Gemeente Geetbets Overzichtslijst gemeenteraad van 29 juni 2011.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gemeente Geetbets Overzichtslijst gemeenteraad van 29 juni 2011."

Transcriptie

1 Gemeente Geetbets Overzichtslijst gemeenteraad van 29 juni Aanwezig: Munten Benny, burgemeester, voorzitter van de raad; Roggen Jo, Lassaut Henri, Claes Ingrid, Jamar Chris en Andries Bart, schepenen; Andries Marcel, Debehets-Schepmans Ria, Raemaekers Anny, Velkeneers Marc, Gakens Tony, Vlayen Bart, Guldentops-Allard Elke, Graulus Elly, Prouvé Eva, Vannijlen Louis, Strouven Roland, gemeenteraadsleden; Stiers Herman, secretaris. Verontschuldigd: Nyns Jean-Pierre, gemeenteraadslid. Openbare vergadering. 1. Goedkeuring notulen gemeenteraad van 2 mei Toelichting: De notulen werden samen met de dagorde aan de leden van de gemeenteraad bezorgd. Als er hierover geen opmerkingen zijn, kunnen deze goedgekeurd worden. Voorstel van beslissing: De notulen goed te keuren. 2. Woon- en Zorgcentrum - verdeling van de kosten tussen gemeente en OCMW. Toelichting: Voor de realisatie van het Woon- en Zorgcentrum (WZC) is er een overeenkomst tussen de vzw Sint Elisabeth s Dal en het OCMW. Het perceel van het OCMW werd opgedeeld in meerdere loten. Op lot 3 (centraal) komt het WZC, hiervoor werd er een erfpachtrecht gevestigd. Op lot 4 en 5 (achteraan) komt een park en op de loten 1a, 1b en 2 komen de toegangsweg, de evacuatieweg en de parkeerplaatsen gefinancierd door het OCMW via een investeringstoelage van de gemeente. In het aanbestedingsdossier zullen ook het gedeelte van de toegangsweg en de parkeerplaatsen achter de sporthal en de Academie voor Beeldende Kunsten (BAK), die op gemeentelijke eigendom komen te liggen, opgenomen worden. Er wordt nu niet meer voorzien in een overdracht van gronden door het OCMW aan de gemeente. Oorspronkelijk was er ,00 voorzien in de begroting. Het totaal van de investeringen ten laste van gemeente en OCMW wordt geraamd op ,00. Dit bedrag wordt opgesplitst in enerzijds ,00 voor de investeringen ten laste van het OCMW (deze financiering gebeurt via een investeringstoelage van de gemeente) en anderzijds ,00 voor hetgeen ten laste van de gemeente is en rechtstreeks door de gemeente betaald wordt. De kredieten zullen in de volgende begrotingswijziging moeten aangepast worden. Voorstel van beslissing: De raming en de verdeling goed te keuren. 3. Aanpassing investeringsbudget 2011 OCMW. Toelichting: Het betreft de investeringen van ,00, waarvan sprake in het vorige punt. Er is een verschuiving van de budgetten van het activiteitencentrum warme maaltijden naar een voorziening voor voorbereiding/verwezenlijking van het project: sociaal huis/ lokaal dienstencentrum en dit met ingang van 01 september 2011 tot einde looptijd van de leasing/lening voor realisatie van voornoemd project. De gemeentelijke toelage verandert hierdoor niet de gemeenteraad dient enkel kennis te nemen Voorstel van beslissing: De aanpassing van het investeringsbudget goed te keuren. Kennis te nemen van de verschuiving van de budgetten van het activiteitencentrum warme maaltijden naar een voorziening voor voorbereiding/verwezenlijking van het project: sociaal huis/ lokaal dienstencentrum en dit met ingang van 01 september 2011 tot einde looptijd van de leasing/lening voor realisatie van voornoemd project.

2 4. Verkavelingsaanvraag met gratis grondafstand. Toelichting: De aanvraag voorziet in het verkavelen van gronden (afdeling 1 sectie E nr. 136G3 en 136W2) in 6 loten waarvan vier bebouwbare loten, bestemd voor vrijstaande eengezinswoningen. Het betreft een verkaveling met gratis grondafstand. De verkavelingsaanvraag stelt voor om lot 5 van het verkavelingsplan gratis af te staan aan de gemeente. Dit gedeelte zal (na de eventuele goedkeuring van de verkavelingsaanvraag) gevoegd worden bij het openbaar domein. Indien de verkavelingsaanvraag wegeniswerken omvat waaromtrent de gemeenteraad beslissingsbevoegdheid heeft, en het vergunningverlenende bestuursorgaan oordeelt dat de verkavelingsvergunning van zijnentwege kan worden verleend, dan dient de gemeenteraad een beslissing te nemen over de zaak van de wegen, alvorens het vergunningverlenende bestuursorgaan een beslissing neemt over de verkavelingsaanvraag (art van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening). De gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar ging bij een vorige verkavelingsaanvraag met grondafstand in beroep tegen de vergunning met voorwaarden omdat de gemeenteraad geen beslissing genomen had over de zaak van de wegenis. Uit de inwilliging van het beroep door de Bestendige Deputatie (3 maart 2011) blijkt dat verkavelingsaanvragen met grondafstand gelijk gesteld worden met werken gericht op de aanleg van nieuwe wegen of op de wijziging of opheffing van bestaande wegen. De gemeenteraad dient n.a.v. de nieuw ingediende verkavelingsaanvraag met gratis grondafstand een beslissing te nemen over de zaak van de wegen. Het college van burgemeester en schepenen kan slechts een beslissing nemen over de verkavelingsaanvraag, indien de gemeenteraad een beslissing heeft genomen over de wegenis. Voorstel van beslissing: De gratis grondafstand heeft betrekking op een smalle strook grond die paalt aan de Hogenstraat. Na de eventuele goedkeuring van de verkavelingsaanvraag wordt deze strook bij het openbaar domein gevoegd. De toevoeging van deze strook grond bij het openbaar domein stelt geen problemen. Zowel uit de beslissing van het college van burgemeester en schepenen als uit de beslissing van de bestendige deputatie van de provincie Vlaams-Brabant blijkt dat de vorige verkavelingsaanvraag verenigbaar was met de goede ruimtelijke ordening. De voorliggende verkavelingsaanvraag is vrijwel identiek aan de vorige verkavelingsaanvraag (ref. gemeente 2010/0008/01, ref. stedenbouw 5.00/24028/ ). Hieruit kan geconcludeerd worden dat de verkavelingsvergunning dan kan verleend worden. Om bovenstaande redenen keurt de gemeenteraad de gratis grondafstand (van de verkavelaar aan het gemeentebestuur), zoals aangeduid op het verkavelingsplan dat bij de verkavelingsaanvraag met referentie 2011/0003/01 gevoegd werd, goed. 5. Toekenning exclusieve dienstverlening aan Interleuven betreffende begeleiding en ondersteuning R.O. Toelichting: De gemeenteraad keurde in vergadering van 29 juni 2009 deze exclusieve dienstverlening goed voor een periode van 2 jaar. De periode loopt nu af en kan hernieuwd worden. De uurlonen voor de personeelsleden van Interleuven worden door Interleuven op basis van de reële kostprijs als volgt bepaald: - algemeen projectleider/specialist-expert : 80,00 - projectleider : 71,00 - projectmedewerker-expert : 65,50 - projectmedewerker : 58,50 Deze uurlonen worden gekoppeld aan de indexaanpassing van de lonen zoals toepasselijk in de openbare sector. Het afsluiten van deze exclusiviteitsovereenkomst heeft tevens tot gevolg dat de gemeente zich ertoe verbindt om voor de diensten die in deze overeenkomst worden omschreven, uitsluitend een beroep te doen op de diensten van Interleuven, en dit voor een welomschreven periode die echter de duur van zes jaar niet mag overschrijden.

3 De gemeente kan aldus kiezen om voor de betrokken diensten een beroep te doen op Interleuven, dan wel om deze diensten zelf uit te oefenen, doch ziet hierbij wel af van de mogelijkheid om de dienst, gedurende de looptijd van de exclusiviteit, te laten uitvoeren door derden. Voorstel van beslissing: De volgende diensten bij wijze van exclusieve dienstverlening toe te kennen aan Interleuven : 2.1. Gemeentelijke ruimtelijke structuurplannen opmaken of actualiseren op vraag van de gemeente, zoals bepaald in het decreet op de ruimtelijke ordening van 18 mei 1999 (titel II, hoofdstuk I, afdeling 4) Gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen opmaken op vraag van de gemeente, zoals bepaald in het decreet op de ruimtelijke ordening van 18 mei 1999 (titel II, hoofdstuk I, afdeling 4) Gemeentelijke stedenbouwkundige en verkavelingsverordeningen opmaken op vraag van de gemeente, zoals bepaald in het decreet op de ruimtelijke ordening van 18 mei 1999 (titel II, hoofdstuk III, afdelingen 1 en 2) Het op vraag van de gemeente begeleiden, ondersteunen en bijstaan van de gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar bij diens taken inzake vergunningenbeleid Het op vraag van de gemeente begeleiden, ondersteunen en bijstaan van de gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar bij de opmaak en opvolging van het gemeentelijk jaarprogramma en jaarverslag inzake ruimtelijke ordening en het begeleiden van de opmaak van de begroting ruimtelijke ordening in functie van het jaarprogramma Het ondersteunen en adviseren van de gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar bij specifieke vragen of knelpunten inzake ruimtelijke ordening Gemeentelijke mobiliteitsplannen opmaken of actualiseren op vraag van de gemeente, zoals bepaald in het decreet betreffende de mobiliteitsconvenants van 20 april 2001 (art. 3) en het ministerieel besluit betreffende de mobiliteitsconvenants van 21 december 2001 (art. 1, 7 en 8 ). De duurtijd van de betrokken diensten te beperken tot een periode van 2 jaar met dien verstande dat opdrachten die werden toegekend vóór het verstrijken van voormelde periode zullen worden afgewerkt onder het systeem van de exclusieve dienstverlening en aldus zonder aanrekening van BTW. De voorgestelde samenwerkingsovereenkomst goed te keuren. 6. Uitbreiding waterleiding Grote Steenweg 58. Toelichting: De uitgaven voor het aanleggen van de vermelde uitbreiding worden geraamd op ,16. De financiering (volledig ten laste van de gemeente) kan gebeuren door afhouding van het totale bedrag op het tegoed aan autonome investeringskredieten. Op 1 mei 2011 bedraagt dit tegoed nog ,41 (geen rekening houdend met de nog in behandeling zijnde dossiers). Voorstel van beslissing: Het college vraagt de raad de raming goed te keuren en de financiering te laten gebeuren door afhouding op het tegoed aan autonome investeringskredieten.

4 7. Gebruik van het basispakket ESCO projecten INFRAX. Toelichting: ESCO staat voor energy service company. Hiermee wil INFRAX in het kader van energiebesparingen in gemeentelijke gebouwen een waaier aan diensten aanbieden die gaan van energieadvies tot realisatie van projecten sleutel-op-de-deur met eventueel inbegrip van de financiering. Een eerste vrijblijvende en kosteloze stap is het intekenen op het basispakket. Aan de distributienetbeheerder (DNB) wordt dan opdracht gegeven om voor de gemeentelijke gebouwen vermeld, de taken uit het basispakket dat de DNB aanbiedt, uit te voeren. Deze taken omvatten: Voorziening installeren voor het meten van kwartierverbruiken voor gas en elektriciteit. Energiezorgsysteem opzetten. Haalbaarheidsstudie uitvoeren. Energiekadaster opmaken. De DNB zal de gemeente op de hoogte brengen van haar bevindingen van bovenvermelde taken. Op basis hiervan kan de gemeente beslissen om gebouw per gebouw een detailstudie en eventuele uitvoering van de energie besparende maatregelen aan de DNB toe te vertrouwen. Voorstel van beslissing: De uitvoering van het basispakket ESCO van INFRAX goed te keuren. 8. Gemeentelijke Gedichtendag - Vaststellen reglement. Toelichting: 1. De cultuurraad organiseert i.s.m. het gemeentebestuur van Geetbets een gemeentelijke gedichtenwedstrijd voor: a. leerlingen van het lager onderwijs 1 ste, 2 de en 3 de graad b. van 13 tot 17 jaar c. van 18 tot 99 jaar. 2. Per categorie worden er drie prijzen en drie eervolle vermeldingen toegekend. Bekroonde en geselecteerde werken worden opgenomen in een verzamelbundel. Hiervoor kan geen vergoeding worden gevraagd door de maker van het gedicht. 3. Het thema van het gedicht wordt vastgesteld door het college van burgemeester en schepenen. 4. Iedere deelnemer kan maximaal drie originele Nederlandstalige gedichten insturen naar volgend adres: of via de post naar de cultuurdienst, Dorpsstraat 7, 3450 Geetbets. 5. Elk gedicht staat in een afzonderlijke Word-bijlage of is getypt op een wit blad A-4 formaat (een gedicht per blad) én is voorzien van een schuilnaam. 6. Voor de scholen van Geetbets mogen de inzendingen per klas worden gegroepeerd en door de leerkracht of directie in een gezamenlijke omslag worden verstuurd. 7. De identiteit (naam, voornaam, geboortedatum, adres en telefoonnummer) + schuilnaam van de inzend(st)er wordt vermeld in de of op de achterzijde van het blad. 8. De uiterste inzenddatum wordt bepaald door het college van burgemeester en schepenen. De datum van de of de poststempel geldt als bewijsstuk. 9. Inzendingen niet conform aan deze voorwaarden komen niet in aanmerking. 10. De gedichten worden door een deskundige jury beoordeeld.

5 11. De deelne(e)m(st)er is verantwoordelijk voor eventueel plagiaat. 12. De uitspraak van de jury is bindend en correspondentie hierover is uitgesloten. 13. De prijsuitreiking wordt vastgesteld door het college van burgemeester en schepenen. 14. Winnaars, eervolle vermeldingen en geselecteerden worden persoonlijk verwittigd. 15. Prijzen, eervolle vermeldingen e.a. die niet op de datum van de proclamatie worden afgehaald, blijven eigendom van de organisatoren. 16. Door deelname aan de wedstrijd gaan de deelnemer en de ouders van een minderjarig kind akkoord met bovenstaand reglement. Voorstel van beslissing: Het reglement van de gemeentelijke gedichtendag goed te keuren. 9. Erkenning nieuwe sportverenigingen en herindeling in de bestaande categorieën. Toelichting: Drie nieuwe verenigingen dienden een aanvraag in tot erkenning: Hondenschool Hogen Hogerop, GSF-Turnvereniging Geetbets, WTC 2010 Geetbets. Volgens de sporttakkenlijst van Bloso mag een hondenschool niet gesubsidieerd worden door het geld dat de overheid aan de gemeente geeft in het kader van het sport-voor-allen decreet. Hierdoor is het beter deze vereniging in te delen in categorie C. Voorstel van beslissing: De erkenning van de nieuwe sportverenigingen en herindeling in de bestaande categorieën goed te keuren. 10. Goedkeuring eindrapport tussentijdse evaluatie sportbeleidsplan. Toelichting: De Vlaamse overheid verplicht elke gemeente die een sportbeleidsplan indiende om een tussentijdse evaluatie te maken halverwege de looptijd van dit plan. Er werd een stuurgroep opgericht om het plan door te lichten. Deze stuurgroep concludeerde dat het sportbeleidsplan geen aanpassingen behoeft. Het laat voldoende ruimte om acties op te zetten voor de verschillende doelgroepen en het bevat geen doelstellingen die niet meer van toepassing zijn. Voorstel van beslissing: Het eindrapport tussentijdse evaluatie sportbeleidsplan goed te keuren. 11. Kennisgeving agenda jaarvergadering Gemeentelijke Holding. Toelichting: De jaarvergadering van Gemeentelijke Holding heeft plaatsgevonden op 25 mei De dagorde van de jaarvergadering was als volgt: 1 Opening van de vergadering door de voorzitter van de raad van bestuur. 2 Toespraak van de voorzitter. 3 Financieel verslag door de dagelijks bestuurder. 4 Mededeling van het jaarverslag van de raad van bestuur en verslagen van de commissaris over het boekjaar Voorstel tot goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar 2010 en van de voorgestelde bestemming van het resultaat. 6 Voorstel tot kwijting aan de bestuurders. 7 Voorstel tot kwijting aan de commissaris. 8 Vernieuwing van het mandaat en de bezoldiging van de commissaris. 9 Benoemingen. Chris Jamar is effectief vertegenwoordiger en Tony Gakens vervanger. Voorstel van beslissing:kennis te nemen van de agenda van de jaarvergadering van de Gemeentelijke Holding.

6 12. Kennisgeving agenda algemene vergadering Creadiv. Toelichting: De algemene vergadering van Creadiv heeft plaatsgevonden op 10 juni Goedkeuring van de notulen van de algemene vergadering van 4 juni Jaarrekening Kwijting aan de bestuurders en de commissaris. 4. Diversen Rondvraag. Anny Raemaekers is effectief vertegenwoordiger en Marc Velkeneers vervanger. Voorstel van beslissing: Kennis te nemen van de agenda van de algemene vergadering van Creadiv. 13. Kennisgeving agenda algemene vergadering VVSG. Toelichting: De algemene vergadering van VVSG heeft plaatsgevonden op 16 juni Samenstelling Bureau en aanduiding stemopnemers. 2. Toelichting en goedkeuring jaarverslag Toelichting en goedkeuring jaarrekening verslag van de commissaris-revisor. 4. Kwijting aan de bestuurders. 5. Kwijting aan de commissaris-revisor. 6. Toelichting en goedkeuring begroting Aanstelling nieuwe bestuurders. 8. Varia. Elly Graulus is effectief vertegenwoordiger en Rik Lassaut vervanger. Voorstel van beslissing: Kennis te nemen van de algemene vergadering van de VVSG. 14. Kennisgeving agenda algemene vergadering Interleuven. Toelichting: De algemene vergadering van Interleuven heeft plaatsgevonden op 22 juni Samenstelling van het bureau. 2. Goedkeuring verslag van de buitengewone algemene vergadering dd. 26 mei Verslag over de activiteiten Jaarrekening per verslag van de Commissaris-Revisor. 5. Verwerking van de resultaten krachtens art. 44 van de statuten. 6. Kwijting te verlenen aan bestuurders en Commissaris-Revisor. 7. Provinciale bijdrage voor werkingskosten 2010 cfr. art van de statuten. 8. Diversen. Rik Lassaut is effectief vertegenwoordiger en Elly Graulus vervanger. Voorstel van beslissing: Kennis te nemen van de algemene vergadering van Interleuven.

7 15. Kennisgeving agenda jaarvergadering Intergas. Toelichting: De jaarvergadering van Intergas heeft plaatsgevonden op 10 juni De agenda van de jaarvergadering was als volgt: 1. Notulen van de jaarvergadering van 04 juni Jaarrekening Kwijting aan de bestuurders en de commissaris. 4. Diversen/Rondvraag. Elly Graulus is effectief vertegenwoordiger en Eva Prouvé vervanger. Voorstel van beslissing: Kennis te nemen van de jaarvergadering van intergas. 16. Kennisgeving agenda algemene vergadering De Lijn. Toelichting: De algemene vergadering van De Lijn heeft plaatsgevonden op 31 mei Verwelkoming en inleiding. 2. Mededeling van het verslag van de raad van bestuur en van het verslag van het college van commissarissen. 3. Goedkeuring van het verslag van de raad van bestuur en van het verslag van het college van commissarissen. 4. Goedkeuring jaarrekening. 5. Kennisgeving van de geconsolideerde jaarrekening. 6. Kwijting van de uitoefening van het mandaat aan de raad van bestuur en het college van commissarissen. 7. Advies over de wijziging/aanpassing van de statuten van de Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn. 8. Goedkeuring van het gebruik van een elektronisch aandelenregister. 9. Varia rondvraag. Kaatje Lippens is effectief vertegenwoordiger en Luc Hendrickx vervanger. Voorstel van beslissing: Kennis te nemen van de algemene vergadering van De Lijn. 17. Kennisgeving agenda algemene vergadering VMW. Toelichting:De algemene vergadering van VMW heeft plaatsgevonden op 17 juni Jaarverslag 2010 van de Raad van Bestuur. 2. Verslag van het college van commissarissen over de jaarrekening Goedkeuring van de jaarrekening. 4. Kwijting aan de bestuurders. 5. Kwijting aan de commissarissen. 6. Aanstelling van 2 bestuurders op voordracht van het provinciale comité Vlaams-Brabant. 7. Statutenwijziging. Elly Graulus is effectief vertegenwoordiger en Rik Lassaut vervanger. Voorstel van beslissing: Kennis te nemen van de algemene vergadering van VMW.

8 18. Vestigen van een vruchtgebruik op een onroerend goed ten voordele van de gemeente. Toelichting: De gemeente zal renovatiewerken uitvoeren aan het het lokaal gelegen achter de pastorij in Rummen in de grootorde van ongeveer 5.000,00 om de lokalen in orde te maken conform de veiligheidsvoorschriften betreffende de brandveiligheid in jeugdinfrastructuur en deze daardoor geschikt te maken voor activiteiten van jeugdverenigingen en gemeentelijke vakantiewerking. De duur van het vruchtgebruik wordt vastgesteld op 10 jaar, met een stilzwijgende verlenging van telkens 10 jaar. Het betreft hier het vruchtgebruik, exclusief voor jeugdverenigingen en gemeentelijke vakantiewerking. De werken en of meerwaarde dienen na afloop van de overeenkomst niet door de eigenaar vergoed te worden. Voorstel van beslissing: De vestiging van het vruchtgebruik goed te keuren. 19. Arbeidsreglement: aanpassing. Toelichting: Het betreft het opheffen voor de arbeiders van het zomeruurrooster. Tot vorig jaar werd tijdens de maanden juli en augustus het uurrooster met één uur verschoven (een uur vroeger beginnen en een uur vroeger stoppen). Voorgesteld wordt om tijdens de maanden juli en augustus hetzelfde rooster toe te passen als tijdens de andere maanden. In geval van extreme temperaturen kunnen de nodige maatregelen genomen worden. De aanpassing werd voorgelegd aan het syndicaal comité in vergadering van 06 juni 2011 en gunstig geadviseerd. Voorstel van beslissing: De aanpassing goed te keuren. Geheime vergadering. 20. Ziektekredietdagen - overschrijding. Resultaat: Overschrijding en vaststellen wachtgeld eenparig goedgekeurd. 21. Vervanging gemeentesecretaris bij afwezigheid. Resultaat: Arlette Sannen wordt met eenparigheid van stemmen aangesteld als derde vervangster in lijn van de secretaris bij diens afwezigheid.

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 28 februari 13.

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 28 februari 13. Provincie Vlaams- Brabant NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 28 februari 13. Aanwezigen: Patrick Vandijck, voorzitter, Andre Alles, burgemeester, Niels Willems, Paul Francen, Benny Hermans, Nadine

Nadere informatie

8. Retributie op de afgifte van een stedenbouwkundig uittreksel van het plannenregister en vergunningenregister

8. Retributie op de afgifte van een stedenbouwkundig uittreksel van het plannenregister en vergunningenregister Provincie Vlaams-Brabant Notulen van de gemeenteraad. Zitting van 8 nov 2011 Aanwezigen: Stefaan DEVOS, voorzitter burgemeester, Mevr. G. Vandewijngaerden, de heren A. Bils, M. Vander Velpen, P. Sterkendries,

Nadere informatie

Zitting van 17 april 2014

Zitting van 17 april 2014 Zitting van 17 april 2014 Aanwezig: Erik Vandormael, voorzitter Roland Uyttendaele, burgemeester Robert De Mulder, Dirk Rasschaert, Elke Meganck, Stijn Wille, Geertrui Van De Velde, schepenen Norbert De

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 18 april 2011 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 18 april 2011 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 18 april 2011 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 28 maart 2011 worden ter goedkeuring

Nadere informatie

VERGADERING VAN EEN SEPTEMBER TWEEDUIZEND EN ACHT 01.09.2008 Verhaegen Mark.: voorzitter-burgemeester; Ooms Maurice, Daems Geert, Leflot Anja,

VERGADERING VAN EEN SEPTEMBER TWEEDUIZEND EN ACHT 01.09.2008 Verhaegen Mark.: voorzitter-burgemeester; Ooms Maurice, Daems Geert, Leflot Anja, VERGADERING VAN EEN SEPTEMBER TWEEDUIZEND EN ACHT 01.09.2008 Aanwezig: Verhaegen Mark.: voorzitter-burgemeester; Ooms Maurice, Daems Geert, Leflot Anja, Wauters Jef.: schepenen; Van Bael Jef: voorzitter

Nadere informatie

GEMEENTERAADSZITTING 23 APRIL 2012. Aanwezig: Hugo Leroy, Burgemeester-Voorzitter. Willy Benoot, Karel Hubau, Denis Dierick, Nadine De Stercke,

GEMEENTERAADSZITTING 23 APRIL 2012. Aanwezig: Hugo Leroy, Burgemeester-Voorzitter. Willy Benoot, Karel Hubau, Denis Dierick, Nadine De Stercke, 30 GEMEENTERAADSZITTING 23 APRIL 2012 Aanwezig: Hugo Leroy, Burgemeester-Voorzitter Willy Benoot, Karel Hubau, Denis Dierick, Nadine De Stercke, Willy Van Hove Schepenen Marc Van Wittenberge, Willy Demoor,

Nadere informatie

Zitting van 28 april 2010.

Zitting van 28 april 2010. Zitting van 28 april 2010. Aanwezig : dhr. Rik Daelman,burgemeester-voorzitter, dhr. Joseph Maes, mevr. Agnes Dierick, dhrn. Walter T Kint, mevr. Dominique Roelandt, dhr. Ludovicus Lenaerts en dhr. Michel

Nadere informatie

Gemeente Geetbets overzichtslijst gemeenteraad van 04 oktober 2004.

Gemeente Geetbets overzichtslijst gemeenteraad van 04 oktober 2004. Gemeente Geetbets overzichtslijst gemeenteraad van 04 oktober 2004. Aanwezig: Benny Munten, Burgemeester; Jean-Pierre Nyns, Henri Lassaut, Marcel Andries, Ria Debehets-Schepmans, Schepenen; Marcel Monette,

Nadere informatie

Vergadering gemeenteraad van 09/12/2013

Vergadering gemeenteraad van 09/12/2013 Vergadering gemeenteraad van 09/12/2013 Aanwezig : Vos Mark, Kersten Guy, Pauly Marina, Bamps Christiaan, Cilissen Bert, Eycken Mathieu, Onclin Katja, Schepenen Peumans Jan, Thys Ivo, Stratermans Gerard,

Nadere informatie

1 (gemeenteraadszitting van 3 februari 2015)

1 (gemeenteraadszitting van 3 februari 2015) 1 PROCES-VERBAAL VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 3 FEBRUARI 2015 AANWEZIG: Wouter Raskin, voorzitter, Frieda Brepoels, burgemeester, Guy Swennen, Bruno Steegen, Walter Bollen, Fons Caubergh,

Nadere informatie

Juridisch kader Gemeentedecreet 15.07.2005 artikel 40 Huishoudelijk reglement gemeenteraad d.d. 12 mei 2014 (GR Besluit)

Juridisch kader Gemeentedecreet 15.07.2005 artikel 40 Huishoudelijk reglement gemeenteraad d.d. 12 mei 2014 (GR Besluit) Zitting van de gemeenteraad donderdag 11 september 2014. Aanwezig : Aerts L. - Burgemeester-Voorzitter De Veuster D., Kenis K., Schrijvers P., Van Puymbroeck W., Torfs L., Matheeussen J. - Schepenen Meeusen

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van maandag 28 april 2014

Zitting van de gemeenteraad van maandag 28 april 2014 Zitting van de gemeenteraad van maandag 28 april 2014 Aanwezigen : De Pooter Sonja - voorzitter Hofmans Lode - burgemeester Muyshondt Tine, Verhaegen Jef, Bossaerts Fernand, Vermeesch Roel, Goris Hilde,

Nadere informatie

Afdeling 1 Definities en toepassingsgebied Art.1. De begrippen en definities vermeld in het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het

Afdeling 1 Definities en toepassingsgebied Art.1. De begrippen en definities vermeld in het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het Zitting van 20 december 2007 Aanwezig de dames en heren: VAN DESSEL Vital, Burgemeester; Paul Dams, Koen De Vadder, Bert De Wit en Monique Goris, Schepenen; LIEVENS Chris, Voorzitter; Wouters André, Van

Nadere informatie

EANDIS coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

EANDIS coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid EANDIS coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid De vennootschap werd onder de vorm van een naamloze vennootschap onder de benaming Electrabel Netmanagement Flanders opgericht op 29 april

Nadere informatie

ZITTING VAN 23 JANUARI 2014

ZITTING VAN 23 JANUARI 2014 ZITTING VAN 23 JANUARI 2014 Aanwezig: de heer L. De Meyere, voorzitter gemeenteraad, de heer F. Van de Moere, burgemeester, de heer H. Coene, schepen, de heer J. Francque, id., mevrouw C. Bonamie, id.,

Nadere informatie

- Aan de technisch Raadgevers 19/02/2014. Geachte Mevrouwen, Geachte Heren,

- Aan de technisch Raadgevers 19/02/2014. Geachte Mevrouwen, Geachte Heren, Ref. CV/103/2014/RVB 1.3 - Aan de Bestuurders - Aan de technisch Raadgevers 19/02/2014 Geachte Mevrouwen, Geachte Heren, Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de 231 ste bijeenkomst van de Raad van Bestuur

Nadere informatie

s SCHELDE-LANDSUHAPSPARK - STATUTEN

s SCHELDE-LANDSUHAPSPARK - STATUTEN s SCHELDE-LANDSUHAPSPARK - STATUTEN STATUTEN VAN DE DIENSTVERLENENDE VERENIGING "SLP" TITEL I AARD, NAAM, ZETEL, DOEL, DUUR Art. 1. Rechtsvorm l. Tussen de deelnemers is een dienstverlenende vereniging

Nadere informatie

Gemeenteraad: zitting van 13 maart 2014 VERSLAG

Gemeenteraad: zitting van 13 maart 2014 VERSLAG Gemeenteraad: zitting van 13 maart 2014 VERSLAG Aanwezig: Geert Janssens: Voorzitter van de gemeenteraad; Manu Claes: Burgemeester; Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels, Kris Peetermans, Marleen

Nadere informatie

Gemeenteraad van 28/01/2004

Gemeenteraad van 28/01/2004 Gemeenteraad van 28/01/2004 Aanwezig: Freddy Vranckx, Burgemeester-Voorzitter Betty Lismont-Depret, Cyriel Swevers, Hilke Verheyden, Paul Hugaerts, Gilberte Muls, Schepenen Roger Wierinckx, Maurice Fol,

Nadere informatie

ZITTING VAN 15 april 2013

ZITTING VAN 15 april 2013 PROVINCIE VLAAMS BRABANT ---- OCMW LUBBEEK ---- ZITTING VAN 15 april 2013 AANWEZIG: de heer Koenraad Van Coppenolle, voorzitter de dames Freya Verlinden, Marijke Gidts, Heleen Vangeel, Veerle Daems en

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad woensdag 03 september 2014

Verslag gemeenteraad woensdag 03 september 2014 Verslag gemeenteraad woensdag 03 september 2014 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

Intercommunale vereniging die de vorm heeft aangenomen van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Intercommunale vereniging die de vorm heeft aangenomen van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Intercommunale vereniging die de vorm heeft aangenomen van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid GECOORDINEERDE STATUTEN OP 24 november 2014 2 Sibelga Intercommunale vereniging die

Nadere informatie

Zitting van de Gemeenteraad van 11 mei 2015

Zitting van de Gemeenteraad van 11 mei 2015 Zitting van de Gemeenteraad van 11 mei 2015 Aanwezig: - Hedwin De Clercq, Johan Thomas, André Flamand, Marleen Gyselinck, Sabine Hoeckman - Schepenen Marin Devalck - OCMW--Schepen Machtelinckx, Fernand

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD SINT-TRUIDEN VAN DINSDAG 31 JANUARI 2012 OM 18.30 UUR. OPENBARE VERGADERING van dinsdag 31 januari 2012

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD SINT-TRUIDEN VAN DINSDAG 31 JANUARI 2012 OM 18.30 UUR. OPENBARE VERGADERING van dinsdag 31 januari 2012 NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD SINT-TRUIDEN VAN DINSDAG 31 JANUARI 2012 OM 18.30 UUR Aanwezig: OPENBARE VERGADERING van dinsdag 31 januari 2012 Roland Duchatelet, schepen - voorzitter Ludwig Vandenhove,

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN RAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN RAAD PROVINCIE ARRONDISSEMENT OCMW VLAAMS-BRABANT HALLE-VILVOORDE MEISE 1 UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN RAAD ZITTING VAN 16 april 2012 Aanwezig: Mevrouw BECQ

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN 28 APRIL 2014

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN 28 APRIL 2014 NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN 28 APRIL 2014 Aanwezig: Marc Doutreluingne, burgemeester; Wim Monteyne, Marc Claeys, Johan Rollez, Eddy Defoor, Marc Desloovere, Luc Vanassche, schepenen; Gerard Amelynck,

Nadere informatie

5. Vergadering van 20 april 2015. Om twintig uur wordt door de Voorzitter de vergadering voor geopend verklaard.

5. Vergadering van 20 april 2015. Om twintig uur wordt door de Voorzitter de vergadering voor geopend verklaard. 5. Vergadering van 20 april 2015. Aanwezig: Dames en Heren: Spooren Hugo, Voorzitter Gruyters Bart, Burgemeester; Vanleeuw, Guypen, Berden, Vandersmissen en Vanuytrecht, Schepenen; Grosemans, Schepen van

Nadere informatie

Raadslid Els Sterckx betreurt de laattijdige verzending van de documenten voor deze gemeenteraad.

Raadslid Els Sterckx betreurt de laattijdige verzending van de documenten voor deze gemeenteraad. Zitting van dinsdag 5 mei 2015 Aanwezigen: Peeters Jan - burgemeester en voorzitter Van Olmen Mien, Bertels Jan, Ryken Ingrid, Verheyden Aloïs, Michielsen Jan, Hendrickx Anne-Marie, Michiels Alfons - schepenen

Nadere informatie

DE NOTULEN *2012-04-26* VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT 2012-04-26

DE NOTULEN *2012-04-26* VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT 2012-04-26 DE NOTULEN *2012-04-26* VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT 2012-04-26 OPENBARE ZITTING VAN 26 APRIL 2012 Aanwezig : Jaak Fransen, burgemeester-voorzitter; Dirk Vanseggelen, Patrick Van Baelen, Marleen Kuppens,

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015

VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015 VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015 Aanwezig: Marc Doutreluingne, burgemeester-voorzitter; Wim Monteyne, Marc Claeys, Johan Rollez, Eddy Defoor, Marc Desloovere, Luc Vanassche, Katrien Defoirdt,

Nadere informatie