OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN SCHIEDAM. No. 349

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN SCHIEDAM. No. 349"

Transcriptie

1 OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN SCHIEDAM No Adriaen Heckenhoeck gewezen herbergier in de Boodt verkoopt Jan Braem den Ouden een huis en erf gelegen aan de Markt binnen dezer stede, belend NO Trijntgen Gerritsdr. Oosterhuijs en ZO de erfgenamen van Mr Cornelis van der Dussen secretaris dezer stede, strekkende voor van de straat tot achter aan de Schie, belast met 1 gld 11 st 8 p per jr tbv de Kerk dezer stede en 1 gld 13 st 8 p per jr tbv de stad voor het maken van een stenen kade, voor 710 gld boven de belasting, in gereed geld 1v Gerrit Swaenhill als in huwelijk gehad hebbende Arentje Pelte die weduwe is geweest van Jacob Janszn. Kunst voor de helft, mitsgaders Jan Jansz. Rotteveen weduwnaar van Cornelia Kunst en Johannes van Rijck als gehuwd hebbende Clara Kunst, kinderen en erfgenamen van de voorn. Jacob Jansz. Kunst en Arentje Pelte voor de wederhelft verkopen Thomas Posselwit een huis en erf gelegen in de Gooistraat binnen dezer stede, belend N de weduwe van Gillis van der Heijde en Z Gooltgen Cornelisdr., strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van de kinderen en erfgenamen van Annetgen Rochusdr., voor 136 gld in gereed geld Joris Keijser als ontvanger van de verpondingen verkoopt met advies van de burgemeesters Jacob Jacobsz. van der Linde mr timmerman het navolgende huis en erf van Sebastiaen Verwel gelegen achter de Teerstoof binnen dezer stede, belend W Jannetgen Jacobsdr. en O de weduwe van Cornelis Isbrantsz., strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van Hendrick Claesz., voor 32 gld in gereed geld Cors Janszn. Kalff wonende binnen dezer stede verkoopt Grietgen Jacobsdr. bejaarde ongehuwde dochter een huis en erf gelegen op de Lange Achterweg binnen dezer stede, belend N het weeshuis en Z Robbert Gordon, strekkende voor van de straat tot achter aan der stede erven, voor 200 gld, te betalen met 100 gulden gereed en 100 gld op hypotheek van het gekochte huis tegen 4% per jr, te lossen met 50 gld per jr. Kanttekening : Grietgen Jacobsdr. vertoont de originele rentebrief welke afgelost is en geroyeerd wordt. 3v Johannes Londerseel en Dirck Huijgensz. Backer beiden armbezorgers van de Mennoniste Gemeente dezer stede verkopen Job Willemsz. Borsselaer zeker huisje en erf gelegen aan de Vismarkt binnen dezer stede, belend O Ermtgen Gerritsdr. en W dezer stede keurhuiske, strekkende voor van de straat tot achter aan de tuin of huysinge van de weduwe van Gillis van der Heijde, voor 130 gld in gereed geld Cornelis Wuijster en Joost Willemsz. beiden hoofdlieden van het St Anthonis Gilde dezer stede verkopen dezer stede een huiske en erve jegenwoordig gebruikt wordende tot een keurhuisje gelegen in de Walvisstraat omtrent de Vismarkt dezer stede, belend N Hilgont Dircksdr. weduwe en Z de voorsz. Walvisstraat, strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van Pieter Couwenhoven vendrig, alles volgens de oude waarbrief van , belast met een rentebrief van 150 gld pro resto tegen 4% per jr die de voorn. Couwenhoven daarop sprekende heeft. Voldaan door overname van de schuldbrief De burgemeesters dezer stede verkopen Jacob van Houten baljuw en schout dezer stede c.s. zeker stuk erf groot in het vierkant 11 roeden en 4 voeten gelegen in de Nieuwe onverkochte erven binnen dezer stede, belend Z de kopers en N de andere onverkochte erven, voor 22 gld 4 st in gereed geld 5v Joris Keijser als ontvanger van de verponding verkoopt met toestemming van de burgemeesters Gerrit Hermansz. Blocq sergeant van de burgerij dezer stede het navolgende huis en erf van Maertgen Jansdr. weduwe gelegen aan de Gooistraat binnen dezer stede, belend Z de erfgenamen van Thonis Corsz. en N Capitein Baerthout Cornelisz., strekkende voor van de straat tot achter aan Take Jansz. (de With), belast met 12 st 8 p per jr tbv de Kerk dezer stede, voor 100 gld boven de belasting in gereed geld Johannes Rolingh backer wonende binnen dezer stede verkoopt Pieter Cornelisz. Beun backer een huis en erf gelegen in de Lange Kerkstraat binnen dezer stede, belend W Pieter Vriesz. en O Jan Spaer, strekkende voor van de straat tot achter aan s-heren bansloot, voor 600 gld in gereed geld 6v Johannes van Berckel wonende Delft als lasthebber van Jan Stout mede wonende aldaar

2 2 zijn zwager verkoopt Claes Claesz. Juweel mr schoenmaker wonende Rotterdam een huis en erf gelegen in de Boterstraat aan de Beestenmarkt binnen dezer stede, belend O de weduwe van Gerrit Natschoe en W de kinderen en erfgenamen van Maertgen Fransdr., strekkende voor van de straat tot achter aan de Schie, alles volgens de oude waarbrief van voor 850 gld, te betalen met 400 gld gereed en 450 gld op hypotheek van het gekochte huis tegen 5%, te lossen met 100 gld per jr. Kanttekening : Johannes Rolingh vertoont de originele rentebrief welke afgelost is. 7v De voorsz. Claes Claesz. Juweel verkoopt Johannes Rolingh bakker het voorsz. huis en erf gelegen als boven vermeld, belast met 450 gld, voor 400 gld boven de belasting in gereed geld Pieter Cornelisz. Beun wonende binnen dezer stede als principaal en Pieter Pietersz. Bonefaes zijn oom wonende Overschie als borg schuldig aan Ariaentgen Cornelisdr. Uijttendoren en Lijsbeth Leendertsdr. van Oldenburgh wonende Delft elk de helft van een jaarlijkse losrente van 18 gld (hoofdsom 300 gld sic), te lossen met 100 gld per jr. Waarborg een huis en erf gelegen in de Lange Kerkstraat binnen dezer stede hiervoor gekocht Cornelis Pietersz. mr schoenmaker wonende binnen dezer stede schuldig aan Trijntgen Cornelisdr. weduwe Jacob Arentsz. Doggenaer 200 gld wegens geleend geld tegen 4% per jr. Waarborg een huis en erf gelegen aan de Dam binnen dezer stede, belend O Jannetgen Jacobsdr. en W Neeltgen Cornelisdr., strekkende voor van de straat tot achter op de Haven. Kanttekening Leendert Meesse vertoont de originele rentebrief welke afgelost is. 9v Jan Hartogh marktschipper van deze stede op Rotterdam verkoopt Willem Maertensz. Duijfhuijse zekere stalling of bouwhuis en erf in de Raem binnen dezer stede, belend O de kinderen van Pieter Claesz. metselaar en W de weduwe van Arie Lourensz. kuiper, strekkende voor van de straat tot achter aan s-heren straat, alles volgens de oude waarbrief van , voor 418 gld in gereed geld Jan Maertensz. scheepstimmerman wonende Delfshaven verkoopt Jan Maertensz. Coevoet een huis en erf met tuin gelegen op de Nieuwe onverkochte erven dezer stede, belend N Cornelis Jansz. en W de weduwe van Jan Pietersz., strekkende voor van de straat tot achter aan zeker stadserf aan de Nieuwe Haven, voor 500 gld in gereed geld Joris Keijser als ontvanger der verpondingen verkoopt met toestemming van de burgemeesters aan Thieleman Jacobsz. metselaar een huis en erf met nog een leeg erf gelegen daar ter zijde aan de westzijde van de vaart in het Broersvelt, belend N de koper en Z Jannetgen Jacobsdr. weduwe, strekkende voor van de straat tot achter aan s-heren bansloot, voor 62 gld voor het huis en erf en 5 gld voor het lege erf in gereed geld 10v Dezelfde verkoopt dezelfde het navolgende huis en erf van Gerrit Dircksz. gelegen achter de steeg van juffrouw Panser genaamd Thielman Oom steeg, belend Z Maria van Bleijswijck en N Claes Arentsz. van Noort, strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van de kinderen en erfgenamen van Abraham van Cleeff, voor 120 gld in gereed geld 11v Dezelfde verkoopt Gerrit Gerritsz. turfman het navolgende huis en erf van Sebastiaen Verwel gelegen in het Corte Groene weegje binnen dezer stede, belend W Jacob Dircksz. en O Dirck Pietersz. Scharp, strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van Govart Willemssz., voor 60 gld in gereed geld Johan Veen secretaris dezer stede verkoopt Jacob van Houten baljuw en schout dezer stede de helft van een leeg erf daarvan koper de andere helft bezit gelegen in de Breestraat binnen dezer stede, belend O s-heren bansloot en W de kinderen en erfgenamen van Andries Ramp, strekkende voor van de straat tot achter aan de voorsz. bansloot, voor 25 gld in gereed geld 12v De voorsz. heer Keijser verkoopt q.q. aan de voorsz. heer van Houten en Sebastiaen Pesser van Velsen het navolgende huis en erf gelegen op de Nieuwe onverkochte erven binnen dezer stede, belend Z Ary Volckers en N de kopers, sttrekkende voor van de straat tot achter aan zeker stadserf voor 40 gld in gereed geld Jacob Spoors notaris en procureur te Delft als lasthebber van de weduwe van Mr Dirck Duval wonende s-gravenhage verkoopt Ary en Jan Dominicusz. een huis en erf met een tuin daar achter en terzijde gelegen aan de Gooistraat binnen dezer stede, belend Z Cornelis Poort en N Engeltgen Willemsdr. weduwe, strekkende voor van de straat tot achter aan de tuin van Cornelis Willemsz. uitkomende met een poort in de Groenendael, voor 325 gld in gereed geld 13v Pieter de Hoij gehuwd met Dieuwertgen Arentsdr. dochter en erfgename van Ary Cornelisz. Ouwater dewelke bij caveling jegens de verdere kinderen en erfgenamen het navolgende huis

3 3 te beurt is gevallen verkoopt Cornelis Jacobsz. (Gijsenburg) mr timmerman een huis en erf gelegen in de Boterstraat binnen dezer stede, belend O de weduwe van Cornelis Gerritsz. van Luchticheijt en W Claes Gijsbrechtsz. van der Plaets, strekkende voor van de straat tot achter aan de Schie, alles volgens de oude waarbrief van , belast met 15 st per jr tbv de kerk dezer stede, voor 400 gld boven de belasting, betaald met 100 gld gereed en 300 gld met hypotheek op het gekochte tegen 4% per jr te lossen binnen 4 jr na heden. 14v Mr Adriaen van Bleijswijck secretaris van de rekenkamer van de Staten van Holland en West-Friesland en kapitein Eland du Bois gehuwd met Maria van Bleijswijck kinderen en erfgenamen van Hugo van Bleijswijck en Maria Beijs beiden zalr zo voor hen zelve en vervangende de verdere kinderen verkopen Annetgen Claesdr. bejaarde dochter een huis en erf gelegen op de Korte Achterweg, belend O Jacob Maertensz. bierkruier en W de kinderen en erfgenamen van Gerrit Jansz. kleermaker, alles volgens de oude waarbrief van , voor 200 gld in gereed geld 15v Dirck Jorisz. en Jan Janszn. (Bredevelt) gehuwd met Hillegond Jansdr. voordochter van Neeltgen Jansdr. mitsgaders Willem Jansz. Altena en Ary Jacobsz. Jongste voogden over de nagelaten minderjarige weeskinderen van Joris Jacobsz. van der Valck en de voorsz. Neeltgen Jansdr. verkopen Aert Pietersz. Mol zeker huis en erf gelegen aan de Vlaardingerstraat binnen dezer stede, belend O Claes Ploij en W Cornelis Jorisz.(Hooghdijc?) kuiper gehuwd met de weduwe van Maerten de Roo, strekkende voor van de straat tot achter op de Haven voor 120 gld in gereed geld Dezelfde verkopen de voorsz. Aert Mol zeker huis en erf met een dubbelde spinbaan daar achter gelegen in de Zijlstraat binnen dezer stede, belend O de weduwe van Aryen Pietersz. en W Pieter Hendricksz. van der Wael, strekkende voor van de straat tot achter aan s-heren bansloot, voor 140 gld in gereed geld Dezelfde verkopen Jan Paulusz. Boomgaert en Pieter de Hoij elk de helft van een huis en erf gelegen in de West Molenstraat binnen dezer stede, belend O Dirck Arentsz. en W Jacob Niesen, strekkende voor van de straat tot achter aan het erf van Dirck Arentsz., voor 54 gld in gereed geld 17v Dezelfde verkopen Arie de Nijse (van Leeuwen) een huis en erf gelegen op de Nieuwe onverkochte erven binnen dezer stede, belend N de stadserven en Z Jacob van Houten c.s., strekkende voor van de straat tot achter aan zekere andere stadserven, voor 92 gld in gereed geld 17v Arie de Nijse verkoopt Jacob van Houten baljuw en schout en Sebastiaen Pesser van Velsen regerend burgemeester het voorsz. huis en erf, voor 92 gld in gereed geld Aeltgen Sybrandsdr. weduwe Jan Doesz. wonende s-gravenhage schuldig aan de gezamenlijke kinderen en erfgenamen van Hugo van Bleijswijck en Maria Adriaensdr. Beijs beiden zalr. 300 gld wegens geleend geld ter cassering van een onderhandse obligatie op heden en de comparante overgeleverd te lossen met 25 gld per jr tegen 4% per jr. Waarborg een huis en erf gelegen op de Haven binnen dezer stede, belend O Claes Jansz. Opmeer en W Maertgen Cornelisdr. weduwe, strekkende voor van de straat tot achter aan de stads vesten of wallen. Kanttekening Theunis Poot als koper van het huis van Aeltgen Sybrantsdr. weduwe Jan Does vertoont de originele rentebrief welke afgelost en geroyeerd is. 18v Abraham van Cleeff raad en vroedschap dezer stede als lasthebber van zijn zuster Geertruijd van Cleeff dochter en erfgename van Abraham van Cleeff en Jacomina du Bois beiden zalr als bij scheiding en deling jegens haar broer mitsgaders haar zwagers en zuster het navolgende pakhuis te beurt gevallen zijnde verkoopt Johan Hodenpijl raad en vroedschap mitsgaders raad ter admiraliteit te Rotterdam voormeld pakhuis gelegen op de Schie tegenover de kopers brouwerij binnen dezer stede, belend O Claes Pietersz. metselaar en W de koper, strekkende, voor van de straat tot achter aan de teerstoof voor 280 gld, waarvan 180 gld gereed en 100 gld op hypotheek tegen 5% per jr, geheel af te lossen op Kanttekening de rentebrief is afgelost en geroyeerd Johan Veen secretaris dezer stad als lasthebber van Marinus Andriesz. Veen wonende Leiden verkoopt Isaack Hissingh een huis en erf gelegen aan de Gooistraat binnen dezer stede, belend N de weduwe van Gillis Pietersz. van der Heijde en Z de verkoper, strekkende voor van de straat tot achter aan de tuin of erf van de koper, voor 125 gld in gereed geld 19v Joris Keijser ontvanger van de verponding verkoopt met toestemming van de burgemeesters aan Abraham Pietersz. gewezen stadstimmerman als voogd over de nagelaten weeskinderen van Arie Michielsz. Ploij het huis en erf van Jan Janszn. gelegen in de Raem binnen dezer stede, belend O Jan de Jongh en W de weduwe van Willem Willemsz., strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van Jan Janszn., voor 45 gld in gereed geld

4 Maertgen Claesdr. weduwe van Symon Cornelisz. den Boer wonende binnen dezer stede verkoopt Symon Fransz. zeker huis en erf gelegen op de Schie binnen dezer stede, belend O de kinderen van Jacob Bernou en W Gerrit Visch, strekkende voor van de straat tot achter aan de Doelsloot, belast met 3 st per jr tbv onbekend, voor 600 gld welke de koper op rente houdt tegen 5% per jr met jaarlijkse aflossingen van 50 gld. Kanttekening De rentebrief is afgelost door Jan Janszn. Rotteveen van de armenkamer en Jan Barnouw binnenvader van het weeshuis. 20v Joris Jansz. zeevarende man wonende binnen dezer stede schuldig aan Joris Keijser raad en vroedschap alhier 150 gld wegens geleend geld tegen 6% per jr en aflossingen van 25 gld per jr. Waarborg een huis en erf gelegen in de Raem binnen dezer stede, belend N s-heren bansloot en Z Johannes Rolingh, strekkende voor van de straat tot achter aan de voorsz. bansloot. 21v Adriaen van der Dussen regerend burgemeester en Jacob van der Dussen raad en vroedschap binnen dezer stede en raad ter admiraliteit te Amsterdam broers en erfgenamen van Cornelis van der Dussen in zijn leven secretaris van Schiedam voor hem zelve en nog als executeur van het testament van hun broer verkopen Grietgen Dircksdr. van Houten en vermits de absentie van deze aan Johan Veen secretaris dezer stede van zeker huiske, tuinhuis en tuin annex de andere gelegen in de Luijs binnen dezer stede, belend O Lijsbeth Jansdr. en W Claes van der Plaets en Bernard Snouck, strekkende voor van de straat tot achter aan s-heren bansloot, voor 200 gld in gereed geld 22v Hubrecht Jansz. van der Velde wonende binnen dezer stede verkoopt Dirck Joriszn. een huis en erf gelegen op de Beestenmarkt binnen dezer stede, belend O Adriaen Cruijck c.s., W Paschijna Hovelinghs weduwe, strekkende voor van de straat tot achter aan de Schie, belast met 36 st 8 p per jr tbv de Kerk dezer stede, voor 505 gld in gereed geld Jacob Jacobsz. van der Linde mr timmerman voor hem zelve en vervangende Jan Paulusz. Boomgaert wonende binnen dezer stede verkoopt Aryen Banck zeevarende man en vermits diens absentie aan zijn vrouw van zeker leeg erf gelegen in de Raem binnen dezer stede, belend N de koper en Z Theunis Isbrantsz., strekkende voor van de straat tot achter aan de Vuijck of s-heren bansloot, alles volgens de oude waarbrief van , voor 8 gld in gereed geld Joris Keijser als ontvanger van de verponding verkoopt met toestemming van de burgemeesters aan Pieter Marcusz. zeevarende man het huis en erf van de kinderen van Jeremias van Vliet gelegen aan de Gooistraat binnen dezer stede, belend Z Christoffel Flexner en N de kinderen en erfgenamen van Thonis Corsz., strekkende voor van de straat tot achter aan de Lange Achterweg, voor 124 gld in gereed geld 24v Maertgen Willemsdr. (Bont) weduwe van Jacob Drouvert wonende binnen dezer stede als principale crediteur van Maertgen Salomonsdr. weduwe Pieter Pietersz. Cool wordende gealimenteerd in het St Jacobs Gasthuis dezer stede en geauthoriseerd van enige van Maertgen Salomonsdr. verdere crediteuren verkoopt Jacob Cornelisz. den Blauewert zeker huis en erf van Maertgen Salomonsdr. gelegen in het Land van Beloften, belend O de koper en W zekere gemene gang, strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van Hendrick Gerritsz., voor 100 gld in gereed geld 25v Johannes Londerseel en Dirck Huijgensz. beiden wonende binnen dezer stede armbezorgers van de Mennoniste Gemeente dezer stede verkopen Jan Hartogh marktschipper van dezer stede op Rotterdam een huis en erf gelegen in het Corte Groeneweegje, belend O Aryen de Munnick en W Gillis Gerritsz., strekkende voor van de straat tot achter aan het huis en erf van de koper, voor 50 gld in gereed geld Theunis Fransz. Visscher bakker wonende binnen dezer stede schuldig aan Adriaen Cruijck oud schepen en Maertgen Willemsdr. Maen 250 gld wegens cassatie van een obligatie onder de hand van 200 gld en 50 gld in gereed geld ontvangen, terug te betalen over 1 jr tegen 5% per jr. Waarborg een huis en erf gelegen aan de Dam binnen dezer stede, belend O Arent Theunisz. de Ruijter en W sheren steeg, strekkende voor van de straat tot achter aan op de Haven. 26v Lijntgen Aelbrechtsdr. lest weduwe van Hugo van der Linde mr chirurgijn verkoopt Claes Jansz. Thuijnder zekere tuin met een tuinhuisje daarop staande gelegen aan s-heren padt aan de Broersvest dezer stede, belend O s-heren bansloot lopende langs de voorsz. veste en W Jan Dircksz. c.s., strekkende voor van de straat tot achter aan het erf van Lydia Dircksdr. voor 300 gld te betalen met termijnen van 50 gld. Kanttekening Melchior Breket en Claes Jansz. Thuijnder wonende binnen dezer stede vertonen de originele credietbrief welke is afgelost en geroyeerd. 27v Dirck Jorisz. van der Valck wonende binnen dezer stede schuldig aan Leendert Claesz. van den Oudendijck wonende in het Oude Manhuis dezer stede 300 gld wegens geleend geld tegen 5% per jr Waarborg een huis en erf gelegen in de Boterstraat aan de Beestenmarkt binnen dezer stede,

5 5 belend O Adriaen Cruijck en W Paschijna Hovelingh, strekkende voor van de straat tot achter aan de Schie. Kanttekening Paschijna Hovelingh en Annetgen Dircksdr. als erfgenamen van Leendert Claesz. van den Oudendijck vertonen de origine rentebrief die afgelost en geroyeerd is. 28v Johannes Voorstraten gehuwd met Soetgen Dircksdr. (Doenmaels) die weduwe was van Abraham Matheusz. (van der Hoeven) wonende binnen dezer stede verkoopt Lijsbeth Abrahamsdr. (van der Hoeven) weduwe een huis en erf gelegen op het eijnde van de Haven, belend O Jan Loopuijt en W Nelletgen Pietersdr. weduwe, strekkende voor van de straat tot achter aan de stalling van Claes van der Valck, alles volgens de oude waarbrieven daarvan de jongste is van Voldaan met de uitspraak en afdoening van de kwestie en verschillen als tussen verkoper en koopster zijn ontstaan geweest in voegen men de juiste prijs van de koop niet heeft kunnen weten, zo is dievolgende het zelve huis en erf bij de heer officier en 2 heren schepenen waardig te zijn 250 gld om daarmede de 40e penning te betalen tbv het gemene land Joris Coppert mr smid wonende binnen dezer stede schuldig aan Claes Valck voerman 300 gld wegens cassering van een obligatie onder de hand in kapitaal gelijke 300 gld dewelke bij de rendant aan de comparant alhier geroyeerd en overgeleverd is te betalen met een rente van 5%. Waarborg een huis en erf gelegen aan de Gooistraat binnen dezer stede, belend O Jan Jacobsz. Venetie en W de renteheffer zelf, strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van Aryaentgen Harmensdr Neeltgen Aryensdr,. weduwe Jan Pietersz. Opmeer geassisteerd met Aryen Volckertsz. bouwman wonende binnen dezer stede verkoopt Jan Maartensz. Koevoet zeker gedeelte van een erf ter grootte van 1 voet binnen de schuur te rekenen naar het huis van verkoopster op de Nieuwe onverkochte erven dezer stede, belend Z Aechgen Sieren en N de koper, strekkende voor van de schuur tot achter aan de nieuwe onverkochte erven. De koper neemt tot zijn last de verponding op het gehele erf staande groot 1 gld, voor 50 gld in gereed geld 30v Gerrit Gerritsz. wonende binnen dezer stede verkoopt Cathalina Jacobsdr. weduwe een huis en erf gelegen in het Corte Groene weegje, belend W Jacob Dircksz. en O Dirck Pietersz. Scharp, strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van Gerrit Willemsz. voor 60 gld in gereed geld 31v Samuel van Boshuijsen mr chirurgijn wonende binnen dezer stede zoon van Pieter van Boshuijsen als last hebbende van zijn moeder Maria van der Block gehuwd met Pieter van Boshuijsen als met haar man bij testamentaire dispositie van za Samuel van Boshuijsen gestelde voogdesse over haar minderjarige kinderen geprocureerd bij Pieter van Boshuijsen die erfgenamen zijn van de voorsz. Samuel van Boshuijsen in zijn leven stads mr chirurgijn volgens testament gepasseerd voor Maarten Couwenhoven op gepasseerd, zijnde de procuratie gepasseerd voor Jacob van Beijmont te Poortugaal op verkopen Daniel van Boshuijsen zekere stalling, huis, tuin en erf gelegen in de West Molenstraat binnen dezer stede, belend W Elias de Reuck en O de weduwe van Jan Jansz. Wijck, strekkende voor van de straat tot achter aan s-heren bansloot, voor 90 gld in gereed geld Sebastiaen Pesser van Velsen regerend schepen als last hebbende van Anthonie Overschie als erfgenaam van Lijsbeth Jacobsdr. die weduwe was van Arent Stevensz. Berchoen verkoopt Johan Veen een huis en erf gelegen aan de Gooistraat binnen dezer stede, belend N Pieter Booth grootschipper en Z de koper, strekkende voor van de straat tot achter uitkomende op de Haven. Voldaan door cassering van 2 distincte brieven elk van 300 gld. Kanttekening. Later is gebleken dat dit huis belast is met 20 st per jr tbv het St Jacobs Gasthuis en alzo het zelve bij Sebastiaen Pesser oud burgemeester is voldaan en hij vertoont een kwitantie. Ontvangen door ons regenten van het St Jacobs Gasthuis binnen Schiedam de verschuldigde rente Hubrecht Gerritsz. Keijser wonende binnen dezer stede borg voor Bastiaentgen Hendricksdr. weduwe van zodanige boete met de kosten daarop gevallen in het proces van Jacob van Houten als eiser is gecondemneerd en bij niet-betaling de schuld als eigen schuld te voldoen. 33v Abraham Roose heeft ontvangen van Heyltgen Abrahamsdr. weduwe van Hendrick Roose zijn moeder 750 gld als legitieme portie van zijn vaders erfdeel. 33v Willem Janszn. Bouman wonende Nieuw Engelant in den lande van Overmaes borg voor Bastiaentgen Hendricksdr. weduwe voor 1000 gld daarover de voorsz. Bastiaentgen Hendricksdr. werd geëxecuteerd bij Pieter Sparenburgh haar zwager ingevolge zekere uitspraak bij goede mannen gedaan en daarop willig condemnatie bij de hoge rade is gecondemneerd Joris Keijser raad en vroedschap als ontvanger van de verpondingen heeft met advies van de burgemeesters verkocht aan Cornelis Cool mr kuiper het huis en erf van Robbert Janszn. gelegen in de

6 6 Boterstraat binnen dezer stede, belend O Thomas Water en W Jan Nolet, strekkende voor van de straat tot achter in de Luijs, belast met 1 gld 8 st 2 p per jr tbv de stad, voor 43 gld boven de belasting in gereed geld Johan Veen secretaris als curateur over de desolate boedel en goederen van Hans Claesz. kuiper gehuwd geweest met de dochter van Theunis Pietersz. Glebbeecq verkoopt Aryen Dircksz. Buijtewech een huis met tuin en tuinhuisje met erf gelegen annex den andere gelegen omtrent de Noort Molen op het Padt binnen dezer stede, belend N Jasper Cornelisz. en Z Jan Pietersz. van der Heijden, strekkende voor van de straat tot achter aan de huiskens van Bruno van der Dussen erfgenamen, alles volgens de oude brieven van het huis van en van de tuin , voor 186 gld in gereed geld ontvangen te leveren bij willig decreet Lambrecht Bijloo weduwnaar wonende binnen dezer stede verkoopt Govert Dircksz. van Niervaert wonende Rotterdam een huis en erf gelegen op de Schie binnen dezer stede, belend O Matheus Timmers en W Maerten Jansz. Niesen, strekkende voor van de straat tot achter aan de branderij van Pieter de Hoij, mitsgaders zekere looierij en tuin gelegen in het St Anna zusterhuis binnen dezer stede, belend O het Pesthuis en W s-heren bansloot, strekkende voor van de straat tot achter in de tuin van Pieter Cooper, alles volgens oude oude brieven van het huis van en van de looierij van met alle gereedschap, de looierij belast met een rentebrief pro resto van 500 gld tegen 4% per jr die Johan Hodenpijl en Adriaen Hodenpijl daarop sprekende hebben en het huis met looierij en tuin met een rentebrief pro resto 300 gld tegen 4% per jr tbv Jacob van Houten baljuw en schout, voor 700 gld boven de belasting in gereed geld Kanttekening Isbrant Sparenburgh vertoont de originele rentebrieven die afgelost zijn Mathusalem Venhoff mr chirurgijn tot Vlaardingen zoon van Casparus Venhoff zo voor hem zelve en hem sterk makende voor zijn verdere broeders verkoopt Symon Janszn. schipper een huis en erf gelegen aan de Gooistraat binnen dezer stede, belend N de kinderen en erfgenamen van Cornelis Besemer in zijn leven raad en vroedschgap en Z de weduwe van Joost Barentsz., strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van de weduwe van Cornelis Poth, alles volgens de oude waarbrief van , voor 300 gld in gereed geld Dr Adam van der Heijm raad en vroedschap dezer stede verkoopt Michiel Cusbort Engelsman voor rekening van Hubrecht Janszn. Vynckesteijn koopman te Linge zekere koopvaardijboot genaamd Enderser van Lingen liggende alhier in de Haven met al zijn rondhout, staand en lopend want, ankers, kabels, zeilen etc., voor 2400 gld hollands geld in gereed geld 38v Gerrit Gerritsz. de Swart wonende binnen dezer stede verkoopt Gerrit Lourisz. wonende Rotterdam een damschuit liggende alhier in de Haven met al zijn rondhout, lopend en staand want, ankers, kabels, zeilen etc. voor 425 gld te betalen met 106 gld per jr Jacob Rijcke mr scheepstimmerman voor hem zelve en vervangende broers en zusters erfgenamen van Rijck Willemsz. (Struijck) en Maertgen Pietersdr. verkoopt Jan Rijcke zijn broer 4/5e parten van een huis en scheepstimmerwerf, daarin koper 1/5e als mede zoon toekomt, staande omtrent de Hooftbrug op het Hooft binnen dezer stede, belend N het stadserf en Z de verkoper, strekkende voor van de straat tot achter aan de Haven, voor 960 gld in gereed geld 39v Dr Adam van der Heijm verkoopt Monsieur Balten en Jan Dirckszn. Vynckensteijn kooplieden te Rotterdam voor rekening van Hubert Janszn. Vynckensteijn koopman te Lijne zekere boot genaamd de Jerman van Lijne voor, 1800 gld in gereed geld Gijsbrecht Jacobsz. Verwal gehuwd met Annetgen Aryensdr. dochter van Aryen Willemsz. Borsselaer en Maertgen Pietersdr. beiden zalr. zo voor hem zelve en vervangende de verdere kinderen van Aryen Willemsz. en Maertgen Pietersdr. verkoopt Maerten Couwenhoven een huis en erf gelegen in de West Molenstraat binnen dezer stede, belend O voor Melchior Moons en achter de oud burgemeester Johan Willemsz. de Wijs en W Jan Doom, strekkende voor van de straat tot achter aan de tuin van de burgemeester de Wijs, voor 100 gld in gereed geld Melchior Couwenhoven secretaris van de weeskamer dezer stede gehuwd met Johanna Rotteveen en Willem Mathol commissaris van de convoyen te Maassluis gehuwd met Leonora Rotteveen mitsgaders Dr Adam van der Heijm raad en vroedschap en Adriaen Cruijck oud schepen als last en procuratie hebbende van zijn broer Adriaen Maen vermits desselfs indispositie tezamen voogden over Johannes Rotteveen, kinderen en erfgenamen van Willem Jansz. Rotteveen en Dirckgen Hubrechtsdr. beiden zalr. verkopen Willem Jansz. Rotteveen brandewijnbrander wonende binnen dezer stede 2 huizen en erven annex den andere met een branderij daar achter gelegen aan de Dam binnen dezer stede, belend O de erfgenamen van Gerrit van der Burch en W de kinderen en erfgenamen van Cornelis in de

7 7 Nobel, strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van Isaack Hissingh mitsgaders zeker pakhuis in de Doelsteeg binnen dezer stede bij en omtrent de voorsz. branderij, belend O Arent de Swart en W Dieuwertgen Michielsdr., strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van Adriaen van den Elaert, voor 1450 gld, te betalen met 1/3e of 483 gld 6 st 10 p gereed en 966 gld 13 st 6 p op hypotheek tegen 4 1/2% te lossen met de helf of 483 gld 6 st 12 p Joris Claesz. zeevarende man verkoopt Leendert Rochusz. stierman een huis en erf in de Zijlstraat binnen dezer stede, belend O Arent Muijs en W Joost Claesz., strekkende voor van de straat tot achter aan de baan van Joris Cornelisz., alles volgens de oude waarbrief van voor 50 gld in gereed geld Claes Bartelsz. touwslager wonende binnen dezer stede schuldig aan Joris Keijser raad en vroedschap een losrente van 15 gld 15 st per jr (hoofdsom 350 gld) tegen 4 1/2% per jr. Waarborg twee huizen en erven gelegen aan de westzijde van de vaart in het Broersvelt binnen dezer stede, belend het ene N Jan Pietersz. van Lier en Z Hendrick Maetleen en het andere belend N de comparant zelf met zeker ander huis en Z Thieleman Jacobsz. strekkende beide de voorsz. huizen voor van s-heren straat tot achter aan s-heren bansloot. 43v Aert Pietersz. Mol stelt zich borg voor de lichting van zodanige kwaliteit wit garen als door Jacob van Houten onder hem comparant is gearresteerd geweest Daniel van Boshuijsen regerend schepen en Johan Veen secretaris beiden dezer stede als door de heren van de wet gestelde curatoren over de geabandonneerde boedel en goederen van Marcus van Roocke weduwnaar verkoopt in het openbaar Jacob Jacobsz. van der Linde mr timmerman een huis en erf gelegen aan het Marktvelt binnen dezer stede, belend O de erfgenamen van Mr Cornelis van der Dussen en W Jan Poort, strekkende voor van de straat tot achter aan op de Schie, alles volgens de oude waarbrieven daarvan de jongste is van , belast met 2 gld 19 st 10 p per jr op de stenen kade en 1 gld 11 st 8 p per jr tbv St Jacobs Gasthuis voor 378 gld boven de belasting te leveren bij willig decreet Dezelfden verkopen Pieter Fransz. van der Bol blauwverver een huis en erf gelegen in de Boterstraat aan de Markt binnen dezer stede, belend O Jan Claesz. Doom en W Jan Prins, strekkende voor van de straat tot achter aan de Schie, alles volgens de oude brief van , voor 465 gld in gereed geld 45v Pieter Fransz. van der Bol blauwverver wonende binnen dezer stede schuldig aan Leendert Tijsse Verbrugge 500 gld wegens geleend geld te lossen met 50 gld per jr tegen 4%. Waarborg het voorsz. huis en erf. Kanttekening Leendert Tijszn. Verbrugge vertoont de originele rentebrief die afgelost is. 46v Jan Jacobsz. van Hoorn slootmaker wonende binnen dezer stede schuldig aan Aryen Isaacksz. zijnde gevaren naar Oost Indië een losrente van 10 gld per jr (hoofdsom 200 gld). Waarborg een huis en erf gelegen op de Haven op de hoek van de Ouwe Vismarkt binnen dezer stede, belend W de voorsz. Vismarkt en O Harmen Wybelaer, strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van Jacob Fockendijck. 47v Take Jansz. oud grootschipper als last en procuratie hebbende van Hubrecht Gerritsz. van Asperen die gehuwd is geweest met Trijntgen Pierelle jegenwoordig wonende Danzig verkoopt Jan Pietersz. mr schoenmaker een huis en erf van de voorsz. van Asperen gelegen op de Haven op de hoek van de Walvisstraat binnen dezer stede, belend N Passchijra de Roo en Z de voorsz. Walvisstraat, strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van Ermtgen Gerritsdr. voor 700 gld, welk bedrag door de koper op ter secretarie dezer stede is geconsigneerd en door de stad op rente is genomen Dr Adriaen van der Dussen regerend burgemeester zoon en erfgenaam van Bruno van der Dussen zo voor hem zelve als voor de verdere erfgenamen verkoopt Jan Pietersz. van der Heijde mr kuiper 2 huiskes en erven annex de andere gelegen in St Anna Zusterhuis binnen dezer stede, belend N Aryen Dircksz. Buijtewech en Z de koper, strekkende voor van de straat tot achter aan het erf van de koper, alles volgens de 2 oude waarbrieven, de ene van en de andere van , voor 73 gld te betalen voor de armen dezer stede Trijntgen Doenendr. weduwe Johan Hendricksz. de Wijs raad en vroedschap dezer stede verkoopt Jan Jansz. zeevarende man zekere rentebrief groot 150 gld tlv Jan Maertensz. kuiper wonende binnen dezer stede en zijn verbonden hypotheek, voor 150 gld in gereed geld 49v Pieter Beijs oud burgemeester dezer stede als lasthebber van Hillegont Hasselaers weduwe Nicolaes Lakeman wonende Amsterdam verkoopt Johan Veen secretaris dezer stede 1/4e van

8 8 zekere rentebrief zijnde in kapitaal het voorsz. 1/4e part 1070 gld 2 st 8 p tlv het gemene land ten comptoire van de ontvanger Maerten Pauw en 1/4e van 335 gld 18 st staande alhier ter weeskamer dezer stede, welk 1/4e bedraagt 839 gld 17 st, welke brieven de voorsz. Jan Lakeman zijn aangekomen jegens de verdere erfgenamen door het overlijden van Pieter van Wijck hun oom die vruchtgebruiker was van Pieter Claesz. Pesser voor 791 gld 16 st 12 p en voor 1/4e part van de gelden van de weeskamer met 61 gld 12 st 8 p in gereed geld 50v Anthony van Os wonende Rotterdam verkoopt Machtelt Andriesdr. bejaarde ongehuwde dochter zekere rentebrief van pro resto 400 gld kapitaal met de rente van 4% aan hem verleend op tlv Pieter Andriesz. ten Eijcke wonende alhier en zijn verbonden hypotheek, gepasseerd voor schepenen alhier op , voor 400 gld in gereed geld 51v Robbert Gordon sergeant van de burgerij alhier als procuratie hebbende van Jacobus Gordon en Symon Bloemendael wonende Enckhuizen gehuwd met Maria Gordon mede kinderen van Lijsberth Jansdr. van Dale mitsgaders Johan Hugo van der Linde en Willem Jansz. Poort gestelde voogden over de alsnog onmondige kinderen van Lijsbeth en Robbert Gordon verkopen Maertgen Jansdr. Engelraven bejaarde ongehuwde dochter een huis en erf gelegen in de Lange Kerkstraat binnen dezer stede, belend O de erfgenamen van Pieter Evertsz. en W de weduwe van David Kinnemond, strekkende voor van de straat tot achter aan de tuin van dezelve weduwe van Kinnemond, voor 400 gld in gereed geld Mr Johan van der Meijde regent van het weeshuis dezer stede vervangende de verdere regenten als in het gemelde huis alimenterende en onderhoudende de minderjarige kinderen van Dirck Kidt die gehuwd is geweest met een dochter van Magdalena Foppe verkoopt Jan Hartoch een huis en erf gelegen achter de Teerstooff, belend O Neeltgen Leendertsdr. en W zekere gang strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van Cathalina Jacobsdr. belast met een opstal van 2 gld per jr tbv het weeshuis dezer stede, voor 38 gld boven de belasting in gereed geld Trijntgen Jansdr. 29 jr dochter van Maertgen Aryensdr. heeft bij ede verklaard dat zij aan haar moeder toen deze binnenmoeder van het Oude Manhuis was aan haar in bewaring heeft gesteld 28 zilveren ducatons die haar nog toekomen. 53v Margarite van Bleijswijck weduwe Hendrick van der Heijm raad en vroedschap dezer stede verkoopt Adam van der Heijm mede raad en vroedschap zeker huis, plaats, zolders en erf gelegen aan de Gooistraat binnen dezer stede, belend N Johan Veen secretaris en Z Mr Adriaen Annocque, strekkende voor van de straat tot achter aan op de Haven, alles volgens de oude waarbrieven, daarvan de jongste is van , voor 2000 gld in gereed geld Dezelfde verkoopt Alida Vinckesteijn weduwe Rutgerus van der Heijm wonende Roterdam een rentebrief pro resto 2666 gld 13 st met de rente sedert staande tnv Pieter Beijs raad en vroedschap en tlv de heer oud burgemeester Johan Hodenpijl brouwer in de brouwerij van de Witte Leeuw dezer stede als koper en possesseur van de voorsz. brouwerij, voor 2666 gld 13 st in gereed geld 54v Johan Willemsz. de Wijs raad en vroedschap mitsgaders Daniel van Boshuijsen regerend schepen tezamen regenten van het St Jacobs Gasthuis als alimenterende en aangenomen hebbende Maertgen Claesdr. weduwe verkopen Abraham Meesz. (Plooij) stierman een huis en erf gelegen op de Haven op de hoek van s-heren steeg tegenover de Blauwe Brug binnen dezer stede, belend N de voorsz. steeg en Z Hubrecht van Rhee, strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van Samuel van Boshuijsen in zijn leven mr chirurgijn, belast met 18 st 12 p per jr tbv de Kerk dezer stede, voor 430 gld in gereed geld 55v Mr Johan van der Meijde secretaris dezer stede als mondeling lasthebber van Eeuwout Vermeulen commissaris te Gouda verkoopt Cornelis Ouwater zeker tuintje gelegen op de Verbrande Erven dezer stede, belend O Jacob Jorisz. van der Berch en W Jannetgen Evertsdr., strekkende voor van de straat tot achter aan het erf van Engel Jansz., voor 37 gld in gereed geld Jan Pietersz. van der Heijde mr kuiper gehuwd met Maertgen Cornelisdr. die lest weduwe was van Cornelis van der Mij wonende binnen dezer stede verkoopt Joost IJsbrantsz. Ridder mr blokmaker een huis en erf gelegen aan de Gooistraat binnen dezer stede, belend O voor de weduwe van Gillis Pietersz. van der Heijde en achter de kinderen en erfgenamen van Jan Dominicusz. en W voor kapitein Cornelis Poort en achter Andries Pietersz., strekkende voor van de straat tot achter op de Haven, belast met 30 st per jr tbv de Kerk en het weeshuis dezer stede, voor 600 gld te betalen met 100 gld op mei toekomende en 500 gld op hypotheek tegen 5% te lossen met 50 gld per jr. 57v De executeurs en erfgenamen van Gillis van der Eijck en Geertruijt van der Houven

9 9 beiden zalr verkopen Pieter Sparenburch en vermits de uitlandigheid van de selve aan Alewijn Coningh in deze de gifte ontvangende volgens zijn procuratie van een huis en erf gelegen in de Boterstraat aan de Markt binnen dezer stede, belend O s-heren steeg en W voor Willem Poort en achter Joris Ouwater, strekkende voor van de straat tot achter op de Schie, voor 1110 gld in gereed geld Symon van der Vecht oud burgemeester en Alewijn Coningh koopman als lasthebbers van Pieter Sparenburch jegenwoordig uitlandig volgens procuratie verleden voor Maarten Couwenhoven schuldig aan Neeltgen Jacobsdr. en Susanna Alewijnsdr. 300 gld wegens geleende gelden. Waarborg het voorsz. aangekochte huis en erf. Kanttekening Pieter Sparenburch vertoont de originele rentebrief die afgelost is Jacomijntgen Claesdr. gehuwd met Tijs Penningh verkoopt Aeltgen Cornelisdr. bejaarde ongehuwde dochter een huis en erf gelegen aan de westzijde van de vaart in het Broersvelt, belent N Marinus Vriesz. en Z Pieter Scheurkogel, strekkende voor van de straat tot achter aan s-heren bansloot, alles volgens de oude waarbrief van , voor 250 gld in gereed geld 59v De weduwe van Pieter Arentsz. Suijcker verkoopt Willem Willemsz. de Swart zeevarende man een huis en erf gelegen op de Haven binnen dezer stede, belend O het huis van de weduwe van Gillis Pietersz. van der Heijde en W de kinderen van Jan Dominicusz., strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van de voorsz. weduwe Van der Heijde, voor 400 gld, te betalen met 100 gld gereed en 300 gld op hypotheek tegen 4% per jr te lossen met 50 gld per jr. 60v Theunis Arentsz. van Dijck wonende op het Hooft dezer stede verkoopt Cornelis Pietersz. Pathijn en Dirck Pleunenz. armmeesters van Kethel tbv de voorsz. armen een huis en erf met boomgaard gelegen op het Hooft voorsz., belend N voor Aryen Crijnenz. en achter de Vranckenlantsestraat en Z voor Cornelis Jansz. Peeckstock en achter Gerrit Pietersz. Cromme, strekkende voor van de straat tot achter aan de Vranckenlandse watering. Voldaan door cassering van zekere rentebrief van 400 gld die Johan Willemsz. de Wijs oud burgemeester dezer stede op het huis sprekende heeft gehad en bij de voorsz. armbezorgers is vernietigd Annetgen Pietersdr. weduwe Hendrick Maertensz. brouwersknecht verkoopt Jhr Pieter Ramp een huis en erf gelegen in de Breestraat binnen dezer stede, belend N Leendert Gerritsz. en Z Pleuntgen Jochemsdr. weduwe, strekkende voor van de straat tot achter aan s-heren bansloot. Voldaan door cassering van zekere rentebrief die koper op het huis heeft groot 100 gld. 61v Adriaen van Bleijswijck secretaris van de Rekenkamer van Holland zoon en erfgenaam van Hugo van Bleijswijck burgemeester dezer stede en Maria Beijs beiden zalr als het navolgende huis en erf te beurt gevallen zijnde jegens zijn verdere broers en zusters verkoopt Jan Rotsert Ligtermoet een huis en erf gelegen in de Overmase steeg, belend O de kinderen en erfgenamen van Cornelis Besemer en W Grietgen Keijser, strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van de erfgenamen van de voorn. Besemer, voor 125 gld in gereed geld 62v Dezelfde verkoopt q.q. Theunis Poort stierman een huis en erf gelegen in de Pannekoekstraat binnen dezer stede, belend O Cornelis Willemszn. en W Hubrecht van Rhee, strekkende voor van de straat tot achter aan s-heren bansloot, voor 105 gld in gereed geld Aert Lambrechts. Bitter gehuwd met Claertgen Gerritsdr. dochter en erfgename van Gerrit de Bagijn verkoopt Willem Pauwelsz. stierman een huis en erf gelegen in het Land van Beloften, belend W Maertgen Pietersdr. en O zekere gemene gang, strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van Maertgen Pietersdr., alles volgens de oude waarbrieven, daarvan de jongste is van , voor 52 gld in gereed geld 63v Thomas Posselwith wonende binnen dezer stede verkoopt Pieter de Hoij brandewijnbrander alhier een huiske en erf gelegen in de Vijgestraat binnen dezer stede, belend N de kopers moeder en Z Adam Elsman, strekkende voor van de straat tot achter aan de tuin van de kopers moeder, voor 50 gld in gereed geld Harm Harmsz. Bloem gehuwd met Engeltgen Harmensdr. weduwe Cornelis Adamsz. Vinck verkoopt Jacob Cornelisz. den Blaeuwert een huis en erf gelegen in de Lange Kerkstraat binnen dezer stede, belend O de weduwe van Job de metselaar en W Lijsbeth Jacobsdr. weduwe, strekkende voor van de straat tot achter aan s-heren bansloot. Voldaan door vernietiging en royement van zekere rentebrief groot 300 gld die de koper op het huis sprekende heeft Dr Adriaen van der Dussen burgemeester dezer stede als erfgenaam van Mr Cornelis van der Dussen secretaris dezer stede zo voor hem zelve en vervangende de verdere erfgenamen van Cornelis van der Dussen verkoopt Jan Braem de jonge een huis en erf gelegen in Cleijn Groenendal binnen dezer stede, belend O de weduwe van Willem Willemsz. en Z s-heren bansloot, strekkende voor

10 10 van de straat tot achter aan de tuin van Jan Dominicusz. Westerdoel, voor 34 gld in gereed geld 65v Daniel van der Luffel schepen van Beugel en Bloemersdijck genaamd Cool koopman wonende Rotterdam gehuwd met Clazyna van Bleijswijck dochter en mede erfgename van Hugo van Bleijswijck en Maria Beijs als het hierna volgende huis jegens de verdere kinderen en erfgenamen te beurt gevallen zijnde verkoopt Thielman Jacobsz. metselaar een huis en erf gelegen op de Verbrande Erven, belend N Joris Hendricksz. en Z Claes Danckertsz., strekkende voor van de straat tot achter aan s-heren bansloot, alles volgens de oude waarbrieven, daarvan de jongste brief is van , voor 38 gld in gereed geld 66v Dezelfde verkoopt dezelfde Thielman Jacobsz. een huis met tuin en erf gelegen in de Raem binnen dezer stede, belend Z en N Jan Pietersz. Schoon, strekkende voor van de straat tot achter aan s-heren bansloot, alles volgens de oude brieven van en , voor 142 gld in gereed geld Dezelfde verkoopt Willem Dircksz. en vermits diens absentie aan Jacob Swanshouck die de gift is ontvangende van een huis en erf gelegen in zekere steeg in de Lange Kerkstraat binnen dezer stede, belend N en Z Thomas Posselwith, strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van Pieternella Gillisdr., alles volgens de oude waarbrieven, daarvan de jongste is van , voor 24 gld in gereed geld Joris Keijser raad en vroedschap mitsgaders ontvanger der verponding verkoopt met advies van de burgemeesters aan Pieter de Hoij het huis en erf van Hendrick de Bruijn gelegen op de Schie binnen dezer stede, belend O Aryen Maertensz. van Rossem en W Aryen Banck, strekkende voor van de straat tot achter aan de Doelsloot, voor 66 gld in gereed geld 68v Dezelfde verkoopt Cornelis Spieringshoeck een huis en erf van Claes Teunisz. Ploij gelegen aan de Lange Achterweg binnen deze stede, belend N s-heren steeg en Z de kopers behuwd moeder, strekkende voor van de straat tot achter aan s-heren bansloot, voor 42 gld in gereed geld De voorsz. Spieringshoeck is schuldig aan Theunis Leendertsz. den Beer grootschipper 100 gld wegens geleend geld. Waarborg het voorsz. gekochte huis en erf. Kanttekening Vertoont wordt de originele rentebrief welke afgelost is De voorsz. heer Keijser als mondeling lasthebber van de erfgenamen van Cornelis Hendricksz. Kesa verkoopt Lijntgen Reijniersdr. weduwe een huis en erf gelegen aan de westzijde van de Breestraat binnen dezer stede, belend N s-heren straat en Z de koopster, strekkende voor van de straat tot achter aan de Zijlsloot, alles volgens de oude waarbrief van , voor 10 gld in gereed geld 70v De heren burgemeesters en regeerders dezer stede als ontvangers van de reeële lasten verkopen Jacob den Blaeuwert het huis en erf van Meijnsgen Maertensdr. weduwe gelegen aan de Gooistraat binnen dezer stede, belend N de weduwe van Dr. Christiaen van Persijn en Z Dieuwertgen van Vollenhove, strekkende voor van de straat tot achter aan de muur van het huis van de voorsz. weduwe van Persijn, voor 182 gld in gereed geld 71v Jacobus Brouwer wonende binnen dezer stede gehuwd met Aeffje s-gravenhage dochter van Annetgen Wijnantsdr. die een dochter was van Wijnant Gillisdr. van der Eijck als het navolgende huis en erf jegens de verdere kinderen en erfgenamen van de voorn. Wijnant van der Eijck te beurt gevallen, verkoopt Pieter Blocq bakker een huis en erf gelegen op de hoek van de Cruysstraat binnen dezer stede, belend O s-heren straat en W Johannes Carpentier, strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van Isaack Hissingh alles volgens de oude waarbrief van , belast met 9 st 8 p per jr tbv het St Jacobs Gasthuis voor 450 gld te betalen in juli Kanttekening Pieter Blocq vertoont de rentebrief die afgelost is Maertgen Aryensdr. weduwe Jacob Maertensz. met Pieter Jacobsz. van der Meer haar gekoren voogd verkoopt Thielman Jacobsz. metselaar een huis en erf gelegen in de Gooistraat binnen dezer stede, belend O Engeltgen Willemsdr. weduwe en W Maria Gerritsdr., strekkende voor van de straat tot achter aan s-heren bansloot, alles volgens de oude waarbrief van , belast met 7 st 8 p per jr tbv de Heilige Geest dezer stad, voor 80 gld in gereed geld Cornelis Niesen raad en vroedschap mitsgaders regent van de magistraat armenkamer en Gerrit Vinck regent van de diaconiearmenkamer beiden dezer stad verkopen Jan Dominicusz. Westerdoel en Joris van Castilië het huis en erf van Gerrit Hubrechtsz. gelegen in de Lange Kerkstraat binnen dezer stede, belend O zeker huis van onbekend en W Hendrick Zemelaer, strekkende voor van de

11 11 straat tot achter aan het huis van de voorsz. Zemelaer, alles volgens de oude waarbrief van , belast met 2 gld per jr tbv onbekend, voor 80 gld boven de belasting in gereed geld 73v Annetgen Jacobsdr. bejaarde ongehuwde dochter wonende binnen dezer stede als lasthebster van haar moeder Barbara Leendertsdr. weduwe Jacob Joppenz. verkoopt Andries Jansz. zeker huis en erf gelegen in de Lange Kerkstraat binnen dezer stede, belend O de erfgenamen van Lijsbeth Hove en W zekere gemene gang, strekkende voor van de straat tot achter aan s-heren bansloot, alles volgens de oude waarbrief van , belast met 7 st per jr tbv onbekend, voor 200 gld te betalen met 100 gld gereed en 100 gld op rente tegen 5% per jr. Kanttekening Judick Jacobsdr. weduwe dochter van Barbara Leenderts. wonende binnen dezer stede verklaart dat de brief is verloren en niet te vinden, maar wel te weten dat de rente allang is afgelost. 74v Neeltgen Bastiaensdr. weduwe Abraham Dircksz. Gommersbach verkoopt Lodewijck de Labije een huis en erf gelegen over de Schie binnen dezer stede, belend O Jan Cornelisz. Blanckert en W de Prinsenstraat, strekkende voor van de straat tot achter aan zeker ander huis van de verkoopster, alles volgens de oude waarbrieven, daarvan de jongste is van , voor 350 gld, te betalen met 250 gld gereed en 100 gld op hypotheek tegen 5%. Kanttekening Lodewijck de Labije vertoont de rentebrief die afgelost is. 75v Johan Willemsz. de Wijs, Jacob Fockendijck en Cornelis van der Heijm weesmeesters dezer stede als gesurrogeerde voogden over de nagelaten kinderen van Maria Kanter, geinstitueerd erfgename van Mr Willem Kanter mitsgaders Johannes Santvoort en Gerrit Veluwe gesurrogeerde voogden over de nagelaten weeskinderen van Margrieta Kanter mede erfgename van Willem Kanter verkopen Adriaen Doom oud grootschipper een huis en erf op de Haven binnen dezer stede, belend N Cornelis Cool en Z Johan van Hoeck de jonge, strekkende voor van de straat tot achter aan het erf van de voorsz. Cool, voor 305 gld in gereed geld Maerten Penningh bakker wonende binnen dezer stede zoon en erfgenaam van Job Cornelisz. Penning voor hem zelve en vervangende zijn zwager Adriaen van der Mij gehuwd met Maertgen Joppendr. Penningh verkoopt Nicolaes Bernou timmerman zekere 2 huizen en erven het ene aan de Gooistraat en het andere op de Haven binnen dezer stede belend het huis aan de Gooistraat O s-heren steeg en W Cornelis Boodt, strekkende voor van de straat tot achter aan een turfschuur uitkomende op de Haven en het andere O de voorsz. steeg en W de plaats of uitgang van het andere huis, strekkende voor van de straat tot achter aan het erf van het voorsz. huis, voor 500 gld in gereed geld Capitein Elant du Bois gehuwd Maria van Bleijswijck dochter en mede-erfgename van Hugo van Bleijswijck en Maria Beijs als jegens de verdere kinderen en erfgenamen van het voorsz. echtpaar te beurt gevallen het navolgende huis en erf verkoopt Jan Dominicus Westerdoel een huis en erf gelegen in de West Molenstraat binnen dezer stede, belend O de gang van de kinderen van Jacob van Gesel en W de koper zelf, strekkende voor van de straat tot achter aan de plaats van de voorsz. kinderen van Jacob van Gesel, alles volgens de oude brief van , voor 125 gld in gereed geld Mathijs Cool gerechtsbode als bij de heren van de wet geauthoriseerd zijnde tot het redden van de boedel en goederen van Hendrikje Thomasdr. gehuwd geweest met Aryen Gerritsz. verkoopt Jacob Cornelisz. den Blaeuwert een huis en erf gelegen aan de oostzijde van de vaart in het Broersvelt binnen dezer stede, belend N Pieter van Cleeff oud burgemeester en Z Cornelis Leendertsz., strekkende voor van de straat tot achter aan s-heren bansloot, alles volgens de oude waarbrief van , voor 51 gld in gereed geld 78v Jan Jansz. Loopuijt zoon en mede-erfgenaam van Jan Loopuijt den Ouden en Aryaentgen Jansdr. zo voor hem zelve en als vervangende de verdere kinderen en erfgenamen van voormeld echtpaar verkoopt Jan Ammereus zeker leeg erf met een boomgaard annex den anderen gelegen aan de Vranckelantsestraat op t Hooft binnen dezer stede, belend O voor de koper en achter Mees Cornelisz. gehuwd met de weduwe van Jan Arentsz. en W de Vranckelantse watering, strekkende voor van de straat tot achter aan de boomgaard van Pieter Jansz. Borst, voor 140 gld in gereed geld Jan Cornelisz. Ammereus wonende op het Hooft dezer stede schuldig aan Theunis Arentsz. Snoeij steenplaatser 160 gld wegens geleend geld, af te lossen met 25 gld per jr tegen 6% per jr met hypotheek op het gekochte erf en boomgaard Aryen Cornelisz. gehuwd met de weduwe van Paulus Cornelisz. (Coeije) verkoopt Jacobus Brouwer een huis en erf gelegen in de Breestraat binnen dezer stede, belend W Jacob van Houten raad en vroedschap en O capitein Jacob Hoeck, strekkende voor van de straat tot achter aan sheren bansloot, alles volgens de oude waarbrief van (niet gevonden), voor 100 gld over het

12 12 vernietigen van zekere rentebrief gestaan hebbende op het voorsz. huis en erf, ingehouden hebbende meerder kapitaal. 80v Cornelis Jacobsz. timmerman wonende binnen dezer stede zoon en erfgenaam van Jacob Bartelsz. zo voor hem zelve en vervangende de verdere kinderen en erfgenamen van Jacob Bartelsz. verkoopt Aert Lambrechtsz. Bitter en vermits diens absentie aan zijn huisvrouw als schriftelijk lasthebber van haar man de gift in deze accepterende van een huis en erf gelegen aan de Nieuwstraat binnen dezer stede, belend N Olivier Wittekint en Z Jacob Carpentier, strekkende voor van de straat tot achter aan de heining van Jacomijntgen Claesdr., belast met 15 st per jr tbv onbekend en met een rentebrief van 100 gld tbv Adriaen Hodenpijl, voor 105 gld boven de belasting, te betalen op v Pieter Cornelisz. Beun bakker schuldig aan Joris van Linge koopman wonende Rotterdam 220 gld wegens koop en leverantie van winkelwaren, af te lossen met 20 gld per jr. Waarborg een huis en erf gelegen in de Lange Kerkstraat binnen dezer stede, belend W Pieter Vriesz. en O Jan Spaer, strekkende voor van de straat tot achter aan s-heren bansloot. 82v Maerten Couwenhoven wonende binnen dezer stede stelt zich borg voor de goederen van Melchior van Moons fugitive welke jegenwoordig in de huisinge van de gemelde Moons zijn ingevolge de instructie van de officier dezer stede om de goederen van Moons te inventariseren Adriaen Cruijck oud schepen wonende binnen dezer stede als lasthebber van Jan Macquron verkoopt Margarita Hendricksdr. weduwe een huis en erf gelegen in de Luijs binnen dezer stede, belend O Pieter Jacobsz. van der Meer en W niet ingevuld, strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van de voorsz. Cruijck, voor 100 gld in gereed geld Leendert Jansz. Starrenburgh grutter wonende binnen dezer stede schuldig aan Maijke Weijmans wonende alhier 400 gld wegens geleend geld tegen 6% per jr, te lossen met 200 gld per jr. Waarborg een huis en erf met alle gereedschap specterende tot de grutterij gelegen op de Haven binnen dezer stede, belend Z Johan Veen secretaris en N Jan Jacobsz. Venetië gehuwd met Maertgen Gillisdr., strekkende voor van de straat tot achter aan dezer stede veste of walle. Kanttekening Leendert Starrenburgh vertoont de originele rentebrief die afgelost is Dirck Aryensz. zeevarende man wonende binnen dezer stede schuldig aan Mathijs Cool gerechtsbode een losrente van 7 gld 10 st per jr de penning 20 (hoofdsom 150 gld) te lossen met 50 gld per jr. Waarborg een huis, tuin en erf gelegen in de West Molenstraat binnen dezer stede, belend W Jan Pauwelsz. c.s. en O s-heren bansloot, strekkende voor van de straat tot achter aan de voorsz. bansloot Johan Almans deurwaarder van de Hoge Raad heeft heden in het openbaar verkocht een lijfrente van 1650 gld staande ten lijve van Jacques Johannes Lamotius tlv het gemene land ten comptoire Haarlem jaarlijks van 150 gld. Koper Francois Dutranous voor zijn principaal voor 560 gld Matheus Willemsz. Timmers wonende binnen dezer stede gehuwd geweest met Grietgen Jacobsdr. van der Meer en geinstitueerde erfgename van dezelve die erfgename was van Jacobus Theunisz. haar vader en bij akte van scheiding het recht verkregen hebbende tot de navolgende rentebrief verkoopt Aryaentgen Jacobsdr. van der Meer meerderjarige ongehuwde dochter mede wonende alhier de helft van een renbebrief van 1050 gld waarvan koopster als mede-erfgename van haar vader de andere helft toekomt door Hubrecht Leendertsz. Post tbv Jacob Theunisz. voor schout en schepenen van Overschie onder speciaal verband van hypotheek op verleden en nog een rentebrief van 375 gld als reste van meerder door Pieter Jan Meynderts tbv de comparant, voor schepenen van Zwartewaal verleden op , voor 900 gld in gereed geld Jan Jacobsz. van Hoorn slootmaker wonende binnen dezer stede verkoopt Jacob Jansz. van Hoorn zijn zoon een huis en erf gelegen aan de Haven op de hoek van de Ouwe Vismarkt binnen dezer stede, belend W de voorsz. vismarkt en O Harmen Wybelaer, strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van Jacob Fockendijck, belast met 30 st per jr tbv het weeshuis dezer stede alsmede een rentebrief van 200 gld, voor 300 gld boven de belasting in gereed geld Matheus Timmers wonende binnen dezer stede verkoopt Pieter de Hoij zekere gang achter verkopers schuur van zijn huis, strekkende voor van de voorsz. schuur tot achter aan de branderij van de kopers moeder, onder conditie dat de koper op zijn kosten zal moeten maken en stoppen zekere ingang staande in de voorsz. schuur, daarmede de verkoper uit de voorsz. schuur is gegaan in de verkochte gang. De koper zal in de voorsz. schuur een secreet moeten maken daarin het riool door de koper moet worden gelegd tot achter in de sloot welk secreet en riolen alleen door de koper moet worden onderhouden en bekostigd, voor 50 gld in gereed geld Mr Johan van der Meijde vroedschap en secretaris en Johan Wagensvelt schepen dezer stede borg voor Adriaen van der Meijde haar vader en behuwdvader tbv de heer des Maestres wonende

13 13 Utrecht voor 3000 gld die hem van de voorsz. Adriaen van der Meijde is competerende voor de schuldrentebrief onder speciaal verband van zekere grote partijen van landen daarvoor gepasseerd. 89v Geertgen Jacobsdr. weduwe Job Pietersz. Cool wonende binnen dezer stede verkoopt Hendrick Cornelisz. en vermits diens absentie aan zijn huisvrouw een huis en erf gelegen in het Bagijnhof binnen dezer stede, belend N Jan van Bloemendael en Z stadshuisinge of erve, strekkende voor van de straat tot achter aan s-heren bansloot, alles volgens de oude waarbrieven, daarvan de jongste is van , voor 100 gld in gereed geld 90v Jacob Sparenburgh bakker wonende binnen dezer stede gehuwd met Barbara Claesdr. de welke mede op heden bij overgifte aan de heer schepen Pieter van der Plaets voor zoveel nodig in het voorsz. transport en verkopen van de navolgende rentebrief was consenterende en toestemmende verkoopt Johannes Londerzeel zilversmid een rentebrief pro resto 1100 gld tlv Johan Veen secretaris en zijn verbonden hypotheek tegen 4% breder naar luidt van de voorsz. brief van voor schepenen alhier gepasseerd voor 990 gld in gereed geld Kanttekening Deze is mij als secretaris van Schiedam bij kwitantie en volkomen acquit van Johan Londerseel van ten volle gebleken dat Johan Veen door de voorsz. Londerseel ten volle is betaald. 91v Hermanus van Wylick raad en vroedschap mitsgaders regent van de Magistraats armen kamer dezer stede als hiertoe door zijn confraters in dezelfde kamer gemachtigd verkoopt de diaconiearmenkamer een losrentebrief van 600 gld met de rente sedert tlv het gemene land ten comptoire Rotterdam gekomen uit de boedel van Dirck Cornelisz. constabel voldaan door overgave van zekere rentebrief inhoudende meerdere somme van penningen Samuel van Boshuijsen mitsgaders Isaack Hanedoes gehuwd met Maria van Boshuijsen kinderen van Pieter van Boshuijsen en Maria Blocq als speciale last hebbende van de voorsz. Maria van Boshuijsen die bij de procuratie van Pieter van Boshuijsen mede is gemachtigd om in zijn naam o.a. te verkopen de navolgende huizen aan de voogden van de minderjarige erfgenamen en nog als executeur over het testament van Samuel van Boshuijsen mr chirurgijn de ene procuratie gepasseerd voor nts Cornelis van Vechter te Utrecht op en de andere van Jacob Beijmon in Poortugaal van verkopen Sr Jan Dominicus Westerdoel luitenant van de burgerij en Adriaen Doom oud groot schipper een huis en erf gelegen aan de Gooistraat binnen dezer stede, belend N s-heren steeg en Z de weduwe van Gillis van der Heijde, strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van Hubrecht van Rhee alles volgens de oude waarbrieven, daarvan de jongste is van , belast met 2 gld 4 st 8 p per jr tbv de Kerk dezer stede, voor 225 gld in gereed geld 93v Engeltgen Willemsdr. lest weduwe van Jan Joppenz. wonende alhier schuldig aan de gezamenlijke erfgenamen van Theunis Corsz. en Jaepgen Hendricksdr. beiden zalr 188 gld 3 st wegens cassatie van een obligatie onder de hand van groot 180 gld met verlopen rente en 8 gld 3 st over onkosten. Waarborg een huis en erf gelegen in de Gooistraat binnen dezer stede, belend ZO Jan Doom cs en W Thielman Jacobsz., strekkende voor van de straat tot achter aan s-heren bansloot Dirck Theunisz. van Leeuwen als regent van de magistraatsarmenkamer vervangende zijn verdere confraters in dezelfde kamer mitsgaders Michiel Leenij regent uit de diaconiearmenmkamer beide dezer stede vervangende mede zijn confraters in dezelfde huize als alimenterende en onderhoudende het kind van Jan Pietersz. van Lier verkoopt Leendert Maetleen een huis en erf gelegen (aan de westzijde van de vaart in het Broersvelt) binnen dezer stede toebehoord hebbende aan de voorsz. Pieter Jansz. van Lier, belend N Theunis Jacobsz. en Z Claes Bartelsz., strekkende voor van de straat tot achter aan de bansloot, alles volgens de oude waarbrief van , voor 75 gld in gereed geld De voornoemde regenten van de beide kamers als alimenterende en onderhoudende in het St Jacobs Gasthuis Pleuntgen Aryensdr. weduwe Leendert Jansz. verkopen Willem Pauwelsz. stierman een huis en erf mitsgaders een lijnbaan of gang daar bezijden toebehoord hebbende Pleuntgen Aryensdr. gelegen op de Verbrande Erven binnen dezer stede, belend O de weduwe van Feijs Leendertsz. en W de weduwe van Aron Dircksz., strekkende voor van de straat tot achter aan zekere andere s-heren straat, alles volgens de oude waarbrief van , voor 238 gld in gereed geld ontvan-gen. 95v Jan Hodenpijl capitein van de burgerij dezer stede gehuwd met Hester van Opine verkoopt Paulus Timmers een rentebrief van 2000 gld staande op name van Hester de Meer tegen 4% per jr tlv het gemene land van Holland en West-Friesland ten comptoire Rotterdam van voor 1550 gld, waarvan de rente is ingegaan op v Jonas Weijmans als last hebbende van Cornelia Jonas zijn moeder weduwe van Henricus Weijmans bedienaar des goddelijken woords wonende Rotterdam zo voor haar zelve en als erfgename van Nicolaes Jonas oud burgemeester dezer stede haar broer verkoopt Jannetgen

14 14 Maximiliaensdr. gehuwd met Theunis Jansz. Wijck en vermits diens absentie wordt de gifte ontvangen door Johan Veen secretaris dezer stede van een huis en erf gelegen aan de Gooistraat binnen dezer stede, belend Z Magdalena Kevelaers weduwe en N Pieter Juriaensz., strekkende voor van de straat tot achter op de Haven, alles volgens de oude waarbrieven, daarvan de jongste is van , voor 520 gld in gereed geld Aeltgen Aryensdr. weduwe Michiel Claesz. Ploij wonende binnen dezer stede als medeerfgename van Symon Jansz. (van der Slot) zijnde bij deling nevens de verdere erfgenamen van de voorsz. Symon Jansz. de helft van het navolgende huis en erf te beurt gevallen verkoopt Cent Michielsz. Ploij haar zoon de helft van een huis en erf met een vrije gang of 2 spinbanen daarvan de koper de wederhelft bezit gelegen in de Zijlsdtraat, belend W de erfgenamen van Jan Jochumsz. en O de erfgenamen van Vranck Willemsz., strekkende voor van de straat tot achter in s-heren bansloot, alles volgens de oude waarbrief van , voor 150 gld in gereed geld Gerrit Vrijlant wonende alhier borg voor Jan van Troijen wonende alhier gewezen schipper op de Eenhoorn toebehorende de Hartoch van Coerlant voor de lichting van 225 gld 9 st die de voorsz. Jan van Troijen volgens declaratie van kosten voor de gerechte van Medemblick heeft geobtineerd en bij dezelfde gerechten is toegewezen tlv de gemelde Hartoch van Coerlant. 98v Leentgen Cornelisdr. weduwe Gerrit Jacobsz. wonende binnen dezer stede verkoopt Jan Meesz. (Nobel) schipper een huis en erf met een vrije gang door welke gang een uit- en ingang zijn hebbende de huizen van Pieter Dircksz. en de weduwe van Willem Willemsz., gelegen op de Haven binnen dezer stede, belend O de kinderen en erfgenamen van Cornelis Doensz. en W Hubrecht van Rhee, strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van de voorsz. erfgenamen van Pieter Dircksz., alles volgens de oude waarbrieven, daarvan de jongste is van , voor 170 gld in gereed geld 99v Cornelis van Aerssen wonende binnen dezer stede verkoopt Willem Havius rentmeester wonende s-gravenhage een huis en erf met tuin daar achter, hebbende ter zijde of buiten de voorsz. huizinge verscheidene traanbakken zo onder als boven de aarde met een inhoud van ca 310 quarteelen gelegen op de Haven binnen dezer stede, belend N Pieter van Cleeff oud burgemeester en Z de weduwe van capitein Elant du Bois, strekkende voor van de straat tot achter aan de veste of walle dezer stede, alles volgens de oude waarbrieven daarvan de jongste is van , voor 1010 gld in gereed geld 100v Theunis Jansz. Ruijter en Jacob Siere (van Schieveen) gehuwd met Annetgen Jansdr. kinderen van Jan Theunisz. en Emmetgen Theunisdr. beiden zalr verkopen Jan Gillisz. Vogel een huis en erf gelegen op de Gooistraat binnen dezer stede, belend N de gang van Johanna Cleijwech en Johan Huijgensz. van der Linde en Z Jacob Scherp, strekkende voor van de straat tot achter aan de Roosbeecq, alles volgens de oude waarbrief van , belast met 25 st per jr tbv onbekend, voor 100 gld boven de belasting in gereed geld Mr Abraham van Cleeff baljuw en schout alhier verklaart dat op gisteren door Harmanus Wylick jegenwoordigh ontvanger van de 2 x 200e penning geconstateert op de 19e dezer de heer Cornelis van Aerssen staande op zijn vertrek om zijn woonplaats van hier te nemen naar Breda is gearresteerd geworden met zijn goederen? over de 200e penning die van Aerssen verschuldigd mocht zijn met het voorsz. gedragen consent en de verdere consenten over de 200e penning die in dit jaar nog verder mochten worden geconsenteerd en om de voorsz. van Aerssen niet te verkorten in zijn reis stelt hij zich borg voor zodanig bedrag als deze voor der 200e penning over 1677 mocht schuldig zijn. 101v De schepenen verklaren dat de heer Cornelis van Aerssen op heden vertrekt met zijn familie met al zijn goederen zonder dat er is gepubliceerd ofte geassigneerd enig placcaat van de 200e penning van het consent van 1677 alsmede wel te weten dat er geen placcaten in dezer stede van het voorschreven consent zijn gekomen zonder dat zij enige goederen in deze stad is latende op data ut supra Jan Meesz. schipper wonende binnen dezer stede verkoopt Jan Hendricksz. zeevarende man een huis en erf met een eigen vrije gang daar bezijden gelegen in de Breestraat dezer stede, belend O de kinderen en erfgenamen van Aem Wittezn en W Harmen Willemsz., strekkende voor van de straat tot achter aan de Zijlsloot, alles volgens de oude waarbtieven, daarvan de jongste is van , belast met 15 st per jr tbv de Kerk alhier, voor 150 gld boven de belasting in gereed geld 102v Jan Hendricksz. zeevarende man schuldig aan Cornelis Casteleijn 100 gld wegens geleend geld met hypoitheek op het gekochte huis. 103v Samuel van Boshuijsen en Isaack Hanedoes gehuwd met Maria van Boshuijsen kinderen van Pieter van Boshuijsen en Maria Blocq als speciale last hebbende van Maria Blocq die

15 15 gemachtigd is door haar man Pieter van Boshuijsen om te verkopen het navolgende huis, tezamen voogden over de minderjarige erfgenamen en als executeur van het testament van Samuel van Boshuijsen mr chirurgijn alhier verkopen Willem Coper een huis en erf gelegen aan de Dam binnen dezer stede, belend O capitein Jacob van Boshuijsen en W s-heren steeg, strekkende voor van de straat tot achter aan de Overmase steeg, voor 525 gld in gereed geld 104v Jacob van Houten raad en vroedschap dezer stede verkoopt Adriaen Poort capitein te water ten dienste van de Verenigde Nederlanden een huis en erf, pakhuis en tuin daarachter gelegen op de Haven aan de Vismarkt binnen dezer stede belend N voor een gemene gang komende aan het huis van capitein Jacob van Boshuijsen en achter Mr Adriaen Annocque en Z Gerrit Crijnen, strekkende voor van de straat tot achter aan dezer stede veste of walle, voor 1600 gld Anna Grunwel ongehuwde dochter geassisteerd met Jan Cornelisz. Cluijt haar neef staande op vertrek naar Engeland te gaan, zijnde bij Jacob Gunwel gemaakt het navolgende huis onder conditie en overgifte afstand doende van de conditie dewelke de voorsz. Jan Cornelisz. Cluijt mr kuiper te Rotterdam gehuwd met Ariaentgen Adriaensdr. die enig erfgename is van de voorsz. Jacob Janszn. Grunwel in tijd en wijle op de navolgende huizinge zouden mogen hebben te pretenderen volgens de akte door Jan Cornelisz. Cluijt daarvan gepasseerd voor nts Johan Veen op heden verkoopt Neeltgen Jacobsdr. jongedochter een huis en erf aan de westzijde van de vaart in het Broersvelt, belend N Thielman Jacobsz. en Z Pieter Gerritsz. erfgenamen, strekkende voor van de straat tot achter aan s-heren bansloot, alles volgens de oude waarbrieven, daarvan de jongste is van , voor 160 gld in gereed geld Cornelis Niesen raad en vroedschap en Johan Veen secretaris alhier door de heren van de wet dezer stede gestelde curatoren over de desolate boedel en goederen van Joris Coppert fugitive verkopen in het openbaar Claes Valck de voorsz. Copperts huis en erf gelegen aan de Gooistraat binnen dezer stede, belend O Jan Jacobszn. Venetie en W de koper, strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van Jan Loopuijt, alles volgens de oude waarbrief van , voor 200 gld in gereed geld ontvangen en te leveren bij willig decreet Arent Willemsz. van der Bloem verkoopt Cors Leendertsz. (van der Spit) een huis en erf gelegen in de Raembrugstraat, belend N Joris Gijsen en Z Grietgen Jorisdr., strekkende voor van de straat tot achter aan s-heren bansloot, alles volgens de oude brief van , voor 200 gld in gereed geld Leentge Joppendr. weduwe Jan Jansz. van Wijck zo voor haar zelve als haar sterk makende voor Theunis Jansz. Wijck zoon van Jan Jansz. Wijck verkoopt Thomas Huijs een huis en erf gelegen in de West Molenstraat, belkend O Cornelis Ouwater en W Daniel van Boshuijsen, strekkende voor van de straat tot achter aan s-heren bansloot, voor 135 gld in gereed geld 108v Gerbrant Wijckerhelt regerend burgemeester en regent van het weeshuis dezer stede en vervangende de verdere confraters van het weeshuis daarin alimenterende en onderhoudende de kinderen van Barbara Jansdr. zal. verkopen Hubrecht Woutersz. zeevarende man een huis en erf van de voorsz. Barbara Jansdr. gelegen in de Raambrugstraat, belend W Adriaen Guljaems en O dezelfde Guljaemsz., strekkende voor van de straat tot achter aan het kalkhok van Claes Pietersz. metselaar, alles volgens de oude waarbrieven, daarvan de jongste is van , voor 72 gld in gereed geld 109v Dirck Hujjgensz. bakker wonende binnen dezer stede verkoopt Pieter Willemsz. zeevarende man een huis en erf gelegen omtrent de Kethelpoort binnen dezer stede, belend W Jan Pietersz. en O de kinderen en erfgenamen van Jan Suijcker, strekkende voor van de straat tot achter aan de tuin van de voorsz. Jan Pietersz., alles volgens de oude waarbrieven, daarvan de jongste is van , voor 70 gld te betalen met 25 gld.per jr. 110v Adriaen Cruijck oud schepen als door Maria Banck weduwe Joris Keijser raad en vroedschap als ontvanger geweest van de verponding binnen dezer stede en geauthoriseerd te zijn tot de ontvangst van de restanten van de verponding verkoopt met advies van de burgemeesters aan Thielman Jacobsz. metselaar het huis en erf van Ary Joostenz. (Stol) gelegen in de Krepelstraat binnen dezer stede, belend N Hubrecht Gerritsz. Keijser en Z de kinderen en erfgenamen van Claes Gijsbrechtsz. van der Plaets, strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van Arent Bont, belast met 6 st per jr onlosbaar tbv niet ingevuld, voor 42 gld boven de belasting in gereed geld De voorsz. Cruijck verkoopt in kwaliteit aan de voorsz. Thielman Jacobsz. het huis en erf van Rochus Willemsz. gelegen aan de oostzijde van de vaart in het Broersvelt, belend N Jacob Cornelisz. en Z de koper, strekkende voor van de straat tot achter aan s-heren bansloot, voor 32 gld in gereed geld

16 De voorsz. Cruijck handelend als gemeld verkoopt Aert Pietersz. Mol het huis en erf van de weduwe van Dr Christiaen van Persijn gelegen in de Gooistraat genaamd het Wapen van Haerlem binnen dezer stede, belend N Jan Dominicusz. Westerdoel luitenant van de burgerij en Z Jacob Cornelisz. den Blaeuwert, strekkende voor van de straat tot achter aan uitkomende aan de Nieuwestraat, alles volgens de oude waarbrieven daarvan de jongste is van , voor 400 gld in gereed geld 112v De voorsz. Cruijck handelend als lasthebber van Pietertje Claesdr. van Lette bejaarde dochter volgens akte gepasseerd voor nts Joris van der Houve te Delft op verkoopt Thieltje Cornelisdr. mede ongehuwde bejaarde dochter en vermits haar absentie aan Johan Veen secretaris dezer stede die de gifte is ontvangende van zeker huis en erf gelegen aan de Korte Achterweg, belend O Robbert Gillisz. en W de kinderen en erfgenamen van Pieter Copier, belast met 10 st per jr tbv onbekend, voor 200 gld boven de belasting in gereed geld 113v Dieuwertgen Michielsdr. weduwe van Maerten Claesz. van Reewijck wonende binnen dezer stede verkoopt Jan Pietersz. van Dael een huis en erf gelegen over de Schie, belend O Arent Willemsz. Bloem en W Sijtgen Evertsdr., strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van Govert Willemsz., alles volgens de oude waarbrieven, daarvan de jongste is van , voor 300 gld in gereed geld 114v Jan Pietersz. van Dael wonende binnen dezer stede verkoopt Arent Willemsz. Bloem een huis en erf gelegen over de Schie, belend O Jan Hartoch en W de weduwe van Maerten Claesz. van Reewijck, strekkende voor van de straat tot achter aan het erf van de voorsz. Jan Hartoch, alles volgens de oude decreet waarbrief van , voor 350 gld in gereed geld Jacob Cornelisz. den Blaeuwert jegenwoordig commensaal van het Proveniershuis verkoopt Aert Pietersz. Mol een huis en erf gelegen aan de Gooistraat binnen dezer stede, belend N de koper en Z Dieuwertgen van Vollenhoven, strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van de koper, alles volgens de oude waarbrieven, daarvan de jongste is van , voor 250 gld in gereed geld 115v Jacob van Houten raad en vroedschap staande op zijn vertrek om met zijn familie naar Oost Indië te gaan verklaart bij forme van donatie gegund en gegeven te hebben aan de armen dezer stede zekere deugdelijke acties als hem uit hoofde van officier zijn competerende van Jan Moons 20 gld, Abraham Souwe 20 gld en Pieter Sparenburch 9 gld 9 st als bij de regenten van de arme kamer als haar vrij en eigen penningen ontvangen te worden Jan Pietersz. van Daele leidekker wonende binnen dezer stede schuldig aan de erfgenamen van Maria Aelbrechtsdr. in haar leven huisvrouw van Mr Johan Walbeeck 200 gld wegens het vernietigen van 2 rentebrieven ingehouden hebbende meerdere sommen en gestaan hebbende op het huis door hem verkocht aan Arent Willemsz. tegen een rente van 5%. Waarborg een huis en erf gelegen over de Schie binnen dezer stede, belend O Arent Willemsz. en W Sijtgen Evertsdr., strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van Govert Willemsz. Kanttekening De huisvrouw van Jan Pietersz. van Dalen leidekker vertoont de originele rentebrief zijnde bij scheiding van de boedel van Maria Aelbrechtsdr. te beurt gevallen aan de kinderen van Sebastiaen Pesser van Velsen die afgelost is. 116v Aryaentgen Theunisdr. gehuwd met Nicolaes Steur wonende binnen dezer stede als last hebbende van haar man volgens akte gepasseerd voor notaris Mauritius du Son tot Oostende op verkoopt Maerten Jacobsz. Ruijgaerd) mr kuiper een huis en erf gelegen in de Walvisstraat binnen dezer stede, belend O Isaack Hallingh raad en vroedschap en W s-heren bansloot, strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van Adriaen Annocquee, voor 450 gld in gereed geld 117v Fob Huijgensz. van Crimpen sergeant van de burgerij verkoopt Melchior Breket knoopmaker een huis en erf gelegen aan de Gooistraat binnen dezer stede, belend Z Johan Huijgensz. van der Linde en N Joris Ouwater, strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van Thielman Jacobsz., alles volgens de oude waarbrief van , belast met 1 gld 4 st per jr tbv de kerk dezer stede, voor 420 gld boven de belasting in gereed geld Melchior Breket knoopmaker wonende binnen dezer stede schuldig aan Johan Huijgensz. van der Linde een losrente van 12 gld 10 st per jr tegen 5% (hoofdsom 250 gld) te lossen met 100 gld per jr. Waarborg het hiervoor gekochte huis en erf. Verder is geconditioneerd dat Melchior afstand doet van de conditie staande in de oude waarbrief geexpresseerd van het navolgende huis behelzende en medebrengende dat de renteheffer in deze geen nering in de buurt daar het huis staat zou mogen doen, welke conditie hierbij wordt vernietigd. De geldlener heeft de 250 gld gebruikt ter aflossing van zekere

17 17 rentebrief ingehouden hebbende meerdere sommen van penningen, gestaan hebbende op de voorsz. huizinge die de renteheffer daarop sprekende heeft tlv Fob Huijgensz. van Crimpen, welke voorsz. rentebrief ten protocolle als zijnde in het geheel voldaan en geroyeerd. Kanttekening Cornelis van der Linden vertoont de originele rentebrief die afgelost is Marie Evertsdr. van Bleijswijck wonende binnen dezer stede verkoopt Abraham van Bleijswijck koopman en gewezen brouwer in de brouwerij van de halve maan tot Delft een losrentebrief van 120 gld per jr de penning 25, staande tlv het gemene land van Holland en West-Friesland ten comptoire van Mr Maerten Pauw ontvanger-generaal tbv de voorsz. Bleijswijck voor 2460 gld in gereed geld Adriaen Cruijck oud schepen als door Maria Banck weduwe Joris Keijser raad en vroedschap als ontvanger geweest binnen dezer stede van de verponding en geauthoriseerd zijnde tot de ontvangst van de verponding verkoopt met toestemming van de burgemeesters Jacob Claesz. metselaar en vermits diens absentie aan diens vrouw een huis en erf van Cornelis Claesz. Verhooch gelegen aan de Korte Achterweg, belend Z s-heren straat en N Louris van Anker, strekkende voor van de straat tot achter aan s-heren bansloot, voor 50 gld in gereed geld 120v Dezelfde verkoopt Aryen Dircksz. Kyla een huis en erf gelegen omtrent het Broersvelt in het land van Beloften, belend O Willem Jansz. tamboer en W Barbara Leendertsdr. weduwe, strekkende voor van de straat tot achter aan de Ouwe Doelen, voor 82 gld in gereed geld Mr Theodorus van Bleijswijck advocaat zoon en erfgenaam van Hugo van Bleijswijck burgemeester dezer stede en Maria Beijs beiden zalr. als bij scheiding en deling van de boedel met de verdere erfgenamen van de boedel van voormeld echtpaar het navolgende huis te beurt gevallen verkoopt Vranck Centenz. mr timmerman een huis en erf gelegen aan de westzijde van de vaart in het Broersvelt, belend Z Hugo Andriesz. stierman en N Job Willemsz. Borsselaer, strekkende voor van de straat tot achter aan s-heren bansloot, voor 130 gld in gereed geld Jannetgen Aryensdr. (Knegje) weduwe Dammis Gerritsz. verkoopt Cornelis Pietersz. Backer zeevarende man die doorverkoopt aan Pieter Hendricksz. van der Wael een huis en erf met 2 spinbanen daar achter gelegen in de Zijlstraat binnen dezer stede, belend O de weduwe van Ds Lucas Meijsterus en W Annetgen Theunisdr. weduwe, strekkende voor van de straat tot achter aan s-heren bansloot, alles volgens de oude waarbrief van , voor 200 gld in gereed geld 122v Pieter Hendricksz. van der Waal verkoopt Cornelis Symonsz. oud stierman het voorsz. huis en erf met de banen voor 200 gld in gereed geld De voorsz. Cornelis Symonsz. oud stierman schuldig aan Mathijs Cornelisz. Kool gerechtsbode 200 gld wegens geleend geld, te lossen met 50 gld per jr tegen 5%. met hypotheek op het gekochte huis en erf. 123v Johan Willemsz. de Wijs oud burgemeester als last hebbende van Geertgen Pietersdr. weduwe Maerten Fonteijn verkoopt Mathijs Cornelisz. gerechtsbode een huis en erf gelegen aan de Gooistraat binnen dezer stede, belend Z Baerthout Cornelisz. en N Dirck Claesz. Koeck, strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van Pleuntgen Cornelisdr. onder verwijzing naar de oude waarbrief van , belast met 30 st per jr tbv deze stede, voor 125 gld boven de belasting in gereed geld 124v Dezelfde de Wijs als regent van het St Jacobs Gasthuis vervangende zijn verdere confraters in dezelfde huize alimenterende en onderhoudende de weduwe van Pieter Aryensz. (metselaar) verkoopt Maria van Bleijswijck weduwe Elant du Bois in zijn leven kapitein te water der Verenigde Nederlanden en vermits diens absentie aan Johan Veen secretaris dezer stede die de gifte is aannemende van zeker huis en erf gelegen in de Boterstraat binnen dezer stede, belend O de weduwe van Jan Jacobsz. Maen en W Jacob Verbrugge, strekkende voor van de straat tot achter aan de huisinge van de weduwe Maen voorsz., alles volgens de oude waarbrief van Voldaan door cassering van zekere rentebrief van 100 gld gestaan hebbende op het voorsz. huis. 125v Johan Veen secretaris dezer stede als mondeling lasthebber van zijn meuy Hillegont Beijs weduwe Ds Lucas Meijsterus bedienaar goddelijken woords binnen dezer stede die een dochter is van Aryen Jorisz. Beijs en zulks het navolgende huis jegens haar broers en zusters te beurt gevallen verkoopt Claes Michielsz. Ploij een huis en erf met 2 spinbanen daar aan gelegen in de Zijlstraat bimnen dezer stede, belend O Pieter Dircksz., en W Cornelis Symonsz., strekkende voor van de straat tot achter aan s-heren bansloot, alles volgens de oude waarbrief van , voor 400 gld te betalen in termijnen van 50 gld per jr. 126v Jan Pietersz. van Overijssel bakker wonende binnen dezer stede zoon van Pieter

18 18 Jansz. en Neeltgen Ooledr. zo voor hem zelve en vervangende Pieter Andriesz. de Draack gehuwd met Neeltgen Pietersdr. mede dochter en erfgename van Pieter Jansz. en Neeltgen Ooledr. verkoopt Theunis Poort stierman gehuwd geweest met Lijsbeth Pietersdr. mede een dochter van voornoemd echtpaar 2/3e parten van het navolgende huis en erf daarvan de koper 1/3e toekomt gelegen aan de Gooistraat binnen dezer stede, belend N de weduiwe van Adriaen Maen en Z Annetgen Leendertsdr., strekkende voor van de straat tot achter op de Haven met een gemene gang, alles volgens de oude waarbrief van , voor 210 gld in gereed geld Annetgen Claesdr. bejaarde dochter wonende Delft verkoopt Jan Cornelisz. Porre een huis en erf gelegen op de Korte Achterweg, belend O Jacob Maertensz. bierkruier en W de kinderen van Gerrit Jansz. kleermaker, strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van Jan de Vinck, alles volgens de oude waarbrieven, daarvan de jongste is van , voor 200 gld waarvan 100 gld gereed en 100 gld op hypotheek tegen 5% per jr, te lossen met 25 gld per jr Claes Vranckenz. van Dijck (!) zoon van Vranck Willemsz. (van Rijt), Pieter Louwe en Jan Cornelisz. van den Berch tezamen voogden over de weeskinderen van Willem Vranckenz., Pieter Jaspersz. gehuwd met Maertgen Vranckendr. en Claesgen Vranckendr. meerderj. tezamen kinderen van de voorsz. Vranck Willemsz. verkopen tezamen Cornelis Pietersz. zeevarende man een huis en erf gelegen in de Zijlstraat binnen dezer stede, belend O de erfgenamen van Isbrant Willemsz. van Rijt en W het huis van Jan Jochumsz., strekkende voor van de straat tot achter aan s-heren bansloot, alles volgens de oude waarbrief van (gekocht door Vranck Willemsz van Rhijt), voor 300 gld in gereed geld Daniel van Boshuijsen regerend schepen verkoopt Grietgen Symonsdr. weduwe een huis en erf gelegen teynde de Korte Achterweg, belend N s-heren straat en Z de erfgenamen van Koen Amenzn., strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van Jacob Maertensz., belast met 11 st per jr tbv onbekend, voor 120 gld boven de belasting in gereed geld 129v Cornelis Ouwater en Pieter de Hoij gehuwd met Dieuwertgen Ouwater, kinderen en erfgenamen van Ary Ouwater die in huwelijk gehad heeft Liedewij Pietersdr. die een dochter was van Pieter Willemsz. Luijte verkopen Pieter Cornelisz. Boodt een huis en erf gelegen in de Gooistraat met een vrije eigen gang utkomende in de Taansteeg binnen dezer stede, belend Z Jan Cornelisz. Spieringman en N Cornelis Kasteleijn, strekkende voor van de straat tot achter aan het Taanhuis, alles volgens de oude waarbrief van , belast met 5 st 12 p per jr tbv onbekend, voor 250 gld te betalen met 100 gld gereed en 150 gld op hypotheek te betalen in twee termijnen. 130v Hubrecht Gerritsz. Keijser wonende binnen dezer stede als last hebbende van Rochus Arentsz. Bol en Stijntgen Arentsdr. verkoopt Job Willemsz. Borsselaer mr kuiper een huis en erf gelegen over de Schie binnen dezer stede, belend N de koper en Z het huis van de Mennogemeente, strekkende voor van de straat tot achter aan de Dieffhouck, alles volgens de oude waarbrief van , voor 36 gld in gereed geld Jan Claesz. Kore en Cornelis Claesz. Kore zo voor hem zelve en vervangende de weeskinderen van Claes Claesz. Kore allen kinderen en erfgenamen van Claes Claesz. Kore verkopen Dirck Aryensz. Banck zeevarende man en vermits diens absentie aan Jan Woutersz. zijn zwager die de gifte is ontvangende van een huis en erf gelegen voor de Raem binnen dezer stede, belend Z Joris Gijsen en N Abraham Jacobsz., strekkende voor van de straat tot achter aan s-heren bansloot, alles volgens de oude waarbrief van , belast met 16 st 6 p per jr waarvan de kerk alhier 7 st en het weeshuis alhier 9 st 6 p, voor 147 gld boven de belasting in gereed geld Jan Rijcke Struijck mr scheepstimmerman zo voor hem zelve en vervangende zijn verdere broers, kinderen en erfgenamen van Rijck Willemsz. en Maertgen Pietersdr. beiden zalr. verkoopt zijn broer Jacob Rijcke mede timmerman 3/4e van het navolgende huis en erf met de scheeps-timmerwerf daar annex daar de koper het resterende 1/4e part in competeert gelegen op het Hooft omtrent de steenplaats dezer stede, belend N de verkoper en Z Cornelis Jansz. Romer, strekkende voor van de straat tot achter aan de Haven, voor 675 gld in gereed geld 132v Aryen Jansz. Duijvesteijn bouwman wonende Berkel verkoopt Willem Pauwelsz. stierman een huis en erf voor deze geweest een bouwmanswoning met de berg daarop staande gelegen in de Pannekoeckstraat binnen dezer stede, belend O s-heren Bansloot genaamd de Krepelstraat en W de baan van de erfgenamen van Lijsbeth Flore, strekkende voor van de straat tot achter aan s-heren bansloot, alles volgens de oude waarbrieven, daarvan de jongste is van , voor 600 gld in gereed geld 133v Johan Willemsz. de Wijs oud burgemeester en koopman wonende binnen dezer stede

19 19 verkoopt Dirck Gemberch koopman wonende Rotterdam voor rekening van enige kooplieden in Engeland zekere opgetimmerde koopvaardijboot liggende te Rotterdam, voor 1725 gld in gereed geld Dirckgen Lambrechtsdr. weduwe Maerten Gerritsz. verkoopt Joost Willemsz. zeevarende man en vermits diens absentie aan zijn vrouw die de gifte is ontvangende van een huis en erf gelegen aan de oostzijde van de vaart in het Broersvelt, belend N Maerten van Pelt en Z Dominicus Thielmansz., strekkende voor van de straat tot achter aan s-heren bansloot, voor 70 gld in gereed geld Johan Veen secretaris dezer stede als door de heren van de wet aangesteld als curator over de geabandonneerde boedel en goederen van Pietertgen Tobiasdr. zalr weduwe van Dirck Jacobsz. (mz Jacob Dircxsz) Gommersbach verkoopt in het openbaar Margarita van Bleijswijck weduwe Hendrick van der Heijm en vermits haar absentie aan Jan Claesz. Core die de gifte is ontvangende van het huis van Pietertgen Tobiasdr. gelegen aan de Korte Achterweg binnen dezer stede, belend O Maerten Isaacksz. en W Cornelia Muijs, strekkende voor van de straat tot achter aan s-heren bansloot, belast met 3 st 12 p per jr tbv onbekend, voor 57 gld boven de belasting in gereed geld ontvangen, te leveren bij willig decreet Adriaen Hodenpijl oud kapitein van de burgerij dezer stede wonende Amsterdam voor 2/3e en Johan Hodenpijl oud burgemeester en raad ter admiraliteit van deze stad in collegie te Rotterdam voor 1/3e verkopen Jean Hodenpijl regerend schepen en brouwer in de brouwerij van de Witte Leeuw dezer stede zekere brouwerij met de ketels daarbij behorende genaamd de Witte Leeuw met de erve van dien mitsgaders het woonhuis daarin bij en aanstaande, item een kuiphuis en moutvloer alles gelegen aan de Dam bij de sluis binnen dezer stede, belend de brouwerij en woonhuis geheel O dezer stedes steeg of doorgang en W de voorsz. sluis of kolck en het kuiphuis en moutvloer belend O de Holsteeg en W de voorsz. steeg en brouwerij, strekkende voor van de Kolkstraat tot achter aan het erf van Cornelia Muijs weduwe alles volgens de oude brieven daarvan zijnde de ene van en de andere van , belast met 3 brieven elk van 2666 gld 6 st 8 p tezamen 8000 gld lopende op rente tegen 5% per jr dewelke de weduwe van Rutgerus van der Heijm of nu desselfs kinderen tot de ene rentebrief daarop sprekende hebben, item Pieter Beijs oud burgemeester de andere brief en Johan van der Burch raad en vroedschap mede de andere brief alles gehypothekeerd op de voorsz. brouwerij, voor 4000 gld boven de belasting. Kanttekening Johan Hodenpijl raad, schepen en brouwer heeft vertoond de originele brief van Pieter Beijs, welke afgelost is Dezelfden verkopen gemelde Jean Hodenpijl ieder hun portie zoals op de brouwerij hiervoor vermeld van zekere azijnplaats met huis en erf genaamd de Teerstooff gelegen op de Schie bij de Kolk van de Sluis binnen dezer stede en belend volgens de oude brieven, onbelast, voor 600 gld in gereed geld 137v Gerbrant Wijckerhelt oud burgemeester als last hebbende van Jacob van Houten zijnde van hier vertrokken met zijn familie naar Oost-Indie, de procuratie gegeven voor nts Hendrick Venckel te Amsterdam op , verkoopt Katharina Doene zijnde de behuwdmoeder van de heer van Houten en vermits haar indispositie aan Cornelis Leendertsz. de Jongh koopman in deze de gifte ontvangende van een tuin met tuinhuisje daarop staande in de Vergrotinge op de Nieuwe Erven binnen dezer stede, belend Z Johan van der Meijde raad en vroedschap en secretaris en N Claes Cornelisz., strekkende voor van sheren pad tot achter aan de Haven, voor 800 gld door van Houten voor zijn vertrek in gereed geld Aert Pietersz. Mol verkoopt Lijsbeth Stoffelsdr. weduwe een huis en erf gelegen op de Verbrande Erven binnen dezer stede, belend O de weduwe van Danckert Dircksz. en W Claes Danckertsz., strekkende voor van de straat tot achter aan s-heren bansloot, alles volgens de oude waarbrief van , voor 10 gld in gereed geld Pieter Sparenburch verkoopt Joris van der Sprongh een huis en erf gelegen aan de Boterstraat aan de Markt binnen dezer stede, belend O s-heren steeg en W voor Willem Poort en achter Joris Ouwater, strekkende voor van de straat tot achter aan de Schie, alles volgens de oude waarbrief van , voor 1000 gld, te betalen met 400 gld gereed en 600 gld met hypotheek op het gekochte huis zonder rente te betalen tot mei 1679 en dan in een keer af te lossen, waarbij alsdan een rente van 4% zal worden gekort Cornelia Muijs weduwe verkoopt Tijs Penningh zeevarende man een huis en erf gelegen aan de Korte Achterweg binnen dezer stede, belend O de weduwe van Hendrick van der Heijm en W Coen Jacobsz., strekkende voor van de straat tot achter aan het erf van de voorsz. Coenraet, alles volgens de oude waarbrief van (mz ), belast met 9 st per jr tbv de Kerk dezer stede, voor 450 gld te betalen 200 gld gereed en 250 gld op hypotheek van het gekochte tegen 5% per jr. Kantekening Maertge Tijsdr. Penning vertoont de originele rentebrief welke afgelost is.

20 Dieuwertgen Michielsdr. weduwe van Maerten Claesz. van Reewijck verkoopt Claes Maertensz. van Reewijck haar zoon een huis en erf gelegen op de Schie genaamd de Drie Turve, belend O en W s-heren stegen, strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van Adriaen van den Elaert, voor 400 gld waarvan 50 gld gereed en 350 gld op hypotheek op het huis met jaarlijkse aflossingen van 50 gld Annetgen Jacobsdr. gehuwd met Jacob Dircksz. zeevarende man als mondelinge lastheber van haar man verkoopt Lijsbeth Dircksdr. gehuwd met Jan Jansz. als houdende haar eigen goederen aan haar een huis en erf met een vrije gang daar bezijden gelegen aan de westzijde van de vaart in het Broersvelt, belend N Pieter Rochusz. en Z Marinus Vriesz., strekkende voor van de straat tot achter aan s-heren bansloot, alles volgens de oude waarbrieven de ene van en de andere van , voor 55 gld in gereed geld 142v Jan Pietersz. Stout wonende Delft verkoopt Isaack Thierion wonende Gouda een huis en erf gelegen aan de Markt beneden de Cruijsstraat binnen dezer stede, belend O de weduwe van Cornelis Nieupoort en W de kinderen en erfgenamen van Aert Weijmans, strekkende voor van de straat tot achter aan de Schie, alles volgens de oude waarbrieven, daarvan de jongste is van , verhuurd aan Jacob Sparenburgh tegen 58 gld per jr en zolang het verhuurd is, belast met een rentebrief van 250 gld die de erfgenamen van Weijmans daarop sprekende hebben, voor 550 gld boven de belasting in gereed geld 143v Barnard Snouck koopman wonende Delft gehuwd met Maria van Cleeff zijnde bij deling en scheiding jegens de verdere kinderen en erfgenamen van Abraham van Cleeff en Jacomina du Bois beiden zalr te beurt gevallen het navolgende huis verkoopt Pieter van der Plaets regerend schepen een huis en erf met een tuin daarachter gelegen in de Luis binnen dezer stede, belend Z s-heren bansloot en N Joris Post en de koper, strekkende voor van de straat tot achter aan de tuin van Hendrick Prinse, verhuurd aan Jan Hodenpijl, met levenslang recht van gebruik en bewoning van het huis door personen die niet genoemd worden, voor 150 gld in gereed geld 44v Johan Veen secretaris als bij de heren van de wet dezer stede curator van de desolate boedel en goederen van Jan Gillisz. de Vos touwslager en fugitive verkoopt in het openbaar aan Aert Pietersz. Mol een huis en erf gelegen omtrent de Kethelpoort binnen dezer stede, belend O Maertge Jorisdr. en W Harmen Willemsz., strekkende voor van de straat tot achter aan s-heren bansloot, alles volgens de oude waarbrieven, daarvan de jongste is van , voor 75 gld in gereed geld 145v De voorsz. Veen h.a.g. verkoopt Jan Gabrielsz. zeker baanhuis met gereedschap gelegen aan de Noordvest dezer stede op de grond van de stad tegen een erfpacht van 4 gld per jr, voor 63 gld in gereed geld Anna Coij bejaarde ongehuwde dochter wonende binnen dezer stede verkoopt Dr Adriaen van der Dussen regerend burgemeester een losrentebrief van 60 gld per jr te lossen de penning 25 ten laste van het gemeneland van Holland en West-Friesland ten comptoire Rotterdam ten behoeve van Van der Dussen, voor 1100 gld in gereed geld 146v Melchior Couwenhoven borg voor Cornelis van der Linde wonende Vlaardingen tegenwoordig ontvanger van het lastgeld van de honing en de vis en dat voor de getrouwigheid van de ontvangen gelden van het lastgeld totdat dezelve penningen ten volle zullen zijn betaald in handen van Dr Adam van der Heijm penningmeester dezer stede Erckge Jansdr. Verdam weduwe van Melchior Moons wonende binnen dezer stede schuldig aan Pieter Beijs en Maerten Couwenhoven tezamen voogden over Cornelia Moons minderjarige dochter van za Jacomijna van Hendrecht 325 gld wegens geleend geld. Waarborg een huis en erf gelegen over de Haven binnen dezer stede genaamd het Wapen van Hollant, belend N capitein Jacob van Boshuijsen en Z de Molenstraat, strekkende voor van de straat tot achter aan zeker huisje van de voorsz. Couwenhoven. Borg Maarten Couwenhoven notaris alhier voor Erckje van Dam. Kanttekening Theuinis Claesz. van Schie vertoont de originele rentebrief die afgelost is Jan Cornelisz. Blanckert marktschipper van deze stede op Delft gehuwd met Leuntgen Cornelisdr. die erfgename is van moederszijde van Cornelis Crijnenz..voor hem zelve en hem sterk makende voor de verdere erfgenamen van de voorsz. vrunden van vaderszijde van de gemelde Cornelis Crijnenz. verkoopt aan de executeurs van het testament van Jannetgen Jacobsdr. weduwe Crijn Cornelisz. daarvan in deze de gift is ontvangende Mathijs Wolf een van de executeurs en dat tbv de boedel van Jannetgen Jacobsdr. de helft van een huis en erf met een gemene gang daar bezijden daar door dit huis en het huis van de voorsz. executeur staande op de Dam een vrije uit- en ingang hebben en daarvan

OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN SCHIEDAM NO. 347.

OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN SCHIEDAM NO. 347. OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN SCHIEDAM NO. 347. NADERE TOEGANG 89 1. 02-04-1667. Sebastiaen Pesser van Velsen raad en vroedschap mitsgaders regent van de Magistraat armen kamer als hiertoe door zijn confraters

Nadere informatie

OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN SCHIEDAM

OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN SCHIEDAM OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN SCHIEDAM NO 345. NADERE TOEGANG 87 1. 06-07-1659. Christiaen Pijnaecker raad dezer stad verkoopt Johan Hodenpijl mede raad alhier een huis en erf gelegen op de Dam, belend O

Nadere informatie

OUD RECHTERLIJK ARCHIEF SCHIEDAM INVENTARISNUMMER 351 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC. 12-05 - 1683 t/m 21-07 -1688

OUD RECHTERLIJK ARCHIEF SCHIEDAM INVENTARISNUMMER 351 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC. 12-05 - 1683 t/m 21-07 -1688 OUD RECHTERLIJK ARCHIEF SCHIEDAM INVENTARISNUMMER 351 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC. 12-05 - 1683 t/m 21-07 -1688 2 6 4 FOLIO S BEWERKING DOOR HENK VAN DER WAAG TE SPIJKENISSE 1

Nadere informatie

OUD RECHTELIJK ARCHIEF SCHIEDAM INVENTARISNUMMER 353 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC. 08-05 - 1694 T/M 30-03 - 1698

OUD RECHTELIJK ARCHIEF SCHIEDAM INVENTARISNUMMER 353 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC. 08-05 - 1694 T/M 30-03 - 1698 OUD RECHTELIJK ARCHIEF SCHIEDAM INVENTARISNUMMER 353 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC. 08-05 - 1694 T/M 30-03 - 1698 1 9 5 FOLIO`S BEWERKING DOOR HENK VAN DER WAAG SPIJKENISSE 1 2

Nadere informatie

O U D R E C H T E R L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R 340 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC.

O U D R E C H T E R L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R 340 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC. O U D R E C H T E R L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R 340 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC. 04-08-1635 t/m 30-12-1639 353 FOLIO S BEWERKING DOOR

Nadere informatie

OUD RECHTELIJK ARCHIEF SCHIEDAM INVENTARISNUMMER 354 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC. 12-04 - 1698 t/m 28-09 - 1701

OUD RECHTELIJK ARCHIEF SCHIEDAM INVENTARISNUMMER 354 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC. 12-04 - 1698 t/m 28-09 - 1701 OUD RECHTELIJK ARCHIEF SCHIEDAM INVENTARISNUMMER 354 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC. 12-04 - 1698 t/m 28-09 - 1701 2 1 0 FOLIO S BEWERKING DOOR HENK VAN DER WAAG TE SPIJKENISSE 1

Nadere informatie

OUD RECHTELIJK ARCHIEF SCHIEDAM. INVENTARISNUMMER 386 (ged.) MINUUT GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC.

OUD RECHTELIJK ARCHIEF SCHIEDAM. INVENTARISNUMMER 386 (ged.) MINUUT GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC. OUD RECHTELIJK ARCHIEF SCHIEDAM INVENTARISNUMMER 386 (ged.) MINUUT GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC. 02-05 - 1705 t/m 02-01 - 1708 1 0 5 FOLIO S BEWERKING DOOR HENK VAN DER WAAG TE

Nadere informatie

OUD RECHTERLIJK ARCHIEF SCHIEDAM INVENTARISNUMMER 341 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC. 13-01 - 1640 t/m 22-12- 1643

OUD RECHTERLIJK ARCHIEF SCHIEDAM INVENTARISNUMMER 341 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC. 13-01 - 1640 t/m 22-12- 1643 OUD RECHTERLIJK ARCHIEF SCHIEDAM INVENTARISNUMMER 341 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC 13-01 - 1640 t/m 22-12- 1643 3 8 2 FOLIO`S BEWERKING DOOR HENK VAN DER WAAG TE SPIJKENISSE 1

Nadere informatie

O U D A D M I N I S T R A T I E F A R C H I E F S C H I E D A M W E E S K A M E R INVENTARISNUMMER 1 6 3 2 6 JANUARI 1625 T / M 7 JANUARI 1650

O U D A D M I N I S T R A T I E F A R C H I E F S C H I E D A M W E E S K A M E R INVENTARISNUMMER 1 6 3 2 6 JANUARI 1625 T / M 7 JANUARI 1650 O U D A D M I N I S T R A T I E F A R C H I E F S C H I E D A M W E E S K A M E R INVENTARISNUMMER 1 6 3 2 6 JANUARI 1625 T / M 7 JANUARI 1650 B E W E R K I N G D O O R H. J. V A N D E R W A A G S P I

Nadere informatie

O U D A D M I N I S T R A T I E F A R C H I E F S C H I E D A M W E E S K A M E R INVENTARISNUMMER 1 6 3 1 1 JUNI 1593 T / M 23 DECEMBER 1624

O U D A D M I N I S T R A T I E F A R C H I E F S C H I E D A M W E E S K A M E R INVENTARISNUMMER 1 6 3 1 1 JUNI 1593 T / M 23 DECEMBER 1624 O U D A D M I N I S T R A T I E F A R C H I E F S C H I E D A M W E E S K A M E R INVENTARISNUMMER 1 6 3 1 1 JUNI 1593 T / M 23 DECEMBER 1624 B E W E R K I N G D O O R H. J. V A N D E R W A A G S P I J

Nadere informatie

30-09-1624 31-12-1646

30-09-1624 31-12-1646 W E E S K A M E R INVENTARISNUMMER 1 6 1 9 30-09-1624 31-12-1646 B E W E R K I N G D O O R H. J. V A N D E R W A A G S P I J K E N I S S E 2004 1 2 De bewerker heeft getracht zoveel mogelijk een zelfde

Nadere informatie

OUD RECHTELIJK ARCHIEF SCHIEDAM INVENTARISNUMMER 336 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC. 10-05- 1618 t/m 27-10 - 1621 2 8 3 FOLIO S

OUD RECHTELIJK ARCHIEF SCHIEDAM INVENTARISNUMMER 336 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC. 10-05- 1618 t/m 27-10 - 1621 2 8 3 FOLIO S OUD RECHTELIJK ARCHIEF SCHIEDAM INVENTARISNUMMER 336 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC 10-05- 1618 t/m 27-10 - 1621 2 8 3 FOLIO S BEWERKING DOOR HENK VAN DER WAAG TE SPIJKENISSE 1 1.

Nadere informatie

OUD RECHTELIJK ARCHIEF SCHIEDAM INVENTARISNUMMER 335 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC. 30-01 - 1615 t/m 06-05 - 1618 416 FOLIO S

OUD RECHTELIJK ARCHIEF SCHIEDAM INVENTARISNUMMER 335 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC. 30-01 - 1615 t/m 06-05 - 1618 416 FOLIO S OUD RECHTELIJK ARCHIEF SCHIEDAM INVENTARISNUMMER 335 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC. 30-01 - 1615 t/m 06-05 - 1618 416 FOLIO S BEWERKING DOOR HENK VAN DER WAAG TE SPIJKENISSE 1 30-01-1615.

Nadere informatie

OUD RECHTELIJK ARCHIEF SCHIEDAM INVENTARISNUMMER 361 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC. 04-05 - 1729 t/m 25-04 1733 3 3 2 FOLIO S

OUD RECHTELIJK ARCHIEF SCHIEDAM INVENTARISNUMMER 361 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC. 04-05 - 1729 t/m 25-04 1733 3 3 2 FOLIO S OUD RECHTELIJK ARCHIEF SCHIEDAM INVENTARISNUMMER 361 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC. 04-05 - 1729 t/m 25-04 1733 3 3 2 FOLIO S BEWERKING DOOR HENK VAN DER WAAG TE SPIJKENISSE 1 1.

Nadere informatie

O U D A D M I N I S T R A T I E F A R C H I E F S C H I E D A M W E E S K A M E R I N V E N T A R I S N U M M E R 1 6 1 5

O U D A D M I N I S T R A T I E F A R C H I E F S C H I E D A M W E E S K A M E R I N V E N T A R I S N U M M E R 1 6 1 5 O U D A D M I N I S T R A T I E F A R C H I E F S C H I E D A M W E E S K A M E R I N V E N T A R I S N U M M E R 1 6 1 5 1 5 0 8 1 6 2 7 t / m 2 8 1 2-1 6 4 5 B E W E R K I N G D O O R A N T H O N I U

Nadere informatie

R E C H T E L I J K A R C H I E F K E T H E L E N S P A L A N D I N V E N T A R I S N U M M E R 9 3

R E C H T E L I J K A R C H I E F K E T H E L E N S P A L A N D I N V E N T A R I S N U M M E R 9 3 R E C H T E L I J K A R C H I E F K E T H E L E N S P A L A N D I N V E N T A R I S N U M M E R 9 3 P R O T O C O L L E N V A N V O O R S C H O U T E N S C H E P E N E N V E R L E D E N A K T E N V A N

Nadere informatie

R E C H T E L I J K A R C H I E F K E T H E L E N S P A L A N D I N V E N T A R I S N U M M E R 9 2

R E C H T E L I J K A R C H I E F K E T H E L E N S P A L A N D I N V E N T A R I S N U M M E R 9 2 R E C H T E L I J K A R C H I E F K E T H E L E N S P A L A N D I N V E N T A R I S N U M M E R 9 2 P R O T H O C O L L E N V O O R S C H O U T E N S C H E P E N E N V E R L E D E N A K T E N V A N T R

Nadere informatie

O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R 6 0 2 R E G I S T E R V A N A K T E N V A N

O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R 6 0 2 R E G I S T E R V A N A K T E N V A N O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R 6 0 2 R E G I S T E R V A N A K T E N V A N M A C H T I G I N G E N P R O T E S T A T I E N 1 1-0 6-1 6 1 1 t / m

Nadere informatie

G E R E C H T E N V A N S C H I E D A M R E G I S T E R V A N O V E R L E D E N E N I N V E N T A R I S N U M M E R 6 3 3

G E R E C H T E N V A N S C H I E D A M R E G I S T E R V A N O V E R L E D E N E N I N V E N T A R I S N U M M E R 6 3 3 G E R E C H T E N V A N S C H I E D A M R E G I S T E R V A N O V E R L E D E N E N I N V E N T A R I S N U M M E R 6 3 3 1 7 8 D U B B E L E F O L I O S 0 2 0 1 1 6 7 2 t / m 3 1 0 8 1 6 9 4 B E W E R

Nadere informatie

NT00067_42. Nadere Toegang op inv.nr 42. uit het archief van het. Stadsgerecht Wijk bij Duurstede, 1546-1811, (67) H.J. Postema

NT00067_42. Nadere Toegang op inv.nr 42. uit het archief van het. Stadsgerecht Wijk bij Duurstede, 1546-1811, (67) H.J. Postema NT00067_42 Nadere Toegang op inv.nr 42 uit het archief van het Stadsgerecht Wijk bij Duurstede, 1546-1811, (67) H.J. Postema Januari 2015 Inleiding In dit document zijn regesten opgenomen van de oudste

Nadere informatie

O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R 6 0 3 R E G I S T E R V A N A K T E N V A N

O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R 6 0 3 R E G I S T E R V A N A K T E N V A N O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R 6 0 3 R E G I S T E R V A N A K T E N V A N M A C H T I G I N G E N P R O T E S T A T I E N 2 6-01 - 1 6 2 4 t /

Nadere informatie

R E C H T E L I J K A R C H I E F V A N A M B A C H T K E T H E L E N S P A L A N D I N V E N T A R I S N U M M E R 8 8

R E C H T E L I J K A R C H I E F V A N A M B A C H T K E T H E L E N S P A L A N D I N V E N T A R I S N U M M E R 8 8 R E C H T E L I J K A R C H I E F V A N A M B A C H T K E T H E L E N S P A L A N D I N V E N T A R I S N U M M E R 8 8 B I J L A G E N B I J D E D I N G B O E K E N 1 2-0 2-1 6 4 9 t / m 0 7-0 7-1 7 2

Nadere informatie

Vb - 1. (1) AELTGEN ARIJENS OLIJSLAGER, dr. van Arijen Pietersz Olijslager, [overl. voor 31.3.1639]

Vb - 1. (1) AELTGEN ARIJENS OLIJSLAGER, dr. van Arijen Pietersz Olijslager, [overl. voor 31.3.1639] Vb - 1 JAN WILLEMSZ VAN OVERRIJT/VAN RIJT, geb. ca. 1595, zn. van Willem Vranckenz van Rijt en Claesgen Gerritsdr (zie IVa), bouwman bij de Kapel onder Zouteveen, schepen te Zouteveen, begr. Vlaardingen

Nadere informatie

O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R 6 0 5 R E G I S T E R V A N A K T E N V A N

O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R 6 0 5 R E G I S T E R V A N A K T E N V A N O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R 6 0 5 R E G I S T E R V A N A K T E N V A N M A C H T I G I N G E N P R O T E S T A T I E N 1 4 0 9 1 5 9 4 t / m

Nadere informatie

O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R 6 0 4 R E G I S T E R V A N A K T E N

O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R 6 0 4 R E G I S T E R V A N A K T E N O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R 6 0 4 R E G I S T E R V A N A K T E N M A C H T I G I N G E N P R O T E S T A T I E N 0 6-0 9-1 6 5 5 t / m 0 3-0

Nadere informatie

WILLEM CORNELISZ VAN RIJT, zn. van Cornelis Vranckenz van Rijt en Trijntje Claesdr (zie IVb), begr. Naaldwijk 24.7.1636 (oud graf f 4) 1

WILLEM CORNELISZ VAN RIJT, zn. van Cornelis Vranckenz van Rijt en Trijntje Claesdr (zie IVb), begr. Naaldwijk 24.7.1636 (oud graf f 4) 1 Vf - 1 WILLEM CORNELISZ VAN RIJT, zn. van Cornelis Vranckenz van Rijt en Trijntje Claesdr (zie IVb), begr. Naaldwijk 24.7.1636 (oud graf f 4) 1 tr. ca. 25.1.1635 2 TRIJNTJE REIJERSDR VAN ADRICHEM de jonge,

Nadere informatie

Nadere Toegang op inv.nr 44

Nadere Toegang op inv.nr 44 NT00067_44 Nadere Toegang op inv.nr 44 uit het archief van het Stadsgerecht Wijk bij Duurstede, 1546-1811, (67) H.J. Postema Juli 2015 Inleiding Dit document bevat regesten op de transportakten en akten

Nadere informatie

O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R 6 0 8 R E G I S T E R V A N A K T E N V A N

O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R 6 0 8 R E G I S T E R V A N A K T E N V A N O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R 6 0 8 R E G I S T E R V A N A K T E N V A N B U I T E N M A C H T I N G E N P R O T E S T A T I E N 1 2 0 1 1 6 3

Nadere informatie

VIIc - 2. o.tr./tr. Berkel (Gerecht) 1/18.5.1739 (impost man f 15), scheiding van tafel en bed Berkel (Gerecht) 13.5.1761

VIIc - 2. o.tr./tr. Berkel (Gerecht) 1/18.5.1739 (impost man f 15), scheiding van tafel en bed Berkel (Gerecht) 13.5.1761 VIIc - 1 Na het overlijden van Annetje Arensdr Ham op 2.6.1762 te Berkel en Rodenrijs zijn Arij en Willem van Rijt en Geertje Cornelisdr Brederode, dochter van Marijtje van Rijt, als nakomelingen van Catharina

Nadere informatie

VIIj - 1. Op 29.5.1752 geeft Sr. Cornelis Bartholomeus van Buijtene mr. timmerman te Delft gift aan Aalbregt van Rijt en Cornelis Jansz Koot van

VIIj - 1. Op 29.5.1752 geeft Sr. Cornelis Bartholomeus van Buijtene mr. timmerman te Delft gift aan Aalbregt van Rijt en Cornelis Jansz Koot van VIIj - 1 Op 29.4.1729 koopt Aalbregt van Rijt - 1 morgen 422 roeden land in de Noord-Kethelpolder, grenzend aan oost de Poldervaart zuid Frank van der Burg west de Delfweg noord de kinderen en erfgenamen

Nadere informatie

Stadsgerecht Rhenen, 1461-1812 (66)

Stadsgerecht Rhenen, 1461-1812 (66) NT00066_171 Nadere Toegang op inv. nr 171 uit het archief van het Stadsgerecht Rhenen, 1461-1812 (66) H.J. Postema Oktober 2013 Inleiding Het gerechtsarchief van Rhenen bevat een groot aantal inventarisnummers

Nadere informatie

Genealogie van de familie Van der Jagt

Genealogie van de familie Van der Jagt Genealogie van de familie Van der Jagt I Ploen LEENDERTSZOON is geboren in 1545 in Barendrecht, Zuid-Holland, Nederland. Ploen is overleden vóór 13-03-1620 in Barendrecht, Zuid- Holland, Nederland, ten

Nadere informatie

Oudarchieven voor 1811 Groot Ammers

Oudarchieven voor 1811 Groot Ammers Oudarchieven voor 1811 Groot Ammers Vroeger werd Groot Ammers veelal aangeduid met de kernen waaruit dit was opgebouwd, namelijk Ammers Graveland, Ammers Achterland en Peulwijk Bevat samenvattingen uit

Nadere informatie

ARIJEN JOOSTENZ VAN RIJT, jm van Kethel, zn. van Joost Vrankenz van Rijt en Machtelt Jansdr (zie IVc), bouwman te Zouteveen, begr. Kethel 27.9.

ARIJEN JOOSTENZ VAN RIJT, jm van Kethel, zn. van Joost Vrankenz van Rijt en Machtelt Jansdr (zie IVc), bouwman te Zouteveen, begr. Kethel 27.9. Vh - 1 ARIJEN JOOSTENZ VAN RIJT, jm van Kethel, zn. van Joost Vrankenz van Rijt en Machtelt Jansdr (zie IVc), bouwman te Zouteveen, begr. Kethel 27.9.1661 o.tr. Schiedam (Gerecht) 19.7.1634 MAERTJE CLAESDR

Nadere informatie

ROTTERDAMSE NACHTEGALEN door H.K. Nagtegaal

ROTTERDAMSE NACHTEGALEN door H.K. Nagtegaal ROTTERDAMSE NACHTEGALEN door H.K. Nagtegaal Dit artikel is gepubliceerd in Ons Voorgeslacht 2006 Inleiding De Rotterdamse familie Nachtegaal is één van de ruim dertig geslachten Nachtegael, die in de 17

Nadere informatie

ik bleek een van Schie domme Claes liet Schie schieten ik werd een van Dam haiku jvd DRAMA S DELFTSE VAN SCHIE S

ik bleek een van Schie domme Claes liet Schie schieten ik werd een van Dam haiku jvd DRAMA S DELFTSE VAN SCHIE S ik bleek een van Schie domme Claes liet Schie schieten ik werd een van Dam haiku jvd DRAMA S DELFTSE VAN SCHIE S ONTWARD DOOR JAN VAN DAM 2010 Wapen van de Delftse van Schie s en de Delftse van Dam men.

Nadere informatie

NT00064_152. Nadere Toegang op inv. nr 152. uit het archief van de. Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) H.J. Postema

NT00064_152. Nadere Toegang op inv. nr 152. uit het archief van de. Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) H.J. Postema NT00064_152 Nadere Toegang op inv. nr 152 uit het archief van de Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) H.J. Postema Juni 2013 Inleiding In dit document zijn regesten van het volgende inventarisnummer betreffende

Nadere informatie

Met Maria Catharina Petronella Vroegh naar Lisse, Seghwaert en Voorborch

Met Maria Catharina Petronella Vroegh naar Lisse, Seghwaert en Voorborch een genealogieonline publicatie Met Maria Catharina Petronella Vroegh naar Lisse, Seghwaert en Voorborch door 30 november 2014 Met Maria Catharina Petronella Vroegh naar Lisse, Seghwaert en Voorborch Generatie

Nadere informatie

Nadere Toegang op inv. nr 388

Nadere Toegang op inv. nr 388 NT00066_388 Nadere Toegang op inv. nr 388 uit het archief van het Stadsgerecht Rhenen, 1461-1812 (66) H.J. Postema Juni 2015 Inleiding Dit document bevat regesten op een katern met akten van transport,

Nadere informatie

VIk - 1. (1) MARIA CORNELIS BOER(TGE), jd van Berkel, dr. van Cornelis Arents Boer en Maertge Huibregts, 2 overl. Berkel 8.5.1663 (begraven Zuidkerk)

VIk - 1. (1) MARIA CORNELIS BOER(TGE), jd van Berkel, dr. van Cornelis Arents Boer en Maertge Huibregts, 2 overl. Berkel 8.5.1663 (begraven Zuidkerk) VIk - 1 CLAES/NICOLAES CORNELISZ VAN RIJT, zn. van Cornelis Cornelisz van Rijt en Neeltgen Jorisdr Witsenburch (zie Ve), geb. 2.5.1640, eerst bouwman in Berkel, poorter van Amersfoort 8.2.1669, brouwer

Nadere informatie

Notariële Akten na Overlijden Klaas Breedijk (172 )

Notariële Akten na Overlijden Klaas Breedijk (172 ) Notariële Akten na Overlijden Klaas Breedijk (172 ) (Tussen haakjes de RIN nummers in de stamboom www.breedijk.net. ) Klaas Breedijk: ik heb opgezocht wat ik op internet allemaal gevonden heb over zijn

Nadere informatie

ZEVENHUIZEN Index op de transportakten en schuldbrieven 1603-1636 (hiaten)

ZEVENHUIZEN Index op de transportakten en schuldbrieven 1603-1636 (hiaten) ZEVENHUIZEN Index op de transportakten en schuldbrieven 1603-1636 (hiaten) Bron: RA Zevenhuizen inv.nrs. 45, 46 en 53 Samengesteld door: J. Heemskerk (1995). inv.nr. naam bladzijde + datering 45 Aergi(n)s,

Nadere informatie

NOTARIEEL ARCHIEF ZUIDERWOUDE

NOTARIEEL ARCHIEF ZUIDERWOUDE NOTARIEEL ARCHIEF ZUIDERWOUDE NA 467 Sijbrand Roos Aan het begin van dit deel is een register. De eerste 15 akten zijn verloren gegaan en worden hieronder vermeld zoals ze in het register staan. (1) Testament

Nadere informatie

Index op het archief van notaris Dirck Uitdewaert residerende te Berkel en Rodenrijs (1670-1727) J. Heemskerk

Index op het archief van notaris Dirck Uitdewaert residerende te Berkel en Rodenrijs (1670-1727) J. Heemskerk 1250 index 2 Index op het archief van notaris Dirck Uitdewaert residerende te Berkel en Rodenrijs (1670-1727) J. Heemskerk 's-gravenhage, 4 april 2003 -2- INHOUD Lijst van afkortingen... 3 Index op achternamen...

Nadere informatie

O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R 5 7 4 C E R T I F I C A T I E B O E K

O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R 5 7 4 C E R T I F I C A T I E B O E K O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R 5 7 4 C E R T I F I C A T I E B O E K B E V A T V E R K L A R I N G E N A F G E L E G D O F G E R E C O L L E E R

Nadere informatie

Nadere Toegang op inv. nr 387

Nadere Toegang op inv. nr 387 NT00066_387 Nadere Toegang op inv. nr 387 uit het archief van het Stadsgerecht Rhenen, 1461-1812 (66) H.J. Postema Juli 2015 Inleiding Dit document bevat regesten op een katern met akten van transport,

Nadere informatie

E E R S T E D U B B E L E 1 0 0 0 P E N N I N G A N N O 1 6 2 2 R E K E N I N G V A N D E O N T V A N G E R D O E N J O R I S Z.

E E R S T E D U B B E L E 1 0 0 0 P E N N I N G A N N O 1 6 2 2 R E K E N I N G V A N D E O N T V A N G E R D O E N J O R I S Z. E E R S T E D U B B E L E 1 0 0 0 P E N N I N G A N N O 1 6 2 2 R E K E N I N G V A N D E O N T V A N G E R D O E N J O R I S Z. B E I J S S E N O U D A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S

Nadere informatie

Bij twijfel of interesse in de originele schrijfwijze is het raadzaam het origineel te raadplegen.

Bij twijfel of interesse in de originele schrijfwijze is het raadzaam het origineel te raadplegen. Kethel NH inv. 23 (Dopen 1623-1714) Inleiding In inv. nr. 23 van het archief van de Hervormde Kerk van Kethel bevindt zich het oudste doop- en trouwboek van Kethel. De huwelijken uit dit boek zijn eerder

Nadere informatie

Begraven 1684-1705 (uit de Jaarrekeningen Kerk)

Begraven 1684-1705 (uit de Jaarrekeningen Kerk) Archief Hervormde Gemeente Oud-Beijerland (AHGO). inv. nr. 187-D081. Begraven 1684-1705 (uit de Jaarrekeningen Kerk) Opmerking vooraf Deze Jaarrekeningen Kerk bevinden zich in het archief van de Hervormde

Nadere informatie

STREEKARCHIEF WATERLAND OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN ILPENDAM

STREEKARCHIEF WATERLAND OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN ILPENDAM STREEKARCHIEF WATERLAND OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN ILPENDAM (Inventaris no: 3647) Wim Wijsman, Purmerend, oktober 1998 23-06-1731 VERKOOP VAN EEN HUIS EN ERF EN LAND IN DEN ILP FOLIO 1-R Verkoper: Willem

Nadere informatie

Mevrouw E.M. Stolwijk-Okhuyzen

Mevrouw E.M. Stolwijk-Okhuyzen enkele, meest belangrijke, activiteiten van de vereniging. Opsomming van die gegevens bewijzen in meer en mindere mate de levenskracht van onze vereniging, die aan het einde van 1992 haar "koperen" bestaan

Nadere informatie

Rotterdamse lood- en tinnegieters uit de 17 de eeuw Enkele archivalische gegevens

Rotterdamse lood- en tinnegieters uit de 17 de eeuw Enkele archivalische gegevens Rotterdamse lood- en tinnegieters uit de 17 de eeuw Enkele archivalische gegevens Jan van ostveen Jan van ostveen Specialistisch Archeologisch nderzoek http://kleipijp.home.xs4all.nl/ Colofon Auteur: Foto

Nadere informatie

Nadere Toegang op inv. nr 389

Nadere Toegang op inv. nr 389 NT00066_389 Nadere Toegang op inv. nr 389 uit het archief van het Stadsgerecht Rhenen, 1461-1812 (66) H.J. Postema Juni 2015 Inleiding Dit document bevat regesten op een katern met akten van transport,

Nadere informatie

G E R E C H T E N S C H I E D A M R E G I S T E R V A N O V E R L E D E N E N I N V E N T A R I S N U M M E R 6 3 2 1 6 5 D U B B E L E F O L I O S

G E R E C H T E N S C H I E D A M R E G I S T E R V A N O V E R L E D E N E N I N V E N T A R I S N U M M E R 6 3 2 1 6 5 D U B B E L E F O L I O S G E R E C H T E N S C H I E D A M R E G I S T E R V A N O V E R L E D E N E N I N V E N T A R I S N U M M E R 6 3 2 1 6 5 D U B B E L E F O L I O S 0 8 0 1 1 6 4 7 t / m 3 1 1 2 1 6 7 1 B E W E R K I N

Nadere informatie

Nadere Toegang op inv. nr 390

Nadere Toegang op inv. nr 390 NT00066_390 Nadere Toegang op inv. nr 390 uit het archief van het Stadsgerecht Rhenen, 1461-1812 (66) H.J. Postema Juni 2015 Inleiding Dit document bevat regesten op een katern met akten van transport,

Nadere informatie

Hartelsedijk kadastraal E17 en E18 huis nr. 151

Hartelsedijk kadastraal E17 en E18 huis nr. 151 Hartelsedijk kadastraal E17 en E18 huis nr. 151 1700 1820 1957 Volgens het kadaster in 1822: Kad. 17 boomgaard, groot 12 roe, 10 el. Kad. 18 huis, groot 30 el. Eigenaar Jacob (Arnoutsz) Hogenboom, arbeider,

Nadere informatie

Klapper Edam DTB 37-38a - 39a - 40: Trouwen voor het Gerecht, 1581-1811

Klapper Edam DTB 37-38a - 39a - 40: Trouwen voor het Gerecht, 1581-1811 DTB 37-3 19-02-1581 Jan Jacobsen Moij Neel Pietersdochter DTB 37-3 19-02-1581 Marten Pietersen Aeff Jansdochter DTB 37-3 19-02-1581 Jan Janszen van Kempen Lijsbet Jans anders Moeijcke Lijs DTB 37-3 21-02-1581

Nadere informatie

Jambi. Reconstructie van het archief van de VOC-vestiging. Dagregisters en registers (inhoudsopgave) op dagregisters. Algemene dagregisters, serieel

Jambi. Reconstructie van het archief van de VOC-vestiging. Dagregisters en registers (inhoudsopgave) op dagregisters. Algemene dagregisters, serieel Reconstructie van het archief van de VOC-vestiging Jambi Dagregisters en registers (inhoudsopgave) op dagregisters Algemene dagregisters, serieel 1727 Dagregister gehouden door den assistent M.C. Hoesen

Nadere informatie

Index op het archief van notaris Vedastus Coornwinder residerende te Berkel en Rodenrijs (1656-1671) J. Heemskerk

Index op het archief van notaris Vedastus Coornwinder residerende te Berkel en Rodenrijs (1656-1671) J. Heemskerk 1250 index 1 Index op het archief van notaris Vedastus Coornwinder residerende te Berkel en Rodenrijs (1656-1671) J. Heemskerk 's-gravenhage, 12 mei 2000 Enkele opmerkingen: De akten in nr. 1 zijn van

Nadere informatie

STREEKARCHIEF WATERLAND OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN ILPENDAM

STREEKARCHIEF WATERLAND OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN ILPENDAM STREEKARCHIEF WATERLAND OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN ILPENDAM (Inventaris no: 3655) Wim Wijsman, Purmerend, april 1999 13-01-1693 BOEDELSCHEIDING 3655 AKTE 1 Paulus Pietersz uit Landsmeer en Pieter Claasz

Nadere informatie

EEN STAMREEKS OPSCHOOR. J.B. Opschoor* Den Haag, 27 december 2005

EEN STAMREEKS OPSCHOOR. J.B. Opschoor* Den Haag, 27 december 2005 EEN STAMREEKS OPSCHOOR J.B. Opschoor* Den Haag, 27 december 2005 Verantwoording: dit is een samenvoeging van: Opschoor J.B. Een Stamreeks Opschoor, OV 58 e jrg (2003) no. 554: 328-339, en Opschoor J.B.

Nadere informatie

NT00066_394. Nadere Toegang op inv. nr 394. uit het archief van het. Stadsgerecht Rhenen, 1461-1812 (66)

NT00066_394. Nadere Toegang op inv. nr 394. uit het archief van het. Stadsgerecht Rhenen, 1461-1812 (66) NT00066_394 Nadere Toegang op inv. nr 394 uit het archief van het Stadsgerecht Rhenen, 1461-1812 (66) H.J. Postema Oktober 2015 Inleiding Dit document bevat regesten op een katern met akten van transport,

Nadere informatie

STREEKARCHIEF WATERLAND OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN ILPENDAM

STREEKARCHIEF WATERLAND OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN ILPENDAM STREEKARCHIEF WATERLAND OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN ILPENDAM (Inventaris no: 3656) Wim Wijsman, Purmerend, juni 1999 06-03-1703 BEWIJS VAN MOEDERS ERFDEEL 3656 AKTE 1 Claas Jansz Nies uit Purmerland verklaart

Nadere informatie

De Rijp Oud Recht Inv. nr. 6377 Bewerking Marianne Teunis

De Rijp Oud Recht Inv. nr. 6377 Bewerking Marianne Teunis 1 huis en erf - 15.5.1685 - de Rijp op het Oosteinde transport inventarisnr: 6377 1 De Rijp Oud Recht Inv. nr. 6377 Heyn Jansz van Sluys nu wonend te Edam verkoopt aan Pieter Gerritsz Decker een huisje

Nadere informatie

Parenteel van Heer Willem Brederode van Teijlingen

Parenteel van Heer Willem Brederode van Teijlingen Parenteel van Heer Willem Brederode van Teijlingen 1 Heer Willem Brederode van Teijlingen is geboren in 1167 in Santpoort Slot Brederode. Notitie bij Heer: vermeld in 1174 Heer: (1) trouwde, 31 of 32 jaar

Nadere informatie

NT00063_171. Nadere Toegang op de inv. nr 171. uit de Notariële archieven tot 1896, 1620-1895 (1930) (63) H.J. Postema

NT00063_171. Nadere Toegang op de inv. nr 171. uit de Notariële archieven tot 1896, 1620-1895 (1930) (63) H.J. Postema NT00063_171 Nadere Toegang op de inv. nr 171 uit de Notariële archieven tot 1896, 1620-1895 (1930) (63) H.J. Postema Februari 2014 Inleiding De notariële archieven van Amerongen zijn bewaard gebleven vanaf

Nadere informatie

Die Nachkommen von Cornelis van Ghesel

Die Nachkommen von Cornelis van Ghesel eine genealogieonline Publikation Die Nachkommen von Cornelis van Ghesel von 3 Mai 2016 Die Nachkommen von Cornelis van Ghesel Generation 1 1. Cornelis van Ghesel, ist geboren op 15 maart 1508 te Antwerpen.

Nadere informatie

De Rijp Oud Recht Inv.nr. 6381 Bewerking Marianne Teunis

De Rijp Oud Recht Inv.nr. 6381 Bewerking Marianne Teunis 1 huis en erf - 5.5.1731 - De Rijp transport inventarisnr: 6381 1 Garbrant Groot en Maarten Borsjen, testementaire administrateurs over de boedel van Adraan de Vos, verk. aan Jacob van Deventer, een huis

Nadere informatie

Lijsten van weerbare mannen in de ambachten rondom Woerden 1672

Lijsten van weerbare mannen in de ambachten rondom Woerden 1672 Lijsten van weerbare mannen in de ambachten rondom Woerden 1672-21 maart 1672 t Oudelant (alleen pannenbakkers; vrijwel alle namen zijn overgenomen in de lijst van 5 mei 1672 met vaak toevoeging van de

Nadere informatie

Arkel, transcriptie ref. dopen 1662-1669

Arkel, transcriptie ref. dopen 1662-1669 Arkel, transcriptie ref. dopen 1662-1669 - gemaakt door M. van der Tas - Oorspronkelijke bron Archiefinstelling: Nationaal Archief, Den Haag Archief: DTB Arkel Inventarisnummer: 2 Omschrijving: Nederduits

Nadere informatie

O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R 1 7 8. 0 8 0 8 1 5 5 1 t / m 2 8 0 9 1 5 5 1

O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R 1 7 8. 0 8 0 8 1 5 5 1 t / m 2 8 0 9 1 5 5 1 O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R 1 7 8 0 8 0 8 1 5 5 1 t / m 2 8 0 9 1 5 5 1 H O E W E L H E T J A A R T A L N I E T V E R M E L D S T A A T I S D

Nadere informatie

Parenteel van Claas de Milde

Parenteel van Claas de Milde Parenteel van Claas de Milde 1 Claas de Milde. Claas is overleden in 1504. Notitie bij Claas: testament in archief Nicolaasgasthuis 18fol.153vo, hij was weesmeester in 1499-1503 Claas trouwde met Neeltgen

Nadere informatie

negentienhonderd en tachtig, verscheen voor mij,------- na te noemen getuigen:------------------------------------- JACOBA CATHARINA MARIA MEIJER-

negentienhonderd en tachtig, verscheen voor mij,------- na te noemen getuigen:------------------------------------- JACOBA CATHARINA MARIA MEIJER- 1 C7 Heden, elf maart---------------------- - ---------------------- negentienhonderd en tachtig, verscheen voor mij,------- Mr. GERARDUS JOHANNES FRANCISCUS SCHOLTEN, notaris ter----- standplaats 's-gravenhage,

Nadere informatie

BOERENFAMILIES RUYCHROCK IN DE OMGEVING VAN DEN HAAG IN DE ZEVENTIENDE EEUW

BOERENFAMILIES RUYCHROCK IN DE OMGEVING VAN DEN HAAG IN DE ZEVENTIENDE EEUW BOERENFAMILIES RUYCHROCK IN DE OMGEVING VAN DEN HAAG IN DE ZEVENTIENDE EEUW Voordracht gehouden op 15 januari 1983 1 De vorige sprekers hebben uw aandacht gevraagd voor het adellijke geslacht Ruychrock,

Nadere informatie

Parenteel van Cornelis Jansz Nieuwpoort

Parenteel van Cornelis Jansz Nieuwpoort Parenteel van Cornelis Jansz Nieuwpoort Samengesteld door Wiebe Nieuwpoort Verantwoording: De gegevens van de eerste vier generaties, zijn ontleend aan de publicatie Genealogie van de Familie Toet later

Nadere informatie

Lexmond en Achthoven, regesten rechterlijk archief 1668-1763

Lexmond en Achthoven, regesten rechterlijk archief 1668-1763 Lexmond en Achthoven, regesten rechterlijk archief 1668-1763 - gemaakt door H. de Bruin - Oorspronkelijke bron Archiefinstelling: Nationaal Archief, Den Haag Archief: Rechterlijk Archief Lexmond en Achthoven,

Nadere informatie

bewerkt door: John Boeren

bewerkt door: John Boeren bewerkt door: John Boeren Folio 1 Na het overlijden van secretaris Gijsbert Verwiel worden alle papieren verzegeld en geïnventariseerd en worden de curatoren van de heer van Loon op Zand hiervan op de

Nadere informatie

Familie Noe in Leiden. Laatst bijgewerkt 29-09 2005. Patroniem. Persoonsnaam afgeleid van de voornaam van de vader.

Familie Noe in Leiden. Laatst bijgewerkt 29-09 2005. Patroniem. Persoonsnaam afgeleid van de voornaam van de vader. Familie Noe in Leiden Laatst bijgewerkt 29-09 2005 Patroniem. Persoonsnaam afgeleid van de voornaam van de vader. Pieter Jacobsz (van Noe) is geboren in Oegstgeest en woont inmiddels op de Oude Vest in

Nadere informatie

Stadsbestuur Rhenen, 1337-1851 (152)

Stadsbestuur Rhenen, 1337-1851 (152) NT00152_1 Nadere Toegang op inv. nr 1 uit het archief van het Stadsbestuur Rhenen, 1337-1851 (152) H.J. Postema Oktober 2014 Inleiding In dit document zijn regesten gemaakt op het oudste politieboek van

Nadere informatie

Kadaster Zuid-Waddinxveen: OAT (Oorspronkelijk aanwijzende tafel), 1832

Kadaster Zuid-Waddinxveen: OAT (Oorspronkelijk aanwijzende tafel), 1832 Kadaster Zuid-Waddinxveen: OAT (Oorspronkelijk aanwijzende tafel), 1832 kad.nr. adres soort eigendom oppervlakte klasse aanslag ongebouwd aanslag gebouwd aantekening over naar art.nr. art.nr. 1 -- Cornelis

Nadere informatie

Parenteel van Jan Cornelisz. Decker

Parenteel van Jan Cornelisz. Decker Parenteel van Jan Cornelisz. Decker I Jan Cornelisz. Decker is geboren omstreeks 1600 in Oud Alblas. Jan is overleden vóór 1677 in Oud Alblas, ten hoogste 77 jaar oud. Notitie bij Jan: Uit de boedelscheiding

Nadere informatie

De Rijp Oud Recht Inv.nr. 6387 Bewerking Marianne Teunis

De Rijp Oud Recht Inv.nr. 6387 Bewerking Marianne Teunis Blz. 1, 19-05-1792; Simon Poest verkoopt aan Cornelis Ruyers een huis met erf nr. 59 gelegen aan de noordzijde van de Regtestraat beoosten de Dam, belend met Pieter Vogel O en met het timmerhuis van Pieter

Nadere informatie

stichting Oudheidkamer Reeuwyk REEUWIJKSE BRONNEN deel 9 SL UIPWIJK Weeskamer 1666-1811

stichting Oudheidkamer Reeuwyk REEUWIJKSE BRONNEN deel 9 SL UIPWIJK Weeskamer 1666-1811 A stichting Oudheidkamer Reeuwyk REEUWIJKSE BRONNEN deel 9 SL UIPWIJK Weeskamer 1666-1811 Weeskamerarch ief SL UIPWIJK ARA, inv. nr. 1,2 nr.1. 3l 666-1811 nr.2. idem boede@apieren 'regesten van akten chronologisch,

Nadere informatie

Huizen, land, goederen, nalatenschappen enz. Van 1629 tot 1882.

Huizen, land, goederen, nalatenschappen enz. Van 1629 tot 1882. Huizen, land, goederen, nalatenschappen enz. Van 1629 tot 1882. Uitreksels uit een beperkt aantal verkoopacten, boedelbeschrijvingen, openbare verkopingen en dergelijke transporten van roerende en onroerende

Nadere informatie

De Rijp Oud Recht Inv.nr. 6382 Bewerking Marianne Teunis

De Rijp Oud Recht Inv.nr. 6382 Bewerking Marianne Teunis 1 pakhuis en bleekveld - 22.4.1741 - De Rijp transport inventarisnr: 6382 1 Pieter Beets verkoopt voor f 1835,- aan Teunis Mars een huis pakhuis daarachter een leijf daar bezijden aan erf met bleekveld

Nadere informatie

REPERTORIUM OP DE LENEN VAN DE HOFSTEDE MEEUWEN,

REPERTORIUM OP DE LENEN VAN DE HOFSTEDE MEEUWEN, REPERTORIUM OP DE LENEN VAN DE HOFSTEDE MEEUWEN, 1366-1650 Door J.C. Kort Eerder gepubliceerd in Genealogisch Tijdschrift voor Midden- En West-Noord-Brabant en de Bommelerwaard, jrg. 22-23 (1998-1999)

Nadere informatie

Akte van geboorte. [w.g.] Govert van Andel Izak van der Beek. Jan Colijn C. Boll maire

Akte van geboorte. [w.g.] Govert van Andel Izak van der Beek. Jan Colijn C. Boll maire BS Eethen (scan Family Search) Akte van geboorte Op heeden den zes en twintigste van de maand maart agtienhonderd twaalf des nademiddags ten zes uuren is gecompareerd voor mij Maire van Genderen canton

Nadere informatie

Parenteel van Wilhelm van Foreest (Foresto)

Parenteel van Wilhelm van Foreest (Foresto) Parenteel van Wilhelm van Foreest (Foresto) 1 Foreest wapen 1 Wilhelm van Foreest (Foresto) (afb. 1). Wilhelm trouwde met Machteld van Foreest. Machteld is geboren in 1250. Kind van Wilhelm en Machteld:

Nadere informatie

Gerechtsbestuur Schalkwijk, 1685-1810 (105)

Gerechtsbestuur Schalkwijk, 1685-1810 (105) NT00105_16 Nadere Toegang op inv. nr 16 uit het archief van het Gerechtsbestuur Schalkwijk, 1685-1810 (105) H.J. Postema November 2014 Inleiding Dit document bevat regesten van de processen die voor het

Nadere informatie

De papieren zijn op volgorde van aanwinst genummerd en vervolgens topografisch geordend.

De papieren zijn op volgorde van aanwinst genummerd en vervolgens topografisch geordend. archiefnr. 26 INLEIDING De hier beschreven "Eigendomsbewijzen" bestaan uit archiefstukken, veelal afkomstig van particulieren, die zijn ontvangen of opgemaakt in verband met het beheer van onroerende goederen.

Nadere informatie

De Rijp Oud Recht Inv.nr. 6379 Bewerking Marianne Teunis

De Rijp Oud Recht Inv.nr. 6379 Bewerking Marianne Teunis 1 oliemolen - 8.5.1710 - de Rijp transport inventarisnr: 6379 1 Aldert Sijmonz. namens de erfg. van Sijmon Allerts en Diewertjen Keeses te Zaandam op het Kalf voor de ene en Willem Cornelisz. de Lange

Nadere informatie

Beschrijving van de grafzerken in de Adriaen Janszkerk in 1922

Beschrijving van de grafzerken in de Adriaen Janszkerk in 1922 Beschrijving van de grafzerken in de Adriaen Janszkerk in 1922 door Bloys van Treslong Prins in Genealogische en heraldische gedenkwaardigheden in en uit de kerken in de provincie Zuid-Holland. blz. 540

Nadere informatie

Kwartierstaat van Maria van Vliet

Kwartierstaat van Maria van Vliet 1 van 56 30-12-2013 2:33 Kwartierstaat van Maria van Vliet Versie april 2010. Omvat 764 personen in 15 generaties Opmerkingen: * Als bij een naam "//" staat, betekent het, dat verdere voorouders de opsteller

Nadere informatie

Klapper Purmerend DTB 1 t/m 9 - Dopen gereformeerd 1603-1620 en 1640-1811

Klapper Purmerend DTB 1 t/m 9 - Dopen gereformeerd 1603-1620 en 1640-1811 DTB 1-2 30-03-1603 Reijmerich Pietersdr Pieter Tijmansz Trijn Pouwelsdr Purmerend DTB 1-2 24-04-1603 Stijntie Garbrants Garbrant Jansz Neel IJsbrantsdr Purmerend DTB 1-2 24-04-1603 Trijn Reijnsdr Reijn

Nadere informatie

Aartswoud, index verponding 1733

Aartswoud, index verponding 1733 Aartswoud, index verponding 1733 - gemaakt door Ineke Smit - Oorspronkelijke bron Archiefinstelling: Noord-Hollands Archief, Haarlem Archief: Kopieëncollectie A, Toegangsnummer 151.1 Inventarisnummer:

Nadere informatie

Notaris Joan Andries van den Bosch

Notaris Joan Andries van den Bosch Notaris Joan Andries van den Bosch Bron: Notariële archieven Udenhout, 1803-1925; inventarisnummer 7988. Regesten van minuutakten uit 1811. Alleen akten waarbij transport van grond en goederen plaatsvindt.

Nadere informatie

DE BROUWERIJ DE TWEE WITTE KLIMMENDE LEEUWEN"

DE BROUWERIJ DE TWEE WITTE KLIMMENDE LEEUWEN DE BROUWERIJ DE TWEE WITTE KLIMMENDE LEEUWEN" DOOR MR. R. BIJLSMA. In de snelle ontwikkeling en uitbreiding, die onze stad gedurende het aanvangstijdperk der Republiek heeft doorgemaakt, werd in sterke

Nadere informatie

Eigenaars van bezittingen in de Lopikerwaard 1832. Gemeente Jaarsveld

Eigenaars van bezittingen in de Lopikerwaard 1832. Gemeente Jaarsveld Eigenaars van bezittingen in de Lopikerwaard 1832 Index van de Oorspronkelijk Aanwijzende Tafels OAT s behorende bij de minuutplans op www.watwaswaar.nl, gemaakt door Joop Sluis uit Mutzig (Frankrijk).

Nadere informatie

Kasboek van de Branderij Sirag van Banken Lassis, 1821

Kasboek van de Branderij Sirag van Banken Lassis, 1821 ARCHIEF LOOPUYT Kasboek van de Branderij Sirag van Banken Lassis, 1821 door C. van der Tuijn transcriptie inv. nr. 1113 Rekening,bewijs en reliqau die bij dezen diende,zijn,hermanus van Bolés van Baarland,Adrianus

Nadere informatie

Schakerloo. Raze inv.nr. 5891

Schakerloo. Raze inv.nr. 5891 Schakerloo. Raze inv.nr. 5891 De heer Johan Jacob van Lichtenbergh, als penningmeester van de polder van Schakerloo en krachtens resolutie van de hoofdingelanden dezer polder d.d. 4 februari 1760, verklaart

Nadere informatie