MAKELAARSOVEREENKOMST

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MAKELAARSOVEREENKOMST"

Transcriptie

1 MAKELAARSOVEREENKOMST Tussen: De vennootschap CNA Insurance Company Ltd, Belgisch filiaal (HRB ), gevestigd te 1731 Zellik, Z.1. Researchpark 110, CBFA nr. 1075, vertegenwoordigd door zijn Verantwoordelijke in België, de heer Dominique Depondt, naar behoren gemachtigd voor de toepassing van deze overeenkomst hierna genoemd «CNA» of «de Vennootschap» Enerzijds En: De vennootschap [naam, registratie en zetel van de makelaar], Geregistreerd in het Register voor Verzekeringstussenpersonen van de CBFA onder het nummer [nummer] vertegenwoordigd door dhr./mevr.,, naar behoren gemachtigd voor de toepassing van deze overeenkomst hierna genoemd «de Makelaar» Anderzijds WERD VOORAF UITEENGEZET WAT VOLGT: CNA verklaart te zijn goedgekeurd door de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen onder het nummer 1075 De Makelaar wil zakelijke relaties aanknopen met CNA bij het uitoefenen van zijn activiteiten als verzekeringsmakelaar. De onderhavige Overeenkomst moet de relaties tussen CNA en de Makelaar regelen. DIT GEZEGD ZIJNDE, WERD OVEREENGEKOMEN WAT VOLGT:

2 1. Relaties tussen de partijen 1.1. Tenzij anders bepaald in onderhavige overeenkomst, handelt de Makelaar in de hoedanigheid van gevolmachtigde van zijn Cliënten ten behoeve van de onderschrijving van verzekeringsovereenkomsten, tenzij CNA de Makelaar een uitvoeringsmandaat heeft gegeven, in welk geval de rollen, verplichtingen en verantwoordelijkheden van de Makelaar vastgelegd zijn in een Overeenkomst Uitgifte bij Volmacht. Indien de voorwaarden van de onderhavige Overeenkomst enerzijds en enige Overeenkomst Uitgifte bij Volmacht anderzijds strijdig zouden zijn, hebben de voorwaarden uit de Overeenkomst Uitgifte bij Volmacht voorrang De cliënten van de Makelaar blijven zijn eigen cliënteel. CNA ziet ervan af deze Cliënten rechtstreeks of bewust te benaderen voor verzekeringspolissen uitgegeven door CNA voor de duur van de onderhavige Overeenkomst en gedurende twee jaar na afloop ervan. Deze verbintenis is echter niet van toepassing op eventuele verzekeringspolissen die zouden worden uitgegeven door CNA indien de Makelaar gevolmachtigde zou zijn van CNA overeenkomstig de bepalingen van een volmacht tot uitgifte De volmacht die CNA aan de Makelaar geeft is beperkt tot de uitvoering van taken die voorbehouden zijn aan de Makelaar volgens artikel 7.3, 7.4 en 8.1 (behoudens toepassing van artikel 8.2, 8.4 en 8.5 van onderhavige overeenkomst) De Makelaar is niet bevoegd om enige verzekeringsovereenkomst te aanvaarden, te wijzigen of te onderhandelen, om over enige klacht een compromis te sluiten, om enig document op naam van of in opdracht van CNA te wijzigen of CNA op welke manier dan ook te binden. 2. Overeenstemming 2.1. De diensten die door de Makelaar aan zijn Cliënten geleverd worden en de activiteiten die hij in opdracht van CNA uitvoert, vallen onder de wettelijke en reglementaire bepalingen die van toepassing zijn op verzekeringsbemiddeling. De Makelaar waakt erover in het kader van zijn activiteiten de voorwaarden van het geheel aan geldende wettelijke en reglementaire bepalingen te allen tijde na te leven De Makelaar handhaaft overigens alle instrumenten voor interne controle, procedures, boeken en systemen opdat deze overeenstemming verzekerd is Behoudens bovenstaande artikelen 2.1 en 2.2: De Makelaar zal zich voegen naar alle wettelijke en reglementaire voorwaarden betreffende het meedelen aan zijn Cliënten van alle honoraria, commissies of enige andere inkomsten die de Makelaar zou ontvangen voor het voorleggen, plaatsen, onderhandelen, sluiten, beheren of uitvoeren van enige verzekeringsovereenkomst of voor het behandelen van klachten in verband met schadegevallen die onder dergelijke overeenkomsten zouden vallen De Makelaar zal geen enkele financiële promotie uitschrijven of goedkeuren met betrekking tot de verzekeringsproducten van CNA zonder voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van CNA.

3 Waar nodig zal de Makelaar slechts met derden onderhandelen die zelf wettelijk en reglementair gemachtigd zijn om een activiteit van verzekeringsbemiddeling uit te oefenen De Makelaar onthoudt zich van enige activiteit die een inbreuk betekent op een sanctie of enige andere beperking opgelegd door de Verenigde Naties of een internationale organisatie of door enige overheidsinstantie die zeggenschap heeft over de Makelaar, zijn Cliënten of CNA De Makelaar brengt CNA onverwijld op de hoogte als hij weet zou hebben van enige inbreuk vanwege de Makelaar op de wettelijke en reglementaire bepalingen die op hem van toepassing zijn of op een sanctie zoals bepaald in artikel of van enige omstandigheden die een dergelijke inbreuk in de voorzienbare toekomst waarschijnlijk maken De Makelaar brengt CNA onverwijld op de hoogte van elke statutaire wijziging die hem aanbelangt, inclusief elke wijziging van zijn situatie betreffende het Register voor Verzekeringstussenpersonen. 3. Commissies 3.1. Tenzij de Makelaar vergoed zou worden door zijn Cliënt, betaalt CNA de Makelaar een commissie op de verzekeringsovereenkomsten die de Makelaar bij CNA geplaatst heeft in opdracht van zijn Cliënten en waarbij de Makelaar rechtstreeks aan de basis stond van het afsluiten ervan, en voor de verlenging van dergelijke overeenkomsten, tot een bedrag en volgens de voorwaarden vastgelegd in Bijlage 1, tot zolang de Makelaar deze verzekeringsactiviteiten onder zijn controle heeft De commissies worden in onderlinge overeenstemming berekend in functie van het betrokken risico. Tenzij de partijen een gunstiger akkoord bereiken, worden ze berekend volgens de voorwaarden vastgelegd in Bijlage De commissies worden de Makelaar enkel uitgekeerd ten titel van premies ontvangen door CNA overeenkomstig artikel 8.1 van onderhavige overeenkomst De Makelaar brengt CNA op de hoogte als hij door zijn Cliënt vergoed wordt voor enige diensten geleverd aan de Cliënt door de Makelaar krachtens enige verzekering uitgegeven door CNA door tussenkomst van de Makelaar In geval van een geschil tussen de Makelaar en een derde naar aanleiding van de commissies die door CNA betaald moeten worden krachtens enige verzekeringsovereenkomst, kan uitsluitend CNA beslissen wie de ontvanger van de betreffende commissie is De Makelaar betaalt CNA alle commissies terug die hij ontvangen heeft voor verzekeringsovereenkomsten die om enige reden ontbonden of vernietigd zijn, pro rata het bedrag van de premie die aan de Cliënt moet worden terugbetaald De partijen komen overeen dat de inning van de premies door CNA een vermindering van de commissie met 5 punten met zich meebrengt (bijvoorbeeld 10% in plaats van 15%).

4 4. Administratie en Beheer 4.1. De Makelaar handhaaft alle interne controles en procedures bestemd om de naleving van onderhavige Overeenkomst te verzekeren, en organiseert zijn activiteit op gepaste wijze, in functie van de omvang, de aard en de complexiteit van zijn activiteit, inclusief door de gepaste registers en systemen bij te houden De Makelaar brengt CNA onverwijld op de hoogte van elke wijziging van de bestuurders, sociale mandatarissen, vennoten of referentieaandeelhouders van de Makelaar, en van elke wijziging in de benaming of de handelsbenaming of de merknaam van de Makelaar. 5. Verzekering Beroepsaansprakelijkheid 5.1. De Makelaar handhaaft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering overeenkomstig de geldende wetgeving De Makelaar verschaft CNA een kopie van zijn verzekeringspolis op eenvoudige vraag van CNA en brengt CNA op de hoogte van elke wijziging aan de voorwaarden van zijn verzekeringsdekking of van elke beslissing van zijn verzekeraars om deze verzekering in te trekken, te ontbinden of niet te vernieuwen of om een bepaald schadegeval in het kader van deze verzekering niet te dekken. 6. Werknemers van de M akelaar 6.1. De Makelaar handhaaft alle gepaste systemen en controles in naam van de personen die hij tewerkstelt, in het bijzonder om: a. zich te vergewissen van de overeenstemming ervan met de bepalingen van geldende regelgeving wat competenties en professionele kwalificaties betreft; b. de vereiste controles uit te voeren in het kader van de aanwerving van elke nieuwe werknemer. 7. Documentatie betreffende de Polissen en de Informatie 7.1. De Makelaar deelt CNA alle informatie mee die hij in zijn bezit heeft en die hem relevant lijkt voor elke verzekeraar die een verzekeringspolis kan uitgeven en de voorwaarden daarvan kan bepalen Wat de verzekeringspolissen uitgegeven door CNA betreft, geeft de Makelaar zijn Cliënten enkel die verzekeringsdocumenten door die hem zijn doorgegeven door CNA De Makelaar geeft zijn Cliënten alle documentatie en informatie die CNA overeenkomstig de geldende wettelijke, reglementaire of professionele bepalingen verplicht aan zijn Cliënten moet geven, en respecteert daarbij de termijnen die door dergelijke bepalingen worden opgelegd De Makelaar geeft een melding tot annulatie uit in opdracht van CNA en in de vorm zoals voorgeschreven door CNA, wanneer dat voorgeschreven wordt door de geldende wettelijke en reglementaire bepalingen, en respecteert daarbij de termijnen die door dergelijke bepalingen worden opgelegd.

5 7.5. Indien CNA de Makelaar instructies, documentatie of enige andere informatie heeft gegeven op basis waarvan het bedrag van de verzekeringspremies bepaald kan worden, dan zal de Makelaar enkel de meest recente en bijgewerkte informatie gebruiken wanneer hij zijn Cliënten over de prijzen informeert De Makelaar geeft zijn Cliënten onverwijld elke uitnodiging vanwege CNA om hun polissen te vernieuwen en alle details over de wijziging van de commerciële voorwaarden die van toepassing zijn op verzekeringsovereenkomst of het betrokken onderwerp De Makelaar antwoordt zonder uitstel op iedere vraag om bijkomende informatie vanwege CNA in het kader van een verzoek aan CNA om een verzekeringspolis uit te geven of te vernieuwen CNA stelt de Makelaar onverwijld op de hoogte als het beslist een verzekeringsovereenkomst niet te vernieuwen. 8. Premies en Klachten 8.1. CNA geeft de Makelaar volmacht om de premies die zijn Cliënten aan CNA verschuldigd zijn, en de schadevergoedingen die CNA aan zijn Cliënten verschuldigd is, te ontvangen en te bewaren. CNA geeft de Makelaar eveneens volmacht om de terugbetalingen van premies aan zijn Cliënten in naam van en in opdracht van CNA te bewaren en uit te betalen Artikel 8.1. is niet van toepassing indien CNA een betalingsgarantie of betalingsvoorwaarde voor de premie heeft opgelegd. In dergelijke gevallen ontvangt en bewaart de Makelaar het bedrag van de premies in opdracht van de betreffende Cliënt. In ieder geval ontvangt en bewaart de Makelaar de schadevergoedingen in opdracht van CNA CNA geeft de Makelaar geen enkele macht om zelf enige derde te machtigen om enige gelden te ontvangen, te bewaren of uit te betalen in opdracht van CNA De Makelaar is verantwoordelijk voor het innen van de premies en de bijhorende belastingen in opdracht van CNA. De Makelaar maakt de premies en bijhorende belastingen aan CNA over binnen de termijnen vastgelegd in Bijlage 2. Indien premies niet binnen de termijnen vastgelegd in Bijlage 2 aan CNA overgemaakt worden, zal CNA de Makelaar daarvoor interesten aanrekenen. De interesten worden berekend tegen een tarief gelijk aan drie keer het tarief van de geldende wettelijke interest Alle premies en schadevergoedingen die de Makelaar ontvangt en bewaart in opdracht van CNA worden bewaard op een aparte bankrekening bestemd voor de gelden die in voor rekening van de verzekeringsmaatschappijen worden bewaard In volgende gevallen is de Makelaar CNA onmiddellijk de betaling van alle aan CNA verschuldigde premies verplicht en staat daarvoor garant: a. de Makelaar heeft zijn Cliënt of potentiële Cliënt enige polis, enig verzekeringscertificaat, enig attest of enige andere bevestiging gegeven dat de Cliënt bij CNA verzekerd is; b. CNA heeft positief geantwoord op een verzoek van de Makelaar om een klacht of schadegeval overeenkomstig de bepalingen van enige verzekeringsovereenkomst

6 te regelen, vooraleer de premie die naar aanleiding van die overeenkomst verschuldigd is, ontvangen werd; c. de Makelaar heeft nagelaten CNA binnen de 30 dagen na inwerkintreding van een verzekeringsovereenkomst op de hoogte te brengen van het feit dat hij niet in staat zal zijn de premies te ontvangen die aan CNA verschuldigd zijn op grond van die overeenkomst De aansprakelijkheid van de Makelaar ten aanzien van CNA overeenkomstig bovenstaand artikel 8.6 tast het recht van CNA niet aan enige verzekeringsovereenkomst te ontbinden of op te zeggen, in het bijzonder wegens nietbetaling van de premies. Indien CNA een polis ontbindt of opzegt waarvoor de Makelaar garant staat voor de betaling van de premies overeenkomstig bovenstaand artikel 8.6, is de garantie van de Makelaar slechts verschuldigd voor de periode tot de datum van annulatie of opzegging De Makelaar factureert zijn Cliënten geen honoraria of andere kosten, welke ook, bovenop de premie overeengekomen met CNA, zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van CNA De Makelaar houdt de gepaste boeken en rekeningen bij van alle gelden die hij in opdracht van CNA bewaart en/of overmaakt en levert op vraag van CNA een stand van zaken van alle gelden die hij ontvangt in opdracht van CNA CNA is verantwoordelijk voor het opmaken van een rekeningstaat (in schriftelijke vorm of op cd of cassette, via rechtstreekse communicatie op een netwerk naar een werkstation of via enig ander communicatiemiddel overeengekomen tussen beide partijen), en, tenzij schriftelijk gemachtigd door CNA, zal deze rekeningstaat dienen als basis voor de boekhoudkundige transacties tussen CNA en de Makelaar CNA stuurt de Makelaar elke maand de rekeningstaat toe waarop de netto bedragen staan die verschuldigd zijn na aftrek van de overeengekomen commissie De Makelaar vult de rekeningstaat zoals voorzien in artikel 8.10 aan en stuurt ze terug op de 25 e van de maand waarin de rekeingstaat werd opgesteld en maakt het verschuldigde saldo over aan CNA binnen een termijn van 60 dagen. 9. Rechtstreeks contact met de Onderschrijver 9.1. CNA behoudt zich het recht voor rechtstreeks met de Cliënt van de Makelaar te onderhandelen in enige van volgende omstandigheden: a. er is een klacht ingediend; b. fraude vanwege de Makelaar; c. burgerlijke, reglementaire of strafrechtelijke rechtsvordering waarin de Makelaar of een van zijn vertegenwoordigers zou verwikkeld zijn en die volgens CNA belangrijk zou zijn voor de professionele relatie tussen CNA en de Makelaar. d. het beheer door de Makelaar van lopende zaken tussen CNA en de Makelaar is volgens CNA van dien aard dat het de belangen van de Cliënt of CNA schaadt;

7 e. de onderhavige overeenkomst is op initiatief van CNA ontbonden wegens verzuim in hoofde van de Makelaar; f. er is een collectieve procedure ingesteld tegen de Makelaar Telkens wanneer mogelijk, maakt CNA de Makelaar opmerkzaam op enige maatregel voorzien krachtens artikel Cliëntenbeheer De Makelaar handelt volkomen integer en behandelt zijn Cliënten en potentiële Cliënten op een rechtvaardige wijze In zijn hoedanigheid van gevolmachtigde voor CNA overeenkomstig onderhavige overeenkomst, handelt de Makelaar op omzichtige wijze en levert hij de nodige inspanningen met betrekking tot kwaliteit en snelheid De Makelaar brengt zijn Cliënten op de hoogte van: a. het feit dat hij handelt als gevolmachtigde van CNA voor de betaling van de premies; b. het feit dat hij is ingeschreven in het Register voor Verzekeringstussenpersonen Indien hij een Cliënt bijstaat bij het invullen van een verzekeringsvoorstel, brengt de Makelaar deze Cliënt ervan op de hoogte dat hij dat uit eigen naam en voor eigen rekening doet en niet in naam of in opdracht van CNA. 11. Klachten De Makelaar handhaaft een procedure van klachtenbehandeling overeenkomstig de geldende wetgeving De Makelaar brengt CNA onmiddellijk op de hoogte indien er een klacht wordt geformuleerd door één van zijn Cliënten betreffende enige verzekeringspolis uitgegeven door CNA De Makelaar behandelt alle klachten die hij ontvangt, overeenkomstig de procedure bedoeld in artikel Bij het behandelen van die klachten handelt de Makelaar voor eigen rekening. Hij handelt niet, en beweert ook niet te handelen, in opdracht van CNA op welke manier dan ook. 12. Inspectie van de Boeken CNA heeft het recht, rechtstreeks of door tussenkomst van een derde die het daarvoor aanduidt, op ieder moment tijdens de kantooruren en mits inachtneming van een redelijke kennisgevingstermijn, alle boeken en boekhoudkundige documenten van de Makelaar en bijgehouden door de Makelaar in de uitoefening van zijn functie als gevolmachtigde van CNA overeenkomstig de bepalingen in onderhavige Overeenkomst en/of in enige verzekeringspolis uitgegeven door CNA, te controleren en te inspecteren De Makelaar machtigt CNA of zijn vertegenwoordigers tot toegang tot zijn lokalen, opdat CNA enige controle of inspectie zoals bedoeld in artikel 12.1, kan uitvoeren.

8 12.3. De Makelaar kent iedere wettige overheidsinstantie dezelfde rechten toe als die welke hij CNA toekent krachtens artikels 12.1 en 12.2, aangaande de inspectie en controle van alle boeken of boekhoudkundige documenten gehouden door de Makelaar in opdracht van CNA overeenkomstig de bepalingen van onderhavige Overeenkomst De Makelaar brengt CNA onmiddellijk op de hoogte indien enige overheidsinstantie de boeken gehouden door de Makelaar naar aanleiding van enige verzekeringspolis, wenst te inspecteren. 13. Schadevergoeding De Makelaar ontslaat CNA van en vrijwaart het voor enig(e) verlies, klacht, aansprakelijkheid, geding of rechtsvordering, boete, kosten van juridisch advies en andere kosten die: a. rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg zijn van een verbreking vanwege de Makelaar van de bepalingen van onderhavige Overeenkomst; b. het resultaat zijn van enige handeling of enig verzuim vanwege de Makelaar bij de uitvoering van de aangegane verplichtingen ten bate van CNA ten titel van onderhavige Overeenkomst. 14. Opzegging De onderhavige overeenkomst wordt gesloten voor onbepaalde duur. CNA heeft het recht onderhavige Overeenkomst op ieder ogenblik en met onmiddellijke ingang te schorsen of op te zeggen per aangetekend schrijven aan de Makelaar, zonder zich daarvoor te moeten verantwoorden Deze Overeenkomst is van rechtswege en zonder opzeggingstermijn ontbonden in volgende gevallen: a. collectieve procedure, van welke aard dan ook, tegen de Makelaar (behoudens de geldende wettelijke bepalingen van openbare orde); b. er wordt een gevolmachtigde aangeduid om over het beheer van de activa van de Makelaar te waken (behoudens de geldende wettelijke bepalingen van openbare orde); c. de Makelaar is uit het Register voor Verzekeringstussenpersonen geschrapt of geschorst, of één van de machtigingen die aan de Makelaar werden toegekend om zijn activiteit uit te voeren, is opgeschort, ingetrokken of bedreigd; d. er is een reglementaire procedure opgestart tegen de Makelaar of enige van zijn vertegenwoordigers of gemachtigde werknemers. 15. Gevolgen van de Ontbinding CNA en de Makelaar onderhandelen te goeder trouw een procedure voor het dagelijks beheer van alle verzekeringsovereenkomsten die tussen CNA en de Cliënten van de Makelaar werden afgesloten en die van kracht zouden zijn op de datum van de ontbinding van onderhavige Overeenkomst.

9 15.2. In de mate van het mogelijke blijven de Makelaar en CNA wederzijds gebonden overeenkomstig onderhavige Overeenkomst wat de verzekeringsovereenkomsten betreft die nog van kracht zouden blijven op de datum van ontbinding De Makelaar overhandigt CNA alle persoonlijke gegevens, inclusief namen, adressen, telefoonnummers en adressen, van alle Cliënten waaraan CNA door een verzekeringsovereenkomst gebonden is. 16. Geheimhoudingsplicht Elk van de partijen van onderhavige Overeenkomst zal de informatie die zij van de andere partij ontvangt naar aanleiding van deze Overeenkomst en meer algemeen naar aanleiding van een verzekeringsactiviteit, vertrouwelijk behandelen en zal ervan afzien deze aan enige niet gemachtigde derde te onthullen, behalve wanneer dat nodig is om zijn verplichtingen overeenkomstig deze Overeenkomst na te komen, of indien dat geëist zou worden door de wet of door een wettige overheidsinstantie. Er wordt bepaald dat iedere partij gemachtigd is dergelijke informatie indien nodig te onthullen aan zijn verzekeraars of herverzekeraars, actuarissen, controleurs, professionele tussenpersonen en adviseurs en aan andere bedrijven van dezelfde groep. Dit artikel is niet van toepassing op informatie die wettig in het bezit van een van beide partijen zou geweest zijn voor het afsluiten van onderhavige Overeenkomst, die openbaar bekend zijn of worden (op een andere manier dan door inbreuk op onderhavig artikel) of die verwaarloosbaar of vanzelfsprekend zijn. 17. Bescherming van Persoonsgegevens 17.1 De Makelaar verbindt zich ertoe alle voorschriften van de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van gegevens van persoonlijke aard ( Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens ) en alle andere verordeningen en voorschriften na te leven. De Makelaar verbindt zich er in het bijzonder toe alle technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen in te voeren die nodig zijn om zich te voegen naar deze akte Bovendien behandelt de Makelaar alle informatie waartoe hij toegang heeft in het kader van onderhavige overeenkomst als zijnde strikt privé en vertrouwelijk. Hij zet de nodige procedures op opdat zijn werknemers en/of externe consultants deze verplichting nauwgezet nakomen Elke partij werkt samen met de andere om verzoeken te behandelen die gedaan zouden worden op basis van recht van toegang tot en rechtzetting van de persoonsgegevens die bij uitvoering van onderhavige Overeenkomst bewaard en ontvangen worden. 18. Overeenkomsten tot Financiering van de Premies Tenzij na schriftelijk akkoord van CNA, ziet de Makelaar ervan af overeenkomsten af te sluiten in opdracht van CNA of derden te machtigen overeenkomsten af te sluiten in opdracht van CNA betreffende de financiering van zijn premies door de Cliënt Er wordt bepaald dat indien de Makelaar een financieringsakkoord moet afsluiten betreffende de premies die naar aanleiding van contracten afgesloten door onderhavige Overeenkomst, dergelijke regelingen niet afgesloten kunnen worden in naam of in opdracht van CNA.

10 19. Bescherming van de Goede Naam De Makelaar ziet ervan de benaming, de handelsbenaming, het logo of enig merkteken of kenmerkend teken van CNA te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CNA De Makelaar ziet af van enige handeling, gedraging of verzuim die de goede naam van CNA zou kunnen schaden. 20. Kennisgeving Elke schriftelijke kennisgeving van de ene partij aan de andere overeenkomstig onderhavige Overeenkomst moet, zoveel mogelijk, per fax en per aangetekend schrijven gebeuren. Wanneer het om een kennisgeving vanwege de Makelaar gaat, gebeurt dat naar het adres van CNA dat zich bovenaan onderhavige Overeenkomst bevindt; a. Wanneer het om een kennisgeving vanwege CNA gaat, gebeurt dat naar het adres van de Makelaar dat zich bovenaan onderhavige Overeenkomst bevindt Elke kennisgeving wordt geacht te zijn ontvangen door de bestemmeling: a. in geval van een fax ontvangen voor 16 uur op een werkdag op diezelfde datum, of op de volgende dag indien de fax na 16 uur ontvangen is. b. in geval van een aangetekend schrijven op de datum van ontvangst De officiële kennisgeving wordt bewezen door het tonen van ofwel het aangetekend schrijven, ofwel de fax. 21. Volledigheid van het Akkoord De bepalingen van onderhavige Overeenkomst geven het volledige akkoord van de partijen weer over het voorwerp van de Overeenkomst, en vernietigen en vervangen enig voorgaand akkoord dat over hetzelfde voorwerp zou gehandeld hebben Er wordt bepaald dat onderhavige Overeenkomst van toepassing is op elke verzekeringsverrichting die tussen de partijen besproken en gesloten is voor datum van ondertekening van onderhavige Overeenkomst, ingeval de betrokken verzekeringspolissen in werking zouden blijven of ingeval er klachten hangende zouden blijven naar aanleiding van dergelijke polissen en dit ter vervanging van enig voorgaand akkoord dat over hetzelfde voorwerp zou gehandeld hebben als onderhavige Overeenkomst. 22. Deelbaarheid Ingeval enige bepaling uit onderhavige Overeenkomst geheel of gedeeltelijk nietig of ondoeltreffend zou zijn, blijven de overige bepalingen van de Overeenkomst toch volledig van kracht, binnen de bij wet toegelaten of door de bevoegde instantie toegelaten grenzen. 23. Overdracht

11 23.1. Geen van de partijen mag zijn rechten of verplichtingen overeenkomstig onderhavige Overeenkomstig aan een derde overdragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij. 24. Wijziging Iedere wijziging van de voorwaarden van onderhavige Overeenkomst moeten het voorwerp vormen van een schriftelijk en door beide partijen ondertekend aanhangsel. 25. Afstand Het feit dat een van de partijen afstand doet van de uitoefening van haar rechten naar aanleiding van enige bepaling van onderhavige Overeenkomst, betekent niet dat deze partij afstand doet van enig recht.

12 26. Overmacht Geen van de partijen is aansprakelijk ten aanzien van de andere partij indien de uitvoering van haar verplichtingen verhinderd of vertraagd wordt door onvoorziene omstandigheden buiten haar wil die het gevolg zijn van overmacht in de zin van de Belgische rechtspraak Ingeval van een dergelijk geval van overmacht, spant de getroffen partij zich in om de ongewenste effecten van de situatie te minimaliseren of weg te werken en brengt zij de andere partij onverwijld op de hoogte van de situatie en de maatregelen die zij van plan is te nemen om deze te verhelpen. De partijen onderhandelen te goeder trouw over eventuele wijzigingen aan onderhavige Overeenkomst die nodig zouden kunnen zijn om tot een rechtvaardige oplossing te komen. 27. Beslechting van Geschillen - Bemiddeling De partijen komen overeen te goeder trouw een oplossing te proberen zoeken voor enig geschil dat tussen hen kan optreden in het kader van de uitvoering van onderhavige Overeenkomst door daartoe een ontmoeting te organiseren tussen de leidinggevenden van elk van de partijen. In dergelijk geval stemt de andere partij ermee in deel te nemen aan ten minste één bemiddelingsbijeenkomst en mee te zoeken naar een minnelijke schikking. 28. Bevoegde Rechterlijke Instantie en Toepasselijk Recht De onderhavige Overeenkomst valt onder Belgisch recht. Enkel de Rechtbanken van Brussel zijn bevoegd voor enig geschil dat niet overeenkomstig artikel 27 opgelost werd. 29. Definities en Interpretaties Onder enige verwijzing naar de artikelen van onderhavig document worden de artikelen van onderhavige Overeenkomst verstaan, tenzij duidelijk een andere intentie blijkt De gebruikte termen in het enkelvoud worden verondersteld ook het meervoud te omvatten en omgekeerd Verwijzingen naar personen worden verondersteld elke eenheid te omvatten waarvan deze personen deel uitmaken Verwijzingen naar wetteksten, wettelijke voorschriften en andere worden verondersteld te verwijzen naar deze teksten zoals deze gewijzigd en van kracht zijn op het moment dat ze worden aangehaald Termen die niet nauwkeurig gedefinieerd zijn worden begrepen in de meest algemene zin die hen door gebruik of handelsgebruik wordt toegekend Verwijzingen naar de Overeenkomst impliceren onderhavig document De term Overeenkomst Uitgifte bij Volmacht verwijst naar de overeenkomst op basis waarvan CNA de Makelaar volmacht geeft of zal geven om één of meerdere verzekeringspolissen uit te geven volgens de voorwaarden zoals die bepaald zijn in die overeenkomst.

13 29.8. De term Cliënt verwijst naar de onderschrijver of potentiële onderschrijver waarmee de Makelaar contact heeft of gehad heeft met het oog op het afsluiten van een verzekeringsovereenkomst. Opgemaakt in twee exemplaren, Voor CNA (plaats), (datum) Voor de Makelaar (plaats), (datum) Naam: Titel: Naam: Titel:

14 BIJLAGE 1 Tabel van de basiscommissies Berekening van de commissies:

15 BIJLAGE 2 Rekening Makelaar Inning van de premies 1. Er wordt bij de Vennootschap een gemeenschappelijke rekening geopend op naam van de Makelaar. Er wordt bepaald dat deze rekening, hoewel gemeenschappelijk en verplicht is in het kader van deze overeenkomst, niet de gemeenschappelijke eigendom is van de Vennootschap en de Makelaar, zowel wat vorderingen als wat schulden betreft. Deze rekening is dus geen rekening-courant. Deze rekening wordt gedebiteerd voor de bedragen van de kwitanties die de Vennootschap aan de Makelaar toevertrouwt. Ze zal gecrediteerd worden voor de commissies op de betaalde kwitanties en voor de betalingen die via de Makelaar of rechtstreeks via de verzekerde aan de Vennootschap gedaan worden. De rekening kan ook elk bedrag bevatten dat de Vennootschap er op boekt. 2. Onbetaalde kwitanties en niet aanvaarde polissen en bijvoegsels moeten door de Makelaar teruggestuurd worden naar de Vennootschap binnen de 60 dagen na uitgifte door de Vennootschap, vergezeld van een verklaring. Het bedrag van de kwitanties die niet binnen de 60 dagen aan de Vennootschap worden teruggestuurd, blijft op het debet van de agentenrekening van de Makelaar, op voorwaarde dat de Vennootschap alle middelen heeft aangewend die financieel gerechtvaardigd zijn om de premie van de verzekerde in te vorderen, tenzij de Vennootschap erin toegestemd heeft deze termijn te verlengen. In voorkomend geval en bij wijze van informatie wordt vermeld dat, wanneer de Vennootschap in het kader van een geschillenprocedure verplicht is de premie rechtstreeks te innen, zij de verzekerde 50 euro dossierkosten aanrekent. Wanneer de Vennootschap het nodig acht de overeenkomst te vernietigen, worden de kwitanties die na de termijn van 60 dagen teruggestuurd worden, ook gecrediteerd. Iedere geïnde kwitantie, verminderd met de commissie, blijft het eigendom van de Vennootschap. Iedere kwitantie die betrekking heeft op een tijdelijke dekking en die zou worden teruggestuurd aan de Vennootschap na de vervaldag, blijft gedebiteerd op de agentenrekening van de Makelaar. 3. De Vennootschap stuurt maandelijks een rekeningstaat naar de Makelaar waarop alle boekingen die gedurende de maand gedaan zijn alsook de onbetaalde boekingen van de vorige maanden, vermeld worden. Er geldt een betalingstermijn van 60 dagen vanaf de datum van uitgifte van de door de Makelaar aangevulde en teruggestuurde rekeningstaat. De Makelaar verbindt zich ertoe deze termijn te respecteren, tenzij de Vennootschap schriftelijke toestemming heeft gegeven voor een verlenging van deze termijn. Ingeval van laattijdige betaling behoudt de Vennootschap zich het recht voor alle maatregelen te nemen die zij zinvol acht, inclusief het recht de premies rechtstreeks te innen en de verzekerde daarvan op de hoogte te stellen. De Makelaar kan de verzekerden geen enkele betalingsfaciliteit toekennen zonder toestemming van de Vennootschap.

MODEL VAN OVEREENKOMST TUSSEN DE APOTHEKER TITULARIS (VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING) EN DE VZW FARMAFLUX (VERWERKER)

MODEL VAN OVEREENKOMST TUSSEN DE APOTHEKER TITULARIS (VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING) EN DE VZW FARMAFLUX (VERWERKER) FARMAFlux Archimedesstraat 11 1000 Brussel KBO 0536.680.412 MODEL VAN OVEREENKOMST TUSSEN DE APOTHEKER TITULARIS (VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING) EN DE VZW FARMAFLUX (VERWERKER) Tussen apotheker

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST SAMENWERKINGSOVEREENKOMST Gesloten tussen: Knooppunt vzw, Met maatschappelijke zetel te 2140 Borgerhout, Te Boelaerlei 37, KBO 0818.484.416 Hier rechtsgeldig vertegenwoordigd door [naam], [functie] Hierna:

Nadere informatie

HANDVEST VAN GOED GEDRAG

HANDVEST VAN GOED GEDRAG PATRIMONIALE OPDRACHTBRIEF Makelaar geregistreerd onder nr. Ondernemingsnr. HANDVEST VAN GOED GEDRAG Onafhankelijke makelaars die advies geven op het gebied van vermogensbeheer, verbinden zich ertoe een

Nadere informatie

casapilot.com Overeenkomst van de Eigenaar

casapilot.com Overeenkomst van de Eigenaar casapilot.com Overeenkomst van de Eigenaar A. Contracterende partijen Tussen (hierna CP genoemd), gedeponeerd merk van de vennootschap Greenbox N.V. met maatschappelijke zetel in L-9911 Troisvierges, 2

Nadere informatie

IBAN: BE08 3631 0166 3013 - BIC: BBRU BE BB - BTW: BE 844.231.976

IBAN: BE08 3631 0166 3013 - BIC: BBRU BE BB - BTW: BE 844.231.976 1 Disclaimer en algemene voorwaarden SAMMAN Fonds vzw, Excelsiorlaan, 4B, 1930 Zaventem met ondernemingsnummer 0841.212.605 SAMMAN VSO, Excelsiorlaan, 4B, 1930 Zaventem met ondernemingsnummer 0844.231.976

Nadere informatie

Inschrijfvoorwaarden Flextender B.V.

Inschrijfvoorwaarden Flextender B.V. Inschrijfvoorwaarden Flextender B.V. Partijen: 1. Flextender B.V., gevestigd te Eemnes Noordersingel 20-S, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer P.J.R. Groot, Directeur, hierna te noemen Flextender,

Nadere informatie

FORTIS INVESTMENTS ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE BELEGGINGSDIENSTEN

FORTIS INVESTMENTS ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE BELEGGINGSDIENSTEN Versie oktober 2007 FORTIS INVESTMENTS ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE BELEGGINGSDIENSTEN Fortis Investment Management Netherlands N.V. is statutair gevestigd te Utrecht en kantoorhoudend te 1101 BH Amsterdam

Nadere informatie

CONTRACT De tweede genoemde verbindt zich ertoe om de opdrachten met alle vereiste zorg en ijver uit te voeren

CONTRACT De tweede genoemde verbindt zich ertoe om de opdrachten met alle vereiste zorg en ijver uit te voeren CONTRACT TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN : 1 hierna genoemd «EERSTGENOEMDE» EN 2... hierna genoemd «TWEEDE GENOEMDE» ARTIKEL 1 : VOORWERP 1.1. De eerstgenoemde vertrouwt aan de tweede genoemde transport opdrachten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN FIRST FISCAAL FIRST PENSIOENSPAREN

ALGEMENE VOORWAARDEN FIRST FISCAAL FIRST PENSIOENSPAREN ALGEMENE VOORWAARDEN FIRST FISCAAL FIRST PENSIOENSPAREN Inhoudstafel Blz. Artikel 1 : Definities 4 Artikel 2 : Doel van het contract - Algemene beschrijving 4 Artikel 3 : Ingangsdatum van het contract

Nadere informatie

STAGEOVEREENKOMST 1 2

STAGEOVEREENKOMST 1 2 B.I.V. - stageovereenkomst - 2010 - Pagina 1/6 Luxemburgstraat 16 B 1000 BRUSSEL Tel. : 02/505.38.50 Fax : 02/503.42.23 www.biv.be STAGEOVEREENKOMST 1 2 1 WAARSCHUWING Door dit model te gebruiken erkennen

Nadere informatie

CO-PRODUCTIE-OVEREENKOMST PODIUMKUNSTEN Model artistieke samenwerking

CO-PRODUCTIE-OVEREENKOMST PODIUMKUNSTEN Model artistieke samenwerking CO-PRODUCTIE-OVEREENKOMST PODIUMKUNSTEN Model artistieke samenwerking De ondergetekenden: 1 (naam en rechtsvorm) woonplaats: OF waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te ingeschreven in de Kruispuntbank

Nadere informatie

MODEL VAN OVEREENKOMST TUSSEN DE APOTHEKER TITULARIS (VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING) EN DE VZW FARMAFLUX (VERWERKER)

MODEL VAN OVEREENKOMST TUSSEN DE APOTHEKER TITULARIS (VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING) EN DE VZW FARMAFLUX (VERWERKER) FARMAFlux Archimedesstraat 11 1000 Brussel KBO 0536.680.412 MODEL VAN OVEREENKOMST TUSSEN DE APOTHEKER TITULARIS (VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING) EN DE VZW FARMAFLUX (VERWERKER) Overeenkomst verwerker

Nadere informatie

OVEREENKOMST. INZAKE MARKETING KORTING BEDRIJFSPARTNERS Marketing korting diensten nr.: 2013/0001

OVEREENKOMST. INZAKE MARKETING KORTING BEDRIJFSPARTNERS Marketing korting diensten nr.: 2013/0001 OVEREENKOMST INZAKE MARKETING KORTING BEDRIJFSPARTNERS Marketing korting diensten nr.: 2013/0001 ONDERGETEKENDEN: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Shopping Center Network BeNeLux,

Nadere informatie

Pensioenspaarcontract van het type Universal Life

Pensioenspaarcontract van het type Universal Life Pensioenspaarcontract van het type Universal Life Algemene voorwaarden Securex Leven - VOV - Maatschappelijke zetel: Tervurenlaan 43, 1040 Brussel Erkend bij KB van 5.1.1982 (B.S. 23.1.1982) onder nr.

Nadere informatie

Inschrijfvoorwaarden Gemeente Marktplaats

Inschrijfvoorwaarden Gemeente Marktplaats Inschrijfvoorwaarden Gemeente Marktplaats Partijen: 1. Gemeente Marktplaats B.V., gevestigd te Eemnes Noordersingel 20G, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer P.J.R. Groot, Directeur, hierna

Nadere informatie

Overeenkomst tussen advocaat en private cliënt 1. 1. Voorwerp van de dienstverlening en taak van de advocaat 3

Overeenkomst tussen advocaat en private cliënt 1. 1. Voorwerp van de dienstverlening en taak van de advocaat 3 Overeenkomst tussen advocaat en private cliënt 1 Tussen : hierna te noemen de advocaat (of het advocatenkantoor) en hierna te noemen de cliënt(en) 2 Wordt het volgende overeengekomen : 1. Voorwerp van

Nadere informatie

CONSIGNATIE-OVEREENKOMST :

CONSIGNATIE-OVEREENKOMST : CONSIGNATIE-OVEREENKOMST : 1 ) TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN TUSSEN: De Heer PARTIJ X, Geboren te op wonende te 8000 BRUGGE straatnaam ondernemingsnummer: 0000.000.000 Hierna genoemd : PARTIJ X EN: De Heer

Nadere informatie

Uittreksel uit de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel

Uittreksel uit de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel Uittreksel uit de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel De integrale versie van de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel is beschikbaar op volgende website:

Nadere informatie

UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES

UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES 1. Omschrijvingen Companywriters : De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, waarvan de vennootschapszetel gevestigd is te 4600 Wezet (Visé) (België),

Nadere informatie

V.Z.W. HUISARTSENKRINGEN VERZEKERINGSVOORSTEL

V.Z.W. HUISARTSENKRINGEN VERZEKERINGSVOORSTEL V.Z.W. HUISARTSENKRINGEN Burgerlijke aansprakelijkheid en uitbating lichamelijke ongevallen rechtsbijstand VERZEKERINGSVOORSTEL AMMA VERZEKERINGEN o.v. Vereniging voor onderlinge verzekeringen met vaste

Nadere informatie

OVEREENKOMST TUSSEN ADVOCAAT EN CLIËNT TUSSEN: ... Verder genoemd de advocaat EN: ... Verder genoemd de cliënt WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT:

OVEREENKOMST TUSSEN ADVOCAAT EN CLIËNT TUSSEN: ... Verder genoemd de advocaat EN: ... Verder genoemd de cliënt WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT: OVEREENKOMST TUSSEN ADVOCAAT EN CLIËNT TUSSEN: Verder genoemd de advocaat EN: Verder genoemd de cliënt WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT: Art. 1. Voorwerp van de dienstverlening en opdracht van de advocaat

Nadere informatie

Overeenkomst voor accountancydiensten

Overeenkomst voor accountancydiensten Overeenkomst voor accountancydiensten DE ONDERGETEKENDEN: 1. [ Naam Opdrachtnemer], gevestigd te [ adres ] en geregistreerd in het handelsregister onder nummer [ KvKnr ] (hierna te noemen: Opdrachtnemer

Nadere informatie

OVEREENKOMST VOOR DERDENREKENING GERECHTSDEURWAARDERS SPECIMEN

OVEREENKOMST VOOR DERDENREKENING GERECHTSDEURWAARDERS SPECIMEN OVEREENKOMST VOOR DERDENREKENING GERECHTSDEURWAARDERS Tussen : En : De NATIONALE KAMER VAN GERECHTSDEURWAARDERS VAN BELGIE Henri Jasparlaan 93 1060 Brussel Vertegenwoordigd door haar Voorzitter, dhr Marcel

Nadere informatie

Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1 - tweedelijnsbijstand

Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1 - tweedelijnsbijstand Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1 - tweedelijnsbijstand Tussen : Meester Dimitri Vantomme, advocaat met kantoor te 8500 KORTRIJK, Beheerstraat 32. hierna te noemen de advocaat, en hierna te noemen

Nadere informatie

Aansluitingsformulier voor de verzekering BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID voor BZB-leden

Aansluitingsformulier voor de verzekering BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID voor BZB-leden Aansluitingsformulier voor de verzekering BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID voor BZB-leden Als er onvoldoende ruimte is voorzien voor het beantwoorden van een vraag, schrijf dan zie bijvoegsel en schrijf het nummer

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VAN DE BVBA PARTEK

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VAN DE BVBA PARTEK ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VAN DE BVBA PARTEK Artikel 1 - Toepassingsveld van de algemene voorwaarden 1. Deze algemene voorwaarden gelden voor alle commerciële betrekkingen tussen de BVBA PARTEK en haar

Nadere informatie

Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1

Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1 Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1 Tussen : Meester Dimitri Vantomme, advocaat met kantoor te 8500 Kortrijk, Beheerstraat 32. hierna te noemen de advocaat (of het advocatenkantoor), en hierna te

Nadere informatie

algemene verkoopsvoorwaarden

algemene verkoopsvoorwaarden algemene verkoopsvoorwaarden 1. 2. Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen en rechtsverhoudingen tussen MASTERmail en de opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk

Nadere informatie

Algemene voorwaarden detachering

Algemene voorwaarden detachering Algemene voorwaarden detachering HOOFDSTUK 1: INLEIDENDE BEPALINGEN Artikel 1. Werkingssfeer algemene voorwaarden 1. De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle detacheringsovereenkomsten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN 1 ALGEMENE VOORWAARDEN Opgesteld door: 2 ALGEMENE VOORWAARDEN FRIETFEEST.NL, gevestigd te Sint-Oedenrode, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 17223508 verder te noemen FF. Artikel 1: Definities.

Nadere informatie

RECHTSBIJSTAND. Hoofdstuk 5. Art.21. Voorafgaandelijke bepaling

RECHTSBIJSTAND. Hoofdstuk 5. Art.21. Voorafgaandelijke bepaling Hoofdstuk 5 RECHTSBIJSTAND Voorafgaandelijke bepaling Gewaarborgd schadegeval Art.21 De bepalingen van de overige hoofdstukken van deze overeenkomst zijn van toepassing op Rechtsbijstand voor zover ze

Nadere informatie

Mantelovereenkomst inzake de inhuur van een externe werknemer. Nazca, gevestigd te 1718 PA Hoogwoud, Dokter Poolstraat 9, hierna te noemen Nazca

Mantelovereenkomst inzake de inhuur van een externe werknemer. Nazca, gevestigd te 1718 PA Hoogwoud, Dokter Poolstraat 9, hierna te noemen Nazca Mantelovereenkomst inzake de inhuur van een externe werknemer Partijen: Nazca, gevestigd te 1718 PA Hoogwoud, Dokter Poolstraat 9, hierna te noemen Nazca en , gevestigd te

Nadere informatie

2.Aankopen, beschikbaarheid, productinformatie en minimum leeftijd

2.Aankopen, beschikbaarheid, productinformatie en minimum leeftijd Algemene verkoopsvoorwaarden Webshop 1.Algemeen 1.1. Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke andersluidende overeenkomst, worden alle overeenkomsten, offerten, aanbiedingen, bestellingen, en alle daaruit

Nadere informatie

Bewerkersovereenkomst Wet bescherming persoonsgegevens

Bewerkersovereenkomst Wet bescherming persoonsgegevens Bewerkersovereenkomst Wet bescherming persoonsgegevens behorende bij de overeenkomst Medische advisering Participatie met kenmerk 1100070198 Partijen: 1. De gemeente Utrecht, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Algemene voorwaarden register van toepassing op erkend lid zzp-er

Algemene voorwaarden register van toepassing op erkend lid zzp-er Algemene voorwaarden register van toepassing op erkend lid zzp-er Stichting Erkenningsregeling Omgevingsrecht, gevestigd aan de Rijnhavenkade 8, 2404 HB te Alphen aan de Rijn, ingeschreven onder KvK-nummer

Nadere informatie

BEWERKERSOVEREENKOMST GEMEENTE HILVERSUM IN HET KADER VAN DE WET BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS (Wbp)

BEWERKERSOVEREENKOMST GEMEENTE HILVERSUM IN HET KADER VAN DE WET BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS (Wbp) BEWERKERSOVEREENKOMST GEMEENTE HILVERSUM IN HET KADER VAN DE WET BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS (Wbp) Ondergetekenden: De gemeente Hilversum, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de , de

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zorg & Zo Buro - Dienstverleners

Algemene voorwaarden Zorg & Zo Buro - Dienstverleners Algemene voorwaarden Zorg & Zo Buro - Dienstverleners 1. Algemeen! 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst van de eenmanszaak Zorg & Zo Buro gevestigd

Nadere informatie

STAGEOVEREENKOMST 1 PRAKTISCHE INSTRUCTIES:

STAGEOVEREENKOMST 1 PRAKTISCHE INSTRUCTIES: B.I.V. - stageovereenkomst 2012 - Pagina 1/6 Luxemburgstraat 16 B 1000 BRUSSEL Tel. : 02/505.38.50 Fax : 02/503.42.23 www.biv.be STAGEOVEREENKOMST 1 PRAKTISCHE INSTRUCTIES: 1. Vul drie exemplaren van de

Nadere informatie

DUIDING VAN DE PROBLEMATIEK

DUIDING VAN DE PROBLEMATIEK Algemene Administratie van de Fiscaliteit Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst BTW Belasting over de toegevoegde waarde Beslissing BTW nr. E.T.127.884 d.d. 05.10.2015 Reisbureaus Verzekeringen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Flextender B.V.

Algemene voorwaarden Flextender B.V. Algemene voorwaarden Flextender B.V. Noordersingel 20-S, Eemnes Rick Groot V.01.17 Inschrijfvoorwaarden Flextender B.V. Partijen 1. Flextender B.V., gevestigd te Eemnes Noordersingel 20-S, hierbij rechtsgeldig

Nadere informatie

1.2 De toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

1.2 De toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Algemene voorwaarden J&S Diensten 1. Algemeen 1.1 Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en uitvoering daarvan, worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk

Nadere informatie

Dealing Code. 5 juni 2007. A07899865/0.1/08 Jun 2007 1

Dealing Code. 5 juni 2007. A07899865/0.1/08 Jun 2007 1 Dealing Code 5 juni 2007 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting... 3 1 Inleiding... 4 2 Definities...5 3 Algemeen verbod op de verrichtingen met voorwetenschap... 7 4 Transacties door Werknemers

Nadere informatie

HOOFDSTUK I - DEFINITIES... 3

HOOFDSTUK I - DEFINITIES... 3 Inhoudstafel HOOFDSTUK I - DEFINITIES... 3 HOOFDSTUK II VOORWERP VAN DE VERZEKERING... 3 1. Voorwerp van het contract... 3 2. Inwerkingtreding van het contract... 3 3. Grondslagen van het contract... 3

Nadere informatie

Globalia Pro. 1. De voordelen : 2. De voorwaarden : 3. De takken :

Globalia Pro. 1. De voordelen : 2. De voorwaarden : 3. De takken : 1. De voordelen : Bonus van 10% tot 15% (bij leven) op de jaarpremies Een contract - Een vervaldatum - Een premie Geen fractioneringskosten (indien domiciliëring) Geen poliskosten Uiterst voordelige tarieven

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HVK STEVENS

ALGEMENE VOORWAARDEN HVK STEVENS ALGEMENE VOORWAARDEN HVK STEVENS HVK Stevens Belastingadvies B.V. is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht, gevestigd te Amsterdam, die zich ten doel stelt de belastingadviespraktijk

Nadere informatie

A D M I N I S T R A T I E V O O R W A A R D E N

A D M I N I S T R A T I E V O O R W A A R D E N A D M I N I S T R A T I E V O O R W A A R D E N van: Stichting Jubileumfonds 1948 en 2013 voor het Concertgebouw statutair gevestigd te Amsterdam d.d. 1 september 2011 Definities. Artikel 1. In deze administratievoorwaarden

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN SERVICEOVEREENKOMST

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN SERVICEOVEREENKOMST SERVICEOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN: 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [NAAM], statutair gevestigd en kantoorhoudende aan de [adres] te [(postcode)] [plaats], ten deze rechtsgeldig

Nadere informatie

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid Artikel 1; Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Mediation Nederland en op alle rechtsverhoudingen die daaruit voortvloeien. 1.2 Afwijkingen

Nadere informatie

MANDAAT. verklaart zich akkoord mandaat te verlenen aan LTD3, voor het factureren en indienen van de rekeningen "derde betalende".

MANDAAT. verklaart zich akkoord mandaat te verlenen aan LTD3, voor het factureren en indienen van de rekeningen derde betalende. MANDAAT Ondergetekende STEMPEL PLAATSEN verklaart zich akkoord mandaat te verlenen aan LTD3, voor het factureren en indienen van de rekeningen "derde betalende". Het innen van de gelden gebeurt via de

Nadere informatie

SPONSORINGOVEREENKOMST (voorbeeld)

SPONSORINGOVEREENKOMST (voorbeeld) SPONSORINGOVEREENKOMST (voorbeeld) TUSSEN naamloze vennootschap/ bvba, met maatschappelijke zetel gevestigd te.. B.T.W. nummer BE.., ingeschreven in het handelsregister van.onder het nummer., vertegenwoordigd

Nadere informatie

Voorwaarden: ARTIKEL 1 Definities Aanbieder Afspraak: Algemene Voorwaarden: Beloning: Contract: Gedragscode Linkd: Promotiemateriaal

Voorwaarden: ARTIKEL 1 Definities Aanbieder Afspraak: Algemene Voorwaarden: Beloning: Contract: Gedragscode Linkd: Promotiemateriaal Voorwaarden: ARTIKEL 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Aanbieder: aanbieder(s) van Producten met wie Linkd op enig moment samenwerkt, zoals omschreven in de Overeenkomst.

Nadere informatie

WELKE BETEKENIS GEVEN WIJ AAN DE VOLGENDE BEGRIPPEN?

WELKE BETEKENIS GEVEN WIJ AAN DE VOLGENDE BEGRIPPEN? DVV INVEST ALGEMENE VOORWAARDEN Referentie IT26-05/2005 Artikel 1 WELKE BETEKENIS GEVEN WIJ AAN DE VOLGENDE BEGRIPPEN? 1. Wat betekent `WIJ'? DVV, een merk- een handelsnaam van DIB n.v., verzekeringsonderneming

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN - 123GESLAAGD.NL

ALGEMENE VOORWAARDEN - 123GESLAAGD.NL Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door 123GESLAAGD V.O.F., gevestigd te s-gravenhage, hierna te noemen: Tussenpersoon. De wederpartij van Tussenpersoon is een rechtspersoon of natuurlijk persoon

Nadere informatie

Bewerkersovereenkomst

Bewerkersovereenkomst 1 Bewerkersovereenkomst Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) bewerkersovereenkomst van de gemeente Doetinchem met de (nader in te vullen) bewerker. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

THIM Hogeschool voor Fysiotherapie Newtonbaan 6-8, 3439 NK NIEUWEGEIN

THIM Hogeschool voor Fysiotherapie Newtonbaan 6-8, 3439 NK NIEUWEGEIN THIM Hogeschool voor Fysiotherapie Newtonbaan 6-8, 3439 NK NIEUWEGEIN Artikel 1 Begrippen... 3 Artikel 2 Toepasselijkheid... 3 Artikel 3 Reglementen... 3 Artikel 4 Aanmelding en inschrijving... 3 Artikel

Nadere informatie

STAGEOVEREENKOMST 1. 1. Vul drie exemplaren van de stageovereenkomst volledig in en onderteken ze allen.

STAGEOVEREENKOMST 1. 1. Vul drie exemplaren van de stageovereenkomst volledig in en onderteken ze allen. B.I.V. - stageovereenkomst 2015-2 - Pagina 1/6 Luxemburgstraat 16 B 1000 BRUSSEL Tel. : 02/505.38.50 Fax : 02/503.42.23 www.biv.be STAGEOVEREENKOMST 1 PRAKTISCHE INSTRUCTIES: 1. Vul drie exemplaren van

Nadere informatie

Overeenkomst tussen advocaat en private cliënt 1

Overeenkomst tussen advocaat en private cliënt 1 Overeenkomst tussen advocaat en private cliënt 1 Tussen : hierna te noemen de advocaat (of het advocatenkantoor) en hierna te noemen de cliënt(en) 2 Wordt het volgende overeengekomen : 1. Voorwerp van

Nadere informatie

Overeenkomst van (ver)koop van aandelen. [naam vennootschap]

Overeenkomst van (ver)koop van aandelen. [naam vennootschap] Overeenkomst van (ver)koop van aandelen in [naam vennootschap] Tussen: 1. [Statutaire naam], statutair gevestigd en kantoorhoudende te [plaatsnaam] aan de [adres], hier rechtsgeldig vertegenwoordigd door

Nadere informatie

Wachtpost VERZEKERINGSVOORSTEL

Wachtpost VERZEKERINGSVOORSTEL Wachtpost Burgerlijke aansprakelijkheid en uitbating lichamelijke ongevallen patiënten rechtsbijstand VERZEKERINGSVOORSTEL AMMA VERZEKERINGEN o.v. Vereniging voor onderlinge verzekeringen met vaste en

Nadere informatie

REGLEMENT. Win 1 jaar gratis autoverzekering van Touring Verzekeringen

REGLEMENT. Win 1 jaar gratis autoverzekering van Touring Verzekeringen REGLEMENT Win 1 jaar gratis autoverzekering van Touring Verzekeringen ARTIKEL 1: ORGANISATOR Touring Verzekeringen, waarvan de zetel gevestigd is op de Havenlaan 86C bus 117 in 1000 Brussel, organiseert

Nadere informatie

-------------------------------

------------------------------- VERTROUWELIJK Volmachtovereenkomst ING Perpetuai III Tussen Naam: Bedrijf **: Vertegenwoordigd door **: Ondernemingsnummer **: Adres ***: ------------------------------- Tel***: ------------ E-mail***:

Nadere informatie

Aanvraag tot erkenning als OCI door VEGAPLAN.BE vzw (contract OCI VEGAPLAN.BE vzw)

Aanvraag tot erkenning als OCI door VEGAPLAN.BE vzw (contract OCI VEGAPLAN.BE vzw) Aanvraag tot erkenning als OCI door VEGAPLAN.BE vzw Vegaplan.be vzw, afgekort Vegaplan, met maatschappelijke zetel te Bolwerklaan 21, Bus 35, B-1210 Brussel Tel.: 02.880.22.00 Fax: 02.880.22.19 Ondernemingsnr.:

Nadere informatie

ALGEMENE AANKOOPVOORWAARDEN (Tyco Electronics Raychem bvba)

ALGEMENE AANKOOPVOORWAARDEN (Tyco Electronics Raychem bvba) ALGEMENE AANKOOPVOORWAARDEN (Tyco Electronics Raychem bvba) 1. TOEPASSING Onze aankopen vallen uitsluitend onder de toepassing van deze Algemene Aankoopvoorwaarden en van de Bijzondere Voorwaarden van

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Artikel 1: DEFINITIES Artikel 2 ALGEMEEN

Algemene voorwaarden Artikel 1: DEFINITIES Artikel 2 ALGEMEEN Algemene voorwaarden Artikel 1: DEFINITIES 1.1 Account: de klantennaam waarmee de klant toegang krijgt tot het mediascherm-systeem van promotv.nl. 1.2 E-mailadres: een op naam van de klant gestelde adrescode,

Nadere informatie

OVEREENKOMST TOT OVERDRACHT VAN AANDELEN (Kort naamloze vennootschap)

OVEREENKOMST TOT OVERDRACHT VAN AANDELEN (Kort naamloze vennootschap) 1 OVEREENKOMST TOT OVERDRACHT VAN AANDELEN (Kort naamloze vennootschap) TUSSEN : De naamloze vennootschap naar Belgisch recht,, met maatschappelijke zetel te, en ingeschreven bij de Kruispuntbank der Ondernemingen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND

ALGEMENE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND ALGEMENE DEFINITIES Verzekeringsnemer Verzekerde Verzekeraar Contract Schadegeval De natuurlijke of rechtspersoon die het contract sluit, verder u genoemd. Iedere persoon die beroep kan doen op de waarborgen,

Nadere informatie

Contractnummer: VERTROUWELIJKHEIDSCONTRACT TUSSEN DE ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK STATISTICS BELGIUM EN

Contractnummer: VERTROUWELIJKHEIDSCONTRACT TUSSEN DE ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK STATISTICS BELGIUM EN Contractnummer: VERTROUWELIJKHEIDSCONTRACT TUSSEN DE ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK STATISTICS BELGIUM EN.. Tussen De Algemene Directie Statistiek Statistics Belgium van de FOD Economie, KMO, Middenstand

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Master catering en BBQ Versie geldig vanaf: 3 februari 2014

Algemene voorwaarden Master catering en BBQ Versie geldig vanaf: 3 februari 2014 Algemene voorwaarden Master catering en BBQ Versie geldig vanaf: 3 februari 2014 Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Master catering en BBQ: de gebruiker van deze algemene voorwaarden. Master

Nadere informatie

Media Markt Algemene verkoopsvoorwaarden

Media Markt Algemene verkoopsvoorwaarden Media Markt Algemene verkoopsvoorwaarden Onderhavige verkoopsvoorwaarden gelden voor alle verkoopovereenkomsten tussen Media Markt en de klant. Afwijkingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden kunnen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden 1

Algemene voorwaarden 1 Algemene voorwaarden 1 1 Versie augustus 2016. Artikel 1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten geleverd door de advocaten en medewerkers van het kantoor BVBA EQUATOR ADVOCATEN

Nadere informatie

1.6. Kredietwaardigheids-check: een onderzoek naar de kredietwaardigheid van een Debiteur;

1.6. Kredietwaardigheids-check: een onderzoek naar de kredietwaardigheid van een Debiteur; Algemene Voorwaarden FacturenFactoring.NL 1. Definities 1.1. Artikel: artikel van deze overeenkomst; 1.2. FacturenFactoring.NL * een onderdeel van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Algemene Advertentievoorwaarden verlatenboot.nl Aanbod en aanvaarding; overeenkomst Weigering van advertenties; wijziging Contracttermijn; beëindiging Tarieven; tariefs-aanpassing; betaling Reclamatie

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN WEBSHOP

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN WEBSHOP ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN WEBSHOP De consument heeft het recht aan AC-Dierenartsenpraktijk mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van boete en zonder opgave van motief binnen de

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Green Claim B.V.

Algemene Voorwaarden Green Claim B.V. Algemene Voorwaarden Green Claim B.V. Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd: Green Claim: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Green Claim

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor dienstenverrichtingen

Algemene voorwaarden voor dienstenverrichtingen Algemene voorwaarden voor dienstenverrichtingen Artikel 1 Voorwerp Het voorwerp van deze algemene voorwaarden (hierna de Algemene Voorwaarden genoemd) is de interventiemodaliteiten voor en/of in naam van

Nadere informatie

VOORSTEL RECHTSBIJSTAND FAMILY 2014

VOORSTEL RECHTSBIJSTAND FAMILY 2014 LAR Rechtsbijstand VOORSTEL RECHTSBIJSTAND FAMILY 2014 Wij halen uw gelijk. VEREENVOUDIGD VOORSTEL RECHTSBIJSTAND LAR FAMILY Nieuwe zaak : Bijvoegsel Vervaldag: Makelaar Producentennr: Kantoor: Ref: Verzekeringsnemer

Nadere informatie

RAAMOVEREENKOMST. tussen. Gemeente Leiden @@@@@@@

RAAMOVEREENKOMST. tussen. Gemeente Leiden @@@@@@@ Concept-Raamovereenkomst Bijlage Ga RAAMOVEREENKOMST tussen Gemeente Leiden en @@@@@@@ INHOUDSOPGAVE 1 Begrippen 2 Voorwerp van de raamovereenkomst 3 Samenwerking 4 Prijzen, tarieven, facturering en betalingen

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST. tussen. Zonnebloem UITVAARTVERZEKERINGEN N.V. [NAAM UITVAARTVERENIGING]

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST. tussen. Zonnebloem UITVAARTVERZEKERINGEN N.V. [NAAM UITVAARTVERENIGING] SAMENWERKINGSOVEREENKOMST tussen Zonnebloem UITVAARTVERZEKERINGEN N.V. en [NAAM UITVAARTVERENIGING] aangesloten bij de vereniging Bond van Uitvaartverenigingen in de Provincie --------------------------

Nadere informatie

Doel en rechtsgeldigheid van de Algemene gebruiksvoorwaarden van de website van de vzw. VKMZ. Terminologie Recht 4.

Doel en rechtsgeldigheid van de Algemene gebruiksvoorwaarden van de website van de vzw. VKMZ. Terminologie Recht 4. 1. Doel en rechtsgeldigheid van de Algemene gebruiksvoorwaarden van de website van de vzw. VKMZ. Deze Algemene gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen vzw. VKMZ en haar leden,

Nadere informatie

Fortis Bank staat onder het toezicht van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel.

Fortis Bank staat onder het toezicht van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel. Online Spaarrekening: precontractuele informatie Informatie in verband met Fortis Bank De Online Spaarrekening is een product van Fortis Bank nv, Warandeberg 3, 1000 Brussel (RPR 0403 199 702, BTW BE 403

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ONMIDDELLIJKE RENTE OP ÉÉN HOOFD

ALGEMENE VOORWAARDEN ONMIDDELLIJKE RENTE OP ÉÉN HOOFD ALGEMENE VOORWAARDEN ONMIDDELLIJKE RENTE OP ÉÉN HOOFD Inhoudstafel Blz. Definities 5 Voorwerp van het contract 7 Artikel 1 : Aanvang van het contract 7 Artikel 2 : Duur van het contract 7 Artikel 3 : Eénmalige

Nadere informatie

Huurovereenkomst woonhuis/appartement

Huurovereenkomst woonhuis/appartement Huurovereenkomst woonhuis/appartement Tussen de ondergetekenden : Hierna genoemd "de verhuurder"; en Hierna genoemd "de huurder"; is het volgende overeengekomen : De verhuurder verklaart te verhuren aan

Nadere informatie

MANDAAT. verklaart zich akkoord mandaat te verlenen aan LTD3, voor het factureren en indienen van de rekeningen "derde betalende".

MANDAAT. verklaart zich akkoord mandaat te verlenen aan LTD3, voor het factureren en indienen van de rekeningen derde betalende. MANDAAT Ondergetekende STEMPEL PLAATSEN verklaart zich akkoord mandaat te verlenen aan LTD3, voor het factureren en indienen van de rekeningen "derde betalende". Het innen van de gelden gebeurt via de

Nadere informatie

Mantelovereenkomst inzake de inhuur van een zelfstandige zonder personeel

Mantelovereenkomst inzake de inhuur van een zelfstandige zonder personeel Mantelovereenkomst inzake de inhuur van een zelfstandige zonder personeel Partijen: Nazca, gevestigd te 1718 PA Hoogwoud, Dokter Poolstraat 9, hierna te noemen Nazca en , gevestigd te

Nadere informatie

Mondiale Aankoopvoorwaarden

Mondiale Aankoopvoorwaarden 1. Contractanten Dit contract (hierna de Aankooporder genoemd) wordt afgesloten tussen de toeleverancier (hieronder de TOELEVERANCIER genoemd) en de Schindler-onderneming die wordt vermeld in de order

Nadere informatie

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar d.d. 12 januari 2005 onder nummer 37046734.

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar d.d. 12 januari 2005 onder nummer 37046734. Algemene Voorwaarden Blijleven (AVB) Loon- en grondverzetbedrijf Blijleven B.V. Kanaaldijk 83 1862 PV Bergen Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar d.d. 12 januari 2005 onder nummer 37046734.

Nadere informatie

Reglement met betrekking tot de collectieve provinciale verzekering vrijwilligerswerk

Reglement met betrekking tot de collectieve provinciale verzekering vrijwilligerswerk directie Welzijn, Gezondheid, Wonen, Jeugd en Ontwikkelingssamenwerking dienst Maatschappelijke Participatie Reglement met betrekking tot de collectieve provinciale verzekering vrijwilligerswerk HOOFDSTUK

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN!! WWW.VERKOOPMIJNAUTO.BE WWW.DEALERAANKOOP.BE INHOUDSOPGAVE Art. 1 Definities begrippen Art. 2 Identiteit van de ondernemer Art. 3 Toepasselijkheid Art. 4 De openbare veiling Art.

Nadere informatie

Aanbieder: aanbieder(s) van Producten met wie Linkd op enig moment samenwerkt, zoals omschreven in de Overeenkomst.

Aanbieder: aanbieder(s) van Producten met wie Linkd op enig moment samenwerkt, zoals omschreven in de Overeenkomst. ARTIKEL 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Aanbieder: aanbieder(s) van Producten met wie Linkd op enig moment samenwerkt, zoals omschreven in de Overeenkomst. Afspraak: is

Nadere informatie

Dit is een voorbeeld van Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zoals gegenereerd met de Arbeidsovereenkomst generator van ICTRecht:

Dit is een voorbeeld van Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zoals gegenereerd met de Arbeidsovereenkomst generator van ICTRecht: Dit is een voorbeeld van Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zoals gegenereerd met de Arbeidsovereenkomst generator van ICTRecht: https://ictrecht.nl/diensten/juridische- generatoren/arbeidsovereenkomst-

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN GELDLENING

OVEREENKOMST VAN GELDLENING OVEREENKOMST VAN GELDLENING De ondergetekenden: en en 1. Zencap Netherlands B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende aan de Strawinskylaan

Nadere informatie

BEMIDDELINGSOVEREENKOMST VOOR VERZEKERINGSMAKELAARS

BEMIDDELINGSOVEREENKOMST VOOR VERZEKERINGSMAKELAARS BEMIDDELINGSOVEREENKOMST VOOR VERZEKERINGSMAKELAARS Preambule: Deze bemiddelingsovereenkomst is een sectorovereenkomst. Iedere uitzondering op deze bemiddelingsovereenkomst zal gebeuren via een bijlage.

Nadere informatie

TRUSTAKTE. Partijen: Overwegingen:

TRUSTAKTE. Partijen: Overwegingen: TRUSTAKTE Partijen: 1. De Korte Weg B.V., een besloten vennootschap naar Nederlands recht, met statutaire zetel in Langeweg, Gemeente Moerdijk, Nederland en kantoorhoudende te Utrecht, ingeschreven in

Nadere informatie

Kenmerken van de Woningverzekering. A/ Hoofdwaarborgen

Kenmerken van de Woningverzekering. A/ Hoofdwaarborgen Informatie betreffende Fortis Bank De Woningverzekering wordt gecommercialiseerd door Fortis Bank nv, Warandeberg 3, 1000 Brussel, RPR Brussel 0403.199.702, erkend verzekeringstussenpersoon (CBFA-nr. 25.879),

Nadere informatie

Offerte Invest for Life Corporate 2

Offerte Invest for Life Corporate 2 Offerte Invest for Life Corporate 2 Opgemaakt ter attentie van: Voorbeeld MySavings Aangeboden door: MySavings Antwerpselaan, 38 1000 - Bruxelles info@mysavings.be www.mysavings.be Deze offerte verplicht

Nadere informatie

Overeenkomst tussen Blienberg Advocaten en cliënt. Blienberg Advocaten met maatschappelijke zetel aan de Brusselstraat 7 te 2018 Antwerpen

Overeenkomst tussen Blienberg Advocaten en cliënt. Blienberg Advocaten met maatschappelijke zetel aan de Brusselstraat 7 te 2018 Antwerpen Overeenkomst tussen Blienberg Advocaten en cliënt Tussen : Blienberg Advocaten met maatschappelijke zetel aan de Brusselstraat 7 te 2018 Antwerpen hierna te noemen het advocatenkantoor en hierna te noemen

Nadere informatie

NVM BEWERKERSOVEREENKOMST

NVM BEWERKERSOVEREENKOMST NVM BEWERKERSOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN: 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ID CHECKER.NL B.V., gevestigd te Haarlem, ten deze enerzijds rechtsgeldig vertegenwoordigd door

Nadere informatie

BNP PARIBAS FORTIS @ ISABEL ALGEMENE VOORWAARDEN

BNP PARIBAS FORTIS @ ISABEL ALGEMENE VOORWAARDEN BNP PARIBAS FORTIS @ ISABEL ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1.1. Doel van de algemene voorwaarden Deze algemene voorwaarden hebben tot doel de rechten en plichten te bepalen van de

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST SAMENWERKINGSOVEREENKOMST Tussen : 1. Voice Master BVBA, met maatschappelijke zetel te 2910 Essen, Burgemeester Kenisstraat 1, alhier vertegenwoordigd door Mevrouw B. Thewissen, zaakvoerder. hiernagenoemd

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VERSIE 1.0 MEI 2015

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VERSIE 1.0 MEI 2015 ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VERSIE 1.0 MEI 2015 1. Definities 1.1. LeadsTown: LeadsTown is een handelsnaam van BME International. BME International: BME International B.V. i.o. is een besloten

Nadere informatie