BETALINGSREGELING ZIEKTEKOSTEN VOOR EU-BURGERS Wij werken aan een update waarin de nieuwe regelgeving voor EU-burgers van 1 juni 2008 opgenomen is.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BETALINGSREGELING ZIEKTEKOSTEN VOOR EU-BURGERS Wij werken aan een update waarin de nieuwe regelgeving voor EU-burgers van 1 juni 2008 opgenomen is."

Transcriptie

1 BETALINGSREGELING ZIEKTEKOSTEN VOOR EU-BURGERS Wij werken aan een update waarin de nieuwe regelgeving voor EU-burgers van 1 juni 2008 opgenomen is. STATUUT VERBLIJFSVOORWAARDEN 1 VERBLIJFSDOCUMENT 2 ZIEKTEKOSTEN 1. Kort verblijf < 3m Aanmelden bij gemeente binnen 8d na binnenkomst: Nationaliteit aantonen Bijlage 3 (aankomstverklaring) - Betrokkene heeft een geldige ziekteverzekering (ZV) in herkomstland 3 : Europese coördinatieregels 4 Ongeplande zorgen: Europese Ziekteverzekeringskaart (EZVK) 5 Geplande zorgen: Ambulant: ZV herkomstland, (in principe) 6 zonder toestemming vooraf Residentieel: ZV herkomstland mits toestemming vooraf (formulier E112 = akkoord voor verzorging in buitenland) - Betrokkene heeft geen geldige ZV in herkomstland: Zelf betalen I.g.v. nood en behoeftigheid: tussenkomst OCMW vragen 7 1/8

2 2. Student - Nationaliteit aantonen - Inschrijvingsbewijs voorleggen (opm.: voorwaarden m.b.t. onderwijsinst.en studie) - Ziektekostenverzekering hebben: EZVK of voorlopig bewijs van vervanging - Voldoende bestaansmiddelen: verklaring volstaat (bewijs mág, moet niet) - Erasmus-student: paarse kaart duur programma - Andere student: voorwaarden ok: blauwe kaart tot 31/10 van lopende academiejaar voorwaarden niet ok: 1 e 3 m: paarse kaart + 19ter na 3m: - voorwaarden ok: blauwe kaart tot 31/10 - voorwaarden niet ok: Bijlage 14 8 Paarse kaart duur programma: eigen ZV 9 Blauwe kaart: eigen ZV Bij iedere verlenging van het verblijfsdocument: bewijs ZV Zie 1 (kort verblijf) Uitz.: student zonder eigen ZV, maar mét studiegetuigschrift hoger dagonderwijs in door RIZIV erkende instelling: aansluiting Belgisch ZF mogelijk Blauwe kaart: eigen ZV Bij iedere verlenging van het verblijfsdocument: bewijs ZV Bijlage 14 zonder beroep: procedure Dringende Medische Hulp (DMH) 10 Uitz.: Student zonder eigen ZV maar mét studiegetuigschrift hoger dagonderwijs in door RIZIV erkende instelling: aansluiting Belgisch ZF 11 mogelijk Beroep: Bijlage 35 (1m,1m,..) Bijlage 35: zelf betalen /i.g.v. behoeftigheid tussenkomst OCMW vragen 12 Uitz.: Student zonder eigen ZV maar mét studiegetuigschrift hoger dagonderwijs in door RIZIV erkende instelling: aansluiting Belgisch ZF mogelijk 5 j. legaal verblijf Blauwe kaart onbepaalde duur Aansluiting Belgisch ZF mogelijk op basis van verblijf OF mogelijk als student met studiegetuigschrift hoger dagonderwijs in door RIZIV erkende instelling 2/8

3 3. Werk Grensarbeider (werkt in België, woont in andere lidstaat, keert min. 1x/week terug naar woonland) - Woont in aangrenzend land: Nationaliteit aantonen Bewijs van tewerkstelling - Woont niet in aangrenzend land: Niet aanmelden bij gemeente Bijlage 15 (= voorlopig verblijfsattest) Geen verblijfsdocument - Aansluiting Belgisch ZF op basis van werk mits bewijs van bijdragen aan de sociale zekerheid in België 14 Verstrekkingen in België (werkland): Belgisch ZF Verstrekkingen in woonland: Formulier E106 voorleggen bij ZF woonland = bewijs dat men recht heeft op medische zorgen voor rekening van een andere lidstaat = afgegeven door Belgisch ZF waarbij men is aangesloten - ZF woonland rekent door aan Belgisch ZF (werkland) 3.2. EU-burger heeft werk 3m nationaliteit aantonen bewijs van tewerkstelling Bijlage 22 Aansluiting Belgisch ZF op basis van werk mits bewijs van bijdragen aan de sociale zekerheid in België 15 3/8

4 3.3. Eu-burger heeft werk 3m 1j nationaliteit aantonen bewijs van tewerkstelling Paarse kaart voor duur tewerkstelling of voor nieuwe EU-onderdaan (uit Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Polen, Slovenië, Slowakije, Tsjechië, Bulgarije en Roemenië) die langer dan drie maanden in België wil werken: een witte kaart (BIVR) geldig voor maximaal 1 jaar na goedkeuring statuutwijzigingsaanvraag Aansluiting bij Belgisch ZF op basis van werk (mits bewijs van bijdragen sociale zekerheid in België) Eu-burger wil zich vestigen nationaliteit aantonen 1 e 5 m (max. 6 maanden.): Bijlage 19 (aanvr. tot vestiging) + paarse kaart 5m (+1m) 17 Zolang niet aan de voorwaarden voor vestiging is voldaan (zelfs tijdens 4 e, 5 e en 6 e maand verblijf): Betrokkene geen geldige ZV: zelf betalen of i.g.v. behoeftigheid tussenkomst OCMW vragen 19 Binnen 5 m: bewijs van tewerkstelling Na max. 5 m: werk gevonden: - werk >1j: blauwe kaart 5j. - werk 1 j: paarse kaart duur tewerkstelling Aansluiting Belgisch ZF op basis van werk 20 en mogelijk op basis van verblijf geen werk gevonden: - Bijlage Bijlage 20 zonder beroep: Betrokkene heeft geen geldige ZV: zelf betalen of i.g.v. behoeftigheid procedure DMH 21 - Beroep: bijlage 35 (1m, 1m,..) Bijlage 35: zelf betalen / i.g.v. behoeftigheid: tussenkomst OCMW vragen 22 4/8

5 4. Voortgezet verblijf na werk 23 - Voorwaarden m.b.t. verblijfsduur - Voorwaarden m.b.t. werktijd Voorwaarden gelden niet wanneer echtgenoot Belg is - Betrokkene heeft geldige blauwe kaart op moment dat hij recht wil uitoefenen: Blauwe kaart verlengd Ev. behoud van recht van de Belgische ziekteverzekering (uitlooprecht) Aansluiting Belgisch ZF op basis van attest pensioeninstelling of gelijkwaardig document (bijv. op grond van een invaliditeitsuitkering of enige andere sociale zekerheidsuitkering die recht opent in toepassing van Verordening (EEG) 1408/71) en mogelijk op basis van verblijf 24 2 jaar tijd om rechten al dan niet uit te oefenen - Betrokkene heeft geen geldige blauwe kaart meer: Nieuwe vestigingsprocedure opstarten, in principe 25 (paarse kaart) Tijdens vestigingsaanvraag: Betrokkene geen geldige ZV: zelf betalen of i.g.v. behoeftigheid tussenkomst OCMW vragen Economisch niet-actieven (Bv. renteniers) - Nationaliteit aantonen - Ziektekostenverzekering hebben: EZVK of voorlopig bewijs van vervanging of ander bewijs van verzekering dat de ziektekosten in België volledig dekt - Voldoende bestaansmiddelen 1 e 5 m (max.): Bijlage 19 (aanvr. tot vestiging) + paarse kaart 5m (+1m) Na max. 5 m: Voorwaarden voldaan: Blauwe kaart 5j. Voorwaarden niet voldaan: Bijlage > bijlage 35 (1m, 1m,..) Tijdens vestigingsaanvraag: Betrokkene geen geldige ZV: zelf betalen of i.g.v. behoeftigheid tussenkomst OCMW vragen 28 Aansluiting Belgisch ZF indien geen rechten meer via eigen ZV Betrokkene heeft geen geldige ZV: zelf betalen of igv. behoeftigheid DMH 29 (bijlage 20 zonder beroep) of tussenkomst OCMW vragen 30 (Bijlage 35) 5/8

6 6. Vrij verkeer van diensten - Nationaliteit aantonen Diensten 3 m: bijlage 22 - Verstrekker van diensten: zie 3.2. (EU-burger heeft werk 3m), behalve in geval van detachering (EZVK) 31 - Ontvanger van diensten: zie 1 (kort verblijf) - Bewijs van ontvangen of verstrekken van diensten Diensten > 3 m: paarse kaart (duur van diensten) Aansluiting Belgisch ZF mogelijk op basis van werk 32 of verblijf Verblijfsdocument is verlopen Alle hoger genoemde documenten zijn verlopen - - Betrokkene heeft geen geldige ZV: Student met studiegetuigschrift hoger dagonderwijs in door RIZIV erkende instelling: aansluiting Belgisch ZF mogelijk Uitlooprecht: betrokkene was voor het vervallen van zijn verblijfsdocument rechtmatig onderworpen aan de Belgische SZ, inclusief ziekteverzekering en kan hieruit mogelijk nog rechten putten Illegaal wit werk Zelf betalen of i.g.v. nood en behoeftigheid: procedure DMH EU-burger heeft nooit een verblijfsdocument gehad - Verblijf 3 m: zie 1 - Verblijf >3 m: - - Betrokkene heeft geen geldige ZV: zelf betalen of i.g.v. nood en behoeftigheid: procedure DMH 35 6 maart 2007 Medimmigrant Met dank aan Mevr. Fabienne Crauwels (VVSG) en Dhr. Chris Segaert (ten persoonlijke titel). 6/8

7 1 Slechts zeer algemeen weergegeven, meer uitgebreide info zie wegwijs/ verblijfsstatuten/ EU-onderdanen 2 De Europese richtlijn 2004/38 inzake vrij verkeer voor burgers van de EU en hun familieleden, werd tot op heden (maart 2007) in België nog niet omgezet in nationale wetgeving. Door de directe werking van deze richtlijn, kunnen de huidige verblijfsprocedures niet meer verplicht worden opgelegd aan EU-burgers en hun familie. In de praktijk echter, wordt in afwachting van de omzetting in Belgisch recht, het huidige huidige verblijfsregime verder toegepast, mits enkele kleine aanpassingen (Omzendbrief Binnenlandse Zaken 10 mei 2006). Meer info hierover: verblijfsstatuten/ EU-onderdanen/Algemeen 3 Of een ander bevoegd land. 4 Meer info: tot gezondheidszorg/eu-burgers 5 Beperkt tot noodzakelijke geneeskundige verzorging om het tijdelijke verblijf te kunnen verder zetten in medisch veilige omstandigheden. Indien de EZVK (of het voorlopig bewijs van vervanging) niet kan voorgelegd worden op moment van zorgverstrekking, is terugbetaling achteraf via eigen ziekenfonds (ZF) mogelijk. 6 Overeenkomstig artikel 22 van Verordening (EEG) 1408/71 kan een voorafgaande toestemming opgelegd worden zowel voor ambulante zorgen als medische zorgen die een opname in ziekenhuis vereisen. Overeenkomstig de jurisprudentie van het HvJEG mag voor ambulante zorgen geen voorafgaande toestemming meer worden opgelegd. Er is dus een zekere tegenstrijdigheid. In de praktijk wordt de jurisprudentie door de lidstaten niet overal even consequent toegepast en wordt de voorafgaande toestemming soms toch opgelegd voor ambulante medische zorgen (b.v.. medische zorgen die een zekere infrastructurele omkadering eisen en/of deel uitmaken van een programmatie). België past de jurisprudentie wel toe. 7 EU-burgers die legaal in België verblijven, komen in aanmerking voor maatschappelijke dienstverlening van het OCMW, die de vorm kan aannemen van een tussenkomst in de medische kosten. Dit gebeurt echter niet automatisch: het OCMW stelt bij iedere aanvraag een sociaal onderzoek in, waarbij ondermeer wordt nagegaan of de betrokkene behoeftig is en of hij/zij zich al dan niet kan beroepen op een ander systeem van (ziekte)verzekering in het herkomstland of in een ander land. Het al dan niet toekennen van maatschappelijke dienstverlening is afhankelijk van dit sociaal onderzoek. Art 1 en 57 1 van de OCMW-wet (die maatschappelijke dienstverlening toekennen aan eenieder om een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid) zijn wel voldoende ruim om ook toegepast te worden op EU-burgers in kort verblijf, maar de omvang van de te garanderen zorg is niet duidelijk. Meer info hierover in SCHOUKENS, P., Europees Burgerschap: toegang tot de gezondheidszorg voor EU-burgers op basis van maatschappelijke dienstverlening, Tijdschrift Gezondheidsrecht, , afl. 1, Ingevolge Europese Richtlijn 38/2004 niet meer mogelijk vanaf 1 mei Studenten hoger onderwijs die een studiegetuigschrift van dagonderwijs kunnen voorleggen van een door het RIZIV erkende instelling, kunnen zich inschrijven bij een Belgisch ZF. Een inschrijving bij een Belgisch ZF is echter slechts mogelijk op voorwaarde dat betrokkene geen rechten meer kan uitoefenen in het land van herkomst. Voor studenten met een paarse kaart (voor een tijdelijk programma) en een blauwe kaart (voor een academiejaar) wordt net het hebben van een eigen ziekteverzekering als voorwaarde gesteld, dus zij kunnen zich niet inschrijven bij een Belgisch ZF. 10 Art 57, 2 van de OCMW-wet en het KB van 12 december 1996 betreffende de dringende medische hulp aan vreemdelingen die onwettig op ons grondgebied verblijven. Meer info over deze procedure en over het sociaal onderzoek door het OCMW dat hiermee gepaard gaat: zie medische hulp 11 Na sociaal onderzoek door het OCMW kan, in geval van behoeftigheid, het remgeld terugbetaald worden door het OCMW via de procedure DMH. Cfr. Noot EU-burgers met een bijlage 35 komen in aanmerking voor maatschappelijke dienstverlening van het OCMW, die de vorm kan aannemen van een tussenkomst in de medische kosten. Dit gebeurt echter niet automatisch: het OCMW stelt bij iedere aanvraag een sociaal onderzoek in, waarbij ondermeer wordt nagegaan of de betrokkene behoeftig is en of hij/zij zich al dan niet kan beroepen op een ander systeem van (ziekte)verzekering in het herkomstland of in een ander land. Het al dan niet toekennen van maatschappelijke dienstverlening is afhankelijk van dit sociaal onderzoek. 13 Nieuwe EU-onderdanen (Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Polen, Slovenië, Slowakije, Tsjechië, Roemenië en Bulgarije) die in loondienst willen werken, hebben hiervoor een arbeidskaart B nodig. Zij kunnen deze gemakkelijker bekomen voor knelpuntberoepen. Deze arbeidsregeling geldt max. tot 31/12/2011 voor Roemenië en Bulgarije en max. tot 30/04/2009 voor de andere nieuwe EU-lidstaten. 14 De persoon die zich op basis van zijn tewerkstelling bv. als werknemer inschrijft bij een ziekenfonds, opent steeds onmiddellijk recht in de algemene regeling, vanaf het moment dat die inschrijving uitwerking heeft. Indien de verzekeringsinstelling de inschrijving van de verzekerde aanvaardt, heeft die inschrijving - in principe - uitwerking vanaf de eerste dag van het kwartaal waarop de hoedanigheid van gerechtigde werd verkregen. Dit principe moet evenwel genuanceerd worden; zie volgend praktisch voorbeeld : - Een werknemer is tot 28 februari 2007 sociaal verzekerd in Frankrijk op basis van zijn tewerkstelling. - Vanaf 1 maart 2007 is hij - op grond van een nieuwe tewerkstelling - onderworpen aan de Belgische sociale zekerheid. - Hij heeft vanaf 1 maart 2007 de hoedanigheid van gerechtigde volgens de Belgische wetgeving. Hij gaat zich inschrijven bij een VI, die hem aanvaardt. Dientengevolge heeft zijn inschrijving uitwerking met ingang van de eerste dag van het kwartaal waarin hij de hoedanigheid van gerechtigde heeft verkregen, in casu 1 januari Zijn recht op tegemoetkomingen ten laste van de Belgische ziekteverzekering wordt evenwel "gedesactiveerd" gedurende de maanden januari en februari 2007 omdat hij in die maanden, op grond van Verordening (EEG) 1408/71, voor zijn ziektekosten verzekerd was ten laste van Frankrijk. Dit principe geldt voor alle verder genoemde statuten waarbij sprake is van aansluiting bij een ZF. 15 Cfr. Noot Cfr. Noot Paarse kaart is éénmaal verlengbaar (5m) 7/8

8 18 Ingevolge Europese Richtlijn 38/2004 niet meer mogelijk vanaf 1 mei EU-burgers die legaal in België verblijven, komen in aanmerking voor maatschappelijke dienstverlening van het OCMW, die de vorm kan aannemen van een tussenkomst in de medische kosten. Dit gebeurt echter niet automatisch: het OCMW stelt bij iedere aanvraag een sociaal onderzoek in, waarbij ondermeer wordt nagegaan of de betrokkene behoeftig is en of hij/zij zich al dan niet kan beroepen op een ander systeem van (ziekte)verzekering in het herkomstland of in een ander land. Het al dan niet toekennen van maatschappelijke dienstverlening is afhankelijk van dit sociaal onderzoek. Art 1 en 57 1 van de OCMW-wet (die maatschappelijke dienstverlening toekennen aan eenieder om een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid) zijn wel voldoende ruim om ook toegepast te worden op EU-burgers, maar de omvang van de te garanderen zorg is niet duidelijk. Prof. Dr. Schoukens stelt in deze context dat het verblijfsperspectief van de betrokkene als criterium kan gehanteerd worden en dat de zorg aan mensen met een verblijfsperspectief langer dan drie maanden minstens de zorg moet geboden worden die volgens artikel 57 2 OCMW-wet toekomt aan illegale migranten. SCHOUKENS, P., Europees Burgerschap: toegang tot de gezondheidszorg voor EU-burgers op basis van maatschappelijke dienstverlening, Tijdschrift Gezondheidsrecht, , afl. 1, Cfr. Noot Cfr. Noot Cfr. Noot Hier geldt dezelfde procedure voor oude en nieuwe EU-onderdanen 24 Inschrijving bij een Belgisch ZF op grond van inschrijving in het Rijksregister is «residuair» ten aanzien van een recht op ziekteverzekering voor rekening van een andere lidstaat. 25 In de praktijk wordt dit niet vereist door de DVZ. Enkel wanneer de EU-onderdaan België verlaten heeft voor een periode langer dan 5 jaar zal hij een nieuwe vestigingsprocedure moeten opstarten. 26 Cfr. Noot België werd door het Hof van Justitie veroordeeld voor dit automatisch afleveren van bevelen om het grondgebied te verlaten. Bovendien is dit volgens de Europese Richtlijn 38/2004 niet meer mogelijk vanaf 1 mei Cfr. Noot Cfr. Noot Cfr. Noot Voor de gedetacheerde EU-werknemer die over een Europese Ziekteverzekeringskaart beschikt (EZVK) zijn de Europese coördinatieregels van toepassing (zie 1). 32 Cfr. Noot Cfr. Noot Cfr. Noot Cfr. Noot 10 8/8

Medische kosten van vreemdelingen. Wie betaalt?

Medische kosten van vreemdelingen. Wie betaalt? Medische kosten van vreemdelingen. Wie betaalt? toelichting bij de procedures om medische zorg te verkrijgen, rekening houdend met de verblijfsstatus versie 09/2009 Het is niet altijd eenvoudig om te weten

Nadere informatie

DE BETALINGSREGELING VAN DE MEDISCHE KOSTEN BIJ NIET-EU-BURGERS

DE BETALINGSREGELING VAN DE MEDISCHE KOSTEN BIJ NIET-EU-BURGERS DE BETALINGSREGELING VAN DE MEDISCHE KOSTEN BIJ NIET-EU-BURGERS INLEIDING Het is niet altijd even eenvoudig om te weten volgens welke regeling de medische kosten van niet-eu-burgers, ook derdelanders genoemd,

Nadere informatie

Medische kosten van vreemdelingen. Wie betaalt?

Medische kosten van vreemdelingen. Wie betaalt? Medische kosten van vreemdelingen. Wie betaalt? toelichting bij de procedures om medische zorg te verkrijgen, rekening houdend met de verblijfsstatus versie 05/2013 Het is niet altijd eenvoudig om te weten

Nadere informatie

DE INHOUD, VOORWAARDEN EN DE PROCEDURE OM DE MEDISCHE KOSTEN VIA DE ZIEKTEVERZEKERING TE LATEN BETALEN

DE INHOUD, VOORWAARDEN EN DE PROCEDURE OM DE MEDISCHE KOSTEN VIA DE ZIEKTEVERZEKERING TE LATEN BETALEN DE INHOUD, VOORWAARDEN EN DE PROCEDURE OM DE MEDISCHE KOSTEN VIA DE ZIEKTEVERZEKERING TE LATEN BETALEN 1. Welke medische kosten worden door het ziekenfonds betaald? De ziekenfondsen vergoeden geneeskundige

Nadere informatie

De mobiliteit van artiesten binnen de Europese Unie op het vlak van de sociale zekerheid.

De mobiliteit van artiesten binnen de Europese Unie op het vlak van de sociale zekerheid. De mobiliteit van artiesten binnen de Europese Unie op het vlak van de sociale zekerheid. Voor de fiscale aspecten zie de PDF de mobiliteit van artiesten binnen de Europese Unie op het vlak van de fiscaliteit.

Nadere informatie

Werken in het buitenland

Werken in het buitenland 12 12 Werken in het buitenland Een praktische handleiding voor Belgische verzekerden die in het buitenland gaan werken & voor buitenlandse verzekerden die in België komen werken Deze brochure is een uitgave

Nadere informatie

DE MEDISCHE HULPVERLENING EN VERZORGING VOOR MENSEN ZONDER WETTIG VERBLIJF - EEN VOORSTEL -

DE MEDISCHE HULPVERLENING EN VERZORGING VOOR MENSEN ZONDER WETTIG VERBLIJF - EEN VOORSTEL - DE MEDISCHE HULPVERLENING EN VERZORGING VOOR MENSEN ZONDER WETTIG VERBLIJF - EEN VOORSTEL - OPZET Deze nota formuleert enkele voorstellen om tegemoet te komen aan een aantal knelpunten inzake de huidige

Nadere informatie

Handleiding E-formulieren

Handleiding E-formulieren Handleiding E-formulieren 2006 INHOUD Inleiding 3 E 104 E 106 Verklaring betreffende de samentelling van tijdvakken van verzekering, arbeid of wonen Verklaring betreffende het recht op verstrekkingen wegens

Nadere informatie

VRIJGESTELDE BUITENLANDSE WERKNEMERS

VRIJGESTELDE BUITENLANDSE WERKNEMERS VRIJGESTELDE BUITENLANDSE WERKNEMERS Artikel 2 van het KB van 9 juni 1999 somt de categorieën op van buitenlandse onderdanen die vrijgesteld zijn van de verplichting tot het verkrijgen van een arbeidskaart.

Nadere informatie

EU-bepalingen inzake sociale zekerheid

EU-bepalingen inzake sociale zekerheid Update 2010 EU-bepalingen inzake sociale zekerheid Uw rechten als u zich verplaatst binnen de Europese Unie Europese Commissie EU-bepalingen inzake sociale zekerheid Uw rechten als u zich verplaatst binnen

Nadere informatie

Vrij verkeer. en verblijf in Europa. Uw rechten als EU-burger: een leidraad EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL JUSTITIE

Vrij verkeer. en verblijf in Europa. Uw rechten als EU-burger: een leidraad EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL JUSTITIE Vrij verkeer en verblijf in Europa Uw rechten als EU-burger: een leidraad EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL JUSTITIE 1 Deze leidraad is bedoeld om u aan de hand van praktische informatie meer inzicht

Nadere informatie

Kinderbijslag zonder grenzen

Kinderbijslag zonder grenzen Kinderbijslag zonder grenzen 2 september 2011 In deze Accent Kinderbijslag voor vreemdelingen in België Belgische kinderbijslag in het buitenland - detachering - kraamgeld bij bevalling buiten EER - kinderen

Nadere informatie

Informatiegids voor mensen zonder wettig verblijf in Brussel

Informatiegids voor mensen zonder wettig verblijf in Brussel ACHTERSTALLIG LOON - ADOPTIE - ADVOCATEN - AF- STANDSONDERWIJS - ARBEIDSCONTRACT - ARBEIDSON- GEVAL - ARTIKEL 9,3 - ARTIKEL 9BIS - ARTIKEL 9TER - ASIELZOEKER - BANKREKENING - BASIS BANKDIENST - BELANG

Nadere informatie

Het handboek voor de België-route

Het handboek voor de België-route Het handboek voor de België-route Alles over de België-route wat je ooit hebt willen weten maar niet durfde te vragen Auteurs: Russianspy, Wiske & de werkgroep voor de België-route Stichting Buitenlandse

Nadere informatie

EIGEN BAAS? IETS MEER OVER ZELFSTANDIG ZIJN

EIGEN BAAS? IETS MEER OVER ZELFSTANDIG ZIJN Organisatie voor Clandestiene Arbeidsmigranten vzw EIGEN BAAS? IETS MEER OVER ZELFSTANDIG ZIJN De Organisatie voor Clandestiene Arbeidsmigranten helpt sinds enkele jaren buitenlandse werknemers die in

Nadere informatie

Premieheffing. Volksverzekeringen, werknemersverzekeringen en Zorgverzekeringswet; Internationale aspecten

Premieheffing. Volksverzekeringen, werknemersverzekeringen en Zorgverzekeringswet; Internationale aspecten Premieheffing. Volksverzekeringen, werknemersverzekeringen en Zorgverzekeringswet; Internationale aspecten 1 Premieheffing. Volksverzekeringen, werknemersverzekeringen en Zorgverzekeringswet; Internationale

Nadere informatie

De vreemdelingenwet. Een praktische handleiding

De vreemdelingenwet. Een praktische handleiding De vreemdelingenwet Een praktische handleiding Dienst Rechtsbescherming Foyer update april 2013 Inleiding... 4 De asielprocedure... 6 Twee beschermingsgronden... 6 Conventie van Genève (art. 48/3 Vw)...

Nadere informatie

Gids voor internationale projecten

Gids voor internationale projecten Gids voor internationale projecten Visum reispas en andere poespas Voorwoord Je zou graag een buitenlandse jongere ontvangen in je organisatie. Of je wil een groepje jongeren laten deelnemen aan een boeiend

Nadere informatie

De nieuwe vreemdelingenwet. Een praktische handleiding bij de vele wijzigingen sedert 2006

De nieuwe vreemdelingenwet. Een praktische handleiding bij de vele wijzigingen sedert 2006 De nieuwe vreemdelingenwet Een praktische handleiding bij de vele wijzigingen sedert 2006 Dienst Rechtsbescherming Foyer update maart 2011 Inleiding... 4 De nieuwe asielprocedure... 5 Twee beschermingsgronden...

Nadere informatie

Zorgverzekeringswet. Duitsland

Zorgverzekeringswet. Duitsland Zorgverzekeringswet & Duitsland INHOUD 1 Woonplaats Duitsland 1.2 Werknemer + gezinsleden 1.2.1 Werkzaam in Nederland (grensarbeider) 1.2.1.1 Op 31 december 2005 ziekenfondsverzekerd in Nederland 1.2.1.2

Nadere informatie

De nieuwe vreemdelingenwet. Een praktische handleiding bij de vele wijzigingen sedert 2006

De nieuwe vreemdelingenwet. Een praktische handleiding bij de vele wijzigingen sedert 2006 De nieuwe vreemdelingenwet Een praktische handleiding bij de vele wijzigingen sedert 2006 Dienst Rechtsbescherming Foyer update januari 2012 Inleiding... 4 De nieuwe asielprocedure... 6 Twee beschermingsgronden...

Nadere informatie

Verschillen in behandeling op basis van nationaliteit of verblijfsstatuut. Gerechtvaardigd of niet?

Verschillen in behandeling op basis van nationaliteit of verblijfsstatuut. Gerechtvaardigd of niet? Verschillen in behandeling op basis van nationaliteit of verblijfsstatuut. Gerechtvaardigd of niet? INHOUDSOPGAVE VOORWOORD... 1 REGISTERS EN KAARTEN... 3 HOOFDSTUK 1: HET GELIJKHEIDSPRINCIPE IN DE RECHTSPRAAK

Nadere informatie

Datum: 30/09/1997 (Bijgewerkt 28/08/2007) BS: 14/11/1997 Gewijzigd ingevolge de omzendbrief van 06/12/2005 (B.S. 30/12/2005)

Datum: 30/09/1997 (Bijgewerkt 28/08/2007) BS: 14/11/1997 Gewijzigd ingevolge de omzendbrief van 06/12/2005 (B.S. 30/12/2005) Datum: 30/09/1997 (Bijgewerkt 28/08/2007) BS: 14/11/1997 Gewijzigd ingevolge de omzendbrief van 06/12/2005 (B.S. 30/12/2005) Omzendbrief van 30 september 1997 betreffende het verlenen van een verblijfsmachtiging

Nadere informatie

1. Wat is de taak van je voogd?

1. Wat is de taak van je voogd? Wie is hij? 1. Wat is de taak van je voogd? De voogd is een persoon die door de Dienst Voogdij (zie fiche n 14) word t aangesteld om jou als niet-begeleide buitenlandse minderjarige te helpen. Je wordt

Nadere informatie

De aansluiting bij een ziekenfonds

De aansluiting bij een ziekenfonds Versie nr. 1 Laatste update: 14-12-2007 1) Waartoe dient deze fiche? 2) Wat is een ziekenfonds? 3) Wat verstaan we onder de aansluiting bij een ziekenfonds? 4) Wat verstaan we onder de terugbetaling van

Nadere informatie

ALGEMENE ONDERRICHTINGEN

ALGEMENE ONDERRICHTINGEN FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN ALGEMENE DIRECTIE INSTELLINGEN EN BEVOLKING - DIENST BEVOLKING EN IDENTITEITSKAARTEN ALGEMENE ONDERRICHTINGEN BETREFFENDE HET HOUDEN VAN DE BEVOLKINGSREGISTERS

Nadere informatie

ARBEIDSKAARTEN EN ARBEIDSVERGUNNINGEN. 1 Algemeen

ARBEIDSKAARTEN EN ARBEIDSVERGUNNINGEN. 1 Algemeen ARBEIDSKAARTEN EN ARBEIDSVERGUNNINGEN 1 Algemeen Een buitenlandse werknemer kan in België arbeid in loondienst verrichten indien hij voorafgaand over een arbeidskaart beschikt. Er zijn 3 soorten arbeidskaarten:

Nadere informatie

GIDS VOOR GRENSARBEIDERS

GIDS VOOR GRENSARBEIDERS GIDS VOOR GRENSARBEIDERS Werken in Frankrijk, Wonen in België Met de steun van de Europese Unie INHOUDSOPGAVE Fiche 1 Fiche 2 Fiche 3 Fiche 4 Fiche 5 Fiche 6.1 Fiche 6.2 Fiche 6.3 Fiche 7 Fiche 8 Fiche

Nadere informatie

De Nieuwe Mobiele EU Werknemer Beleidsrapport

De Nieuwe Mobiele EU Werknemer Beleidsrapport De Nieuwe Mobiele EU Werknemer Beleidsrapport De Nieuwe Mobiele EU Werknemer Beleidsrapport 1-12-2014 3 Voorwoord Beste lezer, Het ACV en het ABVV zijn beiden sterk vertegenwoordigd op de Belgische werkvloer.

Nadere informatie

OFFICIEUZE COÖRDINATIE

OFFICIEUZE COÖRDINATIE OFFICIEUZE COÖRDINATIE VAN DE WET VAN 15 DECEMBER 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen 26/03/2015-1 - EERSTE TITEL ALGEMENE BEPALINGEN

Nadere informatie