B E I J S S E N O U D A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S

Nadere informatie

Stadsgerecht Rhenen, 1461-1812 (66)

Stadsgerecht Rhenen, 1461-1812 (66) NT00066_171 Nadere Toegang op inv. nr 171 uit het archief van het Stadsgerecht Rhenen, 1461-1812 (66) H.J. Postema Oktober 2013 Inleiding Het gerechtsarchief van Rhenen bevat een groot aantal inventarisnummers

Nadere informatie

STREEKARCHIEF WATERLAND OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN ILPENDAM

STREEKARCHIEF WATERLAND OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN ILPENDAM STREEKARCHIEF WATERLAND OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN ILPENDAM (Inventaris no: 3656) Wim Wijsman, Purmerend, juni 1999 06-03-1703 BEWIJS VAN MOEDERS ERFDEEL 3656 AKTE 1 Claas Jansz Nies uit Purmerland verklaart

Nadere informatie

Notariële Akten na Overlijden Klaas Breedijk (172 )

Notariële Akten na Overlijden Klaas Breedijk (172 ) Notariële Akten na Overlijden Klaas Breedijk (172 ) (Tussen haakjes de RIN nummers in de stamboom www.breedijk.net. ) Klaas Breedijk: ik heb opgezocht wat ik op internet allemaal gevonden heb over zijn

Nadere informatie

Begraven 1684-1705 (uit de Jaarrekeningen Kerk)

Begraven 1684-1705 (uit de Jaarrekeningen Kerk) Archief Hervormde Gemeente Oud-Beijerland (AHGO). inv. nr. 187-D081. Begraven 1684-1705 (uit de Jaarrekeningen Kerk) Opmerking vooraf Deze Jaarrekeningen Kerk bevinden zich in het archief van de Hervormde

Nadere informatie

Mevrouw E.M. Stolwijk-Okhuyzen

Mevrouw E.M. Stolwijk-Okhuyzen enkele, meest belangrijke, activiteiten van de vereniging. Opsomming van die gegevens bewijzen in meer en mindere mate de levenskracht van onze vereniging, die aan het einde van 1992 haar "koperen" bestaan

Nadere informatie

Den Twaalfden Augustus Achttienhonderd vijftien zijn voor ons President officier van den Burgerlijken Stant der Gemeente van Hendrik Ido Ambacht

Den Twaalfden Augustus Achttienhonderd vijftien zijn voor ons President officier van den Burgerlijken Stant der Gemeente van Hendrik Ido Ambacht Den Twaalfden Augustus Achttienhonderd vijftien zijn voor ons President officier van den Burgerlijken Stant der Gemeente van Hendrik Ido Ambacht gecompareerde Lam, bertus van Loon, molenaarsknecht, oud

Nadere informatie

Willem Jansz Roest, jongeman, wonend: in den Ambagte van Ketel Bruid. 07-09-1725 DTB Overschie Trouw gereformeerd

Willem Jansz Roest, jongeman, wonend: in den Ambagte van Ketel Bruid. 07-09-1725 DTB Overschie Trouw gereformeerd Dopeling Willem Jan Arijense Moeder Marija Gers Getuige Jannetie Arijens Rotterdam doop 20-01-1701 Wonende buijten de Delfsepoort op de Koolse Moolen DTB Rotterdam Doop gereformeerd Willem Jansz Roest,

Nadere informatie

Genealogie van de Familie van der Zijden van 1608 tot 2003

Genealogie van de Familie van der Zijden van 1608 tot 2003 1 Genealogie van de Familie van der Zijden van 1608 tot 2003 De beschrijving van de stamboom van de familie van der Zijden over de periode 1608 tot 2003 is op basis van gegevens uit akten en boeken van

Nadere informatie

Kwartierstaat van Maria van Vliet

Kwartierstaat van Maria van Vliet 1 van 56 30-12-2013 2:33 Kwartierstaat van Maria van Vliet Versie april 2010. Omvat 764 personen in 15 generaties Opmerkingen: * Als bij een naam "//" staat, betekent het, dat verdere voorouders de opsteller

Nadere informatie

Aartswoud, index verponding 1733

Aartswoud, index verponding 1733 Aartswoud, index verponding 1733 - gemaakt door Ineke Smit - Oorspronkelijke bron Archiefinstelling: Noord-Hollands Archief, Haarlem Archief: Kopieëncollectie A, Toegangsnummer 151.1 Inventarisnummer:

Nadere informatie

G E R E C H T E N S C H I E D A M R E G I S T E R V A N O V E R L E D E N E N I N V E N T A R I S N U M M E R 6 3 2 1 6 5 D U B B E L E F O L I O S

G E R E C H T E N S C H I E D A M R E G I S T E R V A N O V E R L E D E N E N I N V E N T A R I S N U M M E R 6 3 2 1 6 5 D U B B E L E F O L I O S G E R E C H T E N S C H I E D A M R E G I S T E R V A N O V E R L E D E N E N I N V E N T A R I S N U M M E R 6 3 2 1 6 5 D U B B E L E F O L I O S 0 8 0 1 1 6 4 7 t / m 3 1 1 2 1 6 7 1 B E W E R K I N

Nadere informatie

De Rijp Oud Recht Inv. nr. 6377 Bewerking Marianne Teunis

De Rijp Oud Recht Inv. nr. 6377 Bewerking Marianne Teunis 1 huis en erf - 15.5.1685 - de Rijp op het Oosteinde transport inventarisnr: 6377 1 De Rijp Oud Recht Inv. nr. 6377 Heyn Jansz van Sluys nu wonend te Edam verkoopt aan Pieter Gerritsz Decker een huisje

Nadere informatie

Crescite et Multiplicamini. Het Trowboek. der Gemeijnte van Oud Beijerland als bedienaer der H. Evangeliums was Daniel Rolandus Jacobi Filius

Crescite et Multiplicamini. Het Trowboek. der Gemeijnte van Oud Beijerland als bedienaer der H. Evangeliums was Daniel Rolandus Jacobi Filius (gecorrigeerde versie 2010) Nationaal Archief, inv. 7 ondertrouw Oud-Beijerland, 1650-1673 De plaatsnamen zijn (zoveel mogelijk) in de huidige spelling weergegeven. De veel voorkomende naam Hitsert is

Nadere informatie

ZEVENHUIZEN Index op de transportakten en schuldbrieven 1603-1636 (hiaten)

ZEVENHUIZEN Index op de transportakten en schuldbrieven 1603-1636 (hiaten) ZEVENHUIZEN Index op de transportakten en schuldbrieven 1603-1636 (hiaten) Bron: RA Zevenhuizen inv.nrs. 45, 46 en 53 Samengesteld door: J. Heemskerk (1995). inv.nr. naam bladzijde + datering 45 Aergi(n)s,

Nadere informatie

Parenteel van Cornelis Jansz Nieuwpoort

Parenteel van Cornelis Jansz Nieuwpoort Parenteel van Cornelis Jansz Nieuwpoort Samengesteld door Wiebe Nieuwpoort Verantwoording: De gegevens van de eerste vier generaties, zijn ontleend aan de publicatie Genealogie van de Familie Toet later

Nadere informatie

O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R 5 7 4 C E R T I F I C A T I E B O E K

O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R 5 7 4 C E R T I F I C A T I E B O E K O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R 5 7 4 C E R T I F I C A T I E B O E K B E V A T V E R K L A R I N G E N A F G E L E G D O F G E R E C O L L E E R

Nadere informatie

Notaris Joan Andries van den Bosch

Notaris Joan Andries van den Bosch Notaris Joan Andries van den Bosch Bron: Notariële archieven Udenhout, 1803-1925; inventarisnummer 7988. Regesten van minuutakten uit 1811. Alleen akten waarbij transport van grond en goederen plaatsvindt.

Nadere informatie

De Parenteel. van. Jan Willemsz Stoorvogel. (1631 - ca. 1697)

De Parenteel. van. Jan Willemsz Stoorvogel. (1631 - ca. 1697) De Parenteel van Jan Willemsz Stoorvogel (1631 - ca. 1697) Generaties I t/m VIII Arie Stoorvogel -2008- Maassluis, 22 januari 2008 2008 Drs. Arie Stoorvogel Merellaan 883 3145 GH MAASSLUIS Tel: 010-592

Nadere informatie

EEN STAMREEKS OPSCHOOR. J.B. Opschoor* Den Haag, 27 december 2005

EEN STAMREEKS OPSCHOOR. J.B. Opschoor* Den Haag, 27 december 2005 EEN STAMREEKS OPSCHOOR J.B. Opschoor* Den Haag, 27 december 2005 Verantwoording: dit is een samenvoeging van: Opschoor J.B. Een Stamreeks Opschoor, OV 58 e jrg (2003) no. 554: 328-339, en Opschoor J.B.

Nadere informatie

Index op het archief van notaris Vedastus Coornwinder residerende te Berkel en Rodenrijs (1656-1671) J. Heemskerk

Index op het archief van notaris Vedastus Coornwinder residerende te Berkel en Rodenrijs (1656-1671) J. Heemskerk 1250 index 1 Index op het archief van notaris Vedastus Coornwinder residerende te Berkel en Rodenrijs (1656-1671) J. Heemskerk 's-gravenhage, 12 mei 2000 Enkele opmerkingen: De akten in nr. 1 zijn van

Nadere informatie

[1] Jacobus de Bruijn

[1] Jacobus de Bruijn [1] Jacobus de Bruijn Heden den Negenden Mei achttien honderd negen en veertig verschenen voor mij Jan Smits van der Goes Notaris residerende te Bergambacht, in het arrondisſement Rotterdam, Provincie

Nadere informatie

STREEKARCHIEF WATERLAND OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN ILPENDAM

STREEKARCHIEF WATERLAND OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN ILPENDAM STREEKARCHIEF WATERLAND OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN ILPENDAM (Inventaris no: 3655) Wim Wijsman, Purmerend, april 1999 13-01-1693 BOEDELSCHEIDING 3655 AKTE 1 Paulus Pietersz uit Landsmeer en Pieter Claasz

Nadere informatie

NT00064_510. Nadere Toegang op inv. nr 510. uit het archief van de. Dorpsgerechten 1515-1811 (64)

NT00064_510. Nadere Toegang op inv. nr 510. uit het archief van de. Dorpsgerechten 1515-1811 (64) NT00064_510 Nadere Toegang op inv. nr 510 uit het archief van de Dorpsgerechten 1515-1811 (64) A.A.B. van Bemmel 2006 Inleiding Deze notitie bevat een chronologische lijst van regesten van stukken in het

Nadere informatie

Inventaris van het archief van. familie De Vor te Vianen,

Inventaris van het archief van. familie De Vor te Vianen, T00443 Inventaris van het archief van familie De Vor te Vianen, 1785-1914 D. Ruiter Oktober 2013 Inleiding De in deze inventaris genoemde leden van de familie De Vor waren grondeigenaren en landbouwers.

Nadere informatie

Nadere Toegang op inv. nr 389

Nadere Toegang op inv. nr 389 NT00066_389 Nadere Toegang op inv. nr 389 uit het archief van het Stadsgerecht Rhenen, 1461-1812 (66) H.J. Postema Juni 2015 Inleiding Dit document bevat regesten op een katern met akten van transport,

Nadere informatie

Gerechtsbestuur Schalkwijk, 1685-1810 (105)

Gerechtsbestuur Schalkwijk, 1685-1810 (105) NT00105_16 Nadere Toegang op inv. nr 16 uit het archief van het Gerechtsbestuur Schalkwijk, 1685-1810 (105) H.J. Postema November 2014 Inleiding Dit document bevat regesten van de processen die voor het

Nadere informatie

Arkel, transcriptie ref. dopen 1662-1669

Arkel, transcriptie ref. dopen 1662-1669 Arkel, transcriptie ref. dopen 1662-1669 - gemaakt door M. van der Tas - Oorspronkelijke bron Archiefinstelling: Nationaal Archief, Den Haag Archief: DTB Arkel Inventarisnummer: 2 Omschrijving: Nederduits

Nadere informatie

STREEKARCHIEF WATERLAND OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN ILPENDAM

STREEKARCHIEF WATERLAND OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN ILPENDAM STREEKARCHIEF WATERLAND OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN ILPENDAM (Inventaris no: 3660) Wim Wijsman, Purmerend, september 1999 04-03-1789 AKTE VAN VOOGDIJ 3660 AKTE 1a Johannes Reinhard Beekmeijer uit Ilpendam,

Nadere informatie

De Rijp Oud Recht Inv.nr. 6379 Bewerking Marianne Teunis

De Rijp Oud Recht Inv.nr. 6379 Bewerking Marianne Teunis 1 oliemolen - 8.5.1710 - de Rijp transport inventarisnr: 6379 1 Aldert Sijmonz. namens de erfg. van Sijmon Allerts en Diewertjen Keeses te Zaandam op het Kalf voor de ene en Willem Cornelisz. de Lange

Nadere informatie

Stamreeks Catharina Jacoba Warmond (1916-1987)

Stamreeks Catharina Jacoba Warmond (1916-1987) Stamreeks Catharina Jacoba Warmond (1916-1987) Rudolph Ladan Rotterdam, 2014 1 Warmond I. Simon Jansz van Teilingen (geboren vóór 1418 - overleden 1438/39) II. Willem Simonsz (geboren vóór 1438/39 - overleden

Nadere informatie

Genealogie van Arijen Arijensz Spaans

Genealogie van Arijen Arijensz Spaans Genealogie van Arijen Arijensz Spaans I Arijen Arijensz Spaans is geboren vóór 1620. Arijen is overleden, minstens 34 jaar oud. Hij is begraven op zondag 25 januari 1654 in Scheveningen. Notitie bij overlijden

Nadere informatie

NT00066_394. Nadere Toegang op inv. nr 394. uit het archief van het. Stadsgerecht Rhenen, 1461-1812 (66)

NT00066_394. Nadere Toegang op inv. nr 394. uit het archief van het. Stadsgerecht Rhenen, 1461-1812 (66) NT00066_394 Nadere Toegang op inv. nr 394 uit het archief van het Stadsgerecht Rhenen, 1461-1812 (66) H.J. Postema Oktober 2015 Inleiding Dit document bevat regesten op een katern met akten van transport,

Nadere informatie

Modified Register for Dirk Janse MEUIJT-10942

Modified Register for Dirk Janse MEUIJT-10942 Modified Register for Dirk Janse MEUIJT-10942 First Generation 1. Dirk Janse MEUIJT-10942 was born about 1550. MOEIT Jan Dirksz 1596:21 MOEIT Klaas 1596:24 Zijn dit zoons?? uit het morgenboek van Reijerscoop.

Nadere informatie

negentienhonderd en tachtig, verscheen voor mij,------- na te noemen getuigen:------------------------------------- JACOBA CATHARINA MARIA MEIJER-

negentienhonderd en tachtig, verscheen voor mij,------- na te noemen getuigen:------------------------------------- JACOBA CATHARINA MARIA MEIJER- 1 C7 Heden, elf maart---------------------- - ---------------------- negentienhonderd en tachtig, verscheen voor mij,------- Mr. GERARDUS JOHANNES FRANCISCUS SCHOLTEN, notaris ter----- standplaats 's-gravenhage,

Nadere informatie

Nadere Toegang op inv. nr 388

Nadere Toegang op inv. nr 388 NT00066_388 Nadere Toegang op inv. nr 388 uit het archief van het Stadsgerecht Rhenen, 1461-1812 (66) H.J. Postema Juni 2015 Inleiding Dit document bevat regesten op een katern met akten van transport,

Nadere informatie

Pleun Crijnen heeft een vrouw en is belast met vier kinderen - is een visser.

Pleun Crijnen heeft een vrouw en is belast met vier kinderen - is een visser. 1 GAR inv.nr. 351. Bevolking Capelle 1674. (SB 30-11-2011) Quohier van alle de families de welcke in het Ambacht van Cappelle sijn volgens het aenschrijven van de Ed: Groot Mog.de Heeren Staten van Hollandt

Nadere informatie

bewerkt door: John Boeren

bewerkt door: John Boeren bewerkt door: John Boeren Folio 1 Na het overlijden van secretaris Gijsbert Verwiel worden alle papieren verzegeld en geïnventariseerd en worden de curatoren van de heer van Loon op Zand hiervan op de

Nadere informatie

O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R 1 7 8. 0 8 0 8 1 5 5 1 t / m 2 8 0 9 1 5 5 1

O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R 1 7 8. 0 8 0 8 1 5 5 1 t / m 2 8 0 9 1 5 5 1 O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R 1 7 8 0 8 0 8 1 5 5 1 t / m 2 8 0 9 1 5 5 1 H O E W E L H E T J A A R T A L N I E T V E R M E L D S T A A T I S D

Nadere informatie

Genealogie van Eeuwit? Buijtenhek

Genealogie van Eeuwit? Buijtenhek Genealogie van Eeuwit? Buijtenhek I Eeuwit? Buijtenhek. Kinderen van Eeuwit uit onbekende relatie: 1 Cornelis Eeuwits Buijtenhek [DEK_57]. Volgt II-a. 2 Dirk Eeuwits (Evertsz) Buijtenhek [DEK_86]. Volgt

Nadere informatie

Lexmond en Achthoven, regesten rechterlijk archief 1668-1763

Lexmond en Achthoven, regesten rechterlijk archief 1668-1763 Lexmond en Achthoven, regesten rechterlijk archief 1668-1763 - gemaakt door H. de Bruin - Oorspronkelijke bron Archiefinstelling: Nationaal Archief, Den Haag Archief: Rechterlijk Archief Lexmond en Achthoven,

Nadere informatie

De Rijp Oud Recht Inv.nr. 6381 Bewerking Marianne Teunis

De Rijp Oud Recht Inv.nr. 6381 Bewerking Marianne Teunis 1 huis en erf - 5.5.1731 - De Rijp transport inventarisnr: 6381 1 Garbrant Groot en Maarten Borsjen, testementaire administrateurs over de boedel van Adraan de Vos, verk. aan Jacob van Deventer, een huis

Nadere informatie

NT00064_2489. Nadere Toegang op inv. nr 2489. uit het archief van de. Dorpsgerechten, 1515-1813 (64)

NT00064_2489. Nadere Toegang op inv. nr 2489. uit het archief van de. Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) NT00064_2489 Nadere Toegang op inv. nr 2489 uit het archief van de Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) H.J. Postema December 2011 Inleiding Dit document bevat regesten op een deel van de dorpsgerechten van

Nadere informatie

Kadaster Zuid-Waddinxveen: OAT (Oorspronkelijk aanwijzende tafel), 1832

Kadaster Zuid-Waddinxveen: OAT (Oorspronkelijk aanwijzende tafel), 1832 Kadaster Zuid-Waddinxveen: OAT (Oorspronkelijk aanwijzende tafel), 1832 kad.nr. adres soort eigendom oppervlakte klasse aanslag ongebouwd aanslag gebouwd aantekening over naar art.nr. art.nr. 1 -- Cornelis

Nadere informatie

St. Michielsgestel, transcriptie protocol akten van overdracht, etc. 1667-1669

St. Michielsgestel, transcriptie protocol akten van overdracht, etc. 1667-1669 St. Michielsgestel, transcriptie protocol akten van overdracht, etc. 1667-1669 - gemaakt door Jan Toirkens - Oorspronkelijke bron Archiefinstelling: Brabants Historisch Informatie Centrum, 's-hertogenbosch

Nadere informatie

Huizen, land, goederen, nalatenschappen enz. Van 1629 tot 1882.

Huizen, land, goederen, nalatenschappen enz. Van 1629 tot 1882. Huizen, land, goederen, nalatenschappen enz. Van 1629 tot 1882. Uitreksels uit een beperkt aantal verkoopacten, boedelbeschrijvingen, openbare verkopingen en dergelijke transporten van roerende en onroerende

Nadere informatie

Die Nachkommen von Cornelis van Ghesel

Die Nachkommen von Cornelis van Ghesel eine genealogieonline Publikation Die Nachkommen von Cornelis van Ghesel von 3 Mai 2016 Die Nachkommen von Cornelis van Ghesel Generation 1 1. Cornelis van Ghesel, ist geboren op 15 maart 1508 te Antwerpen.

Nadere informatie

Hartelsedijk kadastraal E17 en E18 huis nr. 151

Hartelsedijk kadastraal E17 en E18 huis nr. 151 Hartelsedijk kadastraal E17 en E18 huis nr. 151 1700 1820 1957 Volgens het kadaster in 1822: Kad. 17 boomgaard, groot 12 roe, 10 el. Kad. 18 huis, groot 30 el. Eigenaar Jacob (Arnoutsz) Hogenboom, arbeider,

Nadere informatie

stichting Oudheidkamer Reeuwqk REEUWIJKSE BKUNNEN 'deel 4 Notarieel archief Gouda - akten betrejfende ReeuwHk en Sluq1wUk ca.

stichting Oudheidkamer Reeuwqk REEUWIJKSE BKUNNEN 'deel 4 Notarieel archief Gouda - akten betrejfende ReeuwHk en Sluq1wUk ca. stichting Oudheidkamer Reeuwqk REEUWIJKSE BKUNNEN 'deel 4 Notarieel archief Gouda - akten betrejfende ReeuwHk en Sluq1wUk ca. 1700 _ 1750 Oudheidkamer Reeuwijk http ://www.streekmuseumreeuwijk,nl/genealogie_0

Nadere informatie