NVM-Betaalbaarheidsanalyse Q1 tot en met 2012-Q1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NVM-Betaalbaarheidsanalyse. 2000-Q1 tot en met 2012-Q1"

Transcriptie

1 NVM-Betaalbaarheidsanalyse 2000-Q1 tot en met 2012-Q1 NVM Data & Research 2 april 2012

2 Inhoudsopgave 1 Samenvatting Inleiding: beschrijving van de gebruikte betaalbaarheidsindicatoren en grafieken De NVM-Affordability index Het NVM-Betaalbaarheidspercentage Data De NVM-Affordability index exclusief rente (t/m februari 2012) De NVM-Affordability index inclusief rente (t/m februari 2012) De NVM-Betaalbaarheidspercentages in het 1e kwartaal van Het betaalbaarheidspercentage van de gemiddelde koopwoning De betaalbaarheidspercentages van woningtypen Vooruitblik op de betaalbaarheid van koopwoningen in

3 1 Samenvatting Door het licht gestegen huishoudeninkomen en de sterk dalende woningprijzen is de betaalbaarheid van de huizenprijs sterk toegenomen. De betaalbaarheid van de woonlasten, waarbij ook de rentestand wordt meegenomen, laat door de stabiele rentecijfers hetzelfde beeld zien. Ook de betaalbaarheidspercentages voor starters en doorstromers, en voor de verschillende woningtypen, zijn allen positief. De verwachting is dat door de dalende woningprijzen de betaalbaarheid voorlopig verder zal toenemen. De vráág naar koopwoningen echter zal door de economische vooruitzichten en de onzekerheden die spelen in de markt niet snel een verbetering laten zien. 2 Inleiding: beschrijving van de gebruikte betaalbaarheidsindicatoren en grafieken Binnen de betaalbaarheidsanalyse wordt de kans op een stijging of daling van de prijs op de huizenmarkt beoordeeld naar de mate waarin een koopwoning te betalen is (affordability). Een maatstaf van de betaalbaarheid geeft in de tijd weer of het voor een consument aantrekkelijk is een huis te kopen. Als dit het geval is zal als gevolg daarvan de vraag naar koopwoningen kunnen stijgen, wat stijgende huizenprijzen mogelijk maakt en vice versa. De betaalbaarheid van koopwoningen wordt weergegeven met een tweetal 'affordability indexen' en met specifieke 'betaalbaarheidpercentages' voor éénverdieners, tweeverdieners, starters en doorstromers op de woningmarkt. Uiteraard verschaffen deze indicatoren slechts een geaggregeerd ( gemiddeld ) beeld van de koopwoningmarkt. 2.1 De NVM-Affordability index De Affordability index laat zien hoe de betaalbaarheid van de gemiddelde koopwoning in de tijd verandert ten opzichte van een basisjaar (1975=100), en of de stand van de betaalbaarheid relatief hoog of laag is in vergelijking met eerdere perioden. Hiervoor zijn twee graadmeters geconstrueerd. De 'betaalbaarheid van de huizenprijs' vergelijkt het prijsniveau van huizen met het inkomensniveau van consumenten. De index daarvan, die laat zien hoe de verhouding tussen prijs en inkomen verandert in de tijd, is de NVM-Affordability index exclusief rentelasten in Figuur 1. De 'betaalbaarheid van de woonlasten' vergelijkt het consumenteninkomen met de financieringslasten van de koopwoning. De index van de verandering in de verhouding tussen inkomen en hypotheekrentelasten is de NVM-Affordability index inclusief rentelasten in Figuur 2. 3

4 2.2 Het NVM-Betaalbaarheidspercentage Het betaalbaarheidspercentage is een maatstaf die het betaalbaarheidsniveau in absolute zin weergeeft voor een bepaald huishoudentype. Het percentage is berekend als de verhouding tussen het werkelijke huishoudeninkomen en het norminkomen dat nodig is voor een traditionele hypotheeklening van een gemiddelde koopwoning. Bij een percentage van 100% is de gemiddelde koopwoning precies betaalbaar (>100% goed betaalbaar; <100% slecht betaalbaar). De specifieke betaalbaarheidspercentages in Tabel 1 en 2 zijn verbonden met verschillende soorten huishoudens en woningtypen. Hierdoor is een genuanceerder oordeel mogelijk over de betaalbaarheid op de woningmarkt. De percentages zijn berekend op basis van rente én aflossing van de hypotheeklening en ná belasting. 2.3 Data De cijfers van de betaalbaarheidsindex zijn vanaf 1975 op maandbasis berekend met de landelijk gewogen mediane NVM-transactieprijs van bestaande koopwoningen, met de gemiddelde loonontwikkeling (bron: CBS) en met hypothecaire rentelasten op basis van de gemiddelde 5-jaars rente van een annuïteitenlening met NHG (bron: De Hypotheekshop). De cijfers van het betaalbaarheidspercentage worden op kwartaalbasis samengesteld met verschillende leningpercentages voor verschillende huishoudens en met hypotheeklasten (rente én aflossing nà belasting) van een annuïteitenlening met bovengenoemde 5-jaars rente. Voor het mediane prijsniveau van woningen en woningtypen is gebruik gemaakt van gewogen kwartaalcijfers van de NVM, terwijl het institutionele inkomen van de modale werknemer is gebruikt voor het éénverdienerhuishouden en 1,5x het modale inkomen voor het tweeverdienerhuishouden (bron: CBS). 4

5 Index 1975 = De NVM-Affordability index exclusief rente (t/m februari 2012) De Affordability-index in Figuur 1 betreft de betaalbaarheid van de koopprijs van een gemiddelde woning. De index laat in historisch verband zien of de mediane huizenprijs stijgt of daalt t.o.v. de gemiddelde inkomensontwikkeling van de consument. Als de index hoog staat zijn huizen relatief duur; bij een daling van de index wordt de gemiddelde koopwoning relatief goedkoper. Op langere termijn gaan de huizenprijzen mee met de particuliere inkomens. In bepaalde perioden gaat de huisprijsstijging veel harder dan de loonstijging en dit kan uiteindelijk een stabilisatie van de prijzen of een prijscorrectie veroorzaken. Figuur 1: NVM-Affordability index ecxlusief rente 2000 t/m 2012-febr. 240 Betaalbaarheid huizenprijs Index huizenprijs / consumenteninkomen De betaalbaarheid van de mediane koopprijs is in de eerste maanden van 2012 zeer sterk toegenomen. Oorzaak is dat het gemiddelde prijsniveau van woningen flink lager lag (sterke prijsdaling in februari) en het gemiddelde looninkomen van consumenten licht is toegenomen (voornamelijk in januari ten opzichte van december). Dit komt tot uitdrukking in de dalende betaalbaarheidsindex van Figuur 1. In de loop van het jaar is het consumenteninkomen licht toegenomen. Op dit moment liggen de lonen 1,4 % hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. Tegen deze achtergrond nam de index tot juni 2011 toe - het prijsniveau van huizen werd relatief duurder - maar daarna werden huizen relatief goedkoper, waardoor het indexniveau van juli 2011 tot februari 2012 met bijna 10% daalde. Op dit moment staat de verhouding inkomen en woningprijs op het laagste niveau sinds het begin van de meting in

6 Index 1975 = De NVM-Affordability index inclusief rente (t/m februari 2012) De Affordability-index in Figuur 2 betreft de betaalbaarheid van de woonlasten van een gemiddelde woning. De index geeft weer hoe de verhouding tussen het consumenteninkomen en de financieringslast van de koopwoning in de tijd verandert. Als de index stijgt neemt de betaalbaarheid toe; als de index daalt neemt deze af. Op de particuliere hypotheekmarkt speelt het inkomen in verhouding tot de hypothecaire lasten een grote rol. Daarom is het voor de betaalbaarheid van woningen onvoldoende om alleen naar het prijspeil te kijken. Veel belangrijker zijn de woonlasten van de gekochte woning. De betaalbaarheid daarvan houdt niet alleen rekening met de woningprijs, maar ook met de rente en het consumenteninkomen. Omdat inkomensveranderingen een geleidelijk verloop hebben, zijn het vooral de ontwikkelingen van de rente en de huizenprijs die de bewegelijkheid van de index bepalen. Figuur 2: NVM-Affordability index inclusief rente 2000 t/m 2012-febr. 150 Betaalbaarheid woonlasten Index consumenteninkomen / financieringslast De betaalbaarheid van de woonlasten is sinds mei 2011 sterk toegenomen. Sinds mei zijn de lonen onophoudelijk (licht) toegenomen. De grootste loonsprong deed zich (zoals gebruikelijk) voor in januari van dit jaar. De woningprijs is sinds mei 2011 onophoudelijk gedaald, de grootste prijsdalingen waren zichtbaar in augustus 2011 en februari De rente daalde tot en met september tot 4,0%. Sindsdien is de rente weer gestegen tot 4,2%, in februari staat deze weer op 4,1%. Dit resulteert in een stijgende betaalbaarheid van de woonlasten in 2011 en Zeker in de maanden januari en februari springt de betaalbaarheid omhoog tot een indexniveau van 142 punten. Alleen in oktober 2010 en september 2005 was de betaalbaarheid van de woonlasten nog beter. 6

7 5 De NVM-Betaalbaarheidspercentages in het 1e kwartaal van Het betaalbaarheidspercentage van de gemiddelde koopwoning Tabel 1 geeft inzicht in het (absolute) niveau van de betaalbaarheid voor specifieke huishoudens in de vorm van een percentage. Deze maatstaf vergelijkt op een bepaald tijdstip het werkelijke inkomen van een huishouden met een norminkomen, dat nodig is om zich te kwalificeren voor een conventionele hypotheeklening waarmee een gemiddelde woning kan worden gekocht. Als dit verhoudingsgetal op 100% staat is de koopwoning precies betaalbaar. Dat wil zeggen, dat het werkelijke huishoudeninkomen precies gelijk is aan het inkomen dat nodig is voor een hypotheeklening. Als het percentage boven de 100% ligt is de koopwoning beter betaalbaar, en omgekeerd. Werkelijk huishoudeninkomen Betaalbaarheidspercentage = x 100% Norminkomen voor een hypotheeklening Het voor de hypotheeklening benodigde inkomen is vergeleken met het werkelijke inkomen van één- en tweeverdienende starters en doorstromers op de woningmarkt. Voor de berekening van het norminkomen is voor elk kwartaal uitgegaan van een 100% resp. 70% financiering van de mediane NVM-woningprijs, een annuïtaire hypotheeklening, en een hypotheeklastenpercentage van 30% van het bruto inkomen. 1 Het resultaat van deze benadering is te zien in Tabel 1. Tabel 1. NVM-Betaalbaarheidspercentage Gemiddelde Woning Koopwoning betaalbaar bij percentage 100% Kwartaal Starters Doorstromers 100% financiering 70% financiering Eenverdiener Tweeverdiener Eenverdiener Tweeverdiener % 134% 128% 192% % 140% 134% 200% Ter toelichting geldt het volgende voor een gemiddelde koopwoning in het 1 e kwartaal van 2012: Een startend éénverdienerhuishouden met een modaal inkomen van per jaar heeft nu 94% procent van het benodigde norminkomen, dat nodig is om zich te 1 Door het hanteren van deze kredietnorm worden alleen leningen verstrekt aan solide debiteuren die de hypotheeklasten kunnen dragen. De hypotheeklasten ná belasting zijn berekend als annuïteit, op basis van de gemiddelde 5-jaars hypotheekrente voor een 30-jarige annuïteitenlening met NHG, rekening houdend met gemiddeld 33% aftrek belasting van rente en met een bijtelling van het eigenwoningforfait. 7

8 kwalificeren voor een conventionele hypotheeklening die honderd procent dekt van de mediane huisprijs van tegen de heersende hypotheekrente (NHG) van 4,1%. Voor een startend tweeverdienerhuishouden, met een gemiddeld bruto inkomen van per jaar (1,5x modaal) en een honderd procent financiering van de mediane huisprijs, ligt het betaalbaarheidspercentage op 140%. Voor een éénverdienende doorstromer op de woningmarkt, met een zeventig procent financiering van de mediane huisprijs, ligt het betaalbaarheidspercentage nu op 134%. Voor een tweeverdienende doorstromer op de woningmarkt, met een zeventig procent financiering van de mediane huisprijs, is het betaalbaarheidspercentage 200%. Zoals uit Tabel 1 blijkt, zijn de betaalbaarheidspercentages sterk gestegen ten opzichte van het 4 e kwartaal Het stevig lagere prijsniveau zorgt per saldo voor een verbeterde betaalbaarheid. Figuur 3 brengt de ontwikkeling van de betaalbaarheidspercentages voor starters en doorstromers op jaarbasis in beeld. Nadat in 2010 de betaalbaarheid flink was gestegen, daalt deze in de eerste helft van De oplopende rente (tot en met april) en de hogere prijsniveaus (vooral in het tweede kwartaal) zorgden hiervoor. In de tweede helft 2011 en eerste kwartaal van 2012 verbetert de betaalbaarheid flink. De rente daalde een half procentpunt en de gemiddelde woningprijs daalde met meer dan 15 duizend euro. Figuur 3: Betaalbaarheidspercentages NVM-koopwoning 220% 200% 180% 160% 140% 120% 100% 80% 60% Betaalbaarheidspercentages NVM-koopwoning Gemiddelde koopwoning betaalbaar bij percentage 100% verdiener-starter 1 verdiener-doorstromer 2 verdiener-starter 2 verdiener-doorstromer 8

9 5.2 De betaalbaarheidspercentages van woningtypen De betaalbaarheidsanalyse van woningtypen in combinatie met starters en doorstromers op de woningmarkt geeft een genuanceerder beeld over de betaalbaarheid van de verschillende marktsegmenten bijvoorbeeld de betaalbaarheid van Tussenwoningen voor tweeverdienende starters. De berekening van de betaalbaarheidspercentages van vijf door de NVM onderscheiden woningtypen - appartement, tussenwoning, hoekwoning, 2-onder-1-kapwoning en vrijstaande woning - vindt op dezelfde manier plaats als voor de gemiddelde koopwoning. Hierbij wordt het werkelijke inkomen van een specifiek huishouden vergeleken met het norminkomen dat nodig is om het gemiddelde woningtype te kunnen financieren. Bij een percentage 100 is het betreffende woningtype betaalbaar. Het resultaat van deze benadering voor het 1 e kwartaal 2012 is te zien in onderstaande Tabel 2. Tabel 2. NVM-Betaalbaarheidspercentage Woningtype Koopwoning betaalbaar bij percentage 100% Woningtype Starters Doorstromers 100% financiering 70% financiering Eenverdiener Tweeverdiener Eenverdiener Tweeverdiener Appartement ( 163 duizend) 123% 184% 176% 263% Tussenwoning ( 193 duizend) 104% 156% 149% 223% Hoekwoning ( 210 duizend) 95% 143% 136% 205% 2-1-kapwoning ( 259 duizend) 77% 116% 110% 166% Vrijstaande woning ( 353 duizend) 57% 85% 81% 122% Gemiddelde woning ( 214 duizend) 94% 140% 134% 200% In vergelijking met het vorige kwartaal werden alle woningtypen beter betaalbaar. Tussenwoningen en vrijstaande woningen zijn het meest in betaalbaarheid gestegen. Dit zijn ook de woningtypen die het meest in prijs zijn gedaald. Voor hoekwoningen en 2-onder-1- kapwoningen geldt het omgekeerde. De betaalbaarheid is iets minder verbeterd door de relatief minder sterke prijsdalingen. 9

10 6 Vooruitblik op de betaalbaarheid van koopwoningen in 2012 Conclusie De factoren die de betaalbaarheid van koopwoningen voor starters en doorstromers bepalen zijn op zichzelf positief te noemen. Het ziet ernaar uit dat woningprijzen verder zullen dalen en de rente stabiel blijft. En hoewel de koopkracht daalt blijft het bruto modaal inkomen op peil. De verwachting is dan ook dat de betaalbaarheid verder zal toenemen. De vraag naar koopwoningen zal echter niet snel toenemen. De huidige economische vooruitzichten en de onzekerheden die spelen in de markt zijn hier debet aan. Economie De economische vooruitzichten voor dit jaar zijn niet goed te noemen. Het Centraal Planbureau verwacht een matig herstel van de economie, maar pas na De huidige economische recessie duurt voort tot de tweede helft van dit jaar. Voor 2012 wordt een krimp verwacht van ¾ procent van het bbp. In de jaren daarna volgt naar verwachting licht herstel. De koopkracht neemt voorlopig echter nog af en de werkloosheid zal verder toenemen. De grootste onzekere factor is de ontwikkeling van de Europese schuldencrisis. De situatie lijkt op dit moment stabieler, mede door de acties van het ECB waardoor banken goedkoop geld kunnen lenen. Of dit ook zorgt voor een verdere kredietverruiming richting bedrijf en consument is echter maar de vraag. Huishoudensinkomen De koopkracht van huishoudens zal dit jaar afnemen en het bruto modaal inkomen zal niet verder stijgen. In combinatie met een oplopende werkloosheid leidt dit ertoe dat de consumptie van huishoudens daalt. Rente De rentestand is op dit moment redelijk laag te noemen. De vooruitzichten zijn niet dat de rente op korte termijn zal stijgen. De toetsrente blijft ook komend kwartaal op 5,6%. De gemiddelde 10 jaar vaste hypotheekrente met NHG ligt op dit moment een behoorlijk stuk lager, deze staat op 4,87% en is al langere tijd stabiel. De grootste onzekerheid voor wat betreft de rente zit hem in de bezuinigingsplannen van het kabinet en een eventuele inperking van de hypotheekrenteaftrek (al dan niet alleen voor nieuwe hypotheken). 10

11 Woningprijzen De huizenprijzen zijn dit kwartaal en vorig kwartaal stevig gedaald. Op dit moment liggen de prijzen meer dan 5% lager dan vorig jaar. Het herstel dat zichtbaar was in 2010 heeft zicht in 2011 en 2012 dus absoluut niet doorgezet. En de verwachting is dat deze prijsdaling voorlopig zal doorzetten. De voorspelling van de NVM is een verdere prijsdaling van 5% over 2012, mits op de woningmarkt niet de verkeerde maatregelen worden genomen. Dan kan de prijsdaling nog groter worden. Een prijsdaling is goed voor de betaalbaarheid van woningen maar de vraag naar koopwoningen stagneert hierdoor echter ook. Vertrouwen en regulering De cijfers aangaande het consumentenvertrouwen behoren op dit moment tot de slechtste binnen Europa en zijn hard gekelderd. De economische situatie en de bijbehorende onzekerheid over de eigen situatie zijn de grootste oorzaak van deze daling. De onzekerheid over de nieuwe bezuinigingsronde speelt echter ook een rol. Voor de woningmarkt speelt een aantal onderwerpen. Het al dan niet terugbrengen van de overdrachtsbelasting naar 6%, een inperking van de hypotheekrenteaftrek en aanscherping van de hypotheekfinanciering, een verdere daling van de NHG-grens en een eventueel kooprecht voor bewoners in de huursector. Zonder duidelijkheid zal het vertrouwen van consumenten niet snel terugkeren. 11

NVM-Betaalbaarheidsanalyse. 2000-Q1 tot en met 2014-Q4

NVM-Betaalbaarheidsanalyse. 2000-Q1 tot en met 2014-Q4 NVM-Betaalbaarheidsanalyse 2000-Q1 tot en met 2014-Q4 NVM Data & Research 15 januari 2015 1 Samenvatting De (theoretische) betaalbaarheidsindex maakt in het vierde kwartaal van 2014 nog steeds een opwaartse

Nadere informatie

NVM-Betaalbaarheidsanalyse. 2000-Q1 tot en met 2014-Q3

NVM-Betaalbaarheidsanalyse. 2000-Q1 tot en met 2014-Q3 NVM-Betaalbaarheidsanalyse 2000-Q1 tot en met 2014-Q3 NVM Data & Research 9 oktober 2014 1 Samenvatting De (theoretische) betaalbaarheidsindex maakt in het derde kwartaal van 2014 een zeer sterke opwaartse

Nadere informatie

Bijlage I: Woningmarktcijfers 4 e kwartaal 2007

Bijlage I: Woningmarktcijfers 4 e kwartaal 2007 Bijlage I: Woningmarktcijfers 4 e kwartaal 2007 De prijs van de gemiddelde verkochte woning stijgt met 1,2% in het 4 e kwartaal van 2007. De stijging van de prijs per m 2 is met 0,3% veel lager. De stijging

Nadere informatie

Woningmarktcijfers: huidige stand van zaken & blik op de toekomst. Pieter van Santvoort, 15 april 2014 @pmjvansantvoort

Woningmarktcijfers: huidige stand van zaken & blik op de toekomst. Pieter van Santvoort, 15 april 2014 @pmjvansantvoort Woningmarktcijfers: huidige stand van zaken & blik op de toekomst Pieter van Santvoort, 15 april 2014 @pmjvansantvoort Onze diensten Van Santvoort Makelaars helpt al sinds 1976 bij transacties van: Bestaande

Nadere informatie

Betaalbaarheid van de woonlasten

Betaalbaarheid van de woonlasten Betaalbaarheid van de woonlasten De betaalbaarheid van de woonlasten is tussen 2009 en 2014 flink toegenomen: afhankelijk van het type woning is de consument netto tussen de 16% en 23% minder aan zijn

Nadere informatie

Betaalbaarheid van de woonlasten

Betaalbaarheid van de woonlasten Betaalbaarheid van de woonlasten De betaalbaarheid van de woonlasten is tussen 2009 en 2014 flink toegenomen: afhankelijk van het type woning is de consument netto tussen de 18,8% en 23,1% minder aan zijn

Nadere informatie

Betaalbaarheid van de woonlasten

Betaalbaarheid van de woonlasten Betaalbaarheid van de woonlasten De betaalbaarheid van de woonlasten is tussen 2009 en 2013 flink toegenomen: afhankelijk van het type woning is de consument netto tussen de 16% en 21% minder aan zijn

Nadere informatie

Bijlage I: Woningmarktcijfers 3 e kwartaal 2008

Bijlage I: Woningmarktcijfers 3 e kwartaal 2008 Bijlage I: Woningmarktcijfers 3 e kwartaal 2008 De prijs van de gemiddelde verkochte woning daalt met -0,3% licht in het 3 e kwartaal van 2008. De prijs per m 2 stijgt daarentegen licht met 0,3%. De prijsontwikkeling

Nadere informatie

Bijlage I: Woningmarktcijfers 1 e kwartaal 2009

Bijlage I: Woningmarktcijfers 1 e kwartaal 2009 Bijlage I: Woningmarktcijfers 1 e kwartaal 2009 De prijs van de gemiddelde verkochte woning daalt met -3,1% in het 1e kwartaal van 2009. De prijs per m2 daalt met -2,6%. De definitieve cijfers komen voor

Nadere informatie

Betaalbaarheid van de woonlasten

Betaalbaarheid van de woonlasten Betaalbaarheid van de woonlasten De betaalbaarheid van de woonlasten is tussen 2012 en 2014 flink toegenomen: afhankelijk van het type woning is de consument netto tussen de 5,2% en 10,1% minder aan zijn

Nadere informatie

Bijlage I: Woningmarktcijfers 1 e kwartaal 2008

Bijlage I: Woningmarktcijfers 1 e kwartaal 2008 Bijlage I: Woningmarktcijfers 1 e kwartaal 2008 De prijs van de gemiddelde verkochte woning stijgt met 0,4% in het 1e kwartaal van 2008. De stijging van de prijs per m2 is met 0,7% iets hoger. De stijging

Nadere informatie

Bijlage I: Woningmarktcijfers 4 e kwartaal 2008

Bijlage I: Woningmarktcijfers 4 e kwartaal 2008 1998-2 1998-4 1999-2 1999-4 2000-2 2000-4 2001-2 2001-4 2002-2 2002-4 2003-2 2003-4 2004-2 2004-4 2005-2 2005-4 2006-2 2006-4 2007-2 2007-4 2008-2 2008-4 Bijlage I: Woningmarktcijfers 4 e kwartaal 2008

Nadere informatie

Woningmarktcijfers 4e kwartaal 2012

Woningmarktcijfers 4e kwartaal 2012 7 januari 2013 NVM Data & Research Niveau (t.o.v.) 2012-3 (t.o.v.) 2011-4 Opmerking Aantal transacties 25.031 + 31,8% +13,9% Gemiddelde verandering t.o.v. 3 e kwartaal: +3,1%. Totale markt naar schatting

Nadere informatie

Woningmarktcijfers 1e kwartaal 2013

Woningmarktcijfers 1e kwartaal 2013 8 april 2013 NVM Data & Research Niveau (t.o.v.) 2012-4 (t.o.v.) Opmerking Aantal transacties 17.577-30,3% - 6,4% Gemiddelde verandering t.o.v. 4 e kwartaal: -8,5%. Totale markt naar schatting 23.750 woningen.

Nadere informatie

Kwartaalbericht Woningmarkt

Kwartaalbericht Woningmarkt Markt voor bestaande woningen Woningprijzen dalen verder De prijzen voor bestaande koopwoningen zijn in het derde kwartaal van 211 voor het vierde achtereenvolgende kwartaal gedaald. Op basis van de index

Nadere informatie

Koopsom per maand, Nederland 2012-2013

Koopsom per maand, Nederland 2012-2013 Persbericht Woningmarktcijfers.nl, Heerlen 21-01-2014 Nederlandse woningmarkt stabiel in tweede halfjaar 2013 De gemiddelde koopsom van de door het Kadaster geregistreerde woningtransacties kwam in december

Nadere informatie

Marktontwikkeling koopwoningen

Marktontwikkeling koopwoningen 15 De Europese Schuldencrisis laat zijn sporen na In de vorige uitgave van WOON Amsterdam, najaar 2011, concludeerden we: Het is de onzekerheid over de toekomst die de markt afremt. Als het gaat om de

Nadere informatie

UITSLAGEN WONEN ENQUÊTE

UITSLAGEN WONEN ENQUÊTE UITSLAGEN WONEN ENQUÊTE 3 E KWARTAAL 211 Gemaakt voor NVM Wonen Gemaakt door NVM Data & Research Inhoudsopgave 1 Introductie enquête... 3 1.1 Periode... 3 1.2 Respons... 3 2 Staat van de woningmarkt...

Nadere informatie

Verlaging overdrachtsbelasting heeft positief effect

Verlaging overdrachtsbelasting heeft positief effect Verlaging overdrachtsbelasting heeft positief effect Door laag consumentenvertrouwen en schuldencrisis zijn kopers nog altijd schuw Aantal transacties stijgt in het derde kwartaal met 4% Banken moeten

Nadere informatie

Macro-economische Analyse 2013-2

Macro-economische Analyse 2013-2 Macro-economische Analyse 213-2 Macro-economische Ontwikkelingen 2e kwartaal 213 Conclusie Ten opzichte van 213 Q1 staan meer signalen op 'groen'. Wel is een tweedeling te signaleren. Een structureel economisch

Nadere informatie

Macro-economische Ontwikkelingen

Macro-economische Ontwikkelingen Macro-economische Ontwikkelingen e kwartaal 8 Overall conclusie De kredietcrisis zorgt voor een terugval van de economische bedrijvigheid in Nederland die sinds het begin van de jaren tachtig niet is voorgekomen.

Nadere informatie

Thermometer economische crisis

Thermometer economische crisis 9 Thermometer economische crisis oktober 20 Bestuursinformatie 07//20 gemeente Utrecht Inleiding In deze negende Thermometer economische crisis worden de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke

Nadere informatie

Macro-economische Analyse 2013-1

Macro-economische Analyse 2013-1 Macro-economische Analyse 213-1 Macro-economische Ontwikkelingen 1e kwartaal 213 Conclusie Ten opzichte van het laatste kwartaal van 212 staan minder signalen op 'rood', maar van een structureel economisch

Nadere informatie

Hypotheek Index Q1 2017

Hypotheek Index Q1 2017 Hypotheek Index Q1 2017 De Hypotheker vergeleek de cijfers in 2017 met die van 2016. Ontwikkeling rentevaste periode Ten opzichte van een jaar geleden wint een hypotheek met een rentevaste periode van

Nadere informatie

Hypotheek Index Q3 2017

Hypotheek Index Q3 2017 Hypotheek Index Q3 2017 De Hypotheker vergeleek de cijfers in 2017 met die van 2016. Ontwikkeling rentevaste periode Een hypotheek met een rentevaste periode van 30 jaar wint sterk aan populariteit ten

Nadere informatie

PBK bericht 2 e kwartaal 2016

PBK bericht 2 e kwartaal 2016 Webartikel PBK bericht 2 e kwartaal 2016 Toelichting op de cijfers Bijlage bij het artikel PBK bericht 2 e kwartaal 2016 Juli 2016 CBS Webartikel, juli 2016 1 Inhoud 1. Algemeen 3 2. Prijsindex Bestaande

Nadere informatie

Dalende trend in transacties en prijzen woningmarkt zet door

Dalende trend in transacties en prijzen woningmarkt zet door PERSBERICHT Aan Van : de financieel-economische redacties en vakpers : de Nederlandse Vereniging van Makelaars o.g. en Vastgoeddeskundigen NVM Betreft : NVM Woningmarktcijfers 4 e kwartaal 2011 Datum :

Nadere informatie

Gemiddelde koopsom per regio Limburg 2014

Gemiddelde koopsom per regio Limburg 2014 Prima herstel woningmarkt in 2014. Ook in is het herstel op de woningmarkt in 2014 prima verlopen. De gemiddelde koopsom steeg in vergelijking met het gehele jaar 2013 met 3,9% tot 186.700. Dit blijkt

Nadere informatie

Stijging woningoverdrachten

Stijging woningoverdrachten Stijging woningoverdrachten Positieve noot: meer transacties In het tweede kwartaal wisselden 34.628 woningen van eigenaar, een stijging van 17,3% ten opzichte van een jaar geleden. Op jaarbasis gaat het

Nadere informatie

Hypotheek Index Q4 2017

Hypotheek Index Q4 2017 Hypotheek Index Q4 2017 De Hypotheker vergeleek de cijfers in 2017 met die van 2016. Ontwikkeling hypotheekbedrag Randstad In de Randstad is nog steeds een stijging zichtbaar van het gemiddeld hypotheekbedrag.

Nadere informatie

Gevolgen kredietcrisis voelbaar op woningmarkt. Verbeterde betaalbaarheid biedt kans op herstel

Gevolgen kredietcrisis voelbaar op woningmarkt. Verbeterde betaalbaarheid biedt kans op herstel Gevolgen kredietcrisis voelbaar op woningmarkt Verbeterde betaalbaarheid biedt kans op herstel Nieuwegein, 15 januari 2009 Na een slecht vierde kwartaal komt de prijsdaling op de Nederlandse woningmarkt

Nadere informatie

Woningmarktrapport 4e kwartaal 2015. Gemeente Amsterdam

Woningmarktrapport 4e kwartaal 2015. Gemeente Amsterdam Woningmarktrapport 4e kwartaal 215 Gemeente Amsterdam Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 3 Aantal verkocht 25 2 15 1 5 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement 1e kwartaal

Nadere informatie

Kwartaalbericht Woningmarkt

Kwartaalbericht Woningmarkt Markt voor bestaande woningen Woningprijzen dalen minder snel In het eerste kwartaal van 212 daalden de prijzen op basis van de prijsindex bestaande koopwoningen van het CBS/Kadaster met 1,% op kwartaalbasis.

Nadere informatie

Macro-economische Ontwikkelingen

Macro-economische Ontwikkelingen Macro-economische Ontwikkelingen e kwartaal 1 BIJLAGE II Overall conclusie De Nederlandse economie groeit in 1 naar verwachting met 1¼%. Voor komend jaar wordt een groei van 1¾% voorzien. De toename van

Nadere informatie

Wie in 2014 een eigen woning heeft of graag een woning wil kopen, moet rekening houden met een aantal ontwikkelingen.

Wie in 2014 een eigen woning heeft of graag een woning wil kopen, moet rekening houden met een aantal ontwikkelingen. Hypotheekgids 2014 Inleiding Wie in 2014 een eigen woning heeft of graag een woning wil kopen, moet rekening houden met een aantal ontwikkelingen. De wijzigingen op het gebied van hypotheek en wonen zijn

Nadere informatie

Macro-economische Ontwikkelingen

Macro-economische Ontwikkelingen Macro-economische Ontwikkelingen e kwartaal 1 Bijlage II Overall conclusie De Nederlandse economie groeit naar verwachting met 1¾% in 1 en met 1½% in 11. De toename van het bbp komt bijna volledig voor

Nadere informatie

Kentering op de Europese woningmarkten

Kentering op de Europese woningmarkten Na een hausse die twaalf jaar duurde, is nu in de meeste Europese landen waaronder Nederland een afvlakking van de huizenprijsstijging te zien. In enkele landen dalen de prijzen zelfs. Een belangrijke

Nadere informatie

Macro-economische Ontwikkelingen

Macro-economische Ontwikkelingen Macro-economische Ontwikkelingen e kwartaal 1 Bijlage II Onderdeel Economische groei Inflatie Producentenvertrouwen Consumptie Omzet detailhandel Consumentenvertrouwen Hypotheken Hypotheek- en kapitaalmarktrente

Nadere informatie

Woningmarktrapport 3e kwartaal 2015. Gemeente Rotterdam

Woningmarktrapport 3e kwartaal 2015. Gemeente Rotterdam Woningmarktrapport 3e kwartaal 215 Gemeente Rotterdam Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 9 Aantal verkocht 8 7 6 5 4 3 2 1 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement 4e kwartaal

Nadere informatie

Hypotheek Index Q2 2017

Hypotheek Index Q2 2017 Hypotheek Index Q2 2017 De Hypotheker vergeleek de cijfers in 2017 met die van 2016. Sterke groei jonge huizenkopers Het aandeel jonge starters op de woningmarkt is in het tweede kwartaal van 2017 sterk

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden

Crisismonitor Drechtsteden Crisismonitor juni 211 (cijfers t/m maart 211) Inhoud: 1. Werkloosheid 2. Werkloosheid naar leeftijd 3. Vacatures, bedrijven, leegstand 4. Woningmarkt Hoe staan de er voor op de arbeidsmarkt en de woningmarkt?

Nadere informatie

Kennissessie Marktkansen 2011 en verder start om uur

Kennissessie Marktkansen 2011 en verder start om uur Kennissessie Marktkansen 2011 en verder start om 10.00 uur 1 Marktkansen 2011 en verder Bouwproductie & -prognoses Jacco Ridderhof & Richard Lamb 2 Wat ga ik vertellen Economische ontwikkelingen Situatie

Nadere informatie

IG&H Hypotheekupdate Q2 2012

IG&H Hypotheekupdate Q2 2012 IG&H Consulting & Interim Make strategy work! Augustus 2012 IG&H Hypotheekupdate Q2 2012 Geachte relatie, Hierbij ontvangt u de IG&H Hypotheekupdate voor het 2 e kwartaal van 2012. Wij wensen u veel leesplezier

Nadere informatie

Stimuleren koopmarkt

Stimuleren koopmarkt Stimuleren koopmarkt Sinds 2008 zit de huizenmarkt in het slop. Dat jaar markeert een scherpe daling in het aantal transacties en was het begin van een neerwaartse ontwikkeling van de transactieprijzen.

Nadere informatie

Bijlage I Analyse Woningmarkt

Bijlage I Analyse Woningmarkt NVM Bijlage I Analyse Woningmarkt 2e kwartaal 2010 NVM Data & Research 8-7-2010 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 TRANSACTIES Aantal Verkopen Het totale aantal

Nadere informatie

Eindexamen havo economie 2013-I

Eindexamen havo economie 2013-I Beoordelingsmodel Algemene regel 3.6 is ook van toepassing als gevraagd wordt een gegeven antwoord toe te lichten, te beschrijven en dergelijke. Opgave 1 1 maximumscore 2 bij (1) monopolie bij (2) toe

Nadere informatie

HYPOTHEEK INDEX 4E KWARTAAL 2016

HYPOTHEEK INDEX 4E KWARTAAL 2016 HYPOTHEEK INDEX 4E KWARTAAL 2016 De Hypotheek Index geeft ieder kwartaal inzicht in het consumentengedrag op het gebied van hypotheken. De kerncijfers zijn afkomstig van De Hypotheker, de grootste onafhankelijke

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden

Crisismonitor Drechtsteden Crisismonitor Oktober 2010 (cijfers t/m augustus 2010) Inhoud: 1. Werkloosheid (algemeen) 2. Werkloosheid naar leeftijd (jongeren en ouderen) 3. Vacatures, bedrijven en leegstand 4. Woningmarkt Hoe staan

Nadere informatie

Starters op de koopwoningmarkt na de crisis

Starters op de koopwoningmarkt na de crisis Starters op de koopwoningmarkt na de Samenvatting Tijdens de deed het Kadaster onderzoek naar starters op de koopwoningmarkt. Nu de koopwoningmarkt aantrekt en de prijzen stijgen, is de vraag hoe koopstarters

Nadere informatie

Macro-economische Ontwikkelingen

Macro-economische Ontwikkelingen Macro-economische Ontwikkelingen 3e kwartaal 8 Overall conclusie De kredietcrisis en de in het spoor daarvan vertragende wereldconjunctuur leiden ertoe dat de economische groei scherp terugvalt, tot ¼%

Nadere informatie

Monitor koopwoningmarkt

Monitor koopwoningmarkt Monitor koopwoningmarkt 1 e kwartaal 2013 Expertisecentrum Woningwaarde Onderzoeksinstituut OTB Technische Universiteit Delft Mei 2013 Deze publicatie is een gezamenlijk product van de onderstaande partijen,

Nadere informatie

Bij deze opgave horen de informatiebronnen 6 en 7.

Bij deze opgave horen de informatiebronnen 6 en 7. Opgave 5 Bij deze opgave horen de informatiebronnen 6 en 7. Door de dalende woningprijzen groeit het aantal huizen dat onder water staat. Onder water staan betekent dat de waarde van de woning lager is

Nadere informatie

HYPOTHEEK INDEX 2E KWARTAAL 2016

HYPOTHEEK INDEX 2E KWARTAAL 2016 HYPOTHEEK INDEX 2E KWARTAAL 2016 De Hypotheek Index geeft ieder kwartaal inzicht in het consumentengedrag op het gebied van hypotheken. De kerncijfers zijn afkomstig van De Hypotheker die met ruim 10 procent

Nadere informatie

Regionale Analyse Regio 71 Eindhoven eo. 4e kwartaal 2013

Regionale Analyse Regio 71 Eindhoven eo. 4e kwartaal 2013 Regionale Analyse Regio 71 Eindhoven eo 4e kwartaal 2013 NVM Data & Research 9-1-2014 Gebiedsindeling: Regio 71 Eindhoven eo Gemeenten: Waarvan de plaatsen: Best Alle plaatsen Eindhoven Alle plaatsen Nuenen

Nadere informatie

Woningmarkt Nederland Analyse e halfjaar, Woningmarktcijfers.nl

Woningmarkt Nederland Analyse e halfjaar, Woningmarktcijfers.nl Woningmarkt Nederland Analyse 2013 1 e halfjaar, Woningmarktcijfers.nl Fors minder woningtransacties De woningmarkt laat in de eerste zes maanden van 2013 nog geen teken van herstel zien. In deze periode

Nadere informatie

Woningmarkt in eerste kwartaal verder onder druk door scherpe financieringseisen

Woningmarkt in eerste kwartaal verder onder druk door scherpe financieringseisen Laagste verkoopaantallen sinds dieptepunt crisis Woningmarkt in eerste kwartaal verder onder druk door scherpe financieringseisen NVM wil dialoog met banken over doorgeschoten hypotheekeisen Nieuwe werkelijkheid

Nadere informatie

Zeepbel of duurzaam herstel?

Zeepbel of duurzaam herstel? Zeepbel of duurzaam herstel? plus antwoorden op andere huizenmarktvragen, die u aan een econoom wilt stellen Marten van Garderen ING NL Economisch Bureau Hypothekencongres, 21 september 2017 De woningmarkt

Nadere informatie

Woningmarktcijfers Nederland derde kwartaal 2008

Woningmarktcijfers Nederland derde kwartaal 2008 Woningmarktcijfers Nederland derde kwartaal 2008 In dit kwartaalbericht van Woningmarkcijfers.nl de volgende onderwerpen: - prijsontwikkelingen en transacties september - prijsontwikkelingen en transacties

Nadere informatie

Woningmarkt blijft aantrekken in tweede kwartaal

Woningmarkt blijft aantrekken in tweede kwartaal STRIKT EMBARGO tot dinsdag 15 juli 2014 10.00 uur! PERSBERICHT Aan Van : de financieel-economische redacties en vakpers : de Nederlandse Vereniging van Makelaars o.g. en vastgoeddeskundigen Betreft : NVM

Nadere informatie

Prijzen dalen verder

Prijzen dalen verder Prijzen dalen verder Transactieprijzen dalen sneller In het tweede kwartaal van 212 zijn de transactieprijzen van bestaande koopwoningen verder gedaald. Op basis van de Prijsindex Bestaande Koopwoningen

Nadere informatie

Overall conclusie. Vacatures. beeld opleveren. van de economie van 3,5%, voor ,25%. De consumptie blijft naar verwachting stabiel, maar de

Overall conclusie. Vacatures. beeld opleveren. van de economie van 3,5%, voor ,25%. De consumptie blijft naar verwachting stabiel, maar de he Ontwikkelingen taal 29 Overall conclusie In de tweede helft van 28 sloeg de kredietcrisis ook in Nederland over naar de rest van de economie. De vooruitzichten voor 29 en 21 zijn in recordtempo verslechterd.

Nadere informatie

Bij deze opgave horen de informatiebronnen 6 en 7.

Bij deze opgave horen de informatiebronnen 6 en 7. Opgave 5 Bij deze opgave horen de informatiebronnen 6 en 7. Door de dalende woningprijzen groeit het aantal huizen dat onder water staat. Onder water staan betekent dat de waarde van de woning lager is

Nadere informatie

Herstel woningmarkt laat op zich wachten

Herstel woningmarkt laat op zich wachten PERSBERICHT Aan Van Betreft : de financieel-economische redacties en vakpers : de Nederlandse Vereniging van Makelaars o.g. en Vastgoeddeskundigen : Herstel woningmarkt laat op zich wachten Datum : Nieuwegein,

Nadere informatie

De Amsterdamse woningmarkt: voorzichtige stabilisatie

De Amsterdamse woningmarkt: voorzichtige stabilisatie De Amsterdamse woningmarkt: voorzichtige stabilisatie De problemen op de wereldwijde financiële markten hebben de economie inmiddels meer dan twee jaar in haar greep. Vanaf oktober 28 zijn de gevolgen

Nadere informatie

Thermometer economische. crisis

Thermometer economische. crisis 8 Thermometer economische oktober 20 crisis 06//20 Inleiding In deze achtste Thermometer economische crisis worden de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke thema s gevolgd (economie, arbeidsmarkt,

Nadere informatie

MEMO Rente en inflatie 2013-Q2

MEMO Rente en inflatie 2013-Q2 MEMO Rente en inflatie 2013-Q2 Datum : 25 september 2013 Betreft : Memo Rente en inflatie 2013-Q2 Inleiding In deze memo presenteren wij de belangrijkste kwartaalcijfers met betrekking tot gebiedsontwikkeling

Nadere informatie

Regionale Analyse Regio 62 Oss eo. 2e kwartaal 2013

Regionale Analyse Regio 62 Oss eo. 2e kwartaal 2013 Regionale Analyse Regio 62 Oss eo 2e kwartaal 2013 NVM Data & Research 11-7-2013 Gebiedsindeling: Regio 62 Oss eo Gemeenten: Waarvan de plaatsen: Oss Alle plaatsen Maasdonk Alle plaatsen Landerd Alle plaatsen

Nadere informatie

Woningmarkt bloeit langzaam op

Woningmarkt bloeit langzaam op Webartikel Woningmarkt bloeit langzaam op Toelichting op de cijfers Bijlage bij het artikel Woningmarkt bloeit langzaam op Oktober 2015 CBS Webartikel, oktober 2015 1 Inhoud 1. Algemeen 3 2. Prijsindex

Nadere informatie

Woningmarktrapport Nederland

Woningmarktrapport Nederland 2013 Woningmarktrapport Nederland Woningmarktcijfers.nl, Leo van de Pas Woningmarktrapport Nederland 2013 Analyse en cijfers over de woningmarktontwikkelingen in 2013 Voorwoord Woningmarktcijfers.nl levert

Nadere informatie

MVGM Vastgoedtaxaties

MVGM Vastgoedtaxaties In deze samenvatting zijn de economische en politieke ontwikkelingen van het afgelopen kwartaal kort uiteengezet. Vervolgens zijn deze ontwikkelingen in perspectief van de Nederlandse woningmarkt geplaatst.

Nadere informatie

COELO Woonlastenmonitor 2010

COELO Woonlastenmonitor 2010 COELO Woonlastenmonitor 2010 Gaasterzijl vergeleken met gemeenten in de regio COELO Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden COELO Woonlastenmonitor 2010 Gaasterzijl vergeleken met

Nadere informatie

Woningtransacties per maand, Nederland 2013-2015

Woningtransacties per maand, Nederland 2013-2015 Uitstekend eerste halfjaar 2015 Nederlandse woningmarkt De Nederlandse woningmarkt heeft een prima eerste half jaar achter de rug. In de eerste 6 maanden van 2015 werden door het Kadaster 75.249 woningtransacties

Nadere informatie

COELO Woonlastenmonitor 2010

COELO Woonlastenmonitor 2010 COELO Woonlastenmonitor 2010 COELO Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden COELO Woonlastenmonitor 2010 COELO Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden Faculteit

Nadere informatie

Marktontwikkeling koopwoningen

Marktontwikkeling koopwoningen 0,0 0,2 0, 0, 0,10 0,0 0,00 9 Woningen worden weer verkocht als (te) warme broodjes De verkoopquote is sinds het vierde kwartaal van 1 gestegen van % naar 2%, een stijging van procentpunten. De verkoopquote

Nadere informatie

De toekomst van het Nederlands woonbeleid (deel 2)

De toekomst van het Nederlands woonbeleid (deel 2) De toekomst van het Nederlands woonbeleid (deel 2) Fiscale behandeling eigen woning Nederland kent een lange traditie van woonbeleid. Betaalbaarheid (prijs), beschikbaarheid (aanbod, volume) en kwaliteit

Nadere informatie

Trends op de markt van koopwoningen en de hypotheekmarkt: verleden, heden en toekomst

Trends op de markt van koopwoningen en de hypotheekmarkt: verleden, heden en toekomst Trends op de markt van koopwoningen en de hypotheekmarkt: verleden, heden en toekomst Peter Boelhouwer 17-09-2015 Delft University of Technology Challenge the future Inhoud Was de crisis op de Nederlandse

Nadere informatie

ANALYSE WONINGMARKT. van de bestaande koopwoningen. 3 e kwartaal 2015

ANALYSE WONINGMARKT. van de bestaande koopwoningen. 3 e kwartaal 2015 ANALYSE WONINGMARKT van de bestaande koopwoningen 3 e kwartaal 2015 De Nederlandse Vereniging van Makelaars o.g. en vastgoeddeskundigen NVM (hierna de NVM ) behoudt zich uitdrukkelijk alle rechten op dit

Nadere informatie

MEMO Rente en inflatie 2013Q1

MEMO Rente en inflatie 2013Q1 MEMO Rente en inflatie 2013Q1 Datum : 11 september 2013 Van Aan : Metrum : Bestaande en potentiële klanten Betreft : Memo Rente en inflatie 2013Q1 Inleiding In deze memo presenteren wij de belangrijkste

Nadere informatie

Memo. Algemeen. jm.van.geet@mvgm.nl. Marktontwikkelingen rapportage

Memo. Algemeen. jm.van.geet@mvgm.nl. Marktontwikkelingen rapportage Aan Memo Behandeld door MVGM Vastgoedtaxaties / +31(0)33 464 02 97 E-mail jm.van.geet@mvgm.nl Datum Kwartaal 3 van 2011 Stationsplein 121 Postbus 442 3800 AK Amersfoort T +31(0)33 464 02 97 F +31(0)33

Nadere informatie

COELO Woonlastenmonitor 2012

COELO Woonlastenmonitor 2012 COELO Woonlastenmonitor 2012 COELO Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden COELO Woonlastenmonitor 2012 COELO Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden Faculteit

Nadere informatie

Woningmarktrapport 3e kwartaal Gemeente 's-gravenhage

Woningmarktrapport 3e kwartaal Gemeente 's-gravenhage Woningmarktrapport 3e kwartaal 216 Gemeente 's-gravenhage Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 12 Aantal verkocht 1 8 6 4 2 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement 4e kwartaal

Nadere informatie

Annuïtair of lineair aflossen?

Annuïtair of lineair aflossen? 1 Annuïtair of lineair aflossen? Vind de hypotheekvorm voor jouw situatie Een publicatie van 2 Over eyeopen MEEUWENLAAN 98-100 1021 JL AMSTERDAM 020 303 1160 INFO@EYEOPEN.NL eyeopen is je eigen digitale

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden

Crisismonitor Drechtsteden Crisismonitor Januari 211 (cijfers t/m oktober 21) Hoe staan de er voor op de arbeidsmarkt en de woningmarkt? Dat leest u in deze zesde editie van de crisismonitor, die het OCD eens in de twee maanden

Nadere informatie

Rapport. Eigen Huis Marktindicator. 3e kwartaal 2014

Rapport. Eigen Huis Marktindicator. 3e kwartaal 2014 Rapport Marktindicator H. Boumeester m.m.v. C. Lamain September Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van: Vereniging Displayweg 1 3821 BT Amersfoort Auteurs: H. Boumeester m.m.v. C. Lamain September

Nadere informatie

Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q1 Woningmarkt Pagina 1 van 9 regio Den Haag april Regio Den Haag

Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q1 Woningmarkt Pagina 1 van 9 regio Den Haag april Regio Den Haag Sprekende Cijfers 2014-1 Woningmarkt regio Den Haag Sprekende Cijfers Kwartaalbericht Woningmarkt Pagina 1 van 9 regio Den Haag april 2014 Regio Den Haag Inleiding Robert Kuiper Rudi van Wechem Voor u

Nadere informatie

Thermometer economische crisis

Thermometer economische crisis 11 Thermometer economische crisis november 2013 afdeling Onderzoek - gemeente Utrecht Inleiding In deze elfde Thermometer economische crisis worden de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke

Nadere informatie

ONTWIKKELING KOOPMARKT DEN HAAG EN HAAGLANDEN, 1 e helft 2009 EN 3 E KWARTAAL 2009

ONTWIKKELING KOOPMARKT DEN HAAG EN HAAGLANDEN, 1 e helft 2009 EN 3 E KWARTAAL 2009 Onderzoeksrapport Directie Beleid, Stafafdeling Onderzoek ONTWIKKELING KOOPMARKT DEN HAAG EN HAAGLANDEN, 1 e helft 2009 EN 3 E KWARTAAL 2009 COLOFON Uitgave Gemeente Den Haag DSO / Beleid / Onderzoek December

Nadere informatie

Regionale Analyse Regio 71 Eindhoven eo. 3e kwartaal 2013

Regionale Analyse Regio 71 Eindhoven eo. 3e kwartaal 2013 Regionale Analyse Regio 71 Eindhoven eo 3e kwartaal 2013 NVM Data & Research 10-10-2013 Gebiedsindeling: Regio 71 Eindhoven eo Gemeenten: Waarvan de plaatsen: Best Alle plaatsen Eindhoven Alle plaatsen

Nadere informatie

igg bouweconomie marktanalyse

igg bouweconomie marktanalyse igg bouweconomie marktanalyse indices en prognoses kwartaalbericht, - Het herstel van de bouwmarkt krijgt steeds duidelijker vormen. Na een periode van circa zeven jaar waarin de prijzen eigenlijk continu

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden

Crisismonitor Drechtsteden Crisismonitor februari 2012 (cijfers t/m december 2011) Inhoud: 1. Werkloosheid 2. Werkloosheid naar leeftijd 3. Vacatures, bedrijven, leegstand 4. Woningmarkt Hoe staan de er voor op de arbeidsmarkt en

Nadere informatie

Monitor koopwoningmarkt

Monitor koopwoningmarkt Monitor koopwoningmarkt 1 e kwartaal 2014 Expertisecentrum Woningwaarde OTB - Onderzoek voor de gebouwde omgeving Faculteit Bouwkunde Technische Universiteit Delft Harry Boumeester Peter Boelhouwer Mei

Nadere informatie

Randstad prijst zich uit de markt

Randstad prijst zich uit de markt EMBARGO TOT DONDERDAG 4 OKTOBER 2007 10.00 UUR Kloof dure en goedkope woningen steeds groter Randstad prijst zich uit de markt Nieuwegein, 4 oktober De prijs van de gemiddelde verkochte woning in Nederland

Nadere informatie

Energiezuinige woningen en de financieringslasttabellen 2011

Energiezuinige woningen en de financieringslasttabellen 2011 Energiezuinige woningen en de financieringslasttabellen 2011 Energiezuinige woningen en de financieringslasttabellen 2011 / 2 Energiezuinige woningen en de financieringslasttabellen 2011 Nibud, 2011 3

Nadere informatie

Thermometer economische crisis

Thermometer economische crisis 6 Thermometer economische crisis oktober 20 /11/20 1 Inleiding In deze zesde Thermometer economische crisis worden de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke thema s gevolgd (economie, arbeidsmarkt,

Nadere informatie

SP-voorstel fiscale behandeling eigen woning

SP-voorstel fiscale behandeling eigen woning CPB Notitie Datum : 27 augustus 2004 Aan : de SP, de heer E. Irrgang SP-voorstel fiscale behandeling eigen woning 1 Inleiding De SP-fractie heeft het CPB gevraagd de budgettaire en koopkrachteffecten te

Nadere informatie

Ook in zomerkwartaal zet herstel woningmarkt door

Ook in zomerkwartaal zet herstel woningmarkt door PERSBERICHT Van : de Nederlandse Vereniging van Makelaars o.g. en vastgoeddeskundigen NVM Betreft : NVM woningmarktcijfers 3 de kwartaal 2014 Datum : Nieuwegein, 9 oktober 2014 Steden trekken aan, platteland

Nadere informatie

Woningmarktrapport - 1e kwartaal Gemeente Beverwijk

Woningmarktrapport - 1e kwartaal Gemeente Beverwijk Woningmarktrapport - 1e kwartaal 215 Gemeente Beverwijk Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 45 Aantal verkocht 4 35 3 25 2 15 1 5 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement

Nadere informatie

Woningmarktrapport - 4e kwartaal Gemeente s-hertogenbosch

Woningmarktrapport - 4e kwartaal Gemeente s-hertogenbosch Woningmarktrapport - 4e kwartaal 214 Gemeente s-hertogenbosch Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 2 Aantal verkocht 18 16 14 12 1 8 6 4 2 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement

Nadere informatie