Mevrouw de Voorzitster, Mijnheer de Voorzitter,

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Mevrouw de Voorzitster, Mijnheer de Voorzitter,"

Transcriptie

1 i uwbrief van uw kenmerk Bestuur van de Maatschappelijke Integratie Bestuursdirectie van het Maatschappelijk Welzijn DIENST FINANCIEN EN ONDERSTANDSKOSTEN TERUGBETALINGEN ) Vragen naar: Kurt Gesquiere Tel: 02/ fax: 02/ Mevrouw de Voorzitster, Mijnheer de Voorzitter van het OCMW onskenmerk TC/FOT/0B/ datum st B bijlage(n) Betreft: Terugbetaling van steun die verleend wordt aan asielzoekers die Diet in de gemeente van bet bevoegd steunverlenend centrum wonen Mevrouw de Voorzitster, Mijnheer de Voorzitter, INLEIDING 1) De 50%-regel-: Artikel 380 van de programmawet van 24 december 2002 (BS van 31 december 2002) voert een nieuw lid in artikel 5, 2, van de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de OCMW's Hierin wordt vermeld op welke wijze het OCMW de aanbieding van een woonst kan bewijzen, teneinde de financiering die in principe 50% bedraagt -indien de asielzoeker niet op het grondgebied van de gemeente van het bevoegde OCMW woont -op 100% te brengen Het bewijs van de aanbieding woonst dient geleverd te worden op basis van een kopie van het sociaal verslag, aangevuld met tastbare bewijzen van de aanbieding door het OCMW van een degelijke en aangepaste huisvesting, evena1s met een bewijs van de afwijzing van de huisvesting door de betrokkene 2) De O%-maatregel : Artikel 381 van dezelfde programmawet van 24 december 2002 vervangt artikel 5, 2bis, van de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de OCMW's door de volgende bepaling : "In afwijking van I, 2, neemt de Staat 0% van de maatschappelijke dienstverlening ten laste binnen de beperkingen bepaald krachtens artikel 11, 2, toegekend in geld of in natura aan de vreemdelingen die zich vluchteling verklaard hebben of die aangevraagd hebben om als vluchteling te worden erkend, wanneer het ontbreken van voldoende maatregelen door het OCMW om de opvang van deze 9 : \mibesadm lmimoawdimi1(l«on \miillega\wim \ 13 22doc Federate Overheidsdienst Sociale Zekerheid Anspachlaan I RUSSEL 02/ minsocfgov be

2 vreemdelingen op het grondgebied van zijn gemeente te bevorderen tot gevolg heeft dat de betrokken vreemdelingen ertoe aangezet worden zich in een andere gemeente te vestigen De modaliteiten die het mogelijk maken te evalueren wanneer er gebrek aan voldoende maatregelen voor de opvang van deze vreemdelingen bestaat evenals de aanvaardbare bewijzen om dit ontbreken van voldoende maatregelen te weerleggen, worden door de Koning bepaald, bij een besluit vastgesteld na overleg in Ministerraad" Aan deze bepaling is uitvoering gegeven bij koninklijk besluit van 13 januari 2003 houdende vaststelling van de criteria voor het evalueren van het ontbreken van voldoende opvangmaatregelen genomen door het OCMW ten aanzien van vreemdelingen die zich vluchteling hebben verklaard of die gevraagd hebben om als vluchteling te worden erkend en van de aanvaardbare bewijsmogelijkheden om dit ontbreken van voldoende elementen te weerleggen (BS van 17 januari 2003) Deze omzendbrief heeft tot doe! de criteria voor het eva1ueren van gelndividualiseerde dossiers toe te 1ichten Tevens wordt de procedure venne1d, die kan toegepast worden voor het indienen van de bewijsstukken nodig voor het bekomen van 100% en/of voor het vennijden van de O%-maatrege1 1 GEiNDIVIDUALISEERDE DOSSIERS Overeenkomstig artikel 5, 2, derde lid, (ingevoerd door artikel 380 van de programmawet van 24 december 2002) kan voor asielzoekers die niet op het grondgebied van het bevoegd steunverlenend centrum wonen, het bewijs van de aanbieding van een huisvesting worden geleverd op basis van : -een kopie van het sociaal verslag, en -aangevuld met tastbare bewijzen van de aanbieding door het OCMW van een degelijke en aangepaste huisvesting, en -het bewijs van de afwijzing van de huisvesting door de betrokkene 11 Vaststelling bewijs De drie vennelde elementen (sociaal verslag, tastbaar bewijs aanbieding degelijke en aangepaste woonst, verklaring weigering door betrokkene) moeten aanwezig zijn Dit is absoluut noodzakelijk opdat een geindividualiseerd dossier kan aanvaard worden en de terugbetaling aan 1 00% kan gebeuren Sociaal verslag Een kopie van het sociaal verslag dat werd opgemaakt door de maatschappelijk assistent die met het dossier werd belast Dit verslag moet ondertekend zijn

3 3 Tastbaar bewijs van de aanbieding door het OCMW van een degelijke en aangepaste huisvesting Als tastbaar bewijs van het huisvestingsaanbod kan bijvoorbeeld gelden Een huurcontract van een woning op het grondgebied van de gemeente, die aan een asielzoeker aangeboden werd, Een bewijs dat het OCMW een huis bezit op het grondgebied van de gemeente, waarin asielzoekers kunnen worden opgevangen Dit kan bewezen worden door een notariele akte of een door de Secretaris of Voorzitter ondertekende verk1aring waarbij naar de notariele akte wordt verwezen, Een overeenkomst met een sociale verhuunnaatschappij Ben ondertekende verklaring van een derde persoon waaruit duidelijk blijkt dat een bepaalde woonst aan een kandidaat vluchteling kan verhuurd worden Bovendien moet in bet dossier bet adres worden vermeld, alsook de buurprijs Het moet immers om een beboorlijke en aan bet inkomen aangepaste buisvesting gaan De buurprijs moet in verbouding zijn met bet bedrag van de toegekende steun Indien in een buurcontract een bedrag wordt vermeld dat niet aangepast is aan bet inkomen en bet OCMW beslist om tussen te komen zodat de prijs in overeenstemming is met bet maandelijks inkomen van de asielzoeker, dan dient bet bedrag meegedeeld te worden dat effectief door de asielzoeker voor de woning zal moeten betaald worden Tevens moet uit de voorgelegde stukken ook kunnen afgeleid worden dat de woning beschikbaar was en aangeboden werd op het ogenblik dat de betrokkene daar behoefte aan had Bewijs van de afwijzing van de huisvesting door de betrokkene De verklaring van betrokkene moet handgeschreven zijn en ondertekend Als de verklaring niet in het Nederlands, Frans, Engels of Duits is geschreven, moet er bovendien een vertaling bijzitten die eveneens de naam en handtekening van de vertaler bevat Hiervoor kan het OCMW bijvoorbeeld contact opnemen met het opvangcentrum waar betrokkene voordien verbleef of beroep doen op diensten zoals de vzw Brussel Onthaal, sociaal vertaalbureau, Cellebroersstraat 16 te 1000 Brussel, tel 02/ fax 02/ Indien een persoon niet kan lezen of schrijven mag de verklaring worden opgesteld door een derde, met vermelding dat de begunstigde niet kan lezen of schrijven Deze derde vermeldt zijn coordinaten en ondertekent de verklaring De begunstigde moet deze verklaring in ieder geval mee ondertekenen of een kenteken aanbrengen waaruit kan afgeleid worden dat de tekst met zijn goedkeuring is opgemaakt De verklaring van betrokkene moet minimum de redenen vermelden waarom hij de aangeboden huisvesting weigert, alsook het adres en de huurprijs van de aangeboden woning

4 4 12 Te volgen procedure De geindividualiseerde dossiers betreffende gesteunde asielzoekers die niet op het grondgebied van de gemeente wonen, dienen opgestuurd te worden met de beslissing tot steunverlening (formulier Bl) De verwerking van de formulieren vindt initieel, overeenkomstig de wettelijke bepa1ingen, plaats aan 50% Indien na onderzoek blijkt dat de voorgelegde documenten beantwoorden aan de gestelde criteria, dan gebeurt de betoelaging aan 100% Deze omzetting gebeurt door de dienst FO Terugbeta1ingen en zal terug te vinden zijn op de betreffende of op een volgende maandstaat Indien na onderzoek is gebleken dat er onvoldoende elementen worden voorgelegd, wordt het betrokken OCMW hiervan op de hoogte gebracht De terugbetaling voor het betreffende dossier blijft aan 50% verlopen 2 O%-MAA TREGEL Volgens artikel 5, 2bis, van de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de OCMW's, ingevoerd door artikel 381 van de prograrnmawet van 24 december 2002, en op basis van het KB van 13 januari 2003 houdende vaststelling van de criteria voor het evalueren van het ontbreken van voldoende opvangmaatregelen genomen door het OCMW ten aanzien van asielzoekers, wordt de toelage voor de steun toegekend aan asielzoekers die niet op het grondgebied van het bevoegd steunverlenend centrum wonen, 0% indien tijdens de duur van de maand waarvoor de terugbetaling wordt gevraagd meer dan 95 % van de gesteunde asielzoekers op bet grondgebied van een andere gemeente woont, tenzij het OCMW behoort tot de gemeenten waaraan de bevoegde Minister -op basis van het spreidingsplan -geen nieuwe asielzoekers meer mag toewijzen of het OCMW vroeger dan de maand voor dewelke de terugbetaling wordt gevraagd een lokaal opvanginitiatiefheeft ingericht, of het OCMW een overtuigend dossier opmaakt, waarbij het aantoont dat het een geheel van relevante en duurzame maatregelen heeft genomen voor de organisatie en bevordering van de opvang van asielzoekers op zijn grondgebied De eerste twee elementen (spreidingsplan en aanwezigheid LOI) moeten niet door het OCMW worden geleverd De dienst FO Terugbetalingen kan zich hiervoor imrners baseren op gegevens van de instanties, bevoegd voor de uitwerking van het spreidingsplan en voor het afsluiten van overeenkomsten voor een lokaal opvanginitiatief Indien de eerste twee elementen ontbreken, dient het OCMW dat de O%-maatregel wil opheffen, een overtuigend dossier op te maken, waarin wordt aangetoond op welke wijze het OCMW de opvang van asielzoekers op het grondgebied van de eigen gemeente bevordert Dit dossier moet worden opgestuurd samen met de maandelijkse staten van terugvordering die bij de Staat worden ingediend

5 Indien dit dossier overtuigend is, kan de terugbetaling voor asielzoekers die niet op het grondgebied van het bevoegd steunverlenend centrum wonen, op 50% worden gebracht Indien het OCMW vervolgens eventueel een 100%-betoelaging wil bekomen, moet het per gesteunde asielzoeker die niet op het grondgebied van de eigen gemeente woont, een gelndividua1iseerd dossier (zie punt 1 van deze omzendbrief) indienen Hoogachtend, De Minister van Maatschappelijke Integratie, -~~

WET VAN 2 APRIL 1965 BETREFFENDE HET TEN LASTE NEMEN VAN DE STEUN VERLEEND DOOR DE OPENBARE CENTRA VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 1

WET VAN 2 APRIL 1965 BETREFFENDE HET TEN LASTE NEMEN VAN DE STEUN VERLEEND DOOR DE OPENBARE CENTRA VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 1 Laatste update (31.1.2013 tot 14.3.2014) Laatste update (15.3.2014 tot 10.7.2014) WET VAN 2 APRIL 1965 BETREFFENDE HET TEN LASTE NEMEN VAN DE STEUN VERLEEND DOOR DE OPENBARE CENTRA VOOR MAATSCHAPPELIJK

Nadere informatie

OFFICIEUZE COÖRDINATIE

OFFICIEUZE COÖRDINATIE OFFICIEUZE COÖRDINATIE VAN DE WET VAN 15 DECEMBER 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen 26/03/2015-1 - EERSTE TITEL ALGEMENE BEPALINGEN

Nadere informatie

het leefloon Versie december 2013 LEEFLOON

het leefloon Versie december 2013 LEEFLOON het leefloon Versie december 2013 LEEFLOON HET RECHT OP EEN LEEFLOON in twaalf stappen... Een leefloon, wat is dat? Wanneer krijg ik het leefloon? Waar moet ik het leefloon aanvragen? Wat zal er na de

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van de cvba Vlaams Woningfonds, ontvangen op 16/02/2015;

Gelet op de aanvraag van de cvba Vlaams Woningfonds, ontvangen op 16/02/2015; 1/12 Sectoraal comité voor de Federale Overheid Beraadslaging FO nr 10/2015 van 23 april 2015 Betreft: aanvraag van de cvba Vlaams Woningfonds om toegang te krijgen tot een aantal gegevens van de FOD Financiën

Nadere informatie

B. VERBINTENIS TOT TENLASTENEMING ALS BEWIJS VAN VOLDOENDE BESTAANSMIDDELEN (Bijlage 3 bis)

B. VERBINTENIS TOT TENLASTENEMING ALS BEWIJS VAN VOLDOENDE BESTAANSMIDDELEN (Bijlage 3 bis) VERBINTENIS TOT TENLASTENEMING INFORMATIE VOOR DE GARANTEN (Artikel 3 bis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen)

Nadere informatie

KADER EN RANDVOORWAARDEN:

KADER EN RANDVOORWAARDEN: SVK DE POORT VZW DAMASTWEVERSSTRAAT 3 8500 KORTRIJK INTERN HUURREGLEMENT DEEL 1 : VAN INSCHRIJVEN TOT TOEWIJZEN KADER EN RANDVOORWAARDEN: Het intern huurreglement is openbaar en kan dus door iedereen worden

Nadere informatie

De huurwet. de editie - MAART 2013

De huurwet. de editie - MAART 2013 De huurwet 14 de editie - MAART 2013 o Voorwoord Vele burgers huren een woning. Met de eigenaar van de woning wordt dan een huurovereenkomst gesloten. In die overeenkomst staan de rechten en plichten van

Nadere informatie

DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN VERSIE: 2014-07-29

DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN VERSIE: 2014-07-29 DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN VERSIE: 2014-07-29 Inhoudstafel WAAROM DEZE BROCHURE? TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN 1/ Wat is de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden? 2/ Kan ik een

Nadere informatie

Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie en koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement

Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie en koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie en koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement (A.R.) betreffende het recht op maatschappelijke integratie

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 13 BIS VAN 26 FEBRUARI 1979 TOT AANPASSING

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 13 BIS VAN 26 FEBRUARI 1979 TOT AANPASSING COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 13 BIS VAN 26 FEBRUARI 1979 TOT AANPASSING VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 13 VAN 28 JUNI 1973 BETREFFENDE HET TOEKENNEN VAN EEN GEWAARBORGD MAANDLOON AAN

Nadere informatie

ALGEMENE ONDERRICHTINGEN

ALGEMENE ONDERRICHTINGEN FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN ALGEMENE DIRECTIE INSTELLINGEN EN BEVOLKING - DIENST BEVOLKING EN IDENTITEITSKAARTEN ALGEMENE ONDERRICHTINGEN BETREFFENDE HET HOUDEN VAN DE BEVOLKINGSREGISTERS

Nadere informatie

WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT. Boek III

WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT. Boek III WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT Boek III Inhoud BOEK III. - Vrijheid van vestiging, dienstverlening en algemene verplichtingen van de ondernemingen... 3 TITEL 1. - Vrijheid van vestiging en van dienstverlening...

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico s op het werk (B.S. 28.4.2014)

Koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico s op het werk (B.S. 28.4.2014) Koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico s op het werk (B.S. 28.4.2014) Afdeling 1. - Toepassingsgebied en definities Artikel 1.- Dit besluit is van toepassing

Nadere informatie

Gezien de beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 9 mei 2012 met refertenummer X.

Gezien de beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 9 mei 2012 met refertenummer X. nr. 145 477 van 18 mei 2015 in de zaak RvV X / IX In zake: X Gekozen woonplaats: X tegen: de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie

Nadere informatie

PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK

PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK Sociale verkiezingen 2008 FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG Het Hoofdbestuur van de FOD

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE SUBSIDIËRING VAN OUDENBURGSE SPORTVERENIGINGEN MET EEN KWALITEITSVOLLE JEUGDWERKING

REGLEMENT VOOR DE SUBSIDIËRING VAN OUDENBURGSE SPORTVERENIGINGEN MET EEN KWALITEITSVOLLE JEUGDWERKING REGLEMENT VOOR DE SUBSIDIËRING VAN OUDENBURGSE SPORTVERENIGINGEN MET EEN KWALITEITSVOLLE JEUGDWERKING Artikel 1. Dit reglement regelt de subsidiëring van de sportverenigingen die beschikken over een kwaliteitsvolle

Nadere informatie

DE INKOMENSVERVANGENDE TEGEMOETKOMING EN DE INTEGRATIETEGEMOETKOMING

DE INKOMENSVERVANGENDE TEGEMOETKOMING EN DE INTEGRATIETEGEMOETKOMING DE INKOMENSVERVANGENDE TEGEMOETKOMING EN DE INTEGRATIETEGEMOETKOMING JULI 2014 Inhoud WAAROM DEZE BROCHURE?... 4 DE TEGEMOETKOMINGEN... 5 De inkomensvervangende tegemoetkoming 5 Wat? 5 Kan ik een inkomensvervangende

Nadere informatie

Invest 26. Algemene Voorwaarden. Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 0096-B0961L0000.01-01052014

Invest 26. Algemene Voorwaarden. Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 0096-B0961L0000.01-01052014 Invest 26 Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 2 Invest 26 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Definities en begrippen 3 3. Opbouw van de reserve 3 4. Aanvang, duur en territorialiteit van het contract 4 5. Opzeggingsrecht

Nadere informatie

Een uitnodiging tot dialoog

Een uitnodiging tot dialoog Een uitnodiging tot dialoog Herroeping van de aangewezen VERTEGENWOORDIGER In het kader van de vertegenwoordiging van de patiënt Wet van 22 augustus 2002 betreffende de patiëntenrechten (art. 14, 1) Ik

Nadere informatie

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe De vzw o Foto s: Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe 2 Voorwoord De Belgische grondwet voorziet in de vrijheid

Nadere informatie

Tijdelijke verhuur via de Leegstandwet

Tijdelijke verhuur via de Leegstandwet Tijdelijke verhuur via de Leegstandwet In Nederland is de bescherming van huurders goed geregeld. De huurder ontleent zijn of haar rechten aan het Burgerlijk Wetboek. Dat houdt in dat het voor de verhuurder

Nadere informatie

Tijdelijke verhuur via de Leegstandwet

Tijdelijke verhuur via de Leegstandwet Tijdelijke verhuur via de Leegstandwet In Nederland is de bescherming van huurders goed geregeld. De huurder ontleent zijn of haar rechten aan het Burgerlijk Wetboek. Dat houdt in dat het voor de verhuurder

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK NR. 2103/222416/4A ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

BIJZONDER BESTEK NR. 2103/222416/4A ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Complexnummer 222416 155 Directie BRUSSEL Jourdanstraat 95 (bus 2) 1060 Brussel BIJZONDER BESTEK NR. 2103/222416/4A ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Betreft : 1210 Brussel - City Atrium (FOD Mobiliteit en Vervoer)

Nadere informatie

[BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING] 1 VAN 18 DECEMBER 1991

[BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING] 1 VAN 18 DECEMBER 1991 1 [BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING] 1 VAN 18 DECEMBER 1991 tot coördinatie van de decreten inzake de voorzieningen voor bejaarden (B.S. 20.VIII.1992) 2 Art. 1. Zijn gecoördineerd overeenkomstig de bij

Nadere informatie

20 JULI 1990. - Wet betreffende de voorlopige hechtenis. HOOFDSTUK I. - De aanhouding.

20 JULI 1990. - Wet betreffende de voorlopige hechtenis. HOOFDSTUK I. - De aanhouding. 20 JULI 1990. - Wet betreffende de voorlopige hechtenis. HOOFDSTUK I. - De aanhouding. Artikel 1. Voor de aanhouding bij op heterdaad ontdekte misdaad of op heterdaad ontdekt wanbedrijf gelden de volgende

Nadere informatie

Wet van 20 december 2002 betreffende de bescherming van de preventieadviseurs (B.S. 20.1.2003)

Wet van 20 december 2002 betreffende de bescherming van de preventieadviseurs (B.S. 20.1.2003) Wet van 20 december 2002 betreffende de bescherming van de preventieadviseurs (B.S. 20.1.2003) Artikel 1.- Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet. Hoofdstuk 1.- Toepassingsgebied,

Nadere informatie

Bestek nummer GAC/2014/2775

Bestek nummer GAC/2014/2775 Gemeenschappelijke aankoopcentrale Stad Antwerpen OCMW Antwerpen Francis Wellesplein 1 B 2018 Antwerpen Bestek nummer GAC/2014/2775 Voor het toewijzen van een overheidsopdracht voor de aanneming van diensten

Nadere informatie

Decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode. (B.S., 19 augustus 1997)

Decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode. (B.S., 19 augustus 1997) Decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode (B.S., 19 augustus 1997) Gewijzigd bij: * Decr. 17 maart 1998, B.S. 17 april 1998 wijzig de artikelen 30, 34, 42,75 en 103 * Decr. 18 mei 1999, B.S,

Nadere informatie

ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt

ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt : TITEL I. - Algemene bepalingen en definities Artikel

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 12 BIS VAN 26 FEBRUARI 1979 TOT AANPASSING

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 12 BIS VAN 26 FEBRUARI 1979 TOT AANPASSING COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 12 BIS VAN 26 FEBRUARI 1979 TOT AANPASSING VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 12 VAN 28 JUNI 1973 BETREFFENDE HET TOEKENNEN VAN EEN GEWAARBORGD MAANDLOON AAN

Nadere informatie