Vermindering fiscaliteit eigenwoningbezit

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vermindering fiscaliteit eigenwoningbezit"

Transcriptie

1 Effecten van de vermindering van de fiscale subsidiëring van koopwoningen Frans Schilder Johan Conijn Januari 2015

2

3 Effecten van de vermindering van de fiscale subsidiëring van koopwoningen Frans Schilder Johan Conijn ASRE research papers ISSN ASRE Research Center Amsterdam School of Real Estate Postbus AC Amsterdam T F

4

5 Inhoudsopgave Samenvatting 2 1 Inleiding 3 2 Belangrijke kenmerken van de koopwoningmarkt 4 3 Fiscaliteit en subsidie De fiscaliteit als subsidie: box 3 als referentie Subsidie en inkomen: segmentatie 8 4 Fiscale maatregelen Beperking hypotheekrenteaftrek Marginaal tarief Aflossingsverplichting Afschaffing kapitaalverzekering Eigenwoningforfait Samenvattend 16 5 Effecten beleidsmaatregelen Vermindering subsidie: maandlasten Vermindering subsidie: gebruikskosten Fiscal squeeze : asymmetrische effecten binnen de koopsector Samenvattend: vermindering fiscale subsidies en perspectief 27 6 Conclusie 28 Literatuur 29 Amsterdam School of Real Estate 1

6 Samenvatting De fiscale subsidiëring van het eigenwoningbezit is door het kabinet Rutte II verminderd, met name door bij nieuwe leningen aan de hypotheekrenteaftrek de voorwaarde te stellen dat op die leningen jaarlijks wordt afgelost en door een geleidelijke verlaging van het maximale tarief waartegen de hypotheekrenteaftrek kan worden afgetrokken. In totaal wordt de fiscale subsidiëring van het eigenwoningbezit met de getroffen maatregelen op de langere termijn met 27% verminderd: van 15,6 miljard voorafgaande aan de maatregelen naar op termijn 11,4 miljard. De vermindering van de fiscale subsidiëring, die op de langere termijn zal optreden, is het saldo van enerzijds een forse daling van de subsidiëring via de hypotheekrenteaftrek en anderzijds enige stijging van de subsidiëring vanwege de vrijstelling voor de vermogensrendementsheffing van het eigen vermogen in de woning. De genomen beleidsmaatregelen hebben relatief grote invloed op de maandlasten van eigenaar-bewoners, omdat er meer moet worden afgelost. Omdat aflossingen geen kosten zijn, is de stijging van de gebruikskosten van de woonconsumptie in de koopsector beperkt. Op de gebruikskosten heeft de fiscale vermindering een minder groot effect als gevolg van het feit dat de vrijstelling van het in de woning opgebouwde vermogen voor de vermogensrendementsheffing onveranderd is gebleven. Belangrijke kenmerken van de Nederlandse koopwoningmarkt zijn een omvangrijke hypotheekschuld en een omvangrijke fiscale subsidiëring van het eigenwoningbezit. Het kabinet Rutte II heeft enkele maatregelen getroffen die de subsidiëring van het eigenwoningbezit verminderen. Het maximale tarief waartegen de hypotheekrente op de inkomstenbelasting in mindering mag worden gebracht wordt in stapjes afgebouwd en op nieuwe hypotheken moet, voor het recht op hypotheekrenteaftrek, voortaan worden afgelost. De ingevoerde maatregelen hebben niet voor alle huishoudens even veel effect. Starters op de woningmarkt worden relatief meer getroffen door de maatregelen dan huishoudens die in het verleden fiscaal vriendelijke hypotheken hebben afgesloten. Tegelijkertijd geldt dat voorlopig alleen huishoudens met hogere inkomens met de afbouw van het maximale tarief te maken krijgen. De verlaging van de subsidiëring via de hypotheekrenteaftrek wordt, blijkens dit rapport, deels gecompenseerd door het feit dat de vrijstelling van het in de woning opgebouwde vermogen voor de vermogensrendementsheffing onveranderd blijft. Voor de bovenkant van de markt geldt bovendien dat daar een relatief groot deel van de totale subsidie bestaat uit deze vrijstelling. Amsterdam School of Real Estate 2

7 1 Inleiding De Nederlandse koopwoningmarkt wordt gekenmerkt door een omvangrijke hypotheekschuld en een omvangrijke subsidiëring van het eigenwoningbezit. Recent is het kabinet Rutte II begonnen met de hervorming van de woningmarkt. Als onderdeel van deze hervorming is voor de koopsector een forse herziening van de fiscale behandeling van het eigenwoningbezit ingezet. Deze hervormingen beogen bij te dragen aan de beperking van de hypotheekschuld en van de fiscale subsidiëring. Onder minister Blok worden er, in verschillende kleinere en grotere stapjes, stevige beperkingen van de fiscale subsidiëring van het eigenwoningbezit doorgevoerd. De rente op nieuwe hypotheken is alleen aftrekbaar indien tenminste annuïtair op de lening wordt afgelost. Het aandeel annuïtaire hypotheken is bij de nieuwe hypotheekverstrekking dientengevolge fors toegenomen (DNB, 2014) 1. Het maximale tarief waar de betaalde hypotheekrente tegen in mindering mag worden gebracht wordt in stapjes van 0,5 procentpunt per jaar verlaagd. Tevens is de fiscale vrijstelling van de kapitaalverzekering voor nieuwe gevallen niet meer mogelijk. Niet alle maatregelen treffen alle eigenaar-bewoners in dezelfde mate. Het verminderen van de fiscale subsidie in de koopsector zal vooral de bovenminimale woonconsumptie raken: wonen is immers een basisbehoefte voor mensen. Huishoudens aan de onderkant van de koopwoningmarkt zullen daarom minder sterk reageren op de vermindering van subsidies dan huishoudens aan de bovenkant van de markt, die een groter deel luxe consumptie in de woning genieten. Verder ontstaat er een verschil tussen huishoudens die de woningmarkt voor het eerst betreden en huishoudens die in het verleden fiscaal gunstige hypotheken hebben afgesloten. Maatregelen die de markt eenzijdig beïnvloeden kunnen onbedoeld verstorend werken. De vraag die in dit rapport centraal staat is of de omvang van het effect dermate groot is dat verwacht zou mogen worden dat dit het functioneren van de markt beïnvloedt. Het vervolg van dit rapport is als volgt opgebouwd. Eerst volgt een korte beschrijving van de verschillende fiscale maatregelen die recentelijk getroffen zijn. Daarna zal in kaart worden gebracht hoe deze maatregelen verschillende groepen huishoudens beïnvloeden. Hierbij wordt tevens gekeken naar eerder onderzoek dat onder meer door het Centraal Planbureau over dit onderwerp is gepubliceerd. Tot slot zal een inschatting gemaakt worden van de omvang van het effect van de fiscale vermindering op de prijzen van koopwoningen in diverse segmenten. 1 Nieuwe productie omvat naast nieuwe hypotheken ook oversluitingen. Hierdoor bestaat een deel van de nieuwe productie van hypotheken, ondanks de nieuwe fiscale regels, alsnog uit aflossingsvrije hypotheken (Ministerie van Financiën, 2014). Amsterdam School of Real Estate 3

8 2 Belangrijke kenmerken van de koopwoningmarkt Zoals in de introductie van dit rapport gesteld, heeft de Nederlandse koopwoningmarkt te maken met een omvangrijke hypotheekschuld en een omvangrijke fiscale subsidiëring. Deze twee kenmerken van de koopwoningmarkt, in samenhang met een zoektocht naar budgettaire besparing, vormen de aanleiding voor de door het kabinet Rutte II ingezette hervorming van de koopsector. Voordat in dit rapport uiteen wordt gezet hoe de getroffen maatregelen ingrijpen op de koopwoningmarkt zullen deze twee kenmerken eerst kort worden beschreven. Internationale instellingen als het IMF en de OECD waarschuwen Nederland vaak over de, vanuit internationaal perspectief, zeer grote hypotheekschuld. Figuur 2.1 toont de omvang van de hypotheekschuld van Nederland en enkele omringende landen. Alleen in Denemarken ligt de totale hypotheekschuld als percentage van de omvang van het bruto nationaal product ook boven 90%. Figuur 2.1: Hypotheekschuld, als % BNP Bron: Hypostat Amsterdam School of Real Estate 4

9 De omvangrijke hypotheekschuld kan problemen opleveren voor huishoudens en voor banken. De gemiddeld hoge hypotheekschuld van Nederlandse huishoudens maakt hen kwetsbaar voor huizenprijsdalingen en heeft recentelijk geleid tot een groot aandeel huishoudens onder water (IMF, 2014; OECD, 2014; Schilder & Conijn, 2014). Het negatieve eigen vermogen van huishoudens, en het aflossen van deze schuld, drukt volgens het IMF de consumptieve bestedingen van huishoudens. Verder leggen Schilder en Conijn (2013) een relatie tussen restschuld en de stagnatie van de doorstroming. Tot slot vormt de hoge hypotheekschuld in combinatie met dalende woningprijzen en betalingsproblemen tot toenemende schades bij (verzekerde) hypotheken (Francke & Schilder, 2014). Vooralsnog is het schadepercentage op hypotheken in Nederland overigens beperkt (IMF, 2014). De hypotheekschuld in Nederland is aanzienlijk groter dan het bij de banken gespaarde vermogen. Het verschil tussen deze balansposten, het zogenaamde depositofinancieringsgat, vormt een risico voor de financiële stabiliteit van Nederland (DNB, 2013). Daarnaast hebben banken in het recente verleden, door een minder liquide kapitaalmarkt, de hypotheekverstrekking moeten rantsoeneren. De recente hervormingen voor de koopsector dragen, zij het op de langere termijn, bij aan de vermindering van de hypotheekschuld en een verbetering van de financiële stabiliteit. Zie hiervoor bijvoorbeeld de analyses met het ASRE hypotheekschuldmodel (Schilder et al., 2012). Mede in dit licht adviseert de OECD (2014) om, bij herstel van de koopwoningmarkt, de vermindering van de fiscale subsidiëring te versnellen. Een tweede belangrijk kenmerk van de Nederlandse koopwoningmarkt is de omvangrijke, fiscale subsidiëring. Wonen dient volgens de overheid een duidelijk publiek belang. Om dit publieke belang te borgen wordt vanuit de rijksoverheid een aantal doelen nagestreefd, waaronder het garanderen van voldoende, betaalbare woningen (Conijn; in Don, 2008). De doelstellingen zijn volgens Conijn echter dermate ruim geformuleerd dat onduidelijk blijft of de subsidiëring op effectieve wijze bijdraagt aan het borgen van het publieke belang. De subsidiëring van het wonen leidt in ieder geval tot welvaartsverliezen (o.m. Donders, 2010). In het rapport Wonen 4.0 (2012) wordt door diverse partijen gesteld dat de woningmarkt aanzienlijk beter zou functioneren bij een vergaande hervorming van de woningmarkt. Een herziening van de subsidiëring van het eigenwoningbezit, zoals recentelijk ingezet door het kabinet, maakt hier onderdeel van uit. In dit rapport wordt niet gekwantificeerd hoe groot de bijdrage van de hervorming is aan de oplossing van de genoemde problemen. Wel wordt aan de hand van enkele analyses inzichtelijk gemaakt wat men zou kunnen verwachten van de ingezette beleidswijzigingen. Hierbij ligt de nadruk op invloed van de maatregelen op de vermindering van de fiscale subsidiëring van het eigenwoningbezit. Andere bijdragen van de getroffen maatregelen, zoals het afbouwen van de hypotheekschuld blijven buiten beschouwing. Amsterdam School of Real Estate 5

10 3 Fiscaliteit en subsidie In dit onderzoek wordt onderzocht wat de omvang en de invloed is van de vermindering van de fiscale behandeling van het eigenwoningbezit. De gedachte is dat de huidige wijze waarop de eigen woning fiscaal behandeld wordt leidt tot een subsidiëring van het wonen. De vermindering van de fiscaliteit vermindert de omvang van de subsidie. Het is echter van belang om duidelijk te stellen wat nu precies wel als subsidie wordt gezien en wat niet. In dit hoofdstuk wordt hiervan een korte beschrijving gegeven. 3.1 De fiscaliteit als subsidie: box 3 als referentie Met de hervorming van het belastingstelsel in 2001 is de fiscale behandeling van de eigen woning nauwelijks veranderd (Van Ewijk et al., 2006). Er hebben na de herziening van het stelsel, tot het kabinet Rutte II, alleen enkele kleinere aanpassingen plaats gevonden die de aftrekbaarheid van de hypotheekrente beperkten. De maximale periode voor aanspraak op de hypotheekrenteaftrek is beperkt tot 30 jaar en sinds 2004 geldt de bijleenregeling. Tot slot is het fiscaal beleid juist wat vriendelijker geworden voor de eigenaar-bewoner in 2005 met het aannemen van de wet Hillen. Door deze wet wordt het eigenwoningforfait, het toegerekende inkomen uit de eigen woning, niet belast indien en voor zover het voordeel van de hypotheekrenteaftrek lager is dan het eigenwoningforfait. In dit rapport wordt de eigen woning gezien als een vorm van vermogen dat inkomen genereert voor de eigenaar, net als andere vermogenstitels die nu in box 3 worden belast, zoals aandelen en obligaties. Het vermogen in de woning wordt echter niet in box 3, maar in box 1 belast. Het verschil tussen de situatie waarin de woning wordt belast als ware het een normale vermogenstitel en de huidige situatie wordt, in dit rapport, in navolging van onder meer analyses van het Centraal Planbureau, verondersteld een subsidie te zijn. Daarnaast is de aftrekbaarheid van de hypotheekrente een vorm van fiscale subsidiëring. De specifieke belastingen voor het eigenwoningbezit, te weten het eigenwoningforfait en de overdrachtsbelasting, worden met deze subsidies gesaldeerd. De onroerendezaakbelasting wordt daarbij niet als belasting op het wonen gezien, maar als een lokale heffing met de waarde van de woning als heffingsgrondslag. Dit resulteert in de volgende subsidie voor eigenaar-bewoners: Tabel 3.1: Subsidiëring in de koopsector, per jaar, mrd CPB (2006) MinFin (2010) 2012 Hypotheekrenteaftrek (HRA) + 11,8 + 11,4 + 12,9 Vrijstelling eigen vermogen + 7,5 + 7,7 + 6,3 Vrijstelling kapitaalverzekering eigenwoning (KEW) (opgenomen bij HRA) + 0,7 + 0,5 Eigenwoningforfait - 2,0-2,2-2,5 Overdrachtsbelasting - 3,0-2,4-1,5 Totaal + 14,3 + 15,2 + 15,6 Bron: Koning et al. (2006) Ministerie van Financiën (2010), WoON2012 (eigen bewerking) Amsterdam School of Real Estate 6

11 De hypotheekrenteaftrek maakt het grootste deel uit van de fiscale subsidiëring van de koopwoning; bijna 13 miljard per jaar. Een tweede zeer omvangrijke subsidie in de koopsector wordt gevormd door de vrijstelling van het opgebouwde vermogen in de woning. Regulier vermogen wordt, boven de vrijstellingsgrens, effectief tegen 1,2% belast (30% over een toegerekend rendement van 4%). Het eigen vermogen in de woning is echter vrijgesteld van de vermogensrendementsheffing. Dit levert alle eigenaar-bewoners gezamenlijk een voordeel van 6,3 miljard op. Ook het belastingvrij sparen in kapitaalverzekeringsproducten is een vorm van subsidie aan de eigenaar-bewoner. Het totale opgebouwde vermogen in kapitaalverzekerings-producten wordt geschat op ongeveer 43 miljard. Dit ligt binnen de bandbreedte van de schatting van DNB (2012). De omvang van de fiscale vrijstelling van dit vermogen, ongeveer een 0,5 miljard op jaarbasis, is echter beperkt in verhouding tot de renteaftrek en de vrijstelling van de overwaarde. Naast de genoemde subsidies zijn er ook twee specifieke belastingen gerelateerd aan het eigenwoningbezit. Het eigenwoningforfait is een belasting over het toegerekende inkomen dat eigenaar-bewoners genieten uit hun woning. De omvang hiervan is ongeveer 2,5 miljard. Tot slot betalen eigenaar-bewoners overdrachtsbelasting op het moment van aankoop van hun woning. De feitelijke omvang van deze belasting voor de schatkist is afhankelijk van het aantal transacties en het tarief. In tabel 3.1 betreft het echter een toegerekende opbrengst op basis van de gemiddelde bewoningsduur van eigenaar-bewoners. Dit is in lijn met de aanpak van het CPB (Koning et al., 2006). Het saldo van de verschillende belastingen en subsidies is positief voor eigenaar-bewoners. Het totale bedrag aan subsidies en belastingen dat samenhangt met het eigenwoningbezit bedraagt in 2012 netto 15,6 miljard. Het totale bedrag is daarmee iets toegenomen ten opzichte van de jaren er voor. Amsterdam School of Real Estate 7

12 3.2 Subsidie en inkomen: segmentatie Het is een bekend gegeven dat de subsidiëring van het wonen niet in gelijke mate bij alle eigenaar-bewoners neerdaalt (e.g. Lok & Meuwissen, 2010). Voornamelijk woningbezitters met een hoog inkomen profiteren van de fiscale mogelijkheden van het eigenwoningbezit. De huishoudens met hogere inkomens zouden daardoor sterker geraakt kunnen worden door de vermindering van de fiscaliteit. Om de gevolgen van de vermindering op verschillende segmenten van de woningmarkt in kaart te brengen wordt daarom gewerkt met een segmentatie van huishoudens op basis van woonconsumptie. Deze segmentatie is weergegeven in tabel 3.2. Tabel 3.2: Financiële kenmerken van huishoudens, naar deciel op basis van woningwaarde, 2012 Waarde woning (dzd ) Totaal vermogen woning (dzd, % waarde woning ) Netto fiscaal voordeel ( / jaar) Bruto inkomen (dzd / jr) (18%) (28%) (32%) (36%) (40%) (41%) (45%) (51%) (56%) (62%) Totaal (47%) Noot: Totaal vermogen woning omvat zowel de onder- of overwaarde in de woning als ook het opgebouwde vermogen in kapitaalverzekeringsproducten Bron: WoON 2012; eigen bewerking. Tabel 3.2 toont enkele beschrijvende statistieken van eigenaar-bewoners per deciel op basis van de waarde van de koopwoning. Ieder deciel geeft een groep eigenaar-bewoners weer ter grote van 10% van de totale koopwoningmarkt. In totaal bestaat de Nederlandse koopwoningmarkt uit 4,2 miljoen huishoudens. Ieder deciel geeft dus enkele gemiddelde waarden van de betreffende gegevens van eigenaar-bewoners. De indeling is gebaseerd op de waarde van de woning van de eigenaar-bewoner. Het eerste deciel geeft derhalve een weergave van enkele beschrijvende statistieken van de eigenaarbewoners met de laagste woningwaarden. Het tiende deciel geeft de gemiddelde waarden op dezelfde statistieken, maar dan voor de eigenaar-bewoners met de hoogste woningwaarden. Amsterdam School of Real Estate 8

13 De groep eigenaar-bewoners in het eerste deciel bezit een woning van gemiddeld ongeveer Het gemiddelde vermogen dat deze groep huishoudens heeft opgebouwd in hun woning is ongeveer 18%, ofwel Het gemiddelde bruto jaarinkomen van deze huiseigenaren is Huishoudens in dit segment van de markt hebben jaarlijks een fiscaal voordeel van gemiddeld Dit fiscaal voordeel omvat, in lijn met tabel 3.1, het voordeel uit de hypotheekrenteaftrek en de vrijstelling van vermogensrendementsheffing van de overwaarde en/of het vermogen in de kapitaalverzekering. Deze fiscale voordelen zijn gesaldeerd met het eigenwoningforfait en de overdrachtsbelasting. Gemiddeld over ongeveer 4,2 miljoen eigenaar-bewoners is het netto fiscaal voordeel van het eigenwoningbezit per eigenaar-bewoner. Het product van het aantal eigenaar-bewoners en het gemiddelde netto fiscale voordeel resulteert in de eerder in tabel 3.1 gepresenteerde totale subsidie van 15,6 miljard. Uit tabel 3.2 volgt, zoals verwacht mag worden, dat huishoudens met hogere inkomens gemiddeld in duurdere woningen wonen en dat zij een groter netto fiscaal voordeel genieten. Daarnaast blijkt dat huishoudens in duurdere woningen niet alleen in absolute zin, maar ook relatief veel vermogen in de woning hebben opgebouwd. Met het oog op de presentatie van de resultaten in de rest van dit rapport is er gekozen voor een compactere indeling dan in tabel 3.2, waarbij een driedeling wordt gehanteerd: huishoudens met woningen tot , tot en vanaf In de eerste groep vallen relatief veel huishoudens met een inkomen dat niet onder het hoogste tarief inkomstenbelasting valt. In de laatste categorie, kleiner dan 10% van de koopsector, vallen huishoudens met de hoogste inkomens met woningen met waarden van gemiddeld ruim Amsterdam School of Real Estate 9

14 4 Fiscale maatregelen Dit onderzoek beperkt zich tot de meest recente fiscale wijzigingen in de behandeling van het eigenwoningbezit. Meer specifiek wordt onderzocht hoe de vermindering van de subsidiëring zoals ingezet door het kabinet Rutte II invloed heeft op de vraag koopwoningen. De omvang van het effect van de fiscale vermindering hangt niet alleen af van de relatieve impact van de maatregel, maar ook het aantal huishoudens dat er door geraakt wordt. In dit hoofdstuk wordt een kort overzicht gegeven van de belangrijkste fiscale maatregelen die later in de analyse worden uitgewerkt. Bij de beschrijving van de maatregel wordt tevens getoond hoeveel eigenaar-bewoners door de maatregel worden getroffen. 4.1 Beperking hypotheekrenteaftrek De beperking van de hypotheekrenteaftrek kent twee belangrijke onderdelen: de verlaging van het marginaal tarief waartegen de rente in mindering mag worden gebracht en de aflossingsverplichting voor nieuwe hypotheken. De aflossingsverplichting heeft alleen invloed op nieuwe hypotheken. Eigenaar-bewoners die niet verhuizen worden dus niet door deze maatregel getroffen. Starters en doorstromers, voor zover met de verhuizing een nieuwe hypotheek gemoeid is, krijgen wel met de effecten van deze maatregel te maken. De verlaging van het maximaal tarief waartegen de hypotheekrente in mindering mag worden gebracht heeft invloed op nieuwe en bestaande gevallen. Beide maatregelen worden apart beschreven Marginaal tarief De afbouw van de hypotheekrenteaftrek behelst een verlaging van het maximale tarief waartegen de betaalde hypotheekrente op de inkomstenbelasting in mindering mag worden gebracht. Het maximale tarief was 52%, het tarief van de hoogste belastingschijf van de inkomstenbelasting, en wordt in 28 jaar in stapjes van een half procentpunt per jaar afgebouwd tot 38%. De verlaging van het maximale tarief waartegen de hypotheekrente in mindering mag worden gebracht heeft derhalve direct invloed op huishoudens met inkomens in de hoogste schijf; huishoudens met middeninkomens krijgen later te maken met de afbouw van de hypotheekrenteaftrek. De beperking van het maximaal tarief voor de hypotheekrenteaftrek heeft, zoals gesteld, in eerste instantie alleen invloed op huishoudens met een hoger inkomen. In het huidig tempo zal voor huishoudens met een marginaal tarief inkomstenbelasting van 42% de beperking van de hypotheekrenteaftrek pas in het jaar 2034 merkbaar worden in de maandlasten. Bij een gelijkblijvende verdeling van huishoudens over de verschillende schijven en ongewijzigde tarieven heeft de beperking van de hypotheekrenteaftrek derhalve voor zo n 71% (88% van 6% + 96% van 68%; zie kolom 2 en kolom 3 van tabel 4.1) van de eigenaar-bewoners in een woning tot pas vanaf 2034 invloed op de woonlasten. Amsterdam School of Real Estate 10

15 Tabel 4.1: Kenmerken en verdeling huishoudens, naar belastingschijf, per woningprijsklasse Tot Tot 65 jaar Vanaf 65 jaar Tot 65 jaar Vanaf 65 jaar Tot 65 jaar Vanaf 65 jaar Tot 65 jaar Vanaf 65 jaar Marginaal tarief (2012) Huishoudens totaal (%) Huishoudens naar segment (%) Aandeel met hypotheek Gemiddelde hypotheek (dzd ) Bruto inkomen (dzd ) 33,1 5% 6% 88% % 68% 96% % 26% 95% Totaal - 100% 95% ,2 3% 19% 51% ,05 8% 46% 60% % 28% 62% % 7% 54% Totaal 100% 100% 59% Tot Marginaal tarief (2012) Huishoudens totaal (%) Huishoudens naar segment (%) Aandeel met hypotheek Gemiddelde hypotheek (dzd ) Bruto inkomen (dzd ) 33,1 3% 4% 88% % 40% 92% % 56% 95% Totaal - 100% 94% ,2 3% 12% 44% ,05 7% 31% 56% % 37% 65% % 21% 59% Totaal 100% 100% 59% Vanaf Marginaal tarief (2012) Huishoudens totaal (%) Huishoudens naar segment (%) Aandeel met hypotheek Gemiddelde hypotheek (dzd ) Bruto inkomen (dzd ) 33,1 4% 5% 86% % 21% 84% % 74% 90% Totaal - 100% 88% ,2 2% 7% 47% ,05 4% 14% 49% % 26% 56% % 52% 60% Totaal 100% 100% 56% Totaal Marginaal tarief (2012) Huishoudens totaal (%) Huishoudens naar segment (%) Aandeel met hypotheek Gemiddelde hypotheek (dzd ) Bruto inkomen (dzd ) 33,1 4% 5% 88% % 48% 94% % 47% 94% Totaal - 100% 93% ,2 3% 10% 47% ,05 7% 27% 57% % 32% 63% % 31% 59% Totaal 100% 100% 58% Amsterdam School of Real Estate 11

16 Tabel 4.1 geeft enkele kenmerken en de verdeling van huishoudens weer. De weergave is opgedeeld in de waardeklassen gepresenteerd in hoofdstuk 3. In iedere waardeklasse wordt verder onderscheid gemaakt naar leeftijd: eigenaar-bewoners tot 65 jaar hebben immers iets afwijkende tarieven voor de inkomstenbelasting dan eigenaar-bewoners vanaf 65 jaar. De eerste kolom van tabel 4.1 toont de totale verdeling van eigenaar-bewoners in de koopsector. Het grootste deel van de eigenaar-bewoners blijkt jonger dan 65 jaar te zijn. In de tweede kolom is de verdeling binnen de twee leeftijdscategorieën te zien. Eigenaar-bewoners ouder dan 65 jaar blijken hieruit, als gevolg van hun lagere inkomen door pensionering, relatief vaak een laag marginaal tarief inkomstenbelasting te hebben. De derde kolom toont het aandeel eigenaar-bewoners met een hypotheek. Dit aandeel is gebaseerd op de leeftijdscategorieën. Hieruit blijkt dat bij de 65-plussers het aandeel eigenaar-bewoners met een hypotheek relatief laag is. Het gemiddelde bedrag van de hypotheken onder deze groep, zo blijkt uit de vierde kolom, is gemiddeld iets lager, maar zeker niet verwaarloosbaar klein. Ouderen hebben in verhouding met hun inkomen (vijfde kolom) een gemiddeld iets lagere hypotheek dan huishoudens met een leeftijd tot 65 jaar Aflossingsverplichting Naast een beperking van het marginale tarief waartegen de hypotheekrente in mindering mag worden gebracht, geldt ook dat, in het geval van nieuwe leningen, aflossing een voorwaarde is voor de aftrekbaarheid van de rente. Nieuwe hypotheken en additionele woningfinancieringen moeten, om recht te hebben op de hypotheekrenteaftrek, ten minste annuïtair afgelost worden. In het licht van de crisis op de woningmarkt en de rol van aflossingsvrije hypotheken daarin is al medio 2011 begonnen met de afbouw van de mogelijkheid om de woning volledig aflossingsvrij te financieren. In eerste instantie betrof dit de aflossingsvrije hypotheek zonder kapitaalverzekeringsproducten. De Gedragscode Hypothecaire Financiering stelde het maximum aflossingsvrije gefinancierd in woninghypotheken op 50% van de totale hypotheek. Het is echter tot de recente maatregelen van het kabinet Rutte II mogelijk geweest om de aankoop van een woning te financieren zonder gedurende de looptijd af te lossen. Deze mogelijkheid bestond door gebruik te maken van (een combinatie van) hypotheken met daaraan gekoppelde kapitaalverzekeringsproducten waarop tussentijds niet werd afgelost. Dit betekent dat pas sinds 1 januari 2013 bij nieuwe leningen de voorwaarden voor hypotheekrenteaftrek tot 100% aflossing leiden. Amsterdam School of Real Estate 12

17 Tabel 4.2: Type hypotheek (volume-gewogen), naar leeftijd en belastingschijf, per woningprijsklasse Tot Vanaf Tot 65 jaar Vanaf 65 jaar Tot 65 jaar Vanaf 65 jaar Marginaal tarief (2012) Aflos send Aflossi ngsvrij Aflossingsvrij + KEW Marginaal tarief (2012) Aflos send Aflossi ngsvrij Aflossingsvrij + KEW 33,1 8% 43% 49% 33,1 15% 51% 35% 42 5% 36% 58% 42 7% 58% 35% 52 5% 35% 61% 52 5% 54% 42% Totaal 5% 36% 59% Totaal 5% 54% 40% 15,2 11% 67% 21% 15,2 12% 79% 8% 24,05 13% 77% 10% 24,05 10% 82% 8% 42 11% 72% 17% 42 5% 86% 9% 52 9% 70% 20% 52 7% 77% 15% Totaal 12% 73% 15% Totaal 7% 80% 13% Marginaal tarief (2012) Tot Aflos send Aflossi ngsvrij Aflossingsvrij + KEW Marginaal tarief (2012) Aflos send Totaal Aflossi ngsvrij Aflossingsvrij + KEW 33,1 7% 47% 45% 33,1 9% 46% 45% 42 5% 46% 50% 42 5% 42% 53% 52 5% 44% 51% 52 5% 45% 50% Totaal 5% 45% 50% Totaal 5% 44% 51% 15,2 6% 90% 3% 15,2 9% 80% 10% 24,05 9% 80% 11% 24,05 11% 79% 10% 42 8% 80% 13% 42 8% 79% 13% 52 8% 79% 13% 52 8% 78% 15% Totaal 8% 80% 12% Totaal 9% 79% 13% Noot: verdeling gebaseerd op huishoudens met één of twee hypotheken. Bron: WoON2012, eigen bewerking Tabel 4.2 toont dat aflossingsvrije hypotheken vooral bij ouderen en in het duurdere segment relatief veel voorkomen. Aflossingsvrije hypotheken met daaraan gekoppelde kapitaalverzekeringsproducten komen vooral in de goedkopere segmenten van de markt voor. Hierbij dient overigens de kanttekening te worden gemaakt dat, zoals gezien kan worden in tabel 4.1, ouderen weliswaar vaak aflossingsvrije hypotheken hebben, maar dat zij minder vaak en minder grote hypotheken hebben dan jongere huishoudens. 4.2 Afschaffing kapitaalverzekering Hypotheken waar niet, of pas aan het eind van de looptijd van de hypotheek, op wordt afgelost zijn in de afgelopen decennia zeer populair geworden. Veel huishoudens hebben dan ook een hypotheek waar een zogenaamd kapitaalverzekeringsproduct aan gekoppeld is (zie tabel 4.2). Dit zijn spaar- en beleggingsrekeningen waar de bezitter geld inlegt om op het eind van de looptijd de hypotheek af te lossen. De populariteit van hypotheken met kapitaalverzekeringsproducten kan worden verklaard door het belastingvoordeel. Er is, net als bij de overwaarde in de woning, geen vermogensrendementsheffing over het gevormde vermogen en tegelijkertijd blijft de hypotheekrenteaftrek hoog doordat er niet afgelost wordt op de lening. Amsterdam School of Real Estate 13

18 De vrijstelling is aan een aantal voorwaarden gebonden. Er moet minimaal 15 jaar worden gespaard om in aanmerking te komen voor de vrijstelling. Indien het vermogen uit de kapitaalverzekering eerder vrij komt wordt er alsnog belasting geheven over het rendement. Indien er minimaal 20 jaar gespaard is in de kapitaalverzekering is de vrijstelling fors hoger. Indien er langer dan 15 jaar, maar korter dan 20 jaar is gespaard geldt een maximum bedrag van per belastingplichtige in het huishouden (2014) voor de uiteindelijke omvang van de kapitaalverzekering. Een echtpaar kan binnen die regels en termijn een belastingvrij vermogen opbouwen van Indien er ten minste 20 jaar gespaard is geldt er een vrijstelling van rendementsheffing voor opgebouwde vermogens tot per belastingplichtige (2014). Huishoudens kunnen dus maximaal belastingvrij sparen. Boven dit bedrag is er geen sprake van vrijstelling. Uit tabel 4.2 blijkt dat huishoudens rekening houden met de maximale vrijstelling: het aandeel hypotheken met een kapitaalverzekering is aanzienlijk kleiner in de hogere prijssegmenten dan in de lagere prijssegmenten. Gegevens over de omvang van de opgebouwde vermogens in kapitaalverzekeringsproducten zijn niet algemeen beschikbaar. In lijn met de methodiek van Schilder et al. (2014) kan een schatting worden gemaakt van de omvang van het opgebouwde vermogen en de verdeling ervan over verschillende groepen huishoudens. Tabel 4.3 geeft de schatting van de omvang van kapitaalverzekeringen in Nederland op basis van gegevens van het WoON2012. In totaal hadden eigenaar-bewoners in 2012 voor bijna 43 miljard vermogen opgebouwd in kapitaalverzekeringsproducten. Deze schatting valt binnen de bandbreedte die door DNB (2012) is gepresenteerd. Vooral huishoudens in woningen tot en met een hoofd van het huishouden tot 65 jaar hebben veel vermogen opgebouwd in kapitaalverzekeringsproducten. Tabel 4.3: Opgebouwd vermogen kapitaalverzekeringsproducten, naar belastingschijf, x mln Marginaal tarief (2012) Tot Tot Vanaf Totaal Tot 65 jaar Vanaf 65 jaar 33, Totaal , , Totaal Totaal Bron: WoON2012, eigen bewerking Amsterdam School of Real Estate 14

19 4.3 Eigenwoningforfait Een belangrijke fiscale wijziging die in dit onderzoek niet wordt meegenomen, is de aanpassing van het eigenwoningforfait. De ontwikkeling van de totale fiscale subsidie aan eigenaar-bewoners wordt niet alleen bepaald door de afbouw van fiscale voordelen, maar ook door de belasting op het voordeel uit eigenwoningbezit. Dit gebeurt door middel van het eigenwoningforfait. Het eigenwoningforfait is een belasting over de voordelen uit de eigen woning die wordt berekend over de WOZ-waarde van de woning. Het door de Belastingdienst gehanteerde percentage wordt geïndexeerd en varieert bovendien naar de waardeklasse van de woning. Voor het jaar 2015 is het eigenwoningforfait voor de meeste woningen vastgesteld op 0,75%. Voor woningen met een waarde boven geldt een percentage van 2,05% voor de waarde boven het genoemde bedrag. Het percentage loopt op tot in 2016, wanneer over het meerdere van ,35% verschuldigd is. Effectief komt de betaalde belasting, bij een marginaal tarief van 52%, dan neer op 1,2% (Donders et al., 2010). De verschuldigde belasting volgend uit het eigenwoningforfait wordt verrekend met het fiscaal voordeel uit de hypotheekrenteaftrek. Als gevolg van de wet Hillen kan er geen sprake zijn van een negatief saldo. In dat geval wordt het eigenwoningforfait verlaagd en bij een volledig afgeloste hypotheek op nul gesteld. Voor eigenaar-bewoners met een woning met een zeer hoge waarde én een omvangrijke hypotheek is er dus sprake van een forse vermindering van de fiscale subsidie, vooral aangezien het forfaitair percentage boven de al enkele jaren stijgt. Voor eigenaar-bewoners met een woning met een zeer hoge waarde en geen hypotheek geldt dat er, als gevolg van de wet Hillen, geen nadelige gevolgen zijn. Het eigen vermogen in de woning blijft onbelast. In dit onderzoek wordt geen rekening met deze aanpassingen gehouden. De reden hiervoor is dat het aandeel woningen met een waarde boven beperkt is (zie tabel 4.4). Aanpassing van het eigenwoningforfait gaat pas grote effecten hebben indien grote aantallen woningen, als gevolg van prijsstijgingen, een waarde krijgen boven de grens van (in 2015) Hiervan is, zelfs bij een prijsstijging van 3% per jaar de komende vijf jaar, geen sprake (dit zou woningen betreffen met een waarde tussen en ). Een ander scenario waarin het eigenwoningforfait een grote invloed gaat hebben op de markt is indien het percentage fors verhoogd wordt. Dit komt overeen, of in ieder geval lijkt op, het plaatsen van de woning in box 3. Hiervan is op dit moment geen sprake. Tabel 4.4: Aantal woningen, naar prijsklasse, x Aantal Aandeel koopsector Tot ,1 35% Tot ,3 51% Vanaf ,1 14% Totaal 4.092,5 100% Dure woningen in segment Vanaf tussen en ,6 0,2% vanaf ,4 0,4% Amsterdam School of Real Estate 15

20 4.4 Samenvattend De impact van een maatregel als het verminderen van de fiscale subsidie van het eigenwoningbezit hangt samen met de omvang van de maatregel, hoeveel subsidie wordt er verminderd, en de omvang van de groep huishoudens die ermee geconfronteerd wordt. In dit hoofdstuk is beschreven hoeveel eigenaar-bewoners met de vermindering van de fiscale subsidie van het eigenwoningbezit worden geconfronteerd. Het marginaal tarief van de hypotheekrenteaftrek wordt in kleine stapjes afgebouwd. Vooral in de hogere prijsklassen worden veel huishoudens direct geconfronteerd met de verlaging van het maximale tarief. In de prijsklassen vanaf heeft het grootste deel van de eigenaar-bewoners onder 65 jaar een hypotheek én een marginaal tarief inkomstenbelasting van 52%. In deze prijsklassen is ook het aandeel ouderen met een hypotheek en een marginaal tarief van 52% relatief groot. Deze ouderen worden derhalve ook meteen geconfronteerd met de vermindering van de fiscale subsidie. Naast het verlagen van het marginaal tarief geldt sinds 1 januari 2013 ook een verplichting om ten minste annuïtair af te lossen, althans, indien men voor de hypotheekrenteaftrek in aanmerking wil komen. Vóór de vermindering maakten grote groepen huishoudens gebruik van aflossingsvrije hypotheken. In volume uitgedrukt was het aandeel aflossende hypotheken beperkt. Huishoudens maakten optimaal gebruik van de fiscale mogelijkheden. Deze huishoudens zullen, in ieder geval bij het afsluiten van een nieuwe hypotheek, geconfronteerd worden met relatief hogere maandlasten. Tot slot is de kapitaalverzekering afgeschaft voor nieuwe gevallen. Huishoudens kunnen niet meer belastingvrij sparen in een aan de hypotheek verbonden kapitaalverzekeringsproduct. Hoewel de omvang van deze subsidie relatief klein is in verhouding tot bijvoorbeeld de hypotheekrenteaftrek (zie tabel 3.1) hebben eigenaar-bewoners in totaal voor bijna 43 miljard gespaard in dergelijke producten. Vooral eigenaar-bewoners met een woning tussen en hebben veel vermogen in dergelijke spaarproducten opgebouwd. In dit geval geldt, net als in het geval van de aflossingsverplichting, dat huishoudens pas werkelijk met de aanpassing geconfronteerd worden als zij nieuwe hypotheken afsluiten. In dit onderzoek is een specifieke belasting buiten beschouwing gelaten: de verhoging van het eigenwoningforfait. Deze verhoging heeft betrekking op woningen met een waarde hoger dan Deze maatregel treft slechts 0,4% van alle koopwoningen. Zelfs als de komende vijf jaar de prijs van woningen met 3% per jaar stijgt, heeft de maatregel betrekking op niet meer dan 0,6% van alle koopwoningen. De verhoging van het eigenwoningforfait leidt er uiteindelijk toe dat het in de woning opgebouwde vermogen boven met een gelijk percentage wordt belast als box 3-vermogen. Overigens geldt dat alleen indien de hypotheekrenteaftrek afdoende hoog is vanwege de werking de wet Hillen. Amsterdam School of Real Estate 16

De toekomst van het Nederlands woonbeleid (deel 2)

De toekomst van het Nederlands woonbeleid (deel 2) De toekomst van het Nederlands woonbeleid (deel 2) Fiscale behandeling eigen woning Nederland kent een lange traditie van woonbeleid. Betaalbaarheid (prijs), beschikbaarheid (aanbod, volume) en kwaliteit

Nadere informatie

SP-voorstel fiscale behandeling eigen woning

SP-voorstel fiscale behandeling eigen woning CPB Notitie Datum : 27 augustus 2004 Aan : de SP, de heer E. Irrgang SP-voorstel fiscale behandeling eigen woning 1 Inleiding De SP-fractie heeft het CPB gevraagd de budgettaire en koopkrachteffecten te

Nadere informatie

Beschrijving en analyse van de vier fiscale varianten voor de koopmarkt

Beschrijving en analyse van de vier fiscale varianten voor de koopmarkt BIJLAGE C Beschrijving en analyse van de vier fiscale varianten voor de koopmarkt 1. Eigen woning als beleggingsgoed (variant 1) Wat verandert er? In deze variant wordt de eigen woning beschouwd als vermogen

Nadere informatie

Belastingplan 2013: Wet herziening fiscale behandeling eigen woning

Belastingplan 2013: Wet herziening fiscale behandeling eigen woning Regelingen en voorzieningen CODE 3.2.3.30 verwachte wijzigingen Belastingplan 2013: Wet herziening fiscale behandeling eigen woning bronnen Informatieblad Woningmarkt 18.9.2012 Vragen en antwoorden over

Nadere informatie

2) Wanneer gaan de verschillende maatregelen in? Per 1 januari 2013

2) Wanneer gaan de verschillende maatregelen in? Per 1 januari 2013 Oktober 2012 Nieuws hypotheekrenteaftrek Zoals het er nu voorstaat zal er vanaf 2013 alleen aftrek worden genoten voor hypotheekrente bij minimaal een annuïtaire aflossing. Op dit moment mag je nog de

Nadere informatie

De toekomst van het Nederlands woonbeleid (deel 3) Omvang hypothecaire schuld

De toekomst van het Nederlands woonbeleid (deel 3) Omvang hypothecaire schuld De toekomst van het Nederlands woonbeleid (deel 3) Omvang hypothecaire schuld In de afgelopen tien jaar is een uitvoerig maatschappelijk debat gevoerd over de doelmatigheid van het gevoerde woonbeleid.

Nadere informatie

Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013?

Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013? Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013? Voor alle op 31 december 2012 bestaande hypotheken blijven de oude hypotheekregels van kracht. Oversluiten van een bestaande schuld

Nadere informatie

3 Effect van varianten zoals door de VROM-raad gevraagd

3 Effect van varianten zoals door de VROM-raad gevraagd belastingsderving (saldo HRA en EWF) tot 13,8 miljard doen toenemen in 2011. Daarbij is geen rekening gehouden met het drukkende effect van de rentestijging op de prijs van de woningen. 3 Effect van varianten

Nadere informatie

Om de bijleenregeling uit te leggen worden de volgende termen gebruikt:

Om de bijleenregeling uit te leggen worden de volgende termen gebruikt: De bijleenregeling: Deze regeling is in werking getreden per 1 januari 2004. Door deze regeling wordt het voor huiseigenaren ongunstig om de overwaarde te gaan gebruiken voor andere zaken dan de financiering

Nadere informatie

Voorbeeld gebaseerd op een goede adviespraktijk m.b.t. bruto/netto berekening: man, 44 jaar en vrouw, 40 jaar Verstrekte hypotheek in 2006 195.

Voorbeeld gebaseerd op een goede adviespraktijk m.b.t. bruto/netto berekening: man, 44 jaar en vrouw, 40 jaar Verstrekte hypotheek in 2006 195. Casussen fiscaliteit In dit document biedt de AFM u als financiële dienstverleners enkele uitgewerkte praktijkvoorbeelden aan die de AFM heeft aangetroffen bij haar onderzoek. Er zijn voorbeelden die in

Nadere informatie

Uitgangspunten en adviessamenvatting

Uitgangspunten en adviessamenvatting Uitgangspunten en adviessamenvatting Amsterdam, 24 april 2015 Geachte heer de Groot en mevrouw de Groot, Het is ons een genoegen hierbij een samenvatting te geven van de uitgangspunten die bepalend zijn

Nadere informatie

Hypotheekrecht en - vormen

Hypotheekrecht en - vormen Hypotheekrecht en - vormen Wat is een hypotheek? Een hypotheek is in theorie een zekerheidsrecht. Wanneer u een hypotheek afsluit, geeft u het recht van hypotheek aan de geldverstrekker. Dit recht van

Nadere informatie

Wie in 2014 een eigen woning heeft of graag een woning wil kopen, moet rekening houden met een aantal ontwikkelingen.

Wie in 2014 een eigen woning heeft of graag een woning wil kopen, moet rekening houden met een aantal ontwikkelingen. Hypotheekgids 2014 Inleiding Wie in 2014 een eigen woning heeft of graag een woning wil kopen, moet rekening houden met een aantal ontwikkelingen. De wijzigingen op het gebied van hypotheek en wonen zijn

Nadere informatie

Algemene informatie. Hypotheken - starter VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN

Algemene informatie. Hypotheken - starter VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN Algemene informatie Hypotheken - starter VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN Hypotheekvormen Er zijn verschillende vormen van hypotheken. Welke hypotheek het beste bij u past, is afhankelijk

Nadere informatie

COELO Woonlastenmonitor 2010

COELO Woonlastenmonitor 2010 COELO Woonlastenmonitor 2010 Gaasterzijl vergeleken met gemeenten in de regio COELO Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden COELO Woonlastenmonitor 2010 Gaasterzijl vergeleken met

Nadere informatie

Aanstaande wijzigingen in de fiscale afhandeling van hypotheekrenteaftrek per 01-01-2013

Aanstaande wijzigingen in de fiscale afhandeling van hypotheekrenteaftrek per 01-01-2013 Aanstaande wijzigingen in de fiscale afhandeling van hypotheekrenteaftrek per 01-01-2013 Op basis van de vandaag beschikbare kennis delen wij met u de aanstaande wijzigingen in de fiscale afhandeling van

Nadere informatie

Uitgangspunten en adviessamenvatting

Uitgangspunten en adviessamenvatting Uitgangspunten en adviessamenvatting Amsterdam, 24 april 2015 Geachte heer de Groot en mevrouw de Groot, Het is ons een genoegen hierbij een samenvatting te geven van de uitgangspunten die bepalend zijn

Nadere informatie

COELO Woonlastenmonitor 2010

COELO Woonlastenmonitor 2010 COELO Woonlastenmonitor 2010 COELO Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden COELO Woonlastenmonitor 2010 COELO Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden Faculteit

Nadere informatie

Hypotheek in barre tijden

Hypotheek in barre tijden Regelingen en voorzieningen CODE 4.2.2.52 Hypotheek in barre tijden bronnen www.veh.nl, persbericht d.d. 3.11.2012 Geldgids juni 2012 N.B. Sinds de publicatie van onderstaand artikel is er voor huiseigenaren

Nadere informatie

Algemene informatie hypotheken (starter)

Algemene informatie hypotheken (starter) Algemene informatie hypotheken (starter) Wij zetten de belangrijkste begrippen voor u op een rijtje: Hypotheekvormen... 2 Annuïteitenhypotheek... 2 Lineaire hypotheek... 2 Leningvormen... 2 Doorlopend

Nadere informatie

Ontwikkeling van de hypotheekschuld

Ontwikkeling van de hypotheekschuld Ontwikkeling van de hypotheekschuld De invloed van enkele beleidsmaatregelen Frans Schilder Johan Conijn 2012-22 September 2012 Ontwikkeling van de hypotheekschuld De invloed van enkele beleidsmaatregelen

Nadere informatie

argumenten voor Nederland om de woningmarkt te hervormen met Bouwsparen de route naar een duurzame woningmarkt

argumenten voor Nederland om de woningmarkt te hervormen met Bouwsparen de route naar een duurzame woningmarkt 10 argumenten voor Nederland om de woningmarkt te hervormen met Bouwsparen de route naar een duurzame woningmarkt Woningmarkt heeft behoefte aan hervorming De fiscale hypotheekrenteaftrek is de afgelopen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 32 847 Integrale visie op de woningmarkt Nr. 118 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR WONEN EN RIJKSDIENST Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Nadeel Uiteindelijk wordt er geen vermogen opgebouwd om de hypotheek mee af te kunnen lossen.

Nadeel Uiteindelijk wordt er geen vermogen opgebouwd om de hypotheek mee af te kunnen lossen. Welke hypotheekvorm past het beste bij uw specifieke situatie? Het is fijn om van tevoren al te weten welke basis hypotheekvormen er bestaan. Hieronder staan de hypotheekvormen een voor een kort beschreven

Nadere informatie

VRAGEN WONINGMARKT / KOPEN VAN EEN WONING NOVEMBER 2012

VRAGEN WONINGMARKT / KOPEN VAN EEN WONING NOVEMBER 2012 VRAGEN WONINGMARKT / KOPEN VAN EEN WONING NOVEMBER 2012 ALGEMEEN 1. Wat gaat er veranderen voor de koper van een huis? 2. Wanneer gaan de verschillende maatregelen in? 3. Op welke wijze wordt aflossing

Nadere informatie

Hieronder de vergelijking tussen de annuïteitenhypotheek en de lineaire hypotheek.

Hieronder de vergelijking tussen de annuïteitenhypotheek en de lineaire hypotheek. Hieronder de vergelijking tussen de annuïteitenhypotheek en de lineaire hypotheek. Inleiding: De genoemde vormen zijn voor starters de enige vormen die sinds 01-01-2013 leiden tot renteaftrek. Andere vormen,

Nadere informatie

De Roche. Hypotheek waaier. Een persoonlijke keus voor uw toekomst. Het kiezen van de juiste hypotheekvorm is

De Roche. Hypotheek waaier. Een persoonlijke keus voor uw toekomst. Het kiezen van de juiste hypotheekvorm is De Roche Hypotheek waaier Een persoonlijke keus voor uw toekomst Het kiezen van de juiste hypotheekvorm is zeker niet eenvoudig; er zijn ontzettend veel mogelijkheden en bovendien vormt uw beslissing de

Nadere informatie

De gevolgen van de terugkeer van de annuïteitenhypotheek

De gevolgen van de terugkeer van de annuïteitenhypotheek De gevolgen van de terugkeer van de annuïteitenhypotheek Special Paul de Vries Hogere lasten en meer risico Vanaf 1 januari 2013 is de keuzevrijheid van hypotheekvormen voor mensen die gebruik willen maken

Nadere informatie

Eeckhout & Slegt. financieel adviseurs. De hypotheekvormen

Eeckhout & Slegt. financieel adviseurs. De hypotheekvormen Eeckhout & Slegt financieel adviseurs De hypotheekvormen Maandbedrag Lineaire hypotheek Maandlast Restschuld Rente (fiscaal aftrekbaar) Aflossing Lineaire hypotheek Voordelen u bouwt snel en veilig vermogen

Nadere informatie

Informatiedocument De Erfpachter BV

Informatiedocument De Erfpachter BV Informatiedocument De Erfpachter BV U staat op het punt om een woning te kopen. De Erfpachter BV. wil u via dit Informatieboek informeren over De Erfpachter BV. Hieronder zetten we graag voor u uiteen

Nadere informatie

De verschillende hypotheekvormen

De verschillende hypotheekvormen De verschillende hypotheekvormen Hierbij ontvangt u een beschrijving van een vijftal hypotheekvormen. Wij willen u vragen dit alvast door te nemen zodat u reeds bekend bent met de diverse hypotheeksoorten.

Nadere informatie

Annemarie verdient 40.000,-- per jaar. Hans zorgt voor de kinderen en het huishouden.

Annemarie verdient 40.000,-- per jaar. Hans zorgt voor de kinderen en het huishouden. Voormalig taboe-onderwerp nu prominent in verkiezingpsprogramma s? Afschaffing van de hypotheekrenteaftrek! Wat zijn de inkomensgevolgen? Op woensdag 9 juni vinden de Tweede Kamerverkiezingen plaats. De

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 700 XI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) en van de begrotingsstaat

Nadere informatie

Benodigde hypotheek 200.000 Hypotheekrente 5% WOZ-waarde 200.000

Benodigde hypotheek 200.000 Hypotheekrente 5% WOZ-waarde 200.000 Inleiding De inkt van het Kunduzakkoord is nog niet opgedroogd en de gevolgen worden al merkbaar. In slechts twee dagen tijd werd er een akkoord bereikt waar heel summier ook iets in stond over de woningmarkt.

Nadere informatie

Annuïtair of lineair aflossen?

Annuïtair of lineair aflossen? 1 Annuïtair of lineair aflossen? Vind de hypotheekvorm voor jouw situatie Een publicatie van 2 Over eyeopen MEEUWENLAAN 98-100 1021 JL AMSTERDAM 020 303 1160 INFO@EYEOPEN.NL eyeopen is je eigen digitale

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. 2012/br/8031/ASIJL. 6 november Geachte heer, mevrouw,

Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. 2012/br/8031/ASIJL. 6 november Geachte heer, mevrouw, Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Onze referentie 2012/br/8031/ASIJL Uw referentie Den Haag 6 november 2012 Betreft Wetsvoorstel herziening fiscale behandeling eigen woning

Nadere informatie

argumenten voor Nederland om de woningmarkt te hervormen met Bouwsparen de route naar een duurzame woningmarkt

argumenten voor Nederland om de woningmarkt te hervormen met Bouwsparen de route naar een duurzame woningmarkt 10 argumenten voor Nederland om de woningmarkt te hervormen met Bouwsparen de route naar een duurzame woningmarkt Woningmarkt heeft behoefte aan hervorming De fiscale hypotheekrenteaftrek is de afgelopen

Nadere informatie

COELO Woonlastenmonitor 2009

COELO Woonlastenmonitor 2009 COELO Woonlastenmonitor 2009 Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden coelo, Groningen 2009 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen

Nadere informatie

Grip op uw Vermogen. Aflossen, waarom goed voor u?

Grip op uw Vermogen. Aflossen, waarom goed voor u? Aflossen, waarom goed voor u? Agenda 1. Even voorstellen 2. Aanleiding presentatie 3. Hypotheken: hoe zit het ook alweer? 4. Waarom aflossen? - Voor uzelf - Voor uw kinderen - Voor later 5. Hoe werkt aflossen?

Nadere informatie

NVM-Betaalbaarheidsanalyse. 2000-Q1 tot en met 2014-Q4

NVM-Betaalbaarheidsanalyse. 2000-Q1 tot en met 2014-Q4 NVM-Betaalbaarheidsanalyse 2000-Q1 tot en met 2014-Q4 NVM Data & Research 15 januari 2015 1 Samenvatting De (theoretische) betaalbaarheidsindex maakt in het vierde kwartaal van 2014 nog steeds een opwaartse

Nadere informatie

Het disfunctioneren van de Nederlandse woningmarkt. Prof. dr. Johan Conijn

Het disfunctioneren van de Nederlandse woningmarkt. Prof. dr. Johan Conijn Het disfunctioneren van de Nederlandse woningmarkt Prof. dr. Johan Conijn Een overview De koopsector De huursector Interactie tussen koop en huur Actuele punten van discussie Koopsector: instabiliteit

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Turfmarkt

Nadere informatie

VRAGEN WONINGMARKT / KOPEN VAN EEN WONING VERSIE 10 APRIL 2013

VRAGEN WONINGMARKT / KOPEN VAN EEN WONING VERSIE 10 APRIL 2013 VRAGEN WONINGMARKT / KOPEN VAN EEN WONING VERSIE 10 APRIL 2013 ALGEMEEN 1. Wat gaat er veranderen voor de koper van een huis? 2. Wanneer gaan de verschillende maatregelen in? 3. Op welke wijze wordt aflossing

Nadere informatie

COELO Woonlastenmonitor 2011

COELO Woonlastenmonitor 2011 COELO Woonlastenmonitor 2011 COELO Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden COELO Woonlastenmonitor 2011 COELO Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden Faculteit

Nadere informatie

Je eigen woning en de Belastingdienst in 2012

Je eigen woning en de Belastingdienst in 2012 Je hypotheek en de belasting in 2012 Hier vind je een toelichting op het jaaroverzicht van je SNS Hypotheek. Ook lees je hier de belangrijkste fiscale regels die in 2012 gelden voor de eigen woning, hypotheek,

Nadere informatie

NVM-Betaalbaarheidsanalyse. 2000-Q1 tot en met 2014-Q3

NVM-Betaalbaarheidsanalyse. 2000-Q1 tot en met 2014-Q3 NVM-Betaalbaarheidsanalyse 2000-Q1 tot en met 2014-Q3 NVM Data & Research 9 oktober 2014 1 Samenvatting De (theoretische) betaalbaarheidsindex maakt in het derde kwartaal van 2014 een zeer sterke opwaartse

Nadere informatie

COELO Woonlastenmonitor 2012

COELO Woonlastenmonitor 2012 COELO Woonlastenmonitor 2012 COELO Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden COELO Woonlastenmonitor 2012 COELO Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden Faculteit

Nadere informatie

Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag VROM verandert! Kijk voor meer informatie op www.vrom.nl Directoraat-Generaal Wonen, Wijken en Integratie Directie Aandachtsgroepen, Betaalbaarheid & Corporaties Cluster Huurbeleid en Aandachtsgroepen

Nadere informatie

Wat zijn de voorgestelde veranderingen voor hypotheken?

Wat zijn de voorgestelde veranderingen voor hypotheken? Wat zijn de voorgestelde veranderingen voor hypotheken? LET OP! Onderstaande informatie is gebaseerd op de gepubliceerde stukken per 3 december 2012. Het verdere wetgevingsproces dat de voorstellen uit

Nadere informatie

De inkomstenbelasting en huizenprijzen: de case Nederland

De inkomstenbelasting en huizenprijzen: de case Nederland De inkomstenbelasting en huizenprijzen: de case Nederland Marietta Haffner Studienamiddag rond de woonfiscaliteit, Steunpunt Fiscaliteit en Begroting, Brussel 21 november 2012 IB en huizenprijzen in NL

Nadere informatie

COELO Woonlastenmonitor 2008

COELO Woonlastenmonitor 2008 COELO Woonlastenmonitor 2008 Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden coelo, Groningen 2008 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen

Nadere informatie

Wat moeten we met de hypotheekrente-aftrek? Miljoenennota 2013

Wat moeten we met de hypotheekrente-aftrek? Miljoenennota 2013 Wat moeten we met de hypotheekrente-aftrek? - Een economisch perspectief - Miljoenennota 213 Scheveningen, 2 oktober 212 Prof. dr. Barbara Baarsma Vanaf 213: voor nieuwe hypotheken alleen recht op renteaftrek

Nadere informatie

Uw hypotheek nu en in de toekomst

Uw hypotheek nu en in de toekomst Uw hypotheek nu en in de toekomst In deze brochure vindt u belangrijke informatie over uw hypotheek nu en in de toekomst Uw hypotheek vraagt om aandacht U heeft een hypotheek van DSB Bank in faillissement

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag 2511 DP Uw kenmerk

Nadere informatie

TIJDSCHRIFT VOOR DE VOLKSHUISVESTING NUMMER 6 DECEMBER 2014 ANALYSE HERVORMINGEN

TIJDSCHRIFT VOOR DE VOLKSHUISVESTING NUMMER 6 DECEMBER 2014 ANALYSE HERVORMINGEN 40 KWETSBAARHEID VAN WONI HERVORMINGEN Het aantal huishoudens met aan het wonen gerelateerde financiële risico s is toegenomen in de periode 2002 2012. Een concentratie van huishoudens met zulke risico

Nadere informatie

Kenmerken van diverse basisvormen van hypothecaire leningen

Kenmerken van diverse basisvormen van hypothecaire leningen Hypotheekvormen Kenmerken van diverse basisvormen van hypothecaire leningen Onderstaand geven wij u een korte beschrijving van de verschillende hypotheekvormen. Het betreft slechts een opsomming van de

Nadere informatie

De fiscale hoog / laag constructie met banksparen.

De fiscale hoog / laag constructie met banksparen. De fiscale hoog / laag constructie met banksparen. Een hoog / laag constructie is interessant voor mensen die van fiscaal voordeel willen profiteren. Wanneer er eigen vermogen is kan dit vermogen rendement

Nadere informatie

Wat brengt 2015 voor huizenbezitters en huurders?

Wat brengt 2015 voor huizenbezitters en huurders? Wat brengt 2015 voor huizenbezitters en huurders? De rente op een restschuld wordt langer aftrekbaar, de maximale hypotheekrente-aftrek gaat verder omlaag en elke huizenbezitter krijgt een energielabel.

Nadere informatie

Perspectief voor de markt van koopwoningen

Perspectief voor de markt van koopwoningen Perspectief voor de markt van koopwoningen Harry van der Heijden OTB Research Institute for the Built Environment / TU Delft Delft University of Technology Challenge the future Agenda Het oude verdienmodel

Nadere informatie

Effecten maatregelen fiscale behandeling eigen woning

Effecten maatregelen fiscale behandeling eigen woning CPB Notitie Datum : 6 juli 2007 Aan : VROM- raad Effecten maatregelen fiscale behandeling eigen woning 1 Inleiding De VROM-raad heeft het CPB gevraagd een aantal varianten door te rekenen met betrekking

Nadere informatie

Hypotheekvormen samengevat

Hypotheekvormen samengevat Hypotheekvormen samengevat Er bestaan in Nederland enkele honderden hypotheekvarianten. Dat lijkt heel veel, maar de meeste varianten zijn afgeleid van een aantal hoofdvormen. Uw eigen wensen en persoonlijke

Nadere informatie

2 Aflossing studieschuld bij leenstelsel

2 Aflossing studieschuld bij leenstelsel CPB Notitie Aan: Ministerie OCW Centraal Planbureau Van Stolkweg 14 Postbus 80510 2508 GM Den Haag T (070)3383 380 I www.cpb.nl Contactpersoon Marcel Lever Datum: 7 juni 2013 Betreft: Aflossing studieschuld

Nadere informatie

Aflossing studieschuld bij sociaal leenstelsel Uitgevoerd op verzoek van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Aflossing studieschuld bij sociaal leenstelsel Uitgevoerd op verzoek van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap CPB Notitie 7 juni 2013 Aflossing studieschuld bij sociaal leenstelsel Uitgevoerd op verzoek van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. CPB Notitie Aan: Ministerie OCW Centraal Planbureau

Nadere informatie

De verschillende hypotheekvormen

De verschillende hypotheekvormen De verschillende hypotheekvormen Het lijkt, door de uiteenlopende namen voor hypotheken, alsof er veel verschillende hypotheken zijn. Dit valt heel erg mee. Verreweg de meeste hypotheken die tegenwoordig

Nadere informatie

Hypotheek: 100.000 Rente: 3,00% Inkomen1: 10000 Inkomen2: 10000 Looptijd: 30 jaar Inleg / Rente aflossing. Kosten staat 25 jr.

Hypotheek: 100.000 Rente: 3,00% Inkomen1: 10000 Inkomen2: 10000 Looptijd: 30 jaar Inleg / Rente aflossing. Kosten staat 25 jr. Hieronder kunt u meer dan 400 berekeningen vinden wat de gevolgen zijn als de annuiteitenhypotheek per 1 januari 2013 verplicht wordt. Iedere nieuwe huiseigenaar moet dan zijn hypotheek volledig af lossen

Nadere informatie

Keuzes in kaart CPB (mei 2010)

Keuzes in kaart CPB (mei 2010) Keuzes in kaart CPB (mei 2010) Samenvatting woonbeleid politieke partijen CDA Het woningmarktprogramma van het CDA laat de fiscale subsidiëring van koopwoningen ongemoeid. Wel voorziet het in een aanpassing

Nadere informatie

financiële dienstverlening

financiële dienstverlening Algemene gegevens cliënt Algemene gegevens partner Naam : Naam : Geboortedatum : Geboortedatum : Algemene Kennis en Ervaring 1. Wat weet u van hypotheken? 2. Wat weet u van beleggingsproducten? 3. Wat

Nadere informatie

Wat zie je? Slides Video Chat Onderwerpen. Hoe bouw jij pensioen op? Slimme tips Financieel overzicht Voordeel voor jou als ondernemer Enquête

Wat zie je? Slides Video Chat Onderwerpen. Hoe bouw jij pensioen op? Slimme tips Financieel overzicht Voordeel voor jou als ondernemer Enquête 2014 Wat zie je? Slides Video Chat Onderwerpen Hoe bouw jij pensioen op? Slimme tips Financieel overzicht Voordeel voor jou als ondernemer Enquête Poll 1 Wat zie jij als jouw pensioen? Hoe bouw jij pensioen

Nadere informatie

Uitleg hypotheekvormen

Uitleg hypotheekvormen Uitleg hypotheekvormen Een hypotheek, een belangrijke financiële beslissing Als u een huis wilt kopen, dan heeft u een hypotheek nodig. Maar ook als u uw huis gaat verbouwen is het goed om naar uw huidige

Nadere informatie

Persoonlijk Financieel Advies

Persoonlijk Financieel Advies Persoonlijk Financieel Advies Frits Suzanne Inhoudsopgave Basisgegevens Inkomens- en vermogensplanning Indicatief overzicht lijfrente-uitkeringen Specificatie vaste lasten Grafiek inkomens- en vermogensplanning

Nadere informatie

Persoonlijk Financieel Advies

Persoonlijk Financieel Advies Persoonlijk Financieel Advies Suzan van Lierop Inhoudsopgave Basisgegevens Inkomens- en vermogensplanning Specificatie vaste lasten Grafiek inkomens- en vermogensplanning Onderneming B.V. Toelichting Basisgegevens

Nadere informatie

Effect op huizenprijzen van het maximeren van hypothecaire leningen op basis van taxatiewaarde en bruto inkomen

Effect op huizenprijzen van het maximeren van hypothecaire leningen op basis van taxatiewaarde en bruto inkomen CPB Notitie 4 mei 2011 Effect op huizenprijzen van het maximeren van hypothecaire leningen op basis van taxatiewaarde en bruto inkomen Op verzoek van het Ministerie van Financiën, Directie Algemene Financiële

Nadere informatie

Woningmarktcijfers 4e kwartaal 2012

Woningmarktcijfers 4e kwartaal 2012 7 januari 2013 NVM Data & Research Niveau (t.o.v.) 2012-3 (t.o.v.) 2011-4 Opmerking Aantal transacties 25.031 + 31,8% +13,9% Gemiddelde verandering t.o.v. 3 e kwartaal: +3,1%. Totale markt naar schatting

Nadere informatie

Datum: 6 juli 2016 Betreft: Doorrekeningen varianten SDG werkgroep woningmarkt

Datum: 6 juli 2016 Betreft: Doorrekeningen varianten SDG werkgroep woningmarkt CPB/PBL Notitie Aan: Studiegroep Duurzame Groei (SDG) Centraal Planbureau Van Stolkweg 14 Postbus 80510 2508 GM Den Haag T (070)3383 380 I www.cpb.nl Contactpersoon Jan Möhlmann Datum: 6 juli 2016 Betreft:

Nadere informatie

Nu kiezen voor zekerheid. Straks wonen tegen aantrekkelijke maandlasten. Fiscaal Voortzetten. in de BankSpaar Plus Hypotheek

Nu kiezen voor zekerheid. Straks wonen tegen aantrekkelijke maandlasten. Fiscaal Voortzetten. in de BankSpaar Plus Hypotheek Nu kiezen voor zekerheid Straks wonen tegen aantrekkelijke maandlasten Fiscaal Voortzetten in de BankSpaar Plus Hypotheek Nationale-Nederlanden maakt Fiscaal Voortzetten in de BankSpaar Plus Hypotheek

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Woononderzoek Nederland 2009

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Woononderzoek Nederland 2009 Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB10-020 22 maart 2010 9.30 uur Woononderzoek Nederland 2009 Totale woonlasten stijgen in dezelfde mate als netto inkomen Aandeel en omvang aflossingsvrije

Nadere informatie

Bij deze opgave horen de informatiebronnen 7 tot en met 9. In deze opgave blijft de vermogensrendementsheffing buiten beschouwing.

Bij deze opgave horen de informatiebronnen 7 tot en met 9. In deze opgave blijft de vermogensrendementsheffing buiten beschouwing. Opgave 5 Bij deze opgave horen de informatiebronnen 7 tot en met 9. In deze opgave blijft de vermogensrendementsheffing buiten beschouwing. Tot ongeveer het jaar 2010 stegen de gemiddelde prijzen van verkochte

Nadere informatie

Uitleg hypotheekvormen.

Uitleg hypotheekvormen. Ik wil mijn eerste huis kopen Uitleg hypotheekvormen. Als je graag een huis wilt kopen, dan heb je een hypotheek nodig. Ook als je je huis gaat verbouwen is het goed om naar je huidige hypotheek te kijken.

Nadere informatie

NVM-Betaalbaarheidsanalyse. 2000-Q1 tot en met 2012-Q1

NVM-Betaalbaarheidsanalyse. 2000-Q1 tot en met 2012-Q1 NVM-Betaalbaarheidsanalyse 2000-Q1 tot en met 2012-Q1 NVM Data & Research 2 april 2012 Inhoudsopgave 1 Samenvatting... 3 2 Inleiding: beschrijving van de gebruikte betaalbaarheidsindicatoren en grafieken...

Nadere informatie

DE ERKEND HYPOTHECAIR PLANNER INFORMEERT U GRAAG OVER: Uw woning huren of kopen?

DE ERKEND HYPOTHECAIR PLANNER INFORMEERT U GRAAG OVER: Uw woning huren of kopen? DE ERKEND HYPOTHECAIR PLANNER INFORMEERT U GRAAG OVER: Uw woning huren of kopen? 1 Met de vraag 'Een huis kopen of een huis huren?' kunt u op verschillende momenten in uw leven te maken krijgen. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

Bankspaarhypotheek: interessant voor elke klant, bij elke rentestand Advieskaart ING Intermediair

Bankspaarhypotheek: interessant voor elke klant, bij elke rentestand Advieskaart ING Intermediair Bankspaarhypotheek: interessant voor elke klant, bij elke rentestand Advieskaart ING Intermediair De Bankspaarhypotheek vraagt om goed advies. Wijs uw klant ook op de risico s van dit product. Wil uw klant

Nadere informatie

Bijlage I: Woningmarktcijfers 4 e kwartaal 2007

Bijlage I: Woningmarktcijfers 4 e kwartaal 2007 Bijlage I: Woningmarktcijfers 4 e kwartaal 2007 De prijs van de gemiddelde verkochte woning stijgt met 1,2% in het 4 e kwartaal van 2007. De stijging van de prijs per m 2 is met 0,3% veel lager. De stijging

Nadere informatie

Bepaling van het verschil tussen betaalde rente en de rente die betaald zou zijn als er geen sprake was van overwinsten

Bepaling van het verschil tussen betaalde rente en de rente die betaald zou zijn als er geen sprake was van overwinsten Verantwoording Renteschade Calculator Actie Hypotheekrente Badhoevedorp, oktober 2016 Versie: 2.0 Uitleg en Verantwoording De calculator bestaat uit twee stappen: Bepaling van het verschil tussen betaalde

Nadere informatie

Uw hypotheek en de belasting in 2015

Uw hypotheek en de belasting in 2015 Uw hypotheek en de belasting in 2015 Hieronder vindt u een toelichting op het jaaroverzicht van uw BLG Hypotheek. Ook leest u hier de belangrijkste fiscale regels die in 2015 gelden voor een eigen woning,

Nadere informatie

Bijlage: vragen en opmerkingen bij Wonen 4.0 iari Basispad. Terugsiuls budgettaire opbrengsten

Bijlage: vragen en opmerkingen bij Wonen 4.0 iari Basispad. Terugsiuls budgettaire opbrengsten Ons kenmerk Bijlage: vragen en opmerkingen bij Wonen 4.0 iari 2013 Pagmn 2 van 6 actuele basispad. Wonen 4.0 heeft als uitgangspunt dat het plan budgetneutraal actuele basispad. In het actuele basispad

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2017 2018 34 819 Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 tot het geleidelijk uitfaseren van de aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld Nr. 3

Nadere informatie

Themabericht 2012/15. Keuzes in kaart op de woningmarkt

Themabericht 2012/15. Keuzes in kaart op de woningmarkt Themabericht 2012/15 Keuzes in kaart op de woningmarkt Vorige week heeft het Centraal Planbureau (CPB) de doorrekening van de verkiezingsprogramma s (Keuzes in Kaart) 1 gepubliceerd. Hierin worden de economische

Nadere informatie

De Nederlandse hypotheekschuld in 2025

De Nederlandse hypotheekschuld in 2025 De (on)mogelijkheden om de stijging van de hypotheekschuld te beperken Frans Schilder Johan Conijn Martijn Eskinasi 2012 10 Juli 2012 De (on)mogelijkheden om de stijging van de hypotheekschuld te beperken

Nadere informatie

Een huis met een restschuld, kunt u dit voorkomen? www.zichtadviseurs.nl/hypotheken

Een huis met een restschuld, kunt u dit voorkomen? www.zichtadviseurs.nl/hypotheken Een huis met een restschuld, kunt u dit voorkomen? www.zichtadviseurs.nl/hypotheken De huizenprijzen zijn in Nederland sinds 2008 flink gedaald. Dat is goed nieuws voor starters die een huis willen kopen.

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Uw kenmerk Betreft Verduidelijking afspraken koopwoningmarkt Naar aanleiding van mijn brief van 13

Nadere informatie

Trends, discussies en hervormingen op de woningmarkt

Trends, discussies en hervormingen op de woningmarkt Trends, discussies en hervormingen op de woningmarkt Peter Boelhouwer 31-10-2012 Delft University of Technology Challenge the future Inhoud Ontwikkelingen op de woning(bouw)markt en ontwikkeling koopprijzen:

Nadere informatie

Het kopen en financieren van een woning

Het kopen en financieren van een woning Het kopen en financieren van een woning Beste heer/mevrouw, U staat op het punt om een (nieuwe) woning te kopen. Het kan zijn dat u zich als starter op de markt begeeft en dus voor het eerst een woning

Nadere informatie

Verantwoord lenen bij Delta Lloyd

Verantwoord lenen bij Delta Lloyd Verantwoord lenen bij Delta Lloyd Beste klant, De huizenprijzen zijn de laatste jaren flink gedaald. Daardoor houden steeds meer mensen na verkoop van de woning een restschuld over. Als de verkoopopbrengst

Nadere informatie

Beter Belast Voorstellen voor een doordachtere en eerlijkere fiscale behandeling van het eigen huis

Beter Belast Voorstellen voor een doordachtere en eerlijkere fiscale behandeling van het eigen huis Beter Belast Voorstellen voor een doordachtere en eerlijkere fiscale behandeling van het eigen huis Beter Belast Voorstellen voor een doordachtere en eerlijkere fiscale behandeling van het eigen huis Jona

Nadere informatie

Stijging woningoverdrachten

Stijging woningoverdrachten Stijging woningoverdrachten Positieve noot: meer transacties In het tweede kwartaal wisselden 34.628 woningen van eigenaar, een stijging van 17,3% ten opzichte van een jaar geleden. Op jaarbasis gaat het

Nadere informatie

Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 tot het geleidelijk uitfaseren van de aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld

Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 tot het geleidelijk uitfaseren van de aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 tot het geleidelijk uitfaseren van de aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld VOORSTEL VAN WET Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen

Nadere informatie

Kopen of huren: een omslagpunt in de woningmarkt?

Kopen of huren: een omslagpunt in de woningmarkt? Kopen of huren: een omslagpunt in de woningmarkt? Frans Schilder Johan Conijn 2013-09 April 2013 Kopen of huren: een omslagpunt in de woningmarkt? Frans Schilder Johan Conijn In opdracht van: Nederlandse

Nadere informatie

Nota Kredietnormen. 1. Aanleiding. 2. De huidige kredietnormen

Nota Kredietnormen. 1. Aanleiding. 2. De huidige kredietnormen Nota Kredietnormen 1. Aanleiding Naar aanleiding van de FSC-bijeenkomst in november 2014 over de LTV heeft het Comité om verdere analyses gevraagd. Eén van de vraagstukken betreft de mogelijke beleidsmaatregelen

Nadere informatie