NVM-Betaalbaarheidsanalyse Q1 tot en met 2012-Q1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NVM-Betaalbaarheidsanalyse. 2000-Q1 tot en met 2012-Q1"

Transcriptie

1 NVM-Betaalbaarheidsanalyse 2000-Q1 tot en met 2012-Q1 NVM Data & Research 2 april 2012

2 Inhoudsopgave 1 Samenvatting Inleiding: beschrijving van de gebruikte betaalbaarheidsindicatoren en grafieken De NVM-Affordability index Het NVM-Betaalbaarheidspercentage Data De NVM-Affordability index exclusief rente (t/m februari 2012) De NVM-Affordability index inclusief rente (t/m februari 2012) De NVM-Betaalbaarheidspercentages in het 1e kwartaal van Het betaalbaarheidspercentage van de gemiddelde koopwoning De betaalbaarheidspercentages van woningtypen Vooruitblik op de betaalbaarheid van koopwoningen in

3 1 Samenvatting Door het licht gestegen huishoudeninkomen en de sterk dalende woningprijzen is de betaalbaarheid van de huizenprijs sterk toegenomen. De betaalbaarheid van de woonlasten, waarbij ook de rentestand wordt meegenomen, laat door de stabiele rentecijfers hetzelfde beeld zien. Ook de betaalbaarheidspercentages voor starters en doorstromers, en voor de verschillende woningtypen, zijn allen positief. De verwachting is dat door de dalende woningprijzen de betaalbaarheid voorlopig verder zal toenemen. De vráág naar koopwoningen echter zal door de economische vooruitzichten en de onzekerheden die spelen in de markt niet snel een verbetering laten zien. 2 Inleiding: beschrijving van de gebruikte betaalbaarheidsindicatoren en grafieken Binnen de betaalbaarheidsanalyse wordt de kans op een stijging of daling van de prijs op de huizenmarkt beoordeeld naar de mate waarin een koopwoning te betalen is (affordability). Een maatstaf van de betaalbaarheid geeft in de tijd weer of het voor een consument aantrekkelijk is een huis te kopen. Als dit het geval is zal als gevolg daarvan de vraag naar koopwoningen kunnen stijgen, wat stijgende huizenprijzen mogelijk maakt en vice versa. De betaalbaarheid van koopwoningen wordt weergegeven met een tweetal 'affordability indexen' en met specifieke 'betaalbaarheidpercentages' voor éénverdieners, tweeverdieners, starters en doorstromers op de woningmarkt. Uiteraard verschaffen deze indicatoren slechts een geaggregeerd ( gemiddeld ) beeld van de koopwoningmarkt. 2.1 De NVM-Affordability index De Affordability index laat zien hoe de betaalbaarheid van de gemiddelde koopwoning in de tijd verandert ten opzichte van een basisjaar (1975=100), en of de stand van de betaalbaarheid relatief hoog of laag is in vergelijking met eerdere perioden. Hiervoor zijn twee graadmeters geconstrueerd. De 'betaalbaarheid van de huizenprijs' vergelijkt het prijsniveau van huizen met het inkomensniveau van consumenten. De index daarvan, die laat zien hoe de verhouding tussen prijs en inkomen verandert in de tijd, is de NVM-Affordability index exclusief rentelasten in Figuur 1. De 'betaalbaarheid van de woonlasten' vergelijkt het consumenteninkomen met de financieringslasten van de koopwoning. De index van de verandering in de verhouding tussen inkomen en hypotheekrentelasten is de NVM-Affordability index inclusief rentelasten in Figuur 2. 3

4 2.2 Het NVM-Betaalbaarheidspercentage Het betaalbaarheidspercentage is een maatstaf die het betaalbaarheidsniveau in absolute zin weergeeft voor een bepaald huishoudentype. Het percentage is berekend als de verhouding tussen het werkelijke huishoudeninkomen en het norminkomen dat nodig is voor een traditionele hypotheeklening van een gemiddelde koopwoning. Bij een percentage van 100% is de gemiddelde koopwoning precies betaalbaar (>100% goed betaalbaar; <100% slecht betaalbaar). De specifieke betaalbaarheidspercentages in Tabel 1 en 2 zijn verbonden met verschillende soorten huishoudens en woningtypen. Hierdoor is een genuanceerder oordeel mogelijk over de betaalbaarheid op de woningmarkt. De percentages zijn berekend op basis van rente én aflossing van de hypotheeklening en ná belasting. 2.3 Data De cijfers van de betaalbaarheidsindex zijn vanaf 1975 op maandbasis berekend met de landelijk gewogen mediane NVM-transactieprijs van bestaande koopwoningen, met de gemiddelde loonontwikkeling (bron: CBS) en met hypothecaire rentelasten op basis van de gemiddelde 5-jaars rente van een annuïteitenlening met NHG (bron: De Hypotheekshop). De cijfers van het betaalbaarheidspercentage worden op kwartaalbasis samengesteld met verschillende leningpercentages voor verschillende huishoudens en met hypotheeklasten (rente én aflossing nà belasting) van een annuïteitenlening met bovengenoemde 5-jaars rente. Voor het mediane prijsniveau van woningen en woningtypen is gebruik gemaakt van gewogen kwartaalcijfers van de NVM, terwijl het institutionele inkomen van de modale werknemer is gebruikt voor het éénverdienerhuishouden en 1,5x het modale inkomen voor het tweeverdienerhuishouden (bron: CBS). 4

5 Index 1975 = De NVM-Affordability index exclusief rente (t/m februari 2012) De Affordability-index in Figuur 1 betreft de betaalbaarheid van de koopprijs van een gemiddelde woning. De index laat in historisch verband zien of de mediane huizenprijs stijgt of daalt t.o.v. de gemiddelde inkomensontwikkeling van de consument. Als de index hoog staat zijn huizen relatief duur; bij een daling van de index wordt de gemiddelde koopwoning relatief goedkoper. Op langere termijn gaan de huizenprijzen mee met de particuliere inkomens. In bepaalde perioden gaat de huisprijsstijging veel harder dan de loonstijging en dit kan uiteindelijk een stabilisatie van de prijzen of een prijscorrectie veroorzaken. Figuur 1: NVM-Affordability index ecxlusief rente 2000 t/m 2012-febr. 240 Betaalbaarheid huizenprijs Index huizenprijs / consumenteninkomen De betaalbaarheid van de mediane koopprijs is in de eerste maanden van 2012 zeer sterk toegenomen. Oorzaak is dat het gemiddelde prijsniveau van woningen flink lager lag (sterke prijsdaling in februari) en het gemiddelde looninkomen van consumenten licht is toegenomen (voornamelijk in januari ten opzichte van december). Dit komt tot uitdrukking in de dalende betaalbaarheidsindex van Figuur 1. In de loop van het jaar is het consumenteninkomen licht toegenomen. Op dit moment liggen de lonen 1,4 % hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. Tegen deze achtergrond nam de index tot juni 2011 toe - het prijsniveau van huizen werd relatief duurder - maar daarna werden huizen relatief goedkoper, waardoor het indexniveau van juli 2011 tot februari 2012 met bijna 10% daalde. Op dit moment staat de verhouding inkomen en woningprijs op het laagste niveau sinds het begin van de meting in

6 Index 1975 = De NVM-Affordability index inclusief rente (t/m februari 2012) De Affordability-index in Figuur 2 betreft de betaalbaarheid van de woonlasten van een gemiddelde woning. De index geeft weer hoe de verhouding tussen het consumenteninkomen en de financieringslast van de koopwoning in de tijd verandert. Als de index stijgt neemt de betaalbaarheid toe; als de index daalt neemt deze af. Op de particuliere hypotheekmarkt speelt het inkomen in verhouding tot de hypothecaire lasten een grote rol. Daarom is het voor de betaalbaarheid van woningen onvoldoende om alleen naar het prijspeil te kijken. Veel belangrijker zijn de woonlasten van de gekochte woning. De betaalbaarheid daarvan houdt niet alleen rekening met de woningprijs, maar ook met de rente en het consumenteninkomen. Omdat inkomensveranderingen een geleidelijk verloop hebben, zijn het vooral de ontwikkelingen van de rente en de huizenprijs die de bewegelijkheid van de index bepalen. Figuur 2: NVM-Affordability index inclusief rente 2000 t/m 2012-febr. 150 Betaalbaarheid woonlasten Index consumenteninkomen / financieringslast De betaalbaarheid van de woonlasten is sinds mei 2011 sterk toegenomen. Sinds mei zijn de lonen onophoudelijk (licht) toegenomen. De grootste loonsprong deed zich (zoals gebruikelijk) voor in januari van dit jaar. De woningprijs is sinds mei 2011 onophoudelijk gedaald, de grootste prijsdalingen waren zichtbaar in augustus 2011 en februari De rente daalde tot en met september tot 4,0%. Sindsdien is de rente weer gestegen tot 4,2%, in februari staat deze weer op 4,1%. Dit resulteert in een stijgende betaalbaarheid van de woonlasten in 2011 en Zeker in de maanden januari en februari springt de betaalbaarheid omhoog tot een indexniveau van 142 punten. Alleen in oktober 2010 en september 2005 was de betaalbaarheid van de woonlasten nog beter. 6

7 5 De NVM-Betaalbaarheidspercentages in het 1e kwartaal van Het betaalbaarheidspercentage van de gemiddelde koopwoning Tabel 1 geeft inzicht in het (absolute) niveau van de betaalbaarheid voor specifieke huishoudens in de vorm van een percentage. Deze maatstaf vergelijkt op een bepaald tijdstip het werkelijke inkomen van een huishouden met een norminkomen, dat nodig is om zich te kwalificeren voor een conventionele hypotheeklening waarmee een gemiddelde woning kan worden gekocht. Als dit verhoudingsgetal op 100% staat is de koopwoning precies betaalbaar. Dat wil zeggen, dat het werkelijke huishoudeninkomen precies gelijk is aan het inkomen dat nodig is voor een hypotheeklening. Als het percentage boven de 100% ligt is de koopwoning beter betaalbaar, en omgekeerd. Werkelijk huishoudeninkomen Betaalbaarheidspercentage = x 100% Norminkomen voor een hypotheeklening Het voor de hypotheeklening benodigde inkomen is vergeleken met het werkelijke inkomen van één- en tweeverdienende starters en doorstromers op de woningmarkt. Voor de berekening van het norminkomen is voor elk kwartaal uitgegaan van een 100% resp. 70% financiering van de mediane NVM-woningprijs, een annuïtaire hypotheeklening, en een hypotheeklastenpercentage van 30% van het bruto inkomen. 1 Het resultaat van deze benadering is te zien in Tabel 1. Tabel 1. NVM-Betaalbaarheidspercentage Gemiddelde Woning Koopwoning betaalbaar bij percentage 100% Kwartaal Starters Doorstromers 100% financiering 70% financiering Eenverdiener Tweeverdiener Eenverdiener Tweeverdiener % 134% 128% 192% % 140% 134% 200% Ter toelichting geldt het volgende voor een gemiddelde koopwoning in het 1 e kwartaal van 2012: Een startend éénverdienerhuishouden met een modaal inkomen van per jaar heeft nu 94% procent van het benodigde norminkomen, dat nodig is om zich te 1 Door het hanteren van deze kredietnorm worden alleen leningen verstrekt aan solide debiteuren die de hypotheeklasten kunnen dragen. De hypotheeklasten ná belasting zijn berekend als annuïteit, op basis van de gemiddelde 5-jaars hypotheekrente voor een 30-jarige annuïteitenlening met NHG, rekening houdend met gemiddeld 33% aftrek belasting van rente en met een bijtelling van het eigenwoningforfait. 7

8 kwalificeren voor een conventionele hypotheeklening die honderd procent dekt van de mediane huisprijs van tegen de heersende hypotheekrente (NHG) van 4,1%. Voor een startend tweeverdienerhuishouden, met een gemiddeld bruto inkomen van per jaar (1,5x modaal) en een honderd procent financiering van de mediane huisprijs, ligt het betaalbaarheidspercentage op 140%. Voor een éénverdienende doorstromer op de woningmarkt, met een zeventig procent financiering van de mediane huisprijs, ligt het betaalbaarheidspercentage nu op 134%. Voor een tweeverdienende doorstromer op de woningmarkt, met een zeventig procent financiering van de mediane huisprijs, is het betaalbaarheidspercentage 200%. Zoals uit Tabel 1 blijkt, zijn de betaalbaarheidspercentages sterk gestegen ten opzichte van het 4 e kwartaal Het stevig lagere prijsniveau zorgt per saldo voor een verbeterde betaalbaarheid. Figuur 3 brengt de ontwikkeling van de betaalbaarheidspercentages voor starters en doorstromers op jaarbasis in beeld. Nadat in 2010 de betaalbaarheid flink was gestegen, daalt deze in de eerste helft van De oplopende rente (tot en met april) en de hogere prijsniveaus (vooral in het tweede kwartaal) zorgden hiervoor. In de tweede helft 2011 en eerste kwartaal van 2012 verbetert de betaalbaarheid flink. De rente daalde een half procentpunt en de gemiddelde woningprijs daalde met meer dan 15 duizend euro. Figuur 3: Betaalbaarheidspercentages NVM-koopwoning 220% 200% 180% 160% 140% 120% 100% 80% 60% Betaalbaarheidspercentages NVM-koopwoning Gemiddelde koopwoning betaalbaar bij percentage 100% verdiener-starter 1 verdiener-doorstromer 2 verdiener-starter 2 verdiener-doorstromer 8

9 5.2 De betaalbaarheidspercentages van woningtypen De betaalbaarheidsanalyse van woningtypen in combinatie met starters en doorstromers op de woningmarkt geeft een genuanceerder beeld over de betaalbaarheid van de verschillende marktsegmenten bijvoorbeeld de betaalbaarheid van Tussenwoningen voor tweeverdienende starters. De berekening van de betaalbaarheidspercentages van vijf door de NVM onderscheiden woningtypen - appartement, tussenwoning, hoekwoning, 2-onder-1-kapwoning en vrijstaande woning - vindt op dezelfde manier plaats als voor de gemiddelde koopwoning. Hierbij wordt het werkelijke inkomen van een specifiek huishouden vergeleken met het norminkomen dat nodig is om het gemiddelde woningtype te kunnen financieren. Bij een percentage 100 is het betreffende woningtype betaalbaar. Het resultaat van deze benadering voor het 1 e kwartaal 2012 is te zien in onderstaande Tabel 2. Tabel 2. NVM-Betaalbaarheidspercentage Woningtype Koopwoning betaalbaar bij percentage 100% Woningtype Starters Doorstromers 100% financiering 70% financiering Eenverdiener Tweeverdiener Eenverdiener Tweeverdiener Appartement ( 163 duizend) 123% 184% 176% 263% Tussenwoning ( 193 duizend) 104% 156% 149% 223% Hoekwoning ( 210 duizend) 95% 143% 136% 205% 2-1-kapwoning ( 259 duizend) 77% 116% 110% 166% Vrijstaande woning ( 353 duizend) 57% 85% 81% 122% Gemiddelde woning ( 214 duizend) 94% 140% 134% 200% In vergelijking met het vorige kwartaal werden alle woningtypen beter betaalbaar. Tussenwoningen en vrijstaande woningen zijn het meest in betaalbaarheid gestegen. Dit zijn ook de woningtypen die het meest in prijs zijn gedaald. Voor hoekwoningen en 2-onder-1- kapwoningen geldt het omgekeerde. De betaalbaarheid is iets minder verbeterd door de relatief minder sterke prijsdalingen. 9

10 6 Vooruitblik op de betaalbaarheid van koopwoningen in 2012 Conclusie De factoren die de betaalbaarheid van koopwoningen voor starters en doorstromers bepalen zijn op zichzelf positief te noemen. Het ziet ernaar uit dat woningprijzen verder zullen dalen en de rente stabiel blijft. En hoewel de koopkracht daalt blijft het bruto modaal inkomen op peil. De verwachting is dan ook dat de betaalbaarheid verder zal toenemen. De vraag naar koopwoningen zal echter niet snel toenemen. De huidige economische vooruitzichten en de onzekerheden die spelen in de markt zijn hier debet aan. Economie De economische vooruitzichten voor dit jaar zijn niet goed te noemen. Het Centraal Planbureau verwacht een matig herstel van de economie, maar pas na De huidige economische recessie duurt voort tot de tweede helft van dit jaar. Voor 2012 wordt een krimp verwacht van ¾ procent van het bbp. In de jaren daarna volgt naar verwachting licht herstel. De koopkracht neemt voorlopig echter nog af en de werkloosheid zal verder toenemen. De grootste onzekere factor is de ontwikkeling van de Europese schuldencrisis. De situatie lijkt op dit moment stabieler, mede door de acties van het ECB waardoor banken goedkoop geld kunnen lenen. Of dit ook zorgt voor een verdere kredietverruiming richting bedrijf en consument is echter maar de vraag. Huishoudensinkomen De koopkracht van huishoudens zal dit jaar afnemen en het bruto modaal inkomen zal niet verder stijgen. In combinatie met een oplopende werkloosheid leidt dit ertoe dat de consumptie van huishoudens daalt. Rente De rentestand is op dit moment redelijk laag te noemen. De vooruitzichten zijn niet dat de rente op korte termijn zal stijgen. De toetsrente blijft ook komend kwartaal op 5,6%. De gemiddelde 10 jaar vaste hypotheekrente met NHG ligt op dit moment een behoorlijk stuk lager, deze staat op 4,87% en is al langere tijd stabiel. De grootste onzekerheid voor wat betreft de rente zit hem in de bezuinigingsplannen van het kabinet en een eventuele inperking van de hypotheekrenteaftrek (al dan niet alleen voor nieuwe hypotheken). 10

11 Woningprijzen De huizenprijzen zijn dit kwartaal en vorig kwartaal stevig gedaald. Op dit moment liggen de prijzen meer dan 5% lager dan vorig jaar. Het herstel dat zichtbaar was in 2010 heeft zicht in 2011 en 2012 dus absoluut niet doorgezet. En de verwachting is dat deze prijsdaling voorlopig zal doorzetten. De voorspelling van de NVM is een verdere prijsdaling van 5% over 2012, mits op de woningmarkt niet de verkeerde maatregelen worden genomen. Dan kan de prijsdaling nog groter worden. Een prijsdaling is goed voor de betaalbaarheid van woningen maar de vraag naar koopwoningen stagneert hierdoor echter ook. Vertrouwen en regulering De cijfers aangaande het consumentenvertrouwen behoren op dit moment tot de slechtste binnen Europa en zijn hard gekelderd. De economische situatie en de bijbehorende onzekerheid over de eigen situatie zijn de grootste oorzaak van deze daling. De onzekerheid over de nieuwe bezuinigingsronde speelt echter ook een rol. Voor de woningmarkt speelt een aantal onderwerpen. Het al dan niet terugbrengen van de overdrachtsbelasting naar 6%, een inperking van de hypotheekrenteaftrek en aanscherping van de hypotheekfinanciering, een verdere daling van de NHG-grens en een eventueel kooprecht voor bewoners in de huursector. Zonder duidelijkheid zal het vertrouwen van consumenten niet snel terugkeren. 11

NVM-Betaalbaarheidsanalyse. 2000-Q1 tot en met 2014-Q4

NVM-Betaalbaarheidsanalyse. 2000-Q1 tot en met 2014-Q4 NVM-Betaalbaarheidsanalyse 2000-Q1 tot en met 2014-Q4 NVM Data & Research 15 januari 2015 1 Samenvatting De (theoretische) betaalbaarheidsindex maakt in het vierde kwartaal van 2014 nog steeds een opwaartse

Nadere informatie

NVM-Betaalbaarheidsanalyse. 2000-Q1 tot en met 2014-Q3

NVM-Betaalbaarheidsanalyse. 2000-Q1 tot en met 2014-Q3 NVM-Betaalbaarheidsanalyse 2000-Q1 tot en met 2014-Q3 NVM Data & Research 9 oktober 2014 1 Samenvatting De (theoretische) betaalbaarheidsindex maakt in het derde kwartaal van 2014 een zeer sterke opwaartse

Nadere informatie

Betaalbaarheid van de woonlasten

Betaalbaarheid van de woonlasten Betaalbaarheid van de woonlasten De betaalbaarheid van de woonlasten is tussen 2009 en 2014 flink toegenomen: afhankelijk van het type woning is de consument netto tussen de 16% en 23% minder aan zijn

Nadere informatie

Betaalbaarheid van de woonlasten

Betaalbaarheid van de woonlasten Betaalbaarheid van de woonlasten De betaalbaarheid van de woonlasten is tussen 2009 en 2014 flink toegenomen: afhankelijk van het type woning is de consument netto tussen de 18,8% en 23,1% minder aan zijn

Nadere informatie

Betaalbaarheid van de woonlasten

Betaalbaarheid van de woonlasten Betaalbaarheid van de woonlasten De betaalbaarheid van de woonlasten is tussen 2009 en 2013 flink toegenomen: afhankelijk van het type woning is de consument netto tussen de 16% en 21% minder aan zijn

Nadere informatie

Betaalbaarheid van de woonlasten

Betaalbaarheid van de woonlasten Betaalbaarheid van de woonlasten De betaalbaarheid van de woonlasten is tussen 2012 en 2014 flink toegenomen: afhankelijk van het type woning is de consument netto tussen de 5,2% en 10,1% minder aan zijn

Nadere informatie

Woningmarktcijfers 4e kwartaal 2012

Woningmarktcijfers 4e kwartaal 2012 7 januari 2013 NVM Data & Research Niveau (t.o.v.) 2012-3 (t.o.v.) 2011-4 Opmerking Aantal transacties 25.031 + 31,8% +13,9% Gemiddelde verandering t.o.v. 3 e kwartaal: +3,1%. Totale markt naar schatting

Nadere informatie

Woningmarktcijfers 1e kwartaal 2013

Woningmarktcijfers 1e kwartaal 2013 8 april 2013 NVM Data & Research Niveau (t.o.v.) 2012-4 (t.o.v.) Opmerking Aantal transacties 17.577-30,3% - 6,4% Gemiddelde verandering t.o.v. 4 e kwartaal: -8,5%. Totale markt naar schatting 23.750 woningen.

Nadere informatie

Koopsom per maand, Nederland 2012-2013

Koopsom per maand, Nederland 2012-2013 Persbericht Woningmarktcijfers.nl, Heerlen 21-01-2014 Nederlandse woningmarkt stabiel in tweede halfjaar 2013 De gemiddelde koopsom van de door het Kadaster geregistreerde woningtransacties kwam in december

Nadere informatie

Verlaging overdrachtsbelasting heeft positief effect

Verlaging overdrachtsbelasting heeft positief effect Verlaging overdrachtsbelasting heeft positief effect Door laag consumentenvertrouwen en schuldencrisis zijn kopers nog altijd schuw Aantal transacties stijgt in het derde kwartaal met 4% Banken moeten

Nadere informatie

UITSLAGEN WONEN ENQUÊTE

UITSLAGEN WONEN ENQUÊTE UITSLAGEN WONEN ENQUÊTE 3 E KWARTAAL 211 Gemaakt voor NVM Wonen Gemaakt door NVM Data & Research Inhoudsopgave 1 Introductie enquête... 3 1.1 Periode... 3 1.2 Respons... 3 2 Staat van de woningmarkt...

Nadere informatie

Macro-economische Analyse 2013-2

Macro-economische Analyse 2013-2 Macro-economische Analyse 213-2 Macro-economische Ontwikkelingen 2e kwartaal 213 Conclusie Ten opzichte van 213 Q1 staan meer signalen op 'groen'. Wel is een tweedeling te signaleren. Een structureel economisch

Nadere informatie

Gemiddelde koopsom per regio Limburg 2014

Gemiddelde koopsom per regio Limburg 2014 Prima herstel woningmarkt in 2014. Ook in is het herstel op de woningmarkt in 2014 prima verlopen. De gemiddelde koopsom steeg in vergelijking met het gehele jaar 2013 met 3,9% tot 186.700. Dit blijkt

Nadere informatie

Dalende trend in transacties en prijzen woningmarkt zet door

Dalende trend in transacties en prijzen woningmarkt zet door PERSBERICHT Aan Van : de financieel-economische redacties en vakpers : de Nederlandse Vereniging van Makelaars o.g. en Vastgoeddeskundigen NVM Betreft : NVM Woningmarktcijfers 4 e kwartaal 2011 Datum :

Nadere informatie

Macro-economische Analyse 2013-1

Macro-economische Analyse 2013-1 Macro-economische Analyse 213-1 Macro-economische Ontwikkelingen 1e kwartaal 213 Conclusie Ten opzichte van het laatste kwartaal van 212 staan minder signalen op 'rood', maar van een structureel economisch

Nadere informatie

Wie in 2014 een eigen woning heeft of graag een woning wil kopen, moet rekening houden met een aantal ontwikkelingen.

Wie in 2014 een eigen woning heeft of graag een woning wil kopen, moet rekening houden met een aantal ontwikkelingen. Hypotheekgids 2014 Inleiding Wie in 2014 een eigen woning heeft of graag een woning wil kopen, moet rekening houden met een aantal ontwikkelingen. De wijzigingen op het gebied van hypotheek en wonen zijn

Nadere informatie

Gevolgen kredietcrisis voelbaar op woningmarkt. Verbeterde betaalbaarheid biedt kans op herstel

Gevolgen kredietcrisis voelbaar op woningmarkt. Verbeterde betaalbaarheid biedt kans op herstel Gevolgen kredietcrisis voelbaar op woningmarkt Verbeterde betaalbaarheid biedt kans op herstel Nieuwegein, 15 januari 2009 Na een slecht vierde kwartaal komt de prijsdaling op de Nederlandse woningmarkt

Nadere informatie

Woningmarktrapport 3e kwartaal 2015. Gemeente Rotterdam

Woningmarktrapport 3e kwartaal 2015. Gemeente Rotterdam Woningmarktrapport 3e kwartaal 215 Gemeente Rotterdam Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 9 Aantal verkocht 8 7 6 5 4 3 2 1 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement 4e kwartaal

Nadere informatie

Monitor koopwoningmarkt

Monitor koopwoningmarkt Monitor koopwoningmarkt 1 e kwartaal 2013 Expertisecentrum Woningwaarde Onderzoeksinstituut OTB Technische Universiteit Delft Mei 2013 Deze publicatie is een gezamenlijk product van de onderstaande partijen,

Nadere informatie

Eindexamen havo economie 2013-I

Eindexamen havo economie 2013-I Beoordelingsmodel Algemene regel 3.6 is ook van toepassing als gevraagd wordt een gegeven antwoord toe te lichten, te beschrijven en dergelijke. Opgave 1 1 maximumscore 2 bij (1) monopolie bij (2) toe

Nadere informatie

Woningmarkt blijft aantrekken in tweede kwartaal

Woningmarkt blijft aantrekken in tweede kwartaal STRIKT EMBARGO tot dinsdag 15 juli 2014 10.00 uur! PERSBERICHT Aan Van : de financieel-economische redacties en vakpers : de Nederlandse Vereniging van Makelaars o.g. en vastgoeddeskundigen Betreft : NVM

Nadere informatie

IG&H Hypotheekupdate Q2 2012

IG&H Hypotheekupdate Q2 2012 IG&H Consulting & Interim Make strategy work! Augustus 2012 IG&H Hypotheekupdate Q2 2012 Geachte relatie, Hierbij ontvangt u de IG&H Hypotheekupdate voor het 2 e kwartaal van 2012. Wij wensen u veel leesplezier

Nadere informatie

Prijzen dalen verder

Prijzen dalen verder Prijzen dalen verder Transactieprijzen dalen sneller In het tweede kwartaal van 212 zijn de transactieprijzen van bestaande koopwoningen verder gedaald. Op basis van de Prijsindex Bestaande Koopwoningen

Nadere informatie

Woningmarktcijfers Nederland derde kwartaal 2008

Woningmarktcijfers Nederland derde kwartaal 2008 Woningmarktcijfers Nederland derde kwartaal 2008 In dit kwartaalbericht van Woningmarkcijfers.nl de volgende onderwerpen: - prijsontwikkelingen en transacties september - prijsontwikkelingen en transacties

Nadere informatie

Bij deze opgave horen de informatiebronnen 6 en 7.

Bij deze opgave horen de informatiebronnen 6 en 7. Opgave 5 Bij deze opgave horen de informatiebronnen 6 en 7. Door de dalende woningprijzen groeit het aantal huizen dat onder water staat. Onder water staan betekent dat de waarde van de woning lager is

Nadere informatie

COELO Woonlastenmonitor 2010

COELO Woonlastenmonitor 2010 COELO Woonlastenmonitor 2010 COELO Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden COELO Woonlastenmonitor 2010 COELO Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden Faculteit

Nadere informatie

Herstel woningmarkt laat op zich wachten

Herstel woningmarkt laat op zich wachten PERSBERICHT Aan Van Betreft : de financieel-economische redacties en vakpers : de Nederlandse Vereniging van Makelaars o.g. en Vastgoeddeskundigen : Herstel woningmarkt laat op zich wachten Datum : Nieuwegein,

Nadere informatie

Woningmarktrapport Nederland

Woningmarktrapport Nederland 2013 Woningmarktrapport Nederland Woningmarktcijfers.nl, Leo van de Pas Woningmarktrapport Nederland 2013 Analyse en cijfers over de woningmarktontwikkelingen in 2013 Voorwoord Woningmarktcijfers.nl levert

Nadere informatie

COELO Woonlastenmonitor 2012

COELO Woonlastenmonitor 2012 COELO Woonlastenmonitor 2012 COELO Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden COELO Woonlastenmonitor 2012 COELO Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden Faculteit

Nadere informatie

Memo. Algemeen. jm.van.geet@mvgm.nl. Marktontwikkelingen rapportage

Memo. Algemeen. jm.van.geet@mvgm.nl. Marktontwikkelingen rapportage Aan Memo Behandeld door MVGM Vastgoedtaxaties / +31(0)33 464 02 97 E-mail jm.van.geet@mvgm.nl Datum Kwartaal 3 van 2011 Stationsplein 121 Postbus 442 3800 AK Amersfoort T +31(0)33 464 02 97 F +31(0)33

Nadere informatie

Rapport. Eigen Huis Marktindicator. 3e kwartaal 2014

Rapport. Eigen Huis Marktindicator. 3e kwartaal 2014 Rapport Marktindicator H. Boumeester m.m.v. C. Lamain September Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van: Vereniging Displayweg 1 3821 BT Amersfoort Auteurs: H. Boumeester m.m.v. C. Lamain September

Nadere informatie

Bij deze opgave horen de informatiebronnen 6 en 7.

Bij deze opgave horen de informatiebronnen 6 en 7. Opgave 5 Bij deze opgave horen de informatiebronnen 6 en 7. Door de dalende woningprijzen groeit het aantal huizen dat onder water staat. Onder water staan betekent dat de waarde van de woning lager is

Nadere informatie

Ook in zomerkwartaal zet herstel woningmarkt door

Ook in zomerkwartaal zet herstel woningmarkt door PERSBERICHT Van : de Nederlandse Vereniging van Makelaars o.g. en vastgoeddeskundigen NVM Betreft : NVM woningmarktcijfers 3 de kwartaal 2014 Datum : Nieuwegein, 9 oktober 2014 Steden trekken aan, platteland

Nadere informatie

Woningmarkt bloeit langzaam op

Woningmarkt bloeit langzaam op Webartikel Woningmarkt bloeit langzaam op Toelichting op de cijfers Bijlage bij het artikel Woningmarkt bloeit langzaam op Oktober 2015 CBS Webartikel, oktober 2015 1 Inhoud 1. Algemeen 3 2. Prijsindex

Nadere informatie

MVGM Vastgoedtaxaties

MVGM Vastgoedtaxaties In deze samenvatting zijn de economische en politieke ontwikkelingen van het afgelopen kwartaal kort uiteengezet. Vervolgens zijn deze ontwikkelingen in perspectief van de Nederlandse woningmarkt geplaatst.

Nadere informatie

Woningtransacties per maand, Nederland 2013-2015

Woningtransacties per maand, Nederland 2013-2015 Uitstekend eerste halfjaar 2015 Nederlandse woningmarkt De Nederlandse woningmarkt heeft een prima eerste half jaar achter de rug. In de eerste 6 maanden van 2015 werden door het Kadaster 75.249 woningtransacties

Nadere informatie

ANALYSE WONINGMARKT. van de bestaande koopwoningen. 3 e kwartaal 2015

ANALYSE WONINGMARKT. van de bestaande koopwoningen. 3 e kwartaal 2015 ANALYSE WONINGMARKT van de bestaande koopwoningen 3 e kwartaal 2015 De Nederlandse Vereniging van Makelaars o.g. en vastgoeddeskundigen NVM (hierna de NVM ) behoudt zich uitdrukkelijk alle rechten op dit

Nadere informatie

Rapport. Eigen Huis Marktindicator. 1e kwartaal 2015

Rapport. Eigen Huis Marktindicator. 1e kwartaal 2015 Rapport Marktindicator H. Boumeester m.m.v. C. Lamain Mei Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van: Vereniging Displayweg 1 3821 BT Amersfoort Auteurs: H. Boumeester m.m.v. C. Lamain Mei OTB Onderzoek

Nadere informatie

Monitor koopwoningmarkt 2 e kwartaal 2014

Monitor koopwoningmarkt 2 e kwartaal 2014 Monitor koopwoningmarkt 2 e kwartaal 2014 Expertisecentrum Woningwaarde OTB - Onderzoek voor de gebouwde omgeving Faculteit Bouwkunde Technische Universiteit Delft Harry Boumeester Harry Boumeester Augustus

Nadere informatie

Monitor koopwoningmarkt 4 e kwartaal 2013

Monitor koopwoningmarkt 4 e kwartaal 2013 Monitor koopwoningmarkt 4 e kwartaal 2013 Expertisecentrum Woningwaarde OTB - Onderzoek voor de gebouwde omgeving Faculteit Bouwkunde Technische Universiteit Delft Harry Boumeester Harry Boumeester Januari

Nadere informatie

COELO Woonlastenmonitor 2011

COELO Woonlastenmonitor 2011 COELO Woonlastenmonitor 2011 COELO Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden COELO Woonlastenmonitor 2011 COELO Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden Faculteit

Nadere informatie

Prijsbewegingen op de koopwoningmarkt

Prijsbewegingen op de koopwoningmarkt 6 4 2 0 1995-2 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010-4 -6 Prijsbewegingen op de koopwoningmarkt OTB-cursus :De Markt van Koopwoningen Paul de Vries /TUDelft 6 4 2 0

Nadere informatie

Energiezuinige woningen en de financieringslasttabellen 2011

Energiezuinige woningen en de financieringslasttabellen 2011 Energiezuinige woningen en de financieringslasttabellen 2011 Energiezuinige woningen en de financieringslasttabellen 2011 / 2 Energiezuinige woningen en de financieringslasttabellen 2011 Nibud, 2011 3

Nadere informatie

Monitor koopwoningmarkt

Monitor koopwoningmarkt Monitor koopwoningmarkt 1 e kwartaal 2014 Expertisecentrum Woningwaarde OTB - Onderzoek voor de gebouwde omgeving Faculteit Bouwkunde Technische Universiteit Delft Harry Boumeester Peter Boelhouwer Mei

Nadere informatie

SP-voorstel fiscale behandeling eigen woning

SP-voorstel fiscale behandeling eigen woning CPB Notitie Datum : 27 augustus 2004 Aan : de SP, de heer E. Irrgang SP-voorstel fiscale behandeling eigen woning 1 Inleiding De SP-fractie heeft het CPB gevraagd de budgettaire en koopkrachteffecten te

Nadere informatie

Vertrouwen en lage rente verdere stimulans voor woningmarkt

Vertrouwen en lage rente verdere stimulans voor woningmarkt PERSBERICHT Aan Van : de financieel-economische redacties en vakpers : de Nederlandse Vereniging van Makelaars o.g. en vastgoeddeskundigen Betreft : NVM woningmarktcijfers 3 de kwartaal 2015 Datum : Nieuwegein,

Nadere informatie

3 Effect van varianten zoals door de VROM-raad gevraagd

3 Effect van varianten zoals door de VROM-raad gevraagd belastingsderving (saldo HRA en EWF) tot 13,8 miljard doen toenemen in 2011. Daarbij is geen rekening gehouden met het drukkende effect van de rentestijging op de prijs van de woningen. 3 Effect van varianten

Nadere informatie

igg bouweconomie marktanalyse

igg bouweconomie marktanalyse igg bouweconomie marktanalyse indices en prognoses kwartaalbericht, - Het herstel van de bouwmarkt krijgt steeds duidelijker vormen. Na een periode van circa zeven jaar waarin de prijzen eigenlijk continu

Nadere informatie

Monitor koopwoningmarkt 1 e kwartaal 2015 (samenvatting)

Monitor koopwoningmarkt 1 e kwartaal 2015 (samenvatting) Monitor koopwoningmarkt 1 e kwartaal 2015 (samenvatting) Expertisecentrum Woningwaarde OTB - Onderzoek voor de gebouwde omgeving Faculteit Bouwkunde Technische Universiteit Delft Harry Boumeester Harry

Nadere informatie

COELO Woonlastenmonitor 2008

COELO Woonlastenmonitor 2008 COELO Woonlastenmonitor 2008 Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden coelo, Groningen 2008 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen

Nadere informatie

Eigen Huis Marktindicator

Eigen Huis Marktindicator Marktindicator Harry Boumeester Cor Lamain Marktindicator Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van: Vereniging Auteurs: Harry Boumeester Cor Lamain 14 maart Onderzoeksinstituut OTB Technische Universiteit

Nadere informatie

Monitor koopwoningmarkt 2 e kwartaal 2015 (hoofdrapport)

Monitor koopwoningmarkt 2 e kwartaal 2015 (hoofdrapport) Monitor koopwoningmarkt 2 e kwartaal 2015 (hoofdrapport) Expertisecentrum Woningwaarde OTB - Onderzoek voor de gebouwde omgeving Faculteit Bouwkunde Technische Universiteit Delft Harry Boumeester Harry

Nadere informatie

Woningmarkt krabbelt op in vierde kwartaal 2010

Woningmarkt krabbelt op in vierde kwartaal 2010 Meer woningzoekenden durven te profiteren van ruime keuze en goede betaalbaarheid Woningmarkt krabbelt op in vierde kwartaal 2010 Rutte-effect voelbaar in cijfers Grote zorgen over financierbaarheid in

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Woononderzoek Nederland 2009

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Woononderzoek Nederland 2009 Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB10-020 22 maart 2010 9.30 uur Woononderzoek Nederland 2009 Totale woonlasten stijgen in dezelfde mate als netto inkomen Aandeel en omvang aflossingsvrije

Nadere informatie

Monitor koopwoningmarkt 2 e kwartaal 2015 (hoofdrapport)

Monitor koopwoningmarkt 2 e kwartaal 2015 (hoofdrapport) Monitor koopwoningmarkt 2 e kwartaal 2015 (hoofdrapport) Expertisecentrum Woningwaarde OTB - Onderzoek voor de gebouwde omgeving Faculteit Bouwkunde Technische Universiteit Delft Harry Boumeester Harry

Nadere informatie

U wordt van harte uitgenodigd om zoveel mogelijk een plaats in te nemen waar u deze tekst goed kunt lezen.

U wordt van harte uitgenodigd om zoveel mogelijk een plaats in te nemen waar u deze tekst goed kunt lezen. U wordt van harte uitgenodigd om zoveel mogelijk een plaats in te nemen waar u deze tekst goed kunt lezen. Presentatie Woningmarkt voor de regio Amsterdam / gemeente Amsterdam 1 maart 2012 Presentatie

Nadere informatie

Macro-economische Analyse 2015-4

Macro-economische Analyse 2015-4 Macro-economische Analyse 15- Macro-economische Ontwikkelingen e kwartaal 15 Versie: 1. Auteur: NVM Data & Research Onderdeel Bron Bijlage IV Economische Groei, CPB 15 januari 16 Conclusie De economie

Nadere informatie

Monitor koopwoningmarkt 4 e kwartaal 2014 (hoofdrapport)

Monitor koopwoningmarkt 4 e kwartaal 2014 (hoofdrapport) Monitor koopwoningmarkt 4 e kwartaal 2014 (hoofdrapport) Expertisecentrum Woningwaarde OTB - Onderzoek voor de gebouwde omgeving Faculteit Bouwkunde Technische Universiteit Delft Harry Boumeester Harry

Nadere informatie

Maximale hypotheek en energielabels

Maximale hypotheek en energielabels Maximale hypotheek en energielabels Maximale hypotheek en energielabels Nibud, 2012 Voorwoord Extra hypotheek voor energiebesparende maatregelen of woningen met een zuinig energielabel, het Nibud geeft

Nadere informatie

Dieptepunt op woningmarkt lijkt bereikt

Dieptepunt op woningmarkt lijkt bereikt PERSBERICHT Aan Van : de financieel-economische redacties en vakpers : de Nederlandse Vereniging van Makelaars o.g. en Vastgoeddeskundigen Betreft : NVM-woningmarktcijfers eerste kwartaal 2009 Datum :

Nadere informatie

Wat moeten we met de hypotheekrente-aftrek? Miljoenennota 2013

Wat moeten we met de hypotheekrente-aftrek? Miljoenennota 2013 Wat moeten we met de hypotheekrente-aftrek? - Een economisch perspectief - Miljoenennota 213 Scheveningen, 2 oktober 212 Prof. dr. Barbara Baarsma Vanaf 213: voor nieuwe hypotheken alleen recht op renteaftrek

Nadere informatie

Case Verslechtering woningmarkt

Case Verslechtering woningmarkt Case Verslechtering woningmarkt Lees het volgende artikel en beantwoord daarna de vraag. Prijs individuele woningen daalt Aantal woningverkopen blijft achter bij verwachtingen Vooral minder starterswoningen

Nadere informatie

Domein GTST havo. 1) Gezinnen, bedrijven, overheid en buitenland; of anders geformuleerd: (C + I + O + E M)

Domein GTST havo. 1) Gezinnen, bedrijven, overheid en buitenland; of anders geformuleerd: (C + I + O + E M) 1) Geef de omschrijving van trendmatige groei. 2) Wat houdt conjunctuurgolf in? 3) Noem 5 conjunctuurindicatoren. 4) Leg uit waarom bij hoogconjunctuur de bedrijfswinsten zullen stijgen. 5) Leg uit waarom

Nadere informatie

Monitor koopwoningmarkt 3 e kwartaal 2013

Monitor koopwoningmarkt 3 e kwartaal 2013 Monitor koopwoningmarkt 3 e kwartaal 2013 Expertisecentrum Woningwaarde OTB - Onderzoek voor de gebouwde omgeving Faculteit Bouwkunde Technische Universiteit Delft Harry Boumeester Oktober 2013 Deze publicatie

Nadere informatie

COELO Woonlastenmonitor 2009

COELO Woonlastenmonitor 2009 COELO Woonlastenmonitor 2009 Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden coelo, Groningen 2009 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen

Nadere informatie

Bijgaand treft u aan het halfjaarbericht betreffende het tweede halfjaar van 2014 van Holland Immo Group X/Woningfonds CV.

Bijgaand treft u aan het halfjaarbericht betreffende het tweede halfjaar van 2014 van Holland Immo Group X/Woningfonds CV. «Bedrijf» «Persoon» «Adres» «Postcode» «Plaats» «Land» Eindhoven, 23 januari 2015 Betreft: Holland Immo Group X/Woningfonds CV «Aanhef», Bijgaand treft u aan het halfjaarbericht betreffende het tweede

Nadere informatie

Steeds meer vijftigers financieel kwetsbaar

Steeds meer vijftigers financieel kwetsbaar Maart 215 stijgt naar 91 punten Steeds meer vijftigers financieel kwetsbaar De is in het eerste kwartaal van 215 gestegen van 88 naar 91 punten. Veel huishoudens kijken positiever vooruit en verwachten

Nadere informatie

ARTIKELEN SPAARRENTE FORS LAGER, INFLATIE STIJGT VERDER

ARTIKELEN SPAARRENTE FORS LAGER, INFLATIE STIJGT VERDER ARTIKELEN SPAARRENTE FORS LAGER, INFLATIE STIJGT VERDER ARTIKEL 1 Ook in juli 2013 worden de spaarrente's verder verlaagd Bron: financieel Dagblad d.d. 7 augustus 2013 De rentestijging op de kapitaalmarkt

Nadere informatie

Monitor koopwoningmarkt 2 e kwartaal 2013

Monitor koopwoningmarkt 2 e kwartaal 2013 Monitor koopwoningmarkt 2 e kwartaal 2013 Expertisecentrum Woningwaarde Onderzoeksinstituut OTB Technische Universiteit Delft Juli 2013 Deze publicatie is een gezamenlijk product van de onderstaande partijen,

Nadere informatie

Terugblik op 2015 Hypotheekmarkt trekt verder aan Doorstromers namen aanjaagrol woningmarkt over van starters Daling aandeel alleenstaanden

Terugblik op 2015 Hypotheekmarkt trekt verder aan Doorstromers namen aanjaagrol woningmarkt over van starters Daling aandeel alleenstaanden De Hypotheekshop houdt u graag op de hoogte van de ontwikkelingen in de hypotheekmarkt. In deze hypotheekmonitor informeren wij u over de ontwikkelingen in 2015 en kijken vooruit naar het komende jaar.

Nadere informatie

Monitor koopwoningmarkt 3 e kwartaal 2013

Monitor koopwoningmarkt 3 e kwartaal 2013 Monitor koopwoningmarkt 3 e kwartaal 2013 Expertisecentrum Woningwaarde OTB - Onderzoek voor de gebouwde omgeving Faculteit Bouwkunde Technische Universiteit Delft Harry Boumeester Oktober 2013 Deze publicatie

Nadere informatie

Verkoop door woningcorporaties

Verkoop door woningcorporaties 2 14 Ruim 22.000 corporatiewoningen verkocht Vanaf 199 tot en met de eerste helft van 14 hebben de woningcorporaties ruim 22.000 bestaande woningen verkocht aan particulieren. Het aantal verkopen kwam

Nadere informatie

Woningmarktrapport - 3e kwartaal 2013. Gemeente Haarlemmermeer

Woningmarktrapport - 3e kwartaal 2013. Gemeente Haarlemmermeer Woningmarktrapport - 3e kwartaal 213 Gemeente Haarlemmermeer Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 12 aantal verkocht 1 8 6 4 2 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement 4e

Nadere informatie

NBG Finance: Uw hypotheek in 2012

NBG Finance: Uw hypotheek in 2012 NBG Finance: Uw hypotheek in 2012 NBG Finance blikt vooruit op de belangrijkste hypotheekontwikkelingen van het nieuwe jaar. In dit dossier leest u meer over de wijzigingen in de NHG-hypotheek, de hypotheektrend

Nadere informatie

Hieronder de vergelijking tussen de annuïteitenhypotheek en de lineaire hypotheek.

Hieronder de vergelijking tussen de annuïteitenhypotheek en de lineaire hypotheek. Hieronder de vergelijking tussen de annuïteitenhypotheek en de lineaire hypotheek. Inleiding: De genoemde vormen zijn voor starters de enige vormen die sinds 01-01-2013 leiden tot renteaftrek. Andere vormen,

Nadere informatie

Woningmarktrapport - 4e kwartaal 2013. Gemeente Dordrecht

Woningmarktrapport - 4e kwartaal 2013. Gemeente Dordrecht Woningmarktrapport - 4e kwartaal 213 Gemeente Dordrecht Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 1 aantal verkocht 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement

Nadere informatie

Monitor koopwoningmarkt 3 e kwartaal 2014 (samenvatting)

Monitor koopwoningmarkt 3 e kwartaal 2014 (samenvatting) Monitor koopwoningmarkt 3 e kwartaal 2014 (samenvatting) Expertisecentrum Woningwaarde OTB - Onderzoek voor de gebouwde omgeving Faculteit Bouwkunde Technische Universiteit Delft Harry Boumeester Harry

Nadere informatie

Woningmarkt in rustiger vaarwater

Woningmarkt in rustiger vaarwater PERSBERICHT Van : de Nederlandse Vereniging van Makelaars o.g. en vastgoeddeskundigen NVM Betreft : NVM woningmarktcijfers 1 ste kwartaal 2015 Datum : Nieuwegein, 9 april 2015 Herstel zet door, maar prijzen

Nadere informatie

Woningmarkt komt op stoom

Woningmarkt komt op stoom PERSBERICHT Van : de Nederlandse Vereniging van Makelaars o.g. en vastgoeddeskundigen Betreft : NVM woningmarktcijfers 2 e kwartaal 2015 Datum : Nieuwegein, 9 juli 2015 Ook buiten stedelijk gebied begint

Nadere informatie

Woningmarktcijfers NVM Kwartaal 4 / 2011. Woonvast Makelaars

Woningmarktcijfers NVM Kwartaal 4 / 2011. Woonvast Makelaars Woningmarktcijfers NVM Kwartaal 4 / 2011 Woonvast Makelaars PERSBERICHT Aan Van : de financieel-economische redacties en vakpers : de Nederlandse Vereniging van Makelaars o.g. en Vastgoeddeskundigen NVM

Nadere informatie

Onderneming en omgeving - Economisch gereedschap

Onderneming en omgeving - Economisch gereedschap Onderneming en omgeving - Economisch gereedschap 1 Rekenen met procenten, basispunten en procentpunten... 1 2 Werken met indexcijfers... 3 3 Grafieken maken en lezen... 5 4a Tweedegraads functie: de parabool...

Nadere informatie

Gemiddelde hypotheekrentes in 2012 met NHG

Gemiddelde hypotheekrentes in 2012 met NHG rente rente Datum: 2 januari 2013 Terugblik renteontwikkeling 2012: de hypotheekmarkt is dood 2012 was een heel saai jaar. Er waren maar heel weinig wijzigingen in de hypotheekrentes. Je kunt wel zeggen

Nadere informatie

Hypotheek in barre tijden

Hypotheek in barre tijden Regelingen en voorzieningen CODE 4.2.2.52 Hypotheek in barre tijden bronnen www.veh.nl, persbericht d.d. 3.11.2012 Geldgids juni 2012 N.B. Sinds de publicatie van onderstaand artikel is er voor huiseigenaren

Nadere informatie

Laatste kwartaal maakt 2012 bijna goed

Laatste kwartaal maakt 2012 bijna goed Laatste kwartaal maakt 2012 bijna goed 10 januari 2013 Concurrentiepositie koopwoning verbetert door goede betaalbaarheid Ruim 30% meer verkopen in laatste kwartaal Het uitstekende laatste kwartaal van

Nadere informatie

juli 2013 Extra hypotheek voor energieneutrale woningen

juli 2013 Extra hypotheek voor energieneutrale woningen juli 2013 Extra hypotheek voor energieneutrale woningen Auteurs Marcel Warnaar Jasja Bos Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 2 METHODE... 4 2.1 Inleiding... 4 2.2 Energielasten in de standaard berekening...

Nadere informatie

Extra hypotheek voor energieneutrale woningen

Extra hypotheek voor energieneutrale woningen Extra hypotheek voor energieneutrale woningen Extra hypotheek voor energieneutrale woningen Nibud, 2011 Samenvatting In de Gedragscode Hypothecaire Financieringen bestaat er sinds 1 augustus 2011 de

Nadere informatie

Eigen Huis Marktindicator. 1e kwartaal 2013. Rapport

Eigen Huis Marktindicator. 1e kwartaal 2013. Rapport Marktindicator Rapport H. Boumeester C. Lamain April Marktindicator Marktindicator 1 e kwartaal Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van: Vereniging Auteurs: H. Boumeester C. Lamain April Onderzoeksinstituut

Nadere informatie

Verkoop door woningcorporaties

Verkoop door woningcorporaties 34 Afspraken over verkoop van sociale huurwoningen Sinds 1998 worden in Amsterdam sociale huurwoningen verkocht. Aanleiding was de sterk veranderde samenstelling en woningbehoefte van de Amsterdamse bevolking.

Nadere informatie

Koopgarant. Kopen met korting en terugkoopgarantie van bestaande bouw

Koopgarant. Kopen met korting en terugkoopgarantie van bestaande bouw Koopgarant Kopen met korting en terugkoopgarantie van bestaande bouw Een koopwoning binnen handbereik Vanaf 2008 zijn de huizenprijzen flink gedaald. Daardoor is ook voor starters een koopwoning binnen

Nadere informatie

Monitor koopwoningmarkt 1 e kwartaal 2015 (hoofdrapport)

Monitor koopwoningmarkt 1 e kwartaal 2015 (hoofdrapport) Monitor koopwoningmarkt 1 e kwartaal 2015 (hoofdrapport) Expertisecentrum Woningwaarde OTB - Onderzoek voor de gebouwde omgeving Faculteit Bouwkunde Technische Universiteit Delft Harry Boumeester Harry

Nadere informatie

[FA 01-26 stenen] huis & hypotheek. Help, mijn geld zit in de stenen!

[FA 01-26 stenen] huis & hypotheek. Help, mijn geld zit in de stenen! [FA 01-26 stenen] huis & hypotheek Help, mijn geld zit in de stenen! Als uw spaargeld vooral in de stenen van uw huis zit, is het niet altijd even gemakkelijk om het er weer uit te halen. Maar met wat

Nadere informatie

Module 8 havo 5. Hoofdstuk 1 conjunctuurbeweging

Module 8 havo 5. Hoofdstuk 1 conjunctuurbeweging Module 8 havo 5 Hoofdstuk 1 conjunctuurbeweging Economische conjunctuur hoogconjunctuur Reëel binnenlands product groeit procentueel sterker dan gemiddeld. laagconjunctuur Reëel binnenlands product groeit

Nadere informatie

Verkoop nieuwbouwwoningen opnieuw lager Monitor Nieuwe Woningen Q2 2011 Cijfers en analyses

Verkoop nieuwbouwwoningen opnieuw lager Monitor Nieuwe Woningen Q2 2011 Cijfers en analyses Verkoop nieuwbouwwoningen opnieuw lager Monitor Nieuwe Woningen Q2 2011 Cijfers en analyses In het tweede kwartaal van 2011 is het aantal verkochte nieuwbouwwoningen gezakt naar circa 4.900 (zie figuur

Nadere informatie

ANALYSE WONINGMARKT. 1 e kwartaal 2013. van de bestaande koopwoningen. Gemaakt voor NVM Wonen. Gemaakt door NVM Data & Research

ANALYSE WONINGMARKT. 1 e kwartaal 2013. van de bestaande koopwoningen. Gemaakt voor NVM Wonen. Gemaakt door NVM Data & Research ANALYSE WONINGMARKT van de bestaande koopwoningen 1 e kwartaal 2013 Gemaakt voor NVM Wonen Gemaakt door NVM Data & Research De Nederlandse Vereniging van Makelaars o.g. en vastgoeddeskundigen NVM (hierna

Nadere informatie

Monitor koopwoningmarkt 1 e kwartaal 2015 (hoofdrapport)

Monitor koopwoningmarkt 1 e kwartaal 2015 (hoofdrapport) Monitor koopwoningmarkt 1 e kwartaal 2015 (hoofdrapport) Expertisecentrum Woningwaarde OTB - Onderzoek voor de gebouwde omgeving Faculteit Bouwkunde Technische Universiteit Delft Harry Boumeester April

Nadere informatie

VASTGOEDMARKT IN BEELD 2013 IN FEITEN EN CIJFERS

VASTGOEDMARKT IN BEELD 2013 IN FEITEN EN CIJFERS VASTGOEDMARKT IN BEELD 2013 IN FEITEN EN CIJFERS VASTGOEDMARKT IN BEELD 2013 IN FEITEN EN CIJFERS WONEN, BUSINESS EN AGRARISCH & LANDELIJK VOORWOORD De Nederlandse vastgoedmarkt is in 2013 herhaaldelijk

Nadere informatie

Kengetallen woningtoewijzing in de gemeente Utrecht

Kengetallen woningtoewijzing in de gemeente Utrecht Kengetallen woningtoewijzing in de gemeente Utrecht Stand van zaken zomer 2014 Inleiding Op dit moment volstrekt zich een grote verandering binnen de sociale huursector. Dit is het gevolg van het huidige

Nadere informatie

2) Wanneer gaan de verschillende maatregelen in? Per 1 januari 2013

2) Wanneer gaan de verschillende maatregelen in? Per 1 januari 2013 Oktober 2012 Nieuws hypotheekrenteaftrek Zoals het er nu voorstaat zal er vanaf 2013 alleen aftrek worden genoten voor hypotheekrente bij minimaal een annuïtaire aflossing. Op dit moment mag je nog de

Nadere informatie

Hypothekenexpress. Hypothekenexpress. Overstappen van groei naar excellent beheer. Overstappen van groei naar excellent beheer. Hypothekencongres 2012

Hypothekenexpress. Hypothekenexpress. Overstappen van groei naar excellent beheer. Overstappen van groei naar excellent beheer. Hypothekencongres 2012 Den Haag, 3 oktober 2012 Hypothekenexpress Overstappen van groei naar excellent beheer Hypothekencongres 2012 IG&H Consulting IG&H Consulting & Interim, & Interim, Utrecht Utrecht 2012 2012 Den Haag, 3

Nadere informatie