JAARVERSLAG SV SCHALKHAAR SEIZOEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG SV SCHALKHAAR SEIZOEN 2013-2014"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG SV SCHALKHAAR SEIZOEN

2 Inhoudsopgave 1 Voorwoord pag. 2 2 Notulen ALV Notulen BLV Algemeen jaarverslag vereniging Voetbal 12 Handbal 17 Exploitatie en Sponsoring 20 Communicatie 21 Recreatie 23 5 Financieel jaarverslag vereniging 24 De volgende overzichten worden verstrekt tijdens ALV: Overzicht boetes Overzicht ledenbestand Financieel overzicht en begroting Balans per 30 juni 2014 en kasstroomoverzicht 1

3 1. Voorwoord Sportief gezien is het seizoen goed te noemen met o.a. promoties van het 2 e en 3 e senioren voetbalelftal. Daarnaast heeft ons vlaggenschip zich gehandhaafd in de 2 e klasse, voorwaar een grote prestatie. Onze jeugdafdeling voetbal laat zien dat de reeds eerder ingeslagen weg waarbij prestatie en breedtesport goed naast elkaar kunnen spelen een juiste is geweest. We spelen op een zeer acceptabel niveau en onze bekendheid buiten de provincie neemt steeds meer toe. Waar we in het verleden moesten uitleggen waar Schalkhaar lag is er nu grote bekendheid bij andere clubs. De afdeling handbal heeft laten zien dat met de bereidheid van veel goede vrijwilligers, gedegen organisatie en het vooral recreatieve karakter van de handbalsport in Schalkhaar resultaten geboekt worden. Biljarters en Jeu de Boules spelers beleven door de week veel plezier aan het spel binnen onze club. Ondanks dat het voorzien in faciliteiten weleens een discussiepunt kan zijn komen we er altijd gezamenlijk uit. In juni hebben we met z n allen weer het kampioenengala mogen beleven. Een dag waarbij we de promovendi en kampioenen in het zonnetje zetten. Dit zal jaarlijks gaan terugkeren. Financieel is S.V. Schalkhaar in de breedte nog steeds een gezonde club met een stabiel ledenaantal en een grote groep vrijwilligers. Toch maken wij ons als bestuur zorgen. Zorgen om het gedrag van mensen ( vervuiling complex ), het niet komen opdagen voor bardiensten en de soms slordige omgang met spelerskleding en -materialen van de vereniging. Volgens ons absoluut niet noodzakelijk. Met onze penningmeester hebben wij een gedegen bestuurder in huis die anticipeert op de gewenste en ongewenste uitgaven en hij weet ons nog steeds te behoeden voor contributieverhogingen. S.V. Schalkhaar consolideert haar ledenbestand al een aantal jaren en met de komst van de twee nieuwe wijken om ons heen gaan wij er vanuit dat het ledenaantal voorlopig gewaarborgd zal zijn. Daarnaast zijn de maatschappelijke ontwikkelingen ons niet ontgaan en daar besteden we de komende jaren extra aandacht aan. Het bestuur heeft met de inzet van haar nieuwe beleidsplan , ( Sociaal/Sterk/Sportief/Smart )een koers aangegeven die tijdens de ALV ter goedkeuring wordt aangeboden. Verder treft u bijgaand verslagen aan van de diverse commissies. Ook dit afgelopen jaar is weer enorm veel werk verricht door de vele vrijwilligers die S.V. Schalkhaar rijk is. Of men nu schoonmaakt, kantinediensten draait, veldonderhoud verricht, kluswerk doet, bestuursdiensten draait, voetbal/handballeider, voetbal/handbaltrainer of bestuurder is (te veel om allemaal op te noemen), we dragen S.V. Schalkhaar allemaal een warm hart toe en zorgen er voor dat jong en oud elke week weer sporten kan. Zonder al deze vrijwilligers is S.V. Schalkhaar niet mogelijk, ik wil jullie daar namens het bestuur dan ook hartelijk voor bedanken en we hopen nog lang van uw diensten gebruik te mogen maken. Op naar een nieuw seizoen. Ron Sotthewes Voorzitter 2

4 2. Notulen Algemene Ledenvergadering Verslag Algemene ledenvergadering d.d. 18 november 2013 Datum: Notulist: Hans Bultman 1. Opening Voorzitter Ron Sotthewes opent de vergadering en heet de leden welkom en deelt mede welke leden met kennisgeving afwezig zijn. Voor de pauze worden de agendapunten behandeld, waarin wordt teruggeblikt op het afgelopen seizoen. 2.Vaststellen agenda Aan de agenda wordt de introductie nieuwe website toegevoegd (punt 9). 3, Ingekomen stukken Geen ingekomen stukken. 4.Mededelingen Ab Peters wordt bedankt voor zijn jarenlange bijdrage aan het bestuur als notulist, luisterend oor en cultuurbewaker. De voorzitter overhandigt Ab een bon voor een weekend weg als blijk van waardering. 5.Verslag algemene ledenvergadering 2013 Dit verslag wordt paginagewijs doorgenomen. Aanvulling op pag.10 (punt Bestuursdiensten) van het jaarverslag moet natuurlijk ook de bestuursdienst van de zaterdag bedankt worden voor hun inzet!! 6.Jaarverslagen afdelingen Deze verslagen worden per afdeling doorgenomen, Aanvulling op verslag Commissie Communicatie pag. 10 (punt Bestuursdiensten) van het jaarverslag moet natuurlijk ook de bestuursdienst van de zaterdag bedankt worden voor hun inzet!! Het verslag van de afdeling Futsal ontbreekt. Hier is meerdere malen om gevraagd, maar dit is niet aangeleverd. 3

5 7.Overzicht boetes en ledenbestand Ledenbestand is stabiel. De ledenadministratie is ook dit jaar weer prima in orde. Een compliment voor Willie en Moniek Aarnink. De introductie van nieuwe leden binnen de club blijft een punt van aandacht. De nieuwe website kan hierbij helpen. De vraag wordt gesteld hoeveel leden de vereniging kan herbergen op het complex. De voorzitter antwoordt dat dit moeilijk te zeggen is, maar een voorzichtige schatting is Momenteel doen twee stagiaires onderzoek met als doel het verwachte ledenaantal in de toekomst in te schatten, rekening houdend met de demografische factoren. 8. Financieel overzicht, balans en kasstroomoverzicht Gert Meijerink geeft een toelichting op de financiële cijfers van het afgelopen seizoen. Afgelopen boekjaar wordt afgesloten met een plus van bijna Een kleine kanttekening is op zijn plaats. Het weekend van 1 juni waar de KNVB voetbal dag en het kampioensgala plaatsvonden leverde bijna op. In het jaarverslag is een analyse van de kosten en baten opgenomen welke door Gert nader worden toegelicht. De belangrijkste posten zijn de hogere kosten ten opzichte van de begroting waaronder trainerssalarissen, bijdragen A1 toernooi, sponsorkosten en onroerende zaak belasting en hogere baten ten opzichte van de begroting waaronder contributies, kantineopbrengsten en Salland clubactie. Ten aanzien van de kosten van de commissie voetbal heeft het hoofdbestuur het mandaat voor de commissie voetbal om zelf haar trainerssalarissen vast te stellen ingetrokken. Contracten en financiële afspraken worden vanaf dat moment alleen nog door het hoofdbestuur gemaakt. Voor het komend seizoen zal tevens aan de leden worden toegelicht welke elftallen de beschikking hebben over diverse faciliteiten. 9. Nieuwe website Peter Goossen laat een 1 e versie zien van de nieuwe website zien. Er komen aparte omgevingen voor de voetbal, handbal en de biljart/jeu de boules. Het is mogelijk om aparte teampagina s te linken. Het is tevens mogelijk om een intranetomgeving in te richten voor de leden. De website wordt de komende weken gevuld met content. De eindverantwoording zal bij de afdeling communicatie komen te liggen. Verwachting is dat de nieuwe website eind november zal klaar zijn. 10.Kascontrole Ruben Bumkens en Rob Koops vormden ook dit jaar weer de kascontrolecommissie. Zij complimenteren het bestuur van de vereniging voor de keurig verzorgde administratie en stellen de ledenvergadering voor het bestuur op grond van hun bevindingen decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid binnen de vereniging. 4

6 - De aanbevelingen die zijn gedaan over het seizoen zijn voldoende opgevolgd. - Gedurende het seizoen is gebleken dat het mandaat voor vastleggingen van vergoedingen niet conform de interne richtlijnen heeft plaats gevonden. Het Hoofdbestuur heeft om die reden het mandaat teruggeroepen en zal hier z.s.m. een vervolg aan geven. - In het seizoen heeft er een onderzoek van de belastingdienst plaats gevonden. De conclusie bevat enkel aanbevelingen en de Belastingdienst heeft geen correcties of boetes vastgesteld. - De kascontrolecommissie adviseert het bestuur om de huidige en toekomstige transacties met de Stichting Sportvoorziening Schalkhaar geheel zuiver te houden en de transacties als zijnde twee zakelijke instellingen te registreren. - Er is door de kascontrolecommissie geconstateerd dat ten aanzien van enkele posten voorzichtigheid is betracht m.b.t. de waardering van enkele posten. - Het advies aan het bestuur is om de schuld borg vrij te laten vallen in het nieuwe boekjaar. - De begroting voor het seizoen wordt goed bevonden. - Een verder aanbeveling is om het contributiereglement strikt te volgen, mede gezien de slechte economische omstandigheden. 11. Verkiezing bestuursleden Hans Bultman heeft besloten om te stoppen en zich niet herkiesbaar te stellen. De voorzitter bedankt Hans voor zijn inzet van de afgelopen jaren en overhandigt hem een bon voor een weekendje weg in Sauerland. Gert Meijerink is kandidaat om de openstaande post van penningmeester in te vullen. Gert wordt door de aanwezige leden unaniem gekozen. Diana Grootjans is kandidaat om de openstaande vacature van secretaris in te vullen. Ook Diana wordt unaniem gekozen. Erik Lukassen is kandidaat om toe te treden als algemeen bestuurslid. Bij afwezigheid van Erik stemt de ledenvergadering en ook hij wordt unaniem gekozen. 12. Beleidsplan Ron licht in een PowerPoint presentatie de belangrijkste zaken van het concept beleidsplan toe. Er is het afgelopen jaar hard aan gewerkt met meerdere leden en 2 stagiaires (Peter Campschreur en Cristiaan Dinklo). Om het nieuwe beleidsplan te implementeren is er een bijzondere ledenvergadering nodig. Deze zal worden ingepland op het moment dat het beleidsplan volledig is. 13.Vergoedingen algemeen Gert Meijerink geeft een toelichting op de vergoedingen binnen de vereniging. Het afgelopen jaar gaf dit onderwerp veel ruis binnen de vereniging. Om open en transparant te zijn zal er een matrix komen voor vergoedingen en een duidelijk overzicht. 14.Vrijwilligerscoördinator Johan Wielens stelt zich voor en licht toe hoe hij er toe gekomen is deze functie te vervullen en hoe hij dit zal gaan doen. Er is vrijwilligersbeleid geschreven, een gedegen document wat geïmplementeerd gaat worden. 5

7 15 Verkiezing vrijwilliger van het jaar Tot vrijwilligers van het jaar worden Jordy Hendriks en Tim Bloemen en Frans van de Kroon benoemd. De verkiezing van Jordy en Tim is tegelijkertijd een soort aanmoedigingsprijs voor jonge enthousiaste leden. Jordy en Tim zijn zelf geen lid meer maar geven nog wel training en fluiten wedstrijden. Frans van de Kroon maakt zich al jaren sterk voor de lagere jeugdelftallen, hij fluit wedstrijden en begeleidt teams die overkomen naar de senioren. Helaas zijn ze alle 3 niet aanwezig maar de verkiezing wordt met luid applaus ondersteund door de ledenvergadering. 16.Rondvraag Gerard Groot Koerkamp - Zijn er regels voor het kwijtraken van kleding? De voorzitter antwoordt dat de kosten voor de persoon zijn die de kleding is kwijt geraakt. Gerard Groot Koerkamp - Het elftal waarvan Gerard leider is, is al veel ballen kwijt. Hoe zit het met de kosten en de vervanging hiervan? De voorzitter antwoordt dat hier nog geen duidelijke regels voor zijn en dat dit zal worden opgepakt. Jan Daggenvoorde - Het verslag van de commissie voetbal, de grootste tak van de vereniging, is erg summier. De voorzitter beaamt dit en geeft aan dat hij blij is dat ondanks het stoppen van de voorzitter van de commissie voetbal er toch nog een verslag is geschreven. Frans Haarman Is er al vervanging voor Paul Krechting voor het innen van de entreegelden bij de thuiswedstrijden van het 1 e? De voorzitter antwoordt dat dit nog niet is gelukt en vraagt de ledenvergadering om met kandidaten te komen. 17.Sluiting Voorzitter Ron Sotthewes bedankt allen voor de steun en komst naar deze vergadering en sluit de vergadering om uur. 6

8 3. Notulen Buitengewone Ledenvergadering 2014 Notulen Buitengewone Ledenvergadering d.d. 16 juni Aanwezigen, 8 afmeldingen. De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Alle leden die de afgelopen jaren hebben bijgedragen aan de totstandkoming van dit nieuwe beleidsplan worden hiervoor bedankt. De aanleiding tot het nieuwe beleidsplan wordt toegelicht: het vorige beleidsplan liep af en het bestuur wil haar nieuwe ambitie uitdragen. De hoofdstukken uit het Beleidsplan worden op volgorde toegelicht door de voorzitters van de commissies. Bij Inleiding en Algemene beschrijving van de vereniging worden geen op- of aanmerkingen geplaatst. Algemene doelstellingen SV Schalkhaar: vrijwilligersbeleid: de vraag wordt gesteld wie bepaalt welke taken betaald worden en wanneer wordt er van een vrijwilligersvergoeding naar salaris overgegaan? De voorzitter antwoordt dat die taken die we als vereniging niet zelf kunnen invullen maar wel noodzakelijk zijn betaald worden. Voor salarissen geldt dat het beleid afgelopen periode al gewijzigd is en de inzet is zo weinig mogelijk betaalde functies te hebben. Toevoegen aan doelen: verenigingsbreed specifieke functies voor specifieke taken beschrijven. Hieraan ontbreekt het momenteel, wat ook later in deze vergadering blijkt uit vragen van aanwezige vrijwilligers. Er zal komende tijd een Handboek Organisatie opgesteld gaan worden. Allereerst wordt geïnventariseerd en verzameld welke afspraken, regels en procedures ontwikkeld zijn. Daarna zullen de hiaten ingevuld moeten worden, zoals de taak/functieomschrijvingen van alle vrijwilligersfuncties binnen de vereniging. Wat houdt ambitieus in maatschappelijke zin in? Toegelicht wordt wat ook in plan staat dat hiermee bedoeld wordt nadrukkelijk een breder functie dan sportvereniging te vervullen. Het advies volgt dat, in het kader van de WMO en participatiewet, het verstandig is dat SV Schalkhaar en Stichting Sportvoorziening Schalkhaar hierin samen en proactief gaan optreden. Beleid Voetbal De voorzitter commissie Voetbal stelt zichzelf als kandidaat-bestuurslid en de leden van deze commissie voor. Organisatie Voetbal: er zijn op dit moment 3 vacatures binnen de commissie Voetbal, U bent van harte welkom. Voetbaltechnische zaken selectie: de doelen voor het 2 e en 3 e team zijn tussen schrijven beleidsplan en deze Buitengewone Ledenvergadering behaald, zullen aangepast worden naar de actualiteit. Het TOP (Technisch Opleiding Plan) is in ontwikkeling en zal medio juli af zijn. Voetbaltechnische zaken breedtesport senioren: Inmiddels is groei gerealiseerd van 7 naar 8 nietprestatiegericht seniorenteams. 7

9 Het Wedstrijdsecretariaat wordt toegelicht. Peter Koerhuis wordt naar voren gevraagd en als dank voor al zijn inzet wordt hem een cadeau aangeboden. Over Verzorging wordt een vraag gesteld: behandelen van blessures: is dit niet een voorbehouden medische handeling en mag je dat hier zo noemen? Er zal naar de formulering gekeken worden en deze wordt indien nodig aangepast. Bij Materialen wordt de opmerking toegevoegd dat de commissie Voetbal geschrokken is van de benodigde hoeveelheid vervanging van materialen. Er zal daarom een instructiekaart ontwikkeld worden voor gebruik materialen en er worden overeenkomsten opgesteld voor gebruik voetbalkleding. Naar aanleiding van vragen van de aanwezigen wordt gemeld dat momenteel gekeken wordt hoe de spelregelcursus voor 2 e jaars B junioren georganiseerd gaat worden. Opgemerkt wordt dat er wellicht al op jongere leeftijd gestart zou moeten worden, juist om normen en waarden in en om het veld te waarborgen. Waarom wordt er in het beleidsplan niets vermeld over pupillen? Deze vallen onder jeugd, dus junioren en pupillen. Over de regel 80% eigen spelers in alle selecties wordt gevraagd waarom dit met name vanaf de D- pupillen geldt? In praktijk speelt dit ook al bij jongere leeftijdscategorie. Deze regel wordt aangepast. Hoe gaat start van het nieuwe seizoen er uit zien? Er zijn veel vrijwilligers actief voor voetbal, maar niet allen even goed geïnformeerd en functie en taken niet altijd voor iedereen duidelijk. Er zullen per leeftijdscategorie voor leeftijdscoördinatoren, trainers en leiders samenkomsten georganiseerd worden. Beleid Handbal Algemeen: het woord Jaarvergaderingen zal gewijzigd worden in ledenraden. Handbaltechnisch: Naar aanleiding van het scheiden van trainingen in teams en in specialismen wordt gevraagd hoe dat zich verhoudt tot de sociale indicatie op leeftijd? Toegelicht wordt dat het samen trainen op specialismen ingedeeld wordt in blokken van 2 volgende leeftijdscategorieën. Gevraagd wordt hoe, vergeleken met invloed KNVB op voetbalbeleid, de NHV invloed heeft op dit beleidsplan van Handbal? Dit wordt niet in dit plan vermeld. Uitgelegd wordt dat de NHV momenteel groots reorganiseert van regionaal naar landelijk en dat er nog geen duidelijk beleid voor de breedtesport ontwikkeld is. Hoe wordt groei van 120 naar 170 leden gerealiseerd? Nieuwe mogelijkheden ontwikkelen en leden langer vasthouden door bijvoorbeeld eigen sporthal, stabieler damesteams. 170 Leden is nodig om de continuïteit te kunnen waarborgen. De acties hiertoe worden in de komende beleidsperiode jaarlijks vertaald in actieplannen. Beleid Exploitatie en Sponsoring De voorzitter van deze commissie introduceert zichzelf en benoemt de leden van de commissies Exploitatie en Sponsoring. 8

10 Sponsoring: Gevraagd wordt of, net als in het professionele voetbal, digitale reclameborden meer sponsoring kan opleveren? Dit zal onderzocht worden op mogelijkheden en belangstelling. Beleid Communicatie De secretaris die Communicatie onder haar hoede heeft stelt zich voor. Gevraagd wordt hoe de communicatie over de gehele vereniging en de afstemming tussen alle commissies en vrijwilligersgroepen georganiseerd wordt? Is er een duidelijke overlegstructuur? Dit zal aan het beleidsplan toegevoegd worden. Er worden verschillende opmerkingen gemaakt over de website van de vereniging, zaken zijn moeilijk te vinden, het oogt oubollig en de kwaliteit ervan is niet representatief voor de vereniging, te retro. Hier zal naar gekeken gaan worden. Dit antwoord is niet naar tevredenheid van de vraagsteller, wat zal er concreet verbeterd gaan worden? Daarnaast wordt opgemerkt dat de huidige scheiding op de website niet verleid tot kijken/lezen overige afdelingen, wat op zich juist positief zou zijn. De voorzitter nodigt leden uit te reageren op oproepen van de webmaster hoe een en ander verbeterd kan worden, tot nu is daar weinig respons op gekomen. Komt er dit jaar wel weer een infogids? Dit heeft voor de aanwezige leden meer prioriteit dan de Goal. Het een sluit het ander niet uit, wel zal in de toekomst bekeken worden hoe groot de behoefte aan de Goal is. Overige activiteiten Toegevoegd wordt dat er een centrale agenda voor alle verenigingsactiviteiten zal komen. Dit zal ook in Beleidsplan vermeld worden. Bestuurlijke organisatie De benamingen dagelijks bestuur en hoofdbestuur veroorzaken verwarring. Wie legt verantwoording af, dagelijks bestuur of hoofdbestuur? Kloppen de toegevoegde functieomschrijvingen met de statuten? Dit hoofdstuk zal aangepast worden aan de hand van de huidige statuten van de vereniging. Meerjarenbegroting De penningmeester licht de tekst en cijfers toe. Voorstel wordt gedaan om wel info-gids uit te geven en dit financieel te dekken uit kosten Goal. Er komt een presentatiegids, op initiatief van de commissie sponsoring, waarin de nodige informatie die eerder in de infogids vermeld werd, geplaatst wordt. Daarnaast zal de website meer informatie moeten verschaffen. De kosten voor Verzorging gaan van algemene kosten naar kosten Voetbal. Dat betekent niet dat verzorging exclusief voor voetbal is. Er kan verenigingsbreed een beroep op gedaan worden. 9

11 Over vergoeding Stichting Sportvoorziening Schalkhaar wordt opgemerkt dat het wellicht mogelijk is de energiekosten te verlagen door bijvoorbeeld gebruik van LED. De kosten materialen worden grotendeels bepaald door de wijze waarop ermee omgegaan wordt, dit gedrag veranderen in zuinig zijn op en verantwoord omgaan met materialen kan de kosten drukken. De kosten OZB voor het complex zijn hoog door de door de Gemeente Deventer vastgestelde waarde ervan. Er zal door de vereniging onderzocht worden hoe reëel deze waarde is. De subsidie van de Gemeente Deventer staat onder druk, hierin zullen SV Schalkhaar en Stichting Sportvoorziening Schalkhaar proactief moeten acteren. Dus deze samenwerking intensiveren in deze trajecten en in invulling geven aan de maatschappelijke functie van de vereniging. Alle aanwezige leden worden door de voorzitter bedankt voor het voorhouden van een spiegel aan het bestuur. De voorzitter resumeert de gemaakte opmerkingen en adviezen. Gezien het beperkte aantal aanwezige leden wordt voorgesteld tot wel stemming over te gaan zodat een start gemaakt kan worden met ingang van het nieuwe seizoen. De verbeterpunten en correcties zullen toegevoegd worden en de volgende versie van het Beleidsplan (versie 5) wordt daarna op de website gepubliceerd. Zonder cijfers uit de Meerjarenbegroting, deze zijn voor leden op te vragen bij de secretaris. Dan kan een ieder nogmaals reageren op het Beleidsplan en zal het als hamerstuk geagendeerd worden op de Algemene Ledenvergadering. De meerderheid van de aanwezige leden gaat akkoord met het voorstel tot stemming en vervolgtraject. 16 Leden stemmen voor, de overige leden onthouden zich van stemming. Daarmee kan gestart worden met uitvoering van het Beleidsplan. Het bestuur krijgt complimenten voor het gedane werk, het is goed middels een Beleidsplan gezamenlijk de koers voor de komende jaren te bepalen. 10

12 4. Algemeen jaarverslag vereniging - Commissie Voetbal - Commissie Handbal - Commissie Exploitatie en Sponsoring - Commissie Communicatie - Commissie Recreatie 11

13 Commissie Voetbal seizoen De commissie voetbal was in de eerste helft van het seizoen onderbezet. Nadat de voorzitter van de commissie voetbal moest besluiten zijn taken neer te leggen, waren er nog twee leden over om de vele taken op te pakken. Een onwenselijke situatie. Een aantal leden van SV Schalkhaar zag dit met lede ogen aan en heeft daarom besloten gezamenlijk de schouders er onder te zetten en een vernieuwde commissie neer te zetten. Accenten kwamen daarbij te liggen op: het op orde brengen van de financiën zorgen voor een goede organisatie, bezetting en taakverdeling neerzetten van een duidelijk beleid Alle drie de zaken zijn voortvarend opgepakt en werden in de tweede helft van het seizoen gerealiseerd: er is grip gekomen op de financiën, voor het seizoen is een begroting neergezet waar strak op wordt gestuurd en er is een duidelijk salarishuis neergezet. Dit alles in goed overleg met de penningmeester. de commissie voetbal is op orde gebracht en goed bezet. Frans te Riele is voorzitter van de commissie voetbal. In de nieuwe structuur kent de commissie voetbal drie onderdelen: Voetbaltechnische Zaken Selectie met Marcel Emmink (hoofd opleidingen en SV Schalkhaar 1), Jan Willem Leemkuil (SV Schalkhaar 1), SV Schalkhaar 2: Ruben Bumkes en Huub Swartjes, SV Schalkhaar 3: Arno Haarman en Han Satink Voetbaltechnische Zaken Breedtesport met Marco Jonkergouw (lagere senioren), John van Rossum (jeugd ABC) en lang was er een vacature voor de jeugd DEFM. Deze plek zal per 1 januari 2015 door Hans Wichink worden opgevuld Faciliteiten met Harry Huisman (materialen, kleding en verzorging) en Ben Haarman (scheidsrechters, wedstrijdsecretariaat, indeling trainingen) de commissie voetbal heeft met onder meer een Beleidsplan (onderdeel van SV Schalkhaar Beleidsplan ) en een Technisch OpleidingsPlan de aanpak voor de komende jaren neergezet. Dat gebeurt met een aanpak die rekening houdt met ambitieuze selectiespelers en gezelligheid zoekende recreanten. Het streven is om ieder spelend lid zo veel mogelijk op maat te bedienen. Dat gebeurt aan de hand van de volgende doelstellingen: primair doel is het beoefenen van de voetbalsport mogelijk te maken en te bevorderen insteek is het vinden en bewaren van een juist evenwicht tussen de prestatiedrang en de recreatiebehoefte, zonder dat deze elkaar in de weg staan. Alle spelersgroepen binnen SV Schalkhaar zijn even belangrijk het streven is dat alle leden zoveel mogelijk plezier aan het voetbalspelletje kunnen en zullen beleven, ieder naar zijn eigen mogelijkheden en ambities 12

14 daarbij hoort een respectvolle omgang van de leden en overige betrokkenen bij de vereniging met elkaar als ook met derden (tegenstanders, scheidsrechters, etc.). Normen, waarden en omgangsvormen zijn hierbij heel belangrijk we willen de voorwaarden creëren om er voor te zorgen dat de jeugd het voetbalspel leert en dat senioren en jeugd beiden plezier beleven aan het voetballen we streven er naar het aanwezige talent te herkennen, verder te laten ontwikkelen en deze op een zo hoog mogelijk niveau te laten spelen we streven er naar de senior- en jeugdleden, kaderleden en ouders de binnen de vereniging geldende normen, waarden en omgangsvormen na te laten leven en uit te dragen we willen senior- en jeugdleden blijvend binden aan de vereniging als speler en/of vrijwilliger. Het is goed te constateren dat de commissie voetbal weer op orde is. Dat is immers een belangrijke randvoorwaarde om invulling te geven aan datgene waar het daadwerkelijk om gaat: het voetbal. Gesteld kan worden dat het sportief gezien weer een mooi seizoen was voor SV Schalkhaar. Er waren maar liefst 10 senioren teams, 4 A teams, 6 B teams, 9 jongens C teams en 2 meisjes C teams, 9 D teams, 16 E teams, 11 F teams en de Mini pupillen. We hebben ook weer heel wat kampioenen mogen begroeten. Kampioen in een hele competitie werden SV Schalkhaar 3 en E1. Kampioen in de najaarsreeks werd SV Schalkhaar B5 en kampioen in de voorjaarsreeks werden SV Schalkhaar C4, D4, D8G, F2, F6, F9 en MC1D. SV Schalkhaar 2 is gepromoveerd. Helaas is SV Schalhaar B1 gedegradeerd. In algemene zin kan gesteld worden dat het seizoen voor de 67 teams en Mini pupillen goed is verlopen. Dat is een compliment aan een ieder die hieraan heeft bijgedragen: trainers, leiders, leeftijdscoördinatoren, wedstrijdcoördinatoren en club scheidsrechters. Samen zorgen zij er voor dat wekelijks volop kan worden getraind en er op zaterdag en zondag met plezier kan worden gevoetbald. Alleen met de inzet van al deze vrijwilligers kan de vereniging goed functioneren. Niet voor niets is SV Schalkhaar de grootste voetbalclub van Deventer en omstreken. Onderstaand worden per leeftijdsgroep het selectievoetbal en de breedtesport kort toegelicht: Selectie 1,2,3 Selectie jeugd en pupillen Breedtesport jeugd en pupillen Breedtesport 4 en lager Scheidsrechters Tevens wordt stil gestaan bij primair op het voetbal gerichte faciliteiten Selectie 1,2,3 Het eerste was, na promotie, weer terug in de tweede klasse. Doelstelling van de vereniging is het eerste elftal een stabiele factor in die klasse te laten zijn. Daarvoor zullen de komende jaren nog wat stappen gezet moeten worden. In ieder geval heeft het eerste elftal zich op de laatste competitiedag in de tweede klasse weten te handhaven. Het tweede elftal wist via een weergaloze nacompetitie 13

15 promotie naar de reserve hoofdklasse af te dwingen. De komende seizoenen moet het team bewijzen dat zij daar in thuis hoort. Het derde is afgetekend kampioen geworden en gepromoveerd naar de tweede klasse waar handhaven in die klasse de komende jaren het devies is. Selectie jeugd en pupillen Aan het einde van de competitie viel er twee trotse kampioen te noteren: de E1 en de F2. Op de B1 na wisten alle teams zich te handhaven in hun klasse. Met deze prestaties spelen nu alle hoogste selectieteams op hoofdklasse niveau of hoger. Ook de tweede selectieteams, die vaak als enige in een competitie spelen met alleen maar hoogste selectieteams van andere verenigingen deden goed mee in hun competitie. In november 2013 is Marcel Emmink hoofd opleidingen geworden van SV Schalkhaar. Hij heeft stabiliteit gebracht in het trainerscorps en is direct gaan werken aan een goede bezetting voor het seizoen Helaas hebben we in de loop van het seizoen afscheid moeten nemen van zowel de trainer van de A1 als de B1. Wij hebben moeten constateren dat zij niet konden werken volgens de voor ons geldende normen, waarden en omgangsvormen. Beide trainers warren nieuw bij SV Schalkhaar gekomen. Het heeft ons doen inzien dat we goed de opgegeven referenties van trainers moeten nagaan voor we ze bij SV Schalkhaar in dienst nemen. Aandachtspunt is en blijft de doorstroming van de A naar de senioren. Te veel jongens stoppen op het moment dat de stap naar de senioren wordt gemaakt. Daarvoor zijn diverse redenen. SV Schalkhaar zal, zeker gezien het grote potentieel in de jeugd, een klimaat moeten creëren, waarmee het mogelijk wordt om meer jongens in de senioren zowel prestatie gericht als recreatief voetbal te laten spelen. Ander aandachtspunt is dat SV Schalkhaar mee aandacht zal moeten besteden aan het opleiden van keepers. Keepen is een vak apart. Veel spelers hebben het talent in zich om tot goede keepers uit te groeien. Met leuke, technisch goede trainingen en een goede begeleiding kan dit talent volledig tot ontwikkeling komen. Dat geldt zowel voor de selectie als de breedte sport. In de loop van de tweede helft van het seizoen heeft Go Ahead Eagles een jeugdopleiding opgestart. Gevolg is dat jongens uit onze eigen opleiding daar naar toe zijn gegaan. Daarnaast zijn jongens uit onze opleiding ook naar andere BVO s gegaan. In de relatie met al de BVO s draait het vooral om de ontwikkeling van talentvolle voetballers. SV Schalkhaar heeft een aanzuigende werking op talenten uit de nabije omgeving, net zoals BVO s een aanzuigende werking hebben op talenten van SV Schalkhaar. Hoewel deze bewegingen wellicht als vervelend worden ervaren als een speler SV Schalkhaar verlaat, zijn ze zondermeer toe te juichen indien puur gekeken wordt naar de optimale ontplooiing van de spelers in kwestie. 14

16 Talent kiest zijn eigen niveau, dat is de realiteit (en gelukkig maar). Zo bezien is geen enkele BVO te beschouwen als een echte concurrent voor SV Schalkhaar. Er ligt hooguit een gezamenlijke uitdaging om de overgang (en eventuele terugkeer) van talentvolle voetballers op een constructieve manier met elkaar af te stemmen Niet selectie jeugd en pupillen Bij de niet selectieteams hadden we in de eerste seizoenshelft 1 kampioen: B5. In de tweede seizoenshelft zijn de C4, D4, D8G, F2, F6, F9 en MC1D de D4 en de E6 kampioen geworden. Conform het beleidsplan streeft de commissie voetbal naar een voortdurende mix tussen prestatieen recreatievoetbal. Om dat te realiseren heeft de breedtesport een geheel eigen plek gekregen binnen de commissie voetbal. Mooi initiatief dat in het seizoen is opgestart en in november/ december 2014 wordt uitgevoerd is een trainerscursus voor trainers in de breedtesport. Aandachtspunt blijft het vinden van kader voor de grote hoeveelheid teams. Met name bij de A en B jeugd en in mindere mate bij de C jeugd is dat een probleem. Daarnaast zal de commissie voetbal gaan werken aan het vaststellen en bewaken van een procedure inzake de indeling van spelers in teams. Het afgelopen seizoen is dat niet altijd vlekkeloos verlopen. Net als al genoemd bij selectie jeugd en pupillen is het ook voor de breedtesport belangrijk om aandacht te geven aan de keepers en er voor te zorgen dat keepers sportief kunnen presteren, (de juiste) training krijgen en plezier hebben in de keeperstraining. Senioren 4 tot en met 10 Bij de lagere senioren viel geen kampioenschap te noteren. In het afgelopen seizoen is er weer als afsluiting van het seizoen rond het kampioenenbal een onderling toernooi georganiseerd. Het toernooi kan een succes worden genoemd. Wat reeds eerder als issue is aangehaald, geldt ook voor het recreatievoetbal bij de senioren, namelijk de doorstroming vanuit de A jeugd. Het afgelopen seizoen is er een betere doorstroming geweest naar de senioren dan de seizoenen daarvoor. De A4 is bijna in zijn geheel over gegaan naar de senioren. Maar het blijft belangrijk ook bij de lagere senioren een klimaat te creëren dat het voor de A jeugd aantrekkelijker maakt om door te stromen naar de senioren. Faciliteiten De commissie voetbal is in de tweede helft van het seizoen extra aandacht gaan geven aan de primair op het voetbal gerichte faciliteiten. Resultaten daarvan zullen vooral met ingang van het seizoen zichtbaar worden. Dat betekent onder andere: Het blijvend werken aan een goede bezetting van het scheidsrechterscorps en het scheppen en behouden van een aantrekkelijk klimaat voor scheidsrechters, waarbij KNVB- en verenigingsscheidsrechters zowel plezier hebben in het fluiten van wedstrijden als met respect behandeld worden en zich veilig voelen vóór, tijdens en na een wedstrijd Blijvend zorgen voor een goede bezetting van het verzorgingsteam. Er zijn nu drie verzorgers en er is verzorging op de dinsdag-, donderdag- en vrijdagavond. Daarnaast zijn er ieder zaterdag 2 EHBO-ers bij SV Schalkhaar aanwezig. 15

17 Er voor zorgen dat er voldoende kleding en materialen zijn ten behoeve van wedstrijden en trainingen. Helaas hebben we moeten constateren dat men binnen de vereniging te vaak niet als een goed huisvader met de ter beschikking gestelde kleding en materialen omgaat. Dat is een situatie die niet kan. Het levert SV Schalkhaar jaarlijks een grote kostenpost op. Er zal strenger gecontroleerd gaan worden op de aanwezigheid en het onderhoud van de ter beschikking gestelde kleding en materialen. Schades en/of verlies zullen worden verhaald op de betreffende teams en spelers. Afsluitend De commissie voetbal wil hierbij iedereen bedanken die zich het afgelopen seizoen heeft ingezet voor de afdeling voetbal van SV Schalkhaar. Zonder deze hulp is het onmogelijk om deze afdeling goed te laten functioneren. 16

18 Commissie Handbal Algemeen De afdeling handbal heeft een relatief stabiel jaar gehad. Sportief was het na het succesvolle seizoen een minder jaar. Dames 1 is na 1 jaar 2 klasse gedegradeerd naar de 3 klasse. En heeft besloten in het belang van de opbouw een jaar in de recreatieve competitie te gaan spelen. SVS handbal is in de regio qua grootte een modale vereniging en stelt spelplezier als belangrijkst doel. Het ledental bleef stabiel, maar moeten constateren dat de houdbaarheid van competitie spelende handbalsters terug loopt. Dit is een algemene tendens. Op steeds jongere leeftijd besluiten speelsters te stoppen of naar de recreanten te gaan. Ook zijn er relatief veel speelsters die gaan studeren buiten de regio. Enkele besluiten door te handballen, anderen kiezen er voor om elders te gaan spelen. In de jeugd daarin tegen neemt het ledental toe en is een stabiele factor. Het ledental bedraagt circa Teams in seizoen x F - jeugd 1x E - jeugd 3x D - jeugd 1x C - jeugd 1x B - jeugd 1x dames junioren 2x dames senioren 2x Dames recreanten 1.2 NHV Van 12 naar 1 Het seizoen heeft voor de afdeling Handbal in het teken gestaan van veel wijzigingen in het takenpakket. Het NHV is na vele jaren eindelijk één geworden. De 12 autonome regio s zijn opgeheven en opgegaan in één overkoepelend NHV. Op zich een goede zaak. Ware het niet dat er ook sterk bezuinigd moest worden. En er veel taken bij de verenigingen kwamen te liggen. Ook werd het NHV geprofessionaliseerd, waardoor de afstand tot de vereniging groter werd. Het afgelopen seizoen is de leeftijdscategorie gewijzigd. Door in enkele categorieën de duur terug te brengen van 3 naar 2 jaar. Wij zijn er niet echt gelukkig mee. De teamindeling is in sommige leeftijdscategorieën lastig Met ingang van het afgelopen seizoen diende de verenigingen zelf de sporthallen in te huren voor de wedstrijden. Ook moeten scheidsrechters zelf opgeleid worden. Het NHV ondersteund, maar organiseert en initieert steeds minder. 17

19 1.3 Sporthal schalkhaar Door het wegvallen van het bestuur van de sporthal schalkhaar is het voortbestaan van de stichting sporthal schalkhaar in gevaar geweest. Gelukkig hebben enkele vrijwilligers en de stichting sport voorzieningen schalkhaar het voortbestaan van de sporthal kunnen continueren. En is er een nieuw bestuur gevormd. Vanaf deze plek bedanken wij allen die zich in hebben gezet voor het voortbestaan van de sporthal schalkhaar. Met name de heren Hess, Dagevoorde, en Assink. Grootste wijziging in deze is dat de kantine niet meer door de stichting maar door de verenigingen zelf bemenst moet worden. Het geen weer een uitbreiding is op de taken en werkzaamheden die door de leden moeten worden verrichten. Wij hopen met ouders van de jeugdleden de zaterdagen te kunnen bemensen. 1.4 Jeugdkamp Een aantal ouders en leiders heeft na jaren dit seizoen weer een succes vol jeugdkamp georganiseerd. Ondanks de mindere weersomstandigheden was het een zeer geslaagd kamp. 1.5 Financieel De afdeling handbal heeft de afgelopen jaren de kosten onder controle en presteert binnen gesteld budget. De handbal verzamelt gebruikte cartridges en mobiele telefoons welke tegen vergoeding worden ingeleverd. De jeugdleden presenteren, gemotiveerd door de begeleiding, al jaren goed bij de verkoop van loten voor De Grote Clubactie. Zorgen baart ons de claim die het NHV boven het hoofd hangt door het terug geven van de EJK organisatie. Een eventuele boete zal hoogst waarschijnlijk opgebracht moeten worden door de NHV-leden. 1.6 Ledenraadpleging Om de contacten met de leden te vergoten heeft er afgelopen seizoen op 27 januari een Handbal leden vergadering plaatsgevonden. Leden werden geïnformeerd over actuele zaken en konden vragen stellen. Aansluitend werd over issues gediscussieerd en gevraagd welke taken door leden ingevuld konden worden. Beleidsplan de commissie handbal heeft samen met de het Hoofdbestuur en de ander commissies het SV Schalkhaar Beleidsplan opgezet 1.7 Bezetting Ledenadministratie Wedstrijdsecretariaat Scheidsrechters en zaaldienst zaterdag Commissie TZ Liesbeth Bremer Anke Nijenhuis Marijke Beltman Joke Balster, Hetty Hollander, Jose Smit, Anke van Oldeniel, Baukje Hendricks Website medewerker Irma Mekers 18

20 Samenstelling CHZ Afgevaardigde TZ Secretariaat Penningmeester Voorzitter Afgevaardigde bestuur Joke Balster Irma Mekers Donic Bloemen René Maatman Idem Trainers en begeleiding Bondsscheidsrechters 1.8 Afsluitend De afdeling handbal vervult een sportieve rol binnen de regio waaraan veel jeugdleden veel plezier beleefd. De organisatie is op dit moment stabiel en er zijn veel leden en ouders betrokken bij (sport) activiteiten. Het blijft moeilijk om trainers, scheidsrechters en bestuursleden te vinden die de taken en verantwoordelijkheden op zich nemen. De overheden en het handbalverbond verwachten steeds meer zelfwerkzaamheden van de verenigingen. Een overzicht leert dat voor elk uur dat een lid speelt, er ook een vrijwilliger een uur vrijwilligerswerk moet verrichten De commissie Handbal wil hierbij iedereen bedanken die zich het afgelopen seizoen heeft ingezet voor SV Schalkhaar en de handbal in het bijzonder. Zonder deze hulp is het onmogelijk om deze afdeling goed te laten functioneren. 19

Voorwoord 2. Uitnodiging en agenda 3. Notulen jaarvergadering 2013-2014 4. Jaarverslag bestuur 9. Jaarverslag korfbal technische commissie 11

Voorwoord 2. Uitnodiging en agenda 3. Notulen jaarvergadering 2013-2014 4. Jaarverslag bestuur 9. Jaarverslag korfbal technische commissie 11 Inhoudsopgave Voorwoord 2 Uitnodiging en agenda 3 Notulen jaarvergadering 2013-2014 4 Jaarverslag bestuur 9 Jaarverslag korfbal technische commissie 11 Jaarverslag accommodatiecommissie 17 Jaarverslag

Nadere informatie

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord 1 Redactiewoord De kop van het nieuwe competitiejaar is er af en hoewel de eerste twee wedstrijden verloren werden heeft de peptalk van onze nieuwe trainer, Bert Jan Heins, kennelijk zijn werk gedaan.

Nadere informatie

Fusie voorstel vv Bedum CVVB Fusie begeleidingscommissie Februari 2013

Fusie voorstel vv Bedum CVVB Fusie begeleidingscommissie Februari 2013 Fusie voorstel vv Bedum CVVB Fusie begeleidingscommissie Februari 2013 Pagina 1 van 45 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Aanleiding fusie... 3 2.1 Wat is de reden om samen verder te gaan?... 3 2.2 Missie,

Nadere informatie

b e l e i d s p l a n v. v. H a r k e m a s e B o y s 2 0 1 4-2 0 2 0

b e l e i d s p l a n v. v. H a r k e m a s e B o y s 2 0 1 4-2 0 2 0 Inhoudsopgave mei ús allen binne wy ien... 4 ALGEMEEN... 5 Doelstellingen... 5 Hoe dit te bereiken... 5 A. Bestuurlijk beleid... 5 B. Technisch beleid... 6 C. Accommodatiebeleid... 6 E. Sponsorbeleid...

Nadere informatie

VERENIGINGSPLAN V.V. VROOMSHOOPSE BOYS

VERENIGINGSPLAN V.V. VROOMSHOOPSE BOYS VERENIGINGSPLAN V.V. VROOMSHOOPSE BOYS Handboek 2010-2014 VERSIE 0.9 - Concept DATUM 1 maart 2010 WERKGROEP VERENIGINGSPLAN Dave Dubbink Reinier de Jong Johan Klaren Anne Visserman AANLEIDING In het recente

Nadere informatie

Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020

Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020 Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Externe analyse... 4 2.1. Algemene ontwikkelingen... 4 2.2. Beleid Nederlandse Handboogbond (NHB)... 4 2.3. Concurrentie... 5 3.

Nadere informatie

ATLETIEKVERENIGING WIJCHEN JAARSTUKKEN 2013-2014

ATLETIEKVERENIGING WIJCHEN JAARSTUKKEN 2013-2014 ATLETIEKVERENIGING WIJCHEN JAARSTUKKEN 2013-2014 Secretariaat: E-mail: secretariaat@avwijchen.nl Postbus 332, 6600 AH Wijchen Kamer van Koophandel nummer: 40145771 Telefoon: 024 645 18 03 ABN-AMRO: NL

Nadere informatie

Na afloop, naar verwachting om 22.00u zetten we Peter Boer in het zonnetje om hem te bedanken voor zijn inzet!

Na afloop, naar verwachting om 22.00u zetten we Peter Boer in het zonnetje om hem te bedanken voor zijn inzet! UITNODIGING EN AGENDA VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING D.D. WOENSDAG 22 APRIL 2015 OM 20.00 UUR IN DE VERENIGINGSRUIMTE VAN ZWEMBAD DE KULK TE VLAARDINGEN 1. Opening en mededelingen 2. Vaststellen notulen

Nadere informatie

Jeugdplan RKSV NEO. Je bent in beeld, als je bij NEO speelt! Jeugdplan RKSV NEO. Cluster Jeugd December 2014 Versie 3

Jeugdplan RKSV NEO. Je bent in beeld, als je bij NEO speelt! Jeugdplan RKSV NEO. Cluster Jeugd December 2014 Versie 3 Jeugdplan RKSV NEO Cluster Jeugd December 2014 Versie 3 Jeugdplan RKSV NEO Je bent in beeld, als je bij NEO speelt! Jeugdplan RKSV NEO Inhoudsopgave Jeugdplan RKSV NEO... 2 1. INLEIDING... 4 2. JEUGDBESTUUR...

Nadere informatie

- een ambitieuze vereniging die verenigt-

- een ambitieuze vereniging die verenigt- - een ambitieuze vereniging die verenigt- 1 Inhoud Inleiding... 3 Hoofdpunten... 4 Visie S.J.C... 4 Missie S.J.C... 4 Hoofdstuk 1: Beschrijving van de vereniging... 5 Historie... 5 De vereniging op dit

Nadere informatie

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Het bestuur van AV Cialfo nodigt alle leden uit voor de algemene ledenvergadering te houden op 1 maart 2013 in het clubgebouw aan de Wachtelenbergweg 15 te Epe. De

Nadere informatie

Notulen jaarvergadering 24 maart 2015

Notulen jaarvergadering 24 maart 2015 30 aanwezigen Notulen jaarvergadering 24 maart 2015 1. Opening Mark opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Mededeling vooraf -> Het financieel verslag dat verzorgt wordt door Miranda zal

Nadere informatie

Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering vindt plaats op WOENSDAG 26 JUNI A.S.

Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering vindt plaats op WOENSDAG 26 JUNI A.S. EVBV-Octopus Uitnodiging ALV Geachte leden, Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering vindt plaats op WOENSDAG 26 JUNI A.S. OM 19:30 UUR IN MARTINIHAL

Nadere informatie

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 1. Opening Alvorens tot opening over te gaan, vraagt de voorzitter de vergadering een moment van stilte te betrachten ter nagedachtenis aan José van

Nadere informatie

Gemaakt door G.J. Schipper : Opleidingsplan voetbal vereniging DWOW Wieringerwerf 2007-2012 versie 1.0. Opleidingsplan v.v. DWOW Wieringerwerf

Gemaakt door G.J. Schipper : Opleidingsplan voetbal vereniging DWOW Wieringerwerf 2007-2012 versie 1.0. Opleidingsplan v.v. DWOW Wieringerwerf Opleidingsplan v.v. DWOW Wieringerwerf Ontwikkeling Opleidingsplan 1.1. Aanleiding voor de ontwikkeling van dit opleidingsplan In december 2004 is een startnotitie geschreven waarin een toekomstvisie is

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Av PEC 1910

Jaarverslag 2014 Av PEC 1910 Jaarverslag 2014 Av PEC 1910 Bestuur av PEC 1910 08-03-2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Technische Commissie en jeugdbeleid... 3 3. Technisch jaaroverzicht 2014 baan SEN+A/B... 4 4. Maatschappelijke

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Versie: Jeugdbeleidsplan SVB RELEASED V2.1 27-04-2015

Inhoudsopgave. Versie: Jeugdbeleidsplan SVB RELEASED V2.1 27-04-2015 Jeugdbeleidsplan 2015-2019 SV Brandevoort - Voetbal Voorjaar 2015 Versie: Jeugdbeleidsplan SVB RELEASED V2.1 27-04-2015 Inhoudsopgave Jeugd Beleidsplan SV Brandevoort V2.1 2015-2019 Inhoudsopgave... 2

Nadere informatie

Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden. Handboek Financiële administratie

Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden. Handboek Financiële administratie Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden Handboek Financiële administratie 1 Inleiding... 3 Stap 1: Organisatie... 5 Stap 2: Begroting... 6 2.1 Doel van de begroting... 6 2.2 Opbrengsten...

Nadere informatie

Uitnodiging voor de voorjaarsvergadering PAC te houden op maandag 30 maart 2015 in het clubhuis Langepad 16 te Rotterdam Aanvang: 19.

Uitnodiging voor de voorjaarsvergadering PAC te houden op maandag 30 maart 2015 in het clubhuis Langepad 16 te Rotterdam Aanvang: 19. Uitnodiging voor de voorjaarsvergadering PAC te houden op maandag 30 maart 2015 in het clubhuis Langepad 16 te Rotterdam Aanvang: 19.30 uur Agenda 1. Opening door de waarnemend voorzitter 2. Mededelingen

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan

Meerjarenbeleidsplan Meerjarenbeleidsplan AV SPIRIDON 2014-2018 Meerjarenbeleidsplan AV Spiridon 2014-2018 [3.0] Pagina 1 1. INLEIDING EN VERANTWOORDING 1.1. Doel ontwikkeling beleidsplan Voor u ligt het beleidsplan van atletiekvereniging

Nadere informatie

Heeft of krijgt u een nieuwe mail adres, geef het door aan: secretariaat@vtv-huizen.nl

Heeft of krijgt u een nieuwe mail adres, geef het door aan: secretariaat@vtv-huizen.nl Jaargang 34 nummer 1 Februari 2015 1 Beste leden, Dit exemplaar van het infoblad staat volledig in het teken van de komende ledenvergadering op 19 maart aanstaande in de Meentkerk aan de Bovenmaatweg.

Nadere informatie

Strategisch beleidsplan met operationele doelstellingen Hockeyclub Holten 2012-2015

Strategisch beleidsplan met operationele doelstellingen Hockeyclub Holten 2012-2015 Strategisch beleidsplan met operationele doelstellingen Hockeyclub Holten 2012-2015 Vastgesteld op de buitengewone ledenvergadering van 27 oktober 2011 2 Voorwoord. Beste Leden, Onze hockeyclub heeft het

Nadere informatie

VV Groninger Boys Visie & Beleidsplan 2013-2016

VV Groninger Boys Visie & Beleidsplan 2013-2016 VV Groninger Boys Visie & Beleidsplan 2013-2016 Sportpark West-End Zilverlaan 4 9743 RK Groningen 050-5713567 1 Inhoudsopgave Pagina 1 Inleiding 3 2 Visie 4 3 Structuur 5 3.1 Functieomschrijving bestuur

Nadere informatie

Inhoudsopgave Voorwoord Historie Achtergrond Visie 1. Leden 2. Organisatie & Communicatie 3. Financiën 4. Profilering 5. Techniek 6.

Inhoudsopgave Voorwoord Historie Achtergrond Visie 1. Leden 2. Organisatie & Communicatie 3. Financiën 4. Profilering 5. Techniek 6. Jeugdbeleidsplan v.v. Hoogeveen tot en met het seizoen 2017-2018 *Dit jeugdbeleidsplan is in 2013 opgesteld en in 2015 geüpdate. Inhoudsopgave Voorwoord Historie Achtergrond Visie 1. Leden 2. Organisatie

Nadere informatie

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 W E I D E P R A A T Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 Van de redactie: Voor u ligt de zesde uitgave van de Weidepraat 2014. In tegenstelling tot de

Nadere informatie

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op:

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op: Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014 Onderwerp: Uitnodiging voorjaarsvergadering 2014 Geachte heer/mevrouw, Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole

Nadere informatie

1384 3800 BJ AMERSFOORT

1384 3800 BJ AMERSFOORT passie voor spoor Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spooren tramwegwezen www.nvbs.com Postbus 1384 3800 BJ AMERSFOORT jaarverslag financieel verslag 2014 Inhoudsopgave Jaarverslag NVBS

Nadere informatie

Alles wat u als verenigingsbestuurder moet weten. Inwerkprogramma nieuwe sportbestuurder

Alles wat u als verenigingsbestuurder moet weten. Inwerkprogramma nieuwe sportbestuurder Alles wat u als verenigingsbestuurder moet weten Inwerkprogramma nieuwe sportbestuurder Beste verenigingsbestuurder, Voor u ligt het inwerkprogramma voor de nieuwe sportbestuurder. Dit betekent dat u sinds

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering Woensdag 8 januari 2014, 20:00 uur

Algemene Ledenvergadering Woensdag 8 januari 2014, 20:00 uur Speciale editie van de W E I D E P R A A T Algemene Ledenvergadering Woensdag 8 januari 2014, 20:00 uur tevens Nieuwjaarsreceptie Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2013,

Nadere informatie

Samen op weg naar 2008. Beleidsplan NBF 2004 2008

Samen op weg naar 2008. Beleidsplan NBF 2004 2008 Samen op weg naar 2008 Beleidsplan NBF 2004 2008 Nederlandse Bowling Federatie Schiedam, november 2003 2 Inhoud Inhoudsopgave Inhoudsopgave 3 Samenvatting 4 Voorwoord 7 1. Ontwikkelingen 8 1.1 Inleiding

Nadere informatie