Persnota Gemeenteraad 26 september 2011 Pagina 1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Persnota Gemeenteraad 26 september 2011 Pagina 1"

Transcriptie

1 Persnota GR 26/09/ Kennisname financiële rapportering financieel beheerder. Overeenkomstig artikel 165 en 166 van het Gemeentedecreet wordt aan de gemeenteraad gevraagd akte te nemen van de financiële rapportering opgemaakt door de financieel beheerder. 2. Goedkeuring overeenkomst houdende prijssubsidies voor het AGB Transfo Zwevegem. In 2010 werd door de gemeente een autonoom gemeentebedrijf opgericht voor de exploitatie van de polyvalente feestzaal op Transfo. Tussen de gemeente en het AGB werd een beheersovereenkomst afgesloten waarin een aantal afspraken werden opgenomen. De gemeente wenst dat het gebruik van de polyvalente feestzaal voor iedereen toegankelijk is en dat er bijgevolg democratische prijzen gehanteerd worden. Deze prijzen werden in onderling overleg bepaald en tegelijk begrensd. Op die manier is het sociocultureel aanbod toegankelijk voor iedereen. Om de exploitatie van het AGB rendabel te maken is het noodzakelijk dat de gemeente prijssubsidies toekent aan het AGB. Het is nodig dat er een overeenkomst wordt afgesloten met de modaliteiten voor de betaling van die prijssubsidies. 3. Goedkeuring medewaarborg ten behoeve van Psilon (Intergemeentelijke Vereniging voor Crematoriumbeheer in Zuid-West-Vlaanderen) betreffende kredietaanvraag ter financiering realisatie van het crematoriumproject te Kortrijk. De bouwwerken van het crematorium in Kortrijk zijn praktisch beëindigd en weldra kan de werking van start gaan. Psilon: de intergemeentelijke vereniging voor crematoriumbeheer in Zuid-West-Vlaanderen, wenst voor de bouwwerken een tweede krediet op te nemen van euro op lange termijn en euro op korte termijn. Dit krediet dient gewaarborgd te worden door de gemeenten-vennoten, overeenkomstig het aantal inwoners. De kredietaanvraag gebeurde bij algemene offerteaanvraag. Na beoordeling van de offertes heeft de raad van bestuur op 21 juni 2011 beslist om het tweede krediet, voor een totaal bedrag van euro toe te wijzen aan ING België nv. Het bedrag dat gevraagd wordt om door de gemeente Zwevegem te waarborgen, bedraagt euro, zijnde 5,54 % van het totaal bedrag, op basis van het aantal aandelen zijnde 1177 op een totaal van Goedkeuring politieverordening offerfeest tijdelijk verbod op thuisslachtingen van schapen en lammeren. Aan de gemeenteraad wordt goedkeuring gevraagd voor de politieverordening voor een tijdelijk verbod op thuisslachtingen van schapen en lammeren. Omwille van verschillende redenen, voornamelijk het tekort aan voldoende slachtcapaciteit voor een groot aantal schapen, maar evenzeer voor openbare orde, leefmilieu en volksgezondheid is het verboden particulier te slachten in de sperperiode van 3 dagen voor en na het offerfeest. Het is wel toegelaten in slachthuizen erkend door de bevoegde federale minister. De politie is bevoegd om op te treden bij overtreding. Persnota Gemeenteraad 26 september 2011 Pagina 1

2 5. Goedkeuring subsidiereglement ter ondersteuning van het duurzaam (ver)bouwen. Aan de gemeenteraad wordt goedkeuring gevraagd voor het subsidiereglement Adviesverlening duurzaam en levensloopbestendig bouwen en wonen. Het nieuwe premiereglement laat de inwoner van de gemeente Zwevegem toe gratis gespecialiseerd advies in te winnen betreffende het duurzaam en levensloopbestendig bouwen en wonen. Dit wordt mogelijk gemaakt door een goede samenwerking tussen de gemeente Zwevegem, de Provincie West-Vlaanderen en de adviesverlenende instanties. De dienst stedenbouw en huisvesting van de gemeente Zwevegem zorgt ervoor dat de inwoner wordt ingeschreven op een Provinciale kandidatenlijst. Deze lijst wordt dan door de Provincie West-Vlaanderen rechtstreeks doorgestuurd naar de adviesverlenende instanties: de vzw ZonneWinDT voor wat betreft duurzaamheidadviezen en de vzw Westkans voor wat betreft de planadviezen meegroei wonen. De gemeente neemt de resterende kostprijs van de adviesverlening ten laste zodat de inwoner niets meer hoeft te betalen. De adviezen hebben volgende kostprijzen: 25 euro voor een duurzaamheidadvies zonder plaatsbezoek, verleend door vzw ZonneWinDT 50 euro voor een duurzaamheidadvies met plaatsbezoek, verleend door vzw ZonneWinDT 25 euro voor een planadvies meegroeiwonen met plaatsbezoek, verleend door vzw Westkans De premies zullen rechtstreeks worden uitbetaald aan de vzw ZonneWinDT en aan de vzw Westkans, die twee keer per jaar een factuur voorlegt met het bedrag van de tussenkomst ten laste van de gemeente. De aan de gemeente voor te leggen factuur zal volgende elementen bevatten: - naam van de bouwheer - type (met of zonder plaatsbezoek) van het verleende advies - bedrag van elk verleend advies Deze subsidie is geldig zolang de provincie West-Vlaanderen een samenwerkingsovereenkomst heeft met de vzw ZonneWinDT en de vzw Westkans voor het aanbieden van duurzaamheidadviezen en/of planadviezen meegroeiwonen aan alle inwoners van de provincie West-Vlaanderen. 6. Goedkeuring akten inzake aankoop voor openbaar nut van delen van de onroerende goederen, gelegen Deerlijkstraat te Zwevegem. Aan de gemeenteraad wordt goedkeuring gevraagd voor de akten van aankoop van delen van de onroerende goederen in de Deerlijkstraat te Zwevegem. Het gaat over 2 percelen in de Deerlijkstraat +15 te Zwevegem. De gronden palen aan de speelplaats van de vrije centrumschool. De aankoop door de gemeente gebeurt in functie van de veiligheid van de schoolgaande kinderen. Meerbepaald is de aankoop bedoeld voor de realisatie van een doorsteek voor fietsende kinderen en ook voor een herschikking van de fietsenstalling bij de bestaande speelplaats van de vrije centrumschool en de Klim Op. De vergoedingen ten laste van de gemeente voor aankoop van de gronden bedragen 2299,26 euro (voor 56ca 70 dm²) en 2121 euro (voor 60ca 60 dm²). 7. Principiële beslissing tot verkoop van een perceeltje grond, gelegen Daeleweg +3 te Sint- Denijs. De woning Daeleweg nr. 3, Sint-Denijs staat voor een deel op 2 percelen. De grond van het ene perceel is eigendom van de gemeente. De toenmalige gemeente Sint-Denijs heeft in 1947 het perceeltje grond aangekocht in het kader van het gemeentelijk rooilijnplan. Persnota Gemeenteraad 26 september 2011 Pagina 2

3 Dit gemeentelijk rooilijnplan werd door de gemeenteraad op 26 november 2001 afgeschaft. Aangezien geen overeenkomst van afstand van het recht van natrekking, of vestiging opstalrecht voorligt, is het deel van het gebouw dat op dit perceel gebouwd is, juridisch geen eigendom van de verkoper, maar van de gemeente. De eigenaars van de woning gelegen Daeleweg 3 te Sint-Denijs wensen bedoeld perceeltje grond met een kadastrale oppervlakte van 19 m², eigendom van de gemeente, aan te kopen. De minimale verkoopwaarde van de grond wordt geraamd op 1.750,00 euro. Aan de gemeenteraad wordt principiële goedkeuring gevraagd voor verkoop van het perceeltje grond Daeleweg nr Goedkeuring ontwerpakte tot verkoop aan de hoogstbiedende van de onroerende goederen, zijnde het gemeenschapshuis gelegen Helkijnstraat 17, het magazijn gelegen Helkijnstraat +15 en het landgebouw met grond gelegen Helkijnstraat +17 te Sint-Denijs. De gemeente Zwevegem is eigenaar van het gemeenschapshuis Sint-Denijs, met daarbij horend een magazijn en landgebouw en grond. De onroerende goederen zijn gelegen in de Helkijnstraat 17, +15 en +17 en hebben een totale oppervlakte van 3479 m². De gemeenteraad van 26 april 2011 besloot principieel het gemeenschapshuis, het magazijn en landgebouw en grond te verkopen aan de hoogstbiedende. Aan de gemeenteraad wordt nu goedkeuring gevraagd voor de ontwerpakte van verkoop. De onroerende goederen zouden worden verkocht aan de hoogstbiedende, met als minimum de vooropgestelde raming van de instelprijs volgens het opgemaakte schattingsverslag, zijnde euro, te vermeerderen met de aktekosten. De publiciteitskosten zouden gedragen worden door de gemeente Zwevegem. De verkoop van het gemeenschapshuis kadert in de beleidsvisie van centralisatie van dienstverlening en de gemeente investeert hiervoor enerzijds in het Gemeentepunt in Zwevegem en anderzijds in de Bibus voor de deelgemeenten. De gemeenschapshuizen in de deelgemeenten komen leeg te staan: de administratieve dienstverlening gebeurt op de Bibus en de andere activiteiten (o.a. officiële plechtigheden en vergaderingen) gebeuren in de ontmoetingscentra van de deelgemeenten. Met de verkoop van die gemeenschapshuizen verwerft de gemeente bijkomende inkomsten die ze kan aanwenden voor de realisatie van een functioneel gebouw in het belang van een kwaliteitsvolle dienstverlening. Tijdens het openbaar onderzoek naar de verkoop, van 22 augustus 2011 tot en met 5 september 2011 werden geen bezwaarschriften ingediend. 9. Goedkeuring ontwerpakte inzake ruiling van gronden gelegen ter hoogte van de pijpenkop in de Lindelaan te Zwevegem tussen de gemeente Zwevegem en de nv Delinvest. Aan de gemeenteraad wordt goedkeuring gevraagd voor de ontwerpakte ruiling gronden gelegen aan de Lindelaan te Zwevegem. De ruiling gebeurt tussen de gemeente en de NV Delinvest, voor de realisatie van een woonproject en de aanleg van een kwalitatieve groene speelruimte. Lot 1: bestaande verharding met een oppervlakte van 1 a 53 ca 70/100 wordt door de gemeente afgestaan aan NV Delinvest om op te nemen in 3 private kavels. Persnota Gemeenteraad 26 september 2011 Pagina 3

4 Lot 2: grond bedoeld voor het speelterrein, heeft een oppervlakte van 2 a 56 ca 70/100 wordt door NV Delinvest aan de gemeente Zwevegem afgestaan. De ruiling geschiedt zonder opleg, goed voor goed. De opmetingskosten en ook de akte- en registratiekosten zijn ten laste van de NV Delinvest. Tijdens het openbaar onderzoek van 15 juli 2011 tot en met 29 juli 2011 werden geen bezwaarschriften ingediend. 10. Goedkeuring wegenistracé voor realisatie van de verkaveling gelegen Lindelaan te Zwevegem. In 2009 maakte de gemeente een ruimtelijk uitvoeringsplan op voor de activering van bepaalde woongebieden, die niet ontwikkeld zijn. Het ingesloten terrein tussen de Kortrijkstraat en de pijpenkop Lindelaan werd aangeduid als woonprojectzone, dat als één globaal en kwalitatief woongebied moet worden ontworpen. Het gemeentebestuur verkocht eind 2009 het aanpalende terrein om een totaalrealisatie mogelijk te maken. In 2011 diende de NV Dumobil, Tielt een verkavelingsaanvraag in voor 20 woningen, met aanpassing en wijziging van de openbare weg. De werken omvatten de aanpassing en doortrekking van de bestaande pijpenkop (Lindelaan) tot achteraan de nieuwe woonverkaveling voor 20 woningen, waar de openbare weg overgaat in een private garageweg. Langs de weg wordt ook voorzien in de aanleg van 8 publieke parkings en een langparkeerstrook. Conform de bepalingen van het ruimtelijk uitvoeringsplan wordt voorzien in een nieuwe groene speelruimte (507 m²) met geïntegreerde wadi, die dienst kan doen als nood bufferbekken. De verlaten en vervallen industriële site ter hoogte van de Kortrijkstraat Lindelaan krijgt hierdoor een nieuwe invulling met voldoende aandacht voor woon- en omgevingskwaliteit, zonder hierbij de ruimtelijke draagkracht te overschrijden of de plaatselijke ruimtelijke ordening te verstoren. Aan de gemeenteraad wordt goedkeuring gevraagd voor het wegenisontwerp voor de verkaveling van de projectzone ter hoogte van de pijpenkop Lindelaan, Zwevegem. 11. Goedkeuring gewijzigd wegenistracé voor uitbreiding van de verkaveling gelegen Armand Bulteelstraat te Sint-Denijs. In 2005 verleende het gemeentebestuur een verkavelingsvergunning aan NV Groep Huyzentruyt voor de realisatie van 8 kavels op een terrein, gelegen te Sint-Denijs. Er werd een nieuwe, doodlopende openbare weg (Armand Bulteelstraat) aangelegd vanuit de Koffiestraat. Bij de opmaak van het verkavelingsplan werd rekening gehouden met de bestaande voetweg sentier n 131 ter hoogte van de noordoostelijke perceelsgrens. Er werd in het verkavelingsplan voorzien in een mogelijke doortrekking van de openbare weg ter ontsluiting van de aanpalende gronden. Hiervoor werd in het goedgekeurde verkavelingsplan een specifieke zone opgenomen zone voor bouwverbod + mogelijkheid voor aanleg groen of openbare weg. Deze strook werd bij de kosteloze grondoverdracht van de uitgevoerde wegenis- en infrastructuurwerken) van de verkaveling niet opgenomen in het openbaar domein. Voorliggende verkavelingaanvraag voorziet een beperkte uitbreiding (1 lot) van de bestaande verkaveling door middel van het doortrekken van de bestaande openbare weg (Armand Bulteelstraat) binnen de zone voor bouwverbod + mogelijkheid voor aanleg groen of openbare weg. De bestaande, niet-verharde strook met een breedte van 6,50m wordt verhard tot aan de sentier n 131, zonder wijziging van het bestaande terreinprofiel. De berijdbare breedte van de rijweg bedraagt 3m (betonklinkers); aan weerszijden wordt een groenstrook voorzien. Onder de nieuwe openbare weg wordt een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd, met aansluiting op de bestaande RWA- en DWA-leidingen in de Armand Bulteelstraat. Persnota Gemeenteraad 26 september 2011 Pagina 4

5 Gezien het feit dat de verkavelingsaanvraag de aanleg van nieuwe wegenis voorziet, die opgenomen zal worden in het openbaar domein, dient de gemeenteraad zich in eerste instantie uit te spreken over het tracé van de wegen, vooraleer de vergunningverlenende overheid een beslissing kan nemen aangaande de verkavelingsaanvraag. 12. Definitieve vaststelling RUP 9_1 "Bekaertsite Blokkestraat". Conform het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan heeft de gemeente een ruimtelijk uitvoeringsplan opgestart voor de herbestemming van de voormalige bedrijventerreinen Bekaert aan de Blokkestraat. Er wordt ruimte gecreëerd voor wonen, park en recreatie en kantoorruimtes. Het nieuwe gemeentelijk administratief centrum GemeentePunt krijgt zijn plaats binnen het plangebied, dat gelegen is tegenover het SportPunt aan de overzijde van de voormalige spoorwegbedding, nu ingericht als bovenlokale fietsroute. De gemeenteraad van 26 april 2011 heeft het ontwerp-rup voorlopig vastgesteld. Tijdens het openbaar onderzoek werden twee gunstige adviezen ontvangen, waarbij geen inhoudelijke bemerkingen werden geformuleerd. Er werden dan ook geen inhoudelijke wijzigingen doorgevoerd t.a.v. het ontwerp-rup, zoals voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad. In navolging van het advies van de Gecoro werd een beperkte, tekstuele aanpassing doorgevoerd aan de toelichtingnota van het RUP (ruimtelijk uitvoeringsplan). Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het RUP Bekaertsite Blokkestraat definitief vast te stellen. Na definitieve vaststelling van het RUP door de gemeenteraad kan het dossier ter goedkeuring worden overgemaakt aan de Deputatie van West-Vlaanderen. 13. Goedkeuring opdracht voor het aanpassen en bijplaatsen voeding kerstverlichting in de Scheldestraat te Otegem en in de Avelgemstraat te Zwevegem. Aan de gemeenteraad wordt goedkeuring gevraagd voor aanpassing van de voeding voor de kerstverlichting in de Scheldestraat te Otegem en Avelgemstraat te Zwevegem. In Otegem moet een elektriciteitskabel ondergronds worden gebracht en moeten contactpunten worden bijgeplaatst ter hoogte van de Scheldestraat. In de Avelgemstraat in Zwevegem moet ook een contactpunt voor kerstverlichting worden bijgeplaatst. Deze werken bedragen 8.706,77 euro, BTW incl. 14. Goedkeuring opdracht voor het ondergronds brengen van het O.V. (openbare verlichting)- net en vervangen O.V. in Ter Moude en Kerkomtrek Moen. De gemeente Zwevegem wenst in het kader van de heraanleg kerkomtrek te Moen over te gaan tot het ondergronds brengen van een elektriciteitskabel voor openbare verlichting en het vervangen van verlichtingspalen in Ter Moude. Gelijktijding zal Eandis in opdracht van de gemeente Zwevegem nieuwe openbare verlichting aanbrengen aan de voorzijde van de kerk en aan de parking voor de kerk. Als monumentverlichting worden schijnwerpers gericht op de kerktoren en worden grondspots voorzien aan de ingang van de kerk. Deze werken kosten ,64 euro incl. btw ten laste van de gemeente. 15. Goedkeuring opdracht met vaststellen wijze van gunnen voor de opdracht "aankopen van nieuwe speeltoestellen voor verschillende speelterreinen te Zwevegem". In het jeugdbeleidsplan is één van de doelstellingen : het jaarlijks inrichten van een aantal nieuwe speelterreinen, alsook het vervangen van de verouderde toestellen. Persnota Gemeenteraad 26 september 2011 Pagina 5

6 Voor 2011 wordt voorgesteld volgende speelterreinen te vernieuwen (vervangen van verouderde toestellen): Gemeentepark te Zwevegem : een schommel met twee zitjes en een schommelmand. Kanaalstraat te Zwevegem : een klim- en klautertoestel met glijbaan en speelwaarden voor verschillende leeftijden. Te Winckele te Zwevegem : twee veertoestellen. Deze aankopen worden geraamd op een totaal bedrag van euro BTW inclusief. De uitvoering is gepland tegen eind december Goedkeuring opdracht met bepaling wijze van gunnen voor de opdracht "OC De Spoele: vernieuwen buitenschrijnwerk - fase 1". Aan de gemeenteraad wordt goedkeuring gevraagd voor vernieuwing van het buitenschrijwerk van O.C. De Spoele in Otegem. Het houten schrijnwerk zou worden vervangen door aluminium hoog-isolerend schrijnwerk. In eerste instantie (fase 1) worden een deel van de ramen en deuren vervangen (waar kan prioritair een hoger rendement verkregen worden). De dienst patrimonium raamt de kostprijs op euro, BTW incl. 17. Goedkeuring opdracht met bepaling wijze van gunnen voor de opdracht "gemeenteschool Kouter: vernieuwen bestaande verlichting". Aan de gemeenteraad wordt goedkeuring gevraagd voor vernieuwing van de bestaande verlichting in de gemeenteschool Kouter. De huidige armaturen zouden worden vervangen door meer energiezuinige verlichting. De dienst patrimonium raamt de kostprijs op 6700,98 euro, BTW incl. De opdracht zou onderhands worden gegund. 18. Goedkeuring opdracht met bepaling wijze van gunnen voor de opdracht "gemeenteschool Heestert, Vierkeerstraat: fietsenstalling". Het aantal fietsers naar gemeenteschool Heestert stijgt, mede door de acties rond het fietsen naar school. De school heeft op vandaag geen overdekte fietsenstalling. De dienst patrimonium maakte een bestek op voor een fietsenstalling. De kostprijs wordt geraamd op 9801 euro, BTW incl. De opdracht zou onderhands worden gegund. 19. Goedkeuring opdracht met bepaling wijze van gunnen voor de opdracht "gemeentescholen Heestert en Sint Denijs: dakrenovatie". Op de gemeenteraad van 22 maart 2010 werden de bestekken voor de dakvernieuwing van de gemeentescholen, Heestert en St-Denijs al goedgekeurd. We hebben voor de 2 dossiers een subsidietoelage aangevraagd bij Agion. Op 23 juni 2011 ontvingen we het schrijven van Agion dat beide dossiers als één opdracht moeten worden aanbesteed. Er kunnen bijgevolg geen subsidies per dossier worden toegekend. Om aanspraak te kunnen maken op de nodige subsidies dient er eerst één bestek voor beide gemeentescholen te worden opgemaakt en goedgekeurd. De dienst patrimonium raamt de dakvernieuwingen voor de gemeentescholen Heestert en Sint-Denijs op ,76 euro, BTW incl. in totaal. De werken zouden worden gegund met een openbare aanbesteding. Persnota Gemeenteraad 26 september 2011 Pagina 6

7 20. Goedkeuring opdracht met bepaling wijze van gunnen voor de opdracht Sportpunt 2: lot 1 - renovatie sportvloer. 21. Goedkeuring opdracht met bepaling wijze van gunnen voor de opdracht Sportpunt 2: lot 2 - metaalwerken. 22. Goedkeuring opdracht met vaststellen wijze van gunnen voor de opdracht Sportpunt 2: lot 3 - schrijnwerken. De gemeente Zwevegem heeft plannen om de sporthal (Sportpunt 2) te vernieuwen. Het college van burgemeester en schepenen besliste in zitting van 13 april 2011 de ontwerpopdracht toe te wijzen aan TV architecten Deryckere & Moerman, Vlietmanstraat 71 te 8870 Izegem. Het totale project omvat de vernieuwing van de sportvloer, het leveren en het plaatsen van nieuwe tribunes, het leveren en het plaatsen van nieuwe trappen en vluchtwegen en de vernieuwing van het schrijnwerk. De totale kostprijs van de werken wordt geraamd op ,36 BTW incl. euro. Aan de gemeenteraad wordt goedkeuring gevraagd voor lot 1: vernieuwing sportvloer voor , 46 euro, BTW inl; lot 2: metaalwerken voor euro, BTW incl. en voor lot 3: schrijnwerken voor ,90 euro, BTW incl. Lot 1 zou worden gegund met een algemene offerteaanvraag; loten 2 en 3 zouden worden gegund met een openbare aanbesteding. Op 2 augustus 2011 liet Philippe Muyters, Vlaams Minister van Financien, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport, aan de lokale besturen weten dat ze in 2011 en 2012 maximaal 2 aanvraagdossiers voor subsidie konden indienen bij het Bloso voor twee type sportinfrastructuren, namelijk voor vernieuwing van sportvloeren en aanleg van Finse looppaden. De gemeente Zwevegem zal bij het Bloso een eerste aanvraagdossier indienen voor de subsidiëring van de renovatie van de sportvloer in Sportpunt 2. Conform de voorwaarden van het Subsidiereglement /Subsidiëring van investeringen in of renovatie van kleinschalige sportinfrastructuur van lokale overheden zal door de gemeente Zwevegem de aanvraag voor 14 oktober 2011 worden ingediend. De maximale subsidie bedraagt 50% van de aanvaardbare kosten, maximum tot euro per project. V1. Gebruik kerkhof voor andere doeleinden (Agendapunt aangevraagd door raadslid Gemeentebelangen) Het raadslid vraagt zich af of er een vergunning was voor het afschieten van vuurwerk op de laatste bierfeesten te Zwevegem. Het raadslid betreurt dat het afschieten van vuurwerk op het kerkhof gebeurde. De dag na de bierfeesten hebben een 10- tal medewerkers van de beierfeesten het afval wel op het kerkhof, met uitzondering van het afwassen van de zerken. Die lagen er besmeurd bij door een laag rode stofpoeder, vanaf de toegangspoort tot halverwege het kerkhof, over de totale breedte van het kerkhof, aldus het raadslid. Met als gevolg de talrijke klachten. Het raadslid stelt voor het kerkhof te behouden als laatste rustplaats voor onze overledenen en in het vervolg het vuurwerk te laten doorgaan op de vrijgekomen terreinen van de afgebroken boerderij Clarysse of op een andere plaats. Persnota Gemeenteraad 26 september 2011 Pagina 7

8 V2. Wegenwerken Otegemstraat toestand wegdek en voetpaden en problematiek doorgang bij afsluiten N391 (Agendapunt aangevraagd door raadslid Gemeentebelangen) Het wegdek van de Otegemstraat, vanaf het rond punt tot Sint-Lodewijk, Deerlijk is sedert jaren in slechte staat. In het dossier buitengewoon onderhoud wegen werd euro gepland voor het onderhoud en de heraanleg van de Otegemstraat. De werken zouden beginnen in het voorjaar 2011, maar werden intussen uitgesteld. Het raadslid stelt voor dat de heraanleg van de Otegemstraat vanaf het rond punt tot de Kappaertstraat prioriteit blijft, in het belang van de weggebruikers en de inwoners van de straat. In geval de Otegemstraat niet heraangelegd wordt voor het afsluiten van de N391, dienen het wegdek en de voetpaden in de mogelijk meest optimale toestand te worden hersteld, ook al wordt dit een tijdelijke toestand. Verder vraagt het raadslid toelichting en verduidelijking, m.b.t. de toestand van de Otegemstraat. Het zijn vragen over: - de redenen of oorzaken die aanleiding hebben gegeven tot het uitstel van de heraanleg van de Otegemstraat, vanaf het rond punt tot de Kappaertstraat; - de aard van de werken en de termijn binnen dewelke de wegenwerken in dit gedeelte van de Otegemstraat zullen worden uitgevoerd en de manier waarop met de inwoners van de Otegemstraat zal worden gecommuniceerd; - de maatregelen die genomen worden om de verkeersstromen te beheersen bij het aflsuiten van de N391 voor alle verkeer. V3. Groenonderhoud KMO- zone Esserstraat Zwevegem (Agendapunt aangevraagd door raadslid Gemeentebelangen) In januari 2009 ontwikkelde Leiedal een nieuw ontwerp van het groenonderhoud openbaar domein van de KMO-zone Esserstraat voor een nieuwe onderhoudsperiode van 2 jaar (eventueel verlengbaar); opgesplitst in 2 delen: 1. Groenonderhoud ten laste van de gemeentegemeente: de bufferstrook tussen het bedrijventerrein en woningen in de Stedestraat/Gaversstraat; de zone rond het waterbufferbekken; de rotonde Deerlijkstraat (boom en bodembedekkers); 2. Groenonderhoud ten laste van de bedrijven:- de openbare gazonstroken langs de rijweg rooilijn. (Esserstraat);- de straatbomen langs de Esserstraat en de Deerlijkstraat; de hagen t.h.v. de Het raadslid stelt vast dat het onderhoud dat ten laste valt van de bedrijven goed wordt uitgevoerd. Een deel dat ten laste valt van de gemeente zijnde de bufferstrook tussen het bedrijventerrein en woningen in de Stedestraat/Gaversstraat wordt verwaarloosd, aldus het raadslid. Dit is duidelijk merkbaar en ergert de bewoners waarvan de achtertuin uitzicht geeft op de bufferstrook. Het raadslid stelt voor dat: 1. De gemeentelijke diensten het dossier opvolgen en ervoor zorgen dat de onderhoudsbeurten gebeuren volgens de overeenkomst, zowel wat het betreft; aantal beurten als de kwaliteit van het onderhoud 2. Aan de inwoners die zelf uit noodzaak instaan voor een deel van de bufferstrook die gelegen is achter hun woning dient de vergoeding te worden voorzien die werd onderhoud van openbare gazons door particulieren. bepaald in het " Reglement op het Persnota Gemeenteraad 26 september 2011 Pagina 8

9 In januari 2009 ontwikkelde Leiedal een nieuw ontwerp 16 september De burgemeester, Claude Vanwelden Persnota Gemeenteraad 26 september 2011 Pagina 9

1. Aankoop openbaar nut, onroerend goed Zwevegemstraat, Otegem

1. Aankoop openbaar nut, onroerend goed Zwevegemstraat, Otegem 1. Aankoop openbaar nut, onroerend goed Zwevegemstraat, Otegem Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het onroerend goed (1 199 m²), gelegen Zwevegemstraat 9 te Otegem, aan te kopen om reden van openbaar nut.

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 24 september 2015

Gemeenteraadszitting van 24 september 2015 Gemeenteraadszitting van 24 september 2015 De Gemeenteraad van de gemeente Kluisbergen heeft in zijn zitting van 24 september 2015 volgende beslissingen genomen: OPENBARE ZITTING: 1. Goedkeuren notulen

Nadere informatie

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 22 SEPTEMBER 2015.

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 22 SEPTEMBER 2015. 1 Gemeentebestuur PEPINGEN Provincie: Vlaams-Brabant Arrondissement: Halle-Vilvoorde LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 22 SEPTEMBER

Nadere informatie

De notulen van deze vergadering liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden.

De notulen van deze vergadering liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden. LIJST MET DE BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE DOOR DE GEMEENTERAAD DD 12 OKTOBER 2015 GEREGELDE AANGELEGENHEDEN (Artikel 252, 1 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005) OPENBARE ZITTING 1. Goedkeuren notulen

Nadere informatie

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 01 maart Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Lennik: voorlopige vaststelling - advies

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 01 maart Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Lennik: voorlopige vaststelling - advies TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 01 maart 2012 OPENBARE VERGADERING RUIMTELIJKE ORDENING 1. Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Lennik: voorlopige vaststelling - advies De gemeenteraad

Nadere informatie

Hiermee speelt het gemeentebestuur een stimulerende rol voor het verbeteren van de kwaliteit van onderwijs.

Hiermee speelt het gemeentebestuur een stimulerende rol voor het verbeteren van de kwaliteit van onderwijs. REGLEMENT VOOR HET TOEKENNEN VAN EEN SUBSIDIE VOOR ONDERWIJSINFRASTRUCTUUR VOOR SCHOLEN OP GRONDGEBIED STEENOKKERZEEL HOOFDSTUK 1. ALGEMEEN ARTIKEL 1. DOELSTELLING 1 Binnen de grenzen van de jaarlijks

Nadere informatie

3. Aanpassing gemeentelijk reglement voor het opmaken van de inventaris leegstaande woningen en/of gebouwen.

3. Aanpassing gemeentelijk reglement voor het opmaken van de inventaris leegstaande woningen en/of gebouwen. Persnota GR 23/03/2015 * Kennisname verslagen adviesraden. Volgende verslagen worden ter kennisgeving voorgelegd aan de gemeenteraadsleden: - algemene vergadering van de adviesraad groen en bebloeming

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 SEPTEMBER 2011

VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 SEPTEMBER 2011 VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 SEPTEMBER 2011 Aanwezig: Claude Vanwelden, burgemeester; Eliane Spincemaille, Noël Hoogstoel, Dirk Vanluchene, Ann Cosaert, Isabelle Degezelle, Dirk Desmet, schepenen;

Nadere informatie

Zorgvooronze begraafplaatsen

Zorgvooronze begraafplaatsen InHOUD Zorgvooronze begraafplaatsen Beleid:... 2,4 Dialoog + Colofon... 3 Meldingskaart... 5 Uit de gemeenteraad... 6-8 Vrije Tijd en Ontspanning... 9 Binnenkort bezoeken we de begraafplaatsen en gedenken

Nadere informatie

Reglement eenmalige subsidiëring investering in nieuwbouw en aankoop sportaccommodaties

Reglement eenmalige subsidiëring investering in nieuwbouw en aankoop sportaccommodaties Reglement eenmalige subsidiëring investering in nieuwbouw en aankoop sportaccommodaties DE RAAD Gelet op de artikels 42 en 43 van het gemeentedecreet m.b.t. de bevoegdheden van de gemeenteraad; Gelet op

Nadere informatie

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009. 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009. 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009 OPENBARE VERGADERING RUIMTELIJKE ORDENING 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn Goedkeuren van

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 28 januari 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke. Memorie van toelichting

Gemeenteraadszitting van 28 januari 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke. Memorie van toelichting Gemeenteraadszitting van 28 januari 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke Memorie van toelichting OPENBARE ZITTING 1. Kennisname van het ontslag als gemeenteraadslid

Nadere informatie

LIJST GEMEENTERAAD 27.03.2009. Conform art. 28 van het decreet van 28.04.1993 betreffende het administratief toezicht.

LIJST GEMEENTERAAD 27.03.2009. Conform art. 28 van het decreet van 28.04.1993 betreffende het administratief toezicht. LIJST GEMEENTERAAD 27.03.2009. Conform art. 28 van het decreet van 28.04.1993 betreffende het administratief toezicht. Openbare zitting 1. Goedkeuren van de redactie van de notulen van de gemeenteraadszitting

Nadere informatie

1. Budgetwijziging nrs 3 en 4 dienstjaar 2010

1. Budgetwijziging nrs 3 en 4 dienstjaar 2010 1. Budgetwijziging nrs 3 en 4 dienstjaar 2010 De totaliteit van de voorziene exploitatie eigen aan het dienstjaar - bedraagt in ontvangsten 29 926 071 euro, of een stijging t.o.v. de vorige wijziging met

Nadere informatie

TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 21/09/2009

TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 21/09/2009 TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 21/09/2009 1. Goedkeuring van de notulen van de zitting van 27/07/2009 2. Verkeer en mobiliteit. Gemeentelijke verkeerscommissie. Opsplitsing van deze adviesraad in inspraakorgaan

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 30 april 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke.

Gemeenteraadszitting van 30 april 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Kaprijke, 4 mei 2015 Gemeenteraadszitting van 30 april 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Lijst met beknopte omschrijving van gemeenteraadsbesluiten volgens het

Nadere informatie

Gemeentebestuur De Haan

Gemeentebestuur De Haan Gemeentebestuur De Haan SEC/AD Gemeenteraad dd. 14.11.213 OVERZICHTSLIJST In uitvoering van art. 252 van het gemeentedecreet, houdende o.a. regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het bestuurlijk toezicht

Nadere informatie

TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 22/06/2015. De gemeenteraad wordt uitgenodigd om de notulen van de zitting van 26/05/2015 goed te keuren.

TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 22/06/2015. De gemeenteraad wordt uitgenodigd om de notulen van de zitting van 26/05/2015 goed te keuren. TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 22/06/2015 openbare zitting 1. Goedkeuring van de notulen van de zitting van 26/05/2015 De gemeenteraad wordt uitgenodigd om de notulen van de zitting van 26/05/2015 goed

Nadere informatie

Renovatie van. kleinschalige sportinfrastructuur van lokale overheden. Subsidiereglement 2013

Renovatie van. kleinschalige sportinfrastructuur van lokale overheden. Subsidiereglement 2013 DE VLAAMSE MINISTER VAN FINANCIEN, BEGROTING, WERK, RUIMTELIJKE ORDENING EN SPORT, Renovatie van kleinschalige sportinfrastructuur van lokale overheden Subsidiereglement 2013 Artikel 1 Aan gemeenten, steden

Nadere informatie

1. Goedkeuren en ondertekenen overeenkomst met de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid in het kader van gegevensuitwisseling.

1. Goedkeuren en ondertekenen overeenkomst met de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid in het kader van gegevensuitwisseling. Persnota GR 27/04/2015 * Kennisname verslagen adviesraden. De gemeenteraadsleden nemen kennis van het verslag van de: - algemene vergadering Lokaal Overleg Kinderopvang d.d. 10 april 2014 en 10 februari

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 14 januari 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00013 Onderwerp: Samenwerkingsovereenkomst met betrekking tot de verlichting van het gebouw Kunstencentrum

Nadere informatie

DE RAAD: Gelet op de bouwverordening betreffende de parkeerplaatsen, goedgekeurd in de vergadering van de gemeenteraad dd 16 maart 1993;

DE RAAD: Gelet op de bouwverordening betreffende de parkeerplaatsen, goedgekeurd in de vergadering van de gemeenteraad dd 16 maart 1993; DE RAAD: Gelet op de bouwverordening betreffende de parkeerplaatsen, goedgekeurd in de vergadering van de gemeenteraad dd 16 maart 1993; Overwegende dat een aantal artikels aanleiding geven tot interpretatie.

Nadere informatie

BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 28 MEI 2015 19u30

BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 28 MEI 2015 19u30 BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 28 MEI 2015 19u30 1. LOKAAL ECONOMISCHE RAAD VERVANGING AFGEVAARDIGDE HORECA Aan de raad wordt gevraagd om mevrouw Diana Karapetian aan te stellen als stemgerechtigd

Nadere informatie

TOELICHTENDE NOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN 25 JUNI 2015

TOELICHTENDE NOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN 25 JUNI 2015 TOELICHTENDE NOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN 25 JUNI 2015 OPENBARE VERGADERING FINANCIËN 1. Goedkeuring van de aanpassing meerjarenplan 2014-2019, nr. 4. Het meerjarenplan, overeenkomstig bijgaande opgave,

Nadere informatie

7. Het bedrag van de belasting wordt vastgesteld op 100% van de som van de verhaalbare uitgaven, verhoogd met de intresten.

7. Het bedrag van de belasting wordt vastgesteld op 100% van de som van de verhaalbare uitgaven, verhoogd met de intresten. GEMEENTEBESTUUR WEVELGEM VERHAALBELASTING OP HET VERWERVEN VAN DE ZATE VAN DE WEG (goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van 13 december 2013) Artikel 1. 1.De eigendommen, gelegen langs openbare wegen

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad

Zitting van de gemeenteraad 1 zvvegeni Zitting van de gemeenteraad ZITTING VAN 23 NOVEMBER 2009 Agendapunt: Onderwerp: Aanpassing van het subsidiereglement inzake de gemeentelijke renovatieprem ie De Raad, Overwegende dat een actief

Nadere informatie

Zitting van 29 februari 2016. Punt 1 Goedkeuring verslag van de gemeenteraad van 01 februari 2016

Zitting van 29 februari 2016. Punt 1 Goedkeuring verslag van de gemeenteraad van 01 februari 2016 Zitting van 29 februari 2016 Aanwezig : De heer K. Callens, Burgemeester-Voorzitter ; De heer en mevr. Soenens K., Vande Vyvere C., Buyck V., Verhelle K.en Lepla M., Schepenen; Mevr. en de heren Vandewaetere

Nadere informatie

TOELICHTINGSNOTA (gemeenteraadszitting dd. 26 maart 2012) BESTUUR FINANCIEN

TOELICHTINGSNOTA (gemeenteraadszitting dd. 26 maart 2012) BESTUUR FINANCIEN A V E L G E M TOELICHTINGSNOTA (gemeenteraadszitting dd. 26 maart 2012) Openbare zitting BESTUUR 1 Goedkeuring van de notulen van 30 januari 2012 2 Kennisname van het jaarverslag 2011 FINANCIEN 3 Kerkfabriek

Nadere informatie

De gemeenteraadsleden nemen kennis van het verslag van de vergadering d.d. 2 juni 2015 van de Minaraad.

De gemeenteraadsleden nemen kennis van het verslag van de vergadering d.d. 2 juni 2015 van de Minaraad. Toelichtende nota GR 13/07/2015 * Kennisname verslagen adviesraden. De gemeenteraadsleden nemen kennis van het verslag van de vergadering d.d. 2 juni 2015 van de Minaraad. 1. Aanpassing algemeen gemeentelijk

Nadere informatie

gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening regionaalstedelijk gebied Brugge

gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening regionaalstedelijk gebied Brugge gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening regionaalstedelijk gebied Brugge Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften Definitief Definitief gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening regionaalstedelijk

Nadere informatie

GEMEENTELIJK REGLEMENT SPORTINFRASTRUCTUURSUBSIDIES VOOR ERKENDE SPORTVERENIGINGEN

GEMEENTELIJK REGLEMENT SPORTINFRASTRUCTUURSUBSIDIES VOOR ERKENDE SPORTVERENIGINGEN ARTIKEL 1. ALGEMENE BEPALINGEN Dit reglement is van toepassing in het kader van het lokaal sportbeleid van de gemeente Nijlen. Binnen de perken van het meerjarenplan 2014-2019 verleent het college van

Nadere informatie

DAGORDE VERGADERING GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE DIEPENBEEK VAN maandag 10 mei 2010 OM 20:00 UUR

DAGORDE VERGADERING GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE DIEPENBEEK VAN maandag 10 mei 2010 OM 20:00 UUR DAGORDE VERGADERING GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE DIEPENBEEK VAN maandag 10 mei 2010 OM 20:00 UUR FINANCIËN 001. KENNISNAME PROCES-VERBAAL VAN ONDERZOEK DER KAS - VIERDE KWARTAAL 2009 002. RETRIBUTIE OP

Nadere informatie

Reglement voor de toekenning van renteloze leningen. aan erkende culturele verenigingen

Reglement voor de toekenning van renteloze leningen. aan erkende culturele verenigingen Reglement voor de toekenning van renteloze leningen aan erkende culturele verenigingen Goedgekeurd in de gemeenteraad van 28 januari 2002 Bekendgemaakt op 31 januari 2002 Artikel 1 Hoofdstuk I - Algemene

Nadere informatie

Bijzondere projectsubsidies socio-culturele projecten

Bijzondere projectsubsidies socio-culturele projecten Booischotseweg 1 2235 Hulshout Tel: 015 22 40 17 www.hulshout.be hulshout@bibliotheek.be Bijzondere projectsubsidies socio-culturele projecten Artikel 1. Doelstelling en definitie Onder de hierna bepaalde

Nadere informatie

DOSSIERS VOOR TE LEGGEN AAN HET SCHEPENCOLLEGE ZITTING 3 NOVEMBER 2015. =====================================

DOSSIERS VOOR TE LEGGEN AAN HET SCHEPENCOLLEGE ZITTING 3 NOVEMBER 2015. ===================================== DOSSIERS VOOR TE LEGGEN AAN HET SCHEPENCOLLEGE ZITTING 3 NOVEMBER 2015. ===================================== 1. Renovatie van cc Het SPOOR - studieopdracht. Goedkeuren bestek, raming (77.272,72 euro +

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke.

Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Kaprijke, 27 februari 2015 Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Lijst met beknopte omschrijving van gemeenteraadsbesluiten volgens

Nadere informatie

PRIVE-VERKAVELING ELEKTRICITEIT

PRIVE-VERKAVELING ELEKTRICITEIT Goedgekeurd door Raden van Bestuur Gaselwest 30.11.2007, IMEA 27.11.2007, Imewo 30.11.2007, Intergem 22.11.2007, Iveka 26.11.2007, Iverlek 26.11.2007. PRIVE-VERKAVELING ELEKTRICITEIT ARTIKEL 1 ALGEMEENHEDEN

Nadere informatie

Dagorde gemeenteraad. Openbare zitting

Dagorde gemeenteraad. Openbare zitting Dagorde gemeenteraad Zitting van 21 februari 2011 ons kenmerk: LDS/DVR/02 datum: 08/02/2011 contactpersoon: Lena De Smaele 09 272 66 11 In toepassing van de artikelen 19 e.v. van het gemeentedecreet van

Nadere informatie

3. Rio Act - takenpakket 2011 voor de uitbouw en het beheer van het gemeentelijk rioleringsstelsel van de gemeente Zwevegem.

3. Rio Act - takenpakket 2011 voor de uitbouw en het beheer van het gemeentelijk rioleringsstelsel van de gemeente Zwevegem. Persnota GR 24/01/2011 1. Eindafrekening kaderovereenkomst fiscale en juridische bijstand voor het beheer van onroerend patrimonium van de gemeente in de aanloop naar een Autonoom Gemeentebedrijf. De gemeente

Nadere informatie

Subsidiereglement 2011-2012. Subsidiering van investeringen in of renovatie van. kleinschalige sportinfrastructuur van lokale overheden

Subsidiereglement 2011-2012. Subsidiering van investeringen in of renovatie van. kleinschalige sportinfrastructuur van lokale overheden DE VLAAMSE MINISTER VAN FINANCIEN, BEGROTING, WERK, RUIMTELIJKE ORDENING EN SPORT, Subsidiereglement 2011-2012 Subsidiering van investeringen in of renovatie van kleinschalige sportinfrastructuur van lokale

Nadere informatie

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING TOELICHTING RAAD VAN 18 NOVEMBER 2015 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING FINANCIËN 2. (TC) GOEDKEURING JAARREKENING

Nadere informatie

Motivatienota Onteigeningsplan. Recreatiezone Melsbroek

Motivatienota Onteigeningsplan. Recreatiezone Melsbroek Motivatienota Onteigeningsplan Recreatiezone Melsbroek 1. LIGGING PLANGEBIED De gemeente Steenokkerzeel is gelegen in Vlaams-Brabant, ten noord-oosten van Brussel, tussen de gemeenten Machelen, Zaventem,

Nadere informatie

Reglement rentearme leningen

Reglement rentearme leningen Reglement rentearme leningen Reglement van Stad Zottegem voor het toekennen van rentearme leningen voor jeugdwerkinfrastructuur bij erkende plaatselijke jeugdwerkinitiatieven en erkende sportverenigingen

Nadere informatie

Nu de nodige aanpassingen werden doorgevoerd, kan de gemeenteraad een voorlopig besluit nemen.

Nu de nodige aanpassingen werden doorgevoerd, kan de gemeenteraad een voorlopig besluit nemen. Stadsbestuur Veurne GEMEENTERAAD ZITTING VAN 26 MAART 2012 LIJST TOELICHTENDE NOTA S Openbare vergadering 1. Voorlopige vaststelling van het RUP zonevreemde bedrijven Ref. : RO/ec Voorafgaande besluiten

Nadere informatie

Reglement subsidie voor sportinfrastructuur voor sportclubs

Reglement subsidie voor sportinfrastructuur voor sportclubs Reglement subsidie voor sportinfrastructuur voor sportclubs Artikel 1: Doel Binnen de perken van de kredieten, voorzien in de stadsbegroting, kan er financiële ondersteuning gegeven worden aan Genkse sportverenigingen

Nadere informatie

1. Goedkeuring van de budgetwijziging 2014/1 van de gemeente. Met 10 ja-stemmen en 6 onthoudingen neemt de Raad navolgende beslissing:

1. Goedkeuring van de budgetwijziging 2014/1 van de gemeente. Met 10 ja-stemmen en 6 onthoudingen neemt de Raad navolgende beslissing: Zitting Gemeenteraad van 16.10.2014. --------------------------------------------------------- Aanwezig : De Roo Greet : Burgemeester-Voorzitter ; De Muynck Marc, Gyselbrecht Hannes, Dewinter Chris, Debouck

Nadere informatie

Subsidiereglement aanleg kunstgrasvoetbalveld goedgekeurd door de gemeenteraad op 22 februari 2016

Subsidiereglement aanleg kunstgrasvoetbalveld goedgekeurd door de gemeenteraad op 22 februari 2016 Subsidiereglement aanleg kunstgrasvoetbalveld goedgekeurd door de gemeenteraad op 22 februari 2016 Dit subsidiereglement wil de voetbalclubs van Westerlo ondersteunen bij de aanleg van een kunstgrasvoetbalveld

Nadere informatie

Groverzichtslijst18102012

Groverzichtslijst18102012 1 GEMEENTE SINT-GILLIS-WAAS GEMEENTERAAD 18 oktober 2012 OVERZICHTSLIJST OPENBARE ZITTING 1 ) Voorgestelde punten college van burgemeester en schepenen Punt 1 1.712 Cel Beleidsondersteuning Contractenbeheer

Nadere informatie

30 september 2014. 1) Oratorenstraat; 2) Stenenmolenstraat (gedeelte tussen Jubellaan en Oratorenstraat).

30 september 2014. 1) Oratorenstraat; 2) Stenenmolenstraat (gedeelte tussen Jubellaan en Oratorenstraat). STAD MECHELEN GEMEENTERAAD BESLISSINGSLIJST WEBSITE Overzichtslijst van raadsbesluiten in toepassing van artikel 252 2 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 houdende regeling van het bestuurlijk toezicht

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 5 schepen E. Gryson Dienst technische dienst Volgnummer dossier Onderwerp Stedenbouw en ruimtelijke ordening. Opdracht van diensten

Nadere informatie

1. Intercommunales Aanvaarden jaarrekeningen 2008

1. Intercommunales Aanvaarden jaarrekeningen 2008 1. Intercommunales Aanvaarden jaarrekeningen 2008 Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de jaarrekeningen van volgende intercommunales te aanvaarden. WIV: West-Vlaamse Intercommunale vliegveld Wevelgem- Bissegem.

Nadere informatie

Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat

Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat Oostkamp, 10 maart 2016 Beste bewoner De heraanleg van de Meuleman- en Voldersstraat staat al lang op het programma. Echter tot op vandaag

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING. De exploitatietoelage verhoogt met 8.300,00 euro tot ,88 euro. Er is geen investeringstoelage voorzien.

OPENBARE VERGADERING. De exploitatietoelage verhoogt met 8.300,00 euro tot ,88 euro. Er is geen investeringstoelage voorzien. BIJEENROEPING VAN DE GEMEENTERAAD De voorzitter van de gemeenteraad van de gemeente Erpe-Mere nodigt de leden van de gemeenteraad uit te vergaderen op dinsdag 21 juni 2016 om 20u00 in de raadzaal van het

Nadere informatie

DAGORDE PUBLIEK VERGADERING GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE DIEPENBEEK VAN MAANDAG 21 MAART 2016 OM UUR

DAGORDE PUBLIEK VERGADERING GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE DIEPENBEEK VAN MAANDAG 21 MAART 2016 OM UUR DAGORDE PUBLIEK VERGADERING GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE DIEPENBEEK VAN MAANDAG 21 MAART 2016 OM 20.00 UUR ALGEMEEN 001. KOFFIESTOP EN JAARBRIEF WERKGROEP NOORD-ZUID - KENNISNAME Werkgroep Noord-Zuid organiseert

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst

Samenwerkingsovereenkomst Samenwerkingsovereenkomst TUSSEN : De "Intercommunale Maatschappij voor Ruimtelijke Ordening, Economische Expansie en Reconversie van het Gewest Kortrijk", genoemd "INTERCOMMUNALE LEIEDAL", publiekrechtelijk

Nadere informatie

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTERAAD d.d. 22 DECEMBER 2009 1 --- DAGORDE --- OPENBARE ZITTING : 1. Gemeentelijke vrijwillige

Nadere informatie

Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen

Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen Bijlage II stedenbouwkundige voorschriften gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen

Nadere informatie

bladnummer 3 Advies van de gecoro

bladnummer 3 Advies van de gecoro bladnummer 3 Advies van de gecoro I Voorschriften inzake rulmtelllke ordening Gewestplan RUP GGR-K101 Kerkhof en omgeving deel 1, goedgekeurd op 25-08-2005 Bestemming(en): Tuinen, Landbouwgebied, Halfopen

Nadere informatie

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit De gemeenteraad Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 25 januari 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00029 Onderwerp: Definitieve vaststelling van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan RUP nr. 164 Wonen

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 29 maart 2010 worden ter goedkeuring

Nadere informatie

VERHAALBELASTING OP HET AANLEGGEN VAN RIOLEN (goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van 13 december 2013)

VERHAALBELASTING OP HET AANLEGGEN VAN RIOLEN (goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van 13 december 2013) GEMEENTEBESTUUR WEVELGEM VERHAALBELASTING OP HET AANLEGGEN VAN RIOLEN (goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van 13 december 2013) Artikel 1. 1. De eigendommen, gelegen langs een openbare weg, waarin

Nadere informatie

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 14 oktober 2015 Besluit nummer: 2015_GR_00791 Onderwerp: Sluiten van een verkoopovereenkomst m.b.t. het onroerend goed gelegen te Gent (Ledeberg),

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 25 september 2014 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/3 Fietsostrade langs spoorlijn 15 (Herentals-Geel-Mol-Balen)

Nadere informatie

reglement voor de subsidiëring van aankoop, bouw of verbouwingen aan jeugdwerkinfrastructuur

reglement voor de subsidiëring van aankoop, bouw of verbouwingen aan jeugdwerkinfrastructuur Ste tedelijk reglement voor de subsidiëring van aankoop, bouw of verbouwingen aan jeugdwerkinfrastructuur Art. 1: Binnen de perken van de jaarlijks goedgekeurde kredieten in de stadsbegroting en overeenkomstig

Nadere informatie

Afbakening regionaalstedelijk gebied Aalst deelplan 7 Gemengd Regionaal Bedrijventerrein Sterrenhoek (wijziging)

Afbakening regionaalstedelijk gebied Aalst deelplan 7 Gemengd Regionaal Bedrijventerrein Sterrenhoek (wijziging) gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening regionaalstedelijk gebied Aalst deelplan 7 Gemengd Regionaal Bedrijventerrein Sterrenhoek (wijziging) Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften gewestelijk

Nadere informatie

SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT EN CULTUURWERKING: Intergemeentelijke culturele samenwerking

SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT EN CULTUURWERKING: Intergemeentelijke culturele samenwerking SUBSIDIEREGLEMENT DEPARTMENT CULTUUR Cultuurloket SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT EN CULTUURWERKING: Intergemeentelijke culturele samenwerking Goedgekeurd door de provincieraad

Nadere informatie

Gemeenteraad 12 september Meldingslijst. De gemeenteraad keurt het verslag van de gemeenteraadszitting van maandag 27 juni 2011 goed.

Gemeenteraad 12 september Meldingslijst. De gemeenteraad keurt het verslag van de gemeenteraadszitting van maandag 27 juni 2011 goed. Gemeenteraad 12 september 2011 Meldingslijst Openbare zitting De gemeenteraad keurt het verslag van de gemeenteraadszitting van maandag 27 juni 2011 goed. De gemeenteraad neemt kennis van de brief ontvangen

Nadere informatie

UITTREKSEL uit het register der beslissingen van de gemeenteraad gehouden te Deerlijk ZITTING van 29.10.2009

UITTREKSEL uit het register der beslissingen van de gemeenteraad gehouden te Deerlijk ZITTING van 29.10.2009 UITTREKSEL uit het register der beslissingen van de gemeenteraad gehouden te Deerlijk ZITTING van 29.10.2009 Waren aanwezig : Claude CROES, burgemeester voorzitter gemeenteraad; Ann ACCOU, Jo TIJTGAT,

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 10 november 2011

college van burgemeester en schepenen Zitting van 10 november 2011 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 10 november 2011 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling Samenstelling De heer Patrick Janssens, burgemeester

Nadere informatie

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening ter bevordering van het kwaliteitsvol wonen

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening ter bevordering van het kwaliteitsvol wonen Gemeente Moorslede Dienst ruimtelijke ordening Marktplaats 1 8890 Moorslede Tel.: 051/788 914 Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening ter bevordering van het kwaliteitsvol wonen Principiële goedkeuring

Nadere informatie

Belasting op onbebouwde percelen

Belasting op onbebouwde percelen Belasting op onbebouwde percelen Reglement heffing op onbebouwde percelen, gelegen in een niet- vervallen verkaveling Reglement heffing op onbebouwde percelen, gelegen in gebieden bestemd voor wonen Artikel

Nadere informatie

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING TOELICHTING RAAD VAN 08 JULI 2015 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING PATRIMONIUM 2. (GVM) AFBAKENING ZEEHAVENGEBIED

Nadere informatie

Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen

Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen Bijlage II stedenbouwkundige voorschriften gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 1 schepen J. Deroo Dienst technische dienst Volgnummer dossier Onderwerp Gebouwen. Gemeentelijk sportcentrum. Renovatie zwembad.

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING GEMEENTERAAD DINSDAG 6 OKTOBER OM 20 UUR OP HET STADHUIS

OPENBARE ZITTING GEMEENTERAAD DINSDAG 6 OKTOBER OM 20 UUR OP HET STADHUIS STADSBESTUUR 8370 BLANKENBERGE OPENBARE ZITTING GEMEENTERAAD DINSDAG 6 OKTOBER OM 20 UUR OP HET STADHUIS 1 Mededelingen van de voorzitter 2 Proces-verbaal gemeenteraadszitting 8 september 2015. 3 Verzoekschrift

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST RAADSBESLUITEN: ZITTING VAN 10 JUNI 2015

OVERZICHTSLIJST RAADSBESLUITEN: ZITTING VAN 10 JUNI 2015 OVERZICHTSLIJST RAADSBESLUITEN: ZITTING VAN 10 JUNI 2015 Toevoeging agendapunt. Volgend punt aan de huidige agenda van de openbare zitting toe te voegen: Opdrachten: Ontwerp en bouw van circa 30 assistentiewoningen

Nadere informatie

Project Vogelenzang. Wegenis- en rioleringswerken. Vraag & Antwoord (Q&A)

Project Vogelenzang. Wegenis- en rioleringswerken. Vraag & Antwoord (Q&A) Project Vogelenzang Wegenis- en rioleringswerken Vraag & Antwoord (Q&A) 1. Waarom voorziet het project in de Vogelenzangstraat een volledige vernieuwing van de nutsleidingen, het wegdek en de voetpaden

Nadere informatie

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 24 JUNI 2014.

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 24 JUNI 2014. 1 Gemeentebestuur PEPINGEN Provincie: Vlaams-Brabant Arrondissement: Halle-Vilvoorde LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 24 JUNI 2014.

Nadere informatie

1. Aflevering Kids-ID Aanpassing retributiereglement. 2. Gemeentelijk belastingsreglement afleveren administratieve stukken

1. Aflevering Kids-ID Aanpassing retributiereglement. 2. Gemeentelijk belastingsreglement afleveren administratieve stukken 1. Aflevering Kids-ID Aanpassing retributiereglement In de toegezonden mail van de Helpdesk Belpic dd. 17 februari 2010 wordt melding gemaakt van de prijsverhoging vanaf 1 april 2010 voor de elektronische

Nadere informatie

DOSSIERS VOOR TE LEGGEN AAN HET SCHEPENCOLLEGE ZITTING 3 FEBRUARI 2015. =====================================

DOSSIERS VOOR TE LEGGEN AAN HET SCHEPENCOLLEGE ZITTING 3 FEBRUARI 2015. ===================================== DOSSIERS VOOR TE LEGGEN AAN HET SCHEPENCOLLEGE ZITTING 3 FEBRUARI 2015. ===================================== 1. Aanstelling vertegenwoordiging in de Raad van Bestuur Imog en Algemene Vergadering WIV naar

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING. 4 Goedkeuring veiligheidsplan 2011 2014 voor Kruispuntbank Sociale Zekerheid

OPENBARE ZITTING. 4 Goedkeuring veiligheidsplan 2011 2014 voor Kruispuntbank Sociale Zekerheid Kaprijke, 2 februari 2011 Geachte mevrouw, Geachte heer, Wij nodigen u uit tot het bijwonen van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van het OCMW van Kaprijke die doorgaat op donderdag

Nadere informatie

(Versie 12/12/2013) Provincie Vlaams-Brabant Gemeente Opwijk

(Versie 12/12/2013) Provincie Vlaams-Brabant Gemeente Opwijk Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening inzake parkeren en stallen van auto s & fietsen en realisatie van bergruimten bij meergezinswoningen (Versie 12/12/2013) Provincie Vlaams-Brabant Gemeente Opwijk

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN HORENDE BIJ DE AANVRAAG VOOR DE VERKAVELINGSVERGUNNING

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN HORENDE BIJ DE AANVRAAG VOOR DE VERKAVELINGSVERGUNNING STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN HORENDE BIJ DE AANVRAAG VOOR DE VERKAVELINGSVERGUNNING 1. ALGEMEEN Alle werken en handelingen waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning nodig is, en in onderstaande voorschriften

Nadere informatie

Keurt eenparig het verslag van de raadszitting van 4 april 2016 goed.

Keurt eenparig het verslag van de raadszitting van 4 april 2016 goed. Gemeente Vorselaar Overzicht van de raadsbesluiten van 02 mei 2016 01. Goedkeuring verslag vorige vergadering Keurt eenparig het verslag van de raadszitting van 4 april 2016 goed. 02. Kennisname nazicht

Nadere informatie

VERGADERING GEMEENTERAAD 28.09.2015. 20.00 uur

VERGADERING GEMEENTERAAD 28.09.2015. 20.00 uur VERGADERING GEMEENTERAAD 28.09.2015 20.00 uur AGENDA OPENBAAR FINANCIËN 1. Stad Aarschot: budgetwijziging 1-2015 en aanpassing meerjarenplan 2014-2019 2. Politiezone Aarschot: begrotingswijziging 1-2015

Nadere informatie

11. BELASTING OP ONBEBOUWDE BOUWGRONDEN IN WOONGEBIED EN OP ONBEBOUWDE KAVELS (ACTIVERINGSHEFFING)

11. BELASTING OP ONBEBOUWDE BOUWGRONDEN IN WOONGEBIED EN OP ONBEBOUWDE KAVELS (ACTIVERINGSHEFFING) 11. BELASTING OP ONBEBOUWDE BOUWGRONDEN IN WOONGEBIED EN OP ONBEBOUWDE KAVELS (ACTIVERINGSHEFFING) Artikel 1 Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: 1 Bouwgrond: een perceel grond, met

Nadere informatie

1. BPA nr.1 Hernekouter Artikel 5 - Beperkte herziening Goedkeuring stedenbouwkundige voorschriften Goedkeuring toelichtingsnota

1. BPA nr.1 Hernekouter Artikel 5 - Beperkte herziening Goedkeuring stedenbouwkundige voorschriften Goedkeuring toelichtingsnota PROVINCIE VLAAMS-BRABANT GEMEENTE 1540 HERNE Zitting van 28 januari 2009 Aanwezig POELAERT Kris, burgemeester-voorzitter BOMBAERT Marc, VANDENNEUCKER Lieven, DEVRIESE Marie-Louise, DIERICKX Jean-Marie,

Nadere informatie

RUP Kanaalzone West Wielsbeke. Bewonersvergadering OC Leieland 24/08/2016

RUP Kanaalzone West Wielsbeke. Bewonersvergadering OC Leieland 24/08/2016 RUP Kanaalzone West Wielsbeke Bewonersvergadering OC Leieland 24/08/2016 Inhoud Wat is een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP)? Welke plannen worden vervangen? Situering van het plangebied Hoger beleidskader

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 1 schepen J. Deroo Dienst technische dienst Volgnummer dossier Onderwerp Nutsvoorzieningen. VMW. Uitbreiding distributienetten

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 1 schepen E. Feys Dienst technische dienst Volgnummer dossier 13 Onderwerp Stedenbouw en ruimtelijke ordening. Ontwerp gemeentelijk

Nadere informatie

Gemeentelijk reglement tot toekenning van een verbeteringspremie voor woningen

Gemeentelijk reglement tot toekenning van een verbeteringspremie voor woningen Gemeentelijk reglement tot toekenning van een verbeteringspremie voor woningen TITEL I: DOEL Artikel 1 Om het woningenbestand in de gemeente Wielsbeke te verbeteren, wordt binnen de perken van het daartoe

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 28 april 2016

Gemeenteraadszitting van 28 april 2016 Gemeenteraadszitting van 28 april 2016 OPENBARE ZITTING: 1. Goedkeuren notulen van de zitting van 24 maart 2016 Aan de Raad wordt gevraagd het verslag van de gemeenteraadszitting van 24 maart 2016 goed

Nadere informatie

AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN DE GEMEENTELIJKE TOELAGE DUURZAAM SANEREN. Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 18/11/2014

AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN DE GEMEENTELIJKE TOELAGE DUURZAAM SANEREN. Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 18/11/2014 BADSTAD 8370 BLANKENBERGE AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN DE GEMEENTELIJKE TOELAGE DUURZAAM SANEREN Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 18/11/2014 TREEDT IN WERKING VANAF 01/01/2015 Belangrijk :

Nadere informatie

Het verslag van de algemene vergadering lokaal overleg kinderopvang d.d. 21 juni 2016 wordt ter kennisgeving voorgelegd aan de gemeenteraadsleden.

Het verslag van de algemene vergadering lokaal overleg kinderopvang d.d. 21 juni 2016 wordt ter kennisgeving voorgelegd aan de gemeenteraadsleden. Toelichtende nota GR 26.09.2016 * Kennisname verslagen adviesraden. Het verslag van de algemene vergadering lokaal overleg kinderopvang d.d. 21 juni 2016 wordt ter kennisgeving voorgelegd aan de gemeenteraadsleden.

Nadere informatie

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTERAAD dd. 15 SEPTEMBER 2005 1 --- DAGORDE --- OPENBARE ZITTING 1. Gemeentebestuur. Jaarverslag

Nadere informatie

1.Vaststelling van de wijzigingen nr 1 (gewone dienst) en 2 (buitengewone dienst) van het budget 2011

1.Vaststelling van de wijzigingen nr 1 (gewone dienst) en 2 (buitengewone dienst) van het budget 2011 Stadsbestuur Veurne GEMEENTERAAD ZITTING VAN 26 SEPTEMBER 2011 LIJST TOELICHTENDE NOTA S Openbare vergadering 1.Vaststelling van de wijzigingen nr 1 (gewone dienst) en 2 (buitengewone dienst) van het budget

Nadere informatie

Provincie WEST-VLAANDEREN Gemeente 8980 ZONNEBEKE

Provincie WEST-VLAANDEREN Gemeente 8980 ZONNEBEKE Provincie WEST-VLAANDEREN Gemeente 8980 ZONNEBEKE OPENBARE ZITTING VAN 11 MEI 2009 Aanwezig : Afwezig: Verontschuldigd : Maria VANDER MEIREN, Voorzitter Dirk CARDOEN, Burgemeester-Voorzitter Franky BRYON,

Nadere informatie

gemeenteraad gemeente Westerlo beslissingen vergadering maandag 2 februari 2009 Openbare zitting

gemeenteraad gemeente Westerlo beslissingen vergadering maandag 2 februari 2009 Openbare zitting gemeenteraad gemeente Westerlo beslissingen vergadering maandag 2 februari 2009 Openbare zitting 1. Milieu. Ontwerp- zoneringsplan Westerlo. Vaststelling. De raad hechtte zijn goedkeuring aan het aangepaste

Nadere informatie

VERSLAG OPENBARE ZITTING RAAD D.D. 8 MAART 2012

VERSLAG OPENBARE ZITTING RAAD D.D. 8 MAART 2012 OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE WEST-VLAANDEREN ARRONDISSEMENT KORTRIJK Blokkestraat 29a, 8550 Zwevegem Tel 056 76 52 00 Fax 056 75 81 55 E-mail: info@ocmw.zwevegem.be www.ocmwzwevegem.be

Nadere informatie

LAR- Zuid - Tracé- wijziging buurtwegen Toelichting. Menen / Kortrijk : Buurtwegen SRBT LAR- Zuid 1

LAR- Zuid - Tracé- wijziging buurtwegen Toelichting. Menen / Kortrijk : Buurtwegen SRBT LAR- Zuid 1 LAR- Zuid - Tracé- wijziging buurtwegen Toelichting Menen / Kortrijk : Buurtwegen SRBT LAR- Zuid 1 Situering : De projectzone opgenomen in voorliggend dossier is gelegen op de grens tussen de stad Kortrijk

Nadere informatie