JAARVERSLAG 2012 ICBS De Oceaan

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG 2012 ICBS De Oceaan"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 202 ICBS De Oceaan

2 Inleiding Jaarverslag 202 Voor u ligt het jaarverslag van ICBS De Oceaan over het kalenderjaar 202. Het jaarverslag is, in een door het bestuur vastgelegd format, door de directie van De Oceaan geschreven. In dit jaarverslag proberen wij u te informeren over de ontwikkelstappen die in het jaar 202 zijn genomen en de resultaten die dit heeft opgeleverd. Tevens noteren we belangrijke richtinggevende uitspraken voor 203. Algemene informatie De school is momenteel volledig bezet tot aan 330 leerlingen en heeft in het verleden een aannamestop gekend. Dit was nodig om het totale leerlingenaantal te reguleren naar 3 groepen. Het schoolbeleid richt zich met name op onderwijskundige ontwikkelingen en onderwijskundige modernisering. Deze is met name gericht op het versterken van opbrengsten, brede schoolontwikkeling, ontwikkelingsgericht werken en passend onderwijs. De voor een school basale aspecten als orde, rust en sfeer en veiligheid zijn ook belangrijke kernwoorden in dit beleid. In 202 hebben we tevens gewerkt aan de netheid en de uitstraling van het gebouw en ook de huisstijl is gewijzigd met een mooi nieuw schools logo. De schoolse hal is opgeknapt en aan de buitenzijde hebben we nieuwe logo-borden gekregen. Dit alles geeft onze school een meer schoolse uitstraling. In het jaarverslag verwijzen wij voor inhoudelijke uitleg naar het schoolplan, het inspectieverbeterplan 20 en de nieuwste digitale schoolgids van De Oceaan. De belangrijkste documenten zijn op onze nieuwe website te vinden. 2

3 Index Jaarverslag De Oceaan 202. Zakelijke gegevens Leerling gegevens Personele gegevens Gegevens over de Tussenschoolse opvang (TSO) 2. Doelen en resultaten: bouwen aan goed onderwijs 3. Onderwijs en identiteit 4. Brede schoolontwikkeling 5. Passend onderwijs 6. Opbrengstgericht onderwijs 7. Personeel en organisatie 8. Middelen en voorzieningen 9. Tevredenheidsmeting Ouders in de school 3

4 . Zakelijke gegevens: Leerling gegevens Leerlingenaantal Instroom: / Aantal 4 jarigen Aantal overige leerl Totaal Uitstroom leerlingen aant % aant % aant % VO Pro 0 0 3,6 0 0 VMBO ,6 2 58,3 Havo/VWO/Gym ,8 5 4,7 Anders VO Bao Uitstroom naar ander bao 24 (splitsing koraal) 4 22 Toelichting op de in- en uitstroomgegevens Tot mei 202 was er een aannamestop teneinde de instroom van leerlingen te stabiliseren. Het gebouw kent plaats voor maximaal 325 leerlingen. De grote groepen en de overbezetting in het gebouw; maakten een dergelijke leerlingenstop noodzakelijk. De aanmelding van zij-instromers vanuit andere basisscholen binnen de regio, hebben wij in deze periode afgehouden. Dit resulteert in het huidige leerlingaantal. Wij streven naar een leerlingaantal van rond de 330 leerlingen en zijn aldus tevreden met de huidige instroom. De leerlingenstop ebt echter nog door in de wijk; dus is het nodig om de wijk middels adverteren duidelijk te maken dat er weer kan worden aangemeld. 4

5 Zakelijke gegevens: PERSONEEL Aantal personeelsleden Aantal Man Vrouw Formatie Directie 2 (gewogen werktijdfactor: 2,98) Personeel 4 (gewogen werktijdfactor: 4,8) Ondersteunend personeel 2 (gewogen werktijdfactor:,7) Ziekteverzuim Personeelsleden naar schooljaar , ,7 Ziekteverzuim personeelsleden naar kalenderjaar Kalenderjaar 20 4,9 Kalenderjaar 202 0,36 Toelichting op het personele verzuim: Eén van de mannelijke personeelsleden was langdurig afwezig wegens fysieke beperkingen. Inmiddels heeft dit personeelslid afscheid van de school genomen. Eén van de vrouwelijke personeelsleden was voor een groot deel van haar werktijd afwezig wegens fysieke beperkingen. Aldus wordt het vrij hoge ziekteverzuim verklaart. Er zijn voldoende ondersteunende en professionaliserende acties ingezet om het personeel voldoende uit te rusten voor de werktaak. Aan drie personeelsleden wordt interne en externe coaching aangeboden. 5

6 Zakelijke gegevens: de tussenschoolse opvang (TSO) Deze opvang kent een coördinatrice en een administratrice. De directie heeft intensief overleg over de administratie en de aansturing. Daarnaast wordt maandelijks gesproken over de geldende rust, orde sfeer, veiligheid en regelgeving. De voortgang verloopt momenteel goed. Er zijn veel kinderen die van de overblijf gebruik maken. Ouders zijn over het algemeen tevreden met het verloop. We hebben de kosten van de TSO goed in de hand en hebben vorig jaar een lichte verhoging van de overblijfvergoeding toegepast opdat het geheel rendabel blijft. Alle overblijfmedewerkers hebben een training gevolgd. Alle overblijfmedewerkers hebben een bewijs van goed gedrag overlegd. Er zijn voldoende overblijfmedewerkers per groep leerlingen aanwezig. 6

7 2. Doelen en resultaten Doelen en resultaten: Leerlingen De resultaten van ons onderwijs hebben wij recent op de grote algemene ouderavond van 26 februari 203 aan alle ouders gepresenteerd. De inhoudelijke PowerPoint kunt u op onze website aanschouwen. We geven de belangrijkste opbrengstgegevens hieronder weer. Daarbij gebruiken we de gegevens van de inspectiekaart vanuit ParnasSys. We geven alleen de inspectienormering van de midden-toetsen van het huidige schooljaar weer. 7

8 Wij hebben de opbrengsten in de periode jan jan 203 naar een procentprofiel omgerekend: Conclusie: -We zien in de afgelopen jaren een behoorlijke groei binnen alle onderdelen. -We zien dat we per heden inspectieproof zijn. -We concluderen dat de toplaag (de CITO A-score) de mager is. Er is een kleine toplaag. - We blijven scherp op het beschouwen van de algehele vorderingen naar ontwikkelprofielen. 8

9 Onderwijsresultaten: Op basis van E-toetsen (RW en TL) M-toets (BL) Technisch lezen Boven norm Ja/nee Boven norm Ja/nee Boven norm Ja/nee Groep 3 34,2 NB 35,0 33 Ja 34,8 Ja Groep 4 52,2 NB 56,2 56 Ja 64,6 Ja Eind Begrijpend lezen Groep 6 26,5 Nee 28,5 Nee 30,9 Ja Eind Rekenen&Wiskunde Groep 4 6,6 Ja 58,9 Ja 63,9 Ja Groep 6 85,4 Ja 89,3 Ja 95,2 Ja Eind Wij hebben hier geen niveauscore aangegeven naar schoolstandaard. Arrangement inspectie: basisarrangement per 20 9

10 Doelen en resultaten: bouwen aan goed onderwijs Hier beschrijven we per kenmerk : het doel, het resultaat, de evaluatie en het vervolg ; vanuit de 0 kenmerken uit de visie van Agora.. Heldere en gedeelde focus (waarden/missie/ visie). A. Doel en resultaat op schoolniveau Er is een gedeelde visie zoals vastgelegd in het visiedocument van de Oceaan. Hieraan gekoppeld is een richtinggevend missiestatement. Het geheel is teambreed ontwikkeld in schooljaar B. Resultaat tot nu toe Zie hieronder. C. Evaluatie Het geheel wordt jaarlijks twee maal op teamniveau en 6 keer op managementteamniveau geëvalueerd. Het visiedocument: Het perspectief van de leerkracht Kernwaarden: Onze verwondering over kinderen inspireert om een bijdrage te leveren aan hun ontwikkeling en leren. We willen dit met hen ervaren, delen en er samen plezier aan beleven. Voor ons handelen betekent dit: Onze verwondering over kinderen inspireert ons om op een creatieve wijze kennis over te dragen. We zijn hierdoor in staat om ons goed in te leven in de kinderen. Het perspectief van de leerling Kernwaarden: Kinderen willen naar school omdat ze nieuwsgierig zijn, willen leren en ontmoeten. Ze willen graag vele ervaringen opdoen, meedoen, samen met anderen. Voor ons handelen betekent dit (we doen): Omdat kinderen willen leren, maken we gebruik van datgene wat bij hen leeft, zijn we creatief, hebben we vertrouwen, scheppen we voorwaarden en werken we aan het welbevinden. Omdat kinderen willen ontmoeten creëren we daar ruimte voor en zorgen dat kinderen in die ontmoeting herkend en erkend worden. Omdat kinderen willen ervaren zorgen we voor veiligheid, stimuleren we de natuurlijke nieuwsgierigheid en zorgen we voor betekenisvolle context. MISSIESTATEMENT: ICBS DE OCEAAN, EEN SCHOOL VOOR ELK KIND ONS TOEVERTROUWD, VOL ONDERNEMEND ONDERWIJS EN GEDRAGEN DOOR HET TEAM 0

11 2.Hoge verwachtingen en focus op professionele ontwikkeling A. Doel op schoolniveau Er is in 202 op teamniveau meerjarig professioneel training aangeboden op het gebied van: -Synergie en teambuilding -Klassenmanagement volgens het GIP-model onder de naam Model De Oceaan. -Onderwijskundige training (bijv. op kennis van de leerlijnen) -Ondernemend leren -Rekenverbetertraject -Passend onderwijs -ICT in de klas Dit zal de teamleden voldoende cachet geven om de brede onderwijstaak voldoende uit te kunnen voeren. We ondersteunen de deelname aan professionele leergemeenschappen. B. Resultaat tot nu toe De teambuilding en de managementorganisatievorm laat een team zien dat meer samenhang toont. Het klassenmanagement wordt nu voor het tweede jaar uitgevoerd en geeft leerlingen veiligheid en duidelijkheid en geeft de leerkracht de mogelijkheden tot effectief organiseren. Verdere professionalisering heeft de gewenste opbrengst. C. Evaluatie en vervolg Het geheel is in 202 twee maal op teamniveau en 6 keer op managementteamniveau geëvalueerd en geborgd. Dit traject zet zich voort in de komende jaren. 3. Effectief leiderschap en regelmatige evaluatie van het onderwijs. A. Doel op schoolniveau De directie heeft een duidelijk beeld van de te behalen doelen en tijdspad inzake de gestelde verbeterdoelen binnen de belangrijkste beleidslijnen. Het managementteam van De Oceaan is na training en opleiding, voldoende uitgerust om in een goed en professioneel samenwerkingsverband te kunnen werken. Er is focus op de hoofdbeleidsdoelen, op schoolse doelen en op onderwijskundige leerlijnen. B. Resultaat tot nu toe Het managementteam heeft maandelijks overleg volgens vaste agenda en aktiepuntenlijst. Dit team bestaat uit Directie, intern begeleider en drie bouwcoördinatoren. De bouwcoördinatoren hebben onderling overleg in het bouw-co-overleg. De bouwcoördinatoren sturen hun bouwleerkrachten aan in het bouwoverleg. Hierdoor ontstaat een duidelijke en gedragen cultuur van overleg en beheer. De bouwoverleggen richten zich nu ook meer op opbrengstgerichte leerling-besprekingen naar een gericht ontwikkeldoel. C. Evaluatie en vervolg Het geheel wordt jaarlijks twee maal op teamniveau en 6 keer op managementteamniveau geëvalueerd en geborgd. De onderwijsprocessen zijn maandelijks onderwerp van gesprek in studiemomenten en in bouwvergaderingen. Dit traject zet zich voort.

12 4. Hoog niveau van samenwerken en communicatie en Educatief partnerschap A. Doel op schoolniveau Het niveau van samenwerking is bij punt 3 voldoende omschreven. Op het gebied van de communicatie binnen alle schoolse geledingen; is de laatste jaren door diverse acties, veel positief veranderd. B. Resultaat tot nu toe De schoolse raden zijn herschikt en hebben nu een duidelijke taakstelling en er is regelmatig overleg tussen alle betrokkenen. Dit heeft veel draagvlak gegeven bij alle medewerkers. Door een ouder-panel en door brede ouderparticipatie in bijv. een talententrajectenteam is het meedenken en de vorming van schools beleid positief ontwikkeld. Door de contacten met ouders van leerlingen die zorg behoeven te intensiveren middels voortgangsgesprekken, is de communicatie op dit gebied enorm versterkt. Door een verbeterde website en door de nieuwsflits is de totale nieuwsstroom geïntensiveerd. C. Evaluatie We horen van ouders en leerkrachten terug dat dit punt in de loop der jaren sterk is verbeterd. D. Vervolg : Dit traject zet zich voort. 5. Van standaarden afgeleid curriculum A. Doel op schoolniveau Het schoolplan en de digitale beleidsplanner beschrijven onze uitgangspunten en acties voldoende. De in het verbeterplan vastgestelde vijf beleidsonderdelen zijn de basis voor alle in de school geactiveerde acties. Daarnaast zijn er ontwikkeldoelen naar kerndoelen omschreven op het gebied van ondernemend leren. Deze zijn van origine uit Britse curricula afkomstig. Het gebruik van methodieken die inspectie-proof worden bevonden geeft de garantie dat er voldoende naar de gestelde kerndoelen wordt gewerkt. B. Resultaat tot nu toe Invoering van nieuwe methodieken op het gebied van: -Taal-lezen 20, Veilig leren lezen -Rekenen 200, Pluspunt -Ontwikkeldoelen onderbouw 202 Kleuterplein C. Evaluatie Het geheel is in 202 goed ingevoerd en geeft de beoogde resultaten. Er is een cyclus van resultaatbeschouwing. D. Vervolg Momenteel wordt er door werkgroepen gewerkt aan de beschouwing van een integrale methodiek voor Wereldoriëntatie en Topografie en een methodiek en registratiesysteem voor sociaal emotionele vorming. 2

13 3. ONDERWIJS EN IDENTITEIT (onderwijsconcept en levensbeschouwelijke achtergrond) De school kenmerkt zich door een interconfessionele ondernemende visie die zich vertaalt naar ondernemend gedrag (ondernemendheid en eigenaarschap) van de leerkracht en de leerling. Hierbij speelt een zelf ontdekkende houding een grote rol. Tevens wordt er een methodiek voor godsdienstonderwijs uitgevoerd en hebben wij in 202 diverse projecten, feesten en vieringen vanuit de Christelijke traditie uitgevoerd. We hebben in 202 tevens deelgenomen aan een ondernemend project, gericht op techniek; dat met een filmfestival werd afgesloten. 4. BREDE SCHOOL ONTWIKKELING Het zogenaamde TOM-overleg, dat onderwijskundige samenwerking tussen de Meander en De Oceaan, is eind 202 opgeheven. Een ongelijke (bestuurlijke-) visie op onderwijs en op brede school ontwikkeling, lag hieraan ten grondslag. De Oceaan richt zich nu op een meer intensieve samenwerking met Tinteltuin, teneinde de maximale mogelijkheden van kleuterspelen en brede school voor De Oceaan, de wijk en de buurt te organiseren. Daarin wordt onderzocht of een integraal Kind Centrum op locatie De Kaaik in beheer van De Oceaan, zou kunnen ontstaan. In deze samenwerking hebben wij een duidelijk brede schoolplan omschreven en is in 202 tweemaal een goed aanbod van veel naschoolse activiteiten voor de leerlingen gerealiseerd. 5. PASSEND ONDERWIJS Het talententrajectenteam (directie, leerkrachten en ouders) heeft in 202 in een profielschets geschreven. Hierin worden de mogelijkheden genoemd in de brede opvang van zorgleerlingen op De Oceaan. Het team heeft tijdens diverse studiemomenten discussie gevoerd over mogelijkheden en kansen en heeft tevens een beschouwing gedaan van benodigde middelen. Omdat voor het gehele onderwijsveld nog veel zaken onduidelijk zijn, wachten wij de nieuwste ontwikkelingen hierin af. 6. OPBRENGSTGERICHT ONDERWIJS De Oceaan wil een moderne en opbrengstgerichte school zijn waarbij resultaatgerichtheid en haalbaarheid een belangrijk aspect is. In 202 is de structuur van leerlingbespreking vanuit de zorgteams naar de bouwvergaderingen gebracht; opdat er een brede leerlingbespreking mogelijk is vanuit een breed denkraam. Meedenken en duidelijke termijndoelen stellen, is hierin belangrijk. Voor kinderen met een individuele leerlijn worden haalbare ontwikkel (-tussen-) doelen gesteld en geborgd in het handelingsplan. 7. PERSONEEL EN ORGANISATIE In 202 werd verder gebouwd aan het versterken van de managementstructuur, het verbeteren van de professie (zoals klassenmanagement) en aan de opbouw van een synergetisch team, middels teambuilding. Wij namen eind 202 afscheid van Dhr. Schoolmeester als leerkracht aan onze school. In 203 verwachten wij afscheid te nemen van al ons tijdelijke personeel, vanuit verdergaande reorganisatie op bestuursniveau. Ons team kent zitting in diverse professionele leergemeenschappen binnen onze stichting en belangrijke kennis wordt hierdoor zowel gedeeld als verworven. 3

14 8. MIDDELEN EN VOORZIENINGEN (huisvesting/leeromgeving) Het gebouw de Kaaik kent meerdere bewoners die zich hebben verenigd in een vereniging van eigenaars.(vve) De samenwerking krijgt gestalte in het interne Kaaikoverleg waarin alle gebruikers bijeen komen om gebouwkundige en andere gebruikersafspraken te maken. Tinteltuin is sinds 202 de nieuwe beheerder van dit gebouw. Het gebouw kent enkele tekortkomingen in de ventilatie en tevens zijn er enkele onderhouds-technische-aspecten die kunnen worden verbeterd. Dit heeft de expliciete aandacht van de directie en de vereniging van eigenaars. Op dit moment worden er in gebouw De Kaaik voldoende bouwtechnische maatregelen genomen om een goed onderwijsklimaat te garanderen. Het plaatsen van grote ramen en zonwering in de lokalen; het verbeteren van de toegangsdeuren en het vernieuwen van het ventilatiesysteem zijn hierin belangrijke verbeteringen. Wij zijn hierover zeer tevreden en hierdoor wordt het gebouw een meer gezonde leefomgeving. De school kende in 202 op het gebied van personeel, voldoende financiële middelen om met veertien groepen te kunnen werken. Met name op het gebied van huisvesting werd een tekort gelopen van ongeveer 25000,- Nadere analyse moet duidelijk maken welke maatregelen moeten worden genomen om dit verlies in te toekomst te voorkomen. De hoge kosten van het multifunctionele gebouw De Kaaik, zijn onvoorspelbaar gebleken. Voor 203 verwachten wij door de algehele stijgende personele lasten, diverse maatregelen te moeten nemen op het gebied van personeel en huisvesting. 4

15 9. TEVREDENHEIDSMETING NOVEMBER 202 Vanuit Stichting Agora werd in november 202 een tevredenheidsmeting gedaan. De meting werd gedaan onder ouders, leerlingen en medewerkers. De resultaten werden door directie en ouder-panel beschouwd en er werd een PowerPointpresentatie gemaakt ten bate van een ouderavond. Deze werd gepresenteerd na vergelijking van het zelf gedane onderzoek in 20. Hieronder geven we de belangrijkste pagina s met conclusies weer, waarbij het ouderpanel en het team samen verbeterpunten gaan opstellen die in ieder geval gericht zijn op een verdergaande verbetering op het gebied van communicatie en leerlingbegeleiding. Ouderpanel presentatie: 5

16 De leden van het ouderpanel en de directie werken de gegevens uit naar verbeter- en aandachtspunten. Opvallend resultaat: ouders zouden nu vaker weer voor de school kiezen als voorheen (+,2) en ouders raden de school nu vaker aan, aan externen. (+,3) 6

17 0. OUDERS DE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD De medezeggenschapsraad met als voorzitter Annemieke Swijter, heeft in zijn eigen jaarverslag 203 verwoord welke activiteiten en acties er hebben plaatsgevonden. (bijlage) DE OUDERACTIVITEITENCOMMISSIE In het jaar 202 heeft de OC diverse ondersteunende activiteiten uitgevoerd onder leiding van voorzitter Leen Krombeen. Er was een goed eindfeest en diverse jaarlijkse feesten en festiviteiten werden prima georganiseerd. Zie verder het jaarverslag 202 van de OC. (bijlage) HET OUDERPANEL In het jaar 202 is het ouder-panel zes keer bijeen gekomen om zich een mening te vormen over het schoolbeleid en om verbeterpunten te evalueren vanuit een eerder oudertevredenheidsonderzoek. Wij mogen ons verheugen in een kundig en trouw ouder-panel. Men gaat voort in de beschouwing en de presentatie van het nieuwe tevredenheidsonderzoek van 202. OUDERAVONDEN Er zijn in 202 twee algemene ouderavonden geweest. De eerste ouderavond speelde zich in de klas af en gaf informatie over de leergang, het jaarplan en de gebruikte methodieken. Daarnaast was er informatie over excursies, feesten en vieringen. De tweede ouderavond ging over de behaalde opbrengsten c.q. resultaten en gebouwkundige zaken. Ook werden beide jaarverslagen van de schoolse raden uitgelegd aan de ouders. Op deze avond werd door het ouder-panel de resultaten van de tevredenheidsmeting gepresenteerd. 7

18 . SLOTWOORD Wij hopen dat dit jaarverslag voldoende beeld heeft gegeven over het gelopen kalenderjaar 202. Met name hopen wij dat in dit verslag is opgevallen, dat De Oceaan positieve stappen maakt op diverse ontwikkelgebieden. We mogen allen zeer tevreden zijn over de recent verhoogde opbrengsten. Maar opbrengsten zijn meer dan alleen de meetbare getallen van toetsen en onderzoeken. Het gaat in een school om de cohesie tussen sfeer, veiligheid, sociale omgangsvormen en resultaten. Aldus zijn wij ook trots op en dankbaar voor onze hardwerkende leerkrachten, onze actieve schoolse raden en al onze positieve en zeer behulpzame ouders die onze school in ruime mate bevolken. Met een vriendelijke groet, Ronald Numan en Mariëlle Melenhorst ICBS De Oceaan 8

Kbs De Triangel, Nijverdal Schoolondernemingsplan 2011 2015 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 5 Inleiding... 5 Schematische weergave schoolondernemingsplan. 7 2. STRATEGISCH DEEL... 8 Strategische doelen...

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2011-2015

SCHOOLPLAN 2011-2015 SCHOOLPLAN 2011-2015 INLEIDING Voor u ligt het schoolplan van Bs. KlimWijs. Bs. KlimWijs is, samen met de kernpartners Peuterplaza Spaaihoef en Korein Kinderplein Cluselaan, onderdeel van het Spilcentrum

Nadere informatie

Schoolplan 2011 2015. Hoornstaat 1 1324 SH Almere 036-5330237 www.rkbsdedelta.nl dir.delta@skofv.nl. Brin 12HU. Katholieke Basisschool De Delta

Schoolplan 2011 2015. Hoornstaat 1 1324 SH Almere 036-5330237 www.rkbsdedelta.nl dir.delta@skofv.nl. Brin 12HU. Katholieke Basisschool De Delta Schoolplan 2011-2015 Katholieke Basisschool De Delta Hoornstaat 1 1324 SH Almere 036-5330237 www.rkbsdedelta.nl dir.delta@skofv.nl Brin 12HU 0 Inhoudsopgave: Schoolplan 2011-2015...0 Inhoudsopgave:...1

Nadere informatie

Ieder kind telt! Strategisch Beleidsplan 2011-2015

Ieder kind telt! Strategisch Beleidsplan 2011-2015 Ieder kind telt! Strategisch Beleidsplan 2011-2015 Inhoud Woord vooraf... 2 Ieder kind telt... 3 Onderwijs & kwaliteit... 6 Personeel & organisatie... 8 Financiën & huisvesting... 10 Communicatie... 11

Nadere informatie

/ 2. Naam school: OBS de Schalm Brinnummer: 18 ZU Adres: Katendrechtsestraat 181. Telefoon: 010-4858393 info@obsdeschalm.nl

/ 2. Naam school: OBS de Schalm Brinnummer: 18 ZU Adres: Katendrechtsestraat 181. Telefoon: 010-4858393 info@obsdeschalm.nl OBS DE SCHALM / 2 Naam school: OBS de Schalm Brinnummer: 18 ZU Adres: Katendrechtsestraat 181 Postcode: 3072 NS Telefoon: 010-4858393 E-mail: info@obsdeschalm.nl Website: www.obsdeschalm.nl Locatiedirecteur

Nadere informatie

Strategisch meerjaren beleidsplan 2013-2018 Stichting Proo. Vormt de toekomst

Strategisch meerjaren beleidsplan 2013-2018 Stichting Proo. Vormt de toekomst Strategisch meerjaren beleidsplan 2013-2018 Stichting Proo Vormt de toekomst Stichting Proo Mei 2013 Voorwoord Vormt de Toekomst Voor ons ligt hier een voortdurende opdracht. Kinderen die nu komen verlaten

Nadere informatie

Schoolplan 2015-2019. SBO De Brug Hulst

Schoolplan 2015-2019. SBO De Brug Hulst Schoolplan 2015-2019 SBO De Brug Hulst Inhoudsopgave Inleiding 1. Wat is het bestuurlijk kader 1.1. Missie en visie 1.2. Kernwaarden 1.3. Bestuursakkoord 2. Wat voor school willen we zijn 2.1. Missie 2.2.

Nadere informatie

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Heb het hart Mens ben je, mens met een hart, mens in een wereld vol armoede en honger, onrecht en geweld, mens in een wereld waar zoveel mensen geen mensen, zoveel

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012-2013 WE DOEN WAT WERKT

JAARVERSLAG 2012-2013 WE DOEN WAT WERKT Okt 2013 JAARVERSLAG 2012-2013 WE DOEN WAT WERKT 12SY Annemiek Ruiter Oktober 2013 Een woord vooraf Voor u ligt het jaarverslag van basisschool De Vaart. Dit jaarverslag heeft als doel verantwoording af

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Stichting Overvecht Zuid Voor Katholiek Onderwijs

Jaarverslag 2013 Stichting Overvecht Zuid Voor Katholiek Onderwijs Jaarverslag 2013 Stichting Overvecht Zuid Voor Katholiek Onderwijs Stichting Overvecht Zuid voor Katholiek Onderwijs Bestuursnummer 77052 Contactpersoon: De heer F. van Noorden Postadres: Savannahweg 71

Nadere informatie

< Liduinaschool voor ZML - VSO > Brinnummer: < 21RO >

< Liduinaschool voor ZML - VSO > Brinnummer: < 21RO > Meerjaren Strategisch Beleidsplan 2011-2015 (Schoolplan) < Liduinaschool voor ZML - VSO > Brinnummer: < 21RO > Directeur: < Kees Ilmer (sectordirecteur) > Versiedatum: Status:

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. Foto van het schoolgebouw. Basisschool Drie-eenheid Meijbreestraat 11, 7573 EP Noordwal 10, 7571 AM

SCHOOLGIDS. Foto van het schoolgebouw. Basisschool Drie-eenheid Meijbreestraat 11, 7573 EP Noordwal 10, 7571 AM Foto van het schoolgebouw SCHOOLGIDS Basisschool Drie-eenheid Meijbreestraat 11, 7573 EP Noordwal 10, 7571 AM Tel. 0451 512279 / 0541 532398 E-mail dir.drieeenheid@konot.n www.drie1.nl 2015-2019 Inhoud

Nadere informatie

2011-2015. Pastoor Verlindenstraat 22 5258 HV BERLICUM Tel: 073-5037265 Emailadres: infohjs@hermanjozef.nl SCHOOLPLAN

2011-2015. Pastoor Verlindenstraat 22 5258 HV BERLICUM Tel: 073-5037265 Emailadres: infohjs@hermanjozef.nl SCHOOLPLAN 2011-2015 Pastoor Verlindenstraat 22 5258 HV BERLICUM Tel: 073-5037265 Emailadres: infohjs@hermanjozef.nl SCHOOLPLAN Schoolplan basisschool Herman Jozef Inhoudsopgave 2 Schoolplan basisschool Herman Jozef

Nadere informatie

2013 Jaarverslag SAKS & SKB, 2 mei 2014

2013 Jaarverslag SAKS & SKB, 2 mei 2014 2013 Jaarverslag SAKS & SKB, 2 mei 2014 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2013 van SAKS, een onderwijsorganisatie met 14 basisscholen in Alkmaar, en SKB, een eenpitter met 1 school in Bergen. De stichtingen

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Openbaar Onderwijs Groep Groningen(O2G2) Postbus 744 9700 AS GRONINGEN. Groningen, 23 mei 2014.

Jaarverslag 2013. Stichting Openbaar Onderwijs Groep Groningen(O2G2) Postbus 744 9700 AS GRONINGEN. Groningen, 23 mei 2014. Jaarverslag 2013 Stichting Openbaar Onderwijs Groep Groningen(O2G2) Postbus 744 9700 AS GRONINGEN Groningen, 23 mei 2014 Pagina 1 van 85 Voorwoord door het College van Bestuur bij het Bestuursverslag Openbaar

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2011-2015 OP C.B.S. DE ARK

SCHOOLPLAN 2011-2015 OP C.B.S. DE ARK SCHOOLPLAN 2011-2015 OP C.B.S. DE ARK CBS De Ark Gedupeteerdenlaan 47 8016 AX Zwolle www.dearkzwolle.nl 0 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 2 1.1 Missie Vivente:... 2 1.2 Visie Vivente:... 2 1.3 Missie en visie

Nadere informatie

Jaarverslag. Schooljaar 2011-2012. De Familieschool. Brinnummer 07RL

Jaarverslag. Schooljaar 2011-2012. De Familieschool. Brinnummer 07RL Jaarverslag Schooljaar 2011-2012 De Familieschool Brinnummer 07RL opgesteld door: R. Venneker (directeur) datum en plaats 10 oktober 2012 Heerhugowaard 1 Inhoudsopgave: Inleiding 3 Wettelijke bepalingen

Nadere informatie

J A A R V E R S L A G

J A A R V E R S L A G Lucas Onderwijs JA A R V E R S L AG 2 0 1 2 Inhoud Voorwoord 1 Organisatie 4 Verbeterprogramma financiën en control 4 Omvang 4 Organisatiestructuur 4 Bestuur en toezicht 4 Missie 5 Visie 5 Strategisch

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. 1. Voorwoord

SCHOOLGIDS. 1. Voorwoord Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Waar Klimop voor staat... 7 2.1 Kernwaarden, missie en visie... 7 2.2 De katholieke identiteit van de school... 8 2.3 Onze prioriteiten... 9 3. Het onderwijs... 11 3.1 De organisatie

Nadere informatie

Schoolgids openbare basisschool De Schakel

Schoolgids openbare basisschool De Schakel Schoolgids openbare basisschool De Schakel Schooljaar 2013-2014 1 1.Voorwoord Geachte ouders, Het doet ons genoegen u een uitgave van de schoolgids te kunnen aanbieden. Scholen verschillen in sfeer, in

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2007-2011

SCHOOLPLAN 2007-2011 SCHOOLPLAN 2007-2011 Basisschool Sint-Lambertus St. Lambertusweg 112 Gemonde : 073-5530130 : 073-5530131 : info@lambertusgemonde.nl directeur : P.M.J.P. Lathouwers adjunct-directeur : G.M.M. van der Rijt

Nadere informatie

STRATEGIENOTA 2015-2019 "Kinderen op weg naar een succesvolle toekomst"

STRATEGIENOTA 2015-2019 Kinderen op weg naar een succesvolle toekomst STRATEGIENOTA 2015-2019 "Kinderen op weg naar een succesvolle toekomst" Inhoudsopgave: Hoofdstuk 1 Voorwoord 1 Hoofdstuk 2 Stichting Catent. Ontwikkelen met passie 2 2.1 Inleiding 2 2.2 Missie 2 2.3 Identiteit

Nadere informatie

Verslag Tevredenheidspeiling ICBS de Windroos november 12

Verslag Tevredenheidspeiling ICBS de Windroos november 12 Verslag Tevredenheidspeiling ICBS de Windroos november 12 1 Inhoudsopgave 1. Wat vinden ouders en leerlingen van de Windroos? 3 2. Het onderzoek 4 3. De respons 6 4. Resultaten ten opzichte van het landelijk

Nadere informatie

Kwaliteit. Betrokkenheid. Ambitie. Beleidsplan

Kwaliteit. Betrokkenheid. Ambitie. Beleidsplan Kwaliteit Betrokkenheid Ambitie Beleidsplan 2011-2015 1 Ark_cover.indd 1 11-10-11 10:47 elout_cover.indd 1 11-10-11 10:44 barbaraschool_cover.indd 1 11-10-11 11:18 JdD_cover.indd 1 11-10-11 11:14 koggeschip_cover.indd

Nadere informatie

Jaarverslagen van de scholen. 3 Voorwoord 4 Wat willen we ouders bieden 5 Identiteit 5 Organisatie 6 Onderwijs

Jaarverslagen van de scholen. 3 Voorwoord 4 Wat willen we ouders bieden 5 Identiteit 5 Organisatie 6 Onderwijs 1 Jaarverslag 2011 3 Voorwoord 4 Wat willen we ouders bieden 5 Identiteit 5 Organisatie 6 Onderwijs 6 Veelzijdig onderwijs 7 Opbrengstgericht werken 7 Zorgstructuur 8 Modern onderwijs 8 Onderwijskundig

Nadere informatie

Gereformeerd onderwijs voor christenen

Gereformeerd onderwijs voor christenen Gereformeerd onderwijs voor christenen Geïnspireerd en Uitdagend Strategisch beleid van de Vereniging voor Gereformeerd Primair Onderwijs Noordoost-Nederland 2012-2015 1 INHOUD I. Inleiding 4 II. Omgevingsverkenning

Nadere informatie

Schoolplan College De Brink

Schoolplan College De Brink Schoolplan College De Brink 2012-2016 Aantrekkelijk, Uitdagend en Betekenisvol onderwijs 2 SCHOOLPLAN 2012-2016 Inhoudsopgave Inleiding 6 Stand van zaken 6 Missie en visie 6 Doel 7 Hoofdstuk 1: Algemene

Nadere informatie

1 de basis is belangrijk 2 samenwerking als basis 3 terug naar de basis 4 basis van de organisatie 5 de basis op orde

1 de basis is belangrijk 2 samenwerking als basis 3 terug naar de basis 4 basis van de organisatie 5 de basis op orde 1 de basis is belangrijk de basis is belangrijk 1 de basis is belangrijk In het jaarverslag dat voor u ligt willen wij u een indruk geven van de werkzaamheden van onze vereniging NoorderBasis Als we terugkijken

Nadere informatie

1 Voorwoord. Barendrecht, 25 mei 2010. P.J. Kleinjan, voorzitter

1 Voorwoord. Barendrecht, 25 mei 2010. P.J. Kleinjan, voorzitter Inhoudsopgave 1 Voorwoord...3 2 Profielschets van de school...4 2.1 Algemeen...4 2.2 Grondslag...4 2.3 Missie...5 2.4 Beleidsdoelstellingen op hoofdlijnen...5 2.4.1 Levensbeschouwelijk...5 2.4.2 Onderwijskundig...5

Nadere informatie

Voorwoord... 5 1. Waar onze school voor staat... 6 Onderwijsconcept Onze missie Onze visie Identiteit Schoolklimaat

Voorwoord... 5 1. Waar onze school voor staat... 6 Onderwijsconcept Onze missie Onze visie Identiteit Schoolklimaat Schoolgids algemeen De Klimop Dokter van de Wouwstraat 39 6031 HC Nederweert Tel.: (0495) 63 19 00 info@obsdeklimopnederweert.nl www.klimopnederweert.nl 2 Inhoud Voorwoord... 5 1. Waar onze school voor

Nadere informatie