Tweede Kamer der Staten-Generaal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tweede Kamer der Staten-Generaal"

Transcriptie

1 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar Wijziging van hoofdstuk XI (Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer) van de begroting van de uitgaven van het Rijk voor het jaar 1986 (wijziging naar aanleiding van de Voorjaarsnota; eerste wijzigingsvoorstel) Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING Algemeen Door middel van het onderhavige wetsvoorstel wordt voorgesteld hoofdstuk XI van de begroting van uitgaven van het Rijk voor het jaar 1986 met rond f 338 min. te verhogen. De mutaties die tot deze verhoging leiden, zijn in de Voorjaarsnota 1986 (Kamerstukken II 1985/1986, nr nr. 1 Herdruk) aangekondigd. Op de in die nota opgenomen mutaties dient evenwel een correctie te worden toegepast voor de bij amendement reeds in de vastgestelde begroting voor 1986 (de wet van 26 maart 1986, Stb. 151) verwerkte mutaties. De Voorjaarsnota bevat namelijk mutaties ten opzichte van de ontwerp-begroting 1986, zoals die is ingediend op de derde dinsdag van september 1985, terwijl het onderhavige wetsvoorstel aansluit op de vastgestelde begrotingswet voor hoofdstuk XI. De aansluiting tussen de nota-mutaties en het onderhavige wetsvoorstel is als volgt. 1. Aangekondigd in de Voorjaarsnota 1986 (bijlage II) Ministerie van VROM (blz. 18) + 337,6 correctie Voorjaarsnota + 0,4 2. Correctie i.v.m. amendement: (Kamerstukken II 1985/1986, hoofdstuk XI, nr. 32) totaal volgens vaststellingswet (Stb. 151) ,6 totaal volgens ontwerp-begroting (Kamerstukken II 1985/1986, hoofdstuk Xl.nr.1) 16415,5 3. Totaal aan te brengen mutatie na correcties + 337,9 4. Voorgestelde verhoging bij onderhavig wetsontwerp + 337,9 0,1 Artikelsgewijze toelichting Artikelen 2, 3 en 26 In verband met de opheffing per 1 januari (Ministeriële Beschikking No. K , van 24 februari 1986, gepubliceerd in de Nederlandse Staatscourant No. 47, van 7 maart 1986) van de Voorlopige Raad van Tweede Kamer, vergaderjaar , 20083, nr. 3 1

2 Advies voor het onderzoek betreffende de gebouwde omgeving komt het in de begroting 1986 oorspronkelijk geraamde bedrag van f 0,365 min. te vervallen. De vrijkomende gelden worden gebruikt ter verhoging van de artikelen 2 (Raad voor de Volkshuisvesting) en 26 (onderzoek op het gebied van wonen) voor bedragen van respectievelijk f 0,065 min. en f 0,3 min. Artikelen 4 en 65 Als gevolg van een lager vermoedelijk beloop van de uitgaven van het artikel Raad van Advies voor de Ruimtelijke Ordening (artikel 4) kan dit artikel worden verlaagd met f 0,275 min. ten gunste van het materieelartikel van de Rijksplanologische Dienst (artikel 65). Artikel 6 In het kader van de negatieve prijsbijstelling voor het jaar 1986 wordt het artikel Onderzoek en ontwikkeling op het gebied van bouwen verlaagd met f 0,2 min. }." * Artikel 8 Ten behoeve van de voorlichting over het woningwaarderingsstelsel en diverse voorlichtingsactiviteiten Milieu wordt artikel 8 verhoogd met f 5,3 min. Deze verhoging wordt voor f 0,9 min. gecompenseerd uit artikel 41 (Warmte-isolatie) en voor f 4,4 min. uit de (milieu)artikelen 74, 76, 78, 82, 86, 87 en 88 (respectievelijk f 0,3 min., f 0,4 min., f 0,3 min., f 0,2 min., f 0,3 min., f 2,3 min. en f 0,6 min.). Hiermee worden de voorlichtingsactiviteiten Milieu niet langer (deels) uit de Milieuartikelen gefinancierd, maar vindt de financiering geheel uit het voorlichtingsartikel plaats. Tevens wordt het voorlichtingsartikel in het kader van de negatieve prijsbijstelling 1986 verlaagd met f 0,2 min. Artikel 11 Op dit artikel wordt een verhoging voorgesteld van f 2,5 min. Dit bedrag is samengesteld uit de doorwerking van de incidentele looncomponent 1985 (f 6 min.) en een verlaging als gevolg van de vaststelling van de loonbijstelling 1986 (f 3,5 min.). In de slotwet zal naar aanleiding van de realisatiecijfers van de personeelsartikelen een verdeling over de diensten worden gemaakt. Artikel 12 Het materieelartikel van de Centrale Diensten wordt verhoogd met f 1,995 min. Deze verhoging is als volgt opgebouwd: een overboeking uit artikel 22 (Onvoorziene u ; tgaven) f 2,102 min. een overboeking naar artikel 70 (Personeel DGMH) voor een zogenaamde «proeftuin Zelfbeheer».,, 0,030 min. een overboeking naar artikel 71 (materieel DGMH) ten behoeve van de invoering van het Registratie Archief Bescheiden-systeem bij de Directie Straling van het DGMH,, 0,077 min. f 1,995 min. Artikel 14A In de begroting 1986 wordt een nieuw artikel 14A (Hulp aan landen in nood) ingevoegd ten behoeve van het VROM-artikel in een rentesubsidie van f 0,225 min. op een lening aan Turkije. Compensatie wordt geleverd uit artikel 22 (Onvoorziene uitgaven). Tweede Kamer, vergaderjaar , 20083, nr. 3 2

3 Artikel 22 Het artikel Onvoorziene uitgaven wordt verlaagd met f 2,327 min. ter compensatie van de verhoging van de artikelen 12 (f 2,102 min.) en 14A (f 0,225 min.) Artikel 23 In verband met het besluit om met ingang van 1 april 1986 de kosten van onderhoud, reparatie en keuring van mechanische woonvoorzieningen voor vergoeding op grond van de Beschikking geldelijke steun huisvesting gehandicapten (Stcrt. 1978, 74 en 76) in aanmerking te laten komen wordt f4 min. beschikbaar gesteld. Van dit bedrag heeft f 0,3 min. betrekking op uitvoerend personeel bij het DGVH. De kosten van de voorzieningen zelf (f3,7 min.) worden geraamd op artikel 46 (Huisvesting gehandicapten). Artikel 25 In verband met een overboeking naar het Provinciefonds wordt artikel 25 (Voorbereidingskosten Decentralisatie) verlaagd met f 0,45 min. Deze overboeking vindt plaats in het kader van de Decentralisatie van de Volkshuisvesting en houdt verband met de extra werkzaamheden die de provincies sinds 1985 verrichten in het kader van de gewijzigde cyclus van planning en programmering. Artikelen 27 en 28 Voor scholingsactiviteiten door de woonconsumentenorganisaties wordt artikel 27 verhoogd met f 0,1 min. Compensatie wordt geboden uit artikel 28. Met deze mutatie wordt bewerkstelligd dat het bedrag voor genoemde scholingsactiviteiten voor 1986 geheel op artikel 27 is geconcentreerd. Door amendement III van het kamerlid Nypels c.s. (Kamerstukken 1985/1986, hoofdstuk XI, nr. 32) was reeds f 0,4 min. voor hetzelfde doel aan artikel 27 toegevoegd. Artikel 33 Als gevolg van het huurbeleid 1986 en de lagere rente 1985 dient artikel 33 te worden verlaagd met respectievelijk f 1,6 min. en f 15,8 min. Tevens vindt op dit artikel een verhoging plaats van f 3 min. in verband met extra verhoging van de onderhoudsnormen met f75,- per woning per 1 juli Artikel 34 Het artikel Beschikking geldelijke steun huurwoningen 1987 wordt verhoogd met f 2,4 min. als gevolg van het huurbeleid 1986 en een geringe ramingstechnische bijstelling. Artikel 34A Ten behoeve van de kopkosten van het Normkostensysteem wordt een apart begrotingsartikel ingevoegd met een kasbedrag van f 88,4 min. Het totaal van de in aan te gane verplichtingen beloopt f 1 75,9 min. waarvan f 87,5 min. in latere jaren tot betaling komt. Artikel 35 Ten gevolge van het huurbeleid 1986 kan het artikel Subjectsubsidies worden verlaagd met f 7 min. Daarnaast wordt de raming verhoogd met Tweede Kamer, vergaderjaar , 20083, nr. 3 3

4 f 1,5 min. in verband met de franchise inkomensoptelling. Het effect van de franchise bij de inkomensoptelling bleek in het subsidietijdvak 1984/ 1985 groter te zijn dan aanvankelijk in de ramingen was voorzien. Op grond van een afspraak met de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, komen deze extra uitgaven voor rekening van zijn departement. Tevens wordt de raming verhoogd met f 15 min. voor een declaratie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid inzake de Individuele huursubsidie-component in de éénmalige uitkering aan de zogenaamde «echte minima» Artikel 36 De verhoging op dit artikel is als volgt opgebouwd: - huurbeleid ,2 min. aanpassing i.v.m. verwerking huurharmonisatie + 40,0 min. - lagere rente ,9 min. verhoging i.v.m. onderhoudsnormen + 3,9 min. totaal + 25,8 min. Met betrekking tot de post «aanpassing i.v.m. verwerking huurharmonisatie» kan het volgende worden opgemerkt. Door een achterstand bij het vaststellen van de definitieve subsidiebedragen worden voorlopige subsidies uitbetaald, waarbij geen rekening kan worden gehouden met het verlagende effect van boventrendmatige huurverhogingen. Voorzover er wel definitieve bedragen worden vastgesteld, leidt dit tot verrekening van in voorgaande jaren teveel betaalde voorlopige bijdragen. De verrekende bedragen worden op artikel 9 van de ontvangsten verantwoord. Artikel 37 Als gevolg van het huurbeleid 1986 dient de raming van artikel 37 (Verbetering Woningen Toegelaten Instellingen) te worden verlaagd met f 1,5 min. Tevens wordt ten laste van de begroting van hoofdstuk XIII (Economische Zaken) f4,5 min. overgeboekt in het kader van het Integraal Structuurplan Noorden des Lands. Tenslotte wordt op dit artikel nog een verhoging verwerkt van f4,85 min., waaronder ook begrepen de verhoging van de norm voor onderhoudskosten met f 75,- per woning met ingang van 1 juli Artikel 41 Ten behoeve van de voorlichting over het woningwaarderingsstelsel wordt het artikel Warmte-isolatie verlaagd met f 0,9 min. ten gunste van artikel 8 (voorlichting). Artikel 43 Door de doorwerking van de realisatie van het jaar 1985 dient dit artikel te worden verlaagd met f6,5 min. Als gevolg van enkele ramingstechnische aanpassingen dient een verhoging plaats te vinden van f 13,4 min. Artikel 45 Aan de hand van realisatiegegevens voor het jaar 1985 is de betaalsleutel van de verplichtingen op dit artikel gewijzigd met als gevolg dat de raming voor het dienstjaar 1986 met f 18,6 min. neerwaarts kan worden bijgesteld. Tweede Kamer, vemaderjaar , 20083, nr. 3 4

5 Artikel 46 In verband met het besluit om met ingang van 1 april 1986 de kosten van onderhoud, reparatie en keuring van mechanische woonvoorzieningen (o.a. trapliften) voor vergoeding op grond van de Beschikking geldelijke steun huisvesting gehandicapten in aanmerking te laten komen, wordt f4 min. beschikbaar gesteld. Hiervan wordt f3,7 min. aan dit artikel toegevoegd; f 0,3 min. ten behoeve van het uitvoerend personeel is aan art. 23 (Personeel) toegevoegd. Artikel 47 Het beroep dat op deze regeling wordt gedaan, is groter dan in de begroting 1986 was voorzien. Een opwaartse bijstelling van vooralsnog f 10 min. is dan ook noodzakelijk. Artikel 50 Als gevolg van de doorwerking van de realisatie 1985 (lagere verbeterkosten na-oorlogse woningen) dient dit artikel te worden verlaagd met f4 min. Voor nog te verrichten betalingen vanwege de overgangsproblematiek bij de invoering van de Wet op de stads- en dorpsvernieuwing (Stb. 1984, 406) is f 19,3 min. nodig, zodat per saldo een verhoging van f 15,3 min. wordt voorgesteld. Artikel 52 Het artikel Verzorgingstehuizen voor bejaarden wordt verlaagd met f56,2 min. als gevolg van de doorwerking van de realisatie 198b naar de begroting 1986 (f 1,7 min.) en een sleutelwijziging van de verplichtingen op dit artikel (f54,5 min.). Artikel 54 Uit het artikel Woonwagenbewoners wordt f 0,1 min. compensatie geleverd. Deze compensatie dient ter completering van de compensatie van amendement III van het kamerlid Nypels c.s. (Kamerstukken II 1985/1986, hoofdstuk XI, nr. 32). Door het verwerpen van amendement IV van genoemd kamerstuk was de compensatie van amendement III incompleet geworden. Tevens wordt f 0,017 min. overgeboekt naar de begroting van het Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur ten benoeve van de tolkencentra. Artikel 55 Op het artikel Leningen Woningwet wordt een verhoging voorgesteld van f 187,8 min. Deze post is als volgt samengesteld: doorwerking 1985 (méér rijksleningen, minder kapitaalmarktfinanciering) rebudgetteringen 1982 Invoering van het Normkostensysteem voor een deel van de gunningen 1986 leningen domeinwoningen te verstrekken renteloze leningen ramingstechnische bijstelling compensatie t.g.v. artikel 56 prijsbijstelling 1986 totaal + f 272,9 min f 25,7 min _ f 34,0 min + f 2,8 min + f 14,0 min + f 19,1 min - f 48,0 min f 13,3 min + f 187,8 min Tweede Kamer, vergaderjaar , 20083, nr. 3

6 In aanvulling op de bovengenoemde oorzaken van de mutaties op dit artikel kan nog het volgende opgemerkt worden. De post rebudgetteringen 1982 heeft betrekking op een herziening van de raming van dit artikelonderdeel op grond van meer definitieve gegevens van de woningen waarvoor destijds een afwijkende financieringsvorm is gekozen. Voor deze (non-profit) woningen bleek het in 1982 niet mogelijk kapitaalmarktleningen af te sluiten op basis van dynamische kostprijsberekening. Besloten is toen de financiering te doen plaatsvinden door middel van annuïtaire leningen met een 20-jarige looptijd. De jaarlijkse aflossing en de «klim» van de leningen worden gefinancierd met rijksleningen, de voorziening daarvoor kan met f25,7 min. neerwaarts worden bijgesteld. Door de invoering van het normkostensysteem worden voor de betrokken woningen de stichtingskosten lager geraamd, een deel van de stichtingskosten wordt bij dit systeem gefinancierd door middel van bijdragen ineens, de zogenaamde kopkosten. De in de begroting voorziene stelpost van f6 min. voor renteloze leningen moet, gezien het aantal aanvragen verhoogd worden met f 14 min. Renteloze leningen worden, voor een periode van maximaal 5 jaar, verstrekt aan corporaties waarvan de Algemene Bedrijfsreserve is gedaald beneden de minimumgrens. De ramingstechnische correctie is een gevolg van het in de ramingen op gelijk niveau brengen van de stichtingskosten binnen de Sociale Huursector. Dit ging gepaard met een verhoging van de Rijksleningen en een evenredige verlaging van het geraamde beslag op de kapitaalmarkt. De compensatie ten gunste van artikel 56 ad f48 min. is in de jaren 1987 t/m 1989 teruggeboekt. Artikel 56 In verband met de uitgaven voor het tuinbouwgebied Sloten vindt een overboeking plaats van artikel 55 naar artikel 56 (f48 min.). In de begroting van 1987 en de meerjarencijfers voor 1988 en 1989 is dit bedrag weer teruggeboekt naar artikel 55 Leningen Woningwet. Tevens vindt een correctie plaats van ± f 31 min. als gevolg van een uitfinanciering van de overloop ex. artikel 12 CW Tenslotte wordt de raming naar aanleiding van de realisatie 1985 verlaagd met f 11,8 min. De totale verhoging bedraagt derhalve f67,2 min. Artikel 59 Op basis van een inventarisatie van nog openstaande verplichtingen kan dit artikel voor 1986 worden verlaagd met f 1,3 min. Artikel 62 In het kader van het Integraal Structuurplan Noorden des Lands wordt dit artikel ten laste van hoofdstuk XIII (Economische Zaken) verhoogd met f6 min. Artikel 62A Ten behoeve van nagekomen declaraties op de «oude» stadsvernieuwingsregelingen is voor vooralsnog f 14 min. benodigd. Artikelen 66 tot en met 69 De artikelen 66, 67 en 69 worden verlaagd in het kader van de negatieve prijsbijstelling 1986 (respectievelijk f 0,125 min., f 0,05 min. en f 0,125 Tweede Kamer, vergaderjaar , 20083, nr. 3 6

7 min.). Tevens vindt op artikel 66 een ramingstechnische bijstelling plaats van f 0,1 min. zodat voor dit artikel per saldo een verlaging van f 0,025 min. wordt voorgesteld. Tenslotte wordt artikel 68 (Inspraakexperimenten bij gemeentelijke ruimtelijke plannen) verlaagd met f 0,01 min. als aandeel in de compensatie van de Oosterschelde-aanslag van f 17,3 min. voor geheel VROM. Artikel 70 Dit artikel wordt verhoogd met f 0,03 min. ten laste van artikel 12 (Materieel Centrale Diensten) voor een zogenaamde «proeftuin Zelfbeheer». Artikel 71 Naast de overboeking uit artikel 12 (f 0,077 min.) ten behoeve van de invoering van het Registratie Archief Bescheiden-systeem bij de Directie Straling vindt er een verhoging op dit artikel plaats van f 0,4 min. als gevolg van een herschikking binnen de milieuartikelen voor het jaar Voorts wordt er op dit artikel nog een verlaging aangebracht van f 0,2 min als aandeel in de negatieve prijsbijstelling Per saldo bedraagt de verhoging f 0,277 min. Artikel 73 Ten laste van artikel 78 (Algemeen Milieubeleid) wordt f 1,6 min. naar dit artikel overgeboekt voor de verhoging van het onderdeel exploitatiesubsidies aan organisaties. Tevens levert dit artikel f 0,2 min. compensatie voor de negatieve prijsbijstelling Artikel 74 Dit artikel wordt verlaagd met f 0,9 min. als gevolg van het aandeel in de negatieve prijsbijstelling 1986 (f 0,3 min.), een compensatie aan artikel 8 Voorlichting (f 0,3 min.) ten behoeve van diverse voorlichtingsactiviteiten en een verlaging wegens herschikking binnen de milieu-artikelen (f 0,3 min.). Artikel 75 Als gevolg van hogere materiële kosten van de inspecties dient dit artikel te worden verhoogd met f 1,275 min. De verhoging wordt gerealiseerd door herschikking binnen de milieu-artikelen. Het aandeel in de negatieve prijsbijstelling 1986 van dit artikel bedraagt f 0,3 min. Artikel 76 Uit dit artikel wordt compensatie geboden voor de verhoging van artikel 8 Voorlichting (f 0,4 min.) en het aandeel in de negatieve prijsbijstelling 1986 (f 0,9 min.). Tevens vindt een verlaging plaats wegens herschikking binnen de milieu-artikelen (f 0,7 min.). De totale verlaging komt daarmee op f 2 min. Artikel 77 Bij dit artikel wordt een kasbedrag van f 0,2 min. opgevoerd ten behoeve van de betaling van de deelname van het Rijk in het aandelenkapitaal van de Covra NV. Compensatie wordt geboden uit artikel 88. Tweede Kamer, vergaderjaar , 20083, nr. 3 7

8 Artikel 78 Uit dit artikel wordt compensatie geleverd voor de verhoging van artikel 8 Voorlichting ten behoeve van diverse voorlichtingsactiviteiten (f 0,3 min.). Verder vindt een verlaging plaats van f 0,4 min. in het kader van de negatieve prijsbijstelling Tenslotte wordt een verlaging aangebracht van f 1,6 min. als compensatie voor een verhoging van artikel 73, zodat voor dit artikel een totale verlaging van f2,3 min. wordt voorgesteld. Artikel 79 In het kader van het Integraal Structuurplan Noorden des Lands wordt f 0,686 min. overgeboekt ten laste van de begroting van hoofdstuk XIII (Economische Zaken). Artikel 81 Dit artikel wordt verlaagd met f 0,4 min. als gevolg van de negatieve prijsbijstelling 1986 (f 0,2 min.) en een verlaging wegens herschikking binnen de milieuartikelen (f 0,2 min.). Artikel 82 De verlaging van het artikel Bodemsanering en bescherming is als volgt opgebouwd: compensatie aan artikel 8 Voorlichting 0,2 min. herschikking binnen de milieu-artikelen 0,275 min. aandeel negatieve prijsbijstelling ,1 min. aandeel in de compensatie Oosterschelde-aanslag van f 1 7,3 min. voor geheel VROM - 0,59 min. totaal 4,165 min. Artikel 86 De verlaging van het artikel Bestrijding geluidhinder is opgebouwd uit een verlaging wegens herschikking binnen de milieu-artikelen van f 0,448 min., de compensatie aan artikel 8 Voorlichting ten behoeve van diverse voorlichtingsactiviteiten (f 0,3 min.) en het aandeel in de negatieve prijsbijstelling 1986 (f 1,8 min.). De totale verlaging van dit artikel bedraagt derhalve f2,548 min. Artikel 87 De op dit artikel aangebrachte verlaging van f3,7 min. is opgebouwd uit het aandeel in de negatieve prijsbijstelling 1986 (f 1 min.), een verlaging wegens herschikking binnen de milieu-artikelen (f 0,4 min.) en de compensatie aan artikel 8 Voorlichting (f2,3 min.) in verband met diverse voorlichtingsactiviteiten Milieu. Artikel 88 Uit het artikel Stralenbescherming wordt compensatie geleverd voor de verhoging van de artikelen 8 Voorlichting en 77 Covra N.V. respectievelijk voor f 0,6 min. en f 0,2 min. Artikel 89 Door een herziening van de raming van het artikel Apparaatkosten provincies is een verhoging noodzakelijk van f 0,648 min. Deze verhoging wordt gevonden door herschikking binnen de milieu-artikelen. Tweede Kamer, vergaderjaar , 20083, nr. 3

9 Artikelen 95, 101, 106, 112 en 113 De hierboven genoemde artikelen worden allen verlaagd in het kader van het aandeel in de negatieve prijsbijstelling 1986 (respectievelijk f 0,3 min., f2,7 min., f2 min., fo,85 min. en f0,05 min.). Artikel 97 In 1985 werd de begroting van de RGD met circa f 11 min. overschreden. Afgesproken werd van dit bedrag f 10,2 min. op de begroting voor het jaar 1986 te compenseren. Voorgesteld wordt om dit bedrag ten laste van het artikel Onderhoud, exploitatievoorzieningen en wederopleveringskosten van opstallen en gronden te brengen. Tevens wordt dit artikel verlaagd met f 2 min. als aandeel in de negatieve prijsbijstelling Artikel 99 Voor de bouw van twee noodgevangenissen in het kader van het criminaliteitsplan wordt f5 min. aan dit artikel toegevoegd. Tevens wordt een verhoging ten laste van artikel 103 (Bouw en aankoop huisvesting rijksdiensten) van f 10 min. aangebracht. Artikel 100 Als gevolg van een herziening van de raming van het artikel Particuliere architecten en adviseurs ten behoeve van derden dient dit artikel te worden verhoogd met f 1 min. Tevens wordt een verlaging aangebracht van f 0,2 min. zijnde het aandeel van dit artikel in de negatieve prijsbijstelling Artikel 103 De verlaging van f6,4 min. is als volgt opgebouwd: overboeking van hoofdstuk XIII (EZ) in het kader van ISP ten behoeve van een simulatorruimte voor de Rijks Luchtvaartschool te Eelde verhoging in verband met de bouw van 2 noodgevangenissen aandeel in de negatieve prijsbijstelling 1986 overboeking naar artikel 99 totaal f f + 0,8 min. + 5,0 min. - 2,2 min rnln. 6,4 min. Artikel 110 Het artikel Molukse kerken wordt verminderd met f 1,09 min. als aandeel in de compensatie Oosterschelde-aanslag van f 17,3 min. voor geheel VROM. De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, E. H.T. M. Nijpels Tweede Kamer, vergaderjaar , 20083, nr. 3 9

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 1987-1988 20 083 Wijziging van hoofdstuk XI (Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer) van de begroting van uitgaven van het Rijk

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 26 311 Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Algemene Zaken (III) voor het jaar 1998 (wijziging samenhangende

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 30 100 IXB Jaarverslag en slotwet ministerie van Financiën 2004 Nr. 4 MEMORIE VAN TOELICHTING A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1993-1994 23 5O1 Wijziging van hoofdstuk IV (Kabinet voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken) van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 33 280 IXA Wijziging van de sstaat van de Nationale Schuld (IXA) voor het jaar (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) Nr. 2 HERDRUK 1 MEMORIE

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1984-1985 19 155 Wijziging van hoodstuk VIM (Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen) van de begroting van uitgaven van het Rijk voor het jaar 1984 (wijziging

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 1987-1988 20016 Wijziging van hoofdstuk XIII (Ministerie van Economische Zaken) van de begroting van de uitgaven en van de begroting van de ontvangsten van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1996 1997 25 488 Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van de Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 1996 (slotwet) Nr. 2 MEMORIE VAN

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 26 502 Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van de Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 1999 (wijziging samenhangende met

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 395 C Wijziging van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2010 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) Nr. 2 MEMORIE

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 090 IXA Wijziging van de sstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) Nr. 2 MEMORIE VAN

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 27 120 Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1995 1996 24 520 Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Kabinet voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken (IV) voor het

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2001 434 Wet van 14 september 2001, houdende wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Algemene Zaken (III)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 930 C Jaarverslag en slotwet Provinciefonds 2013 Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL Wetsartikel

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1983-1984 18387 Wijziging van hoodstuk XI (Departement van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer) van de begroting van uitgaven van het

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2002 492 Wet van 12 september 2002 tot wijziging van de van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 560 B Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2006 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) Nr. 2 MEMORIE

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 25 976 Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van de Hoge Colleges van Staat en Kabinet der Koningin (II) voor het jaar 1998

Nadere informatie

Wij stellen u voor te besluiten overeenkomstig bijgevoegd ontwerpbesluit.

Wij stellen u voor te besluiten overeenkomstig bijgevoegd ontwerpbesluit. Alle commissies m.u.v. Cie Economie Gedeputeerde belast met behandeling: D.J.P. Bruinooge vergadering PS: 5 februari 1999 nr: FEZ-723 agenda nr: Middelburg, 8 december 1998 Onderwerp: nr: 984421/26 2e

Nadere informatie

: Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007

: Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007 Nummer Onderwerp : B-2.14.2006 : Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007 Korte inhoud : Voor de voorjaarsnota moet de begrote algemene uitkering worden verhoogd met 144.637 en de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 565 IXA Wijziging van de sstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2010 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) Nr. 2 MEMORIE VAN

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1992-1993 22 800 XV Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van hoofdstuk XV (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) voor

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 1995 1996 Nr. 158 24 400 XI Vaststelling van de van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en (XI) voor

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 33 940 IV Wijziging van de sstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

Nadere informatie

Aan de Provinciale Staten van Zeeland. De staten der provincie Zeeland. 18e wijziging begroting provincie Nr. FEZ-497

Aan de Provinciale Staten van Zeeland. De staten der provincie Zeeland. 18e wijziging begroting provincie Nr. FEZ-497 18e wijziging begroting provincie 1997 Nr. FEZ-497 Vergadering 7 november 1997 Agenda nr.... Gedeputeerde met de behandeling belast: D.J.P. Bruinooge Nr. sta972920/23 Middelburg, 21 oktober 1997 Aan de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1991-1992 22 300 V Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van hoofdstuk V (Ministerie van Buitenlandse Zaken) voor het jaar 1992

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 360 VIII Jaarverslag en slotwet Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2009 Nr. 4 MEMORIE VAN TOELICHTING A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 792 D Wijziging van de begrotingsstaat van het Fonds economische structuurversterking voor het jaar 2008 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 34 475 VIII Jaarverslag en slotwet Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2015 Nr. 4 MEMORIE VAN TOELICHTING A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 930 B Jaarverslag en slotwet Gemeentefonds 2013 Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL Wetsartikel

Nadere informatie

GEME. VeiligheidsRegio 2 0 NOV Zeeland. AfdeHng(e Afdoen/advies Kennisnemsr»;i «, r t h. Ontwerp- 4 e begrotingswijziging 2013

GEME. VeiligheidsRegio 2 0 NOV Zeeland. AfdeHng(e Afdoen/advies Kennisnemsr»;i «, r t h. Ontwerp- 4 e begrotingswijziging 2013 GEME 2013.15824 2 0 NOV. 2013 VeiligheidsRegio Zeeland AfdeHng(e Afdoen/advies Kennisnemsr»;i «, r t h. Ontwerp 4 e begrotingswijziging 2013 Inleiding Onlangs heeft u de 3 e begrotingswijziging 2013, met

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 31 066 Belastingdienst Nr. 366 BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

A. ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL. Wetsartikel 1 (uitgaven/verplichtingen en ontvangsten)

A. ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL. Wetsartikel 1 (uitgaven/verplichtingen en ontvangsten) 34 200 J Jaarverslag en slotwet Deltafonds 2014 Nr. 4 MEMORIE VAN TOELICHTING A. ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL Wetsartikel 1 (uitgaven/verplichtingen en ontvangsten) De begrotingsstaten

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 240 B Jaarverslag en slotwet Gemeentefonds 2011 Nr. 4 MEMORIE VAN TOELICHTING A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL Wetsartikel

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 33 090 IIB Wijziging van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat en de Kabinetten van de Gouveneurs (IIB) voor het jaar (wijziging

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 595 Wijziging van artikel 247 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte en enkele andere wetten als gevolg

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 444 D Jaarverslag en slotwet Fonds Economische Structuurversterking 2007 Nr. 4 MEMORIE VAN TOELICHTING A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 924 VI Jaarverslag en slotwet Ministerie van Justitie 2008 Nr. 4 MEMORIE VAN TOELICHTING A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 391 IIA Wijziging van de sstaten van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2005 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) Nr. 2 MEMORIE

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 360 B Jaarverslag en slotwet gemeentefonds 2009 Nr. 4 MEMORIE VAN TOELICHTING A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL Wetsartikel

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 34 725 X Jaarverslag en slotwet Ministerie van Defensie 2016 Nr. 4 MEMORIE VAN TOELICHTING A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 34 730 III Wijziging van de sstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), de sstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de sstaat van

Nadere informatie

NOTA VAN WIJZIGING. Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: Het opschrift komt te luiden:

NOTA VAN WIJZIGING. Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: Het opschrift komt te luiden: 30 314 Wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de Wet financiering sociale verzekeringen en de Wet op de huurtoeslag en enige andere wetten in verband met het toekennen van een tegemoetkoming aan personen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1986-1987 20017 Wijziging van Hoofdstuk VII (Ministerie van Binnenlandse Zaken) van de begroting van de uitgaven en ontvangsten van het Rijk voor het jaar

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING. De Staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes

MEMORIE VAN TOELICHTING. De Staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes 34 730 C Wijziging van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Sociale Zaken,

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Sociale Zaken, STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. Nr. 172 59 55september 2008 Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 25 augustus 2008, nr. UB/A/2008/23285,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 31 061 IIB Wijziging van de sstaat van de overige Hoge Colleges van Staat, het kabinet van de Gouverneur van de Nederlandse Antillen en het kabinet

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 34 085 C Wijziging van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

Nadere informatie

tot wijziging van het Besluit beheer sociale-huursector (verplichte verhuiskostenvergoeding bij renovatie en enkele kleine wijzigingen)

tot wijziging van het Besluit beheer sociale-huursector (verplichte verhuiskostenvergoeding bij renovatie en enkele kleine wijzigingen) Besluit van tot wijziging van het Besluit beheer sociale-huursector (verplichte verhuiskostenvergoeding bij renovatie en enkele kleine wijzigingen) Op de voordracht van Onze Minister van Volkshuisvesting,

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2010 705 Besluit van 20 september 2010 tot wijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag en tegemoetkomingen in kosten kinderopvang in verband met

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 000 XIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar

Nadere informatie

BIJDRAGE CONCERN AAN DEEL 3 BELEIDSBEGROTING 2002. d.d. 11-07-2001

BIJDRAGE CONCERN AAN DEEL 3 BELEIDSBEGROTING 2002. d.d. 11-07-2001 BIJDRAGE CONCERN AAN DEEL 3 BELEIDSBEGROTING 2002 d.d. 11-07-2001 1. Productgroepnummer: 0001 3. Productgroepnaam: Financieringsmiddelen Het betreft een verzameling van mogelijke financieringsmiddelen,

Nadere informatie

Wijziging van de Regeling Wfsv en enkele andere regelingen

Wijziging van de Regeling Wfsv en enkele andere regelingen SZW Wijziging van de Regeling Wfsv en enkele andere regelingen Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 25 augustus 2008, nr. UB/A/2008/23285, tot wijziging van de Regeling Wfsv

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 210 VII Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2015 (wijziging

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 34 085 VII Wijziging van de sstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar (wijziging samenhangende met

Nadere informatie

College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten

College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten Aan De minister van Financiën van Sint Maarten Adres kantoor Curaçao De Rouvilleweg 39 Willemstad, Curaçao Telefoon (+5999)4619081 Telefaxk (+5999) 4619088

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 34 350 IV Wijziging van de sstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) Nr. 2 MEMORIE VAN

Nadere informatie

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2012 (Incidentele suppletoire begroting EIB)

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2012 (Incidentele suppletoire begroting EIB) Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2012 (Incidentele suppletoire begroting EIB) VOORSTEL VAN WET Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden,

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2001 552 Wet van 14 september 2001 tot wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2000

Nadere informatie

Nr. sta972947/53 Middelburg, 21 oktober 1997 besluiten:

Nr. sta972947/53 Middelburg, 21 oktober 1997 besluiten: 1e wijziging begroting provincie 1998 Nr. FEZ-503 Vergadering 7 november 1997 Agenda nr.... Gedeputeerde met de behandeling belast: D.J.P. Bruinooge Nr. sta972947/53 Middelburg, 21 oktober 1997 Aan de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1991-1992 22 300 XI Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van hoofdstuk XI (Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 2251 6 februari 2012 Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten verbindingskantoren AWBZ 2012 23 januari

Nadere informatie

Ministerio. Economico. y Asunto. di Finansa 1007-200 8-62,5)

Ministerio. Economico. y Asunto. di Finansa 1007-200 8-62,5) Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 6 IS Staten ZJ 2006-2014 - 376 STATEN VAN ARUBA Ingel%.1 4 JAN. Ito VoIgnr.. _ Par. ifi ( 08-0 Ministerio di Finansa y Asunto Economico \-) 2, cke,o, 1^% 0 S 1- ol

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Stat-Geraal 2 Vergaderjaar 2016 34 730 IV Wijziging van de sstat van Koninkrijksrelaties (IV) het BES-fonds (H) voor het jaar (wijziging samhangde met de Voorjaarsnota) Nr. 2 MEMORIE VAN

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 26 463 Regels omtrent het transport en de levering van gas (Gaswet) Nr. 95 DERDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 4 april 2000 Het voorstel van wet

Nadere informatie

BEELD VAN DE UITVOERING 2012

BEELD VAN DE UITVOERING 2012 BEELD VAN DE UITVOERING 2012 Bbz 2004 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 IOAW IOAZ WPB WWB WWIK Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers Wet inkomensvoorziening

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1992-1993 22887 Wijziging van de Wet op de studiefinanciering in verband met verlaging van de basisbeurs voor studerenden in het middelbaar beroepsonderwijs

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 290 B Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2007 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) Nr. 2 MEMORIE VAN

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 710 B Jaarverslag en slotwet Gemeentefonds 2010 Nr. 4 MEMORIE VAN TOELICHTING A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL Wetsartikel

Nadere informatie

Maximaal meedoen. Bestuursrapportage 2013. Programma Maximaal meedoen (bedragen in ) OVERZICHT FINANCIEEL ECONOMISCHE EFFECTEN MAXIMAAL MEEDOEN

Maximaal meedoen. Bestuursrapportage 2013. Programma Maximaal meedoen (bedragen in ) OVERZICHT FINANCIEEL ECONOMISCHE EFFECTEN MAXIMAAL MEEDOEN Bestuursrapportage 2013 Programma (bedragen in ) 2013 2014 2015 2016 2017 Omschrijving Voordeel Nadeel Voordeel Nadeel Voordeel Nadeel Voordeel Nadeel Voordeel Nadeel Saldo programma 2013 Incidenteel 2014

Nadere informatie

CIRCULAIRE GEMEENTEFONDS van 16 maart 2004

CIRCULAIRE GEMEENTEFONDS van 16 maart 2004 Datum 16 maart 2004 Ons kenmerk FO2004/57623 Onderdeel Afd. Financiële Organisatie Binnenlands Bestuur Inlichtingen zie onder CIRCULAIRE GEMEENTEFONDS van 16 maart 2004 Aantal bijlagen geen Bezoekadres

Nadere informatie

Integratie-uitkering Sociaal Domein

Integratie-uitkering Sociaal Domein Integratie-uitkering Sociaal Domein 2017-2022 Integratie-uitkering Sociaal Domein Participatiebudget Jeugd Wmo Colofon Integratie-uitkering Sociaal Domein 2017-2022 Integratie-uitkering Sociaal Domein

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 085 XVIII Wijziging van de begrotingsstaten van Wonen en Rijksdienst (XVIII) voor het jaar 2014 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1995 520 Wet van 14 september 1995 tot wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V)

Nadere informatie

Onderwerp: De 10e wijziging van de begroting 2006 van de provincie Flevoland en de beschikbaarstelling

Onderwerp: De 10e wijziging van de begroting 2006 van de provincie Flevoland en de beschikbaarstelling Statenvoorstel P r o v i n c i e F l e v o l a n d Statenvoorstel *450788* Aan: Provinciale Staten Onderwerp: De 10e wijziging van de begroting 2006 van de provincie Flevoland en de beschikbaarstelling

Nadere informatie

A Conversietabellen uitgaven en ontvangsten

A Conversietabellen uitgaven en ontvangsten BIJLAGE 1 De verdiepingsbijlage A Conversietabellen uitgaven en ontvangsten In onderstaande tabellen worden de wijzigingen tussen de artikelstructuur van de begroting 2001 en de begroting 2002 aangegeven,

Nadere informatie

- Daarnaast is in 2012 de bijdrage van werkgevers verhoogd van ruim 700 miljoen naar ruim 1 miljard.

- Daarnaast is in 2012 de bijdrage van werkgevers verhoogd van ruim 700 miljoen naar ruim 1 miljard. Terugdraaien bezuinigingen 2013 mogelijk, effect voor 2013 al gehaald omdat bezuinigingen uit 2011 en 2012 meer opbrengen dan eerder geraamd Brancheorganisatie Kinderopvang, september 2012 De bezuinigingen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 27 148 Wijziging van de van de uitgaven en de ontvangsten van het Landbouw-Egalisatiefonds, Afdeling A, voor het jaar 1999 (slotwet) Nr. 2 MEMORIE

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 755 Wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en van de Invorderingswet 1990 in verband met de wijziging van de percentages belasting-

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1988-1989 18 051 Huisvestingsbeleid woonwagenbewoners Nr. 12 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER Aan

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 200 XIII Jaarverslag en slotwet Ministerie van Economische Zaken 2014 Nr. 5 VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 26 376 Wijziging van de Wet op de studiefinanciering in verband met het onder de prestatiebeurs brengen van de reisvoorziening Nr. 3 MEMORIE VAN

Nadere informatie

Vertrouwelijk (bij gebruik van persoonsgegevens) Raadscommissie. F&V LTA ja: Maand Jaar LTA nee: Niet op LTA

Vertrouwelijk (bij gebruik van persoonsgegevens) Raadscommissie. F&V LTA ja: Maand Jaar LTA nee: Niet op LTA Raadsvoorstel Onderwerp Decembercirculaire gemeentefonds 2016 Registratienr. 6140851 Steller/telnr. Franke Hiemstra/ 76 98 Bijlagen geen Classificatie Portefeuillehouder Langetermijn agenda (LTA) Raad

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1995 487 Wet van 14 september 1995, houdende wijziging van de van de uitgaven en de van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 1995 (wijziging

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 27 926 Huurbeleid voor de lange termijn Nr. 12 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTE- LIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER Aan de Voorzitter

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 403 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2013) Nr. 12 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 640 C Wijziging van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) Nr. 2 MEMORIE

Nadere informatie

5. VERDIEPINGSBIJLAGE. 5.1 Financiering staatsschuld

5. VERDIEPINGSBIJLAGE. 5.1 Financiering staatsschuld 5. VERDIEPINGSBIJLAGE 5.1 Financiering staatsschuld In tabel 1 en 2 worden de opbouw van de uitgaven en ontvangsten en uitgaven sinds ontwerpbegroting 2001 toegelicht. Tabel 1: Opbouw uitgaven (x EUR 1

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 726 Afschaffing van de algemene tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten, de compensatie voor het verplicht eigen risico, de fiscale

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 480 VII Wijziging van de begrotingsstaten van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2012 (wijziging

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2013 2014 33 726 fschaffing van de algemene tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten, de compensatie voor het verplicht eigen risico, de fiscale

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1984-1985 Rijksbegroting van het jaar 1985 18600 Hoofdstuk XI Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer Nr. 72 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1994 1995 24 191 Wijziging van de begroting van de uitgaven en de van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 1995 (wijziging samenhangende

Nadere informatie

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van juni 2009, kenmerk OHW-U-29 ;

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van juni 2009, kenmerk OHW-U-29 ; Ontwerp Besluit van houdende aanpassing van algemene maatregelen van bestuur in verband met de invoering van de Wet van 20 november 2008 houdende wijziging van de Wet buitengewoon pensioen 1940-1945, de

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2013 2014 33 756 Invoering van een verhuurderheffing over 2014 en volgende jaren alsmede wijziging van enige wetten met betrekking tot de nadere herziening

Nadere informatie

houdende aanpassing van het bedrag, genoemd in artikel 16 van de Wet op de huurtoeslag, en wijziging van het Besluit op de huurtoeslag

houdende aanpassing van het bedrag, genoemd in artikel 16 van de Wet op de huurtoeslag, en wijziging van het Besluit op de huurtoeslag Besluit van houdende aanpassing van het bedrag, genoemd in artikel 16 van de Wet op de huurtoeslag, en wijziging van het Besluit op de huurtoeslag Op de voordracht van Onze Minister voor Wonen, Wijken

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 933 Wijziging van de Wet studiefinanciering 2000 in verband met uitbreiding van de mogelijkheid met studiefinanciering in het buitenland te

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 540 Jaarverslagen over het jaar 2003 Nr. 44 JAARVERSLAG VAN HET SPAARFONDS AOW (E) Dit jaarverslag bestaat uit: + De dechargeverlening; + de

Nadere informatie