Gemeente Geetbets overzichtslijst gemeenteraad van 02 januari 2007.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gemeente Geetbets overzichtslijst gemeenteraad van 02 januari 2007."

Transcriptie

1 Aanwezig: Gemeente Geetbets overzichtslijst gemeenteraad van 02 januari Munten Benny, Burgemeester; Nyns Jean-Pierre, Guldentops-Allard Elke, Debehets-Schepmans Ria, Vlayen Bart, Zurinckx-Liénart Yolande, Roggen Jo, Jamar Chris, Gakens Tony, Soors Erik, Claes Ingrid, Coppin Albert, Andries Marcel, Stassart Daniël, Lassaut Henri, gekozenen en Anny Raemaekers (vanaf punt 3) en Elly Graulus (vanaf punt 3) gekozenen opvolgers; Herman Stiers, secretaris. 1. Kennisneming geldigverklaring gemeenteraadsverkiezingen. Er wordt kennis gegeven van de beslissing van de raad voor verkiezingsbetwistingen Vlaams- Brabant van 23 november 2006 betreffende de geldigverklaring van de verkiezingsuitslag, waaruit blijkt dat voor een termijn van 6 jaar eindigend op 31 december 2012, als gemeenteraadsleden verkozen zijn: Lijstnummer Letterwoord Naam en voornaam van de verkozene 1 SP.a Nyns Jean-Pierre 1 SP.a Guldentops-Allard Elke 1 SP.a Debehets-Schepmans Ria 1 SP.a Vlayen Bart 1 SP.a Zurinckx-Liénart Yolande 2 VLD Roggen Jo 2 VLD Jamar Chris 2 VLD Gakens Tony 2 VLD Soors Erik 7 CD&V Munten Benny 7 CD&V Claes Ingrid 7 CD&V Coppin Albert 7 CD&V Andries Bart 7 CD&V Andries Marcel 7 CD&V Stassart Daniël 8 DNA Lassaut Henri 8 DNA Lassaut Theo 2. Mededeling benoeming en eedaflegging burgemeester. De heer Benny Munten werd voorgedragen als kandidaat-burgemeester. Tot heden is het besluit van de Vlaamse Minister van Binnenlandse Aangelegenheden tot benoeming en de uitnodiging tot eedaflegging bij de gouverneur nog niet toegekomen. Kennis genomen. 3. Installatie gemeenteraadsleden en eedaflegging. De uittredende burgemeester zit de installatievergadering voor tot er een nieuwe voorzitter van de raad verkozen is. De geloofsbrieven van de verkozen gemeenteraadsleden worden onderzocht. Deze omvatten de schriftelijke bewijsstukken die elk lid van de gemeenteraad moet voorleggen en waaruit blijkt dat hij/zij op een wettige wijze is verkozen en dat er tegen zijn/haar verkiezing geen bezwaren zijn. De kandidaat dient hiertoe een recent uittreksel uit het bevolkings- of rijksregister, een recent bewijs van goed zedelijk gedrag en een verklaring op eer dat men zich niet bevindt in een van de gevallen van onverenigbaarheid zoals voorzien in artikel 11 van het Gemeentedecreet voor te leggen. Het doel van het onderzoek is dat er nagegaan wordt of men nog aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden voldoet en zich niet in een van de gevallen van onverenigbaarheid bevindt (artikel 11 Gemeentedecreet). Gemeente Geetbets: overzichtslijst gemeenteraad van 02 januari /5

2 Uit het onderzoek blijkt dat er een onverenigbaarheid is inzake het samen zetelen tussen de verkozenen Bart Andries en Marcel Andries enerzijds en Henri Lassaut en Theo Lassaut anderzijds. De voorzitter geeft kennis van de brieven van Bart Andries en Theo Lassaut, waarbij beiden afstand doen van hun mandaat. Bijgevolg roept hij de volgende verkozenen op om de eed Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen in zijn handen af te leggen: Nyns Jean-Pierre, Guldentops-Allard Elke, Debehets-Schepmans Ria, Vlayen Bart, Zurinckx- Liénart Yolande, Roggen Jo, Jamar Chris, Gakens Tony, Soors Erik, Claes Ingrid, Coppin Albert, Andries Marcel, Stassart Daniël, Lassaut Henri. De burgemeester heeft de eed bij de gouverneur nog niet afgelegd, hij legt de eed af in handen van het oudste raadslid, Marcel Andries. Vervolgens neemt de raad akte van de afstand van mandaat van Bart Andries en Theo Lassaut. De eerste opvolger voor Bart Andries is Anny Raemaekers, de eerste opvolger voor Theo Lassaut is Gilberte Vanmechelen, die verzaakt aan haar recht van opvolging, waarvan de raad akte neemt, de volgende opvolger is Elly Graulus. De raad onderzoekt de geloofsbrieven van de opvolgers Anny Raemaekers en Elly Graulus en stelt vast dat deze als gemeenteraadslid kunnen geïnstalleerd worden. De voorzitter roept Anny Raemaekers en Elly Graulus op om de eed Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen in zijn handen af te leggen. 4. Vaststelling van de rangorde van de raadsleden. De rangorde wordt bepaald op basis van de anciënniteit van de raadsleden (dit is de periode dat zij als gemeenteraadslid gezeteld hebben; in tegenstelling tot vroeger wordt nu ook rekening gehouden met onderbroken periodes), bij gelijke anciënniteit gaat het raadslid dat bij de verkiezingen van 08 oktober 2006 de meeste naamstemmen bekomen heeft voor. Aldus wordt de volgende rangorde bekomen: Naam Voornaam Kalenderdagen Naamstemmen anciënniteit Andries Marcel Munten Benny Debehets-Schepmans Ria Coppin Albert Claes Ingrid Lassaut Henri Raemaekers Anny Nyns Jean-Pierre Roggen Jo Gakens Tony Vlayen Bart Stassart Daniël Guldentops-Allard Elke Jamar Chris Soors Erik Zurinckx-Liénart Yolande Graulus Elly Gemeente Geetbets: overzichtslijst gemeenteraad van 02 januari /5

3 5. Verkiezing van de voorzitter van de gemeenteraad. De voorzitter wordt verkozen op basis van een akte van voordracht, ondertekend door meer dan de helft van de verkozenen op de lijsten die aan de verkiezingen hebben deelgenomen. Om ontvankelijk te zijn moet de akte van voordracht ook ondertekend zijn door een meerderheid van de personen die op dezelfde lijst als deze van de voorgedragen kandidaat werden verkozen. Er werd een voordrachtsakte ingediend voor Benny Munten, die conform de voorwaarden is. De heer Benny Munten wordt verkozen verklaard als voorzitter van de raad. 6. Verkiezing van de schepenen en eedaflegging. De schepenen worden niet meer verkozen op de manier waarop dat tot nu toe het geval was, maar ze worden in principe verkozen via een verkiezing op basis van een gezamenlijke akte van voordracht met een dubbele meerderheid. Een dergelijke gezamenlijke akte werd ingediend voor eerste schepen: Jo Roggen, tweede schepen: Henri Lassaut, derde schepen: Ingrid Claes en vierde schepen: Chris Jamar, die conform de voorwaarden is. Bijgevolg worden de schepenen verkozen verklaard in de volgorde zoals ze op de akte voorkomen. De voorzitter roept de schepenen op om in zijn handen de volgende eed af te leggen: Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen. 7. Opname van de voorzitter van het O.C.M.W. in het college van burgemeester en schepenen. Het Gemeentedecreet bepaalt dat de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn van rechtswege schepen is vanaf het ogenblik dat hij door de raad voor maatschappelijk welzijn is verkozen. Voor het lidmaatschap van de OCMW-voorzitter in het college van burgemeester en schepenen heeft het Gemeentedecreet in een overgangsmaatregel voorzien. Bij de installatievergadering van de gemeenteraad kan de gemeenteraad ervoor opteren om de OCMW-voorzitter nog niet in het schepencollege op te nemen. De gemeenteraad moet daartoe in voorkomend geval beslissen op de installatievergadering overeenkomstig artikel 312 van het Gemeentedecreet. Die beslissing geldt dan tot de eerstvolgende volledige vernieuwing van de gemeenteraad in Als de gemeenteraad een dergelijke beslissing neemt op zijn installatievergadering, blijven ook de thans bestaande overlegmechanismen tussen de gemeente en het OCMW behouden en treedt de nieuwe overlegstructuur, vermeld in artikel 270 van het Gemeentedecreet, nog niet in werking. Er wordt gekozen om de OCMW-voorzitter op te nemen in het college. 8. Fractievorming. Het gemeentedecreet spreekt van fracties. De mogelijkheid bestaat om de gekozenen van een lijst op te splitsen in 2 fracties of om met gekozenen van meerdere lijsten samen één fractie te vormen. Dit is niet geval bijgevolg stelt de raad vast dat er 4 fracties zijn, namelijk de Sp.a-fractie, de CD&V-fractie, de VLD-fractie en de DNA-fractie. Gemeente Geetbets: overzichtslijst gemeenteraad van 02 januari /5

4 9. Verkiezing van de OCMW-raadsleden. De OCMW-raadsleden worden door de gemeenteraad gekozen d.m.v. een geheime stemming. De effectieve leden en de opvolgers dienen door middel van een voordrachtsakte voorgedragen te worden. Op basis hiervan wordt een stembiljet gemaakt dat de effectieve kandidaten in alfabetische volgorde rangschikt. De opvolgers zijn gekoppeld aan de effectieve leden. Er zijn 9 OCMW-raadsleden te verkiezen en elk gemeenteraadslid beschikt over 5 stemmen. De kandidaten zijn in alfabetische volgorde: Andries Bart als effectieve met Stassart Daniël, Leyssens Tony en Vanbrabant Luc als opvolgers, Bex Jose als effectieve met Vanbrabant Luc, Monette Cindy en Strouven Roland als opvolgers, Coppin Albert als effectieve met Andries Bart, Raemaekers Anny, Bex Jose, Leyssens Tony en Vanbrabant Luc als opvolgers, Lejeune Juliaan als effectieve met Soors Erik, Strouven Roland en Hendrickx Luc als opvolgers, Monette Cindy als effectieve met Strouven Roland en Vanderstappen Nancy als opvolgers, Ruysen Danny als effectieve met Roggen Eddy, Vertenten Rebecca, Vanweerts Krista, Surinx Johny en Bessemans Nicole als opvolgers, Stassart Daniël als effectieve met Coppin Albert, Vanbrabant Luc en Leyssens Tony als opvolgers, Swinnen Kris als effectieve met Beelen Johan als opvolger, Thijs Annouk als effectieve met Ruysen Danny, Roggen Eddy, Vertenten Rebecca, Vanweerts Krista en Surinx Johny als opvolgers, Vandensteen Jozef als effectieve met Ruysen Danny, Roggen Eddy, Vertenten Rebecca, Vanweerts Krista en Surinx Johny als opvolgers, Vandezande Germain als effectieve met Strouven Roland en Hendrickx Luc als opvolgers en Vanmechelen Ida met Ector Antoon als opvolger. De uitslag van de stemming is als volgt: Werkend lid Stemmen Andries Bart 9 Bex José 9 Coppin Albert 9 Lejeune Juliaan 9 Monette Cindy 0 Ruysen Danny 8 Stassart Daniël 8 Swinnen Kris 0 Thijs Annouk 9 Vandensteen Jozef 8 Vandezande Germain 8 Vanmechelen Ida 8 Totaal aantal stemmen 85 De volgende 5 effectieve kandidaten behalen 8 stemmen en is er staking van stemmen voor 4 nog te bekleden mandaten. Stassart Daniël, Vandezande Germain, Vanmechelen Ida, Vandensteen Jozef en Ruysen Danny Ruysen Danny is in tegenstelling tot de andere 4 geen zetelend OCMW-raadslid en is bijgevolg niet verkozen. Gemeente Geetbets: overzichtslijst gemeenteraad van 02 januari /5

5 De volgende 9 kandidaten-werkende leden, zijn met hun respectievelijke opvolgers verkozen/ zijn verkozen tot werkend lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn Andries Bart Bex José Coppin Albert Lejeune Juliaan Thijs Annouk Stassart Daniël Vandezande Germain Vanmechelen Ida Vandensteen Jozef de kandidaten, die als opvolgers voor elk hiernaast vermeld verkozen werkend lid werden voorgedragen, zijn van rechtswege en in de volgorde van de voordrachtakte de opvolgers van deze verkozen werkende leden. Stassart Daniël, Leyssens Tony en Vanbrabant Luc Vanbrabant Luc, Monette Cindy en Strouven Roland Andries Bart, Raemaekers Anny, Bex Jose, Leyssens Tony en Vanbrabant Luc Soors Erik, Strouven Roland en Hendrickx Luc Ruysen Danny, Roggen Eddy, Vertenten Rebecca, Vanweerts Krista en Surinx Johny Coppin Albert, Vanbrabant Luc en Leyssens Tony Strouven Roland en Hendrickx Luc Ector Antoon Ruysen Danny, Roggen Eddy, Vertenten Rebecca, Vanweerts Krista en Surinx Johny 10. Verkiezing van de raadsleden voor de politiezone Hageland. De politieraadsleden worden door de gemeenteraad gekozen d.m.v. een geheime stemming. De effectieve leden en de opvolgers dienen door middel van een voordrachtsakte voorgedragen te worden. Op basis hiervan wordt een stembiljet gemaakt dat de effectieve kandidaten in alfabetische volgorde rangschikt. De opvolgers zijn gekoppeld aan de effectieve leden. Er zijn 3 politieraadsleden te verkiezen en elk gemeenteraadslid beschikt over 1 stem. De kandidaten zijn in alfabetische volgorde: Graulus Elly als effectieve met Lassaut Henri als opvolger, Nyns Jean-Pierre als effectieve met Guldentops-Allard Elke en Debehets-Schepmans Ria als opvolgers, Roggen Jo als effectieve met Gakens Frans als opvolger. De uitslag van de stemming is als volgt: Naam en voornamen van de kandidaten Aantal bekomen stemmen Graulus Elly 6 Nyns Jean-Pierre 5 Roggen Jo 6 Totaal aantal stemmen 17 De volgende 3 kandidaten-werkende leden, zijn met hun respectievelijke opvolgers verkozen. zijn verkozen tot werkend lid van de politieraad Graulus Elly Nyns Jean-Pierre Roggen Jo de kandidaten, die als opvolgers voor elk hiernaast vermeld verkozen werkend lid werden voorgedragen, zijn van rechtswege en in de volgorde van de voordrachtakte de opvolgers van deze verkozen werkende leden. Lassaut Henri Guldentops-Allard Elke en Debehets- Schepmans Ria Gakens Frans Gemeente Geetbets: overzichtslijst gemeenteraad van 02 januari /5

Gemeente Geetbets overzichtslijst gemeenteraad van 29 januari 2007.

Gemeente Geetbets overzichtslijst gemeenteraad van 29 januari 2007. Gemeente Geetbets overzichtslijst gemeenteraad van 29 januari 2007. Aanwezig: Munten Benny, Burgemeester, voorzitter van de raad; Roggen Jo, Lassaut Henri, Claes Ingrid, Jamar Chris, schepenen; Andries

Nadere informatie

Uittreksel uit het notulenboek van de gemeenteraad. Openbare vergadering van 2 januari 2013

Uittreksel uit het notulenboek van de gemeenteraad. Openbare vergadering van 2 januari 2013 STAD TONGEREN ARRONDISSEMENT TONGEREN PROVINCIE LIMBURG Uittreksel uit het notulenboek van de gemeenteraad. Openbare vergadering van 2 januari 2013 Aanwezig: Patrick Dewael, burgemeester-voorzitter (punten

Nadere informatie

Voer hier uw titel in

Voer hier uw titel in Voer hier uw titel in Voer hier uw tekst in op niveau 1 Tweede niveau Voer Provincie- hier uw en titel in gemeenteraadsverkiezingen Voer hier uw tekst in op niveau 1 Zondag Tweede 14 niveau oktober 2012

Nadere informatie

Notulen van de Gemeenteraad Installatievergadering van 2 januari 2013

Notulen van de Gemeenteraad Installatievergadering van 2 januari 2013 Gemeente Kampenhout Provincie Vlaams-Brabant Notulen van de Gemeenteraad Installatievergadering van 2 januari 2013 Aanwezig: Daniëls Carlo, De Vroe Gwenny, Fannes Marleen, Gallo Claire, Grauwels Edith,

Nadere informatie

Beknopt verslag van de gemeenteraadszitting van 2 januari 2013

Beknopt verslag van de gemeenteraadszitting van 2 januari 2013 Beknopt verslag van de gemeenteraadszitting van 2 januari 2013 OPENBARE ZITTING 1. Mededeling geldigverklaring gemeenteraadsverkiezing van 14 oktober 2012. Kennisname. Er wordt akte genomen van het besluit

Nadere informatie

Overzichtslijst gemeenteraad van 28 januari 2013.

Overzichtslijst gemeenteraad van 28 januari 2013. Overzichtslijst gemeenteraad van 28 januari 2013. Aanwezig: Allard Elke, voorzitter. Roggen Jo, burgemeester. Munten Benny, Lassaut Rik, Jamar Chris, Monette Sandy en Nyns Jean-Pierre, schepenen. Claes

Nadere informatie

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT Arrondissement Halle - Vilvoorde Gemeente Herne. NOTULEN GEMEENTERAAD ZITTING 2 januari 2007

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT Arrondissement Halle - Vilvoorde Gemeente Herne. NOTULEN GEMEENTERAAD ZITTING 2 januari 2007 PROVINCIE VLAAMS-BRABANT Arrondissement Halle - Vilvoorde Gemeente Herne NOTULEN GEMEENTERAAD ZITTING 2 januari 2007 1 PROVINCIE VLAAMS-BRABANT GEMEENTE 1540 HERNE Zitting van 2 januari 2007 Aanwezig :

Nadere informatie

Gemeente Geetbets overzichtslijst gemeenteraad van 25 mei 2009.

Gemeente Geetbets overzichtslijst gemeenteraad van 25 mei 2009. Gemeente Geetbets overzichtslijst gemeenteraad van 25 mei 2009. Aanwezig: Munten Benny, burgemeester, voorzitter van de raad; Roggen Jo, Lassaut Henri, Claes Ingrid, Jamar Chris, Stassart Daniël, schepenen;

Nadere informatie

Overzichtslijst gemeenteraad van maandag 24 april 2017.

Overzichtslijst gemeenteraad van maandag 24 april 2017. Aanwezig: Jean-Pierre Nyns, voorzitter van de raad Jo Roggen, burgemeester Overzichtslijst gemeenteraad van maandag 24 april 2017. Elke Allard, Rik Lassaut, Chris Jamar, Roland Strouven, schepenen Benny

Nadere informatie

Zitting van C. D huyvetter, voorzitter K. Degroote, burgemeester De Keukeleire, Vanhaesebrouck, Delmotte en Declercq, schepenen,

Zitting van C. D huyvetter, voorzitter K. Degroote, burgemeester De Keukeleire, Vanhaesebrouck, Delmotte en Declercq, schepenen, Zitting van 02.01.2013 Aanwezig: C. D huyvetter, voorzitter K. Degroote, burgemeester De Keukeleire, Vanhaesebrouck, Delmotte en Declercq, schepenen, Vandemaele, Persijn, Lambrecht, Vercaemer, De Smet,

Nadere informatie

Aanwezig : MM. Johan Deleu, uittredend voorzitter van de gemeenteraad ; Albert Beerens, burgemeester;

Aanwezig : MM. Johan Deleu, uittredend voorzitter van de gemeenteraad ; Albert Beerens, burgemeester; Verslag installatievergadering van de gemeenteraad als gevolg van de gemeenteraadsverkiezingen van zondag 14 oktober 2012. Gemeenteraad van woensdag 2 januari 2013. Aanwezig : MM. Johan Deleu, uittredend

Nadere informatie

Gemeente Nazareth Overzicht gemeenteraadsbesluiten 2 januari 2007

Gemeente Nazareth Overzicht gemeenteraadsbesluiten 2 januari 2007 Gemeente Nazareth Overzicht gemeenteraadsbesluiten 2 januari 2007 Punt 1 Mededeling van het Besluit van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen houdende geldigverklaring van de gemeenteraadsverkiezingen van

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN BORGLOON Verslag van 7 januari 2013 om uur

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN BORGLOON Verslag van 7 januari 2013 om uur Aanwezig: Voorzitter: Patrick Carnotensis, Raadsleden: Joël Schoofs, mevrouw Maria Vrancken, mevrouw Greet Baldewijns, Omer Vanderbeeken, Antoine Goffings, mevrouw Ingrid Moens, mevrouw Chantal L Hoyes,

Nadere informatie

Gemeenteraad: zitting van 02 januari 2013 VERSLAG

Gemeenteraad: zitting van 02 januari 2013 VERSLAG Gemeenteraad: zitting van 02 januari 2013 VERSLAG Aanwezig: Afwezig: Verontschuldigd: Geert Janssens: Voorzitter van de gemeenteraad; Manu Claes: Burgemeester; Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels,

Nadere informatie

GEMEENTE SINT-MARTENS-LATEM Provincie Oost-Vlaanderen Arrondissement Gent NOTULEN VAN DE INSTALLATIEVERGADERING GEMEENTERAAD 2 JANUARI 2013

GEMEENTE SINT-MARTENS-LATEM Provincie Oost-Vlaanderen Arrondissement Gent NOTULEN VAN DE INSTALLATIEVERGADERING GEMEENTERAAD 2 JANUARI 2013 GEMEENTE SINT-MARTENS-LATEM Provincie Oost-Vlaanderen Arrondissement Gent NOTULEN VAN DE INSTALLATIEVERGADERING GEMEENTERAAD 2 JANUARI 2013 Heden woensdag 2 januari 2013 te 20.00 uur zijn overeenkomstig

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 2/01/2010 Punt 1: secretariaat - Kennisneming van het ontslag van Willy Vanhooren als burgemeester Eddy Gryson, voorzitter gemeenteraad ; Jacques

Nadere informatie

Overzichtslijst gemeenteraad van 27 januari 2014.

Overzichtslijst gemeenteraad van 27 januari 2014. Overzichtslijst gemeenteraad van 27 januari 2014. Aanwezig: Allard Elke, voorzitter. Roggen Jo, burgemeester. Munten Benny, Lassaut Rik, Monette Sandy, Jamar Chris en Nyns Jean-Pierre, schepenen. Claes

Nadere informatie

Gemeente HERSELT Provincie ANTWERPEN Arrondissement TURNHOUT

Gemeente HERSELT Provincie ANTWERPEN Arrondissement TURNHOUT Gemeente HERSELT Provincie ANTWERPEN Arrondissement TURNHOUT NOTULEN UIT DE GEMEENTERAAD ZITTING van 2 januari 2013 AANWEZIG: Peetermans L. burgemeester-voorzitter; Helsen K., Korthout R., Peeters M.,

Nadere informatie

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT OCMW-HOEGAARDEN RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. ZITTING van 07.01.2013

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT OCMW-HOEGAARDEN RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. ZITTING van 07.01.2013 PROVINCIE VLAAMS-BRABANT OCMW-HOEGAARDEN RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. ZITTING van 07.01.2013 Aanwezig: DAGORDE: Jean Pierre Taverniers (van punt 1. t.e.m. punt 3) - de voorzitter van de gemeenteraad

Nadere informatie

Omzendbrief BB 2012/2

Omzendbrief BB 2012/2 Omzendbrief BB 2012/2 Vlaams Ministerie van Bestuurszaken Agentschap voor Binnenlands Bestuur Afdeling Lokale en Provinciale Besturen Regelgeving en Werking Boudewijnlaan 30 bus 70, 1030 BRUSSEL Tel. 02

Nadere informatie

Gemeente MAASMECHELEN Provincie LIMBURG Arrondissement TONGEREN NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

Gemeente MAASMECHELEN Provincie LIMBURG Arrondissement TONGEREN NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Gemeente MAASMECHELEN Provincie LIMBURG Arrondissement TONGEREN ZITTING VAN : 4 januari 2013 NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Aanwezig : Penders Caroline, voorzitter Lenssen Georges, burgemeester Bemelmans

Nadere informatie

Gemeente Geetbets overzichtslijst gemeenteraad van 02 oktober 2008.

Gemeente Geetbets overzichtslijst gemeenteraad van 02 oktober 2008. Gemeente Geetbets overzichtslijst gemeenteraad van 02 oktober 2008. Aanwezig: Munten Benny, burgemeester, voorzitter van de raad; Roggen Jo, Lassaut Henri, Claes Ingrid, Jamar Chris, schepenen; Andries

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 2/01/2013 Punt 1: secretariaat - Kennisneming van het geldig verklaren van de gemeenteraadsverkiezingen van 14/10/2012 Willy Vanhooren, voorzitter

Nadere informatie

De gemeenteraadzitting van 18 december 2012 werd unaniem goedgekeurd.

De gemeenteraadzitting van 18 december 2012 werd unaniem goedgekeurd. ZITTING VAN 2 JANUARI 2013 Tegenwoordig: R. De Caluwé - P. De Bock M. Fruytier T. Walbrecht I. Mertens - E. Coppens - L. Dieleman - van De Vijver F. Dierinck C. Francis - R. Van Megroot S. Poppe J. Vandamme

Nadere informatie

Raad 7 januari Kennisgeving van de verkiezing en van het onderzoek van de geloofsbrieven van de OCMWraadsleden

Raad 7 januari Kennisgeving van de verkiezing en van het onderzoek van de geloofsbrieven van de OCMWraadsleden Raad 7 januari 2013 1 RAAD 7 januari 2013 Aanwezig: Ilse Lacante, voorzitter van de gemeenteraad Chris De Ridder, Roger Van Driessche, Jan Claus, Els Van der Velden, Lieve Fierens, Kristien Sestig, Gwenda

Nadere informatie

Over stembussen die moeten kloppen als een bus

Over stembussen die moeten kloppen als een bus Over stembussen die moeten kloppen als een bus DRAAIBOEK INSTALLATIE NIEUWE GEMEENTERAAD MET INBEGRIP VAN SOMMIGE WERKZAAMHEDEN INZAKE DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN EN DE POLITIERAAD Mededeling

Nadere informatie

Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 31 juli 2014

Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 31 juli 2014 Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 31 juli 2014 Notulen open zitting Samenstelling De heer Fons Duchateau De heer Eddy Baelemans, OCMW ondervoorzitter; de heer Chris Morel, OCMW ondervoorzitter;

Nadere informatie

PROCES-VERBAAL VAN DE INSTALLATIEVERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE VERGADERING van Begijnendijk

PROCES-VERBAAL VAN DE INSTALLATIEVERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE VERGADERING van Begijnendijk PROVINCIE: Vlaams - Brabant ARRONDISSEMENT: Leuven GEMEENTE: Begijnendijk PROCES-VERBAAL VAN DE INSTALLATIEVERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD OPENBARE VERGADERING van Begijnendijk Heden woensdag twee januari

Nadere informatie

DRAAIBOEK INSTALLATIE POLITIEKE ORGANEN

DRAAIBOEK INSTALLATIE POLITIEKE ORGANEN DRAAIBOEK INSTALLATIE POLITIEKE ORGANEN Stappenplan voor voordrachten, installatie gemeenteraad, OCMW-raad, politieraad e.a. VERSIE 2 oktober 2012 Voor alle Vlaamse gemeenten, met uitzondering van Drogenbos,

Nadere informatie

1. Vergadering van 02 januari 2013.

1. Vergadering van 02 januari 2013. 1. Vergadering van 02 januari 2013. Aanwezig: Dames en Heren: Appeltans Laurens, Voorzitter, Bart Gruyters, Burgemeester; Vandenrijt, Vanuytrecht, Raemaekers, Pauly, Boesmans, Vanleeuw, Spooren, Guypen,

Nadere informatie

DRAAIBOEK INSTALLATIE POLITIEKE ORGANEN Stappenplan voor voordrachten, installatie gemeenteraad, OCMW-raad, politieraad e.a. aangepaste versie 5 december 2006 Voor alle Vlaamse gemeenten, met uitzondering

Nadere informatie

Gemeenteraadsvoorzitter

Gemeenteraadsvoorzitter Gemeenteraadsvoorzitter Uittreksel uit de pocket Gemeentedecreet ontleed (11 e editie) 14. Wie kan de gemeenteraad voorzitten? Elk Belgisch gemeenteraadslid De burgemeester is niet automatisch voorzitter

Nadere informatie

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT GEMEENTE GEETBETS

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT GEMEENTE GEETBETS PROVINCIE VLAAMS-BRABANT GEMEENTE GEETBETS Uittreksel uit de notulen van de Gemeenteraad van 27 februari 2017 Aanwezig: Nyns Jean-Pierre, voorzitter. Roggen Jo, burgemeester. Allard Elke, Lassaut Rik,

Nadere informatie

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT GEMEENTE GEETBETS

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT GEMEENTE GEETBETS PROVINCIE VLAAMS-BRABANT GEMEENTE GEETBETS Uittreksel uit de notulen van de Gemeenteraad van 31 maart 2014 Aanwezig: Allard Elke, voorzitter. Roggen Jo, burgemeester. Munten Benny, Lassaut Rik, Jamar Chris,

Nadere informatie

Overzichtslijst gemeenteraad van 28 oktober 2013.

Overzichtslijst gemeenteraad van 28 oktober 2013. Overzichtslijst gemeenteraad van 28 oktober 2013. Aanwezig: Allard Elke, voorzitter. Roggen Jo, burgemeester. Munten Benny, Lassaut Rik, Jamar Chris, Monette Sandy en Nyns Jean-Pierre, schepenen. Claes

Nadere informatie

Zitting Gemeenteraad van 02 januari 2013

Zitting Gemeenteraad van 02 januari 2013 Zitting Gemeenteraad van 02 januari 2013 AANWEZIG: Dirk Debaere, Voorzitter - Kurt Windels, Burgemeester - Enigo Vandendriessche, Martine Verhamme, Wilfried Vanacker, Nadine Verheye, Robrecht Kindt, Schepenen

Nadere informatie

Gemeente Geetbets overzichtslijst gemeenteraad van 28 december 2006.

Gemeente Geetbets overzichtslijst gemeenteraad van 28 december 2006. Gemeente Geetbets overzichtslijst gemeenteraad van 28 december 2006. Aanwezig: Benny Munten, Burgemeester; Jean-Pierre Nyns, Henri Lassaut, Marcel Andries, Schepenen; Marcel Monette, René Buntinx, Ingrid

Nadere informatie

Voorzitter van de installatievergadering Dhr. Paul Cottenie opent de zitting om uur.

Voorzitter van de installatievergadering Dhr. Paul Cottenie opent de zitting om uur. Notulen gemeenteraad Zitting van 2 januari 2013 Aanwezig: Paul Cottenie; voorzitter installatievergadering Jean Marie De Groote; Voorzitter Johan Van Durme; Burgemeester Christ Meuleman, Marleen Verdonck,

Nadere informatie

DE RAAD VOOR VERKIEZINGSBETWISTINGEN VLAAMS-BRABANT. Inzake de O.C.M.W. - raadsverkiezingen van 2 januari 2007 in de gemeente Tielt-Winge.

DE RAAD VOOR VERKIEZINGSBETWISTINGEN VLAAMS-BRABANT. Inzake de O.C.M.W. - raadsverkiezingen van 2 januari 2007 in de gemeente Tielt-Winge. . OPENBARE VERGADERING DE RAAD VOOR VERKIEZINGSBETWISTINGEN VLAAMS-BRABANT Inzake de O.C.M.W. - raadsverkiezingen van 2 januari 2007 in de gemeente Tielt-Winge. 1.PROCEDURE Gelet op het verzoekschrift

Nadere informatie

PROCES-VERBAAL VAN DE VERGADERING VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

PROCES-VERBAAL VAN DE VERGADERING VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROCES-VERBAAL VAN DE VERGADERING VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Installatievergadering van de nieuwe raad van maandag 7 januari 2013 Tegenwoordig: dhr. Ignace Dereeper - voorzitter

Nadere informatie

Openbare vergadering van 2 januari Proces-verbaal van de installatievergadering van de gemeenteraad van Wuustwezel:

Openbare vergadering van 2 januari Proces-verbaal van de installatievergadering van de gemeenteraad van Wuustwezel: PROVINCIE ANTWERPEN ARRONDISSEMENT ANTWERPEN GEMEENTE WUUSTWEZEL Openbare vergadering van 2 januari 2013 Proces-verbaal van de installatievergadering van de gemeenteraad van Wuustwezel: 001 Kennisname

Nadere informatie

NOTULEN RAAD 20/09/2016

NOTULEN RAAD 20/09/2016 NOTULEN RAAD 20/09/2016 Aanvang: Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: 20:00 uur Christophe Merckx: voorzitter; Freddy Busselot, Carine De Cock, Valerie Hamelryck, Jeroen Hofmans, Kimberly Michel, Mathias

Nadere informatie

DE RAAD VOOR VERKIEZINGSBETWISTINGEN OOST-VLAANDEREN

DE RAAD VOOR VERKIEZINGSBETWISTINGEN OOST-VLAANDEREN DE RAAD VOOR VERKIEZINGSBETWISTINGEN OOST-VLAANDEREN BESLUIT BETREFFENDE DE SCHEPENENVERKIEZING VAN 2 JANUARI 2007 TE LEDE Kenmerk: Lede/bezwaari Bezwaarindiener: de heer Edwin Brantegem DE RAAD VOOR VERKIEZINGSBETWISTINGEN

Nadere informatie

GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 2 JANUARI 2013

GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 2 JANUARI 2013 Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 2 JANUARI 2013 Aanwezig: MM. Ketels P., Schepen-Voorzitter; Dewaele C., Burgemeester; Fonteyne B.,

Nadere informatie

AGENDA MET TOELICHTING Gemeenteraad

AGENDA MET TOELICHTING Gemeenteraad GEND MET TOELICHTING Gemeenteraad Dinsdag 02 januari 2007 OPENRE ZITTING 075.074 Gemeenteraad - Installatie - Mededeling van de geldigverklaring van de gemeenteraadsverkiezing van 8 oktober 2006. Op 20

Nadere informatie

Overzichtslijst gemeenteraad van 25 augustus 2011.

Overzichtslijst gemeenteraad van 25 augustus 2011. Overzichtslijst gemeenteraad van 25 augustus 2011. Aanwezig: Munten Benny, burgemeester, voorzitter van de raad; Roggen Jo, Lassaut Henri, Claes Ingrid, Jamar Chris en Andries Bart, schepenen; Andries

Nadere informatie

Overzichtslijst gemeenteraad van 30 november 2015.

Overzichtslijst gemeenteraad van 30 november 2015. Overzichtslijst gemeenteraad van 30 november 2015. Aanwezig: Vlayen Bart, voorzitter waarnemend. Roggen Jo, burgemeester. Allard Elke, Lassaut Rik en Jamar Chris schepenen. Munten Benny, Claes Ingrid,

Nadere informatie

Gemeente Geetbets overzichtslijst Gemeenteraad van 28 oktober 2002

Gemeente Geetbets overzichtslijst Gemeenteraad van 28 oktober 2002 Aanwezig: Openbare vergadering. Gemeente Geetbets overzichtslijst Gemeenteraad van 28 oktober 2002 Benny Munten,Burgemeester; Jean Pierre Nyns, Henri Lassaut, Marcel Andries en Ria Debehets-Schepmans,

Nadere informatie

RAAD zitting van 5 maart De voorzitter opent de openbare zitting om 20u00

RAAD zitting van 5 maart De voorzitter opent de openbare zitting om 20u00 RAAD zitting van 5 maart 2013 De voorzitter opent de openbare zitting om 20u00 Zijn aanwezig:mevr. Anne Marie De Gussem, voorzitter Mevr. Femke Colenbie, Dhr. Jacques Wollaert, Mevr. Martine Van Audenaerde,

Nadere informatie

GEMEENTE SCHILDE VERSLAG. Vergadering van de gemeenteraad d.d. 02/01/2013

GEMEENTE SCHILDE VERSLAG. Vergadering van de gemeenteraad d.d. 02/01/2013 GEMEENTE SCHILDE VERSLAG Vergadering van de gemeenteraad d.d. 02/01/2013 Aanwezig: H. Bellens voorzitter D. Bauwens, burgemeester S. Dietvorst, P. Mendonck, L. Struyf, K. Krekels, A. Fierens, schepenen

Nadere informatie

1. Mededeling geldigverklaring verkiezingsuitslag gemeenteraadsverkiezingen van 08 oktober 2006

1. Mededeling geldigverklaring verkiezingsuitslag gemeenteraadsverkiezingen van 08 oktober 2006 ZITTING VAN 2 JANUARI 2007 AANWEZIG: Henri Vannoppen, uittredend voorzitter; Chris Taes, burgemeester; Erwin Willems, Ann Outtier-Vannerem, Stef Ryckmans, Paul Goeminne, Bart Nevens, schepenen; Marcel

Nadere informatie

INSTALLATIEVERGADERING O.C.M.W.-Raad

INSTALLATIEVERGADERING O.C.M.W.-Raad INSTALLATIEVERGADERING O.C.M.W.-Raad Akte van mededeling betreffende de geldigverklaring van de verkiezing van werkende leden en leden opvolgers van het O.C.M.W. Provincie : West Vlaanderen O.C.M.W. Ichtegem

Nadere informatie

Gemeenteraadzitting van 2 januari 2007

Gemeenteraadzitting van 2 januari 2007 NOTULEN GEMEENTERAAD Gemeenteraadzitting van 2 januari 2007 Aanwezig: L. Carpentier, burgemeester-voorzitter. P. Heyvaert, E. Somers, mevr. L. Verstrepen en J. Van Osselaer, schepenen. F. Evens, R. Goyvaerts,

Nadere informatie

POLITIERAAD 31 januari 2013 Verslag

POLITIERAAD 31 januari 2013 Verslag Prins Boudewijnlaan 43a 2650 Edegem POLITIERAAD 31 januari 2013 Verslag Aanwezig: Koen Metsu, burgemeester- voorzitter. Erik Jacobs, Koen Volckaerts, Harry Debrabandere, burgemeesters. Rudy Van Onckelen,

Nadere informatie

Gemeente Geetbets overzichtslijst gemeenteraad van 04 oktober 2004.

Gemeente Geetbets overzichtslijst gemeenteraad van 04 oktober 2004. Gemeente Geetbets overzichtslijst gemeenteraad van 04 oktober 2004. Aanwezig: Benny Munten, Burgemeester; Jean-Pierre Nyns, Henri Lassaut, Marcel Andries, Ria Debehets-Schepmans, Schepenen; Marcel Monette,

Nadere informatie

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT GEMEENTE GEETBETS

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT GEMEENTE GEETBETS Aanwezig: Openbare vergadering. PROVINCIE VLAAMS-BRABANT GEMEENTE GEETBETS Uittreksel uit de notulen van de Gemeenteraad van 28 december 2009 Munten Benny, burgemeester, voorzitter van de raad; Roggen

Nadere informatie

Gemeente Geetbets overzichtslijst gemeenteraad van 2 maart 2009.

Gemeente Geetbets overzichtslijst gemeenteraad van 2 maart 2009. Aanwezig: Gemeente Geetbets overzichtslijst gemeenteraad van 2 maart 2009. Munten Benny, burgemeester, voorzitter van de raad; Roggen Jo, Lassaut Henri, Claes Ingrid, Jamar Chris, Stassart Daniël, schepenen;

Nadere informatie

OPENBAAR. Overzichtslijst gemeenteraad van maandag 27 maart Aanwezig: Jean-Pierre Nyns, voorzitter van de raad Jo Roggen, burgemeester

OPENBAAR. Overzichtslijst gemeenteraad van maandag 27 maart Aanwezig: Jean-Pierre Nyns, voorzitter van de raad Jo Roggen, burgemeester Aanwezig: Jean-Pierre Nyns, voorzitter van de raad Jo Roggen, burgemeester Overzichtslijst gemeenteraad van maandag 27 maart 2017. Elke Allard, Rik Lassaut, Chris Jamar, Roland Strouven, schepenen Benny

Nadere informatie

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 28 APRIL 2015.

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 28 APRIL 2015. 1 Gemeentebestuur PEPINGEN Provincie: Vlaams-Brabant Arrondissement: Halle-Vilvoorde LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 28 APRIL

Nadere informatie

1. Kennisname geldigverklaring gemeenteraadsverkiezingen. DE GEMEENTERAAD, NEEMT AKTE VAN:

1. Kennisname geldigverklaring gemeenteraadsverkiezingen. DE GEMEENTERAAD, NEEMT AKTE VAN: 1 Tegenwoordig: Jan SEYNHAEVE, burgemeester Frank ACKE, Geert BREUGHE, Hannelore CARLU, Filip DAEM, Marie DE CLERCK, Francies DEBELS, Kevin DEFIEUW, Sander DEFLO, Luc DEFRAYE, Mathieu DESMET, Daphne FLAMEZ,

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding... 11

Inhoudsopgave. Inleiding... 11 Inhoudsopgave Inleiding... 11 Hoofdstuk 1 De voorbereiding: over kandidaten en lijsten... 13 1.1. Het aantal raadsleden en schepenen... 13 1. Hoeveel gemeenteraadsleden telt mijn gemeente?... 13 2. Hoeveel

Nadere informatie

ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 02 JANUARI 2007

ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 02 JANUARI 2007 GEMEENTE GRIMBERGEN ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 02 JANUARI 2007 AANWEZIG: MM. E. Willems Burgemeester C. Buyle,J. Cauwenberghs, W. De Boeck, L. Desmedt, J. Declerck, A. Deman, J. Dewit, S. Dupont,

Nadere informatie

OCMWANTWERPEN Departement Bestuurszaken Secretariaat Anne Baré Robert Van Lent tel

OCMWANTWERPEN Departement Bestuurszaken Secretariaat Anne Baré Robert Van Lent tel INSTALLATIEVERGADERING Vergadering van maandag 7 januari 2013, van 20 uur OCMWANTWERPEN Departement Bestuurszaken Secretariaat Anne Baré Robert Van Lent tel. 03 338 27 76 Rondgedeeld op: Aanwezig: M. B.

Nadere informatie

Overzichtslijst gemeenteraad van 29 april 2013.

Overzichtslijst gemeenteraad van 29 april 2013. Overzichtslijst gemeenteraad van 29 april 2013. Aanwezig: Allard Elke, voorzitter. Roggen Jo, burgemeester. Lassaut Rik, Jamar Chris, Monette Sandy en Nyns Jean-Pierre, schepenen. Claes Ingrid, Vlayen

Nadere informatie

Overzichtslijst gemeenteraad van 21 december 2015.

Overzichtslijst gemeenteraad van 21 december 2015. Overzichtslijst gemeenteraad van 21 december 2015. Aanwezig: Vlayen Bart, voorzitter waarnemend. Roggen Jo, burgemeester. Allard Elke, Lassaut Rik, Jamar Chris en Strouven Roland schepenen. Munten Benny,

Nadere informatie

GEMEENTERAADSZITTING VAN 02 JANUARI INSTALLATIEVERGADERING

GEMEENTERAADSZITTING VAN 02 JANUARI INSTALLATIEVERGADERING GEMEENTERAADSZITTING VAN 02 JANUARI 2013 - INSTALLATIEVERGADERING Aanwezig: mevrouw A. Willems, voorzitter van de installatievergadering, gemeenteraadslid vanaf punt 5 de heer L. De Meyere, verkozen gemeenteraadslid,

Nadere informatie

RAAD VOOR VERKIEZINGSBETWISTINGEN ARREST

RAAD VOOR VERKIEZINGSBETWISTINGEN ARREST RAAD VOOR VERKIEZINGSBETWISTINGEN ARREST Nr. R.Verkb. 1516/0002 van 25 januari 2016 in de zaak 1516/R.Verkb./0003 In zake: mevrouw Sandy NEEL, wonende te 2050 ANTWERPEN, Frederik Van Eedenplein 6/25 verzoekende

Nadere informatie

Voorontwerp van decreet over het lokaal bestuur

Voorontwerp van decreet over het lokaal bestuur VR 2017 2402 DOC.0189/2BIS Voorontwerp van decreet over het lokaal bestuur DE VLAAMSE REGERING, Op voorstel van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding;

Nadere informatie

Gemeente Geetbets overzichtslijst gemeenteraad van 30 oktober 2006.

Gemeente Geetbets overzichtslijst gemeenteraad van 30 oktober 2006. Aanwezig: Gemeente Geetbets overzichtslijst gemeenteraad van 30 oktober 2006. Benny Munten, Burgemeester; Jean-Pierre Nyns (tot en met punt 12), Henri Lassaut, Marcel Andries, Ria Debehets-Schepmans (tot

Nadere informatie

Politieraad. Zitting van 17 december 2007, 21 uur. Agenda en verslag

Politieraad. Zitting van 17 december 2007, 21 uur. Agenda en verslag Politiezone Maasland 5383 Provincie Limburg Politieraad Zitting van 17 december 2007, 21 uur Agenda en verslag In openbare zitting 1. Kennisname aanduiding opvolger uittredend raadslid mevrouw Ria Flamant

Nadere informatie

Notulen. Zitting 2 januari 2007

Notulen. Zitting 2 januari 2007 Aanwezig: MM. Werner Mertens, Voorzitter; Dirk Claes, burgemeester; Dirk Jacobs, Hugo Vandenberghe, Lucia Wouters, Frans De Cat en Jan Vanborren, schepenen; Marcel Van Goolen, Hilde Van Laer, Wim Ivens,

Nadere informatie

Overzichtslijst gemeenteraad van 24 februari 2014.

Overzichtslijst gemeenteraad van 24 februari 2014. Overzichtslijst gemeenteraad van 24 februari 2014. Aanwezig: Allard Elke, voorzitter. Roggen Jo, burgemeester. Munten Benny, Lassaut Rik, Monette Sandy, Jamar Chris en Nyns Jean-Pierre, schepenen. Claes

Nadere informatie

GEMEENTERAAD VAN 02 JANUARI 2013

GEMEENTERAAD VAN 02 JANUARI 2013 GEMEENTERAAD VAN 02 JANUARI 2013 Aanwezig: Roger Gabriëls, burgemeester Ann Willems, voorzitter Patrick Heremans, Herman Dom, Maurice Helsen, Tine Witvrouwen, schepenen Machteld Ledegen, Jan Van Dyck,

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 12 februari 2014

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 12 februari 2014 Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 12 februari 2014 Aanwezig: MM. Jacobs Lydie, voorzitter, Croisiaux Katrien, Goormans Beatrijs, Kerkhofs Hilda, Neyens Carine, Schrooten

Nadere informatie

TITEL I Algemene bepalingen

TITEL I Algemene bepalingen 1 TITEL I Algemene bepalingen ART. 1. Dit decreet regelt een gemeenschaps- en gewestaangelegenheid. ART. 2. De gemeenten beogen om op het lokale niveau bij te dragen tot het welzijn van de burgers en tot

Nadere informatie

PUNT 1: Kennisneming geldigverklaring gemeenteraadsverkiezingen PUNT 2: Mededeling benoeming en eedaflegging burgemeester

PUNT 1: Kennisneming geldigverklaring gemeenteraadsverkiezingen PUNT 2: Mededeling benoeming en eedaflegging burgemeester Zitting van 2 januari 2013 Aanwezig: Paul Dams, burgemeester Vital Van Dessel, Marie-Louise Maes, Diane Willems, Bert De Wit, Elynn Van Uffel, schepenen; Verlinden Marc, gemeenteraadsvoorzitter Koen De

Nadere informatie

Gemeenteraad Zitting van 21 januari 2016 AGENDA

Gemeenteraad Zitting van 21 januari 2016 AGENDA Gemeenteraad Zitting van 21 januari 2016 AGENDA Voor de volgende editie van Wegwijs in Wommelgem zal een groepsfoto genomen worden door fotografe Veerle Hofkens. Alle gemeenteraadsleden worden verwacht

Nadere informatie

DE RAAD VOOR VERKIEZINGSBETWISTINGEN VOOR DE PROVINCIE WEST- VLAANDEREN. RvV 2010.001 Norbert Cremery e.a. / Michèle Vandermeeren-OCMW De Panne

DE RAAD VOOR VERKIEZINGSBETWISTINGEN VOOR DE PROVINCIE WEST- VLAANDEREN. RvV 2010.001 Norbert Cremery e.a. / Michèle Vandermeeren-OCMW De Panne DE RAAD VOOR VERKIEZINGSBETWISTINGEN VOOR DE PROVINCIE WEST- VLAANDEREN RvV 2010.001 Norbert Cremery e.a. / Michèle Vandermeeren-OCMW De Panne De Raad voor Verkiezingsbetwistingen, Inzake: verkiezing ocmw

Nadere informatie

POLITIEKE ORGANISATIE

POLITIEKE ORGANISATIE 2 POLITIEKE ORGANISATIE 1. De OCMW-raad 6. Hoeveel leden telt de OCMW-raad? Het aantal leden van de OCMW-raad is al decennia hetzelfde en hangt af van het aantal inwoners. Enkel in de OCMW s van de gemeenten

Nadere informatie

De gemeenten verzekeren een burgernabije, democratische, transparante en doelmatige uitoefening van de gemeentelijke bevoegdheden.

De gemeenten verzekeren een burgernabije, democratische, transparante en doelmatige uitoefening van de gemeentelijke bevoegdheden. Decreet Gemeentedecreet Datum 15/07/2005 Gemeentedecreet TITEL I Algemene bepalingen Art. 1. Dit decreet regelt een gemeenschaps- en gewestaangelegenheid. Art. 2. De gemeenten beogen om op het lokale niveau

Nadere informatie

VERSLAG DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DEERLIJK GEHOUDEN TEN GEMEENTEHUIZE OP TWEE JANUARI TWEEDUIZEND EN ZEVEN

VERSLAG DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DEERLIJK GEHOUDEN TEN GEMEENTEHUIZE OP TWEE JANUARI TWEEDUIZEND EN ZEVEN VERSLAG DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DEERLIJK GEHOUDEN TEN GEMEENTEHUIZE OP TWEE JANUARI TWEEDUIZEND EN ZEVEN Waren aanwezig : Claude CROES, Burgemeester en nieuw verkozen gemeenteraadslid; Gino

Nadere informatie

Gemeente Geetbets overzichtslijst gemeenteraad van 25 september 2006.

Gemeente Geetbets overzichtslijst gemeenteraad van 25 september 2006. Aanwezig: Gemeente Geetbets overzichtslijst gemeenteraad van 25 september 2006. Benny Munten, Burgemeester; Jean-Pierre Nyns, Henri Lassaut, Marcel Andries, Ria Debehets-Schepmans, Schepenen; Marcel Monette,

Nadere informatie

Overzichtslijst gemeenteraad van 01 juni 2015.

Overzichtslijst gemeenteraad van 01 juni 2015. Overzichtslijst gemeenteraad van 01 juni 2015. Aanwezig: Nyns Jean-Pierre, voorzitter. Roggen Jo, burgemeester. Allard Elke en Lassaut Rik, schepenen. Munten Benny, Claes Ingrid, Vlayen Bart, Vandezande

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement gemeenteraad Geetbets

Huishoudelijk reglement gemeenteraad Geetbets Artikel 1 Huishoudelijk reglement gemeenteraad Geetbets Afdeling 1: BIJEENROEPING GEMEENTERAAD 1. De gemeenteraad vergadert ten minste tienmaal per jaar en zo dikwijls als de zaken die tot zijn bevoegdheid

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD

VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 2 januari 2013 Provincie LIMBURG Stad 3840 BORGLOON Aanwezig: Debuyst Frederic voorzitter; Deneuker Danny - burgemeester Missotten Charly, Awouters Eric, Dedrij

Nadere informatie

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS 67932 BELGISCH STAATSBLAD 24.12.2008 MONITEUR BELGE WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE

Nadere informatie

ZITTING VAN 2 JANUARI 2013

ZITTING VAN 2 JANUARI 2013 ZITTING VAN 2 JANUARI 2013 AANWEZIG: Chris Taes burgemeester-voorzitter; Bart Nevens, Kristien Goeminne, Sabine Ledens, Anna Outtier-Vannerem, Harold Vanheel, schepenen; Julia De Coster, Franciscus Peeters,

Nadere informatie

Overzichtslijst gemeenteraad van 25 maart 2013.

Overzichtslijst gemeenteraad van 25 maart 2013. Overzichtslijst gemeenteraad van 25 maart 2013. Aanwezig: Allard Elke, voorzitter. Roggen Jo, burgemeester. Munten Benny, Lassaut Rik, Jamar Chris, Monette Sandy en Nyns Jean-Pierre, schepenen. Claes Ingrid,

Nadere informatie

Informatiesessie inwerkingtreding gemeentedecreet. Kabinet Vlaams minister Marino Keulen

Informatiesessie inwerkingtreding gemeentedecreet. Kabinet Vlaams minister Marino Keulen Informatiesessie inwerkingtreding gemeentedecreet Kabinet Vlaams minister Marino Keulen Situering Gemeentedecreet De bijzondere wet van 13 juli 2001 maakte Vlaanderen bevoegd voor het bestuur van gemeenten

Nadere informatie

Voorontwerp van decreet betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn DE VLAAMSE REGERING,

Voorontwerp van decreet betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn DE VLAAMSE REGERING, Voorontwerp van decreet betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn DE VLAAMSE REGERING, Op voorstel van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen

Nadere informatie

DAGORDE. Voorstel tot beslissing: aktename van eedaflegging van Andy Vandevelde als schepen ter vervanging van Lida Verdeyen.

DAGORDE. Voorstel tot beslissing: aktename van eedaflegging van Andy Vandevelde als schepen ter vervanging van Lida Verdeyen. Provincie Vlaams-Brabant GEMEENTE LINTER De Voorzitter van de gemeenteraad heeft de eer U uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de gemeenteraad op maandag 05 januari 2009 om 20.00 uur in het

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD OP 2 januari 2013. AANWEZIG : gemeentesecretaris: Ivo Van den Bulck De uittredend voorzitter, Katrien Schryvers, opent de zitting om 20 uur. De uittredend

Nadere informatie

VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD

VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD WOENSDAG 2 JANUARI 2013 OM 19.30 UUR Aanwezig Voorzitter: Dhr. Jacques Leten. Burgemeester: Mevr. Liesbeth Van der Auwera. Schepenen: Dhr. Mario Knippenberg, Dhr. Michel

Nadere informatie

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT GEMEENTE GEETBETS

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT GEMEENTE GEETBETS PROVINCIE VLAAMS-BRABANT GEMEENTE GEETBETS Uittreksel uit de notulen van de Gemeenteraad van 21 augustus 2014 Aanwezig: Allard Elke, voorzitter. Roggen Jo, burgemeester. Munten Benny, Lassaut Rik, Jamar

Nadere informatie

Gemeente Kampenhout Provincie Vlaams-Brabant. Notulen. Gemeenteraad

Gemeente Kampenhout Provincie Vlaams-Brabant. Notulen. Gemeenteraad Gemeente Kampenhout Provincie Vlaams-Brabant Aanwezig Verontschuldigd Notulen Vergadering van 4 januari 2016 J. Meeus, Voorzitter K. Leaerts, Burgemeester S. Imbrechts, R. Van Ingelgom, M. Van de Wiele,

Nadere informatie

DONDERDAG 24 SEPTEMBER 2015 TE UUR IN DE RAADZAAL VAN HET STADHUIS

DONDERDAG 24 SEPTEMBER 2015 TE UUR IN DE RAADZAAL VAN HET STADHUIS STAD TIENEN UITNODIGING ZITTING GEMEENTERAAD DONDERDAG 24 SEPTEMBER 2015 TE 20.00 UUR IN DE RAADZAAL VAN HET STADHUIS Notulen PC 9 SECRETARIAAT... 3 10 Ontslag van voorzitter gemeenteraad... 3 11 Verkiezing

Nadere informatie

/// Verslag Proces Mandaten Workshop 2

/// Verslag Proces Mandaten Workshop 2 / Verslag Proces Mandaten Workshop 2 datum: 13/02/2017 aanwezig: Reynder Bierens, Danny Dewelde, Mark Hol, Niels Manshanden, Jef Peeters, Ines Acke, Karen Serlet, Melissa Merckx, Jonas Tamsyn, Micheline

Nadere informatie

BIJEENROEPING van de GEMEENTERAAD

BIJEENROEPING van de GEMEENTERAAD G E M E E N T E 8610 Kortemark, 22 februari 2013. KORTEMARK BIJEENROEPING van de GEMEENTERAAD De Voorzitter van de Gemeenteraad heeft de eer U uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de gemeenteraad

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING. De heer Guido Bulen tot De heer Jorn Van Helden vanaf

OPENBARE ZITTING. De heer Guido Bulen tot De heer Jorn Van Helden vanaf Proces-verbaal der raadsvergadering van maandag 7 januari 2013 Aanwezig: de heer M. Vanoevelen, voorzitter van de gemeenteraad, de heer M. Aytar, de heer G. Bulen, mevr. S. Dudek, mevr. C. Gundogdu, mevr.

Nadere informatie

Overzichtslijst gemeenteraad van 27 juni 2013.

Overzichtslijst gemeenteraad van 27 juni 2013. Overzichtslijst gemeenteraad van 27 juni 2013. Aanwezig: Allard Elke, voorzitter. Roggen Jo, burgemeester. Munten Benny, Lassaut Rik, Jamar Chris en Nyns Jean-Pierre, schepenen. Claes Ingrid, Vlayen Bart,

Nadere informatie