Tweede Kamer der Staten-Generaal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tweede Kamer der Staten-Generaal"

Transcriptie

1 Tweede Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar Wijziging van hoofdstuk XI (Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer) van de begroting van uitgaven van het Rijk voor het jaar 1986 (wijziging naar aanleiding van de voorjaarsnota eerste wijzigingsvoorstel); Nr. 6 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 18 februari 1988 In antwoord op de door leden van de vaste Commissie voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening en voor Milieubeheer gestelde vragen geef ik u de volgende antwoorden. 1 De in de bijlage bij de memorie van toelichting opgenomen bedragen, toegevoegd ingevolge artikel 12 CW 1976, betreffen ten genoegen van de Ministervan Financiën aangetoonde oude verplichtingen, waarvan werd aangenomen dat deze in 1986 tot betaling zouden komen. Als gevolg van het nog niet gerealiseerd zijn van een geïntegreerde kas- en verplichtingenadministratie kan niet worden aangegeven of de betreffende verplichtingen daadwerkelijk tot betaling zijn gekomen. 2 Een toelichting op de mutaties in de binnenslijnse verplichtingenbedragen ontbreekt, omdat in het kader van de inhaalactie met betrekking tot de indiening van suppletore wetten, in overleg met het Ministerie van Financiën, de toelichtingen beperkt zijn gehouden en in dat verband de toelichtingen op de verplichtingen achterwege zijn gelaten. Dit temeer vanwege het feit dat de kasmutaties, die verband hielden met deze binnenslijnse verplichtingenmutaties, ten tijde van de interne voorbereiding van de suppletore wet (begin 1987), al in de begroting 1987 en daarop aansluitende meerjarenramingen waren verwerkt en de Kamer hierover derhalve formeel geïnformeerd was. 3 en 4 Met betrekking tot de wijzigingen groter dan f 0,5 min. in de verplichtingen-ramingen en de daaruit voortvloeiende kaseffecten kan voor de onderscheiden artikelen het volgende worden opgemerkt. Art. 34A Kopkostenfonds NKS In de begroting 1986 waren de budgettaire consequenties van de invoering van het normkostensysteem in een aantal proefgemeenten nog inbegrepen in de artikelen Leningen Woningwet en Huurwoningen Tweede Kamer, vergaderjaar , 20083, nr. 6 1

2 Bij Voorjaarsnota 1986 is het nieuwe artikel Kopkostenfonds NKS gecreëerd. Zoals vermeld in de toelichting beliepen de geraamde verplichtingen voor 1986 in Totaal 175,9 min. Hiertegenover stonden lagere verplichtingen op het artikel Leningen Woningwet ad ± 114,0 min. en een lager kapitaalmarktbeslag (met rijkscontragarantie) van circa 33,0 min. Bovendien had de proef met het NKS lagere liquiditeitstekorten en objectsubsidies tot gevolg. Door een verschil in (geraamde) kassleutels ontstond een budgettair nadeel in 1986 en voor 1987 en volgende jaren geringe voordelen. Globaal gezien waren de budgettaire gevolgen van de proef 1986 neutraal. Art. 35 Subjectsubsidies De verhoging van het binnenslijnse verplichtingenbedrag kan bij dit artikel als volgt worden gespecificeerd: Individuele huursubsidie 15,5 Huurgewenningsbijdragen 40,7 Vergoeding verhuurders 35,4 Bij de IHS en de HGB betreft het de doorwerking van een verhoging, resp. verlaging van de verplichtingen De post vergoeding verhuurders was oorspronkelijk geheel in 1986 geraamd. Bij de begrotingsvoorbereiding 1987 is voor deze post echter een betaalsleutel opgenomen, hetgeen resulteerde in een binnenslijnse verplichtingenraming. Het kaseffect is op de volgende wijze verwerkt in de begroting 1987 en de daarbij behorende meerjarenramingen. 10, , ,4 ~0,5 Art. 46. Huisvesting gehandicapten De verlaging van het binnenslijnse verplichtingenbedrag is bij dit artikel vrijwel geheel gevolg van een lager bedrag aan verplichtingen 1986 van jaarlijkse bijdragen. Deze jaarlijkse bijdragen komen gespreid over een periode van 20 jaar tot betaling. De meerjarenramingen zijn als gevolg hiervan met 0,6 min. per jaar neerwaarts bijgesteld. Art. 52. Verzorgingstehuizen voor bejaarden Aanvankelijk was op dit artikel geraamd dat van de verplichtingen ,5 min. reeds in 1986 tot betaling zou komen. Gezien de realisatie van het jaar 1985 is bij de voorbereiding van de begroting 1987 besloten de betalingen op verplichtingen 1986 geheel na 1986 te ramen, daarbij is tevens een verschuiving in de geraamde bedragen aangebracht. Het kaseffect ziet er als volgt uit: ,5 +39,0 Tweede Kamer, vergaderjaar , 20083, nr. 6 2

3 Art. 55. Leningen Woningwet Aan de verlaging van de binnenslijnse verplichtingen van dit artikel liggen 2 oorzaken ten grondslag. Ten eerste de invoering voor een deel van het bouwprogramma 1986 van het normkostensysteem en ten tweede zijn de stichtingskosten van de nieuwbouw in de sociale huursector gelijkgetrokken, d.w.z. het Woningwetdeel is verhoogd en het non-profitdeel evenredig verlaagd. Het gaat daarbij om de volgende bedragen: Verplichtingen Waarvan/tot 1986 betaling na 1986 Invoering NKS-systeem - 114,0-80,0 Gelijktrekken stichtingskosten in de sociale huursector + 60,4 + 42,3 Overige + 0,5 Totaal - 37,2 De kaseffecten van de verlaging met 37,2 min. zijn in de begroting 1987 en het Meerjarencijfer voor 1988 als volgt verwerkt: ±32,0 min.; ± min. Art. 56. Infrastructurele voorzieningen Bij dit artikel valt de verlaging van het binnenslijnse verplichtingenbedrag geheel toe te schrijven aan herziening van de financieringsschema's van de in 1986 geraamde werken. De begroting 1987 en de daarbij behorende meerjarenramingen zijn voor wat de verplichtingen 1986 betreft als volgt gemuteerd: R , ,1 Art. 73. «Subsidiëring Raden en Commissies» In het kader van de begrotingsvoorbereiding 1986 werd er van uitgegaan dat van de aan milieu-organisaites voorziene toezeggingen voor 1986 ca. f 2,2 min. in 1987 tot betaling zou leiden. Bij Voorjaarsnota 1986 is het onderdeel milieuorganisaties echter met f 1,6 min. verhoogd teneinde te bewerkstelligen dat op deze exploitatiesubsidies % in het exploitatiejaar zelf kon worden betaald. Hierdoor verminderde het bedrag van de aanvankelijk voor 1987 geplande kasbetalingen op exploitatiesubsidies 1986 (de eerder vermelde f 2,2 min.) met f 1,6 min., waardoor het mogelijk werd de artikel 16 clausule te verlagen. Voor 1987 betekende dit een vermindering van het beslag op het beschikbare kasbedrag, waardoor het mogelijk werd in 1987 toe te werken naar een situatie waarbij 90% van de voor dat jaar toegezegde exploitaties konden worden betaald. Art. 82. Bodemsanering en bescherming Gedurende de begrotingsuitvoering 1986 bleek dat de verplichtingenruimte krachtens art. 16 C.W. zou worden onderschreden t.o.v. het bedrag dat tijdens de begrotingsvoorbereiding 1986 als reëel werd verondersteld. Op basis hiervan heeft bijstelling in neerwaartse richting Tweede Kamer, vergaderjaar , 20083, nr. 6 3

4 plaatsgevonden. Deze bijstelling, die betrekking had op de onderdelen budgetfinanciering, projectfinanciering en vnl. apparaatskosten bedroeg resp. 1,5 min., 21,0 min. en 5,9 min.. Als oorzaken kunnen o.a. worden genoemd de verkorting van de kassleutel bij de betaling van de provinciale budgetten en vertragingen in de voorbereiding van enkele grote saneringsprojecten. Art. 86. Bestrijding Geluidhinder De verlaging houdt verband met de omstandigheid dat budgetreserveringen voor grote gemeenten en samenwerkingsverbanden (artikelonderdeel «Wegverkeerslawaai» anders dan voorzien, niet in 1986 doch pas in 1987 werden omgezet in definitieve toezeggingen. Uiteraard had dit geen effect op de kasraming voor het jaar Voorts bleek dat bij het artikelonderdeel «Industrielawaai» rekening moest worden gehouden met vertraging bij zoneringsonderzoeken Industrielawaai, waardoor minder vervolgopdrachten dan voorzien konden worden opgedragen. Maatregelen werden getroffen om de voortgang van de zonering te bevorderen. Verwacht werd dat in 1987 zoveel verplichtingen zouden worden aangegaan, dat het lagere verplichtingenniveau 1986 geen gevolgen zou hebben voor de kasbegroting 1987 (en volgende jaren). Art. 87. Bestrijding Luchtverontreiniging Aanleiding tot verlaging bij dit artikel was het achterblijven van de aanvragen van bedrijven voor schadevergoedingsuitkeringen. De hierdoor vrijgekomen kasgelden in 1987 zijn elders binnen de Milieubegroting aangewend. 5 Zoals in het algemeen deel van de memorie van toelichting is vermeld, zijn de mutaties die met dit wetsvoorstel worden voorgelegd, aangekondigd in de Voorjaarsnota De mutaties, die betrekking hebben op Milieu, betreffen in het algemeen interne herschikkingen binnen de milieubegroting, overboekingen vanuit enkele milieu-artikelen naar het Centrale voorlichtingsartikel (art. 8), een overboeking van Economische Zaken in het kader van het Integraal Structuurplan Noorden des Lands, het aandeel in de Oosterschelde-aanslag en het aandeel in de negatieve prijsbijstelling. Door de aard van de mutaties, alsmede door de omvang ervan, zijn deze, behoudens de verlaging van het artikel Bodemsanering en bescherming, niet expliciet zichtbaar in de Voorjaarsnota, maar zijn deze mutaties ondergebracht in de posten «prijsbijstelling», «diversen» en «diverse overboekingen». Wat de wijzigingsvoorstellen voor de andere departementsonderdelen betreft, kan worden opgemerkt dat de voornaamste mutaties afzonderlijk in de Voorjaarsnota 1986 zichtbaar zijn gemaakt met uitzondering van de mutaties in verband met de negatieve prijsbijstelling. Deze waren in de Voorjaarsnota als één post opgenomen. Voor het overige zij verwezen naar het antwoord op vraag 2. 6 a + b De aan dit artikel toegevoegde bedragen die uit de milieuartikelen zijn overgeheveld, hebben inderdaad betrekking op voorlichtingsactiviteiten. Afhankelijk van de voorlichtingsactiviteit en de budgettaire ruimte bij de milieuartikelen heeft compensatie plaatsgevonden In volgend overzicht zijn de gevraagde overzichten gekombineerd weergegeven. In dit overzicht worden de maatregelen gekoppeld aan de effekten die zich op de uitgaven van de VROM-begroting voordoen. Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 6 4

5 Huurbeleid Huurharmonisatie %-+2/4% 33. Part. huurwon Toegel. Instell. 196C 37. VTI 35. Subjectsubsidies 0,4 1,2 0,1-7,0 3,5 1,3 4,9 1,3 1,0 5,2 1,2 1,1 5, ,7 5,5-1.0 Aanpassing vraaghuurtabel m.i.v Subjectsubsidies ,0-3,0 8,8-4,6 14,6-6,2 DKP Huurparameter 3%->2% m.i.v Leningen liquide tekorten - DKP Lasten parameter 4,5%^3% mi.v Leningen liquide tekorten - 56,7-43,0-7,0-42,6 16,4 164,3 268,6 118, ,2 45, ,1 Lasten oude reg. 4,5%^ 3% m.i.v Particuliere huurwoningen Toegel. Instell VTI ,8-6,7-8, ,2 9,8 21, ,9-34, Normbedragen 1985 (3,2% i.p.v. 3,5% stijging) 33. Part. huurwoningen Toegel. Instell VTI -1,1-2, ,8-1,2 - -i,e -0, , ,1-1,7-0, ,5-1,7-0,2 9 De kompensatie voor de onder dit nieuwe begrotingsartikel geraamde uitgaven heeft voor 34,1 miljoen plaatsgevonden uit het leningenartikel dat door de invoering van het NKS-systeem kon worden verlaagd. Voorts is 9,9 miljoen gekompenseerd met de verlaging van het kapitaalmarktbeslag die met de invoering van het normkostensysteem gepaard ging. Het resterende bedrag ad 44,4 miljoen is betrokken bij de oplossing van de totale Voorjaarsnota-problematiek. Hierdoor kan de compensatie van dit laatste bedrag niet aan een specifiek artikel worden gerelateerd. 10 In het regeerakkoord (oktober 1982) van het kabinet Lubbers is overeengekomen dat bij de aanpassingen van de regeling individuele huursubsidie het beleid erop gericht moet zijn de positie van de minima te ontzien. Dit is vorm gegeven door in de éénmalige uitkering van 1983 en 1984 voor de echte minima, een extra tegemoetkoming op te nemen voor die minima, die tevens individuele huursubsidie ontvingen. 11 Eind oktober 1987 moest nog voor 34 complexen de definitieve subsidie worden vastgesteld. Hiervan zijn voor 5 complexen de benodigde gegevens zeer recent ingediend. De budgettaire gevolgen zijn gemitigeerd door het verstrekken van voorlopige bijdragen. De afwerking van de betreffende complexen heeft de hoogste prioriteit. Tweede Kamer, vergaderjaar , 20083, nr. 6

6 12 Ja, de verwerking van huurharmonisatie is één van de oorzaken die in de voorgaande jaren tot ophoging van de begroting heeft geleid. 13 Oorspronkelijk is voor de uitfinanciering van de aan te gane verplichtingen van de regeling verzorgingstehuizen, die met ingang van 1 januari 1985 van kracht is geworden, gerekend met een betaalsleutel van Dat wil zeggen, verondersteld werd dat 10% van het bedrag dat aan verplichtingen in een jaar zou worden aangegaan, in datzelfde jaar tot betalingen zou leiden en 90% in het jaar daarop tot betaling zou komen. Op basis van de betalingservaringen in 1985 en 1986 is deze betaalsleutel vooralsnog gewijzigd in De betaalsleutelwijziging heeft ertoe geleid dat het oorspronkelijk in de meerjarenramingen voor het jaar 1987 voorziene bedrag van 65,5 miljoen in de begroting 1987 is opgetrokken tot 77,9 miljoen. Aangezien de sleutelwijziging struktureel is toegepast behoefden de jaren na 1987 niet opwaarts te worden bijgesteld. 14 In het kader van de begrotingsvoorbereiding 1984 zijn in het kabinet afspraken gemaakt over de wijze waarop, in budgettair opzicht, zou worden omgegaan met het programma van de sociale huursector, dat sinds 1984 deels werd gefinancierd met rijksleningen, deels met kapitaalmarktleningen met rijkskontragarantie. Eén van die afspraken betrof de zogenaamde flexibiliteit die onder meer inhield dat tijdens de begrotingsuitvoering verschuivingen konden worden aangebracht tussen het deel van het programma dat met rijksleningen werd gefinancierd en het deel dat via de kapitaalmarkt liep. De doorwerking van het voor 1986 genoemde bedrag ad f 272,9 miljoen is als volgt: ,5 11,1 11,5 11,3 11,3 Het bedrag voor 1987 betreft zowel initiële leningen (de laatste tranche van de verplichtingen 1985) als liquiditeitstekorten. De jaren 1988 t/m 1991 hebben volledig betrekking op de liquiditeitstekorten. 15 In 1986 zijn leningen aangevraagd en toegezegd voor: a. de bouw van woninnen en 3140 wooneenheden 3342,0 min. b. de verbetering van woningen 640,1 min. c. verhoging van in voorgaande jaren toegezegde leningen 99,9 min. d. rebudgetteringen 130,6 min. e. financieringstekorten (= klim van de leningenl 11 73,6 min. Totaal 5386,2 min. Aanvragen voor rijksleningen die niet hebben geleid tot een toezegging, worden niet in een verplichtingenadministratie vastgelegd. Het is derhalve niet mogelijk een totaal overzicht van aangevraagde leningen te verstrekken. De looptijd van een rijkslening is gelijk aan de verwachte exploitatieduur. Als zodanig zijn corporaties hiermee structureel geholpen. Gelet op de sinds 1985 vervroegd afgeloste rijksleningen ad totaal ± 32 miljard, kunnen ook andere financieringsvormen hierin voorzien. Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 6

7 16 Met de uitfinanciering van de overloop ex artikel 12 CW 1976 wordt bedoeld dat de overloop 1984/1985 (niet bestede gelden waartegenover wel verplichtingen staan), voor zover deze niet is betaald in 1985 aan de begroting 1986 en meerjarenramingen wordt toegevoegd. Hierdoor worden de ramingen in één keer op een niveau gebracht dat overeenstemt met het niveau van betalingen dat nodig is voor de in het verleden aangegane verplichtingen. Hiertoe heeft hij Voorjaarsnota 1986 de volgende exogene verhoging van het artikel plaatsgevonden: ,0 33,9 20,2-1,5 17 en 18 Op artikel 73 «Subsidiëring Raden en Commissies» is op het artikelonderdeel «Organisaties Milieuhygiëne» het begrote kasbedrag verhoogd met 1.6 min. tot 5.4. min. t.l.v. artikel 78. «Algemeen Milieubeleid» (artikelonderdeel «Hinderwet-Uitkering aan bedrijven»). Van deze verhoging is voor ca. 1,0 min. sprake van een reële verhoging en voor het overige is er sprake van het ongedaan maken van een achterstand. 19 De compensatie van de Oosterscheldeaanslag van totaal f 17,3 miljoen heeft als volgt plaatsgevonden: OG VH: DG MH: art. Bor'em RGD, art. Molukse kerken RPD, art. Bufferstroken 15,61 min. 0,59 min. 1,09 min. 0,01 min. Totaal 17,3 min. Van het bij het DVGH genoemde bedrag van 15,61 miljoen is geen specificatie naar begrotingsartikel te geven, omdat dit bedrag is betrokken bij de oplossing van de totale DGVH-problematiek die voor dat jaar bestond. 20 Als gevolg van uitbreiding van het aantal LUVO-plichtige inrichtingen en het aanmerken van Flevoland als provincie was het nodig op artikel 89. «Apparaatkosten Provincies» een verhoging van min. door te voeren. De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, E. Nijpels Tweede Kamer, vergaderjaar , 20083, nr. 6 7

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1986-1987 20083 Wijziging van hoofdstuk XI (Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer) van de begroting van de uitgaven van het

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 1987-1988 20016 Wijziging van hoofdstuk XIII (Ministerie van Economische Zaken) van de begroting van de uitgaven en van de begroting van de ontvangsten van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 395 C Wijziging van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2010 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) Nr. 2 MEMORIE

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 26 502 Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van de Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 1999 (wijziging samenhangende met

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1991-1992 22 300 XI Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van hoofdstuk XI (Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 33 280 IXA Wijziging van de sstaat van de Nationale Schuld (IXA) voor het jaar (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) Nr. 2 HERDRUK 1 MEMORIE

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1996 1997 25 488 Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van de Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 1996 (slotwet) Nr. 2 MEMORIE VAN

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1993-1994 23 5O1 Wijziging van hoofdstuk IV (Kabinet voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken) van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 27 120 Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 30 100 IXB Jaarverslag en slotwet ministerie van Financiën 2004 Nr. 4 MEMORIE VAN TOELICHTING A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Nadere informatie

: Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007

: Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007 Nummer Onderwerp : B-2.14.2006 : Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007 Korte inhoud : Voor de voorjaarsnota moet de begrote algemene uitkering worden verhoogd met 144.637 en de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 26 311 Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Algemene Zaken (III) voor het jaar 1998 (wijziging samenhangende

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1984-1985 Rijksbegroting van het jaar 1985 18600 Hoofdstuk XI Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer Nr. 72 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS

Nadere informatie

27926 Huurbeleid. Lijst van vragen en antwoorden Vastgesteld 11 oktober 2016

27926 Huurbeleid. Lijst van vragen en antwoorden Vastgesteld 11 oktober 2016 27926 Huurbeleid Nr. 269 Lijst van vragen en antwoorden Vastgesteld 11 oktober 2016 De algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst heeft een aantal vragen voorgelegd aan de minister voor Wonen en Rijksdienst

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 31 066 Belastingdienst Nr. 366 BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 560 B Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2006 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) Nr. 2 MEMORIE

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 210 VII Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2015 (wijziging

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 090 IXA Wijziging van de sstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) Nr. 2 MEMORIE VAN

Nadere informatie

houdende aanpassing van het bedrag, genoemd in artikel 16 van de Wet op de huurtoeslag, en wijziging van het Besluit op de huurtoeslag

houdende aanpassing van het bedrag, genoemd in artikel 16 van de Wet op de huurtoeslag, en wijziging van het Besluit op de huurtoeslag Besluit van houdende aanpassing van het bedrag, genoemd in artikel 16 van de Wet op de huurtoeslag, en wijziging van het Besluit op de huurtoeslag Op de voordracht van Onze Minister voor Wonen, Wijken

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 930 C Jaarverslag en slotwet Provinciefonds 2013 Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL Wetsartikel

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 34 085 C Wijziging van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Schedeldoekshaven 200 Postbus 20011 2500 EA Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) Agendapunt: 8 ONDERWERP AANLEIDING EN DOELSTELLING PROBLEEMSTELLING OPLOSSINGSRICHTINGEN

Doorkiesnummer : (0495) Agendapunt: 8 ONDERWERP AANLEIDING EN DOELSTELLING PROBLEEMSTELLING OPLOSSINGSRICHTINGEN Wijnen, Peter FIN S3 RAD: RAD121107 2012-11-07T00:00:00+01:00 BW: BW121002 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 7 november 2012 Portefeuillehouder : J.M. Cardinaal Behandelend ambtenaar

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 930 B Jaarverslag en slotwet Gemeentefonds 2013 Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL Wetsartikel

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 240 B Jaarverslag en slotwet Gemeentefonds 2011 Nr. 4 MEMORIE VAN TOELICHTING A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL Wetsartikel

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 000 XIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 34 475 VIII Jaarverslag en slotwet Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2015 Nr. 4 MEMORIE VAN TOELICHTING A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1990-1991 22126 Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van hoofdstuk IXA (Nationale Schuld) voor het jaar 1991 (wijziging samenhangende

Nadere informatie

Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 1 november 2016 Corr. nr.:

Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 1 november 2016 Corr. nr.: Preadvies Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 1 november 2016 Corr. nr.: 2016.29266 Onderwerp : Voorstel inzake herijkte begroting 2016 regio Hart van Brabant Programma : 2. Welzijn,

Nadere informatie

OXT.?W III III MUI MUI INI II 13.017609. Advies B&W. Beslissing. Bespreken. Burgemeester Gelok. Registratienummer

OXT.?W III III MUI MUI INI II 13.017609. Advies B&W. Beslissing. Bespreken. Burgemeester Gelok. Registratienummer Advies B&W B&W Registratienummer 2 2 OXT.?W Beslissing Burgemeester Gelok Raadsinformatiebijeenkomst 7 november 203 Secretaris Van den Berge Gemeenteraadsbijeenkomst n.v.t. Wethouder Schenk T Bespreken

Nadere informatie

Wij stellen u voor te besluiten overeenkomstig bijgevoegd ontwerpbesluit.

Wij stellen u voor te besluiten overeenkomstig bijgevoegd ontwerpbesluit. Alle commissies m.u.v. Cie Economie Gedeputeerde belast met behandeling: D.J.P. Bruinooge vergadering PS: 5 februari 1999 nr: FEZ-723 agenda nr: Middelburg, 8 december 1998 Onderwerp: nr: 984421/26 2e

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 200 XIII Jaarverslag en slotwet Ministerie van Economische Zaken 2014 Nr. 5 VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief. Onderwerp Septembercirculaire 2014 algemene uitkering

Raadsinformatiebrief. Onderwerp Septembercirculaire 2014 algemene uitkering Raadsinformatiebrief Onderwerp Septembercirculaire 2014 algemene uitkering Inleiding/Aanleiding Gemeenten ontvangen jaarlijks een algemene uitkering uit het Gemeentefonds. Deze algemene uitkering is een

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1991-1992 22 300 V Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van hoofdstuk V (Ministerie van Buitenlandse Zaken) voor het jaar 1992

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 391 IIA Wijziging van de sstaten van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2005 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) Nr. 2 MEMORIE

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1984-1985 19 155 Wijziging van hoodstuk VIM (Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen) van de begroting van uitgaven van het Rijk voor het jaar 1984 (wijziging

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 480 IXA Wijziging van de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2012 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) Nr. 3 VERSLAG

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2017 2018 34 819 Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 tot het geleidelijk uitfaseren van de aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld Nr. 3

Nadere informatie

Collegebesluit. Onderwerp: Decembercirculaire 2014 Reg. Nummer: 2015/ Inleiding

Collegebesluit. Onderwerp: Decembercirculaire 2014 Reg. Nummer: 2015/ Inleiding Collegebesluit Onderwerp: Decembercirculaire 2014 Reg. Nummer: 2015/ 17799 1. Inleiding De decembercirculaire 2014 is de derde circulaire die in 2014 is verschenen over de ontwikkeling van het Gemeentefonds.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 34 725 X Jaarverslag en slotwet Ministerie van Defensie 2016 Nr. 4 MEMORIE VAN TOELICHTING A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Nadere informatie

College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten

College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten Aan De minister van Financiën van Sint Maarten Adres kantoor Curaçao De Rouvilleweg 39 Willemstad, Curaçao Telefoon (+5999)4619081 Telefaxk (+5999) 4619088

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 25 976 Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van de Hoge Colleges van Staat en Kabinet der Koningin (II) voor het jaar 1998

Nadere informatie

Aan de Provinciale Staten van Zeeland. De staten der provincie Zeeland. 18e wijziging begroting provincie Nr. FEZ-497

Aan de Provinciale Staten van Zeeland. De staten der provincie Zeeland. 18e wijziging begroting provincie Nr. FEZ-497 18e wijziging begroting provincie 1997 Nr. FEZ-497 Vergadering 7 november 1997 Agenda nr.... Gedeputeerde met de behandeling belast: D.J.P. Bruinooge Nr. sta972920/23 Middelburg, 21 oktober 1997 Aan de

Nadere informatie

Onderwerp: De 10e wijziging van de begroting 2006 van de provincie Flevoland en de beschikbaarstelling

Onderwerp: De 10e wijziging van de begroting 2006 van de provincie Flevoland en de beschikbaarstelling Statenvoorstel P r o v i n c i e F l e v o l a n d Statenvoorstel *450788* Aan: Provinciale Staten Onderwerp: De 10e wijziging van de begroting 2006 van de provincie Flevoland en de beschikbaarstelling

Nadere informatie

Algemene uitkering

Algemene uitkering Onderwerp Decembercirculaire 2010 van het Gemeentefonds. Beslispunten 1. De Decembercirculaire 2010 voor kennisgeving aan te nemen; 2. Op basis van de uitkomsten van de Decembercirculaire 2010 de begroting

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 33 090 IIB Wijziging van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat en de Kabinetten van de Gouveneurs (IIB) voor het jaar (wijziging

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Zitting 1981-1982 Rijksbegroting voor het jaar 1982 17100 Hoofdstuk XI Departement van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening Nr. 61 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

Nadere informatie

A. ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL. Wetsartikel 1 (uitgaven/verplichtingen en ontvangsten)

A. ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL. Wetsartikel 1 (uitgaven/verplichtingen en ontvangsten) 34 200 J Jaarverslag en slotwet Deltafonds 2014 Nr. 4 MEMORIE VAN TOELICHTING A. ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL Wetsartikel 1 (uitgaven/verplichtingen en ontvangsten) De begrotingsstaten

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 002 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2015) Nr. 77 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 18 november

Nadere informatie

Inhoudsopgave. I Inleiding 3. II Kaders begroting III Financiële beschouwing begroting 2014 en meerjarenraming 4

Inhoudsopgave. I Inleiding 3. II Kaders begroting III Financiële beschouwing begroting 2014 en meerjarenraming 4 Perspectiefnota 2014 Inhoudsopgave blz. I Inleiding 3 II Kaders begroting 2014 3 III Financiële beschouwing begroting 2014 en meerjarenraming 4 Bijlagen: begrotingscirculaire 2014-2017 provincie Groningen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 360 B Jaarverslag en slotwet gemeentefonds 2009 Nr. 4 MEMORIE VAN TOELICHTING A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL Wetsartikel

Nadere informatie

Voorstel aan raad. Geadviseerd besluit. Samenvatting ROM. H.J. Weeda. 5 februari 2013 Intrekken SVn subsidieverordening

Voorstel aan raad. Geadviseerd besluit. Samenvatting ROM. H.J. Weeda. 5 februari 2013 Intrekken SVn subsidieverordening Voorstel aan raad Verantwoordelijke afdeling ROM Nummer Inboeknummer: Raad d.d. Paragraaf begroting: 27 maart 2013 Steller: L. Aries Portefeuillehouder H.J. Weeda Datum Onderwerp 5 februari 2013 Intrekken

Nadere informatie

datum voor Afdeling/cluster 23 juni 2015 Leden van de Raad Bedrijfsvoering

datum voor Afdeling/cluster 23 juni 2015 Leden van de Raad Bedrijfsvoering Memo datum voor Afdeling/cluster 23 juni 2015 Leden van de Raad Bedrijfsvoering behandeld door bijlage(n) A. ter Beest 1 Onderwerp Effecten meicirculaire 2015 i.r.t. de Voorjaarsnota 2015 Geachte leden

Nadere informatie

Hierbij bieden wij u de 7e wijziging op de provinciale programmabegroting voor 2007 ter vaststelling aan.

Hierbij bieden wij u de 7e wijziging op de provinciale programmabegroting voor 2007 ter vaststelling aan. Provinciale Staten van Noord-Holland ` Voordracht 103 Haarlem, 27 november Onderwerp: 7 e op de provinciale programmabegroting voor Bijlagen: - ontwerpbesluit - toelichting op de 7 e programmabegroting

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1996 1997 25 330 Wijziging van de Wet op de studiefinanciering in verband met de overgang van studerenden van de ziekenfondsverzekering naar de particuliere

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 565 IXA Wijziging van de sstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2010 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) Nr. 2 MEMORIE VAN

Nadere informatie

Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 tot het geleidelijk uitfaseren van de aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld

Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 tot het geleidelijk uitfaseren van de aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 tot het geleidelijk uitfaseren van de aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld VOORSTEL VAN WET Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 34 730 III Wijziging van de sstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), de sstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de sstaat van

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING. De Staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes

MEMORIE VAN TOELICHTING. De Staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes 34 730 C Wijziging van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Nadere informatie

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden.

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: R.C. Ouwerkerk Tel.nr.: 8856 Nummer: 14A.00661 Datum: 5 september 2014 Team: Concernzaken Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift aan:

Nadere informatie

rtage Verzoek om een uitdraai van product rijwielstallingen van 2015 en uitleg hierbij

rtage Verzoek om een uitdraai van product rijwielstallingen van 2015 en uitleg hierbij Vragen auditcommissie 16 september 2 e bestuursrapportage rtage 2015. Nr Omschrijving 1 Verzoek om een uitdraai van product 214-00 rijwielstallingen van 2015 en uitleg hierbij 2 Meer uitleg bij product

Nadere informatie

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [X]Akkoordstukken [ ]Openbaar -- [ ]Besloten --

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [X]Akkoordstukken [ ]Openbaar -- [ ]Besloten -- Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Buigbudget 2016 en 2017 1- Notagegevens Notanummer 2016-001703 Datum 06-10-2016 Programma: 07 Inkomens-voorziening en arbeidsmarkt Portefeuillehouder Weth.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 444 D Jaarverslag en slotwet Fonds Economische Structuurversterking 2007 Nr. 4 MEMORIE VAN TOELICHTING A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET

Nadere informatie

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Provincie Flevoland (FL) t.a.v. de Provinciale Staten Postbus 55 8200 AB LELYSTAD DGBK/Bestuur, Democratie

Nadere informatie

Voorgesteld wordt aan Stichting Leergeld een eenmalig subsidie te verlenen voor het jaar 2013 ter grootte van maximaal 61.000,-.

Voorgesteld wordt aan Stichting Leergeld een eenmalig subsidie te verlenen voor het jaar 2013 ter grootte van maximaal 61.000,-. Collegevoorstel Sector : MO Reg.nr. : 4472358 Opsteller : M.I.M. van Berkum Telefoon : (033) 469 44 97 User-id : BERZ Onderwerp Subsidie voor Stichting Leergeld 2013 Voorstel: Voorgesteld wordt aan Stichting

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2008 2009 30 432 Voorstel van wet van de leden Depla en Blok houdende wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 en van enige andere wetten inzake fiscale

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 575 521 Agendapunt: 8 ONDERWERP

Doorkiesnummer : (0495) 575 521 Agendapunt: 8 ONDERWERP Wijnen, Peter FIN S3 RAD: RAD131106 2013-11-06T00:00:00+01:00 BW: BW131001 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 6 november 2013 Portefeuillehouder : J.M. Cardinaal Behandelend ambtenaar

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 700 XI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) en van de begrotingsstaat

Nadere informatie

De raad van de gemeente Tholen. Tholen, 25 oktober 2016

De raad van de gemeente Tholen. Tholen, 25 oktober 2016 No.: Portefeuillehouder: Wethouder F.J.A. Hommel Afdeling: Samenleving Behandelaar: C.L. Aarnoudse De raad van de gemeente Tholen Tholen, 25 oktober 2016 Onderwerp: Voorstel om uw opvattingen kenbaar te

Nadere informatie

Uw brief van Ons kenmerk Behandelend ambtenaar Zoetermeer

Uw brief van Ons kenmerk Behandelend ambtenaar Zoetermeer OC enw De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen Europaweg 4 Postbus 25000 2700 LZ Zoetermeer Telefoon (079)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1992-1993 22 800 XI Vaststelling van de begroting van de uitgaven en van de ontvangsten van hoofdstuk XI (Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 27 926 Huurbeleid voor de lange termijn Nr. 12 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTE- LIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER Aan de Voorzitter

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Financiële afwikkeling wetswijziging voortgezet onderwijs

Nota van B&W. Onderwerp Financiële afwikkeling wetswijziging voortgezet onderwijs Nota van B&W Onderwerp Financiële afwikkeling wetswijziging voortgezet onderwijs Portefeuille M. Divendal Auteur Dhr. S.K. Satter Telefoon 5115708 E-mail: ssatter@haarlem.nl MO/OWG Reg.nr. OWG/2006/729

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 25 600 XI Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Nadere informatie

vra2000vws.017 LIJST VAN VRAGEN

vra2000vws.017 LIJST VAN VRAGEN vra000vws.07 Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 000 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) LIJST

Nadere informatie

23 juni 2015 Financiële gevolgen meicirculaire 2015 gemeentefonds M.A. Bouter

23 juni 2015 Financiële gevolgen meicirculaire 2015 gemeentefonds M.A. Bouter Aan Gemeenteraad Datum Betreft Contactpersoon 23 juni 2015 Financiële gevolgen meicirculaire 2015 gemeentefonds M.A. Bouter Doorkiesnummer Email Bijlage(n) Ons kenmerk Uw kenmerk CC 1 592113 Hofhoek 5

Nadere informatie

Nr. 35 van de agenda 2003 van Provinciale Staten van Overijssel

Nr. 35 van de agenda 2003 van Provinciale Staten van Overijssel Nr. 35 van de agenda 2003 van Provinciale Staten van Overijssel Aan Provinciale Staten onderwerp datum: 20 mei 2003 Technische uitwerking n.a.v. de invoering van het BTWcompensatiefonds; ons kenmerk: MI/2003/282

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 31 322 Kinderopvang Nr. 137 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 27 926 Huurbeleid Nr. 167 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Nr. sta972947/53 Middelburg, 21 oktober 1997 besluiten:

Nr. sta972947/53 Middelburg, 21 oktober 1997 besluiten: 1e wijziging begroting provincie 1998 Nr. FEZ-503 Vergadering 7 november 1997 Agenda nr.... Gedeputeerde met de behandeling belast: D.J.P. Bruinooge Nr. sta972947/53 Middelburg, 21 oktober 1997 Aan de

Nadere informatie

Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie

Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie Aan de raad. Inleiding Op 5 juli heeft een eerste bespreking

Nadere informatie

5. VERDIEPINGSBIJLAGE. 5.1 Financiering staatsschuld

5. VERDIEPINGSBIJLAGE. 5.1 Financiering staatsschuld 5. VERDIEPINGSBIJLAGE 5.1 Financiering staatsschuld In tabel 1 en 2 worden de opbouw van de uitgaven en ontvangsten en uitgaven sinds ontwerpbegroting 2001 toegelicht. Tabel 1: Opbouw uitgaven (x EUR 1

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 381 Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 in verband met de invoering van een aftrekverbod voor de aankoopkosten van een deelneming

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1988-1989 18 051 Huisvestingsbeleid woonwagenbewoners Nr. 12 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER Aan

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2002 492 Wet van 12 september 2002 tot wijziging van de van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 33 940 IV Wijziging van de sstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

Nadere informatie

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 399 Wijziging van de Wet op het kindgebonden budget in verband met de vaststelling van de hoogte van het kindgebonden budget met ingang van

Nadere informatie

Aanvullende informatie bijstelling macrobudget inkomensdeel per 18 mei 2006

Aanvullende informatie bijstelling macrobudget inkomensdeel per 18 mei 2006 Aanvullende informatie bijstelling macrobudget inkomensdeel per 18 mei 2006 Drie keer per jaar wordt op deze plaats een overzicht gegeven van de stand van zaken van de raming van het macrobudget: -bij

Nadere informatie

Verhoging assurantiebelastingtarief

Verhoging assurantiebelastingtarief Reactie minister van Financiën en nawoord Algemene Rekenkamer Volgens de minister kan het verschil tussen de geraamde en gerealiseerde opbrengst in belang rijke mate worden toegerekend aan de tegenvallende

Nadere informatie

STATEN VAN CURAC;AO ZITTING

STATEN VAN CURAC;AO ZITTING Ontv.: No.: STATEN VAN CURAC;AO ZITTING 2015-2016 TOELICHTING OP DE NOTA VAN WIJZIGING OP EERSTE SUPPLETOlRE DE BEGROTING VAN CURACAO VOOR HET DIENSTJAAR 2015 TOELICHTING Recapitulatie In de recapitulatie

Nadere informatie

: Politiewet 1993, artikel 44; Besluit financiën regionale politiekorpsen Relatie met andere circulaires EA96/U331

: Politiewet 1993, artikel 44; Besluit financiën regionale politiekorpsen Relatie met andere circulaires EA96/U331 Aan De Korpsbeheerders van de regionale politiekorpsen Bijlagen Uw kenmerk Ons kenmerk Datum Vijf EA96/U435 22 maart 1996 Inlichtingen bij Doorkiesnummer F. Pex 070 3026560 Onderwerp Departementsonderdeel

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 1.6, zevende lid, 1.8, eerste lid en 1.9, eerste lid, van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen 1 ;

Gelet op de artikelen 1.6, zevende lid, 1.8, eerste lid en 1.9, eerste lid, van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen 1 ; Ontwerpbesluit van [[ ]] tot wijziging van het Besluit kindertoeslag in verband met de indexatie van de toetsingsinkomens, de verhoging van de toeslagpercentages in de eerste kindtabel en de maximale toeslagpercentages

Nadere informatie

a. In het in onderdeel N opgenomen artikel 8.11, derde lid, van de Wet

a. In het in onderdeel N opgenomen artikel 8.11, derde lid, van de Wet 33 003 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2012) TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 1 Het in artikel I, onderdeel W, opgenomen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1995 1996 24 520 Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Kabinet voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken (IV) voor het

Nadere informatie

BEGROTING 2014-2017 bij ongewijzigd beleid Werkvoorzieningschap De Sluis

BEGROTING 2014-2017 bij ongewijzigd beleid Werkvoorzieningschap De Sluis BEGROTING 2014-2017 bij ongewijzigd beleid Werkvoorzieningschap De Sluis Opgesteld door het Dagelijks Bestuur te Woerden d.d. 3 juli 2013 Vastgesteld door het Algemeen Bestuur d.d. 3 juli 2013 Carrosserieweg

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 31 061 IIB Wijziging van de sstaat van de overige Hoge Colleges van Staat, het kabinet van de Gouverneur van de Nederlandse Antillen en het kabinet

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 480 VI Wijziging van de sstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2012 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Nadere informatie

College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten

College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten Aan De minister van Financiën van Sint Maarten Adres kantoor Curaçao De Rouvilleweg 39 Willemstad, Curaçao Telefoon (+5999) 4619081 Telefaxk (+5999)

Nadere informatie

OplegvelRaadsvoorstel inzake de financiele verwerking van de Wet maatschappelijke ondersteuning

OplegvelRaadsvoorstel inzake de financiele verwerking van de Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke Onnvikkeling Raadsnummer 07. R205$. OOI Inboeknummer opbstoosbb Beslisdatum BSP B april 2007 Dossiernummer yrq.qs6 OplegvelRaadsvoorstel inzake de financiele

Nadere informatie