Notulen 3e vergadering, 10 februari 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Notulen 3e vergadering, 10 februari 2015"

Transcriptie

1 Notulen 3e vergadering, 10 februari 2015 Commissie Omgeving Aanwezig: Voorzitter : dhr. N. Zarroy CDA : dhr. J. Roefs, dhr. M. Heesakkers, dhr. T. van Wetten VVD : dhr. J. Möllmann, dhr. R. Michiels PvdA : dhr. H. de Mare, dhr. M. Chahim SP : dhr. F. Verstappen, dhr. Verbakel Helmond Aktief : dhr. T. van Mullekom D66 : mevr. G. van den Waardenburg, dhr. J. van den Bogaard Lokaal Sterk : dhr. T. Kuypers, dhr. Van de Ven Helder Helmond : dhr. M. van de Westerlo, dhr. M. Rieter Groen Links : mevr. A. Maas Senioren 2013 : dhr. F. Peters fractie Verouden van Lierop : dhr. H. Klarenbeek Portefeuillehouder(s) : wethouder F. Stienen, wethouder P. Smeulders Commissiegriffier Notulist : mevr. J. Frerichs : mevr. K. van Gastel Afwezig: Dhr. Ter Horst (SP) 1. Opening en mededelingen De voorzitter opent de vergadering en heet allen van harte welkom. Bericht van verhindering is ontvangen van de heer Ter Horst. De heer Chahim vervangt mevrouw van der Pijl. Mededelingen Wethouder Stienen over het procesverloop van de verbouwing en verhuur Leonardusschool. Het onderwerp is na een unaniem oordeel van de raadsagenda afgehaald. De wethouder is door een aantal fracties benaderd met de vraag hoe integraal het proces bekeken was om de school te verbouwen. De wethouder was op één aspect gefocust en dat was de huisvesting van de sportschool Maach. N.a.v. de raadsvergadering heeft de wethouder intern overleg gehad. Er wordt nu een voorstel voorbereid dat ingaat op sportschool Maach, maar in een bredere context van datgene dat in de Leonardusschool zou kunnen plaatsvinden. Meerdere partijen hebben zich gemeld om zich te vestigen. Het financiële plaatje gaat er anders uitzien. De mogelijke alternatieven worden met de commissie doorgenomen. Voor de zomervakantie komt de wethouder terug met een voorstel. De heer Rieter: sportschool Maach staat dadelijk op straat. Als het besluit over 2 maanden genomen wordt, moet het wel positief zijn. Wethouder Stienen: bewaakt het proces. 1 juli wordt er gesloopt. Dan is het zomervakantie. Mocht de Leonardusschool nog niet zover gereed zijn, zal de wethouder kijken naar een alternatief. Wethouder Stienen over de zwembaddiscussie. D66 heeft vragen gesteld over de zwembaddiscussie. Deze worden schriftelijke beantwoord. Op dit moment wordt een 2-sporenbeleid gevolgd. Intern is men bezig met de notitie over De Wissen. Extern wordt er ook gekeken naar andere commerciële partijen. Deze afweging wil de wethouder graag aan de commissieleden voorleggen. De 4 zwemverenigingen worden ook betrokken bij dit proces. Wethouder Stienen over de vragen van FVvL over de bibliotheek. Vorig jaar in de commissie S heeft de wethouder toegezegd dat n.a.v. het beleidsplan van de bibliotheek, hij terug zou komen naar de raad om te praten over datgene wat voorgesteld is. Er zijn gesprekken geweest met de wethouders van Deurne, Asten en Someren. Deurne en Someren stelden de vraag of we wel door moeten gaan met bibliotheek Helmond De Peel. Inmiddels hebben we antwoord op de vragen gericht aan het bestuur commissie Omgeving Blz.1 van 6

2 van de bibliotheek. Volgende maand zal de raad van Someren een besluit nemen of zij bij de bibliotheek Helmond De Peel blijven. Als dat rond is, is ook duidelijk wat het beleid van de bibliotheek is en komt de wethouder bij u terug. Deze antwoorden komen ook schriftelijk. Wethouder Smeulders: heeft toegezegd terug te komen op de geuroverlast in Brouwhuis en het gesprek daarover met de provincie. Vorige week woensdag heeft het gesprek plaatsgevonden met de heer Van Hout. Drie onderwerpen zijn met elkaar besproken. Het eerste ging specifiek over het bedrijf Coppens. Zij produceren meer dan volgens de vergunning mogelijk is. Zij hebben ook een verdubbeling aangevraagd van de productiecapaciteit. Het college heeft vorige week dinsdag een brief vastgesteld en deze is persoonlijk overhandigd aan de heer Van Hout. In de brief is medegedeeld dat wij, gelet op de al aanwezige klachten, ons zorgen maken over de gevolgen die de uitbreiding met zich meebrengt. Wij roepen de provincie op om te vragen /eisen van Coppens, voor zover zij dat kunnen, de best beschikbare technieken (verder in deze notulen BBT genoemd) in te zetten als het verzoek gehonoreerd wordt. Het 2 e punt was de NIMBY subsidie. Wij gaan bij Suytkade twee schoorstenen verhogen. Mogelijk houden we daar geld van over. Bij de provincie is aangegeven dat wij dat geld graag willeninzetten bij BZOB omdat daar ook veel klachten zijn. Juridisch blijkt dat redelijk ingewikkeld. De gedeputeerde stond er positief in. Als Helmond door slim aan te besteden meer problemen kan oplossen moet dat kunnen. Onze juridische ambtenaren gaan daar naar kijken. Er wordt nog een officieel verzoek ingediend om dat bedrag daar voor in te zetten. Het ziet er positief uit. Het 3 e punt was de communicatie Met de gedeputeerde is er gesproken over de communicatie met alle betrokkenen. We zijn het met elkaar eens dat de communicatie beter moet. De provincie is bevoegd gezag, maar er is afgesproken dat de Odzob de lead gaat nemen bij de communicatie richting de omwonenden. Het doel is om de omwonenden beter te betrekken bij de milieuprestaties van de bedrijven, zodat het echt op basis van dialoog plaatsvindt. De problematiek wordt bij de provincie steeds duidelijker en ze begrijpen dat ze een rol moeten spelen zodat de overlast minder wordt. De heer Chahim: het geurbeleid is lokaal. Zijn er wettelijke bevoegdheden die wij als gemeente hebben om een eventuele verdubbeling van de productiecapaciteit te voorkomen? Wethouder Smeulders: U heeft vorige maand ingestemd met ,- subsidie inzetten voor de schoorstenen, maar ook ,- voor aanvullend geurbeleid. Wij zijn dat nu aan het onderzoeken en het ziet er naar uit dat we aanvullend geurbeleid gaan opstellen. Dat wordt aan u als gemeenteraad voorgelegd. Dat gaat voor deze casus en deze aanvraag te laat zijn, want dat moet verwerkt worden in een bestemmingsplan. Dat is de reden dat wij nu aan de provincie hebben gevraagd om voor deze aanvraag te vragen om de BBT, omdat wij als gemeente op zo n korte termijn niets daaraan kunnen doen. Mevrouw Van den Waardenburg: geeft aan dat BBT wettelijk is vastgelegd als minimum. Het is heel goed dat de gemeente Helmond aan de provincie verzoekt om er bovenop te zitten. Wethouder Smeulders: er wordt nu een brief uitgedeeld. Daarin staat dat wij onvoldoende in de aanvraag geborgd zien dat ze voor de BBT kiezen. Je kunt wel met elkaar discussie voeren of het BBT is of dat er iets beters is en wat waarschijnlijk duurder is. Daar vragen we aandacht voor. De voorzitter: als laatste punt op de agenda staat: Ter kennisname; Overzicht van de Begrotingswijziging. Dit komt bij elke commissie terug, zodat u ook het financiële plaatje bij de hand heeft. 2. Beantwoording ingediende technische vragen ten behoeve van technische rondvraag Mevrouw Van den Waardenburg: D66 heeft vragen ingediend over de 2 e ontsluiting Stiphout. In februari / maart zou er gestart worden met de aanleg. D66 vraagt zich af of men al gestart is en wat de laatste stand van zaken is en hoe de fietsveiligheid gewaarborgd is. Wethouder Stienen antwoordt namens wethouder De Vries: aan BAM Infra is het project gegund. In week 11 is er gestart met het rooien van bomen. Er is ook een inloopavond geweest. Week 12 is de uitvoering van de archeologische werkzaamheden. In week 17 start het grondwerk. Naar verwachting is de Stiphoutse Dreef in de commissie Omgeving Blz.2 van 6

3 2 e helft van oktober gereed. Daarna kan er misschien gestart worden met de Dorpsstraat als Stiphout besloten heeft wat men wil. Aanbesteding doet men niet alleen op de laagste prijs, maar op een EMVI basis: Economisch Meest Voordelige Inschrijving. Dat betekent dat men meer zaken weegt dan alleen de prijs. Een van de aspecten is hoe men tijdens de uitvoering omgaat met de bereikbaarheid, veiligheid, leefbaarheid en de communicatie. Hoe gaat de aannemer hiermee om. De plannen zijn ambtelijk beoordeeld door drie beoordelaars, waaronder een verkeerskundige. Speerpunt op het gebied van veiligheid zijn de fietsers. Eis vanuit het contract was dat de aannemer tijdens het werk zorg moet dragen dat de fietsers op veilige wijze het werk kunnen passeren zonder dat ze omgeleid worden. BAM Infra zorgt voor het vroegtijdig aanbrengen van tractorsluizen, zodat er voorkomen wordt dat er hard gereden wordt op de Schootenseweg en waardoor geen sluipverkeer mogelijk is. De bereikbaarheid voor de aanwonenden is daarbij gegarandeerd. Voordat de rotonde bij de Schootensedreef wordt aangelegd, wordt eerst het fietspad aangelegd zodat fietsers het werk veilig kunnen passeren. Het asfalteren van het fietspad van de Schootensedreef zal tijdens de meivakantie gebeuren. De fietsers worden in die periode omgeleid. Het aanbrengen van tijdelijke verlichting is ook opgenomen in de aanbesteding. Het fietspad en de parallelweg aan de Schootensedreef, Veedrift en Berenbroek, worden tijdens het project voorzien van fietspadenverlichting. De heer Rieter: de wethouder gaf aan dat als het meezit er gestart kan worden met de Dorpsstraat, maar dat is afhankelijk van wat Stiphout wil. Bedoelt de wethouder communicatief gezien? Uiteindelijk is het de gemeente die bepaalt of er wel of geen werkzaamheden plaatsvinden. Wethouder Stienen: dit college hecht aan beginspraak en co creatie. Dat is op dit moment de fase van ontwikkeling. Uiteraard komt het plan hier terug en moet u een akkoord geven. In de voorbereidende fase zijn we bezig om met winkeliers, omwonenden, wijkraden te kijken hoe de Dorpsstraat ingericht moet worden. Een ieder heeft zijn wensen. U krijgt een definitief concept en de besluitvorming op enig moment in de commissie en raad. De heer Rieter: de eerdere tekeningen en plannen van jaren geleden maken onderdeel uit van mogelijke opties? Wethouder Stienen: er liggen nog 6 varianten. U krijgt er 1 voorgelegd. De heer De Mare: heeft een aanvulling n.a.v. de vraag van mevrouw Van den Waardenburg. Hij heeft de informatie avond bezocht. Er lagen veel tekeningen. De heer De Mare heeft aan wethouder De Vries gevraagd of men de tekeningen in een handzamer formaat kan ontvangen. Een ambtenaar heeft uitgebreide informatie doorgestuurd. Dit staat op een webpagina van de gemeente. Graag de link doorsturen naar alle leden van de commissie, zodat een ieder het kan inzien. 3. Notulen 10 februari 2015 De heer Van den Bogaard: geeft aan dat op pag. 4 en 6 zijn achternaam verkeerd geschreven staat. Op pag. 4 is de bijdrage van de heer Van den Bogaard over de verbouwing van de Leonardusschool erg summier genotuleerd. Hij wil graag dat zijn bijdrage opgenomen wordt en heeft dit al doorgestuurd naar de notulist. Hij verwacht dat dit bij de definitieve notulen overgenomen wordt. De voorzitter: er is met elkaar afgesproken dat de notulen een samenvatting zijn. We kunnen meedenken over punten waarvan u aangeeft dat u die er per se in wilt hebben. Er wordt niet letterlijk genotuleerd. Met inachtneming van deze aanpassingen worden de notulen vastgesteld. 4. Vaststelling bestemmingsplan Helmond West - Goorloopzone De heer De Mare: de PvdA heeft geen bezwaar tegen het vaststellen van het bestemmingsplan. De enige zienswijze is op een correcte manier beantwoord. De heer Van den Bogaard: D66 is blij met het onderliggende bestemmingsplan waarin er extra aandacht komt voor groen. D66 wil graag extra aandacht vragen voor de belangen van de aangrenzende bedrijven rondom de Mierloseweg. Bij het vorige bestemmingsplan heeft de Mierloseweg open gelegen en hadden bedrijven en ondernemers daar verschillende klachten over. Dit willen we graag in de toekomst voorkomen. commissie Omgeving Blz.3 van 6

4 De heer Van de Ven: Lokaal sterk ondersteunt het voorstel, maar wil wel graag aandacht vragen voor de bereikbaarheid van firma Van der Vorst. Het verkeer duidelijk maken hoe de firma bereikbaar is. De heer Möllman: de VVD wil het belang benadrukken van de ondernemers dat zij tijdens deze werkzaamheden minimale overlast ondervinden. De heer Roefs: het CDA is akkoord met het voorstel, maar vraagt wel aandacht voor de bedrijven. Wethouder Stienen: zal de opmerkingen doorgeven. ADVIES: de commissie gaat unaniem akkoord. Dit onderwerp kan als hamerstuk aan de raad worden aangeboden. 5. Presentatie Proces Versnellingsagenda Duurzaamheid Tijdens de conferentie zijn er 5 wethouders gedurende 3 dagen aanwezig. De heer De Mare: is benieuwd wat de mandaten zijn van de verschillende deelnemers van de conferentie. Het woord co creatie wordt vaak genoemd. De deelnemers moeten ook iets kunnen toezeggen. Zij gaan terug naar hun achterban en moeten iets in gang kunnen zetten. Wat zijn de mogelijkheden, mandaten, posities? De heer Verstappen: hoe komt de output van de conferentie er uit te zien? Moet er gedacht worden aan techniek, zonne-energie etc. of is het abstracter? De heer Chahim: hoe wordt de expertise binnengehaald? Een interessante ontwikkeling is de switch van gedachten richting de fossiele brandstoffen. Een nieuwe richting die gekozen wordt als het gaat om duurzaamheid is de circulaire economie. Als er iets is waar je co creatie kunt bereiken, is het de circulaire economie. Het is verstandig om daar uit te zoeken wat we als Helmond kunnen betekenen. Mevrouw Van den Waardenburg: D66 is blij te zien dat het thema duurzaamheid voortvarend wordt opgepakt en dat hun motie werd aangehaald. Daar stond in dat D66 een onderzoek wil naar de best practice. Hoe wordt dit meegenomen? Samen met de stad, de wethouder noemt 80 stakeholders. Als raad zijn we niet uitgenodigd en dus geen stakeholder. Wat was de keuze om wel als 5 wethouders aanwezig te zijn, maar niet de raad uit te nodigen? De heer Van Mullekom: vraagt zich af of Helmond ook iets doet aan de ondertunneling van de Traverse? Een weg met 25 tot voertuigen die CO2 uitstoten. Hoe los je dit op? Men kan veel aan het klimaat veranderen, maar als de Traverse niet ondertunneld wordt, blijft het voor de bewoners van de binnenstad weggegooid geld. De heer Rieter: in theorie heeft de heer Van Mullekom een punt, maar in de praktijk niet. In Helmond zijn we op weg naar steeds meer elektrisch vervoer. Het geld dat geïnvesteerd zou worden aan de tunnel zou de heer Rieter liever in de zorg besteden. De heer Rieter is ook benieuwd naar de stakeholders. In de krant staat dat energiecorporaties moeite hebben met het hoofd boven water te houden. De realiteit van de dag van vandaag is minder rooskleurig. Dat zou juist een van de dingen moeten zijn die bijdragen voor een betere verduurzaming. De heer Peters: Senioren 2013 wil graag op voorhand input leveren aan de discussie over de verduurzaming. Zij hebben een brief naar het college geschreven over de stadsverwarming en daarin ook gerefereerd naar de duurzaamheid. Daar liggen kansen. Er zijn 2 wijken op stadsverwarming aangesloten. We moeten erover nadenken hoe we dit verder gaan invullen voor de toekomst. De heer Kuypers: sluit zich aan bij de heer Peters. Wat doen wij met hetgeen wij al aan duurzaamheid doen. De laatste jaren hebben we veel projecten gehad waarbij duurzaamheid ter sprake kwam. Moeten we het wiel opnieuw uit gaan vinden, of wordt het integraal meegenomen? commissie Omgeving Blz.4 van 6

5 Wethouder Smeulders: - De mandaten. Samen met de regiegroep zijn we bezig om de lijst vast te stellen met mensen die we willen uitnodigen. Het belangrijkste is dat het een goede afspiegeling is tussen de verschillende sectoren en belangen die er spelen en dat men enig mandaat heeft. Men moet binnen de organisatie uit kunnen leggen wat er is toegezegd. Dit is een belangrijk onderdeel in het uitnodigingsbeleid. Dat is ook de reden dat we een aantal hot shots op het gebied van duurzaamheid in Helmond in de regiegroep hebben gezet. De mensen krijgen een uitnodiging op persoonlijke titel. Het is belangrijk dat we na de conferentie snel aan de slag kunnen. - De output is tweeledig. We moeten met elkaar een soort van gezamenlijkheid hebben. Gezamenlijk bepalen welke kant we opgaan met duurzaamheid in Helmond. De output moet ook heel veel concrete projecten, het liefst van verschillende belangen sectoren, zijn. Tijdens de conferentie gaan we er nadrukkelijk op sturen dat er zoveel mogelijk concrete zaken uitkomen waarmee we aan de slag kunnen. De heer Verstappen: wil graag een persoonlijke ervaring mededelen. Hij had een kennis op bezoek uit Noorwegen die een bouwbedrijf heeft. Noorwegen heeft een beleid uitgerold waarbij nieuwbouwwoningen enorm geïsoleerd moeten zijn. Het gevolg is dat er bijna geen nieuwbouw meer is, omdat het niet meer te betalen is. Ze blijven de oude huizen opknappen. Dan heb je het paard achter de kar gespannen. Daar maakt de heer Verstappen zich zorgen over. Wethouder Smeulders: we moeten geen maatregelen bedenken met een averechts effect. De heer De Mare: verscherping van klimaateisen aan woningbouw gaat dusdanig hard dat het gevaar toch aanwezig is. Wethouder Smeulders: - De heer Chahim vroeg of we gebruik maken van de expertise die er is. Er worden ook een aantal mensen uitgenodigd van buiten Helmond die expertise hebben. Die goed in de onderwerpen zitten en die ervoor kunnen zorgen dat we slagen maken. Informatie van buiten Helmond naar Helmond halen. Tot juni zitten we zelf ook niet stil. We gaan dingen uitzoeken zodat we tijdens de conferentie echt zaken kunnen doen. De wethouder is recent gevraagd voor een klankbordgroep van de VNG met betrekking tot de verduurzaming. De heer Chahim: met elkaar kunnen we het belang van duurzaamheid herhalen, maar uiteindelijk gaat het om 1 ding: we moeten ze laten zien dat we van afval naar grondstof kunnen gaan als het gaat om duurzaamheid. Als het gaat over het isoleren van woningen kunnen we aantonen dat bepaalde innovaties op termijn wel hun geld waar zijn. We kunnen tegenwoordig heel goed onderzoeken wat de innovaties financieel betekenen. Mevrouw De Kort: van de VNG hebben we de kans gekregen om a.s. donderdag en vrijdag deze case te behandelen in een 24 uurs sessie met 15 andere gemeentes die voorlopen op het gebied van duurzaamheid. Zij gaan meedenken hoe je de bewoner kan betrekken en of er überhaupt een aparte doelgroep is. Zij laten zien hoe andere gemeentes daarmee zijn omgegaan bij de totstandkoming van hun duurzaamheidprogramma. Wethouder Smeulders: het thema circulaire economie is een van de onderwerpen die dan besproken wordt. Het zal op ambtelijk niveau gebeuren. - Waarom is de raad niet uitgenodigd. Dat is een van de redenen waarom we dit nu bespreken. Als je kijkt naar de opzet van de future search, is het heel belangrijk dat daar mensen aanwezig zijn die namens hun organisatie concrete afspraken kunnen maken en toezeggingen kunnen doen. Dat is de reden waarom we er met 5 wethouders zijn, zodat alle portefeuilles vertegenwoordigd zijn. Dat is als raadslid lastiger. U als raad beslist wat er gebeurt in de stad. Dat is de reden dat we de uitkomsten aanbieden aan de raad. U gaat dan uw eigen proces daarmee doorlopen. Het is lastig om tijdens de conferentie waar de deals gesloten worden plaats te nemen. Het is wel belangrijk dat de gemeenteraad in een vroegtijdig tijdstip input kan leveren en dat deze input bijvoorbeeld in de reader voor de conferentie komt. De uitkomsten van de drie dagen worden aangeboden aan de raad en daar mag de raad een besluit over nemen. De rol van de raad is voldoende geborgd. Mevrouw Van den Waardenburg: begrijpt de keuze, maar we vinden het jammer dat we er niet bij betrokken worden. We vinden het heel inspirerend. Het is goed dat we vooraf inspraak mogen doen. We willen meedenken en richting geven. commissie Omgeving Blz.5 van 6

6 De heer Rieter: geeft ook aan dat het inspirerend kan zijn. Misschien kunnen we wel horen wat er gebeurt. Dan zijn we er toch deelgenoot van. In de regiegroep kunnen ook deelnemers van een politieke partij zitten die hun kleur wel in kunnen brengen, zodat zij een voorsprong hebben. Wethouder Smeulders: raadsleden wel of niet is een lastig punt. In principe graag, maar als je naar de samenstelling gaat kijken, is het waarschijnlijk minder handig om te doen. De balans in de groep zal dan te veel onze kant uitslaan. We zullen er naar kijken hoe u vooraf al uw input kunt meegeven voor de conferentie. Bij de samenstelling van de regiegroep hebben we getracht om daar mensen in te krijgen die op dit thema in de stad heel actief zijn en een netwerk hebben en als trigger om te komen tot een mooi resultaat. De regiegroep gaat niet over de inhoud. De inhoud vindt plaats tijdens de conferentie. In de regiegroep kan niet worden gestuurd. De heer Klarenbeek: wil graag terugkomen op de aanwezigheid van de raad. Tijdens de stadsgesprekken was de heer Klarenbeek ook aanwezig. Daar proefde je de sfeer, de richting waar de stad naar toe wil. Het voorstel van FVvL en GL is om te kijken of er misschien lifestreaming mogelijk is op bepaalde cruciale momenten. De heer Klarenbeek wil de wethouder meegeven om na te denken over de deuren dicht in de winter tijdens de openingstijden. Wethouder Smeulders: deuren dicht in de winter is een inhoudelijk punt. Dat kan tijdens een nader te bepalen moment als input meegegeven worden. We gaan erover nadenken hoe u als raad kan aanhaken om de energie te proeven. Op het moment dat we met de commissie over de inhoud gaan praten, zullen we zeggen hoe we de raad kunnen laten volgen wat er tijdens de conferentie gebeurt. - De ondertunneling Traverse. Mobiliteit wordt zeker besproken. Voor deze versnellingsagenda hebben we 1 mio. Op basis van co creatie kijken we hoe het ingezet kan worden om zoveel mogelijk doelstellingen te realiseren. De ondertunneling gaat meer kosten. Inhoudelijk gaat de wethouder er op dit moment niet op in. Het is een punt dat meegegeven kan worden als input. - De energiecorporaties zitten aan tafel. Ze zijn ook vertegenwoordigd in de regiegroep. Ze spelen een belangrijke rol. - Stadsverwarming. Er is ook een burgerinitiatief ingediend. We nemen zowel de raadsvragen als het burgerinitiatief serieus. Er is meer tijd nodig om alles op een rij te zetten en in gesprek te gaan met de beheerder. Daarom hebben we u een brief gestuurd waarin we aangeven uiterlijk in mei terug te komen met een reactie. Duurzaamheid willen we een belangrijke plek geven. Het verduurzamen van het stadsverwarmingsnet, mogelijk met geothermie. Ook de verduurzaming van de woningvoorraad. We gaan hier met elkaar over praten. ENnatuurlijk krijgt ook een uitnodiging voor de conferentie. Zij kunnen veel bieden in de verduurzaming van Helmond. - We gaan het wiel niet opnieuw uitvinden. Er is al veel gebeurd in Helmond. We communiceren er afzonderlijk, niet of te weinig over. Met dit traject willen we het sterker wegzetten. De komende maanden gaan we proberen dit thema te laden. Dit zullen we vooral doen door te communiceren wat er de afgelopen jaren al gebeurd is op het gebied van duurzaamheid. 2 e instantie De heer De Mare: de tijdsplanning. Kunt u aangeven wanneer u met ons van gedachten wilt wisselen. Wethouder Smeulders: dat wordt eind april en dan graag in een soortgelijke sessie als Helmond Mobiel. De heer De Mare: als het los is van de vergadercyclus, dan graag ruim van te voren een uitnodiging versturen. De voorzitter: alle beginspraakavonden zijn al gepland. De heer Van Mullekom: wil een toekomstbeeld schetsen van de energievoorziening over 25 jaar. Er zijn 2 geleerden bezig met een soort energievoorziening, versmelting van verschillende materialen tot een temperatuur van 1200 graden. Het past op een keukentafel. Een ieder kan hiermee in zijn eigen energievoorziening voorzien middels het instoppen van warmte waardoor je 5 x meer energie terugkrijgt. De voorzitter: dankt allen voor hun inbreng en sluit de vergadering om uur. commissie Omgeving Blz.6 van 6

Portefeuillehouders : wethouder E. de Vries, wethouder P. Smeulders, wethouder F. Stienen

Portefeuillehouders : wethouder E. de Vries, wethouder P. Smeulders, wethouder F. Stienen Notulen 8e vergadering, 14 oktober 2014 Commissie RF Aanwezig: Voorzitter CDA VVD PvdA SP Helmond Aktief D66 SDOH/HB Helder Helmond Groen Links Senioren 2013 : dhr. N. Zarroy : dhr. J. Roefs, dhr. M. Heesakkers,

Nadere informatie

Notulen 7e vergadering, 23 september 2014

Notulen 7e vergadering, 23 september 2014 Notulen 7e vergadering, 23 september 2014 Commissie RF Aanwezig: Voorzitter : dhr. N. Zarroy CDA : dhr. J. Roefs, dhr. M. Heesakkers, mevr. A. Raaijmakers VVD : dhr. C. van der Burgt, dhr. J. Möllmann

Nadere informatie

1. Opening en mededelingen Geen mededelingen.

1. Opening en mededelingen Geen mededelingen. Notulen 1 e vergadering 17 januari 2017 Commissie Omgeving Aanwezig: Voorzitter : dhr. N. Zarroy CDA VVD PvdA D66 SP Lokaal Sterk Helder Helmond Groen Links Senioren 2013 Plan Helmond Aktief : dhr. S.

Nadere informatie

Voor agendapunt 7 Vragen halfuur voor raadsleden (raadsvergadering 25 september)

Voor agendapunt 7 Vragen halfuur voor raadsleden (raadsvergadering 25 september) Voor agendapunt 7 Vragen halfuur voor raadsleden (raadsvergadering 25 september) In de bijlage de ambtelijke beantwoording over hoe het proces tot een fusiemelding bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Nadere informatie

Aanpassingen vergaderstructuur. Voorstel. Inleiding. Toelichting vergaderstructuur

Aanpassingen vergaderstructuur. Voorstel. Inleiding. Toelichting vergaderstructuur Aanpassingen vergaderstructuur Voorstel 1. kennis nemen van de concept jaaragenda 2. vaststellen thematische indeling commissies 3. toevoegen beeldvormend deel, voorafgaand aan de reguliere commissievergadering

Nadere informatie

Doel van de activiteit Bespreken van het raadsvoorstel en bepalen of het raadsvoorstel besluitrijp is t.b.v. de raadsvergadering van 16 januari 2014

Doel van de activiteit Bespreken van het raadsvoorstel en bepalen of het raadsvoorstel besluitrijp is t.b.v. de raadsvergadering van 16 januari 2014 POLITIEKE MARKT APELDOORN Voorzitter: G.L.Y. Bos Secretaris: A. Oudbier Notulist: J. Versteeg Onderwerp Voorstel Subsidieaanvraag i.h.k.v. de Beleidslijn gemeenten Datum 9 januari 2014 Tijdstip 19.00 20.00

Nadere informatie

Uitnodiging. 1) Opening. 2) Mededelingen Mw. Gooijer heeft gemeld afwezig te zijn en haar reactie vooraf door te geven.

Uitnodiging. 1) Opening. 2) Mededelingen Mw. Gooijer heeft gemeld afwezig te zijn en haar reactie vooraf door te geven. Griffie Torenhove kamer 7.19 Martinus Nijhofflaan 2 Delft Behandeld door Anja van den Berg Telefoon 015 260 2416 Fax - afmvdberg@delft.nl Aan Werkgroep enquêteverzoek Telefoon 14015 Fax 015 260 24 29 Internet

Nadere informatie

Nr Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016

Nr Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016 1 Nr. 5.16 Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016 Aanwezig: De heer J.B. Wassink, voorzitter raad Mevrouw J. Hofman, griffier Mevrouw C. Oosterbaan, PvdA De heer

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van de Statencommissie Verkeer en Milieu van 9 januari 2013

Besluitenlijst van de vergadering van de Statencommissie Verkeer en Milieu van 9 januari 2013 Besluitenlijst van de vergadering van de Statencommissie Verkeer en Milieu van 9 januari 2013 Agendapunt Voorstel Besluit / toezegging Actie 1 a) Opening en mededelingen De voorzitter, de heer De Vree,

Nadere informatie

Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening. 15 april 2009 COR2008-11. Status verslag Concept. de heer Romijn

Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening. 15 april 2009 COR2008-11. Status verslag Concept. de heer Romijn Verslag Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening Vergaderdatum Kenmerk 15 april 2009 COR2008-11 Status verslag Concept Verslaglegging door Telefoonnummer W.L. Walkate (Notuleerservice Nederland)

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. raadsvergadering: 21 september 2011 Aanbesteding Masterplan Anna's Hoeve. datum: 12 september 2011 gemeenteblad I nr.: 68 agenda nr.

RAADSVOORSTEL. raadsvergadering: 21 september 2011 Aanbesteding Masterplan Anna's Hoeve. datum: 12 september 2011 gemeenteblad I nr.: 68 agenda nr. RAADSVOORSTEL raadsvergadering: 21 september 2011 onderwerp: Aanbesteding Masterplan Anna's Hoeve bijlage: ontwerp-besluit datum: 12 september 2011 gemeenteblad I nr.: 68 agenda nr.: 9 Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011

Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011 Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011 Datum: 8 december 2011 Aanvang: 20:00 uur Einde: 23:30 uur Vergaderlocatie: Raadzaal, raadhuis Voorzitter: Carlo van Esch

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 15 januari 2013, locatie commissiekamer, aanvang 18.45 uur, einde 19.15 uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 15 januari 2013, locatie commissiekamer, aanvang 18.45 uur, einde 19.15 uur. gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Behandeld door J.Verheugt Telefoon (040) 238 2103 Verzenddatum 27 februari 2013 Verslag commissie Maatschappij en Cultuur (cie MC) Betreft

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van de Statencommissie Mobiliteit, Kennis en Economie van 12 mei 2010

Besluitenlijst van de vergadering van de Statencommissie Mobiliteit, Kennis en Economie van 12 mei 2010 Besluitenlijst van de vergadering van de Statencommissie Mobiliteit, Kennis en Economie van 12 mei 2010 Agendapunt Voorstel Besluit / toezegging Actie 1 19:00 uur Opening De voorzitter heet iedereen welkom

Nadere informatie

Samenspraak en inspraak

Samenspraak en inspraak Wegwijzer Samenspraak en inspraak De gemeente samen met u aan de slag in uw buurt Maak t mee! Burgerparticipatie in Eindhoven In deze folder leest u hoe u invloed kunt hebben op wat de gemeente doet in

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Project Herinrichting Herenweg, Oranje Nassaulaan Warmond. besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen

Raadsvoorstel. Project Herinrichting Herenweg, Oranje Nassaulaan Warmond. besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen Raadsvoorstel Project Herinrichting Herenweg, Oranje Nassaulaan Warmond doel: aan: besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen zaaknummer: 168639 datum voorstel: 7 september 2016 datum collegevergadering:

Nadere informatie

Verzoek aan provincie om bijdrage aanlegkosten Dorpensingel

Verzoek aan provincie om bijdrage aanlegkosten Dorpensingel Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Verzoek aan provincie om bijdrage aanlegkosten Dorpensingel Programma Mobiliteit BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting Bij de behandeling van de Zomernota

Nadere informatie

Besluitenlijst RAADSVERGADERING

Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst openbare vergadering van de raad van de gemeente Brummen op donderdag 26 maart 2015 om 20.40 uur in het gemeentehuis van Brummen AGENDA BESLUIT 1. Opening

Nadere informatie

Besluitenlijst Gemeenteraad

Besluitenlijst Gemeenteraad Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Besluitenlijst Gemeenteraad Betreft openbare vergadering van 21 juni 2016, locatie Raadszaal, aanvang 19:00 uur tot 21:45 uur Definitieve agenda 1 Opening en

Nadere informatie

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Inleiding In het presidium van 31 maart 2016 is afgesproken dat de voorstellen m.b.t.: Reglement

Nadere informatie

Verslag vergadering rekenkamercommissie d.d. 11 januari Aanwezig:

Verslag vergadering rekenkamercommissie d.d. 11 januari Aanwezig: Verslag vergadering rekenkamercommissie d.d. 11 januari 2016 Dinsdag 12 januari vindt een gesprek plaats met een kandidaat voor de vacante positie. Indien dit gesprek positief verloopt zal aan de beide

Nadere informatie

1. Opening 14.00 uur. 2. Mededelingen/ stukken ter kennisname 14.05 uur. 3. Conceptverslag d.d. 22 november 2012 14.10 uur

1. Opening 14.00 uur. 2. Mededelingen/ stukken ter kennisname 14.05 uur. 3. Conceptverslag d.d. 22 november 2012 14.10 uur Agenda Aan Bestuurders GGA Breda Mobiliteit Betreft Bestuurlijk overleg GGA Breda Datum Woensdag 17 april 2013 Locatie Vergaderzaal gemeente Etten-Leur Markt 1, kamer 1.09 Tijdstip 14.00 t/m 15.15 uur

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten kiezen voor voorkeursalternatief Bundeling Noord

Gedeputeerde Staten kiezen voor voorkeursalternatief Bundeling Noord Juli 2016 Dagelijks ervaart het verkeer problemen met de doorstroming op de N629 tussen Oosterhout en Dongen. Ook de leefbaarheid en veiligheid op en rond de N629 en Westerlaan vragen aandacht. De provincie

Nadere informatie

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid BESLUITENLIJST Voorronde Open Huis Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid Aanwezig: Voorzitter: dhr. J. Buzepol Locogriffier: mw. A. van Wees (locogriffier) Leden:

Nadere informatie

Notulen 11e vergadering, 9 december : mevr. G. van den Waardenburg, dhr. J. van den Bogaard SDOH/HB

Notulen 11e vergadering, 9 december : mevr. G. van den Waardenburg, dhr. J. van den Bogaard SDOH/HB Notulen 11e vergadering, 9 december 2014 Commissie RF Aanwezig: Voorzitter : dhr. N. Zarroy CDA : dhr. J. Roefs, dhr. M. Heesakkers VVD : dhr. J. Möllmann, dhr. R. Michiels PvdA : dhr. H. de Mare, mevr.

Nadere informatie

Commissie Omgeving. Notulen vergadering van 12 december 2017

Commissie Omgeving. Notulen vergadering van 12 december 2017 Notulen vergadering van 12 december 2017 Commissie Omgeving Aanwezig: Plv. voorzitter : mevr. G. van den Waardenburg Commissiegriffier : mevr. J. Frerichs SP : dhr. J. Verbakel CDA : dhr. E. Luyben, dhr.

Nadere informatie

- C O N C E P T - M.M. van der Wyck-Helmer (VVD)

- C O N C E P T - M.M. van der Wyck-Helmer (VVD) - C O N C E P T - KORT VERSLAG VAN DE EXTRA OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE SOCIALE INFRASTRUCTUUR, GEHOUDEN OP WOENSDAG 24 MAART 2010 OM 19.30 UUR IN DE RAADZAAL VAN HET GEMEENTEHUIS IN ZEVENBERGEN

Nadere informatie

2. Beantwoording ingediende technische vragen ten behoeve van de technische rondvraag. Geen.

2. Beantwoording ingediende technische vragen ten behoeve van de technische rondvraag. Geen. Notulen 8e vergadering, 2 juli 2015 Commissie Bestuur en Economie Aanwezig: Voorzitter: J. van Aert Commissiegriffier: F. Coppes Leden: Dhr. S. vd Brug (VVD), dhr. C. vd Burgt (VVD), dhr. M. Chahim (PvdA),

Nadere informatie

iiiiiiiiioiiiniiiui Registratienummer: 13.0003415

iiiiiiiiioiiiniiiui Registratienummer: 13.0003415 Registratiedatum:24A)972013 iiiiiiiiioiiiniiiui Registratienummer: 13.0003415 Titel/onderwerp: Beslissen over het initiatiefvoorstel 'Verbeteren omgeving Station Veiperpoorť Datum: 23 september 2013 Van:

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014 Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014 Aanwezig: Dhr. S.H. Koenen Dhr. H. Vrieze Mw. N. Swart-Kolenberg Mw. I. Koen-Paap Mw. E. Singer Mw. F. Fikry Mw. H. Sijm-Wissink

Nadere informatie

Agenda Besluit in de Raad

Agenda Besluit in de Raad Datum: 20 JUNI 2012 Tijd: 20.00 uur Locatie: gemeentehuis/ raadszaal Agenda Besluit in de Raad Tijd Onderwerp met toelichting Portefeuillehouder 20.00 uur Vragenhalfuurtje van 20.00 uur Gelegenheid voor

Nadere informatie

Agenda Commissie Economie en Mobiliteit

Agenda Commissie Economie en Mobiliteit Griffie gemeenteraad Secretariaat Agenda Commissie Economie en Mobiliteit Betreft vergadering van dinsdag 19 januari 2016, locatie Raadszaal/Commissiekamer, aanvang 17:00 uur LET OP: VERGADERING START

Nadere informatie

Besluitenlijst Voorrondes Openbaar Raadsavond Wormerland - dinsdag 1 oktober 2013 - Voorrondes

Besluitenlijst Voorrondes Openbaar Raadsavond Wormerland - dinsdag 1 oktober 2013 - Voorrondes Besluitenlijst Voorrondes Openbaar Raadsavond Wormerland - dinsdag 1 oktober 2013 - Voorrondes Nr. Onderwerp Besluit Algemene Zaken Aanwezig: H.J. Al (vz), A. Smit-de Ridder(VLW), H. Mak (SP), J.N. Stevens(GL),

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 10 december 2014, locatie commissiekamer Stadhuis, aanvang 16.30 uur, einde 19.15 uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 10 december 2014, locatie commissiekamer Stadhuis, aanvang 16.30 uur, einde 19.15 uur. gemeente Eindhoven Concept Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Behandeld door M. Honing Telefoon (040) 238 24 88 Verzenddatum 9 januari 20143 Verslagcommissie Financiën en Bestuur (cie FB) Betreft

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft: Openbare vergadering van dinsdag 18 november 2014, locatie Raadzaal, aanvang 20:15 uur, einde 22:00 uur.

gemeente Eindhoven Betreft: Openbare vergadering van dinsdag 18 november 2014, locatie Raadzaal, aanvang 20:15 uur, einde 22:00 uur. gemeente Eindhoven Griffie Gemeenteraad, Behandeld door mw. I. van Dijk Telefoon (040) 238 24 07 Verzenddatum 11 december 2014 Verslag Commissie Economie en Mobiliteit Betreft: Openbare vergadering van

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst College B&W Cuijk

Openbare besluitenlijst College B&W Cuijk 3 ADV/C/17/02828 Z/C/16/38280 Secretaris W.A.G. Hillenaar Uitnodigingen d.d. 1 maart 2017 1. Regionale raadsbijeenkomst transformatieopgaven Jeugdzorg, dinsdag 14 maart 2017 van 18.30-21.30 uur te Cuijk.

Nadere informatie

Onderwerp: Wijziging verordening leerlingenvervoer Oosterhout Vragen van fractie: GROENLINKS Naam raadslid: Willem-Jan.

Onderwerp: Wijziging verordening leerlingenvervoer Oosterhout Vragen van fractie: GROENLINKS Naam raadslid: Willem-Jan. Onderwerp: Wijziging verordening leerlingenvervoer Oosterhout Vragen van fractie: GROENLINKS Naam raadslid: Willem-Jan. van der Zanden 1. Op pagina 2 van de raadsnota staat dat gehandicapte leerlingen

Nadere informatie

Verslag en afspraken overleg Klankbordgroep Grevenstraat e.o.

Verslag en afspraken overleg Klankbordgroep Grevenstraat e.o. Verslag en afspraken overleg Klankbordgroep Grevenstraat e.o. Datum: 2 november 2017 Agenda: 1. Opening 2. Geluiden uit de wijk? 3. Reactie van klankbordgroep op maatregelen voorkeursscenario 4. Stand

Nadere informatie

De Gemeenteraad van Wijchen

De Gemeenteraad van Wijchen De Gemeenteraad van Wijchen Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van de gemeenteraad van Wijchen gehouden op 30 juni 2016 1. Vaststellen notulen van de vergadering van 12 mei 2016, voorgezet

Nadere informatie

1. Welkom: Michiel heet iedereen welkom. 2. Mededelingen: Geen.

1. Welkom: Michiel heet iedereen welkom. 2. Mededelingen: Geen. Notulen MR vergadering 2 november 2015 Aanwezig: Sanne, Michiel, Annet, Folkert en Marielle. Afwezig: Natascha en Ellen Voorzitter: Michiel Notulist: Marielle Akkoord: 15-11-2015 1. Welkom: Michiel heet

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE MAASSLUISE SPORT- EN RECREATIERAAD, GEHOUDEN OP dinsdag 15 mei 2001 OM UUR.

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE MAASSLUISE SPORT- EN RECREATIERAAD, GEHOUDEN OP dinsdag 15 mei 2001 OM UUR. VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE MAASSLUISE SPORT- EN RECREATIERAAD, GEHOUDEN OP dinsdag 15 mei 2001 OM 20.00 UUR. Aanwezige leden Secretaris Notulist(e) Afwezige leden Tevens aanwezig Mw. J.

Nadere informatie

: dhr. J. Roefs, dhr. M. Heesakkers, dhr. T. van Wetten : dhr. R. Michiels, dhr. J. Möllmann : dhr. H. de Mare : dhr. G. Klaus

: dhr. J. Roefs, dhr. M. Heesakkers, dhr. T. van Wetten : dhr. R. Michiels, dhr. J. Möllmann : dhr. H. de Mare : dhr. G. Klaus Notulen 7 e vergadering 19 april 2016 Commissie Omgeving Aanwezig: Voorzitter CDA VVD PvdA SP Helmond Aktief D66 Lokaal Sterk Helder Helmond Groen Links Senioren 2013 : dhr. N. Zarroy : dhr. J. Roefs,

Nadere informatie

Besluitenlijst van commissie Fysieke Leefomgeving 24 oktober 2017

Besluitenlijst van commissie Fysieke Leefomgeving 24 oktober 2017 enlijst van commissie Fysieke Leefomgeving 24 oktober 2017 Agendadeel 1 Opening, mededelingen en vaststellen agenda De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 2 Vaststellen besluitenlijst adviescommissie

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Commissie Algemeen Bestuur en Middelen op donderdag 20 december 2001. mevrouw M. Vos-Kroeze, voorzitter

Verslag van de vergadering van de Commissie Algemeen Bestuur en Middelen op donderdag 20 december 2001. mevrouw M. Vos-Kroeze, voorzitter 1 Verslag van de vergadering van de Commissie Algemeen Bestuur en Middelen op donderdag 20 december 2001 Aanwezig: mevrouw M. Vos-Kroeze, voorzitter namens Groen Drimmelen: de heren A. van Oosterhout en

Nadere informatie

2. Vaststelling agenda. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Vaststelling agenda. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. * Besluitenlijst raadsvergadering van 30 maart 2017. De heer G. Polinder, raadslid namens de SGP-fractie, is afwezig. Nr. ONDERWERP BESLISSING/TOEZEGGINGEN 1. Opening. De voorzitter opent de vergadering.

Nadere informatie

Notitie raadsvragen in soorten en maten

Notitie raadsvragen in soorten en maten Notitie raadsvragen in soorten en maten Aanleiding Het komt regelmatig voor dat raadsleden een vraag willen stellen aan het college. Over een voorstel dat het college aan de raad doet. Over een artikel

Nadere informatie

College. Verhinderd. Onderwerp. Agendapunt. 1. Opening De voorzitter opent om uur de vergadering.

College. Verhinderd. Onderwerp. Agendapunt. 1. Opening De voorzitter opent om uur de vergadering. CONCEPT BESLUITENLIJST BEHORENDE BIJ DE OPENBARE VERGADE- RING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE GULPEN-WITTEM, GEHOUDEN IN DE RAADZAAL VAN HET GEMEENTEHUIS TE GULPEN DATUM 23 juni 2016 AANWEZIG wnd. Voorzitter

Nadere informatie

Als stemcijfer wordt getrokken nr. 15, de heer Ad van de Sande.

Als stemcijfer wordt getrokken nr. 15, de heer Ad van de Sande. Agenda Gemeenteraad Besluitvormende raadsvergadering. Uitnodiging voor de vergadering op dinsdag 25 november 2014 20:00-23:00 uur, locatie Raadszaal Voorzitter : Ruud Severijns 1 Opening De voorzitter

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 18 februari 2014, locatie Raadszaal, aanvang 20:30 uur tot 23:30 uur

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 18 februari 2014, locatie Raadszaal, aanvang 20:30 uur tot 23:30 uur A gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Besluitenlijst Gemeenteraad Betreft openbare vergadering van 18 februari 2014, locatie Raadszaal, aanvang 20:30 uur tot 23:30 uur Definitieve

Nadere informatie

Vergadering van De Statencommissie Samenleving. Vergaderdatum. Status verslag Vastgesteld op 4 februari Verslaglegging door

Vergadering van De Statencommissie Samenleving. Vergaderdatum. Status verslag Vastgesteld op 4 februari Verslaglegging door Verslag Vergadering van De Statencommissie Samenleving Vergaderdatum Kenmerk 3 december 2008 SML 09-5 Status verslag Vastgesteld op 4 februari 2009 Verslaglegging door Telefoonnummer Mevrouw W.L. Walkate

Nadere informatie

Vragen en antwoorden nav bijeenkomst 25 juni en vragen gesteld door bewonerscommissie De Binding

Vragen en antwoorden nav bijeenkomst 25 juni en vragen gesteld door bewonerscommissie De Binding Vragen en antwoorden nav bijeenkomst 25 juni en vragen gesteld door bewonerscommissie De Binding Algemene vragen De vakantieperiode begint nu, kunnen we het niet wat rustiger aan doen, om iedereen de gelegenheid

Nadere informatie

Vervolgblad Informatienotitie Pagina 1. Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Veiligheidsbeleid

Vervolgblad Informatienotitie Pagina 1. Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Veiligheidsbeleid Pagina 1 Informatienotitie AAN VAN ONDERWERP Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Veiligheidsbeleid DATUM 9 september 2009 KOPIE AAN BIJLAGE REGISTRATIENUMMER 0906730 3 (methodiek kernbeleid

Nadere informatie

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 23 juni 2016 Onderwerp: Jaaragenda U10

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 23 juni 2016 Onderwerp: Jaaragenda U10 BESLUITENLIJST Voorronde Open Huis Datum: 23 juni 2016 Onderwerp: Jaaragenda U10 Aanwezig: Voorzitter: dhr. P. Lakerveld Griffier: mw. H. Hofland Leden: dhr. F.A. Schenk, dhr. A..W. Viskil, mevrouw H.J.

Nadere informatie

Delfts Doen! Delftenaren maken de stad

Delfts Doen! Delftenaren maken de stad Inhoud A Delfts Doen! Delftenaren maken de stad 1 Delfts Doen! Delftenaren maken de stad P lannen maken in de stad doe je niet alleen. Een goed initiatief vraagt samenwerking en afstemming met bewoners,

Nadere informatie

CONCEPT-NOTULEN COMMISSIE SENIORENCONVENT. Datum vergadering : 10 juni 2004

CONCEPT-NOTULEN COMMISSIE SENIORENCONVENT. Datum vergadering : 10 juni 2004 CONCEPT-NOTULEN COMMISSIE SENIORENCONVENT Datum vergadering : 10 juni 2004 Tijdstip : 19.00 uur Aanwezig voorzitter : mevr. J.A. Ie/de heer J.M. Janssen notulist : mevr. W. van de Laar leden : de heer

Nadere informatie

VERSLAG INSPRAAKBIJEENKOMST STEDENBOUWKUNDIG PLAN KADOELERBREEK STADSDEEL AMSTERDAM-NOORD D.D. 3 JULI 2006 (MIDDAGBIJEENKOMST)

VERSLAG INSPRAAKBIJEENKOMST STEDENBOUWKUNDIG PLAN KADOELERBREEK STADSDEEL AMSTERDAM-NOORD D.D. 3 JULI 2006 (MIDDAGBIJEENKOMST) Aanwezig L. Ederveen Voorzitter, SDAN N. Pouwels Projectmanager Kadoelerbreek, SDAN M. Neep Stedenbouwkundige, RPHS-architecten S. Bach Projectleider, Woningcorporatie Ymere alsmede circa 30 personen als

Nadere informatie

VOORSTEL akkoord gaan met het voorstel tot uitvoering van het amendement revolverend fonds en kennis te nemen van de roadmap. Aan de Gemeenteraad

VOORSTEL akkoord gaan met het voorstel tot uitvoering van het amendement revolverend fonds en kennis te nemen van de roadmap. Aan de Gemeenteraad VERGADERING GEMEENTERAAD d.d. 19 januari 2015 AGENDA NR. 4, Cie S&M 05-01-2015 VOORSTEL akkoord gaan met het voorstel tot uitvoering van het amendement revolverend fonds en kennis te nemen van de roadmap.

Nadere informatie

Notulen vergadering 16 maart 2015, 19.30 uur, Boscotondo

Notulen vergadering 16 maart 2015, 19.30 uur, Boscotondo Notulen vergadering 16 maart 2015, 19.30 uur, Boscotondo Commissie M Aanwezig: Voorzitter: Griffie: Leden commissie M: Portefeuille: Notulist: Afw. m.k. J. Roefs P. Berkers Dhr. M. Chahim (PvdA), dhr.

Nadere informatie

Besluitenlijst RAADSVERGADERING

Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst openbare vergadering van de raad van de gemeente Brummen op donderdag 18 september 2014 om 20.00 uur in het gemeentehuis van Brummen AGENDA BESLUIT 1. Opening

Nadere informatie

CONCEPT - NOTULEN. Nummer Onderwerp Actie

CONCEPT - NOTULEN. Nummer Onderwerp Actie CONCEPT - NOTULEN Onderwerp: Raadscommissie Maatschappelijke Ontwikkeling d.d. 6 juli 2011 Aanwezigen: Mevrouw A.M. Valent-Groot (voorzitter), de heer H. Wijnveen (wnd. Raadsgriffier), de heer A.C. van

Nadere informatie

Praktische zaken. Waar wordt de ideeënmarkt gehouden? De ideeënmarkt wordt gehouden in de hal van het gemeentehuis.

Praktische zaken. Waar wordt de ideeënmarkt gehouden? De ideeënmarkt wordt gehouden in de hal van het gemeentehuis. Vragen en antwoorden over de ideeënmarkt De raad van Beuningen organiseert deze ideeënmarkt voor het eerst, dus voor alle duidelijkheid hebben we een aantal mogelijke vragen (met antwoorden) voor u op

Nadere informatie

Conceptbesluitenlijst van de vergadering van de raadscommissie

Conceptbesluitenlijst van de vergadering van de raadscommissie Conceptbesluitenlijst van de vergadering van de raadscommissie Datum: 20 november 2012 met voortzetting op 21 november 2012 Plaats: raadszaal gemeentehuis, Vendelweg 1 te Steenwijk Tijd: 19.30 uur ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

RAPPORT. Bestuursorgaan : het College van burgemeester en wethouders Onderdeel : OCSW Dossiernummer :

RAPPORT. Bestuursorgaan : het College van burgemeester en wethouders Onderdeel : OCSW Dossiernummer : RAPPORT Bestuursorgaan : het College van burgemeester en wethouders Onderdeel : OCSW Dossiernummer : 14.1.001 Klacht Verzoekers stellen dat zij als direct-belanghebbenden door de gemeente niet zijn betrokken

Nadere informatie

Welkom. bij de. gemeenteraad

Welkom. bij de. gemeenteraad Welkom bij de gemeenteraad Welkom bij de gemeenteraad Aan het hoofd van de gemeente staat de gemeenteraad. De raad neemt beslissingen over allerlei belangrijke zaken in de gemeente. Of het nu gaat om toeristenbelasting

Nadere informatie

BESLUITENLIJST. Vaststelling agenda

BESLUITENLIJST. Vaststelling agenda BESLUITENLIJST Vergadering van Provinciale Staten van Overijssel Woensdag 17 februari 2016 U kunt de Statenvoorstellen en ingezonden brieven via het Staten Informatie Systeem inzien op de website van de

Nadere informatie

Raadscommissie KDK/4675 i.1574 Agendapunt 4

Raadscommissie KDK/4675 i.1574 Agendapunt 4 Raadscommissie KDK/4675 i.1574 Agendapunt 4 Van 3 februari 2015 Besluiten c.q. afsprakenlijst Voorzitter: Griffier: Leden: College van B & W: dhr. R. Zwijgers (CDA) mevr. A. Goslings de heren A. de Bruin

Nadere informatie

Verslag vergadering beheergroep woonvoorziening voor mensen met een chronische drugsverslaving 26 februari, St. Elisabeth, Wouwseweg 21

Verslag vergadering beheergroep woonvoorziening voor mensen met een chronische drugsverslaving 26 februari, St. Elisabeth, Wouwseweg 21 Verslag vergadering beheergroep woonvoorziening voor mensen met een chronische drugsverslaving 26 februari, St. Elisabeth, Wouwseweg 21 Afdeling Ontwikkeling, team Maatschappij & Economie Verzenden aan

Nadere informatie

Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen

Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen Vergadering / project Gemeentelijke Rekenkamer Vergaderstuk nummer 76/ 17 januari 2007 Aanwezig Dhr. P. Breukers (lid Rekenkamer) Dhr. L. Dolmans (voorzitter Rekenkamer)

Nadere informatie

Verslag gesprek met direct omwonenden Willibrordhaeghe

Verslag gesprek met direct omwonenden Willibrordhaeghe Verslag gesprek met direct omwonenden Willibrordhaeghe Donderdag 16 juni, 18.00 20.00 uur, hoofdgebouw Willibrordhaeghe Genodigden waren de bewoners van de Vlierdenseweg 92 t/m 115. Burgemeester Hilko

Nadere informatie

1. Opening en mededelingen De voorzitter opent de vergadering om 16.04 uur en heet iedereen van harte welkom.

1. Opening en mededelingen De voorzitter opent de vergadering om 16.04 uur en heet iedereen van harte welkom. Verslag vergadering Presidium 20 november 2014 Aanwezig: G. Gerbrandy (voorzitter), K.H. Antuma (CU), S. Groenhof (FNP), F.D. Hoekstra (GBA), mevr. L. Kingma-Gardenier (VVD), T. Nicolai (PvdA), mevr. A.G.

Nadere informatie

Datum Uw kenmerk Ons kenmerk In behandeling bij DIR/DB (0162)

Datum Uw kenmerk Ons kenmerk In behandeling bij DIR/DB (0162) Aan de fracties van VVD en PvdA de heer A.J.H. Wijers, mevrouw C.P.W. Bode-Zopfi Datum Uw kenmerk Ons kenmerk In behandeling bij DIR/DB d.bosmans@oosterhout.nl (0162) 48 91 03 Onderwerp Vragen ex art.

Nadere informatie

AGENDAPUNT NR: Concernstaf Bureau Gemeentesecretaris 27 november Pagina 1 van 6

AGENDAPUNT NR: Concernstaf Bureau Gemeentesecretaris 27 november Pagina 1 van 6 AGENDAPUNT NR: 2008.0.107.917 Concernstaf Bureau Gemeentesecretaris 27 november 2008 Pagina 1 van 6 Collegenota Aan burgemeester en wethouders Documentnummer 2008.0.107.917 Datum Zaaknummer 2008-11-02388

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE WMO-RAAD ZANDVOORT D.D. 18 MAART 2013

NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE WMO-RAAD ZANDVOORT D.D. 18 MAART 2013 NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE WMO-RAAD ZANDVOORT D.D. 18 MAART 2013 Aanwezig : *de heren P. Brugman (voorz.), H. Wiedijk (secr.), J. Kerkman (pnnm.), T. Timmermans, F. Hoenderdos *de dames T. Boddaert

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel Beter debatteren in commissie en raad

Initiatiefvoorstel Beter debatteren in commissie en raad 1 gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Raadsnummer O4.RZOP8.OOZ Initiatiefvoorstel Beter debatteren in commissie en raad Samenvatting Door GroenLinks is in een motie aan de deelnemers van de debattraining

Nadere informatie

Verslag. Gebiedsschouw De Slinger

Verslag. Gebiedsschouw De Slinger Verslag Gebiedsschouw De Slinger Dat um /tij d Pl aats Re ferentie Projec tnum mer 90934 16 januari 2010/10.00 uur-12.30 uur Houten kmu/nkl/v/09.295 Aanleiding van de wijkschouw: De heer Mulder heet als

Nadere informatie

VERSLAG VAN HET WERKATELIER GROTE BUITENDIJK/HOFGEEST. Datum : 16 februari 2010 Locatie: De Hofstede

VERSLAG VAN HET WERKATELIER GROTE BUITENDIJK/HOFGEEST. Datum : 16 februari 2010 Locatie: De Hofstede VERSLAG VAN HET WERKATELIER GROTE BUITENDIJK/HOFGEEST Datum : 16 februari 2010 Locatie: De Hofstede Aanwezig waren circa 80 bewoners/ geïnteresseerden Aanwezig namens de Gemeente: AnneMieke Korf - wethouder

Nadere informatie

Datum Aanwezig: Opening Vaststellen van de besluitenlijst van de raadsvergadering van 19 december 2012.

Datum Aanwezig: Opening Vaststellen van de besluitenlijst van de raadsvergadering van 19 december 2012. Besluitenlijst van de openbare vergadering van de Raad der gemeente Someren gehouden op woensdag 30 januari 2013 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Datum 18 februari 2013 Aanwezig: Voorzitter:

Nadere informatie

Vergadering van B en W

Vergadering van B en W Vergadering van B en W DATUM TIJD PLAATS SECRETARIS NOTULIST AANWEZIG 04/02/2014 9:00 uur kamer 3 Mr. A.S. Meijer B. Lammers voltallige college BESLUITENLIJST - OPENBAAR 001 Besluiten van de vergadering

Nadere informatie

GEMEENTE REIMERSWAAL. Vastgesteld : 20 december 2016 Agendapunt : 4 Poststuk :

GEMEENTE REIMERSWAAL. Vastgesteld : 20 december 2016 Agendapunt : 4 Poststuk : Afsprakenlijst opinieraad GEMEENTE REIMERSWAAL Vastgesteld : 20 december 2016 Agendapunt : 4 Poststuk : 16.028114 Onderwerp Overzicht van conclusies en handelingen in de vergadering van de opinieraad van

Nadere informatie

Besluitenlijst Not

Besluitenlijst Not Besluitenlijst Not14-0161 Onderwerp: Aanwezigen: Afwezigen: Bestuurlijk: Raadscommissie Middelen/Stadsbeheer d.d. 12 mei 2014, 20.00 uur De heer A. Harren (voorzitter), mevrouw E.A.Schreiner raadsgriffier

Nadere informatie

Rapportage Burgerparticipatie Mierlo s Welkom

Rapportage Burgerparticipatie Mierlo s Welkom Rapportage Burgerparticipatie Mierlo s Welkom 1 Inhoudsopgave 0. Voorwoord 1. Samenvatting 1.1 Werkgroep Openbare ruimte 1.2 Werkgroep Woningen 2. Plan van Aanpak Burgerparticipatie 2.1 Informeren belanghebbenden

Nadere informatie

COMMISSIE RUIMTE (RU)

COMMISSIE RUIMTE (RU) COMMISSIE RUIMTE (RU) Besluitenlijst van de openbare vergadering van dinsdag 22 juni 2010 om 19.00 uur. Aanwezig: de leden: de niet-leden: Mede aanwezig: H. Jacobs (voorzitter), J. van Rey (portefeuillehouder),

Nadere informatie

De voorzitter deelt mee dat er een afmelding van mevr. Kingma is binnengekomen.

De voorzitter deelt mee dat er een afmelding van mevr. Kingma is binnengekomen. Verslag vergadering Presidium 22 januari 2015 Aanwezig: Afwezig: G. Gerbrandy (voorzitter), K.H. Antuma (CU), S. Groenhof (FNP), F.D. Hoekstra (GBA), T. Nicolai (PvdA), mevr. A.G. Zandbergen-Beishuizen

Nadere informatie

1. Opening en mededelingen De voorzitter opent de vergadering en heet allen van harte welkom. Er zijn geen berichten van verhindering ontvangen.

1. Opening en mededelingen De voorzitter opent de vergadering en heet allen van harte welkom. Er zijn geen berichten van verhindering ontvangen. Notulen 15e vergadering, 15 december 2015 Commissie Omgeving Aanwezig: Voorzitter : dhr. N. Zarroy CDA : dhr. J. Roefs, dhr. M. Heesakkers, dhr. van Wetten VVD : dhr. R. Michiels, dhr. J. Möllmann PvdA

Nadere informatie

forumbehandeling concept bestuursovereenkomst Tijdelijk noodopvangcentrum Warnsveld D.Meijer Maatschappelijke zaken telefoonnr 7632

forumbehandeling concept bestuursovereenkomst Tijdelijk noodopvangcentrum Warnsveld D.Meijer Maatschappelijke zaken telefoonnr 7632 OPENBAAR Memo (Forum / raad) Aan Van Datum Onderwerp Inlichtingen bij Het Forum Het college van B&W 17-02-2016 Doel Anders, namelijk zienswijze forumbehandeling concept bestuursovereenkomst Tijdelijk noodopvangcentrum

Nadere informatie

OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE STEDE BROEC D.D. 19 APRIL 2016

OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE STEDE BROEC D.D. 19 APRIL 2016 OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE STEDE BROEC D.D. 19 APRIL 2016 Aanwezig: M. Goldschmeding, burgemeester, N. Slagter, B. Nootebos, H. Flierman en

Nadere informatie

Notulen MR vergadering 29 maart Aanwezig:Peter, Bart, Sonja, Margret en Angelique Afwezig wegens ziekte:marijke Afwezig met bericht: Sabine

Notulen MR vergadering 29 maart Aanwezig:Peter, Bart, Sonja, Margret en Angelique Afwezig wegens ziekte:marijke Afwezig met bericht: Sabine Notulen MR vergadering 29 maart 2016 Aanwezig:Peter, Bart, Sonja, Margret en Angelique Afwezig wegens ziekte:marijke Afwezig met bericht: Sabine 1. Opening. Bart opent de vergadering. De notulen van 4

Nadere informatie

Gemeente Breda. Registratienr: [ 40793] Raadsvoorstel. Onderwerp Voorlopig Ontwerp HOV-busbaan en fietspad langs het spoor.

Gemeente Breda. Registratienr: [ 40793] Raadsvoorstel. Onderwerp Voorlopig Ontwerp HOV-busbaan en fietspad langs het spoor. Raadsvoorstel Agendapuntnummer: Registratienr: [ Aantal bijlagen: -- 40793] Onderwerp Voorlopig Ontwerp HOV-busbaan en fietspad langs het spoor. Voorgesteld besluit 1. Kennis nemen van het voorlopig ontwerp

Nadere informatie

Afhankelijk van overzicht financiering Oude Hof, incl. de. gesprek relatie met de gelden voor het Bergen

Afhankelijk van overzicht financiering Oude Hof, incl. de. gesprek relatie met de gelden voor het Bergen Lijst van bestuurlijke toezeggingen Algemene Raadscommissie Volglijst per 17 januari 2013 bijgewerkt tot en met 12 februari 2013 Nummer Datum toezegging Toezegging of actie Portefeuillehouder Voorstel

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van, locatie raadzaal Stadhuis, aanvang 20.15 uur, einde 23.45 uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van, locatie raadzaal Stadhuis, aanvang 20.15 uur, einde 23.45 uur. gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad CONCEPT Commissiesecretariaat Behandeld door M. Honing Telefoon (040) 238 24 88 Verzenddatum 2014 Verslag commissie Ruimte en Vastgoed (cie RV) Betreft openbare

Nadere informatie

Contactpersoon mevr. drs. R.E.A.J. de Vries T 078-639 67 55 Datum 10 september 2008 Kenmerk

Contactpersoon mevr. drs. R.E.A.J. de Vries T 078-639 67 55 Datum 10 september 2008 Kenmerk VERSLAG Contactpersoon mevr. drs. R.E.A.J. de Vries T 078-639 67 55 Datum 10 september 2008 Kenmerk M E reaj.de.vries@dordrecht.nl Verslag 10 september Aanwezig Afwezig Notulist Zie onder Zie onder Reineke

Nadere informatie

1.1 klopt dit? en zo ja, waarom alleen met coalitiefracties?

1.1 klopt dit? en zo ja, waarom alleen met coalitiefracties? Technische vragen VVD- Blaricum mbt aangenomen motie vado (ingediend door coalitie dd 31 mei jl) BVV- kunstgrasvelden en kleedruimten VVD maakt zich zorgen over de wijze van bestuur en besluitvorming op

Nadere informatie

Stappenplan nieuwe Dorpsschool

Stappenplan nieuwe Dorpsschool Stappenplan nieuwe Dorpsschool 10 juni 2014 1 Inleiding Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 juni 2014 dit stappenplan vastgesteld waarin op hoofdlijnen is weergegeven op welke wijze

Nadere informatie

Vergadering Provinciale Staten van Overijssel op woensdag 24 mei 2017

Vergadering Provinciale Staten van Overijssel op woensdag 24 mei 2017 BESLUITENLIJST Vergadering Provinciale Staten van Overijssel op woensdag 24 mei 2017 U kunt de Statenvoorstellen en ingezonden brieven via het Staten Informatie Systeem inzien op de website van de provincie

Nadere informatie

De burgemeester deelde begin september in de raad mee dat binnen een maand bekend zou zijn

De burgemeester deelde begin september in de raad mee dat binnen een maand bekend zou zijn SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE Schriftelijke raadsvragen van Hester Veltman en Alexander Vos de Wael, fractie VVD, ingevolge artikel 43 van het Reglement van orde van de gemeenteraad van Ede. Verzoek

Nadere informatie

Wijziging niveau GPRgebouw, module Energie, als gevolg van aanscherping EPC eisen (voor woning,- en utiliteitsbouw) binnen Bouwbesluit, per 1 jan 2015

Wijziging niveau GPRgebouw, module Energie, als gevolg van aanscherping EPC eisen (voor woning,- en utiliteitsbouw) binnen Bouwbesluit, per 1 jan 2015 1. B aststellen van de openbare besluitenlijst van 31 maart 2015 De besluitenlijst vaststellen. vastgesteld 2. B Terugkoppeling informatie uit verbonden partijen. Ter bespreking. B Geen bijzonderheden

Nadere informatie

Agenderingsvoorstel Outcometraject (doelenboom) Mantelzorg

Agenderingsvoorstel Outcometraject (doelenboom) Mantelzorg LIJST VAN BESLUITEN VASTGESTELD DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN 02 mei 2017 WETHOUDERS VAN HILLEGOM Status Openbaar Aanwezig Concept Ja Dhr. F.Q.A. van Trigt, wethouder; Dhr. G.P. van Lierop, secretaris;

Nadere informatie

Gedeelte van het verslag met de bespreking van het rapport van de rekenkamercommissie

Gedeelte van het verslag met de bespreking van het rapport van de rekenkamercommissie Gedeelte van het verslag met de bespreking van het rapport van de rekenkamercommissie Verslag van de openbare vergadering van de commissie Presentaties, gehouden op maandag 2 november 2015 om 20.00 uur

Nadere informatie

DIGITAAL AFSCHRIFT 2015_BW_00798

DIGITAAL AFSCHRIFT 2015_BW_00798 DIGITAAL AFSCHRIFT 2015_BW_00798 OPSCHRIFT Vergadering van 27 oktober 2015 Bevoegde portefeuillehouder: Arno van Kempen Betrokken portefeuillehouder(s): Bas Brekelmans Onderwerp Beantwoording raadsvragen

Nadere informatie

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis Datum: 23 januari 2014 Onderwerp: Wmo beleidsplan 2012-2015; tussentijdse evaluatie

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis Datum: 23 januari 2014 Onderwerp: Wmo beleidsplan 2012-2015; tussentijdse evaluatie BESLUITENLIJST Voorronde Open Huis Datum: 23 januari 2014 Onderwerp: Wmo beleidsplan 2012-2015; tussentijdse evaluatie Voorzitter: dhr. J.A. van Eck Griffie: mw. A.J. van Wees (locogriffier) Leden: Mw.

Nadere informatie