Persnota Gemeenteraad 26 september 2011 Pagina 1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Persnota Gemeenteraad 26 september 2011 Pagina 1"

Transcriptie

1 Persnota GR 26/09/ Kennisname financiële rapportering financieel beheerder. Overeenkomstig artikel 165 en 166 van het Gemeentedecreet wordt aan de gemeenteraad gevraagd akte te nemen van de financiële rapportering opgemaakt door de financieel beheerder. 2. Goedkeuring overeenkomst houdende prijssubsidies voor het AGB Transfo Zwevegem. In 2010 werd door de gemeente een autonoom gemeentebedrijf opgericht voor de exploitatie van de polyvalente feestzaal op Transfo. Tussen de gemeente en het AGB werd een beheersovereenkomst afgesloten waarin een aantal afspraken werden opgenomen. De gemeente wenst dat het gebruik van de polyvalente feestzaal voor iedereen toegankelijk is en dat er bijgevolg democratische prijzen gehanteerd worden. Deze prijzen werden in onderling overleg bepaald en tegelijk begrensd. Op die manier is het sociocultureel aanbod toegankelijk voor iedereen. Om de exploitatie van het AGB rendabel te maken is het noodzakelijk dat de gemeente prijssubsidies toekent aan het AGB. Het is nodig dat er een overeenkomst wordt afgesloten met de modaliteiten voor de betaling van die prijssubsidies. 3. Goedkeuring medewaarborg ten behoeve van Psilon (Intergemeentelijke Vereniging voor Crematoriumbeheer in Zuid-West-Vlaanderen) betreffende kredietaanvraag ter financiering realisatie van het crematoriumproject te Kortrijk. De bouwwerken van het crematorium in Kortrijk zijn praktisch beëindigd en weldra kan de werking van start gaan. Psilon: de intergemeentelijke vereniging voor crematoriumbeheer in Zuid-West-Vlaanderen, wenst voor de bouwwerken een tweede krediet op te nemen van euro op lange termijn en euro op korte termijn. Dit krediet dient gewaarborgd te worden door de gemeenten-vennoten, overeenkomstig het aantal inwoners. De kredietaanvraag gebeurde bij algemene offerteaanvraag. Na beoordeling van de offertes heeft de raad van bestuur op 21 juni 2011 beslist om het tweede krediet, voor een totaal bedrag van euro toe te wijzen aan ING België nv. Het bedrag dat gevraagd wordt om door de gemeente Zwevegem te waarborgen, bedraagt euro, zijnde 5,54 % van het totaal bedrag, op basis van het aantal aandelen zijnde 1177 op een totaal van Goedkeuring politieverordening offerfeest tijdelijk verbod op thuisslachtingen van schapen en lammeren. Aan de gemeenteraad wordt goedkeuring gevraagd voor de politieverordening voor een tijdelijk verbod op thuisslachtingen van schapen en lammeren. Omwille van verschillende redenen, voornamelijk het tekort aan voldoende slachtcapaciteit voor een groot aantal schapen, maar evenzeer voor openbare orde, leefmilieu en volksgezondheid is het verboden particulier te slachten in de sperperiode van 3 dagen voor en na het offerfeest. Het is wel toegelaten in slachthuizen erkend door de bevoegde federale minister. De politie is bevoegd om op te treden bij overtreding. Persnota Gemeenteraad 26 september 2011 Pagina 1

2 5. Goedkeuring subsidiereglement ter ondersteuning van het duurzaam (ver)bouwen. Aan de gemeenteraad wordt goedkeuring gevraagd voor het subsidiereglement Adviesverlening duurzaam en levensloopbestendig bouwen en wonen. Het nieuwe premiereglement laat de inwoner van de gemeente Zwevegem toe gratis gespecialiseerd advies in te winnen betreffende het duurzaam en levensloopbestendig bouwen en wonen. Dit wordt mogelijk gemaakt door een goede samenwerking tussen de gemeente Zwevegem, de Provincie West-Vlaanderen en de adviesverlenende instanties. De dienst stedenbouw en huisvesting van de gemeente Zwevegem zorgt ervoor dat de inwoner wordt ingeschreven op een Provinciale kandidatenlijst. Deze lijst wordt dan door de Provincie West-Vlaanderen rechtstreeks doorgestuurd naar de adviesverlenende instanties: de vzw ZonneWinDT voor wat betreft duurzaamheidadviezen en de vzw Westkans voor wat betreft de planadviezen meegroei wonen. De gemeente neemt de resterende kostprijs van de adviesverlening ten laste zodat de inwoner niets meer hoeft te betalen. De adviezen hebben volgende kostprijzen: 25 euro voor een duurzaamheidadvies zonder plaatsbezoek, verleend door vzw ZonneWinDT 50 euro voor een duurzaamheidadvies met plaatsbezoek, verleend door vzw ZonneWinDT 25 euro voor een planadvies meegroeiwonen met plaatsbezoek, verleend door vzw Westkans De premies zullen rechtstreeks worden uitbetaald aan de vzw ZonneWinDT en aan de vzw Westkans, die twee keer per jaar een factuur voorlegt met het bedrag van de tussenkomst ten laste van de gemeente. De aan de gemeente voor te leggen factuur zal volgende elementen bevatten: - naam van de bouwheer - type (met of zonder plaatsbezoek) van het verleende advies - bedrag van elk verleend advies Deze subsidie is geldig zolang de provincie West-Vlaanderen een samenwerkingsovereenkomst heeft met de vzw ZonneWinDT en de vzw Westkans voor het aanbieden van duurzaamheidadviezen en/of planadviezen meegroeiwonen aan alle inwoners van de provincie West-Vlaanderen. 6. Goedkeuring akten inzake aankoop voor openbaar nut van delen van de onroerende goederen, gelegen Deerlijkstraat te Zwevegem. Aan de gemeenteraad wordt goedkeuring gevraagd voor de akten van aankoop van delen van de onroerende goederen in de Deerlijkstraat te Zwevegem. Het gaat over 2 percelen in de Deerlijkstraat +15 te Zwevegem. De gronden palen aan de speelplaats van de vrije centrumschool. De aankoop door de gemeente gebeurt in functie van de veiligheid van de schoolgaande kinderen. Meerbepaald is de aankoop bedoeld voor de realisatie van een doorsteek voor fietsende kinderen en ook voor een herschikking van de fietsenstalling bij de bestaande speelplaats van de vrije centrumschool en de Klim Op. De vergoedingen ten laste van de gemeente voor aankoop van de gronden bedragen 2299,26 euro (voor 56ca 70 dm²) en 2121 euro (voor 60ca 60 dm²). 7. Principiële beslissing tot verkoop van een perceeltje grond, gelegen Daeleweg +3 te Sint- Denijs. De woning Daeleweg nr. 3, Sint-Denijs staat voor een deel op 2 percelen. De grond van het ene perceel is eigendom van de gemeente. De toenmalige gemeente Sint-Denijs heeft in 1947 het perceeltje grond aangekocht in het kader van het gemeentelijk rooilijnplan. Persnota Gemeenteraad 26 september 2011 Pagina 2

3 Dit gemeentelijk rooilijnplan werd door de gemeenteraad op 26 november 2001 afgeschaft. Aangezien geen overeenkomst van afstand van het recht van natrekking, of vestiging opstalrecht voorligt, is het deel van het gebouw dat op dit perceel gebouwd is, juridisch geen eigendom van de verkoper, maar van de gemeente. De eigenaars van de woning gelegen Daeleweg 3 te Sint-Denijs wensen bedoeld perceeltje grond met een kadastrale oppervlakte van 19 m², eigendom van de gemeente, aan te kopen. De minimale verkoopwaarde van de grond wordt geraamd op 1.750,00 euro. Aan de gemeenteraad wordt principiële goedkeuring gevraagd voor verkoop van het perceeltje grond Daeleweg nr Goedkeuring ontwerpakte tot verkoop aan de hoogstbiedende van de onroerende goederen, zijnde het gemeenschapshuis gelegen Helkijnstraat 17, het magazijn gelegen Helkijnstraat +15 en het landgebouw met grond gelegen Helkijnstraat +17 te Sint-Denijs. De gemeente Zwevegem is eigenaar van het gemeenschapshuis Sint-Denijs, met daarbij horend een magazijn en landgebouw en grond. De onroerende goederen zijn gelegen in de Helkijnstraat 17, +15 en +17 en hebben een totale oppervlakte van 3479 m². De gemeenteraad van 26 april 2011 besloot principieel het gemeenschapshuis, het magazijn en landgebouw en grond te verkopen aan de hoogstbiedende. Aan de gemeenteraad wordt nu goedkeuring gevraagd voor de ontwerpakte van verkoop. De onroerende goederen zouden worden verkocht aan de hoogstbiedende, met als minimum de vooropgestelde raming van de instelprijs volgens het opgemaakte schattingsverslag, zijnde euro, te vermeerderen met de aktekosten. De publiciteitskosten zouden gedragen worden door de gemeente Zwevegem. De verkoop van het gemeenschapshuis kadert in de beleidsvisie van centralisatie van dienstverlening en de gemeente investeert hiervoor enerzijds in het Gemeentepunt in Zwevegem en anderzijds in de Bibus voor de deelgemeenten. De gemeenschapshuizen in de deelgemeenten komen leeg te staan: de administratieve dienstverlening gebeurt op de Bibus en de andere activiteiten (o.a. officiële plechtigheden en vergaderingen) gebeuren in de ontmoetingscentra van de deelgemeenten. Met de verkoop van die gemeenschapshuizen verwerft de gemeente bijkomende inkomsten die ze kan aanwenden voor de realisatie van een functioneel gebouw in het belang van een kwaliteitsvolle dienstverlening. Tijdens het openbaar onderzoek naar de verkoop, van 22 augustus 2011 tot en met 5 september 2011 werden geen bezwaarschriften ingediend. 9. Goedkeuring ontwerpakte inzake ruiling van gronden gelegen ter hoogte van de pijpenkop in de Lindelaan te Zwevegem tussen de gemeente Zwevegem en de nv Delinvest. Aan de gemeenteraad wordt goedkeuring gevraagd voor de ontwerpakte ruiling gronden gelegen aan de Lindelaan te Zwevegem. De ruiling gebeurt tussen de gemeente en de NV Delinvest, voor de realisatie van een woonproject en de aanleg van een kwalitatieve groene speelruimte. Lot 1: bestaande verharding met een oppervlakte van 1 a 53 ca 70/100 wordt door de gemeente afgestaan aan NV Delinvest om op te nemen in 3 private kavels. Persnota Gemeenteraad 26 september 2011 Pagina 3

4 Lot 2: grond bedoeld voor het speelterrein, heeft een oppervlakte van 2 a 56 ca 70/100 wordt door NV Delinvest aan de gemeente Zwevegem afgestaan. De ruiling geschiedt zonder opleg, goed voor goed. De opmetingskosten en ook de akte- en registratiekosten zijn ten laste van de NV Delinvest. Tijdens het openbaar onderzoek van 15 juli 2011 tot en met 29 juli 2011 werden geen bezwaarschriften ingediend. 10. Goedkeuring wegenistracé voor realisatie van de verkaveling gelegen Lindelaan te Zwevegem. In 2009 maakte de gemeente een ruimtelijk uitvoeringsplan op voor de activering van bepaalde woongebieden, die niet ontwikkeld zijn. Het ingesloten terrein tussen de Kortrijkstraat en de pijpenkop Lindelaan werd aangeduid als woonprojectzone, dat als één globaal en kwalitatief woongebied moet worden ontworpen. Het gemeentebestuur verkocht eind 2009 het aanpalende terrein om een totaalrealisatie mogelijk te maken. In 2011 diende de NV Dumobil, Tielt een verkavelingsaanvraag in voor 20 woningen, met aanpassing en wijziging van de openbare weg. De werken omvatten de aanpassing en doortrekking van de bestaande pijpenkop (Lindelaan) tot achteraan de nieuwe woonverkaveling voor 20 woningen, waar de openbare weg overgaat in een private garageweg. Langs de weg wordt ook voorzien in de aanleg van 8 publieke parkings en een langparkeerstrook. Conform de bepalingen van het ruimtelijk uitvoeringsplan wordt voorzien in een nieuwe groene speelruimte (507 m²) met geïntegreerde wadi, die dienst kan doen als nood bufferbekken. De verlaten en vervallen industriële site ter hoogte van de Kortrijkstraat Lindelaan krijgt hierdoor een nieuwe invulling met voldoende aandacht voor woon- en omgevingskwaliteit, zonder hierbij de ruimtelijke draagkracht te overschrijden of de plaatselijke ruimtelijke ordening te verstoren. Aan de gemeenteraad wordt goedkeuring gevraagd voor het wegenisontwerp voor de verkaveling van de projectzone ter hoogte van de pijpenkop Lindelaan, Zwevegem. 11. Goedkeuring gewijzigd wegenistracé voor uitbreiding van de verkaveling gelegen Armand Bulteelstraat te Sint-Denijs. In 2005 verleende het gemeentebestuur een verkavelingsvergunning aan NV Groep Huyzentruyt voor de realisatie van 8 kavels op een terrein, gelegen te Sint-Denijs. Er werd een nieuwe, doodlopende openbare weg (Armand Bulteelstraat) aangelegd vanuit de Koffiestraat. Bij de opmaak van het verkavelingsplan werd rekening gehouden met de bestaande voetweg sentier n 131 ter hoogte van de noordoostelijke perceelsgrens. Er werd in het verkavelingsplan voorzien in een mogelijke doortrekking van de openbare weg ter ontsluiting van de aanpalende gronden. Hiervoor werd in het goedgekeurde verkavelingsplan een specifieke zone opgenomen zone voor bouwverbod + mogelijkheid voor aanleg groen of openbare weg. Deze strook werd bij de kosteloze grondoverdracht van de uitgevoerde wegenis- en infrastructuurwerken) van de verkaveling niet opgenomen in het openbaar domein. Voorliggende verkavelingaanvraag voorziet een beperkte uitbreiding (1 lot) van de bestaande verkaveling door middel van het doortrekken van de bestaande openbare weg (Armand Bulteelstraat) binnen de zone voor bouwverbod + mogelijkheid voor aanleg groen of openbare weg. De bestaande, niet-verharde strook met een breedte van 6,50m wordt verhard tot aan de sentier n 131, zonder wijziging van het bestaande terreinprofiel. De berijdbare breedte van de rijweg bedraagt 3m (betonklinkers); aan weerszijden wordt een groenstrook voorzien. Onder de nieuwe openbare weg wordt een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd, met aansluiting op de bestaande RWA- en DWA-leidingen in de Armand Bulteelstraat. Persnota Gemeenteraad 26 september 2011 Pagina 4

5 Gezien het feit dat de verkavelingsaanvraag de aanleg van nieuwe wegenis voorziet, die opgenomen zal worden in het openbaar domein, dient de gemeenteraad zich in eerste instantie uit te spreken over het tracé van de wegen, vooraleer de vergunningverlenende overheid een beslissing kan nemen aangaande de verkavelingsaanvraag. 12. Definitieve vaststelling RUP 9_1 "Bekaertsite Blokkestraat". Conform het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan heeft de gemeente een ruimtelijk uitvoeringsplan opgestart voor de herbestemming van de voormalige bedrijventerreinen Bekaert aan de Blokkestraat. Er wordt ruimte gecreëerd voor wonen, park en recreatie en kantoorruimtes. Het nieuwe gemeentelijk administratief centrum GemeentePunt krijgt zijn plaats binnen het plangebied, dat gelegen is tegenover het SportPunt aan de overzijde van de voormalige spoorwegbedding, nu ingericht als bovenlokale fietsroute. De gemeenteraad van 26 april 2011 heeft het ontwerp-rup voorlopig vastgesteld. Tijdens het openbaar onderzoek werden twee gunstige adviezen ontvangen, waarbij geen inhoudelijke bemerkingen werden geformuleerd. Er werden dan ook geen inhoudelijke wijzigingen doorgevoerd t.a.v. het ontwerp-rup, zoals voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad. In navolging van het advies van de Gecoro werd een beperkte, tekstuele aanpassing doorgevoerd aan de toelichtingnota van het RUP (ruimtelijk uitvoeringsplan). Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het RUP Bekaertsite Blokkestraat definitief vast te stellen. Na definitieve vaststelling van het RUP door de gemeenteraad kan het dossier ter goedkeuring worden overgemaakt aan de Deputatie van West-Vlaanderen. 13. Goedkeuring opdracht voor het aanpassen en bijplaatsen voeding kerstverlichting in de Scheldestraat te Otegem en in de Avelgemstraat te Zwevegem. Aan de gemeenteraad wordt goedkeuring gevraagd voor aanpassing van de voeding voor de kerstverlichting in de Scheldestraat te Otegem en Avelgemstraat te Zwevegem. In Otegem moet een elektriciteitskabel ondergronds worden gebracht en moeten contactpunten worden bijgeplaatst ter hoogte van de Scheldestraat. In de Avelgemstraat in Zwevegem moet ook een contactpunt voor kerstverlichting worden bijgeplaatst. Deze werken bedragen 8.706,77 euro, BTW incl. 14. Goedkeuring opdracht voor het ondergronds brengen van het O.V. (openbare verlichting)- net en vervangen O.V. in Ter Moude en Kerkomtrek Moen. De gemeente Zwevegem wenst in het kader van de heraanleg kerkomtrek te Moen over te gaan tot het ondergronds brengen van een elektriciteitskabel voor openbare verlichting en het vervangen van verlichtingspalen in Ter Moude. Gelijktijding zal Eandis in opdracht van de gemeente Zwevegem nieuwe openbare verlichting aanbrengen aan de voorzijde van de kerk en aan de parking voor de kerk. Als monumentverlichting worden schijnwerpers gericht op de kerktoren en worden grondspots voorzien aan de ingang van de kerk. Deze werken kosten ,64 euro incl. btw ten laste van de gemeente. 15. Goedkeuring opdracht met vaststellen wijze van gunnen voor de opdracht "aankopen van nieuwe speeltoestellen voor verschillende speelterreinen te Zwevegem". In het jeugdbeleidsplan is één van de doelstellingen : het jaarlijks inrichten van een aantal nieuwe speelterreinen, alsook het vervangen van de verouderde toestellen. Persnota Gemeenteraad 26 september 2011 Pagina 5

6 Voor 2011 wordt voorgesteld volgende speelterreinen te vernieuwen (vervangen van verouderde toestellen): Gemeentepark te Zwevegem : een schommel met twee zitjes en een schommelmand. Kanaalstraat te Zwevegem : een klim- en klautertoestel met glijbaan en speelwaarden voor verschillende leeftijden. Te Winckele te Zwevegem : twee veertoestellen. Deze aankopen worden geraamd op een totaal bedrag van euro BTW inclusief. De uitvoering is gepland tegen eind december Goedkeuring opdracht met bepaling wijze van gunnen voor de opdracht "OC De Spoele: vernieuwen buitenschrijnwerk - fase 1". Aan de gemeenteraad wordt goedkeuring gevraagd voor vernieuwing van het buitenschrijwerk van O.C. De Spoele in Otegem. Het houten schrijnwerk zou worden vervangen door aluminium hoog-isolerend schrijnwerk. In eerste instantie (fase 1) worden een deel van de ramen en deuren vervangen (waar kan prioritair een hoger rendement verkregen worden). De dienst patrimonium raamt de kostprijs op euro, BTW incl. 17. Goedkeuring opdracht met bepaling wijze van gunnen voor de opdracht "gemeenteschool Kouter: vernieuwen bestaande verlichting". Aan de gemeenteraad wordt goedkeuring gevraagd voor vernieuwing van de bestaande verlichting in de gemeenteschool Kouter. De huidige armaturen zouden worden vervangen door meer energiezuinige verlichting. De dienst patrimonium raamt de kostprijs op 6700,98 euro, BTW incl. De opdracht zou onderhands worden gegund. 18. Goedkeuring opdracht met bepaling wijze van gunnen voor de opdracht "gemeenteschool Heestert, Vierkeerstraat: fietsenstalling". Het aantal fietsers naar gemeenteschool Heestert stijgt, mede door de acties rond het fietsen naar school. De school heeft op vandaag geen overdekte fietsenstalling. De dienst patrimonium maakte een bestek op voor een fietsenstalling. De kostprijs wordt geraamd op 9801 euro, BTW incl. De opdracht zou onderhands worden gegund. 19. Goedkeuring opdracht met bepaling wijze van gunnen voor de opdracht "gemeentescholen Heestert en Sint Denijs: dakrenovatie". Op de gemeenteraad van 22 maart 2010 werden de bestekken voor de dakvernieuwing van de gemeentescholen, Heestert en St-Denijs al goedgekeurd. We hebben voor de 2 dossiers een subsidietoelage aangevraagd bij Agion. Op 23 juni 2011 ontvingen we het schrijven van Agion dat beide dossiers als één opdracht moeten worden aanbesteed. Er kunnen bijgevolg geen subsidies per dossier worden toegekend. Om aanspraak te kunnen maken op de nodige subsidies dient er eerst één bestek voor beide gemeentescholen te worden opgemaakt en goedgekeurd. De dienst patrimonium raamt de dakvernieuwingen voor de gemeentescholen Heestert en Sint-Denijs op ,76 euro, BTW incl. in totaal. De werken zouden worden gegund met een openbare aanbesteding. Persnota Gemeenteraad 26 september 2011 Pagina 6

7 20. Goedkeuring opdracht met bepaling wijze van gunnen voor de opdracht Sportpunt 2: lot 1 - renovatie sportvloer. 21. Goedkeuring opdracht met bepaling wijze van gunnen voor de opdracht Sportpunt 2: lot 2 - metaalwerken. 22. Goedkeuring opdracht met vaststellen wijze van gunnen voor de opdracht Sportpunt 2: lot 3 - schrijnwerken. De gemeente Zwevegem heeft plannen om de sporthal (Sportpunt 2) te vernieuwen. Het college van burgemeester en schepenen besliste in zitting van 13 april 2011 de ontwerpopdracht toe te wijzen aan TV architecten Deryckere & Moerman, Vlietmanstraat 71 te 8870 Izegem. Het totale project omvat de vernieuwing van de sportvloer, het leveren en het plaatsen van nieuwe tribunes, het leveren en het plaatsen van nieuwe trappen en vluchtwegen en de vernieuwing van het schrijnwerk. De totale kostprijs van de werken wordt geraamd op ,36 BTW incl. euro. Aan de gemeenteraad wordt goedkeuring gevraagd voor lot 1: vernieuwing sportvloer voor , 46 euro, BTW inl; lot 2: metaalwerken voor euro, BTW incl. en voor lot 3: schrijnwerken voor ,90 euro, BTW incl. Lot 1 zou worden gegund met een algemene offerteaanvraag; loten 2 en 3 zouden worden gegund met een openbare aanbesteding. Op 2 augustus 2011 liet Philippe Muyters, Vlaams Minister van Financien, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport, aan de lokale besturen weten dat ze in 2011 en 2012 maximaal 2 aanvraagdossiers voor subsidie konden indienen bij het Bloso voor twee type sportinfrastructuren, namelijk voor vernieuwing van sportvloeren en aanleg van Finse looppaden. De gemeente Zwevegem zal bij het Bloso een eerste aanvraagdossier indienen voor de subsidiëring van de renovatie van de sportvloer in Sportpunt 2. Conform de voorwaarden van het Subsidiereglement /Subsidiëring van investeringen in of renovatie van kleinschalige sportinfrastructuur van lokale overheden zal door de gemeente Zwevegem de aanvraag voor 14 oktober 2011 worden ingediend. De maximale subsidie bedraagt 50% van de aanvaardbare kosten, maximum tot euro per project. V1. Gebruik kerkhof voor andere doeleinden (Agendapunt aangevraagd door raadslid Gemeentebelangen) Het raadslid vraagt zich af of er een vergunning was voor het afschieten van vuurwerk op de laatste bierfeesten te Zwevegem. Het raadslid betreurt dat het afschieten van vuurwerk op het kerkhof gebeurde. De dag na de bierfeesten hebben een 10- tal medewerkers van de beierfeesten het afval wel op het kerkhof, met uitzondering van het afwassen van de zerken. Die lagen er besmeurd bij door een laag rode stofpoeder, vanaf de toegangspoort tot halverwege het kerkhof, over de totale breedte van het kerkhof, aldus het raadslid. Met als gevolg de talrijke klachten. Het raadslid stelt voor het kerkhof te behouden als laatste rustplaats voor onze overledenen en in het vervolg het vuurwerk te laten doorgaan op de vrijgekomen terreinen van de afgebroken boerderij Clarysse of op een andere plaats. Persnota Gemeenteraad 26 september 2011 Pagina 7

8 V2. Wegenwerken Otegemstraat toestand wegdek en voetpaden en problematiek doorgang bij afsluiten N391 (Agendapunt aangevraagd door raadslid Gemeentebelangen) Het wegdek van de Otegemstraat, vanaf het rond punt tot Sint-Lodewijk, Deerlijk is sedert jaren in slechte staat. In het dossier buitengewoon onderhoud wegen werd euro gepland voor het onderhoud en de heraanleg van de Otegemstraat. De werken zouden beginnen in het voorjaar 2011, maar werden intussen uitgesteld. Het raadslid stelt voor dat de heraanleg van de Otegemstraat vanaf het rond punt tot de Kappaertstraat prioriteit blijft, in het belang van de weggebruikers en de inwoners van de straat. In geval de Otegemstraat niet heraangelegd wordt voor het afsluiten van de N391, dienen het wegdek en de voetpaden in de mogelijk meest optimale toestand te worden hersteld, ook al wordt dit een tijdelijke toestand. Verder vraagt het raadslid toelichting en verduidelijking, m.b.t. de toestand van de Otegemstraat. Het zijn vragen over: - de redenen of oorzaken die aanleiding hebben gegeven tot het uitstel van de heraanleg van de Otegemstraat, vanaf het rond punt tot de Kappaertstraat; - de aard van de werken en de termijn binnen dewelke de wegenwerken in dit gedeelte van de Otegemstraat zullen worden uitgevoerd en de manier waarop met de inwoners van de Otegemstraat zal worden gecommuniceerd; - de maatregelen die genomen worden om de verkeersstromen te beheersen bij het aflsuiten van de N391 voor alle verkeer. V3. Groenonderhoud KMO- zone Esserstraat Zwevegem (Agendapunt aangevraagd door raadslid Gemeentebelangen) In januari 2009 ontwikkelde Leiedal een nieuw ontwerp van het groenonderhoud openbaar domein van de KMO-zone Esserstraat voor een nieuwe onderhoudsperiode van 2 jaar (eventueel verlengbaar); opgesplitst in 2 delen: 1. Groenonderhoud ten laste van de gemeentegemeente: de bufferstrook tussen het bedrijventerrein en woningen in de Stedestraat/Gaversstraat; de zone rond het waterbufferbekken; de rotonde Deerlijkstraat (boom en bodembedekkers); 2. Groenonderhoud ten laste van de bedrijven:- de openbare gazonstroken langs de rijweg rooilijn. (Esserstraat);- de straatbomen langs de Esserstraat en de Deerlijkstraat; de hagen t.h.v. de Het raadslid stelt vast dat het onderhoud dat ten laste valt van de bedrijven goed wordt uitgevoerd. Een deel dat ten laste valt van de gemeente zijnde de bufferstrook tussen het bedrijventerrein en woningen in de Stedestraat/Gaversstraat wordt verwaarloosd, aldus het raadslid. Dit is duidelijk merkbaar en ergert de bewoners waarvan de achtertuin uitzicht geeft op de bufferstrook. Het raadslid stelt voor dat: 1. De gemeentelijke diensten het dossier opvolgen en ervoor zorgen dat de onderhoudsbeurten gebeuren volgens de overeenkomst, zowel wat het betreft; aantal beurten als de kwaliteit van het onderhoud 2. Aan de inwoners die zelf uit noodzaak instaan voor een deel van de bufferstrook die gelegen is achter hun woning dient de vergoeding te worden voorzien die werd onderhoud van openbare gazons door particulieren. bepaald in het " Reglement op het Persnota Gemeenteraad 26 september 2011 Pagina 8

9 In januari 2009 ontwikkelde Leiedal een nieuw ontwerp 16 september De burgemeester, Claude Vanwelden Persnota Gemeenteraad 26 september 2011 Pagina 9

Maandag 22 oktober 2007

Maandag 22 oktober 2007 AGENDA MET TOELICHTING GEMEENTERAAD Maandag 22 oktober 2007 OPENBARE ZITTING 2.075.1.077 1. Goedkeuring verslag gemeenteraadszitting van 24 september 2007. Toelichting : Het verslag van de zitting van

Nadere informatie

Juridisch kader Gemeentedecreet 15.07.2005 artikel 40 Huishoudelijk reglement gemeenteraad d.d. 12 mei 2014 (GR Besluit)

Juridisch kader Gemeentedecreet 15.07.2005 artikel 40 Huishoudelijk reglement gemeenteraad d.d. 12 mei 2014 (GR Besluit) Zitting van de gemeenteraad donderdag 11 september 2014. Aanwezig : Aerts L. - Burgemeester-Voorzitter De Veuster D., Kenis K., Schrijvers P., Van Puymbroeck W., Torfs L., Matheeussen J. - Schepenen Meeusen

Nadere informatie

Raadslid Els Sterckx betreurt de laattijdige verzending van de documenten voor deze gemeenteraad.

Raadslid Els Sterckx betreurt de laattijdige verzending van de documenten voor deze gemeenteraad. Zitting van dinsdag 5 mei 2015 Aanwezigen: Peeters Jan - burgemeester en voorzitter Van Olmen Mien, Bertels Jan, Ryken Ingrid, Verheyden Aloïs, Michielsen Jan, Hendrickx Anne-Marie, Michiels Alfons - schepenen

Nadere informatie

Zitting van 18 december 2014

Zitting van 18 december 2014 Zitting van 18 december 2014 Aanwezig de dames en heren: Paul Dams: Burgemeester; Vital Van Dessel, Marie-Louise Maes, Diane Willems, Bert De Wit, Elynn Van Uffel, Jan Van Herck: Schepenen; Marc Verlinden:

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 12 NOVEMBER 2012 De zitting wordt geopend om 18u30 in de

Nadere informatie

GEMEENTE SINT-GILLIS-WAAS GEMEENTERAAD 6 MEI 2010 O V E R Z I C H T S L I J S T

GEMEENTE SINT-GILLIS-WAAS GEMEENTERAAD 6 MEI 2010 O V E R Z I C H T S L I J S T 1 GEMEENTE SINT-GILLIS-WAAS GEMEENTERAAD 6 MEI 2010 O V E R Z I C H T S L I J S T OPENBARE ZITTING Punt 1 Secretariaat NV Eigen Huis der Durmestreek - wijziging afvaardiging de gemeente is lid van NV Eigen

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/0100/01 14-08-2013

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/0100/01 14-08-2013 Dienst secretariaat contactpersoon: Ilse Van den Branden, administratief medewerker e-mail: ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be tel. 03 778 30 75, fax 03 766 08 82 Aan de leden van de gemeenteraad uw bericht

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015

VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015 VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015 Aanwezig: Marc Doutreluingne, burgemeester-voorzitter; Wim Monteyne, Marc Claeys, Johan Rollez, Eddy Defoor, Marc Desloovere, Luc Vanassche, Katrien Defoirdt,

Nadere informatie

ONTWERP OVEREENKOMST VAN RECHT VAN OPSTAL wordt ondertekend na de conceptuele fase

ONTWERP OVEREENKOMST VAN RECHT VAN OPSTAL wordt ondertekend na de conceptuele fase ONTWERP OVEREENKOMST VAN RECHT VAN OPSTAL wordt ondertekend na de conceptuele fase TUSSEN : De "Intercommunale Maatschappij voor Ruimtelijke Ordening, Economische Expansie en Reconversie van het Gewest

Nadere informatie

ZITTING VAN 23 JANUARI 2014

ZITTING VAN 23 JANUARI 2014 ZITTING VAN 23 JANUARI 2014 Aanwezig: de heer L. De Meyere, voorzitter gemeenteraad, de heer F. Van de Moere, burgemeester, de heer H. Coene, schepen, de heer J. Francque, id., mevrouw C. Bonamie, id.,

Nadere informatie

Gemeentebestuur Aalter Europalaan 22 9880 Aalter NIS 44001. Meerjarenplan 2014-2019

Gemeentebestuur Aalter Europalaan 22 9880 Aalter NIS 44001. Meerjarenplan 2014-2019 Gemeentebestuur Aalter Europalaan 22 9880 Aalter NIS 44001 Meerjarenplan 2014-2019 Gemeentesecretaris: de heer Luc Jolie Financieel beheerder: mevrouw Nadine Mynsberghe Rapporteringsperiode 2014-2019 Gemeentebestuur

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN

NOTULEN VAN DE ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN NOTULEN VAN DE ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 19.12.2013 Aanwezig: Werner Baudewijn, voorzitter van de gemeenteraad Karen De Colfmacker, burgemeester Jozef Van den Bulcke, Johan De Bleecker, Eric De Vriendt,

Nadere informatie

Vergadering gemeenteraad van 09/12/2013

Vergadering gemeenteraad van 09/12/2013 Vergadering gemeenteraad van 09/12/2013 Aanwezig : Vos Mark, Kersten Guy, Pauly Marina, Bamps Christiaan, Cilissen Bert, Eycken Mathieu, Onclin Katja, Schepenen Peumans Jan, Thys Ivo, Stratermans Gerard,

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen van 10 maart 2014

College van burgemeester en schepenen van 10 maart 2014 College van burgemeester en schepenen van 10 maart 2014 001 Secretariaat. Notulen cbs 3 maart 2014. Goedkeuring. 002 Burgerzaken. Afvoering van ambtswege. 6 personen 1 003 Financiën. Bestellingen. Aktename

Nadere informatie

5. Vergadering van 20 april 2015. Om twintig uur wordt door de Voorzitter de vergadering voor geopend verklaard.

5. Vergadering van 20 april 2015. Om twintig uur wordt door de Voorzitter de vergadering voor geopend verklaard. 5. Vergadering van 20 april 2015. Aanwezig: Dames en Heren: Spooren Hugo, Voorzitter Gruyters Bart, Burgemeester; Vanleeuw, Guypen, Berden, Vandersmissen en Vanuytrecht, Schepenen; Grosemans, Schepen van

Nadere informatie

Activiteitenverslag 2011. Goedgekeurd op de raad van bestuur van 24-04-2012

Activiteitenverslag 2011. Goedgekeurd op de raad van bestuur van 24-04-2012 Activiteitenverslag 2011 Goedgekeurd op de raad van bestuur van 24-04-2012 Inhoudsopgave Inleiding 4 Situering 4 Van voorbereiding naar realisatie 4 Werking 6 Projecten 6 Centrale Werkplaatsen 6 Klein

Nadere informatie

23/03/2015 WIFI: 2015roesMAA Afdrukdatum: 16/03/2015 ONTWERP-TOELICHTEND VOORSTEL VAN BESLISSING GEMEENTERAAD DD. 23 MAART 2015

23/03/2015 WIFI: 2015roesMAA Afdrukdatum: 16/03/2015 ONTWERP-TOELICHTEND VOORSTEL VAN BESLISSING GEMEENTERAAD DD. 23 MAART 2015 ONTWERP-TOELICHTEND VOORSTEL VAN BESLISSING GEMEENTERAAD DD. 23 MAART 2015 MET OPEN DEUREN: A-punten: 1. Voorlegging tot goedkeuring van de notulen van de vergadering van de gemeenteraad van 23 februari

Nadere informatie

GEMEENTERAADSZITTING VAN 25 NOVEMBER 2014 TE 20.00 UUR.

GEMEENTERAADSZITTING VAN 25 NOVEMBER 2014 TE 20.00 UUR. GEMEENTERAADSZITTING VAN 25 NOVEMBER 2014 TE 20.00 UUR. Waren aanwezig: Jens De Wael, voorzitter gemeenteraad; Marc Van de Vijver, burgemeester; Johan Smet, Katrien Claus, Boudewijn Vlegels, Peter Deckers,

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van maandag 28 april 2014

Zitting van de gemeenteraad van maandag 28 april 2014 Zitting van de gemeenteraad van maandag 28 april 2014 Aanwezigen : De Pooter Sonja - voorzitter Hofmans Lode - burgemeester Muyshondt Tine, Verhaegen Jef, Bossaerts Fernand, Vermeesch Roel, Goris Hilde,

Nadere informatie

Afdeling 1 Definities en toepassingsgebied Art.1. De begrippen en definities vermeld in het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het

Afdeling 1 Definities en toepassingsgebied Art.1. De begrippen en definities vermeld in het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het Zitting van 20 december 2007 Aanwezig de dames en heren: VAN DESSEL Vital, Burgemeester; Paul Dams, Koen De Vadder, Bert De Wit en Monique Goris, Schepenen; LIEVENS Chris, Voorzitter; Wouters André, Van

Nadere informatie

Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 25 juni a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 25 juni a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Waasmunster, 17 juni 2014. Aan de Leden van de Gemeenteraad Geacht raadslid, Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 25 juni a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 TOELICHTING bij de jaarrekening. Gemeente Kampenhout

JAARREKENING 2014 TOELICHTING bij de jaarrekening. Gemeente Kampenhout Gemeentebestuur Kampenhout Gemeentehuisstraat 16 1910 Kampenhout NIS code: 23038 Rapporteringsperiode 2014 JAARREKENING 2014 TOELICHTING bij de jaarrekening Gemeenteraad 18 juni 2015 Inhoudsopgave A Inleiding...

Nadere informatie

WEGEN. Wet op de buurtwegen van 10 april 1841 (Buurtwegenwet);

WEGEN. Wet op de buurtwegen van 10 april 1841 (Buurtwegenwet); WEGEN 0. Overzicht relevante wetgeving / links Wetgeving Wet op de buurtwegen van 10 april 1841 (Buurtwegenwet); Decreet van 8 mei 2009 houdende vaststelling en realisatie van de rooilijnen (Rooilijnendecreet);

Nadere informatie

maatschappelijke zetel Nijverheidsstraat 3 2960 Sint - Job - In - 't - Goor, Brecht Bourlastraat 3 bus 6 2000 Antwerpen

maatschappelijke zetel Nijverheidsstraat 3 2960 Sint - Job - In - 't - Goor, Brecht Bourlastraat 3 bus 6 2000 Antwerpen 2 GEGEVENS VAN DE VENNOOTSCHAP vennootschap CVBA DE VOORKEMPEN H.E. erkend door de VMSW onder nummer 131 BTW BE0426.798.911. maatschappelijke zetel Nijverheidsstraat 3 2960 Sint - Job - In - 't - Goor,

Nadere informatie

AGENDA : OPENBARE VERGADERING. 3 september 2012. Gemeenteraad: 7. Geacht raadslid

AGENDA : OPENBARE VERGADERING. 3 september 2012. Gemeenteraad: 7. Geacht raadslid ALGEMENE ADMINISTRATIE [1] INTERNE BRIEFWISSELING uw brief van uw kenmerk ons kenmerk 39523/2012/SP/BT contactpersoon Sophie Podevyn functie bestuurssecretaris tel 053 73 21 10 fax 053 73 21 19 e-mail:

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad 1 juni 2010

Verslag gemeenteraad 1 juni 2010 Verslag gemeenteraad 1 juni 2010 opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig: Kurt Vanryckeghem

Nadere informatie

- Aan de technisch Raadgevers 19/02/2014. Geachte Mevrouwen, Geachte Heren,

- Aan de technisch Raadgevers 19/02/2014. Geachte Mevrouwen, Geachte Heren, Ref. CV/103/2014/RVB 1.3 - Aan de Bestuurders - Aan de technisch Raadgevers 19/02/2014 Geachte Mevrouwen, Geachte Heren, Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de 231 ste bijeenkomst van de Raad van Bestuur

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 FEBRUARI 2013.

TOELICHTING BIJ DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 FEBRUARI 2013. TOELICHTING BIJ DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 FEBRUARI 2013. AGENDA. OPENBARE ZITTING. DAGORDE. 1. Installatie nieuw gemeenteraadslid ter vervanging van verhinderd gemeenteraadslid. 2. Budget 2013

Nadere informatie

Reglement voor verkavelingen, bedrijventerreinen, appartementsgebouwen en andere bouwprojecten

Reglement voor verkavelingen, bedrijventerreinen, appartementsgebouwen en andere bouwprojecten Reglement voor verkavelingen, bedrijventerreinen, appartementsgebouwen en andere bouwprojecten Goedgekeurd door de Raad van Bestuur van Inter-energa voor de activiteiten elektriciteit en gas op 12 februari

Nadere informatie

Ruimtelijke Ordening & Stedenbouw

Ruimtelijke Ordening & Stedenbouw Ruimtelijke Ordening & Stedenbouw Jan Willen januari 2008 i Inhoudsopgave 1 België 1 2 Historiek 1 3 Het Gewestplan 2 3.1 Legende....................................... 3 3.2 Ruimtelijk kwetsbare gebieden..........................

Nadere informatie