DE INHOUD, VOORWAARDEN EN DE PROCEDURE OM DE MEDISCHE KOSTEN VIA DE ZIEKTEVERZEKERING TE LATEN BETALEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DE INHOUD, VOORWAARDEN EN DE PROCEDURE OM DE MEDISCHE KOSTEN VIA DE ZIEKTEVERZEKERING TE LATEN BETALEN"

Transcriptie

1 DE INHOUD, VOORWAARDEN EN DE PROCEDURE OM DE MEDISCHE KOSTEN VIA DE ZIEKTEVERZEKERING TE LATEN BETALEN 1. Welke medische kosten worden door het ziekenfonds betaald? De ziekenfondsen vergoeden geneeskundige zorgen zoals een consultatie bij een arts of kinesitherapeut, een opname in een ziekenhuis, de aankoop van farmaceutische producten. Alleen verstrekkingen die erkend zijn door de ziekteverzekering worden terugbetaald. Deze verstrekkingen worden aangeduid met een nummer, de nomenclatuurcode. Het ziekenfonds betaalt niet alle kosten terug. Sommige prestaties worden volledig terugbetaald, andere maar gedeeltelijk. Bij de prestaties die maar gedeeltelijk worden terugbetaald, heeft de patiënt een persoonlijk aandeel, ook wel remgeld genoemd. De kosten van deze erkende geneeskundige zorgen zijn wettelijk bepaald en dus bij elk ziekenfonds gelijk. Het deel van de ziektekosten dat het ziekenfonds terugbetaalt, is afhankelijk van de aard van de verstrekking, het statuut van de verzekerde in de ziekteverzekering en de zorgverlener die de zorgen heeft toegediend. Niet alle verzekerden krijgen voor eenzelfde verstrekking evenveel terugbetaald door het ziekenfonds. Rechthebbenden op verhoogde tegemoetkoming 1 krijgen bijvoorbeeld een hogere terugbetaling. 2. Wie komt hiervoor in aanmerking? Aan welke voorwaarden moet je voldoen? Aansluiting bij een ziekenfonds kan als gerechtigde of als persoon ten laste. De gerechtigde staat in voor de eventuele bijdrageverplichtingen en opent zijn eigen recht in de ziekteverzekering. De personen ten laste (bijvoorbeeld kinderen) horen bij een gerechtigde en zijn voor hun recht afhankelijk van de gerechtigde. De personen ten laste hebben minimaal dezelfde rechten als de gerechtigden van wie ze ten laste zijn. Zij kunnen echter ook meer rechten hebben. Zo kan een persoon ten laste recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming, terwijl de gerechtigde bij wie hij persoon ten laste staat dat recht niet heeft. A. Aansluiting bij het ziekenfonds als gerechtigde Via witte 2 of officiële tewerkstelling Werknemers die sociale zekerheidsbijdragen betalen, kunnen zich aansluiten bij een ziekenfonds. Als student hoger dagonderwijs (onderwijs van het derde niveau) Studenten die hoger dagonderwijs volgen in een instelling erkend door het RIZIV lijst erkende instellingen 3, kunnen zich, op basis van hun studiegetuigschrift uitgereikt door de school, aansluiten bij een ziekenfonds. Een student betaalt een persoonlijke bijdrage 4. Op basis van het verblijfsstatuut 5 (zie ook 1.3.A.) 1 Rechthebbenden op verhoogde tegemoetkoming: onder andere: personen met een OMNIO-statuut (precaire financiële situatie) en personen die recht hebben op gedeeltelijk of volledig leefloon van het OCMW of gelijkwaardige steun ontvangen voor een periode van drie maanden ononderbroken of zes maanden binnen een referentieperiode van twaalf opeenvolgende kalendermaanden. 2 Wit werk betekent dat men socialezekerheidsbijdragen betaalt en dat het loon op controleerbare wijze wordt uitbetaald. Witwerk is mogelijk ook al is officiële tewerkstelling verboden (bijvoorbeeld mensen zonder wettig verblijf). Bij officiële tewerkstelling zijn de voorwaarden voor wit werk en legale tewerkstelling voldaan. 3 (Home > Verzekeringsinstellingen (V.I.) > Omzendbrieven naar de V.I. > Administratieve controle) 4 (Home > Sociaal verzekerden > Medische kosten> Persoonlijke bijdragen) 5 RIZIV-omzendbrief betreffende de bewijsmodaliteiten voor de inschrijving in het Rijksregister van 27 november 2007

2 - Vreemdelingen die van rechtswege toegelaten zijn tot meer dan drie maanden in België 6 - Vreemdelingen die gemachtigd zijn tot een verblijf van meer dan drie maanden in België 7 - Vreemdelingen die gemachtigd zijn tot een verblijf van onbepaalde duur in België 8 - Vreemdelingen die gevestigd zijn in België 9 - Kandidaat-vluchtelingen waarvan de aanvraag voor 01/06/2007 ontvankelijk verklaard werd door de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) of door het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS). Niet-begeleide minderjarigen Niet-begeleide minderjarigen genieten sinds 1 januari 2008 onder de volgende voorwaarden van een eigen recht op ziekteverzekering. Ze moeten aantonen dat ze minstens drie opeenvolgende maanden lager of secundair onderwijs volgden in een schoolinstelling, tenzij ze werden vrijgesteld van de leerplicht. Niet-schoolplichtigen moeten aangemeld zijn bij een instelling erkend door de Belgische Overheid voor gezinsondersteuning (bv. Kind & Gezin / ONE). Minderjarigen die al een ziekteverzekering hebben, vallen buiten deze regeling. B. Aansluiting bij het ziekenfonds als persoon ten laste van een gerechtigde Een persoon ten laste heeft via de gerechtigde een afgeleid recht op de terugbetaling van de kosten voor gezondheidszorg. Zolang men niet zelf gerechtigde is, kan je in de volgende situaties persoon ten laste zijn: De echtgenoot persoon ten laste De echtgenoot of echtgenote die onder hetzelfde dak woont, wanneer zij geen of een bescheiden inkomen hebben. Deze samenwoonst moet niet blijken uit het Rijksregister een huwelijksakte volstaat ook in sommige situaties. De kinderen Bij eigen of adoptiekinderen jonger dan 25 jaar er hoeft geen samenwoonst te zijn. Wel moet je de geboorte- of adoptieakte voorleggen. Wanneer er geen afstammingsband of adoptie kan worden aangetoond, moet men aantonen dat de gerechtigde of diens echtgeno(o)t(e) instaat voor het onderhoud 10 en dient hun hoofdverblijfplaats in België aangetoond te worden. De ascendenten (= bloedverwanten in stijgende lijn) Kunnen als persoon ten laste worden ingeschreven: de samenwonende ascendenten van de gerechtigde of werknemer, of van zijn echtgenoot, en eventueel hun stiefvaders en stiefmoeders. Deze samenwoonst moet blijken uit het Rijksregister. Bovendien mag het inkomen van de kandidaat-persoon ten laste niet hoger zijn dan een daartoe bepaald grensbedrag. De samenwonende persoon De persoon die samenwoont met de gerechtigde kan als persoon ten laste worden ingeschreven. Die inschrijving is niet mogelijk wanneer de echtgenoot of echtgenote van de gerechtigde: - zelf de hoedanigheid van persoon ten laste heeft - of onder hetzelfde dak woont als de gerechtigde 6 Opgenomen in het Vreemdelingenregister. 7 Opgenomen in het Vreemdelingenregister. 8 Opgenomen in het Vreemdelingenregister. 9 Opgenomen in het Bevolkingsregister. 10 Het feit dat de gerechtigde effectief instaat voor het onderhoud, kan blijken uit de samenwoonst Deze samenwoonst zal in principe blijken uit het Rijksregister of door alle mogelijke bewijsmiddelen die door de Administratie worden erkend.

3 Bovendien mag het inkomen van de kandidaat-persoon ten laste niet hoger zijn dan een daartoe bepaald grensbedrag.

4 C. Extra info SIS-kaart Alle sociaal verzekerden in België, zowel volwassenen als kinderen, krijgen een sociale identiteitskaart (SIS-kaart). De SIS-kaart bevat in zijn chip het bewijs dat je verzekerd bent voor de terugbetaling van medische zorgen. Een SIS-kaart hebben, betekent op zich niet noodzakelijk dat je recht hebt. Uitlooprecht Sommige vreemdelingen (zie 1.2.) kunnen zich aansluiten bij een ziekenfonds. Als deze vreemdelingen hun verblijfsrecht verliezen, hebben zij nog een uitlooprecht. De ziekteverzekering loopt immers altijd tot het einde van het jaar dat volgt op het jaar dat het recht werd geopend. Wachttijd De wachttijd bij de inschrijving is afgeschaft. Je hebt recht vanaf de eerste dag van het kwartaal waarin je de hoedanigheid als gerechtigde verwerft. Alleen bij herinschrijving is het nog mogelijk dat je een wachttijd van zes maanden hebt Hoe kom je in aanmerking? Welke stappen moet je zetten? Wanneer je je wilt aansluiten bij het ziekenfonds 12 moet je naast de documenten over je inkomsten (bv. loonfiches) ook andere bewijsstukken voorleggen die je hoedanigheid als gerechtigde of persoon ten laste bewijzen. Indien je in aanmerking komt voor een inschrijving bij het ziekenfonds dan is die inschrijving verplicht (het is immers een verplichte ziekteverzekering). Om te weten wie zich in regel kan stellen met het ziekenfonds maken we een onderscheid tussen personen die ingeschreven zijn in het Rijksregister en zij die niet ingeschreven zijn. A. De vreemdeling is ingeschreven in het Rijksregister 13 De meeste vreemdelingen die zijn ingeschreven in het vreemdelingen- of bevolkingsregister kunnen zich aansluiten bij een ziekenfonds. Dit is meestal ook mogelijk als je een bewijs (bijlage 15) hebt dat je ingeschreven zal worden. Asielzoekers die voor 1 juni 2007 ontvankelijk werden verklaard, zijn ingeschreven in het wachtregister en kunnen zich ook aansluiten bij het ziekenfonds. (Voor de andere asielzoekers zie 1.3.B.) Naast de hoger vermelde documenten moet de aanvrager ook een van de volgende documenten voorleggen: - een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister (= elektronische of witte papieren kaart) of - een identiteitskaart voor vreemdelingen (= elektronische of gele papieren kaart) of - een verblijfskaart voor een burger van de Europese Unie (EU) (= elektronische of blauwe papieren kaart) of - bijlage 15 waarvan vakje 1,6 of 7 zijn aangekruist. Als vakje 4 aangekruist is, is dit alleen mogelijk op voorlegging van bijkomende bewijsstukken 14 of 11 Als men gedurende meer dan 2 jaar geen rechten meer heeft, dan sluit het ziekenfonds de aansluiting. Daarna moet je herinschrijven bij het ziekenfonds. Wanneer de periode van niet-aansluiting korter is dan twee jaar, spreekt men van een wijziging en niet van een herinschrijving. 12 Aansluiten kan bij één van de volgende ziekenfondsen die terug te vinden zijn op (Home > Sociaal verzekerden > De ziekenfondsen > Contacteer de ziekenfondsen) 13 RIZIV-omzendbrief betreffende de bewijsmodaliteiten voor de inschrijving in het Rijksregister van 27 november een bewijs van erkende vluchteling, afgeleverd door het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen of een geldig visum type D of een geldige beroeps- of arbeidskaart, medisch attest en uittreksel uit het strafregister of een beslissing van de Dienst Vreemdelingenzaken dat de betrokkene een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister kan bekomen in het kader van de procedure slachtoffer mensenhandel of in het kader van een aanvraag 9ter of 9bis.

5 - bijlage 25 of 26 mét een attest van immatriculatie model A, afgeleverd voor 1 juni B. De vreemdeling is NIET ingeschreven in het Rijksregister Vreemdelingen die niet ingeschreven zijn in het vreemdelingen- of bevolkingsregister kunnen zich alleen in de situaties vermeld onder 1.2.A. inschrijven als gerechtigde bij een ziekenfonds. Om zich als persoon ten laste van een gerechtigde in te schrijven, moet je één of meerdere van de onderstaande documenten voorleggen: - geboorteakte van het kind waaruit de ouder-kindband blijkt, of de huwelijksakte waaruit de huwelijksband tussen de echtgenoten blijkt, of documenten waaruit blijkt dat de gerechtigde instaat voor het onderhoud van de betrokkene - documenten waaruit de feitelijke verblijfplaats van de gerechtigde blijkt (bv. identiteitskaart van de gerechtigde) - soms de documenten waaruit de feitelijke verblijfplaats van de persoon ten laste blijkt (bv. een attest van de gemeente) - gezinssamenstelling (indien mogelijk) - gegevens van het ziekenfonds van de gerechtigde (bv. vignet) - bewijs dat je dagonderwijs volgt in een erkende onderwijsinstelling 15 Ontvankelijk verklaarde asielzoekers die niet meer over hun attest van immatriculatie beschikken omdat ze tegen een latere negatieve beslissing in beroep gingen bij de Raad voor Vreemdelingenbeslissing, dienen hun ontvankelijkheid aan te tonen op basis van de code 206 van het wachtregister.

Medische kosten van vreemdelingen. Wie betaalt?

Medische kosten van vreemdelingen. Wie betaalt? Medische kosten van vreemdelingen. Wie betaalt? toelichting bij de procedures om medische zorg te verkrijgen, rekening houdend met de verblijfsstatus versie 09/2009 Het is niet altijd eenvoudig om te weten

Nadere informatie

het leefloon Versie december 2013 LEEFLOON

het leefloon Versie december 2013 LEEFLOON het leefloon Versie december 2013 LEEFLOON HET RECHT OP EEN LEEFLOON in twaalf stappen... Een leefloon, wat is dat? Wanneer krijg ik het leefloon? Waar moet ik het leefloon aanvragen? Wat zal er na de

Nadere informatie

Datum: 30/09/1997 (Bijgewerkt 28/08/2007) BS: 14/11/1997 Gewijzigd ingevolge de omzendbrief van 06/12/2005 (B.S. 30/12/2005)

Datum: 30/09/1997 (Bijgewerkt 28/08/2007) BS: 14/11/1997 Gewijzigd ingevolge de omzendbrief van 06/12/2005 (B.S. 30/12/2005) Datum: 30/09/1997 (Bijgewerkt 28/08/2007) BS: 14/11/1997 Gewijzigd ingevolge de omzendbrief van 06/12/2005 (B.S. 30/12/2005) Omzendbrief van 30 september 1997 betreffende het verlenen van een verblijfsmachtiging

Nadere informatie

EIGEN BAAS? IETS MEER OVER ZELFSTANDIG ZIJN

EIGEN BAAS? IETS MEER OVER ZELFSTANDIG ZIJN Organisatie voor Clandestiene Arbeidsmigranten vzw EIGEN BAAS? IETS MEER OVER ZELFSTANDIG ZIJN De Organisatie voor Clandestiene Arbeidsmigranten helpt sinds enkele jaren buitenlandse werknemers die in

Nadere informatie

Beschrijving van de gegevens uit het Rijksregister en de KSZ-Registers

Beschrijving van de gegevens uit het Rijksregister en de KSZ-Registers Beschrijving van de gegevens uit het Rijksregister en de KSZ-Registers 1/114 Datum Versie Voorwerp 07/04/2014 1.0 Q1_2015 1.1 Adres Groep IT 001 Gemeente van Beheer Schrapping Burgers uit de EU, beslissing

Nadere informatie

Versie september 2013 OCMW GIDS VOOR DE GEBRUIKERS VAN HET OCMW

Versie september 2013 OCMW GIDS VOOR DE GEBRUIKERS VAN HET OCMW Versie september 2013 OCMW GIDS VOOR DE GEBRUIKERS VAN HET OCMW VOORWOORD Een oplossing op maat, een stap naar een leven zonder miserie, de weg naar zelfredzaamheid of: praktische hulp die u er bovenop

Nadere informatie

Zwangerschap en geboorte

Zwangerschap en geboorte Zwangerschap en geboorte Wettelijke regeling maart 2015 2 Inhoud De eerste vijf maanden 4 Kennisgeving van de zwangerschap 4 Werkverwijdering 4 Afwezigheid op het werk voor zwangerschapsonderzoeken 4 Vanaf

Nadere informatie

Infogids voor hulpverleners en begeleiders van mensen zonder wettig verblijf

Infogids voor hulpverleners en begeleiders van mensen zonder wettig verblijf januari 2009 Infogids voor hulpverleners en begeleiders van mensen zonder wettig verblijf v l a a m s v z w m i n d e r h e d e n c e n t r u m Vooruitgangstraat 323/bus 1 1030 Brussel T 02/205 00 50 F

Nadere informatie

kinderkwesties sociaal aspect van zwangerschap en geboorte 6 december 2010 Depotnummer D/2005/4112/10

kinderkwesties sociaal aspect van zwangerschap en geboorte 6 december 2010 Depotnummer D/2005/4112/10 kinderkwesties sociaal aspect van zwangerschap en geboorte 6 december 2010 Depotnummer D/2005/4112/10 INHOUD 1 Wettelijke bescherming van het moederschap 3 2 Kennisgeving en aangifte van de geboorte 8

Nadere informatie

Infodossier leerlingen zonder wettig verblijf

Infodossier leerlingen zonder wettig verblijf september 2009 Infodossier leerlingen zonder wettig verblijf Een juridisch antwoord op de meest voorkomende vragen v l a a m s v z w m i n d e r h e d e n c e n t r u m Vooruitgangstraat 323/bus 1 1030

Nadere informatie

Informatiegids voor mensen zonder wettig verblijf in Brussel

Informatiegids voor mensen zonder wettig verblijf in Brussel ACHTERSTALLIG LOON - ADOPTIE - ADVOCATEN - AF- STANDSONDERWIJS - ARBEIDSCONTRACT - ARBEIDSON- GEVAL - ARTIKEL 9,3 - ARTIKEL 9BIS - ARTIKEL 9TER - ASIELZOEKER - BANKREKENING - BASIS BANKDIENST - BELANG

Nadere informatie

GIDS VOOR GRENSARBEIDERS

GIDS VOOR GRENSARBEIDERS GIDS VOOR GRENSARBEIDERS Werken in Frankrijk, Wonen in België Met de steun van de Europese Unie INHOUDSOPGAVE Fiche 1 Fiche 2 Fiche 3 Fiche 4 Fiche 5 Fiche 6.1 Fiche 6.2 Fiche 6.3 Fiche 7 Fiche 8 Fiche

Nadere informatie

De ziekteverzekering. in een notendop

De ziekteverzekering. in een notendop De ziekteverzekering in een notendop Inhoud Vooraf VOORAF GELUKKIG IS ER DE SOCIALE ZEKERHEID Een duik in het verleden Hoe zit de sociale zekerheid in elkaar? De principes van de sociale zekerheid DE ZIEKTEVERZEKERING

Nadere informatie

B. VERBINTENIS TOT TENLASTENEMING ALS BEWIJS VAN VOLDOENDE BESTAANSMIDDELEN (Bijlage 3 bis)

B. VERBINTENIS TOT TENLASTENEMING ALS BEWIJS VAN VOLDOENDE BESTAANSMIDDELEN (Bijlage 3 bis) VERBINTENIS TOT TENLASTENEMING INFORMATIE VOOR DE GARANTEN (Artikel 3 bis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen)

Nadere informatie

Ziekteverzekering in België. Wat u moet weten

Ziekteverzekering in België. Wat u moet weten Ziekteverzekering in België Wat u moet weten Inhoud Voorwoord 3 Uw inschrijving bij CM Antwerpen 4 Inwoner van de Europese Economische ruimte met EZVK 5 Inwoner van de Europese Economische ruimte zonder

Nadere informatie

Een sociaal statuut voor de onthaalouders

Een sociaal statuut voor de onthaalouders Een sociaal statuut voor de onthaalouders Uitgegeven door de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid Inhoud Inleiding 3 1. De Belgische Sociale Zekerheid: hoe werkt dat? 4 2. Word ik dan werknemer,

Nadere informatie

10 ZAKEN DIE JE MOET WETEN VOOR JE IN HET

10 ZAKEN DIE JE MOET WETEN VOOR JE IN HET WERKEN MET EEN ZIEKTE- EN INVALIDITEITSUITKERING TOEGELATEN ARBEID 10 ZAKEN DIE JE MOET WETEN VOOR JE IN HET SYSTEEM STAPT WERKEN MET EEN ZIEKTE- EN INVALIDITEITSUITKERING TOEGELATEN ARBEID Vorig jaar

Nadere informatie

kanker in het dagelijks leven 60 praktische fiches

kanker in het dagelijks leven 60 praktische fiches kanker in het dagelijks leven 60 praktische fiches Dit werk is een uitgave van Stichting tegen Kanker Stichting tegen Kanker Leuvensesteenweg 479 1030 Brussel www.kanker.be Verantwoordelijke uitgever: Luc

Nadere informatie

School- en studietoelagen 2008-2009 basis-, secundair en hoger onderwijs

School- en studietoelagen 2008-2009 basis-, secundair en hoger onderwijs School- en studietoelagen 2008-2009 basis-, secundair en hoger onderwijs Voor wie? Hoe berekenen? Hoe aanvragen? Voorwoord Iedereen heeft recht op onderwijs. Met haar school- en studietoelagen wil de

Nadere informatie

Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.onp.fgov.be

Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.onp.fgov.be Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.onp.fgov.be Praktische gids voor de gepensioneerde 2008-2009 VLAAMS GEWEST Praktische gids voor de gepensioneerde 2008-2009 2 Inleiding Met pensioen gaan is een ingrijpende

Nadere informatie

De mobiliteit van artiesten binnen de Europese Unie op het vlak van de sociale zekerheid.

De mobiliteit van artiesten binnen de Europese Unie op het vlak van de sociale zekerheid. De mobiliteit van artiesten binnen de Europese Unie op het vlak van de sociale zekerheid. Voor de fiscale aspecten zie de PDF de mobiliteit van artiesten binnen de Europese Unie op het vlak van de fiscaliteit.

Nadere informatie

INLICHTINGEN VOOR EEN INSCHRIJVING VAN EEN NIET-BELG KOMENDE UIT HET BUITENLAND

INLICHTINGEN VOOR EEN INSCHRIJVING VAN EEN NIET-BELG KOMENDE UIT HET BUITENLAND INLICHTINGEN VOOR EEN INSCHRIJVING VAN EEN NIET-BELG KOMENDE UIT HET BUITENLAND ALLEEN IN DE VOORMIDDAG TUSSEN 9.00 U EN 12.00 U enkel na afspraak kunnen we hiervan afwijken deze openingstijden gelden

Nadere informatie

WET VAN 2 APRIL 1965 BETREFFENDE HET TEN LASTE NEMEN VAN DE STEUN VERLEEND DOOR DE OPENBARE CENTRA VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 1

WET VAN 2 APRIL 1965 BETREFFENDE HET TEN LASTE NEMEN VAN DE STEUN VERLEEND DOOR DE OPENBARE CENTRA VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 1 Laatste update (31.1.2013 tot 14.3.2014) Laatste update (15.3.2014 tot 10.7.2014) WET VAN 2 APRIL 1965 BETREFFENDE HET TEN LASTE NEMEN VAN DE STEUN VERLEEND DOOR DE OPENBARE CENTRA VOOR MAATSCHAPPELIJK

Nadere informatie

Het handboek voor de België-route

Het handboek voor de België-route Het handboek voor de België-route Alles over de België-route wat je ooit hebt willen weten maar niet durfde te vragen Auteurs: Russianspy, Wiske & de werkgroep voor de België-route Stichting Buitenlandse

Nadere informatie

OFFICIEUZE COÖRDINATIE

OFFICIEUZE COÖRDINATIE OFFICIEUZE COÖRDINATIE VAN DE WET VAN 15 DECEMBER 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen 26/03/2015-1 - EERSTE TITEL ALGEMENE BEPALINGEN

Nadere informatie

SWA. sociale wetgeving actueel. www.jobcentrum.be

SWA. sociale wetgeving actueel. www.jobcentrum.be SWA sociale wetgeving actueel www.jobcentrum.be SWA Statuten voor kansengroepen Daisy Van der Auwera Deborah Callebert 1 VOORAF Sociale wetgeving wijzigt voortdurend. Onze cursus SWA ontsnapt hier jammer

Nadere informatie

De Vlaamse zorgverzekering

De Vlaamse zorgverzekering De Vlaamse zorgverzekering 1 Inhoud Wat is de Vlaamse zorgverzekering? 3 Wat moet ik doen om in orde te zijn met de Vlaamse zorgverzekering? 4 Moet ik aansluiten bij een zorgkas en bijdragen betalen? 4

Nadere informatie

En de kosten? Terugbetaling van behandelingskosten & financiële tegemoetkomingen bij mucoviscidose

En de kosten? Terugbetaling van behandelingskosten & financiële tegemoetkomingen bij mucoviscidose En de kosten? Terugbetaling van behandelingskosten & financiële tegemoetkomingen bij mucoviscidose Uitgave oktober 2014 Aan de behandeling van mucoviscidose zijn heel wat kosten verbonden. Deze brochure

Nadere informatie

WELKOM IN TURNHOUT U BENT NET VERHUISD NAAR ONZE STAD?

WELKOM IN TURNHOUT U BENT NET VERHUISD NAAR ONZE STAD? U BENT NET VERHUISD NAAR ONZE STAD? Dan is het niet eenvoudig om meteen uw weg te vinden. In deze brochure vindt u alle informatie over uw inschrijvingsprocedure en praktische tips over uw verhuis naar

Nadere informatie

Uw factuur van het OLV Ziekenhuis - Voorbeeld van een Ambulante factuur

Uw factuur van het OLV Ziekenhuis - Voorbeeld van een Ambulante factuur Uw factuur van het OLV Ziekenhuis - Voorbeeld van een Ambulante factuur Uw factuur bestaat uit 2 of méér pagina s Soms vindt u in de enveloppe ook nog een groenkleurig getuigschrift voor verstrekte hulp.

Nadere informatie