JAARVERSLAG SV SCHALKHAAR SEIZOEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG SV SCHALKHAAR SEIZOEN 2013-2014"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG SV SCHALKHAAR SEIZOEN

2 Inhoudsopgave 1 Voorwoord pag. 2 2 Notulen ALV Notulen BLV Algemeen jaarverslag vereniging Voetbal 12 Handbal 17 Exploitatie en Sponsoring 20 Communicatie 21 Recreatie 23 5 Financieel jaarverslag vereniging 24 De volgende overzichten worden verstrekt tijdens ALV: Overzicht boetes Overzicht ledenbestand Financieel overzicht en begroting Balans per 30 juni 2014 en kasstroomoverzicht 1

3 1. Voorwoord Sportief gezien is het seizoen goed te noemen met o.a. promoties van het 2 e en 3 e senioren voetbalelftal. Daarnaast heeft ons vlaggenschip zich gehandhaafd in de 2 e klasse, voorwaar een grote prestatie. Onze jeugdafdeling voetbal laat zien dat de reeds eerder ingeslagen weg waarbij prestatie en breedtesport goed naast elkaar kunnen spelen een juiste is geweest. We spelen op een zeer acceptabel niveau en onze bekendheid buiten de provincie neemt steeds meer toe. Waar we in het verleden moesten uitleggen waar Schalkhaar lag is er nu grote bekendheid bij andere clubs. De afdeling handbal heeft laten zien dat met de bereidheid van veel goede vrijwilligers, gedegen organisatie en het vooral recreatieve karakter van de handbalsport in Schalkhaar resultaten geboekt worden. Biljarters en Jeu de Boules spelers beleven door de week veel plezier aan het spel binnen onze club. Ondanks dat het voorzien in faciliteiten weleens een discussiepunt kan zijn komen we er altijd gezamenlijk uit. In juni hebben we met z n allen weer het kampioenengala mogen beleven. Een dag waarbij we de promovendi en kampioenen in het zonnetje zetten. Dit zal jaarlijks gaan terugkeren. Financieel is S.V. Schalkhaar in de breedte nog steeds een gezonde club met een stabiel ledenaantal en een grote groep vrijwilligers. Toch maken wij ons als bestuur zorgen. Zorgen om het gedrag van mensen ( vervuiling complex ), het niet komen opdagen voor bardiensten en de soms slordige omgang met spelerskleding en -materialen van de vereniging. Volgens ons absoluut niet noodzakelijk. Met onze penningmeester hebben wij een gedegen bestuurder in huis die anticipeert op de gewenste en ongewenste uitgaven en hij weet ons nog steeds te behoeden voor contributieverhogingen. S.V. Schalkhaar consolideert haar ledenbestand al een aantal jaren en met de komst van de twee nieuwe wijken om ons heen gaan wij er vanuit dat het ledenaantal voorlopig gewaarborgd zal zijn. Daarnaast zijn de maatschappelijke ontwikkelingen ons niet ontgaan en daar besteden we de komende jaren extra aandacht aan. Het bestuur heeft met de inzet van haar nieuwe beleidsplan , ( Sociaal/Sterk/Sportief/Smart )een koers aangegeven die tijdens de ALV ter goedkeuring wordt aangeboden. Verder treft u bijgaand verslagen aan van de diverse commissies. Ook dit afgelopen jaar is weer enorm veel werk verricht door de vele vrijwilligers die S.V. Schalkhaar rijk is. Of men nu schoonmaakt, kantinediensten draait, veldonderhoud verricht, kluswerk doet, bestuursdiensten draait, voetbal/handballeider, voetbal/handbaltrainer of bestuurder is (te veel om allemaal op te noemen), we dragen S.V. Schalkhaar allemaal een warm hart toe en zorgen er voor dat jong en oud elke week weer sporten kan. Zonder al deze vrijwilligers is S.V. Schalkhaar niet mogelijk, ik wil jullie daar namens het bestuur dan ook hartelijk voor bedanken en we hopen nog lang van uw diensten gebruik te mogen maken. Op naar een nieuw seizoen. Ron Sotthewes Voorzitter 2

4 2. Notulen Algemene Ledenvergadering Verslag Algemene ledenvergadering d.d. 18 november 2013 Datum: Notulist: Hans Bultman 1. Opening Voorzitter Ron Sotthewes opent de vergadering en heet de leden welkom en deelt mede welke leden met kennisgeving afwezig zijn. Voor de pauze worden de agendapunten behandeld, waarin wordt teruggeblikt op het afgelopen seizoen. 2.Vaststellen agenda Aan de agenda wordt de introductie nieuwe website toegevoegd (punt 9). 3, Ingekomen stukken Geen ingekomen stukken. 4.Mededelingen Ab Peters wordt bedankt voor zijn jarenlange bijdrage aan het bestuur als notulist, luisterend oor en cultuurbewaker. De voorzitter overhandigt Ab een bon voor een weekend weg als blijk van waardering. 5.Verslag algemene ledenvergadering 2013 Dit verslag wordt paginagewijs doorgenomen. Aanvulling op pag.10 (punt Bestuursdiensten) van het jaarverslag moet natuurlijk ook de bestuursdienst van de zaterdag bedankt worden voor hun inzet!! 6.Jaarverslagen afdelingen Deze verslagen worden per afdeling doorgenomen, Aanvulling op verslag Commissie Communicatie pag. 10 (punt Bestuursdiensten) van het jaarverslag moet natuurlijk ook de bestuursdienst van de zaterdag bedankt worden voor hun inzet!! Het verslag van de afdeling Futsal ontbreekt. Hier is meerdere malen om gevraagd, maar dit is niet aangeleverd. 3

5 7.Overzicht boetes en ledenbestand Ledenbestand is stabiel. De ledenadministratie is ook dit jaar weer prima in orde. Een compliment voor Willie en Moniek Aarnink. De introductie van nieuwe leden binnen de club blijft een punt van aandacht. De nieuwe website kan hierbij helpen. De vraag wordt gesteld hoeveel leden de vereniging kan herbergen op het complex. De voorzitter antwoordt dat dit moeilijk te zeggen is, maar een voorzichtige schatting is Momenteel doen twee stagiaires onderzoek met als doel het verwachte ledenaantal in de toekomst in te schatten, rekening houdend met de demografische factoren. 8. Financieel overzicht, balans en kasstroomoverzicht Gert Meijerink geeft een toelichting op de financiële cijfers van het afgelopen seizoen. Afgelopen boekjaar wordt afgesloten met een plus van bijna Een kleine kanttekening is op zijn plaats. Het weekend van 1 juni waar de KNVB voetbal dag en het kampioensgala plaatsvonden leverde bijna op. In het jaarverslag is een analyse van de kosten en baten opgenomen welke door Gert nader worden toegelicht. De belangrijkste posten zijn de hogere kosten ten opzichte van de begroting waaronder trainerssalarissen, bijdragen A1 toernooi, sponsorkosten en onroerende zaak belasting en hogere baten ten opzichte van de begroting waaronder contributies, kantineopbrengsten en Salland clubactie. Ten aanzien van de kosten van de commissie voetbal heeft het hoofdbestuur het mandaat voor de commissie voetbal om zelf haar trainerssalarissen vast te stellen ingetrokken. Contracten en financiële afspraken worden vanaf dat moment alleen nog door het hoofdbestuur gemaakt. Voor het komend seizoen zal tevens aan de leden worden toegelicht welke elftallen de beschikking hebben over diverse faciliteiten. 9. Nieuwe website Peter Goossen laat een 1 e versie zien van de nieuwe website zien. Er komen aparte omgevingen voor de voetbal, handbal en de biljart/jeu de boules. Het is mogelijk om aparte teampagina s te linken. Het is tevens mogelijk om een intranetomgeving in te richten voor de leden. De website wordt de komende weken gevuld met content. De eindverantwoording zal bij de afdeling communicatie komen te liggen. Verwachting is dat de nieuwe website eind november zal klaar zijn. 10.Kascontrole Ruben Bumkens en Rob Koops vormden ook dit jaar weer de kascontrolecommissie. Zij complimenteren het bestuur van de vereniging voor de keurig verzorgde administratie en stellen de ledenvergadering voor het bestuur op grond van hun bevindingen decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid binnen de vereniging. 4

6 - De aanbevelingen die zijn gedaan over het seizoen zijn voldoende opgevolgd. - Gedurende het seizoen is gebleken dat het mandaat voor vastleggingen van vergoedingen niet conform de interne richtlijnen heeft plaats gevonden. Het Hoofdbestuur heeft om die reden het mandaat teruggeroepen en zal hier z.s.m. een vervolg aan geven. - In het seizoen heeft er een onderzoek van de belastingdienst plaats gevonden. De conclusie bevat enkel aanbevelingen en de Belastingdienst heeft geen correcties of boetes vastgesteld. - De kascontrolecommissie adviseert het bestuur om de huidige en toekomstige transacties met de Stichting Sportvoorziening Schalkhaar geheel zuiver te houden en de transacties als zijnde twee zakelijke instellingen te registreren. - Er is door de kascontrolecommissie geconstateerd dat ten aanzien van enkele posten voorzichtigheid is betracht m.b.t. de waardering van enkele posten. - Het advies aan het bestuur is om de schuld borg vrij te laten vallen in het nieuwe boekjaar. - De begroting voor het seizoen wordt goed bevonden. - Een verder aanbeveling is om het contributiereglement strikt te volgen, mede gezien de slechte economische omstandigheden. 11. Verkiezing bestuursleden Hans Bultman heeft besloten om te stoppen en zich niet herkiesbaar te stellen. De voorzitter bedankt Hans voor zijn inzet van de afgelopen jaren en overhandigt hem een bon voor een weekendje weg in Sauerland. Gert Meijerink is kandidaat om de openstaande post van penningmeester in te vullen. Gert wordt door de aanwezige leden unaniem gekozen. Diana Grootjans is kandidaat om de openstaande vacature van secretaris in te vullen. Ook Diana wordt unaniem gekozen. Erik Lukassen is kandidaat om toe te treden als algemeen bestuurslid. Bij afwezigheid van Erik stemt de ledenvergadering en ook hij wordt unaniem gekozen. 12. Beleidsplan Ron licht in een PowerPoint presentatie de belangrijkste zaken van het concept beleidsplan toe. Er is het afgelopen jaar hard aan gewerkt met meerdere leden en 2 stagiaires (Peter Campschreur en Cristiaan Dinklo). Om het nieuwe beleidsplan te implementeren is er een bijzondere ledenvergadering nodig. Deze zal worden ingepland op het moment dat het beleidsplan volledig is. 13.Vergoedingen algemeen Gert Meijerink geeft een toelichting op de vergoedingen binnen de vereniging. Het afgelopen jaar gaf dit onderwerp veel ruis binnen de vereniging. Om open en transparant te zijn zal er een matrix komen voor vergoedingen en een duidelijk overzicht. 14.Vrijwilligerscoördinator Johan Wielens stelt zich voor en licht toe hoe hij er toe gekomen is deze functie te vervullen en hoe hij dit zal gaan doen. Er is vrijwilligersbeleid geschreven, een gedegen document wat geïmplementeerd gaat worden. 5

7 15 Verkiezing vrijwilliger van het jaar Tot vrijwilligers van het jaar worden Jordy Hendriks en Tim Bloemen en Frans van de Kroon benoemd. De verkiezing van Jordy en Tim is tegelijkertijd een soort aanmoedigingsprijs voor jonge enthousiaste leden. Jordy en Tim zijn zelf geen lid meer maar geven nog wel training en fluiten wedstrijden. Frans van de Kroon maakt zich al jaren sterk voor de lagere jeugdelftallen, hij fluit wedstrijden en begeleidt teams die overkomen naar de senioren. Helaas zijn ze alle 3 niet aanwezig maar de verkiezing wordt met luid applaus ondersteund door de ledenvergadering. 16.Rondvraag Gerard Groot Koerkamp - Zijn er regels voor het kwijtraken van kleding? De voorzitter antwoordt dat de kosten voor de persoon zijn die de kleding is kwijt geraakt. Gerard Groot Koerkamp - Het elftal waarvan Gerard leider is, is al veel ballen kwijt. Hoe zit het met de kosten en de vervanging hiervan? De voorzitter antwoordt dat hier nog geen duidelijke regels voor zijn en dat dit zal worden opgepakt. Jan Daggenvoorde - Het verslag van de commissie voetbal, de grootste tak van de vereniging, is erg summier. De voorzitter beaamt dit en geeft aan dat hij blij is dat ondanks het stoppen van de voorzitter van de commissie voetbal er toch nog een verslag is geschreven. Frans Haarman Is er al vervanging voor Paul Krechting voor het innen van de entreegelden bij de thuiswedstrijden van het 1 e? De voorzitter antwoordt dat dit nog niet is gelukt en vraagt de ledenvergadering om met kandidaten te komen. 17.Sluiting Voorzitter Ron Sotthewes bedankt allen voor de steun en komst naar deze vergadering en sluit de vergadering om uur. 6

8 3. Notulen Buitengewone Ledenvergadering 2014 Notulen Buitengewone Ledenvergadering d.d. 16 juni Aanwezigen, 8 afmeldingen. De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Alle leden die de afgelopen jaren hebben bijgedragen aan de totstandkoming van dit nieuwe beleidsplan worden hiervoor bedankt. De aanleiding tot het nieuwe beleidsplan wordt toegelicht: het vorige beleidsplan liep af en het bestuur wil haar nieuwe ambitie uitdragen. De hoofdstukken uit het Beleidsplan worden op volgorde toegelicht door de voorzitters van de commissies. Bij Inleiding en Algemene beschrijving van de vereniging worden geen op- of aanmerkingen geplaatst. Algemene doelstellingen SV Schalkhaar: vrijwilligersbeleid: de vraag wordt gesteld wie bepaalt welke taken betaald worden en wanneer wordt er van een vrijwilligersvergoeding naar salaris overgegaan? De voorzitter antwoordt dat die taken die we als vereniging niet zelf kunnen invullen maar wel noodzakelijk zijn betaald worden. Voor salarissen geldt dat het beleid afgelopen periode al gewijzigd is en de inzet is zo weinig mogelijk betaalde functies te hebben. Toevoegen aan doelen: verenigingsbreed specifieke functies voor specifieke taken beschrijven. Hieraan ontbreekt het momenteel, wat ook later in deze vergadering blijkt uit vragen van aanwezige vrijwilligers. Er zal komende tijd een Handboek Organisatie opgesteld gaan worden. Allereerst wordt geïnventariseerd en verzameld welke afspraken, regels en procedures ontwikkeld zijn. Daarna zullen de hiaten ingevuld moeten worden, zoals de taak/functieomschrijvingen van alle vrijwilligersfuncties binnen de vereniging. Wat houdt ambitieus in maatschappelijke zin in? Toegelicht wordt wat ook in plan staat dat hiermee bedoeld wordt nadrukkelijk een breder functie dan sportvereniging te vervullen. Het advies volgt dat, in het kader van de WMO en participatiewet, het verstandig is dat SV Schalkhaar en Stichting Sportvoorziening Schalkhaar hierin samen en proactief gaan optreden. Beleid Voetbal De voorzitter commissie Voetbal stelt zichzelf als kandidaat-bestuurslid en de leden van deze commissie voor. Organisatie Voetbal: er zijn op dit moment 3 vacatures binnen de commissie Voetbal, U bent van harte welkom. Voetbaltechnische zaken selectie: de doelen voor het 2 e en 3 e team zijn tussen schrijven beleidsplan en deze Buitengewone Ledenvergadering behaald, zullen aangepast worden naar de actualiteit. Het TOP (Technisch Opleiding Plan) is in ontwikkeling en zal medio juli af zijn. Voetbaltechnische zaken breedtesport senioren: Inmiddels is groei gerealiseerd van 7 naar 8 nietprestatiegericht seniorenteams. 7

9 Het Wedstrijdsecretariaat wordt toegelicht. Peter Koerhuis wordt naar voren gevraagd en als dank voor al zijn inzet wordt hem een cadeau aangeboden. Over Verzorging wordt een vraag gesteld: behandelen van blessures: is dit niet een voorbehouden medische handeling en mag je dat hier zo noemen? Er zal naar de formulering gekeken worden en deze wordt indien nodig aangepast. Bij Materialen wordt de opmerking toegevoegd dat de commissie Voetbal geschrokken is van de benodigde hoeveelheid vervanging van materialen. Er zal daarom een instructiekaart ontwikkeld worden voor gebruik materialen en er worden overeenkomsten opgesteld voor gebruik voetbalkleding. Naar aanleiding van vragen van de aanwezigen wordt gemeld dat momenteel gekeken wordt hoe de spelregelcursus voor 2 e jaars B junioren georganiseerd gaat worden. Opgemerkt wordt dat er wellicht al op jongere leeftijd gestart zou moeten worden, juist om normen en waarden in en om het veld te waarborgen. Waarom wordt er in het beleidsplan niets vermeld over pupillen? Deze vallen onder jeugd, dus junioren en pupillen. Over de regel 80% eigen spelers in alle selecties wordt gevraagd waarom dit met name vanaf de D- pupillen geldt? In praktijk speelt dit ook al bij jongere leeftijdscategorie. Deze regel wordt aangepast. Hoe gaat start van het nieuwe seizoen er uit zien? Er zijn veel vrijwilligers actief voor voetbal, maar niet allen even goed geïnformeerd en functie en taken niet altijd voor iedereen duidelijk. Er zullen per leeftijdscategorie voor leeftijdscoördinatoren, trainers en leiders samenkomsten georganiseerd worden. Beleid Handbal Algemeen: het woord Jaarvergaderingen zal gewijzigd worden in ledenraden. Handbaltechnisch: Naar aanleiding van het scheiden van trainingen in teams en in specialismen wordt gevraagd hoe dat zich verhoudt tot de sociale indicatie op leeftijd? Toegelicht wordt dat het samen trainen op specialismen ingedeeld wordt in blokken van 2 volgende leeftijdscategorieën. Gevraagd wordt hoe, vergeleken met invloed KNVB op voetbalbeleid, de NHV invloed heeft op dit beleidsplan van Handbal? Dit wordt niet in dit plan vermeld. Uitgelegd wordt dat de NHV momenteel groots reorganiseert van regionaal naar landelijk en dat er nog geen duidelijk beleid voor de breedtesport ontwikkeld is. Hoe wordt groei van 120 naar 170 leden gerealiseerd? Nieuwe mogelijkheden ontwikkelen en leden langer vasthouden door bijvoorbeeld eigen sporthal, stabieler damesteams. 170 Leden is nodig om de continuïteit te kunnen waarborgen. De acties hiertoe worden in de komende beleidsperiode jaarlijks vertaald in actieplannen. Beleid Exploitatie en Sponsoring De voorzitter van deze commissie introduceert zichzelf en benoemt de leden van de commissies Exploitatie en Sponsoring. 8

10 Sponsoring: Gevraagd wordt of, net als in het professionele voetbal, digitale reclameborden meer sponsoring kan opleveren? Dit zal onderzocht worden op mogelijkheden en belangstelling. Beleid Communicatie De secretaris die Communicatie onder haar hoede heeft stelt zich voor. Gevraagd wordt hoe de communicatie over de gehele vereniging en de afstemming tussen alle commissies en vrijwilligersgroepen georganiseerd wordt? Is er een duidelijke overlegstructuur? Dit zal aan het beleidsplan toegevoegd worden. Er worden verschillende opmerkingen gemaakt over de website van de vereniging, zaken zijn moeilijk te vinden, het oogt oubollig en de kwaliteit ervan is niet representatief voor de vereniging, te retro. Hier zal naar gekeken gaan worden. Dit antwoord is niet naar tevredenheid van de vraagsteller, wat zal er concreet verbeterd gaan worden? Daarnaast wordt opgemerkt dat de huidige scheiding op de website niet verleid tot kijken/lezen overige afdelingen, wat op zich juist positief zou zijn. De voorzitter nodigt leden uit te reageren op oproepen van de webmaster hoe een en ander verbeterd kan worden, tot nu is daar weinig respons op gekomen. Komt er dit jaar wel weer een infogids? Dit heeft voor de aanwezige leden meer prioriteit dan de Goal. Het een sluit het ander niet uit, wel zal in de toekomst bekeken worden hoe groot de behoefte aan de Goal is. Overige activiteiten Toegevoegd wordt dat er een centrale agenda voor alle verenigingsactiviteiten zal komen. Dit zal ook in Beleidsplan vermeld worden. Bestuurlijke organisatie De benamingen dagelijks bestuur en hoofdbestuur veroorzaken verwarring. Wie legt verantwoording af, dagelijks bestuur of hoofdbestuur? Kloppen de toegevoegde functieomschrijvingen met de statuten? Dit hoofdstuk zal aangepast worden aan de hand van de huidige statuten van de vereniging. Meerjarenbegroting De penningmeester licht de tekst en cijfers toe. Voorstel wordt gedaan om wel info-gids uit te geven en dit financieel te dekken uit kosten Goal. Er komt een presentatiegids, op initiatief van de commissie sponsoring, waarin de nodige informatie die eerder in de infogids vermeld werd, geplaatst wordt. Daarnaast zal de website meer informatie moeten verschaffen. De kosten voor Verzorging gaan van algemene kosten naar kosten Voetbal. Dat betekent niet dat verzorging exclusief voor voetbal is. Er kan verenigingsbreed een beroep op gedaan worden. 9

11 Over vergoeding Stichting Sportvoorziening Schalkhaar wordt opgemerkt dat het wellicht mogelijk is de energiekosten te verlagen door bijvoorbeeld gebruik van LED. De kosten materialen worden grotendeels bepaald door de wijze waarop ermee omgegaan wordt, dit gedrag veranderen in zuinig zijn op en verantwoord omgaan met materialen kan de kosten drukken. De kosten OZB voor het complex zijn hoog door de door de Gemeente Deventer vastgestelde waarde ervan. Er zal door de vereniging onderzocht worden hoe reëel deze waarde is. De subsidie van de Gemeente Deventer staat onder druk, hierin zullen SV Schalkhaar en Stichting Sportvoorziening Schalkhaar proactief moeten acteren. Dus deze samenwerking intensiveren in deze trajecten en in invulling geven aan de maatschappelijke functie van de vereniging. Alle aanwezige leden worden door de voorzitter bedankt voor het voorhouden van een spiegel aan het bestuur. De voorzitter resumeert de gemaakte opmerkingen en adviezen. Gezien het beperkte aantal aanwezige leden wordt voorgesteld tot wel stemming over te gaan zodat een start gemaakt kan worden met ingang van het nieuwe seizoen. De verbeterpunten en correcties zullen toegevoegd worden en de volgende versie van het Beleidsplan (versie 5) wordt daarna op de website gepubliceerd. Zonder cijfers uit de Meerjarenbegroting, deze zijn voor leden op te vragen bij de secretaris. Dan kan een ieder nogmaals reageren op het Beleidsplan en zal het als hamerstuk geagendeerd worden op de Algemene Ledenvergadering. De meerderheid van de aanwezige leden gaat akkoord met het voorstel tot stemming en vervolgtraject. 16 Leden stemmen voor, de overige leden onthouden zich van stemming. Daarmee kan gestart worden met uitvoering van het Beleidsplan. Het bestuur krijgt complimenten voor het gedane werk, het is goed middels een Beleidsplan gezamenlijk de koers voor de komende jaren te bepalen. 10

12 4. Algemeen jaarverslag vereniging - Commissie Voetbal - Commissie Handbal - Commissie Exploitatie en Sponsoring - Commissie Communicatie - Commissie Recreatie 11

13 Commissie Voetbal seizoen De commissie voetbal was in de eerste helft van het seizoen onderbezet. Nadat de voorzitter van de commissie voetbal moest besluiten zijn taken neer te leggen, waren er nog twee leden over om de vele taken op te pakken. Een onwenselijke situatie. Een aantal leden van SV Schalkhaar zag dit met lede ogen aan en heeft daarom besloten gezamenlijk de schouders er onder te zetten en een vernieuwde commissie neer te zetten. Accenten kwamen daarbij te liggen op: het op orde brengen van de financiën zorgen voor een goede organisatie, bezetting en taakverdeling neerzetten van een duidelijk beleid Alle drie de zaken zijn voortvarend opgepakt en werden in de tweede helft van het seizoen gerealiseerd: er is grip gekomen op de financiën, voor het seizoen is een begroting neergezet waar strak op wordt gestuurd en er is een duidelijk salarishuis neergezet. Dit alles in goed overleg met de penningmeester. de commissie voetbal is op orde gebracht en goed bezet. Frans te Riele is voorzitter van de commissie voetbal. In de nieuwe structuur kent de commissie voetbal drie onderdelen: Voetbaltechnische Zaken Selectie met Marcel Emmink (hoofd opleidingen en SV Schalkhaar 1), Jan Willem Leemkuil (SV Schalkhaar 1), SV Schalkhaar 2: Ruben Bumkes en Huub Swartjes, SV Schalkhaar 3: Arno Haarman en Han Satink Voetbaltechnische Zaken Breedtesport met Marco Jonkergouw (lagere senioren), John van Rossum (jeugd ABC) en lang was er een vacature voor de jeugd DEFM. Deze plek zal per 1 januari 2015 door Hans Wichink worden opgevuld Faciliteiten met Harry Huisman (materialen, kleding en verzorging) en Ben Haarman (scheidsrechters, wedstrijdsecretariaat, indeling trainingen) de commissie voetbal heeft met onder meer een Beleidsplan (onderdeel van SV Schalkhaar Beleidsplan ) en een Technisch OpleidingsPlan de aanpak voor de komende jaren neergezet. Dat gebeurt met een aanpak die rekening houdt met ambitieuze selectiespelers en gezelligheid zoekende recreanten. Het streven is om ieder spelend lid zo veel mogelijk op maat te bedienen. Dat gebeurt aan de hand van de volgende doelstellingen: primair doel is het beoefenen van de voetbalsport mogelijk te maken en te bevorderen insteek is het vinden en bewaren van een juist evenwicht tussen de prestatiedrang en de recreatiebehoefte, zonder dat deze elkaar in de weg staan. Alle spelersgroepen binnen SV Schalkhaar zijn even belangrijk het streven is dat alle leden zoveel mogelijk plezier aan het voetbalspelletje kunnen en zullen beleven, ieder naar zijn eigen mogelijkheden en ambities 12

14 daarbij hoort een respectvolle omgang van de leden en overige betrokkenen bij de vereniging met elkaar als ook met derden (tegenstanders, scheidsrechters, etc.). Normen, waarden en omgangsvormen zijn hierbij heel belangrijk we willen de voorwaarden creëren om er voor te zorgen dat de jeugd het voetbalspel leert en dat senioren en jeugd beiden plezier beleven aan het voetballen we streven er naar het aanwezige talent te herkennen, verder te laten ontwikkelen en deze op een zo hoog mogelijk niveau te laten spelen we streven er naar de senior- en jeugdleden, kaderleden en ouders de binnen de vereniging geldende normen, waarden en omgangsvormen na te laten leven en uit te dragen we willen senior- en jeugdleden blijvend binden aan de vereniging als speler en/of vrijwilliger. Het is goed te constateren dat de commissie voetbal weer op orde is. Dat is immers een belangrijke randvoorwaarde om invulling te geven aan datgene waar het daadwerkelijk om gaat: het voetbal. Gesteld kan worden dat het sportief gezien weer een mooi seizoen was voor SV Schalkhaar. Er waren maar liefst 10 senioren teams, 4 A teams, 6 B teams, 9 jongens C teams en 2 meisjes C teams, 9 D teams, 16 E teams, 11 F teams en de Mini pupillen. We hebben ook weer heel wat kampioenen mogen begroeten. Kampioen in een hele competitie werden SV Schalkhaar 3 en E1. Kampioen in de najaarsreeks werd SV Schalkhaar B5 en kampioen in de voorjaarsreeks werden SV Schalkhaar C4, D4, D8G, F2, F6, F9 en MC1D. SV Schalkhaar 2 is gepromoveerd. Helaas is SV Schalhaar B1 gedegradeerd. In algemene zin kan gesteld worden dat het seizoen voor de 67 teams en Mini pupillen goed is verlopen. Dat is een compliment aan een ieder die hieraan heeft bijgedragen: trainers, leiders, leeftijdscoördinatoren, wedstrijdcoördinatoren en club scheidsrechters. Samen zorgen zij er voor dat wekelijks volop kan worden getraind en er op zaterdag en zondag met plezier kan worden gevoetbald. Alleen met de inzet van al deze vrijwilligers kan de vereniging goed functioneren. Niet voor niets is SV Schalkhaar de grootste voetbalclub van Deventer en omstreken. Onderstaand worden per leeftijdsgroep het selectievoetbal en de breedtesport kort toegelicht: Selectie 1,2,3 Selectie jeugd en pupillen Breedtesport jeugd en pupillen Breedtesport 4 en lager Scheidsrechters Tevens wordt stil gestaan bij primair op het voetbal gerichte faciliteiten Selectie 1,2,3 Het eerste was, na promotie, weer terug in de tweede klasse. Doelstelling van de vereniging is het eerste elftal een stabiele factor in die klasse te laten zijn. Daarvoor zullen de komende jaren nog wat stappen gezet moeten worden. In ieder geval heeft het eerste elftal zich op de laatste competitiedag in de tweede klasse weten te handhaven. Het tweede elftal wist via een weergaloze nacompetitie 13

15 promotie naar de reserve hoofdklasse af te dwingen. De komende seizoenen moet het team bewijzen dat zij daar in thuis hoort. Het derde is afgetekend kampioen geworden en gepromoveerd naar de tweede klasse waar handhaven in die klasse de komende jaren het devies is. Selectie jeugd en pupillen Aan het einde van de competitie viel er twee trotse kampioen te noteren: de E1 en de F2. Op de B1 na wisten alle teams zich te handhaven in hun klasse. Met deze prestaties spelen nu alle hoogste selectieteams op hoofdklasse niveau of hoger. Ook de tweede selectieteams, die vaak als enige in een competitie spelen met alleen maar hoogste selectieteams van andere verenigingen deden goed mee in hun competitie. In november 2013 is Marcel Emmink hoofd opleidingen geworden van SV Schalkhaar. Hij heeft stabiliteit gebracht in het trainerscorps en is direct gaan werken aan een goede bezetting voor het seizoen Helaas hebben we in de loop van het seizoen afscheid moeten nemen van zowel de trainer van de A1 als de B1. Wij hebben moeten constateren dat zij niet konden werken volgens de voor ons geldende normen, waarden en omgangsvormen. Beide trainers warren nieuw bij SV Schalkhaar gekomen. Het heeft ons doen inzien dat we goed de opgegeven referenties van trainers moeten nagaan voor we ze bij SV Schalkhaar in dienst nemen. Aandachtspunt is en blijft de doorstroming van de A naar de senioren. Te veel jongens stoppen op het moment dat de stap naar de senioren wordt gemaakt. Daarvoor zijn diverse redenen. SV Schalkhaar zal, zeker gezien het grote potentieel in de jeugd, een klimaat moeten creëren, waarmee het mogelijk wordt om meer jongens in de senioren zowel prestatie gericht als recreatief voetbal te laten spelen. Ander aandachtspunt is dat SV Schalkhaar mee aandacht zal moeten besteden aan het opleiden van keepers. Keepen is een vak apart. Veel spelers hebben het talent in zich om tot goede keepers uit te groeien. Met leuke, technisch goede trainingen en een goede begeleiding kan dit talent volledig tot ontwikkeling komen. Dat geldt zowel voor de selectie als de breedte sport. In de loop van de tweede helft van het seizoen heeft Go Ahead Eagles een jeugdopleiding opgestart. Gevolg is dat jongens uit onze eigen opleiding daar naar toe zijn gegaan. Daarnaast zijn jongens uit onze opleiding ook naar andere BVO s gegaan. In de relatie met al de BVO s draait het vooral om de ontwikkeling van talentvolle voetballers. SV Schalkhaar heeft een aanzuigende werking op talenten uit de nabije omgeving, net zoals BVO s een aanzuigende werking hebben op talenten van SV Schalkhaar. Hoewel deze bewegingen wellicht als vervelend worden ervaren als een speler SV Schalkhaar verlaat, zijn ze zondermeer toe te juichen indien puur gekeken wordt naar de optimale ontplooiing van de spelers in kwestie. 14

16 Talent kiest zijn eigen niveau, dat is de realiteit (en gelukkig maar). Zo bezien is geen enkele BVO te beschouwen als een echte concurrent voor SV Schalkhaar. Er ligt hooguit een gezamenlijke uitdaging om de overgang (en eventuele terugkeer) van talentvolle voetballers op een constructieve manier met elkaar af te stemmen Niet selectie jeugd en pupillen Bij de niet selectieteams hadden we in de eerste seizoenshelft 1 kampioen: B5. In de tweede seizoenshelft zijn de C4, D4, D8G, F2, F6, F9 en MC1D de D4 en de E6 kampioen geworden. Conform het beleidsplan streeft de commissie voetbal naar een voortdurende mix tussen prestatieen recreatievoetbal. Om dat te realiseren heeft de breedtesport een geheel eigen plek gekregen binnen de commissie voetbal. Mooi initiatief dat in het seizoen is opgestart en in november/ december 2014 wordt uitgevoerd is een trainerscursus voor trainers in de breedtesport. Aandachtspunt blijft het vinden van kader voor de grote hoeveelheid teams. Met name bij de A en B jeugd en in mindere mate bij de C jeugd is dat een probleem. Daarnaast zal de commissie voetbal gaan werken aan het vaststellen en bewaken van een procedure inzake de indeling van spelers in teams. Het afgelopen seizoen is dat niet altijd vlekkeloos verlopen. Net als al genoemd bij selectie jeugd en pupillen is het ook voor de breedtesport belangrijk om aandacht te geven aan de keepers en er voor te zorgen dat keepers sportief kunnen presteren, (de juiste) training krijgen en plezier hebben in de keeperstraining. Senioren 4 tot en met 10 Bij de lagere senioren viel geen kampioenschap te noteren. In het afgelopen seizoen is er weer als afsluiting van het seizoen rond het kampioenenbal een onderling toernooi georganiseerd. Het toernooi kan een succes worden genoemd. Wat reeds eerder als issue is aangehaald, geldt ook voor het recreatievoetbal bij de senioren, namelijk de doorstroming vanuit de A jeugd. Het afgelopen seizoen is er een betere doorstroming geweest naar de senioren dan de seizoenen daarvoor. De A4 is bijna in zijn geheel over gegaan naar de senioren. Maar het blijft belangrijk ook bij de lagere senioren een klimaat te creëren dat het voor de A jeugd aantrekkelijker maakt om door te stromen naar de senioren. Faciliteiten De commissie voetbal is in de tweede helft van het seizoen extra aandacht gaan geven aan de primair op het voetbal gerichte faciliteiten. Resultaten daarvan zullen vooral met ingang van het seizoen zichtbaar worden. Dat betekent onder andere: Het blijvend werken aan een goede bezetting van het scheidsrechterscorps en het scheppen en behouden van een aantrekkelijk klimaat voor scheidsrechters, waarbij KNVB- en verenigingsscheidsrechters zowel plezier hebben in het fluiten van wedstrijden als met respect behandeld worden en zich veilig voelen vóór, tijdens en na een wedstrijd Blijvend zorgen voor een goede bezetting van het verzorgingsteam. Er zijn nu drie verzorgers en er is verzorging op de dinsdag-, donderdag- en vrijdagavond. Daarnaast zijn er ieder zaterdag 2 EHBO-ers bij SV Schalkhaar aanwezig. 15

17 Er voor zorgen dat er voldoende kleding en materialen zijn ten behoeve van wedstrijden en trainingen. Helaas hebben we moeten constateren dat men binnen de vereniging te vaak niet als een goed huisvader met de ter beschikking gestelde kleding en materialen omgaat. Dat is een situatie die niet kan. Het levert SV Schalkhaar jaarlijks een grote kostenpost op. Er zal strenger gecontroleerd gaan worden op de aanwezigheid en het onderhoud van de ter beschikking gestelde kleding en materialen. Schades en/of verlies zullen worden verhaald op de betreffende teams en spelers. Afsluitend De commissie voetbal wil hierbij iedereen bedanken die zich het afgelopen seizoen heeft ingezet voor de afdeling voetbal van SV Schalkhaar. Zonder deze hulp is het onmogelijk om deze afdeling goed te laten functioneren. 16

18 Commissie Handbal Algemeen De afdeling handbal heeft een relatief stabiel jaar gehad. Sportief was het na het succesvolle seizoen een minder jaar. Dames 1 is na 1 jaar 2 klasse gedegradeerd naar de 3 klasse. En heeft besloten in het belang van de opbouw een jaar in de recreatieve competitie te gaan spelen. SVS handbal is in de regio qua grootte een modale vereniging en stelt spelplezier als belangrijkst doel. Het ledental bleef stabiel, maar moeten constateren dat de houdbaarheid van competitie spelende handbalsters terug loopt. Dit is een algemene tendens. Op steeds jongere leeftijd besluiten speelsters te stoppen of naar de recreanten te gaan. Ook zijn er relatief veel speelsters die gaan studeren buiten de regio. Enkele besluiten door te handballen, anderen kiezen er voor om elders te gaan spelen. In de jeugd daarin tegen neemt het ledental toe en is een stabiele factor. Het ledental bedraagt circa Teams in seizoen x F - jeugd 1x E - jeugd 3x D - jeugd 1x C - jeugd 1x B - jeugd 1x dames junioren 2x dames senioren 2x Dames recreanten 1.2 NHV Van 12 naar 1 Het seizoen heeft voor de afdeling Handbal in het teken gestaan van veel wijzigingen in het takenpakket. Het NHV is na vele jaren eindelijk één geworden. De 12 autonome regio s zijn opgeheven en opgegaan in één overkoepelend NHV. Op zich een goede zaak. Ware het niet dat er ook sterk bezuinigd moest worden. En er veel taken bij de verenigingen kwamen te liggen. Ook werd het NHV geprofessionaliseerd, waardoor de afstand tot de vereniging groter werd. Het afgelopen seizoen is de leeftijdscategorie gewijzigd. Door in enkele categorieën de duur terug te brengen van 3 naar 2 jaar. Wij zijn er niet echt gelukkig mee. De teamindeling is in sommige leeftijdscategorieën lastig Met ingang van het afgelopen seizoen diende de verenigingen zelf de sporthallen in te huren voor de wedstrijden. Ook moeten scheidsrechters zelf opgeleid worden. Het NHV ondersteund, maar organiseert en initieert steeds minder. 17

19 1.3 Sporthal schalkhaar Door het wegvallen van het bestuur van de sporthal schalkhaar is het voortbestaan van de stichting sporthal schalkhaar in gevaar geweest. Gelukkig hebben enkele vrijwilligers en de stichting sport voorzieningen schalkhaar het voortbestaan van de sporthal kunnen continueren. En is er een nieuw bestuur gevormd. Vanaf deze plek bedanken wij allen die zich in hebben gezet voor het voortbestaan van de sporthal schalkhaar. Met name de heren Hess, Dagevoorde, en Assink. Grootste wijziging in deze is dat de kantine niet meer door de stichting maar door de verenigingen zelf bemenst moet worden. Het geen weer een uitbreiding is op de taken en werkzaamheden die door de leden moeten worden verrichten. Wij hopen met ouders van de jeugdleden de zaterdagen te kunnen bemensen. 1.4 Jeugdkamp Een aantal ouders en leiders heeft na jaren dit seizoen weer een succes vol jeugdkamp georganiseerd. Ondanks de mindere weersomstandigheden was het een zeer geslaagd kamp. 1.5 Financieel De afdeling handbal heeft de afgelopen jaren de kosten onder controle en presteert binnen gesteld budget. De handbal verzamelt gebruikte cartridges en mobiele telefoons welke tegen vergoeding worden ingeleverd. De jeugdleden presenteren, gemotiveerd door de begeleiding, al jaren goed bij de verkoop van loten voor De Grote Clubactie. Zorgen baart ons de claim die het NHV boven het hoofd hangt door het terug geven van de EJK organisatie. Een eventuele boete zal hoogst waarschijnlijk opgebracht moeten worden door de NHV-leden. 1.6 Ledenraadpleging Om de contacten met de leden te vergoten heeft er afgelopen seizoen op 27 januari een Handbal leden vergadering plaatsgevonden. Leden werden geïnformeerd over actuele zaken en konden vragen stellen. Aansluitend werd over issues gediscussieerd en gevraagd welke taken door leden ingevuld konden worden. Beleidsplan de commissie handbal heeft samen met de het Hoofdbestuur en de ander commissies het SV Schalkhaar Beleidsplan opgezet 1.7 Bezetting Ledenadministratie Wedstrijdsecretariaat Scheidsrechters en zaaldienst zaterdag Commissie TZ Liesbeth Bremer Anke Nijenhuis Marijke Beltman Joke Balster, Hetty Hollander, Jose Smit, Anke van Oldeniel, Baukje Hendricks Website medewerker Irma Mekers 18

20 Samenstelling CHZ Afgevaardigde TZ Secretariaat Penningmeester Voorzitter Afgevaardigde bestuur Joke Balster Irma Mekers Donic Bloemen René Maatman Idem Trainers en begeleiding Bondsscheidsrechters 1.8 Afsluitend De afdeling handbal vervult een sportieve rol binnen de regio waaraan veel jeugdleden veel plezier beleefd. De organisatie is op dit moment stabiel en er zijn veel leden en ouders betrokken bij (sport) activiteiten. Het blijft moeilijk om trainers, scheidsrechters en bestuursleden te vinden die de taken en verantwoordelijkheden op zich nemen. De overheden en het handbalverbond verwachten steeds meer zelfwerkzaamheden van de verenigingen. Een overzicht leert dat voor elk uur dat een lid speelt, er ook een vrijwilliger een uur vrijwilligerswerk moet verrichten De commissie Handbal wil hierbij iedereen bedanken die zich het afgelopen seizoen heeft ingezet voor SV Schalkhaar en de handbal in het bijzonder. Zonder deze hulp is het onmogelijk om deze afdeling goed te laten functioneren. 19

Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld.

Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld. Vergadering: Algemene Leden Vergadering Datum: 24 september 2014 Aanvang: 19:30 Aanwezig: Kars Schuiten (vz), Harro Prins (penningmeester), Anne Veenker (bestuurslid Jeugd), Gert- Jan Kloppenburg (tc)

Nadere informatie

Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015

Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015 Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015 Dagelijks bestuur Karel Evers John Martens (afwezig) Commissieleden Mirjam Frijters Jan de Koning Geert van Almen Functie Voorzitter

Nadere informatie

Voetbalbeleidsplan 2011-2015. Oog op de toekomst, actie voor morgen

Voetbalbeleidsplan 2011-2015. Oog op de toekomst, actie voor morgen Oog op de toekomst, actie voor morgen Agenda 1. Opening/inleiding 2. Terugblik opbrengst beleidsavond februari 2010 3. Doelstellingen voetbal beleidsplan 2011 2015 4. Vragenronde 5. Afsluiting Overige

Nadere informatie

Technische coördinator Senioren. Commercieel. Klankbord. Sponsor Commissie. Spelersraad Commissie. Leider & grensrechter.

Technische coördinator Senioren. Commercieel. Klankbord. Sponsor Commissie. Spelersraad Commissie. Leider & grensrechter. Bestuur VV SWEEL Voorzitter Wedstrijd Secretariaat Secretaris Financiën Faciliteiten Beheerder Commercieel Technische coördinator Senioren Voetbalzaken Jeugd Technisch coördinator Jeugd Missie Visie Wedstrijd

Nadere informatie

Beleidsplan Senioren. v.v. Sportclub Eefde

Beleidsplan Senioren. v.v. Sportclub Eefde Beleidsplan Senioren 2017 2020 Eefde, mei 2017 v.v. Sportclub Eefde Algemeen Het voetbaltechnisch beleidsplan van v.v. Sportclub Eefde bestaat uit onderdelen en elementen welke op het technisch gebied

Nadere informatie

SAMEN SCOREN. Beleidsplan Fc. Grootegast 2015-2020. Fc. Grootegast Provincialeweg 139 9863 PE Doezum 0594 612608 (sportcomplex)

SAMEN SCOREN. Beleidsplan Fc. Grootegast 2015-2020. Fc. Grootegast Provincialeweg 139 9863 PE Doezum 0594 612608 (sportcomplex) SAMEN SCOREN Beleidsplan 2015-2020 is een grote, ambitieuze dorpsvereniging uit Grootegast/Doezum en telt in 2015 ongeveer 520 leden, 33 teams en ruim 100 vrijwilligers. De vereniging heeft een regionale

Nadere informatie

Kernwaarden Wij vinden het belangrijk dat leden, sponsoren en supporters ons ervaren en herkennen als

Kernwaarden Wij vinden het belangrijk dat leden, sponsoren en supporters ons ervaren en herkennen als STRATEGIE 2012-2015 Missie (Wie zijn wij) Voor de vereniging en haar leden de positie van S.V.M.E. in de Eijsdense gemeenschap verankeren, waardoor de toekomst wordt gegarandeerd. S.V.M.E. is een vereniging

Nadere informatie

In deze uitgave: - Voorwoord - Kort verslag ALV 20 oktober - De Grote Clubactie - Rabo Clubkas Campagne - LSV Kerstmarkt - Vacatures.

In deze uitgave: - Voorwoord - Kort verslag ALV 20 oktober - De Grote Clubactie - Rabo Clubkas Campagne - LSV Kerstmarkt - Vacatures. In deze uitgave: - Voorwoord - Kort verslag ALV 20 oktober - De Grote Clubactie - Rabo Clubkas Campagne - LSV Kerstmarkt - Vacatures 1 Voorwoord: Hier is al weer de derde nieuwsbrief van het seizoen 2017-2018.

Nadere informatie

Jeugd Opleidingsplan SV Lycurgus

Jeugd Opleidingsplan SV Lycurgus Jeugd Opleidingsplan SV Lycurgus Deel 1 Introductie Mark Boterman Versie 1.0 (oktober 2014) Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1 Voorwoord... 2 2 Inleiding... 2 3 Uitgangspunten en doelstellingen... 3 3.1

Nadere informatie

Functiebeschrijvingen Basketballvereniging FAST 4WARD

Functiebeschrijvingen Basketballvereniging FAST 4WARD Functiebeschrijvingen Basketballvereniging FAST 4WARD Oosterhout, oktober 2006 Inhoudsopgave Pag. Voorwoord 3 Jeugdcommissie 4 Secretariaat 4 Penningmeester 5 Kascommissie 5 Publiciteitscommissie 6 Scheidsrechters

Nadere informatie

Toekomst SVMM Voetbal Jeugd en Senioren (Vanaf seizoen 2009/2010 t/m 2010/2011) Definitief. 20 april 2009 (versie 1.0)

Toekomst SVMM Voetbal Jeugd en Senioren (Vanaf seizoen 2009/2010 t/m 2010/2011) Definitief. 20 april 2009 (versie 1.0) Contourennota Toekomst SVMM Voetbal Jeugd en Senioren (Vanaf seizoen 2009/2010 t/m 2010/2011) Definitief 20 april 2009 (versie 1.0) INHOUDSOPGAVE Blz. 1. INLEIDING 3. 2. TOEKOMST SENIOREN SVMM VOETBAL

Nadere informatie

Bij indeling van recreatieve teams: Teams op basis van gelijkwaardige kwaliteiten en leeftijdscategorie. Gelijkwaardige teams.

Bij indeling van recreatieve teams: Teams op basis van gelijkwaardige kwaliteiten en leeftijdscategorie. Gelijkwaardige teams. Selectiebeleid VV Gilze 2015 2020. Het selectiebeleid moet een middel zijn om de doelstellingen, die zijn bepaald in het technisch beleidsplan VV Gilze, te bereiken. Door middel van dit schrijven willen

Nadere informatie

S.V.H.A. - verslag van de Algemene Ledenvergadering

S.V.H.A. - verslag van de Algemene Ledenvergadering Datum : maandag 12 oktober 2015 Tijd : 20:00u - 22:00u Aanwezig : geschat aantal aanwezige leden 50, waarvan 24 ingetekend; 7 bestuursleden 1. Opening De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen

Nadere informatie

HOOFDSTUK 5 COMMISSIE OPLEIDING EN VORMING (COV)

HOOFDSTUK 5 COMMISSIE OPLEIDING EN VORMING (COV) HOOFDSTUK 5 COMMISSIE OPLEIDING EN VORMING (COV) STRUCTUUR Hieronder wordt de structuur van de Commissie Opleiding en Vorming weergegeven. 5.1 HOOFDTAAK De hoofdtaak van de Commissie Opleiding en Vorming

Nadere informatie

Blue Arrows - ALV 23 juni 2010

Blue Arrows - ALV 23 juni 2010 Blue Arrows - ALV 23 juni 2010 AGENDA 1. Opening 2. Mededelingen en ingekomen stukken 3. Vaststelling notulen ALV 20 april 2010 4. Bezetting en vacatures cies & bestuur 2010-2011 5. Begroting & contributies

Nadere informatie

Driejarig Uitvoeringsplan afdeling Jeugd sv Enter Periode 1 januari 2012 tm 31 december 2014

Driejarig Uitvoeringsplan afdeling Jeugd sv Enter Periode 1 januari 2012 tm 31 december 2014 CONCEPT Driejarig Uitvoeringsplan afdeling Jeugd sv Enter Periode 1 januari 2012 tm 31 december 2014 JEUGDBESTUUR sv ENTER November 2012 Binden en Groeien Jeugdbestuur sv Enter 1 Inleiding Recent heeft

Nadere informatie

(Jeugd-) Beleidsplan Voetbalvereniging Neerlandia 31

(Jeugd-) Beleidsplan Voetbalvereniging Neerlandia 31 (Jeugd-) Beleidsplan Voetbalvereniging Neerlandia 31 Auteur : Jolanda Brokx, Oscar Schouten Versie : 1.1 Datum : april 2015 Contents 2. Inleiding... 3 3. Visie... 3 4. Verenigingsstructuur... 3 5. Aantal

Nadere informatie

Beleidsvisie BCNieuwerkerk

Beleidsvisie BCNieuwerkerk Beleidsvisie BCNieuwerkerk 2017-2022 Missie Visie Beleid BCN 2017.Docx 17-04-2017 1/8 Doel... 3 Leeswijzer... 3 Missie... 3 Visie... 4 Beleid... 5 1. Bestendig:... 5 a. Financieel gezond en betaalbaar...

Nadere informatie

Voetbalvereniging FC Uden Accommodatie de Vlasakker Artillerieweg 1 Postbus 560 5400 AN Uden T.: 0413 26 17 13 W: wwwfcuden.nl

Voetbalvereniging FC Uden Accommodatie de Vlasakker Artillerieweg 1 Postbus 560 5400 AN Uden T.: 0413 26 17 13 W: wwwfcuden.nl Notulen van de Algemene Leden Vergadering van FC op 18 november 2013. 1. Opening & inleiding vergadering door de voorzitter. Hans van Collenburg opent de vergadering met een woord van welkom voor alle

Nadere informatie

SC Badhoevedorp Technisch Jeugdplan 2014-2017

SC Badhoevedorp Technisch Jeugdplan 2014-2017 SC Badhoevedorp Technisch Jeugdplan 2014-2017 Doel selectiebeleid Door het vastleggen van een aantal regels ten aanzien van het selecteren van jeugdspelers, wil de jeugdcommissie duidelijkheid en continuïteit

Nadere informatie

VOETBALPLAN RKSV DE TUKKERS

VOETBALPLAN RKSV DE TUKKERS VOETBALPLAN RKSV DE TUKKERS OKTOBER 2011 Voetbalplan RKSV De Tukkers Page 1 Inhoud Inleiding 3 Missie en doelstellingen 4 Opbouw van het plan 5 Organisatie 6 Werkgroepen 8 Technische Commissies 8 Functieomschrijvingen

Nadere informatie

JAARVERSLAG SV SCHALKHAAR SEIZOEN 2014-2015

JAARVERSLAG SV SCHALKHAAR SEIZOEN 2014-2015 JAARVERSLAG SV SCHALKHAAR SEIZOEN 2014-2015 Inhoudsopgave 1 Voorwoord pagina 3 2 Notulen ALV 2014 4 3 Algemeen jaarverslag vereniging 8 Commissie Voetbal 10 Commissie Handbal 15 Commissie Exploitatie en

Nadere informatie

TOGB 23, 121, 2650 AC

TOGB 23, 121, 2650 AC ALV TOGB handbal SV TOGB Sportpark Het Hoge Land Hoge Land 23, Berkel en Rodenrijs Postbus 121, 2650 AC Berkel en Rodenrijs Ons Clubhuis 010 511 20 06 12 mei 2015 T O G B 1. Opening vergadering 2. Ingekomen

Nadere informatie

Beleidsplan v1.0. november 2015 - oktober 2019

Beleidsplan v1.0. november 2015 - oktober 2019 Beleidsplan v1.0 november 2015 - oktober 2019 1 Aanleiding Oude beleidsplan liep tot halverwege 2015 Bestuur heeft behoefte aan nieuw beleidsplan Vervolg op sportief coachen traject Ambitie van bestuur

Nadere informatie

Notulen 36 e ALV Veenshuttle op 31 maart 2016

Notulen 36 e ALV Veenshuttle op 31 maart 2016 Notulen 36 e ALV Veenshuttle op 31 maart 2016 Aanwezig: volgens presentielijst 23 leden 1. OPENING De voorzitter opent om 19:30u in sporthal De Phoenix de Algemene Leden Vergadering en heet alle aanwezigen

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering. TiVoC

Algemene ledenvergadering. TiVoC Algemene ledenvergadering TiVoC Agenda Extra algemene ledenvergadering Het bestuur stelt zich voor Stemming nieuwe bestuursleden Presentatie Beleidsplan 2015-2020 Borrel Even voorstellen Voorzitter Harald

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering AV Start 78. Donderdag 25 maart 2010

Algemene Ledenvergadering AV Start 78. Donderdag 25 maart 2010 Algemene Ledenvergadering AV Start 78 Donderdag 25 maart 2010 Agenda 1. Opening 2. Ingekomen stukken en mededelingen 3. Verslag algemene ledenvergadering 2009 4. Uitreiking prestatiebekers --- run for

Nadere informatie

Voetbalvereniging Zuidland

Voetbalvereniging Zuidland Missie en Visie 2017-2020 Voetbalvereniging Zuidland Door Eendracht Sterk TABLE OF CONTENTS 1. INLEIDING 3 2. Missie voetbalvereniging Zuidland 4 3. Visie voetbalvereniging Zuidland 4 P. 2 1. INLEIDING

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleidsplan HCV`90 2015-2017

Vrijwilligersbeleidsplan HCV`90 2015-2017 Vrijwilligersbeleidsplan HCV`90 2015-2017 Kiest voor vrijwilligerswerk! Carola Arxhoek Ellen Leussink oktober 2015 1 Voorwoord HCV`90 heeft, net als veel andere verenigingen, een tekort aan enthousiaste

Nadere informatie

De vacaturebank van SV Zwolle.

De vacaturebank van SV Zwolle. De vacaturebank van SV Zwolle. Geef de code op van de werkzaamheden die u wilt verrichten als vrijwilliger! Code Omschrijving. 14.10 Administratiecommissie. Kennis van Exel en cijfermatig een pre. 14.20

Nadere informatie

Buitengewone ledenvergadering ASV de Dijk

Buitengewone ledenvergadering ASV de Dijk Buitengewone ledenvergadering ASV de Dijk Amsterdam, 15 juni 2011 Agenda 1. Opening 2. Mededelingen en ingekomen stukken 3. Notulen jaarlijkse ledenvergadering d.d. 21 januari 2011 4. Voordracht bestuurslid

Nadere informatie

vv Noordwijk, onze club

vv Noordwijk, onze club vv, onze club Inleiding Wie zijn we? Wat vinden we belangrijk? Hoe ziet onze ideale vereniging eruit? Dit is onze visie. Hier staan wij voor. Dit is vv, onze club Kernwaarden: Waar staan wij voor? Plezier

Nadere informatie

Samenstelling: Hoofdbestuur s.v. Grol. Datum:

Samenstelling: Hoofdbestuur s.v. Grol. Datum: Samenstelling: Hoofdbestuur s.v. Grol Datum: Januari 2016 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 HANDBOEK EN S.V. GROL... 8 1.1 HANDBOEK... 8 1.2 SPORTVERENIGING GROL... 8 1.3 BELEID... 8 HOOFDSTUK 2 ORGANOGRAM, STATUTEN,

Nadere informatie

HANDBALBELEIDSPLAN 2012-2016 KEUKENLAND/WIJHE 92

HANDBALBELEIDSPLAN 2012-2016 KEUKENLAND/WIJHE 92 HANDBALBELEIDSPLAN 2012-2016 KEUKENLAND/WIJHE 92 1.Voorwoord Het voor u liggend beleidsplan bevat de leidraad waarlangs de afdeling handbal van de omnisportvereniging Wijhe 92 de komende periode 2012-2016

Nadere informatie

WELKOM bij Informatie bijeenkomst. Behoud van voetbal in 2 e Exloërmond

WELKOM bij Informatie bijeenkomst. Behoud van voetbal in 2 e Exloërmond WELKOM bij Informatie bijeenkomst Behoud van voetbal in 2 e Exloërmond Waarom zitten we hier? September 2015: Het Jeugdbestuur wil informatie van het hoofdbestuur, men heeft geprobeerd te communiceren,

Nadere informatie

Beleidsplan vv Schoonebeek sv Weiteveense Boys. (Samenwerkingsverband voor A, B en C junioren)

Beleidsplan vv Schoonebeek sv Weiteveense Boys. (Samenwerkingsverband voor A, B en C junioren) Beleidsplan vv Schoonebeek sv Weiteveense Boys (Samenwerkingsverband voor A, B en C junioren) Nieuw Schoonebeek, 14 mei 2014 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Doelstelling 3 3. Ledenaantallen/elftalindeling

Nadere informatie

beleidsplan vv Musketiers (juli 2015)

beleidsplan vv Musketiers (juli 2015) Elst, juli 2015 Voorwoord De voetbal vereniging Musketiers is opgericht in januari 1952. Wij mogen ons gelukkig prijzen met een goede ledenaanwas en zijn een financieel gezonde vereniging. Zoals bij veel

Nadere informatie

Financieel. Jaarverslag 2014-2015

Financieel. Jaarverslag 2014-2015 Financieel Jaarverslag 2014-2015 26 november 2015 Versie 1.1 Financieel Jaarverslag 2014-2015 versie 1.1.docx 29-11-2015 pagina 1 Voorwoord Voor u ligt het financieel verslag over het verenigingsjaar 1

Nadere informatie

Voetbalvereniging de Blokkers. Beleidsplan Meisjes- en Damesvoetbal

Voetbalvereniging de Blokkers. Beleidsplan Meisjes- en Damesvoetbal Voetbalvereniging de Blokkers Beleidsplan Meisjes- en Damesvoetbal Inhoudsopgave Inleiding pag. 2 Missie pag. 3 Organisatie pag. 4 Beleidsdoelstellingen pag. 5 1. Inleiding Het meisjes- en damesvoetbal

Nadere informatie

Technisch Verenigings Plan

Technisch Verenigings Plan Technisch Verenigings Plan V.V. Foreholte november 2013 0 WOORD VOORAF Het hoofdbestuur dankt allen die hun bijdrage hebben gegeven aan de totstandkoming van dit document. MISSIE V.V. Foreholte is een

Nadere informatie

Jaarverslag handbal Valken Alpha Tours

Jaarverslag handbal Valken Alpha Tours Jaarverslag handbal Valken Alpha Tours 2015-2016 We kunnen terug kijken op een zeer enerverend seizoen, met verschillende activiteiten en mooie resultaten. Dit zowel sportief gezien, maar zeker als club.

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Handbalclub Wittenhorst te Horst. Algemeen

Huishoudelijk reglement van de Handbalclub Wittenhorst te Horst. Algemeen Huishoudelijk reglement van de Handbalclub Wittenhorst te Horst Algemeen Art. 1 Het huishoudelijk reglement regelt de toepassing van de hier in opgenomen bepalingen, evenals de verdere inrichting en alle

Nadere informatie

Meisjes- en vrouwenvoetbal SDV Barneveld. Beleidsplan

Meisjes- en vrouwenvoetbal SDV Barneveld. Beleidsplan Meisjes- en vrouwenvoetbal SDV Barneveld Beleidsplan 2016 2019 Versie 2.0 17 november 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Voorwoord... 3 2. Beleid meisjes- en vrouwenvoetbal... 4 2.1 Doelstellingen...

Nadere informatie

Voetballen bij Sportlust? Basisinformatie Handig om te weten

Voetballen bij Sportlust? Basisinformatie Handig om te weten Senioren aanmeldingsformulier compleet 1 1 2008-09.doc 1 Sportlust '46 is een ambitieuze en gezinsvriendelijke voetbalvereniging in Woerden. Elke week worden er ongeveer 30 thuiswedstrijden gespeeld. Inmiddels

Nadere informatie

Clubvisie Beleidsplan RKVV Roosendaal

Clubvisie Beleidsplan RKVV Roosendaal Clubvisie 2020 Beleidsplan RKVV Roosendaal 2015-2020 Missie en visie RKVV Roosendaal RKVV Roosendaal is een voetbalvereniging die een platform biedt om mensen en organisaties te verenigen. Bij RKVV Roosendaal

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering

Verslag Algemene Ledenvergadering Verslag Algemene Ledenvergadering Maandag 28 november 2016, 19:00 uur, vergaderruimte zwembad Otterveurdt 1. Opening door de voorzitter De voorzitter, Marcel de Raat, opent om 19:10 de vergadering en heet

Nadere informatie

Regelement Handbal vereniging WPK/Westlandia

Regelement Handbal vereniging WPK/Westlandia Regelement Handbal vereniging WPK/Westlandia Waarom een regelement? Plezier beleven aan de sport is het uitganspunt van handbal vereniging WPK/Westlandia, iedereen moet plezier hebben in zijn/haar activiteit,

Nadere informatie

Voorzitter JC. De voorzitter TCJ (Technische Commissie Jeugd) heeft structureel een eigen commissie en neemt zitting in de Jeugdcommissie.

Voorzitter JC. De voorzitter TCJ (Technische Commissie Jeugd) heeft structureel een eigen commissie en neemt zitting in de Jeugdcommissie. Samenstelling, werkwijze en taken Jeugdcommissie 1) Algemeen De Jeugdcommissie is eindverantwoordelijk voor het reilen en zeilen van het gehele jeugdvoetbal van de vereniging. De Jeugdcommissie moet vooral

Nadere informatie

HOOFDSTUK 5 TECHNISCHE COMMISSIE (TC)

HOOFDSTUK 5 TECHNISCHE COMMISSIE (TC) HOOFDSTUK 5 TECHNISCHE COMMISSIE (TC) 5.1 STRUCTUUR Hieronder wordt de structuur van de Technische Commissie weergegeven. Zie bijlage 5.1 Zie bijlage 5.2 voor Taakomschrijving Hoofdbestuurslid Technische

Nadere informatie

JEUGD Selectiebeleid 2014-2017

JEUGD Selectiebeleid 2014-2017 JEUGD Selectiebeleid 2014-2017 Inhoudsopgave 1.0 Inleiding 3 1.1 Wat is selectie? 4 1.2 Waarom selecteren? 4 1.3 Selectie algemeen 4 1.4 Wat houdt selectie spelen in? 5 2.0 Doelstellingen 6 2.1 Uitgangspunten

Nadere informatie

Arbitrageplan DSVP. Doelstellingen en aanpak. Scheidsrechterscommissie DSVP Versie: 29 maart 2012 Versie 1.0

Arbitrageplan DSVP. Doelstellingen en aanpak. Scheidsrechterscommissie DSVP Versie: 29 maart 2012 Versie 1.0 Arbitrageplan DSVP Doelstellingen en aanpak Scheidsrechterscommissie DSVP Versie: 29 maart 2012 Versie 1.0 1 Inhoud 1.Inleiding... 3 2.Doelstellingen... 4 3.Werving en selectie... 5 4.Opleiding en begeleiding...

Nadere informatie

Notulen jaarvergadering 20 oktober 2015

Notulen jaarvergadering 20 oktober 2015 Notulen jaarvergadering 20 oktober 2015 Opening Ger lijnders opent de vergadering en heet de aanwezige leden, 52 in getal, van harte welkom. Ondanks de dag en het tijdstip een mooie opkomst. Het dames

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering

Notulen Algemene Ledenvergadering Notulen Algemene Ledenvergadering Datum: 01-04-2016 Type meeting: Algemene Ledenvergadering Aanwezigen: 12 leden Voorzitter: Flip Keijzer Secretariaat VvR Agenda ITEM NR. BESCHRIJVING 01 Opening 02 Ingekomen

Nadere informatie

Vacatures Vrijwilligers

Vacatures Vrijwilligers Vacatures Vrijwilligers V rijwilligers Xenios 1 juni 2015 V o l u me 1, Issu e 1 Zonder vrijwilligers geen hockey! Wij zijn ontzettend blij met alle vrijwilligers die het elke week weer mogelijk maken

Nadere informatie

Voetbal is een teamsport, het runnen van een club ook

Voetbal is een teamsport, het runnen van een club ook Voetbal is een teamsport, het runnen van een club ook Beleid Jeugdafdeling S.V. Real Lunet Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Inleiding...3 Visie...3 Beleid...4 Selectiebeleid...4 Overlegstructuur...5 Organigram

Nadere informatie

SINCE 1957. Adviesrapport s.v. D.B.G.C. Commissie Za-Zo. Oude Tonge, maart 2011. Commissie Za-Zo. Hans Teyn. Marcel Pieterse.

SINCE 1957. Adviesrapport s.v. D.B.G.C. Commissie Za-Zo. Oude Tonge, maart 2011. Commissie Za-Zo. Hans Teyn. Marcel Pieterse. Adviesrapport s.v. D.B.G.C. Commissie Za-Zo SINCE 1957 Oude Tonge, maart 2011 Commissie Za-Zo Hans Teyn Marcel Pieterse Tim Fransen Rob van den Berg Mike Jacobs INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Onderzoek en analyse

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering V.C.Z. 14 oktober Eric heet iedereen welkom. De opkomst is groot, ongeveer 50 leden!

Algemene ledenvergadering V.C.Z. 14 oktober Eric heet iedereen welkom. De opkomst is groot, ongeveer 50 leden! Algemene ledenvergadering V.C.Z. 14 oktober 2013 Aanwezig bestuur: Dick Hein, Geert Bosscher, Eric Oosterhof (vz), Ina van Goor, Muriël Daal, Jetta Boer en Marit Schoemaker-Ruinemans Afwezig bestuur: Ilse

Nadere informatie

TECHNISCH BELEID VV HONTENISSE

TECHNISCH BELEID VV HONTENISSE TECHNISCH BELEID VV HONTENISSE Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Doelstelling... 4 3. Afspraken... 5 a. Indeling elftallen.... 5 b. Bepalen wedstrijdselectie.... 5 c. Overige zaken... 5 4. Randvoorwaarden...

Nadere informatie

Jaarplan Bestuur Groningen Atletiek 2017

Jaarplan Bestuur Groningen Atletiek 2017 Jaarplan Bestuur Groningen Atletiek 2017 Inhoudsopgave Inleiding 2 Blz. 1. Verstevigen vereniging structuur 3 2. Werken aan de visie en missie 3. Versterken vereniging- ledengroei 4. Verbeteren kwaliteit

Nadere informatie

Totaal 505 leden Groeiende Jeugdafdeling (250 junioren en pupillen)

Totaal 505 leden Groeiende Jeugdafdeling (250 junioren en pupillen) VV Bergambacht Totaal 505 leden Groeiende Jeugdafdeling (250 junioren en pupillen) => We hebben de jeugd, dus we hebben de toekomst! 150 actieve vrijwilligers; bestuur, (diverse) commissieleden, leid(st)ers,

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering. Dinsdag 12 april uur

Algemene Ledenvergadering. Dinsdag 12 april uur Algemene Ledenvergadering Dinsdag 12 april 2016 19.30 uur AGENDA 1. Opening door de (vice-)voorzitter 2. Bestuursmededelingen en ingekomen stukken 3. Vaststellen notulen ALV 2015 4. Behandeling jaarverslag

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering. Voetbalvereniging Monnickendam d.d. 25 november 2014

Notulen Algemene Ledenvergadering. Voetbalvereniging Monnickendam d.d. 25 november 2014 Notulen Algemene Ledenvergadering Voetbalvereniging Monnickendam d.d. 25 november 2014 Locatie Aanwezig Afwezig met kennisgeving Verslag : Kantine Voetbalvereniging Monnickendam : leden : Cees Zonneveld,

Nadere informatie

Leden enquête Flevo Boys

Leden enquête Flevo Boys Leden enquête Flevo Boys Op 1 mei 2017 bestaat Flevo Boys 60 jaar! Een respectabele leeftijd waar we natuurlijk trots op mogen zijn. In die 60 jaar is veel bereikt. Er staat een prachtige vereniging met

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement Grondslag Artikel 1 Respect voor alle leden vormt de grondslag van de vereniging. Naam en zetel Artikel 2 De vereniging draagt de naam V.C. t Aogje. Zij is gevestigd te Breda. Dagelijks

Nadere informatie

Bijlage 4: Scheidsrechterplan VVR-jeugd. Inhoudsopgave:

Bijlage 4: Scheidsrechterplan VVR-jeugd. Inhoudsopgave: Bijlage 4: Scheidsrechterplan VVR-jeugd Inhoudsopgave: 1. Inleiding 2. Doelstelling 3. Organisatie en structuur 4. Profielschets verenigingscheidsrechter 5. Organisatie rond wedstrijden 6. Werving, selectie

Nadere informatie

Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019. Versie 12 maart 2015

Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019. Versie 12 maart 2015 Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019 Versie 12 maart 2015 1 Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019 1. Financieel gezond en betaalbaar 2. Gezelligheid 3. Sportieve ambitie 4. Voldoende zaalcapaciteit

Nadere informatie

Dagcompetitie. Aanwezig van de verenigingen: Alle verenigingen vertegenwoordigd door één of meerdere personen, totaal 50 personen.

Dagcompetitie. Aanwezig van de verenigingen: Alle verenigingen vertegenwoordigd door één of meerdere personen, totaal 50 personen. Dagcompetitie Notulen van de algemene ledenvergadering van de Dagcompetitie, gehouden op 22 mei 2015 bij biljartvereniging Roac te Rijpwetering. Aanwezig van het Bestuur: Hans van Aalst, Piet Volwater,

Nadere informatie

Voetbalbeleidsplan. Senioren Enter Vooruit

Voetbalbeleidsplan. Senioren Enter Vooruit Voetbalbeleidsplan Senioren Enter Vooruit 12 september 2013 Inhoud 1 Inleiding 2 Doel en missie Enter Vooruit 2.1 Missie 2.2 Algemene doelstellingen vanaf 2013 2.3 Seniorenvoetbal Omvang 3 Prestatieteams

Nadere informatie

Totaal 505 leden Groeiende Jeugdafdeling (250 junioren en pupillen)

Totaal 505 leden Groeiende Jeugdafdeling (250 junioren en pupillen) VV Bergambacht Totaal 505 leden Groeiende Jeugdafdeling (250 junioren en pupillen) => We hebben de jeugd, dus we hebben de toekomst! 150 actieve vrijwilligers; bestuur, (diverse) commissieleden, leid(st)ers,

Nadere informatie

SENIOREN. Inleiding. Doelstellingen

SENIOREN. Inleiding. Doelstellingen SENIOREN Inleiding In dit plan wordt de organisatie rondom het seniorenvoetbal van onze vereniging uitgewerkt, en is mede bedoeld om als leidraad voor zowel: bestuur, technische commissie, trainers, leiders,

Nadere informatie

Technisch Voetbal Beleidsplan. Sportvereniging Duiveland

Technisch Voetbal Beleidsplan. Sportvereniging Duiveland Technisch Voetbal Beleidsplan Sportvereniging Duiveland Technische commissie S.V. Duiveland. Doel commissie De technische commissie is verantwoordelijk voor het technisch beleid van de vereniging voor

Nadere informatie

Financieel jaarverslag

Financieel jaarverslag Financieel jaarverslag 2015-2016 Inhoudsopgave H.1 Jaarverslag penningmeester H.2 Rekening van baten en lasten H.3 Begroting 2016-2017 H.4 Kascommissie 1. Jaarverslag penningmeester Het financieel jaarverslag

Nadere informatie

3 Administratiekosten leden zonder automatische incasso: 2, /jaar

3 Administratiekosten leden zonder automatische incasso: 2, /jaar Begeleidende brief ALV 2010 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1 Inleiding... 1 2 Contributie verhoging voor gezinskaarten: 1,... 1 3 Administratie kosten leden zonder automatische incasso: 2,... 1 4 Appendix

Nadere informatie

Beleidsplan volleybalvereniging De Zwaluwen

Beleidsplan volleybalvereniging De Zwaluwen Beleidsplan volleybalvereniging De Zwaluwen Inleiding Voor u ligt het beleidsplan van Volleybalvereniging De Zwaluwen. Dit plan beoogt het beleid voor de jaren 2017-2019 te beschrijven passend bij de visie

Nadere informatie

WKV Reflex Vrijwilligersbeleid v

WKV Reflex Vrijwilligersbeleid v WKV Reflex Vrijwilligersbeleid v2016 0.4 1.1 Aanleiding Binnen onze vereniging worden diverse activiteiten verricht. Uiteraard zijn dit hoofdzakelijk korfbalactiviteiten, maar daarnaast maken we ook graag

Nadere informatie

1. Opening De voorzitter opent om 20.05 uur de algemene ledenvergadering en heet iedereen welkom.

1. Opening De voorzitter opent om 20.05 uur de algemene ledenvergadering en heet iedereen welkom. 1 Verslag algemene Ledenvergadering sv Sportlust 19 maart 2009 Concept verslag De Algemene Ledenvergadering van de Sportvereniging Sportlust heeft plaats gevonden in het clubgebouw van Hockeyvereniging

Nadere informatie

Geen opmerkingen, worden definitief gemaakt.

Geen opmerkingen, worden definitief gemaakt. Notulen ledenvergadering WIJHKO 28 mei 2015 Aanwezig: 35 leden inclusief bestuur. Afwezig: Henny vanuit het bestuur en een aantal leden. Opening Moniek opent de vergadering Notulen vorige vergadering Geen

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering Volleybalvereniging Relay Langedijk

Algemene ledenvergadering Volleybalvereniging Relay Langedijk Algemene ledenvergadering Volleybalvereniging Relay Langedijk Noord- Scharwoude, 26 november 2014 Verslag/notulen 1 Opening Voorzitter opent de vergadering en meldt de personen die zich hebben afgemeld.

Nadere informatie

Verslag 70 e jaarvergadering SV Angeren

Verslag 70 e jaarvergadering SV Angeren Verslag 70 e jaarvergadering SV Angeren 1. Opening De voorzitter heet iedereen van harte welkom en opent de vergadering. Wat er afgelopen seizoen is gepasseerd is te lezen in het jaarverslag, welke we

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN. UDI 19 Beter Bed Seizoenen 2009 / 2014

STRATEGISCH BELEIDSPLAN. UDI 19 Beter Bed Seizoenen 2009 / 2014 Opgesteld: Versie nr. 12 STRATEGISCH BELEIDSPLAN UDI 19 Beter Bed Seizoenen 2009 / 2014 STRATEGISCH PLAN UDI 19 Beter Bed INHOUDSOPGAVE: - INLEIDING - MISSIE - VISIE - DOELSTELLINGEN - TIJDSPAD / ACTIES

Nadere informatie

K.V. Blauw Zwart Wierden

K.V. Blauw Zwart Wierden K.V. Blauw Zwart Wierden Beleidsplan 2012-2015 Blauw Zwart de vereniging Blauw Zwart is sinds 1933 een bloeiende korfbalvereniging met een geheel eigen identiteit en clubcultuur en de nodige mooie sportieve

Nadere informatie

Beleid en organisatie s.v.oostburg

Beleid en organisatie s.v.oostburg Beleid en organisatie s.v.oostburg 2017-2018 1 Inhoudsopgave: - Beleid s.v. Oostburg + Uitvoering blz. 3 - Organisatie + Vacatures blz. 4 - Taken en takenverdeling blz. 5 2 Beleid s.v.oostburg - zorgen

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering Amersfoort Sportfederatie (ASF)

Notulen Algemene Ledenvergadering Amersfoort Sportfederatie (ASF) Notulen Algemene Ledenvergadering Amersfoort Sportfederatie (ASF) Datum: Donderdag 22 mei 2014 Locatie: Verenigingsgebouw CJVV 1. Opening en vaststellen agenda De voorzitter opent de vergadering om 20.08

Nadere informatie

BELEIDSPLAN VV GEMERT

BELEIDSPLAN VV GEMERT Visie BELEIDSPLAN VV GEMERT 2016 2020 Voor alle leden van VV Gemert, actief en passief, staat plezier en tevredenheid in alle geledingen voorop. Voor onze recreatieve teams is dat op een voor hen passend

Nadere informatie

Hieronder volgt het meerjarenbeleid van de sportvereniging DFS te Opheusden.

Hieronder volgt het meerjarenbeleid van de sportvereniging DFS te Opheusden. MEERJARENBELEID s.v.d.f.s. Hieronder volgt het meerjarenbeleid van de sportvereniging DFS te Opheusden. Het gaat om een periode van 5 jaren. Dit beleidsplan bevat de jaren 2010-2015. In het eerste seizoen

Nadere informatie

VOETBALVERENIGING RKDSV 2015/2016. Arbitrageplan

VOETBALVERENIGING RKDSV 2015/2016. Arbitrageplan VOETBALVERENIGING RKDSV 2015/2016 Arbitrageplan RKDSV 1. Inleiding Het imago van een scheidsrechter is belangrijk en zijn autoriteit wordt zowel door spelers, trainers, bestuurders en toeschouwers regelmatig

Nadere informatie

Sport Vereniging Langbroek

Sport Vereniging Langbroek Sport Vereniging Langbroek Beleidsplan 2011/2012 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 2. Doelstelling... 3. Voorwaarden voor continuïteit... 4. Afspraken voetbaltechnisch beleid... 5. Fair Play beleid KNVB...

Nadere informatie

Sponsor gids voetbalclub Zeeland Sport

Sponsor gids voetbalclub Zeeland Sport Sponsor gids voetbalclub Zeeland Sport Geachte lezer, Zeeland Sport is op zoek naar nieuwe sponsors die samen met de club een mooi, nieuw seizoen tegemoet willen gaan. Uw sponsoring zal niet onopgemerkt

Nadere informatie

op sportpark in Oploo het officiële startschot plaats van de samenwerking.

op sportpark in Oploo het officiële startschot plaats van de samenwerking. Samen verder... Inleiding Vorig jaar juli hebben de besturen van Excellent, Westerbeekse Boys en SVS besloten tot een samenwerking van de jeugdafdelingen met ingang van het seizoen 2017/2018. In bijeenkomsten

Nadere informatie

Daarnaast waren er vele kampioenschappen te vieren bij de niet selectie teams. Prachtig om te zien.

Daarnaast waren er vele kampioenschappen te vieren bij de niet selectie teams. Prachtig om te zien. Welkom op de nieuwjaarsreceptie van FC s-gravenzande. Als we terugkijken op het jaar 2015, dan zien we droevige en blije momenten voorbijgaan. Het overlijden van familieleden, vrienden en bekenden zijn

Nadere informatie

SV Heythuysen Selectiebeleid Jeugd.

SV Heythuysen Selectiebeleid Jeugd. SV Heythuysen Selectiebeleid Jeugd. (onderdeel van het verenigingsbeleidsplan) Inhoud Inleiding... 1 Uitgangspunten bij selectie... 1 Selectiecriteria... 2 Organisatie van het selectiebeleid.... 2 Verticale

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE JAARVERGADERING VAN 17 NOVEMBER 2016

NOTULEN VAN DE JAARVERGADERING VAN 17 NOVEMBER 2016 NOTULEN VAN DE JAARVERGADERING VAN 17 NOVEMBER 2016 Domburg, 18 november 2016 De (jeugd)voorzitter heet alle aanwezigen welkom op deze jaarvergadering. Hij geeft aan de jaarvergadering te zullen leiden

Nadere informatie

Inschrijfformulier seizoen 2009-2010

Inschrijfformulier seizoen 2009-2010 Inschrijfformulier seizoen 2009-2010 Naam : Voornaam : Adres : Postcode/woonplaats : / Telefoonnummer : / Mobiel: Geboortedatum : / E-mail adres Geslacht : M / V* *doorstrepen wat niet van toepassing is.

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering 2012-2013

Notulen Algemene Ledenvergadering 2012-2013 Notulen Algemene Ledenvergadering 2012-2013 Opening Algemene ledenvergadering op 11 juni 2013 bij Dekker Glascultures. Afwezig met afbericht: Patricia, Mariska, Willeke, Henry, Minko, Sharon, Sam en Henk.

Nadere informatie

ALV HC Nuenen. 22 Juni 2015

ALV HC Nuenen. 22 Juni 2015 ALV HC Nuenen 22 Juni 2015 Agenda Opening en vaststelling agenda Ingekomen stukken Notulen voorgaande ALV Terugblik op het afgelopen seizoen Vooruitblik naar komend seizoen Verkiezing nieuwe voorzitter

Nadere informatie

Sponsormogelijkheden VOETBAL VERENIGING KWADIJK

Sponsormogelijkheden VOETBAL VERENIGING KWADIJK Sponsormogelijkheden VOETBAL VERENIGING KWADIJK 1 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Sponsormogelijkheden... 3 Subhoofdsponsorschap... 3 Bordsponsor... 4 Club van honderd... 5 Logo op de website... 6 Een team

Nadere informatie

Functie-omschrijvingen technische zaken

Functie-omschrijvingen technische zaken Functie-omschrijvingen technische zaken AFDELING SENIOREN Functie 1.5.1 Bestuurslid Technische zaken senioren - Is lid van het hoofdbestuur. - Geeft sturing aan de afdeling senioren mannen/vrouwen. - Fungeert

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Woord van de voorzitter. Nieuwe teamindelingen & trainingstijden. In dit nummer: mei 2013 editie 7 2013-2014. staan vanaf. ca.

NIEUWSBRIEF. Woord van de voorzitter. Nieuwe teamindelingen & trainingstijden. In dit nummer: mei 2013 editie 7 2013-2014. staan vanaf. ca. NIEUWSBRIEF In dit nummer: mei 201 editie 7 Woord van de voorzitter 1 Marianne Jansen 2 Woord van de voorzitter Joost Wissink Oproep: oude nieuwsbrieven Bill s Bar Beach Volleybal Toernooi Opfriscursus

Nadere informatie

Organigram DEV-Arcen. Bestuur

Organigram DEV-Arcen. Bestuur Organigram DEV-Arcen Bestuur Vertrouwens- en klachtencommissie PR/Sponsor Technische Accommodatie Activiteiten Vrijwilligers Leden Financiën Veteranen Senioren Jeugd Organigram DEV-Arcen Bestuur Commissies

Nadere informatie

Agenda Ouderavond Woensdag 26 oktober 19.30 uur

Agenda Ouderavond Woensdag 26 oktober 19.30 uur Agenda Ouderavond Woensdag 26 oktober 19.30 uur 1. Opening 2. Mededelingen 3. Wie doet wat in het Jeugdbestuur? 4. Jeugdbeleidsplan 5. Competitie-indeling 6. Verantwoordelijkheden ouders 7. Rondvraag 8.

Nadere informatie