Besluitenlijst Voorrondes Openbaar Raadsavond Wormerland - dinsdag 18 december Voorrondes

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Besluitenlijst Voorrondes Openbaar Raadsavond Wormerland - dinsdag 18 december 2012 - Voorrondes"

Transcriptie

1 Besluitenlijst Voorrondes Openbaar Raadsavond Wormerland - dinsdag 18 december Voorrondes Nr. Onderwerp Besluit Algemene Zaken Aanwezig: J.M. Schalkwijk (VZ), H.G. Roeleveld (CDA), J.J. Mandjes (SP), H.J. Al (VLW), J.N. Stevens (GL), J.H. Broenland(PvdA) en R.F.T. van Wanrooy (VVD) Portefeuillehouder: P.C. Tange Belangstellenden: ca Politieke Markt - 2 Vaststellen besluitenlijst voorrondes d.d. 30 oktober 2012 CDA: bij punt 9 in de groene zaal, in plaats van H.J. Roeleveld moet het zijn H.G. Roeleveld. 3 Notulen raad d.d. 30 oktober Geen opmerkingen Ingekomen brieven aan de raad CDA nr. 10 ( brief Min Financiën over BTW constructies op scholen) vraagt of dit ook consequenties heeft voor Wormerland. VVD, nrs. 4,8 en 26 (brieven overlast trillingen Cargill, vraagt naar stand van zaken en reactie college. VVD, nr. 28( brief St. Cultuurhistorie Wijdewormer inz. zorgen over begraafplaats) stelt voor dit op de agenda te plaatsen. Brief nr. 10: deze brief is bedoeld als waarschuwingsbrief, Wormerland doet fiscaal alles volgens de regels. Briefnrs. 4,8 en 26: wordt intensief aan gewerkt, de raad wordt geïnformeerd. 5 Stukken ter kennisgeving aan de raad 6 Stukken direct ter besluitvorming aan de raad CDA nr. 7( afschrift brief aan VNG inzake leegstandsverordening) spreekt waardering uit over de reactie van het college. VVD: Het onderwerp bij agendapunt 9 is verkeerd. Dit moet (gelet op het voorstel dat erbij hoort) zijn sanering stortplaats aan de poelweg. Dit wordt aangepast. 7 Inventarisatie quorum CDA is aanwezig in de groene- en witte zaal. voorrondes 8 Rondvraag SP vraagt naar de maatregelen tegen vuurwerkoverlast. SP: de heer Mandjes ontvangt de Zaankanter niet bij hem thuis, SP heeft een brief ontvangen van een aantal 1

2 bewoners van de Koningsvarenstraat over verkeersveiligheid/snelheidsremmende verkeersmaatregelen. VVD vraagt naar de stand van zaken overlast Oost- Europeanen. Vuurwerk: In samenwerking met bureau HALT wordt een vuurwerkproject uitgevoerd op de basisscholen. Zowel veiligheid als overlast komen aan de orde. Politie en BOA surveilleren en controleren. Melding is belangrijk, want dan kan direct actie worden ingezet. Zaankanter: wanneer niet wordt ontvangen, dan melden bij gemeente, afspraak is dat hij dan de dag erna alsnog wordt bezorgd. Brief bewoners Koningsvarenstraat: hij adviseert SP dit ter beschikking te stellen aan de wethouder, dan wordt dit in behandeling genomen. Oost-Europeanen: overlast destijds gemeld bij RIEK, laatste tijd geen meldingen van overlast. Inspreker D. Kwantes van de Stichting Cultuurhistorie Wijdewormer Witte Zaal 9 Onderzoek uittreden uit GR werkvoorzieningschap Zaanstreek-Waterland Betreft begraafplaats Wijdewormer. Tekst wordt bijgevoegd. Aanwezig: H. Mak (VZ), J.M. Schalkwijk (CDA), M. v.d. Kolk(SP), A. Smit-de Ridder(VLW), F.Th. Koelemeijer (GL), J.Bonn (PvdA) en F. Sanders(VVD) Portefeuillehouder: A. de Groot Belangstellenden: ca. 15 Insprekers: de heer Chris Cailleeuw en de heer J. Lentink van Baanstede. Het vervolgtraject en het transitieproces zijn onduidelijk. Alle fracties zijn het er over eens dat beschut werken voor die mensen die daar afhankelijk van zijn zoveel mogelijk behouden moet blijven. PvdA benadrukt de emancipatie en integratie van de wswers en wil meer duidelijkheid over de koers die gevaren gaat worden. GL wijst op de maatschappelijke verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven. VVD constateert dat alle fracties hetzelfde voor ogen hebben, nl. 30% vangnet voor beschut werken, maar de relatie met baanstede kan ook losgelaten worden. CDA is tegen uittreden en wil samen met de andere deelnemende gemeenten de koers bepalen. De portefeuillehouder licht het standpunt van het college nader toe. Zij geeft aan dat dit het begin van de route is, en dat het niet duidelijk is wat het eindpunt zal 2

3 zijn. Zij zegt toe werkgevers te wijzen op hun verantwoordelijkheid in deze. Met de afbouw van Baanstede wordt een nieuwe vorm gekozen, waarbij werknemers op detacheringbasis aan het werk kunnen. De fracties adviseren positief ten aanzien van het voorstel van het college. Het voorstel kan ter besluitvorming worden voorgelegd aan de raad. 10 Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2013 Aanwezig: H. Mak (VZ), J.M. Schalkwijk (CDA), M. v.d. Kolk(SP), K. Luttik (VLW), F.Th. Koelemeijer (GL), C. Ricken (PvdA) en F. Sanders(VVD) Portefeuillehouder: A. de Groot Belangstellenden: ca. 6 De fracties stemmen unaniem in met een inkomensafhankelijke bijdrage bij bepaalde voorzieningen. Verder wordt er aangedrongen op zuinig omgaan met de middelen, bv door hergebruik van voorzieningen (zoals bv. trapliften). CDA heeft moeite met redactie van artikel 21, hier wordt het sociale aspect niet meegewogen. PvdA vraagt of ook mensen met een hoog inkomen die extreem hoge lasten hebben evt. voor bekostigde voorzieningen in aanmerking kunnen komen. Zij zegt toe dat gekeken wordt naar de redactie van artikel 21 (lid a en d). De raad wordt hierover geïnformeerd. Zij geeft aan dat door middel van keukentafelgesprekken met clientèle wordt bepaald wat er nodig is aan voorzieningen en of het ook daadwerkelijk gebruikt gaat worden. Trapliften worden hergebruikt en scootmobiels worden ook tweedehands verstrekt. Mensen met een hoog inkomen die vanwege bv schulden op een minimum zitten kunnen eventueel een beroep doen op bijzondere bijstand. De fracties adviseren positief ten aanzien van het voorstel. Het voorstel kan ter besluitvorming worden voorgelegd aan de raad. 3

4 11 Uitvoeringsplan Wmo Rondom burgers Aanwezig: H. Mak (VZ), J.M. Schalkwijk (CDA), M. v.d. Kolk(SP), K. Luttik (VLW), F.Th. Koelemeijer (GL), C. Ricken (PvdA) en F. Sanders(VVD) Portefeuillehouder: A. de Groot Belangstellenden: ca. 7 SP, VLW en PvdA en VVD staan positief ten opzichte van dit uitvoeringsplan. VVD mist het eigen initiatief van de burgers in het stuk. GL constateert dat het plan is gebaseerd op het Wmo beleidsplan van Het uitvoeringsplan is niet geactualiseerd qua gestelde termijnen en bepaalde speerpunten worden niet uitgewerkt. Het plan is niet concreet. CDA vindt het een slecht uitvoeringsplan en mist de sturingsmomenten. Het is geen praktisch plan. Zij geeft aan dat het uitvoeringsplan gelet op de vele onzekerheden op dit moment niet scherper neergezet kan worden. Wel dienen de termijnen geactualiseerd te worden. Het eigen initiatief van de burgers wordt ondersteund door ondersteuning van vrijwilligers en mantelzorgers. In tweede termijn geven GL en CDA aan dat zij willen dat het plan wordt aangehouden. Na aanpassing en concreter maken kan het dan opnieuw op de agenda. GL en CDA verzoeken om aanhouden van het stuk. De overige fracties stemmen hiermee in. Het uitvoeringsplan wordt door het college aangepast op grond van de gemaakte opmerkingen en daarna opnieuw aan de raad ter besluitvorming aangeboden. Groene Zaal 12 Voorstel tot weigering verklaring van geen bedenkingen voor tijdelijk kleidepot Westerdijk Wormer Aanwezig: H.J. Al (vz), J.H. Broenland, (PvdA), N. Koelemeijer (GL), R.F.T. van Wanrooij (VVD), H. Onderwater (SO), M.P.M. van Tol (VLW), H. G. Roeleveld (VDA) Portefeuillehouder (Verv): P. Tange Griffier: I.P. Vrolijk Pers: - Alle fracties adviseren positief over het voorstel. 4

5 13 Gebruik van voormalig stortplaats Poelweg Het voorstel wordt ter besluitvorming aan de raad voorgelegd. Aanwezig: H.J. Al (vz), M.P.M. van Tol (VLW), H. Onderwater (SP), H.G. Roeleveld ( CDA), R.F.T. van Wanrooij (VVD), N. Koelemeijer (GL), J.H. Broenland (PvdA) Portefeuillehouder (verv): P. Tange Griffier: I. P. Vrolijk Alle fracties adviseren positief over het voorstel onder vermelding van een voorkeur van optie 1. In 2010 is bewoners belofte gedaan, waarmee met optie 1 van wordt afgeweken op basis van argumenten. Met name VLW vraagt daarom nadrukkelijk aandacht voor overleg met omwonenden. De portefeuillehouder zegt toe omwonenden te betrekken bij de definitieve inrichting van het terrein en zal gesteund met het standpunt van de raad het gesprek met de bewoners aangaan. De inrichting van het gebied zal onderdeel uitmaken van de discussie over de structuurvisie. Het voorstel wordt ter besluitvorming aan de raad voorgelegd. Blauwe Zaal 14 Tarievennota Aanwezig: J.J. Mandjes (SP), H.J.J. van der Snoek (VLW), J.N. Stevens (GL), C.J.M. Doorenbos (VVD), (VVD), C.J. Kindt (PvdA), M.J.T. Wielenga-Beeks (vz) Portefeuillehouder: R.P. Hendriks Griffier: E.H.M. Ouwehand Fracties adviseren unaniem positief. Het volgende wordt nog opgemerkt: GL en PvdA zijn het niet eens met het feit dat in afwijking van de kadernota en begroting 2013 de leges voor de omgevingsvergunning niet met de gebruikelijke 1,5% worden verhoogd en GL kondigt een amendement aan in de raad. VVD: vraagt of het niet mogelijk is om de cijfers nauwkeuriger te berekenen. De portefeuillehouder verzoekt VVD met een voorstel hiertoe te komen. VLW: gezien het feit dat de OZB inning is overgedragen aan Cosensus en dit geleid heeft tot een andere waardering, doet VLW beroep om college om bij de verzending van de aanslagen in 2013 een brief te voegen waarbij e.e.a. wordt toegelicht. De portefeuillehouder zegt dit toe. 5

6 Fracties adviseren unaniem over het voorstel. Het voorstel wordt ter besluitvorming voorgelegd aan de raad van vanavond. 15 Zomernota Aanwezig: J.J. Mandjes (SP), H.J.J. van der Snoek (VLW), J.N. Stevens (GL), C.J.M. Doorenbos (VVD), (VVD), C.J. Kindt (PvdA), M.J.T. Wielenga-Beeks (vz) Portefeuillehouder: R.P. Hendriks Griffier: E.H.M. Ouwehand De fracties adviseren unaniem positief over de zomernota, waarbij wel wordt opgemerkt dat de procedure niet de schoonheidsprijs verdient en dat er alles aan gedaan moet worden om herhaling te voorkomen. Met de vaststelling van de zomernota in december loopt de raad achter de feiten aan. De portefeuillehouder geeft aan dat in de zomernota de meest actuele informatie is gevoegd. De P&C cyclus voor 2013 in inmiddels in college behandeld en zal z.s.m. aan de raad worden aangeboden. De planning in de P&C cyclus wordt zorgvuldig bewaakt. Daarnaast wordt nog het volgende opgemerkt: PvdA vindt de oplossing om nu te komen met de zomernota weinig inventief. Had graag gezien dat in overleg met raad tot een andere oplossing was gekomen. Verder is de fractie van mening dat de raad voor wat betreft de bezuinigingen, ook over aparte bezuinigingsvoorstellen zou moeten beslissen t.a.v. bezuinigingen zonder beleidsmatige consequenties, zodat de raad daarover een debat kan voeren. VVD: voorstander van Voorjaarsnota, mede gezien verloop van het proces rondom zomernota. In vervolg zorgvuldig omgaan met de berekening van de leges om herhaling te voorkomen. Fracties adviseren unaniem over het voorstel. Het voorstel wordt ter besluitvorming voorgelegd aan de raad van vanavond. 6

De voorzitter: Dames en heren, ik open de vergadering. Bericht van verhindering is ontvangen van de heer Schalkwijk.

De voorzitter: Dames en heren, ik open de vergadering. Bericht van verhindering is ontvangen van de heer Schalkwijk. Verslag van de openbare vergadering van de gemeenteraad van Wormerland, gehouden op 31 augustus in het gemeentehuis aan de Koetserstraat 3 te Wormer, aanvang 22. uur AANWEZIG de leden: de heer H.J. Al

Nadere informatie

Verslag van het programma van de Kadernota 2013 op 12 juni 2011

Verslag van het programma van de Kadernota 2013 op 12 juni 2011 Verslag van het programma van de Kadernota 2013 op 12 juni 2011 AANWEZIG 5de leden: 10 de wethouders: de voorzitter: 15de griffier: verslaglegging: de heer H.J. Al (VLW), de heer H.J. van der Snoek (VLW),

Nadere informatie

Vragen van de fractie van de VVD aan het college van burgemeester en wethouders (ingezonden 8 oktober 2014):

Vragen van de fractie van de VVD aan het college van burgemeester en wethouders (ingezonden 8 oktober 2014): RAADSVRAGEN ZONDER ANTWOORD Nummer : 326-8/223-34 Onderwerp : begroting 2015 en 2 e IBU 2014 Portefeuillehouder : J. Kes Datum : 8 oktober 2014 Vragen van de fractie van de VVD aan het college van burgemeester

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE OPENBARE RAADSVERGADERING VAN 16 FEBRUARI 2006

NOTULEN VAN DE OPENBARE RAADSVERGADERING VAN 16 FEBRUARI 2006 NOTULEN VAN DE OPENBARE RAADSVERGADERING VAN 16 FEBRUARI 2006 Voorzitter : W.H. Everts Griffier : L.W.A. Tinga Aanwezig de leden : Arends, Berghuis, Bonnema, Emmelkamp, Heres, Hoekzema, Journée-Schuiling,

Nadere informatie

VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE

VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE BESTUUR VAN 7 DECEMBER 2006 Aanwezig: Voorzitter: Fungerend griffier: Mw. I. van Hasselt Dhr. A. van Eil Leden: Dhr. H. Haarhuis PvdA Dhr. F.

Nadere informatie

1. Opening De VOORZITTER opent de vergadering en heet de aanwezigen hartelijk welkom.

1. Opening De VOORZITTER opent de vergadering en heet de aanwezigen hartelijk welkom. Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Papendrecht, gehouden op 7 november 2002, aanvang 19.30 uur. Aanwezig: De heer C.J.M. de Bruin, burgemeester, voorzitter; De dames

Nadere informatie

UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING. Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend

UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING. Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend Aanvang/einde : 20.00 uur / 23.00 uur Voorzitter : mevrouw T.A.L.

Nadere informatie

Gemeente Ede: mw. L. Kaptein (programmamanager Wmo), dhr. H. ten Dam (hoofd afd. Zorg). dhr. Rust en dhr. Kuijck en mw. Gaasbeek (secretaris)

Gemeente Ede: mw. L. Kaptein (programmamanager Wmo), dhr. H. ten Dam (hoofd afd. Zorg). dhr. Rust en dhr. Kuijck en mw. Gaasbeek (secretaris) Verslag van de vergadering van de adviesraad Wmo 31 oktober 2012 Aanwezig: Adviesraad Wmo: dhr. C. Schellens (voorzitter), mw. Y. van Geel, dhr. P. Schuttel, dhr. J. Hille Ris Lambers, dhr. H. Davidse,

Nadere informatie

De voorzitter van de Drechtraad. R.J.G. Bandell. Agenda. Nr. Onderwerp. 20.00 uur: 1. Opening, vaststelling agenda en mededelingen Agenda

De voorzitter van de Drechtraad. R.J.G. Bandell. Agenda. Nr. Onderwerp. 20.00 uur: 1. Opening, vaststelling agenda en mededelingen Agenda De voorzitter van de Drechtraad nodigt de leden van de Drechtraad uit voor de openbare vergadering van de Drechtraad die op woensdag 18 maart 2009 in de Raadzaal van het Stadhuis van Dordrecht wordt gehouden,

Nadere informatie

Agenda. Dinsdag 29 maart 2011 na de Hamerraad

Agenda. Dinsdag 29 maart 2011 na de Hamerraad Agenda Opiniërende bijeenkomst Dinsdag 29 maart 2011 na de Hamerraad Raadzaal in het Raadhuis, Dr. Langeveldplein 30, Sliedrecht 1. Opening Stukken Richttijden 2. Spreekrecht burgers over geagendeerde

Nadere informatie

Agenda hamerraad. Agenda. Vergadering d.d. 9 oktober 2008 Verzonden 30 september 2008 Onderwerp. Agenda Registratienummer 08INT00613.

Agenda hamerraad. Agenda. Vergadering d.d. 9 oktober 2008 Verzonden 30 september 2008 Onderwerp. Agenda Registratienummer 08INT00613. Agenda hamerraad Vergadering d.d. 9 oktober 2008 Verzonden 30 september 2008 Onderwerp Agenda Registratienummer 08INT00613 Geachte raad, Hierbij nodig ik u uit voor de openbare vergadering van de raad

Nadere informatie

- C O N C E P T - W.J.M. Vissers, wethouder drs. W.M.J. Denie, burgemeester A. van den Broek-Nieuwlaat, verslaglegging

- C O N C E P T - W.J.M. Vissers, wethouder drs. W.M.J. Denie, burgemeester A. van den Broek-Nieuwlaat, verslaglegging - C O N C E P T - VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE BESTUUR EN MIDDELEN, GEHOUDEN OP DONDERDAG 19 NOVEMBER 2009 OM 19.30 UUR IN DE RAADZAAL VAN HET GEMEENTEHUIS IN ZEVENBERGEN Aanwezig:

Nadere informatie

Agenda. Dinsdag 25 januari 2011, 20.00 uur

Agenda. Dinsdag 25 januari 2011, 20.00 uur Agenda Opiniërende bijeenkomst Dinsdag 25 januari 2011, 20.00 uur Raadzaal in het Raadhuis, Dr. Langeveldplein 30, Sliedrecht 1. Opening Stukken Richttijden 2. Spreekrecht burgers over geagendeerde en

Nadere informatie

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente De Marne gehouden op dinsdag, 16 december 2008 om 20.00 uur in het gemeentehuis, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis

Nadere informatie

Uitnodiging. 1) Opening. 2) Mededelingen Mw. Gooijer heeft gemeld afwezig te zijn en haar reactie vooraf door te geven.

Uitnodiging. 1) Opening. 2) Mededelingen Mw. Gooijer heeft gemeld afwezig te zijn en haar reactie vooraf door te geven. Griffie Torenhove kamer 7.19 Martinus Nijhofflaan 2 Delft Behandeld door Anja van den Berg Telefoon 015 260 2416 Fax - afmvdberg@delft.nl Aan Werkgroep enquêteverzoek Telefoon 14015 Fax 015 260 24 29 Internet

Nadere informatie

Afwezig met kennisgeving: Gemeentebelangen: mevrouw A. Jansen; mevrouw T.A. Nijnuis; J.A.F. Coenen; J. Posthumus

Afwezig met kennisgeving: Gemeentebelangen: mevrouw A. Jansen; mevrouw T.A. Nijnuis; J.A.F. Coenen; J. Posthumus Notulen van de vergadering van de Raadscommissie van de gemeente Noordenveld, gehouden op woensdag 6 december 2006 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Aanwezig: Gemeentebelangen: de heren,

Nadere informatie

R 21 april 2009/1. De voorzitter opent de raadsvergadering, heet iedereen van harte welkom en stelt aan de orde agendapunt 1.

R 21 april 2009/1. De voorzitter opent de raadsvergadering, heet iedereen van harte welkom en stelt aan de orde agendapunt 1. R 21 april 2009/1 Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Heerhugowaard, gehouden op 21 april 2009 om 20.00 uur in het gemeentehuis Aanwezig: Wethouders Afwezig: Notuliste: de heer

Nadere informatie

Besluitenlijst. van de besluitronde van de Politieke Avond van de Raad van de gemeente Nijmegen op woensdag 10 november om 19.30 uur in het stadhuis.

Besluitenlijst. van de besluitronde van de Politieke Avond van de Raad van de gemeente Nijmegen op woensdag 10 november om 19.30 uur in het stadhuis. Besluitenlijst van de besluitronde van de Politieke Avond van de Raad van de gemeente Nijmegen op woensdag 10 november om 19.30 uur in het stadhuis. Afwezig: - Omnummer: 30 pagina 2 1. Opening en mededelingen

Nadere informatie

VERSLAG van de vergadering van het Wijk Overleg Platform Schollevaar op donderdag 17 juni 2004 om 19.30 uur in de Ontmoetingskerk.

VERSLAG van de vergadering van het Wijk Overleg Platform Schollevaar op donderdag 17 juni 2004 om 19.30 uur in de Ontmoetingskerk. VERSLAG van de vergadering van het Wijk Overleg Platform Schollevaar op donderdag 17 juni 2004 om 19.30 uur in de Ontmoetingskerk. Voorzitter Aanwezig mevrouw N. Steenwoerd 18 vertegenwoordigers van de

Nadere informatie

Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de commissie 1 der gemeente Leiderdorp op maandag 18 juni 2007 om 20.00h

Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de commissie 1 der gemeente Leiderdorp op maandag 18 juni 2007 om 20.00h Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de commissie 1 der gemeente Leiderdorp op maandag 18 juni 2007 om 20.00h Aanwezig: Voorzitter: Griffier: Leden: de heer I.H.M. Cooijmans mevrouw T.

Nadere informatie

R 24 maart 2009/1. De voorzitter opent de raadsvergadering, heet iedereen van harte welkom en stelt aan de orde agendapunt 1.

R 24 maart 2009/1. De voorzitter opent de raadsvergadering, heet iedereen van harte welkom en stelt aan de orde agendapunt 1. R 24 maart 2009/1 Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Heerhugowaard, gehouden op 24 maart 2009 om 20.00 uur in het gemeentehuis Aanwezig: Wethouders Notuliste: de heer drs.

Nadere informatie

Beknopt verslag van de openbare vergadering van de commissie Ruimte gehouden op donderdag 1 november 2012

Beknopt verslag van de openbare vergadering van de commissie Ruimte gehouden op donderdag 1 november 2012 Beknopt verslag van de openbare vergadering van de commissie Ruimte gehouden op donderdag 1 november 2012 Voorzitter: Griffier: de heer J.M. van Baardwijk de heer G.H. Kocken Commissieleden de heer G.

Nadere informatie

Wethouders : A.V. Baerveldt, R.G. te Beest, R. Vennik, A. Verkaik, W.E. Westerman.

Wethouders : A.V. Baerveldt, R.G. te Beest, R. Vennik, A. Verkaik, W.E. Westerman. 1 Conceptnotulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Velsen gehouden op donderdag 12 december 2013 om 20.30 uur in het TATA Steel Stadion, Minister van Houtenlaan 123 te Velsen-Zuid.

Nadere informatie

R.P. Grondel, A.J.M. Scholten, L.W.M. Worm

R.P. Grondel, A.J.M. Scholten, L.W.M. Worm NOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op donderdag 11 februari 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig: (*fractievoorzitters)

Nadere informatie

INFORMATIEVE RAAD 3 OKTOBER 2013

INFORMATIEVE RAAD 3 OKTOBER 2013 INFORMATIEVE RAAD 3 OKTOBER 2013 Notulen van de vergadering Voorzitter: de heer F.J. Mulder Griffier: de heer H. Nubé Tevens aanwezig: de heer R. Pengel (PvdA), mevrouw F. Poslbroek (PvdA), de heer R.

Nadere informatie

INDEX VOOR DE RAADSVERGADERING VAN 14 MEI 2009

INDEX VOOR DE RAADSVERGADERING VAN 14 MEI 2009 INDEX VOOR DE RAADSVERGADERING VAN 14 MEI 2009 1. Opening.... 98 2. Vaststellen van de agenda... 98 3. Notulen van de openbare raadsvergadering van 26 maart 2009... 99 4. Overzicht brieven gericht aan

Nadere informatie

Verslag van de openbare middagvergadering van de raadscommissie Stad en Ruimte, gehouden op 27 januari 2009, in de raadzaal te Utrecht.

Verslag van de openbare middagvergadering van de raadscommissie Stad en Ruimte, gehouden op 27 januari 2009, in de raadzaal te Utrecht. Verslag van de openbare middagvergadering van de raadscommissie Stad en Ruimte, gehouden op 27 januari 09, in de raadzaal te Utrecht. Aanwezig: De voorzitter, C.A. Geldof, wethouder voor Stationsgebied,

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raadscommissie Algemene Bestuurlijke en financiële Zaken d.d. 6 januari 2014 (aanvang: 20.00 uur).

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raadscommissie Algemene Bestuurlijke en financiële Zaken d.d. 6 januari 2014 (aanvang: 20.00 uur). Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raadscommissie Algemene Bestuurlijke en financiële Zaken d.d. 6 januari 2014 (aanvang: 20.00 uur). Een integrale geluidsopname van deze vergadering van

Nadere informatie

CONCEPTVERSLAG van de vergadering van de commissie Ruimte en Groen, gehouden op 24 januari 2005 in het Provinciehuis te Utrecht

CONCEPTVERSLAG van de vergadering van de commissie Ruimte en Groen, gehouden op 24 januari 2005 in het Provinciehuis te Utrecht 2005REG09 CONCEPTVERSLAG van de vergadering van de commissie Ruimte en Groen, gehouden op 24 januari 2005 in het Provinciehuis te Utrecht Aanwezig: Dhr. M. van de Groep (voorzitter), dhr.mr. J.H. Ekkers

Nadere informatie

mevrouw A.J. Verboom-Hofman de heer R.G. van de Ven

mevrouw A.J. Verboom-Hofman de heer R.G. van de Ven VERGADERVERSLAG Van : vergadering raadscommissie Ruimte en Groen Datum : 29 november 2004 Aanwezig : de heer T.C.C. den Braanker voorzitter de heer M. Visser } de heer L. van de Heuvel } de heer J.J. Huisman

Nadere informatie