Gemeente Geetbets Overzichtslijst gemeenteraad van 29 juni 2011.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gemeente Geetbets Overzichtslijst gemeenteraad van 29 juni 2011."

Transcriptie

1 Gemeente Geetbets Overzichtslijst gemeenteraad van 29 juni Aanwezig: Munten Benny, burgemeester, voorzitter van de raad; Roggen Jo, Lassaut Henri, Claes Ingrid, Jamar Chris en Andries Bart, schepenen; Andries Marcel, Debehets-Schepmans Ria, Raemaekers Anny, Velkeneers Marc, Gakens Tony, Vlayen Bart, Guldentops-Allard Elke, Graulus Elly, Prouvé Eva, Vannijlen Louis, Strouven Roland, gemeenteraadsleden; Stiers Herman, secretaris. Verontschuldigd: Nyns Jean-Pierre, gemeenteraadslid. Openbare vergadering. 1. Goedkeuring notulen gemeenteraad van 2 mei Toelichting: De notulen werden samen met de dagorde aan de leden van de gemeenteraad bezorgd. Als er hierover geen opmerkingen zijn, kunnen deze goedgekeurd worden. Voorstel van beslissing: De notulen goed te keuren. 2. Woon- en Zorgcentrum - verdeling van de kosten tussen gemeente en OCMW. Toelichting: Voor de realisatie van het Woon- en Zorgcentrum (WZC) is er een overeenkomst tussen de vzw Sint Elisabeth s Dal en het OCMW. Het perceel van het OCMW werd opgedeeld in meerdere loten. Op lot 3 (centraal) komt het WZC, hiervoor werd er een erfpachtrecht gevestigd. Op lot 4 en 5 (achteraan) komt een park en op de loten 1a, 1b en 2 komen de toegangsweg, de evacuatieweg en de parkeerplaatsen gefinancierd door het OCMW via een investeringstoelage van de gemeente. In het aanbestedingsdossier zullen ook het gedeelte van de toegangsweg en de parkeerplaatsen achter de sporthal en de Academie voor Beeldende Kunsten (BAK), die op gemeentelijke eigendom komen te liggen, opgenomen worden. Er wordt nu niet meer voorzien in een overdracht van gronden door het OCMW aan de gemeente. Oorspronkelijk was er ,00 voorzien in de begroting. Het totaal van de investeringen ten laste van gemeente en OCMW wordt geraamd op ,00. Dit bedrag wordt opgesplitst in enerzijds ,00 voor de investeringen ten laste van het OCMW (deze financiering gebeurt via een investeringstoelage van de gemeente) en anderzijds ,00 voor hetgeen ten laste van de gemeente is en rechtstreeks door de gemeente betaald wordt. De kredieten zullen in de volgende begrotingswijziging moeten aangepast worden. Voorstel van beslissing: De raming en de verdeling goed te keuren. 3. Aanpassing investeringsbudget 2011 OCMW. Toelichting: Het betreft de investeringen van ,00, waarvan sprake in het vorige punt. Er is een verschuiving van de budgetten van het activiteitencentrum warme maaltijden naar een voorziening voor voorbereiding/verwezenlijking van het project: sociaal huis/ lokaal dienstencentrum en dit met ingang van 01 september 2011 tot einde looptijd van de leasing/lening voor realisatie van voornoemd project. De gemeentelijke toelage verandert hierdoor niet de gemeenteraad dient enkel kennis te nemen Voorstel van beslissing: De aanpassing van het investeringsbudget goed te keuren. Kennis te nemen van de verschuiving van de budgetten van het activiteitencentrum warme maaltijden naar een voorziening voor voorbereiding/verwezenlijking van het project: sociaal huis/ lokaal dienstencentrum en dit met ingang van 01 september 2011 tot einde looptijd van de leasing/lening voor realisatie van voornoemd project.

2 4. Verkavelingsaanvraag met gratis grondafstand. Toelichting: De aanvraag voorziet in het verkavelen van gronden (afdeling 1 sectie E nr. 136G3 en 136W2) in 6 loten waarvan vier bebouwbare loten, bestemd voor vrijstaande eengezinswoningen. Het betreft een verkaveling met gratis grondafstand. De verkavelingsaanvraag stelt voor om lot 5 van het verkavelingsplan gratis af te staan aan de gemeente. Dit gedeelte zal (na de eventuele goedkeuring van de verkavelingsaanvraag) gevoegd worden bij het openbaar domein. Indien de verkavelingsaanvraag wegeniswerken omvat waaromtrent de gemeenteraad beslissingsbevoegdheid heeft, en het vergunningverlenende bestuursorgaan oordeelt dat de verkavelingsvergunning van zijnentwege kan worden verleend, dan dient de gemeenteraad een beslissing te nemen over de zaak van de wegen, alvorens het vergunningverlenende bestuursorgaan een beslissing neemt over de verkavelingsaanvraag (art van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening). De gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar ging bij een vorige verkavelingsaanvraag met grondafstand in beroep tegen de vergunning met voorwaarden omdat de gemeenteraad geen beslissing genomen had over de zaak van de wegenis. Uit de inwilliging van het beroep door de Bestendige Deputatie (3 maart 2011) blijkt dat verkavelingsaanvragen met grondafstand gelijk gesteld worden met werken gericht op de aanleg van nieuwe wegen of op de wijziging of opheffing van bestaande wegen. De gemeenteraad dient n.a.v. de nieuw ingediende verkavelingsaanvraag met gratis grondafstand een beslissing te nemen over de zaak van de wegen. Het college van burgemeester en schepenen kan slechts een beslissing nemen over de verkavelingsaanvraag, indien de gemeenteraad een beslissing heeft genomen over de wegenis. Voorstel van beslissing: De gratis grondafstand heeft betrekking op een smalle strook grond die paalt aan de Hogenstraat. Na de eventuele goedkeuring van de verkavelingsaanvraag wordt deze strook bij het openbaar domein gevoegd. De toevoeging van deze strook grond bij het openbaar domein stelt geen problemen. Zowel uit de beslissing van het college van burgemeester en schepenen als uit de beslissing van de bestendige deputatie van de provincie Vlaams-Brabant blijkt dat de vorige verkavelingsaanvraag verenigbaar was met de goede ruimtelijke ordening. De voorliggende verkavelingsaanvraag is vrijwel identiek aan de vorige verkavelingsaanvraag (ref. gemeente 2010/0008/01, ref. stedenbouw 5.00/24028/ ). Hieruit kan geconcludeerd worden dat de verkavelingsvergunning dan kan verleend worden. Om bovenstaande redenen keurt de gemeenteraad de gratis grondafstand (van de verkavelaar aan het gemeentebestuur), zoals aangeduid op het verkavelingsplan dat bij de verkavelingsaanvraag met referentie 2011/0003/01 gevoegd werd, goed. 5. Toekenning exclusieve dienstverlening aan Interleuven betreffende begeleiding en ondersteuning R.O. Toelichting: De gemeenteraad keurde in vergadering van 29 juni 2009 deze exclusieve dienstverlening goed voor een periode van 2 jaar. De periode loopt nu af en kan hernieuwd worden. De uurlonen voor de personeelsleden van Interleuven worden door Interleuven op basis van de reële kostprijs als volgt bepaald: - algemeen projectleider/specialist-expert : 80,00 - projectleider : 71,00 - projectmedewerker-expert : 65,50 - projectmedewerker : 58,50 Deze uurlonen worden gekoppeld aan de indexaanpassing van de lonen zoals toepasselijk in de openbare sector. Het afsluiten van deze exclusiviteitsovereenkomst heeft tevens tot gevolg dat de gemeente zich ertoe verbindt om voor de diensten die in deze overeenkomst worden omschreven, uitsluitend een beroep te doen op de diensten van Interleuven, en dit voor een welomschreven periode die echter de duur van zes jaar niet mag overschrijden.

3 De gemeente kan aldus kiezen om voor de betrokken diensten een beroep te doen op Interleuven, dan wel om deze diensten zelf uit te oefenen, doch ziet hierbij wel af van de mogelijkheid om de dienst, gedurende de looptijd van de exclusiviteit, te laten uitvoeren door derden. Voorstel van beslissing: De volgende diensten bij wijze van exclusieve dienstverlening toe te kennen aan Interleuven : 2.1. Gemeentelijke ruimtelijke structuurplannen opmaken of actualiseren op vraag van de gemeente, zoals bepaald in het decreet op de ruimtelijke ordening van 18 mei 1999 (titel II, hoofdstuk I, afdeling 4) Gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen opmaken op vraag van de gemeente, zoals bepaald in het decreet op de ruimtelijke ordening van 18 mei 1999 (titel II, hoofdstuk I, afdeling 4) Gemeentelijke stedenbouwkundige en verkavelingsverordeningen opmaken op vraag van de gemeente, zoals bepaald in het decreet op de ruimtelijke ordening van 18 mei 1999 (titel II, hoofdstuk III, afdelingen 1 en 2) Het op vraag van de gemeente begeleiden, ondersteunen en bijstaan van de gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar bij diens taken inzake vergunningenbeleid Het op vraag van de gemeente begeleiden, ondersteunen en bijstaan van de gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar bij de opmaak en opvolging van het gemeentelijk jaarprogramma en jaarverslag inzake ruimtelijke ordening en het begeleiden van de opmaak van de begroting ruimtelijke ordening in functie van het jaarprogramma Het ondersteunen en adviseren van de gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar bij specifieke vragen of knelpunten inzake ruimtelijke ordening Gemeentelijke mobiliteitsplannen opmaken of actualiseren op vraag van de gemeente, zoals bepaald in het decreet betreffende de mobiliteitsconvenants van 20 april 2001 (art. 3) en het ministerieel besluit betreffende de mobiliteitsconvenants van 21 december 2001 (art. 1, 7 en 8 ). De duurtijd van de betrokken diensten te beperken tot een periode van 2 jaar met dien verstande dat opdrachten die werden toegekend vóór het verstrijken van voormelde periode zullen worden afgewerkt onder het systeem van de exclusieve dienstverlening en aldus zonder aanrekening van BTW. De voorgestelde samenwerkingsovereenkomst goed te keuren. 6. Uitbreiding waterleiding Grote Steenweg 58. Toelichting: De uitgaven voor het aanleggen van de vermelde uitbreiding worden geraamd op ,16. De financiering (volledig ten laste van de gemeente) kan gebeuren door afhouding van het totale bedrag op het tegoed aan autonome investeringskredieten. Op 1 mei 2011 bedraagt dit tegoed nog ,41 (geen rekening houdend met de nog in behandeling zijnde dossiers). Voorstel van beslissing: Het college vraagt de raad de raming goed te keuren en de financiering te laten gebeuren door afhouding op het tegoed aan autonome investeringskredieten.

4 7. Gebruik van het basispakket ESCO projecten INFRAX. Toelichting: ESCO staat voor energy service company. Hiermee wil INFRAX in het kader van energiebesparingen in gemeentelijke gebouwen een waaier aan diensten aanbieden die gaan van energieadvies tot realisatie van projecten sleutel-op-de-deur met eventueel inbegrip van de financiering. Een eerste vrijblijvende en kosteloze stap is het intekenen op het basispakket. Aan de distributienetbeheerder (DNB) wordt dan opdracht gegeven om voor de gemeentelijke gebouwen vermeld, de taken uit het basispakket dat de DNB aanbiedt, uit te voeren. Deze taken omvatten: Voorziening installeren voor het meten van kwartierverbruiken voor gas en elektriciteit. Energiezorgsysteem opzetten. Haalbaarheidsstudie uitvoeren. Energiekadaster opmaken. De DNB zal de gemeente op de hoogte brengen van haar bevindingen van bovenvermelde taken. Op basis hiervan kan de gemeente beslissen om gebouw per gebouw een detailstudie en eventuele uitvoering van de energie besparende maatregelen aan de DNB toe te vertrouwen. Voorstel van beslissing: De uitvoering van het basispakket ESCO van INFRAX goed te keuren. 8. Gemeentelijke Gedichtendag - Vaststellen reglement. Toelichting: 1. De cultuurraad organiseert i.s.m. het gemeentebestuur van Geetbets een gemeentelijke gedichtenwedstrijd voor: a. leerlingen van het lager onderwijs 1 ste, 2 de en 3 de graad b. van 13 tot 17 jaar c. van 18 tot 99 jaar. 2. Per categorie worden er drie prijzen en drie eervolle vermeldingen toegekend. Bekroonde en geselecteerde werken worden opgenomen in een verzamelbundel. Hiervoor kan geen vergoeding worden gevraagd door de maker van het gedicht. 3. Het thema van het gedicht wordt vastgesteld door het college van burgemeester en schepenen. 4. Iedere deelnemer kan maximaal drie originele Nederlandstalige gedichten insturen naar volgend adres: of via de post naar de cultuurdienst, Dorpsstraat 7, 3450 Geetbets. 5. Elk gedicht staat in een afzonderlijke Word-bijlage of is getypt op een wit blad A-4 formaat (een gedicht per blad) én is voorzien van een schuilnaam. 6. Voor de scholen van Geetbets mogen de inzendingen per klas worden gegroepeerd en door de leerkracht of directie in een gezamenlijke omslag worden verstuurd. 7. De identiteit (naam, voornaam, geboortedatum, adres en telefoonnummer) + schuilnaam van de inzend(st)er wordt vermeld in de of op de achterzijde van het blad. 8. De uiterste inzenddatum wordt bepaald door het college van burgemeester en schepenen. De datum van de of de poststempel geldt als bewijsstuk. 9. Inzendingen niet conform aan deze voorwaarden komen niet in aanmerking. 10. De gedichten worden door een deskundige jury beoordeeld.

5 11. De deelne(e)m(st)er is verantwoordelijk voor eventueel plagiaat. 12. De uitspraak van de jury is bindend en correspondentie hierover is uitgesloten. 13. De prijsuitreiking wordt vastgesteld door het college van burgemeester en schepenen. 14. Winnaars, eervolle vermeldingen en geselecteerden worden persoonlijk verwittigd. 15. Prijzen, eervolle vermeldingen e.a. die niet op de datum van de proclamatie worden afgehaald, blijven eigendom van de organisatoren. 16. Door deelname aan de wedstrijd gaan de deelnemer en de ouders van een minderjarig kind akkoord met bovenstaand reglement. Voorstel van beslissing: Het reglement van de gemeentelijke gedichtendag goed te keuren. 9. Erkenning nieuwe sportverenigingen en herindeling in de bestaande categorieën. Toelichting: Drie nieuwe verenigingen dienden een aanvraag in tot erkenning: Hondenschool Hogen Hogerop, GSF-Turnvereniging Geetbets, WTC 2010 Geetbets. Volgens de sporttakkenlijst van Bloso mag een hondenschool niet gesubsidieerd worden door het geld dat de overheid aan de gemeente geeft in het kader van het sport-voor-allen decreet. Hierdoor is het beter deze vereniging in te delen in categorie C. Voorstel van beslissing: De erkenning van de nieuwe sportverenigingen en herindeling in de bestaande categorieën goed te keuren. 10. Goedkeuring eindrapport tussentijdse evaluatie sportbeleidsplan. Toelichting: De Vlaamse overheid verplicht elke gemeente die een sportbeleidsplan indiende om een tussentijdse evaluatie te maken halverwege de looptijd van dit plan. Er werd een stuurgroep opgericht om het plan door te lichten. Deze stuurgroep concludeerde dat het sportbeleidsplan geen aanpassingen behoeft. Het laat voldoende ruimte om acties op te zetten voor de verschillende doelgroepen en het bevat geen doelstellingen die niet meer van toepassing zijn. Voorstel van beslissing: Het eindrapport tussentijdse evaluatie sportbeleidsplan goed te keuren. 11. Kennisgeving agenda jaarvergadering Gemeentelijke Holding. Toelichting: De jaarvergadering van Gemeentelijke Holding heeft plaatsgevonden op 25 mei De dagorde van de jaarvergadering was als volgt: 1 Opening van de vergadering door de voorzitter van de raad van bestuur. 2 Toespraak van de voorzitter. 3 Financieel verslag door de dagelijks bestuurder. 4 Mededeling van het jaarverslag van de raad van bestuur en verslagen van de commissaris over het boekjaar Voorstel tot goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar 2010 en van de voorgestelde bestemming van het resultaat. 6 Voorstel tot kwijting aan de bestuurders. 7 Voorstel tot kwijting aan de commissaris. 8 Vernieuwing van het mandaat en de bezoldiging van de commissaris. 9 Benoemingen. Chris Jamar is effectief vertegenwoordiger en Tony Gakens vervanger. Voorstel van beslissing:kennis te nemen van de agenda van de jaarvergadering van de Gemeentelijke Holding.

6 12. Kennisgeving agenda algemene vergadering Creadiv. Toelichting: De algemene vergadering van Creadiv heeft plaatsgevonden op 10 juni Goedkeuring van de notulen van de algemene vergadering van 4 juni Jaarrekening Kwijting aan de bestuurders en de commissaris. 4. Diversen Rondvraag. Anny Raemaekers is effectief vertegenwoordiger en Marc Velkeneers vervanger. Voorstel van beslissing: Kennis te nemen van de agenda van de algemene vergadering van Creadiv. 13. Kennisgeving agenda algemene vergadering VVSG. Toelichting: De algemene vergadering van VVSG heeft plaatsgevonden op 16 juni Samenstelling Bureau en aanduiding stemopnemers. 2. Toelichting en goedkeuring jaarverslag Toelichting en goedkeuring jaarrekening verslag van de commissaris-revisor. 4. Kwijting aan de bestuurders. 5. Kwijting aan de commissaris-revisor. 6. Toelichting en goedkeuring begroting Aanstelling nieuwe bestuurders. 8. Varia. Elly Graulus is effectief vertegenwoordiger en Rik Lassaut vervanger. Voorstel van beslissing: Kennis te nemen van de algemene vergadering van de VVSG. 14. Kennisgeving agenda algemene vergadering Interleuven. Toelichting: De algemene vergadering van Interleuven heeft plaatsgevonden op 22 juni Samenstelling van het bureau. 2. Goedkeuring verslag van de buitengewone algemene vergadering dd. 26 mei Verslag over de activiteiten Jaarrekening per verslag van de Commissaris-Revisor. 5. Verwerking van de resultaten krachtens art. 44 van de statuten. 6. Kwijting te verlenen aan bestuurders en Commissaris-Revisor. 7. Provinciale bijdrage voor werkingskosten 2010 cfr. art van de statuten. 8. Diversen. Rik Lassaut is effectief vertegenwoordiger en Elly Graulus vervanger. Voorstel van beslissing: Kennis te nemen van de algemene vergadering van Interleuven.

7 15. Kennisgeving agenda jaarvergadering Intergas. Toelichting: De jaarvergadering van Intergas heeft plaatsgevonden op 10 juni De agenda van de jaarvergadering was als volgt: 1. Notulen van de jaarvergadering van 04 juni Jaarrekening Kwijting aan de bestuurders en de commissaris. 4. Diversen/Rondvraag. Elly Graulus is effectief vertegenwoordiger en Eva Prouvé vervanger. Voorstel van beslissing: Kennis te nemen van de jaarvergadering van intergas. 16. Kennisgeving agenda algemene vergadering De Lijn. Toelichting: De algemene vergadering van De Lijn heeft plaatsgevonden op 31 mei Verwelkoming en inleiding. 2. Mededeling van het verslag van de raad van bestuur en van het verslag van het college van commissarissen. 3. Goedkeuring van het verslag van de raad van bestuur en van het verslag van het college van commissarissen. 4. Goedkeuring jaarrekening. 5. Kennisgeving van de geconsolideerde jaarrekening. 6. Kwijting van de uitoefening van het mandaat aan de raad van bestuur en het college van commissarissen. 7. Advies over de wijziging/aanpassing van de statuten van de Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn. 8. Goedkeuring van het gebruik van een elektronisch aandelenregister. 9. Varia rondvraag. Kaatje Lippens is effectief vertegenwoordiger en Luc Hendrickx vervanger. Voorstel van beslissing: Kennis te nemen van de algemene vergadering van De Lijn. 17. Kennisgeving agenda algemene vergadering VMW. Toelichting:De algemene vergadering van VMW heeft plaatsgevonden op 17 juni Jaarverslag 2010 van de Raad van Bestuur. 2. Verslag van het college van commissarissen over de jaarrekening Goedkeuring van de jaarrekening. 4. Kwijting aan de bestuurders. 5. Kwijting aan de commissarissen. 6. Aanstelling van 2 bestuurders op voordracht van het provinciale comité Vlaams-Brabant. 7. Statutenwijziging. Elly Graulus is effectief vertegenwoordiger en Rik Lassaut vervanger. Voorstel van beslissing: Kennis te nemen van de algemene vergadering van VMW.

8 18. Vestigen van een vruchtgebruik op een onroerend goed ten voordele van de gemeente. Toelichting: De gemeente zal renovatiewerken uitvoeren aan het het lokaal gelegen achter de pastorij in Rummen in de grootorde van ongeveer 5.000,00 om de lokalen in orde te maken conform de veiligheidsvoorschriften betreffende de brandveiligheid in jeugdinfrastructuur en deze daardoor geschikt te maken voor activiteiten van jeugdverenigingen en gemeentelijke vakantiewerking. De duur van het vruchtgebruik wordt vastgesteld op 10 jaar, met een stilzwijgende verlenging van telkens 10 jaar. Het betreft hier het vruchtgebruik, exclusief voor jeugdverenigingen en gemeentelijke vakantiewerking. De werken en of meerwaarde dienen na afloop van de overeenkomst niet door de eigenaar vergoed te worden. Voorstel van beslissing: De vestiging van het vruchtgebruik goed te keuren. 19. Arbeidsreglement: aanpassing. Toelichting: Het betreft het opheffen voor de arbeiders van het zomeruurrooster. Tot vorig jaar werd tijdens de maanden juli en augustus het uurrooster met één uur verschoven (een uur vroeger beginnen en een uur vroeger stoppen). Voorgesteld wordt om tijdens de maanden juli en augustus hetzelfde rooster toe te passen als tijdens de andere maanden. In geval van extreme temperaturen kunnen de nodige maatregelen genomen worden. De aanpassing werd voorgelegd aan het syndicaal comité in vergadering van 06 juni 2011 en gunstig geadviseerd. Voorstel van beslissing: De aanpassing goed te keuren. Geheime vergadering. 20. Ziektekredietdagen - overschrijding. Resultaat: Overschrijding en vaststellen wachtgeld eenparig goedgekeurd. 21. Vervanging gemeentesecretaris bij afwezigheid. Resultaat: Arlette Sannen wordt met eenparigheid van stemmen aangesteld als derde vervangster in lijn van de secretaris bij diens afwezigheid.

Overzichtslijst gemeenteraad van 25 augustus 2011.

Overzichtslijst gemeenteraad van 25 augustus 2011. Overzichtslijst gemeenteraad van 25 augustus 2011. Aanwezig: Munten Benny, burgemeester, voorzitter van de raad; Roggen Jo, Lassaut Henri, Claes Ingrid, Jamar Chris en Andries Bart, schepenen; Andries

Nadere informatie

Gemeente Geetbets overzichtslijst gemeenteraad van 25 mei 2009.

Gemeente Geetbets overzichtslijst gemeenteraad van 25 mei 2009. Gemeente Geetbets overzichtslijst gemeenteraad van 25 mei 2009. Aanwezig: Munten Benny, burgemeester, voorzitter van de raad; Roggen Jo, Lassaut Henri, Claes Ingrid, Jamar Chris, Stassart Daniël, schepenen;

Nadere informatie

Gemeente Geetbets overzichtslijst gemeenteraad van 29 januari 2007.

Gemeente Geetbets overzichtslijst gemeenteraad van 29 januari 2007. Gemeente Geetbets overzichtslijst gemeenteraad van 29 januari 2007. Aanwezig: Munten Benny, Burgemeester, voorzitter van de raad; Roggen Jo, Lassaut Henri, Claes Ingrid, Jamar Chris, schepenen; Andries

Nadere informatie

Overzichtslijst gemeenteraad van 30 november 2015.

Overzichtslijst gemeenteraad van 30 november 2015. Overzichtslijst gemeenteraad van 30 november 2015. Aanwezig: Vlayen Bart, voorzitter waarnemend. Roggen Jo, burgemeester. Allard Elke, Lassaut Rik en Jamar Chris schepenen. Munten Benny, Claes Ingrid,

Nadere informatie

Overzichtslijst gemeenteraad van 01 juni 2015.

Overzichtslijst gemeenteraad van 01 juni 2015. Overzichtslijst gemeenteraad van 01 juni 2015. Aanwezig: Nyns Jean-Pierre, voorzitter. Roggen Jo, burgemeester. Allard Elke en Lassaut Rik, schepenen. Munten Benny, Claes Ingrid, Vlayen Bart, Vandezande

Nadere informatie

Gemeente Geetbets overzichtslijst gemeenteraad van 04 oktober 2004.

Gemeente Geetbets overzichtslijst gemeenteraad van 04 oktober 2004. Gemeente Geetbets overzichtslijst gemeenteraad van 04 oktober 2004. Aanwezig: Benny Munten, Burgemeester; Jean-Pierre Nyns, Henri Lassaut, Marcel Andries, Ria Debehets-Schepmans, Schepenen; Marcel Monette,

Nadere informatie

1 Verslag vorige vergadering Het college stelt voor het verslag van de vorige vergadering goed te keuren.

1 Verslag vorige vergadering Het college stelt voor het verslag van de vorige vergadering goed te keuren. Zoutleeuw, 17 april 2015 Mevrouw, Mijnheer, U wordt overeenkomstig artikel 20/21 van het Gemeentedecreet voor de eerste maal uitgenodigd voor de vergadering van de gemeenteraad die zal doorgaan op 28 april

Nadere informatie

Overzichtslijst gemeenteraad van 28 januari 2013.

Overzichtslijst gemeenteraad van 28 januari 2013. Overzichtslijst gemeenteraad van 28 januari 2013. Aanwezig: Allard Elke, voorzitter. Roggen Jo, burgemeester. Munten Benny, Lassaut Rik, Jamar Chris, Monette Sandy en Nyns Jean-Pierre, schepenen. Claes

Nadere informatie

Gemeente Geetbets overzichtslijst gemeenteraad van 2 maart 2009.

Gemeente Geetbets overzichtslijst gemeenteraad van 2 maart 2009. Aanwezig: Gemeente Geetbets overzichtslijst gemeenteraad van 2 maart 2009. Munten Benny, burgemeester, voorzitter van de raad; Roggen Jo, Lassaut Henri, Claes Ingrid, Jamar Chris, Stassart Daniël, schepenen;

Nadere informatie

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 24 maart Kennisgeving notulen van het vast bureau van 9 maart 2016 en 23 maart 2016

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 24 maart Kennisgeving notulen van het vast bureau van 9 maart 2016 en 23 maart 2016 ZITTING VAN DE RAAD VAN 28 APRIL 2016 Aanwezig: Verontschuldigd: Willy Cornelis, Voorzitter Marc Michiels, Johan Neefs, Remy Peelaerts, Ann Sleyp, Roger Swinnen, Rita Van Cleynebreugel, Ann Wils, OCMW-raadsleden

Nadere informatie

Gemeente Geetbets overzichtslijst gemeenteraad van 26 mei 2008.

Gemeente Geetbets overzichtslijst gemeenteraad van 26 mei 2008. Gemeente Geetbets overzichtslijst gemeenteraad van 26 mei 2008. Aanwezig: Munten Benny, burgemeester, voorzitter van de raad; Roggen Jo, Lassaut Henri, Claes Ingrid, Jamar Chris, Coppin Albert, schepenen;

Nadere informatie

Gemeente Geetbets overzichtslijst gemeenteraad van 30 oktober 2006.

Gemeente Geetbets overzichtslijst gemeenteraad van 30 oktober 2006. Aanwezig: Gemeente Geetbets overzichtslijst gemeenteraad van 30 oktober 2006. Benny Munten, Burgemeester; Jean-Pierre Nyns (tot en met punt 12), Henri Lassaut, Marcel Andries, Ria Debehets-Schepmans (tot

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 29 maart 2010 worden ter goedkeuring

Nadere informatie

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT GEMEENTE GEETBETS

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT GEMEENTE GEETBETS Aanwezig: Openbare vergadering. PROVINCIE VLAAMS-BRABANT GEMEENTE GEETBETS Uittreksel uit de notulen van de Gemeenteraad van 28 december 2009 Munten Benny, burgemeester, voorzitter van de raad; Roggen

Nadere informatie

Overzichtslijst gemeenteraad van 21 december 2015.

Overzichtslijst gemeenteraad van 21 december 2015. Overzichtslijst gemeenteraad van 21 december 2015. Aanwezig: Vlayen Bart, voorzitter waarnemend. Roggen Jo, burgemeester. Allard Elke, Lassaut Rik, Jamar Chris en Strouven Roland schepenen. Munten Benny,

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 24 september 2015

Gemeenteraadszitting van 24 september 2015 Gemeenteraadszitting van 24 september 2015 De Gemeenteraad van de gemeente Kluisbergen heeft in zijn zitting van 24 september 2015 volgende beslissingen genomen: OPENBARE ZITTING: 1. Goedkeuren notulen

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST RAADSBESLUITEN: ZITTING VAN 10 JUNI 2015

OVERZICHTSLIJST RAADSBESLUITEN: ZITTING VAN 10 JUNI 2015 OVERZICHTSLIJST RAADSBESLUITEN: ZITTING VAN 10 JUNI 2015 Toevoeging agendapunt. Volgend punt aan de huidige agenda van de openbare zitting toe te voegen: Opdrachten: Ontwerp en bouw van circa 30 assistentiewoningen

Nadere informatie

Gemeente Geetbets overzichtslijst gemeenteraad van 02 januari 2007.

Gemeente Geetbets overzichtslijst gemeenteraad van 02 januari 2007. Aanwezig: Gemeente Geetbets overzichtslijst gemeenteraad van 02 januari 2007. Munten Benny, Burgemeester; Nyns Jean-Pierre, Guldentops-Allard Elke, Debehets-Schepmans Ria, Vlayen Bart, Zurinckx-Liénart

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 18 april 2011 worden ter goedkeuring voorgelegd

Nadere informatie

Keurt eenparig het verslag van de raadszitting van 4 april 2016 goed.

Keurt eenparig het verslag van de raadszitting van 4 april 2016 goed. Gemeente Vorselaar Overzicht van de raadsbesluiten van 02 mei 2016 01. Goedkeuring verslag vorige vergadering Keurt eenparig het verslag van de raadszitting van 4 april 2016 goed. 02. Kennisname nazicht

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 4 FEBRUARI 2013

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 4 FEBRUARI 2013 1 NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 4 FEBRUARI 2013 Aanwezig: mevr. Monda Wuytack, voorzitter. mevr. Micheline

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 28 januari 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke. Memorie van toelichting

Gemeenteraadszitting van 28 januari 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke. Memorie van toelichting Gemeenteraadszitting van 28 januari 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke Memorie van toelichting OPENBARE ZITTING 1. Kennisname van het ontslag als gemeenteraadslid

Nadere informatie

De notulen van deze vergadering liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden.

De notulen van deze vergadering liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden. LIJST MET DE BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE DOOR DE GEMEENTERAAD DD 13 JUNI 2016 GEREGELDE AANGELEGENHEDEN (Artikel 252, 1 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005) OPENBARE ZITTING 1. Goedkeuren notulen

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING SECRETARIAAT

OPENBARE VERGADERING SECRETARIAAT 1 Zoutleeuw, 15 mei 2012 Mevrouw, Mijnheer, U wordt overeenkomstig artikel 20/21 van het Gemeentedecreet voor de eerste maal uitgenodigd tot het bijwonen der vergadering die ten stadhuize zal doorgaan

Nadere informatie

Overzichtslijst gemeenteraad van 27 januari 2014.

Overzichtslijst gemeenteraad van 27 januari 2014. Overzichtslijst gemeenteraad van 27 januari 2014. Aanwezig: Allard Elke, voorzitter. Roggen Jo, burgemeester. Munten Benny, Lassaut Rik, Monette Sandy, Jamar Chris en Nyns Jean-Pierre, schepenen. Claes

Nadere informatie

Memorie van toelichting van de Gemeenteraad van donderdag 19 mei 2016

Memorie van toelichting van de Gemeenteraad van donderdag 19 mei 2016 Memorie van toelichting van de Gemeenteraad van donderdag 19 mei 2016 VOORSTEL VAN BESLISSINGEN GOEDKEUREN VERSLAG VORIGE GEMEENTERAAD 1. Goedkeuren verslag vorige gemeenteraad Het verslag van de gemeenteraad

Nadere informatie

Overzichtslijst gemeenteraad van 28 oktober 2013.

Overzichtslijst gemeenteraad van 28 oktober 2013. Overzichtslijst gemeenteraad van 28 oktober 2013. Aanwezig: Allard Elke, voorzitter. Roggen Jo, burgemeester. Munten Benny, Lassaut Rik, Jamar Chris, Monette Sandy en Nyns Jean-Pierre, schepenen. Claes

Nadere informatie

Gemeente Geetbets: Overzichtslijst gemeenteraad van 26 april 2010.

Gemeente Geetbets: Overzichtslijst gemeenteraad van 26 april 2010. Gemeente Geetbets: Overzichtslijst gemeenteraad van 26 april 2010. Aanwezig: Munten Benny, burgemeester, voorzitter van de raad; Roggen Jo, Lassaut Henri, Claes Ingrid, Stassart Daniël, schepenen; Andries

Nadere informatie

Dagorde van de gemeenteraad van 28 november 2013

Dagorde van de gemeenteraad van 28 november 2013 Dagorde van de gemeenteraad van 28 november 213 Openbare zitting Deel I 1 Jaarrekening 212: Deel I: Begrotingsrekening Deel II: Resultatenrekening en balans 2 Jaarverslag 212 Deel II 3 Budgetwijziging

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 30 januari 2015

college van burgemeester en schepenen Zitting van 30 januari 2015 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 30 januari 2015 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling De heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

Toelichting gemeenteraad van 28 september 2015.

Toelichting gemeenteraad van 28 september 2015. Openbare vergadering. Toelichting gemeenteraad van 28 september 2015. 1. Goedkeuring notulen gemeenteraad van 29 juni 2015. De notulen werden samen met de dagorde aan de leden van de gemeenteraad bezorgd.

Nadere informatie

Bijzondere projectsubsidies socio-culturele projecten

Bijzondere projectsubsidies socio-culturele projecten Booischotseweg 1 2235 Hulshout Tel: 015 22 40 17 www.hulshout.be hulshout@bibliotheek.be Bijzondere projectsubsidies socio-culturele projecten Artikel 1. Doelstelling en definitie Onder de hierna bepaalde

Nadere informatie

Aanleiding voor onderstaande wijzigingen:

Aanleiding voor onderstaande wijzigingen: Voorstel statutenwijziging onderdeel van de agenda voor de Bijzonder Algemene Vergadering van 27 mei 2014. Ontwerp goedgekeurd op de RVB van 14 februari 2014 Aanleiding voor onderstaande wijzigingen: Beleidsplan

Nadere informatie

Gemeenteraad Bocholt 23 mei 2013 I 20u00

Gemeenteraad Bocholt 23 mei 2013 I 20u00 Gemeenteraad Bocholt 23 mei 2013 I 20u00 1. Oprichting van een Gemeentelijke Begeleidingscommissie of GBC In het kader van de ondersteuning van het lokaal mobiliteitsbeleid voorziet het decreet van 20

Nadere informatie

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009. 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009. 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009 OPENBARE VERGADERING RUIMTELIJKE ORDENING 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn Goedkeuren van

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 30 april 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke.

Gemeenteraadszitting van 30 april 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Kaprijke, 4 mei 2015 Gemeenteraadszitting van 30 april 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Lijst met beknopte omschrijving van gemeenteraadsbesluiten volgens het

Nadere informatie

STATUTEN VZW VLAAMSE ONAFHANKELIJKE RUITERS

STATUTEN VZW VLAAMSE ONAFHANKELIJKE RUITERS STATUTEN VZW VLAAMSE ONAFHANKELIJKE RUITERS 1. Naam, zetel, doel en duur van de vereniging. Artikel 1: De vereniging draagt de naam VZW VLAAMSE ONAFHANKELIJKE RUITERS, afgekort VOR. Artikel 2: De zetel

Nadere informatie

DIENSTVERLENENDE VERENIGING PELT STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING

DIENSTVERLENENDE VERENIGING PELT STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING DIENSTVERLENENDE VERENIGING PELT STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING Verslag van de statutaire algemene vergadering van donderdag 20 juni 2013, 20.15 uur, gehouden te Overpelt. Volgende stemgerechtigde leden

Nadere informatie

KBC Bank Naamloze Vennootschap Havenlaan Brussel BTW BE RPR Brussel

KBC Bank Naamloze Vennootschap Havenlaan Brussel BTW BE RPR Brussel KBC Bank Naamloze Vennootschap Havenlaan 2-1080 Brussel BTW BE 0462.920.226 RPR Brussel Verslag van de Jaarvergadering van de aandeelhouders, gehouden op woensdag 23 april 2014 te 1080 Brussel, Havenlaan

Nadere informatie

KBC Bank Naamloze Vennootschap

KBC Bank Naamloze Vennootschap KBC Bank Naamloze Vennootschap Havenlaan 2, 1080 BRUSSEL BTW BE 0462.920.226 R.P.R. Brussel Jaarvergadering van de aandeelhouders van woensdag 24 april 2013, gehouden in de zetel te Havenlaan 2, 1080 Brussel

Nadere informatie

reglement voor de subsidiëring van aankoop, bouw of verbouwingen aan jeugdwerkinfrastructuur

reglement voor de subsidiëring van aankoop, bouw of verbouwingen aan jeugdwerkinfrastructuur Ste tedelijk reglement voor de subsidiëring van aankoop, bouw of verbouwingen aan jeugdwerkinfrastructuur Art. 1: Binnen de perken van de jaarlijks goedgekeurde kredieten in de stadsbegroting en overeenkomstig

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2014 VAN DE GEMEENTERAAD.

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2014 VAN DE GEMEENTERAAD. OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2014 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING FINANCIEEL BELEID. 1. Opdrachthoudende vereniging IVEKA: overname van aandelen naar aanleiding van de exit uit

Nadere informatie

1. BPA nr.1 Hernekouter Artikel 5 - Beperkte herziening Goedkeuring stedenbouwkundige voorschriften Goedkeuring toelichtingsnota

1. BPA nr.1 Hernekouter Artikel 5 - Beperkte herziening Goedkeuring stedenbouwkundige voorschriften Goedkeuring toelichtingsnota PROVINCIE VLAAMS-BRABANT GEMEENTE 1540 HERNE Zitting van 28 januari 2009 Aanwezig POELAERT Kris, burgemeester-voorzitter BOMBAERT Marc, VANDENNEUCKER Lieven, DEVRIESE Marie-Louise, DIERICKX Jean-Marie,

Nadere informatie

Naamloze vennootschap Maatschappelijke zetel: De Gerlachekaai 20, 2000 Antwerpen Ondernemingsnummer 0860.402.767 OPROEPING

Naamloze vennootschap Maatschappelijke zetel: De Gerlachekaai 20, 2000 Antwerpen Ondernemingsnummer 0860.402.767 OPROEPING Naamloze vennootschap Maatschappelijke zetel: De Gerlachekaai 20, 2000 Antwerpen Ondernemingsnummer 0860.402.767 OPROEPING De raad van bestuur heeft de eer de aandeelhouders uit te nodigen op de gewone

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 30 januari 2015

college van burgemeester en schepenen Zitting van 30 januari 2015 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 30 januari 2015 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling De heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 11 JUNI 2013

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 11 JUNI 2013 1 NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 11 JUNI 2013 Aanwezig: mevr. Monda Wuytack, voorzitter. mevr. Micheline

Nadere informatie

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel)

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) VOLMACHT gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden

Nadere informatie

Proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering, gehouden te Kortrijk op donderdag 11 december 2014 om uur.

Proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering, gehouden te Kortrijk op donderdag 11 december 2014 om uur. FME/edw a 04 80 00 20141211-P.V..doc 18 december 2014 Proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering, gehouden te Kortrijk op donderdag 11 december 2014 om 16.30 uur. Ten jare tweeduizend en veertien,

Nadere informatie

Notulen van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 28 april 2006 om 15 uur op de zetel van de vennootschap

Notulen van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 28 april 2006 om 15 uur op de zetel van de vennootschap Notulen van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 28 april 2006 om 15 uur op de zetel van de vennootschap De vergadering wordt geopend om 15.06 uur onder het voorzitterschap van

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 26 MEI 2016

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 26 MEI 2016 RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 26 MEI 2016 De Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Bekkevoort, wettig bijeengeroepen overeenkomstig artikel 29 tot en met 32 van de Organieke Wet van 8 juli

Nadere informatie

TOELICHTENDE NOTA GEMEENTERAAD GEMEENTE LAARNE DONDERDAG 28 APRIL 2016 DAGORDE

TOELICHTENDE NOTA GEMEENTERAAD GEMEENTE LAARNE DONDERDAG 28 APRIL 2016 DAGORDE TOELICHTENDE NOTA GEMEENTERAAD GEMEENTE LAARNE DONDERDAG 28 APRIL 2016 OPENBARE ZITTING DAGORDE INTERNE ZAKEN EN COMMUNICATIE 1. GOEDKEUREN NOTULEN VORIGE ZITTING De notulen van de vergadering van de gemeenteraad

Nadere informatie

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT GEMEENTE GEETBETS

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT GEMEENTE GEETBETS PROVINCIE VLAAMS-BRABANT GEMEENTE GEETBETS Uittreksel uit de notulen van de Gemeenteraad van 31 maart 2014 Aanwezig: Allard Elke, voorzitter. Roggen Jo, burgemeester. Munten Benny, Lassaut Rik, Jamar Chris,

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING GEHOUDEN TE LEUVEN OP 22 APRIL 2014

NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING GEHOUDEN TE LEUVEN OP 22 APRIL 2014 TiGenix Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven (de Vennootschap ) NOTULEN VAN DE GEWONE

Nadere informatie

De vergadering wordt geopend om 15 uur onder het voorzitterschap van Alex De Cuyper.

De vergadering wordt geopend om 15 uur onder het voorzitterschap van Alex De Cuyper. NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING van RESILUX NV, RPR Dendermonde - BTW BE 0447.354.397 gehouden op vrijdag 16 mei 2008 om 15 uur op de maatschappelijke zetel te Damstraat 4, 9230 Wetteren.

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING. 4 Goedkeuring veiligheidsplan 2011 2014 voor Kruispuntbank Sociale Zekerheid

OPENBARE ZITTING. 4 Goedkeuring veiligheidsplan 2011 2014 voor Kruispuntbank Sociale Zekerheid Kaprijke, 2 februari 2011 Geachte mevrouw, Geachte heer, Wij nodigen u uit tot het bijwonen van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van het OCMW van Kaprijke die doorgaat op donderdag

Nadere informatie

NV ZZZZZZZZZZZ Bijlage 3/1 Straat, nr. Stad/Gemeente

NV ZZZZZZZZZZZ Bijlage 3/1 Straat, nr. Stad/Gemeente NV ZZZZZZZZZZZ Bijlage 3/1 Agenda: VERSLAG VAN DE JAARVERGADERING gehouden op de zetel op maandag 20/03/Y om BB uur - vijftiende boekjaar 1. Verklaring, beraadslaging en besluit overeenkomstig art. 259/523

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 10 november 2011

college van burgemeester en schepenen Zitting van 10 november 2011 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 10 november 2011 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling Samenstelling De heer Patrick Janssens, burgemeester

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 MEI 2011 VAN DE GEMEENTERAAD.

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 MEI 2011 VAN DE GEMEENTERAAD. GEMEENTE KALMTHOUT OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 MEI 2011 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING FINANCIEEL BELEID. 1. Reglement betreffende de toepassing van sociale correcties DIFTAR-systeem met

Nadere informatie

Raad voor Maatschappelijk Welzijn Verslag Zitting van 15 juni 2016

Raad voor Maatschappelijk Welzijn Verslag Zitting van 15 juni 2016 Raad voor Maatschappelijk Welzijn Verslag Zitting van 15 juni 2016 Samenstelling:: Aanwezig: mevrouw Maddy Bouden; mevrouw Doris Dereyne; de heer Chris Vermeersch; de heer Johan Supply; mevrouw Rita Vergote;

Nadere informatie

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE (Brussel)

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE (Brussel) naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) VOLMACHT gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden

Nadere informatie

MIKO N.V. Steenweg op Mol Turnhout KBO nr R.P.R. Turnhout

MIKO N.V. Steenweg op Mol Turnhout KBO nr R.P.R. Turnhout MIKO N.V. Steenweg op Mol 177 2300 Turnhout KBO nr. 0404.175.739 R.P.R. Turnhout NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING DER AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP DE MAATSCHAPPELIJKE ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP OP 24 MEI

Nadere informatie

Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant

Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant Nummer 6 20 juni 2007 13de jaargang Inhoud Reglementen en verordeningen van de provincieraad Nr. 31 Nr. 32 Nr. 33 Nr. 34 Nr. 35 Toepassing van de artikelen 244

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 9 januari 2015

college van burgemeester en schepenen Zitting van 9 januari 2015 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 9 januari 2015 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling De heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 10 november 2011

college van burgemeester en schepenen Zitting van 10 november 2011 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 10 november 2011 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling Samenstelling De heer Patrick Janssens, burgemeester

Nadere informatie

OCMW-raad van 19 april 2012

OCMW-raad van 19 april 2012 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be bij de punten van de openbare zitting

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 26 november 2012 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 26 november 2012 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 26 november 2012 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 29 oktober 2012 worden ter goedkeuring

Nadere informatie

Gemeente Geetbets overzichtslijst gemeenteraad van 14 april 2008.

Gemeente Geetbets overzichtslijst gemeenteraad van 14 april 2008. Gemeente Geetbets overzichtslijst gemeenteraad van 14 april 2008. 1. Goedkeuring notulen gemeenteraad van 6 maart 2008. Toelichting: De notulen werden samen met de dagorde aan de leden van de gemeenteraad

Nadere informatie

GEMEENTERAAD ZITTING VAN 28 APRIL 2011 LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE DAARIN GEREGELDE AANGELEGENHEDEN

GEMEENTERAAD ZITTING VAN 28 APRIL 2011 LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE DAARIN GEREGELDE AANGELEGENHEDEN GEMEENTERAAD ZITTING VAN 28 APRIL 2011 LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE DAARIN GEREGELDE AANGELEGENHEDEN OPENBARE VERGADERING 1 VERSLAG VORIGE VERGADERING Goedkeuring van het verslag van de openbare

Nadere informatie

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK)

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) 1 Erkenning Artikel 1: in de gemeente Kaprijke wordt het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) opgericht conform de richtlijnen van het Besluit

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING GEHOUDEN OP 16 MEI 2014

NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING GEHOUDEN OP 16 MEI 2014 KINEPOLIS GROUP NV Naamloze vennootschap die publiek beroep doet of gedaan heeft op het spaarwezen Eeuwfeestlaan 20 1020 Brussel Ondernemingsnummer BTW BE 0415.928.179 RPR Brussel NOTULEN VAN DE GEWONE

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 23 FEBRUARI 2015 VAN DE GEMEENTERAAD.

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 23 FEBRUARI 2015 VAN DE GEMEENTERAAD. OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 23 FEBRUARI 2015 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING FINANCIEEL BELEID. 1. Goedkeuring van het aangepaste retributiereglement voor het gemeentelijk zwembad. Op 23 december

Nadere informatie

Directiecomité van de intergemeentelijke vereniging IGEMO 12 maart 2015 (780 )

Directiecomité van de intergemeentelijke vereniging IGEMO 12 maart 2015 (780 ) Directiecomité van de intergemeentelijke vereniging IGEMO 12 maart 2015 (780 ) Walter Horemans (voorzitter) Lucien Herijgers (1 ste ondervoorzitter) Greet Geypen (2 de ondervoorzitter) Ivan Blauwhoff (bestuurder)

Nadere informatie

STEMMING PER BRIEF. Jaarlijkse Algemene Aandeelhoudersvergadering. 27 april 2016 (15:00 uur CET)

STEMMING PER BRIEF. Jaarlijkse Algemene Aandeelhoudersvergadering. 27 april 2016 (15:00 uur CET) STEMMING PER BRIEF Jaarlijkse Algemene Aandeelhoudersvergadering 27 april 2016 (15:00 uur CET) Ondertekende stemmen per brief moeten Telenet Group Holding NV (de Vennootschap) bereiken per post, voor of

Nadere informatie

Gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 25 april 2006 te 11 uur NOTULEN

Gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 25 april 2006 te 11 uur NOTULEN Gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 25 april 2006 te 11 uur NOTULEN Het jaar 2006, op 25 april te 11 uur, te 2000 Antwerpen, Schaliënstraat 5, is de gewone algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

Aanvraag van een planologisch attest

Aanvraag van een planologisch attest Bijlage I Model I Aanvraag van een planologisch attest AFDELINGSCODE- (Vul hier het adres in van de gedelegeerd planologisch ambtenaar) In te vullen door de behandelende afdeling ontvangstdatum Bezorg

Nadere informatie

Gemeenteraad Zitting van 21 januari 2016 AGENDA

Gemeenteraad Zitting van 21 januari 2016 AGENDA Gemeenteraad Zitting van 21 januari 2016 AGENDA Voor de volgende editie van Wegwijs in Wommelgem zal een groepsfoto genomen worden door fotografe Veerle Hofkens. Alle gemeenteraadsleden worden verwacht

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 13 mei 2015

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 13 mei 2015 Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 13 mei 2015 Aanwezig: MM. Jacobs Lydie, voorzitter, Croisiaux Katrien, Goormans Beatrijs, Kerkhofs Hilda, Neyens Carine, Schrooten

Nadere informatie

Toelichtingsnota: Beslissingsbevoegdheid van de gemeenteraad over de zaak van de wegen

Toelichtingsnota: Beslissingsbevoegdheid van de gemeenteraad over de zaak van de wegen Toelichtingsnota: Beslissingsbevoegdheid van de gemeenteraad over de zaak van de wegen De laatste maanden rijzen vragen omtrent de toepassing van artikel 4.2.25 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening

Nadere informatie

Nieuwe statuten - Naamswijziging

Nieuwe statuten - Naamswijziging Reigerstraat 10 9000 Gent T 09 220 84 31 info@dewerkplekarchitecten.be www.dewerkplekarchitecten.be Nieuwe statuten - Naamswijziging De algemene vergadering van 12 juni 2015 geldig samengeroepen en beschikkend

Nadere informatie

FINANCIËN OPENBARE WERKEN PATRIMONIUM

FINANCIËN OPENBARE WERKEN PATRIMONIUM OVERZICHTSLIJST VAN DE GEMEENTERAAD Gemeente Bekkevoort Zitting van 30 november 2015 FINANCIËN 1 OCMW: GOEDKEURING GEWIJZIGD MEERJARENPLAN EN KENNISNEMING BUDGETWIJZIGING 2015 De gemeenteraad keurt het

Nadere informatie

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING Overzichtslijst Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn Aanwezig Datum 27 augustus 2015 Herwig Beckers, voorzitter Chris Bex, Elisabeth Dyckmans, Luc Haine, Louis Debruyne,

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD PROVINCIE VLAAMS-BRABANT ZITTING van 22 september 2011 Aanwezig : MM. Johan Deleu, raadslid voorzitter; Mevr. Lutgard Van Biesen Van der Borght, burgemeester;

Nadere informatie

Reglement eenmalige subsidiëring investering in nieuwbouw en aankoop sportaccommodaties

Reglement eenmalige subsidiëring investering in nieuwbouw en aankoop sportaccommodaties Reglement eenmalige subsidiëring investering in nieuwbouw en aankoop sportaccommodaties DE RAAD Gelet op de artikels 42 en 43 van het gemeentedecreet m.b.t. de bevoegdheden van de gemeenteraad; Gelet op

Nadere informatie

ACKERMANS & van HAAREN NV Begijnenvest 113 2000 Antwerpen BTW BE 0.404.616.494 R.P.R. Antwerpen

ACKERMANS & van HAAREN NV Begijnenvest 113 2000 Antwerpen BTW BE 0.404.616.494 R.P.R. Antwerpen ACKERMANS & van HAAREN NV Begijnenvest 113 2000 Antwerpen BTW BE 0.404.616.494 R.P.R. Antwerpen NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING GEHOUDEN TE ANTWERPEN OP 27 MEI 2013 I. SAMENSTELLING VAN HET

Nadere informatie

Agenda. Buitengewone AV IVCA. Audio vereniging voor interne audit voor lokale besturen. Audio. Interne audit

Agenda. Buitengewone AV IVCA. Audio vereniging voor interne audit voor lokale besturen. Audio. Interne audit Vergadering Commissie 1 dinsdag 26 februari 2013 Agenda - Buitengewone Algemene Vergadering IVCA - Statutenwijziging Audio - Omvorming AGB - Wijziging toelagereglement buurt en wijk - Huishoudelijk Reglement

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 12 april 2013

college van burgemeester en schepenen Zitting van 12 april 2013 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 12 april 2013 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling De heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn Aanwezig OPENBARE ZITTING

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn Aanwezig OPENBARE ZITTING Overzichtslijst Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn Aanwezig Datum 19 juni 2014 Erik Vanderheiden, voorzitter Luc Ponsaerts, Chris Bex, Elisabeth Dyckmans, Luc Haine,

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 26 OKTOBER 2015 OPENBARE ZITTING

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 26 OKTOBER 2015 OPENBARE ZITTING NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 26 OKTOBER 2015 OPENBARE ZITTING Aanwezig: Jozef Lemmens, Kathleen Lemmens, Xavier Lesenne, Omer Mievis, Marlene Swinnen, Benny Vangelder, Patrick Vansweevelt:

Nadere informatie

MIKO NV Steenweg op Mol Turnhout KBO nr R.P.R. Turnhout

MIKO NV Steenweg op Mol Turnhout KBO nr R.P.R. Turnhout MIKO NV Steenweg op Mol 177 2300 Turnhout KBO nr. 0404.175.739 R.P.R. Turnhout PROCES-VERBAAL VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING DER AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP DE MAATSCHAPPELIJKE ZETEL OP 22 MEI 2012

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 26 JANUARI 2015 OPENBARE ZITTING

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 26 JANUARI 2015 OPENBARE ZITTING NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 26 JANUARI 2015 OPENBARE ZITTING Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: : raadsleden; Guido Goossens: OCMW-secretaris De voorzitter opent de vergadering.

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING GEHOUDEN TE LEUVEN OP 20 APRIL 2012

NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING GEHOUDEN TE LEUVEN OP 20 APRIL 2012 TiGenix Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

B. Noz neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 2. R. Van Megroot neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 3.

B. Noz neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 2. R. Van Megroot neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 3. ZITTING VAN 17 MEI 2016. Tegenwoordig: R. De Caluwé, burgemeester-voorzitter; P. De Bock M. Fruytier T. Walbrecht, schepenen; R. Van Megroot, OCMW-voorzitter; G. Thierens E. Coppens L. Dieleman-van De

Nadere informatie

De notulen van de Raad van 4 juni 2013, deel A: openbare zitting worden éénparig goedgekeurd.

De notulen van de Raad van 4 juni 2013, deel A: openbare zitting worden éénparig goedgekeurd. RAAD VAN 2 JULI 2013 Aanwezig: Mevr. S. Jacobs, Voorzitter; dhr. E.Vangindertael, dhr. J.-M. Hubert (vanaf punt 3), dhr. G. Van Damme, dhr. G. Van Achter, dhr. A. Piessens, Mevr. M. Robberechts, en Mevr.

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke.

Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Kaprijke, 27 februari 2015 Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Lijst met beknopte omschrijving van gemeenteraadsbesluiten volgens

Nadere informatie

GEMEENTERAAD DD. 21 OKTOBER 2013

GEMEENTERAAD DD. 21 OKTOBER 2013 GEMEENTERAAD DD. 21 OKTOBER 2013 TOELICHTINGEN OPENBARE VERGADERING 1. Bekrachtiging besluiten burgemeester houdende verkeersregeling a) van 16.08.2013 tot en met 26.08.2013 in de Amerstraat tijdens renovatiewerken;

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 22 APRIL 2014

OPROEPING TOT DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 22 APRIL 2014 TiGenix Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven OPROEPING TOT DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

GECORO WAREGEM Huishoudelijk reglement

GECORO WAREGEM Huishoudelijk reglement GECORO huishoudelijk reglement 2014 blz. 1van 5 GR 04 maart 2014 GECORO WAREGEM Huishoudelijk reglement 1. Doelstellingen van de Gecoro Artikel 1 : De Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening,

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen

College van burgemeester en schepenen verbaa College van burgemeester en schepenen beraadslaging/proces verbaal Samenstelling: de heer Patrick Janssens, burgemeester; de heren Robert Voorhamme, Philip Heylen, Ludo Van Campenhout, mevrouw Leen

Nadere informatie

DAGORDE VERGADERING GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE DIEPENBEEK VAN maandag 10 mei 2010 OM 20:00 UUR

DAGORDE VERGADERING GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE DIEPENBEEK VAN maandag 10 mei 2010 OM 20:00 UUR DAGORDE VERGADERING GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE DIEPENBEEK VAN maandag 10 mei 2010 OM 20:00 UUR FINANCIËN 001. KENNISNAME PROCES-VERBAAL VAN ONDERZOEK DER KAS - VIERDE KWARTAAL 2009 002. RETRIBUTIE OP

Nadere informatie

FINANCIËN. De gemeenteraad keurt de vijfde aanpassing van het meerjarenplan goed bij BW 1/2016.

FINANCIËN. De gemeenteraad keurt de vijfde aanpassing van het meerjarenplan goed bij BW 1/2016. OVERZICHTSLIJST VAN DE GEMEENTERAAD Gemeente Bekkevoort Zitting van 30 mei 2016 1 VASTSTELLING JAARREKENING 2015 FINANCIËN De gemeenteraad stelt de jaarrekening vast per 31 december 2015 met een resultaat

Nadere informatie