Notulen 3e vergadering, 10 februari 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Notulen 3e vergadering, 10 februari 2015"

Transcriptie

1 Notulen 3e vergadering, 10 februari 2015 Commissie Omgeving Aanwezig: Voorzitter : dhr. N. Zarroy CDA : dhr. J. Roefs, dhr. M. Heesakkers, dhr. T. van Wetten VVD : dhr. J. Möllmann, dhr. R. Michiels PvdA : dhr. H. de Mare, dhr. M. Chahim SP : dhr. F. Verstappen, dhr. Verbakel Helmond Aktief : dhr. T. van Mullekom D66 : mevr. G. van den Waardenburg, dhr. J. van den Bogaard Lokaal Sterk : dhr. T. Kuypers, dhr. Van de Ven Helder Helmond : dhr. M. van de Westerlo, dhr. M. Rieter Groen Links : mevr. A. Maas Senioren 2013 : dhr. F. Peters fractie Verouden van Lierop : dhr. H. Klarenbeek Portefeuillehouder(s) : wethouder F. Stienen, wethouder P. Smeulders Commissiegriffier Notulist : mevr. J. Frerichs : mevr. K. van Gastel Afwezig: Dhr. Ter Horst (SP) 1. Opening en mededelingen De voorzitter opent de vergadering en heet allen van harte welkom. Bericht van verhindering is ontvangen van de heer Ter Horst. De heer Chahim vervangt mevrouw van der Pijl. Mededelingen Wethouder Stienen over het procesverloop van de verbouwing en verhuur Leonardusschool. Het onderwerp is na een unaniem oordeel van de raadsagenda afgehaald. De wethouder is door een aantal fracties benaderd met de vraag hoe integraal het proces bekeken was om de school te verbouwen. De wethouder was op één aspect gefocust en dat was de huisvesting van de sportschool Maach. N.a.v. de raadsvergadering heeft de wethouder intern overleg gehad. Er wordt nu een voorstel voorbereid dat ingaat op sportschool Maach, maar in een bredere context van datgene dat in de Leonardusschool zou kunnen plaatsvinden. Meerdere partijen hebben zich gemeld om zich te vestigen. Het financiële plaatje gaat er anders uitzien. De mogelijke alternatieven worden met de commissie doorgenomen. Voor de zomervakantie komt de wethouder terug met een voorstel. De heer Rieter: sportschool Maach staat dadelijk op straat. Als het besluit over 2 maanden genomen wordt, moet het wel positief zijn. Wethouder Stienen: bewaakt het proces. 1 juli wordt er gesloopt. Dan is het zomervakantie. Mocht de Leonardusschool nog niet zover gereed zijn, zal de wethouder kijken naar een alternatief. Wethouder Stienen over de zwembaddiscussie. D66 heeft vragen gesteld over de zwembaddiscussie. Deze worden schriftelijke beantwoord. Op dit moment wordt een 2-sporenbeleid gevolgd. Intern is men bezig met de notitie over De Wissen. Extern wordt er ook gekeken naar andere commerciële partijen. Deze afweging wil de wethouder graag aan de commissieleden voorleggen. De 4 zwemverenigingen worden ook betrokken bij dit proces. Wethouder Stienen over de vragen van FVvL over de bibliotheek. Vorig jaar in de commissie S heeft de wethouder toegezegd dat n.a.v. het beleidsplan van de bibliotheek, hij terug zou komen naar de raad om te praten over datgene wat voorgesteld is. Er zijn gesprekken geweest met de wethouders van Deurne, Asten en Someren. Deurne en Someren stelden de vraag of we wel door moeten gaan met bibliotheek Helmond De Peel. Inmiddels hebben we antwoord op de vragen gericht aan het bestuur commissie Omgeving Blz.1 van 6

2 van de bibliotheek. Volgende maand zal de raad van Someren een besluit nemen of zij bij de bibliotheek Helmond De Peel blijven. Als dat rond is, is ook duidelijk wat het beleid van de bibliotheek is en komt de wethouder bij u terug. Deze antwoorden komen ook schriftelijk. Wethouder Smeulders: heeft toegezegd terug te komen op de geuroverlast in Brouwhuis en het gesprek daarover met de provincie. Vorige week woensdag heeft het gesprek plaatsgevonden met de heer Van Hout. Drie onderwerpen zijn met elkaar besproken. Het eerste ging specifiek over het bedrijf Coppens. Zij produceren meer dan volgens de vergunning mogelijk is. Zij hebben ook een verdubbeling aangevraagd van de productiecapaciteit. Het college heeft vorige week dinsdag een brief vastgesteld en deze is persoonlijk overhandigd aan de heer Van Hout. In de brief is medegedeeld dat wij, gelet op de al aanwezige klachten, ons zorgen maken over de gevolgen die de uitbreiding met zich meebrengt. Wij roepen de provincie op om te vragen /eisen van Coppens, voor zover zij dat kunnen, de best beschikbare technieken (verder in deze notulen BBT genoemd) in te zetten als het verzoek gehonoreerd wordt. Het 2 e punt was de NIMBY subsidie. Wij gaan bij Suytkade twee schoorstenen verhogen. Mogelijk houden we daar geld van over. Bij de provincie is aangegeven dat wij dat geld graag willeninzetten bij BZOB omdat daar ook veel klachten zijn. Juridisch blijkt dat redelijk ingewikkeld. De gedeputeerde stond er positief in. Als Helmond door slim aan te besteden meer problemen kan oplossen moet dat kunnen. Onze juridische ambtenaren gaan daar naar kijken. Er wordt nog een officieel verzoek ingediend om dat bedrag daar voor in te zetten. Het ziet er positief uit. Het 3 e punt was de communicatie Met de gedeputeerde is er gesproken over de communicatie met alle betrokkenen. We zijn het met elkaar eens dat de communicatie beter moet. De provincie is bevoegd gezag, maar er is afgesproken dat de Odzob de lead gaat nemen bij de communicatie richting de omwonenden. Het doel is om de omwonenden beter te betrekken bij de milieuprestaties van de bedrijven, zodat het echt op basis van dialoog plaatsvindt. De problematiek wordt bij de provincie steeds duidelijker en ze begrijpen dat ze een rol moeten spelen zodat de overlast minder wordt. De heer Chahim: het geurbeleid is lokaal. Zijn er wettelijke bevoegdheden die wij als gemeente hebben om een eventuele verdubbeling van de productiecapaciteit te voorkomen? Wethouder Smeulders: U heeft vorige maand ingestemd met ,- subsidie inzetten voor de schoorstenen, maar ook ,- voor aanvullend geurbeleid. Wij zijn dat nu aan het onderzoeken en het ziet er naar uit dat we aanvullend geurbeleid gaan opstellen. Dat wordt aan u als gemeenteraad voorgelegd. Dat gaat voor deze casus en deze aanvraag te laat zijn, want dat moet verwerkt worden in een bestemmingsplan. Dat is de reden dat wij nu aan de provincie hebben gevraagd om voor deze aanvraag te vragen om de BBT, omdat wij als gemeente op zo n korte termijn niets daaraan kunnen doen. Mevrouw Van den Waardenburg: geeft aan dat BBT wettelijk is vastgelegd als minimum. Het is heel goed dat de gemeente Helmond aan de provincie verzoekt om er bovenop te zitten. Wethouder Smeulders: er wordt nu een brief uitgedeeld. Daarin staat dat wij onvoldoende in de aanvraag geborgd zien dat ze voor de BBT kiezen. Je kunt wel met elkaar discussie voeren of het BBT is of dat er iets beters is en wat waarschijnlijk duurder is. Daar vragen we aandacht voor. De voorzitter: als laatste punt op de agenda staat: Ter kennisname; Overzicht van de Begrotingswijziging. Dit komt bij elke commissie terug, zodat u ook het financiële plaatje bij de hand heeft. 2. Beantwoording ingediende technische vragen ten behoeve van technische rondvraag Mevrouw Van den Waardenburg: D66 heeft vragen ingediend over de 2 e ontsluiting Stiphout. In februari / maart zou er gestart worden met de aanleg. D66 vraagt zich af of men al gestart is en wat de laatste stand van zaken is en hoe de fietsveiligheid gewaarborgd is. Wethouder Stienen antwoordt namens wethouder De Vries: aan BAM Infra is het project gegund. In week 11 is er gestart met het rooien van bomen. Er is ook een inloopavond geweest. Week 12 is de uitvoering van de archeologische werkzaamheden. In week 17 start het grondwerk. Naar verwachting is de Stiphoutse Dreef in de commissie Omgeving Blz.2 van 6

3 2 e helft van oktober gereed. Daarna kan er misschien gestart worden met de Dorpsstraat als Stiphout besloten heeft wat men wil. Aanbesteding doet men niet alleen op de laagste prijs, maar op een EMVI basis: Economisch Meest Voordelige Inschrijving. Dat betekent dat men meer zaken weegt dan alleen de prijs. Een van de aspecten is hoe men tijdens de uitvoering omgaat met de bereikbaarheid, veiligheid, leefbaarheid en de communicatie. Hoe gaat de aannemer hiermee om. De plannen zijn ambtelijk beoordeeld door drie beoordelaars, waaronder een verkeerskundige. Speerpunt op het gebied van veiligheid zijn de fietsers. Eis vanuit het contract was dat de aannemer tijdens het werk zorg moet dragen dat de fietsers op veilige wijze het werk kunnen passeren zonder dat ze omgeleid worden. BAM Infra zorgt voor het vroegtijdig aanbrengen van tractorsluizen, zodat er voorkomen wordt dat er hard gereden wordt op de Schootenseweg en waardoor geen sluipverkeer mogelijk is. De bereikbaarheid voor de aanwonenden is daarbij gegarandeerd. Voordat de rotonde bij de Schootensedreef wordt aangelegd, wordt eerst het fietspad aangelegd zodat fietsers het werk veilig kunnen passeren. Het asfalteren van het fietspad van de Schootensedreef zal tijdens de meivakantie gebeuren. De fietsers worden in die periode omgeleid. Het aanbrengen van tijdelijke verlichting is ook opgenomen in de aanbesteding. Het fietspad en de parallelweg aan de Schootensedreef, Veedrift en Berenbroek, worden tijdens het project voorzien van fietspadenverlichting. De heer Rieter: de wethouder gaf aan dat als het meezit er gestart kan worden met de Dorpsstraat, maar dat is afhankelijk van wat Stiphout wil. Bedoelt de wethouder communicatief gezien? Uiteindelijk is het de gemeente die bepaalt of er wel of geen werkzaamheden plaatsvinden. Wethouder Stienen: dit college hecht aan beginspraak en co creatie. Dat is op dit moment de fase van ontwikkeling. Uiteraard komt het plan hier terug en moet u een akkoord geven. In de voorbereidende fase zijn we bezig om met winkeliers, omwonenden, wijkraden te kijken hoe de Dorpsstraat ingericht moet worden. Een ieder heeft zijn wensen. U krijgt een definitief concept en de besluitvorming op enig moment in de commissie en raad. De heer Rieter: de eerdere tekeningen en plannen van jaren geleden maken onderdeel uit van mogelijke opties? Wethouder Stienen: er liggen nog 6 varianten. U krijgt er 1 voorgelegd. De heer De Mare: heeft een aanvulling n.a.v. de vraag van mevrouw Van den Waardenburg. Hij heeft de informatie avond bezocht. Er lagen veel tekeningen. De heer De Mare heeft aan wethouder De Vries gevraagd of men de tekeningen in een handzamer formaat kan ontvangen. Een ambtenaar heeft uitgebreide informatie doorgestuurd. Dit staat op een webpagina van de gemeente. Graag de link doorsturen naar alle leden van de commissie, zodat een ieder het kan inzien. 3. Notulen 10 februari 2015 De heer Van den Bogaard: geeft aan dat op pag. 4 en 6 zijn achternaam verkeerd geschreven staat. Op pag. 4 is de bijdrage van de heer Van den Bogaard over de verbouwing van de Leonardusschool erg summier genotuleerd. Hij wil graag dat zijn bijdrage opgenomen wordt en heeft dit al doorgestuurd naar de notulist. Hij verwacht dat dit bij de definitieve notulen overgenomen wordt. De voorzitter: er is met elkaar afgesproken dat de notulen een samenvatting zijn. We kunnen meedenken over punten waarvan u aangeeft dat u die er per se in wilt hebben. Er wordt niet letterlijk genotuleerd. Met inachtneming van deze aanpassingen worden de notulen vastgesteld. 4. Vaststelling bestemmingsplan Helmond West - Goorloopzone De heer De Mare: de PvdA heeft geen bezwaar tegen het vaststellen van het bestemmingsplan. De enige zienswijze is op een correcte manier beantwoord. De heer Van den Bogaard: D66 is blij met het onderliggende bestemmingsplan waarin er extra aandacht komt voor groen. D66 wil graag extra aandacht vragen voor de belangen van de aangrenzende bedrijven rondom de Mierloseweg. Bij het vorige bestemmingsplan heeft de Mierloseweg open gelegen en hadden bedrijven en ondernemers daar verschillende klachten over. Dit willen we graag in de toekomst voorkomen. commissie Omgeving Blz.3 van 6

4 De heer Van de Ven: Lokaal sterk ondersteunt het voorstel, maar wil wel graag aandacht vragen voor de bereikbaarheid van firma Van der Vorst. Het verkeer duidelijk maken hoe de firma bereikbaar is. De heer Möllman: de VVD wil het belang benadrukken van de ondernemers dat zij tijdens deze werkzaamheden minimale overlast ondervinden. De heer Roefs: het CDA is akkoord met het voorstel, maar vraagt wel aandacht voor de bedrijven. Wethouder Stienen: zal de opmerkingen doorgeven. ADVIES: de commissie gaat unaniem akkoord. Dit onderwerp kan als hamerstuk aan de raad worden aangeboden. 5. Presentatie Proces Versnellingsagenda Duurzaamheid Tijdens de conferentie zijn er 5 wethouders gedurende 3 dagen aanwezig. De heer De Mare: is benieuwd wat de mandaten zijn van de verschillende deelnemers van de conferentie. Het woord co creatie wordt vaak genoemd. De deelnemers moeten ook iets kunnen toezeggen. Zij gaan terug naar hun achterban en moeten iets in gang kunnen zetten. Wat zijn de mogelijkheden, mandaten, posities? De heer Verstappen: hoe komt de output van de conferentie er uit te zien? Moet er gedacht worden aan techniek, zonne-energie etc. of is het abstracter? De heer Chahim: hoe wordt de expertise binnengehaald? Een interessante ontwikkeling is de switch van gedachten richting de fossiele brandstoffen. Een nieuwe richting die gekozen wordt als het gaat om duurzaamheid is de circulaire economie. Als er iets is waar je co creatie kunt bereiken, is het de circulaire economie. Het is verstandig om daar uit te zoeken wat we als Helmond kunnen betekenen. Mevrouw Van den Waardenburg: D66 is blij te zien dat het thema duurzaamheid voortvarend wordt opgepakt en dat hun motie werd aangehaald. Daar stond in dat D66 een onderzoek wil naar de best practice. Hoe wordt dit meegenomen? Samen met de stad, de wethouder noemt 80 stakeholders. Als raad zijn we niet uitgenodigd en dus geen stakeholder. Wat was de keuze om wel als 5 wethouders aanwezig te zijn, maar niet de raad uit te nodigen? De heer Van Mullekom: vraagt zich af of Helmond ook iets doet aan de ondertunneling van de Traverse? Een weg met 25 tot voertuigen die CO2 uitstoten. Hoe los je dit op? Men kan veel aan het klimaat veranderen, maar als de Traverse niet ondertunneld wordt, blijft het voor de bewoners van de binnenstad weggegooid geld. De heer Rieter: in theorie heeft de heer Van Mullekom een punt, maar in de praktijk niet. In Helmond zijn we op weg naar steeds meer elektrisch vervoer. Het geld dat geïnvesteerd zou worden aan de tunnel zou de heer Rieter liever in de zorg besteden. De heer Rieter is ook benieuwd naar de stakeholders. In de krant staat dat energiecorporaties moeite hebben met het hoofd boven water te houden. De realiteit van de dag van vandaag is minder rooskleurig. Dat zou juist een van de dingen moeten zijn die bijdragen voor een betere verduurzaming. De heer Peters: Senioren 2013 wil graag op voorhand input leveren aan de discussie over de verduurzaming. Zij hebben een brief naar het college geschreven over de stadsverwarming en daarin ook gerefereerd naar de duurzaamheid. Daar liggen kansen. Er zijn 2 wijken op stadsverwarming aangesloten. We moeten erover nadenken hoe we dit verder gaan invullen voor de toekomst. De heer Kuypers: sluit zich aan bij de heer Peters. Wat doen wij met hetgeen wij al aan duurzaamheid doen. De laatste jaren hebben we veel projecten gehad waarbij duurzaamheid ter sprake kwam. Moeten we het wiel opnieuw uit gaan vinden, of wordt het integraal meegenomen? commissie Omgeving Blz.4 van 6

5 Wethouder Smeulders: - De mandaten. Samen met de regiegroep zijn we bezig om de lijst vast te stellen met mensen die we willen uitnodigen. Het belangrijkste is dat het een goede afspiegeling is tussen de verschillende sectoren en belangen die er spelen en dat men enig mandaat heeft. Men moet binnen de organisatie uit kunnen leggen wat er is toegezegd. Dit is een belangrijk onderdeel in het uitnodigingsbeleid. Dat is ook de reden dat we een aantal hot shots op het gebied van duurzaamheid in Helmond in de regiegroep hebben gezet. De mensen krijgen een uitnodiging op persoonlijke titel. Het is belangrijk dat we na de conferentie snel aan de slag kunnen. - De output is tweeledig. We moeten met elkaar een soort van gezamenlijkheid hebben. Gezamenlijk bepalen welke kant we opgaan met duurzaamheid in Helmond. De output moet ook heel veel concrete projecten, het liefst van verschillende belangen sectoren, zijn. Tijdens de conferentie gaan we er nadrukkelijk op sturen dat er zoveel mogelijk concrete zaken uitkomen waarmee we aan de slag kunnen. De heer Verstappen: wil graag een persoonlijke ervaring mededelen. Hij had een kennis op bezoek uit Noorwegen die een bouwbedrijf heeft. Noorwegen heeft een beleid uitgerold waarbij nieuwbouwwoningen enorm geïsoleerd moeten zijn. Het gevolg is dat er bijna geen nieuwbouw meer is, omdat het niet meer te betalen is. Ze blijven de oude huizen opknappen. Dan heb je het paard achter de kar gespannen. Daar maakt de heer Verstappen zich zorgen over. Wethouder Smeulders: we moeten geen maatregelen bedenken met een averechts effect. De heer De Mare: verscherping van klimaateisen aan woningbouw gaat dusdanig hard dat het gevaar toch aanwezig is. Wethouder Smeulders: - De heer Chahim vroeg of we gebruik maken van de expertise die er is. Er worden ook een aantal mensen uitgenodigd van buiten Helmond die expertise hebben. Die goed in de onderwerpen zitten en die ervoor kunnen zorgen dat we slagen maken. Informatie van buiten Helmond naar Helmond halen. Tot juni zitten we zelf ook niet stil. We gaan dingen uitzoeken zodat we tijdens de conferentie echt zaken kunnen doen. De wethouder is recent gevraagd voor een klankbordgroep van de VNG met betrekking tot de verduurzaming. De heer Chahim: met elkaar kunnen we het belang van duurzaamheid herhalen, maar uiteindelijk gaat het om 1 ding: we moeten ze laten zien dat we van afval naar grondstof kunnen gaan als het gaat om duurzaamheid. Als het gaat over het isoleren van woningen kunnen we aantonen dat bepaalde innovaties op termijn wel hun geld waar zijn. We kunnen tegenwoordig heel goed onderzoeken wat de innovaties financieel betekenen. Mevrouw De Kort: van de VNG hebben we de kans gekregen om a.s. donderdag en vrijdag deze case te behandelen in een 24 uurs sessie met 15 andere gemeentes die voorlopen op het gebied van duurzaamheid. Zij gaan meedenken hoe je de bewoner kan betrekken en of er überhaupt een aparte doelgroep is. Zij laten zien hoe andere gemeentes daarmee zijn omgegaan bij de totstandkoming van hun duurzaamheidprogramma. Wethouder Smeulders: het thema circulaire economie is een van de onderwerpen die dan besproken wordt. Het zal op ambtelijk niveau gebeuren. - Waarom is de raad niet uitgenodigd. Dat is een van de redenen waarom we dit nu bespreken. Als je kijkt naar de opzet van de future search, is het heel belangrijk dat daar mensen aanwezig zijn die namens hun organisatie concrete afspraken kunnen maken en toezeggingen kunnen doen. Dat is de reden waarom we er met 5 wethouders zijn, zodat alle portefeuilles vertegenwoordigd zijn. Dat is als raadslid lastiger. U als raad beslist wat er gebeurt in de stad. Dat is de reden dat we de uitkomsten aanbieden aan de raad. U gaat dan uw eigen proces daarmee doorlopen. Het is lastig om tijdens de conferentie waar de deals gesloten worden plaats te nemen. Het is wel belangrijk dat de gemeenteraad in een vroegtijdig tijdstip input kan leveren en dat deze input bijvoorbeeld in de reader voor de conferentie komt. De uitkomsten van de drie dagen worden aangeboden aan de raad en daar mag de raad een besluit over nemen. De rol van de raad is voldoende geborgd. Mevrouw Van den Waardenburg: begrijpt de keuze, maar we vinden het jammer dat we er niet bij betrokken worden. We vinden het heel inspirerend. Het is goed dat we vooraf inspraak mogen doen. We willen meedenken en richting geven. commissie Omgeving Blz.5 van 6

6 De heer Rieter: geeft ook aan dat het inspirerend kan zijn. Misschien kunnen we wel horen wat er gebeurt. Dan zijn we er toch deelgenoot van. In de regiegroep kunnen ook deelnemers van een politieke partij zitten die hun kleur wel in kunnen brengen, zodat zij een voorsprong hebben. Wethouder Smeulders: raadsleden wel of niet is een lastig punt. In principe graag, maar als je naar de samenstelling gaat kijken, is het waarschijnlijk minder handig om te doen. De balans in de groep zal dan te veel onze kant uitslaan. We zullen er naar kijken hoe u vooraf al uw input kunt meegeven voor de conferentie. Bij de samenstelling van de regiegroep hebben we getracht om daar mensen in te krijgen die op dit thema in de stad heel actief zijn en een netwerk hebben en als trigger om te komen tot een mooi resultaat. De regiegroep gaat niet over de inhoud. De inhoud vindt plaats tijdens de conferentie. In de regiegroep kan niet worden gestuurd. De heer Klarenbeek: wil graag terugkomen op de aanwezigheid van de raad. Tijdens de stadsgesprekken was de heer Klarenbeek ook aanwezig. Daar proefde je de sfeer, de richting waar de stad naar toe wil. Het voorstel van FVvL en GL is om te kijken of er misschien lifestreaming mogelijk is op bepaalde cruciale momenten. De heer Klarenbeek wil de wethouder meegeven om na te denken over de deuren dicht in de winter tijdens de openingstijden. Wethouder Smeulders: deuren dicht in de winter is een inhoudelijk punt. Dat kan tijdens een nader te bepalen moment als input meegegeven worden. We gaan erover nadenken hoe u als raad kan aanhaken om de energie te proeven. Op het moment dat we met de commissie over de inhoud gaan praten, zullen we zeggen hoe we de raad kunnen laten volgen wat er tijdens de conferentie gebeurt. - De ondertunneling Traverse. Mobiliteit wordt zeker besproken. Voor deze versnellingsagenda hebben we 1 mio. Op basis van co creatie kijken we hoe het ingezet kan worden om zoveel mogelijk doelstellingen te realiseren. De ondertunneling gaat meer kosten. Inhoudelijk gaat de wethouder er op dit moment niet op in. Het is een punt dat meegegeven kan worden als input. - De energiecorporaties zitten aan tafel. Ze zijn ook vertegenwoordigd in de regiegroep. Ze spelen een belangrijke rol. - Stadsverwarming. Er is ook een burgerinitiatief ingediend. We nemen zowel de raadsvragen als het burgerinitiatief serieus. Er is meer tijd nodig om alles op een rij te zetten en in gesprek te gaan met de beheerder. Daarom hebben we u een brief gestuurd waarin we aangeven uiterlijk in mei terug te komen met een reactie. Duurzaamheid willen we een belangrijke plek geven. Het verduurzamen van het stadsverwarmingsnet, mogelijk met geothermie. Ook de verduurzaming van de woningvoorraad. We gaan hier met elkaar over praten. ENnatuurlijk krijgt ook een uitnodiging voor de conferentie. Zij kunnen veel bieden in de verduurzaming van Helmond. - We gaan het wiel niet opnieuw uitvinden. Er is al veel gebeurd in Helmond. We communiceren er afzonderlijk, niet of te weinig over. Met dit traject willen we het sterker wegzetten. De komende maanden gaan we proberen dit thema te laden. Dit zullen we vooral doen door te communiceren wat er de afgelopen jaren al gebeurd is op het gebied van duurzaamheid. 2 e instantie De heer De Mare: de tijdsplanning. Kunt u aangeven wanneer u met ons van gedachten wilt wisselen. Wethouder Smeulders: dat wordt eind april en dan graag in een soortgelijke sessie als Helmond Mobiel. De heer De Mare: als het los is van de vergadercyclus, dan graag ruim van te voren een uitnodiging versturen. De voorzitter: alle beginspraakavonden zijn al gepland. De heer Van Mullekom: wil een toekomstbeeld schetsen van de energievoorziening over 25 jaar. Er zijn 2 geleerden bezig met een soort energievoorziening, versmelting van verschillende materialen tot een temperatuur van 1200 graden. Het past op een keukentafel. Een ieder kan hiermee in zijn eigen energievoorziening voorzien middels het instoppen van warmte waardoor je 5 x meer energie terugkrijgt. De voorzitter: dankt allen voor hun inbreng en sluit de vergadering om uur. commissie Omgeving Blz.6 van 6

Verslag van de OPENBARE BESLUITRONDE POLITIEKE AVOND van de gemeenteraad van Nijmegen d.d. 11 februari 2015

Verslag van de OPENBARE BESLUITRONDE POLITIEKE AVOND van de gemeenteraad van Nijmegen d.d. 11 februari 2015 Verslag van de OPENBARE BESLUITRONDE POLITIEKE AVOND van de gemeenteraad van Nijmegen d.d. 11 februari 2015 Aanwezig zijn: de leden: mw. A van den Berg, dhr. B.K. van Berkel, dhr. P.H.J. Boekhorst, mw.

Nadere informatie

Apeldoorn legt de lat voor veiligheid lager. compleet vernieuwd! Raad wil nieuwe detailhandelsvisie. Coffeeshopbeleid ter discussie. C.S.L.

Apeldoorn legt de lat voor veiligheid lager. compleet vernieuwd! Raad wil nieuwe detailhandelsvisie. Coffeeshopbeleid ter discussie. C.S.L. sgp post compleet vernieuwd! Apeldoorn legt de lat voor veiligheid lager Raad wil nieuwe detailhandelsvisie In gesprek met C.S.L. Janse Coffeeshopbeleid ter discussie Nieuwsbrief 30 SGP-fractie Apeldoorn

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs

Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs Goed worden en goed blijven Communicatie met ouders Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs Over het informeren van ouders over de kwaliteit van de school en het betrekken

Nadere informatie

Van evalueren kun je leren

Van evalueren kun je leren Van evalueren kun je leren Voorwoord Wie zich bezighoudt met cliëntenparticipatie doet er goed aan om van tijd tot tijd stil te staan bij de praktijk van dat moment. Cliëntenparticipatie is niet iets wat

Nadere informatie

STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD

STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD STAP 5 AGENDA VOOR DE STAD mei 2015 STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD BESLUITVORMING DOMEINEN EN BESPARINGSVOORSTELLEN KADERNOTA 2016 26 mei 2015 STAP 5 AGENDA VOOR DE STAD mei 2015 INHOUDSOPGAVE Samenvatting

Nadere informatie

PARTICIPATIE IN DE UITGEBREIDE M.E.R.-PROCEDURE

PARTICIPATIE IN DE UITGEBREIDE M.E.R.-PROCEDURE Eindrapportage DEFINITIEVE VERSIE PARTICIPATIE IN DE UITGEBREIDE M.E.R.-PROCEDURE EEN ONDERZOEK NAAR DE BORGING VAN PARTICIPATIE IN DE NIEUWE M.E.R.-REGELGEVING PER 1 JULI 2010 Aan Het ministerie van Infrastructuur

Nadere informatie

"Aan tafel!" dialoogtafel. noordoost Groningen. kwartiermakers

Aan tafel! dialoogtafel. noordoost Groningen. kwartiermakers kwartiermakers dialoogtafel noordoost Groningen "Aan tafel!" Een verkenning naar de mogelijkheid om in het aardbevingsgebied Noordoost Groningen een dialoogtafel op te zetten Eindadvies van de kwartiermakers

Nadere informatie

Auteurs. raadsleden John Huijs. ondersteuning Gerda Dings Druk. Uitgave Raadswerkgroep Stad. (GL) * Jos Feller (D66) Bep Holla (PvdA)

Auteurs. raadsleden John Huijs. ondersteuning Gerda Dings Druk. Uitgave Raadswerkgroep Stad. (GL) * Jos Feller (D66) Bep Holla (PvdA) Burgers aan zet Als we niets meer verlangen, Komt het spook van de herhaling in beeld: Dit was de twintigste eeuw, Wilt u er nog zo een? (A. Cornelis, Logica van het gevoel) COLOFON INHOUD Burgers aan

Nadere informatie

Beantwoording ontvangen reacties op het voornemen tot aanpassing van het Verkeerscirculatieplan (VCP) Ulft nr opmerking antwoord

Beantwoording ontvangen reacties op het voornemen tot aanpassing van het Verkeerscirculatieplan (VCP) Ulft nr opmerking antwoord Beantwoording ontvangen reacties op het voornemen tot aanpassing van het Verkeerscirculatieplan (VCP) Ulft nr opmerking antwoord Elk nummer correspondeert met een ingekomen reactie. Voor het openbare overzicht

Nadere informatie

14 Wet werk en zekerheid

14 Wet werk en zekerheid 14 Aan de orde is de voortzetting van de behandeling van: - het wetsvoorstel Wijziging van verschillende wetten in verband met de hervorming van het ontslagrecht, wijziging van de rechtspositie van flexwerkers

Nadere informatie

De drempel laag, de lat hoog!

De drempel laag, de lat hoog! De drempel laag, de lat hoog! Bestuursovereenkomst Raadsperiode 2014 2018 IJsselstein Bestuursovereenkomst Raadsperiode 2014 2018 IJsselstein Voorwoord D66, VVD en CDA hebben overeenstemming bereikt om

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

Geef ze de ruimte! Kinderparticipatie in de buitenschoolse opvang. J.A.M. Rijnen en E.T. Schreuder NIZW

Geef ze de ruimte! Kinderparticipatie in de buitenschoolse opvang. J.A.M. Rijnen en E.T. Schreuder NIZW Geef ze de ruimte! Geef ze de ruimte! Kinderparticipatie in de buitenschoolse opvang J.A.M. Rijnen en E.T. Schreuder NIZW 1e druk: december 1997 2e druk: september 2000 1997 Nederlands Instituut voor

Nadere informatie

Werken aan toegankelijkheid

Werken aan toegankelijkheid Werken aan toegankelijkheid Handreiking toegankelijkheidsbeleid met praktische adviezen voor gemeenten Auteurs: Nienke Blijham Judith van Lier Monique Vernoy (redactie) 1 Colofon 2011 Vilans Niets uit

Nadere informatie

Het Gesprek. Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek

Het Gesprek. Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Het Gesprek Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Het Gesprek Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Colofon Deze publicatie is uitgegeven door de VNG in het kader van project De Kanteling, april

Nadere informatie

01. Opening 02. Mededelingen

01. Opening 02. Mededelingen Orgaan: Raad Datum: 15-04-2015 Voorzitter: L.M. Huizer Aanwezigen: N. Anagni (Leefbaar Krimpen), R. Bitter (Stem van Krimpen), F.J. Bredius (Leefbaar Krimpen), J. Butter (PvdA), A. Hofstra (VVD), K.M.

Nadere informatie

Aan de slag met social return. De toepassing van social return bij inkopen en aanbesteden provincie Overijssel

Aan de slag met social return. De toepassing van social return bij inkopen en aanbesteden provincie Overijssel De toepassing van social return bij inkopen en aanbesteden provincie Overijssel Colofon De Rekenkamer Oost-Nederland is een onafhankelijk orgaan dat onderzoek doet naar de doeltreffendheid, doelmatigheid

Nadere informatie

jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers

jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers DE OUDER CENTRAAL! Dagelijks staat uw zoon of dochter centraal binnen ons werk. Wij zetten ons in voor vorming, onderwijs en behandeling om daarmee

Nadere informatie

Het uit en aanbestedingsbeleid van decentrale overheden in Noord Brabant en Zeeland

Het uit en aanbestedingsbeleid van decentrale overheden in Noord Brabant en Zeeland Het uit en aanbestedingsbeleid van decentrale overheden in Noord Brabant en Zeeland Op zoek naar een balans tussen rechtmatig aanbesteden en doelmatig uitbesteden Onderzoek uitgevoerd in opdracht van:

Nadere informatie

Nadenken over vrijheidsbeperking van de cliënt

Nadenken over vrijheidsbeperking van de cliënt Nadenken over vrijheidsbeperking van de cliënt Nadenken over vrijheidsbeperking van de cliënt Een handreiking voor begeleiders in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking 2009 Vereniging Gehandicaptenzorg

Nadere informatie

Uitgave van In actie met burgers!, deelproject van het Actieprogramma Lokaal Bestuur. oktober 2014. Met burgers! Spoorboekje voor raad en college

Uitgave van In actie met burgers!, deelproject van het Actieprogramma Lokaal Bestuur. oktober 2014. Met burgers! Spoorboekje voor raad en college Actie in oktober 2014 Uitgave van In actie met burgers!, deelproject van het Actieprogramma Lokaal Bestuur Met burgers! Spoorboekje voor raad en college Woord vooraf geachte lezer, De uitdaging voor gemeenten

Nadere informatie

Duurzaam Inkopen bij provincies en gemeenten

Duurzaam Inkopen bij provincies en gemeenten Quick scan Duurzaam Inkopen bij provincies en gemeenten januari 2015 auteur: ir. H.W. Remmers In Samenwerking met: Voorwoord 3 Samenvatting en conclusies 5 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Waarom deze evaluatie?

Nadere informatie

Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden

Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden Coalitieakkoord 2014 2018 CDA GB/VVD [Geef een citaat uit het document of de samenvatting van een interessant punt op. Het tekstvak kan overal in het document worden

Nadere informatie

We gooien het de inspraak in

We gooien het de inspraak in We gooien het de inspraak in Een onderzoek naar de uitgangspunten voor behoorlijke burgerparticipatie 17 september 2009 2009/180 Behoorlijk omgaan met schadeclaims We gooien het de inspraak in Een onderzoek

Nadere informatie

De ondertoezichtstelling bij omgangsproblemen

De ondertoezichtstelling bij omgangsproblemen De ondertoezichtstelling bij omgangsproblemen De ondertoezichtstelling bij omgangsproblemen Onderzoek op eigen initiatief naar aanleiding van klachten en signalen over de Bureaus Jeugdzorg Onderzoeksteam

Nadere informatie

De MR en zijn achterban Wat, en Hoe?

De MR en zijn achterban Wat, en Hoe? De MR en zijn achterban Wat, en Hoe? Januari 2011 7.0035 MK Inhoud Voorwoord Wie zijn de achterban? WAT heeft de MR met zijn achterban? HOE bereikt de MR zijn achterban? Communicatiemiddelen Relevante

Nadere informatie

Kunstbalie over het belang van een goed netwerk door Jacolien de Nooij

Kunstbalie over het belang van een goed netwerk door Jacolien de Nooij Kunstbalie over het belang van een goed netwerk door Jacolien de Nooij Afgelopen jaar hebben we diverse pioniers op het gebied van Foto s Ad en Clara Cultuur in de Spiegel geïnterviewd om een beeld te

Nadere informatie

Evalueren om te leren

Evalueren om te leren Evalueren om te leren Voorwoord Voor u ligt het rapport van de Rekenkamercommissie Leiden naar de effectiviteit van subsidieverlening door de gemeente Leiden. De Rekenkamercommissie wil met dit onderzoek

Nadere informatie

Ouders over hun positie in Passend Onderwijs

Ouders over hun positie in Passend Onderwijs Ouders over hun positie in Passend Onderwijs Ouders over hun positie in Passend Onderwijs Opdrachtgever: POLSO Utrecht, februari 2009 Oberon Postbus 1423 3500 BK Utrecht tel. 030-2306090 fax 030-2306080

Nadere informatie