JAARVERSLAG 2012 ICBS De Oceaan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG 2012 ICBS De Oceaan"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 202 ICBS De Oceaan

2 Inleiding Jaarverslag 202 Voor u ligt het jaarverslag van ICBS De Oceaan over het kalenderjaar 202. Het jaarverslag is, in een door het bestuur vastgelegd format, door de directie van De Oceaan geschreven. In dit jaarverslag proberen wij u te informeren over de ontwikkelstappen die in het jaar 202 zijn genomen en de resultaten die dit heeft opgeleverd. Tevens noteren we belangrijke richtinggevende uitspraken voor 203. Algemene informatie De school is momenteel volledig bezet tot aan 330 leerlingen en heeft in het verleden een aannamestop gekend. Dit was nodig om het totale leerlingenaantal te reguleren naar 3 groepen. Het schoolbeleid richt zich met name op onderwijskundige ontwikkelingen en onderwijskundige modernisering. Deze is met name gericht op het versterken van opbrengsten, brede schoolontwikkeling, ontwikkelingsgericht werken en passend onderwijs. De voor een school basale aspecten als orde, rust en sfeer en veiligheid zijn ook belangrijke kernwoorden in dit beleid. In 202 hebben we tevens gewerkt aan de netheid en de uitstraling van het gebouw en ook de huisstijl is gewijzigd met een mooi nieuw schools logo. De schoolse hal is opgeknapt en aan de buitenzijde hebben we nieuwe logo-borden gekregen. Dit alles geeft onze school een meer schoolse uitstraling. In het jaarverslag verwijzen wij voor inhoudelijke uitleg naar het schoolplan, het inspectieverbeterplan 20 en de nieuwste digitale schoolgids van De Oceaan. De belangrijkste documenten zijn op onze nieuwe website te vinden. 2

3 Index Jaarverslag De Oceaan 202. Zakelijke gegevens Leerling gegevens Personele gegevens Gegevens over de Tussenschoolse opvang (TSO) 2. Doelen en resultaten: bouwen aan goed onderwijs 3. Onderwijs en identiteit 4. Brede schoolontwikkeling 5. Passend onderwijs 6. Opbrengstgericht onderwijs 7. Personeel en organisatie 8. Middelen en voorzieningen 9. Tevredenheidsmeting Ouders in de school 3

4 . Zakelijke gegevens: Leerling gegevens Leerlingenaantal Instroom: / Aantal 4 jarigen Aantal overige leerl Totaal Uitstroom leerlingen aant % aant % aant % VO Pro 0 0 3,6 0 0 VMBO ,6 2 58,3 Havo/VWO/Gym ,8 5 4,7 Anders VO Bao Uitstroom naar ander bao 24 (splitsing koraal) 4 22 Toelichting op de in- en uitstroomgegevens Tot mei 202 was er een aannamestop teneinde de instroom van leerlingen te stabiliseren. Het gebouw kent plaats voor maximaal 325 leerlingen. De grote groepen en de overbezetting in het gebouw; maakten een dergelijke leerlingenstop noodzakelijk. De aanmelding van zij-instromers vanuit andere basisscholen binnen de regio, hebben wij in deze periode afgehouden. Dit resulteert in het huidige leerlingaantal. Wij streven naar een leerlingaantal van rond de 330 leerlingen en zijn aldus tevreden met de huidige instroom. De leerlingenstop ebt echter nog door in de wijk; dus is het nodig om de wijk middels adverteren duidelijk te maken dat er weer kan worden aangemeld. 4

5 Zakelijke gegevens: PERSONEEL Aantal personeelsleden Aantal Man Vrouw Formatie Directie 2 (gewogen werktijdfactor: 2,98) Personeel 4 (gewogen werktijdfactor: 4,8) Ondersteunend personeel 2 (gewogen werktijdfactor:,7) Ziekteverzuim Personeelsleden naar schooljaar , ,7 Ziekteverzuim personeelsleden naar kalenderjaar Kalenderjaar 20 4,9 Kalenderjaar 202 0,36 Toelichting op het personele verzuim: Eén van de mannelijke personeelsleden was langdurig afwezig wegens fysieke beperkingen. Inmiddels heeft dit personeelslid afscheid van de school genomen. Eén van de vrouwelijke personeelsleden was voor een groot deel van haar werktijd afwezig wegens fysieke beperkingen. Aldus wordt het vrij hoge ziekteverzuim verklaart. Er zijn voldoende ondersteunende en professionaliserende acties ingezet om het personeel voldoende uit te rusten voor de werktaak. Aan drie personeelsleden wordt interne en externe coaching aangeboden. 5

6 Zakelijke gegevens: de tussenschoolse opvang (TSO) Deze opvang kent een coördinatrice en een administratrice. De directie heeft intensief overleg over de administratie en de aansturing. Daarnaast wordt maandelijks gesproken over de geldende rust, orde sfeer, veiligheid en regelgeving. De voortgang verloopt momenteel goed. Er zijn veel kinderen die van de overblijf gebruik maken. Ouders zijn over het algemeen tevreden met het verloop. We hebben de kosten van de TSO goed in de hand en hebben vorig jaar een lichte verhoging van de overblijfvergoeding toegepast opdat het geheel rendabel blijft. Alle overblijfmedewerkers hebben een training gevolgd. Alle overblijfmedewerkers hebben een bewijs van goed gedrag overlegd. Er zijn voldoende overblijfmedewerkers per groep leerlingen aanwezig. 6

7 2. Doelen en resultaten Doelen en resultaten: Leerlingen De resultaten van ons onderwijs hebben wij recent op de grote algemene ouderavond van 26 februari 203 aan alle ouders gepresenteerd. De inhoudelijke PowerPoint kunt u op onze website aanschouwen. We geven de belangrijkste opbrengstgegevens hieronder weer. Daarbij gebruiken we de gegevens van de inspectiekaart vanuit ParnasSys. We geven alleen de inspectienormering van de midden-toetsen van het huidige schooljaar weer. 7

8 Wij hebben de opbrengsten in de periode jan jan 203 naar een procentprofiel omgerekend: Conclusie: -We zien in de afgelopen jaren een behoorlijke groei binnen alle onderdelen. -We zien dat we per heden inspectieproof zijn. -We concluderen dat de toplaag (de CITO A-score) de mager is. Er is een kleine toplaag. - We blijven scherp op het beschouwen van de algehele vorderingen naar ontwikkelprofielen. 8

9 Onderwijsresultaten: Op basis van E-toetsen (RW en TL) M-toets (BL) Technisch lezen Boven norm Ja/nee Boven norm Ja/nee Boven norm Ja/nee Groep 3 34,2 NB 35,0 33 Ja 34,8 Ja Groep 4 52,2 NB 56,2 56 Ja 64,6 Ja Eind Begrijpend lezen Groep 6 26,5 Nee 28,5 Nee 30,9 Ja Eind Rekenen&Wiskunde Groep 4 6,6 Ja 58,9 Ja 63,9 Ja Groep 6 85,4 Ja 89,3 Ja 95,2 Ja Eind Wij hebben hier geen niveauscore aangegeven naar schoolstandaard. Arrangement inspectie: basisarrangement per 20 9

10 Doelen en resultaten: bouwen aan goed onderwijs Hier beschrijven we per kenmerk : het doel, het resultaat, de evaluatie en het vervolg ; vanuit de 0 kenmerken uit de visie van Agora.. Heldere en gedeelde focus (waarden/missie/ visie). A. Doel en resultaat op schoolniveau Er is een gedeelde visie zoals vastgelegd in het visiedocument van de Oceaan. Hieraan gekoppeld is een richtinggevend missiestatement. Het geheel is teambreed ontwikkeld in schooljaar B. Resultaat tot nu toe Zie hieronder. C. Evaluatie Het geheel wordt jaarlijks twee maal op teamniveau en 6 keer op managementteamniveau geëvalueerd. Het visiedocument: Het perspectief van de leerkracht Kernwaarden: Onze verwondering over kinderen inspireert om een bijdrage te leveren aan hun ontwikkeling en leren. We willen dit met hen ervaren, delen en er samen plezier aan beleven. Voor ons handelen betekent dit: Onze verwondering over kinderen inspireert ons om op een creatieve wijze kennis over te dragen. We zijn hierdoor in staat om ons goed in te leven in de kinderen. Het perspectief van de leerling Kernwaarden: Kinderen willen naar school omdat ze nieuwsgierig zijn, willen leren en ontmoeten. Ze willen graag vele ervaringen opdoen, meedoen, samen met anderen. Voor ons handelen betekent dit (we doen): Omdat kinderen willen leren, maken we gebruik van datgene wat bij hen leeft, zijn we creatief, hebben we vertrouwen, scheppen we voorwaarden en werken we aan het welbevinden. Omdat kinderen willen ontmoeten creëren we daar ruimte voor en zorgen dat kinderen in die ontmoeting herkend en erkend worden. Omdat kinderen willen ervaren zorgen we voor veiligheid, stimuleren we de natuurlijke nieuwsgierigheid en zorgen we voor betekenisvolle context. MISSIESTATEMENT: ICBS DE OCEAAN, EEN SCHOOL VOOR ELK KIND ONS TOEVERTROUWD, VOL ONDERNEMEND ONDERWIJS EN GEDRAGEN DOOR HET TEAM 0

11 2.Hoge verwachtingen en focus op professionele ontwikkeling A. Doel op schoolniveau Er is in 202 op teamniveau meerjarig professioneel training aangeboden op het gebied van: -Synergie en teambuilding -Klassenmanagement volgens het GIP-model onder de naam Model De Oceaan. -Onderwijskundige training (bijv. op kennis van de leerlijnen) -Ondernemend leren -Rekenverbetertraject -Passend onderwijs -ICT in de klas Dit zal de teamleden voldoende cachet geven om de brede onderwijstaak voldoende uit te kunnen voeren. We ondersteunen de deelname aan professionele leergemeenschappen. B. Resultaat tot nu toe De teambuilding en de managementorganisatievorm laat een team zien dat meer samenhang toont. Het klassenmanagement wordt nu voor het tweede jaar uitgevoerd en geeft leerlingen veiligheid en duidelijkheid en geeft de leerkracht de mogelijkheden tot effectief organiseren. Verdere professionalisering heeft de gewenste opbrengst. C. Evaluatie en vervolg Het geheel is in 202 twee maal op teamniveau en 6 keer op managementteamniveau geëvalueerd en geborgd. Dit traject zet zich voort in de komende jaren. 3. Effectief leiderschap en regelmatige evaluatie van het onderwijs. A. Doel op schoolniveau De directie heeft een duidelijk beeld van de te behalen doelen en tijdspad inzake de gestelde verbeterdoelen binnen de belangrijkste beleidslijnen. Het managementteam van De Oceaan is na training en opleiding, voldoende uitgerust om in een goed en professioneel samenwerkingsverband te kunnen werken. Er is focus op de hoofdbeleidsdoelen, op schoolse doelen en op onderwijskundige leerlijnen. B. Resultaat tot nu toe Het managementteam heeft maandelijks overleg volgens vaste agenda en aktiepuntenlijst. Dit team bestaat uit Directie, intern begeleider en drie bouwcoördinatoren. De bouwcoördinatoren hebben onderling overleg in het bouw-co-overleg. De bouwcoördinatoren sturen hun bouwleerkrachten aan in het bouwoverleg. Hierdoor ontstaat een duidelijke en gedragen cultuur van overleg en beheer. De bouwoverleggen richten zich nu ook meer op opbrengstgerichte leerling-besprekingen naar een gericht ontwikkeldoel. C. Evaluatie en vervolg Het geheel wordt jaarlijks twee maal op teamniveau en 6 keer op managementteamniveau geëvalueerd en geborgd. De onderwijsprocessen zijn maandelijks onderwerp van gesprek in studiemomenten en in bouwvergaderingen. Dit traject zet zich voort.

12 4. Hoog niveau van samenwerken en communicatie en Educatief partnerschap A. Doel op schoolniveau Het niveau van samenwerking is bij punt 3 voldoende omschreven. Op het gebied van de communicatie binnen alle schoolse geledingen; is de laatste jaren door diverse acties, veel positief veranderd. B. Resultaat tot nu toe De schoolse raden zijn herschikt en hebben nu een duidelijke taakstelling en er is regelmatig overleg tussen alle betrokkenen. Dit heeft veel draagvlak gegeven bij alle medewerkers. Door een ouder-panel en door brede ouderparticipatie in bijv. een talententrajectenteam is het meedenken en de vorming van schools beleid positief ontwikkeld. Door de contacten met ouders van leerlingen die zorg behoeven te intensiveren middels voortgangsgesprekken, is de communicatie op dit gebied enorm versterkt. Door een verbeterde website en door de nieuwsflits is de totale nieuwsstroom geïntensiveerd. C. Evaluatie We horen van ouders en leerkrachten terug dat dit punt in de loop der jaren sterk is verbeterd. D. Vervolg : Dit traject zet zich voort. 5. Van standaarden afgeleid curriculum A. Doel op schoolniveau Het schoolplan en de digitale beleidsplanner beschrijven onze uitgangspunten en acties voldoende. De in het verbeterplan vastgestelde vijf beleidsonderdelen zijn de basis voor alle in de school geactiveerde acties. Daarnaast zijn er ontwikkeldoelen naar kerndoelen omschreven op het gebied van ondernemend leren. Deze zijn van origine uit Britse curricula afkomstig. Het gebruik van methodieken die inspectie-proof worden bevonden geeft de garantie dat er voldoende naar de gestelde kerndoelen wordt gewerkt. B. Resultaat tot nu toe Invoering van nieuwe methodieken op het gebied van: -Taal-lezen 20, Veilig leren lezen -Rekenen 200, Pluspunt -Ontwikkeldoelen onderbouw 202 Kleuterplein C. Evaluatie Het geheel is in 202 goed ingevoerd en geeft de beoogde resultaten. Er is een cyclus van resultaatbeschouwing. D. Vervolg Momenteel wordt er door werkgroepen gewerkt aan de beschouwing van een integrale methodiek voor Wereldoriëntatie en Topografie en een methodiek en registratiesysteem voor sociaal emotionele vorming. 2

13 3. ONDERWIJS EN IDENTITEIT (onderwijsconcept en levensbeschouwelijke achtergrond) De school kenmerkt zich door een interconfessionele ondernemende visie die zich vertaalt naar ondernemend gedrag (ondernemendheid en eigenaarschap) van de leerkracht en de leerling. Hierbij speelt een zelf ontdekkende houding een grote rol. Tevens wordt er een methodiek voor godsdienstonderwijs uitgevoerd en hebben wij in 202 diverse projecten, feesten en vieringen vanuit de Christelijke traditie uitgevoerd. We hebben in 202 tevens deelgenomen aan een ondernemend project, gericht op techniek; dat met een filmfestival werd afgesloten. 4. BREDE SCHOOL ONTWIKKELING Het zogenaamde TOM-overleg, dat onderwijskundige samenwerking tussen de Meander en De Oceaan, is eind 202 opgeheven. Een ongelijke (bestuurlijke-) visie op onderwijs en op brede school ontwikkeling, lag hieraan ten grondslag. De Oceaan richt zich nu op een meer intensieve samenwerking met Tinteltuin, teneinde de maximale mogelijkheden van kleuterspelen en brede school voor De Oceaan, de wijk en de buurt te organiseren. Daarin wordt onderzocht of een integraal Kind Centrum op locatie De Kaaik in beheer van De Oceaan, zou kunnen ontstaan. In deze samenwerking hebben wij een duidelijk brede schoolplan omschreven en is in 202 tweemaal een goed aanbod van veel naschoolse activiteiten voor de leerlingen gerealiseerd. 5. PASSEND ONDERWIJS Het talententrajectenteam (directie, leerkrachten en ouders) heeft in 202 in een profielschets geschreven. Hierin worden de mogelijkheden genoemd in de brede opvang van zorgleerlingen op De Oceaan. Het team heeft tijdens diverse studiemomenten discussie gevoerd over mogelijkheden en kansen en heeft tevens een beschouwing gedaan van benodigde middelen. Omdat voor het gehele onderwijsveld nog veel zaken onduidelijk zijn, wachten wij de nieuwste ontwikkelingen hierin af. 6. OPBRENGSTGERICHT ONDERWIJS De Oceaan wil een moderne en opbrengstgerichte school zijn waarbij resultaatgerichtheid en haalbaarheid een belangrijk aspect is. In 202 is de structuur van leerlingbespreking vanuit de zorgteams naar de bouwvergaderingen gebracht; opdat er een brede leerlingbespreking mogelijk is vanuit een breed denkraam. Meedenken en duidelijke termijndoelen stellen, is hierin belangrijk. Voor kinderen met een individuele leerlijn worden haalbare ontwikkel (-tussen-) doelen gesteld en geborgd in het handelingsplan. 7. PERSONEEL EN ORGANISATIE In 202 werd verder gebouwd aan het versterken van de managementstructuur, het verbeteren van de professie (zoals klassenmanagement) en aan de opbouw van een synergetisch team, middels teambuilding. Wij namen eind 202 afscheid van Dhr. Schoolmeester als leerkracht aan onze school. In 203 verwachten wij afscheid te nemen van al ons tijdelijke personeel, vanuit verdergaande reorganisatie op bestuursniveau. Ons team kent zitting in diverse professionele leergemeenschappen binnen onze stichting en belangrijke kennis wordt hierdoor zowel gedeeld als verworven. 3

14 8. MIDDELEN EN VOORZIENINGEN (huisvesting/leeromgeving) Het gebouw de Kaaik kent meerdere bewoners die zich hebben verenigd in een vereniging van eigenaars.(vve) De samenwerking krijgt gestalte in het interne Kaaikoverleg waarin alle gebruikers bijeen komen om gebouwkundige en andere gebruikersafspraken te maken. Tinteltuin is sinds 202 de nieuwe beheerder van dit gebouw. Het gebouw kent enkele tekortkomingen in de ventilatie en tevens zijn er enkele onderhouds-technische-aspecten die kunnen worden verbeterd. Dit heeft de expliciete aandacht van de directie en de vereniging van eigenaars. Op dit moment worden er in gebouw De Kaaik voldoende bouwtechnische maatregelen genomen om een goed onderwijsklimaat te garanderen. Het plaatsen van grote ramen en zonwering in de lokalen; het verbeteren van de toegangsdeuren en het vernieuwen van het ventilatiesysteem zijn hierin belangrijke verbeteringen. Wij zijn hierover zeer tevreden en hierdoor wordt het gebouw een meer gezonde leefomgeving. De school kende in 202 op het gebied van personeel, voldoende financiële middelen om met veertien groepen te kunnen werken. Met name op het gebied van huisvesting werd een tekort gelopen van ongeveer 25000,- Nadere analyse moet duidelijk maken welke maatregelen moeten worden genomen om dit verlies in te toekomst te voorkomen. De hoge kosten van het multifunctionele gebouw De Kaaik, zijn onvoorspelbaar gebleken. Voor 203 verwachten wij door de algehele stijgende personele lasten, diverse maatregelen te moeten nemen op het gebied van personeel en huisvesting. 4

15 9. TEVREDENHEIDSMETING NOVEMBER 202 Vanuit Stichting Agora werd in november 202 een tevredenheidsmeting gedaan. De meting werd gedaan onder ouders, leerlingen en medewerkers. De resultaten werden door directie en ouder-panel beschouwd en er werd een PowerPointpresentatie gemaakt ten bate van een ouderavond. Deze werd gepresenteerd na vergelijking van het zelf gedane onderzoek in 20. Hieronder geven we de belangrijkste pagina s met conclusies weer, waarbij het ouderpanel en het team samen verbeterpunten gaan opstellen die in ieder geval gericht zijn op een verdergaande verbetering op het gebied van communicatie en leerlingbegeleiding. Ouderpanel presentatie: 5

16 De leden van het ouderpanel en de directie werken de gegevens uit naar verbeter- en aandachtspunten. Opvallend resultaat: ouders zouden nu vaker weer voor de school kiezen als voorheen (+,2) en ouders raden de school nu vaker aan, aan externen. (+,3) 6

17 0. OUDERS DE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD De medezeggenschapsraad met als voorzitter Annemieke Swijter, heeft in zijn eigen jaarverslag 203 verwoord welke activiteiten en acties er hebben plaatsgevonden. (bijlage) DE OUDERACTIVITEITENCOMMISSIE In het jaar 202 heeft de OC diverse ondersteunende activiteiten uitgevoerd onder leiding van voorzitter Leen Krombeen. Er was een goed eindfeest en diverse jaarlijkse feesten en festiviteiten werden prima georganiseerd. Zie verder het jaarverslag 202 van de OC. (bijlage) HET OUDERPANEL In het jaar 202 is het ouder-panel zes keer bijeen gekomen om zich een mening te vormen over het schoolbeleid en om verbeterpunten te evalueren vanuit een eerder oudertevredenheidsonderzoek. Wij mogen ons verheugen in een kundig en trouw ouder-panel. Men gaat voort in de beschouwing en de presentatie van het nieuwe tevredenheidsonderzoek van 202. OUDERAVONDEN Er zijn in 202 twee algemene ouderavonden geweest. De eerste ouderavond speelde zich in de klas af en gaf informatie over de leergang, het jaarplan en de gebruikte methodieken. Daarnaast was er informatie over excursies, feesten en vieringen. De tweede ouderavond ging over de behaalde opbrengsten c.q. resultaten en gebouwkundige zaken. Ook werden beide jaarverslagen van de schoolse raden uitgelegd aan de ouders. Op deze avond werd door het ouder-panel de resultaten van de tevredenheidsmeting gepresenteerd. 7

18 . SLOTWOORD Wij hopen dat dit jaarverslag voldoende beeld heeft gegeven over het gelopen kalenderjaar 202. Met name hopen wij dat in dit verslag is opgevallen, dat De Oceaan positieve stappen maakt op diverse ontwikkelgebieden. We mogen allen zeer tevreden zijn over de recent verhoogde opbrengsten. Maar opbrengsten zijn meer dan alleen de meetbare getallen van toetsen en onderzoeken. Het gaat in een school om de cohesie tussen sfeer, veiligheid, sociale omgangsvormen en resultaten. Aldus zijn wij ook trots op en dankbaar voor onze hardwerkende leerkrachten, onze actieve schoolse raden en al onze positieve en zeer behulpzame ouders die onze school in ruime mate bevolken. Met een vriendelijke groet, Ronald Numan en Mariëlle Melenhorst ICBS De Oceaan 8

Inleiding Jaarverslag 2014

Inleiding Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2014 Inleiding Jaarverslag 2014 Het afgelopen schooljaar is wederom goed verlopen. De resultaten zijn, voornamelijk op het gebied van taal-lezen behoorlijk gestegen. We verleggen nu de aandacht

Nadere informatie

Inleiding Jaarverslag 2015

Inleiding Jaarverslag 2015 Jaarverslag 2015 Inleiding Jaarverslag 2015 Het afgelopen schooljaar is wederom goed verlopen. De resultaten zijn, voornamelijk op het gebied van taal-lezen wederom gestegen. We verleggen nu de aandacht

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV)

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV) Werken aan kwaliteit op De Schakel Hieronder leest u over hoe wij zorgen dat De Schakel een kwalitatief goede (excellente) school is en blijft. U kunt ook gegevens vinden over de recent afgenomen onderzoeken

Nadere informatie

4. Zelf ervaren te werken met het schooljaarplan 5. Vragen en mogelijkheden de producten in te kijken

4. Zelf ervaren te werken met het schooljaarplan 5. Vragen en mogelijkheden de producten in te kijken Kwaliteit in Beweging Stichting Op Kop Agenda 1. Introductie 2. Kwaliteit in Beweging 3. Invoering van de methodiek en ervaringen binnen Stichting Op Kop 4. Zelf ervaren te werken met het schooljaarplan

Nadere informatie

Jaarverslag Jaarplan

Jaarverslag Jaarplan Jaarverslag 2012-2013 Jaarplan 2013-2014 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Inleiding 3 3. Onderwijskundige en andere ontwikkelingen 4 3.1 Algemeen. 4 3.2 Professionalisering 5 3.3 Instroom en uitstroom 5

Nadere informatie

Nieuws uit. JAARGANG 2 extra editie kwaliteitszorg

Nieuws uit. JAARGANG 2 extra editie kwaliteitszorg Nieuws uit. JAARGANG 2 extra editie kwaliteitszorg Wat is kwalitatief goed onderwijs? Een niet zo makkelijk te beantwoorden vraag. Het antwoord heeft waarschijnlijk wel te maken met het gegeven dat de

Nadere informatie

Het Jaarplan 2011-2012 is voor dit jaar geschreven en opgesteld door de clusterdirecteur. Dit i.v.m. wisseling van directie op onze school.

Het Jaarplan 2011-2012 is voor dit jaar geschreven en opgesteld door de clusterdirecteur. Dit i.v.m. wisseling van directie op onze school. SCHOOLJAARVERSLAG 2011-2012 1. Algemene informatie De leerlingen: Op de teldatum, 1 oktober 2011, telde onze school 181 leerlingen, verdeeld over 8 groepen. Uit de prognose blijkt dat het leerlingenaantal

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP P.C. BASISSCHOOL GUSTAV HOEFER

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP P.C. BASISSCHOOL GUSTAV HOEFER RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP P.C. BASISSCHOOL GUSTAV HOEFER Plaats : Sittard BRIN-nummer : 03GW Onderzoeksnummer : 119480 Datum schoolbezoek : 5 juli 2010 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Jaarverslag 2015/2016

Jaarverslag 2015/2016 Jaarverslag 2015/2016 Medezeggenschapsraad KBS De Vijf-er Datum: 27-10-2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Samenstelling MR... 2 3. Activiteiten MR... 3 4. Besluitenlijst MR... 4 4. Aandachtpunten

Nadere informatie

MAAK KWALITEIT ZICHTBAAR: DE PRESTATIE INDICATOREN

MAAK KWALITEIT ZICHTBAAR: DE PRESTATIE INDICATOREN Inleiding MAAK KWALITEIT ZICHTBAAR: DE PRESTATIE INDICATOREN De discussie over wat en hoe je moet meten om de kwaliteit van onderwijs in beeld te krijgen wordt al decennia gevoerd. Voor Stichting Onderwijs

Nadere informatie

Plaats BRIN-nummer Onderzoeksnummer Datum schoolbezoek Rapport vastgesteld te Utrecht op

Plaats BRIN-nummer Onderzoeksnummer Datum schoolbezoek Rapport vastgesteld te Utrecht op Inspectie van het Onderwijs Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL 'T PANORAMA Plaats BRIN-nummer Onderzoeksnummer Datum

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP DE BOSSCHOOL. Onderzoeksnummer :

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP DE BOSSCHOOL. Onderzoeksnummer : RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP DE BOSSCHOOL School : De Bosschool Plaats : Bergen Nh BRIN-nummer : 05JM Onderzoeksnummer : 108122 Datum schoolbezoek : 30 oktober 2008 Datum

Nadere informatie

Op 2 juni 2005 heeft de Inspectie van het Onderwijs de Annie M.G. Schmidtschool bezocht in het kader van jaarlijks onderzoek.

Op 2 juni 2005 heeft de Inspectie van het Onderwijs de Annie M.G. Schmidtschool bezocht in het kader van jaarlijks onderzoek. Op 2 juni 2005 heeft de Inspectie van het Onderwijs de Annie M.G. Schmidtschool bezocht in het kader van jaarlijks onderzoek. Bij jaarlijks onderzoek vormt de inspectie zich een oordeel over: De wijze

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING BIJ

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING BIJ RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING BIJ BASISSCHOOL HOUTWIJK Plaats : Den Haag BRIN-nummer : 19MZ-1 Arrangementsnummer : 77298 Registratienummer : 2863555 Onderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. SBO De Vlieger

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. SBO De Vlieger RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS SBO De Vlieger Plaats : Leiden BRIN nummer : 19SC C1 Onderzoeksnummer : 273676 Datum onderzoek : 15 mei 2014 Datum vaststelling : 9

Nadere informatie

Jaarverslag schooljaar Basisschool De Violier

Jaarverslag schooljaar Basisschool De Violier Jaarverslag schooljaar Basisschool De Violier Inhoud jaarverslag Inhoud jaarverslag... 2 1. Inleiding... 3 2. Opbrengsten van het schooljaar... 4 Leerlingenaantal... 4 Instroom... 4 Uitstroom... 4 Personeel...

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Merenwijk

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Merenwijk RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK basisschool De Merenwijk Plaats : Leiden BRIN nummer : 15PX C1 Onderzoeksnummer : 150822 Datum onderzoek : 1 februari 2013 Datum vaststelling : 18 september

Nadere informatie

Aan de ouders/verzorgers van Kiem onderwijs en opvang. Uden, juni 2015. Geachte ouders/verzorgers,

Aan de ouders/verzorgers van Kiem onderwijs en opvang. Uden, juni 2015. Geachte ouders/verzorgers, Aan de ouders/verzorgers van Kiem onderwijs en opvang Uden, juni 2015 Geachte ouders/verzorgers, In deze brief willen we u informeren over de voortgang van de tevredenheidsonderzoeken. De basisschool van

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Regenboog

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Regenboog RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK basisschool De Regenboog Plaats : Holten BRIN nummer : 10KQ C1 Onderzoeksnummer : 271915 Datum onderzoek : 20 maart 2014 Datum vaststelling : 22 april 2014

Nadere informatie

Onderzoeksnummer : 125048 Datum schoolbezoek : 27 maart 2012 Rapport vastgesteld te Zoetermeer op 25 april 2012.

Onderzoeksnummer : 125048 Datum schoolbezoek : 27 maart 2012 Rapport vastgesteld te Zoetermeer op 25 april 2012. RAPPORT VAN BEVINDINGEN Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij De Akkers Plaats : Rotterdam BRIN-nummer : 18TM Onderzoeksnummer : 125048 Datum schoolbezoek : 27 maart 2012 Rapport vastgesteld te Zoetermeer

Nadere informatie

Evaluatie Jaarplan 2010-2011 Obs de Schovenhorst

Evaluatie Jaarplan 2010-2011 Obs de Schovenhorst Jaarplan 2010-2011 Versie augustus 2011 Jaarplan 2010-2011 Obs de Schovenhorst Actiepunt 4A: Schoolplan Hoofdstuk 4 Onderwijskundig beleid: Obs de Schovenhorst heeft deelgenomen aan de bijeenkomsten georganiseerd

Nadere informatie

Jaarplan De Hazelmuis Stolwijk (met evaluatie )

Jaarplan De Hazelmuis Stolwijk (met evaluatie ) Jaarplan 2013- De Hazelmuis Stolwijk (met evaluatie 140603) U leest nu het jaarplan 2013- van Basisschool de Hazelmuis te Stolwijk. Boven alle plannen voor dit schooljaar staat altijd onze missie. Vanuit

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP R.K. BASISSCHOOL KLAVERTJE VIER

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP R.K. BASISSCHOOL KLAVERTJE VIER RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP R.K. BASISSCHOOL KLAVERTJE VIER School : R.K. basisschool Klavertje Vier Plaats : Eys BRIN-nummer : 10QB Onderzoeksnummer : 110595 Datum schoolbezoek

Nadere informatie

Jaarverslag Primato scholen over schooljaar 2013-2014. 1 Jaarverslag schooljaar 2013-2014

Jaarverslag Primato scholen over schooljaar 2013-2014. 1 Jaarverslag schooljaar 2013-2014 Jaarverslag Primato scholen over schooljaar 2013-2014. 1 Jaarverslag schooljaar 2013-2014 O.B.S. de Piramide vestiging Willemschool Marskant 85 7551 BT Hengelo 074-2913764 willemschool@obspiramide.nl www.obspiramide.nl

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Fontein

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Fontein RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK basisschool De Fontein Plaats : Breda BRIN nummer : 12WE C1 Onderzoeksnummer : 273589 Datum onderzoek : 1 april 2014 Datum vaststelling : 22 mei 2014 Pagina

Nadere informatie

Jaarverslag schooljaar Basisschool De Toermalijn

Jaarverslag schooljaar Basisschool De Toermalijn Jaarverslag schooljaar 2016-2017 Basisschool De Toermalijn 1 Inhoud jaarverslag Inhoud jaarverslag... 2 1. Inleiding... 3 2. Opbrengsten van het schooljaar 2016-2017... 4 Leerlingenaantal... 4 Instroom...

Nadere informatie

Jaarverslag basisschool de Vijf-er schooljaar

Jaarverslag basisschool de Vijf-er schooljaar Jaarverslag basisschool de Vijf-er schooljaar 2015-2016 Beleidsterrein Nadere uitleg en beschrijving 1. Leiderschap Er is per 1 februari afscheid genomen van dhr. R. Aangeenbrug als directeur. Met ingang

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij De Vliedberg

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij De Vliedberg RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij De Vliedberg Plaats : Rotterdam BRIN-nummer : 16YW Onderzoeksnummer : 124678 Datum schoolbezoek : 10 January Rapport vastgesteld te Zoetermeer

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL JOHANNES PAULUS

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL JOHANNES PAULUS RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL JOHANNES PAULUS Plaats : Heusden Gem Heusden BRIN-nummer : 09PB Onderzoeksnummer : 118176 Datum schoolbezoek : 2 februari 2010

Nadere informatie

Operationele Jaarplanning School met de Bijbel

Operationele Jaarplanning School met de Bijbel Onze basisschool is onderdeel van Stichting Kindwijs. Voor meer informatie over onze Stichting verwijzen we u graag naar www.kindwijs.org Deze operationele planning is onderdeel van onze kwaliteitscyclus

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL SEGHWAERT LOCATIE DE SPRINGPLANK

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL SEGHWAERT LOCATIE DE SPRINGPLANK RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL SEGHWAERT LOCATIE DE SPRINGPLANK Plaats : Zoetermeer BRIN-nummer : 16KB Onderzoeksnummer : 119149 Datum schoolbezoek : 27 april

Nadere informatie

Informatiefolder ICBS OCTANT Schooljaar 2012-2013

Informatiefolder ICBS OCTANT Schooljaar 2012-2013 Adres: I.c.b.s. Octant Blauwe Ring 90A 1566 MZ Assendelft tel: 075-6573770 dependance: Blauwe Ring 89 1566 MX Assendelft tel: 075-6226716 Email: info@icb-octant.nl Website: www.icb-octant.nl Informatiefolder

Nadere informatie

VERSLAG VOORTGANGSGESPREK. obs De Fuik

VERSLAG VOORTGANGSGESPREK. obs De Fuik VERSLAG VOORTGANGSGESPREK obs De Fuik Plaats : Den Ilp BRIN nummer : 11SO C1 Onderzoeksnummer : 289464 Datum onderzoek : 4 juli 2016 Datum vaststelling : 3 oktober 2016 Pagina 2 van 13 INHOUDSOPGAVE 1

Nadere informatie

Jaarverslag MR Interconfessionele Basisschool De Triangel Schooljaar 2013-2014

Jaarverslag MR Interconfessionele Basisschool De Triangel Schooljaar 2013-2014 Schooljaar 2013-2014 Inhoud Inleiding... 3 Samenstelling MR... 4 Huidige samenstelling...4 Leden...4 Beoogde samenstelling...4 Bijeenkomsten... 5 Onderwerpen... 6 Financieel...6 Kwartaal/Jaarplan/Jaarverslag...6

Nadere informatie

Doen wat werkt! Verbeterplan OBS Daltonschool Jan Ligthart januari OBS Dalton Jan Ligthart Leeuwerikstraat JB Zutphen

Doen wat werkt! Verbeterplan OBS Daltonschool Jan Ligthart januari OBS Dalton Jan Ligthart Leeuwerikstraat JB Zutphen Doen wat werkt! Verbeterplan OBS Daltonschool Jan Ligthart januari 2017 OBS Dalton Jan Ligthart Leeuwerikstraat 1 7203JB Zutphen Inhoudsopgave Inleiding 3 Aanleiding 3 Doelstellingen 4 Planningsoverzicht

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ DE PAPERCLIP

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ DE PAPERCLIP RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ DE PAPERCLIP Plaats : Heerhugowaard BRIN-nummer : 11DX Onderzoek uitgevoerd op : 23 juni 2009 Conceptrapport verzonden op : 30 juni 2009 Rapport vastgesteld te Heemstede

Nadere informatie

Jaarplan o.b.s. De Boomhut 2015-2016

Jaarplan o.b.s. De Boomhut 2015-2016 Jaarplan o.b.s. De Boomhut 2015-2016 Inleiding Elk jaar stellen wij als team van o.b.s. De Boomhut gezamenlijk een jaarplan op. Vanuit de evaluatie van het vorige jaarplan, gekoppeld aan de strategische

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS MOLENBEEK

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS MOLENBEEK DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS MOLENBEEK Plaats : Enschede BRIN-nummer : 16NC Onderzoeksnummer : 120274 Datum schoolbezoek : 13 Rapport vastgesteld te Zwolle

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE LOCKAERT

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE LOCKAERT RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE LOCKAERT School : Basisschool De Lockaert Plaats : Oss BRIN-nummer : 00CD Onderzoeksnummer : 63530 Datum schoolbezoek : 16 december 2005 Datum vaststelling :

Nadere informatie

Leren & ontwikkelen. doe je samen

Leren & ontwikkelen. doe je samen Leren & ontwikkelen doe je samen VIER SpeerpunteN Onze missie en visie bepalen, samen met externe ontwikkelingen (zoals wet- en regelgeving, nieuwe inzichten en technologische ontwikkelingen), ons beleid

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. 4 2. Missie en Visie 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal te bieden ondersteuning

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING.!mpulse Kollum

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING.!mpulse Kollum ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING!mpulse Kollum Plaats : Kollum BRIN nummer : 20DL 01 Onderzoeksnummer : 284461 Datum onderzoek : 1 oktober 2015 Datum vaststelling : 7 januari 2016 Pagina 2 van 10 1,

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL AMSTELMEER

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL AMSTELMEER RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL AMSTELMEER School : Basisschool Amstelmeer Plaats : Amsterdam BRIN-nummer : 14LP Onderzoeksnummer : 118518 Datum schoolbezoek

Nadere informatie

JAARVERSLAG

JAARVERSLAG JAARVERSLAG 2012-2013 04 TM mr. W.W.G. Stoffelen 18 oktober 2013 HOOFDSTUKINDELING Hoofdstuk 1: inleiding, Schooljaar 2012-2013 Hoofdstuk 2: Schoolontwikkelingen Opbrengsten van de school De school volgens

Nadere informatie

Schooljaarverslag SBO De Meerpaal Groningen

Schooljaarverslag SBO De Meerpaal Groningen Schooljaarverslag 2015-2016 SBO De Meerpaal Groningen Naam school SBO de Meerpaal Brinnummer 22LH Adres Koperstraat 4 Postcode + plaats 9743 RW Groningen Telefoon 050 575 28 50 E-mail dir.meerpaal@noorderbasis.nl

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij c.b.s. De Bron. : Nieuw-Amsterdam

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij c.b.s. De Bron. : Nieuw-Amsterdam RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij c.b.s. De Bron Plaats : Nieuw-Amsterdam BRIN-nummer : 03RZ Onderzoeksnummer : 121204 Datum schoolbezoek : 11 januari Datum vaststelling :

Nadere informatie

Schoolplan van RKBS De Hoeksteen 2015-2019

Schoolplan van RKBS De Hoeksteen 2015-2019 Schoolplan van RKBS De Hoeksteen 2015-2019 RKBS De Hoeksteen Braillestraat 2 1561 JP Krommenie T: 075-6284336 E: info@de-hoeksteen.nl Schoolplan De Hoeksteen 2015-2019. Pagina 1 Inleiding. Hier treft u

Nadere informatie

Jaarplan 2015 2016. Basisschool St. Catharina Haastrecht

Jaarplan 2015 2016. Basisschool St. Catharina Haastrecht Jaarplan 2015 2016 Basisschool St. Catharina Haastrecht Voorwoord In dit Jaarplan wordt een concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven. De beleidsvoornemens hebben veelal een directe link met

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. PRO Praktijkonderwijs Assen

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. PRO Praktijkonderwijs Assen RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK PRO Praktijkonderwijs Assen Plaats : Assen BRIN nummer : 18BR 00 PRO BRIN nummer : 18BR C1 Onderzoeksnummer : 289192 Datum onderzoek : 21 juni 2016 Datum vaststelling

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP KATHOLIEK BASISONDERWIJS HENGELO-ZUID

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP KATHOLIEK BASISONDERWIJS HENGELO-ZUID DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP KATHOLIEK BASISONDERWIJS HENGELO-ZUID Plaats : Hengelo Ov BRIN-nummer : 17PI Onderzoeksnummer : 118305 Datum schoolbezoek : 22

Nadere informatie

In het Jaarplan wordt de concrete uitwerking van de beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan.

In het Jaarplan wordt de concrete uitwerking van de beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan. Jaarplan 2014-2015 Inleiding In het Jaarplan 2014-2015 wordt de concrete uitwerking van de beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan. Gekozen is voor een compacte vorm waarbij

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK PCBS DE DUIF. BRIN-nummer : 08WB Onderzoeksnummer : 81746

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK PCBS DE DUIF. BRIN-nummer : 08WB Onderzoeksnummer : 81746 RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK PCBS DE DUIF School : pcbs De Duif Plaats : Heiloo BRIN-nummer : 08WB Onderzoeksnummer : 81746 Datum schoolbezoek : 13 juni 2006 Datum vaststelling : 18 oktober 2006 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Schooljaarverslag Openbare Daltonschool Leemvoort

Schooljaarverslag Openbare Daltonschool Leemvoort Schooljaarverslag Openbare Daltonschool Leemvoort 2015 2016 Samen spelen, samen leren Inleiding In het kader van kwaliteitszorg levert de school een schooljaarverslag aan ter verantwoording van de beleidsontwikkelingen

Nadere informatie

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014 Ouderbeleidsplan Sbo de Bonte Vlinder September 2014 1 Inleiding De meerwaarde van een ouderbeleidsplan Een ouderbeleidsplan vormt de grondslag voor de activiteiten die een school met en voor ouders ontplooit.

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

Jaarplan Jaar Datum 15 juni 2016

Jaarplan Jaar Datum 15 juni 2016 Jaarplan 2016-2017 Jaar 2016-2017 School De Toermalijn Willem Kamper Datum 15 juni 2016 Inleiding In dit jaarplan 2016-2017 geven we een overzicht en uitwerking van geplande activiteiten en verbeterpunten

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool De Octopus

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool De Octopus RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Basisschool De Octopus Plaats : Diemen BRIN nummer : 08EW C1 Onderzoeksnummer : 287701 Datum onderzoek : 8 februari 2016 Datum vaststelling : 9 mei 2016 Pagina

Nadere informatie

Elk hoofdstuk bevat een conclusie met eventuele actiepunten voor het nieuwe schooljaar.

Elk hoofdstuk bevat een conclusie met eventuele actiepunten voor het nieuwe schooljaar. Evaluatie schooljaarverslag 2014 2015 Naam school OBS It Iepen Stee Adres Buurtlaan 3 Postcode / Plaats 9258 CK Jistrum Telefoon 0512 47 17 83 e-mail info@iepenstee.nl Website www.iepenstee.nl Directeur

Nadere informatie

Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij

Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij RAPPORT VAN BEVINDINGEN Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij Yn de Mande Plaats : Schiermonnikoog BRIN-nummer : 04JI Onderzoeksnummer : 125980 Datum schoolbezoek : 14 juni 2012 Rapport vastgesteld te Leeuwarden

Nadere informatie

OUDERBETROKKENHEID : Inleiding. Openbare basisschool

OUDERBETROKKENHEID : Inleiding. Openbare basisschool OUDERBETROKKENHEID : Inleiding Een beleidsplan ouderbetrokkenheid vormt de grondslag voor de activiteiten die een school met en voor ouders ontplooit. Het is niet alleen een agenda met te ontplooien activiteiten,

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK OP OBS OETKOMST IN KOLHAM

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK OP OBS OETKOMST IN KOLHAM RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK OP OBS OETKOMST IN KOLHAM Plaats : Kolham BRIN-nummer : 13DT Onderzoek uitgevoerd op : 22 juni 2010 Rapport vastgesteld te Groningen: 13 september

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2016-2017 Basisschool De Schakel Broekhuizenvorst Datum: 23 september 2016 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016-2017 JAARVERSLAG 2016-2017 Schoolnaam Basisschool De Schakel Schoolnaam

Nadere informatie

Koersplan - Geloof in de toekomst

Koersplan - Geloof in de toekomst Koersplan - Geloof in de toekomst Storytelling als innerlijk kompas De s8ch8ng hanteert het verhaal van Springmuis voor draagvlak en gemeenschappelijke taal. Springmuis gaat op reis naar het onbekende.

Nadere informatie

Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015

Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015 Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015 Groeien in kwaliteit Voorwoord In het Jaarplan 2014-2015 wordt de concrete uitwerking van de beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan.

Nadere informatie

*Daar waar ouders staat geschreven, wordt bedoeld de ouder/ouders en/of de verzorger/verzorgers.

*Daar waar ouders staat geschreven, wordt bedoeld de ouder/ouders en/of de verzorger/verzorgers. Partnerschap met ouders op basisschool de Hien november 2016 Inleiding In deze tekst wordt beschreven wat de visie van basisschool De Hien is op de samenwerking met ouders van onze school. Wij willen graag

Nadere informatie

Onderzoeksnummer : 123656 Datum schoolbezoek : 20 september 2011 Rapport vastgesteld te Zoetermeer op 9 november 2011.

Onderzoeksnummer : 123656 Datum schoolbezoek : 20 september 2011 Rapport vastgesteld te Zoetermeer op 9 november 2011. RAPPORT VAN BEVINDINGEN Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij Pantarijn locatie Groeneweg Plaats : Rotterdam BRIN-nummer : 18UM Onderzoeksnummer : 123656 Datum schoolbezoek : 20 september 2011 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP PCBS DE RIETLANDEN

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP PCBS DE RIETLANDEN RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP PCBS DE RIETLANDEN School : pcbs De Rietlanden Plaats : Marken BRIN-nummer : 07LO Onderzoeksnummer : 117115 Datum schoolbezoek : 1 september

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ DE DIJSSELBLOEM

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ DE DIJSSELBLOEM RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ DE DIJSSELBLOEM Plaats : Voorburg BRIN-nummer : 07SP Arrangementsnummer : 86296 Onderzoek uitgevoerd op : 9 september 2010 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA VOORWOORD In dit verslag van obs de Delta treft u op schoolniveau een verslag aan van de ontwikkelingen in het afgelopen schooljaar in het kader van de onderwijskundige ontwikkelingen,

Nadere informatie

Jaarverslag

Jaarverslag Jaarverslag 2014-2015 Beste ouders en verzorgers, Afgelopen schooljaar is er wederom hard gewerkt door alle medewerkers om het maximale uit iedere leerling te halen. De afgelopen jaren heeft onze school

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. Het Veldboeket

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. Het Veldboeket RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK Het Veldboeket Plaats : Zwolle BRIN nummer : 15EG C1 Onderzoeksnummer : 276294 Datum onderzoek : 12 juni 2014 Datum vaststelling : 26 augustus 2014 Pagina 2

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL JAN PIETERSZOON COEN

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL JAN PIETERSZOON COEN RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL JAN PIETERSZOON COEN School : Basisschool Jan Pieterszoon Coen Plaats : Amsterdam BRIN-nummer : 20ZG Onderzoeksnummer : 110581

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarplan Jaar 2015-2016

Onderwijskundig jaarplan Jaar 2015-2016 Onderwijskundig jaarplan Jaar 2015-2016 School CBS 3sprong Schoolleider Chris Klaver Datum Mei 2015 Inleiding In ons jaarplan 2015-2016 geven we aan [1] welke beleidsterreinen we hebben gescoord (mei 2015),

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. Hans Petrischool PRO

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. Hans Petrischool PRO ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING Hans Petrischool PRO Plaats : Dordrecht BRIN nummer : 27VF C1 BRIN nummer : 27VF 00 PRO Onderzoeksnummer : 288590 Datum onderzoek : 29 januari 2016 Datum vaststelling

Nadere informatie

OBS Het Web. Datum document 21 juni Jaarverslag

OBS Het Web. Datum document 21 juni Jaarverslag Jaarverslag 2016-2017 OBS Het Web Datum document 21 juni 2017 Jaarverslag 2016 2017 Het Web Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 2 2. Inleiding 3 3. Onderwijskundige zaken en ontwikkelingen 3 4. Doelen van het

Nadere informatie

Evaluatie plan van aanpak cbs de Wâlikker schooljaar 2011-2012 EVALUATIE. plan van aanpak schooljaar 2011-2012. 4-11-2012 team Wâlikker Pagina 1

Evaluatie plan van aanpak cbs de Wâlikker schooljaar 2011-2012 EVALUATIE. plan van aanpak schooljaar 2011-2012. 4-11-2012 team Wâlikker Pagina 1 EVALUATIE plan van aanpak schooljaar 2011-2012 4-11-2012 team Wâlikker Pagina 1 Plan van aanpak 2011-2012 1. Professionele schoolcultuur Het team kan op aantoonbaar voldoende wijze functioneren door: resultaat-

Nadere informatie

De Werkschuit. Schooljaarplan

De Werkschuit. Schooljaarplan De Werkschuit Schooljaarplan 2016-2017 Directeur I. Jousma Adres Rijnlaan 200 Plaats Zwolle Telefoon 038-4533873 E-Mail directie-werkschuit@ooz.nl Datum 7-9-2016 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Onderwijs...

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP RKBS CUNERA. Onderzoeksnummer :

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP RKBS CUNERA. Onderzoeksnummer : RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP RKBS CUNERA School : rkbs Cunera Plaats : Castricum BRIN-nummer : 09VP Onderzoeksnummer : 117291 Datum schoolbezoek : 8 oktober 2009 Datum

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP WILLEM VAN ORANJE

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP WILLEM VAN ORANJE RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP WILLEM VAN ORANJE Plaats : Kampen BRIN-nummer : 13KB Onderzoeksnummer : 119040 Datum schoolbezoek : 30 Rapport vastgesteld te Zwolle op 9

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015. Basisschool St. Catharina Haastrecht

Jaarverslag 2014-2015. Basisschool St. Catharina Haastrecht Jaarverslag 2014-2015 Basisschool St. Catharina Haastrecht Voorwoord In dit Jaarverslag wordt beschreven wat de resultaten zijn van de voornemens die de school beschreven heeft in het Jaarplan. Gekozen

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. R.K. basisschool De Regenboog

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. R.K. basisschool De Regenboog RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK R.K. basisschool De Regenboog Plaats : Delft BRIN nummer : 14GD C1 Onderzoeksnummer : 275807 Datum onderzoek : 26 juni 2014 Datum vaststelling : 1 september

Nadere informatie

Jaarverslag

Jaarverslag Jaarverslag 2015-2016 Voor u ligt het jaarverslag van schooljaar 2015 2016 van De Michaëlschool, school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs in Boxtel. Middels dit verslag willen we u informeren

Nadere informatie

Verantwoording van ons onderwijs

Verantwoording van ons onderwijs Verantwoording van ons onderwijs Veenendaal, 23-6-2016 Beste ouder(s)/verzorger(s), Door middel van dit document willen we ons onderwijs verantwoorden aan u als ouders. Heeft u vragen of opmerkingen over

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE MULDERSHOF

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE MULDERSHOF RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE MULDERSHOF School : Basisschool De Muldershof Plaats : Beek en Donk BRIN-nummer : 11EF Onderzoeksnummer : 80379 Datum schoolbezoek : 14 november 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

Jaarverslag Sint Jozefschool Moordrecht 2014-2015

Jaarverslag Sint Jozefschool Moordrecht 2014-2015 Jaarverslag Sint Jozefschool Moordrecht 2014-2015 1 Voorwoord In dit Jaarverslag wordt beschreven wat de resultaten zijn van de voornemens die de school beschreven heeft in het Jaarplan. Gekozen is voor

Nadere informatie

De inspectie besteedt tenslotte aandacht aan de schooldocumenten.

De inspectie besteedt tenslotte aandacht aan de schooldocumenten. Op 28 juni 2005 heeft de Inspectie van het Onderwijs basisschool 'Okba Ibnoe Nafi' bezocht in het kader van jaarlijks onderzoek. Bij jaarlijks onderzoek vormt de inspectie zich een oordeel over: De wijze

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING. De Branding

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING. De Branding RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING De Branding Plaats : Swifterbant BRIN nummer : 15FL C1 Onderzoeksnummer : 278365 Datum onderzoek : 7 oktober 2014 Datum vaststelling : 17

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. o.b.s. Albertine Agnesschool

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. o.b.s. Albertine Agnesschool RAPPORT VAN BEVINDINGEN Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij o.b.s. Albertine Agnesschool Plaats : Oranjewoud BRIN-nummer : 15WU Onderzoeksnummer : 122396 Datum schoolbezoek : 12 april 2011 Rapport

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING. obs De Bruinvis

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING. obs De Bruinvis RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING obs De Bruinvis Plaats : Oudeschild BRIN nummer : 18VC C1 Onderzoeksnummer : 288498 Datum onderzoek : 24 mei 2016 Datum vaststelling : 29

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ TH. HART DE RUYTERSCHOOL VSO CLUSTER 4

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ TH. HART DE RUYTERSCHOOL VSO CLUSTER 4 RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ TH. HART DE RUYTERSCHOOL VSO CLUSTER 4 Plaats: Groningen BRIN-nummer: 140R Onderzoek uitgevoerd op: 9 juni 2009 Conceptrapport verzonden op: 1 juli 2009 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

JAARVERSLAG LEREN DOOR TE DOEN. Schooljaar 2014-2015. EC Theo Thijssen. Adres Mulderskamp 164 7205 BZ Zutphen Telefoon 0575-512230 E-mail

JAARVERSLAG LEREN DOOR TE DOEN. Schooljaar 2014-2015. EC Theo Thijssen. Adres Mulderskamp 164 7205 BZ Zutphen Telefoon 0575-512230 E-mail JAARVERSLAG LEREN DOOR TE DOEN Schooljaar 2014-2015 Naam EC Theo Thijssen Brinnummer 20 FG Adres Mulderskamp 164 7205 BZ Zutphen Telefoon 0575-512230 E-mail theothijssenzutphen@archipelprimair.nl Website

Nadere informatie

Jaarplan MR 2015-2016

Jaarplan MR 2015-2016 Christelijke Basisschool 'De Kraanvogel' Medezeggenschapsraad mr@dekraanvogel.nl Inleiding Jaarplan MR 2015-2016 Voor u ligt het jaarplan van de Medezeggenschapsraad (MR) CB 'De Kraanvogel'. Het jaarplan

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL 'DE BRUG'

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL 'DE BRUG' RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL 'DE BRUG' School : basisschool 'De Brug' Plaats : Waspik BRIN-nummer : 06EI Onderzoeksnummer : 74084 Datum schoolbezoek : 29 juni 2006 Datum vaststelling : 23 oktober

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE LOCKAERT

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE LOCKAERT RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE LOCKAERT Plaats : Oss BRIN-nummer : 00CD Onderzoeksnummer : 119429 Datum schoolbezoek : Rapport vastgesteld te Eindhoven op

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij St. Bernardus

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij St. Bernardus RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij St. Bernardus Plaats : Oldemarkt BRIN-nummer : 06VC Onderzoeksnummer : 123800 Datum schoolbezoek : 13 Rapport vastgesteld te Zwolle op 21

Nadere informatie

Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren.

Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren. Basisschool De Buitenburcht Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren. Dit is de beknopte versie van het schoolplan 2015-2019 van PCB de Buitenburcht in Almere. In het schoolplan

Nadere informatie

Doorstromen, vertragen en versnellen.

Doorstromen, vertragen en versnellen. Doorstromen, vertragen en versnellen. Openbare Basisschool t Koppel Nieuw-Weerdinge Vastgesteld op: 7 maart 2011 Evalueren op: schooljaar 2011-2012 Protocol doorstromen, vertragen en versnellen obs t Koppel

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 SBO de Windroos, locatie Lindenholt Nijmegen Datum: 13 juli 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam SBO de Windroos, locatie Lindenholt

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP CBS 'DE HOEKSTEEN'

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP CBS 'DE HOEKSTEEN' DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP CBS 'DE HOEKSTEEN' Plaats : Leersum BRIN-nummer : 07ZP Onderzoeksnummer : 120027 Datum schoolbezoek : 9 Rapport vastgesteld te

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool Pius X

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool Pius X RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK basisschool Pius X Plaats : Steenbergen Nb BRIN nummer : 07BP C1 Onderzoeksnummer : 275558 Datum onderzoek : 12 juni 2014 Datum vaststelling : 10 juli 2014

Nadere informatie