DE MEDISCHE HULPVERLENING EN VERZORGING VOOR MENSEN ZONDER WETTIG VERBLIJF - EEN VOORSTEL -

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DE MEDISCHE HULPVERLENING EN VERZORGING VOOR MENSEN ZONDER WETTIG VERBLIJF - EEN VOORSTEL -"

Transcriptie

1 DE MEDISCHE HULPVERLENING EN VERZORGING VOOR MENSEN ZONDER WETTIG VERBLIJF - EEN VOORSTEL - OPZET Deze nota formuleert enkele voorstellen om tegemoet te komen aan een aantal knelpunten inzake de huidige regeling dringende medische hulp voor mensen zonder wettig verblijf opdat deze doelgroep kan rekenen op een effectieve toegang tot gezondheidszorg. De voorstellen in deze nota hebben eveneens als effect dat mensen met een gelijk verblijfsstatuut die in een verschillende opvangsituatie (opvangcentrum, LOI, no show) verblijven, toegang hebben tot hetzelfde pakket van gezondheidszorg. De voorstellen leiden tot een vereenvoudiging van de regelgeving en een efficiëntere uitvoering van de procedures. Eerst belichten we enkele knelpunten van de huidige procedure (soms onderverdeeld in A, B of C), daarna koppelen we een voorstel aan elk aangehaald knelpunt. 1. KNELPUNTEN VAN DE HUIDIGE PROCEDURE 1.1.A. De bestaande regelgeving is zeer complex en gevarieerd Voor elke verblijfsstatus bestaat er min of meer een andere procedure voor het verkrijgen van medische zorgen. Elke procedure gaat op zijn beurt gepaard met een andere (terug)betalingsregeling 1. Betrokkenen, zorgverstrekkers en andere hulpverleners zien vaak tussen de bomen het bos niet meer. Deze complexiteit belemmert de toegang tot de gezondheidszorg. -> Een vereenvoudiging van de regelgeving is aangewezen 1.1.B. Er is een duidelijke vraag naar een meer regelgevende omschrijving van de inhoud van de medische zorgen. Al sinds het bestaan van de regeling dringende medische hulp voor mensen zonder wettig verblijf is er onduidelijkheid omtrent de interpretatie en invulling van deze notie. Zeer waarschijnlijk zal een andere notie, bv. medisch noodzakelijke hulp of noodzakelijke medische hulp eveneens voor onduidelijkheid zorgen. -> De afbakening van de opvangwet kan een invulling geven aan het recht op medische hulp De financiële en administratieve afhandeling van de medische dossiers vormt op vele vlakken een extra last voor de OCMW s en zorgvertrekkers. De verwerking van de medische facturen vraagt specifieke kennis en materiële ondersteuning. Het bijscholen van personeel en aankopen van specifieke computerprogramma s is duur en hinkt steeds achter op de snelle evoluties. Gezien deze financiële en administratieve afhandeling niet noodzakelijk moet uitgevoerd worden door het OCMW om een goede dienstverlening te waarborgen, is er een duidelijke vraag vanwege de OCMW s om deze afhandeling door een gespecialiseerde instantie te laten uitvoeren. -> De financiële en administratieve afhandeling van het medisch dossier laten uitvoeren door de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering brengt dit luik bij een competente dienst. 1 Ter illustratie: zie het overzicht gezondheidszorg en verblijfsstatuten, de samenvatting en begeleidende tekst van dit document. Beleidsvoorstel neergelegd bij Min Arena op 10 juli

2 1.3.A.. Er is geen duidelijke wettelijke basis die de vereiste van behoeftigheid voor de aanvrager van dringende medische hulp stelt. Noch in art van de OCMW-Wet 2, noch in het KB van 12 december 1996 wordt verwezen naar behoeftigheid als vereiste om medische zorgen te bekomen. Deze voorwaarde kan ook op geen enkele wijze worden afgeleid uit de parlementaire voorbereiding bij de wijziging, van art van de OCMW-Wet in Men kan zich dan ook de vraag stellen of het rondschrijven 3 van 24 november 1997 een voldoende rechtsbasis vormt om behoeftigheid als een voorwaarde toe te voegen aan het recht op dringende medische hulp. We hebben echter geen bezwaren tegen het stellen van deze voorwaarde an sich, maar dit moet binnen een duidelijk wettelijk kader gebeuren. -> De vereiste inzake behoeftigheid voor medische zorgen aan mensen zonder wettig verblijf in de OCMW-Wet verankeren, zou een oplossing kunnen bieden. 1.3.B. Het ontbreekt aan duidelijke richtlijnen inzake het sociaal onderzoek en de inhoud van het sociaal verslag waaruit de behoeftigheid moet blijken. Het ontbreekt aan duidelijkheid over het begrip behoeftigheid in het kader van medische zorgen voor mensen zonder wettig verblijf. Welke informatie dient gevraagd te worden? Volgens welke richtlijnen kan men conclusies trekken? Wie heeft de bewijslast? Welke elementen moeten opgenomen worden in het sociaal verslag? -> Het schrijven van een omzendbrief met duidelijke criteria over het sociaal onderzoek en sociaal verslag biedt meer rechtszekerheid. 1.3.C. De mogelijkheden van de OCMW s, zorgverstrekkers en de betrokkenen om een mogelijke derde zoals een (reis)verzekeraar, een buitenlands stelsel van sociale zekerheid of een garant, aan te spreken en om medische kosten van deze derde betaler terug te vorderen, zijn beperkt. Dat is in het bijzonder zo wanneer die mogelijke derde betaler zich in het buitenland bevindt. Voor EU-burgers en niet-visumplichtige derdelanders die minder dan 1 jaar in België verblijven, moet het OCMW voor de terugvordering bij de POD-MI aantonen dat ze geen geldige ziekteverzekering meer in het buitenland hebben. Voor visumplichtige derdelanders werd meestal een reisverzekering voor repatriëring om medische redenen, dringende medische zorg en/of spoedbehandeling in een ziekenhuis afgesloten. Het bekomen van informatie over het al dan niet bestaan van een geldige ziekte- of reisverzekering (in het herkomstland) en wat er door gedekt wordt, vraagt veel tijd. Het leveren van een negatief bewijs (nl. deze verzekering bestaat niet) is niet evident en soms onmogelijk. Wanneer er een verbintenis tot tenlasteneming (3bis) ondertekend werd voor de patiënt, kan ook de garant een mogelijke derde zijn waarvan het OCMW kosten kan terugvorderen. Ook hier duiken telkens weer een aantal knelpunten in de praktijk op. Volgens de omzendbrief van 9 september 1998 betreffende de verbintenis tot tenlasteneming kan een garant bijvoorbeeld nooit aangesproken worden voor dringende medische hulpverlening. Gaat het dan over dringende medische hulp of over medische zorgen in dringende omstandigheden? Het voorbeeld in de omzendbrief verwijst naar de tweede situatie maar de onduidelijkheid blijft bestaan. Ander knelpunt is dat deze omzendbrief er één is van de minister van Binnenlandse Zaken en niet van de minister van Maatschappelijke Integratie. Kan de 2 Doordat men in art OCMW-Wet schrijft in afwijking van de andere bepalingen van de wet wordt er een uitzondering gemaakt op heel de OCMW-Wet, dus ook art en art.1 Er wordt in art wel verwezen naar behoeftigheid ten overstaan van de (begeleide) minderjarige vreemdelingen die illegaal verblijven en een ruimer recht hebben dan enkel dringende medische hulp. 3 Het rondschrijven van 24 november 1997 aan artsen, tandartsen, verpleegkundigen, vroedvrouwen en aan de verpleeginstellingen. Dit rondschrijven werd niet aan het advies van de afdeling wetgeving van de Raad van state voorgelegd. Beleidsvoorstel neergelegd bij Min Arena op 10 juli

3 Minister van Binnenlandse Zaken wel bij omzendbrief verduidelijken wat een OCMW al dan niet moet doen in het kader van maatschappelijke dienstverlening? Ook die discussie sleept aan. De patiënt, noch de zorgverstrekker of het OCMW mogen de dupe zijn van deze omslachtige en tijdrovende procedures en discussies. Het recht op gezondheidzorg mag hierdoor niet uitgehold worden. -> Het federale beleid mag het opsporen van en het (terug-)vorderen bij deze derde betaler niet doorschuiven naar het OCMW, de zorgverstrekker of de patiënt zonder hiervoor de nodige faciliteiten ter beschikking te stellen en flexibel op te treden indien, ondanks de inspanningen, het gewenste resultaat niet geleverd kan worden. Daarnaast moet er duidelijke regelgeving voorhanden zijn die uitgaat van de bevoegde minister. 2. VOORSTELLEN TOT OPLOSSING 2.1. De afbakening van de opvangwet geeft een invulling aan het recht op medische hulp voor mensen zonder wettig verblijf 4 In het kader van de totstandkoming van de opvangwet, hebben de bevoegde autoriteiten een denkoefening 5 gemaakt in verband met het recht op gezondheidszorg voor asielzoekers. De conclusie was dat, binnen het kader van de opvangwet, het recht op medische begeleiding die medische zorgverlening omvat die noodzakelijk is om een leven te kunnen leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid 6. Het uitgangspunt 7 om te bepalen welke medische hulpverlening en verzorging noodzakelijk zijn om een menswaardig leven te leiden, is de medische hulp en verzorging die opgenomen zijn in de nomenclatuur 8. De opvangwet voorziet een dubbele uitzondering op dit uitgangspunt. - Enerzijds worden bepaalde medische hulp en verzorging, die wel in de nomenclatuur zijn opgenomen, niet toegekend. - Anderzijds worden bepaalde medische hulp en verzorging die niet in de nomenclatuur zijn opgenomen, toch toegekend omdat ze tot het dagelijks leven behoren. Deze uitzonderingen werden opgenomen in een KB 9 dat na overleg in de ministerraad werd vastgelegd. 4 Dit voorstel is geïnspireerd op het voorstel van Dhr. Steven Bouckaert. Deze inleiding is grotendeels gebaseerd op het hoofdstuk lege ferenda van de tekst het recht op dringende medische hulp voor vreemdelingen zonder wettig verblijf: materieelrechterlijke en procedurele aspecten, TVR, nr. 1, jaargang Deze denkoefening werd op 23/4/2004 georganiseerd door Fedasil in een multidisciplinaire werkgroep onder leiding van Dhr. Ri De Ridder. (momenteel Dir. Gen. voor de dienst Geneeskundige Verzorging van het RIZIV) en resulteerde in het KB van 9 april 2007, zie verder. 6 Art. 23 van de opvangwet 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen. 7 Zowel het uitgangspunt als de uitzonderingen hierop Art. 24 van de opvangwet 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen. 8 Nomenclatuur zoals voorzien in art. 35 van de Ziektewet van 14 juli KB. van 9 april 2007 tot bepaling van de medische hulp en de medische zorgen die niet verzekerd worden aan de begunstigde van de opvang omdat zij manifest niet noodzakelijk blijken te zijn en tot bepaling van de medische hulp en de medische zorgen die tot het dagelijks leven behoren en verzekerd worden aan de begunstigde van de opvang. BS 7 mei 2007 Beleidsvoorstel neergelegd bij Min Arena op 10 juli

4 Dat KB voorziet nog een derde uitzondering op de basisregel, nl. dat de Directeur-generaal van Fedasil ten uitzonderlijke titel, in het belang van de patiënt, aan de begunstigde van de opvang medische hulp en medische zorgen kan toekennen die noodzakelijk zijn opdat hij zou kunnen beschikken over een medische begeleiding die beantwoordt aan de menselijke waardigheid, ook indien deze niet vermeld wordt in de nomenclatuur 10 en niet onder de 2 de uitzondering zijn ondergebracht 11. Voor de toekenning van medische zorgen aan mensen zonder wettig verblijf sluit de afbakening van de opvangwet nauw aan bij hetgeen de wetgever bij het tot stand komen van de procedure Dringende Medische Hulp voor ogen had met het verzekeren van een recht op dringende medische hulp. Dit blijkt uit de parlementaire voorbereiding bij de wet van 15 juli Daarom zouden we een gelijkaardig voorstel willen doen inzake gezondheidszorg voor mensen zonder wettig verblijf. Dit vergt maar een kleine aanpassing. Door in art. 57, 2 van de organieke OCMW-wet rechtstreeks te verwijzen naar het K.B. van 9 april bepaalt de invulling van het pakket van gezondheidszorgen binnen het kader van de opvangwet ook de invulling van het pakket gezondheidszorgen waarop mensen zonder wettig verblijf recht hebben. Naar analogie met de 3 de uitzondering op de basisregel stellen we voor om voor mensen zonder wettig verblijf eveneens de mogelijkheid te voorzien om in belangwekkende situaties én ten uitzonderlijke titel een andere beslissing te nemen in het belang van de patiënt. Dit op voorwaarde dat door het OCMW een behoorlijk met redenen omkleed verslag wordt voorgelegd. Daarnaast blijft het OCMW in de mogelijkheid om uit eigen budget uitzonderingen ten gunste van de patiënt toe te staan. Deze uitzonderingsmogelijkheden zijn volkomen verantwoord omdat deze mensen meestal niet over een inkomen beschikken (dat hoger of gelijk is aan het bedrag van het leefloon). Kortom: de afbakening uit de opvangwet conform het art. 23 en 24 van de opvangwet - zou het recht op de (dringende/noodzakelijke) medische hulp voor mensen zonder wettig verblijf nader invullen. Hierdoor verdwijnt de discussie over welke zorgen precies onder deze notie ressorteren en ontstaat ook voor de bevoegde OCMW s en zorgverstrekkers een duidelijk rechtskader dat zekerheid biedt over de terugbetaling van de verstrekte zorgen. Dankzij de duidelijke omschrijving van de notie (dringende/noodzakelijke) medische hulp aan mensen zonder wettig verblijf, is het extra attesteren van dringendheid of noodzakelijkheid niet meer vereist, wat ook beantwoordt aan de vraag van de zorgverstrekkers om extra administratie te vermijden. Doordat asielzoekers en andere categorieën van vreemdelingen die onder de opvangwet vallen enerzijds en mensen zonder wettig verblijf anderzijds recht krijgen op eenzelfde pakket medische zorgverlening, vereenvoudigen we de regelgeving waardoor de effectieve toegankelijkheid ook wordt vergroot. We pleiten er ten slotte voor om telkens wanneer een vreemdeling geen recht heeft op aansluiting bij de verplichte ziekteverzekering en het OCMW deze taak overneemt binnen het kader van maatschappelijke dienstverlening, dit zelfde pakket medische zorgverlening toe te kennen en de kosten daarvan, voorlopig nog, ten laste te laten nemen door de POD MI (met andere woorden, dat ook de terugbetaling door de POD MI aangepast zou worden). Dat biedt een oplossing voor het huidige probleem van ongelijke behandeling waarbij de 10 Nomenclatuur zoals voorzien in art. 35 van de Ziektewet van 14 juli Een opname in bepaalde instellingen is op deze wijze mogelijk; bijvoorbeeld een Medisch Pedagogische Instelling (= MPI) Beleidsvoorstel neergelegd bij Min Arena op 10 juli

5 vreemdelingen die in een LOI opgevangen worden een ander pakket medische begeleiding krijgen als de vreemdelingen die in andere opvangstructuren opgevangen worden. Dit omdat de terugbetaling van de medische begeleiding in de LOI via de POD MI gebeurt en niet via Fedasil. Op termijn zou de administratieve en financiële afhandeling dan aan de Hulpkas kunnen overgedragen worden (zie 2.2.) De administratieve en financiële afhandeling van de medische dossiers gebeurt door de Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering De Hulpkas voor Ziekte en Invaliditeit is competent in de verwerking van medische facturen en beschikt over de nodige materiële uitrusting voor de uitbetaling van deze facturen. In het kader van de ziekteverzekering voor EU-burgers is er reeds een samenwerking tussen de Hulpkas voor Ziekte en Invaliditeit en de OCMW s ontstaan. 12 Wanneer OCMW-cliënten geen stappen ondernemen om zich aan te sluiten bij de verplichte ziekteverzekering via een ziekenfonds naar keuze, kan het OCMW hen aansluiten bij de Hulpkas voor Ziekte en Invaliditeit. Kortom, er bestaat reeds een bijzondere samenwerking tussen het OCMW en de hulpkas. Ook de Federale Adviescommissie voor Maatschappelijk Welzijn heeft de samenwerking met de Hulpkas voor Ziekte en Invaliditeit aanbevolen 13. De administratieve en financiële afhandeling van de medische dossiers kan van toepassing zijn voor het volledig OCMW-clienteel en dient zich niet te beperken tot mensen zonder wettig verblijf. Wanneer de Hulpkas deze diensten ook levert voor asielzoekers betekent dit sowieso een vereenvoudiging van de procedures én zal het voor de OCMW s ook makkelijker zijn om de asielzoekers die in de LOI s verblijven de effectieve zorgen toe te kennen die hen volgens de opvangwet worden toegekend. Er kan eveneens overwogen worden dat de Hulpkas ook deze administratieve en financiële taak opneemt voor de medische kosten die Fedasil aan derden vergoed. Dit zou een verantwoorde, kostenbesparende maatregel zijn en de regeling voor bv. de no shows vergemakkelijken. Belangrijk is dat bij een samenwerking met de Hulpkas voor Ziekte en Invaliditeit de vertrouwelijkheid van de gegevens volledig gegarandeerd is en dat dit expliciet opgenomen wordt in de overeenkomst De vereiste inzake behoeftigheid voor medische zorgen aan mensen zonder wettig verblijf verankeren in de OCMW-Wet + Het schrijven van een omzendbrief met duidelijke criteria over het sociaal onderzoek en het sociaal verslag + Faciliteiten ter beschikking stellen en een flexible houding hanteren ten aanzien van de info over een derde betaler (in het buitenland) Het is niet omdat de behoeftigheid aldus onze interpretatie 14 geen wettelijke basis kent, dat we deze voorwaarde niet gerechtvaardigd vinden. Een verankering van deze voorwaarde in de OCMW-Wet lijkt ons dan ook aangewezen. 12 Zo kan het OCMW in principe beroep doen op de Hulpkas om informatie te bekomen of EUonderdanen al dan niet aangesloten zijn bij een ziekteverzekering in hun herkomstland. 13 Aanbeveling 3.2. van het advies van 12 oktober 2006 inzake de problematiek van de dringende medische hulpverlening aan vreemdelingen die onwettig in het land verblijven. 14 Wij baseren ons hiervoor op de tekst Het recht op dringende medische hulp voor vreemdelingen zonder wettig verblijf: materieelrechterlijke en procedurele aspecten, Dhr. Steven Bouckaert, TVR, nr.1, jaargang 2008 Beleidsvoorstel neergelegd bij Min Arena op 10 juli

6 Het is belangrijk dat de OCMW s weten wat de POD-MI van hen verwacht bij het voeren van een sociaal onderzoek opdat terugbetaling verzekerd wordt. Welke documenten moeten voorgelegd worden? Welke elementen moeten opgenomen worden in het sociaal verslag? Op basis van welke criteria kan men behoeftigheid concluderen?... In het voorstel van omzendbrief in bijlage hebben we enkele elementen vermeld waarover in de praktijk voortdurend vragen rijzen. Deze omzendbrief wil de hulpverleners inspireren bij het beantwoorden van die vragen en hen enkele richtsnoeren en handvatten geven. Het is geen exhaustieve lijst van criteria waaraan voldaan moet zijn. De omzendbrief moet vooral ondersteunend werken en kan er hopelijk toe leiden dat de verschillende praktijken meer naar elkaar toegroeien. Het zou ook nuttig zijn om te bevestigen dat de beoordeling van de behoeftigheid uiteindelijk toekomt aan de maatschappelijk werker op het terrein en dat de controle van de POD MI marginaal is in de zin dat de POD MI nagaat of het sociaal onderzoek grondig gebeurde en er een aantal elementen nagegaan werden en of er geen manifest ongegronde beslissing werd genomen in relatie tot de in het sociaal verslag beschreven feitelijke vaststellingen. Er kan niet ontkend worden dat het niet makkelijk is om een mogelijke derde betaler op te sporen en hiervan medische kosten te recupereren. Zeker niet als deze in het buitenland vertoeft. De federale overheid bepaalt weliswaar steeds vaker in toepassing van Europees recht - de toegangs- en verblijfsvoorwaarden in België. Zo heeft de federale overheid beslist om het voorleggen van een (reis)verzekering op te leggen bij bepaalde visumaanvragen. De verantwoordelijkheid van de federale overheid stopt echter niet bij het opleggen van dergelijke voorwaarden. Zij moet ook alles in het werk stellen opdat het naleven van die voorwaarden duidelijk en transparant kan gebeuren zodat andere overheden of burgers die van het naleven van die voorwaarden afhangen, ook duidelijk weten waar ze aan toe zijn. De federale overheid mag de verantwoordelijkheid om een mogelijke derde betaler op te sporen en er effectief kosten van te recuperen niet al te makkelijk doorschuiven naar de OCMW s, zorgverstrekkers of patiënten. Elkeen moet hiertoe zijn bijdrage leveren; - Patiënten door alle info te verstrekken waarover ze beschikken. - OCMW s en zorgverstrekkers door bij de betrokkene te informeren naar het bestaan van een reis- of ziekteverzekering elders en zoja deze te contacteren. - De federale overheid heeft als taak om diegene die belast is met deze opdracht te ondersteunen en alle faciliteiten ter beschikking te stellen waarover zij beschikken. (Reis)verzekeringen kunnen bijvoorbeeld bij het indienen van de visumaanvraag ingescand worden en op één of andere manier centraal ter beschikking gesteld worden zodat OCMW s (en zorgverstrekkers) daar met zekerheid kunnen nagaan of er nu effectief een (reis)verzekering voorhanden is, wat de dekking precies inhoudt en hoe de patiënt zich tot de verzekeraar kan wenden 15. Indien er van de voorwaarde tot het voorleggen van een (reis)verzekering wordt afgeweken, kan dat ook vermeld worden en door het OCMW vastgesteld worden. Wanneer er bij EU-burgers binnen een bepaalde redelijke termijn, bijvoorbeeld 7 werkdagen na de aanvraag door het OCMW, geen antwoord is van de Hulpkas voor Ziekte en Invaliditeit, mag het OCMW ervan uitgaan dat er geen geldige ziekteverzekering in hun herkomstland aanwezig is. Blijkt er nadien toch nog een recht te zijn, dan zou dat op het niveau van de federale overheid geregeld moeten worden tussen POD MI en RIZIV en tussen het RIZIV en het buitenlands stelsel van sociale zekerheid. De terugbetaling door de POD MI aan het OCMW zou wel verworven moeten blijven. Zoniet blijft de onzekerheid bestaan voor de betrokkenen, de zorgverleners en de OCMW s. Een flexibele houding vanwege de POD-MI ten aanzien van informatie of recuperatie van medische kosten die door een buitenlandse regeling betaald moeten worden, blijft evenwel steeds vereist. De federale overheid heeft verder eveneens als taak te 15 De Kruispuntbank inzake Sociale Zekerheid zou zo n centraal punt kunnen zijn. Beleidsvoorstel neergelegd bij Min Arena op 10 juli

7 zorgen dat de OCMW s makkelijk tot subrogatie kunnen overgaan voor de betaling van de medische kosten aan de respectievelijke zorgverstrekkers, bijvoorbeeld door op te leggen dat de (reis)verzekeringsovereenkomsten die bij visumaanvragen vereist zijn, de terugvordering door het OCMW in de plaats van de cliënt toelaten De federale overheid kan de steeds terugkerende discussies over de garant voorkomen door een duidelijke regelgeving in verband met de verbintenis tot tenlasteneming te maken. Een mogelijke oplossing is het opstellen van één nieuwe gezamenlijke omzendbrief die uitgaat van de ministers van Migratie- en asielbeleid en Maatschappelijke Integratie. Of indien dat niet kan, twee op elkaar afgestemde omzendbrieven waarbij elke minister de aspecten regelt die tot zijn bevoegdheden behoren. - Op de website van de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering staat een lijst met de contactgegevens van de bevoegde personen die de OCMW s informatie kunnen verstrekken inzake de verzekerbaarheid buiten België evenals een korte beschrijving van de procedure en meer uitleg over de rol van de Hulpkas in deze informatieve ondersteuning. De POD Maatschappelijke Integratie zou op haar website en in haar informatiedocument Medische bewijsstukken in het kader van de wet van 02/04/1965 en het MB van 31/01/1995 kunnen verwijzen naar deze informatie. De POD MI zou bij haar inspectie wel rekening moeten houden met de behandelingstermijn van de Hulpkas zoals hierboven beschreven werd. In feite komt het erop neer dat de OCMW s nood hebben aan ondersteuning bij het uitvoeren van hun opdracht in het kader van dringende medische hulp. We denken dan vooraal aan het nagaan van de verzekerbaarheid in een andere EU-lidstaat, nagaan of een privéverzekering aangesproken kan worden, nagaan of er een garant is en of die aangesproken kan worden. Die ondersteuning zou geboden kunnen worden door één federaal ondersteuningspunt. De toegang tot de gezondheidszorg of de niet-terugbetaling van de medische kosten mogen niet in het gedrang komen indien de inspanning geleverd wordt, maar het resultaat uitblijft. 16 Diverse knelpunten inzake de (reis)verzekeringen en tenlastenemingen dienen besproken te worden tijdens een interministerieel overleg. Wij hebben deze knelpunten en suggesties niet verder uitgewerkt in deze nota, maar zijn bereid om hier rond samen te werken. Beleidsvoorstel neergelegd bij Min Arena op 10 juli

8 3. BIJLAGE: VOORSTEL VAN ELEMENTEN OM OP TE NEMEN IN EEN OMZENDBRIEF MET DUIDELIJKE CRITERIA OMTRENT HET SOCIAAL ONDERZOEK EN SOCIAAL VERSLAG I. Onwettig verblijf 1) in België Voor uitgeprocedeerden of uitgewezen vreemdelingen (die een bevel om het grondgebied te verlaten hebben gekregen) kan het onwettig verblijf via het wachtregister of via een vervallen verblijfsdocument of bevel om het land te verlaten,... worden vastgesteld. Voor clandestienen (incl. EU-burgers zonder wettig verblijf) is het onwettig verblijf moeilijker vast te stellen. Voor deze personen moet worden nagegaan of ze op geen enkele basis wettig in België verblijven, bijvoorbeeld voor personen die als toerist het land zijn binnengekomen, moet worden aangetoond dat ze hier al langer dan drie maanden zijn en dus geen toerist meer zijn (voor toeristen geldt deze regeling niet). - Indien zij hun onwettig verblijf niet kunnen aantonen aan de hand van een (vervallen) paspoort, mogen ze semi-officiële documenten voorleggen (bijvoorbeeld huurcontract, bewijzen van schoolgaande kinderen in België, bewijzen van het volgen van Nederlandse les, maandelijkse medische consultaties, afspraken op een sociale dienst, verklaringen van getuigen, enzovoort). - Indien zij ook geen semi-officiële documenten kunnen voorleggen en er geen documenten of objectieve aanwijzingen zijn die hun onwettig verblijf in twijfel trekken, mag hen het voordeel van de twijfel worden gegeven. In dat geval kan hen worden gevraagd een verklaring op eer te ondertekenen over hun aankomstdatum in België. Indien de hulpvrager geen officieel identiteitsdocument kan voorleggen, mogen semi-officiële documenten aanvaard worden. Indien hij deze evenmin bezit, kan een verklaring op eer uitkomst bieden. 2) in de gemeente van het OCMW Het OCMW vraagt het adres van de gewoonlijke verblijfplaats van de hulpvrager. Indien deze een adres heeft (waar hij gewoonlijk verblijft), dient hij dit aan het OCMW te melden. Indien hij verklaart geen adres te hebben of dakloos te zijn, kan het adres van het OCMW worden opgegeven. II. Behoeftigheid Het OCMW moet een sociaal onderzoek doen naar de behoeftigheid van de hulpvrager en een sociaal verslag opstellen. Dit verslag moet uitsluitsel geven of de persoon over onvoldoende middelen van bestaan beschikt om zelf de medische kosten te betalen. Gegevens die al door de sociale dienst van een ziekenhuis verzameld werden, mogen door het OCMW worden opgenomen in het eigen sociaal onderzoek. Het sociaal verslag moet minimaal een aantal gegevens vermelden: - de werkelijke verblijfs- en woonsituatie - de feitelijke gezinssamenstelling - de financiële situatie (inkomsten en uitgaven) Beleidsvoorstel neergelegd bij Min Arena op 10 juli

9 A. Algemene principes voor het behoeftigheidsonderzoek: Het is bijzonder moeilijk om na te gaan of de hulpvrager inkomsten heeft uit werk, bestaansmiddelen in het herkomstland, recht op tussenkomst van een (reis)verzekering of een stelsel van sociale zekerheid inzake gezondheidszorgen in het herkomstland, enzovoort. Inspanningsverbintenis, geen resultaatsverbintenis We pleiten voor een inspanningsverbintenis en geen resultaatsverbintenis. Uit het sociaal verslag moet blijken dat het OCMW redelijke inspanningen heeft gedaan om de behoeftigheid van de hulpvrager na te gaan, maar er kan niet worden verwacht dat het OCMW onredelijke inspanningen (die buitensporig veel tijd en middelen vergen) moet doen om bepaalde documenten te bekomen (bijvoorbeeld in landen van herkomst). Bewijslast niet doorschuiven naar hulpvrager, wel actieve informatieplicht De bewijslast mag door het OCMW niet worden doorgeschoven naar de hulpvrager of zorgverstrekker. Indien documenten ter staving van de behoeftigheid niet kunnen voorgelegd worden, kan niet automatisch worden gesteld dat de hulpvrager weigert mee te werken. Wel heeft de hulpvrager een actieve informatieplicht, wat betekent dat hij het OCMW van alle relevante gegevens over zijn situatie (en van een wijziging daarvan) op de hoogte dient te brengen. We pleiten ervoor dat een verklaring op eer van de hulpvrager over zijn behoeftigheid in laatste instantie wordt aanvaard door de POD MI. De hulpvrager kan door het OCMW worden gevraagd om een attest van behoeftigheid te ondertekenen; wat tevens voor de hulpvrager een responsabiliserend kan hebben. Menselijke waardigheid als maatstaf voor behoeftigheid Behoeftigheid is niet absoluut, is geen mathematische aangelegenheid: het erkennen van de behoeftigheid berust steeds enerzijds op door de maatschappelijk werker verzamelde feitelijke vaststellingen en anderzijds op een deels subjectieve inschatting door de maatschappelijk werker van het OCMW. Het doorslaggevende criterium is de mogelijkheid om menswaardig te kunnen leven. Beoordeling behoeftigheid behoort tot bevoegdheid OCMW Het OCMW voert een sociaal onderzoek om na te gaan of de hulpvrager behoeftig is. De POD Maatschappelijke Integratie gaat na of het OCMW een behoorlijk sociaal onderzoek gevoerd heeft. De uiteindelijke beoordeling van de situatie van de hulpvrager en de beslissing over de behoeftigheid op basis van de gegevens verzameld in het sociaal onderzoek gebeurt evenwel door het OCMW. De POD Maatschappelijke Integratie kan die beoordeling en beslissing van het OCMW niet in twijfel trekken. De POD Maatschappelijke Integratie heeft dus slechts een marginaal toetsingsrecht voor wat het bepalen van de behoeftigheid betreft. Beroepsgeheim maatschappelijk werkers De maatschappelijk werker is gebonden door zijn beroepsgeheim. Onder geen beding mag informatie worden doorgegeven aan de Dienst Vreemdelingenzaken. B. Gevraagde gegevens en documenten in het kader van het behoeftigheidsonderzoek: 1) gegevens en documenten over de inkomsten (en bezittingen) Welke gegevens dienen te worden gevraagd? gegevens over de eigen inkomsten (bijvoorbeeld uit arbeid) en bezittingen en over de inkomsten en bezittingen van een derde die een wettelijke, natuurlijke of conventionele onderhoudsplicht heeft ten aanzien van de hulpvrager, bijvoorbeeld de partner met wie de hulpvrager samenwoont of een nauwe verwant met wie de hulpvrager samenwoont. Beleidsvoorstel neergelegd bij Min Arena op 10 juli

10 - Partner: persoon met wie de betrokkene een affectieve relatie heeft (met het oog op natuurlijke onderhoudsplicht, zie verder). - Nauwe verwant: wie als nauwe verwant beschouwd wordt, moet duidelijk worden omschreven, zodat het duidelijk (en haalbaar) is voor het OCMW voor wie bepaalde gegevens moeten worden nagegaan. Welke documenten kunnen worden gevraagd? - loonstaten - bewijzen van een uitkering - rekeninguittreksels - documenten van eigendommen -... Zowel aan de hulpvrager zelf als aan de partner/verwant kan worden gevraagd om documenten voor te leggen. Indien geen documenten kunnen voorgelegd worden en er geen indicaties zijn dat de hulpvrager niet behoeftig is, volstaat een mondelinge verklaring. Het inkomen van andere personen met wie de hulpvrager samenwoont, doet niet ter zake. Bijgevolg worden daarvan geen documenten gevraagd. Hoe kan men op basis van deze gegevens en documenten de behoeftigheid bepalen? - Eigen inkomsten: Indien er geen of weinig inkomsten uit zwartwerk zijn, zal er meestal sprake zijn van behoeftigheid. Indien er bepaalbare regelmatige inkomsten uit zwartwerk zijn, kan worden verwacht dat de hulpvrager in verhouding tot de inkomsten beperkte medische kosten zelf betaalt. Indien de medische kosten in verhouding tot de inkomsten te hoog oplopen, kan er vanuit worden gegaan dat er sprake is van behoeftigheid (tenzij andere gegevens het tegendeel bewijzen). - Inkomsten van de partner/verwant: Indien het inkomen van de partner/verwant niet voldoende hoog is, kan de behoeftigheid worden aangetoond. Wanneer iemand die illegaal in het land verblijft samenwoont met iemand met wie hij of zij een affectieve relatie heeft, kan er een natuurlijke onderhoudsplicht verondersteld worden. In verhouding tot het inkomen van de partner beperkte medische kosten (bijvoorbeeld een éénmalige consultatie bij de huisarts), kunnen door de partner betaald worden. Voor hoge(re) medische kosten kan dat niet. De menselijke waardigheid van de partner zou dan immers in het gedrang (kunnen) komen. Ook de verwant mag door het betalen van de medische kosten niet zelf in een situatie komen die zijn menselijke waardigheid in het gedrang brengt. Indien de partner/verwant weigert mee te werken, wordt dit genoteerd in het sociaal verslag. Indien er verder geen objectieve aanwijzingen zijn die de behoeftigheid van de hulpvrager in twijfel trekken, mag hem het voordeel van de twijfel worden gegeven. 2) gegevens en documenten over de uitgaven (en het bestedingspatroon) Welke gegevens dienen te worden gevraagd? gegevens over de eigen uitgaven en over de uitgaven van een derde die een wettelijke, natuurlijke of conventionele onderhoudsplicht heeft ten aanzien van de hulpvrager, bijvoorbeeld de partner met wie de hulpvrager samenwoont of een nauwe verwant met wie de hulpvrager samenwoont. - Partner: persoon met wie de betrokkene een affectieve relatie heeft (met het oog op natuurlijke onderhoudsplicht). - Nauwe verwant: wie als nauwe verwant beschouwd wordt, moet duidelijk worden omschreven, zodat het duidelijk (en haalbaar) is voor het OCMW voor wie bepaalde gegevens moeten worden nagegaan. Welke documenten kunnen worden gevraagd? Beleidsvoorstel neergelegd bij Min Arena op 10 juli

11 - huurcontract - rekeninguittreksels - bewijzen van huurachterstal - bewijzen van onbetaalde nutsvoorzieningen - bewijzen van schulden -... Zowel aan de hulpvrager zelf als aan de partner/verwant kan worden gevraagd om documenten voor te leggen. Indien geen documenten kunnen voorgelegd worden en er geen indicaties zijn dat de hulpvrager niet behoeftig is, volstaat een mondelinge verklaring. De uitgaven van andere personen met wie de hulpvrager samenwoont, doet niet ter zake. Bijgevolg worden daarvan geen documenten gevraagd. Hoe kan men op basis van deze gegevens en documenten de behoeftigheid bepalen? Bij de betaling van huur dient er rekening gehouden te worden met de algemene omstandigheden (gezinslast, de beschikbare goedkope huurwoningen op de markt, hulp van anderen in de huuronkosten,...) Het feit dat iemand huur betaalt, kan niet gezien worden als teken van niet-behoeftigheid. In het geval van huurachterstal, onbetaalde nutsvoorzieningen en schulden zal er meestal sprake zijn van behoeftigheid. De partner/verwant mag door het betalen van de medische kosten niet zelf in een situatie komen die zijn menselijke waardigheid in het gedrang brengt. Indien de partner/verwant weigert mee te werken, wordt dit genoteerd in het sociaal verslag. Indien er verder geen objectieve aanwijzingen zijn die de behoeftigheid van de hulpvrager in twijfel trekken, mag hem het voordeel van de twijfel worden gegeven. 3) gegevens en documenten van verzekeringen en van derden Welke gegevens dienen te worden gevraagd? - gegevens over verzekeringen - gegevens over een borgsteller (voor visumplichtigen): er wordt gevraagd of de hulpvrager een borgsteller heeft. Het OCMW dient na te gaan wie de borgsteller is en of deze nog een verantwoordelijkheid heeft ten aanzien van de hulpvrager. Het OCMW mag het ziekenhuis vragen om deze gegevens te onderzoeken, maar mag niet weigeren de kosten ten laste te nemen, indien het ziekenhuis dit onderzoek niet heeft uitgevoerd. Welke documenten kunnen worden gevraagd? a) document van de ziekteverzekering (voor EU-burgers) Voor EU-burgers die minder dan 1 jaar in België verblijven moet één van de volgende stukken opgenomen worden in het dossier: o Bewijs dat een aanvraag werd ingediend bij de Hulpkas voor Ziekte en Invaliditeit tot o het nagaan van een geldige ziekteverzekering in het herkomstland Bewijs dat een buitenlandse ziekteverzekering slechts gedeeltelijk tussenkomt in de medische zorgen Indien er 7 werkdagen na aanvraag via de Hulpkas voor Ziekte en Invaliditeit geen geldige ziekteverzekering wordt aangeduid, wordt een (geldige) ziekteverzekering in het herkomstland als afwezig beschouwd. Voor EU-burgers die meer dan 1 jaar in België verblijven, gaat men er van uit dat er geen geldige ziekteverzekering in het herkomstland aanwezig is. Een bewijs van verblijf van minimum 1 jaar volstaat, wat met alle mogelijke middelen van recht kan aangetoond worden. b) document van de reisverzekering (voor visumplichtigen) Beleidsvoorstel neergelegd bij Min Arena op 10 juli

12 Er wordt gevraagd of de hulpvrager vóór zijn vertrek een reisverzekering heeft afgesloten en wat daarvan de geldigheidsduur is. Indien de geldigheid nog niet is verstreken maar de reisverzekering weigert om tussen te komen of slechts voor een beperkt bedrag zal tussenkomen, wordt daarvan een schriftelijke bevestiging gevraagd. Indien dit bewijs niet (meteen) voorhanden is, volstaan pogingen tot contactname door het OCMW met deze reisverzekering. Het OCMW mag ook verwijzen naar pogingen die door de hulpvrager (of iemand in zijn land van herkomst) werden ondernomen, maar mag de bewijslast niet doorschuiven naar de hulpvrager. Van de hulpvrager wordt verwacht dat hij de informatie meedeelt waarover hij beschikt. Wanneer het OCMW geen informatie verkreeg via de betrokkene, volstaat het dat dit in het dossier wordt vermeld. Deze regeling geldt tot er op een toegankelijke wijze via (de Dienst Vreemdelingenzaken of) de Kruispuntbank inzake Sociale Zekerheid informatie ter beschikking wordt gesteld. c) documenten van de borgsteller (voor visumplichtigen) Indien de borgsteller insolvabel is en dus onvoldoende middelen heeft om de (hoge) medische kosten te betalen, kan dit worden aangetoond door middel van loonstaten, rekeninguittreksels, enzovoort. Indien de borgsteller weigert mee te werken, volstaat een kopie van aangetekend schrijven. Wanneer het onduidelijk is of er een borgstelling getekend werd of wanneer de borgsteller onvindbaar is, volstaan pogingen tot contactname door het OCMW met ***. Het OCMW mag ook verwijzen naar pogingen die door de hulpvrager werden ondernomen, maar mag de bewijslast niet doorschuiven naar de hulpvrager. Hoe kan men op basis van deze gegevens en documenten de behoeftigheid bepalen? Indien geen enkele verzekering of borgsteller tussenkomt, kan dit wijzen op behoeftigheid. De borgsteller mag door het betalen van de medische kosten niet zelf in een situatie komen die zijn menselijke waardigheid in het gedrang brengt. C. Huisbezoek: Het OCMW kan een huis- of ziekenhuisbezoek afleggen. Hier gelden dezelfde regels als bij huisbezoeken aan Belgen in het kader van de toekennning van leefloon, enzovoort. Als de hulpvrager niet thuis wordt aangetroffen, kan niet automatisch worden gesteld dat de hulpvrager weigert mee te werken of dat de hulpvrager niet op dat adres woont. Het is aangewezen om de komst van een maatschappelijk werker aan te kondigen, zodat deze de hulpvrager thuis aantreft. Bij dit huisbezoek kunnen duidelijke tekenen van behoeftigheid (bijvoorbeeld slechte staat woning, geen of slechte meubelen, kleine ruimte/kamer voor veel bewoners,...) worden vastgesteld. De aanwezigheid van enige luxe (bijvoorbeeld TV, microgolfoven, wasmachine, internet,...) maakt het moeilijker om de behoeftigheid vast te stellen. Er dient een onderscheid te worden gemaakt tussen enerzijds goederen die recentelijk zelf werden aangekocht en anderzijds goederen die bijvoorbeeld geleend of gekregen zijn, van iemand anders zijn, tweedehands zijn,... of die aangeschaft werden toen de betrokkene hier wettig verbleef en over een inkomen beschikte. De hulpvrager kan gevraagd worden om een schriftelijke verklaring te ondertekenen met betrekking tot de herkomst van de goederen. Indien de hulpvrager recentelijk een aantal luxegoederen zelf heeft aangeschaft, kan van hem worden verwacht dat hij kleine medische kosten zelf betaalt. Dit neemt niet weg dat hij in het geval van hoge medische kosten wel degelijk behoeftig kan zijn. Brussel 8 juli 2008 Beleidsvoorstel neergelegd bij Min Arena op 10 juli

13 Ondertekend door: De werkgroep gezondheidzorg voor mensen zonder wettig: die deze tekst schreven en die samengesteld is uit: - Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG), - Vlaams Minderhedencentrum (VMC), - Oriëntatiepunt Gezondheidszorg, - Ondersteuningspunt Medische Zorg, - Dokters van de Wereld (DVW) - Medimmigrant. Andere ondertekenaars: - Union des Villes et Communes de Wallonie (UVCW) - Vluchtelingenwerk Vlaanderen (VwV) - Sensoa Beleidsvoorstel neergelegd bij Min Arena op 10 juli

DE MEDISCHE HULPVERLENING EN VERZORGING VOOR MENSEN ZONDER WETTIG VERBLIJF - EEN VOORSTEL -

DE MEDISCHE HULPVERLENING EN VERZORGING VOOR MENSEN ZONDER WETTIG VERBLIJF - EEN VOORSTEL - DE MEDISCHE HULPVERLENING EN VERZORGING VOOR MENSEN ZONDER WETTIG VERBLIJF - EEN VOORSTEL - OPZET Deze nota formuleert enkele voorstellen om tegemoet te komen aan een aantal knelpunten inzake de huidige

Nadere informatie

WEGWIJS IN. medische hulp. Versie januari 2017 Medische hulp

WEGWIJS IN. medische hulp. Versie januari 2017 Medische hulp WEGWIJS IN medische hulp Versie januari 2017 Medische hulp WEGWIJS IN DE (DRINGENDE) MEDISCHE HULP in zes stappen... Wat is medische hulp? Is de medische hulp afhankelijk van mijn verblijfsituatie? Hoe

Nadere informatie

RECHT OP ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING (= ZIV) VOOR GENEESKUNDIGE VERZORGING

RECHT OP ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING (= ZIV) VOOR GENEESKUNDIGE VERZORGING Verblijfsstatuten & Gezondheidszorg voor asielzoekers, subsidiair beschermden en erkende vluchtelingen Een overzicht over de diverse procedures om medische zorgen te bekomen rekening houdende met de verblijfsstatus

Nadere informatie

OCMW-dienstverlening aan EU-burgers. woensdag 29 oktober 2008

OCMW-dienstverlening aan EU-burgers. woensdag 29 oktober 2008 OCMW-dienstverlening aan EU-burgers woensdag 29 oktober 2008 OCMW-dienstverlening EU-burgers Uitgangspunt: OCMW = laatste vangnet dus: - behoeftigheid nagaan - geen derde-betaler Specifieke nationaliteitsvoorwaarden:

Nadere informatie

Aan de dames en heren Voorzitters van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. Mevrouw de Voorzitter, Mijnheer de Voorzitter,

Aan de dames en heren Voorzitters van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. Mevrouw de Voorzitter, Mijnheer de Voorzitter, Heeft u vragen? Nood aan bijkomende info? Mail naar onze frontdesk via vraag@mi-is.be Of bel naar 02 508 85 85 Aan de dames en heren Voorzitters van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn 25 maart

Nadere informatie

Verblijfsstatuten & Gezondheidszorg voor niet-eu-burgers

Verblijfsstatuten & Gezondheidszorg voor niet-eu-burgers Verblijfsstatuten & Gezondheidszorg voor niet-eu-burgers Een overzicht over de diverse procedures om medische zorgen te bekomen rekening houdende met de verblijfsstatus INSTRUCTIES BIJ HET LEZEN VAN DIT

Nadere informatie

Dringende Medische Hulpverlening

Dringende Medische Hulpverlening Versie nr: 1 Laatste wijziging: 30-06-2007 1. Waartoe dient deze fiche? 2. Wat is dringende medische hulp? 3. Wie heeft recht op dringende medische hulp? 4. Aan welke voorwaarden moet ik voldoen om aanspraak

Nadere informatie

HEBBEN MENSEN ZONDER PAPIEREN (RECHT OP) TOEGANG TOT PSYCHIATRISCHE ZIEKENHUIZEN?

HEBBEN MENSEN ZONDER PAPIEREN (RECHT OP) TOEGANG TOT PSYCHIATRISCHE ZIEKENHUIZEN? HEBBEN MENSEN ZONDER PAPIEREN (RECHT OP) TOEGANG TOT PSYCHIATRISCHE ZIEKENHUIZEN? 1. Inleiding Veel mensen die illegaal in België verblijven hebben in de loop van hun leven een aantal traumatische ervaringen

Nadere informatie

Mevrouw de Voorzitster, Mijnheer de Voorzitter,

Mevrouw de Voorzitster, Mijnheer de Voorzitter, i uwbrief van uw kenmerk Bestuur van de Maatschappelijke Integratie Bestuursdirectie van het Maatschappelijk Welzijn DIENST FINANCIEN EN ONDERSTANDSKOSTEN TERUGBETALINGEN ) Vragen naar: Kurt Gesquiere

Nadere informatie

DE INHOUD, VOORWAARDEN EN DE PROCEDURE OM DE MEDISCHE KOSTEN VIA DE ZIEKTEVERZEKERING TE LATEN BETALEN

DE INHOUD, VOORWAARDEN EN DE PROCEDURE OM DE MEDISCHE KOSTEN VIA DE ZIEKTEVERZEKERING TE LATEN BETALEN DE INHOUD, VOORWAARDEN EN DE PROCEDURE OM DE MEDISCHE KOSTEN VIA DE ZIEKTEVERZEKERING TE LATEN BETALEN 1. Welke medische kosten worden door het ziekenfonds betaald? De ziekenfondsen vergoeden geneeskundige

Nadere informatie

NOTA VRIJWILLIGE OPHEFFING CODE 207 OS Instructie Fedasil vrijwillige opheffing van de code 207 opvangstructuur

NOTA VRIJWILLIGE OPHEFFING CODE 207 OS Instructie Fedasil vrijwillige opheffing van de code 207 opvangstructuur NOTA VRIJWILLIGE OPHEFFING CODE 207 OS Instructie Fedasil vrijwillige opheffing van de code 207 opvangstructuur Op 16 oktober 2009 heeft Fedasil een instructie verstuurd die toelaat dat asielzoekers onder

Nadere informatie

Bevoegdheid bij het verlaten van de opvangstructuur

Bevoegdheid bij het verlaten van de opvangstructuur Bevoegdheid bij het verlaten van de opvangstructuur 1) De bijzondere bevoegdheidsregel voor het toekennen van een huurwaarborg bij het verlaten van een opvangstructuur Voor we de verschillende situaties

Nadere informatie

Verblijfsstatuten en gezondheidszorg voor vreemdelingen deelschema [ versie 11/2009 actualiseringen verschijnen op onze websites ]

Verblijfsstatuten en gezondheidszorg voor vreemdelingen deelschema [ versie 11/2009 actualiseringen verschijnen op onze websites ] Verblijfsstatuten en gezondheidszorg voor vreemdelingen deelschema [ versie 11/2009 actualiseringen verschijnen op onze websites ] AvI Attest van Immatriculatie 13. Langdurig ingezeten derdelanders 13.1.

Nadere informatie

De HZIV voert dit type opzoekingen ook uit voor zorgverstrekkers, voornamelijk voor grote ziekenhuiscentra.

De HZIV voert dit type opzoekingen ook uit voor zorgverstrekkers, voornamelijk voor grote ziekenhuiscentra. Aanvraag verzekerbaarheid in het buitenland Procedure voor de OCMW s HZIV Dienst Internationale Relaties (iri.enquete@hziv.be) www.hziv.be Inleiding De Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR DE VOLKSGEZONDHEID, HET LEEFMILIEU EN DE MAATSCHAPPELIJKE HERNIEUWING van WOENSDAG 27 JANUARI 2016 Namiddag

COMMISSIE VOOR DE VOLKSGEZONDHEID, HET LEEFMILIEU EN DE MAATSCHAPPELIJKE HERNIEUWING van WOENSDAG 27 JANUARI 2016 Namiddag COMMISSIE VOOR DE VOLKSGEZONDHEID, HET LEEFMILIEU EN DE MAATSCHAPPELIJKE HERNIEUWING van WOENSDAG 27 JANUARI 2016 Namiddag Samengevoegde vragen van: - mevrouw Nahima Lanjri aan de minister van Middenstand,

Nadere informatie

sociaal centrum Plein Expertise centrum ondersteuning precair verblijf

sociaal centrum Plein Expertise centrum ondersteuning precair verblijf sociaal centrum Plein Expertise centrum ondersteuning precair verblijf Versie 04/2016 Algemeen Specifieke doelgroep Sc Plein Asielzoekers Ontvankelijk verklaarde 9 ter Slachtoffers mensenhandel Illegalen

Nadere informatie

Financiële steun equivalent aan het leefloon

Financiële steun equivalent aan het leefloon Versie nr.: 1 Laatste wijziging: 22-09-2008 1) Waartoe dient deze fiche? 2) Wat is financiële steun equivalent aan het leefloon? 3) Wie heeft recht op het equivalent leefloon? 4) Aan welke 2 verplichte

Nadere informatie

Materiële hulp voor kinderen die illegaal verblijven

Materiële hulp voor kinderen die illegaal verblijven Versie nr: 1 Laatste wijziging: 12-06-2007 1) Waartoe dient deze fiche? 2) Waartoe dient deze fiche? 3) Wat verstaan we onder materiële hulp aan kinderen die illegaal in België verblijven? 4) Wat omvat

Nadere informatie

Brussel, 17 december 2014

Brussel, 17 december 2014 Heeft u vragen? Nood aan bijkomende info? Mail naar onze frontdesk via vraag@mi-is.be Of bel naar 02 508 85 85 De Minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO s, Landbouw en Maatschappelijke Integratie

Nadere informatie

WEGWIJS VOOR. zelfstandigen in moeilijkheden. WEGWIJS IN Een uitgave van POD Maatschappelijke Integratie. Versie mei 2014 Zelfstandigen

WEGWIJS VOOR. zelfstandigen in moeilijkheden. WEGWIJS IN Een uitgave van POD Maatschappelijke Integratie. Versie mei 2014 Zelfstandigen Versie mei 2014 Zelfstandigen WEGWIJS IN Een uitgave van POD Maatschappelijke Integratie De POD MI is een overheidsdienst die ernaar streeft een menswaardig bestaan te waarborgen aan alle personen. http://www.mi-is.be

Nadere informatie

Versie januari 2017 Zelfstandigen WEGWIJS VOOR. zelfstandigen in moeilijkheden

Versie januari 2017 Zelfstandigen WEGWIJS VOOR. zelfstandigen in moeilijkheden Versie januari 2017 Zelfstandigen WEGWIJS VOOR zelfstandigen in moeilijkheden Wegwijs voor zelfstandigen Woord vooraf Mensen met een zelfstandig beroep vinden moeilijk de weg naar het OCMW. Soms uit fierheid,

Nadere informatie

(Nieuwe) asielzoekers zonder toewijzing opvangstructuur

(Nieuwe) asielzoekers zonder toewijzing opvangstructuur (Nieuwe) asielzoekers zonder toewijzing opvangstructuur De overbezetting van het opvangnetwerk brengt met zich mee dat het aantal niet aan een opvangstructuur toegewezen asielzoekers stijgt. Concreet betekent

Nadere informatie

Financiering asielzoekers en medische kosten Vragen en antwoorden

Financiering asielzoekers en medische kosten Vragen en antwoorden 20 SEPTEMBER 2011 Financiering asielzoekers en medische kosten Vragen en antwoorden Vormingsmoment Oost-Vlaamse OCMW s - POD Maatschappelijke Integratie - Gent, 24 mei 2011 1. Deel 1 Financiering asielzoekers

Nadere informatie

Werken en verblijf in een LOI: combinatie recht op materiële opvang en een loon

Werken en verblijf in een LOI: combinatie recht op materiële opvang en een loon Werken en verblijf in een LOI: combinatie recht op materiële opvang en een loon Nota van 24 september 2010 Inleiding De federale overheid heeft een tijd geleden beslist dat asielzoekers die hun asielaanvraag

Nadere informatie

Wie betaalt de ziekenhuisrekening?

Wie betaalt de ziekenhuisrekening? Wie betaalt de ziekenhuisrekening? Over het bevoegd OCMW bij ziekenhuisopname en de regeling van onderstandsdomicilie 1. Inleiding De Wet van 2 april 1965 bepaalt welk OCMW bevoegd is en wie de kosten

Nadere informatie

BETALINGSREGELING ZIEKTEKOSTEN VOOR EU-BURGERS Wij werken aan een update waarin de nieuwe regelgeving voor EU-burgers van 1 juni 2008 opgenomen is.

BETALINGSREGELING ZIEKTEKOSTEN VOOR EU-BURGERS Wij werken aan een update waarin de nieuwe regelgeving voor EU-burgers van 1 juni 2008 opgenomen is. BETALINGSREGELING ZIEKTEKOSTEN VOOR EU-BURGERS Wij werken aan een update waarin de nieuwe regelgeving voor EU-burgers van 1 juni 2008 opgenomen is. STATUUT VERBLIJFSVOORWAARDEN 1 VERBLIJFSDOCUMENT 2 ZIEKTEKOSTEN

Nadere informatie

Hervorming terugbetalingsprocedure medische kosten. Provinciale ontmoetingen herfst 2012

Hervorming terugbetalingsprocedure medische kosten. Provinciale ontmoetingen herfst 2012 Hervorming terugbetalingsprocedure medische kosten Provinciale ontmoetingen herfst 2012 Agenda Herhaling grote principes van het project Wettelijk kader Facturatie Overgangsfase Informatie/instructies

Nadere informatie

Verblijfsstatuten en gezondheidszorg voor vreemdelingen deelschema [ versie 11/2009 actualiseringen verschijnen op onze websites ]

Verblijfsstatuten en gezondheidszorg voor vreemdelingen deelschema [ versie 11/2009 actualiseringen verschijnen op onze websites ] Verblijfsstatuten en gezondheidszorg voor vreemdelingen deelschema [ versie 11/2009 actualiseringen verschijnen op onze websites ] AvI Attest van Immatriculatie 16. EU-burgers (burgers van de oude lidstaten

Nadere informatie

Dienst Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk Datum Bijlage(n) Dienst Juridisch en Beleidsondersteunend Advies

Dienst Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk Datum Bijlage(n) Dienst Juridisch en Beleidsondersteunend Advies aan Mevrouwen de Voorzitsters en de Heren Voorzitters van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn Dienst Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk Datum Bijlage(n) Dienst Juridisch en Beleidsondersteunend

Nadere informatie

Hoe gebeurt de toewijzing van een asielzoeker door de Dispatching?

Hoe gebeurt de toewijzing van een asielzoeker door de Dispatching? Hoe gebeurt de toewijzing van een asielzoeker door de Dispatching? Nota over de toewijzing en de niet toewijzing van asielzoekers door de Dispatching In deze nota beschrijven we de verschillende mogelijkheden

Nadere informatie

Vastgesteld bij besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn op 26 februari 2015.

Vastgesteld bij besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn op 26 februari 2015. OCMW LONDERZEEL REGLEMENT: Huishoudelijk Reglement betreffende de ten laste name van medische kosten Vastgesteld bij besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn op 26 februari 2015. Aanpassingen vastgesteld

Nadere informatie

Verblijfsstatuten en gezondheidszorg voor vreemdelingen overzicht

Verblijfsstatuten en gezondheidszorg voor vreemdelingen overzicht Verblijfsstatuten en gezondheidszorg voor vreemdelingen overzicht procedures om medische zorg te verkrijgen, rekening houdend met de verblijfsstatus versie 09/2010 interactieve inhoudstafel 1. Asielzoekers

Nadere informatie

Werken en verblijf in een LOI: combinatie recht op materiële opvang en een loon

Werken en verblijf in een LOI: combinatie recht op materiële opvang en een loon Werken en verblijf in een LOI: combinatie recht op materiële opvang en een loon Nota van 14 februari 2011 Inleiding Asielzoekers die hun asielaanvraag na 31 mei 2007 indienen, kunnen een arbeidskaart C

Nadere informatie

Versie juli 2015 Maatschappelijke dienstverlening WEGWIJS IN. maatschappelijke dienstverlening

Versie juli 2015 Maatschappelijke dienstverlening WEGWIJS IN. maatschappelijke dienstverlening Versie juli 2015 Maatschappelijke dienstverlening WEGWIJS IN maatschappelijke dienstverlening MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING in zeven stappen... Wat is maatschappelijke dienstverlening? Ben ik een vreemdeling?

Nadere informatie

Verblijfsstatuten en gezondheidszorg voor vreemdelingen overzicht

Verblijfsstatuten en gezondheidszorg voor vreemdelingen overzicht Verblijfsstatuten en gezondheidszorg voor vreemdelingen overzicht procedures om medische zorg te verkrijgen, rekening houdend met de verblijfsstatus versie 09/2009 interactieve inhoudstafel 1. Asielzoekers

Nadere informatie

European Migration Network

European Migration Network European Migration Network Opvangsysteem voor asielzoekers: een vergelijking, reflectie en uitdagingen De rol en uitdagingen voor het OCMW tijdens en na de 25 oktober 2013 Opdracht OCMW Artikel 1 OCMW-wet

Nadere informatie

Tegemoetkoming in de huisvestingskosten voor asielzoekers

Tegemoetkoming in de huisvestingskosten voor asielzoekers Tegemoetkoming in de huisvestingskosten voor asielzoekers Versie nr: 1 Laatste wijziging: 04-07-2008 1) Gebruiksaanwijzing en afkortingen 2) Context 3) Waaruit bestaat de tegemoetkoming in de huisvestingskosten

Nadere informatie

het leefloon Versie december 2013 LEEFLOON

het leefloon Versie december 2013 LEEFLOON het leefloon Versie december 2013 LEEFLOON HET RECHT OP EEN LEEFLOON in twaalf stappen... Een leefloon, wat is dat? Wanneer krijg ik het leefloon? Waar moet ik het leefloon aanvragen? Wat zal er na de

Nadere informatie

Dienst uw brief van uw kenmerk Ons kenmerk datum Bijlage(n)

Dienst uw brief van uw kenmerk Ons kenmerk datum Bijlage(n) tél.: 02 509 81 48 fax: 02 509 85 58 personne de contact: Brigitte De Ruyck e-mail: brigitte.deruyck@ mi-is.be Aan Mevrouwen de Voorzitsters en de Heren Voorzitters van de openbare centra voor maatschappelijk

Nadere informatie

Netwerkdag Vluchtelingenwerk Vlaanderen. Erkende vluchtelingen en huisvesting

Netwerkdag Vluchtelingenwerk Vlaanderen. Erkende vluchtelingen en huisvesting Netwerkdag Vluchtelingenwerk Vlaanderen Erkende vluchtelingen en huisvesting Inhoud VVSG? Rol en opdracht OCMW Huurwaarborg Wie is dakloos? Installatiepremie Referentieadres Leefloon Vrijwilligers 2 -

Nadere informatie

FAQ. Opheffing op vrijwillige basis van de code 207. Fedasil, Dienst Voorbereiding Opvangbeleid >> augustus ²² Thema s:

FAQ. Opheffing op vrijwillige basis van de code 207. Fedasil, Dienst Voorbereiding Opvangbeleid >> augustus ²² Thema s: FAQ Opheffing op vrijwillige basis van de code 207 Fedasil, Dienst Voorbereiding Opvangbeleid >> augustus 2011 ²² Thema s: Voorwaarden wie komt in aanmerking? De aanvraag Behandeling van de aanvraag Vertrek

Nadere informatie

V E R B L I J F S S T A T U T E N E N G E Z O N D H E I D S Z O R G V O O R V R E E M D E L I N G E N / V E R S I E 0 8 / 2 0 1 3

V E R B L I J F S S T A T U T E N E N G E Z O N D H E I D S Z O R G V O O R V R E E M D E L I N G E N / V E R S I E 0 8 / 2 0 1 3 V E R B L I J F S S T A T U T E N E N G E Z O N D H E I D S Z O R G V O O R V R E E M D E L I N G E N / V E R S I E 0 8 / 2 0 1 3 16. Unieburgers Opgelet: voor wie zich in de asielprocedure bevindt of

Nadere informatie

Inhoud 1. Hoofdstuk 1: Kort verblijf, lang verblijf en vestiging Kort verblijf Lang verblijf Vestiging 11

Inhoud 1. Hoofdstuk 1: Kort verblijf, lang verblijf en vestiging Kort verblijf Lang verblijf Vestiging 11 INHOUD DEEL 1: ALGEMEEN Inhoud 1 Inleiding 5 1.1. Wat u mag verwachten 5 1.2. Wat u in de toekomst nog mag verwachten 6 1.3. Hoe kwam deze publicatie tot stand? 6 Lijst van gebruikte afkortingen 9 DEEL

Nadere informatie

De Sociale plattegrond

De Sociale plattegrond De Sociale plattegrond Sector: OCMW Spreker: Marianne Van Der Biest (OCMW Herzele) Wat is het OCMW? OCMW = Openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn. OCMW = publieke instelling Welzijn = meer dan armoedebestrijding

Nadere informatie

Bevoegdheid bij het verlaten van een opvangstructuur

Bevoegdheid bij het verlaten van een opvangstructuur Bevoegdheid bij het verlaten van een opvangstructuur 1) De bijzondere bevoegdheidsregel voor het toekennen van een huurwaarborg bij het verlaten van een opvangstructuur Voor we de verschillende situaties

Nadere informatie

Versie mei 2015 Sociaal onderzoek WEGWIJS IN. het sociaal onderzoek van het OCMW

Versie mei 2015 Sociaal onderzoek WEGWIJS IN. het sociaal onderzoek van het OCMW Versie mei 2015 Sociaal onderzoek WEGWIJS IN het sociaal onderzoek van het OCMW WEGWIJS IN HET SOCIAAL ONDERZOEK in negen stappen... Wat is het sociaal onderzoek? Waarom het sociaal onderzoek? Wie voert

Nadere informatie

Medische kosten van vreemdelingen. Wie betaalt?

Medische kosten van vreemdelingen. Wie betaalt? Medische kosten van vreemdelingen. Wie betaalt? toelichting bij de procedures om medische zorg te verkrijgen, rekening houdend met de verblijfsstatus versie 09/2009 Het is niet altijd eenvoudig om te weten

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 12 mei 2005; A. CONTEXT VAN DE AANVRAAG EN ONDERWERP ERVAN

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 12 mei 2005; A. CONTEXT VAN DE AANVRAAG EN ONDERWERP ERVAN SCSZ/05/69 1 BERAADSLAGING NR. 05/026 VAN 7 JUNI 2005 M.B.T. DE RAADPLEGING VAN HET WACHTREGISTER DOOR DE DIENST VOOR ADMINISTRATIEVE CONTROLE VAN HET RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING

Nadere informatie

WEGWIJS VOOR studenten. Versie januari 2017 Studenten

WEGWIJS VOOR studenten. Versie januari 2017 Studenten WEGWIJS VOOR studenten Versie januari 2017 Studenten WEGWIJS VOOR STUDENTEN in tien stappen... Wanneer ben ik student binnen de OCMW wetgeving? Tot welk OCMW moet ik me richten voor mijn eerste hulpaanvraag?

Nadere informatie

MEDISCHE KAART De betalingsverbintenis voor medische kosten van OCMW-cliënten

MEDISCHE KAART De betalingsverbintenis voor medische kosten van OCMW-cliënten MEDISCHE KAART De betalingsverbintenis voor medische kosten van OCMW-cliënten Situering In België bestaat geen systeem waarbij de overheid gratis gezondheidszorg verstrekt via een nationale gezondheidsdienst.

Nadere informatie

Omzendbrief betreffende de nieuwe asielprocedure en zijn gevolgen voor de maatschappelijke dienstverlening.

Omzendbrief betreffende de nieuwe asielprocedure en zijn gevolgen voor de maatschappelijke dienstverlening. Url : www.mi-is.be Aan de Dames en Heren voorzitters van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn Onze referentie : 6212 Datum : 22 augustus 2007 Mevrouw de Voorzitter, Mijnheer de Voorzitter, Omzendbrief

Nadere informatie

GEZONDHEIDSZORG EN VERBLIJFSSTATUTEN

GEZONDHEIDSZORG EN VERBLIJFSSTATUTEN GEZONDHEIDSZORG EN VERBLIJFSSTATUTEN 1. Asielzoekers 1.1. Ontvankelijkheidsfase Bijlage 25bis of 26bis met een lopend, opschortend beroep bij het CGVS Bijlage 25 of 26 (Let op: zonder Immatriculatie-Attest)

Nadere informatie

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering Geneeskundige Verzorging Omzendbrief VI nr 2009/342 van 25 augustus 2009 370/1366 Van toepassing vanaf 1 september 2009 tot 31 december

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE VOOR DE GARANTEN

INFORMATIEBROCHURE VOOR DE GARANTEN INFORMATIEBROCHURE VOOR DE GARANTEN U hebt een kennis of een familielid - die niet de Belgische nationaliteit heeft EN - niet beschikt over voldoende financiële middelen om de kosten van zijn verblijf

Nadere informatie

DE BETALINGSREGELING VAN DE MEDISCHE KOSTEN BIJ NIET-EU-BURGERS

DE BETALINGSREGELING VAN DE MEDISCHE KOSTEN BIJ NIET-EU-BURGERS DE BETALINGSREGELING VAN DE MEDISCHE KOSTEN BIJ NIET-EU-BURGERS INLEIDING Het is niet altijd even eenvoudig om te weten volgens welke regeling de medische kosten van niet-eu-burgers, ook derdelanders genoemd,

Nadere informatie

I. Opvolging van de beslissing tot verwijdering genomen door de Minister of zijn gemachtigde.

I. Opvolging van de beslissing tot verwijdering genomen door de Minister of zijn gemachtigde. Omzendbrief van 10 juni 2011 betreffende de bevoegdheden van de Burgemeester in het kader van de verwijdering van een onderdaan van een derde land ( B.S. 16 juni 2011). Aan de Dames en Heren Burgemeesters,

Nadere informatie

Opvang van illegale families met kinderen

Opvang van illegale families met kinderen Opvang van illegale families met kinderen Juli 2010 Illegale families met kinderen hebben in België het recht om opgevangen te worden in een federale opvangstructuur. Sinds het voorjaar van 2009 wordt

Nadere informatie

Basisopleiding gezinshereniging

Basisopleiding gezinshereniging Lijst van bijlagen Bijlage 15bis Bijlage 41bis Bijlage 3 & 4 omzendbrief 21/06/2007 Bijlage 19ter 1 Basisopleiding gezinshereniging Gent - 19 februari 2013 2 1 Artikel 10 en 10bis Artikel 10: vreemdeling

Nadere informatie

PROCEDURE 23/07/2015: Overgang NBMV. Om toegewezen te worden aan een individuele opvangstructuur, moet de NBMV (cumulatieve voorwaarden) :

PROCEDURE 23/07/2015: Overgang NBMV. Om toegewezen te worden aan een individuele opvangstructuur, moet de NBMV (cumulatieve voorwaarden) : 1. Doelgroep Om toegewezen te worden aan een individuele opvangstructuur, moet de NBMV (cumulatieve voorwaarden) : 1.1. Een machtiging tot verblijf van meer dan drie maanden hebben, bv. ten gevolge van:

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 24 juni 2005; A. SITUERING, ONDERWERP EN RECHTVAARDIGING VAN DE AANVRAAG

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 24 juni 2005; A. SITUERING, ONDERWERP EN RECHTVAARDIGING VAN DE AANVRAAG SCSZ/05/97 1 BERAADSLAGING NR. 05/034 VAN 19 JULI 2005 M.B.T. DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS BETREFFENDE BUITENLANDSE VERZEKERDEN, DOOR DE VERZEKERINGSINSTELLINGEN AAN HET VLAAMS ZORGFONDS, MET HET

Nadere informatie

Dringende Medische Hulp voor mensen zonder wettig verblijf

Dringende Medische Hulp voor mensen zonder wettig verblijf Dringende Medische Hulp voor mensen zonder wettig verblijf Handleiding voor OCMW s en zorgverstrekkers - Achtergronddossier - Medimmigrant werktekst februari 2006-2/02/2007-1/39 COLOFOON Coördinatie: Mevr.

Nadere informatie

Inhoud 1. Hoofdstuk 1: Kort verblijf, lang verblijf en vestiging Kort verblijf Lang verblijf Vestiging 11

Inhoud 1. Hoofdstuk 1: Kort verblijf, lang verblijf en vestiging Kort verblijf Lang verblijf Vestiging 11 INHOUD DEEL 1: ALGEMEEN Inhoud 1 Inleiding 5 1.1. Wat u mag verwachten 5 1.2. Wat u in de toekomst nog mag verwachten 6 1.3. Hoe kwam deze publicatie tot stand? 6 Lijst van gebruikte afkortingen 9 DEEL

Nadere informatie

Rolnummer 4496. Arrest nr. 50/2009 van 11 maart 2009 A R R E S T

Rolnummer 4496. Arrest nr. 50/2009 van 11 maart 2009 A R R E S T Rolnummer 4496 Arrest nr. 50/2009 van 11 maart 2009 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag over artikel 57, 2, van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk

Nadere informatie

Verschillende vormen van steun in natura. (voedingsbons, kleding, MIVB-kaarten)

Verschillende vormen van steun in natura. (voedingsbons, kleding, MIVB-kaarten) (voedingsbons, kleding, MIVB-kaarten) Versie nr.: 1 Laatste bijwerking: 03-07-2008 1) Gebruiksaanwijzing en afkortingen 2) Context 3) Wat is steun in natura? 4) Wie heeft recht op steun in natura? 5) Aan

Nadere informatie

6Fiche. tzitemzo... als je een minderjarige vreemdeling bent in België. Recht op medische verzorging van minderjarige vreemdelingen.

6Fiche. tzitemzo... als je een minderjarige vreemdeling bent in België. Recht op medische verzorging van minderjarige vreemdelingen. 6Fiche tzitemzo... als je een minderjarige vreemdeling bent in België Recht op medische verzorging van minderjarige vreemdelingen. Of je nu illegaal of legaal in België verblijft, wanneer je feitelijk

Nadere informatie

Rechtsbijstand bij bemiddeling

Rechtsbijstand bij bemiddeling Rechtsbijstand bij bemiddeling De wet van 21 februari 2005 in verband met de bemiddeling heeft de mogelijkheid geopend rechtsbijstand toe te kennen in elke procedure van vrijwillige of gerechtelijke bemiddeling

Nadere informatie

Datum: 30/09/1997 (Bijgewerkt 28/08/2007) BS: 14/11/1997 Gewijzigd ingevolge de omzendbrief van 06/12/2005 (B.S. 30/12/2005)

Datum: 30/09/1997 (Bijgewerkt 28/08/2007) BS: 14/11/1997 Gewijzigd ingevolge de omzendbrief van 06/12/2005 (B.S. 30/12/2005) Datum: 30/09/1997 (Bijgewerkt 28/08/2007) BS: 14/11/1997 Gewijzigd ingevolge de omzendbrief van 06/12/2005 (B.S. 30/12/2005) Omzendbrief van 30 september 1997 betreffende het verlenen van een verblijfsmachtiging

Nadere informatie

Versie november 2015 Beroepsprocedure. WEGWIJS IN het beroep tegen een OCMW-beslissing

Versie november 2015 Beroepsprocedure. WEGWIJS IN het beroep tegen een OCMW-beslissing Versie november 2015 Beroepsprocedure WEGWIJS IN het beroep tegen een OCMW-beslissing WEGWIJS IN HET BEROEP TEGEN EEN OCMW BESLISSING in dertien stappen... Wat moet ik doen bij een beslissing van een OCMW?

Nadere informatie

Recht op OCMW-dienstverlening in het kader van gezinshereniging

Recht op OCMW-dienstverlening in het kader van gezinshereniging Recht op OCMW-dienstverlening in het kader van gezinshereniging Inhoud Inleiding 1. De nationaliteitsvoorwaarden voorzien in RMI-wet en OCMW-wet 1.1. De RMI-wet- maatschappelijke integratie (leefloon)

Nadere informatie

Resultaten van het IND-dossieronderzoek

Resultaten van het IND-dossieronderzoek Bijlage 1. Resultaten van het IND-dossieronderzoek 1. Inleiding In de kabinetsnota Privé geweld-publieke zaak, die de Minister van Justitie op 12 april 2002 naar de Tweede Kamer heeft gestuurd, is aandacht

Nadere informatie

FINANCIEEL REFERENTIEKADER: BEHANDELING VAN LEEFLOONDOSSIERS

FINANCIEEL REFERENTIEKADER: BEHANDELING VAN LEEFLOONDOSSIERS FINANCIEEL REFERENTIEKADER: BEHANDELING VAN LEEFLOONDOSSIERS INLEIDING Onderstaande tekst betreft het beleid met voorwaarden omtrent de toekenning van recht op maatschappelijke integratie (leefloon). Hierbij

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 25 juni 2007;

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 25 juni 2007; SCSZ/07/122 1 BERAADSLAGING NR. 07/036 VAN 2 OKTOBER 2007 MET BETREKKING TOT MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE PROGRAMMATORISCHE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE, ARMOEDEBESTRIJDING

Nadere informatie

TYPEFORMULIER Regularisatieaanvraag

TYPEFORMULIER Regularisatieaanvraag TYPEFORMULIER Regularisatieaanvraag Het gaat om een facultatief formulier dat enkel geldig is in het kader van de indiening van een nieuwe regularisatieaanvraag op basis van artikel 9 bis of van de actualisering

Nadere informatie

Omzendbrief van 27 januari 1997 van de Staatssecretaris voor Veiligheid, voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu - Opvang van asielzoekers

Omzendbrief van 27 januari 1997 van de Staatssecretaris voor Veiligheid, voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu - Opvang van asielzoekers Omzendbrief van 27 januari 1997 van de Staatssecretaris voor Veiligheid, voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu - Opvang van asielzoekers Inforum nr. 109835 In het Belgisch Staatsblad van 5 oktober

Nadere informatie

Verblijfsstatuten en gezondheidszorg voor vreemdelingen

Verblijfsstatuten en gezondheidszorg voor vreemdelingen Verblijfsstatuten en gezondheidszorg voor vreemdelingen procedures om medische zorg te verkrijgen, rekening houdend met het verblijfsstatuut Het is niet altijd eenvoudig om te weten wie of welke instantie

Nadere informatie

Omzendbrief tot wijziging van de omzendbrief van 15 september 1998 betreffende het verblijf van vreemdelingen die in België wensen te komen studeren

Omzendbrief tot wijziging van de omzendbrief van 15 september 1998 betreffende het verblijf van vreemdelingen die in België wensen te komen studeren Datum: 01/09/2005 B.S.: 06/10/2005 Omzendbrief tot wijziging van de omzendbrief van 15 september 1998 betreffende het verblijf van vreemdelingen die in België wensen te komen studeren I. Inleiding : Krachtens

Nadere informatie

«Materiële hulp voor kinderen die illegaal in België verblijven»

«Materiële hulp voor kinderen die illegaal in België verblijven» «Materiële hulp voor kinderen die illegaal in België verblijven» Versie nr: 1 Laatste wijziging: 04-07-2008 1) Gebruiksaanwijzing en afkortingen 2) Context 3) Wat is materiële hulp voor kinderen die hier

Nadere informatie

B. VERBINTENIS TOT TENLASTENEMING ALS BEWIJS VAN VOLDOENDE BESTAANSMIDDELEN (Bijlage 3 bis)

B. VERBINTENIS TOT TENLASTENEMING ALS BEWIJS VAN VOLDOENDE BESTAANSMIDDELEN (Bijlage 3 bis) VERBINTENIS TOT TENLASTENEMING INFORMATIE VOOR DE GARANTEN (Artikel 3 bis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen)

Nadere informatie

Datum : 21/10/2002 BS : 29/10/2002

Datum : 21/10/2002 BS : 29/10/2002 Datum : 21/10/2002 BS : 29/10/2002 Omzendbrief betreffende de aanvraag tot verblijf of vestiging in het Koninkrijk, ingediend op basis van artikel 40 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang

Nadere informatie

Rolnummer 5864. Arrest nr. 39/2015 van 19 maart 2015 A R R E S T

Rolnummer 5864. Arrest nr. 39/2015 van 19 maart 2015 A R R E S T Rolnummer 5864 Arrest nr. 39/2015 van 19 maart 2015 A R R E S T In zake : de prejudiciële vragen over artikel 7, 2, 4, van de wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde

Nadere informatie

Bijzondere hulp voor het betalen van onderhoudsgelden ten gunste van kinderen

Bijzondere hulp voor het betalen van onderhoudsgelden ten gunste van kinderen Bijzondere hulp voor het betalen van onderhoudsgelden Versie nr: 1 Laatste wijziging: 07-07-2008 1) Gebruiksaanwijzing en afkortingen 2) Context 3) Waaruit bestaat de bijzondere hulp toegekend door OCMW

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE VOOR DE GARANTEN

INFORMATIEBROCHURE VOOR DE GARANTEN Doc 43 04/05/2009 INFORMATIEBROCHURE VOOR DE GARANTEN U hebt een kennis of een familielid - die niet de Belgische nationaliteit heeft en - niet beschikt over voldoende financiële middelen om de kosten

Nadere informatie

Praktische informatie bij uw ziekenhuisopname

Praktische informatie bij uw ziekenhuisopname Praktische informatie bij uw ziekenhuisopname patiënteninformatie Op de sociale dienst in Sint-Augustinus en Sint-Vincentius werkt de sociaal administratief bemiddelaar. Zij geeft u informatie over wat

Nadere informatie

Aan Mevrouwen de Voorzitsters en de Heren Voorzitters van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn

Aan Mevrouwen de Voorzitsters en de Heren Voorzitters van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn Vragen naar: Bernard Note E-mail : bernard.note@mi-is.be Aan Mevrouwen de Voorzitsters en de Heren Voorzitters van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn Dienst ons kenmerk datum Studiedienst

Nadere informatie

Recht op OCMW-dienstverlening voor EU-onderdanen en hun familieleden

Recht op OCMW-dienstverlening voor EU-onderdanen en hun familieleden Recht op OCMW-dienstverlening voor EU-onderdanen en hun familieleden Deze tekst werd bijgewerkt op 11 november 2009 rekening houdend met de FAQ opgesteld door de POD MI (www.mi-is.be Heeft u nog vragen?

Nadere informatie

Verblijfsstatuten en gezondheidszorg voor vreemdelingen

Verblijfsstatuten en gezondheidszorg voor vreemdelingen Verblijfsstatuten en gezondheidszorg voor vreemdelingen procedures om medische zorg te verkrijgen, rekening houdend met het verblijfsstatuut Het is niet altijd eenvoudig om te weten wie of welke instantie

Nadere informatie

Instructie m.b.t. de toepassing van het oude artikel 9,3 en het artikel 9bis van de vreemdelingenwet.

Instructie m.b.t. de toepassing van het oude artikel 9,3 en het artikel 9bis van de vreemdelingenwet. Instructie m.b.t. de toepassing van het oude artikel 9,3 en het artikel 9bis van de vreemdelingenwet. Bepaalde specifieke humanitaire situaties kunnen de toekenning rechtvaardigen van een machtiging tot

Nadere informatie

HET FONDS MEDISCHE ONGEVALLEN. Jo DE COCK Administrateur-generaal RIZIV KVK 18 juni 2013

HET FONDS MEDISCHE ONGEVALLEN. Jo DE COCK Administrateur-generaal RIZIV KVK 18 juni 2013 HET FONDS MEDISCHE ONGEVALLEN Jo DE COCK Administrateur-generaal RIZIV KVK 18 juni 2013 OVERZICHT Wanneer werd het Fonds opgericht? Waarom werd het Fonds opgericht? Huidige situatie Bijzonderheden en doelstellingen

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Scherpenheuvel-Zichem Markt 21 3271 ZICHEM Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Scherpenheuvel-Zichem/W65M/2017 1 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Kalmthout Heuvel 39 2920 Kalmthout Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI KALMTHOUT/RMIB-STOF/2015 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte

Nadere informatie

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis 1

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis 1 Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis 1 U kan als patiënt een aantal keuzes in verband met uw opname in het ziekenhuis maken die een belangrijke invloed

Nadere informatie

Dienst Ons kenmerk datum Bijlage(n) OCMW Wetgeving november

Dienst Ons kenmerk datum Bijlage(n) OCMW Wetgeving november Vragen naar: Bernard Note E-mail: bernard.note@mi-is.be Tel : 02/509.81.62 I Fax : 02/508.86.91 Url : www.mi-is.be Aan de dames en heren Voorzitters van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn

Nadere informatie

INFORMATIEDOCUMENT DE MEDISCHE BEWIJSSTUKKEN IN HET KADER VAN DE WET VAN 02/04/1965 EN HET MINISTERIEEL BESLUIT VAN 30/01/1995

INFORMATIEDOCUMENT DE MEDISCHE BEWIJSSTUKKEN IN HET KADER VAN DE WET VAN 02/04/1965 EN HET MINISTERIEEL BESLUIT VAN 30/01/1995 Heeft u vragen? Nood aan bijkomende info? Mail naar onze frontdesk via vraag@mi-is.be Of bel naar 02 508 85 85 INFORMATIEDOCUMENT DE MEDISCHE BEWIJSSTUKKEN IN HET KADER VAN DE WET VAN 02/04/1965 EN HET

Nadere informatie

Gebruikershandleiding KSZ

Gebruikershandleiding KSZ Plan Gezondheidszorg en de OCMW s De praktijk Gebruikershandleiding KSZ Verloop van een aanvraag Onthaal afspraak met SA (sociaal assistent) Huisbezoek door SA Beslissing van VB en BCSD dienstverlening

Nadere informatie

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis PC Sint-Amandus Reigerlostraat, 10 8730 Beernem RIZIV 72089219000 Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis U kan als patiënt een aantal keuzes in verband

Nadere informatie

ECHTSCHEIDINGEN KENNEN GEEN GRENZEN (regels van internationaal privaat recht)

ECHTSCHEIDINGEN KENNEN GEEN GRENZEN (regels van internationaal privaat recht) ECHTSCHEIDINGEN KENNEN GEEN GRENZEN (regels van internationaal privaat recht) Steeds meer worden we in de rechtspraktijk geconfronteerd met internationale echtscheidingen op basis van de volgende elementen:

Nadere informatie

VREEMDELINGEN. Wijzigingen in de formulieren die de gemeentebesturen moeten gebruiken

VREEMDELINGEN. Wijzigingen in de formulieren die de gemeentebesturen moeten gebruiken BERICHTEN UGA TM Division of Continuga TM nv 8501 KORTRIJK-HEULE tel. 056 36 32 00 fax 056 35 60 96 e-mail: sales@uga.be September 2007 Op 1 juni 2007 zijn de nieuwe bepalingen vervat in: de wet van 15

Nadere informatie

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering Geneeskundige Verzorging : internationale relaties Omzendbrief VI nr 2014/216 van 23 mei 2014 80/108 816/2 821/7 Van toepassing vanaf

Nadere informatie

Recht op OCMW-dienstverlening voor EU-onderdanen en hun familieleden

Recht op OCMW-dienstverlening voor EU-onderdanen en hun familieleden Recht op OCMW-dienstverlening voor EU-onderdanen en hun familieleden Inleiding In de RMI-Wet was er aanvankelijk sprake van personen die het voordeel genieten van de toepassing van de Verordening (EEG)

Nadere informatie

waarborgregeling Toegankelijke en kwaliteitsvolle gezondheidszorg

waarborgregeling Toegankelijke en kwaliteitsvolle gezondheidszorg waarborgregeling Toegankelijke en kwaliteitsvolle gezondheidszorg Sinds begin 2004 groepeert ZiekenhuisNetwerk Antwerpen (ZNA) een wijde groep van ziekenhuizen die tot dan behoorden tot het OCMW Antwerpen.

Nadere informatie