Tweede Kamer der Staten-Generaal

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tweede Kamer der Staten-Generaal"

Transcriptie

1 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar Rijksbegroting voor het jaar Hoofdstuk XI Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer Nr BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTE- LIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 's-gravenhage, 15 november 1985 Zoals tijdens de UCV over het MPS van 11 november jl. afgesproken ontvangt U hierbij in afschrift de brief die ik aan de Begeleidingscommissie Proefprojecten Decentralisatie (BPD) heb gestuurd naar aanleiding van het door haar aan mij uitgebrachte advies over de proef met het normkostensysteem (NKS). In die brief kondig ik een aantal aanvullende beleidsvoornemens aan als gevolg waarvan er naar mijn oordeel geen overwegende bezwaren tegen de start van de proef met het NKS in 1986 meer zijn. Het advies van de BPD treft U hierbij eveneens in afschrift aan. Zoals verder afgesproken zal ik zo spoedig mogelijk de uitwerking van de aangepaste voorstellen aan de proefgemeenten voorleggen. De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, G. Ph. Brokx 1 Kamerstuk nr. 14 komt hiermede te vervallen. Tevens is de brief aan de BPD toegevoegd. Tweede Kamer, vergaderjaar , hoofdstuk XI, nr. 31 1

2 MINISTERIE VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER Aan de Voorzitter en de leden van de Begeleidingscommissie Proefprojecten Decentralisatie 's-gravenhage, 15 november INLEIDING Hierbij dank ik u voor het door de Begeleidingscommissie Proefprojecten Decentralisatie aan mij uitgebrachte advies over de proef met het normkostensysteem (NKS) in In het hierna volgende geef ik mijn reactie op het advies. Ik kondig daarbij een aantal aanvullende beleidsvoornemens aan als gevolg waarvan naar mijn oordeel er geen overwegende bezwaren meer zijn tegen de start van de proef met het NKS in Voordat ik mijn reactie op het advies geef zal ik, om het grote geheel beter in beeld te brengen, een kort samenvattend overzicht geven van de belangrijkste uitgangspunten bij de objectsubsidiëring in het kader van de proef met het NKS in UITGANGSPUNTEN BIJ DE OBJECTSUBSIDIËRING IN HET KADER VAN DE PROEF MET HET NKS IN Vooropgesteld wordt, dat voor de proefgemeenten bij de keuze tussen deelneming aan de NKS-proef enerzijds en individuele planbeoordeling en huurvaststelling door het Rijk anderzijds, in principe dezelfde aanvangshuren moeten kunnen worden mogelijk gemaakt Hierbij moet wel worden onderscheiden, dat - met of zonder deelname aan de NKS-proef - andere ontwikkelingen in de aanvangshuurvaststelling doorgang vinden, namelijk a. de aanvangshuren in Nederland zullen in 1986 met 0,25% van de stichtingskosten worden verhoogd. In de gemeenten metvergelijkingshuren worden deze verhoogd met een bedrag dat overeenkomt met de stijging van de normale aanvangshuren (MvT 1986 punt blz. 32); b. de huurtabel wordt bij verwachte stichtingskostenstijgingen per halfjaar aangepast. De subsidietabel in het kader van het NKS zal op deze punten rechtstreeks aansluiten op de huurtabel, zoals die vanaf 1 januari 1986 zal gelden. Deze ontwikkelingen leiden derhalve niet tot een verschillende huurvaststelling met of zonder deelname aan het NKS Aan de investeringskant zal compensatie mogelijk zijn voor vooraf veronderstelde prijsstijgingen gedurende het jaar. Deze compensatie zal - voorzover de begrotingsmiddelen toereikend zijn - leiden tot een aanpassing van het totaal investeringsbudget, danwei - indien dat niet nog in onvoldoende mate het geval is - tot een aanpassing van het gemiddeld te realiseren aantal m2 BKO c.q. het aantal woonruimten De bijdrage ineens, die bij het NKS wordt verleend in de vorm van kopkosten, zorgt ervoor dat bij woningen van gelijke kwaliteit gemiddeld gelijke huren kunnen worden berekend Voor vervangende nieuwbouw in stadsvernieuwingsgebieden worden in het huidige stelsel verlaagde aanvangshuren gerealiseerd door middel van een aftrek van 0,75% van de stichtingskosten (behalve in de 4 grote steden: zie punt 2.7). Tweede Kamer, vergaderjaar , hoofdstuk XI, nr. 31 2

3 Deze verlaging wordt bij het NKS ten dele gecompenseerd door de kopkosten. De extra verlaging ten opzichte van aanvangshuren bij woningbouw buiten de stadsvernieuwingsgebieden wordt in de NKS-proef gecompenseerd door een stadsvernieuwingstoeslag van f 600 per jaar ter verlaging van de aanvangshuren tot een peil van gemiddeld f 50 per maand lager dan bij gelijke woningen buiten de stadsvernieuwingsgebieden Vanaf eind 70er jaren wordt in het westen van het land, de groeigemeenten en een aantal benoemde gebieden, een 0,3%-aftrek op de aanvangshuur toegepast om de veronderstelde hogere bouwkosten in deze gebieden te compenseren. In stadsvernieuwingsgebieden is deze 0,3% ingebouwd in de 0,75% aftrek. (Zie punt 2.5.) Hoewel uit de inventarisaties en vergelijkingen van bouwkosten in het kader van de voorbereiding van het NKS is gebleken, dat de aanleiding voor deze aftrek in grote delen van het land niet meer bestaat, is besloten deze aftrek in 1986 nog te handhaven. Om geen verschillen bij deelname aan de NKS-proef te veroorzaken, zal - zolang de 0,3%-aftrek in het normale beleid wordt gehandhaafd - in de desbetreffende proefgemeenten deze aftrek worden vertaald in een subsidietoeslag van f 180 per jaar. Voor woningen met verlaagde aanvangshuren is deze toeslag reeds ingebouwd in de onder punt 2.5 genoemde f600 toeslag In de vier grote steden worden, in plaats van de 0,75%-aftrek, voor de vervangende nieuwbouw vergelijkingshuren toegepast. Uit simulaties is gebleken dat deze historisch op verschillende niveaus zijn gegroeid en belangrijk lager uitkomen dan de aanvangshuren elders in Nederland voor gelijke woningen. Als gevolg hiervan liggen de vergelijkingshuren gemiddeld per jaar in Amsterdam ca. f900, in Den Haag ca. f 1100, in Rotterdam ca. f 1000 en in Utrecht ca. f 1100 lager dan de tabelhuren. Een gelijkschakeling van de vier grote steden is nu minder opportuun, omdat dit tot extra overgangsproblemen per zou kunnen leiden. Wel is het de bedoeling in 1987 en 1988 de vergelijkingshuren zodanig aan te passen dat deze uiterlijk in 1988 op een gelijk niveau liggen. Voor 1986 wordt, teneinde ook vanuit deze verschillen in principe geen belemmering voor de keuze tussen NKS-proef en huurvaststelling bij inviduele plantoetsing te veroorzaken, uitgegaan van stadsvernieuwingstoeslagen van bovengenoemde omvang De gemeenten mogen de bovengenoemde stadsvernieuwingstoeslagen differentiëren per complex binnen de aantallen woningen met verlaagde aanvangshuren. 3. REACTIE OP DE INGEBRACHTE BEZWAREN 3.1. Algemeen Met de hieronder nader te bespreken aanvullende maatregelen wordt in verregaande mate tegemoet gekomen aan de problemen die in het advies van de BPD zijn gesignaleerd. Het is nu mogelijk met het aangepaste NKS-systeem in de vier grote steden huren te realiseren die gemiddeld van vergelijkbaar niveau zijn als bij handhaving van het huidige systeem het geval zou zijn. Voor de huren in de overige gemeenten geldt hetzelfde: ook hier zullen de huren niet hoeven af te wijken van de thans gebruikelijke. In paragraaf 3.3 wordt hierop nader ingegaan. Dit zo zijnde, zie ik geen doorslaggevende reden meer om de proef met het NKS niet in 1986 te starten. In het algemeen gesproken kan immers ook de planvoorbereiding niet als knelpunt worden beschouwd. Op het nieuwe Tweede Kamer, vergaderjaar , hoofdstuk XI, nr. 31 3

4 systeem kon al geruime tijd worden geanticipeerd: de eerste uitgewerkte voorstellen lagen begin augustus op tafel. In september is hierover met elke proefgemeente van gedachten gewisseld. Bovendien resteert nu meer voorbereidingstijd dan de afgelopen jaren. Medio december kan een gemeente beschikken over alle benodigde gegevens (inclusief die met betrekking tot het contingent en het gemiddelde investeringsbedrag). Om eventuele onduidelijkheden weg te nemen over wat ik onder budgetaire neutraliteit versta, merk ik daarover het volgende op. Bij de bepaling van de normbedragen en de subsidies is uitgegaan van budgettaire neutraliteit, dat wil zeggen dat de inkomsten en uitgaven voor het Rijk bij invoering van het NKS (inclusief de kopkostensubsidies, en de stadsvernieuwingstoeslagen) per saldo gelijk moeten zijn aan de inkomsten en uitgaven die onder vergelijkbare omstandigheden onder het huidige systeem voorkomen. Het totaal van de in de meerjarenramingen opgenomen begrotingsposten voor leningen, objectsubsidies en garanties die voor de nieuwbouw in de sociale huursector bestemd zijn verandert dus niet door de invoering van het NKS. Een tweede belangrijk uitgangspunt bij de bepaling van de normbedragen en de subsidies is dat het landelijke gemiddelde huurniveau in het NKS in beginsel gelijk moet zijn aan het huurniveau in het huidige systeem. Dit kan wel betekenen dat er zich op het niveau van de individuele gemeente of corporatie enige verschuivingen zullen voordoen Reactie op onderdelen Hieronder worden eerst de voorgenomen aanvullende maatregelen genoemd en wordt vervolgens aangegeven hoe de aldus aangevulde voorstellen uitwerken op het huurniveau en de kwaliteit. Daarna wordt nog gereageerd op een aantal andere door de BPD gemaakte opmerkingen De hoogte van de stadsvernieuwingstoeslagen a. De stadsvernieuwingstoeslag in de vier grote steden Het ligt in het voornemen in 1986 uit te gaan van een stadsvernieuwingstoeslag van f900: tan opzichte van het in augustus voorgestelde bedrag is dit een verhoging met f 200. Zoals in paragraaf 2 uiteengezet, ligt het hiernaast in het voornemen in 1986 te blijven uitgaan van de huidige verschillen in het niveau van de vergelijkingshuren tussen de steden. In verband hiermee zal aan Rotterdam, Den Haag en Utrecht een extra toeslag worden toegekend van respectievelijk f100, f200 en f200 per jaar. Strikte uitvoering van dit voornemen in relatie tot de uitgevoerde simulatie (zie bijlage), zou voor Amsterdam een negatieve extra toeslag inhouden. Hiervan wordt afgezien. Daarnaast ben ik bereid een binnengemeentelijke differentiatie van de stadsvernieuwingstoeslag tussen stadsvernieuwingsplannen binnen nader te bepalen minimum- en maximumgrenzen toe te staan binnen de aantallen woningen met verlaagde aanvangshuren. b. De stadsvernieuwingstoeslag in de overige gemeenten Het ligt in mijn voornemen de jaarlijkse stadsvernieuwingstoeslag buiten de vier grote steden in 1986 te verhogen van f450 tot f 600. Ook hier mag de binnengemeentelijke differentiatie van de stadsvernieuwingstoeslag toegepast worden binnen nader te bepalen minimum- en maximumgrenzen Compensatie voor het wegvallen van de 0,3%-aftrek In de oorspronkelijke voorstellen zouden proefgemeenten die in het oude systeem voor de 0,3%-aftrek in aanmerking kwamen, beter af kunnen zijn wanneer zij niet aan de proef zouden deelnemen. Tweede Kamer, vergaderjaar , hoofdstuk XI, nr. 31 4

5 Ik acht het bezwaar tegen niet of onvolledige compensatie reëel en heb derhalve besloten voorshands deze aftrek te handhaven en daarom een volledige compensatie te bieden voor plannen die in het oude systeem 0,3%-aftrek zouden krijgen. Deze compensatie bestaat uit een extra jaarlijkse bijdrage van f 180 en staat als zodanig los van de regiokopkosten. De eerder in de BPD voorgestelde stapelingsmogelijkheid met de stadsvernieuwingstoeslag is hierom niet meer nodig, gelet ook op de optrekking van die toeslag en vervalt daarmee Bouwplaatskopkosten en overgangsregeling terzake Het ligt in mijn voornemen hiervan het reeds eerder (ten behoeve van de BPD van 30 oktober) gedane aanvullende voorstel te blijven uitgaan, nl. een toedeling op basis van 1,5% van de totale woningvoorraad van vóór 1945, met dien verstande dat het toe te delen aantal ten minste gelijk is aan het aantal woningen met lage aanvangshuren (1,5% c.q. 2% van de huurwoningvoorraad van vóór 1931) en dit niet hoger is dan het totale toegedeelde contingent sociale huurwoningen. Dit nieuwe voorstel blijkt over het algemeen beter bij de behoeften van de proefgemeenten aan te sluiten dan het oude. Alleen blijken enkele gemeenten (Arnhem, Hoorn en Amersfoort) problemen te hebben met de bouwplaatskopkostenklasse waarin ze zijn ingedeeld. Ik zeg toe dat op korte termijn zal worden bezien ten behoeve van de landelijke invoering in 1988 of er aanleiding is de klasse-indeling te wijzigen. Normering op basis van het aantal woningen van vóór 1945 is een sterk praktische keuze geweest. Toedeling op basis van dit criterium sluit goed aan bij de in het verleden terzake verstrekte budgetten. Gevraagd is te bezien of er in de plaats van dit criterium criteria zijn te vinden die op een meer theoretisch verantwoorde wijze de behoefte aan bouwplaatskopkosten uitdrukken. Bezien zal worden of er dergelijke criteria zijn te vinden. Eventuele suggesties vanuit de BPD worden met belangstelling tegemoet gezien. Met betrekking tot de voor Amsterdam gevraagde nadere overgangsregeling merk ik op daar onvoldoende aanleiding toe te zien. Vergeleken met de in het verleden verstrekte budgetten gaat Amsterdam er met de overgangsregeling zeker niet op achteruit. Ik blijf dus uitgaan van de aan de BPD van 30 oktober gepresenteerde overgangsregeling, nl. om in drie jaar naar de structurele regeling in 1986 toe te werken Compenseren van prijsstijgingen De eerdere voorstellen voorzagen niet in een compensatiemogelijkheid van prijsstijgingen die gedurende het jaar optreden. Naar aanleiding van het BPD-advies overweeg ik hierin als volgt te voorzien, daarbij een onderscheid makend tussen compensatie in de investerings- respectievelijk de subsidiëringssfeer. De normbedragen voor bouwkosten en kopkosten blijven gebaseerd op het geraamde gemiddelde prijspeil van 1 januari In tegenstelling tot de eerdere voorstellen waarbij geen rekening werd gehouden met prijsontwikkelingen in de loop van het jaar, zal thans wel met deze ontwikkelingen rekening worden gehouden. Daartoe zal een prognose worden gegeven van het gebruikelijke CBSprijsindexcijfer van nieuwbouwwoningen. Gemeenten die hun plannen vroeg in het jaar indienen, kunnen als gevolg van het hanteren van een gemiddelde prijsstijging over het gehele jaar dus voordeel boeken. De prognose alsmede de afwijkingen daarvan zullen worden verwerkt bij de vaststelling van de normbedragen van het volgende jaar. Het voorgaande kan budgettair neutraal vertaald worden in een evenredige benedenwaartse bijstelling van de beschikbare gemiddelde woninggrootte of van de aantallen. Een verlaging op voorhand van de inmiddels bekend gemaakte contingenten acht ik niet opportuun. Gezien de consequenties Tweede Kamer, vergaderjaar , hoofdstuk XI, nr. 31 5

6 van de voorgestelde wijze van prijscompensatie op het punt van de woninggrootte, zal de reeds geboden 5%-marge (aantallen) zodanig worden verruimd, dat gemeenten daarmee niet minder speelruimte voor de woninggrootte hebben dan in het oorspronkelijke voorstel. Op grond van een prognose van de stijging van de bouw- en grondkosten in 1986 wordtten behoeve van 1986 de oorspronkelijke 5%-marge met 2% verruimd, met dien verstande dat het realiseren van meer woningen dan het toe te kennen contingent gebonden blijft aan het maximum van 5%. In bijlage 2 is een en ander in een voorbeeld verduidelijkt. Indien in de loop van 1986 een eventuele prijscompensatie voor de investeringsbedragen kan worden uitgekeerd, wordt de bovenomschreven extra marge ingeperkt in evenredigheid van de mate van die compensatie. Voor wat betreft de compensatie van de subsidiesfeer overweeg ik om, in aansluiting aan de huidige systematiek van de huurtabel, zowel de subsidietabel als de stadsvernieuwingstoeslagen halfjaarlijks aan te passen. Bij deze aanpassing wordt evenals dit in het verleden bij de huurtabel is gebeurd, gerekend met de (geraamde) stijging van de stichtingskosten. Deze halfjaarlijkse aanpassing geschiedt zonder terugwerkende kracht Sparen van kopkosten in de proefperiode Het ligt in het voornemen reeds in de proefperiode de mogelijkheid tot het sparen van kopkosten (behalve die voor geluidwering) te bieden. Daarnaast blijft het eerdere voornemen gehandhaafd de funderingskopkosten in de proefperiode te verrekenen op basis van de werkelijke aanlegdiepte Herberekening van de kopkosten Met betrekking tot het toegekende kopkostenbudget (uitgezonderd dat voor geluidwering) ben ik voornemens dit budget te corrigeren indien en voor zover de marges bij de realisatie van het totale gecontingenteerde programma in de sociale huursector in een gemeente worden onderschreden. Dit als praktisch hanteerbaar controlemiddel op de te leveren prestatie. Overigens blijft als uitgangspunt gelden dat de bouwplaatskopkosten alleen in bestaand stedelijk gebied aangewend dienen te worden Uitwerking van de aangepaste voorstellen Huurniveau onder het NKS Naar aanleiding van eeder door het departement naar buiten gebrachte simulatie-uitkomsten is van verschillende kanten kritiek gekomen in de zin dat men vreesde dat het NKS tot sterk verhoogde stadsvernieuwingshuren zou leiden. De kritiek is mijns inziens mee ingegeven door interpretatieverschillen en door misverstanden als gevolg van de grote hoeveelheid cijfers. Een deel van de kritiek richtte zich bovendien selectief op onderdelen die er ongunstig leken uitte springen. Gemiddeld genomen vielen de ongunstig scorende delen van de produktie grotendeels weg tegen de gunstig scorende delen. Bovendien dient bij de interpretatie van de simulatie-uitkomsten bedacht te worden dat er in 1983 en 1984 uiteraard geen NKS-normen waren. Aan de schijnbaar betrekkelijk grote positieve en negatieve huuruitkomsten van de simulaties dient dus ook om deze reden geen absolute betekenis te worden gehecht. In bijlage 1 treft u de uitkomsten aan van de simulatie waarin de hierboven besproken voorgenomen aanvullende voorstellen zijn verwerkt. Bij deze huursimulatie is ervan uitgegaan dat met de beschikbare normbouwkosten/kopkosten wordt gebouwd. Dat is realistisch omdat per gemeente gemiddeld de investeringsbedragen overeenstemmen met de bedragen die in 1984 beschikbaar waren. Tweede Kamer, vergaderjaar , hoofdstuk XI, nr. 31 6

7 In drie gemeenten (Leeuwarden, Almelo en Goes) zijn er aanzienlijke afwijkingen naar beneden die verklaard worden uit enkele bijzondere bouwplannen die in dat jaar zijn gebouwd. Uit deze simulatie blijkt dat de huurniveaus zowel in de stadsvernieuwing als de nieuwe uitleg op eenzelfde niveau liggen als voorheen mogelijk was. De uitzondering vormt de gemeente Utrecht. Dit wordt veroorzaakt door het overwegend bouwen van eengezinswoningen in deze gemeente waardoor de gemiddelde grondkosten hoger liggen dan bij de overige grote steden. Uiteraard zijn er binnen een gemeente verschillen tussen de individuele plannen. Maar door het aan het lokale niveau geboden fijnregelmechanisme (gedifferentieerde toedeling van kopkostenbudget en van stadsvernieuwingstoeslag) blijft het onder het NKS mogelijk voor individuele plannen een huurniveau tot stand te brengen en te garanderen dat aansluit bij het huurniveau onder de oude systematiek: dit geldt zowel voor de huidige vergelijkingshuurplannen als voor de 0,75%-aftrekplannen Kwaliteit onder het NKS De NKS-normering gaat ervan uit dat in stadsvernieuwingsgebieden en nieuwe uitleggebieden woningen gebouwd worden van eenzelfde kwaliteit. De normbedragen en subsidiebedragen worden gebaseerd op het gemiddelde kosten- en kwaliteitsniveau van de nieuwbouwplannen in de sociale huursector uit de voorafgaande jaren. Gemeenten hebben onder het NKBS de mogelijkheid plannen van verschillende kwaliteit te realiseren. Deze mogelijkheid blijft onder het NKS bestaan Reactie op resterende punten Exploitatiezijde van het NKS Ik ben bereid op zo kort mogelijke termijn een simulatie van de exploitatiezijde van het NKS aan de BPD voor te leggen, zodat de externe leden de consequenties van de NKS-voorstellen op dit punt beter kunnen beoordelen. Vooralsnog ga ik ervan uit dat op dit punt geen wijziging van de voorstellen nodig zijn: voor de noodzaak daarvan heb ik geen aanwijzingen Recht op de normbouwkosten en de stadsvernieuwingstoeslag Door de VNG en de Woonconsumentenorganisaties is bij dit recht een nuancerende kanttekening gemaakt. Inperken van dit recht zou de relatieve positie van de corporaties in het lokale krachtenveld sterk verzwakken. Ik blijf derhalve ervan uitgaan dat corporaties recht op de acceptabele stichtingskosten als geheel en op de afzonderlijke onderdelen daarvan te weten de normbouwkosten en de acceptabele grondkosten hebben en dat alleen in overeenstemming met de corporaties van dit recht kan worden afgeweken. Voor wat betreft de binnengemeentelijke differentiatie van de stadsvernieuwingstoeslag ga ik ervan uit dat dat gebeurt na overleg met de corporaties Positie opdrachtgever Door de LC's is gevraagd zo spoedig mogelijk het opdrachtgeverschap in een beschikking vast te leggen. Ik deel u hierbij mee hiertoe vooralsnog onvoldoende aanleiding te zien. Vergeleken met het NKBS houdt het NKS immers een relatieve versterking in van de positie van de corporaties. In de nota NKS die betrekking heeft op het landelijk in 1988 in te voeren NKS, kom ik op dit onderwerp terug. Tweede Kamer, vergaderjaar , hoofdstuk XI, nr. 31 7

8 Personele gevolgen voor de gemeenten Van de zijde van de VNG is gevraagd de gemeenten financiële compensatie te bieden voor de personele gevolgen indien en zodra de proef met het NKS start. Voor de deelname aan de decentralisatieproef heeft elke gemeente een eenmalige bijdrage gekregen. Een verhoging daarvan overweeg ik niet. 4. SLOT Naar mijn oordeel ben ik met de hierboven beschreven aanvullende maatregelen voldoende tegemoet gekomen aan de geuite bezwaren tegen de proef met het NKS in Mede gelet hierop ben ik voornemens de gemeenten die besluiten in 1986 niet met de proef met het NKS mee te doen, weer in aanmerking te brengen voor het traditionele systeem van individuele plantoetsing. Voortzetting van de NKBS-situatie waarin de subsidiegevolgen van lokale investeringsbeslissingen voor rekening van het rijk komen, acht ik ongewenst. Afschrift van deze brief heb ik gestuurd aan de Voorzitter van de vaste Commissie voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Aan de individuele proefgemeenten zal zo spoedig mogelijk de naar aanleiding van het vorengaande aangepaste model-afsprakenbrief NKS 1986 gestuurd worden benevens een afschrift van deze brief. De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, G. Ph. Brokx Tweede Kamer, vergaderjaar , hoofdstuk XI, nr. 31 8

9 BIJLAGE 1 Simulatie NKS 1986/bouwprogramma sociale huursector 1984 Aantal Gem.groot- Sv-toeslag 4-grote steden f te in m 2 b.k.o. Gedifferentieerde sv-toeslag 4 grote steden 4 NKS- tabel huur NKS- tabel huurverschil huurbere- huurbere- verschil huurbere- huurberekening ken ing c.q. kening kening c.q, vergelijkings- vergelijkingshuur huur A. 4 grote steden «Normale huur» Idem + bouwplkk. 0,75%' + verg. huur Totaal grote steden vergelijkingshuren Amsterdam Den Haag Rotterdam Utrecht' Totaal C. Overige proefgemeenten 1 «Normale huur» Idem + bouwplkk ,75% Totaal Legenda: «normale» huur: woningen met een «normale» tabelhuur (incl. 0,3'ó-huuraftrek), dus zonder 0,75%-huuraftrek; idem + bouwplkk: woningen met een «normale» tabelhuur (incl. 0,3%-huuraftrek), waaraan in het verleden excessieve kosten zijn toegekend: 0,75%: woningen met een tabelhuur die is verlaagd met 0,75% (woningen met lage aanvangshuren); vergelijkingshuur: woningen met vergelijkingshuren (woningen met lage aanvangshuren in de 4 grote steden); 1 15 woningen met 0,75%-aftrek in Utrecht. 2 M.u.v. Assen en Harmeien; geen budgetafspraak nieuwbouw voor Sv-toeslag overige proefgemeenten f 600; toeslag ter vervanging van de 0,3%-huuraftrek f 180 (niet in combinatie met sv-toeslag!). 4 Sv-toeslag Amsterdam f 900, Utrecht en Den Hang f 1100, Rotterdam f Tweede Kamer, vergaderjaar , hoofdstuk XI, nr. 31 9

10 BIJLAGE 2 De «aantallenmarge» (+/ 5%) en prijsbijstellingen Rekenvoorbeeld Contingent 5%-marge Aantal woningen Gemiddelde grootte Totaal aantal m : Investeringsbedragen gemeentelijk budget gemeentelijk budget - normbouwkosten grondkosten Ace. stichtingskosten kopkosten' : Investeringsbedrag Extra marge van 2% op grond van de prognose voor de bouw- en grondkostenstijging Rekenvoorbeeld Contingent 7%-marge Aantal woningen Gemiddelde grootte 70,4 82,0 Totaal aantal m Investeringsbedragen gemeentelijk budget gemeentelijk budget - normbouwkosten grondkosten Ace, stichtingskosten kopkosten C Funderingskopkosten Bouwplaatskopkosten Regiokopkosten Geluidkopkosten (10m) 2500 x 73/ x 73/76 = Kopkosten totaal 600 x 73/76 = 5763 ; Het kopkostenbudget wordt niet aangepast, er van uitgaande dat een «teveel» aan kopkosten wordt gespaard. Tweede Kamer, vergaderjaar , hoofdstuk XI, nr

11 MINISTERIE VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER Advies inzake de proef met het normkostensysteem in 1986 Aan de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer Zoetermeer, 14 november Inleiding In haar vergadering van 28 augustus jl. heeft de Begeleidingscommissie Proefprojecten Decentralisatie (BPD) een eerste bespreking gewijd aan de voorstellen voor de proef met het NKS in Afgesproken werd toen ter afronding van de bespreking een extra vergadering van de Commissie te beleggen op 30 oktober. Hierbij brengt de commissie haar advies inzake deze proef aan u uit. 2. Algemeen Over de proef met het NKS in 1986 wordt verschillend gedacht door de BPD-leden. De niet-departementale leden adviseren u de proef niet in 1986 te starten. Met uitzondering van VNG en de Woonconsumentenorganisaties adviseren de niet-departementale leden u de proef in 1987 te starten. Zij gaan er daarbij van uit dat er dan geen «goed» NKS op tafel ligt, namelijk een waarin op voldoende wijze tegemoet is gekomen aan de hieronder op onderdelen ingebrachte bezwaren. De VNG en de Woonconsumentenorganisaties tekenen hierbij aan dat hieruit niet moet worden afgeleid dat zij a priori tegen de start van de proef in 1987 zijn, maar dat naar hun oordeel de eventuele gang van zaken in 1987 thans niet aan de orde is. Belangrijke overwegingen voor de niet-departementale leden om tegen de start met de proef met het NKS in 1986 te adviseren zijn de vrees dat het nieuwe systeem tot verhoging van de stadsvernieuwingshuren, tot kleinere kwalitatief mindere woningen, tot het vervallen van huurgaranties en tot problemen bij de exploitatie leidt en de vrees dat, zelfs wanneer bij de nadere uitwerking aan de hierboven gesignaleerde knelpunten tegemoet wordt gekomen, de tijd ontbreekt om bij de planvoorbereiding tijdig over te kunnen schakelen op het nieuwe systeem. Overwogen werd verder door de niet-departementale leden dat deze zaken op hun beurt een aantal ernstige gevolgen dreigen te hebben, namelijk vertroebelde verhoudingen op lokaal niveau, stagnatie, onderuitputting en bezuiniging op de woningbouw, problematisch wordende evaluatie van de proef, inweven van systeemfouten in het definitieve systeem met als uiteindelijk gevolg een te betreuren terugslag voor de decentralisatie in het algemeen terwijl het mogelijk uitsluitend om introductieproblemen gaat. Ten slotte liggen er naar het oordeel van deze leden ook buiten het NKS redenen om niet in 1986 met de proef met het NKS te starten. Verhoging van de woonlasten als gevolg van de (voorgestelde) structurele verhoging van de aanvangshuren van vergelijkingshuurplannen (in casu het huurbeleid) en als gevolg van een verhoogde aardgasprijs maken het al moeilijk genoeg de continuïteit van de stadsvernieuwing te handhaven. Deze zaken dreigen de discussie over het NKS te belasten. De niet-departementale leden van de BPD constateren dat er onduidelijkheid bestaat over wat onder budgettaire neutraliteit van het NKS moet worden verstaan. Zij adviseren u dat hierbij niet alleen gekeken wordt naar de uitgaven van de rijksoverheid maar dat er hierbij ook op wordt gelet dat de gerealiseerde exploitatiebaten en huren onder het NKS dezelfde hoogte hebben als onder het huidige systeem. Van de zijde van de VNG wordt hieraan toegevoegd dat het NKS zo dient uit te werken dat zich die budgettaire neutraliteit in elke gemeente voordoet. Tweede Kamer, vergaderjaar , hoofdstuk XI, nr

12 Ter bevordering van een vlotte overgang naar het nieuwe systeem oordelen de niet-departementale leden het noodzakelijk dat de hiervoor gememoreerde en de hierna nader uitgewerkte problemen structureel worden opgelost. In dit verband achten zij het treffen van niet-budgettair neutrale overgangsmaatregelen wenselijk. Naar hun oordeel dienen noch de structurele maatregelen noch de overgangsmaatregelen ten laste van de niet-proefgemeenten of ten laste van de VROM-begroting te worden gebracht en dus exogeen te worden gecompenseerd. 3. Onderdelen 3.1. Simulatie NKS op plannen uit 1984 De VNG constateert dat voor de gemeenten Arnhem en Groningen het trekken van conclusies uit de aangepaste simulatie 1984 wordt bemoeilijkt omdast het daaraan ten grondslag liggende basismateriaal nog enige aanvulling vraagt. Zij adviseert u dat het ministerie hierover zo spoedig mogelijk nader overleg voert met de desbetreffende gemeenten Vergelijkingshuren in de 4 grote steden De BPD constateert dat de NKS-systematiek in zijn thans voorliggende vorm, vergeleken met de huidige vergelijkingshurensystematiek dreigt te leiden tot hogere huren, mindere kwaliteit an wegvallen van de huurgaranties vooraf. De niet-departementale leden adviseren u daarom het huidige stelsel van vergelijkingshuren te handhaven. Wanneer mocht besloten worden toch op de NKS-systematiek over te gaan, adviseren zij u die systematiek zodanig aan te passen dat deze op dezelfde manier uitwerkt als de vergelijkingshurensystematiek. Als oplossingsrichtingen stelt de BPD hiertoe voor: ophoging van de budgettaire middelen (de departementale leden ondersteunen deze oplossingsrichting niet), ophoging van de stadsvernieuwingstoeslag tot f 1200 a f 1500, differentiatie tussen gemeenten en binnen een gemeente van de stadsvernieuwingstoeslag en compensatie voor prijsstijgingen zowel in de investeringssfeer als in de sfeer van de eenmalige en jaarlijkse bijdragen. Voor wat betreft de differentiatie van de stadsvernieuwingstoeslag binnen een gemeente adviseert de BPD u daaraan de voorwaarde te verbinden dat gemeenten dit doen in overeenstemming met de desbetreffende corporaties. Naar het oordeel van de VNG dient hier de voorwaarde te luiden dat de gemeenten dit doen in overleg met de desbetreffende corporaties ,75%-aftrekplannen De BPD constateert dat de f450 stadsvernieuwingstoeslag onvoldoende is om het vervallen van 0,75%-aftrek te compenseren. De niet-departementale leden adviseren u deze toeslag op te trekken tot f750. De BPD adviseert u ook hier het mogelijk te maken dat de stadsvernieuwingstoeslag wordt gedifferentieerd binnen een gemeente. De BPD adviseert u hierbij dezelfde voorwaarde te stellen als hierboven ter zake van dit onderwerp bij de vergelijkingshuren is genoemd ,3%-aftrekplannen De BPD constateert dat de extra toeslag van f120 die wordt verstrekt ter compensatie van het vervallen van de 0,3%-aftrek in die gebieden die niet voor regiokopkosten in aanmerking komen en die wel voor de 0,3%-aftrek in aanmerking zouden komen wanneer zij geen proefgemeente zouden zijn, onvoldoende is. Zij adviseert u op dit punt volledige compensatie te bieden (toeslag van f 180) zolang landelijk (buiten de proefgemeenten) deze aftrek niet is afgeschaft. Dit om recht te blijven doen aan het ruimtelijke-ordeningsbeleid zoals b.v. het verstedelijkingsbeleid. Tweede Kamer, vergaderjaar , hoofdstuk XI, nr

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 26 553 Uitbreiding van de kring van verzekerden ingevolge de Ziekenfondswet met zelfstandigen voor wie, gelet op hun inkomen, toegang tot de sociale

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 26 727 Wet inkomstenbelasting 2001 (Belastingherziening 2001) 26 728 Invoeringswet Wet inkomstenbelasting 2001 Nr. 122 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 26 090 Integratie van de Huurprijzenwet woonruimte en de Wet op de huurcommissies in een uitvoeringswet huurprijzen woonruimte onder gelijktijdige

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 1997 1998 Nr. 270c 25 621 Regels met betrekking tot de productie, het transport en de levering van elektriciteit (Elektriciteitswet 19..) MEMORIE VAN ANTWOORD

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 204 Wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Wet maatschappelijke ondersteuning in verband met invoering van een vermogensinkomensbijtelling

Nadere informatie

Feedbackstatement. Consultatiedocument toetskader hypothecaire kredietverlening

Feedbackstatement. Consultatiedocument toetskader hypothecaire kredietverlening Feedbackstatement Consultatiedocument toetskader hypothecaire kredietverlening Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

vrom000808 Aan de Voorzitter van de vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 31 augustus 2001

vrom000808 Aan de Voorzitter van de vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 31 augustus 2001 vrom000808 Aan de Voorzitter van de vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 31 augustus 2001 Mede met het oog op het komende Algemeen Overleg informeer ik U over de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 933 Wijziging van de Wet studiefinanciering 2000 in verband met uitbreiding van de mogelijkheid met studiefinanciering in het buitenland te

Nadere informatie

34 002 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2015) Nota naar aanleiding van het verslag.

34 002 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2015) Nota naar aanleiding van het verslag. 34 002 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2015) Nota naar aanleiding van het verslag Inhoudsopgave 1. Algemeen... 2 2. Inleiding... 2 3. Maatregelen regeerakkoord,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 841 Regels inzake de gemeentelijke ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen en opvang (Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Zitting 1973-1974 - 12 601

Zitting 1973-1974 - 12 601 Zitting 1973-1974 - 12 601 Wijziging van de inkomstenbelasting en van de loonbelasting in het kader van het belastingplan 1974 MEMORIE VAN ANTWOORD (Ingezonden 9 november 1973) Nr. 6 Het dekkingsplan Zeer

Nadere informatie

KADERNOTA 2015. Inhoud. 1. Inleiding en opdracht. 1.1 Inleiding. 1.2 Opdracht. 1.3 Leeswijzer. 2. Uitgangspunten. 3.2 Voorjaarsnota 2014 5

KADERNOTA 2015. Inhoud. 1. Inleiding en opdracht. 1.1 Inleiding. 1.2 Opdracht. 1.3 Leeswijzer. 2. Uitgangspunten. 3.2 Voorjaarsnota 2014 5 KADERNOTA 2015 Inhoud 1. Inleiding en opdracht 1.1 Inleiding 1.2 Opdracht 1.3 Leeswijzer 2. Uitgangspunten 3. Voorjaarsnota 2014 2 2 2 2 4 5 3.1 Jaarrekening 2013 5 3.2 Voorjaarsnota 2014 5 3.3 Voortgang

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1984-1985 Rijksbegroting voor het jaar 1985 18600 Hoofdstuk XI Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer Nr 90 VERSLAG VAN EEN

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 372 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet ter uitvoering van richtlijn nr. 2003/54/EG, (PbEG L 176), verordening nr. 1228/2003

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 123 XVIII Vaststelling van de begrotingsstaten van de begroting Wonen, Wijken en Integratie (XVIII) voor het jaar 2010 Nr. 7 VERSLAG HOUDENDE

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 231 Verlenging van de loondoorbetalingsverplichting van de werkgever bij ziekte (Wet verlenging loondoorbetalingsverplichting bij ziekte 2003)

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2009 2010 28 867 Wijziging van de titels 6, 7 en 8 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (aanpassing wettelijke gemeenschap van goederen) E NADERE MEMORIE

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag

Nadere informatie

" 11111111111 OPEN BOUWEN EN DE SOCIALE HUURSECTOR. Consequenties van gescheiden financiering. en subsidiëring van drager en inbouw

 11111111111 OPEN BOUWEN EN DE SOCIALE HUURSECTOR. Consequenties van gescheiden financiering. en subsidiëring van drager en inbouw OPEN BOUWEN EN DE SOCIALE HUURSECTOR Consequenties van gescheiden financiering. en subsidiëring van drager en inbouw Bibliotheek TU Delft " 11111111111 C 1857385 WERKDOCUMENT OTB 90-01 Innovatiegericht

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 339 Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten ter implementatie van richtlijn

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 384 Wijziging van de Provinciewet en enige andere wetten tot dualisering van de inrichting, de bevoegdheden en de werkwijze van het provinciebestuur

Nadere informatie

Uitkomsten analyses tekorten begroting VRK en incidentele effecten 2011. Vastgesteld in DB 22 oktober 2010

Uitkomsten analyses tekorten begroting VRK en incidentele effecten 2011. Vastgesteld in DB 22 oktober 2010 Uitkomsten analyses tekorten begroting VRK en incidentele effecten 2011 Vastgesteld in DB 22 oktober 2010 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Resultaat tot nu toe... 3 3. Algemene schets van de financiële

Nadere informatie

Noot. Bijlage 1 (blz. 1294) huurtoeslag in afwegingen zal worden betrokken. Kan dit bevestigd worden door de minister? BIJVOEGSEL

Noot. Bijlage 1 (blz. 1294) huurtoeslag in afwegingen zal worden betrokken. Kan dit bevestigd worden door de minister? BIJVOEGSEL Bijlage 1 (blz. 1294) BIJVOEGSEL Schriftelijke antwoorden van de minister voor Wonen, Wijken en Integratie op vragen gesteld in de eerste termijn van de behandeling van de begroting Wonen, Wijken en Integratie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 26 023 Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering, de Wet op de rechterlijke organisatie en het voorstel voor een

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2013 2014 33 847 Wijziging van de Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen en het Belastingplan 2014

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 26 711 Wijziging van de Pensioen- en spaarfondsenwet en enige andere wetten (recht van keuze voor ouderdomspensioen in plaats van nabestaandenpensioen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 128 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2010) Nr. 16 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1995 1996 24 556 Hoger Onderwijs en Onderzoek Plan 1996 Nr. 3 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 16 januari 1996 Ter voorbereiding van een nota-overleg

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2001 2002 Nr. 37a 27 678 Verbetering van de procesgang in het eerste ziektejaar en nieuwe regels voor de ziekmelding, de reïntegratie en de wachttijd van

Nadere informatie

Deel 2. Beleidsbegroting 2002. Middelenbeleid 2002-2005 op hoofdlijnen

Deel 2. Beleidsbegroting 2002. Middelenbeleid 2002-2005 op hoofdlijnen Deel 2. Beleidsbegroting 2002 Middelenbeleid 2002-2005 op hoofdlijnen INHOUDSOPGAVE DEEL 2 1. Financieel beleid 2002-2005 op hoofdlijnen 1.1. Financieel perspectief 2002-2005... 27 1.1.1. Middelen en bestedingen

Nadere informatie