Verslag van het programma van de Kadernota 2013 op 12 juni 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslag van het programma van de Kadernota 2013 op 12 juni 2011"

Transcriptie

1 Verslag van het programma van de Kadernota 2013 op 12 juni 2011 AANWEZIG 5de leden: 10 de wethouders: de voorzitter: 15de griffier: verslaglegging: de heer H.J. Al (VLW), de heer H.J. van der Snoek (VLW), mevrouw S.C. Kleijhorst (VLW, vanaf ± uur), mevrouw A. Smit-de Ridder (VLW), de heer K.IJ. Luttik (VLW), de heer M.P.M. van Tol (VLW, later), de heer M. van der Kolk (SP), de heer H. Mak (SP), de heer J. Mandjes (SP), de heer R.J.G. Berkhout (VVD), de heer R.F.T. van Wanrooij (VVD), de heer H.G. Roeleveld (CDA), de heer J.M. Schalkwijk (CDA), de heer J.H. Broenland (PvdA), de heer C. Ricken (PvdA), de heer J.N. Stevens (GroenLinks), mevrouw M.J.T. Wielenga-Beeks (GroenLinks) de heer R.P. Hendriks, mevrouw A. de Groot de heer P.C. Tange mevrouw I.P. Vrolijk mevrouw C. Wilms (MKW secretariaatsservices) AGENDA uur Insprekers Kadernota uur Eerste termijn raad Algemene Beschouwingen (15 minuten per fractie) uur Pauze uur Eerste reactie college uur Korte schorsing uur Tweede termijn raad: inbreng moties & amendementen en debat uur Korte schorsing uur Tweede reactie college uur Slotronde raad en stemmingen uur Buffet Opening De voorzitter: Dames en heren, ik open de vergadering. We hebben geen berichten van 35verhindering ontvangen, maar we missen nog twee collega s. Mijnheer Al. 40 De heer Al: Voorzitter, ik heb gehoord dat Sandra Kleijhorst later komt in verband met problemen op haar werk. Van Marcel van Tol heb ik nog niets vernomen, maar ik denk dat hij nog ergens in het verkeer rondhangt. De voorzitter: Dan verwachten wij hem elk moment. Dan gaan wij naar de Kadernota. Als eerste staat geagendeerd de eerste termijn voor de raad. Het is een goede gewoonte dat de Algemene Beschouwingen in de eerste termijn worden uitgesproken vanaf het spreekgestoelte. Als het gaat over de tweede termijn, spreken we af dat we dat doen vanaf 45de plaats waar u zit, omdat u uw aantekeningen heeft. Ik heb de partijen weer op een briefje geschreven, die zitten hier in deze doos. Ik ga de eerste, bij loting, trekken. Die geef ik dan het woord. 2. Insprekers Kadernota 50 Er zijn geen insprekers. Pag. 1 van 55

2 3. Eerste termijn raad Algemene Beschouwingen. De voorzitter: Ik mag uitnodigen voor de eerste Algemene Beschouwingen de PvdA. Mijnheer Ricken. 5 De heer Ricken: Voorzitter, geachte aanwezigen, ter voorbereiding op de behandeling van de Kadernota 2013, vandaag in de gemeenteraad, heeft de fractie van de Partij van de Arbeid de conclusie getrokken dat de uitdrukking meer van hetzelfde toch wel het meest op zijn plaats is. 10Eigenlijk waren we niet verrast over het late moment waarop de Kadernota aan de leden van de gemeenteraad is verzonden. Een beetje de hapsnapbenadering. Wij nemen aan dat u, als college, ook hecht aan een gedegen en kwalitatief goede behandeling van de Kadernota. Wij willen er dan ook nadrukkelijk op aandringen ervoor te zorgen dat de gemeenteraad in de toekomst minimaal een maand over de stukken kan beschikken. In het presidium zullen wij 15hierop terugkomen. Door de omvang van de Kadernota echter, zijn wij toch redelijk in staat geweest er een redelijke reactie op te geven. Dat, in een tijd waarin toch wel wat aan de hand is in het politieke landschap. Een tijd waarin van het college verwacht zou mogen worden, dat deze het voortouw neemt om onze gemeente door deze moeilijke tijden te loodsen. Helaas zien 20wij van een dergelijke proactieve opstelling van het college weinig terug. Het is vooral behoudend en zeker niet gericht op veranderingen. Van een partij als de Vereniging Liberaal Wormerland verbaast ons dat niet, maar van een zich links noemende partij als de Socialistische Partij hadden we wat anders verwacht. Ik mag veronderstellen dat Liberalen (VLW) en Socialisten (SP) toch echt een andere kijk 25hebben op de maatschappij en de problemen die zich daarin voordoen. In de praktijk zijn het doorgaans eerder elkaars opponenten dan elkaars bondgenoten. Van de huidige situatie binnen deze coalitie begrijp ik dan ook geen snars. Dat de fractie van VLW blindelings haar wethouder volgt, zijn we intussen wel gewend. Van debat of dualisme is geen sprake. Het coalitieakkoord is ondanks wijzigende toekomstperspectieven heilig. Daar mag niet aan 30getornd worden. Tot onze verbazing hebben we de laatste tijd moeten constateren dat in toenemende mate ook coalitiepartner SP zich laat dicteren door de wethouder van VLW. Daarnaast hebben wij de indruk dat de wethouder van de SP, mevrouw Anna de Groot, zich helemaal laat inpakken door de wethouder van VLW, de heer Ronald Hendriks. Naar onze mening gaat dat zelfs zover, dat de heer Hendriks zich bij tijd en wijle genoodzaakt ziet haar 35te souffleren in veel zaken. Ik zal het zeer op prijs stellen als de fractievoorzitters van deze twee partijen hier eens hun eigen mening op geven. Voorzitter, tot zover onze beschouwingen en onze indruk van het functioneren van de coalitie in al haar facetten. Voor alle duidelijkheid; wij verwachten hierop geen reactie van de wethouders, omdat we daar geen behoefte aan hebben. Die kennen we wel. We nodigen de 40coalitiepartners daarom uit eens met de andere fracties van deze raad in gesprek te gaan. Daar hoort de politieke discussie plaats te vinden. Wat de Partij van de Arbeid betreft kan de reactie van het college zich dan ook beperken tot een inhoudelijke reactie op onze opmerkingen over de beleidspunten die u in de Kadernota heeft beschreven of die wij juist in de Kadernota missen. Daar kom ik nu aan toe. 45 Voorzitter, het Meerjarenbeleidplan over Werk en Inkomen. Wij zijn teleurgesteld over de visie van het college inzake de herstructurering van Baanstede. De gevolgen voor de herziening van de sociale werkvoorziening heeft een grote impact voor betrokkenen. De bedragen in de meerjarenbegroting vinden wij beslist onvoldoende. Het 50doet niet ter zake of regelingen wel of niet ingevoerd worden, maar wij zijn ervan overtuigd dat door de verwachte bezuinigingen het aantal betrokkenen aanzienlijk zal toenemen. Naar onze mening moet het college ruimte creëren in het ambtelijke apparaat om ambtenaren te faciliteren de werknemers van Baanstede, bijstandtrekkers of uitkeringsgerechtigden te helpen of te begeleiden bij het zoeken naar een passende baan. Pag. 2 van 55

3 Ook de te verwachten toename van het aantal werklozen en uitkeringsgerechtigden baart ons veel zorgen. Wij vernemen graag van het college welke maatregelen deze zal nemen om met name de pijn op financieel gebied voor betrokkenen te verzachten. De fractie van de Partij van de Arbeid verwacht in de nabije toekomst dat de gemeente in toenemende mate 5betrokken raakt bij advisering en vragen van bewoners bij schuldhulpverlening. Van het college willen wij horen welke maatregelen deze denkt te gaan nemen om in een vroegtijdig stadium betrokkenen te helpen. Wij zijn ons ervan bewust, dat hier geld voor nodig is. Als Partij van de Arbeid hebben wij altijd aangegeven, dat onze reserves bij slechte tijden hiervoor ingezet kunnen worden. Graag zien we hieromtrent voorstellen van het college 10tegemoet. In de Kadernota schrijft u zijdeling over OVER-gemeenten. Slechts de onderhoudskosten van de WABO-applicatie worden genoemd. Kunt u ons inzicht geven in de vorderingen die u heeft gemaakt in het betrekken van aanpalende gemeenten om zich aan te sluiten bij OVER- Uit mededelingen, onlangs van uw zijde, begrijpen we dat dit de volle aandacht 15gemeenten? heeft van het college. De door de raad van u ontvangen brochure OVER-stappers is hierbij een mooie opmaat. Wij werken graag mee aan het initiatief om op tournee te gaan langs onder andere Landsmeer, Waterland en Beemster. Het is nog niet te laat. 20Voorzitter, dan wil ik het nu hebben over het woningbouwprogramma. Wij hebben onlangs vernomen, dat de Raad van State uitspraak heeft gedaan inzake het bouwplan de Poort van Wormer. Kunt u aangeven wat de gevolgen hiervan zijn en wanneer er zicht is op een eventuele start bouw door Parteon? 25Het kunstgrasveld van WSV is aangelegd en de gebouwen van de sportaccommodatie zijn bijna gereed. De huidige gebouwen zijn zo goed als gesloopt. Door het faillissement van aannemer Witkamp maken wij ons grote zorgen over de voorgang van het woningbouwproject van WORMERWONEN. Kunt u ons enig inzicht geven over de huidige stand van zaken? 30 Het IHP Wijdewormer (Neck) staat door dit faillissement eveneens onder druk. Wij nemen aan dat dit u ook grote zorgen baart. Hier is een school bij betrokken en zijn er deadlines. Wat kunt u ons hierover meedelen? 35Daarnaast is er het bouwplan Beschuittoren. Sinds 11 februari 2012 is de bouwvergunning eerste fase onherroepelijk. Het wachten is op het indienen van de bouwaanvraag tweede fase om tot een bouwvergunning te komen. Onlangs heeft u ons bijgepraat over de huidige stand van zaken. Op 21 mei jl. zou een beslissing genomen worden door de stichting Beschuittoren over hoe nu verder. Wat kunt u ons hierover vertellen? 40 Wij realiseren ons dat door de belabberde economische situatie in de bouwwereld de start van het bouwplan Dorpsstraat 12 op zich laat wachten. Kunt u aangeven of er ontwikkelingen te verwachten zijn met betrekking tot dit project in de komende periode? 45De hiervoor geschetste situatie heeft naar de mening van de Partij van de Arbeid gevolgen voor de aantallen en planning van de in de bijlage genoemde prognose woningbouw tot Door stagnatie zullen er minder woningen opgeleverd worden en zullen er daardoor minder opbrengsten uit de ozb gegenereerd worden. Weliswaar geeft u aan dat in de begroting is uitgegaan van een toename van 50% van de berekende stijging. Vraag is alleen 50of dit een juist uitgangspunt is. Ook voor ons is het koffiedik kijken. Daarom geven wij u het voordeel van de twijfel. De niet overgenomen voorstellen inzake nieuw beleid zijn in uw visie misschien ondergeschikt, maar roepen wel vragen op. Vervanging gymnastiekmateriaal lijkt ons 55noodzakelijk zodra de veiligheid van het sporten in het geding komt. Het schrappen van Pag. 3 van 55

4 mantelzorg en vrijwilligers is een verkeerde beslissing; juist in de toekomst zal meer gebruik gemaakt gaan worden van de onmisbare groep mensen. Tot slot ons standpunt inzake de beslispunten. 5De te hanteren rekenrente. Voor wat betreft de renteontwikkeling stemmen wij niet in om het rentepercentage op 5% te handhaven. De renteontwikkeling is zodanig gunstig, dat we een percentage van 4% moeten hanteren. Met betrekking tot de prognose woningen en inwoners ondersteunen wij uw standpunt om, 10gelet op de grote onzekerheden in de woningbouw, 50% van de berekende toename te hanteren. Met beslispunt 1, de begrotingsrichtlijnen vaststellen kunnen wij met uitzondering van de gehanteerde rekenrente van 5% instemmen. 15 Meerjarenbeleidplan , het financieel meerjarenperspectief en voorgestelde bezuinigingen. Wij kunnen instemmen met de door u gestelde voorstellen, echter met uitzondering van de voorgestelde bezuinigingen. Wij zijn tegen het feit dat het tekort voor 2013 en 2014 incidenteel gedekt wordt. Je doet hiermee aan struisvogelpolitiek. Schuif het 20probleem maar door naar een volgende generatie. Eigenlijk wordt alles incidenteel geregeld, terwijl een structurele oplossing noodzakelijk is. Net als in de landelijke politiek staat de PvdA Wormerland voor hervormen in combinatie met bezuinigen. Met beslispunt 2 zullen wij met uitzondering van de voorgestelde bezuinigingen instemmen. 25 Met de ingediende beleidsvoornemens onder de kopjes Onontkoombaar, Noodzakelijk en Gewenst kunnen wij instemmen. Wij zijn echter wel van mening dat deze opsomming een keuze is uit een veelvoud van onderwerpen die ook opgevoerd hadden kunnen worden. Daarom is deze keuze misschien het meest haalbare in deze financieel bare tijden. 30 Met beslispunt 3 kunnen wij instemmen. De risicoparagraaf. Tijdens de bespreking van de Kadernota 2012 hebben we reeds aangegeven dat wij een aantal zaken in de risicoparagraaf missen. Zowel in de Kadernota , als in de risicoparagraaf die daarin is opgenomen, missen we wederom een visie van het college over de financiële toekomst van Wormerland. Deze zal vooral door externe factoren, waaronder de gevolgen van het Kunduz-akkoord, behoorlijk onder druk komen te staan. Daardoor zullen verschillende beleidsterreinen stevig onder druk komen te staan. Daarbij denken wij aan: 40- het gemeentelijk minimabeleid, - de schuldhulpverlening, - de sociale werkvoorziening, - re-integratie en inburgering, - de jeugdzorg en 45- de dagbesteding AWBZ. Graag vernemen wij van het college hoe deze de financiële toekomst van de gemeente en de gevolgen daarvan voor de door mij genoemde beleidsterreinen beoordeelt. Met beslispunt 4, de risicoparagraaf zullen wij vooralsnog niet instemmen. 50 Tot slot bedanken wij de ambtelijke organisatie voor het vele werk wat zij de afgelopen periode voor ons, als raad hebben verzet. Voorzitter, tot zover de inbreng van de Partij van de Arbeid in eerste instantie. Dank u wel. 55 Pag. 4 van 55

5 De voorzitter: Dan nodig ik vervolgens uit, voor het houden van de Algemene Beschouwingen, het CDA. Mijnheer Schalkwijk. De heer Schalkwijk: Voorzitter, dank u wel. Het CDA loopt niet weg van haar 5verantwoordelijkheid om het schip van de gemeente Wormerland op koers te houden richting een krachtige lokale gemeenschap, waarin mensen met respect voor elkaar omgaan. Kernbegrippen hierbij zijn: gerechtigheid, solidariteit, gezamenlijke verantwoordelijkheid en rentmeesterschap. 10Het CDA wil de wereld waarin wij leven, als het even kan, in een betere toestand doorgeven aan komende generaties. Lokaal zijn hier het Kerkepad en het recreatieplan initiatieven van het CDA voorbeelden van. Het CDA gelooft in eigen verantwoordelijkheid en verantwoordelijkheid naar elkaar toe, waarbij de overheid voorwaardenscheppend is: ruimte geeft aan mensen waardoor zij de 15mogelijkheid krijgen zich te ontplooien. Als voorbeeld hiervoor geldt dat men zich inzet voor verenigingen door uitgedaagd te worden door de gemeenschap waar men deel van uitmaakt. De overheid biedt hierbij ondersteuning, maar treedt corrigerend op wanneer iemand over de schreef gaat. 20Op het gebied van de economie is voldoende werkgelegenheid een voorwaarde voor het functioneren van onze samenleving. Wormerland ligt ingesloten tussen de economische centra Amsterdam, Zaanstad en Purmerend. Regionaal optrekken om werkgelegenheidskansen te creëren en te behouden is hiervoor een voorwaarde. 25Het CDA is mede hierom fel tegenstander om uit de WGR+-regeling Stadsregio Amsterdam te stappen. Wij doen hierbij nogmaals een beroep op zowel het college als de coalitie om hun standpunt in dezen te heroverwegen. Opgemerkt dient te worden, dat het CDA zich niet kan vinden in de bijdrage van onze vertegenwoordiger in de laatste vergadering van de Stadsregio. In de conceptnotulen is te 30lezen dat de gemeenteraad heeft besloten, na afronding van de financiën, definitief niet verder mee te willen doen. Als reden wordt daarbij vermeld dat het gaat over de ondemocratische wijze van benoemen van de Stadsregioleden. Wij vragen hierbij onze vertegenwoordiger de notulen op dit punt te willen laten aanpassen, namelijk wel wat de gemeenteraad heeft besloten: de gemeenteraad heeft besloten, de regioagenda tot en met af te handelen. Daarnaast heeft de gemeenteraad besloten, mocht de WGR+ regeling komen te vervallen, te bezien wat de dan ontstane nieuwe situatie, de zogenaamde Vervoersregio, ons kan opleveren. Kijk eens naar wat de Stadsregio ons heeft gekost en welk financieel voordeel het ons heeft opgeleverd! Hoe dan ook, we zouden wachten tot het nieuwe keuzemoment. 40 Een voorwaarde voor leefbaarheid is veiligheid. Fysieke veiligheid dient op orde te zijn en te blijven. Brandweer, milieu, verkeer, alle dienen op voldoende niveau te zijn, zowel op materieel gebied, als op vaardigheden, zowel kwalitatief als kwantitatief. Geborgd dient te worden, dat deze zaken op orde zijn en blijven. Een ieder in onze gemeente dient zich veilig 45te voelen. Het CDA kan dan ook niet instemmen met de kortingen die worden bedongen op het programma Openbare Orde en Veiligheid. Door deze kortingen komt de veiligheid van de inwoners in het geding. Het CDA kan en wil dit niet voor zijn verantwoording nemen. Daarnaast merken wij op dat in de Kadernota 2012 de nu geschrapte investeringen voor de 50brandweer nog werden aangemerkt als N, noodzakelijk. Dat was in Het toen genomen raadsbesluit op dit punt wordt door dit college genegeerd en terzijde geschoven, zonder verdere toelichting. Hierdoor verwordt de lijst met ingediende beleidsvoornemens onder de kopjes Onontkoombaar, Noodzakelijk en Gewenst om over te nemen in de primitieve begrotingen, 55tot een farce. Bij een dergelijk beleid kan beslispunt 3 komen te vervallen. Pag. 5 van 55

6 Voorzitter, het CDA is trots op de jongeren. Jongeren verdienen een eigen plek in hun buurt of wijk. Hoewel het CDA in eerste instantie weifelend stond ten aanzien van het creëren van zogenaamde JOP s, hebben wij uiteindelijk met overtuiging ingestemd om JOP s te maken 5voor de jeugd. Wij hebben zelfs bij de wethouder aangedrongen hiermee haast te maken. Helaas moeten wij constateren dat tot op de dag van vandaag geen JOP s zijn geplaatst. De directieketen zijn al wel aangeschaft en staan in de opslag. Hierdoor is al een bedrag van ruim 9.000,00 verdampt van het beschikbare budget. Goedkoper en beter was geweest deze directieketen pas aan te schaffen op het moment dat alles met betrekking tot de 10plaatsing was geregeld. Inmiddels hebben wij het gevoel, dat het niet meer goed komt met deze JOP s. Het CDA stelt daarom voor de wethouder onderzoek te laten doen, bijvoorbeeld door een quickscan, naar de wenselijkheid en mogelijkheid van het aanleggen van zogenaamde playgrounds, kleine sport- c.q. voetbalveldjes en skatebanen. Wij hebben de indruk dat deze meer aansluiten bij 15de wensen van de jeugd en op minder weerstand stuiten vanuit de bevolking. De eerste voorzieningen kunnen vooralsnog gerealiseerd worden uit het resterende budget. De keten dienen zo snel als mogelijk van de hand te worden gedaan om verder oplopende kosten te voorkomen. Het CDA vindt echt dat jongeren een eigen plek moeten hebben in onze lokale samenleving. 20Zij verdienen onze aandacht. Daarbij hoort ook voorlichting geven over de gevaren van vandaag de dag die op hen afkomen, zoals overmatig alcoholgebruik, drugs, gokken en over gezonde voeding enzovoorts, maar ook dient gedrag, dat niet door de beugel kan, aangepakt te worden. 25Voorzitter, rentmeesterschap vertaalt zich ook naar hoe wij omgaan met het milieu, onze buitenruimte. Natuur- en landschapsbeheer zijn cruciaal voor het behoud van ons natuurgebied. Als rentmeesters zijn wij hiervoor verantwoordelijk. De raad heeft in dit kader aan de wethouder gevraagd een beleidsvisie te ontwikkelen voor het Wormer- en Jisperveld. Hiervoor was een eenmalig bedrag begroot van ,00. In de Kadernota is te lezen dat 30het college afziet van ontwikkelen van een dergelijke visie. Op vrijdag 8 juni jl. is de kanovaarroute in het Wormer- en Jisperveld in gebruik genomen. Bij deze gelegenheid hebben meerdere bestuurders het woord gevoerd. Allen, waaronder de gedeputeerde Bond en de wethouders Hendriks en De Groot, hebben de bijzonderheid en belangrijkheid van dit gebied benadrukt. Allen hebben bepleit om dit gebied voor nu en de 35toekomst te behouden. Het niet ontwikkelen van een beleidsvisie is in strijd met hetgeen afgelopen vrijdag is uitgedragen en bepleit. Voorts valt uit de jaarstukken op te maken, dat het basisonderhoud van het openbaar groen in een bestek is vertaald. Het CDA vraagt aandacht voor de staat van onderhoud van het 40openbaar groen op dit moment. Op sommige plaatsen lijkt het wel op een korenveld. De hoogte van het gras et cetera, staat op sommige plaatsen zo hoog, dat dit een gevaar kan opleveren voor de verkeersveiligheid. Een verzorgde en goed onderhouden buitenruimte komt de leefbaarheid en veiligheid in alle kernen ten goede. Het CDA wil ook hiervoor verantwoordelijkheid dragen. Eis hiervoor is dat de beheerplannen actueel, doeltreffend en 45doelmatig zijn en blijven! Goed rentmeesterschap vind je ook terug in het geven van het goede voorbeeld als gemeente, maar ook in gedragsbeïnvloeding. Voorbeeld hiervoor is het de burgers bewust maken van de noodzaak van gescheiden inzamelen. In de gemeente Wormerland zijn 50hiertoe onder andere ondergrondse inzamelpunten gemaakt door HVC. Wij maken ons echter ernstig zorgen over deze vorm van gescheiden inzamelen nu inwoners middels een schrijven van de HVC op de hoogte zijn gesteld dat ondergrondse inzamelpunten voor GFT dreigen te verdwijnen. Reden hiervoor is het foutieve gebruik van deze GFT-inzamelpunten. Niet zelden wordt hierin afval aangetroffen dat daar kennelijk niet in thuis hoort. Hierdoor 55lopen de kosten van inzamelen te hoog op, aldus de HVC. Wat het CDA betreft is het een Pag. 6 van 55

7 ongewenste ontwikkeling die gestopt dient te worden. Hiervoor is goede en adequate voorlichting en informatie aan de burgers en welhaast controle onontbeerlijk. Het CDA is zelfs voor uitbreiding van deze ondergrondse wijze van gescheiden inzamelen. Wij zien graag dat ook blik, plastic en papier op deze wijze ingezameld gaat worden. 5 De gemeente Wormerland is voor veel burgers de overheid die het dichtst bij hen staat. Een sterke gemeente gaat met respect om met de verschillende belangen van zijn of haar burgers. Respect bepaalt ook het goede contact tussen de burger en gemeente als de burger klant is van de gemeentelijke voorzieningen en diensten. Telefoon, de gemeentelijke 10internetpagina waarop digitale diensten worden aangeboden, het WMO-loket, frontoffice, zijn hulpmiddelen in de communicatie tussen de burger en de gemeente. Wormerland heeft antwoord moet een instrument zijn om digitale diensten aan de burger aan te bieden. Met een overschrijding op het budget van ongeveer ,00 en het slechts realiseren van 17 van de beoogde 26 producten, is dit behaalde resultaat ruim onder 15de maat. Een verklaring van deze wanprestatie wordt evenwel niet gegeven. Hierdoor wordt ons een controlemiddel, een bevoegdheid en taak van de raad, ontnomen. Voorzitter, niet onvermeld mag blijven dat het besluit om alle WRO-gedelegeerde bevoegdheden van het college naar de raad over te hevelen, in 2011 tot gevolg had dat de 20doorlooptijd gemiddeld drie tot vier weken langer was. Hiervoor had het CDA al gewaarschuwd. De gegeven reden is een drogreden die niet te staven is, namelijk dat het heeft geleid tot meer draagvlak bij de raadsleden. Het zal de aanvrager op zijn Nederlands gezegd worst zijn wat het draagvlak van besluitvorming in de raad is. De burger wil snel, adequaat, professioneel en juist geholpen worden. Onthoud dit: de burger is klant en de klant 25is koning. Geen wachter. Ook blijft het CDA voorstander van één bedrijvenloket. Wat ons betreft krijgt de digitale dienstverlening hierbij prioriteit. In deze voor het bedrijfsleven moeilijke tijden moet de overheid dienstverlenend zijn aan de werkgevers om zodoende een beter economisch 30klimaat en werkgelegenheid te bevorderen. Naast deze dienstverleningen en communicatiemiddelen is het CDA groot voorstander van een onafhankelijk weekblad. Hiertoe heeft het CDA een voorstel gedaan en vergezeld laten gaan met een wekelijks exemplaar, zoals dat in de gemeente Ouder-Amstel al jaren naar 35grote tevredenheid van de inwoners functioneert. Een blad waarnaar uit wordt gezien. Het CDA is het op dit punt niet eens met de conclusie, zoals deze geformuleerd is voor wat betreft de besluitvorming op pagina 33 van de jaarstukken, onder het kopje Gemeentenieuws huis-aan-huisblad. Er wordt namelijk geconcludeerd, dat onderzoek heeft uitgewezen, dat een weekblad volgens de uitgangspunten van de raad niet haalbaar is. Naar 40de mening van het CDA was de conclusie, dat Aktief niet kan voldoen aan de uitgangspunten van de raad, zoals Aktief dat zelf, middels diverse schrijvens, heeft aangegeven. Ook is geconcludeerd, dat een wekelijkse uitgave een kostbare aangelegenheid is, maar nog net valt binnen budget. De CDA-fractie heeft gevraagd om met de uitgever van het weekblad voor Ouder-Amstel om tafel te gaan om een en ander te 45bespreken. Voor zover ons bekend, is dat de huidige status quo. 50 Voorzitter, dienstverlening kost geld. De bekostiging hiervan wordt opgebracht door de belastingbetaler. Voor het CDA is het, ook in het kader van goed rentmeesterschap, een van de redenen zorgvuldig om te gaan met publieke middelen. Op voorhand wil het CDA hierbij de opmerking maken, dat veel tekst aan prestatieindicatoren wordt besteed, waarbij ons gevoel is dat het grootste gedeelte niet serieus wordt ingevuld. Wij raadsleden dienen voldoende geïnformeerd te worden over de ontstane verschillen opdat wij onze controlerende functie naar behoren kunnen uitoefenen. Veelal 55wordt deze cruciale informatie achterwege gelaten. Een goed voorbeeld hiervan is te lezen Pag. 7 van 55

8 op pagina 62 van de Jaarstukken Onder nummer 280, Wet WOZ, is te lezen dat de lasten ,00 hoger zijn dan begroot ,00 gemeenschapsgeld uitgeven zonder toelichting. Het kan écht niet. 5Een ander voorbeeld is te lezen op pagina 54 van de Jaarrekening Het college stelt daar: In 2010 zijn alle objecten waar afvalwater vrijkomt, aangesloten op het rioolstelsel of een IBA. In het ontwerp Gemeentelijk Rioleringsplan Wormerland voor de periode 2013 tot en met 2017, dat op 15 mei 2012 in de raad werd besproken, schrijft het college echter op pagina 80/129: Er zijn 12 percelen in het buitengebied die het huishoudelijk afvalwater 10ongezuiverd lozen op het oppervlaktewater (elf woonboten en één boerderij). Brei hier maar eens een trui mee. Voorzitter, de gegeven voorbeelden kunnen echt niet. De Kadernota is het uitgangspunt voor de op te stellen begroting. Is de Kadernota nog een intern stuk, dat kan niet gezegd worden 15van de begroting. De begroting wordt bijvoorbeeld ter hand gesteld aan de provincie. Wij hechten eraan dat stukken inhoudelijk correct zijn en professionaliteit uitstralen. Daarnaast zijn de nota s, het is nogmaals gezegd, controle-instrumenten voor de raad. Op deze manier opgesteld, namelijk voorzien van incorrecte en te weinig informatie, wordt dit instrumentarium echt uit handen van de raad geslagen. Absoluut ontoelaatbaar! 20 In deze, maar ook in alle vorige kadernota s staat, dat bestaand beleid uitgangspunt is. Dit heeft het CDA altijd van harte ondersteund, want bij bestaand beleid hoort dus nog steeds de in het verleden raadsbreed aangenomen en door de opeenvolgende colleges uitgevoerde motie van de PvdA, toentertijd ingediend door de heer De Lange. Deze motie behelst dat 25een begroting structureel sluitend dient te zijn. Een ander punt uit de motie is dat structurele uitgaven worden gedekt uit structurele inkomsten. Incidentele inkomsten worden gebruikt voor incidentele uitgaven. Op pagina 8, onder beoogd resultaat staat: Het doel is vervolgens een structureel sluitende meerjarenbegroting vast te stellen. Kijkend naar de saldobegroting, inclusief meerjarenplanning en korting Algemene Uitkering, 30blijkt dat de begroting en meerjarenbegroting niet structureel sluitend zijn. Althans niet volgens bestaand beleid: structureel in is structureel uit, enzovoorts. Welnee, er wordt een flinke greep gedaan in de Algemene Reserves. Daarmee is kennelijk voor even de pijn verzacht, maar voorzitter, ook hier geldt: zachte heelmeesters maken stinkende wonden. Wij zullen u allen een overzicht van de financiën doen overhandigen, waaruit blijkt dat zelfs 35het genoemde resultaat van de Jaarrekening 2011 niet zoals vermeld, ongeveer ,00 is, maar slechts ,00. Duidelijk zal worden dat het genoemde resultaat van ,00 merendeels afkomstig is van ontnemen van (bestemming)reserves. Dat betekent dat toevoeging van het resultaat 2011 aan de Algemene Reserve, feitelijk een sigaar uit eigen doos is. Wij verwachten hierop van de overige fracties een inhoudelijke 40reactie en kwalificatie. (Zo direct zullen wij u de documenten uitreiken). In het accountantsverslag wordt het belang van een gezonde en evenwichtige financiële positie en financiële huishouding van de gemeente meerdere malen onderstreept. Een structureel sluitende begroting is een must, volgens het verslag. 45Het CDA heeft in haar verkiezingsprogramma gepleit voor een financieel zorgvuldig beleid. Daaraan houden wij vast. Het CDA pleit dan ook, gelet op de vele op- en aanmerkingen in het accountantsverslag, voor een stresstest. Deze test moet uitwijzen hoe de gemeente er nu en in de toekomst voor staat en welke maatregelen genomen moeten worden voor een toekomstige gezonde financiële huishouding. Wij verwachten van het college op korte termijn 50hiervoor voorstellen te doen aan de gemeenteraad. Het verbaast de CDA-fractie in hoge mate dat de gemeenteraad, in de opmaak naar deze Kadernota, niet betrokken is geweest bij de totstandkoming van de voorgestelde bezuinigingen. Overigens zijn het geen bezuinigingen. Het zijn voornamelijk gelabelde 55reserves en voorzieningen die verzilverd worden om het gat in de begroting niet structureel Pag. 8 van 55

9 te dichten. Bezuinigen betekent minder geld uitgeven. Slechts ,00 wordt echt minder uitgegeven. Echt onbegrijpelijk is de taakstelling op bouwleges. Hoe wordt deze ingevuld? Hoe dan ook, het is geen ontwikkeling die het CDA zal steunen. Het CDA is van mening dat de voorgestelde Kadernota niet in lijn is met bestaand beleid. Zeker deze Kadernota geeft 5een verkeerd beeld van wat wij noemen goed rentmeesterschap. Voorzitter, op 8 juni jl. vertelde gedeputeerde Bond bij de ingebruikname van de kanovaarroute, dat deze tot stand was gekomen omdat water ons bindt. Water maakte dat diverse diensten en overheden de handen in elkaar moesten slaan om dit resultaat te 10bereiken. Ook in het boekje OVER-stappen is te lezen dat water door de eeuwen heen een zeer belangrijke rol in ons gebied heeft gespeeld. Alleen door samen het dreigement van dat water aan te pakken en te keren, is het ons gelukt vandaag de dag droge voeten te hebben en te houden. Laten we vandaag voorkomen dat het financiële water ons tot de lippen stijgt door samen de dreigende financiële problemen op voorhand het hoofd te bieden. 15 Het CDA stelt dan ook voor deze Kadernota vandaag niet aan te nemen. Wij stellen voor de besluitvorming uit te stellen totdat een Kadernota is opgesteld die wel voldoet aan de kaders die de raad eerder heeft gesteld, namelijk een structureel sluitende begroting, gedekt door structurele inkomsten. Dat is bestaand beleid. Dat zijn de kaders. Daar heeft ook dit college 20zich aan te houden. Het CDA stelt voor om de werkgroep Financiën nieuw leven in te blazen. Of nog beter, de raad vormt haar eigen commissie conform de Gemeentewet, artikel 82 c.q. 84. De gemeenteraad, als hoogste orgaan van de gemeente, het is nog maar eens gezegd, moet 25zijn verantwoordelijkheid in dezen razendsnel oppakken en zorgen dat deze gemeente financieel gezond is en blijft. De tijd hiervoor dringt. Eenmaal heb ik, met succes, de provincie kunnen overtuigen dat de gemeenteraad goed financieel beleid nastreeft. Wethouder Hendriks zal zich dit nog kunnen herinneren. Ik hoop 30en verwacht dit niet nog eens te moeten hoeven doen, maar als dit ingezette beleid, verwoord in deze voor ons liggende Kadernota, wordt vertaald in de op te stellen Begroting 2013 en verder, vrees ik het ergste. Een gemeente onder curatele geplaatst door de provincie is geen utopie. Vele zijn ons helaas al voorgegaan. 35Voorzitter, ik kom tot een afronding. Nederland is in een recessie. Europa verkeert in zwaar weer. De wereld wordt op tal van vlakken op de proef gesteld. CDA-gedeputeerde, Jaap Bond, zei 8 juni jl.: Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder. Ik onderstreep deze woorden van harte. Laten we samen de schouders er onder zetten en komen tot een goede en toekomstbestendige Kadernota en Begroting 2013 en 40verder. De tijd is wellicht krap, maar samen, samen moet het lukken. Immers, Samen Leven Doe je Samen. Tot zover in de eerste termijn. Dank u wel. De voorzitter: Dank u wel. Dan geef ik vervolgens het woord aan de fractie van de VVD. 45Mijnheer Berkhout. De heer Berkhout: Mijnheer de voorzitter, kort na de val van het kabinet en het nog ontbreken van afdoende uitwerkingen van het zogenaamde Lenteakkoord worden gemeenten wederom in een onzekere situatie gebracht. Heel vervelend, vooral in een tijd 50waar bestuurskracht noodzaak is. Een gemeentebestuur heeft behoefte aan eenduidige en heldere signalen naar haar burgers. Vandaag de dag is dat nog lastig. Om die reden heeft de fractie van de VVD begrip voor uw terughoudendheid in de voorliggende Kadernota. Wij missen echter wel het een en ander. Pag. 9 van 55

10 Vandaag stellen wij opnieuw vast dat een visie ontbreekt. Waar moet Wormerland over vier, acht, twaalf jaar staan? Wij lezen niets over een langetermijnvisie. Vorig jaar ook al niet. Jammer! 5De VVD neemt medeverantwoordelijkheid voor het bestuur van de gemeente Wormerland. U stelt ons vandaag hiertoe in de gelegenheid bij de behandeling van de Kadernota voor de jaren 2013 tot en met 2016 en u vraagt ons met de daarin opgenomen beslispunten in te stemmen. 10Zoals u weet was bezuinigingen ooit het hoofdpunt van de lokale en de landelijke verkiezingen. Ruim twee jaar geleden hebben wij bij brief een aantal handreikingen gedaan. Handreikingen en aanbevelingen die onzes inziens noodzakelijk zijn de gemeente Wormerland niet allen voor te bereiden op, maar vooral te loodsen door de komende periode. Een periode waarin wij zullen worden geconfronteerd met de gevolgen van de 15financiële crisis. Tot onze spijt vinden wij daarvan nog immer weinig terug. Waarom lezen wij niets over uitgangspunten en kaders van bezuinigingen; daar is deze nota toch ook voor bedoeld? In de bezuinigingswerkgroep, waar wij ook lid van zijn geweest, werd alleen gekeken naar bezuinigingen op uitgaven en nauwelijks naar inkomsten. Evenals de controlecommissie stelt de fractie van de VVD vast, dat dit college van 20burgemeester en wethouders ervoor gekozen heeft om de reeds opgelegde bezuinigingen niet in de uitgaven te verwerken. Deze worden ten laste van een aantal reserveringsfondsen gebracht. Vorig jaar gebruikten wij hier meerdere keren een woord voor. In de eerste termijn noem ik dit nog maar even vriendelijk interen (tweede termijn potverteren ). Wij teren in, financieel gezien. In die zin vertoont u bestendig gedrag. 25Wij begrijpen dit echter niet. Europa is in crisis en dit college brengt tegenvallers gewoon ten laste van zorgvuldig opgebouwde reserves. Nee, mijnheer de voorzitter, dat kan niet de bedoeling zijn. Reserves zijn niet om op te eten. U speelt mooi weer door met bedragen te schuiven, maar ondertussen legt u de rekening neer bij volgende generaties. Onze schuld is nu 500,00 per inwoner. Dat groeit zeker met 25,00 per jaar. Dat lijkt 30misschien mee te vallen, maar uw beleid zadelt de volgende generaties straks wel op met een opgave van substantiële extra bezuinigingen. Daar komen eventuele aanvullende tegenvallers vanuit Den Haag nog bij. Het voorliggende positieve resultaat in 2013 kan op twee manieren worden bekeken. U 35presenteert het positieve resultaat als een resultante van verkregen en niet gebruikte inkomsten betreffende onbenutte onvoorziene budgetten (programma 12), hogere ontvangen uitkeringen gemeentefonds (programma 13) en het positieve saldo WMO (programma 14). Het geeft een positief resultaat van , maar een deel van dit positieve effect wordt veroorzaakt door de mutaties in de reserves. Ik zei het net al. In onze ogen maakt u 40hierdoor verkeerde keuzes. In 2013 en 2014 wordt in totaal ,00 aan deze fondsen onttrokken. Meer specifiek de fondsen voor de WMO, duurzaamheid en duurzame energie. U trapt weer in de val van het interen (tweede termijn potverteren ). 45Daarnaast memoreert u slechts een taakstellende bezuiniging op de kosten van OVERgemeenten en worden hogere inkomsten van de legesverordening verwacht. Graag worden wij over deze twee zaken meer specifiek geïnformeerd. De VVD is het derhalve niet eens dat de te verwachten noodzakelijke bezuinigingen voor de 50jaren 2015 en 2016 nog niet zijn bedacht en verwerkt. De Kadernota heeft hierdoor voor deze jaren een negatief jaarresultaat van ,00 en ,00. Als het aan ons ligt, komt het college hier niet mee weg. Het huidige college heeft vaak geklaagd dat het vorige college over zijn eigen graf heeft geregeerd door belangrijke beslissingen vlak voor de verkiezingen te nemen. Het is dan ook niets minder dan hypocriet van dit college om, met 55deze ervaring in het achterhoofd, het komende college op te zadelen met dergelijke tekorten. Pag. 10 van 55

11 In deze Kadernota worden tekorten gedekt door de kaasschaaf en het krimpen van vele reserveringspotten. Dat is zwak. Dat vindt de fractie van de VVD zwak gedrag. Dit betekent dat we bij niet veranderende omstandigheden over twee jaar (dus na de 5gemeenteraadsverkiezingen) structureel jaarlijks ,00 in het rood staan. Tevens zal de (onterecht) te verwachten bevolkingsgroei, als deze uitblijft, een hoger tekort bewerkstelligen. Die politieke argumentatie acht u verdedigbaar: we doen pas wat als de situatie in Den Haag duidelijk wordt. De VVD vindt dat uitstel onverstandig. Wij komen daarom vandaag met een motie om u op te dragen nadere invulling te geven aan 10bezuinigingen en aansluitend ook om actief een burgerconsultatie bezuinigen te organiseren. Wachten is geen optie. De VVD adviseert u ook te kijken naar de inkomstenkant. We hebben dat vaker gezegd. Het stimuleren van de economie in regionaal en lokaal verband, bijvoorbeeld door het toestaan, 15ik noem het maar even, van twee hotels bij de A7 en het actiever werken met onder andere het Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. Er zijn volgens de VVD voldoende mogelijkheden die geld opleveren of besparen en die ons en de burger aanspreken. Ik noem twee voorbeelden: 20Kan WORMERWONEN met steun van de gemeente de Poort van Wormer niet van Parteon overnemen om sneller te bouwen, opdat de gemeente Wormerland eerder leges en ozb ontvangt? Er zijn ideeën genoeg. Ook kan het burgervoorstel van de baggerpomp nog opgepakt worden. Dat werkt sneller en met minimale kosten. Dat bespaart, zeker op dat dossier, miljoenen. 25 De Kadernota 2013 memoreert een groei van de bevolking ten gevolge van woningbouw, maar het is onduidelijk hoe deze prognose doorwerkt op de inkomsten en uitgaven binnen de Kadernota. De aanname van 200 inwoners groei per jaar ramen wij op ,00 inkomsten per jaar 30optimisme. Dan wordt het tekort (zonder extra overheidsbezuinigingen en zonder aanname voor toename werkloosheid) over twee jaar wellicht ,00 per jaar. Hoe schat u de groeiontwikkelingen in nu de procedure rond de Poort van Wormer kan leiden tot bouwactiviteiten? Is dat al verwerkt in de voorliggende nota? Bent u ervan overtuigd dat woningbouw met inwonersgroei gepaard zal gaan? Wij zijn het eens met de analyse van de 35controlecommissie dat afname van het aantal bewoners per woning net zo goed een daling kan inzetten. De VVD adviseert in dezen ook een nader onderzoek. De controlecommissie maakt daarnaast een opmerking over vertragingen en een tekort aan personele bezetting bij OVER-gemeenten. Wij vragen ons af of een nog te verwerken 40taakstellende bezuiniging van ,00 in dat licht realistisch is. Graag ontvangen wij een reactie hierop van dit college. De fractie van de VVD gaat akkoord met de niet overgenomen voorstellen nieuw beleid. Dat past in de huidige tijd en wij steunen u in dit beleid. 45Ook nemen wij kennis van uw opgave van risico s. Wij vragen ons af waarom de risico s omtrent de Zaanbrug, met name zaken rond de infrastructuur, het vertraagde baggerwerk en als eerder gezegd, de waarschijnlijk nog op ons afkomende bezuinigingen vanuit de rijksoverheid, onterecht niet zijn opgenomen. In hoofdstuk 6, Risico s, op pagina 19, schrijft u ten aanzien van het centrumplan iets over de 50exploitatielasten van een gemeentewinkel in vlek B. Wel erg mager uitgeschreven als we het over de plek hebben waar het kloppend hart van Wormer moet komen. Overigens wil de VVD vandaag ook een welgemeend compliment uiten aan wethouder Hendriks voor de voortgang rond het dossier Dorpscentrum. U laveert op voortvarende wijze 55naar een gedragen oplossing. Dat meen ik echt. Hulde daarvoor. Pag. 11 van 55

12 Toch heeft de VVD ook hier een aantal opmerkingen. Het kloppend hart van Wormer moet er zijn voor alle partijen. Belanghebbenden zijn in onze ogen niet alleen de aangrenzende bewoners, maar ook de ondernemers, hun klanten en de gebruikers en bezoekers van het MFA. Wij hebben vernomen dat de ondernemers en de gebruikers van het MFA grote 5vraagtekens zetten bij de inrichting van vlek B en van het plein dat vlek B met vlek A gaat verbinden. Er wordt kennelijk, dat is ons gevoel, alleen maar rekening gehouden met de wensen van aangrenzende bewoners. Wellicht heeft u aan deze inwoners vergaande toezeggingen gedaan. Veel wensen van de ondernemers en van de gebruikers van het MFA worden genegeerd. De wethouder spreekt over het on speaking terms zijn met alle 10betrokken partijen. Uit hetgeen wij opvangen blijkt dit niet altijd het geval. Wij vinden goed bereikbare en in het oog springende winkels, liggend aan een goed ingericht multifunctioneel plein van groot belang. Alleen zo kunnen onze ondernemers overleven. Ditzelfde geldt voor een goed bereikbaar MFA, waardoor een bruisend sociaal cultureel leven in Wormerland gewaarborgd wordt. Als u niet iedereen aangesloten houdt, brengt dat 15voor de toekomst ernstige risico s met zich mee. Het zou de wethouder sieren als hij niet meer spreekt over het on speaking terms zijn, maar zich daadwerkelijk open stelt voor de wensen van de ondernemers en van de gebruikers van MFA. Dus voor de wensen van alle inwoners van Wormerland. Zo blijf je, als college, voor alle partijen een betrouwbare partner. 20Er zijn nog meer onbenoemde risico s. Wijkgericht werken, waar dit college al geruime tijd de mond van vol heeft, zou dit jaar al moeten zijn ingevoerd. Wij hebben de wethouder bij vorige behandelingen van dit project meerdere malen gewezen op het feit dat er nu toch echt iets moet gebeuren. Wij horen en zien er echter nog steeds niets van. Je moet je afvragen hoe alle betrokkenen en onze inwoners, die al meerdere malen van dit 25initiatief hebben gehoord, hier inmiddels over denken. Wat zijn de toezeggingen en beloften van dit college waard? De geloofwaardigheid van dit college wordt er door deze wijze van acteren, voor ons, maar vooral ook voor onze inwoners, niet beter op. Onze oproep aan het college is dan ook om haast te maken met dit onderwerp. Het is tenslotte alweer bijna verkiezingstijd en wij vrezen dat zowel de SP, als de VLW met deze stand van zaken een 30moeilijk verhaal hebben naar de kiezers. Wethouder Hendriks: (zonder microfoon). De heer Berkhout: Ik zat in het verlengde van Wormer en het laatste waar ik het over had is 35Wijkgericht werken. Sorry. Daar hebben we nog wat dossiers van. Dit college van VLW en SP heeft ook de mond vol van burgerparticipatie. Iets waar de VVD voor 100% achter staat. Net als de VLW en de SP en dat staat prominent opgenomen in de diverse verkiezingsprogramma s. Echter, als je dit beloofd hebt, dien je het ook waar te 40maken. Niet alleen wanneer het uitkomt en er electorale winst valt te behalen, maar ook als je beleid onder vuur ligt, de uitvoering tegen zit en er weinig electorale winst in het vooruitzicht ligt. Juist dan zou u dit tot écht beleid verheffen en uitvoeren. You talk the talk, but don t do the do. Laten wij alsjeblieft de handen uit de mouwen steken en ook dit onderwerp oppakken. 45 Des te schrijnender is het te constateren dat bijvoorbeeld bewoners van Neck-Zuid op geen enkele wijze door dit college serieus worden genomen, maar ook burgers aan de Lepelbladstraat ontmoeten weinig compassie vanuit dit college. Uit verschillende contactmomenten tussen college en buurtbewoners blijkt dat de wethouders van VLW en SP 50nauwelijks geïnteresseerd zijn om burgers te betrekken als uitvoering van burgerparticipatie. Een gemiste kans, als u het ons vraagt, maar als oppositiepartij geeft u ons hiermee wel iets om in aanloop naar de komende verkiezingen naar uit te kijken. Verder stelt de VVD gebrek aan doortastendheid vast om het vraagstuk JOP-pen, hoewel we 55daar vanmiddag een notitie over hebben gekregen, maar dat is weer vertraagd, zag ik, rond Pag. 12 van 55

13 de decentralisatie Wet werken naar vermogen bij de jeugdzorg en de AWBZ. Wij roepen de wethouder op in deze dossiers voortvarender te acteren. Tot slot, mijnheer de voorzitter, een reactie op de voorliggende besluiten. Het zijn er vier, 5volgens mij: 1: Wij gaan akkoord met de voorgestelde begrotingsrichtlijnen. Dat kan ik in eerste termijn al zeggen. 2: Hier gaat het over de jaarschijf Daar kunnen wij akkoord mee gaan, maar dat heeft 10ook te maken met een motie die wij indienen. Die motie gaat, dat zal ik u zo vertellen, over bezuinigingsvoorstellen waarvan wij graag vanuit het college actie zien. Als dat het geval is, dan kunnen wij daar wel akkoord mee gaan. 3: Wij gaan akkoord met de beleidsvoornemens onder de kopjes Onontkoombaar, Noodzakelijk en Gewenst als het gaat om het opstellen van de primitieve Begroting : Wij nemen niet alleen de risico s voor kennisgeving aan, maar verwijzen op dit punt naar de eerder uitgesproken zorgpunten op enkele dossiers en de mogelijk door de centrale overheid op te dragen bezuinigingen. Mijnheer de voorzitter, niet alleen omdat het gebruikelijk is, maar ook omdat het prettig is bij 20ons in de voorbereiding, danken wij natuurlijk de ambtelijke organisatie voor de geleverde werkzaamheden en het overzicht van de stukken. Het was niet vroeg, maar we hadden ook geen last van het feit dat het wat later binnenkwam. Laat ik dat vooropstellen. Is het gebruikelijk, dat ik nu ook de motie gelijk even noem? 25De voorzitter: Als u de motie voorleest, maakt hij onderdeel uit van de beraadslagingen. De heer Berkhout: Hij is niet zo groot, dus Het is in ieder geval een motie die gaat over de bezuinigingsvoorstellen. Die koppel ik dus ook aan het al of niet akkoord gaan met de jaarschijf De motie luidt: De raad van de gemeente Wormerland, in vergadering bijeen op dinsdag 12 juni 2012; 35overwegende dat: - het verstandig is om reeds nu bezuinigingen nader in te vullen; - burgers moeten kunnen meedenken en -beslissen over de te maken keuzes; besluit: 40- het college op te dragen voor het einde van dit jaar te komen met uitwerkingen van nadere bezuinigingsvoorstellen; - het college op te dragen de inwoners van de gemeente Wormerland over de voorstellen te consulteren; - het college op te dragen deze voorstellen vervolgens voor te leggen aan de raad; 45 en gaat over tot de orde van de dag. Ik dank u wel voor de aandacht. 50De voorzitter: Maakt deel uit van de beraadslaging. Ik ga nu het woord geven aan de fractie van GroenLinks. De heer Stevens: Voorzitter, geacht college en leden van de raad. Het jaar 2013 wordt voor het college en de coalitie in deze raad waarop het steunt het laatste volledige jaar om zijn Pag. 13 van 55

14 ambities waar te maken. Een oogstjaar. De behandeling van deze Kadernota is daarom een goed moment om even terug te kijken op wat er in de afgelopen periode is gebeurd. Bij achtereenvolgende kadernota s heeft de fractie van GroenLinks het college telkens gewezen op het gebrek aan visie en daadkracht waarom in de moeilijke fase met 5teruglopende inkomsten en toenemende gemeentelijke verantwoordelijkheid echt wordt gevraagd. Indien het college op dit moment in staat zou zijn om een lijst met prestaties te genereren die enige indruk maakt, zou ons dat moeten verbazen. En dat is ook niet zo. 10De coalitie van VLW en SP is de afgelopen periode angstwekkend op zijn handen blijven zitten en heeft zich grotendeels beperkt tot uitvoering van het door voorgaande coalities ingezette beleid. Dit geldt voor: - Het woningbouwprogramma. 15- De onderwijshuisvesting. - De sportaccommodaties. - De Zaanbrug. - Het Jeugdbeleid is tot nu toe zonder tastbare gevolgen gebleven, zo ook - het buurtgericht werken. 20- Wormerland moest een groene gemeente zijn, maar we zijn nog nooit zo veel bomen kwijtgeraakt als nu, zonder dat er substantieel iets bij is gekomen. - De uitverkoop van het openbaar groen heeft in ieder geval geleid tot verstening van de rotonde bij de Zandweg. - Het duurzaamheidbeleid zit volledig in het slop ondanks de aangenomen motie, dat we een 25klimaatneutrale gemeente willen zijn. - De ontwikkeling van een nieuwe structuurvisie is met een jaar vertraging op gang gekomen pas nadat van de kant van de oppositiepartijen het initiatief tot een raadswerkgroep werd genomen. - Ook weet men geen raad met de visie op het Wormer- en Jisperveld. Een visie die gezien 30de ontwikkelingen in dit gebied hoogst noodzakelijk is. Het kroonjuweel van deze coalitie is de ontwikkeling van een nieuw dorpscentrum. Voorzitter, de feiten zijn: - er is nog geen bouwaanvraag voor vlek A. De ontwikkelingen op vlek B zijn onzeker. - De realisering van een MFA is ten minste met een jaar uitgesteld. 35- De bibliotheek zit inmiddels op een voor haar uitstekende plek en wie krijgt haar tegen welke kosten en gevolgen daar weer weg? Kortom, voorzitter, volgens de fractie van GroenLinks begint het tij te verlopen. Bij de sociale agenda was het college uitermate traag bij het inspelen op de onrechtvaardige 40en voor de mensen slechte ontwikkelingen die ons vanuit Den Haag op het bordje werden geschoven, zoals de huishoudtoets en de bezuinigingen op de sociale werkplaatsen. Het is uiteindelijk aan het verantwoordelijkheidsgevoel van de Tweede Kamerfractie van GroenLinks te danken dat deze beker nu aan de SP-wethouder voorbij gaat. 45De bestuurlijke ambitie van deze coalitie om de gemeenteraad weer volledig verantwoordelijk te maken voor alle besluiten in de gemeente is verzand in een uitgebreide praktijk van achterkamertjespolitiek, waarbij met name de wethouder van VLW zich niet kan bedwingen bij het voeren van de volledige regie over college en de fracties van de coalitie. Hoezo duale verhoudingen tussen raad en college? En alle inzet van de oppositiepartijen 50kan mogelijk niet verhinderen dat Wormerland zich op een beschamende wijze in de regio isoleert. Wij noemen dat kortzichtig. Voorzitter, tot zover een terugblik. Wij vragen ons af wie met enig verantwoordelijkheidsgevoel hieronder rustig kan blijven. Wordt het de komende fase van deze coalitie beter? 55Wat leert ons de Kadernota 2013? Pag. 14 van 55

15 Gaat er in 2013 wel geoogst worden? Het lijkt er niet op en dat is ook niet te verwachten, want wie niet zaait, kan ook niet oogsten. Over de Begrotingsrichtlijnen 2013 valt, zoals gewoonlijk, niet veel te zeggen, want dat zijn te 5verwachten zinsneden waarmee de fractie van GroenLinks akkoord gaat. 10 Anders is het met het Meerjarenbeleidplan en het financieel Meerjarenperspectief. Dat heeft ons onthutst voor wat betreft de voorgestelde bezuinigingen en de voorgestelde dekking. Deze coalitie heeft vanaf het begin van haar aantreden de wetenschap dat er in de begroting bespaard moet worden. Dat was al op grond van de eerder te verwachten Haagse kortingen en taakverzwaringen voor de gemeente en is niet anders geworden door de recente bezuinigingen. 15Al die tijd heeft men de verantwoordelijkheid ontlopen om hier iets aan te doen en nu wordt deze structurele last doodleuk opgelost door incidentele middelen. Door een greep in de reserves te doen. Hiermee worden de lasten doorgeschoven naar de toekomst. Waarschijnlijk tot over de grens van deze collegeperiode. U wordt bedankt. GroenLinks vindt dit onverantwoord en zal 20geen verantwoordelijkheid nemen voor deze ingreep en niet instemmen met beslispunt 2. Het is een trendbreuk met het gedegen financiële beleid van vorige colleges. Bij de niet overgenomen voorstellen nieuw beleid wordt de beleidsvisie Wormer- en Jisperveld genoemd. Het opstellen van zo een beleidsvisie kost geld, maar dat is een 25eenmalige uitgave. Het is ons een raadsel hoe het college aan de opvatting komt dat het hier gaat om een structurele last van ,00. Graag horen we de verklaring van het college op dit punt. We zijn overigens positief over het feit dat de SP-fractie ons streven naar zo een beleidsvisie met een amendement steunt, hoewel we over de dekking nog even van gedachten zouden 30moeten wisselen in afwachting van de reactie van het college. Samengevat, voorzitter, bij deze Kadernota 2013, kunnen we niet spreken over nieuw beleid, want dat is er niet. Het woord kadernota is daarom misleidend. Hoogstens kunnen we spreken over het ontbreken van beleid. De financiële onderbouwing die door het college 35wordt gekozen, vinden wij onverantwoord. Wij kunnen dan ook niet instemmen met deze Kadernota. Het college moet zijn huiswerk over doen en met een nieuwe nota komen. Tot zover onze reactie in eerste termijn. De voorzitter: Dank u wel. Dan geef ik vervolgens het woord aan de fractie van de 40Vereniging Liberaal Wormerland. Mijnheer Al. De heer Al: Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, leden van de raad, dames en heren. Vanmiddag behandelen wij de Kadernota en spreekt de gemeenteraad zich uit over de richtlijnen welke zij wenst aan te houden voor de Begroting 2013 en het daaraan gekoppelde 45Meerjarenbeleidplan De huidige coalitie van VLW en SP is nu twee jaar aan het werk en we zijn blij te mogen vaststellen dat die samenwerking uitstekend verloopt. Uitgangspunt van die samenwerking is het twee jaar geleden gesloten coalitieakkoord, waarvan een groot deel al is uitgevoerd tot grote tevredenheid van de Wormerlandse inwoners. Wij mochten veel waarderende 50opmerkingen ontvangen over wat tot nu toe al bereikt is en zaken waarvoor wij ons verder zullen inzetten. Toen VLW en SP twee jaar terug een coalitie vormden, vroeg menigeen zich af of dat wel lang stand zou houden. Twee partijen met toch wel verschillende opvattingen hoe men tegen de politiek aan kijkt en welke oplossingen men nastreeft. Welnu, het resultaat overtreft de meest optimistische verwachtingen. Zowel in het college, 55als in de raadsfracties vullen beide partijen elkaar uitstekend aan. SP en VLW staan open Pag. 15 van 55

16 voor elkaars gefundeerde meningen en zij komen tot een beleid waar de Wormerlandse bevolking wel bij vaart. De Vereniging Liberaal Wormerland is bij uitstek een pragmatische partij. Wij zijn niet van die 5ideologische geesten die utopische verwachtingen nastreven die toch niet te realiseren zijn. In ons denken zijn wij niet zo visionair, maar veel nuchterder en vooral realistisch. Met alle in deze crisistijd op ons afkomende problemen is het op goede en verantwoorde wijze op de winkel passen hoofdmoot van ons beleid. Dat is terug te vinden in het door het college gevoerde financiële beleid, waar wij als VLW geheel achter staan. 10Het is voor de financiële mensen van het college met de ambtelijke medewerkers nagenoeg onmogelijk een beleid te plannen gezien de grote onzekerheden die er nu na de val van het kabinet zijn ontstaan. In Den Haag is nu een Lenteakkoord gesloten, maar in september volgen de verkiezingen en het is zeer onzeker wat daar als resultaat uit gaat komen. Met de versnippering van alle 15politieke partijen in Den Haag wordt nu de grote vraag met welke en hoeveel partijen moet daar straks een meerderheidscoalitie uit gevormd worden? Maar ook de formatie zal naar verwachting een langdurige periode gaan worden en veel tijd in beslag gaan nemen. Wat voor kabinet staat ons te wachten? Wat voor beleid gaat dat kabinet voeren? En met welke bezuinigingen en lastenverzwaringen voor de burgers? Maar ook vragen wij ons af welke 20overheidszaken het nieuwe kabinet nog meer naar de gemeenten zal doorkantelen. Met daarnaast nog de grote vraag van wat wordt er vanuit Europa nog opgelegd. Peilingen geven geen enkele zekerheid voor een eventuele verwachting. Wij hebben echter wel een andere zekerheid en die zekerheid betekent voor onze gemeente dat het in financieel opzicht alleen maar moeilijker zal worden de komende jaren. 25 De EU commissaris, de heer Rehn, heeft Nederland hierbij ook een duidelijke boodschap gegeven: naast bezuinigen óók hervormen. Die hervormingen zullen ongetwijfeld leiden tot lastenverzwaringen voor onze bevolking en dus óók voor de inwoners van Wormerland. Voor de gemeente moet dit tot de conclusie leiden dat wij in onze gemeente uiterst terughoudend 30moeten blijven ten aanzien van het verhogen van belastingen. Het college speelt hierop goed in door bij de raad en ambtelijk apparaat een strenge begrotingsdiscipline te vragen. Het resultaat daarvan hebben wij al mogen ervaren bij de jaarrekening 2011 met een fantastisch positief resultaat van ruim ,00. Kortom, we zullen nog geruime tijd in onzekerheid blijven verkeren. Zolang die onzekerheid 35blijft voortduren en we niet weten of en met welke tekorten we te maken krijgen, is het voor het college onmogelijk met een structurele oplossing voor eventuele tekorten te komen. Natuurlijk streven zowel het college, als de Vereniging Liberaal Wormerland altijd naar structurele oplossingen. Incidentele oplossingen dienen slechts incidenteel te worden toegepast en zo veel mogelijk te worden vermeden. Veel zal afhangen van een eventuele 40korting op de Algemene Uitkering. Uitgaande van een korting van ,00 en een eenmalige incidentele toevoeging van ,00 komen we voor 2013 nog uit op een begroot overschot van ,00. Ook 2014 geeft nog een klein overschot en voor 2015 en 2016 hebben wij het volste vertrouwen dat onze financiële wethouder daarvoor structurele oplossingen zal vinden, maar dan moet er wel eerst een nieuwe regering zijn die hopelijk 45duidelijkheid geeft betreffende de financiële toekomst van de gemeenten. Het is jammer dat een aantal voorstellen voor nieuw beleid niet overgenomen konden worden, maar het is nu eenmaal niet anders, zo lang er zo veel onzekerheid over de toekomt blijft heersen. Wat betreft de risicoparagraaf gaan wij akkoord met het voorstel de risico s voor kennisgeving aan te nemen. Dan hopen we maar dat de economische omstandigheden en 50het beleid daarop van de toekomstige regering niet verder zal verslechteren, anders kan het risico dat ontstaat in de Wet werk en bijstand heel groot worden. Vorig jaar hebben wij bij de behandeling van de Kadernota 2012, aandacht gevraagd voor het risico dat onze gemeente loopt met het perceel Noorderweg 110A te Wijdewormer. Wij deden toen de suggestie ,00 als risico op te nemen. Pag. 16 van 55

17 De fractie van de VLW is het college en de financiële medewerkers van de gemeente erkentelijk voor het gevoerde financiële beleid met als resultaat een gezond uitziende begroting. De in nauwe samenwerking met de werkgroep Bezuinigingen getroffen maatregelen hebben hiertoe eveneens bijgedragen. De werkgroep zal pas opnieuw in actie 5komen als een nieuwe regering gevormd is en bekend is wat voor financiële consequenties dat voor de gemeente zal hebben. Tot zo lang is het afwachten. De fractie van de VLW gaat akkoord met de gevraagde beslispunten. 1. De begrotingsrichtlijnen vaststellen a.van het meerjarenplan de jaarschijf 2013 vast te stellen, inclusief voorgestelde bezuinigingen. b.en de jaarschijven van 2014 tot en met 2016 voor kennisgeving aan te nemen. 3. De ingediende beleidsvoornemens onder de kopjes Onontkoombaar, Noodzakelijk en Gewenst over te nemen voor het opstellen van de primitieve begroting De genoemde risico s voor kennisgeving aan te nemen. Voorzitter, wij zijn blij dat het besluit voor een nieuwe MFA in Neck genomen is en dat daar uiteindelijk een ruim draagvlak voor is gevormd. De plannen zijn uitgewerkt en de bouw is inmiddels gestart, waardoor Neck volgend jaar over een mooie accommodatie in het centrum 20beschikt. Ook rond het centrumplan in Wormer is er het afgelopen jaar veel gebeurd. Een jaar geleden was er met de Dekamarkt al overeenstemming bereikt en stond het college op het punt een ontbindingsovereenkomst te tekenen met zowel de Dekamarkt, als met WORMERWONEN. De oppositiepartijen trachtten dit te dwarsbomen door de stemming hierover tot na de 25vakantie uit te stellen. Dat zou dan leiden tot al geplande rechtszaken en een uitstel in de ontwikkeling van het plan. Ook stelde de oppositie schriftelijk een groot aantal kritische vragen over het plan. Het lukte de coalitiepartijen de overeenkomst met WORMERWONEN door de raad te loodsen en vervolgens gaf wethouder Hendriks in zeer korte tijd uitvoerig antwoord op alle 30door de oppositiepartijen gestelde vragen. Deze snelle openheid was tot tevredenheid van alle partijen. Zij verklaarden zich akkoord met wat wethouder Hendriks voorstelde en vanaf dat punt stelden zij zich achter het centrumplan. Wij zijn de oppositiepartijen zeer erkentelijk voor hun positieve opstelling sindsdien over het centrumplan. Het centrumplan heeft zich sindsdien volgens schema ontwikkeld. De 35ontbindingsovereenkomsten zijn getekend. De aangekondigde rechtszaken zijn alle geannuleerd. De Dekamarkt is verhuisd naar de Koetserstraat en dit tot tevredenheid van het overgrote deel van de Wormerlandse bevolking. In het winkelcentrum verrees in november een prachtige HEMA, een verrijking en verlevendiging van ons winkelcentrum. Met de drie betrokken clusters, onder andere bewoners, winkeliers en MFA-gebruikers, is 40regelmatig goed overleg, waarbij het zelfs lukt tegengestelde meningen tot een goed eind en ieders tevredenheid te brengen. In november 2011 kwam uit onderling overleg met betrokken partijen het plan naar voren op vlek A de Vomar supermarkt en een aantal winkels te bouwen met daarbovenop een parkeerdek. Het dorpstheater, MFA, bibliotheek, Grand Café met terras en de overige winkels komen dan op vlek B. Het bestemmingsplan is 45inmiddels aangenomen waardoor nu de omgevingsvergunning kan worden aangevraagd en er hopelijk voor de zomer met de bouw kan worden begonnen. We kunnen dan op schema werken dat vlek A in 2013 gereed is en vlek B eind 2014 opgeleverd kan worden. Dat is nodig wegens de verhuizing van het dorpstheater van de Kruiskerk naar vlek B. Voorts heeft de hele Wormerlandse bevolking er baat bij dat de MFA-gebruikers zo snel mogelijk hun 50nieuwe behuizing kunnen betrekken. Daarvoor is de medewerking van iedereen nodig. Dit alles overziende, is een compliment voor wethouder Hendriks op zijn plaats. Zijn inzet, zijn overtuigings- en overredingskracht hebben geleid tot wat nu is bereikt. Naast de ontwikkelingen in het centrumplan verheugt het ons ook te moeten constateren dat, ondanks de moeilijke economische situatie van dit moment, het onderhoud aan wegen en 55het openbaar groen hier niet onder lijdt. Het doet ons goed, dat dit ook door onze inwoners Pag. 17 van 55

18 wordt gezien, wat blijkt uit de complimenten welke wij uit verschillende hoeken mogen ontvangen. Woningbouw is nog erger in het slop geraakt dan vorig jaar al het geval was. Door het 5faillissement van bouwer Witkamp loopt de woningbouw bij het WSV-terrein en in Neck vertraging op. Gelukkig is er nu door de Raad van State beslist dat er in de Poort van Wormer gebouwd mag worden, zodat hopelijk het voor 2013 geplande aantal woningen gehaald kan worden. De huizenmarkt blijft slecht. Het verkrijgen van een hypotheek zal moeilijk zijn en voor velen onmogelijk blijken, zodat voor velen het huren van een woning de 10enige mogelijkheid blijft. Indien enigszins mogelijk blijven wij streven naar een zo groot mogelijk aantal sociale huurwoningen. Onze bibliotheek is in oktober verhuisd naar een prachtig pand bij de Zaanbrug. Het assortiment en de inrichting voldoen aan de wensen van de bezoekers. Voor de bejaarden 15van de Faunaflat werd elke twee weken een pendelbus ingesteld die hen naar en van de bibliotheek bracht, maar wegens gebrek aan belangstelling is dat project na een tijdje stil gelegd. Jammer, maar het moet tenslotte rendabel zijn. Als de MFA op vlek B eind 2014 klaar is, dan verhuist de bibliotheek weer naar het centrum van Wormer. 20Voorzitter, dan onze gezondheidszorg. Morgen valt daarover een beslissing in de Tweede Kamer. De verantwoordelijkheid voor alle vormen van jeugdgezondheidszorg, inclusief alle vormen van kinderpsychiatrie, zullen vanwege de grote bezuinigingsdruk worden neergelegd op het bordje van de gemeenten. Dit onderwerp zal zeer waarschijnlijk niet controversieel worden verklaard en dus niet doorschuiven naar een volgend kabinet. 25Mevrouw Veldhuijzen van Zanten zegt in een verklaring geen kind buiten spel en dat gemeenten dan hierop moeten inspelen door centrale zorgloketten te openen. Dit zou de manier moeten zijn om de bestaande problemen op te lossen en tevens fors te bezuinigen. Maar bezuinigingen voor wie, vragen wij ons af. In Den Haag wel, maar bij ons en andere gemeenten zal daar ergens budget voor moeten 30worden vrijgemaakt, veel mankracht en buitengewoon veel parate kennis om dit onoverzienbare probleem het hoofd te kunnen bieden en iedereen te geven waar hij of zij, humanitair gezien, recht op zou moeten hebben. Voornamelijk kinderen en jongeren die niet op tijd een adequate juiste psychiatrische diagnose en behandeling krijgen, lopen een groot risico dat ze hun school of opleiding niet afmaken, werkeloos worden, verslaafd raken of in 35de criminaliteit belanden. Het zal onze samenleving uiteindelijk veel meer geld gaan kosten dan blijven bij het huidige systeem, waarbij wetenschappelijk onderzoek een efficiëntere aanpak en behandeling kan waarborgen. Wij als fractie van VLW hebben dus grote zorg om de zorg. Daarbij willen we ook onze wethouder vragen alle kosten die hiermee gepaard gaan, als voorbeeld de uitnodigingen voor themabijeenkomsten van welke aard dan ook in 40het kader van preventie en dergelijke, eens goed tegen het licht te houden. Zo ook de samenwerking met Zaanstad op dit punt, gezien de verschillen in beleidscriteria met de ambtenaren uit Zaanstad. Wij vragen ons af of wij in de toekomst, indien OVERgemeenten deze materie zelf ter hand zou nemen, niet meer kosten zouden kunnen besparen. Wij moeten beseffen dat wij heel goed op onze winkel moeten passen en dat er bij 45iedere cliënt een winkelbelletje rinkelt. Jammer genoeg is dat bij een organisatie als Baanstede nog niet juist in de markt gezet. Wormerland heeft dit probleem al geruime tijd zien aankomen en op dat gebied actie ondernomen. Er zijn bedrijven bezocht, ondernemers trachten te motiveren om mee te doen om kansarm personeel in dienst te nemen, waarvoor het college een pluim verdient. Onze 50omringende gemeenten laten het tot nu toe afweten, waardoor de kosten en dus de tekorten in die sector schrikbarend oplopen. De Vereniging Liberaal Wormerland is zich bewust van de verschillen in beleving van de inwoners in de voormalige dorpen en kernen die samen de gemeente Wormerland vormen. 55Wij laten dat ook blijken door aanwezig te zijn bij vergaderingen van de contactcommissies Pag. 18 van 55

19 van Jisp, Oost-Knollendam, Spijkerboor en Wijdewormer, zodat we op de hoogte blijven van wat er speelt. Het is daarom een beetje flauw en jammer dat een raadslid van de oppositie in een plaatselijke krant liet optekenen dat de VLW en wethouder Hendriks geen belangstelling zouden hebben voor Wijdewormer, omdat daar geen kiezers voor VLW te halen zijn. Onze 5aandacht gaat uit naar alle inwoners van Wormerland. Dat geldt naar onze waarnemingen zeker voor de beide wethouders en ook onze burgemeester. Wel is het zo dat de financiële middelen evenredig verdeeld moeten worden, maar als we dan kijken naar de huidige besteding en aandacht per inwoner, dan moeten wij constateren dat Wijdewormer bovenaan staat en kunnen wij deze opmerkingen van dit raadslid niet 10plaatsen. Voorzitter, tot zover in eerste termijn. De voorzitter: Dank u wel. Het woord is aan de fractie van de SP. De heer Mak: Dat vind ik verrassend. Voorzitter, collega raadsleden, aanwezigen. Vorig jaar 15en in de periode voorafgaand aan de beschouwingen van vandaag is er landelijk en lokaal weer veel gebeurd. Wij willen, voordat wij aan de Algemene Beschouwingen bij de Kadernota van 2013 beginnen, eerst even terugblikken. Iets wat ons, als fractie van de meest sociale partij van Nederland, in het afgelopen jaar het 20meest bezig heeft gehouden, zijn de drie decentralisaties. Samen met de andere raadsleden in onze gemeente hebben wij ons vooral verzet tegen de invoering van de WWnV op 1 januari Dit vooral in verband met de mensen die in de sociale werkvoorziening (Baanstede) hun boterham verdienen. Het is een gotspe dat het gelukkig nu demissionaire kabinet zich vooral bezighield met de poen en zo weinig mogelijk met de mensen die het 25slachtoffer werden van het slechte beleid. Ook over de andere twee decentralisaties hadden wij onze zorgen. Alles werd destijds vastgelegd in een bestuursakkoord. Anna de Groot, wethouder van onze gemeente, verwoordde het op het VNG-congres van 2011 (waarvoor ik helemaal naar Ulft reed) volgens de notulen als volgt: Mevrouw De Groot wenst te benadrukken dat er inzake het onderdeel Werk voornamelijk gesproken is over de financiële 30aspecten, maar dat ze het nu wil hebben over de mensen die het daadwerkelijk betreft. Vele mensen zijn afhankelijk van hun gemeenten en worden getroffen door de Wet werken naar vermogen. Gemeenten worden daarnaast ook verantwoordelijk voor de kinderen in de jeugdzorg en de mensen die via de AWBZ naar de gemeente toe komen. De gemeente Wormerland kan dit niet voor haar rekening nemen, omdat zij zich gedwongen ziet hulp te 35moeten weigeren voor deze mensen daar het geld er niet voor zou zijn. Aangezien dit volgens mevrouw De Groot een gevolg is van het bestuursakkoord, wil zij het gehele bestuursakkoord in stemming brengen. Gemeenten kunnen zo zelf de afweging maken hoe zij met de decentralisaties om wensen te gaan. 40Als gemeenteraad hebben wij gedeeltelijk gekregen wat wij wilden en wat onze wethouder zo goed verwoordde. De WWnV in de verwachte vorm is van de baan en de invoering van de begeleiding AWBZ begint in elk geval niet op 1 januari De decentralisatie van de jeugdzorg naar gemeenten vinden wij een goede zaak, tenminste als daar genoeg geld voor beschikbaar wordt gesteld. 45Het meest verheugd waren wij dat de huishoudtoets van de WWB 2012 uiteindelijk werd afgeschaft. Dat was de meest onmenselijke en meest onrechtvaardige maatregel die ooit in onze gemeente voorbijtrok. Hiervoor onze dank aan de Kunduz-coalitie. Ook in Wormerland werd in het afgelopen jaar veel bereikt. Het mooie nieuwe centrumplan, 50geheel in dorpse stijl en aangepast aan de wensen van de bewoners, krijgt steeds meer vorm. De MFA in Neck staat inmiddels op palen en de bouw krijgt gestalte. De gemeente won bij de Raad van State, waardoor de Poort van Wormer nu eindelijk gebouwd kan worden. Wormerland is nog steeds goed op koers voor wat betreft sociale woningbouw, in onze 55gemeente kunnen mensen met een smalle beurs nog steeds goed wonen. De buslijn 121 Pag. 19 van 55

20 rijdt van de vroege morgen tot de late avond. Het plan voor het Wormer- en Jisperveld met kanoroutes, wandelroutes en een stukje trilveen werd eind vorige week feestelijk geopend. Er kwam een groot aantal nieuwe bomen, hoewel in de ogen van de SP nog niet genoeg. Volgende week wordt de nota Dierenwelzijn definitief en kunnen we overgaan tot uitvoering 5van een uiterst diervriendelijk beleid, dat zelfs door de landelijke Dierenbescherming geroemd wordt en tot voorbeeld wordt gemaakt. En Wormerland is nog steeds een van de meest sociale gemeenten in Nederland. Eigenlijk is het grootste deel van het collegeakkoord nu wel verwezenlijkt. Dat hebben wij ook te danken aan onze goede samenwerking met onze coalitiepartner VLW. Wij zijn ook trots op VLW en de manier waarop onze collegepartner en 10wij elkaar steeds weer weten te vinden. Dat betekent overigens niet dat wij op onze lauweren gaan rusten, maar wij vinden wel dat de gemeenteraad en het college volgens de nieuwe SP-traditie twee duimen omhoog verdiend hebben. Het rekeningresultaat van de Jaarrekening 2011 was grandioos. Met dit rekeningresultaat 15hebben wij weer veel mensen en instellingen blij kunnen maken. Het schooltje in Oostknollendam wordt in elk geval voor een jaar gered. Kinderboerderij t Weidje kan haar beheerder behouden. Door middel van de combinatiefuncties wordt een extra impuls gegeven aan de bredeschoolontwikkeling. Onze sociale woningbouw krijgt door een toevoeging aan het Fonds Volkshuisvesting weer wat meer toekomst. Voor onze cliënten in 20de bijstand werd een extra bedrag gereserveerd om klappen door toekomstige werkloosheid op te vangen. Bovendien werd de Algemene Reserve versterkt. Ook handig voor toekomstige klappen. Ons land staat er immers economisch en financieel niet rooskleurig voor en gemeenten zullen daar zeker onder moeten lijden. 25Dan komen we op de Kadernota: Het financieel perspectief ziet er niet zo gunstig uit. Dit is voornamelijk te wijten aan de verwachte korting op het Gemeentefonds. Al met al betekent dit wel dat er bezuinigd moet worden op incidenteel geld. Wat ons opvalt is dat de portefeuille sociaal en de portefeuille milieu hier in het bijzonder door worden getroffen. Van de reserve WMO wordt ,00 30afgehaald, ,00 van de reserve Wet kinderopvang. Duurzaamheid is blijkbaar ook de dupe. Van de post Duurzaamheidleningen schrappen we ,00 en van de reserve duurzame energie verdwijnt ook nog eens een ,00. Kan het college ons uitleggen of de gebruikers van de WMO hierdoor hulp moeten ontberen? Blijft er wel voldoende Kinderopvang, ook voor de mensen die hun kinderen op moeten laten 35vangen omdat zij in een re-integratietraject zitten? Komt een belangrijk doel, een klimaatneutrale gemeente worden, in het gedrang? En zo nee, waarom dan niet? Wij maken ons nog steeds grote zorgen over de mensen in de sociale werkvoorziening. 40Baanstede moet, ondanks dat de WWnV niet doorgaat, ernstig bezuinigen en daarmee ook de gemeente. Niet heel veel werkgevers zijn bereid mensen met een WSW-indicatie in het particuliere bedrijf in dienst te nemen tegen goede arbeidsvoorwaarden en een goed loon. Toch is het juist de bedoeling om de mensen uit de sociale werkplaats en beschutte werkplekken in het gewone bedrijfsleven te plaatsen. Anders redt geen enkele sociale 45werkvoorziening het op den duur. Ook Baanstede niet. Wij hopen dan ook dat deze beweging ondersteund zal worden door landelijke wetgeving, waarbij bedrijven op de een of andere wijze verplicht worden mensen die niet snel voor een gewone baan in aanmerking komen tegen een goed loon en onder goede arbeidsvoorwaarden op te nemen. Ook vinden wij dat er door de gemeente in alle contracten social return moet worden opgenomen. De 50gemeente Wormerland moet écht zelf meer gaan doen als werkgever voor een Wajong er, een WSW er of een moeilijk plaatsbare WWB er. Goed voorbeeld doet immers goed volgen. Gemeenten moeten de eerste zijn die bereid zijn moeilijk plaatsbare werknemers aan te nemen. Pag. 20 van 55

Besluitenlijst Voorrondes Openbaar Raadsavond Wormerland - dinsdag 22 juni Voorrondes

Besluitenlijst Voorrondes Openbaar Raadsavond Wormerland - dinsdag 22 juni Voorrondes Besluitenlijst Voorrondes Openbaar Raadsavond Wormerland - dinsdag 22 juni 2010 - Voorrondes Nr. Onderwerp Besluit Algemene Zaken 1 Politieke Markt - 2 Vaststellen besluitenlijst voorrondes d.d. 18 mei

Nadere informatie

Besluitenlijst Voorrondes Openbaar Raadsavond Wormerland - dinsdag 1 oktober 2013 - Voorrondes

Besluitenlijst Voorrondes Openbaar Raadsavond Wormerland - dinsdag 1 oktober 2013 - Voorrondes Besluitenlijst Voorrondes Openbaar Raadsavond Wormerland - dinsdag 1 oktober 2013 - Voorrondes Nr. Onderwerp Besluit Algemene Zaken Aanwezig: H.J. Al (vz), A. Smit-de Ridder(VLW), H. Mak (SP), J.N. Stevens(GL),

Nadere informatie

Besluitenlijst Voorrondes Openbaar Raadsavond Wormerland - dinsdag 21 oktober Voorrondes

Besluitenlijst Voorrondes Openbaar Raadsavond Wormerland - dinsdag 21 oktober Voorrondes Besluitenlijst Voorrondes Openbaar Raadsavond Wormerland - dinsdag 21 oktober 2014 Witte Zaal Algemene Zaken Voorrondes Aanwezig: H.G. Roeleveld (CDA), F.Th. Koelemeijer (GL), R.P. Hendriks (VLW), H.W.F.

Nadere informatie

de heer P.H. Roos (GroenLinks), de heer F.J.W. Saelman (VVD), de heer H.A. Stuurman (PvdA) de heer P.C. Tange, burgemeester

de heer P.H. Roos (GroenLinks), de heer F.J.W. Saelman (VVD), de heer H.A. Stuurman (PvdA) de heer P.C. Tange, burgemeester Verslag van de openbare vergadering van de gemeenteraad van Wormerland, gehouden op 3 juli 07 in het gemeentehuis aan de Koetserstraat 3 te Wormer, aanvang 22. uur AANWEZIG de leden: de wethouders: de

Nadere informatie

Algemene beschouwingen CDA Weert

Algemene beschouwingen CDA Weert Algemene beschouwingen CDA Weert begroting 2016 www.cdaweert.nl Algemene Beschouwingen CDA Weert op de begroting 2016 van de gemeente Weert Dames en heren, hierbij de beschouwingen van het CDA op de voorliggende

Nadere informatie

Toon uw daadkracht 1 Algemene beschouwingen VVD begroting 2018

Toon uw daadkracht 1 Algemene beschouwingen VVD begroting 2018 1 De VVD Oostzaan is trots op haar inwoners en op het dorp. Een dorp met vele mogelijkheden. Oostzaan is een groene buffer tussen Zaanstad, Purmerend en Amsterdam. Oostzaan heeft een rijk verenigingsleven

Nadere informatie

HOE WERKT DE GEMEENTE? Het beïnvloeden van beleid en besluitvorming

HOE WERKT DE GEMEENTE? Het beïnvloeden van beleid en besluitvorming HOE WERKT DE GEMEENTE? Het beïnvloeden van beleid en besluitvorming Beleidsvorming in de gemeente volgt redelijk vaste stappen. In dit document leest u welke stappen dat zijn. Daardoor kunt u op tijd bij

Nadere informatie

Bijlagen 1 Voorjaarsnota

Bijlagen 1 Voorjaarsnota Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Voorjaarsnota 2012 Datum voorstel 10 april 2012 Datum raadsvergadering 15 mei 2012 Bijlagen 1 Voorjaarsnota Ter inzage Aan de gemeenteraad, 0. Samenvatting De voorjaarsnota

Nadere informatie

Meerjarenprogramma begroting 2015-2017 en 2 e concernbericht 2013.

Meerjarenprogramma begroting 2015-2017 en 2 e concernbericht 2013. Meerjarenprogramma begroting 2015-2017 en 2 e concernbericht 2013. Voorzitter, college, collega raadsleden, mensen op de publieke tribune, luisteraars van de Zuidwest FM en lezers van onze GBWP bijdrage.

Nadere informatie

Besluitenlijst Voorrondes Openbaar Raadsavond Wormerland - dinsdag 18 december 2012 - Voorrondes

Besluitenlijst Voorrondes Openbaar Raadsavond Wormerland - dinsdag 18 december 2012 - Voorrondes Besluitenlijst Voorrondes Openbaar Raadsavond Wormerland - dinsdag 18 december 2012 - Voorrondes Nr. Onderwerp Besluit Algemene Zaken Aanwezig: J.M. Schalkwijk (VZ), H.G. Roeleveld (CDA), J.J. Mandjes

Nadere informatie

Maar de grote vraag blijft waar ligt de prioriteit als je keuzes moet maken?

Maar de grote vraag blijft waar ligt de prioriteit als je keuzes moet maken? algemene beschouwingen Weert 12 november 2015 Onze samenleving verandert. Onze samenleving staat bol van de dynamiek. Een jaar geleden wisten we niet dat de Poort van Limburg leeg zou staan en wisten we

Nadere informatie

Geachte collega raadsleden, Dagelijks bestuur, Publiek op de tribune, En misschien ook publiek thuis via de webcam,

Geachte collega raadsleden, Dagelijks bestuur, Publiek op de tribune, En misschien ook publiek thuis via de webcam, Geachte collega raadsleden, Dagelijks bestuur, Publiek op de tribune, En misschien ook publiek thuis via de webcam, Deze voorjaarsnota is de eerste stap naar drastische bezuinigingen voor de komende jaren.

Nadere informatie

Bijdrage aan behandeling programmabegroting 2014 ( )

Bijdrage aan behandeling programmabegroting 2014 ( ) Datum : 6 november 2013 Bijdrage aan behandeling programmabegroting 2014 ( 2013-320) Meneer de voorzitter, geachte collega s en belangstellenden, We spreken vandaag alweer de laatste programmabegroting

Nadere informatie

De perspectief nota en de najaarsnota lieten een positief beeld zien.(+137.000).

De perspectief nota en de najaarsnota lieten een positief beeld zien.(+137.000). Begroting 2015-2018 Begroting 2015-2018 11-11-2014 voor ons ligt de begroting 2014 2018. Voor de PvdA zijn de mensen belangrijk. Mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt die nu buiten spel staan, maar

Nadere informatie

Besluitenlijst Voorrondes Openbaar Raadsavond Wormerland - dinsdag 19 juli Voorrondes

Besluitenlijst Voorrondes Openbaar Raadsavond Wormerland - dinsdag 19 juli Voorrondes Besluitenlijst Voorrondes Openbaar Raadsavond Wormerland - dinsdag 19 juli 2011 - Voorrondes Nr. Onderwerp Besluit Algemene Zaken Aanwezig: H.G. Roeleveld (CDA), J.J. Mandjes (SP), M.P.M. van Tol (VLW),

Nadere informatie

Aan de orde is het VAO Persoonsgebondenbudget (AO d.d. 21/11).

Aan de orde is het VAO Persoonsgebondenbudget (AO d.d. 21/11). Persoonsgebondenbudget Aan de orde is het VAO Persoonsgebondenbudget (AO d.d. 21/11). Mevrouw Bergkamp (D66): Voorzitter. Eigen regie en keuzevrijheid voor de zorg en ondersteuning die je nodig hebt, zijn

Nadere informatie

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen.

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen. RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad 27 oktober 2016 Afdeling Middelen Voorstel nummer 2016.00077 Datum 27 september 2016 Onderwerp Tweede bestuursrapportage 2016 Programma Alle begrotingsprogramma's Inlichtingen

Nadere informatie

Voorzitter, Er is al heel veel gezegd. Dat gaat de VVD niet doen.

Voorzitter, Er is al heel veel gezegd. Dat gaat de VVD niet doen. Er is al heel veel gezegd. Dat gaat de VVD niet doen. Toen wij over het coalitieakkoord spraken, telde de VVD Den Haag haar zegeningen. Er werd ruimte geboden voor een aantal van onze ideeën. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

Raadsvergadering. 6 november

Raadsvergadering. 6 november RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 6 november 2014 14-105 Onderwerp Resultaten bezuinigingsproject 'Bunnikse Kwaliteit' Aan de raad, Onderwerp Resultaten bezuinigingsproject 'Bunnikse Kwaliteit' Gevraagde

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 681 Verlenging van de zittingsduur van gemeenteraden in gemeenten waarvoor met ingang van 1 januari 2015 een wijziging van de gemeentelijke

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 10 december 2008. Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 10 december 2008. Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011 Aan de raad AGENDAPUNT 3 Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011 Voorstel: 1. De kaders uit het beleidsplan 'Werken werkt!' vaststellen, zijnde: a. als doelstellingen: - het bevorderen van de mogelijkheden

Nadere informatie

*ONDER EMBARGO TOT DONDERDAG 19 MEI 2011, 15.00 UUR*

*ONDER EMBARGO TOT DONDERDAG 19 MEI 2011, 15.00 UUR* *ONDER EMBARGO TOT DONDERDAG 19 MEI 2011, 100 UUR* Raadsvoorstel GEMEENTEBESTUUR onderwerp Programmarapportage 2011-1 team SBSBD raadsnummer 2011 54 collegevergadering raadsvergadering fatale termijn programma

Nadere informatie

Mijnheer de voorzitter, geacht college, geachte raadsleden, geachte aanwezigen.

Mijnheer de voorzitter, geacht college, geachte raadsleden, geachte aanwezigen. Algemene beschouwingen met betrekking tot de begroting 2015 van de gemeente Schinnen Mijnheer de voorzitter, geacht college, geachte raadsleden, geachte aanwezigen. Na de gemeenteraadsverkiezingen is de

Nadere informatie

OP ZOEK NAAR...NIEUWE GEMEENTEGRENZEN. EEN PRAATSTUK

OP ZOEK NAAR...NIEUWE GEMEENTEGRENZEN. EEN PRAATSTUK OP ZOEK NAAR...NIEUWE GEMEENTEGRENZEN. EEN PRAATSTUK Leeuwarden, 21 maart 2013 Een praatstuk over de toekomstige grenzen van Leeuwarden Het bestuurlijk landschap in Friesland zal er de komende jaren waarschijnlijk

Nadere informatie

Voorzitter, Voorzitter dan de inhoud.

Voorzitter, Voorzitter dan de inhoud. Voorzitter, Ik wil graag beginnen met het bedanken van het college voor het beantwoorden van alle vragen. En wethouder de Wit heeft daarbij een extra compliment verdiend omdat hij op uitstekende wijze

Nadere informatie

18 DECEMBER 2008: Besluit project Atalanta ( project dierenpark / centrum / theater)

18 DECEMBER 2008: Besluit project Atalanta ( project dierenpark / centrum / theater) 18 DECEMBER 2008: Besluit project Atalanta ( project dierenpark / centrum / theater) Bijdrage 1 e termijn Voorzitter, Hoe staat de DOP tegenover het project dierenpark / centrum / theater? Wij zouden er

Nadere informatie

Inbreng Tweede Termijn Kaderbrief Gijs Holla

Inbreng Tweede Termijn Kaderbrief Gijs Holla Inbreng Tweede Termijn Kaderbrief Gijs Holla Dank u wel voorzitter, Graag wil ik beginnen met het danken van het college en haar ambtenaren voor de uitvoerige beantwoording van alle vragen die wij hadden.

Nadere informatie

Geachte college, geachte leden van de raad.

Geachte college, geachte leden van de raad. Beschouwingen Hart voor Urk naar aanleiding van de kadernota 2013. Geachte college, geachte leden van de raad. Dankbaar zijn we dat we hier na een woelig jaar van bezuinigingen, en verkiezingen weer mogen

Nadere informatie

Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012. Voorzitter,

Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012. Voorzitter, Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012 Voorzitter, In uw inleidende tekst geeft u aan dat zich niet wil laten gijzelen door het rijksbeleid en de daarbij behorende bezuinigingen. U wilt nu duidelijkheid

Nadere informatie

Pers. Betreft: Woordmelding VVD fractie bij de Programmabegroting 2016

Pers. Betreft: Woordmelding VVD fractie bij de Programmabegroting 2016 Afschrift aan: VVD-leden Pers Brunssum, 10 november 15 Betreft: Woordmelding VVD fractie bij de Programmabegroting 2016 Geachte burgers van Brunssum, geachte collega - raadsleden, geacht college van B

Nadere informatie

AAN DE AGENDACOMMISSIE

AAN DE AGENDACOMMISSIE AAN DE AGENDACOMMISSIE Agenda: 8-6-2017 Franeker, 18-4-2017 Onderwerp Concept begroting 2018 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân (Dienst) Portefeuillehouder Wethouder T. Twerda Doel

Nadere informatie

ALGEMENE BESCHOUWINGEN PERSPECTIEFNOTA 2013 Voorzitter,

ALGEMENE BESCHOUWINGEN PERSPECTIEFNOTA 2013 Voorzitter, ALGEMENE BESCHOUWINGEN PERSPECTIEFNOTA 2013 Voorzitter, D66V Met de aanloop naar de laatste begroting van deze collegeperiode wil D66V graag eerst stil staan bij de actuele financiële stand van zaken.

Nadere informatie

KADERNOTA Venlo als Übergang in einem intelligenten. Grenzregion

KADERNOTA Venlo als Übergang in einem intelligenten. Grenzregion KADERNOTA 2017 Venlo als Übergang in einem intelligenten Grenzregion 1 Inleiding We bespreken een Kadernota die anders is dan we gewend zijn. Je vraagt je dan af waarom is dat zo? Zij de financiële resultaten

Nadere informatie

Omdat Alblasserdam ons aan het hart gaat Algemene Beschouwingen van het CDA 25 & 26 juni 2013

Omdat Alblasserdam ons aan het hart gaat Algemene Beschouwingen van het CDA 25 & 26 juni 2013 Omdat Alblasserdam ons aan het hart gaat Algemene Beschouwingen van het CDA 25 & 26 juni 2013 Hoe zien wij de stand van zaken in Alblasserdam in het jaar 2013? Het gaat goed. Het beleid wordt uitgevoerd:

Nadere informatie

Bedrijfsvoering. Bedrijfsvoering. Gemeenteraad van de gemeente Oostzaan. P. Flens

Bedrijfsvoering. Bedrijfsvoering. Gemeenteraad van de gemeente Oostzaan. P. Flens Gemeenteraad van de gemeente Oostzaan Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 20, 1530 AA Wormer Telefoon 075 651 2100 Fax 075 651 2244 E-mail antwoord@over-gemeenten.nl

Nadere informatie

Algemene beschouwingen Voorzitter,

Algemene beschouwingen Voorzitter, Algemene beschouwingen 2010-2023 Voorzitter, We staan aan de vooravond van de verkiezingen en deze begroting heeft dan ook, zoals u zelf reeds aangeeft, een beperkte houdbaarheid en zal door ons ook zo

Nadere informatie

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Inleiding In het presidium van 31 maart 2016 is afgesproken dat de voorstellen m.b.t.: Reglement

Nadere informatie

De Bilt - Maartensdijk

De Bilt - Maartensdijk De Bilt - Maartensdijk Nieuwsbrief november 2016 In deze nieuwsbrief: - Algemene Ledenvergadering woensdag 7 december 2016 - Update Ledenadministratie - Special: CDA-bijdrage bij behandeling Begroting

Nadere informatie

Algemene Beschouwingen D66 op de Begroting 2015 Gemeente Kaag en Braassem. Anders Denken, Anders Doen? Echt pas in 2016? Waar is het wachten op!

Algemene Beschouwingen D66 op de Begroting 2015 Gemeente Kaag en Braassem. Anders Denken, Anders Doen? Echt pas in 2016? Waar is het wachten op! Algemene Beschouwingen D66 op de Begroting 2015 Gemeente Kaag en Braassem Anders Denken, Anders Doen? Echt pas in 2016? Waar is het wachten op! 1 Voorzitter, Dank u wel Geachte leden van de raad, college

Nadere informatie

M E M O. We zien de oplossing niet in grote schaalvergroting naar 1 of 2 gemeenten. We zoeken het in de samenwerking vanuit de inhoud.

M E M O. We zien de oplossing niet in grote schaalvergroting naar 1 of 2 gemeenten. We zoeken het in de samenwerking vanuit de inhoud. M E M O Aan : gemeenteraad Wormerland Van : college van burgemeester en wethouders Datum : 5 februari 2015 Onderwerp : Gezamenlijke reactie Colleges Beemster, Edam- Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Waterland,

Nadere informatie

Voorzitter 1. Zorg voor iedereen

Voorzitter 1. Zorg voor iedereen Voorzitter, Wat de ChristenUnie betreft maken we deze Algemene Beschouwingen zo concreet mogelijk. Ik begin daarom meteen met een belangrijke conclusie: met het voorliggende collegewerkprogramma en de

Nadere informatie

Voor een première bereid je je voor. Hoe zorg je er voor dat de kernboodschappen van de lokale PvdA helder en duidelijk naar voren komen?

Voor een première bereid je je voor. Hoe zorg je er voor dat de kernboodschappen van de lokale PvdA helder en duidelijk naar voren komen? PvdA Overbetuwe inbreng kadernota 2014 Voorzitter, Een bijzondere vergadering voor u en mij. Onder uw leiding is het voor het eerst dat wij een kadernota bespreken. En al doet mijn grijze haardos anders

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Toekomst regionale samenwerking. Bestuur Besluitvorming Toekomst regionale samenwerking. Beleid en regie W. Hilboezen P.J.

Raadsvoorstel. Toekomst regionale samenwerking. Bestuur Besluitvorming Toekomst regionale samenwerking. Beleid en regie W. Hilboezen P.J. Titel Nummer 13/73 Toekomst regionale samenwerking Datum 30 oktober 2013 Programma Fase Onderwerp Bestuur Besluitvorming Toekomst regionale samenwerking Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan

Nadere informatie

Op 31 maart 2014 heeft de gemeenteraad van Enschede mij benoemd tot informateur.

Op 31 maart 2014 heeft de gemeenteraad van Enschede mij benoemd tot informateur. INFORMATIEVERSLAG 1 Inleiding Op 31 maart 2014 heeft de gemeenteraad van Enschede mij benoemd tot informateur. Als verkenner heb ik van 26 tot en met 28 maart 2014 al vertrouwelijke gesprekken gevoerd

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAADSSESSIE GEMEENTE HAARLEMMERMEER OP DONDERDAG 20 januari 2005

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAADSSESSIE GEMEENTE HAARLEMMERMEER OP DONDERDAG 20 januari 2005 VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAADSSESSIE GEMEENTE HAARLEMMERMEER OP DONDERDAG 20 januari 2005 Onderwerp: Voorzitter: Aanwezig zijn de leden: Griffie: Portefeuillehouders: Financieel meerjarenbeleid

Nadere informatie

EERLIJK DELEN, KRACHTEN BUNDELEN EN NIEMAND AAN DE KANT IN VENLO

EERLIJK DELEN, KRACHTEN BUNDELEN EN NIEMAND AAN DE KANT IN VENLO EERLIJK DELEN, KRACHTEN BUNDELEN EN NIEMAND AAN DE KANT IN VENLO 29 juni 2011 1 / 5 Kadernota 2012-2015 PvdA Venlo 29 juni 2011 Eerlijk delen, krachten bundelen en niemand aan de kant in Venlo. Bezuinigen

Nadere informatie

R A A D S V O O R S T E L E N O N T W E R P B E S L U I T

R A A D S V O O R S T E L E N O N T W E R P B E S L U I T R A A D S V O O R S T E L E N O N T W E R P B E S L U I T Registratienummer raad 1108973 Datum: Behandeld door: 3 December 2013 griffie Afdeling/Team: Griffie / Onderwerp: digitalisering raad Samenvatting:

Nadere informatie

De voorzitter: Dames en heren, ik open de vergadering. Bericht van verhindering is ontvangen van de heer Schalkwijk.

De voorzitter: Dames en heren, ik open de vergadering. Bericht van verhindering is ontvangen van de heer Schalkwijk. Verslag van de openbare vergadering van de gemeenteraad van Wormerland, gehouden op 31 augustus in het gemeentehuis aan de Koetserstraat 3 te Wormer, aanvang 22. uur AANWEZIG de leden: de heer H.J. Al

Nadere informatie

Meneer de voorzitter,

Meneer de voorzitter, Meneer de voorzitter, Als we de laatste tijd iets geleerd hebben, dan is het dat samenwerking in deze tijd van crisis essentieel is. We zien dat in de internationale politiek, waar verschillende Europese

Nadere informatie

constaterende dat de Wet passend onderwijs scholen per 1 augustus 2014 een zorgplicht voor elke leerling oplegt;

constaterende dat de Wet passend onderwijs scholen per 1 augustus 2014 een zorgplicht voor elke leerling oplegt; Passend onderwijs Aan de orde is het VAO Passend onderwijs (AO d.d. 18/12). Ik heet de staatssecretaris van harte welkom. Voorzitter. Wij hebben een interessante gedachtewisseling gehad in het algemeen

Nadere informatie

Begroting Aanbieding Raad

Begroting Aanbieding Raad Begroting 2013 Aanbieding Raad Agenda Financieel meerjarenperspectief 2013 e.v. Onzekerheden en risico s Bezuinigingen IVP en strategische investeringen Traject behandeling Presentatie begroting 2013 2

Nadere informatie

Aan de Raad. SaZa - Welzijn / JV Besluitvormend

Aan de Raad. SaZa - Welzijn / JV Besluitvormend Aan de Raad Agendapunt: 9 Onderwerp: Huishoudelijke ondersteuning per 2015 Kenmerk: Status: SaZa - Welzijn / JV Besluitvormend Kollum, 2 september 2014 Samenvatting Op 1 januari 2015 wordt de Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Eerlijk delen, krachten bundelen en niemand aan de kant

Eerlijk delen, krachten bundelen en niemand aan de kant Venlo, 5 november 2010 Begroting 2011-2014 Eerlijk delen, krachten bundelen en niemand aan de kant Venlo moet bezuinigen. Bezuinigen betekent dat de gemeenteraad vandaag besluit te stoppen met wat we gisteren

Nadere informatie

Jaap Maas raad juni 2013

Jaap Maas raad juni 2013 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email Jaap Maas 040-2083474 jaap.maas@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp Nota Kaders 2014-2017. 13raad00279 20 juni 2013 aan

Nadere informatie

Oostzaan Buiten gewoon

Oostzaan Buiten gewoon GESCAND OP Gemeente Oostzaan Buiten gewoon Gemeenteraad van de gemeente Oostzaan 1 8 NOV. 215 Gemeente Oostzaan Gemeentehuis ;adres Kerkbuurt 4, 1 5H BD Oostzaan Pöi adres Postbus 2, 1 53 AA Wormer Telefoon

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Raadsstuknummer : 2013/11979 Datum : 3 juni 2013 Programma : Economie, Werk en Inkomen Blad : 1 van 6 Cluster : Samenleving Portefeuillehouder

Nadere informatie

Perspectief. Bodegraven, Meije en Nieuwerbrug. Kernen met toekomst

Perspectief. Bodegraven, Meije en Nieuwerbrug. Kernen met toekomst Perspectief Bodegraven, Meije en Nieuwerbrug Kernen met toekomst Bodegraven Geachte gemeenteraad, geacht college, burgers op de tribune, luisteraars via de lokale omroep, mensen die hier vanuit hun ambtelijke

Nadere informatie

Raadsvergadering. Bovendien wijzen wij u er op dat in deze kadernota nog geen rekening is gehouden met de implementatie van de strategische agenda.

Raadsvergadering. Bovendien wijzen wij u er op dat in deze kadernota nog geen rekening is gehouden met de implementatie van de strategische agenda. RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 30 juni 2016 16-049 Onderwerp Kadernota 2017-2020 Aan de raad, Onderwerp Kadernota 2017-2020. Gevraagde beslissing 1. De Kadernota 2017-2020 vast te stellen. Grondslag

Nadere informatie

MdV UITGESPROKEN TEKST GELDT

MdV UITGESPROKEN TEKST GELDT MdV De begroting is wederom een knap staaltje werk waar door heel veel medewerkers in dit huis veel energie en vakmanschap in is gestoken. Dat verdient waardering, zowel richting college als richting al

Nadere informatie

Bundel amendementen en moties. Begrotingsraad 10 november 2016

Bundel amendementen en moties. Begrotingsraad 10 november 2016 Bundel amendementen en moties Begrotingsraad 10 november 2016 2016 AMENDEMENT Programma leefbaarheid, punt 2.1 O Onderwerp: Fietspad langs de Ruinerweg te Echten. De raad van de gemeente De Wolden in vergadering

Nadere informatie

Meerjaren tegenbegroting SP- Venlo met alternatieven voor op de Programmabegroting Raadsvoorstel Een beter Venlo voor hetzelfde geld

Meerjaren tegenbegroting SP- Venlo met alternatieven voor op de Programmabegroting Raadsvoorstel Een beter Venlo voor hetzelfde geld Meerjaren tegenbegroting SP- Venlo met alternatieven voor 2015-2018 op de Programmabegroting Raadsvoorstel 2014-63 Een beter Venlo voor hetzelfde geld Voor u ligt de tegenbegroting van de SP- Venlo voor

Nadere informatie

J. Goossens raad november 2013

J. Goossens raad november 2013 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email J. Goossens 040 2083571 jgo@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp Programmabegroting 2014-2017. 13raad00542 7 november 2013

Nadere informatie

20 AGENDA. 35 1. Opening

20 AGENDA. 35 1. Opening Verslag van de openbare vergadering van de gemeenteraad van Wormerland, gehouden op 6 maart 2012 in het gemeentehuis aan de Koetserstraat 3 te Wormer, aanvang 21.45 uur AANWEZIG 5de leden: 10 de heer H.J.

Nadere informatie

KADERNOTA Venlo: Effe geen cent te makken!

KADERNOTA Venlo: Effe geen cent te makken! KADERNOTA 2016 Venlo: Effe geen cent te makken! FINANCIEEL RAADSDEBAT Concept 7 1 Inleiding Voor ons ligt de Kadernota 2016, waarin de budgettaire en beleidsmatige kaders voor het komende jaar worden vastgelegd.

Nadere informatie

Begroting 2015. Daar sta ik dan, als kersverse fractievoorzitter. Voordat ik in ga op de begroting wil ik

Begroting 2015. Daar sta ik dan, als kersverse fractievoorzitter. Voordat ik in ga op de begroting wil ik Begroting 2015 Voorzitter, Daar sta ik dan, als kersverse fractievoorzitter. Voordat ik in ga op de begroting wil ik eerst Mark bedanken voor alles wat hij voor onze fractie heeft betekent. Het is een

Nadere informatie

Onderwerp Beantwoording raadsvragen (CDA fractie) 19 december over preventief financieel toezicht - Besluitvormend

Onderwerp Beantwoording raadsvragen (CDA fractie) 19 december over preventief financieel toezicht - Besluitvormend BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 13 januari 2015 Besluit nummer: 2015_BW_00020 Onderwerp Beantwoording raadsvragen (CDA fractie) 19 december over preventief financieel toezicht - Besluitvormend Beknopte

Nadere informatie

VERGADERING GEMEENTERAAD 2014

VERGADERING GEMEENTERAAD 2014 VERGADERING GEMEENTERAAD 2014 VOORSTEL Registratienummer 1148435 Bijlage(n) 4 Onderwerp gewijzigde begroting 2014, ontwerp begroting 2015, meerjarenraming 2016-2018 en de scenariokeuze transitie werkvoorzieningschap

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Onderwerp: Registratienummer: 349007 zienswijze concept begroting 203 Atlant Groep Op voorstel van B&W d.d.: dinsdag 4 september 202 Datum vergadering: dinsdag 6 november 202

Nadere informatie

Voorzitter, Voorzitter,

Voorzitter, Voorzitter, Optimism is a moral duty. Een citaat dat ik namens de Partij van de Arbeid ook gebruikte bij de kadernota in 2010. De filosoof Popper gaf aan dat het onze morele plicht is niet negatieve dingen te voorspellen,

Nadere informatie

AANWEZIG 5. de griffier: mevrouw I.P. Vrolijk afwezig mkg: - verslaglegging: mevrouw C. Wilms (MKW) AGENDA

AANWEZIG 5. de griffier: mevrouw I.P. Vrolijk afwezig mkg: - verslaglegging: mevrouw C. Wilms (MKW) AGENDA Verslag van de openbare vergadering van de gemeenteraad van Wormerland, gehouden op 18 december 2012 in het gemeentehuis aan de Koetserstraat 3 te Wormer, aanvang 22.15 uur AANWEZIG 5 de leden: 10 de heer

Nadere informatie

Follow up onderzoek naar minimabeleid

Follow up onderzoek naar minimabeleid Follow up onderzoek naar minimabeleid 1. Inleiding Op 20 mei 2009 is het rapport Onderzoek Minimabeleid Rekenkamercommissie Waterland verschenen. Dit rapport is in de raad van 27 oktober 2009 voor kennisgeving

Nadere informatie

- dhr. M.J. Bezuijen (DB) - dhr. R. Koster - dhr. A. Koster. - mw. D. Abbas - mw. E.A. Wensing-Weber

- dhr. M.J. Bezuijen (DB) - dhr. R. Koster - dhr. A. Koster. - mw. D. Abbas - mw. E.A. Wensing-Weber OPLEGNOTITIE Onderwerp: Benoemen leden in de nieuwe Regioraad van de Stadsregio Amsterdam - dhr. M.J. Bezuijen (DB) - dhr. R. Koster - dhr. A. Koster - mw. D. Abbas - mw. E.A. Wensing-Weber - dhr. C.H.

Nadere informatie

Zaaknummer : : Raadsadviesgroep Kopie aan : Collegeadviesgroep Behandeld door : R. van Belzen Datum: : 5 juli 2016 Openbaar

Zaaknummer : : Raadsadviesgroep Kopie aan : Collegeadviesgroep Behandeld door : R. van Belzen Datum: : 5 juli 2016 Openbaar Memo Onderzoeksvragen verkenningsstudie per fractie Zaaknummer : Aan : Raadsadviesgroep Kopie aan : Collegeadviesgroep Behandeld door : R. van Belzen Datum: : 5 juli 2016 Openbaar PvdA-GL: - Wat zijn op

Nadere informatie

Geachte inwoners en ondernemers van Amsterdam West, geacht dagelijks bestuur en raadsleden,

Geachte inwoners en ondernemers van Amsterdam West, geacht dagelijks bestuur en raadsleden, Financiële beschouwingen, begroting 2014 Stadsdeel Amsterdam West Volkspartij voor Vrijheid en Democratie, 26 november 2013 Voorzitter, Geachte inwoners en ondernemers van Amsterdam West, geacht dagelijks

Nadere informatie

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel GEMEENTE SCHERPENZEEL Raadsvoorstel Datum voorstel : 18 augustus 2015 Raadsvergadering : 29 september 2015 Agendapunt : Bijlage(n) : 8 Kenmerk : Portefeuille : wethouder H.J.C. Vreeswijk Behandeld door:

Nadere informatie

Aan de Raad. Made, 20 mei 2008. Ontwerp begroting GROGZ 2009

Aan de Raad. Made, 20 mei 2008. Ontwerp begroting GROGZ 2009 Aan de Raad Made, 20 mei 2008 Raadsvergadering: 26 juni 2008 Nummer raadsnota: 19 Onderwerp: Ontwerp begroting GROGZ 2009 Portefeuillehouder: Bijlagen: Ter inzage: Drs. J. Krook Ambtelijke coördinatie:

Nadere informatie

Laat ik voorop stellen dat ook de SP van mening dat er iets moet gebeuren aan het centrum van Kerkrade.

Laat ik voorop stellen dat ook de SP van mening dat er iets moet gebeuren aan het centrum van Kerkrade. Onderwerp: financiële kaders Centrumplan Bijdrage aan het debat van SP Fractievoorzitter Marianne Laumann in eerste termijn. Kerkrade-centrum staat aan de vooravond van de grootste herstructurering in

Nadere informatie

Onderwerp Programmabegroting 2012 Samenwerkingsverband Regio Eindhoven

Onderwerp Programmabegroting 2012 Samenwerkingsverband Regio Eindhoven Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 31 mei 2011 Registratienummer: 2011/45 Agendapunt nummer: 16 Onderwerp Programmabegroting 2012 Samenwerkingsverband Regio

Nadere informatie

Raadsvergadering d.d. 16 maart 2017 Raadsvoorstelnr: 17/13 Afdeling Commissie Contactpersoon/

Raadsvergadering d.d. 16 maart 2017 Raadsvoorstelnr: 17/13 Afdeling Commissie Contactpersoon/ Raadsvoorstel Raadsvergadering d.d. 16 maart 2017 Raadsvoorstelnr: 17/13 Afdeling Commissie Contactpersoon/email Advies, Ondersteuning en Veiligheid (AOV) Algemene Zaken Jessica.vaniersel@oisterwijk.nl

Nadere informatie

Vijfde nieuwsbrief. Terugblik op de verkiezingen. CDA nieuwsbrief 28 mei Met daarin:

Vijfde nieuwsbrief. Terugblik op de verkiezingen. CDA  nieuwsbrief 28 mei Met daarin: CDA e-mail nieuwsbrief 28 mei 2010 Vijfde nieuwsbrief Met daarin: Terugblik op de verkiezingen De nieuwe fractie is er klaar voor! Wij krijgen een vlag en wapen van West- Friesland Onderzoek bureau Berenschot

Nadere informatie

Besluitenlijst RAADSVERGADERING

Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst openbare vergadering van de raad van de gemeente Brummen op donderdag 26 maart 2015 om 20.40 uur in het gemeentehuis van Brummen AGENDA BESLUIT 1. Opening

Nadere informatie

** documentnr.: zaaknr.:

** documentnr.: zaaknr.: ** documentnr.: zaaknr.: Raadsvoorstel Onderwerp Datum college : Richtinggevend document Programmabegroting 2015-2018 : n.v.t. Portefeuillehouder : Raadswerkgroep Takendiscussie Contactpersoon : Afdeling

Nadere informatie

Algemene uitkering Gemeentefonds

Algemene uitkering Gemeentefonds Monnickendam, 20 september 2011 Nummer: 100-62 en 221-1 Portefeuillehouder: Contactpersoon: Tj. Hoekstra F. Schreutelkamp Aan de Raad Onderwerp Vaststellen 2 e IBU 2011 en begroting 2012 Inleiding Op grond

Nadere informatie

Interne memo. De nadruk ligt dus op de behandeling van de perspectiefnota.

Interne memo. De nadruk ligt dus op de behandeling van de perspectiefnota. Interne memo Aan : Presidium Van : Lenneke van der van der Meer Afdeling : Griffie Datum : Maart 2013 Onderwerp : Behandeling jaarrekening / scenario's voor de toekomst / perspectiefnota en begroting 1.

Nadere informatie

- 1 - Begrotingswijziging n.v.t. X Kaderstellen Controleren Budget autoriseren Consulteren

- 1 - Begrotingswijziging n.v.t. X Kaderstellen Controleren Budget autoriseren Consulteren - 1 - ALGEMENE GEGEVENS Agendapunt 9. Registratienummer 2014-000951/r Portefeuillehouder FK Griffier 0561-691201 BIJLAGEN (in te vullen door griffier) Voorstel X Raadsvoorstel Concept besluit X Begrotingswijziging

Nadere informatie

Vandaag behandelen we de begroting voor 2015. Waarschijnlijk de laatste begroting die we nog op een redelijk acceptabele manier sluitend krijgen.

Vandaag behandelen we de begroting voor 2015. Waarschijnlijk de laatste begroting die we nog op een redelijk acceptabele manier sluitend krijgen. Behandeling Programmabegroting 2015 gemeente Almelo (d.d.13 november 20-14) Voorzitter Vandaag behandelen we de begroting voor 2015. Waarschijnlijk de laatste begroting die we nog op een redelijk acceptabele

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 7.4. Onderwerp: Nota Speelruimtebeleid Spelen in Moerdijk

RAADSVOORSTEL Agendanummer 7.4. Onderwerp: Nota Speelruimtebeleid Spelen in Moerdijk VANWEGE STAKEN VAN STEMMEN BIJ HET AMENDEMENT VAN ONAFHANKELIJK MOERDIJK OVER DIT ONDERWERP WORDT DIT OPNIEUW GEAGENDEERD IN DE RAADSVERGADERING VAN 25 FEBRUARI 2010. RAADSVOORSTEL Agendanummer 7.4 Raadsvergadering

Nadere informatie

Overzicht omvang schulden

Overzicht omvang schulden Memo Aan : De leden van de gemeenteraad Van : Gerrit Boonzaaijer Doorkiesnummer : Datum : 28-11-2016 Afschriften : Bijlage(n) : Betreft : Schuldenafbouwplan Geachte leden van de gemeenteraad, Tijdens de

Nadere informatie

Memorie van antwoord. Convenant actieve informatieplicht

Memorie van antwoord. Convenant actieve informatieplicht Memorie van antwoord Aan : de leden van de gemeenteraad Van : het college van burgemeester en wethouders en de griffier Datum : 26 januari 2015 Onderwerp : memorie van antwoord bij Nota geheimhouding,

Nadere informatie

Ons motto van dit jaar is Gelukkig komen er weer verkiezingen.

Ons motto van dit jaar is Gelukkig komen er weer verkiezingen. Mijnheer de voorzitter, Ons motto van dit jaar is Gelukkig komen er weer verkiezingen. Het is herfst en de winter komt er snel weer aan. Zo ook de verkiezingen in maart volgend jaar. En dat is al merkbaar.

Nadere informatie

Solidariteit: hét middel op weg naar een duurzaam sociaal Wageningen Behandeling verordeningen drie decentralisatie Maandag 27 oktober 2014

Solidariteit: hét middel op weg naar een duurzaam sociaal Wageningen Behandeling verordeningen drie decentralisatie Maandag 27 oktober 2014 Solidariteit: hét middel op weg naar een duurzaam sociaal Wageningen Behandeling verordeningen drie decentralisatie Maandag 27 oktober 2014 Voorzitter, Uit de nota Samen Redzaam sprak ambitie. Ambitie

Nadere informatie

verordening op het raadspresidium

verordening op het raadspresidium nummer 1.1.6 regeling verordening op het raadspresidium nr. 1.1.6 de raad van de gemeente Gouda Gelezen het voorstel van het presidium van 28 juni 2014; Gelet op artikel 4 van het Reglement van Orde voor

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel Beter debatteren in commissie en raad

Initiatiefvoorstel Beter debatteren in commissie en raad 1 gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Raadsnummer O4.RZOP8.OOZ Initiatiefvoorstel Beter debatteren in commissie en raad Samenvatting Door GroenLinks is in een motie aan de deelnemers van de debattraining

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 4 juli 2013 in het gemeentehuis te Uithuizen.

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 4 juli 2013 in het gemeentehuis te Uithuizen. Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 4 juli 2013 in het gemeentehuis te Uithuizen. Aanwezig: Voorzitter Griffier mevrouw M. van Beek mevrouw H. Hoekstra

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 Inleiding... 5

Inhoudsopgave. 1 Inleiding... 5 Kadernota 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding.... 5 2 Financieel perspectief 2015-2018... 6 2.1 Inleiding... 6 2.2 Algemene uitgangspunten voor de begroting.... 6 2.3 Meerjarig perspectief, bestaand beleid....

Nadere informatie

*1288038* Statenvoorstel. 1. Beslispunten. In de begroting 2012 en volgende jaren:

*1288038* Statenvoorstel. 1. Beslispunten. In de begroting 2012 en volgende jaren: ** Aan Provinciale Staten Onderwerp Herziening budget PS 2012 en volgende jaren Opinieronde /Besluitvormingsronde(o.v.) Statendag 28 maart 2012 Agendapunt 1. Beslispunten In de begroting 2012 en volgende

Nadere informatie

Spreektekst Partij Voor de Vrijheid. Algemene Beschouwingen en Voorjaarsnota. 03 juli 2013

Spreektekst Partij Voor de Vrijheid. Algemene Beschouwingen en Voorjaarsnota. 03 juli 2013 Spreektekst Partij Voor de Vrijheid Algemene Beschouwingen en Voorjaarsnota 03 juli 2013 De Drentse bevolking zit midden in een financiële en economische crisis. En met dit kabinet van VVD en PvdA weten

Nadere informatie

RAPPORT. Bestuursorgaan : het College van burgemeester en wethouders Onderdeel : OCSW Dossiernummer :

RAPPORT. Bestuursorgaan : het College van burgemeester en wethouders Onderdeel : OCSW Dossiernummer : RAPPORT Bestuursorgaan : het College van burgemeester en wethouders Onderdeel : OCSW Dossiernummer : 14.1.001 Klacht Verzoekers stellen dat zij als direct-belanghebbenden door de gemeente niet zijn betrokken

Nadere informatie

AANWEZIG 5. de heer H.J. Al (VLW), de heer R.J.G. Berkhout (VVD) mevrouw C. Wilms (MKW secretariaatsservices) 20AGENDA

AANWEZIG 5. de heer H.J. Al (VLW), de heer R.J.G. Berkhout (VVD) mevrouw C. Wilms (MKW secretariaatsservices) 20AGENDA Verslag van de openbare vergadering van de gemeenteraad van Wormerland, gehouden op 21 januari 2014 in het gemeentehuis aan de Koetserstraat 3 te Wormer, aanvang 22.45 uur AANWEZIG 5 de leden: 10 de wethouders:

Nadere informatie

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET)

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) BOB 14/001 BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) Aan de raad, Voorgeschiedenis / aanleiding Per 1 januari 2015 worden de volgende taken vanuit het rijk naar de gemeenten gedecentraliseerd:

Nadere informatie