MAKELAARSOVEREENKOMST

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MAKELAARSOVEREENKOMST"

Transcriptie

1 MAKELAARSOVEREENKOMST Tussen: De vennootschap CNA Insurance Company Ltd, Belgisch filiaal (HRB ), gevestigd te 1731 Zellik, Z.1. Researchpark 110, CBFA nr. 1075, vertegenwoordigd door zijn Verantwoordelijke in België, de heer Dominique Depondt, naar behoren gemachtigd voor de toepassing van deze overeenkomst hierna genoemd «CNA» of «de Vennootschap» Enerzijds En: De vennootschap [naam, registratie en zetel van de makelaar], Geregistreerd in het Register voor Verzekeringstussenpersonen van de CBFA onder het nummer [nummer] vertegenwoordigd door dhr./mevr.,, naar behoren gemachtigd voor de toepassing van deze overeenkomst hierna genoemd «de Makelaar» Anderzijds WERD VOORAF UITEENGEZET WAT VOLGT: CNA verklaart te zijn goedgekeurd door de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen onder het nummer 1075 De Makelaar wil zakelijke relaties aanknopen met CNA bij het uitoefenen van zijn activiteiten als verzekeringsmakelaar. De onderhavige Overeenkomst moet de relaties tussen CNA en de Makelaar regelen. DIT GEZEGD ZIJNDE, WERD OVEREENGEKOMEN WAT VOLGT:

2 1. Relaties tussen de partijen 1.1. Tenzij anders bepaald in onderhavige overeenkomst, handelt de Makelaar in de hoedanigheid van gevolmachtigde van zijn Cliënten ten behoeve van de onderschrijving van verzekeringsovereenkomsten, tenzij CNA de Makelaar een uitvoeringsmandaat heeft gegeven, in welk geval de rollen, verplichtingen en verantwoordelijkheden van de Makelaar vastgelegd zijn in een Overeenkomst Uitgifte bij Volmacht. Indien de voorwaarden van de onderhavige Overeenkomst enerzijds en enige Overeenkomst Uitgifte bij Volmacht anderzijds strijdig zouden zijn, hebben de voorwaarden uit de Overeenkomst Uitgifte bij Volmacht voorrang De cliënten van de Makelaar blijven zijn eigen cliënteel. CNA ziet ervan af deze Cliënten rechtstreeks of bewust te benaderen voor verzekeringspolissen uitgegeven door CNA voor de duur van de onderhavige Overeenkomst en gedurende twee jaar na afloop ervan. Deze verbintenis is echter niet van toepassing op eventuele verzekeringspolissen die zouden worden uitgegeven door CNA indien de Makelaar gevolmachtigde zou zijn van CNA overeenkomstig de bepalingen van een volmacht tot uitgifte De volmacht die CNA aan de Makelaar geeft is beperkt tot de uitvoering van taken die voorbehouden zijn aan de Makelaar volgens artikel 7.3, 7.4 en 8.1 (behoudens toepassing van artikel 8.2, 8.4 en 8.5 van onderhavige overeenkomst) De Makelaar is niet bevoegd om enige verzekeringsovereenkomst te aanvaarden, te wijzigen of te onderhandelen, om over enige klacht een compromis te sluiten, om enig document op naam van of in opdracht van CNA te wijzigen of CNA op welke manier dan ook te binden. 2. Overeenstemming 2.1. De diensten die door de Makelaar aan zijn Cliënten geleverd worden en de activiteiten die hij in opdracht van CNA uitvoert, vallen onder de wettelijke en reglementaire bepalingen die van toepassing zijn op verzekeringsbemiddeling. De Makelaar waakt erover in het kader van zijn activiteiten de voorwaarden van het geheel aan geldende wettelijke en reglementaire bepalingen te allen tijde na te leven De Makelaar handhaaft overigens alle instrumenten voor interne controle, procedures, boeken en systemen opdat deze overeenstemming verzekerd is Behoudens bovenstaande artikelen 2.1 en 2.2: De Makelaar zal zich voegen naar alle wettelijke en reglementaire voorwaarden betreffende het meedelen aan zijn Cliënten van alle honoraria, commissies of enige andere inkomsten die de Makelaar zou ontvangen voor het voorleggen, plaatsen, onderhandelen, sluiten, beheren of uitvoeren van enige verzekeringsovereenkomst of voor het behandelen van klachten in verband met schadegevallen die onder dergelijke overeenkomsten zouden vallen De Makelaar zal geen enkele financiële promotie uitschrijven of goedkeuren met betrekking tot de verzekeringsproducten van CNA zonder voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van CNA.

3 Waar nodig zal de Makelaar slechts met derden onderhandelen die zelf wettelijk en reglementair gemachtigd zijn om een activiteit van verzekeringsbemiddeling uit te oefenen De Makelaar onthoudt zich van enige activiteit die een inbreuk betekent op een sanctie of enige andere beperking opgelegd door de Verenigde Naties of een internationale organisatie of door enige overheidsinstantie die zeggenschap heeft over de Makelaar, zijn Cliënten of CNA De Makelaar brengt CNA onverwijld op de hoogte als hij weet zou hebben van enige inbreuk vanwege de Makelaar op de wettelijke en reglementaire bepalingen die op hem van toepassing zijn of op een sanctie zoals bepaald in artikel of van enige omstandigheden die een dergelijke inbreuk in de voorzienbare toekomst waarschijnlijk maken De Makelaar brengt CNA onverwijld op de hoogte van elke statutaire wijziging die hem aanbelangt, inclusief elke wijziging van zijn situatie betreffende het Register voor Verzekeringstussenpersonen. 3. Commissies 3.1. Tenzij de Makelaar vergoed zou worden door zijn Cliënt, betaalt CNA de Makelaar een commissie op de verzekeringsovereenkomsten die de Makelaar bij CNA geplaatst heeft in opdracht van zijn Cliënten en waarbij de Makelaar rechtstreeks aan de basis stond van het afsluiten ervan, en voor de verlenging van dergelijke overeenkomsten, tot een bedrag en volgens de voorwaarden vastgelegd in Bijlage 1, tot zolang de Makelaar deze verzekeringsactiviteiten onder zijn controle heeft De commissies worden in onderlinge overeenstemming berekend in functie van het betrokken risico. Tenzij de partijen een gunstiger akkoord bereiken, worden ze berekend volgens de voorwaarden vastgelegd in Bijlage De commissies worden de Makelaar enkel uitgekeerd ten titel van premies ontvangen door CNA overeenkomstig artikel 8.1 van onderhavige overeenkomst De Makelaar brengt CNA op de hoogte als hij door zijn Cliënt vergoed wordt voor enige diensten geleverd aan de Cliënt door de Makelaar krachtens enige verzekering uitgegeven door CNA door tussenkomst van de Makelaar In geval van een geschil tussen de Makelaar en een derde naar aanleiding van de commissies die door CNA betaald moeten worden krachtens enige verzekeringsovereenkomst, kan uitsluitend CNA beslissen wie de ontvanger van de betreffende commissie is De Makelaar betaalt CNA alle commissies terug die hij ontvangen heeft voor verzekeringsovereenkomsten die om enige reden ontbonden of vernietigd zijn, pro rata het bedrag van de premie die aan de Cliënt moet worden terugbetaald De partijen komen overeen dat de inning van de premies door CNA een vermindering van de commissie met 5 punten met zich meebrengt (bijvoorbeeld 10% in plaats van 15%).

4 4. Administratie en Beheer 4.1. De Makelaar handhaaft alle interne controles en procedures bestemd om de naleving van onderhavige Overeenkomst te verzekeren, en organiseert zijn activiteit op gepaste wijze, in functie van de omvang, de aard en de complexiteit van zijn activiteit, inclusief door de gepaste registers en systemen bij te houden De Makelaar brengt CNA onverwijld op de hoogte van elke wijziging van de bestuurders, sociale mandatarissen, vennoten of referentieaandeelhouders van de Makelaar, en van elke wijziging in de benaming of de handelsbenaming of de merknaam van de Makelaar. 5. Verzekering Beroepsaansprakelijkheid 5.1. De Makelaar handhaaft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering overeenkomstig de geldende wetgeving De Makelaar verschaft CNA een kopie van zijn verzekeringspolis op eenvoudige vraag van CNA en brengt CNA op de hoogte van elke wijziging aan de voorwaarden van zijn verzekeringsdekking of van elke beslissing van zijn verzekeraars om deze verzekering in te trekken, te ontbinden of niet te vernieuwen of om een bepaald schadegeval in het kader van deze verzekering niet te dekken. 6. Werknemers van de M akelaar 6.1. De Makelaar handhaaft alle gepaste systemen en controles in naam van de personen die hij tewerkstelt, in het bijzonder om: a. zich te vergewissen van de overeenstemming ervan met de bepalingen van geldende regelgeving wat competenties en professionele kwalificaties betreft; b. de vereiste controles uit te voeren in het kader van de aanwerving van elke nieuwe werknemer. 7. Documentatie betreffende de Polissen en de Informatie 7.1. De Makelaar deelt CNA alle informatie mee die hij in zijn bezit heeft en die hem relevant lijkt voor elke verzekeraar die een verzekeringspolis kan uitgeven en de voorwaarden daarvan kan bepalen Wat de verzekeringspolissen uitgegeven door CNA betreft, geeft de Makelaar zijn Cliënten enkel die verzekeringsdocumenten door die hem zijn doorgegeven door CNA De Makelaar geeft zijn Cliënten alle documentatie en informatie die CNA overeenkomstig de geldende wettelijke, reglementaire of professionele bepalingen verplicht aan zijn Cliënten moet geven, en respecteert daarbij de termijnen die door dergelijke bepalingen worden opgelegd De Makelaar geeft een melding tot annulatie uit in opdracht van CNA en in de vorm zoals voorgeschreven door CNA, wanneer dat voorgeschreven wordt door de geldende wettelijke en reglementaire bepalingen, en respecteert daarbij de termijnen die door dergelijke bepalingen worden opgelegd.

5 7.5. Indien CNA de Makelaar instructies, documentatie of enige andere informatie heeft gegeven op basis waarvan het bedrag van de verzekeringspremies bepaald kan worden, dan zal de Makelaar enkel de meest recente en bijgewerkte informatie gebruiken wanneer hij zijn Cliënten over de prijzen informeert De Makelaar geeft zijn Cliënten onverwijld elke uitnodiging vanwege CNA om hun polissen te vernieuwen en alle details over de wijziging van de commerciële voorwaarden die van toepassing zijn op verzekeringsovereenkomst of het betrokken onderwerp De Makelaar antwoordt zonder uitstel op iedere vraag om bijkomende informatie vanwege CNA in het kader van een verzoek aan CNA om een verzekeringspolis uit te geven of te vernieuwen CNA stelt de Makelaar onverwijld op de hoogte als het beslist een verzekeringsovereenkomst niet te vernieuwen. 8. Premies en Klachten 8.1. CNA geeft de Makelaar volmacht om de premies die zijn Cliënten aan CNA verschuldigd zijn, en de schadevergoedingen die CNA aan zijn Cliënten verschuldigd is, te ontvangen en te bewaren. CNA geeft de Makelaar eveneens volmacht om de terugbetalingen van premies aan zijn Cliënten in naam van en in opdracht van CNA te bewaren en uit te betalen Artikel 8.1. is niet van toepassing indien CNA een betalingsgarantie of betalingsvoorwaarde voor de premie heeft opgelegd. In dergelijke gevallen ontvangt en bewaart de Makelaar het bedrag van de premies in opdracht van de betreffende Cliënt. In ieder geval ontvangt en bewaart de Makelaar de schadevergoedingen in opdracht van CNA CNA geeft de Makelaar geen enkele macht om zelf enige derde te machtigen om enige gelden te ontvangen, te bewaren of uit te betalen in opdracht van CNA De Makelaar is verantwoordelijk voor het innen van de premies en de bijhorende belastingen in opdracht van CNA. De Makelaar maakt de premies en bijhorende belastingen aan CNA over binnen de termijnen vastgelegd in Bijlage 2. Indien premies niet binnen de termijnen vastgelegd in Bijlage 2 aan CNA overgemaakt worden, zal CNA de Makelaar daarvoor interesten aanrekenen. De interesten worden berekend tegen een tarief gelijk aan drie keer het tarief van de geldende wettelijke interest Alle premies en schadevergoedingen die de Makelaar ontvangt en bewaart in opdracht van CNA worden bewaard op een aparte bankrekening bestemd voor de gelden die in voor rekening van de verzekeringsmaatschappijen worden bewaard In volgende gevallen is de Makelaar CNA onmiddellijk de betaling van alle aan CNA verschuldigde premies verplicht en staat daarvoor garant: a. de Makelaar heeft zijn Cliënt of potentiële Cliënt enige polis, enig verzekeringscertificaat, enig attest of enige andere bevestiging gegeven dat de Cliënt bij CNA verzekerd is; b. CNA heeft positief geantwoord op een verzoek van de Makelaar om een klacht of schadegeval overeenkomstig de bepalingen van enige verzekeringsovereenkomst

6 te regelen, vooraleer de premie die naar aanleiding van die overeenkomst verschuldigd is, ontvangen werd; c. de Makelaar heeft nagelaten CNA binnen de 30 dagen na inwerkintreding van een verzekeringsovereenkomst op de hoogte te brengen van het feit dat hij niet in staat zal zijn de premies te ontvangen die aan CNA verschuldigd zijn op grond van die overeenkomst De aansprakelijkheid van de Makelaar ten aanzien van CNA overeenkomstig bovenstaand artikel 8.6 tast het recht van CNA niet aan enige verzekeringsovereenkomst te ontbinden of op te zeggen, in het bijzonder wegens nietbetaling van de premies. Indien CNA een polis ontbindt of opzegt waarvoor de Makelaar garant staat voor de betaling van de premies overeenkomstig bovenstaand artikel 8.6, is de garantie van de Makelaar slechts verschuldigd voor de periode tot de datum van annulatie of opzegging De Makelaar factureert zijn Cliënten geen honoraria of andere kosten, welke ook, bovenop de premie overeengekomen met CNA, zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van CNA De Makelaar houdt de gepaste boeken en rekeningen bij van alle gelden die hij in opdracht van CNA bewaart en/of overmaakt en levert op vraag van CNA een stand van zaken van alle gelden die hij ontvangt in opdracht van CNA CNA is verantwoordelijk voor het opmaken van een rekeningstaat (in schriftelijke vorm of op cd of cassette, via rechtstreekse communicatie op een netwerk naar een werkstation of via enig ander communicatiemiddel overeengekomen tussen beide partijen), en, tenzij schriftelijk gemachtigd door CNA, zal deze rekeningstaat dienen als basis voor de boekhoudkundige transacties tussen CNA en de Makelaar CNA stuurt de Makelaar elke maand de rekeningstaat toe waarop de netto bedragen staan die verschuldigd zijn na aftrek van de overeengekomen commissie De Makelaar vult de rekeningstaat zoals voorzien in artikel 8.10 aan en stuurt ze terug op de 25 e van de maand waarin de rekeingstaat werd opgesteld en maakt het verschuldigde saldo over aan CNA binnen een termijn van 60 dagen. 9. Rechtstreeks contact met de Onderschrijver 9.1. CNA behoudt zich het recht voor rechtstreeks met de Cliënt van de Makelaar te onderhandelen in enige van volgende omstandigheden: a. er is een klacht ingediend; b. fraude vanwege de Makelaar; c. burgerlijke, reglementaire of strafrechtelijke rechtsvordering waarin de Makelaar of een van zijn vertegenwoordigers zou verwikkeld zijn en die volgens CNA belangrijk zou zijn voor de professionele relatie tussen CNA en de Makelaar. d. het beheer door de Makelaar van lopende zaken tussen CNA en de Makelaar is volgens CNA van dien aard dat het de belangen van de Cliënt of CNA schaadt;

7 e. de onderhavige overeenkomst is op initiatief van CNA ontbonden wegens verzuim in hoofde van de Makelaar; f. er is een collectieve procedure ingesteld tegen de Makelaar Telkens wanneer mogelijk, maakt CNA de Makelaar opmerkzaam op enige maatregel voorzien krachtens artikel Cliëntenbeheer De Makelaar handelt volkomen integer en behandelt zijn Cliënten en potentiële Cliënten op een rechtvaardige wijze In zijn hoedanigheid van gevolmachtigde voor CNA overeenkomstig onderhavige overeenkomst, handelt de Makelaar op omzichtige wijze en levert hij de nodige inspanningen met betrekking tot kwaliteit en snelheid De Makelaar brengt zijn Cliënten op de hoogte van: a. het feit dat hij handelt als gevolmachtigde van CNA voor de betaling van de premies; b. het feit dat hij is ingeschreven in het Register voor Verzekeringstussenpersonen Indien hij een Cliënt bijstaat bij het invullen van een verzekeringsvoorstel, brengt de Makelaar deze Cliënt ervan op de hoogte dat hij dat uit eigen naam en voor eigen rekening doet en niet in naam of in opdracht van CNA. 11. Klachten De Makelaar handhaaft een procedure van klachtenbehandeling overeenkomstig de geldende wetgeving De Makelaar brengt CNA onmiddellijk op de hoogte indien er een klacht wordt geformuleerd door één van zijn Cliënten betreffende enige verzekeringspolis uitgegeven door CNA De Makelaar behandelt alle klachten die hij ontvangt, overeenkomstig de procedure bedoeld in artikel Bij het behandelen van die klachten handelt de Makelaar voor eigen rekening. Hij handelt niet, en beweert ook niet te handelen, in opdracht van CNA op welke manier dan ook. 12. Inspectie van de Boeken CNA heeft het recht, rechtstreeks of door tussenkomst van een derde die het daarvoor aanduidt, op ieder moment tijdens de kantooruren en mits inachtneming van een redelijke kennisgevingstermijn, alle boeken en boekhoudkundige documenten van de Makelaar en bijgehouden door de Makelaar in de uitoefening van zijn functie als gevolmachtigde van CNA overeenkomstig de bepalingen in onderhavige Overeenkomst en/of in enige verzekeringspolis uitgegeven door CNA, te controleren en te inspecteren De Makelaar machtigt CNA of zijn vertegenwoordigers tot toegang tot zijn lokalen, opdat CNA enige controle of inspectie zoals bedoeld in artikel 12.1, kan uitvoeren.

8 12.3. De Makelaar kent iedere wettige overheidsinstantie dezelfde rechten toe als die welke hij CNA toekent krachtens artikels 12.1 en 12.2, aangaande de inspectie en controle van alle boeken of boekhoudkundige documenten gehouden door de Makelaar in opdracht van CNA overeenkomstig de bepalingen van onderhavige Overeenkomst De Makelaar brengt CNA onmiddellijk op de hoogte indien enige overheidsinstantie de boeken gehouden door de Makelaar naar aanleiding van enige verzekeringspolis, wenst te inspecteren. 13. Schadevergoeding De Makelaar ontslaat CNA van en vrijwaart het voor enig(e) verlies, klacht, aansprakelijkheid, geding of rechtsvordering, boete, kosten van juridisch advies en andere kosten die: a. rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg zijn van een verbreking vanwege de Makelaar van de bepalingen van onderhavige Overeenkomst; b. het resultaat zijn van enige handeling of enig verzuim vanwege de Makelaar bij de uitvoering van de aangegane verplichtingen ten bate van CNA ten titel van onderhavige Overeenkomst. 14. Opzegging De onderhavige overeenkomst wordt gesloten voor onbepaalde duur. CNA heeft het recht onderhavige Overeenkomst op ieder ogenblik en met onmiddellijke ingang te schorsen of op te zeggen per aangetekend schrijven aan de Makelaar, zonder zich daarvoor te moeten verantwoorden Deze Overeenkomst is van rechtswege en zonder opzeggingstermijn ontbonden in volgende gevallen: a. collectieve procedure, van welke aard dan ook, tegen de Makelaar (behoudens de geldende wettelijke bepalingen van openbare orde); b. er wordt een gevolmachtigde aangeduid om over het beheer van de activa van de Makelaar te waken (behoudens de geldende wettelijke bepalingen van openbare orde); c. de Makelaar is uit het Register voor Verzekeringstussenpersonen geschrapt of geschorst, of één van de machtigingen die aan de Makelaar werden toegekend om zijn activiteit uit te voeren, is opgeschort, ingetrokken of bedreigd; d. er is een reglementaire procedure opgestart tegen de Makelaar of enige van zijn vertegenwoordigers of gemachtigde werknemers. 15. Gevolgen van de Ontbinding CNA en de Makelaar onderhandelen te goeder trouw een procedure voor het dagelijks beheer van alle verzekeringsovereenkomsten die tussen CNA en de Cliënten van de Makelaar werden afgesloten en die van kracht zouden zijn op de datum van de ontbinding van onderhavige Overeenkomst.

9 15.2. In de mate van het mogelijke blijven de Makelaar en CNA wederzijds gebonden overeenkomstig onderhavige Overeenkomst wat de verzekeringsovereenkomsten betreft die nog van kracht zouden blijven op de datum van ontbinding De Makelaar overhandigt CNA alle persoonlijke gegevens, inclusief namen, adressen, telefoonnummers en adressen, van alle Cliënten waaraan CNA door een verzekeringsovereenkomst gebonden is. 16. Geheimhoudingsplicht Elk van de partijen van onderhavige Overeenkomst zal de informatie die zij van de andere partij ontvangt naar aanleiding van deze Overeenkomst en meer algemeen naar aanleiding van een verzekeringsactiviteit, vertrouwelijk behandelen en zal ervan afzien deze aan enige niet gemachtigde derde te onthullen, behalve wanneer dat nodig is om zijn verplichtingen overeenkomstig deze Overeenkomst na te komen, of indien dat geëist zou worden door de wet of door een wettige overheidsinstantie. Er wordt bepaald dat iedere partij gemachtigd is dergelijke informatie indien nodig te onthullen aan zijn verzekeraars of herverzekeraars, actuarissen, controleurs, professionele tussenpersonen en adviseurs en aan andere bedrijven van dezelfde groep. Dit artikel is niet van toepassing op informatie die wettig in het bezit van een van beide partijen zou geweest zijn voor het afsluiten van onderhavige Overeenkomst, die openbaar bekend zijn of worden (op een andere manier dan door inbreuk op onderhavig artikel) of die verwaarloosbaar of vanzelfsprekend zijn. 17. Bescherming van Persoonsgegevens 17.1 De Makelaar verbindt zich ertoe alle voorschriften van de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van gegevens van persoonlijke aard ( Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens ) en alle andere verordeningen en voorschriften na te leven. De Makelaar verbindt zich er in het bijzonder toe alle technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen in te voeren die nodig zijn om zich te voegen naar deze akte Bovendien behandelt de Makelaar alle informatie waartoe hij toegang heeft in het kader van onderhavige overeenkomst als zijnde strikt privé en vertrouwelijk. Hij zet de nodige procedures op opdat zijn werknemers en/of externe consultants deze verplichting nauwgezet nakomen Elke partij werkt samen met de andere om verzoeken te behandelen die gedaan zouden worden op basis van recht van toegang tot en rechtzetting van de persoonsgegevens die bij uitvoering van onderhavige Overeenkomst bewaard en ontvangen worden. 18. Overeenkomsten tot Financiering van de Premies Tenzij na schriftelijk akkoord van CNA, ziet de Makelaar ervan af overeenkomsten af te sluiten in opdracht van CNA of derden te machtigen overeenkomsten af te sluiten in opdracht van CNA betreffende de financiering van zijn premies door de Cliënt Er wordt bepaald dat indien de Makelaar een financieringsakkoord moet afsluiten betreffende de premies die naar aanleiding van contracten afgesloten door onderhavige Overeenkomst, dergelijke regelingen niet afgesloten kunnen worden in naam of in opdracht van CNA.

10 19. Bescherming van de Goede Naam De Makelaar ziet ervan de benaming, de handelsbenaming, het logo of enig merkteken of kenmerkend teken van CNA te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CNA De Makelaar ziet af van enige handeling, gedraging of verzuim die de goede naam van CNA zou kunnen schaden. 20. Kennisgeving Elke schriftelijke kennisgeving van de ene partij aan de andere overeenkomstig onderhavige Overeenkomst moet, zoveel mogelijk, per fax en per aangetekend schrijven gebeuren. Wanneer het om een kennisgeving vanwege de Makelaar gaat, gebeurt dat naar het adres van CNA dat zich bovenaan onderhavige Overeenkomst bevindt; a. Wanneer het om een kennisgeving vanwege CNA gaat, gebeurt dat naar het adres van de Makelaar dat zich bovenaan onderhavige Overeenkomst bevindt Elke kennisgeving wordt geacht te zijn ontvangen door de bestemmeling: a. in geval van een fax ontvangen voor 16 uur op een werkdag op diezelfde datum, of op de volgende dag indien de fax na 16 uur ontvangen is. b. in geval van een aangetekend schrijven op de datum van ontvangst De officiële kennisgeving wordt bewezen door het tonen van ofwel het aangetekend schrijven, ofwel de fax. 21. Volledigheid van het Akkoord De bepalingen van onderhavige Overeenkomst geven het volledige akkoord van de partijen weer over het voorwerp van de Overeenkomst, en vernietigen en vervangen enig voorgaand akkoord dat over hetzelfde voorwerp zou gehandeld hebben Er wordt bepaald dat onderhavige Overeenkomst van toepassing is op elke verzekeringsverrichting die tussen de partijen besproken en gesloten is voor datum van ondertekening van onderhavige Overeenkomst, ingeval de betrokken verzekeringspolissen in werking zouden blijven of ingeval er klachten hangende zouden blijven naar aanleiding van dergelijke polissen en dit ter vervanging van enig voorgaand akkoord dat over hetzelfde voorwerp zou gehandeld hebben als onderhavige Overeenkomst. 22. Deelbaarheid Ingeval enige bepaling uit onderhavige Overeenkomst geheel of gedeeltelijk nietig of ondoeltreffend zou zijn, blijven de overige bepalingen van de Overeenkomst toch volledig van kracht, binnen de bij wet toegelaten of door de bevoegde instantie toegelaten grenzen. 23. Overdracht

11 23.1. Geen van de partijen mag zijn rechten of verplichtingen overeenkomstig onderhavige Overeenkomstig aan een derde overdragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij. 24. Wijziging Iedere wijziging van de voorwaarden van onderhavige Overeenkomst moeten het voorwerp vormen van een schriftelijk en door beide partijen ondertekend aanhangsel. 25. Afstand Het feit dat een van de partijen afstand doet van de uitoefening van haar rechten naar aanleiding van enige bepaling van onderhavige Overeenkomst, betekent niet dat deze partij afstand doet van enig recht.

12 26. Overmacht Geen van de partijen is aansprakelijk ten aanzien van de andere partij indien de uitvoering van haar verplichtingen verhinderd of vertraagd wordt door onvoorziene omstandigheden buiten haar wil die het gevolg zijn van overmacht in de zin van de Belgische rechtspraak Ingeval van een dergelijk geval van overmacht, spant de getroffen partij zich in om de ongewenste effecten van de situatie te minimaliseren of weg te werken en brengt zij de andere partij onverwijld op de hoogte van de situatie en de maatregelen die zij van plan is te nemen om deze te verhelpen. De partijen onderhandelen te goeder trouw over eventuele wijzigingen aan onderhavige Overeenkomst die nodig zouden kunnen zijn om tot een rechtvaardige oplossing te komen. 27. Beslechting van Geschillen - Bemiddeling De partijen komen overeen te goeder trouw een oplossing te proberen zoeken voor enig geschil dat tussen hen kan optreden in het kader van de uitvoering van onderhavige Overeenkomst door daartoe een ontmoeting te organiseren tussen de leidinggevenden van elk van de partijen. In dergelijk geval stemt de andere partij ermee in deel te nemen aan ten minste één bemiddelingsbijeenkomst en mee te zoeken naar een minnelijke schikking. 28. Bevoegde Rechterlijke Instantie en Toepasselijk Recht De onderhavige Overeenkomst valt onder Belgisch recht. Enkel de Rechtbanken van Brussel zijn bevoegd voor enig geschil dat niet overeenkomstig artikel 27 opgelost werd. 29. Definities en Interpretaties Onder enige verwijzing naar de artikelen van onderhavig document worden de artikelen van onderhavige Overeenkomst verstaan, tenzij duidelijk een andere intentie blijkt De gebruikte termen in het enkelvoud worden verondersteld ook het meervoud te omvatten en omgekeerd Verwijzingen naar personen worden verondersteld elke eenheid te omvatten waarvan deze personen deel uitmaken Verwijzingen naar wetteksten, wettelijke voorschriften en andere worden verondersteld te verwijzen naar deze teksten zoals deze gewijzigd en van kracht zijn op het moment dat ze worden aangehaald Termen die niet nauwkeurig gedefinieerd zijn worden begrepen in de meest algemene zin die hen door gebruik of handelsgebruik wordt toegekend Verwijzingen naar de Overeenkomst impliceren onderhavig document De term Overeenkomst Uitgifte bij Volmacht verwijst naar de overeenkomst op basis waarvan CNA de Makelaar volmacht geeft of zal geven om één of meerdere verzekeringspolissen uit te geven volgens de voorwaarden zoals die bepaald zijn in die overeenkomst.

13 29.8. De term Cliënt verwijst naar de onderschrijver of potentiële onderschrijver waarmee de Makelaar contact heeft of gehad heeft met het oog op het afsluiten van een verzekeringsovereenkomst. Opgemaakt in twee exemplaren, Voor CNA (plaats), (datum) Voor de Makelaar (plaats), (datum) Naam: Titel: Naam: Titel:

14 BIJLAGE 1 Tabel van de basiscommissies Berekening van de commissies:

15 BIJLAGE 2 Rekening Makelaar Inning van de premies 1. Er wordt bij de Vennootschap een gemeenschappelijke rekening geopend op naam van de Makelaar. Er wordt bepaald dat deze rekening, hoewel gemeenschappelijk en verplicht is in het kader van deze overeenkomst, niet de gemeenschappelijke eigendom is van de Vennootschap en de Makelaar, zowel wat vorderingen als wat schulden betreft. Deze rekening is dus geen rekening-courant. Deze rekening wordt gedebiteerd voor de bedragen van de kwitanties die de Vennootschap aan de Makelaar toevertrouwt. Ze zal gecrediteerd worden voor de commissies op de betaalde kwitanties en voor de betalingen die via de Makelaar of rechtstreeks via de verzekerde aan de Vennootschap gedaan worden. De rekening kan ook elk bedrag bevatten dat de Vennootschap er op boekt. 2. Onbetaalde kwitanties en niet aanvaarde polissen en bijvoegsels moeten door de Makelaar teruggestuurd worden naar de Vennootschap binnen de 60 dagen na uitgifte door de Vennootschap, vergezeld van een verklaring. Het bedrag van de kwitanties die niet binnen de 60 dagen aan de Vennootschap worden teruggestuurd, blijft op het debet van de agentenrekening van de Makelaar, op voorwaarde dat de Vennootschap alle middelen heeft aangewend die financieel gerechtvaardigd zijn om de premie van de verzekerde in te vorderen, tenzij de Vennootschap erin toegestemd heeft deze termijn te verlengen. In voorkomend geval en bij wijze van informatie wordt vermeld dat, wanneer de Vennootschap in het kader van een geschillenprocedure verplicht is de premie rechtstreeks te innen, zij de verzekerde 50 euro dossierkosten aanrekent. Wanneer de Vennootschap het nodig acht de overeenkomst te vernietigen, worden de kwitanties die na de termijn van 60 dagen teruggestuurd worden, ook gecrediteerd. Iedere geïnde kwitantie, verminderd met de commissie, blijft het eigendom van de Vennootschap. Iedere kwitantie die betrekking heeft op een tijdelijke dekking en die zou worden teruggestuurd aan de Vennootschap na de vervaldag, blijft gedebiteerd op de agentenrekening van de Makelaar. 3. De Vennootschap stuurt maandelijks een rekeningstaat naar de Makelaar waarop alle boekingen die gedurende de maand gedaan zijn alsook de onbetaalde boekingen van de vorige maanden, vermeld worden. Er geldt een betalingstermijn van 60 dagen vanaf de datum van uitgifte van de door de Makelaar aangevulde en teruggestuurde rekeningstaat. De Makelaar verbindt zich ertoe deze termijn te respecteren, tenzij de Vennootschap schriftelijke toestemming heeft gegeven voor een verlenging van deze termijn. Ingeval van laattijdige betaling behoudt de Vennootschap zich het recht voor alle maatregelen te nemen die zij zinvol acht, inclusief het recht de premies rechtstreeks te innen en de verzekerde daarvan op de hoogte te stellen. De Makelaar kan de verzekerden geen enkele betalingsfaciliteit toekennen zonder toestemming van de Vennootschap.

Inleiding. Inleiding. Artikel 1. Doelstellingen van de algemene voorwaarden.

Inleiding. Inleiding. Artikel 1. Doelstellingen van de algemene voorwaarden. Bijlage aan het koninklijk besluit van 14 april 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 januari 1970 houdende reglementering van de postdienst. BIJLAGE 2 Algemene voorwaarden toepasselijk

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PETERCAM

ALGEMENE VOORWAARDEN PETERCAM ALGEMENE VOORWAARDEN PETERCAM Deze Algemene Voorwaarden die werden geregistreerd te Brussel, 6 de bureau, treden in werking op 1 maart 2013. Ze vernietigen en vervangen vanaf deze datum de vorige versies.

Nadere informatie

algemene bankvoorwaarden

algemene bankvoorwaarden algemene bankvoorwaarden Uitgave geregistreerd te Brussel, 6 de kantoor, op 31 oktober 2013, boek 302, blad 92, vak 16. Deze Algemene Bankvoorwaarden vervangen de Algemene Bankvoorwaarden die op 3 februari

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. - 30 juni 2015 - (geldig vanaf 1 ste augustus 2015)

Algemene Voorwaarden. - 30 juni 2015 - (geldig vanaf 1 ste augustus 2015) Algemene Voorwaarden - 30 juni 2015 - (geldig vanaf 1 ste augustus 2015) 1 Inhoudsopgave 1. Vergunning... 5 2. Toepassingsgebied... 5 3. Identificatie van de cliënt en van diens rechts- en fiscaal statuut...

Nadere informatie

HET REGLEMENT VAN PLICHTENLEER BEROEPINSTITUUT VAN VASTGOEDMAKELAARS (B.I.V.)

HET REGLEMENT VAN PLICHTENLEER BEROEPINSTITUUT VAN VASTGOEDMAKELAARS (B.I.V.) WAARSCHUWING De wettelijke teksten en reglementen die voorkomen op deze site zijn in geconsolideerde versie ten titel van inlichting. In geen enkel geval vormen zij een officiële publicatie (zie www.staatsblad.be)

Nadere informatie

ALGEMEEN CONTRACTUEEL KADER VOOR PRESTATIES

ALGEMEEN CONTRACTUEEL KADER VOOR PRESTATIES Deze Algemene Voorwaarden vormen, samen met de Opdrachtbrief, de volledige overeenkomst tussen de partijen ( de Overeenkomst ). Alle termen gebruikt in de Opdrachtbrief hebben dezelfde betekenis als in

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN OPTIMA BANK N.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN OPTIMA BANK N.V. ALGEMENE VOORWAARDEN OPTIMA BANK N.V. Van kracht vanaf 01/04/2013 Optima Bank NV, Keizer Karelstraat 75, 9000 Gent RPR Gent 0445.210.006 Algemene Voorwaarden Optima Bank - versie 01/04/2013 1 ALGEMENE

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TREETOP ASSET MANAGEMENT BELGIUM

ALGEMENE VOORWAARDEN TREETOP ASSET MANAGEMENT BELGIUM ALGEMENE VOORWAARDEN TREETOP ASSET MANAGEMENT BELGIUM deel I. ALGEMENE BEPALINGEN... 4 1. Algemene informatie over TreeTop Asset Management Belgium... 4 2. Toepassingsgebied... 4 3. Definities... 5 4.

Nadere informatie

I. Algemene bepalingen

I. Algemene bepalingen Algemene Bankvoorwaarden Rechtspersonen 1 I. Algemene bepalingen 1. Toepassingsgebied A. Deze algemene Bankvoorwaarden (hierna de Bankvoorwaarden ) regelen het geheel van contractuele verhoudingen tussen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden "Document Management" Versie 2015

Algemene Voorwaarden Document Management Versie 2015 Algemene Voorwaarden "Document Management" Versie 2015 1. Voorwerp (a) Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de dienst die door exbo wordt aangeboden in het kader van het Contract, die erin

Nadere informatie

Reglement der verrichtingen Februari 2015

Reglement der verrichtingen Februari 2015 Reglement der verrichtingen Februari 2015 EMENT DER VERRICHTINGEN Naamloze vennootschap Nijverheidsstraat 44 1040 Brussel RPR Brussel 0403.212.172 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN 5 Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden geldend tussen Rabobank.be en particulier cliënteel

Algemene Voorwaarden geldend tussen Rabobank.be en particulier cliënteel Algemene Voorwaarden geldend tussen Rabobank.be en particulier cliënteel 1 ALGEMENE VOORWAARDEN... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 Art. 1. Terminologie... 3 Art. 2. De Algemene Voorwaarden... 5 Art. 3. Wijziging van

Nadere informatie

Algemene Bankvoorwaarden Commercial Banking

Algemene Bankvoorwaarden Commercial Banking Algemene Bankvoorwaarden Commercial Banking 1 Commercial Banking Algemene Bankvoorwaarden ABN AMRO Bank nv I. ALGEMENE BEPALINGEN 1. Toepassingsgebied a. Deze algemene voorwaarden (hierna de Bankvoorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE AANKOOPVOORWAARDEN

ALGEMENE AANKOOPVOORWAARDEN Elia Keizerslaan 20 1000 Brussel ALGEMENE AANKOOPVOORWAARDEN Algemene aankoopvoorwaarden van Elia voor werken, leveringen en diensten Globaal werkdocument Inhoudstafel 1 Toepassingsgebied... 3 2 Definities...

Nadere informatie

Algemeen reglement der verrichtingen

Algemeen reglement der verrichtingen Algemeen reglement der verrichtingen ABK cvba Frankrijklei 136 2000 Antwerpen Algreg NR 6-01 november 2012 Algemeen reglement der verrichtingen van ABK cvba Geregistreerd op het 10 e registratiekantoor

Nadere informatie

ALGEMENE BANKVOORWAARDEN

ALGEMENE BANKVOORWAARDEN ALGEMENE BANKVOORWAARDEN 30/06/2014 Inhoud Hoofdstuk 1 Basisbepalingen 4 Artikel 1 Toepassingsgebied 4 Artikel 2 Identiteit, rechtsbekwaamheid, bevoegdheden 4 Artikel 3 Correspondentie/Communicatie 4 Artikel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE HET GEBRUIK VAN ZOOMIT VOOR HET BESCHIKBAAR STELLEN VAN DOCUMENTEN. Versie Broker September 2012

ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE HET GEBRUIK VAN ZOOMIT VOOR HET BESCHIKBAAR STELLEN VAN DOCUMENTEN. Versie Broker September 2012 ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE HET GEBRUIK VAN ZOOMIT VOOR HET BESCHIKBAAR STELLEN VAN DOCUMENTEN ISABEL nv, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Keizerinlaan 13-15 en ingeschreven in het register

Nadere informatie

ALGEMEEN REGLEMENT VAN DE VERRICHTINGEN. April 2015

ALGEMEEN REGLEMENT VAN DE VERRICHTINGEN. April 2015 ALGEMEEN REGLEMENT VAN DE VERRICHTINGEN April 2015 Algemeen reglement van de verrichtingen Drukwerk 1593 April 2015 Pagina 1 Inhoud ALGEMENE BEPALINGEN... 3 I. ALGEMENE PRINCIPES... 3 II. STAAT, RECHTSBEKWAAMHEID

Nadere informatie

Productinformatie bij het openen op afstand van een KBC-Effectenrekening via KBC-Online

Productinformatie bij het openen op afstand van een KBC-Effectenrekening via KBC-Online Productinformatie bij het openen op afstand van een KBC-Effectenrekening via KBC-Online 1 Aanbieder KBC Bank NV, een financiële instelling met zetel te 1080 Brussel, Havenlaan 2, BTW BE 462 920 226, RPR

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN voor de relaties tussen La Française AM Private Bank en zijn cliënten en overzicht van de risico s van de financiële instrumenten

ALGEMENE VOORWAARDEN voor de relaties tussen La Française AM Private Bank en zijn cliënten en overzicht van de risico s van de financiële instrumenten ALGEMENE VOORWAARDEN voor de relaties tussen La Française AM Private Bank en zijn cliënten en overzicht van de risico s van de financiële instrumenten Version 02/11/2011 1. INLEIDENDE BEPALINGEN 1.1. De

Nadere informatie

Reseller Application Form

Reseller Application Form Reseller Application Form Graag ingevuld document en een kopie van de bedrijfsstatuten terugsturen naar Tech Data Per fax : 02 / 583.86.54 Per post : Tech Data bvba t.a.v. Business Development Assesteenweg

Nadere informatie

ALGEMEEN REGLEMENT VAN DE VERRICHTINGEN Versie maart 2013

ALGEMEEN REGLEMENT VAN DE VERRICHTINGEN Versie maart 2013 ALGEMEEN REGLEMENT VAN DE VERRICHTINGEN Versie maart 2013 I. ALGEMENE PRINCIPES Art. 1 Toepassingsgebied ING België nv, Marnixlaan 24, 1000 Brussel, België, hierna "ING" genoemd, is een bank vergund als

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR Q8 LIBERTY CARDS

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR Q8 LIBERTY CARDS ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR Q8 LIBERTY CARDS Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechten, verplichtingen en verantwoordelijkheden van de Partijen met betrekking tot de levering en het gebruik van de Kaarten

Nadere informatie

I. Algemene bepalingen

I. Algemene bepalingen Algemene Bankvoorwaarden Consumenten 1 I. Algemene bepalingen Toepassingsgebied A. Deze algemene voorwaarden (hierna de Bankvoorwaarden ) regelen het geheel van contractuele verhoudingen tussen de Bank

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN ALGEMENE VOORWAARDEN OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE KENMERKEN EN RISICO S VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN Keytrade Keytrade Bank Bank Luxembourg S.A. - S.A. Financiele - www.keytradebank.lu Conditions Instrumenten

Nadere informatie

AMIFOR VERENIGING VOOR DE ONDERLINGE VERZEKERING TEGEN BOSBRAND VAN DE LEDEN VAN DE KONINKLIJKE BELGISCHE BOSBOUWMAATSCHAPPIJ

AMIFOR VERENIGING VOOR DE ONDERLINGE VERZEKERING TEGEN BOSBRAND VAN DE LEDEN VAN DE KONINKLIJKE BELGISCHE BOSBOUWMAATSCHAPPIJ AMIFOR VERENIGING VOOR DE ONDERLINGE VERZEKERING TEGEN BOSBRAND VAN DE LEDEN VAN DE KONINKLIJKE BELGISCHE BOSBOUWMAATSCHAPPIJ (ASSOCIATION D ASSURANCE MUTUELLE DES MEMBRES DE LA SOCIETE ROYALE FORESTIERE

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. MoneYou. 1 Januari 2014 MY-AVW-BE-NL (2014-0)

Algemene Voorwaarden. MoneYou. 1 Januari 2014 MY-AVW-BE-NL (2014-0) Algemene Voorwaarden MoneYou 1 Januari 2014 Een onderneming van ABN AMRO BANK N.V. Inhoudsopgave 1 BELANGRIJKE BEGRIPPEN \ 1 Belangrijke begrippen 3 2 Toepassingsgebied 4 3 Inschakeling van derden 4 4

Nadere informatie

BCC Corporate. Algemene Voorwaarden voor de Kaarthouder van de Visa/MasterCard Corporate Card. Untitled-4 1 27/10/14 10:49 GTC_BCCC CORP CH_V2_NL

BCC Corporate. Algemene Voorwaarden voor de Kaarthouder van de Visa/MasterCard Corporate Card. Untitled-4 1 27/10/14 10:49 GTC_BCCC CORP CH_V2_NL BCC Corporate Algemene Voorwaarden voor de Kaarthouder van de Visa/MasterCard Corporate Card Untitled-4 1 27/10/14 10:49 3 inhoudstafel 1. Aanvaarding/Voorwerp van de Overeenkomst 1. Aanvaarding/Voorwerp

Nadere informatie

Algemene Bankvoorwaarden KBC Bank NV

Algemene Bankvoorwaarden KBC Bank NV Algemene Bankvoorwaarden KBC Bank NV Zetel van de vennootschap: KBC Bank NV - Havenlaan 2-1080 Brussel - België BTW BE 0462.920.226 - RPR Brussel - CBFA 026256 A Een onderneming van de KBC-groep Tel. KBC

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE ING-KREDIETEN ONDERWORPEN AAN DE WETGEVING OP HET CONSUMENTENKREDIET (versie april 2015)

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE ING-KREDIETEN ONDERWORPEN AAN DE WETGEVING OP HET CONSUMENTENKREDIET (versie april 2015) Deze algemene voorwaarden van de ING-kredieten onderworpen aan de wetgeving op het consumentenkrediet (hierna de "Algemene voorwaarden" genoemd) hebben tot doel een beschrijving te geven van de dienstverlening

Nadere informatie