OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF VAN SCHIEDAM Inventarisnr door H.J. van der Waag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF VAN SCHIEDAM Inventarisnr door H.J. van der Waag"

Transcriptie

1 OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF VAN SCHIEDAM Inventarisnr door H.J. van der Waag Gerrit Gerritsz. van der Schie wonende Rotterdam gehuwd met Geertgen Gijsen zo voor hem zelve en als last hebbende van Maertje Gijsen kinderen en erfgenamen van Trijntje Droogen voor de ene helft en nog als erfgenamen van Aefje Ariensdr. Droogh vervangende de verdere erfgenamen van Aefje Ariensdr. voor de andere helft verkopen Otto Went een huis en erf gelegen op de Dam, belend O Thomas Poeselwit en W voor Jan Pietersz. Schoon en achter de erfgenamen van Mees Cornelisz. Vlaems en Aegje Jansdr., strekkende voor van de straat tot achter op de Haven met een bekwaam woonhuis, alles volgens de oude waarbrief van , onder verwijzing naar een onderhandse akte van , belast met 20 st per jr die ontvangen worden door iemand te Leiden, voor 450 gld in gereed geld ontvangen. 1v De voorsz. Otto Went schuldig aan de heer burgemeester Johan Willemsz. de Wijs een losrente van 16 gld per jr (hoofdsom 400 gld) te lossen met 25 gld per jr. Waarborg het huis bij de vorige akte gekocht Capitein Jacob van Boshuijse wonende alhier verkoopt Marcus Jacobsz. van Roocke een huis en erf aan het Marktveld, belend O de kinderen en erfgenamen Willem Welhoeck en W Liedewij Jacobsdr. van der Laen, strekkende voor van de straat tot achter aan de Schie, belast met 2 gld 19 st per jr op de stenen kade op de Schie en 1 gld 11 st 8 p per jr tbv het St Jacobs Gasthuis voor 600 gld boven de belasting welk bedrag koper op rente zal houden tegen 4% per jr Dirck Jorisz. Holierhoeck wonende Vlaardingen zoon van Geertgen Dircksdr. die een dochter is geweest van Dirck Maertensz. Heckenhoeck verkoopt Mr Pieter van der Plaets chirurgijn 2 morgen 2 hond 12 roe weiland, belend O Johan Veen en W de Maescade, strekkende de voorsz. camp van de ene watering tot de andere, alles volgens de oude waarbrieven, de ene van en de andere van voor 2500 gld in gereed geld ontvangen. 3v Leendert Starrenburgh grutter alhier schuldig aan Hillegond Dircksdr. weduwe van Gillis van der Heijde een losrente van 8 gld per jr (hoofdsom 200 gld) tegen 4% per jr. Waarborg een huis en erf gelegen over de Haven in het Westnieulant, belend Z Pieter Beijs oud burgemeester en N Annetgen Cornelisdr. weduwe, strekkende voor van de straat tot achter aan de mouterij van de heer Johan Hodenpijl. Kanttekening Leendert Starrenburgh vertoont de originele rentebrief welke afgelost is Gerrit Claesz. Wijckman wonende alhier verkoopt Gerrit Swaenhill bakker een huis en erf in de Holsteeg, belend Z Cornelis Maerlandt raad en vroedschap en N de weduwe van Pieter Ariensz. Swart, strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van Willem Juijst alsmede enige roerende goederen zo bakkersgereedschap als ander voor 1197 gld waarvan 497 gld gereed en de rest op hypotheek de penning 25. 4v Annetgen Cornelisdr. gehuwd met Pieter Ariensz. metselaar als mondelinge last hebbende van haar man, zijnde deze mondelinge last overgegeven door Pieter Ariensz, aan Adriaen Maen schepen op heden verkoopt Cornelis Ariensz. metselaar een huis en erf gelegen op het Hooft, belend N Job Jansz. en Z Willem Volckertsz., strekkende voor van de straat tot achter aan de Vranckelandsestraat, alles volgens de oude waarbrief van voor 1125 gld te betalen met 225 gld gereed en 900 gld op hypotheek tegen 4%. Kanttekening Betgen Cornelisdr. dochter van Cornelis Ariensz. vertoont de originele rentebrief die afgelost is. 5v De voorsz. Annetgen Cornelisdr. verkoopt Leentgen Joppendr. weduwe Jan 1

2 Jansz. Wijck en vermits diens absentie aan Jacob Dircksz. haar neef een huis en erf aan de Gooiof Hoogstraat alhier, belend N de weduwe van Cornelis Keyser en Z de kinderen van Jeroen Ariensz., strekkende voor van de straat tot achter aan de Rosenbeeck, alles volgens de oude waarbrief van , belast met 30 st waarvan 1 gld 2 st 8p tbv de Kerk alhier en de rest tbv het weeshuis alhier voor 375 gld gereed geld. Kanttekening Jacob Dircksz. Corpershoorn vertoont 2 kwitanties een van het weeshuis en een van de rentmeester Jacob Juijst van de belasting hiernevens vermeld die voldaan zijn Claes Pietersz. metselaar zoon en erfgenaam van Pieter Claesz. die een broer was van Trijntje Claesdr. voor hem zelve en vervangende zijn verdere broers, mitsgaders Stinckgen Bastiaensdr. bejaarde dochter van Bastiaen Claesz. voor haar zelve en als last hebbende van Neeltgen Ariensdr. dochter van Ary Claesz., allen erfgenamen van Trijntgen Claesdr. verkopen Engeltgen Oosterbaan gehuwd met Huybregt Sparenburgh en vermits de absentie van deze aan Johan Veen een huis en erf gelegen over de Schie, belend O de voorsz. Stinckgen Bastiaensdr. en W de weduwe van Jan Mout, strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van de voorsz. weduwe en komende uit in de Westmolenstraat, alles volgens de oude waarbrief van voor 500 gld in gereed geld ontvan-gen bij de verkopers. 6v De voorsz. erfgenamen verkopen Eeuwout Hendricksz. een huis en erf gelegen voor de Raam alhier, belend N Gillis Cornelisz. beenhakker en Z Jan Marinusz., strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van de kinderen en erfgenamen van Aeltje Beume, alles volgens de oude waarbrief van , voor 47 gld in gereed geld ontvangen Lambrecht Bijloo looier wonende alhier verkoopt Andries Stricker een huis en erf gelegen op het pad alhier, belend N de verkoper zelf en Z Jasper Jansz. de Bruijn, strekkende voor van de straat tot achter aan de tuin van de verkoper voor 110 gld in gereed geld ontvangen. 7v Jan Pietersz. Schoon gehuwd met Burgje Willemsdr. erfgename van Maertgen Willemsdr. die weduwe is geweest van IJsbrand Maen zo voor hem zelve en vervangende Grietgen Keysers mede erfgename van Maertgen Willemsdr. verkoopt Cornelis Jansz. timmerman een huis en erf gelegen over de Schie aan de Coningstraat alhier, belend O Pleuntgen Cornelisdr. en W Jannetgen Jacobsdr. weduwe strekkende voor van de straat tot achter aan de boomgaard van de voorsz. Jannetje Jacobsdr., alles volgens de oude brief van voor 975 gld te betalen met 375 gld gereed en 600 gld op hypotheek. Kanttekening Hillebrant Jacobsz. vertoont de originele rentebrief die afgelost is Mr Adriaen van Bleijswijck regerend schepen alhier als last hebbende van zijn moeder Maria Beijs weduwe van Hugo van Bleijswijck burgemeester alhier verkoopt Geertgen Gijsbrechtsdr. weduwe een huis en erf gelegen in de Coningstraat over de Schie, belend O Krijntgen IJnge en W Jan Maertensz. strekkende voor van de straat tot achter aan de Doelsloot, alles volgens de oude waarbrief vcan voor 400 gld, waarvan 100 gld gereed en 300 gld op hypotheek te lossen met 25 gld per jr Cathalina Boogaerts weduwe verkoopt Jan Pouwelsz. Boogaerts haar zoon haar huis en erf met een branderij aan de Raam alhier met alle losse goederen zo van ketels, kuipen en andere gereedschappen, belend N Willem Maertensz. Schuijt en Z Mathijs Wolff, strekkende voor van de straat tot achter aan de sloot lopende langs de Noordmolenstraat en voorts met een dwarssloot tot achter aan het erf van de voorsz. Wolff alles volgens de oude waarbrief van voor 1000 gld, waarvan 500 gld gereed en de resterende kooppenningen zullen de weduwe en erfgenamen van Jan Symonsz. onder de koper laten volgens de rentebrief voor schepenen alhier tbv de voornoemde weduwe en erfgenamen door de gemelde Cathalina Boogaerts gepasseerd en daarvoor verbonden het huis en erf inhoudende meerder somme van penningen welke 500 gld met rente de koper op tot zijn laste neemt, te leveren met willig decreet. 2

3 Johan Weijmants zoon en erfgenaam van Aert Weijmants voor hem zelve en vervagende zijn verdere zusters en broers verkoopt Johannes Roling bakker een huis en erf in de Boterstraat achter op de Schie, responderende met een vrije uitgang op s-heren straat, belend O Dirck Cornelisz. van Lugtigheyt, W de Krepelstraat, Z Aeltgen Souwers en N de Schie, alles volgens de oude waarbrief van voor 110 gld in gereed geld ontvangen. 10v Gerrit Prins koopman te Rotterdam gehuwd met Catharina Maerlandt verkoopt Sebastiaen Pesser van Velsen een huis en erf gelegen over de torendeur van de kerk alhier, belend Z Jannetgen Evertsdr. en N de gang van het huis van Jan Pouwelsz. Boogaert, strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van Arien Joostenz. Stoll, alles volgens de oude waarbrief van voor 250 gld, te betalen met 50 gld gereed en de rest of 200 gld met 25 gld per jr. Kanttekening Jannetgen Jansdr. weduwe vertoont de originele rentebrief die betaald is Gerrit Vranckenz. bouwman wonende alhier schuldig aan Jacob Cornelisz. een losrente van 10 gld per jr (hoofdsom 200 gld). Waarborg een huis en erf in het Broersvelt alhier, belend N Robbert Gordon en Z Joris Orangie, strekkende voor van de straat tot achter aan sheren bansloot. 11v Claes Pietersz. metselaar wonende alhier erfgenaam van Trijntgen Claesdr. zo voor hem zelve en vervangende de verdere erfgenamen van Trijntgen Claesdr. verkoopt Maertgen Jacobsdr. weduwe een huis en erf in de Raam alhier, belend N Jacob Jorisz. bakker en Z Engel Jansz., strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van Jan Engelsz., alles volgens de oude waarbrief daarvan de jongste is van , belast met 100 gld per jr tegen 4% welke Jacob Theunisz. van Vliet daarop sprekende heeft voor 75 gld in gereed geld ontvangen Jacob Ariensz. zeevarende man wonende alhier schuldig aan Grietgen Keysers een losrente van 6 gld per jr (hoofdsom 150 gld). Waarborg een huis en erf in de Boterstraat alhier, belend O Cathalina Fransdr. en W de gang van de weduwe van Maerten Raesen, strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van de voorsz. weduwe van Maerten Raesen. Voldaan door casseren van een onderhandse akte van 100 gld als met 50 gld heden ontvangen. Kanttekening Jacob Swanshoeck vertoonde de originele rentebrief waarop 62 gld 3 st afbetaald is ontvangen en daarmede de hypotheek te ontslaan en blijvende de rest bestaan ?. Cornelis Jacobsz. den Abt boekverkoper wonende Rotterdam heeft ontvangen van de burgemeesters van Schiedam voor rekening van Cornelis Jansz. Boonecop 750 gld om daarvoor te leveren aan mons. Jacomo et Gio Moilives kooplui te Livorno een wisselbrief van 750 gld om door hen gebruikt te worden tot vrijmaking en lossing van de voorsz. Boonecop tegenwoordig in slavernij te Argiers in Barbarye en: mocht deze niet gelost worden en de penningen waren al betaald zo blijven deze tbv de voorsz. Boonecop en buiten laste van Cornelis den Abt. 13v Compareerde de voorsz. den Abt ende bekende op dato mede ontvangen te hebben uit handen van als voren en dat voor rekening van niet ingevuld de somma als voren, voorts mutatis mutandis Roelof Hendricksz. kuiper wonende alhier gehuwd met Judith Stoffelsdr. dochter van Stoffel Jansz. verkoopt Claes Ariensz. van Noordt een huis en erf gelegen achter de Teerstooff alhier, belend N Johan van der Burg en Z Maertgen Claesdr., strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van de weduwe van Abraham van Cleeff, alles volgens de oude waarbrief van voor 80 gld in gereed geld ontvangen. 14v Gerrit Maertensz. van der Burg als gehuwd gehad hebbende Theuntgen Claesdr. verkoopt Jacob Cornelisz. een huis en erf aan de Hoog- of Gooistraat alhier, belend O Gerbrand Wijckerhelt raad en regerend schepen en W de kinderen en erfgenamen van Arien 3

4 Elantsz., strekkende voor van de straat tot achter aan een zeker ander huis, alles volgens de oude waarbrieven daarvan de jongste is van voor 270 gld te betalen met 200 gld gereed en 70 gld op rente tegen 5% per jr, te lossen met 20 gld per jr. De custingbrief van 70 gld is aan de voogden over het goed van Gerrit Maertensz. van der Burg betaald met 46 gld zijnde daarvoor het huis van Jacob Cornelisz. verkocht en ingekocht bij Willem Bastiaensz. Schepers en dus geroyeerd, zoals te zien is bij de gift van Vranck Willemsz. van Rhijt wonende alhier als last hebbende van Vranck Joostenz. van Rhijt zijn neef verkoopt Pieter Lourisz. van Noorden een huis en erf op de Dam alhier, belend O s-heren steeg en W Jacob Jacobsz. van der Burg, strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van Jan Thijsz. schoenmaker alles volgens de oude waarbrief van voor 600 gld in gereed geld ontvangen. 15v Mathijs Cornelisz. Roos wonende alhier verkoopt Joost Tant een kaagschuit met al het rondhout en zeilen voor 475 gld in gereed geld ontvangen Wouter Knoll mr chirurgijn, Aernout Romans gehuwd met Elisabeth Knoll, Joris van Castylje gehuwd met Josyna Knoll zo voor hen zelve en vervangende Cornelis Knoll mr chirurgijn, Johannes van Riele gehuwd met Lambrechtgen Knoll mitsgaders Huybrecht van der Veght voor hem zelve en vervangende Dr Lucas Meijsterus voogden over Michiel Knoll allen broers en zusters en zulks erfgenamen van Trijntgen Knoll verkopen Aeltgen Kievit de helft van een rentebrief van 1200 gld tlv het gemene land van Holland ten comptoire Rotterdam voor 600 gld in gereed geld ontvangen De voornoemde personen excepto Cornelis Knoll verkopen Cornelis Knoll mr chirurgijn te Overschie een lijfrente van 12 gld per jr tlv Elisabeth Kievit staande de lijfrente ten laste van het gemene land ten comptoire Delft breder naar luidt de voorsz. lijfrentebrief van voor 49 gld in gereed geld ontvangen Cornelis Leendertsz. de Jongh koopman wonende alhier als last hebbende van Maertgen Jacobsdr. weduwe van Lambrecht Danielsz. wonende alhier schuldig aan Jacob Willemsz. Hoeck zoon van de voorsz. Maertgen Jacobsdr. 250 gld wegens geleend geld tegen 4% per jr. Waarborg een huis en erf van Maertgen Jacobsdr. in de Raam alhier, belend N Jacob Jorisz. Backer en Z Engel Jansz., strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van Jan Engelsz Mr Cornelis van der Dusse secretaris en Dr Adriaen van der Dusse oud burgemeester dezer stede kinderen en erfgenamen van Bruno van der Dusse burgemeester alhier als bij kaveling jegens de verdere broers en zusters het navolgende huis te beurt gevallen verkopen tezamen Margrita van Bleijswijck weduwe Hendrick van der Heijm raad en vroedschap dezer stede en vermits haar absentie aan Dirck van der Heijm haar zoon zeker huis en erf, plaats en zolders aan de Gooistraat alhier en achter uitkomende op de Haven, belend N Johan Veen en Z Mr Adriaen Annocque gehuwd met de weduwe van Adriaen Hoflandt, strekkende voor van de straat tot achter op de Haven voorsz. voor 3000 gld te betalen met 1000 gld gereed en 2000 gld zal de koopster onder haar houden tbv de voorsz. Adriaen van der Dusse op rente tegen 3% te lossen met 1000 gld per jr. Kanttekening Margrita Bleijswijck vertoont de originele renbtebrief welke afgelost is Casparus Hoenderman wonende Amsterdam als last hebbende van Jacomijna Verhaeff gesepareerde huisvrouw van Jan van Hage zijnde Jacomijna een dochter van za Hillegont Hollaer die een zuster was van Barent Hollaer schepen dezer stede en uit dien hoofde mede-erfgenaam van dezelfde Barent haar oom gepasseerd voor nts Cornelis van Poelenburch op te Amsterdam verkopen Adriaen van der Linde koopman te Rotterdam en Maerten Couwenhoven notaris alhier de portie van Jacomijna Verhaeff in de helft van een huis en erf op de Nieuwe Erven in de vergroting dezer stede alsmede in de verdere goederen bij de voorn. 4

5 Barent Hollaer met de dood geruimd en waarvan Maertje Pietersdr.Uythoeck deszelfs weduwe het vruchgtgebruik heeft haar leven lang tot wederhuwelijk toe voor 100 gld in gereed geld Johan de Visscher koopman te Dordrecht verkoopt Joris Jacobsz. van der Valck bouwman zeker huis en erf in de Lange Nieuwestraat in de vergroting dezer stede, belend N dezer stedes erf en Z de weduwe van Barent Hollaer, strekkende voor van de straat tot achter aan zeker ander stads erf alles volgens de oude waarbrief van voor 160 gld in gereed geld ontvangen. 20v Nicolaes Bovens wijnkoper ziekelijk van lichaam schuldig aan Symon van der Veght oud burgemeester 400 gld wegens geleend geld. Geen waarborg. Rente 10 st per maand Theunis Ariensz. bouwman wonende Ketel schuldig aan Johan Willemszn. de Wijs regerend burgemeester alhier een jaarlijkse losrente van 16 gld (hoofdsom 400 gld) te lossen met 100 gld per jr. Waarborg een huis en erf met boomgaard daarachter op het Hooft deser stede, belend N Ary Crijnenzn. en Z Cornelis Jansz. bakker strekkende voor van de straat tot achter aan de Vranckenlandse watering. Kanttekening De armmeesters van de Ketel vertonen de originele rentebrief die afgelost is Jacob Willemszn. Houck zeevarende man als lasthebber van Cornelis Claesz. Houck zijn neef, nog Maertgen Jacobsdr. Houck weduwe van Lambrecht Danielsz. wonende alhier en Arent Jacobsz. Houck wonende op Delfshaven mede erfgenamen van Maria Jansdr. de Coele haar nicht overleden Oudewater verkopen Hendrick de Man notaris alhier als voogd over de goederen van de onmondige kinderen van Pieter Pietersz. Heijmont dezelve opgekomen en aanbestorven door dode en overlijden van Jannetgen Jorisdr. haarlieder grootmoeder zalr tbv de kinderen een losrentebrief van 600 gld tnv de voorsz. Maria Jansdr. de Koele tlv het gemene land van Holland en West-Friesland ten comptoire Gouda van folio 4959 de comparanten bij scheiding gedaan met de verdere erfgenamen op 18 september j.l. voor 600 gld in gereed geld alsmede 28 gld wegens verlopen rente Willem Willemsz. stierman wonende alhier schuldig aan Maria Willemsdr. Maen weduwe Cornelis Galeynsz. Keyser een losrente van 300 tegen 4 gld 10 st per jr. Waarborg de huizen en erven ieder aan weerszijde van de Doele op de Schie, belend het ene O Willem Aryensz. Banck en het andere W de weduwe van Jan Huygensz. Santman, strekkende voor van de straat tot achter aan de sloot van de Doele. Kanttekening de rente is voldaan aan Mattheus Gorisz. gehuwd met Anna Keyser ? Louris van der Schans en Machtelt Pietersdr. gehuwd met Joris Jorisz. Boogaert als houdende de administratie van haar eigen goederen broer en zuster van Cornelis van der Schans za en zulks erfgenamen van de voorsz. Cornelis zo voor haar zelve en vervangende de verdere mede-erfgenamen verkopen Jan Jansz. Rotteveen molenaar 1/4e part in de Noordmolen met alle gereedschappen zo van paard, wagen, stenen en zeilen en 1/4e part in de Rosmolen alsmede de helft in zeker woonhuis alles staande omtrent de molen voor 862 gld 10 st door verkopers in gereed geld ontvangen. 24v ?. Cornelis Cornelisz. van Rijt zoon en erfgenaam van Maria Andriesdr. verkoopt Frans Cornelisz. wonende Rotterdam de helft en Neeltje Jacobsdr. wonende alhier de helft en vermits de absentie van de kopers aan Deliana Gillisdr. die de gift is ontvangende van een huis en erf in de Raembruggesteeg van ouds genaamd de Dieffhouck alhier, belend N sheren straat en Z de weduwe en erfgenamen van Jan Symonsz. Hoochwerff, strekkende voor van de straat tot achter aan de gang van de voorsz. Hoochwerff, alles volgens de oude waarbrief van , belast met 4 st 3 pr per jr tbv degenen die daartoe gerechtigd zijn, voor 140 gld boven de belasting door de verkoper in gereed geld ontvangen. 25v Symon Corneliszn. van Santen wonende alhier verkoopt Dirck Janszn. Koeman een huis en erf op de Haven achter de Vismarkt alhier, belend N Jacob van Houten en Z Nicolaes 5

6 Vermeulen oud burgemeester, strekkende voor van de straat tot achter aan de tuin van de heer Vermeulen, alles volgens de oude waarbrieven, daarvan de jongste is van , voor 600 gld door verkoper in gereed geld ontvangen Jobgen Jansdr. weduwe Hendrick Eeuwoutsz wonende alhier verkoopt Jan Jansz.. een huis en erf in de Breestraat alhier, bekend O Claes van Catwijck en W Aryen Ouwater, strekkende voor van de straat tot achter aan de Zijlsloot, alles volgens de oude brief van voor 90 gld door verkoopster in gereed geld ontvangen. 26v Gerrit Cornelisz. Wijckman wonende alhier verkoopt Pieter Jacobsz. Gijsenburch een huis en erf met een tuin daarachter gelegen aan de Lange Achterweg alhier hebbende een vrije uitgang komende in het Zusterhuis, belend N Jan Jansz. Verbrugge en Z het Convent van Leliendael, strekkende voor van de straat tot achter aan s-heren bansloot, alles volgens de oude waarbrief van , belast met een rentebrief van 200 gld tegen 4% tbv Jacomina du Bois weduwe van Abraham van Cleeff voor 325 gld boven de belasting in gereed geld ontvangen Willem Schuijt bode dezer stede als last hebbende van de weduwe van Willem Grim wordende dezelve weduwe gealimenteerd en onderhouden in het St Jacobs Gasthuis alhier en zijnde de last overgegeven aan Adriaen Maen schepen op de 25e dezer verkoopt Maria Beijs weduwe Hugo van Bleijswijck burgemeester dezer stede en vermits de absentie van Maria Beijs aan Johan Veen haar neef een huis en erf in de steeg naast het huis van Pieternella Gillisdr. weduwe capn Ruth Maximiliaensz. uitkomende in de Lange Kerkstraat alhier, belend N en Z het huis van Thomas Poeselwit, strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van Jan Cromvinger, alles volgens de oude waarbrief van voor 30 gld volgens taxatie in mindering te brengen op de rentebrief van 300 gld die Maria Beijs op het voorsz. huis sprekende had Thomas Poeselwith koopman wonende alhier verkoopt Willem Bisschop regerend schepen de helft van een huis en erf daarvan de koper de andere helft bezit gelegen op de hoek van de Corte Molenstraat alhier, belend O Reynier van der Wolff en W de voorsz. Molenstraat, strekkende voor van de straat tot achter aan de West Molenstraat, alles volgens de oude waarbrief van voor 350 gld door verkoper in gereed geld ontvangen Dirck van der Heijm brouwer in de brouwerij van de Swarte Leeuw alhier en Dr Adam van der Heijm regerend schepen als last hebbende van Margrita van Bleijswijck weduwe van Hendrick van der Heijm raad en vroedschap en brouwer in de brouwerij van de Swarte Leeuw alhier haar moeder verkopen Jan Claesz. stadt rouper met het becken twee huizen en erven annex elkander gelegen in het land van Beloften op de hoek van de oostzijde van het Broersvelt alhier, belend N s-heren pad en Z Gerrit Claesz. Wijckman, strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van Wessel Aryensz., alles volgens de oude waarbrieven, daarvan de jongste is van voor 480 gld te betalen met 50 gld per jr. Kanttekening Jan Claesz. stadtsrouper vertoont de originele custingbrief welke afgelost is. 29v Adam van der Heijm regerend schepen als lasthebbende van zijn moeder Margrita van Bleijswijck weduwe Hendrick van der Heijm verkoopt Dirck van der Heijm zijn broer zekere brouwerij, woonhuis, loods, huis en erve op de Haven omtrent de Speuije aldaar van ouds genaamd het Hellebaert en nu de Swarte Leeuw, belend O de weduwe van de burgemeester Abraham van Cleeff en W Aryen Bouwensz. molenaar, strekkende voor van de straat tot achter aan de Westmolenstraat, alles volgens de oude waarbrieven, de ene van de brouwerij van en de andere van een huis en erf van voor gld door zijn moeder in gereed geld ontvangen Dirck van der Heijm brouwer in de brouwerij van de Swarte Leeuw schuldig Mr Pieter Adriaenszn. de Lange wonende Rotterdam een losrente van 350 gld per jr (hoofdsom 6

7 gld). Waarborg de voorgaande brouwerij met de huizen en erven. Kanttekening Carel Boschaert regerend burgemeester als jegenwoordig eigenaar van het hypotheek vertoont de originele rentebrief welke afgelost is Symon Cornelisz. van Santen verkoopt Jan Aryensz. tuinder een huis en erf gelegen in de Boterstraat omtrent de Overschiese poort, belend O Pieter Schieveen en W Cornelis Willemsz., strekkende voor van de straat tot achter op de Schie, alles volgens de oude waarbrief van voor 400 gld door verkoper in gereed geld ontvangen. 32v Jan Aryensz. voorsz. schuldig aan Johan van der Burch raad en vroedschap een jaarlijkse losrente van 16 gld (hoofdsom 400 gld) met waarborg het voorsz. huis en erf. 33v Cuniertje Jacobsdr. van Dijck bejaarde ongehuwde dochter mitsgaders Isaack Hissingh raad en vroedschap en Abraham Pietersz. voogden over Stintje Jacobsdr. van Dijck kinderen en erfgenamen van Jacob van Dijck verkopen Sebastiaen Pesser van Velsen regerend burgemeester een huis en erf op de Nieuwe straat alhier, belend N Mr Wolfferdus Singuwerding en Z de weduwe van Johan Walbeecq advocaat voor het Hof van Holland, strekkende voor van de straat tot achter aan s-heren bansloot, belast met een opstal van 19 st 12 p per jr tbv diegenen die daartoe gerechtigd zijn, voor 500 gld door verkopers in gereed geld ontvangen. 34v De voorn. Pesser als mondelinge last hebbende van de weduwe van Mr Johan Walbeecq verkoopt de voorsz. Cuniertje Jacobsdr. en Stinckje Jacobsdr. van Dijck een huis en erf gelegen in de lange Kerkstraat, belend O Cornelis Adamsz. Vinck en W de voorkinderen van Robbert Gordon, strekkende voor van de straat tot achter aan s-heren bansloot voor 400 gld in gereed geld ontvangen Annetje Harmensdr. weduwe en boedelhoudster van Job Jacobsz. Soeteman verkoopt de kinderen en erfgenamen van Mr Willem Kanter waarvoor deze gift is ontvangende Sebastiaen Pesser van Velsen een huis en erf gelegen achter op de Haven, belend N Cornelis Cool en Z Johan van Houck de jonge, strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van de voorsz. Cool, alles volgens de oude waarbrief van Betaald door casseren van zekere rentebrief van 400 gld gestaan hebbende op het voorsz. huis en erf. 35v Job Willemsz. Borsselaer en Jan Cornelisz. Kalff zo voor haar zelve als voor de verdere erfgenamen van Ariaentje Calff verkopen Mees Dircksz. een huis en erf aan de Gooistraat alhier, belend O Claes Valck en W de weduwe van Claes Hendricksz. Semelaer, strekkende voor van de straat tot achter aan s-heren bansloot, alles volgens de oude brief van , belast met een opstal van 7 st 8 p per jr tbv de Kerk alhier, voor 230 gld bij verkoper in gereed geld ontvangen. 36v Anthony Overschie staande jegenwoordig op reis om te gaan met het oorlogschip daar kapitein op is Elant du Bois naar zee ten dienste dezer lande schuldig aan kapitein Maerten Nieupoort een losrente van 10 gld per jr (hoofdsom 250 gld). Waarborg een huis en erf aan de Gooistraat, belend Z Johan Veen en N Theunis Jansz. Wijck, strekkende voor van de straat tot achter aan op de Haven. Kanttekening Sebastiaen Pelser van Velsen heeft nevenstaande rentebrief tot zijn laste genomen gelijk hij ook het huis vrij aan mij ondergetekende heeft verkocht. Getekend Johan Veen. 37v Dr Adam van der Heijm regerend schepen als last hebbende van zijn moeder Margrita van Bleijswijck weduwe Hendrick van der Heijm verkoopt Jacob Hendricksz. Verbrugge een huis en erf in de Boterstraat, belend O Pieter Gerritsz. en W s-heren straat, strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van Jan Jacobsz. Maen voor 250 gld, welke koper aan zich behoudt tegen 4% per jr te lossen met 25 gld per jr. Kanttekening Aryaentje Jacobsdr. Verbrugge vertoont de originele rentebrief die afgelost is. 38v Jan Jansz. wonende alhier schuldig aan Maria Willemsdr. Maen weduwe 7

8 Cornelis Galeynsz. Keyser een losrente van 3 gld 7 st 8 per jr (hoofdsom 75 gld). Waarborg een huis en erf in de Breestraat alhier, belend O Claes van Cadtwijck en W Aryen Ouwater, strekkende voor van de straat tot achter aan de Zijlsloot Isaack Timmers wonende alhier verkoopt Pieter Tobiasz. van Doorn een huis en erf in de Pannekoekstraat, belend O s-heren steeg en W de heer Keyser raad en schepen, strekkende voor van de straat tot achter aan s-heren bansloot, alles volgens de oude waarbrieven, de ene van en de andere van , voor 650 gld te betalen op Johan Veen als curator over de boedel en goederen van Annetje Cornelisdr. wordende gealimenteerd in het St Jacobs Gasthuis verkoopt in het openbaar aan Leendert Starrenburg grutter een huis en erf van Annetje Cornelisdr. voorsz. gelegen op de Haven alhier, belend N Pieternella Leendertsdr. en Z de koper, strekkende voor van de straat tot achter aan de Veste voor 250 gld in gereed geld ontvangen, te leveren bij willig decreet. 40v De voorsz. Starrenburg verkoopt Maertgen Gillisdr. weduwe het voorsz. huis en erf (haar moeder is Machtelt Pietersdr.) voor 350 gld. 41v Johan van Houck de jonge en Cornelis Jacobsz.. Bom burgers en kooplui alhier stellen zich borg voor Anthony van der Poth, Gerrit Kallenbach gehuwd met de weduwe van Gijsbert van der Poth beiden wonende Vlaardingen voor hen zelve en als last hebbende van Abraham van der Poth wonende Alkmaar om de goederen te lichten van Jacobus Schilman za overleden in Oost Indie berustende alhier ter weeskamer. 42v Pieter Jansz. (de Heij) schoenmaker wonende alhier verkoopt Grietje Jansdr. weduwe Frederick Pietersz. Schaep een huis en erf gelegen aan de Lange Achterweg alhier, belend N zekere gang toekomende het weeshuis dezer stad en Z Robbrecht Gordon, strekkende voor van de straat tot achter aan het weeshuis, hebbende achter een vrije uitgang tot in het Oude Wijfjespoortje, alles volgens de oude waarbrief van , voor 175 gld in gereed geld ontvangen Joost Claesz. zeevarende man wonende alhier schuldig aan Jan Jansz. Leeu een jaarlijkse losrente van 9 gld per jr (hoofdsom 200 gld). Waarborg een huis en erf met dubbelde baan gelegen in de Zijlstraat, belend O Joris Cornelisz. en W Ary Pietersz. zeevarende man, strekkende voor van de straat tot achter aan s-heren bansloot. Kanttekening Jan van Leeuwen vertoont de originele rentebrief welke afgelost is Adriaen van den Elaert mr kleermaker wonende alhier schuldig aan Christina van Groenewegen een losrente van 9 gld per jr (hoofdsom 200 gld). Waarborg een huis en erf aan de Markt beneden de Cruysstraat alhier, belend O Aldert de Swart zilversmid en W Philips Abner, strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van Dieuwertgen Michielsdr. Kanttekening Adriaen van den Elaert gerechtsbode vertoont de originele rentebrief die afgelost is Willem Juijst regerend burgemeester dezer stede en Adriaen van Bleijswijck secretaris van de rekenkamer van de Staten van Holland als last hebbende van Maria Beijs weduwe Hugo van Bleijswijck burgemeester alhier zijn moeder mitsgaders Anthony van Vollenhove koopman te Vlaardingen en Johan van Houck de jonge mede koopman aldaar verkopen tezamen Pieter Niessen 3/16e parten in twee taanhuizen met erven en tuin, het ene op de Haven en het andere op de Nieuwe Erven in de vergroting dezer stede, belend het taanhuis op de Haven O Willeboort van Nederveen gehuwd met de weduwe van Adriaen van der Does en W de gang van de erfgenamen van Theunis Corsz., strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van de erfgenamen van Theunis Corsz. en het andere belend Z Cornelis Goutappel mr scheepstimmerman en N Hartich Claesz. mede mr scheepstimmerman, strekkende voor van de straat tot achter aan op de Haven met alle gereedschappen voor 1218 gld 15 st op heden in gereed geld ontvangen. 8

9 Pieter Tobiasz. van Dooren wonende alhier schuldig aan Pieter Dominicusz. Bosboom een jaarlijkse losrente van 20 gld (hoofdsom 500 gld). Waarborg een huis en erf in de Pannekoekstraat alhier, belend O s-heren steeg en W Joris Keijser, raad en vroedschap dezer stede, strekkende voor van de straat tot achter aan s-heren bansloot Joris Willemsz. Orangie wonende alhier verkoopt Jan Pietersz. van Lier een huis en erf gelegen aan de westzijde van de vaart in het Broersvelt alhier, belend N Theunis Jacobsz. en Z Claes Bartelsz., strekkende voor van de straat tot achter aan s-heren bansloot, alles volgens de oude waarbrief van , voor 124 gld, te betalen met 50 gld gereed en de rest op termijnen van 24 gld per jr. Kanttekening Lijsbeth Theunisdr. vertoont de originele rentebrief die betaald is Joris Keijser raad en president schepen en regent van het St Jacobs Gasthuis vervan-gende zijn verdere confraters in deze huize als gemachtigde door de burgemeesters tot verkoop van de goederen van Sara de Graeff za verkoopt Boen Pouwelsz. (Crommenhouck) het huis en erf van de voorsz. de Graeff liggende aan de oostzijde van de vaart in het Broersvelt, belend N Jan Willemsz. en Z s-heren sloot, strekkende voor van de straat tot achter aan het erf van Jan Willemsz. alles volgens de oude waarbrief van en zekere akte van voor 139 gld in gereed geld ontvangen. 48v Jan Rijcke (Struijck) scheepstimmerman wonende alhier schuldig aan Adriaen Cruyck oud kapitein een losrente van 8 gld per jr (hoofdsom 200 gld). Waarborg een huis en erf in de Vergroting op de Nieuwe Erven, belend N Anthony de Man en Z Matheus Aryensz., strekkende voor van de straat tot achter aan het erf van de voorsz. de Man. 49v Gerrit van Son wonende Amsterdam verkoopt Jacomina du Bois weduwe Abraham van Cleeff oud burgemeester en hoogheemraad van Schieland de helft van een rentebrief in kapitaal voor zijn comparants portie 100 gld daarvan de koopster de andere helft toekomt tlv Gerrit Claesz. Wijckman gepasseerd voor schepenen alhier op , voor 100 gld in gereed geld ontvangen Aryaentgen Cornelisdr. weduwe Willem de Bacq enig erfgename van Cornelis Gerritsz. en Neeltgen Aryensdr. schuldig aan Pieternella Leendertsdr. weduwe Dominicus Aelbertsz. Suydertoom een losrente van 5 gld per jr (hoofdsom 100 gld.) Waarborg een huis en erf op het eijnde bij de Rotterdamse poort, belend N Mathijs Cool gerechtsbode en Z Aryaentgen Aryensdr. strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van de voorsz. Aryaentgen Aryensdr. 50v Joris Keijser raad en vroedschap mitsgaders president schepen als ontvanger van de ouwe restanten van de verponding dezer stede als daartoe gemachtigd door de burgemeesters tot de verkoop van het huis en erf van Thijs de Vinck en Hilletgen Aryensdr. verkoopt Theunis Aryensz. Snoij het huis van de voorsz. Vinck gelegen omtrent de steenplaats dezer stede, belend N dezer stede stadserf en Z de voorsz. steenplaats, strekkende voor van de straat tot achter aan s-heren bansloot, belast met 10 st per jr tbv deze stad voor 23 gld in gereed geld ontvangen. 51v Johan Veen als door de heren van de wet gestelde curator over de geabandonneerde boedel en goederen van Maertgen Jacobsdr lest weduwe van Lambrecht Willemsz. verkoopt Aelbert Willemsz. Mol het huis en erf van Maertgen Jacobsdr. gelegen in de Raam alhier, belend O Engel Jansz. en W Jacob Jorisz. bakker, strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van Engel Jansz. voor 157 gld door verkoper in gereed geld ontvangen te leveren bij willig decreet.. 52v Engeltgen Oosterbaen gehuwd met Hubrecht Sparenburch wonende alhier als bij huwelijkse voorwaarden haar goederen aan haar behouden hebbende schuldig aan Nelletgen 9

10 Pietersdr. weduwe wonende jegenwoordig in het Proveniershuis alhier haar schoonmoeder een jaarl. losrente van 20 gld per jr (hoofdsom 500 gld). Waarborg een huis en erf over de Schie alhier, belend O Stinckgen Bastiaensdr. en W de weduwe van Jan Mout, strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van de voorsz. weduwe. Kanttekening Engeltgen Oosterbaen vertoont de originele rentebrief welke betaald is Cornelis van Vlierden wonende Rotterdam als last hebbende van Hendrick Cruijmel koopman te Rotterdam gehuwd met Maertgen Pietersdr. erfgenamen van Aechgen Hendricksdr. en Cornelis Maertensz. Switsert als hebbende de voorsz. Cruijmel de erfgenamen van Cornelis Maertensz. uitgekocht verkoopt Dirck Jansz. de Vries een huis en erf aan de Gooistraat, belend O voor de verkoper en W Trijntgen Doem weduwe, strekkende voor van de straat tot achter op de Haven, belast met 7 st 8 p per jr tbv degenen die daartoe gerechtigd zijn voor 600 gl, te betalen met 200 gld gereed en 400 gld op hypotheek te lossen met 50 gld per jr. Kanttekening Maerten Ariensz. Cramer gehuwd met Aeltgen Willemsdr. als bij akte van uitkoop of deling bij de voorsz. de Cramer met Leendert van Dijck haar schoonvader zulks dit nevenstaande huis haar te beurt is gevallen vertoont originele brief die afgelost is. 54v De voorsz. van Vlierden verkoopt q.q. aan Jonas Jonasz. een huis en erf aan de Gooistraat alhier, belend O Claes Valck en W Dirck Jansz. de Vries, strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van Neeltje Corsdr. komende uit met een gemene gang tot op de Haven voor 300 gld te betalen met 150 gld gereed en de rest op hypotheek tegen 4%, welke lossing hij zal moeten doen tbv de voorsz. Cruijmel met 50 gld per jr Alewijn Gijse koopman wonende alhier verkoopt Willem Janszn. van der Houck wonende Middelburg in Zeeland zeker waterschip oud 13 jr met al zijn rondhout, opstaand en lopend want, zeilen etc. voor 1300 gld door verkoper in gereed geld ontvangen. 55v Cornelis Boon zeevarende man wonende alhier verkoopt Trijntje Gerritsdr. lest weduwe van Maerten Rase een rentebrief pro resto 80 gld tlv Leendert Cornelisz.Weuijster en zijn verbonden hypotheek gepasseerd voor schepenen alhier op voor 80 gld door verkoper in gereed geld ontvangen. 56v Matheus Willemsz. Timmers wijnkoper wonende alhier gehuwd met Grietje Jacobsdr. Vermeer als principaal en Ariaantje Jacobsdr. Vermeer meerderj. ongehuwde dochter mede wonende alhier als borg schuldig aan Hendrik de Man notaris alhier 650 gld wegens geleend geld tegen 5% per jr. Waarborg zekere rentebrief van 1050 gld door Hubrecht Leendertsz. Post voor schout en schepenen van Overschie onder verband van 5 morgen 2 hond 96 roe land vermeld in de brief van verleden aan schuldenares ieder voor de helft opgekomen volgens de akte van scheiding voor nts Maerten Couwenhoven alhier op gepasseerd Dr Adriaen van der Dussen oud burgemeester als borg voor Mr Cornelis van der Dussen secretaris van Schiedam en dat voor zijn getrouwigheid in het ontvangen van de 80e en 20e penning tbv het gemene land van Holland en West-Friesland Jan Leendertsz. Boelings mr schoenmaker wonende alhier schuldig aan Margrita Brassers een jaarlijkse losrente van 4 gld per jr (hoofdsom 100 gld). Waarborg een huis en erf gelegen over de Schie alhier, belend O Theunis Leendertsz. den Beer en W Theuntje Jansdr. weduwe strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van Theuntje Jansdr. Kanttekening Jan Hartoch wonende alhier vertoont de originele rentebrief die afgelost is Pieter van Cleeff oud burgemeester dezer stede als enig erfgenaam van Maartje Jacobsdr. Boon verkoopt Jan Jacobsz. schipper een huis en erf gelegen op de Verbrande Erven alhier, belend Z Maria Beijs weduwe Hugo van Bleijswijck burgemeester dezer stede en N Dirck Hugensz. Backer strekkende voor van de straat tot achter aan de banen van Engel Janszn. alles volgens de oude waarbrief van , voor 100 gld te betalen met 20 gld binnen 5 of 6 10

11 weken gereed en de rest of 80 gld op hypotheek te lossen met 20 gld per jr. 59v Aryen Walingsz. Banck wonende alhier verkoopt Lijsbeth Aryensdr. en vermits haar absentie aan Cornelis Ouwater haar broer een huis en erf gelegen op de Schie op het Cleine watertje alhier, belend Z de weduwe van Leendert Jansz. de Koe en N de weduwe van Cornelis Siere, strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van de weduwe van Cornelis Siere, alles volgens de oude waarbrieven, daarvan de jongste is van ,niet gevonden) voor 175 gld door verkoper in gereed geld ontvangen. 60v Joris Keijser raad en vroedschap mitsgaders regent van het St Jacobs Gasthuis vervangende zijn verdere confraters in hetzelfde huis als door burgemeesters gemachtigd tot verkoop van een huis en erf van Lijsbeth Daniels verkoopt Daniel Ariensz. van der Wegen het voorsz. huis van Lijsbeth gelegen aan de westzijde van de vaart in het Broersveld, belend N Claes Maetleen en Z Willem Evertsz., strekkende voor van de straat tot achter aan s-heren bansloot, alles volgens de oude waarbrieven daarvan de jongste is van voor 91 gld door verkoper in gereed geld ontvangen De voorsz. Daniel Aryensz. van der Wegen schuldig aan Geertruit Lourisdr. weduwe Gilles van der Eijck een jaarlijkse rente van 4 gld per jr (hoofdsom 100 gld). Waarborg het voorsz. gekochte huis Jacob Aryensz. Bolleman zoon en enige erfgenaam van Ary Janszn. wonende alhier verkoopt Cornelis Pouwelsz. zeevarende man een huis en erf in de Crepelstraat alhier, belend N Steven Willemsz. en Z Willem Pouwelsz., strekkende voor van de straat tot achter aan zeker huis van de verkoper, alles volgens de oude waarbrieven, daarvan de jongste is van , (moet zijn 13-04) voor 160 gld in gereed geld ontvangen. 62v Alewijn Rochusz. van Berckel wonende alhier verkoopt Gerrit Adamsz. een huis en erf gelegen achter de Turfstoof over de Schie alhier, belend O Hendrick Claesz. en W Marcus Willemsz. Duyfvoet, strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van Maria Jansdr. alles volgens de oude waarbrieven, daarvan de jongste is van voor 67 gld, door verkoper in gereed geld ontvangen Johan Willemsz. de Wijs regerend burgemeester en als regent van het St Jacobs Gasthuis vervangende zijn confraters in hetzelfde huis als onderhoudende in gemeld gasthuis de nagelaten huisvrouw als zijnde krankzinning van Alexander Ogelbeecq verkoopt met machtiging van de heren van de wet tot redding van de boedel en goederen van de voorsz. Ogelbeecq aan Ermtgen Aryensdr. bejaarde dochter en vermits de absentie aan Aryen Fredericxsz. een huis en erf gelegen over de Haven in het West-Nieuwland, belend Z Maertgen Cornelisdr. en N Abraham Conings, strekkende voor van de straat tot achter uitkomende met een poort aan dezer stede veste of walle, onder verwijzing naare de oude brieven, daarvan de jongste is van , voor 975 gld in gereed geld ontvangen Hubrecht van der Vecht raad en vroedschap dezer stede verkoopt Joost Jacobsz. Bolleman zeevarende man vermits diens absentie als zijnde buitenslands aan zijn huisvrouw Jannetgen Matheusdr. geassisteerd met Vries Claesz. Backer haar oom een huis en erf gelegen voor de Raam, belend N de weduwe van Gerrit Coore en Z de voorsz. Vries Claesz. Backer, strekkende voor van de straat tot achter aan s-heren bansloot voor 350 gld, te betalen met 100 gld gereed en 250 gld met hypotheek op het gekochte huis tegen 4% per jr, te lossen met 50 gld per jr Maerten van Couwenhoven als last en procuratie hebbende van Jacobus Molswijck med. dr en Elisabeth Molswijck broer en zus wonende Oudewater verkoopt aan Isaack Hissings raad en vroedschap dezer stede zekere haringplaats met loods, zoutkassen en korenzolders alsmede een tuin met tuinhuisje daarachter op de Haven op de hoek van de Korte Molenstraat, belend O de voorsz. Molenstraat en W Willem Bisschop, regerend schepen, 11

12 strekkende voor van de straat tot achter aan de West Molenstraat, belast met 56 st 4p per jr tbv de stad, voor 425 gld boven de belasting, te betalen met 1/3e gereed en de rest met hypotheek op het gekochte tegen 4% per jr, te lossen met 100 gld per jr Ary Joostenz. Stol bakker wonende alhier verkoopt Aechgen Jacobsdr. wonende Overschie en vermits diens absentie aan Jan Claesz. haar zwager een tuintje gelegen in St Anna zusterhuis, belend O Jan Jansz. Rotteveen en W s-heren bansloot, strekkende voor van de straat tot achter aan s-heren bansloot, alles volgens de oude waarbrieven, daarvan de jongste is van , voor 40 gld in gereed geld ontvangen Neeltgen Engebrechtsdr. weduwe Evert van der Graeff brouwster wonende Rotterdam zo voor haar zelve als vervangende Adriaen Cruyck vendrich van een compagnie zeesoldaten, kinderen en erfgenamen van Engebrecht Joostenzn.(de Cloet) en Annetgen Aryensdr. verkoopt Jan Lodewijcxsz. stoofmaker een huis en erf aan de Gooistraat, belend N de weduwe van Gillis van der Heijde en Z Cornelis Boodt strekkende voor van de straat tot achter op de Haven voor 550 gld met een rozenobel daarboven te betalen met 250 gld gereed en de rozenobel ter waarde van 11 gld en de resterende 300 gld onder verband van het huis tegen 4% te lossen met 50 gld per jr. Kanttekening Cornelis Weuijster vertoont de originele rentebrief welke afgelost is. 67v Hendrick La Rosa wonende alhier verkoopt Pieter Dircksz. Offtelingh een huis en erf aan de Overschiese poort, belend O de Schie en W s-herenstraat, strekkende voor van de straat tot achter aan de ingang van het Jachthuis, belast met een rentebrief van 300 gld tegen 4% tbv Geertruyt Theunisdr. Outraet lest weduwe van Jan van Door voor 1700 gld en 30 gld speldegeld te betalen 1030 gld gereed en 700 gld op rente onder verband van het huis tegen 4%, te lossen met 350 gld per jr Marcus Willemsz. Duyfvoet gehuwd met Geertgen Aryensdr. erfgenamen van Pieter Evertsz. zo voor haar zelve en vervangende de verdere erfgenamen verkoopt Abraham Pietersz. gewezene stadstimmerman een huis en erf op de hoek van het Bagijnhoff alhier, belend O de ingang van het Bagijnhhoff en W de weduwe van Mr Andries Lebaen, strekkende voor van de straat tot achter aan zekere sloot, onder verwijzing naar de oude waarbrief van voor 190 gld in gereed geld ontvangen. 69v De voorsz. Marcus Willemsz. verkoopt nog q.q. aan Job Pietersz. Cool metselaar een huis en erf in het Bagijnhoff, belend Z de koper en N Abraham Pietersz., strekkende voor van de straat tot achter aan s-heren bansloot, onder verwijzing naar de oude waarbrief van , voor 51 gld in gereed geld ontvangen. 70v Leendert Gerritsz. wonende alhier verkoopt Adriaen Guljaemsz. en vermits de uitlandigheid aan Catalijna Jacobsdr. zijn vrouw een huis en erf achter de Teerstoof, belend O Jan Jansz. Hemeldekan en W Juriaen Juriaensz., strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van Claes Pietersz., alles volgens de oude waarbrieven, daarvan de jongste is van , voor 125 gld in gereed geld ontvangen Pieter Offtelingh zoon en mede-erfgenaam van Dirck Osman en Aeltje Beume mitsgaders Aernout Goossensz. gehuwd met Zeletje Dircksdr. zo voor haar zelve en vervangende zijn broer Cornelis Offtelingh wonende Amsterdam zoon en dochter en mede-erfgenamen van Dirck Osman en Aeltje Beume verkopen Gerrit Gerritsz. van den Berch een huis en erf gelegen over de Schie, belend O Jan van Dalen en W de weduwe van Leendert Pietersz. de Koe, strekkende voor van de straat tot achter asan het huis van Aernout Goossenszn, alles volgens de oude waarbrief van , voor 500 gld in gereed geld ontvangen De voorsz. Pieter Offtelingh en Aernout Goosenszn. vervangende als voren verkopen Hugo van der Linde mr chirurgijn alhier en vermits diens absentie aan zijn vader Jan 12

13 Huygensz. van der Linde een huis en erf aan de Lange Achterweg, belend N Gerrit Pietersz. Boodt en Z Engebrecht Janszn., strekkende voor van de straat tot achter aan de Roosbeek, voor 200 gld bij verkoper in gereed geld ontvangen. 72v Dirck Janszn. van den Brouck korenmolenaar verkoopt Claes Janszn. van Harmelen mede korenmolenaar eerst een huis en erf met een paardenstal daaraan gelegen aan de wal of vest dezer stad, belend N de zoutketen en Z Jan Jacobsz. de Hengst, strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van de koper, komende voorts met een gemene gang tot op de haven en de helft in een korenwindmolen genaamd de Gapersmolen met alle gereedschap gelegen aan de voorsz. Vest achter de zoutketen, belast eerst in het geheel met 50 gld per jr tbv de stad en nog voor de verkopers helft alleen met een rentebrief van 1450 gld welke de meerderjarige en de voogden en executeurs over de minderjarige kinderen en erfgenamen van Jannetgen Cornelisdr. die een dochter is geweest van Cornelis Janszn.Monsier in haar leven huisvrouw van de verkoper daarop pro resto sprekende hebben die de koper overneemt, te lossen met 400 gld per jr. Voldaan door overname van de belasting. 73v Cornelis Jansz. van Onsel wonende alhier schuldig aan Maria Willemsdr. Maen weduwe Cornelis Galeynsz. Keyser een losrente van 11 gld 5 st per jr (hoofdsom 250 gld). Waarborg een huis en erf in het Korte Groeneweegje alhier, beland O de kinderen en erfgenamen van Aert Weymans en W Jacob Pietersz. Slavenburgh, strekkende voor van het voortsz. Groeneweegje tot achter aan s-heren bansloot. 74v Symon van der Vecht en Pieter van Cleeff oud burgemeesters voor hen zelven en vervangende Cornelis Maerlant allen weesmeesters mitsgaders het overlijden van Mr Cornelis Pelt gesurrogeerde voogden over de minderjarige kinderen van Maria Kanters en nog hen sterk makende voor Mr Theodorus Pelt gesurrogeerde voogd over de kinderen van Anna Maria Kanters, kleinkinderen en minderjarige erfgenamen van de rentmeester Willem Kanters alhier overleden verkopen Isaack Hissingh raad en vroedschap dezer stede, belend 2 huizen en erven annex den anderen in de Boterstraat alhier en Z de erfgenamen van Pleuntgen Pansers en N Ariaentgen van Gelder, strekkende voor van het grote huis voor van de straat tot achter uitkomende in s-heren steeg en het andere aan het voorsz. grote huis, alles volgens de oude waarbrief van voor 1090 gld in gereed geld ontvangen. 75v Joris Keijser raad en president schepen mitsgaders als ontvanger van de verpondinge als hiertoe gelast zijnde door de heren burgemeesters en gecommitteerde vroedschappen dezer stede verkoopt in die kwaliteit Tieleman Jacobsz. metselaar het huis en erf van Willem Evertsz. gelegen aan de westzijde van de vaart in het Broersveld, belend N Jan Gorisz., Z de weduwe van Hendrick van der Heijm strekkende voor van de straat tot achter aan sheren bansloot, voor 91 gld in gereed geld ontvangen De voorsz. Keijser verkoopt nog q.q. aan de voorsz. Tieleman Jacobsz. het huis en erf van Maertgen Dircksdr. za. aan de westzijde van de vaart in het Broersveld, belend N Claes Leendertsz. Maetleen en Z Cornelis Aryensz., strekkende voor van de straat tot achter aan sheren bansloot voor 94 gld in gereed geld ontvangen. 76v Maerten Couwenhoven als speciale procuratie hebbende van Jacobus Molswijck med. dr en Elisabeth Molswijck broer en zuster wonende Oudewater verkoopt Lijsbeth Willemsdr. weduwe van Jan Cornelisz. van Vliet een huis en erf op het Eynde bij de Rotterdamse poort, belend O Maertgen Leendertsdr. des koopsters moeder en W de weduwe van Jacob Croon, strekkende voor van de straat tot achter in het Groenendael voor 345 gld in gereed geld ontvangen. 77v De voorsz. Couwenhoven verkoopt capitein Jacob van Boshuijsen een huis en erf op de Dam, belend O Willem Juijst oud burgemeester en W Samuel van Boshuijsen mr 13

OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN SCHIEDAM. No. 349

OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN SCHIEDAM. No. 349 OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN SCHIEDAM No. 349 1 1. 11-05-1675. Adriaen Heckenhoeck gewezen herbergier in de Boodt verkoopt Jan Braem den Ouden een huis en erf gelegen aan de Markt binnen dezer stede, belend

Nadere informatie

OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN SCHIEDAM NO. 347.

OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN SCHIEDAM NO. 347. OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN SCHIEDAM NO. 347. NADERE TOEGANG 89 1. 02-04-1667. Sebastiaen Pesser van Velsen raad en vroedschap mitsgaders regent van de Magistraat armen kamer als hiertoe door zijn confraters

Nadere informatie

OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN SCHIEDAM

OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN SCHIEDAM OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN SCHIEDAM NO 345. NADERE TOEGANG 87 1. 06-07-1659. Christiaen Pijnaecker raad dezer stad verkoopt Johan Hodenpijl mede raad alhier een huis en erf gelegen op de Dam, belend O

Nadere informatie

OUD RECHTERLIJK ARCHIEF SCHIEDAM INVENTARISNUMMER 351 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC. 12-05 - 1683 t/m 21-07 -1688

OUD RECHTERLIJK ARCHIEF SCHIEDAM INVENTARISNUMMER 351 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC. 12-05 - 1683 t/m 21-07 -1688 OUD RECHTERLIJK ARCHIEF SCHIEDAM INVENTARISNUMMER 351 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC. 12-05 - 1683 t/m 21-07 -1688 2 6 4 FOLIO S BEWERKING DOOR HENK VAN DER WAAG TE SPIJKENISSE 1

Nadere informatie

O U D A D M I N I S T R A T I E F A R C H I E F S C H I E D A M W E E S K A M E R INVENTARISNUMMER 1 6 3 2 6 JANUARI 1625 T / M 7 JANUARI 1650

O U D A D M I N I S T R A T I E F A R C H I E F S C H I E D A M W E E S K A M E R INVENTARISNUMMER 1 6 3 2 6 JANUARI 1625 T / M 7 JANUARI 1650 O U D A D M I N I S T R A T I E F A R C H I E F S C H I E D A M W E E S K A M E R INVENTARISNUMMER 1 6 3 2 6 JANUARI 1625 T / M 7 JANUARI 1650 B E W E R K I N G D O O R H. J. V A N D E R W A A G S P I

Nadere informatie

O U D R E C H T E R L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R 340 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC.

O U D R E C H T E R L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R 340 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC. O U D R E C H T E R L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R 340 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC. 04-08-1635 t/m 30-12-1639 353 FOLIO S BEWERKING DOOR

Nadere informatie

OUD RECHTELIJK ARCHIEF SCHIEDAM INVENTARISNUMMER 353 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC. 08-05 - 1694 T/M 30-03 - 1698

OUD RECHTELIJK ARCHIEF SCHIEDAM INVENTARISNUMMER 353 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC. 08-05 - 1694 T/M 30-03 - 1698 OUD RECHTELIJK ARCHIEF SCHIEDAM INVENTARISNUMMER 353 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC. 08-05 - 1694 T/M 30-03 - 1698 1 9 5 FOLIO`S BEWERKING DOOR HENK VAN DER WAAG SPIJKENISSE 1 2

Nadere informatie

OUD RECHTELIJK ARCHIEF SCHIEDAM INVENTARISNUMMER 354 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC. 12-04 - 1698 t/m 28-09 - 1701

OUD RECHTELIJK ARCHIEF SCHIEDAM INVENTARISNUMMER 354 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC. 12-04 - 1698 t/m 28-09 - 1701 OUD RECHTELIJK ARCHIEF SCHIEDAM INVENTARISNUMMER 354 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC. 12-04 - 1698 t/m 28-09 - 1701 2 1 0 FOLIO S BEWERKING DOOR HENK VAN DER WAAG TE SPIJKENISSE 1

Nadere informatie

30-09-1624 31-12-1646

30-09-1624 31-12-1646 W E E S K A M E R INVENTARISNUMMER 1 6 1 9 30-09-1624 31-12-1646 B E W E R K I N G D O O R H. J. V A N D E R W A A G S P I J K E N I S S E 2004 1 2 De bewerker heeft getracht zoveel mogelijk een zelfde

Nadere informatie

OUD RECHTERLIJK ARCHIEF SCHIEDAM INVENTARISNUMMER 341 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC. 13-01 - 1640 t/m 22-12- 1643

OUD RECHTERLIJK ARCHIEF SCHIEDAM INVENTARISNUMMER 341 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC. 13-01 - 1640 t/m 22-12- 1643 OUD RECHTERLIJK ARCHIEF SCHIEDAM INVENTARISNUMMER 341 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC 13-01 - 1640 t/m 22-12- 1643 3 8 2 FOLIO`S BEWERKING DOOR HENK VAN DER WAAG TE SPIJKENISSE 1

Nadere informatie

Oud-rechterlijk-Archief van Schiedam. Inventaris nr

Oud-rechterlijk-Archief van Schiedam. Inventaris nr Oud-rechterlijk-Archief van Schiedam Inventaris nr 350. 02-03-1680-15-03-1683 NADERE TOEGANG 92 1. 02-03-1680. Simon Hulsthout capitein van de burgerij als lasthebber van juffrouw Angenieta van Beest weduwe

Nadere informatie

OUD RECHTELIJK ARCHIEF SCHIEDAM. INVENTARISNUMMER 386 (ged.) MINUUT GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC.

OUD RECHTELIJK ARCHIEF SCHIEDAM. INVENTARISNUMMER 386 (ged.) MINUUT GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC. OUD RECHTELIJK ARCHIEF SCHIEDAM INVENTARISNUMMER 386 (ged.) MINUUT GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC. 02-05 - 1705 t/m 02-01 - 1708 1 0 5 FOLIO S BEWERKING DOOR HENK VAN DER WAAG TE

Nadere informatie

O U D A D M I N I S T R A T I E F A R C H I E F S C H I E D A M W E E S K A M E R INVENTARISNUMMER 1 6 3 1 1 JUNI 1593 T / M 23 DECEMBER 1624

O U D A D M I N I S T R A T I E F A R C H I E F S C H I E D A M W E E S K A M E R INVENTARISNUMMER 1 6 3 1 1 JUNI 1593 T / M 23 DECEMBER 1624 O U D A D M I N I S T R A T I E F A R C H I E F S C H I E D A M W E E S K A M E R INVENTARISNUMMER 1 6 3 1 1 JUNI 1593 T / M 23 DECEMBER 1624 B E W E R K I N G D O O R H. J. V A N D E R W A A G S P I J

Nadere informatie

OUD RECHTELIJK ARCHIEF SCHIEDAM INVENTARISNUMMER 336 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC. 10-05- 1618 t/m 27-10 - 1621 2 8 3 FOLIO S

OUD RECHTELIJK ARCHIEF SCHIEDAM INVENTARISNUMMER 336 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC. 10-05- 1618 t/m 27-10 - 1621 2 8 3 FOLIO S OUD RECHTELIJK ARCHIEF SCHIEDAM INVENTARISNUMMER 336 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC 10-05- 1618 t/m 27-10 - 1621 2 8 3 FOLIO S BEWERKING DOOR HENK VAN DER WAAG TE SPIJKENISSE 1 1.

Nadere informatie

OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN SCHIEDAM

OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN SCHIEDAM OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN SCHIEDAM No. 346. 1 NADERE TOEGANG 88 1. 06-08-1663. Grietgen Jansdr. weduwe van Marcelis Jansz. schuldig aan Hugo van Bleijswijck burgemeester alhier een jaarlijkse losrente

Nadere informatie

OUD RECHTELIJK ARCHIEF SCHIEDAM INVENTARISNUMMER 335 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC. 30-01 - 1615 t/m 06-05 - 1618 416 FOLIO S

OUD RECHTELIJK ARCHIEF SCHIEDAM INVENTARISNUMMER 335 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC. 30-01 - 1615 t/m 06-05 - 1618 416 FOLIO S OUD RECHTELIJK ARCHIEF SCHIEDAM INVENTARISNUMMER 335 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC. 30-01 - 1615 t/m 06-05 - 1618 416 FOLIO S BEWERKING DOOR HENK VAN DER WAAG TE SPIJKENISSE 1 30-01-1615.

Nadere informatie

OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN SCHIEDAM Gifteboek, inv.nr. 342 ( )

OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN SCHIEDAM Gifteboek, inv.nr. 342 ( ) OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN SCHIEDAM Gifteboek, inv.nr. 342 (1644-1647) door H.J. van der Waag 1. 02-01-1644. Mathijs Michielsz. van Hillegontsberch verkoopt Arijen Mathijsz. zijn zoon een huis en erf

Nadere informatie

R E C H T E L I J K A R C H I E F K E T H E L E N S P A L A N D I N V E N T A R I S N U M M E R 9 3

R E C H T E L I J K A R C H I E F K E T H E L E N S P A L A N D I N V E N T A R I S N U M M E R 9 3 R E C H T E L I J K A R C H I E F K E T H E L E N S P A L A N D I N V E N T A R I S N U M M E R 9 3 P R O T O C O L L E N V A N V O O R S C H O U T E N S C H E P E N E N V E R L E D E N A K T E N V A N

Nadere informatie

OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN SCHIEDAM NO 344.

OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN SCHIEDAM NO 344. OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN SCHIEDAM NO 344. 1 NADERE TOEGANG 86 1. 02-01-1655. Pietertgen Ariensdr. weduwe Michiel Cuijp wonende binnen dezer stede schuldig aan Dirck van der Mast, te lossen met 25 gld

Nadere informatie

R E C H T E L I J K A R C H I E F K E T H E L E N S P A L A N D I N V E N T A R I S N U M M E R 9 2

R E C H T E L I J K A R C H I E F K E T H E L E N S P A L A N D I N V E N T A R I S N U M M E R 9 2 R E C H T E L I J K A R C H I E F K E T H E L E N S P A L A N D I N V E N T A R I S N U M M E R 9 2 P R O T H O C O L L E N V O O R S C H O U T E N S C H E P E N E N V E R L E D E N A K T E N V A N T R

Nadere informatie

OUD RECHTELIJK ARCHIEF SCHIEDAM INVENTARISNUMMER 361 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC. 04-05 - 1729 t/m 25-04 1733 3 3 2 FOLIO S

OUD RECHTELIJK ARCHIEF SCHIEDAM INVENTARISNUMMER 361 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC. 04-05 - 1729 t/m 25-04 1733 3 3 2 FOLIO S OUD RECHTELIJK ARCHIEF SCHIEDAM INVENTARISNUMMER 361 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC. 04-05 - 1729 t/m 25-04 1733 3 3 2 FOLIO S BEWERKING DOOR HENK VAN DER WAAG TE SPIJKENISSE 1 1.

Nadere informatie

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF VAN SCHIEDAM

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF VAN SCHIEDAM OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF VAN SCHIEDAM NO. 343. 22-06-1647-22-12-1654 1 1. 22-06-1647. Hendrick van der Heijme brouwer in de brouwerij van de Witte Leeuw binnen dezer stede borg voor Pieter Angillisz. pachter

Nadere informatie

O U D A D M I N I S T R A T I E F A R C H I E F S C H I E D A M W E E S K A M E R I N V E N T A R I S N U M M E R

O U D A D M I N I S T R A T I E F A R C H I E F S C H I E D A M W E E S K A M E R I N V E N T A R I S N U M M E R O U D A D M I N I S T R A T I E F A R C H I E F S C H I E D A M W E E S K A M E R I N V E N T A R I S N U M M E R 1 6 3 2 0 6-0 1-1 6 2 5 t / m 1 7-0 1-1 6 5 0 3 3 D U B B E L E F O L I O S R E G I S T

Nadere informatie

NT00067_42. Nadere Toegang op inv.nr 42. uit het archief van het. Stadsgerecht Wijk bij Duurstede, 1546-1811, (67) H.J. Postema

NT00067_42. Nadere Toegang op inv.nr 42. uit het archief van het. Stadsgerecht Wijk bij Duurstede, 1546-1811, (67) H.J. Postema NT00067_42 Nadere Toegang op inv.nr 42 uit het archief van het Stadsgerecht Wijk bij Duurstede, 1546-1811, (67) H.J. Postema Januari 2015 Inleiding In dit document zijn regesten opgenomen van de oudste

Nadere informatie

Oudarchieven voor 1811 Nieuwerkerk a/d IJssel

Oudarchieven voor 1811 Nieuwerkerk a/d IJssel Oudarchieven voor 1811 Nieuwerkerk a/d IJssel Bevat samenvattingen uit akten in Rechterlijke, notariele en weeskamer archieven. De transcripties staan in afzonderlijke documenten. Recht. Arch. N ad IJ

Nadere informatie

O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R 6 0 2 R E G I S T E R V A N A K T E N V A N

O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R 6 0 2 R E G I S T E R V A N A K T E N V A N O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R 6 0 2 R E G I S T E R V A N A K T E N V A N M A C H T I G I N G E N P R O T E S T A T I E N 1 1-0 6-1 6 1 1 t / m

Nadere informatie

O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R 6 0 3 R E G I S T E R V A N A K T E N V A N

O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R 6 0 3 R E G I S T E R V A N A K T E N V A N O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R 6 0 3 R E G I S T E R V A N A K T E N V A N M A C H T I G I N G E N P R O T E S T A T I E N 2 6-01 - 1 6 2 4 t /

Nadere informatie

6. Fragmenten. 6.1 Cornelis: Nieuwkoops fragment (ca. 1550) I. Cornelis, tr. waarsch. Emmetgen? / Geertgen?...

6. Fragmenten. 6.1 Cornelis: Nieuwkoops fragment (ca. 1550) I. Cornelis, tr. waarsch. Emmetgen? / Geertgen?... 6. Fragmenten 6.1 Cornelis: Nieuwkoops fragment (ca. 1550) I. Cornelis, tr. waarsch. Emmetgen? / Geertgen?... 1. Jan Cornelisz, volgt IIa. 2. Elbert Cornelisz, volgt IIb. 3. Geertgen Cornelisz, overl.

Nadere informatie

O U D A D M I N I S T R A T I E F A R C H I E F S C H I E D A M W E E S K A M E R I N V E N T A R I S N U M M E R 1 6 1 5

O U D A D M I N I S T R A T I E F A R C H I E F S C H I E D A M W E E S K A M E R I N V E N T A R I S N U M M E R 1 6 1 5 O U D A D M I N I S T R A T I E F A R C H I E F S C H I E D A M W E E S K A M E R I N V E N T A R I S N U M M E R 1 6 1 5 1 5 0 8 1 6 2 7 t / m 2 8 1 2-1 6 4 5 B E W E R K I N G D O O R A N T H O N I U

Nadere informatie

Nummer Toegang: 857 Plaatsingslijst van stukken afkomstig van de eigenaren van de Hofwoning te 't Woudt,

Nummer Toegang: 857 Plaatsingslijst van stukken afkomstig van de eigenaren van de Hofwoning te 't Woudt, Nummer Toegang: 857 Plaatsingslijst van stukken afkomstig van de eigenaren van de Hofwoning te 't Woudt, 1672-1977 Archief Delft 857 Hofwoning te 't Woudt 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave BESCHRIJVING

Nadere informatie

R E C H T E L I J K A R C H I E F V A N A M B A C H T K E T H E L E N S P A L A N D I N V E N T A R I S N U M M E R 8 8

R E C H T E L I J K A R C H I E F V A N A M B A C H T K E T H E L E N S P A L A N D I N V E N T A R I S N U M M E R 8 8 R E C H T E L I J K A R C H I E F V A N A M B A C H T K E T H E L E N S P A L A N D I N V E N T A R I S N U M M E R 8 8 B I J L A G E N B I J D E D I N G B O E K E N 1 2-0 2-1 6 4 9 t / m 0 7-0 7-1 7 2

Nadere informatie

VIb - 1. TRIJNTJE JASPERSDR VAN VELDEN, weduwe van Pieter Philipsz Pijnaker, begr. Vlaardingen juli 1678

VIb - 1. TRIJNTJE JASPERSDR VAN VELDEN, weduwe van Pieter Philipsz Pijnaker, begr. Vlaardingen juli 1678 VIb - 1 JAN JANSZ VAN RIJT, zn. van Jan Willemsz van Rijt en Grietje Jans van Alphen (zie Vb), bouwman in de Broekpolder in Vlaardingerambacht, leenman aldaar, molenmeester aldaar, begr. Vlaardingen jan.

Nadere informatie

OUD RECHTELIJK ARCHIEF SCHIEDAM INVENTARISNUMMER 352 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC t/m

OUD RECHTELIJK ARCHIEF SCHIEDAM INVENTARISNUMMER 352 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC t/m OUD RECHTELIJK ARCHIEF SCHIEDAM INVENTARISNUMMER 352 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC. 24-07 - 1688 t/m 08-05 - 1694 2 7 1 FOLIO S BEWERKING DOOR HENK VAN DER WAAG TE SPIJKENISSE 1

Nadere informatie

OUD RECHTELIJK ARCHIEF SCHIEDAM INVENTARISNUMMER GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC. FOLIO S BEWERKING DOOR HENK VAN DER WAAG

OUD RECHTELIJK ARCHIEF SCHIEDAM INVENTARISNUMMER GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC. FOLIO S BEWERKING DOOR HENK VAN DER WAAG OUD RECHTELIJK ARCHIEF SCHIEDAM INVENTARISNUMMER GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC. - - t/m - - FOLIO S BEWERKING DOOR HENK VAN DER WAAG TE SPIJKENISSE 1 . - -. Cornelis Jansz. Bergwerff

Nadere informatie

OUD RECHTELIJK ARCHIEF SCHIEDAM INVENTARISNUMMER 355 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC t/m FOLIO S

OUD RECHTELIJK ARCHIEF SCHIEDAM INVENTARISNUMMER 355 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC t/m FOLIO S OUD RECHTELIJK ARCHIEF SCHIEDAM INVENTARISNUMMER 355 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC. 02-01 - 1708 t/m 16-05 - 1711 247 FOLIO S BEWERKING DOOR HENK VAN DER WAAG TE SPIJKENISSE 1 1.

Nadere informatie

G E R E C H T E N V A N S C H I E D A M R E G I S T E R V A N O V E R L E D E N E N I N V E N T A R I S N U M M E R 6 3 3

G E R E C H T E N V A N S C H I E D A M R E G I S T E R V A N O V E R L E D E N E N I N V E N T A R I S N U M M E R 6 3 3 G E R E C H T E N V A N S C H I E D A M R E G I S T E R V A N O V E R L E D E N E N I N V E N T A R I S N U M M E R 6 3 3 1 7 8 D U B B E L E F O L I O S 0 2 0 1 1 6 7 2 t / m 3 1 0 8 1 6 9 4 B E W E R

Nadere informatie

Historie pand Westkaai

Historie pand Westkaai Historie pand Westkaai Boven de voordeur van het pand van Restaurant Westkaai (Westhavenkade 9 10) staat de volgende spreuk te lezen: Laat winden waaien en stormen loeien. En iedereen zich met zichzelf

Nadere informatie

O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R 6 0 5 R E G I S T E R V A N A K T E N V A N

O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R 6 0 5 R E G I S T E R V A N A K T E N V A N O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R 6 0 5 R E G I S T E R V A N A K T E N V A N M A C H T I G I N G E N P R O T E S T A T I E N 1 4 0 9 1 5 9 4 t / m

Nadere informatie

Vb - 1. (1) AELTGEN ARIJENS OLIJSLAGER, dr. van Arijen Pietersz Olijslager, [overl. voor 31.3.1639]

Vb - 1. (1) AELTGEN ARIJENS OLIJSLAGER, dr. van Arijen Pietersz Olijslager, [overl. voor 31.3.1639] Vb - 1 JAN WILLEMSZ VAN OVERRIJT/VAN RIJT, geb. ca. 1595, zn. van Willem Vranckenz van Rijt en Claesgen Gerritsdr (zie IVa), bouwman bij de Kapel onder Zouteveen, schepen te Zouteveen, begr. Vlaardingen

Nadere informatie

Nummer Toegang: 858 Plaatsingslijst van de stukken afkomstig van Familiestichting Van der Kooij,

Nummer Toegang: 858 Plaatsingslijst van de stukken afkomstig van Familiestichting Van der Kooij, Nummer Toegang: 858 Plaatsingslijst van de stukken afkomstig van Familiestichting Van der Kooij, 1700-1933 Archief Delft 858 Familiestichting Van der Kooij 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave BESCHRIJVING

Nadere informatie

NT00064_2004. Nadere Toegang op inv. nr 2004. uit het archief van de. Dorpsgerechten, 1515-1813 (64)

NT00064_2004. Nadere Toegang op inv. nr 2004. uit het archief van de. Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) NT00064_2004 Nadere Toegang op inv. nr 2004 uit het archief van de Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) H.J. Postema Januari 2015 Inleiding In dit document zijn regesten opgenomen van de dorpsgerechten van Tull

Nadere informatie

NT00064_152. Nadere Toegang op inv. nr 152. uit het archief van de. Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) H.J. Postema

NT00064_152. Nadere Toegang op inv. nr 152. uit het archief van de. Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) H.J. Postema NT00064_152 Nadere Toegang op inv. nr 152 uit het archief van de Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) H.J. Postema Juni 2013 Inleiding In dit document zijn regesten van het volgende inventarisnummer betreffende

Nadere informatie

O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R G I F T B O E K

O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R G I F T B O E K O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R 3 2 8 G I F T B O E K A K T E N V A N T R A N S P O R T V A N O N R O E R E N D E Z A K E N E T C. 0 4-0 1-1 5 7

Nadere informatie

Genealogie van Arend Cornelisse van der Swan

Genealogie van Arend Cornelisse van der Swan Genealogie van Arend Cornelisse van der Swan I Arend Cornelisse van der Swan. Arend is overleden in 1633. Notitie bij Arend: volgens Dek waren er 6 zonen. Echter later in de correcties op Dek gecorrigeerd.

Nadere informatie

OUD RECHTELIJK ARCHIEF SCHIEDAM INVENTARISNUMMER 356 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC t/m FOLIO S

OUD RECHTELIJK ARCHIEF SCHIEDAM INVENTARISNUMMER 356 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC t/m FOLIO S OUD RECHTELIJK ARCHIEF SCHIEDAM INVENTARISNUMMER 356 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC. 23-05 - 1711 t/m 12-10 - 1715 272 FOLIO S BEWERKING DOOR HENK VAN DER WAAG TE SPIJKENISSE 1 1.

Nadere informatie

ik bleek een van Schie domme Claes liet Schie schieten ik werd een van Dam haiku jvd DRAMA S DELFTSE VAN SCHIE S

ik bleek een van Schie domme Claes liet Schie schieten ik werd een van Dam haiku jvd DRAMA S DELFTSE VAN SCHIE S ik bleek een van Schie domme Claes liet Schie schieten ik werd een van Dam haiku jvd DRAMA S DELFTSE VAN SCHIE S ONTWARD DOOR JAN VAN DAM 2010 Wapen van de Delftse van Schie s en de Delftse van Dam men.

Nadere informatie

O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R G I F T B O E K

O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R G I F T B O E K O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R 3 3 0 G I F T B O E K A K T E N V A N T R A N S P O R T V A N O N R O E R E N D E Z A K E N E T C. 3 1-0 3-1 5 9

Nadere informatie

O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F V L A A R D I N G E N I N V E N T A R I S N U M M E R R E G I S T E R V A N A K T E N V A N C A U T I E

O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F V L A A R D I N G E N I N V E N T A R I S N U M M E R R E G I S T E R V A N A K T E N V A N C A U T I E O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F V L A A R D I N G E N I N V E N T A R I S N U M M E R 1 5 3 R E G I S T E R V A N A K T E N V A N C A U T I E 1 9 0 8 1 6 4 8 t / m 2 6 0 6 1 6 5 8 1 7 F O L I O

Nadere informatie

WILLEM CORNELISZ VAN RIJT, zn. van Cornelis Vranckenz van Rijt en Trijntje Claesdr (zie IVb), begr. Naaldwijk 24.7.1636 (oud graf f 4) 1

WILLEM CORNELISZ VAN RIJT, zn. van Cornelis Vranckenz van Rijt en Trijntje Claesdr (zie IVb), begr. Naaldwijk 24.7.1636 (oud graf f 4) 1 Vf - 1 WILLEM CORNELISZ VAN RIJT, zn. van Cornelis Vranckenz van Rijt en Trijntje Claesdr (zie IVb), begr. Naaldwijk 24.7.1636 (oud graf f 4) 1 tr. ca. 25.1.1635 2 TRIJNTJE REIJERSDR VAN ADRICHEM de jonge,

Nadere informatie

VIIi - 1. Zie resp. Oud notarieel archief Delft, inv. nr. 2533A, f. 12, inv. nr. 2595, f. 146 en inv. nr. 2856, f.

VIIi - 1. Zie resp. Oud notarieel archief Delft, inv. nr. 2533A, f. 12, inv. nr. 2595, f. 146 en inv. nr. 2856, f. VIIi - 1 Op 9.1.1721 maken Arij Claesz van Rijt, bouwman, en Annetje Hermansdr Berkel, wonende te Hof van Delft, hun testament op. Het betreft een testament op de langstlevende, waarbij deze wordt verplicht

Nadere informatie

die sinds 1476 in de lijsten van renten voorkomt en op 10 maart 1477

die sinds 1476 in de lijsten van renten voorkomt en op 10 maart 1477 WESTLANDSE VALCKEN EN DE JACHT Onder bovenstaande titel is in "Liber amicorum Jhr. Mr. C.C. van Valkenburg", 's-gravenhage 1985, p. 464-470, een bijdrage van W. Wijnaendts van Resandt verschenen, handelend

Nadere informatie

ARIJEN JOOSTENZ VAN RIJT, jm van Kethel, zn. van Joost Vrankenz van Rijt en Machtelt Jansdr (zie IVc), bouwman te Zouteveen, begr. Kethel 27.9.

ARIJEN JOOSTENZ VAN RIJT, jm van Kethel, zn. van Joost Vrankenz van Rijt en Machtelt Jansdr (zie IVc), bouwman te Zouteveen, begr. Kethel 27.9. Vh - 1 ARIJEN JOOSTENZ VAN RIJT, jm van Kethel, zn. van Joost Vrankenz van Rijt en Machtelt Jansdr (zie IVc), bouwman te Zouteveen, begr. Kethel 27.9.1661 o.tr. Schiedam (Gerecht) 19.7.1634 MAERTJE CLAESDR

Nadere informatie

Met Maria Catharina Petronella Vroegh naar Lisse, Seghwaert en Voorborch

Met Maria Catharina Petronella Vroegh naar Lisse, Seghwaert en Voorborch een genealogieonline publicatie Met Maria Catharina Petronella Vroegh naar Lisse, Seghwaert en Voorborch door 30 november 2014 Met Maria Catharina Petronella Vroegh naar Lisse, Seghwaert en Voorborch Generatie

Nadere informatie

Nummer Toegang: 467 Plaatsingslijst van het archief van de familie van der dussen (1322)

Nummer Toegang: 467 Plaatsingslijst van het archief van de familie van der dussen (1322) Nummer Toegang: 467 Plaatsingslijst van het archief van de familie van der dussen (1322)1570-1777 Archief Delft 467 Familie Van der Dussen 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave BESCHRIJVING VAN HET

Nadere informatie

VIIc - 2. o.tr./tr. Berkel (Gerecht) 1/18.5.1739 (impost man f 15), scheiding van tafel en bed Berkel (Gerecht) 13.5.1761

VIIc - 2. o.tr./tr. Berkel (Gerecht) 1/18.5.1739 (impost man f 15), scheiding van tafel en bed Berkel (Gerecht) 13.5.1761 VIIc - 1 Na het overlijden van Annetje Arensdr Ham op 2.6.1762 te Berkel en Rodenrijs zijn Arij en Willem van Rijt en Geertje Cornelisdr Brederode, dochter van Marijtje van Rijt, als nakomelingen van Catharina

Nadere informatie

VIa - 1. Ermpje heeft uit haar eerste huwelijk (ten minste) twee dochters, Barber en Jannitge Pietersdr Eerland.

VIa - 1. Ermpje heeft uit haar eerste huwelijk (ten minste) twee dochters, Barber en Jannitge Pietersdr Eerland. VIa - 1 WILLEM JANSZ VAN RIJT, geb. ca. 1628, van Zouteveen, zn. van Jan Willemsz van Rijt en Aeltgen Arijens Olijslager (zie Vb), bouwman in de Broekpolder onder Vlaardingerambacht, leenman onder Maasland,

Nadere informatie

S T A D S T R O U W S C H I E D A M (O N D E R T R O U W) I N V E N T A R I S N U M M E R t / m

S T A D S T R O U W S C H I E D A M (O N D E R T R O U W) I N V E N T A R I S N U M M E R t / m S T A D S T R O U W S C H I E D A M (O N D E R T R O U W) I N V E N T A R I S N U M M E R 7 1 1 1 5 7 6 t / m 1 5 9 0 B E W E R K T D O O R A N T H O N I U S V A N D E R T U I J N T E R H O O N 1 H E R

Nadere informatie

O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R G I F T B O E K

O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R G I F T B O E K O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R 3 3 3 G I F T B O E K A K T E N V A N T R A N S P O R T V A N O N R O E R E N D E Z A K E N E T C. 0 1-0 3-1 6 0

Nadere informatie

N O T A R I Ë L E A R C H I E V E N Z U I D H O L L A N D V O O R I N V E N T A R I S N U M M E R d. d.

N O T A R I Ë L E A R C H I E V E N Z U I D H O L L A N D V O O R I N V E N T A R I S N U M M E R d. d. N O T A R I Ë L E A R C H I E V E N Z U I D H O L L A N D V O O R 1 8 4 3 I N V E N T A R I S N U M M E R 6 1 6 5 d. d. 1 6 7 3-1 6 8 0 N A A L D W I J K N O T A R I S A R E N T V A N S W E T H B E W E

Nadere informatie

Stadsgerecht Rhenen, 1461-1812 (66)

Stadsgerecht Rhenen, 1461-1812 (66) NT00066_171 Nadere Toegang op inv. nr 171 uit het archief van het Stadsgerecht Rhenen, 1461-1812 (66) H.J. Postema Oktober 2013 Inleiding Het gerechtsarchief van Rhenen bevat een groot aantal inventarisnummers

Nadere informatie

HET KAN VERKEREN. door H.M. Kuypers

HET KAN VERKEREN. door H.M. Kuypers HET KAN VERKEREN door H.M. Kuypers Eerder gepubliceerd in Ons Voorgeslacht, jrg. 53 (1998) een uitgave van de Zuidhollandse Vereniging voor Genealogie In reactie op mijn publicatie van het artikel Wie

Nadere informatie

Protocol van transporten en schuldbrieven van Pernis

Protocol van transporten en schuldbrieven van Pernis Protocol van transporten en schuldbrieven van Pernis 1676 1724 (GA Rotterdam Gem. Pernis inv. 113) Teun van der Vorm (versie 1.0 d.d. 18-12-2010) Inleiding In het Gemeentearchief Rotterdam bevinden zich

Nadere informatie

Genealogie van de familie Van der Jagt

Genealogie van de familie Van der Jagt Genealogie van de familie Van der Jagt I Ploen LEENDERTSZOON is geboren in 1545 in Barendrecht, Zuid-Holland, Nederland. Ploen is overleden vóór 13-03-1620 in Barendrecht, Zuid- Holland, Nederland, ten

Nadere informatie

De oudste generaties Stoel in Dordrecht

De oudste generaties Stoel in Dordrecht De oudste generaties Stoel in Dordrecht In het Regionaal Archief Dordrecht bevindt zich onder Toegang 116 (Collectie van familiepapieren en genealogische aantekeningen), Inventarisnummer 763 een dossier

Nadere informatie

ROTTERDAMSE NACHTEGALEN door H.K. Nagtegaal

ROTTERDAMSE NACHTEGALEN door H.K. Nagtegaal ROTTERDAMSE NACHTEGALEN door H.K. Nagtegaal Dit artikel is gepubliceerd in Ons Voorgeslacht 2006 Inleiding De Rotterdamse familie Nachtegaal is één van de ruim dertig geslachten Nachtegael, die in de 17

Nadere informatie

R E C H T E L I J K A R C H I E F K E T H E L E N S P A L A N D I N V E N T A R I S N U M M E R B O E D E L I N V E N T A R I S S E N

R E C H T E L I J K A R C H I E F K E T H E L E N S P A L A N D I N V E N T A R I S N U M M E R B O E D E L I N V E N T A R I S S E N R E C H T E L I J K A R C H I E F K E T H E L E N S P A L A N D I N V E N T A R I S N U M M E R 1 3 2 B O E D E L I N V E N T A R I S S E N 2 6 4 D U B B E L E F O L I O S 1 0-1 1-1 6 0 2 t / m 1 6-0 4-1

Nadere informatie

O U D A D M I N I S T R A T I E F A R C H I E F S C H I E D A M W E E S K A M E R I N V E N T A R I S N U M M E R

O U D A D M I N I S T R A T I E F A R C H I E F S C H I E D A M W E E S K A M E R I N V E N T A R I S N U M M E R O U D A D M I N I S T R A T I E F A R C H I E F S C H I E D A M W E E S K A M E R I N V E N T A R I S N U M M E R 1 6 1 4 1 7 0 1 1 6 0 0 t / m 2 3 0 6 1 6 1 4 B E W E R K I N G D O O R A N T H O N I U

Nadere informatie

VIIj - 1. Op 29.5.1752 geeft Sr. Cornelis Bartholomeus van Buijtene mr. timmerman te Delft gift aan Aalbregt van Rijt en Cornelis Jansz Koot van

VIIj - 1. Op 29.5.1752 geeft Sr. Cornelis Bartholomeus van Buijtene mr. timmerman te Delft gift aan Aalbregt van Rijt en Cornelis Jansz Koot van VIIj - 1 Op 29.4.1729 koopt Aalbregt van Rijt - 1 morgen 422 roeden land in de Noord-Kethelpolder, grenzend aan oost de Poldervaart zuid Frank van der Burg west de Delfweg noord de kinderen en erfgenamen

Nadere informatie

O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R 6 0 4 R E G I S T E R V A N A K T E N

O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R 6 0 4 R E G I S T E R V A N A K T E N O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R 6 0 4 R E G I S T E R V A N A K T E N M A C H T I G I N G E N P R O T E S T A T I E N 0 6-0 9-1 6 5 5 t / m 0 3-0

Nadere informatie

O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R 6 0 8 R E G I S T E R V A N A K T E N V A N

O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R 6 0 8 R E G I S T E R V A N A K T E N V A N O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R 6 0 8 R E G I S T E R V A N A K T E N V A N B U I T E N M A C H T I N G E N P R O T E S T A T I E N 1 2 0 1 1 6 3

Nadere informatie

Written by Yvonne Roeling Wednesday, 31 December :00 - Last Updated Tuesday, 06 January :24

Written by Yvonne Roeling Wednesday, 31 December :00 - Last Updated Tuesday, 06 January :24 Familie de Vette uit Kethel en Spaland. (Fragmenten uit eigen onderzoek en dat van Dhr. A. v.d. Tang) De eerste voorouder de Vette kom ik tegen in een Notariële Acte van 18 Januari 1655 wanneer er een

Nadere informatie

Weesboek B. Hof van Delft, Vrijenban, Abtsregt, 't Woudt, Woud Harnasch, Biesland en Groeneveld. (Amb. Hof van Delft inv. 142)

Weesboek B. Hof van Delft, Vrijenban, Abtsregt, 't Woudt, Woud Harnasch, Biesland en Groeneveld. (Amb. Hof van Delft inv. 142) Weesboek B Hof van Delft, Vrijenban, Abtsregt, 't Woudt, Woud Harnasch, Biesland en Groeneveld 1655 1676 (Amb. Hof van Delft inv. 142) Teun van der Vorm (versie 1.0 d.d. 13-8-2016) Inleiding In het Gemeentearchief

Nadere informatie

NOTARIEEL ARCHIEF ZUIDERWOUDE

NOTARIEEL ARCHIEF ZUIDERWOUDE NOTARIEEL ARCHIEF ZUIDERWOUDE NA 467 Sijbrand Roos Aan het begin van dit deel is een register. De eerste 15 akten zijn verloren gegaan en worden hieronder vermeld zoals ze in het register staan. (1) Testament

Nadere informatie

Weeskamer s Gravenzande en Zandambacht

Weeskamer s Gravenzande en Zandambacht Weeskamer s Gravenzande en Zandambacht 1634 1685 (WK s Gravenzande en Zandambacht inv. 1) Teun van der Vorm (versie 1.0 d.d. 30-12-2011) Inleiding In het Historisch Archief Westland te Naaldwijk bevinden

Nadere informatie

HISTORISCHE VERENIGING SLIEDRECHT DE VERENIGING WAAR VERLEDEN EN TOEKOMST ELKAAR ONTMOETEN

HISTORISCHE VERENIGING SLIEDRECHT DE VERENIGING WAAR VERLEDEN EN TOEKOMST ELKAAR ONTMOETEN HISTORISCHE VERENIGING SLIEDRECHT DE VERENIGING WAAR VERLEDEN EN TOEKOMST ELKAAR ONTMOETEN WERKGROEP GENEALOGIE Het is ons duidelijk geworden dat veel mensen geïnteresseerd zijn in stambomen. Om aan deze

Nadere informatie

K O H I E R V A N H E T H O O F D G E L D A N N O K W A R T I E R S C H I E D A M O U D A R C H I E F S C H I E D A M

K O H I E R V A N H E T H O O F D G E L D A N N O K W A R T I E R S C H I E D A M O U D A R C H I E F S C H I E D A M K O H I E R V A N H E T H O O F D G E L D A N N O 1 6 2 2 K W A R T I E R S C H I E D A M O U D A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R 1 4 4 2 Toelichting. Het Hoofdgeld is een belasting,

Nadere informatie

OUD RECHTELIJK ARCHIEF SCHIEDAM INVENTARISNUMMER 357 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC. 19-10 -1715 t/m 22-12 - 1719 344 FOLIO S

OUD RECHTELIJK ARCHIEF SCHIEDAM INVENTARISNUMMER 357 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC. 19-10 -1715 t/m 22-12 - 1719 344 FOLIO S OUD RECHTELIJK ARCHIEF SCHIEDAM INVENTARISNUMMER 357 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC. 19-10 -1715 t/m 22-12 - 1719 344 FOLIO S BEWERKING DOOR HENK VAN DER WAAG TE SPIJKENISSE 1 2

Nadere informatie

Hoofdgeld De Lier (1622. (OA De Lier, inv. nr. 68) Bewerkt door: J. Heemskerk

Hoofdgeld De Lier (1622. (OA De Lier, inv. nr. 68) Bewerkt door: J. Heemskerk Hoofdgeld De Lier (1622 (OA De Lier, inv. nr. 68) Bewerkt door: J. Heemskerk Voorburg, 24 juni 1985 Gedigitaliseerd: Zoetermeer, 7 november 2011 -2- Inhoud: Transscriptie... 3 7 Index op achternaam...

Nadere informatie

R E C H T E L I J K A R C H I E F V A N H E T A M B A C H T K E T H E L E N S P A L A N D I N V E N T A R I S N U M M E R 8 5 D I N G B O E K

R E C H T E L I J K A R C H I E F V A N H E T A M B A C H T K E T H E L E N S P A L A N D I N V E N T A R I S N U M M E R 8 5 D I N G B O E K R E C H T E L I J K A R C H I E F V A N H E T A M B A C H T K E T H E L E N S P A L A N D I N V E N T A R I S N U M M E R 8 5 D I N G B O E K 2 3-0 3-1 6 5 2 t / m 1 2-0 3-1 6 8 7 1 4 2 D U B B E L E F

Nadere informatie

Nadere Toegang op inv.nr 44

Nadere Toegang op inv.nr 44 NT00067_44 Nadere Toegang op inv.nr 44 uit het archief van het Stadsgerecht Wijk bij Duurstede, 1546-1811, (67) H.J. Postema Juli 2015 Inleiding Dit document bevat regesten op de transportakten en akten

Nadere informatie

Begraven 1684-1705 (uit de Jaarrekeningen Kerk)

Begraven 1684-1705 (uit de Jaarrekeningen Kerk) Archief Hervormde Gemeente Oud-Beijerland (AHGO). inv. nr. 187-D081. Begraven 1684-1705 (uit de Jaarrekeningen Kerk) Opmerking vooraf Deze Jaarrekeningen Kerk bevinden zich in het archief van de Hervormde

Nadere informatie

De 14 kwartieren van Mr. Maerten Francosz. van Bleyswijck

De 14 kwartieren van Mr. Maerten Francosz. van Bleyswijck De 14 kwartieren van Mr. Maerten Francosz. van Bleyswijck door H.K. Nagtegaal en H.M. Morien Door de wapens in de vorm van een kwartierstaat af te beelden krijgt men een goed overzicht van de familiebanden.

Nadere informatie

Boedelpapieren Overschie

Boedelpapieren Overschie Boedelpapieren Overschie 1647 1679 (GA Rotterdam Ambacht Overschie inv. 437) Teun van der Vorm (versie 1.0 d.d. 14-4-2010) Inleiding In het Gemeentearchief Rotterdam bevinden zich in het archief Ambacht

Nadere informatie

R E C H T E L I J K A R C H I E F Z O U T E V E E N I N V E N T A R I S N U M M E R 1 9 G I F T B O E K t / m

R E C H T E L I J K A R C H I E F Z O U T E V E E N I N V E N T A R I S N U M M E R 1 9 G I F T B O E K t / m R E C H T E L I J K A R C H I E F Z O U T E V E E N I N V E N T A R I S N U M M E R 1 9 G I F T B O E K 2 6-6 - 1 6 4 8 t / m 1 1-6- 1 6 9 3 1 9 2 D U B B E L E F O L I O S B E W E R K I N G D O O R A

Nadere informatie

OUD RECHTELIJK ARCHIEF SCHIEDAM INVENTARISNUMMER 359 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC t/m FOLIO S

OUD RECHTELIJK ARCHIEF SCHIEDAM INVENTARISNUMMER 359 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC t/m FOLIO S OUD RECHTELIJK ARCHIEF SCHIEDAM INVENTARISNUMMER 359 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC. 05 05 1723 t/m 27-04 1726 362 FOLIO S BEWERKING DOOR HENK VAN DER WAAG TE SPIJKENISSE 1 1. 05-05-1723.

Nadere informatie

O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R G I F T B O E K

O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R G I F T B O E K O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R 3 3 2 G I F T B O E K A K T E N V A N T R A N S P O R T V A N O N R O E R E N D E Z A K E N E T C. 2 2-0 4-1 6 0

Nadere informatie

Warder in Gevelstenen. De oude huizen van Warder met hun gevelstenen

Warder in Gevelstenen. De oude huizen van Warder met hun gevelstenen Warder in Gevelstenen De oude huizen van Warder met hun gevelstenen Warder in Gevelstenen Een aantal oude huizen en boerderijen van Warder zijn voorzien van een gevelsteen. Hierop staat aangegeven wanneer

Nadere informatie

Oudarchieven voor 1811 Groot Ammers

Oudarchieven voor 1811 Groot Ammers Oudarchieven voor 1811 Groot Ammers Vroeger werd Groot Ammers veelal aangeduid met de kernen waaruit dit was opgebouwd, namelijk Ammers Graveland, Ammers Achterland en Peulwijk Bevat samenvattingen uit

Nadere informatie

VIk - 1. (1) MARIA CORNELIS BOER(TGE), jd van Berkel, dr. van Cornelis Arents Boer en Maertge Huibregts, 2 overl. Berkel 8.5.1663 (begraven Zuidkerk)

VIk - 1. (1) MARIA CORNELIS BOER(TGE), jd van Berkel, dr. van Cornelis Arents Boer en Maertge Huibregts, 2 overl. Berkel 8.5.1663 (begraven Zuidkerk) VIk - 1 CLAES/NICOLAES CORNELISZ VAN RIJT, zn. van Cornelis Cornelisz van Rijt en Neeltgen Jorisdr Witsenburch (zie Ve), geb. 2.5.1640, eerst bouwman in Berkel, poorter van Amersfoort 8.2.1669, brouwer

Nadere informatie

DE OUDERE GENERATIES VAN HET GESLACHT VAN EIJCK UIT BARENDRECHT. door J.G. Lagendijk en K.J. Slijkerman

DE OUDERE GENERATIES VAN HET GESLACHT VAN EIJCK UIT BARENDRECHT. door J.G. Lagendijk en K.J. Slijkerman DE OUDERE GENERATIES VAN HET GESLACHT VAN EIJCK UIT BARENDRECHT door J.G. Lagendijk en K.J. Slijkerman Eerder gepubliceerd in Ons Voorgeslacht, jrg. 44 (1989), blz. 33-41, en Ons Voorgeslacht, jrg. 45

Nadere informatie

II. Jan Jansz van Coudenhoven, > , tr.: Lisebette Dirc Butsieldr, begr. Oude Kerk Delft ca. 1367, dv. Dirc Butsiel en N.N..

II. Jan Jansz van Coudenhoven, > , tr.: Lisebette Dirc Butsieldr, begr. Oude Kerk Delft ca. 1367, dv. Dirc Butsiel en N.N.. Laatste bewerking E.R. van Crugten c, 11 augustus 2013. erwin@crugten.nl Jan van Coudenhoven, * ± 1275, tr.: N.N.. I. Jan van Coudenhoven, * ± 1300, ± 1350, tr.: Ver Sanne. 1. Jan, volgt II. II. Jan Jansz

Nadere informatie

OUD RECHTELIJK ARCHIEF SCHIEDAM INVENTARISNUMMER 358 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC t/m FOLIO S

OUD RECHTELIJK ARCHIEF SCHIEDAM INVENTARISNUMMER 358 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC t/m FOLIO S OUD RECHTELIJK ARCHIEF SCHIEDAM INVENTARISNUMMER 358 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC 10-01 -1720 t/m 24-04 - 1723 337 FOLIO S BEWERKING DOOR HENK VAN DER WAAG TE SPIJKENISSE 1 1 10-01-1720.

Nadere informatie

Met Maria Catharina Petronella Vroegh naar Lisse, Seghwaert en Voorborch

Met Maria Catharina Petronella Vroegh naar Lisse, Seghwaert en Voorborch een genealogieonline publicatie Met Maria Catharina Petronella Vroegh naar Lisse, Seghwaert en Voorborch door 9 maart 2016 Met Maria Catharina Petronella Vroegh naar Lisse, Seghwaert en Voorborch Generatie

Nadere informatie

Nummer Toegang: 210 Inventaris van het archief van het Klaeuwshofje,

Nummer Toegang: 210 Inventaris van het archief van het Klaeuwshofje, Nummer Toegang: 210 Inventaris van het archief van het Klaeuwshofje, 1460-1963 Archief Delft 210 Klaeuwshofje 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave BESCHRIJVING VAN HET ARCHIEF...5 BESCHRIJVING VAN

Nadere informatie

De nakomelingen van Jan Lauerensz. van Loosen

De nakomelingen van Jan Lauerensz. van Loosen een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Jan Lauerensz. van Loosen door 7 augustus 2017 De nakomelingen van Jan Lauerensz. van Loosen Generatie 1 1. Jan Lauerensz. van Loosen, is geboren rond

Nadere informatie

R E C H T E L I J K A R C H I E F Z O U T E V E E N I N V E N T A R I S N U M M E R 1 8 G I F T B O E K t / m

R E C H T E L I J K A R C H I E F Z O U T E V E E N I N V E N T A R I S N U M M E R 1 8 G I F T B O E K t / m R E C H T E L I J K A R C H I E F Z O U T E V E E N I N V E N T A R I S N U M M E R 1 8 G I F T B O E K 0 2 1 1 1 6 2 8 t / m 0 5 0 7 1 6 4 8 1 2 3 D U B B E L E F O L I O S B E W E R K I N G D O O R A

Nadere informatie

WIE WAS WEIJNTJE? (het genealogische belang van een grafboek)

WIE WAS WEIJNTJE? (het genealogische belang van een grafboek) WIE WAS WEIJNTJE? (het genealogische belang van een grafboek) door H.M. Kuypers Eerder gepubliceerd in Ons Voorgeslacht, jrg. 51 (1996), een uitgave van de Zuidhollandse Vereniging voor Genealogie In het

Nadere informatie

W E E S K A M E R Z O E T E R W O U D E I N V E N T A R I S N U M M E R 2 K W I T A N T I E S V A N U I T G E K E E R D E W E E S G E L D E N,

W E E S K A M E R Z O E T E R W O U D E I N V E N T A R I S N U M M E R 2 K W I T A N T I E S V A N U I T G E K E E R D E W E E S G E L D E N, W E E S K A M E R Z O E T E R W O U D E I N V E N T A R I S N U M M E R 2 K W I T A N T I E S V A N U I T G E K E E R D E W E E S G E L D E N, A K T E N V A N U I T S L U I T I N G E N E N A A N V A A

Nadere informatie

O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R G I F T B O E K

O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R G I F T B O E K O U D R E C H T E L I J K A R C H I E F S C H I E D A M I N V E N T A R I S N U M M E R 3 3 4 G I F T B O E K A K T E N V A N T R A N S P O R T V A N O N R O E R E N D E Z A K E N E T C. 1 6-0 9-1 6 1

Nadere informatie

STREEKARCHIEF WATERLAND OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN ILPENDAM

STREEKARCHIEF WATERLAND OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN ILPENDAM STREEKARCHIEF WATERLAND OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN ILPENDAM (Inventaris no: 3647) Wim Wijsman, Purmerend, oktober 1998 23-06-1731 VERKOOP VAN EEN HUIS EN ERF EN LAND IN DEN ILP FOLIO 1-R Verkoper: Willem

Nadere informatie