VAN VERSCHEIDENHEID NAAR EENHEID

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VAN VERSCHEIDENHEID NAAR EENHEID"

Transcriptie

1 1 VAN VERSCHEIDENHEID NAAR EENHEID Namens het bestuur van de ABvC wil ik u door middel van dit document uitleg geven over het beroepsprofiel counsellor zoals dit door de ABvC in de toekomst zal worden gehandhaafd. Aan de vaststelling van het beroepsprofiel is een intensieve periode van onderzoek, ontwikkeling, overleg en uiteindelijk samenwerking met NTI vooraf gegaan. Daarbij dwongen maatschappelijke ontwikkelingen en zorgverzekeraars steeds opnieuw tot aanpassingen zowel in het beroepsprofiel als de daarbij behorende nieuwe opleiding. Vanwege het collectief belang voor de leden m.b.t. een noodzakelijke duidelijke positionering van onze beroepsgroep en de snelle maatschappelijke ontwikkelingen moesten harde noten worden gekraakt om uiteindelijk duidelijkheid en eenheid te krijgen in de vele verschijningsvormen van counselling. Deze duidelijkheid hebben wij nu bereikt waardoor de ABvC in de toekomst op geheel andere wijze haar beroepsgroep zal en kan profileren en positioneren. Dit gehele ontwikkelproces zal vanaf 2015 ongeveer 6 jaar duren maar werpt tussentijds zeker haar eerste vruchten af en zal naar verwachting onze beroepsgroep op een hoger niveau kwalificeren en verbeterd marktgericht positioneren.. Het toekomstig beleid van de ABvC zal zich steeds meer richten op kwaliteit, professionalisering, verbetering van niveau en duidelijk positioneren van onze beroepsgroep. Dit proces is al vanaf 2009 begonnen en zal door het vaststellen van het beroepsprofiel nog merkbaar duidelijker zichtbaar worden. Met dit document hoopt het bestuur van de ABvC u momenteel voldoende te informeren. Door middel van onze nieuwsbrieven zullen wij u voortdurend op de hoogte houden van de noodzakelijke informatie. Theo Hendrickx Bestuurslid ABvC Coördinator TRA / KOPC Coördinatie NVAO hbo Counselling

2 2 Inhoud VAN VERSCHEIDENHEID NAAR EENHEID... 1 Professionalisering... 3 Het beroepsprofiel... 5 Positionering van het beroepsprofiel... 7 Korte toelichting verschillen aanpalende beroepsgroepen... 9 Kernrollen en competenties beroepsprofiel Kernrollen van de counsellor Kerntaken van de counsellor Vakgebieden en competenties Registratie nieuwe counsellors en herregistratie erkenning registercounsellor ABvC Van verscheidenheid naar eenduidigheid Registratie nieuwe leden ABvC (kolom 1-2) Herregistratie leden ABvC (kolom 3-4) Onderscheid registratie Voordelen Nadelen Voorlichting leden en aanbieders Samenvatting... 24

3 3 Professionalisering De ABvC is sinds 2009 aan een historische verandering begonnen en heeft op veel terreinen ook voortschrijdend resultaten geboekt. Er lagen veel redenen aan ten grondslag om deze veranderingen aan te brengen waarbij de begrippen professionalisering, kwaliteit en eenduidigheid nadrukkelijk naar voren bleven treden. Alles werd gedaan om counselling op een nieuwe en kwalitatieve wijze op de markt te brengen. Daarvoor moest eerst intern veel worden aangepakt. Het is goed om de huidige resultaten van de afgelopen 4 jaar verenigingsontwikkeling kort te belichten. Reglementen: deze zijn volledige aangepast waardoor er een duidelijke richting kan worden ingegaan m.b.t vraagstukken en beleid. Voortijdig werd veel gedaan maar vaak weinig gebaseerd op regelgeving. Door de reglementen kan er nu op een objectievere en gerechtvaardigde wijze gehandeld worden. Intervisie: intercollegiale uitwisseling was tot 2009 vrijblijvend. Sinds de ABvC een PEpuntensysteem heeft ingevoerd zijn leden verplicht minimaal 4 x per jaar een collegiale bijeenkomst te volgen. Supervisie: vanaf augustus 2014 moet iedere registercounsellor bij een ABvC erkende supervisor 2 x per jaar een sessie volgen. Supervisie is een belangrijk onderdeel voor de persoonlijke ontwikkeling van elke professionele counsellor. Deze sessies hebben een eigen PE-waarde en gelden voor de jaarlijkse herregistratieprocedure. Reorganisatie: bestuurlijk, organisatorisch, procesmatig alsook beleidsmatig heeft een aanzienlijke reorganisatie plaatsgevonden die de vereniging zal voorbereiden op de nabije toekomst met al haar complexe problemen en maatschappelijke ontwikkelingen. Administratieve reorganisatie: vanaf 2009 is er veel energie gestoken in het realiseren van een efficiëntere administratie m.b.t herregistraties, registraties, accreditaties en het afhandelen van veel mails binnen een redelijke termijn. Hiervoor is de TRA in het leven geroepen en een volledig nieuw digitaal systeem ontwikkeld. Er zijn meetbaar aanzienlijke verbeteringen in de afhandeling van voornoemde administratieve handelingen gerealiseerd. De komende jaren zullen steeds meer verbeteringen plaatsvinden die voor een efficiëntere administratie, ledenservice en kostenvermindering zorgen. Juridische toetsing: in 2014 zal de vereniging volledig juridisch getoetst worden om alle oneffenheden en onvolkomenheden op juridisch terrein weg te werken. Gezien de actuele ontwikkelingen in de zorg- en hulpverleningsmarkt en de visie op de vereniging en haar leden dienen alle juridische zaken goed op orde te zijn. Eind 2014 zal dit traject afgehandeld zijn.

4 4 Permanente bij- en nascholing: ieder jaar worden meerdere themadagen en workshops gehouden om counsellors bij te scholen op actueel gebied of binnen hun eigen werkveld. Op basis van de evaluaties blijken deze hoewel de afgelopen twee jaren iets minder bezocht duidelijk in een behoefte te voorzien en gewaardeerd te worden. Hoewel er tevredenheid heerst over de kwaliteit van de workshops is door middel van een enquête een intern marktonderzoek gedaan om eventuele verbeteringen of aanpassingen te kunnen realiseren. Uitbreiding commissies: er zullen meer gespecialiseerde commissies worden opgericht (zoals een onderwijscommissie en een commissie voor bemiddeling bij klachten) die ieder een deel van het professionaliseren mogelijk kan maken. Hiermee kan de ABvC op verschillende manieren tegelijk de beroepsgroep counsellor profileren en professionaliseren waarbij alle leden nauw betrokken worden. P.R: marketing is een vakgebied. De ABvC heeft hierin de eerste stappen ondernomen (muurschilden, folders, maandelijkse digitale nieuwsbrieven en speciale nieuwsbrieven om alle leden snel te bereiken, enquêtes voor beter zicht op landelijke ontwikkelingen en wensen van leden, etc.). De hbo counselling heeft landelijk interesse bij zorgverzekeraars en andere beroepsgroepen wat eveneens een vorm van P.R. is geworden. Er wordt gezocht naar betaalbare manieren om de beroepsgroep op verschillende niveaus vanuit marketing oogpunt zichtbaar te maken. Financiële administratie: hierin worden steeds meer verbeteringen aangebracht, zowel op het gebied van kostenverlaging en -beheersing, handhaven van actuele prijsberekeningen ondanks recessie en intelligente oplossingen voor verbeteringen van het financiële beheer. Hiervoor is een extra lid toegevoegd aan de financiële commissie. Beroepsprofiel: het meest bepalende maar ook moeilijkste onderwerp was het beroepsprofiel. Dat is inmiddels op basis van internationaal onderzoek vastgesteld. Voor de ABvC betekent dit dat dit beroepsprofiel leidend moet worden voor de counsellor van de toekomst. Deze zal een duidelijke positie moeten innemen tussen alle complementaire en reguliere beroepsgroepen. Ingenomen visie: door al deze ontwikkelingen wordt de ABvC steeds meer gelijkwaardig aan andere professionele reguliere en complementaire beroepsverenigingen hetgeen uiteindelijk zal resulteren in het herkennen en erkennen van de registercounsellor in het werkveld.

5 5 Het beroepsprofiel Counselling heeft vanaf het begin bij de introductie in Nederland een diffuse betekenis gehad en dat is tot op heden helaas onvoldoende veranderd. Velen zagen counselling in Nederland als een psychotherapeutische methode die door iedere hulpverlener of geïnteresseerde leek naar eigen inzicht kon worden uitgevoerd. Enkele gesprekmethoden of bepaalde counsellingsmodellen zouden voldoende zijn om de kwalificatie counsellor te mogen dragen. Anderen zagen counselling als een beroepsgroep die op basis van specifieke theorieën, modellen en visies psychosociale therapeutische begeleiding aanbood. Hierdoor ontstond een aanbod van spiritueel alternatief tot wetenschappelijk. Het scholingsaanbod had tot voor kort een zeer verschillend aanbod in visie, opleidingsniveau en scholingsvorm. Het meest schrijnende was dat het begrip counselling in één adem genoemd werd en toegepast op coaching, psychosociale methoden of andere mogelijkheden van hulpverleningsmodellen waardoor de eigenheid van counselling bijna geheel verdween. Hoewel deze kleurrijkheid voor aanhangers een bepaalde charme mag hebben, was er ook een ernstige zeer negatieve keerzijde. De voorheen omschreven ontwikkelingen hadden er voor gezorgd dat het erg moeilijk werd om aan de buitenwereld uit te leggen wat counselling nu eigenlijk inhield. De verscheidenheid zorgde voor te veel onduidelijkheden waardoor herkenning en erkenning zeer zwak werd en de marktpositie ernstig werd beschadigd of ondermijnd. De onbekendheid van counselling had grotendeels niet te maken met slechte P.R. of tekortkomingen aan marketing maar een ernstig gebrek aan het definiëren wat het beroepsprofiel van een counsellor was en wat zijn werkzaamheden concreet inhouden. Eveneens kon een gelijkwaardig opleidingsniveau en inhoud niet worden aangetoond omdat het aanbod door scholingsaanbieders zeer verscheiden was. De jarenlange discussies en kritiek over de gebrekkige P.R. en counselling bekendmaken in Nederland had grotendeels niet te maken met tekortkomingen aan marketing (hoewel verbeteringen zeker noodzakelijk zijn) maar het onmogelijk duidelijk kunnen definiëren wat counselling concreet inhoudt, anderzijds het aantonen van het niveau en inhoud waarop de counsellor zijn werkzaamheden uitvoert. De ABvC heeft hierin haar verantwoordelijkheid genomen en in 2010 aan de toenmalige POC de opdracht gegeven om een onderwijsmatrix te schrijven als blauwdruk voor het beroepsprofiel van counsellor. Deze blauwdruk werd in 2012 definitief gemaakt waarbij het begrip counselling een beroepsprofiel was geworden en vergelijkbaar is met internationale beroepsprofielen van counsellors in Amerika, Engeland en Australië.

6 6 De volgende stap in het realiseren van het beroepsprofiel en daarmee het beroep counsellor was een landelijke onderwijsinstelling vinden die de uitdaging wilde aangaan om een erkende NVAO hbo counselling te ontwikkelen en in de opleiding navolgende doelstellingen meenemen: eenduidigheid op de gebieden van opleidingsniveau, visie betreffende beroepsprofiel en werkwijze, inhoud en kwaliteit van competenties, onderwijs en werkdomeinen; voldoende breed opleidingsprogramma waarbij vanuit een gedegen vastgestelde theoretische leerbasis en methodische wijze de essentiële vaardigheden worden aangeleerd; erkenning door zorgverzekeraars op basis van de PLATO en CPION eisen; het professioneel zelfstandig kunnen uitvoeren van een eigen counsellingspraktijk of onderneming; het op adequate wijze kunnen aansluiten op de zorgmarkt; gelijkwaardige herkenning en erkenning als hulpverlener door andere beroepsgroepen en maatschappij; voldoende aansluiting op de maatschappelijke trends en ontwikkelingen. Uiteindelijk werd voor NTI gekozen omdat dit opleidingsinstituut al vanaf het begin bij counselling betrokken was, een landelijke dekking voor afstandsonderwijs kon garanderen alsmede in de hoge financiële kosten en ontwikkelingskennis wilde investeren. Vanaf september 2014 zal de opleiding NVAO hbo counselling van start gaan.

7 7 Positionering van het beroepsprofiel Het beroepsprofiel is op basis van internationaal onderzoek en positionering vastgesteld en zal in Nederland een gelijkwaardige plaats kunnen innemen. Tot op heden heeft dat door de inhoudelijke verscheidenheid en geprofileerde onduidelijkheid van de beroepsgroep onvoldoende plaatsgevonden hoewel de praktijk leert dat onze beroepsgroep een grote meerwaarde kan hebben. In andere landen is dat al sinds jaren aangetoond. Schema 1 laat de middenpositie zien die onze beroepsgroep in Nederland zal kunnen innemen, waarbij in bepaalde mate procentuele raakvlakken en overlappingen bestaan met andere reguliere beroepsgroepen. De overlappingen en de eigenheid van de counsellor zorgen voor de mogelijkheid van een uitermate veelzijdige manier van werken waardoor counsellors multifunctioneel kunnen worden ingezet bij de meest verschillende hulpvragen en casuïstiek. Daarbij zorgen de procentuele overlappingen voor een goede aansluiting bij andere reguliere beroepsgroepen aangezien de counsellor hieromtrent kennis heeft. Er zijn ook heldere grenzen waardoor de eigenheid van de counsellor zich duidelijker kan positioneren en niet in het professionele werkgebied en verantwoordelijkheden van andere beroepsgroepen treedt. Schema 2. In dit schema zijn de verschillen tussen de aanpalende beroepsgroepen weergegeven. Dit schema biedt een weergave van de wijze waarop counselling inhoudelijk als hulpverleningsvorm is gepositioneerd. Een belangrijk criterium is meestal zelfredzaam waarmee aangegeven wordt dat counsellors mensen met lichte psychische en

8 8 psychiatrische problemen zelfstandig kunnen begeleiden, maar bij zwaardere problemen dit in samenwerking met professionele deskundigen kunnen uitvoeren. De inhoud van de opleiding zal dit in de toekomst verantwoord kunnen borgen. Schema 2 Bron : opleiding bachelor counselling NTI Coach Social Worker Counsellor Psycholoog (GZpsycholoog; dan wel basis psycholoog of toegepaste psycholoog onder hoede van GZpsycholoog) Cliënten Met een extrinsieke vraag van niet-klinisch karakter Met een beperking in sociale context Met een intrinsieke hulpvraag m.b.t. situationele & functioneringsproblematiek Met geestelijke gezondheidsproblematiek, er is sprake van een psychische stoornis Goede Ik-sterkte Diverse Iksterktes Verlaagde Ik-sterkte Lage Ik-sterkte Zelfredzaam Vaak niet zelfredzaam Meestal zelfredzaam Meestal zelfredzaam Werkwijze Resultaatgericht werken aan verandering van gedrag Trainingsdoelen behalen, adviseren Indien nodig DSM-diagnose lezen Zelfredzaamheid en participatie bevorderen Beperken en voorkomen van problemen DSMdiagnose begrijpen Bewustwording creëren, inzicht geven in innerlijke gevoelsbeleving en verandering bewerkstelligen (van gevoel, gedrag gedachtes) Functioneren verbeteren DSM-diagnose signaleren, begrijpen Onderzoeken, Stoornissen behandelen Aanpakken stoornis DSM-diagnose toekennen

9 9 Korte toelichting verschillen aanpalende beroepsgroepen Een psycholoog (GZ-psycholoog; dan wel basis psycholoog of toegepaste psycholoog onder hoede van GZ-psycholoog) richt zich op behandeling van (ernstige) psychische of psychopathologische stoornissen welke met wetenschappelijk instrumentarium worden vastgesteld aan de hand van de DSM-IV-TR dan wel DSM 5 V. Daarna volgt een evidence-based behandeling gericht op deze stoornis. De behandeling wordt door psychiaters en GZ-psychologen met een postacademische vooropleiding uitgevoerd. Basispsychologen en toegepaste psychologen werken ondersteunend en onder de hoede van een erkende hoofdbehandelaar. Sociaal pedagogisch hulpverlener: richt zich op hulp aan en ondersteuning van mensen in hun woon- en leefsituatie. Vaak gaat het om mensen die door bijzondere omstandigheden, beperkingen of belemmeringen niet (volledig) zelfstandig kunnen functioneren. Zelfstandig wonen, werken, zorgen voor de dagelijkse dingen en samenleven met anderen is voor hen vaak een probleem. Daarom krijgen zij ondersteuning, begeleiding of opvang. Bijvoorbeeld in een instelling, een dagactiviteitencentrum, een werkproject of begeleid wonen project. Maatschappelijk werk en dienstverlener: richt zich op het individu in relatie tot diens omgeving en heeft hierin een heldere maatschappelijke taakstelling. De maatschappelijk werker heeft zowel een sociaal-agogische taakstelling, een organisatorische en bedrijfsmatige taakstelling en een professionele taakstelling waarin signalering van maatschappelijke probleem veroorzakende of probleem versterkende factoren een belangrijk onderdeel is. Coach of loopbaanbegeleider: volgt een gestructureerd en doelgericht proces, waarbij de coach op interactieve wijze de gecoachte tot effectief gedrag aanzet om vooropgestelde doelen en resultaten te bereiken. Het kan hierbij ook gaan om mensen die goed functioneren, maar zich willen verbeteren. Het gaat om "het vrijmaken van iemands potentieel om zijn prestaties te maximaliseren" (Whitmore, 2002). Waar counselling zich richt op inzicht in de innerlijke beleving focust de coach op oplossingsgerichte resultaten. Een counsellor werkt therapeutisch, een coach niet.

10 10 Kernrollen en competenties beroepsprofiel Een duidelijke positionering en kwalitatieve professionalisering kan alleen mogelijk worden door middel van een veelzijdige eenduidige opleiding die de vele aspecten van de noodzakelijke competenties en kerntaken kan invullen. Gezien de eisen en richtlijnen van de Nederlandse zorgmarkt en het bedrijfsleven kan normaliter alleen minimaal het hbo niveau hieraan voldoen. We onderscheiden 3 vormen binnen het beroepsprofiel: 1. kernrollen: de specifieke rol die de counsellor t.a.v. de cliënt en derden inneemt om zijn werkzaamheden uit te voeren; 2. Kerntaken: dit zijn de taken die de counsellor binnen een kernrol uitvoert; 3. Competenties: de vaardigheden en kennis die nodig zijn om de werkzaamheden binnen de kerntaken uit te kunnen voeren. Schema 3 laat een overzicht zien van de kernrollen van een counsellor alsmede de daarbij behorende competenties. Nooit eerder werd dit op deze manier helder in beeld gebracht. Uit het schema blijkt dat de counsellor breed inzetbaar is op het gebied van begeleiding, trainen, voorlichten, onderzoeken en ondernemen. Op deze wijze is het duidelijk uitlegbaar wat een counsellor op basis van het beroepsprofiel kan aanbieden.

11 11 Schema 3 Competenties Kernrollen van de Counsellor Begeleider Trainer Voorlichter Onderzoeker Ondernemer 1. Signaleren 2. Voorlichten 3. Begeleiden 4. Realiseren van gedragsverandering x x x x x x x x x x x x x x x 5. Methodisch werken x x 6. Ondernemen x x 7. Communiceren 8. Professionaliseren x x x x x x x x x x

12 12 Kernrollen van de counsellor Hierna wordt een korte toelichting gegeven over de kernrollen van de counsellor volgens het beroepsprofiel. Begeleider: de counsellor is in staat om cliënten deskundig te begeleiden naar het overwinnen van situationele en/of functioneringsproblemen. Hij/zij werkt hierbij voornamelijk curatief. Trainer: de counsellor kan leerdoelen opstellen, cliënt(en) stimuleren deze te ontwikkelen en hen de nodige vaardigheden daarvoor aan te leren. Hij/zij werkt hierbij zowel op curatief als op preventief niveau. Voorlichter: de counsellor is in staat om te informeren door voorlichting, psycho-educatie en scholing te verzorgen, op basis van een analyse van de vragen van individuen of groepen. Hij/zij werkt op preventief niveau. Onderzoeker: de counsellor kan praktijkgerichte vraagstukken onderzoeken door deze methodisch te analyseren, te interpreteren en systematisch meetbaar te maken. Ondernemer: de counsellor is in staat om een professionele onderneming te runnen binnen de ethische kaders van counselling en wettelijke normering. Bron : opleiding bachelor counselling NTI Kerntaken van de counsellor De kerntaken van de counsellor zijn binnen de kernrollen navolgend: Begeleiden en ondersteunen: bij de kerntaak Begeleiden heeft de counsellor vooral een stimulerende en ondersteunende taak. De counsellor zet in samenwerking met de cliënt een counsellingstraject op en ziet toe op de uitvoering daarvan in het kader van het leren omgaan met situationele en/of functioneringsproblemen. Trainen van diverse doelgroepen: bij de kerntaak Trainen heeft de counsellor een stimulerende en coachende taak. De kerntaak verwijst naar kortlopende trajecten met individuen of groepen waarbij de focus ligt op stimuleren en ontwikkelen van gedragsverandering. Het gaat hier voornamelijk om preventieve zorg zoals voorlichten, geven van psycho-educatie en adviseren. Samenwerken: de kerntaak Samenwerken kent meerdere dimensies, het betreft zowel het samenwerken met de cliënt, met andere hulp- en zorgverleners dan wel als betrokkene in een organisatie of samenwerkingsverband. Bij de cliënt betreft het het aangaan van de samenwerkingsrelatie en het onderhouden ervan. Hierbij bouwt de counsellor een relatie op die gebaseerd is op wederzijds respect, gelijkheid, openheid, betrokkenheid, verantwoordelijkheid en vertrouwen. De samenwerking met andere hulp- en zorgverleners betreft onder andere de doorverwijzing. De counsellor kan tevens samenwerken met collegae

13 13 uit de eigen beroepsgroep en met vertegenwoordigers met verschillende medische en maatschappelijke disciplines. Ondernemen: bij de kerntaak Ondernemen heeft een counsellor een bedrijfsmatige en ondernemende taak. Deze kerntaak verwijst naar activiteiten die zijn gericht op de bedrijfsvoering van de counsellor, hetzij voor het eigen bedrijf (als zelfstandige) dan wel voor een bedrijfsonderdeel van een samenwerkingsverband van counsellors. Bij de kerntaak Ondernemen heeft een counsellor daarnaast een coördinerende en managende taak. Deze kerntaak verwijst naar activiteiten die zijn gericht op het coördineren en managen van projecten en werkzaamheden. Professionaliseren: continuïteit in persoonlijke ontwikkeling gedurende het werkzaam zijn als counsellor, en bijdragen aan de ontwikkeling van het werkveld.

14 14 Vakgebieden en competenties Om kernrollen en kerntaken voldoende te kunnen uitvoeren en te borgen zijn vakgebieden en competenties noodzakelijk die deze ook voldoende verantwoord kunnen afdekken. Voor counselling als beroepsgroep bleek dit in het begin van de ontwikkeling uitermate moeizaam aangezien er nauwelijks in Nederland een gemeenschappelijk landelijk idee bestond. Opleidingen gaven hun eigen visie en invulling, groepen counsellors hadden een bepaalde, soms zeer verscheiden maar regelmatig ook beperkte visie die onvoldoende kon aansluiten op het volledige werkveld. Daarbij bestond nog de discussie of counselling een methode, model of beroep was. Op basis van internationaal onderzoek bleek al snel dat counselling een beroep is en de counsellor een gekwalificeerd professional die op hoog niveau zijn werkzaamheden uitvoert. Het vraagstuk kondigde zich navolgend aan: welke eenduidige competenties heeft een counsellor in Nederland nodig om zijn beroep professioneel en op voldoende verantwoord niveau uit te kunnen voeren? Het bleek dat voor de werkzaamheden van een counsellor voor de Nederlandse zorgmarkt alleen het hbo-niveau een vereiste kan zijn. Alleen op dit niveau dat objectief en eenduidig is kan voldoende worden aangesloten op de reguliere zorg- en hulpverleningsmarkt. Door de POC werd in opdracht van het bestuur van de ABvC een onderwijsmatrix samengesteld. De onderwijsmatrix was de blauwdruk. Na goedkeuring door het bestuur werd de opdracht gegeven om een onderwijsinstelling te zoeken die landelijk een NVAO hbo counselling opleiding kon aanbieden. In NTI werd uiteindelijk een onderwijsinstelling gevonden die de financiële kosten en ontwikkeling wilde dragen. In schema 4 staan alle vakgebieden en noodzakelijke competenties die een toekomstig counsellor moet ontwikkelen om als professional voldoende op de zorg- en hulpverleningsmarkt te kunnen acteren. Iedere competentie heeft een nummer dat in relatie staat met een vakgebied: 1. signaleren 2. voorlichten 3. begeleidden 4. realiseren van gedragsverandering 5. methodisch werken 6. ondernemen 7. communiceren 8. professionaliseren

15 15 Per vakgebied staan de competenties (per nummer) aangegeven en de wijze waarop deze geëxamineerd of getoetst dienen te worden. Op deze wijze kan het beoogde niveau per vakgebied worden ontwikkeld en aangetoond. Het totaal zal het beroepsprofiel van de counsellor nieuwe stijl omvatten. Schema 4. Module Theorie Praktijk Examen Opdracht Competentie POP x x x 1,3,4,5,8 Historie en actualiteit counselling x x 3,5,6,7 Inleiding methodiek counselling x x x 1,3,4,5,7 Methodisch onderzoek x x x 1,2,5,7,8 (anamnese/diagnostiek/plan van aanpak opstellen) Psychopathologie (basiskennis en relevantie x x 1,3,4,5,7,8 counselling) Medische basiskennis (algemene kennis en x x x 1,2,5,7,8 relevantie counselling) Communicatietechnieken x x x x 2,3,4,7 Rapporteren/observeren/registreren/interpreteren x x x 1,2,5,7 Clientgerichte gespreksvoering x x x 3,4,5,7,8 Psychotherapeutische methoden x x x x 3,4,5,7,8 (RET/oplossingsgericht/EFT/ gedrag veranderende interventies) Inleiding in de psychologie x x 1,3,4,8 Ontwikkelingspsychologie x x 1,2,3,7,8 Gespreksvoering kinderen x x x x 2,3,7,8 Systeemgericht werken - gezinscounselling x x 2,3,7,8 Ouderenpsychologie en counselling x x x 1,2,3,4,5,7 Multiculturele counselling diversiteit x x x 1,2,3,4,5,7 Sociale psychologie x x 1,2,3,4,5,7 Gezondheidspsychologie x x x x 1,2,3,4,5,7 Bedrijfscounselling x x 1,2,3,4,6,7 Ethiek x x x x 5,6,8 Stage 6 maanden Rapportages 1,2,3,4,5,7,8 Eindscriptie/ afstuderen Theoretisch / verantwoorden commissie 1,2,3,4,5,7,8

16 16 De eisen aan de vakgebieden die tot de betreffende competenties moeten leiden hebben gevolgen voor: 1. Registratie nieuwe counsellors 2. Herregistratie registercounsellor 3. Accreditatie bij- nascholing, themadagen, activiteiten 4. Erkenning opleidingsinstituten Deze gevolgen zullen in de volgende hoofdstukken nader worden uitgewerkt.

17 17 Registratie nieuwe counsellors en herregistratie erkenning registercounsellor ABvC Van verscheidenheid naar eenduidigheid De titel van dit document geeft aan waar de ABvC met haar visie als beroepsvereniging heen wil: de grote verscheidenheid aan invullingen en uitvoeringen aangaande counselling terugbrengen naar eenduidigheid en herkenbaarheid van counselling. Dit is weergegeven in drie dimensies: kernrollen, kerntaken en competenties. Dit heeft zoals in het vorige hoofdstuk kort aangegeven gevolgen voor de registratie van nieuwe leden, herregistratie, accreditatie bij- en nascholingen, erkenning opleidingsinstituten en EKB traject. Per onderwerp zal dit hierna nader uitgelegd worden. Belangrijk is om te weten dat de ABvC een overgangsperiode van 6 jaar wil ingaan waarin alle counsellors binnen de vereniging op één gelijkwaardig niveau komen waardoor het eenduidige beroepsprofiel gerealiseerd kan worden. Hierin wordt een onderscheid gemaakt tussen nieuwe leden die registercounsellor willen worden en leden die registercounsellor zijn. De ingangsdatum van het traject zal nog nader vastgesteld worden. Schema 5 laat het traject schematisch zien. Er is momenteel een grote verscheidenheid aan opleidingsachtergrond, visies, invullingen en uitvoeringen van werkzaamheden. Deze zullen in 6 jaar tijd op een gelijkwaardig niveau worden gebracht. Schema 5 laat vier kolommen zien die zich naar het eenduidige beroepsprofiel richten. Iedere kolom (van de driehoek) heeft een cijfer dat verwijst naar de opleidingen en scholingsvormen die de vastgestelde eenduidigheid van het beroepsprofiel kan bereiken. Zoals eerder aangegeven moet er duidelijk onderscheid gemaakt worden tussen de registratie van nieuwe leden en herregistratie van geregistreerde leden van de ABvC.

18 18 Registratie nieuwe leden ABvC (kolom 1-2) Kolom 1. Vanaf de ingangsdatum van de overgangsperiode kan een aanvrager registercounsellor worden als deze in het bezit is van: een NVAO hbo counselling diploma of NVAO Toegepaste psychologie met minor counselling of Toegepaste psychologie met een door de ABvC erkende voormalig opleiding counselling of Toegepaste psychologie aangevuld met de door de ABvC erkende vastgestelde counsellingsmodules. Kolom 2. Indien de aanvrager uit kolom 1 geen NVAO hbo counsellingdiploma heeft of een andere opleiding uit kolom 1 dan dient deze voor de registratie op basis van de vakgebieden, competenties, eindtermen en leerniveau van de NVAO hbo counselling aan de volgende scholingseisen te voldoen: een gelijkwaardig hbo diploma of een totaal aan modules die aan het vereiste hbo niveau gelijkstaan of psychosociale medische basiskennis aangevuld met verplichte vastgestelde modules t.a.v. counselling van een door de ABvC erkend opleidingsinstituut of een academische opleiding binnen de psychologische wetenschap aangevuld met verplichte vastgestelde modules t.a.v. counselling van een door de ABvC erkend opleidingsinstituut. Herregistratie leden ABvC (kolom 3-4) Voor de huidige leden van de ABvC geldt dat er actueel geen veranderingen gaan plaatsvinden en iedereen geregistreerd blijft bij het voldoen aan de gestelde richtlijnen en eisen als registercounsellor. Gezien de grote verscheidenheid aan opleidingen en leerniveaus dient voor de eenduidigheid van het beroepsprofiel een gelijkstellingsprocedure te worden ingesteld. Deze gelijkstellingsprocedure zal een verloop van 6 jaar kennen.

19 19 Na deze 6 jaar dienen alle registercounsellors: kolom 3. Registercounsellors die bij de ABvC als counsellor geregistreerd willen blijven dienen in het bezit zijn van: een NVAO hbo counselling diploma of NVAO Toegepaste psychologie met minor counselling of Toegepaste psychologie met een door de ABvC erkende voormalige opleiding counselling of indien men geen NVAO hbo counsellingdiploma heeft, op basis van de vastgestelde vakgebieden, competenties, eindtermen en leerniveau een gelijkwaardig diploma of een totaal aan modules die aan het vereiste niveau gelijkstaan of psychosociale medische basiskennis aangevuld met verplichte modules counselling van een door de ABvC erkend, voormalig erkend opleidingsinstituut of voldoen aan door de ABvC erkende geaccrediteerde bij- en nascholing die minimaal één keer invulling geven aan de segmenten: arbeid en organisatie, geestelijke gezondheid, psychosociale ondersteuning, jeugd en jongeren, methoden en onderzoek, of Toegepaste Psychologie aangevuld met de door de ABvC erkende vastgestelde counsellingsmodules of een academische opleiding binnen de psychologische wetenschap aangevuld met verplichte vastgestelde modules t.a.v. counselling van een door de ABvC erkend voormalig opleidingsinstituut. kolom 4. Registercounsellors die aan de voorgaande eisen niet kunnen voldoen, dienen voor de herregistratie bij de einddatum over 6 jaar ingangsdatum zal op latere termijn worden bepaald te voldoen aan de verplichte bij- nascholing voor PE punten, waarbij opgemerkt dient te worden dat deze bij- en nascholing door de ABvC geaccrediteerd moet zijn in alle segmenten te weten: arbeid en organisatie, geestelijke gezondheid, psychosociale ondersteuning, jeugd en jongeren, methoden en onderzoek. Ieder segment dient minimaal 1 keer te zijn bijgeschoold door een opleiding en/of bij- en nascholingsaanbod. De ABvC hanteert bij ingang van de overgangsperiode voor de eenduidigheid van het beroepsprofiel, kwaliteit en niveau 6 segmenten die het volledige werkveld van de counsellor omvatten. De segmenten zijn: 1. arbeid en organisatie: bij en nascholing waarbij voor 70% de nadruk ligt op counselling in relatie tot arbeid en organisatie; 2. geestelijke gezondheid: bij- en nascholing waarbij voor 80 % van de inhoud de nadruk legt op klinische psychologie, psychopathologie, psyche en gezondheid 3. psychosociale ondersteuning: bij- en nascholing waarbij de inhoud en het niveau voor 80 % gericht is op psychosociale ondersteuning

20 20 4. jeugd en jongeren: bij en nascholing waarvan de inhoud en het niveau voor 80% gericht is op de ontwikkeling van jeugd en adolescenten, gezinssystemen en alle problemen die ten aanzien van deze groep aanwezig kunnen zijn; 5. methoden en onderzoek: bij en nascholing waarvan de inhoud en het niveau voor 70 % bestaat uit onderzoek en toepassen van methoden. Het aangeboden niveau moet hbo zijn. Aanbieders van scholingsaanbod krijgen door middel van het accreditatiereglement richtlijnen aangeboden om hieraan te voldoen. Een onderwijscommissie zal in de toekomst alle scholingsaanbiedingen beoordelen. Als het scholings-aanbod een accreditatie krijgt, zal bij de accreditatie het betreffende segment of segmenten vermeld worden. Deze vermelding is op de website van de ABvC te vinden zodat alle leden tijdig op de hoogte zijn van de inhoud en mogelijkheden van de bij- en nascholing.

Nieuws van de commissie verzekeringen over zorgverzekeraars december 2010!

Nieuws van de commissie verzekeringen over zorgverzekeraars december 2010! Nieuws van de commissie verzekeringen over zorgverzekeraars december 2010! In de afgelopen maanden is er heel veel gebeurd en gedebatteerd met en over zorgverzekeraars en de vergoedingen voor 2011. Wij

Nadere informatie

Laatste nieuws over RBNG TBNG

Laatste nieuws over RBNG TBNG Laatste nieuws over RBNG TBNG Geacht lid van de ABvC, Zoals we jou hebben beloofd trachten wij met deze brief iets meer helderheid te geven in zaken rondom RBNG TBNG en UVIT. Het is kort dag, wij beseffen

Nadere informatie

Reglement accreditatie Absg

Reglement accreditatie Absg Reglement accreditatie Absg Reglement Accreditatie Het reglement bestaat uit de volgende onderdelen: - definities - algemene bepalingen - procedure aanvraag accreditatie Definities Aanvrager: Onderwijsinstelling;

Nadere informatie

Word ook cognitief gedragstherapeutisch werker VGCt! Informatie over de opleiding en registratie bij de VGCt

Word ook cognitief gedragstherapeutisch werker VGCt! Informatie over de opleiding en registratie bij de VGCt Word ook cognitief gedragstherapeutisch werker VGCt! Informatie over de opleiding en registratie bij de VGCt Voor HBO-afgestudeerden in de GGZ, zoals verpleegkundigen, sociotherapeuten, vaktherapeuten,

Nadere informatie

1.2 De supervisor ontvangt binnen 8 weken het besluit van de Toetsings- en Registratie Commissie.

1.2 De supervisor ontvangt binnen 8 weken het besluit van de Toetsings- en Registratie Commissie. 1 VOORWAARDEN VOOR REGISTRATIE ALS SUPERVISOR VAN DE ALGEMENE BEROEPSVERENIGING VOOR COUNSELLING (ABvC) 1. Algemeen 1.1 De supervisor dient een aanvraag tot registratie in bij het secretariaat van de ABvC

Nadere informatie

Opleiding. tot. Hooggevoeligheidsdeskundige

Opleiding. tot. Hooggevoeligheidsdeskundige Opleiding tot Hooggevoeligheidsdeskundige Voor u hebt u onze opleidingsgids. Voordat wij verder ingaan op de inhoud van de opleiding, willen we u eerst even kennis laten maken met Hooggevoelig heel gewoon.

Nadere informatie

LVPW. Landetijke Vereniging voor. Psychosoci aa t Werke nden

LVPW. Landetijke Vereniging voor. Psychosoci aa t Werke nden LVPW Landetijke Vereniging voor Psychosoci aa t Werke nden Wie zijn aangesloten bij de LVPW? Personen die een psychosociale of vergelijkbare opleiding op ten minste HBO niveau met succes hebben afgerond

Nadere informatie

Kwaliteitscriteria zorgverleners voor het geven van begeleiding bij het stoppen met roken*

Kwaliteitscriteria zorgverleners voor het geven van begeleiding bij het stoppen met roken* Kwaliteitscriteria zorgverleners voor het geven van begeleiding bij het stoppen met roken* Om te garanderen dat zorgverleners kwalitatieve en effectieve zorg bij stoppen met roken aanbieden dienen zorgverleners

Nadere informatie

STAP IN. Register MZ-Opleiders. Registreer je nu op www.mz-opleiders.nl

STAP IN. Register MZ-Opleiders. Registreer je nu op www.mz-opleiders.nl STAP IN STAP IN Register MZ-Opleiders Register MZ-Opleiders (RMZO) Leidseplein 5 1017 PR Amsterdam www.mz-opleiders.nl 020-320 43 02 Registreer je nu op www.mz-opleiders.nl Vanaf 15 mei 2012 start het

Nadere informatie

Accreditatiereglement

Accreditatiereglement Adverse childhood experiences are the most basic and long lasting determinants of health risks behaviors, mental illness, social malfunction, disease, disability, death and health costs. Prof. dr. Vincent

Nadere informatie

Postmaster opleiding psychosociale oncologie

Postmaster opleiding psychosociale oncologie Postmaster opleiding psychosociale oncologie mensenkennis Door de rollenspellen kon ik een betere verbinding maken tussen de theorie en de praktijk. Psychosociale oncologie Professionals die met oncologiepatiënten

Nadere informatie

Functieprofiel: Studentenconsultant Functiecode: 0402

Functieprofiel: Studentenconsultant Functiecode: 0402 Functieprofiel: Studentenconsultant Functiecode: 0402 Doel Voorlichten, adviseren, begeleiden, testen en trainen van studenten, alsmede waarborgen van de volledigheid, toegankelijkheid en actualiteit van

Nadere informatie

Reglement Permanente Educatie (PE) Leden Actuaris AG en Leden Actuarieel Analist AG. Geldend vanaf 1 januari 2013

Reglement Permanente Educatie (PE) Leden Actuaris AG en Leden Actuarieel Analist AG. Geldend vanaf 1 januari 2013 Reglement Permanente Educatie (PE) Leden Actuaris AG en Leden Actuarieel Analist AG Geldend vanaf 1 januari 2013 Hoofdindeling: Beroepsreglementering Categorie: Gedragsregels Opgesteld door: Bureau AG

Nadere informatie

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen.

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Competentie 1: Creërend vermogen De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Concepten voor een ontwerp te ontwikkelen

Nadere informatie

Begrippenlijst. Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden. Register Zorgprofessionals. Uitvoeringsregelingen

Begrippenlijst. Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden. Register Zorgprofessionals. Uitvoeringsregelingen Begrippenlijst Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden Register Zorgprofessionals Uitvoeringsregelingen Vastgesteld door het College Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals op 10

Nadere informatie

15 november Algemene Leden Vergadering. Voor uw agenda.

15 november Algemene Leden Vergadering. Voor uw agenda. 15 november 2010 Algemene Leden Vergadering Deze laatste Algemene Leden Vergadering van 30 oktober 2010 is goed bezocht. Voor een deel stond deze vergadering in het teken van de herregistratie. Ina den

Nadere informatie

juni 2013 Basisgegevens:

juni 2013 Basisgegevens: 1 Regeling van Samenwerking tussen het kwaliteitsregister voor geestelijk verzorgers (SKGV) en het nascholingsregister Permanente Educatie voor predikanten en kerkelijk werkers (PE PKN) juni 2013 Basisgegevens:

Nadere informatie

Model Beroepsprofiel Cliëntondersteuner voor mensen met een beperking

Model Beroepsprofiel Cliëntondersteuner voor mensen met een beperking Model Beroepsprofiel Cliëntondersteuner voor mensen met een beperking Het doel van deze beschrijving is om enerzijds houvast te geven voor het borgen van de unieke expertise van de cliëntondersteuner voor

Nadere informatie

Informatie over. procedures bij vrijstellingen en EVC trajecten, terminologie in het onderwijs, het gebruik van de leeswijzer van de PLATO eindtermen

Informatie over. procedures bij vrijstellingen en EVC trajecten, terminologie in het onderwijs, het gebruik van de leeswijzer van de PLATO eindtermen Informatie over procedures bij vrijstellingen en EVC trajecten, terminologie in het onderwijs, het gebruik van de leeswijzer van de PLATO eindtermen voor therapeuten, studenten en beroepsorganisaties in

Nadere informatie

Bijlage 6 Huishoudelijk Reglement Accreditatiecommissie

Bijlage 6 Huishoudelijk Reglement Accreditatiecommissie Bijlage 6 Huishoudelijk Reglement Accreditatiecommissie 1. De accreditatiecommissie SKOM is een door het bestuur ingesteld orgaan, dat belast is met de volgende taken: a. De accreditatie van trainer-,

Nadere informatie

Informatie over. procedures bij vrijstellingen en EVC trajecten, terminologie in het onderwijs, Het gebruik van de leeswijzer van de PLATO eindtermen

Informatie over. procedures bij vrijstellingen en EVC trajecten, terminologie in het onderwijs, Het gebruik van de leeswijzer van de PLATO eindtermen Informatie over procedures bij vrijstellingen en EVC trajecten, terminologie in het onderwijs, Het gebruik van de leeswijzer van de PLATO eindtermen voor therapeuten, studenten en beroepsorganisaties in

Nadere informatie

Registraties. Vakbekwaamheid en de pedagogische professional

Registraties. Vakbekwaamheid en de pedagogische professional Registraties Vakbekwaamheid en de pedagogische professional Waarom registratie? Deze folder gaat over registraties. De NVO heeft kwaliteitsborging hoog in het vaandel. Naast de beroepscode en het tuchtrecht

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR (HER)REGISTRATIE VOOR DE REGISTERCOUNSELLOR VAN DE ALGEMENE BEROEPSVERENIGING VOOR COUNSELLING (ABvC) Inleiding

REGLEMENT VOOR (HER)REGISTRATIE VOOR DE REGISTERCOUNSELLOR VAN DE ALGEMENE BEROEPSVERENIGING VOOR COUNSELLING (ABvC) Inleiding 1 REGLEMENT VOOR (HER)REGISTRATIE VOOR DE REGISTERCOUNSELLOR VAN DE ALGEMENE BEROEPSVERENIGING VOOR COUNSELLING (ABvC) Inleiding Het Bestuur van de Algemene Beroepsvereniging voor Counselling (ABvC) dient

Nadere informatie

Opleiding: Eerst Verantwoordelijke Verzorgende met plus (EVV met plus)

Opleiding: Eerst Verantwoordelijke Verzorgende met plus (EVV met plus) Opleiding: Eerst Verantwoordelijke Verzorgende met plus (EVV met plus) De Eerst Verantwoordelijke Verzorgende (EVV er) is onmisbaar in de zorg en u wilt uw EVV er de juiste kennis en vaardigheden meegeven.

Nadere informatie

Groei & Ontwikkeling CAM-sector

Groei & Ontwikkeling CAM-sector Groei & Ontwikkeling CAM-sector Hoe is het CAM-domein tot op heden geregeld? Waar komen we vandaan CAM-therapeuten werken vaak zelfstandig of in kleine groepen Verbinden van deze zelfstandigen heeft tot

Nadere informatie

Registratiereglement BOKA. April 2010

Registratiereglement BOKA. April 2010 Registratiereglement BOKA April 2010 2 Registratiereglement 2010 Het lidmaatschap van de BOKA is een uiting van deelname aan een beroepsvereniging. Cliënten kunnen hun klachten indienen over de betrokken

Nadere informatie

Onderwerp: Erkenning HSL afd kunstzinnige therapie door de FVB/NVBT

Onderwerp: Erkenning HSL afd kunstzinnige therapie door de FVB/NVBT Onderwerp: Erkenning HSL afd kunstzinnige therapie door de FVB/NVBT 19 juni 2015 Beste leden van de NVBT, Al sinds 2010 wordt er binnen het bestuur van de FVB en NVBT gesproken over de erkenning van de

Nadere informatie

DUC-Verdiepings-OPLEIDING (Afstandsonderwijs) PRAKTISCHE TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE Community Based Counsellor* NVAO-geaccrediteerde VOOROPLEIDING 1 :

DUC-Verdiepings-OPLEIDING (Afstandsonderwijs) PRAKTISCHE TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE Community Based Counsellor* NVAO-geaccrediteerde VOOROPLEIDING 1 : DUC-Verdiepings-OPLEIDING (Afstandsonderwijs) PRAKTISCHE TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE Community Based Counsellor* NVAO-geaccrediteerde VOOROPLEIDING 1 : - Diploma HBO, o.a. o SPH o MWD o TP o Pastoraal Werk

Nadere informatie

GEWICHTSCONSULENTE - ERKEND BGN

GEWICHTSCONSULENTE - ERKEND BGN GEWICHTSCONSULENTE ERKEND BGN Beschrijving van de kerntaken Kerntaak 1 Het adviseren, begeleiden en motiveren van mensen met gewichts en/of voedingsvraagstukken. Complexiteit: De gewichtsconsulent begeleidt

Nadere informatie

BASIS-PUNTENSYSTEEM IN HET KADER VAN DE HERTOETSING VAN CMC-LEDEN (VERSIE 7.0)

BASIS-PUNTENSYSTEEM IN HET KADER VAN DE HERTOETSING VAN CMC-LEDEN (VERSIE 7.0) BASIS-PUNTENSYSTEEM IN HET KADER VAN DE HERTOETSING VAN CMC-LEDEN (VERSIE 7.0) UITGANGSPUNTEN Het CMC-certificaat heeft een geldigheidsduur van vier jaar. Teneinde het certificaat opnieuw voor een zelfde

Nadere informatie

Masterclass: Lichaamswijsheid herkennen en toepassen

Masterclass: Lichaamswijsheid herkennen en toepassen Masterclass: Lichaamswijsheid herkennen en toepassen Zesdaagse, geaccrediteerde Masterclass o.l.v. Annet van Laar, voor psychologen, trainers, coaches en therapeuten. Start: 14 februari 2014 Introductieworkshop:

Nadere informatie

Coaching voor CvO Overheidsorganisaties

Coaching voor CvO Overheidsorganisaties Coaching voor CvO Overheidsorganisaties Overheidsmanagers, keuzes en dilemma s Management bij de overheid verschilt wezenlijk van leidinggeven in het bedrijfsleven. Het goed kunnen opereren in de complexe

Nadere informatie

Postmaster opleiding systeemtherapeut

Postmaster opleiding systeemtherapeut Postmaster opleiding systeemtherapeut mensenkennis In de context met cliënten, gezinnen en kinderen was dit leerzaam en direct bruikbaar in mijn werk. evaluatie deelnemer Postmaster opleiding systeemtherapeut

Nadere informatie

Transactionele Analyse. Begrijpen en beïnvloeden. Nederlandse Vereniging voor Transactionele Analyse

Transactionele Analyse. Begrijpen en beïnvloeden. Nederlandse Vereniging voor Transactionele Analyse Nederlandse Vereniging voor Transactionele Analyse Transactionele Analyse Begrijpen en beïnvloeden De Transactionele Analyse biedt een praktische, heldere theorie die door iedereen te begrijpen is. Het

Nadere informatie

Landelijk Opleidingscompetentieprofiel. Master Physician Assistant

Landelijk Opleidingscompetentieprofiel. Master Physician Assistant Landelijk Opleidingscompetentieprofiel Master Physician Assistant Dit Landelijk Opleidingscompetentieprofiel van de Physician Assistant is tot stand gekomen door samenwerking tussen de 5 PA opleidingen

Nadere informatie

Competentieprofiel MZ Opleider. Competentieprofiel voor mz-opleider.

Competentieprofiel MZ Opleider. Competentieprofiel voor mz-opleider. Competentieprofiel MZ Opleider Dit is een verkorte versie van het document dat is vastgesteld door de ledenvergaderingen van BVMP en BVMZ. In de volledige versie zijn enkele bijlagen toegevoegd, deze worden

Nadere informatie

Student Company op het hbo. Stappenplan

Student Company op het hbo. Stappenplan Student Company op het hbo Tijdens Student Company ontwikkelen de studenten een bedrijfsconcept en rollen dit uit gedurende een collegajaar lang. Ze verdelen functies, bepalen hun doelgroep, brainstormen

Nadere informatie

Registratiereglement register Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling/ huiselijk geweld

Registratiereglement register Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling/ huiselijk geweld Registratiereglement register Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling/ huiselijk geweld Ingangsdatum en versie: 15 april 2016, versie 1 (07-04-2016) De aandachtsfunctionaris bewaakt de interne procedure

Nadere informatie

Reglement Permanente Educatie (PE) voor de Actuaris AG. Ingaande per 1 januari 2010

Reglement Permanente Educatie (PE) voor de Actuaris AG. Ingaande per 1 januari 2010 Reglement Permanente Educatie (PE) voor de Actuaris AG Ingaande per 1 januari 2010 Hoofdindeling: Beroepsregelementering Categorie: Gedragsregels Opgesteld door: Bureau AG Vastgesteld door: Algemene Ledenvergadering

Nadere informatie

Een sterk merk in de markt

Een sterk merk in de markt Een sterk merk in de markt Beroepsregistratie van loopbaanprofessionals en jobcoaches Pagina Welkom bij Noloc! Professionalisering van het loopbaanadviesvak en de beroepsgroep; dát is het belangrijkste

Nadere informatie

Post-hbo opleiding forensische psychiatrie. Door de casuïstiek kan ik praktijk en theorie combineren en kan ik het direct toepassen in mijn werk.

Post-hbo opleiding forensische psychiatrie. Door de casuïstiek kan ik praktijk en theorie combineren en kan ik het direct toepassen in mijn werk. mensenkennis Post-hbo opleiding forensische psychiatrie Door de casuïstiek kan ik praktijk en theorie combineren en kan ik het direct toepassen in mijn werk. Post-hbo forensische psychiatrie Werken in

Nadere informatie

Bedrijfsmaatschappelijk werker

Bedrijfsmaatschappelijk werker Bedrijfsmaatschappelijk werker Doel Verlenen van hulp aan werknemers met (dreigende) (psycho)sociale moeilijkheden, alsmede adviseren van leidinggevenden over (psycho)sociale vraagstukken, binnen het sociaal

Nadere informatie

In artikel 23 van dezelfde wet, worden de onderdelen b), c), d) en f) opgeheven.

In artikel 23 van dezelfde wet, worden de onderdelen b), c), d) en f) opgeheven. HOOFDSTUK 1 Geestelijke gezondheidszorg-beroepen Afdeling 1 Wijziging van de wet van 4 april 2014 tot regeling van de geestelijke gezondheidszorgberoepen en tot wijziging van het koninklijk besluit nr.78

Nadere informatie

E-learning (eerstelijns) interculturele zorg Informatie ten behoeve van Restore, 11 mei 2012

E-learning (eerstelijns) interculturele zorg Informatie ten behoeve van Restore, 11 mei 2012 E-learning (eerstelijns) interculturele zorg Informatie ten behoeve van Restore, 11 mei 2012 Korte omschrijving Mikado heeft in opdracht van de Parnassia Bavo Groep een e-learningprogramma ontwikkeld.

Nadere informatie

INDIGO HET ANTWOORD OP DE BASIS GGZ

INDIGO HET ANTWOORD OP DE BASIS GGZ INDIGO HET ANTWOORD OP DE BASIS GGZ Inhoudsopgave Indigo Brabant 2 Wat is de Basis GGZ? 2 Wat kan Indigo mij bieden? 4 1. POH-GGZ 2. Generalistische Basis GGZ Specialistische GGZ 7 Heeft u vragen? 7 Contact

Nadere informatie

Accreditatie supervisorencursus Versie Toetsingscriteria supervisorencursus

Accreditatie supervisorencursus Versie Toetsingscriteria supervisorencursus Accreditatie supervisorencursus Versie 22-02-2016 Een belangrijke voorwaarde voor inschrijving in het NVP-supervisorenregister is het met succes afgerond hebben van een supervisieopleiding (geaccrediteerd

Nadere informatie

Competentiematrix Master Pedagogiek

Competentiematrix Master Pedagogiek Competentiematrix Master Pedagogiek 1. Analyseren en interpreteren in staat is tot -onafhankelijke oordeelsvorming over gewenste en binnen de gegeven context haalbare pedagogische arrangementen; -analyse

Nadere informatie

ECTS-fiche. Graduaat Sociaal-Cultureel werk Samenwerkingsvaardigheden. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot

ECTS-fiche. Graduaat Sociaal-Cultureel werk Samenwerkingsvaardigheden. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Module Code Lestijden Studiepunten Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot Graduaat Sociaal-Cultureel werk Samenwerkingsvaardigheden AC2 40

Nadere informatie

Bouwstenen voor een startbekwame kinesioloog op CAM-therapeutniveau conform Hbo-niveau met een niveauafhankelijke kinesiologische specialisatie

Bouwstenen voor een startbekwame kinesioloog op CAM-therapeutniveau conform Hbo-niveau met een niveauafhankelijke kinesiologische specialisatie Toelatingseisen BvK (2016) Onderwerp: Toegangseisen voor de verschillende kamers van het huis van Doel: Richtlijnen voor de toelatingscommissie Doelgroep: Toekomstige leden Let op deze eisen zijn niet

Nadere informatie

1. Mobiliteitscoach, van idee tot project: Inleiding

1. Mobiliteitscoach, van idee tot project: Inleiding 1. Mobiliteitscoach, van idee tot project: Inleiding De afsluitende bijeenkomst van het Leonardo-project Key to Mobility vond plaats in september 2011. Het resultaat van het project was een trainingscursus

Nadere informatie

TRAINING EN TOETSING BINNEN DE OPLEIDING. Professioneel Handelen

TRAINING EN TOETSING BINNEN DE OPLEIDING. Professioneel Handelen TRAINING EN TOETSING BINNEN DE OPLEIDING 1 LEERRESULTATEN EN COMPETENTIES Doelstellingen competenties Structuur en éénduidigheid Uniformiteit in formulering 2 LEERRESULTATEN EN COMPETENTIES Generieke competenties

Nadere informatie

Post-mbo opleiding autisme

Post-mbo opleiding autisme Post-mbo opleiding autisme mensenkennis De docent zocht aansluiting bij onze wensen en dat is erg prettig. Post-mbo opleiding autisme Wie werkt met mensen met autisme, weet dat zij een heel eigen benadering

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Servicepunt Vrijwilligerswerk Hengelo. Onderdeel. Maatschappelijke Stage

Plan van Aanpak. Servicepunt Vrijwilligerswerk Hengelo. Onderdeel. Maatschappelijke Stage Plan van Aanpak Servicepunt Vrijwilligerswerk Hengelo Onderdeel Maatschappelijke Stage 2012 Concept 0.2 Inhoud Deel I Kaders 1. Inleiding 2. Doelgroep 3. Doelstelling 4. Kerntaken 4.1 Makelen en verbinden

Nadere informatie

Kerncompetenties psychotherapeut

Kerncompetenties psychotherapeut Kerncompetenties psychotherapeut 5 oktober 2006 Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie Overname is toegestaan, mits ongewijzigd en met gebruik van bronvermelding. Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie,

Nadere informatie

Informatiebrochure Deskundigheidsbevordering Wijkverpleegkundige Indiceren en organiseren van zorg

Informatiebrochure Deskundigheidsbevordering Wijkverpleegkundige Indiceren en organiseren van zorg Informatiebrochure Deskundigheidsbevordering Wijkverpleegkundige Indiceren en organiseren van zorg AVZN Deskundigheidsbevordering wijkverpleegkundigen 2015 Pagina 1 van 8 AVZN Deskundigheidsbevordering

Nadere informatie

WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN

WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN EEN NIEUW SOORT ONDERNEMERSCHAP RESULTAAT KOERS VISIE PERSOONLIJK LEIDERSCHAP MEERWAARDE & RENDEMENT WAARDEN BEWUST WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN ANNO 2013 Waarden Bewust Ondernemen

Nadere informatie

Masterclass: Lichaamswijsheid herkennen en toepassen

Masterclass: Lichaamswijsheid herkennen en toepassen Masterclass: Lichaamswijsheid herkennen en toepassen Zesdaagse, geaccrediteerde Masterclass voor psychologen, trainers, coaches en therapeuten. Start 30 maart 2012 Open Avond: 6 maart a.s. WAAROM EEN MASTERCLASS

Nadere informatie

Brochure. Registraties pedagogen en onderwijskundigen

Brochure. Registraties pedagogen en onderwijskundigen Brochure Registraties pedagogen en onderwijskundigen Inhoudsopgave Inleiding 4 1. Het beroep pedagoog en onderwijskundige 5 1.1. Werkterrein 1.2. Vereiste kennis, vaardigheden en attitude 2. NVO Basis-Pedagoog

Nadere informatie

Methodiekbeschrijving Januari 2008. Laat Zien Wat Je Kunt

Methodiekbeschrijving Januari 2008. Laat Zien Wat Je Kunt Methodiekbeschrijving Januari 2008 Laat Zien Wat Je Kunt Deel 1: Methodiekbeschrijving Het is bij de juiste methodiekvaststelling bepalend uit welke personen de doelgroep bestaat. De methodiek is vooral

Nadere informatie

Leergang Psychodynamisch Coachen en Adviseren

Leergang Psychodynamisch Coachen en Adviseren Leergang Psychodynamisch Coachen en Adviseren voor professionals die met professionals werken START SEPTEMBER 2016 Werken met professionals Psychodynamisch coachen en adviseren is branche dan ook, een

Nadere informatie

Bijlage C behorende bij artikel 2 lid 3 Besluit personeel veiligheidsregio

Bijlage C behorende bij artikel 2 lid 3 Besluit personeel veiligheidsregio Bijlage C behorende bij artikel 2 lid 3 Besluit personeel veiligheidsregio Supplement f. Functie procesmanager multidisciplinair oefenen Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 3 sub f Besluit personeel

Nadere informatie

Word ook cognitief gedragstherapeut VGCt Informatie over de opleiding en registratie bij de VGCt

Word ook cognitief gedragstherapeut VGCt Informatie over de opleiding en registratie bij de VGCt Word ook cognitief gedragstherapeut VGCt Informatie over de opleiding en registratie bij de VGCt Informatie voor afgestudeerden in de psychologie en pedagogiek, voor GZ-psychologen en psychotherapeuten

Nadere informatie

Informatie opleiding Brains 4 Use (B4U)

Informatie opleiding Brains 4 Use (B4U) Informatie opleiding Brains 4 Use (B4U) Den Dolder, mei 2014 Versie: 2.1 Auteur(s):Angela van den Berg/Marten Leistra Dolderseweg 120, 3734 BL Den Dolder Postbus 37, 3734 ZG Den Dolder T 088 8800300 E

Nadere informatie

Reglement voor herregistratie van de registercounsellor van de Algemene Beroepsvereniging voor Counselling (ABvC)

Reglement voor herregistratie van de registercounsellor van de Algemene Beroepsvereniging voor Counselling (ABvC) 1 Reglement voor herregistratie van de registercounsellor van de Algemene Beroepsvereniging voor Counselling (ABvC) Inleiding Het Bestuur van de Algemene Beroepsvereniging voor Counselling (ABvC) dient

Nadere informatie

Beroepsopleiding 2015

Beroepsopleiding 2015 Beroepsopleiding 2015 School of Life is een gecertificeerd opleidingsinstituut voor toegepaste spiritualiteit en energetische Levenstherapie. De part-time beroepsopleiding van vier jaar, plus een stage

Nadere informatie

Beroepsontwikkeling & beroepsregistratie voor gedragswetenschappers 2017 NIP/NVO

Beroepsontwikkeling & beroepsregistratie voor gedragswetenschappers 2017 NIP/NVO Beroepsontwikkeling & beroepsregistratie voor gedragswetenschappers 2017 NIP/NVO Beroepsregistratie en herregistratie: Waarom? Doel van de Jeugdwet is dat kinderen en jongeren gezond en veilig opgroeien,

Nadere informatie

de verdere professionalisering van de eigen beroepsuitoefening c.q. het beroep.

de verdere professionalisering van de eigen beroepsuitoefening c.q. het beroep. Opleidingsplan Opvoedcoach 1. Scholingsactiviteit Opleiding tot opvoedcoach (Hbo-niveau). 2. Leerdoelen De student leert ouders en opvoeders bij het opvoeden te ondersteunen, zo nodig door te verwijzen

Nadere informatie

Postmaster opleiding diagnostiek en behandeling (SG)LVB

Postmaster opleiding diagnostiek en behandeling (SG)LVB mensenkennis Ik vond het een meerwaarde om binnen te kijken in een andere keuken. Het is inhoudelijk een sterke opleiding, mede door de goede organisatie en begeleiding. Postmaster opleiding diagnostiek

Nadere informatie

BASISCOMPETENTIES VOOR FACILITATOREN

BASISCOMPETENTIES VOOR FACILITATOREN BASISCOMPETENTIES VOOR FACILITATOREN ACHTERGROND De International Association of Facilitators (IAF) is een internationale organisatie met als doel om de kunst en de praktijk van het professioneel faciliteren

Nadere informatie

Maatschappelijk werk. Specialisatie Audiologie. NVA maatschappelijk werk 2007 Mary van der Heijden

Maatschappelijk werk. Specialisatie Audiologie. NVA maatschappelijk werk 2007 Mary van der Heijden Maatschappelijk werk Specialisatie Audiologie Inhoud Wat is maatschappelijk werk Doelstelling maatschappelijk werk Kennis maatschappelijk werk Specialisatie Werkwijze maatschappelijk werk Welke technieken

Nadere informatie

DESKUNDIG AAN HET WERK. Vergroten van kennis over psychiatrie en psychische gezondheid bij volwassenen

DESKUNDIG AAN HET WERK. Vergroten van kennis over psychiatrie en psychische gezondheid bij volwassenen DESKUNDIG AAN HET WERK Vergroten van kennis over psychiatrie en psychische gezondheid bij volwassenen 2 INHOUDSOPGAVE PAGINA Kennis over psychische problemen nodig?! 4 Praktische informatie 5 Zicht op

Nadere informatie

Cognitieve gedragstherapie bij problematisch alcoholgebruik

Cognitieve gedragstherapie bij problematisch alcoholgebruik Cognitieve gedragstherapie bij problematisch alcoholgebruik Informatie voor mensen die hun probleem willen aanpakken 2 Kortdurende motiverende interventie en cognitieve gedragstherapie Een effectieve behandeling

Nadere informatie

Beleid Horizontale dialoog Hogeschool Viaa

Beleid Horizontale dialoog Hogeschool Viaa Beleid Horizontale dialoog Hogeschool Viaa Vastgesteld door het college van bestuur op 4 januari 2016 Positief advies beleidsoverleg 13 oktober 2015 Goedgekeurd door de raad van toezicht 18 december 2015

Nadere informatie

Training Resultaatgericht Coachen

Training Resultaatgericht Coachen Training Resultaatgericht Coachen met aandacht voor zingeving Herken je dit? Je bent verantwoordelijk voor de gang van zaken op je werk. Je hebt alle verantwoordelijkheid, maar niet de bijbehorende bevoegdheden.

Nadere informatie

Centrum Bergkristal Studieplan Deelopleiding Holistisch Integratief Coach en/of Counsellor

Centrum Bergkristal Studieplan Deelopleiding Holistisch Integratief Coach en/of Counsellor Centrum Bergkristal Studieplan Deelopleiding Holistisch Integratief Coach en/of Counsellor Modules Holistisch Integratief Coach en/of Counsellor 1. Psychologie en Psychopathologie 2. Sociale psychologie

Nadere informatie

De opleiding tot Restauratief Tandarts van de Nederlands Vlaamse Vereniging voor Restauratieve Tandheelkunde

De opleiding tot Restauratief Tandarts van de Nederlands Vlaamse Vereniging voor Restauratieve Tandheelkunde De opleiding tot Restauratief Tandarts van de Nederlands Vlaamse Vereniging voor Restauratieve Tandheelkunde 1. Inleiding Vanuit de tandheelkundige praktijk komt de vraag naar een gedifferentieerde tandarts

Nadere informatie

Registratieregeling Longfunctieanalisten 2011-2016

Registratieregeling Longfunctieanalisten 2011-2016 Nederlandse Vereniging voor Longfunctieanalisten Kwaliteitsregister Registratieregeling Longfunctieanalisten 2011-2016 Opgesteld door: NVLA (Nederlandse Vereniging van Longfunctieanalisten) www.nvla.nl

Nadere informatie

Algemene voorwaarden cultuurcoördinator

Algemene voorwaarden cultuurcoördinator 1 Algemene voorwaarden cultuurcoördinator Opleidingsniveau & denkniveau HBO denk- & werkniveau Opleiding; (Master) opleiding Richtlijn uren coördinatie; 40 uur Randvoorwaarden; Open en transparante communicatie

Nadere informatie

De 6 Friesland College-competenties.

De 6 Friesland College-competenties. De 6 Friesland College-competenties. Het vermogen om met een open enthousiaste houding nieuwe dingen aan te pakken. Het vermogen jezelf steeds beter te leren kennen. Het vermogen om in te schatten in welke

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & verzorgenden

Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & verzorgenden Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & verzorgenden Deskundig zijn en blijven voor je patiënt of cliënt voor je vak voor jezelf 11 mei, Dag van de verpleging defensie Lidmaatschap V&VN Je wilt deskundig

Nadere informatie

Werken met leeruitkomsten in de Saxion Parttime School

Werken met leeruitkomsten in de Saxion Parttime School Werken met leeruitkomsten in de Saxion Parttime School Dick Sweitser, Vera de Ruiter en Paul Schunselaar Kom verder. Saxion. 23 maart 2016 Werken met leeruitkomsten.. Waarmee.. Aansluiten bij de ontwikkel-/

Nadere informatie

Minor Toegepaste Psychologie

Minor Toegepaste Psychologie Minor Toegepaste Psychologie 1 Inleiding Waarom houden mensen zich niet aan dieetvoorschriften? Hoe kan ik ze dan stimuleren om dat wel te doen? Hoe kan ik teamsporters leren om beter om te gaan met zelfkritiek?

Nadere informatie

Trainingen, workshops en coaching

Trainingen, workshops en coaching Trainingen, workshops en coaching Aanbod 2015-2016 professionals en gemeenten Beschermen & Versterken Trainingen, workshops en coaching De Jeugd- & Gezinsbeschermers zet zich in voor de bescherming van

Nadere informatie

De 7 Competenties van de jobcoach NVS/EUSE

De 7 Competenties van de jobcoach NVS/EUSE Lid en Nederlandse vertegenwoordiger van de European Union of Supported Employment De 7 Competenties van de jobcoach NVS/EUSE Competenties van de jobcoach NVS/EUSE bestaan uit de integratie van Kennis,

Nadere informatie

Certificering HR Professional

Certificering HR Professional Certificering HR Professional Certificering HR Professional Het personeelsmanagement kenmerkt zich door een grote mate van diversiteit, in de diepte en de breedte. De inhoud van het personeelsmanagement

Nadere informatie

& Pastorale Supervisie in Nederland

& Pastorale Supervisie in Nederland & Pastorale Supervisie in Nederland (HER)REGISTRATIE ALS PASTORAAL SUPERVISOR Herziene editie 2011 (update 2013) Regelgeving betreffende de (her)registratie en opleiding van pastoraal supervisoren Raad

Nadere informatie

Profiel personal coach WelSlagen Diversiteit

Profiel personal coach WelSlagen Diversiteit Datum 23-07- 2012 Versie: 1.0 Profiel personal coach WelSlagen Diversiteit Inleiding: De personal coach wordt ingezet om deelnemers van WelSlagen Diversiteit met een relatief grote afstand tot de arbeidsmarkt

Nadere informatie

BZ11A. Bemoeizorg. post-hbo opleiding. Assertieve psychiatrische hulp aan zorgmijders. mensenkennis

BZ11A. Bemoeizorg. post-hbo opleiding. Assertieve psychiatrische hulp aan zorgmijders. mensenkennis BZ11A post-hbo opleiding Bemoeizorg Assertieve psychiatrische hulp aan zorgmijders mensenkennis Post-hbo opleiding bemoeizorg Assertieve psychiatrische hulp aan zorgmijders In onze samenleving zijn er

Nadere informatie

Beroepscode Beroepsvereniging van cliëntondersteuners voor mensen met een beperking

Beroepscode Beroepsvereniging van cliëntondersteuners voor mensen met een beperking Beroepscode Beroepsvereniging van cliëntondersteuners voor mensen met een beperking 1 VOORWOORD Met trots presenteert de Beroepsvereniging van cliëntondersteuners voor mensen met een beperking (BCMB) de

Nadere informatie

- Artikel 14: inhoud van aanvraag: aanvrager Uitwerking artikel 14: inhoud van de aanvraag... 3

- Artikel 14: inhoud van aanvraag: aanvrager Uitwerking artikel 14: inhoud van de aanvraag... 3 Beleidsregels accreditatie herregistratie Vastgesteld door de Accreditatiecommissie herregistratie van de Federatie van Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten (FGzPt) op 17 mei 2017. Datum inwerkingtreding:

Nadere informatie

Post Graduate Opleiding Executive Coaching Vrije Universiteit Amsterdam

Post Graduate Opleiding Executive Coaching Vrije Universiteit Amsterdam Post Graduate Opleiding Executive Coaching Vrije Universiteit Amsterdam 2012/2013 Introductie Aanleiding Coaching is een vak geworden. Zowel binnen de overheid als binnen het bedrijfsleven heeft coaching

Nadere informatie

projectplan professionaliseringstraject Technisch College Velsen Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016

projectplan professionaliseringstraject Technisch College Velsen Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016 projectplan professionaliseringstraject Technisch College Velsen Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016 Doelstellingen professionaliseringstraject Het SWV heeft als doelstellingen voor het

Nadere informatie

Bij de MSF (verwijzers) is het verplicht minimaal 3 verwijzers een vragenlijst te sturen, voor de

Bij de MSF (verwijzers) is het verplicht minimaal 3 verwijzers een vragenlijst te sturen, voor de Multisource Feedback Er zijn drie verschillende formulierensets Multisource Feedback (MSF) beschikbaar in het digitaal portfolio: Bij de MSF (collega s) is het verplicht minimaal 3 collega s een vragenlijst

Nadere informatie

Zontrainingen Specialist in trainingen voor de kinderopvang. Zontrainingen Het beste bieden aan kinderen, ouders en collega s in de kinderopvang

Zontrainingen Specialist in trainingen voor de kinderopvang. Zontrainingen Het beste bieden aan kinderen, ouders en collega s in de kinderopvang Zontrainingen Specialist in trainingen voor de kinderopvang Zontrainingen Het beste bieden aan kinderen, ouders en collega s in de kinderopvang Inhoud Pagina 1. Inleiding 3 2. Over zontrainingen 3 3. Over

Nadere informatie

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Competentieprofiel Instituut voor Interactieve Media Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Aangepast in maart 2009 Inleiding De opleiding Interactieve Media

Nadere informatie

Supervisie in de driejarige opleiding van het CPC Versie 28/10/2015

Supervisie in de driejarige opleiding van het CPC Versie 28/10/2015 Supervisie in de driejarige opleiding van het CPC Versie 28/10/2015 Je kunt kiezen voor een opleiding met of zonder supervisie. Om voor een diploma met supervisie in aanmerking te komen is het noodzakelijk

Nadere informatie

BROCHURE Workshop Coachend Leidinggeven. Coachend Leidinggeven. Sales Force Consulting

BROCHURE Workshop Coachend Leidinggeven. Coachend Leidinggeven. Sales Force Consulting BROCHURE Workshop Coachend Leidinggeven Coachend Leidinggeven Sales Force Consulting inleiding Leidinggeven aan de alledaagse uitvoering van het werk, is één van de belangrijkste kerntaken van elke manager.

Nadere informatie

POSTGRADUATE OPLEIDING EXECUTIVE TEAMCOACHING

POSTGRADUATE OPLEIDING EXECUTIVE TEAMCOACHING POSTGRADUATE OPLEIDING EXECUTIVE TEAMCOACHING 1 INTRODUCTIE AANLEIDING Coaching is een vak geworden. Zowel binnen de overheid als binnen het bedrijfsleven heeft coaching zich ontwikkeld tot een geaccepteerde

Nadere informatie

Programma Stichting Educatie Atrium Innovations GEZONDHEID

Programma Stichting Educatie Atrium Innovations GEZONDHEID Programma Stichting Educatie Atrium Innovations GEZONDHEID Groeien in gezondheid door kennis Onze gezondheid is ons belangrijkste bezit. Daarom is het goed dat we ons er steeds meer van bewust worden dat

Nadere informatie

Positionering dienstverlening. uitdaging. Preventief: focus op groei. probleem. klachten. huisarts. psycholoog. Curatief: focus op genezen

Positionering dienstverlening. uitdaging. Preventief: focus op groei. probleem. klachten. huisarts. psycholoog. Curatief: focus op genezen Positionering dienstverlening uitdaging Preventief: focus op groei probleem klachten huisarts psycholoog Curatief: focus op genezen Ik wil iets in mijn leven veranderen en ik zoek daar ondersteuning in,

Nadere informatie