Tweede Kamer der Staten-Generaal

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tweede Kamer der Staten-Generaal"

Transcriptie

1 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar Wijziging van hoofdstuk XI (Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer) van de begroting van de uitgaven van het Rijk voor het jaar 1986 (wijziging naar aanleiding van de Voorjaarsnota; eerste wijzigingsvoorstel) Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING Algemeen Door middel van het onderhavige wetsvoorstel wordt voorgesteld hoofdstuk XI van de begroting van uitgaven van het Rijk voor het jaar 1986 met rond f 338 min. te verhogen. De mutaties die tot deze verhoging leiden, zijn in de Voorjaarsnota 1986 (Kamerstukken II 1985/1986, nr nr. 1 Herdruk) aangekondigd. Op de in die nota opgenomen mutaties dient evenwel een correctie te worden toegepast voor de bij amendement reeds in de vastgestelde begroting voor 1986 (de wet van 26 maart 1986, Stb. 151) verwerkte mutaties. De Voorjaarsnota bevat namelijk mutaties ten opzichte van de ontwerp-begroting 1986, zoals die is ingediend op de derde dinsdag van september 1985, terwijl het onderhavige wetsvoorstel aansluit op de vastgestelde begrotingswet voor hoofdstuk XI. De aansluiting tussen de nota-mutaties en het onderhavige wetsvoorstel is als volgt. 1. Aangekondigd in de Voorjaarsnota 1986 (bijlage II) Ministerie van VROM (blz. 18) + 337,6 correctie Voorjaarsnota + 0,4 2. Correctie i.v.m. amendement: (Kamerstukken II 1985/1986, hoofdstuk XI, nr. 32) totaal volgens vaststellingswet (Stb. 151) ,6 totaal volgens ontwerp-begroting (Kamerstukken II 1985/1986, hoofdstuk Xl.nr.1) 16415,5 3. Totaal aan te brengen mutatie na correcties + 337,9 4. Voorgestelde verhoging bij onderhavig wetsontwerp + 337,9 0,1 Artikelsgewijze toelichting Artikelen 2, 3 en 26 In verband met de opheffing per 1 januari (Ministeriële Beschikking No. K , van 24 februari 1986, gepubliceerd in de Nederlandse Staatscourant No. 47, van 7 maart 1986) van de Voorlopige Raad van Tweede Kamer, vergaderjaar , 20083, nr. 3 1

2 Advies voor het onderzoek betreffende de gebouwde omgeving komt het in de begroting 1986 oorspronkelijk geraamde bedrag van f 0,365 min. te vervallen. De vrijkomende gelden worden gebruikt ter verhoging van de artikelen 2 (Raad voor de Volkshuisvesting) en 26 (onderzoek op het gebied van wonen) voor bedragen van respectievelijk f 0,065 min. en f 0,3 min. Artikelen 4 en 65 Als gevolg van een lager vermoedelijk beloop van de uitgaven van het artikel Raad van Advies voor de Ruimtelijke Ordening (artikel 4) kan dit artikel worden verlaagd met f 0,275 min. ten gunste van het materieelartikel van de Rijksplanologische Dienst (artikel 65). Artikel 6 In het kader van de negatieve prijsbijstelling voor het jaar 1986 wordt het artikel Onderzoek en ontwikkeling op het gebied van bouwen verlaagd met f 0,2 min. }." * Artikel 8 Ten behoeve van de voorlichting over het woningwaarderingsstelsel en diverse voorlichtingsactiviteiten Milieu wordt artikel 8 verhoogd met f 5,3 min. Deze verhoging wordt voor f 0,9 min. gecompenseerd uit artikel 41 (Warmte-isolatie) en voor f 4,4 min. uit de (milieu)artikelen 74, 76, 78, 82, 86, 87 en 88 (respectievelijk f 0,3 min., f 0,4 min., f 0,3 min., f 0,2 min., f 0,3 min., f 2,3 min. en f 0,6 min.). Hiermee worden de voorlichtingsactiviteiten Milieu niet langer (deels) uit de Milieuartikelen gefinancierd, maar vindt de financiering geheel uit het voorlichtingsartikel plaats. Tevens wordt het voorlichtingsartikel in het kader van de negatieve prijsbijstelling 1986 verlaagd met f 0,2 min. Artikel 11 Op dit artikel wordt een verhoging voorgesteld van f 2,5 min. Dit bedrag is samengesteld uit de doorwerking van de incidentele looncomponent 1985 (f 6 min.) en een verlaging als gevolg van de vaststelling van de loonbijstelling 1986 (f 3,5 min.). In de slotwet zal naar aanleiding van de realisatiecijfers van de personeelsartikelen een verdeling over de diensten worden gemaakt. Artikel 12 Het materieelartikel van de Centrale Diensten wordt verhoogd met f 1,995 min. Deze verhoging is als volgt opgebouwd: een overboeking uit artikel 22 (Onvoorziene u ; tgaven) f 2,102 min. een overboeking naar artikel 70 (Personeel DGMH) voor een zogenaamde «proeftuin Zelfbeheer».,, 0,030 min. een overboeking naar artikel 71 (materieel DGMH) ten behoeve van de invoering van het Registratie Archief Bescheiden-systeem bij de Directie Straling van het DGMH,, 0,077 min. f 1,995 min. Artikel 14A In de begroting 1986 wordt een nieuw artikel 14A (Hulp aan landen in nood) ingevoegd ten behoeve van het VROM-artikel in een rentesubsidie van f 0,225 min. op een lening aan Turkije. Compensatie wordt geleverd uit artikel 22 (Onvoorziene uitgaven). Tweede Kamer, vergaderjaar , 20083, nr. 3 2

3 Artikel 22 Het artikel Onvoorziene uitgaven wordt verlaagd met f 2,327 min. ter compensatie van de verhoging van de artikelen 12 (f 2,102 min.) en 14A (f 0,225 min.) Artikel 23 In verband met het besluit om met ingang van 1 april 1986 de kosten van onderhoud, reparatie en keuring van mechanische woonvoorzieningen voor vergoeding op grond van de Beschikking geldelijke steun huisvesting gehandicapten (Stcrt. 1978, 74 en 76) in aanmerking te laten komen wordt f4 min. beschikbaar gesteld. Van dit bedrag heeft f 0,3 min. betrekking op uitvoerend personeel bij het DGVH. De kosten van de voorzieningen zelf (f3,7 min.) worden geraamd op artikel 46 (Huisvesting gehandicapten). Artikel 25 In verband met een overboeking naar het Provinciefonds wordt artikel 25 (Voorbereidingskosten Decentralisatie) verlaagd met f 0,45 min. Deze overboeking vindt plaats in het kader van de Decentralisatie van de Volkshuisvesting en houdt verband met de extra werkzaamheden die de provincies sinds 1985 verrichten in het kader van de gewijzigde cyclus van planning en programmering. Artikelen 27 en 28 Voor scholingsactiviteiten door de woonconsumentenorganisaties wordt artikel 27 verhoogd met f 0,1 min. Compensatie wordt geboden uit artikel 28. Met deze mutatie wordt bewerkstelligd dat het bedrag voor genoemde scholingsactiviteiten voor 1986 geheel op artikel 27 is geconcentreerd. Door amendement III van het kamerlid Nypels c.s. (Kamerstukken 1985/1986, hoofdstuk XI, nr. 32) was reeds f 0,4 min. voor hetzelfde doel aan artikel 27 toegevoegd. Artikel 33 Als gevolg van het huurbeleid 1986 en de lagere rente 1985 dient artikel 33 te worden verlaagd met respectievelijk f 1,6 min. en f 15,8 min. Tevens vindt op dit artikel een verhoging plaats van f 3 min. in verband met extra verhoging van de onderhoudsnormen met f75,- per woning per 1 juli Artikel 34 Het artikel Beschikking geldelijke steun huurwoningen 1987 wordt verhoogd met f 2,4 min. als gevolg van het huurbeleid 1986 en een geringe ramingstechnische bijstelling. Artikel 34A Ten behoeve van de kopkosten van het Normkostensysteem wordt een apart begrotingsartikel ingevoegd met een kasbedrag van f 88,4 min. Het totaal van de in aan te gane verplichtingen beloopt f 1 75,9 min. waarvan f 87,5 min. in latere jaren tot betaling komt. Artikel 35 Ten gevolge van het huurbeleid 1986 kan het artikel Subjectsubsidies worden verlaagd met f 7 min. Daarnaast wordt de raming verhoogd met Tweede Kamer, vergaderjaar , 20083, nr. 3 3

4 f 1,5 min. in verband met de franchise inkomensoptelling. Het effect van de franchise bij de inkomensoptelling bleek in het subsidietijdvak 1984/ 1985 groter te zijn dan aanvankelijk in de ramingen was voorzien. Op grond van een afspraak met de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, komen deze extra uitgaven voor rekening van zijn departement. Tevens wordt de raming verhoogd met f 15 min. voor een declaratie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid inzake de Individuele huursubsidie-component in de éénmalige uitkering aan de zogenaamde «echte minima» Artikel 36 De verhoging op dit artikel is als volgt opgebouwd: - huurbeleid ,2 min. aanpassing i.v.m. verwerking huurharmonisatie + 40,0 min. - lagere rente ,9 min. verhoging i.v.m. onderhoudsnormen + 3,9 min. totaal + 25,8 min. Met betrekking tot de post «aanpassing i.v.m. verwerking huurharmonisatie» kan het volgende worden opgemerkt. Door een achterstand bij het vaststellen van de definitieve subsidiebedragen worden voorlopige subsidies uitbetaald, waarbij geen rekening kan worden gehouden met het verlagende effect van boventrendmatige huurverhogingen. Voorzover er wel definitieve bedragen worden vastgesteld, leidt dit tot verrekening van in voorgaande jaren teveel betaalde voorlopige bijdragen. De verrekende bedragen worden op artikel 9 van de ontvangsten verantwoord. Artikel 37 Als gevolg van het huurbeleid 1986 dient de raming van artikel 37 (Verbetering Woningen Toegelaten Instellingen) te worden verlaagd met f 1,5 min. Tevens wordt ten laste van de begroting van hoofdstuk XIII (Economische Zaken) f4,5 min. overgeboekt in het kader van het Integraal Structuurplan Noorden des Lands. Tenslotte wordt op dit artikel nog een verhoging verwerkt van f4,85 min., waaronder ook begrepen de verhoging van de norm voor onderhoudskosten met f 75,- per woning met ingang van 1 juli Artikel 41 Ten behoeve van de voorlichting over het woningwaarderingsstelsel wordt het artikel Warmte-isolatie verlaagd met f 0,9 min. ten gunste van artikel 8 (voorlichting). Artikel 43 Door de doorwerking van de realisatie van het jaar 1985 dient dit artikel te worden verlaagd met f6,5 min. Als gevolg van enkele ramingstechnische aanpassingen dient een verhoging plaats te vinden van f 13,4 min. Artikel 45 Aan de hand van realisatiegegevens voor het jaar 1985 is de betaalsleutel van de verplichtingen op dit artikel gewijzigd met als gevolg dat de raming voor het dienstjaar 1986 met f 18,6 min. neerwaarts kan worden bijgesteld. Tweede Kamer, vemaderjaar , 20083, nr. 3 4

5 Artikel 46 In verband met het besluit om met ingang van 1 april 1986 de kosten van onderhoud, reparatie en keuring van mechanische woonvoorzieningen (o.a. trapliften) voor vergoeding op grond van de Beschikking geldelijke steun huisvesting gehandicapten in aanmerking te laten komen, wordt f4 min. beschikbaar gesteld. Hiervan wordt f3,7 min. aan dit artikel toegevoegd; f 0,3 min. ten behoeve van het uitvoerend personeel is aan art. 23 (Personeel) toegevoegd. Artikel 47 Het beroep dat op deze regeling wordt gedaan, is groter dan in de begroting 1986 was voorzien. Een opwaartse bijstelling van vooralsnog f 10 min. is dan ook noodzakelijk. Artikel 50 Als gevolg van de doorwerking van de realisatie 1985 (lagere verbeterkosten na-oorlogse woningen) dient dit artikel te worden verlaagd met f4 min. Voor nog te verrichten betalingen vanwege de overgangsproblematiek bij de invoering van de Wet op de stads- en dorpsvernieuwing (Stb. 1984, 406) is f 19,3 min. nodig, zodat per saldo een verhoging van f 15,3 min. wordt voorgesteld. Artikel 52 Het artikel Verzorgingstehuizen voor bejaarden wordt verlaagd met f56,2 min. als gevolg van de doorwerking van de realisatie 198b naar de begroting 1986 (f 1,7 min.) en een sleutelwijziging van de verplichtingen op dit artikel (f54,5 min.). Artikel 54 Uit het artikel Woonwagenbewoners wordt f 0,1 min. compensatie geleverd. Deze compensatie dient ter completering van de compensatie van amendement III van het kamerlid Nypels c.s. (Kamerstukken II 1985/1986, hoofdstuk XI, nr. 32). Door het verwerpen van amendement IV van genoemd kamerstuk was de compensatie van amendement III incompleet geworden. Tevens wordt f 0,017 min. overgeboekt naar de begroting van het Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur ten benoeve van de tolkencentra. Artikel 55 Op het artikel Leningen Woningwet wordt een verhoging voorgesteld van f 187,8 min. Deze post is als volgt samengesteld: doorwerking 1985 (méér rijksleningen, minder kapitaalmarktfinanciering) rebudgetteringen 1982 Invoering van het Normkostensysteem voor een deel van de gunningen 1986 leningen domeinwoningen te verstrekken renteloze leningen ramingstechnische bijstelling compensatie t.g.v. artikel 56 prijsbijstelling 1986 totaal + f 272,9 min f 25,7 min _ f 34,0 min + f 2,8 min + f 14,0 min + f 19,1 min - f 48,0 min f 13,3 min + f 187,8 min Tweede Kamer, vergaderjaar , 20083, nr. 3

6 In aanvulling op de bovengenoemde oorzaken van de mutaties op dit artikel kan nog het volgende opgemerkt worden. De post rebudgetteringen 1982 heeft betrekking op een herziening van de raming van dit artikelonderdeel op grond van meer definitieve gegevens van de woningen waarvoor destijds een afwijkende financieringsvorm is gekozen. Voor deze (non-profit) woningen bleek het in 1982 niet mogelijk kapitaalmarktleningen af te sluiten op basis van dynamische kostprijsberekening. Besloten is toen de financiering te doen plaatsvinden door middel van annuïtaire leningen met een 20-jarige looptijd. De jaarlijkse aflossing en de «klim» van de leningen worden gefinancierd met rijksleningen, de voorziening daarvoor kan met f25,7 min. neerwaarts worden bijgesteld. Door de invoering van het normkostensysteem worden voor de betrokken woningen de stichtingskosten lager geraamd, een deel van de stichtingskosten wordt bij dit systeem gefinancierd door middel van bijdragen ineens, de zogenaamde kopkosten. De in de begroting voorziene stelpost van f6 min. voor renteloze leningen moet, gezien het aantal aanvragen verhoogd worden met f 14 min. Renteloze leningen worden, voor een periode van maximaal 5 jaar, verstrekt aan corporaties waarvan de Algemene Bedrijfsreserve is gedaald beneden de minimumgrens. De ramingstechnische correctie is een gevolg van het in de ramingen op gelijk niveau brengen van de stichtingskosten binnen de Sociale Huursector. Dit ging gepaard met een verhoging van de Rijksleningen en een evenredige verlaging van het geraamde beslag op de kapitaalmarkt. De compensatie ten gunste van artikel 56 ad f48 min. is in de jaren 1987 t/m 1989 teruggeboekt. Artikel 56 In verband met de uitgaven voor het tuinbouwgebied Sloten vindt een overboeking plaats van artikel 55 naar artikel 56 (f48 min.). In de begroting van 1987 en de meerjarencijfers voor 1988 en 1989 is dit bedrag weer teruggeboekt naar artikel 55 Leningen Woningwet. Tevens vindt een correctie plaats van ± f 31 min. als gevolg van een uitfinanciering van de overloop ex. artikel 12 CW Tenslotte wordt de raming naar aanleiding van de realisatie 1985 verlaagd met f 11,8 min. De totale verhoging bedraagt derhalve f67,2 min. Artikel 59 Op basis van een inventarisatie van nog openstaande verplichtingen kan dit artikel voor 1986 worden verlaagd met f 1,3 min. Artikel 62 In het kader van het Integraal Structuurplan Noorden des Lands wordt dit artikel ten laste van hoofdstuk XIII (Economische Zaken) verhoogd met f6 min. Artikel 62A Ten behoeve van nagekomen declaraties op de «oude» stadsvernieuwingsregelingen is voor vooralsnog f 14 min. benodigd. Artikelen 66 tot en met 69 De artikelen 66, 67 en 69 worden verlaagd in het kader van de negatieve prijsbijstelling 1986 (respectievelijk f 0,125 min., f 0,05 min. en f 0,125 Tweede Kamer, vergaderjaar , 20083, nr. 3 6

7 min.). Tevens vindt op artikel 66 een ramingstechnische bijstelling plaats van f 0,1 min. zodat voor dit artikel per saldo een verlaging van f 0,025 min. wordt voorgesteld. Tenslotte wordt artikel 68 (Inspraakexperimenten bij gemeentelijke ruimtelijke plannen) verlaagd met f 0,01 min. als aandeel in de compensatie van de Oosterschelde-aanslag van f 17,3 min. voor geheel VROM. Artikel 70 Dit artikel wordt verhoogd met f 0,03 min. ten laste van artikel 12 (Materieel Centrale Diensten) voor een zogenaamde «proeftuin Zelfbeheer». Artikel 71 Naast de overboeking uit artikel 12 (f 0,077 min.) ten behoeve van de invoering van het Registratie Archief Bescheiden-systeem bij de Directie Straling vindt er een verhoging op dit artikel plaats van f 0,4 min. als gevolg van een herschikking binnen de milieuartikelen voor het jaar Voorts wordt er op dit artikel nog een verlaging aangebracht van f 0,2 min als aandeel in de negatieve prijsbijstelling Per saldo bedraagt de verhoging f 0,277 min. Artikel 73 Ten laste van artikel 78 (Algemeen Milieubeleid) wordt f 1,6 min. naar dit artikel overgeboekt voor de verhoging van het onderdeel exploitatiesubsidies aan organisaties. Tevens levert dit artikel f 0,2 min. compensatie voor de negatieve prijsbijstelling Artikel 74 Dit artikel wordt verlaagd met f 0,9 min. als gevolg van het aandeel in de negatieve prijsbijstelling 1986 (f 0,3 min.), een compensatie aan artikel 8 Voorlichting (f 0,3 min.) ten behoeve van diverse voorlichtingsactiviteiten en een verlaging wegens herschikking binnen de milieu-artikelen (f 0,3 min.). Artikel 75 Als gevolg van hogere materiële kosten van de inspecties dient dit artikel te worden verhoogd met f 1,275 min. De verhoging wordt gerealiseerd door herschikking binnen de milieu-artikelen. Het aandeel in de negatieve prijsbijstelling 1986 van dit artikel bedraagt f 0,3 min. Artikel 76 Uit dit artikel wordt compensatie geboden voor de verhoging van artikel 8 Voorlichting (f 0,4 min.) en het aandeel in de negatieve prijsbijstelling 1986 (f 0,9 min.). Tevens vindt een verlaging plaats wegens herschikking binnen de milieu-artikelen (f 0,7 min.). De totale verlaging komt daarmee op f 2 min. Artikel 77 Bij dit artikel wordt een kasbedrag van f 0,2 min. opgevoerd ten behoeve van de betaling van de deelname van het Rijk in het aandelenkapitaal van de Covra NV. Compensatie wordt geboden uit artikel 88. Tweede Kamer, vergaderjaar , 20083, nr. 3 7

8 Artikel 78 Uit dit artikel wordt compensatie geleverd voor de verhoging van artikel 8 Voorlichting ten behoeve van diverse voorlichtingsactiviteiten (f 0,3 min.). Verder vindt een verlaging plaats van f 0,4 min. in het kader van de negatieve prijsbijstelling Tenslotte wordt een verlaging aangebracht van f 1,6 min. als compensatie voor een verhoging van artikel 73, zodat voor dit artikel een totale verlaging van f2,3 min. wordt voorgesteld. Artikel 79 In het kader van het Integraal Structuurplan Noorden des Lands wordt f 0,686 min. overgeboekt ten laste van de begroting van hoofdstuk XIII (Economische Zaken). Artikel 81 Dit artikel wordt verlaagd met f 0,4 min. als gevolg van de negatieve prijsbijstelling 1986 (f 0,2 min.) en een verlaging wegens herschikking binnen de milieuartikelen (f 0,2 min.). Artikel 82 De verlaging van het artikel Bodemsanering en bescherming is als volgt opgebouwd: compensatie aan artikel 8 Voorlichting 0,2 min. herschikking binnen de milieu-artikelen 0,275 min. aandeel negatieve prijsbijstelling ,1 min. aandeel in de compensatie Oosterschelde-aanslag van f 1 7,3 min. voor geheel VROM - 0,59 min. totaal 4,165 min. Artikel 86 De verlaging van het artikel Bestrijding geluidhinder is opgebouwd uit een verlaging wegens herschikking binnen de milieu-artikelen van f 0,448 min., de compensatie aan artikel 8 Voorlichting ten behoeve van diverse voorlichtingsactiviteiten (f 0,3 min.) en het aandeel in de negatieve prijsbijstelling 1986 (f 1,8 min.). De totale verlaging van dit artikel bedraagt derhalve f2,548 min. Artikel 87 De op dit artikel aangebrachte verlaging van f3,7 min. is opgebouwd uit het aandeel in de negatieve prijsbijstelling 1986 (f 1 min.), een verlaging wegens herschikking binnen de milieu-artikelen (f 0,4 min.) en de compensatie aan artikel 8 Voorlichting (f2,3 min.) in verband met diverse voorlichtingsactiviteiten Milieu. Artikel 88 Uit het artikel Stralenbescherming wordt compensatie geleverd voor de verhoging van de artikelen 8 Voorlichting en 77 Covra N.V. respectievelijk voor f 0,6 min. en f 0,2 min. Artikel 89 Door een herziening van de raming van het artikel Apparaatkosten provincies is een verhoging noodzakelijk van f 0,648 min. Deze verhoging wordt gevonden door herschikking binnen de milieu-artikelen. Tweede Kamer, vergaderjaar , 20083, nr. 3

9 Artikelen 95, 101, 106, 112 en 113 De hierboven genoemde artikelen worden allen verlaagd in het kader van het aandeel in de negatieve prijsbijstelling 1986 (respectievelijk f 0,3 min., f2,7 min., f2 min., fo,85 min. en f0,05 min.). Artikel 97 In 1985 werd de begroting van de RGD met circa f 11 min. overschreden. Afgesproken werd van dit bedrag f 10,2 min. op de begroting voor het jaar 1986 te compenseren. Voorgesteld wordt om dit bedrag ten laste van het artikel Onderhoud, exploitatievoorzieningen en wederopleveringskosten van opstallen en gronden te brengen. Tevens wordt dit artikel verlaagd met f 2 min. als aandeel in de negatieve prijsbijstelling Artikel 99 Voor de bouw van twee noodgevangenissen in het kader van het criminaliteitsplan wordt f5 min. aan dit artikel toegevoegd. Tevens wordt een verhoging ten laste van artikel 103 (Bouw en aankoop huisvesting rijksdiensten) van f 10 min. aangebracht. Artikel 100 Als gevolg van een herziening van de raming van het artikel Particuliere architecten en adviseurs ten behoeve van derden dient dit artikel te worden verhoogd met f 1 min. Tevens wordt een verlaging aangebracht van f 0,2 min. zijnde het aandeel van dit artikel in de negatieve prijsbijstelling Artikel 103 De verlaging van f6,4 min. is als volgt opgebouwd: overboeking van hoofdstuk XIII (EZ) in het kader van ISP ten behoeve van een simulatorruimte voor de Rijks Luchtvaartschool te Eelde verhoging in verband met de bouw van 2 noodgevangenissen aandeel in de negatieve prijsbijstelling 1986 overboeking naar artikel 99 totaal f f + 0,8 min. + 5,0 min. - 2,2 min rnln. 6,4 min. Artikel 110 Het artikel Molukse kerken wordt verminderd met f 1,09 min. als aandeel in de compensatie Oosterschelde-aanslag van f 17,3 min. voor geheel VROM. De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, E. H.T. M. Nijpels Tweede Kamer, vergaderjaar , 20083, nr. 3 9

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1988-1989 20 824 Wijziging van de begroting van de uitgaven van Hoofdstuk XI (Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer) voor

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten Generaal

Tweede Kamer der Staten Generaal Tweede Kamer der Staten Generaal Vergaderjaar 1988-1989 20 687 Wijziging van de begroting van de uitgaven en van de begroting van de ontvangsten van hoofdstuk XVI (Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1989-1990 21 580 Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van hoofdstuk XVI (Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur) voor

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 085 XVIII Wijziging van de begrotingsstaten van Wonen en Rijksdienst (XVIII) voor het jaar 2014 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 885 X Wijziging van de sstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2006 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) Nr. 2 MEMORIE

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 640 B Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) Nr. 2 MEMORIE

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal Zitting 1976-1977 14 335 Wijziging van hoofdstuk XIV (Departement van Landbouw en Visserij) van de rijksbegroting voor het dienstjaar1975 Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING

Nadere informatie

Zitting 1965-1966 - 8335

Zitting 1965-1966 - 8335 Zitting 1965-1966 - 8335 Wijziging van hoofdstuk XIV (Departement van Landbouw en Visserij) der rijksbegroting voor het dienstjaar 1964 \% MEMORIE VAN TOELICHTING Nr. 3 Ter toelichting op het ontwerp van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 30 885 XI Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) voor het jaar (Wijziging

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1985-1986 Rijksbegroting voor het jaar 1986 19200 Hoofdstuk XI Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer Nr. 31 1 BRIEF VAN DE

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2003 164 Besluit van 8 april 2003, houdende wijziging van het koninklijk besluit van 9 augustus 1948 tot uitvoering van artikel 12 van de Wet buitengewoon

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 565 IXA Wijziging van de sstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2010 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) Nr. 2 MEMORIE VAN

Nadere informatie

Deel 2. Beleidsbegroting 2002. Middelenbeleid 2002-2005 op hoofdlijnen

Deel 2. Beleidsbegroting 2002. Middelenbeleid 2002-2005 op hoofdlijnen Deel 2. Beleidsbegroting 2002 Middelenbeleid 2002-2005 op hoofdlijnen INHOUDSOPGAVE DEEL 2 1. Financieel beleid 2002-2005 op hoofdlijnen 1.1. Financieel perspectief 2002-2005... 27 1.1.1. Middelen en bestedingen

Nadere informatie

NAJAARSNOTA 2003 GEMEENTE PAPENDRECHT

NAJAARSNOTA 2003 GEMEENTE PAPENDRECHT NAJAARSNOTA 2003 GEMEENTE PAPENDRECHT Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 2 2. De verwachte uitkomsten van 2003 3 3. Mee- en tegenvallers 4 4. Overheveling beleidsvoornemens naar 2004 15 5. Rapportage voortgang

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 507 Wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, de Zorgverzekeringswet en de Invoerings- en aanpassingswet Zorgverzekeringswet teneinde

Nadere informatie

Dit is een publicatie van de Gemeente Amsterdam Directie Concern Financiën Postbus 202 1000 AE Amsterdam. bezoekadres: Stadhuis Amstel 1

Dit is een publicatie van de Gemeente Amsterdam Directie Concern Financiën Postbus 202 1000 AE Amsterdam. bezoekadres: Stadhuis Amstel 1 Jaarrekening 2005 Dit is een publicatie van de Gemeente Amsterdam Directie Concern Financiën Postbus 202 1000 AE Amsterdam bezoekadres: Stadhuis Amstel 1 telefoon: 020-5522469 internet: www.amsterdam.nl

Nadere informatie

Vergadering Stadsdeelraad Zuidoost d.d. 20 december 2011 Agendapunt 9. Voordracht inzake 2 e Bestuursrapportage 2011

Vergadering Stadsdeelraad Zuidoost d.d. 20 december 2011 Agendapunt 9. Voordracht inzake 2 e Bestuursrapportage 2011 Vergadering Stadsdeelraad Zuidoost d.d. 20 december 2011 Agendapunt 9 Voordracht inzake 2 e Bestuursrapportage 2011 SDR111220 FIN/54 Amsterdam Zuidoost, 25 oktober 2011 Aan de stadsdeelraad, Inleiding

Nadere informatie

Bestuursrapportage-1/2003 2

Bestuursrapportage-1/2003 2 ,QKRXGVRSJDYH%HVWXXUVUDSSRUWDJH«««««««««3DJ +22)'678.,1/(,',1* +22)'678.5$33257$*(23%(/(,'67$$.1,9($8,QOHLGLQJ D%HVWXXUVHQPDQDJHPHQWVWDI%06 E(HQKHLG&RQFHUQ&RPPXQLFDWLH(&& F6WDWHQJULIILH G&RQFHUQVWDI H3URYLQFLDOH6HUYLFHGLHQVW36'

Nadere informatie

34 200 XII Jaarverslag en slotwet Ministerie van Infrastructuur en Milieu 2014. Wetsartikelen 1 en 2 (uitgaven/verplichtingen en ontvangsten)

34 200 XII Jaarverslag en slotwet Ministerie van Infrastructuur en Milieu 2014. Wetsartikelen 1 en 2 (uitgaven/verplichtingen en ontvangsten) 34 200 XII Jaarverslag en slotwet Ministerie van Infrastructuur en Milieu 2014 Nr. 4 MEMORIE VAN TOELICHTING A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL Wetsartikelen 1 en 2 (uitgaven/verplichtingen

Nadere informatie

ter kennisgeving Medewerk(st)er

ter kennisgeving Medewerk(st)er Voorstel ~atwijk Aan : Burgemeester en Wethouders Zaaknummer : Î-I,)'l - j6bb Status : Openbaar / Ter besluitvorming Dotum : 1 mei 2012 Afdeling : Sociale Zaken Raad: :Ja : R.F.J.M. van Hest ter kennisgeving

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 762 Regels inzake de aanspraak op een financiële tegemoetkoming in de premie van een zorgverzekering vanwege een laag inkomen (Wet op de zorgtoeslag)

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 214 4 januari 2012 Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 22 december 2011, nr. WJZ/355188

Nadere informatie

Artikel 9 komt te luiden:

Artikel 9 komt te luiden: Voorstel van wet tot wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de Wet financiering sociale verzekeringen en de Wet op de huurtoeslag en enige andere wetten in verband met het toekennen van een tegemoetkoming

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 678 Wijziging van belastingwetten in verband met noodzakelijk onderhoud (Fiscale onderhoudswet 2004) Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING Inhoudsopgave

Nadere informatie

TWEEDE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2011

TWEEDE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2011 TWEEDE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2011 Vastgesteld in de openbare raadsvergadering op 3 november 2011 Pagina 2 van 110 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 3 INLEIDING... 5 I. ONTWIKKELINGEN PER PROGRAMMA...

Nadere informatie

Nederlandse Zorgautoriteit Postbus 3017 3502 GA UTRECHT

Nederlandse Zorgautoriteit Postbus 3017 3502 GA UTRECHT > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag Nederlandse Zorgautoriteit Postbus 3017 3502 GA UTRECHT Directie Langdurige Zorg Bezoekadres Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340 78

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 26 727 Wet inkomstenbelasting 2001 (Belastingherziening 2001) 26 728 Invoeringswet Wet inkomstenbelasting 2001 Nr. 122 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS

Nadere informatie

Gemeentefonds. Septembercirculaire 2013

Gemeentefonds. Septembercirculaire 2013 Gemeentefonds Septembercirculaire 2013 de gemeentebesturen, ter attentie van de raden en de colleges van B&W DGBK/ Bestuur, Democratie en Financiën Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag

Nadere informatie

Bijlage 3 Bestuursrapportage en financiële doorlichting 2014-II

Bijlage 3 Bestuursrapportage en financiële doorlichting 2014-II Bijlage 3 Bestuursrapportage en financiële doorlichting 2014-II Burap 2014 II blz. 1 1. Inleiding en leeswijzer In de bestuursrapportage(s) informeren wij uw Staten over de afwijkingen in de lopende begrotingsuitvoering.

Nadere informatie

Voorjaarsnota 2014-2017

Voorjaarsnota 2014-2017 Voorjaarsnota 2014-2017 Voorjaarsnota 2014-2017 Concept Voorjaarsnota 2014-w 21-5 Inhoudsopgave Deel I Meerjarenperspectief 1 1. Aanbieding 3 2. Financieel beeld 7 3. Financieel kader bestaand beleid

Nadere informatie