TECHNISCH BELEID VV HONTENISSE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TECHNISCH BELEID VV HONTENISSE"

Transcriptie

1 TECHNISCH BELEID VV HONTENISSE

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding Doelstelling Afspraken... 5 a. Indeling elftallen b. Bepalen wedstrijdselectie c. Overige zaken Randvoorwaarden... 6 a. Training en begeleiding... 6 b. Overgang jeugdspelers naar senioren Organisatiestructuur en beslisbevoegdheid Taakverdeling... 9 a. Voorzitter... 9 b. Secretaris/notulist Overlegstructuur Conclusie... 11

3 1. Inleiding Het technisch beleidsstuk dient als handleiding voor het te voeren technisch beleid binnen onze vereniging en is bestemd voor de 1 e, 2 e selectie, lagere elftallen en dames. Het doel van het technische beleidsplan is een speler te laten voetballen daar waar zijn / haar kwaliteiten en mentaliteit het beste tot recht komen. Verder is het belangrijk toe te zien dat gemaakte afspraken worden nageleefd, opgevolgd en waar nodig worden bijgestuurd. Waarden en normen staan in een hoog vaandel bij de VV Hontenisse. Ten allen tijde moet er met plezier en enthousiasme worden uitgedragen dat men trots is om bij de VV Hontenisse te mogen en kunnen voetballen. De naam van de VV Hontenisse zal ten allen tijde op een positieve manier worden uitgedragen. De VV Hontenisse zal daarentegen de randvoorwaarden creëren om dit en de gemaakte doelstellingen mogelijk en realiseerbaar te maken. 3

4 2. Doelstelling Om tot een goed beleidsplan te komen dienen met elkaar afspraken gemaakt te worden hoe de doelstelling behaald kan worden. De doelstelling is: Kwaliteitsverbetering technische voetbalzaken binnen VV Hontenisse Als prestatie-elftallen worden gezien - 1 e elftal - 2 e elftal. Recreatie-elftallen zijn - 3e elftal - 4 e elftal - zaterdag 2 elftal - dameselftal Het 1 e elftal is het vlaggenschip van de vereniging, waarvoor voldoende goede spelers nodig zijn. Om eventuele blessures, ziektes en schorsingen op te kunnen vangen, kunnen er spelers van het 2 e elftal en/of A elftal ingepast worden. Doelstelling is om binnen 5 jaar uit te groeien tot een stabiele zondag 3 de klasser met een team, dat hoofdzakelijk bestaat uit zelf opgeleide spelers. Het 2e elftal is een team waarin jeugdige spelers met potentie, een verdere groei kunnen doormaken. Hierbij gesteund door enkele ervaren krachten. Doelstelling is om binnen 5 jaar uit te groeien tot een stabiele zondag reserve 2 de klasser. Doelstelling voor de lagere elftallen is voornamelijk het in stand houden van 3 recreatieve seniorenelftallen en 1 dameselftal. Prestaties spelen een ondergeschikte rol. Deze elftallen zijn voornamelijk bedoeld voor spelers en speelsters die op zondag op een recreatieve manier willen voetballen. Doelstellingen voor de jeugd: Jaarlijks laten instromen van 1 á 2 talentvolle jeugdspelers vanuit A1 in de eerste selectie en het laten instromen van 1 tot 3 talentvolle jeugdspelers vanuit de A1 in de tweede selectie. 4

5 3. Afspraken a. Indeling elftallen. - De eerste en tweede selectie worden samengesteld met de trainer van het 1ste elftal, 2de elftal en de TC uiterlijk twee weken na de overschrijvingsperiode; - Uiterlijk één week voor de start van de competitie wordt een (voorlopige) eerste selectie gekozen van maximaal 18 personen; Dit met als doel dat er duidelijkheid kan worden gecreëerd naar de spelers zelf en de trainer van het 2 e elftal; - Deze groep van 18 personen kan tijdens het seizoen wisselen van samenstelling; - De recreatieve elftallen (en dames) worden ingedeeld door de betrokken trainer en de coördinator van de lagere elftallen vóór 1 september van ieder seizoen. (men weet namelijk pas eind augustus wat er van 1 en 2 doorkomt) b. Bepalen wedstrijdselectie. - De trainer van het eerste elftal bepaald zelfstandig de wedstrijdselectie; - Het opvangen van blessures, ziektes en schorsingen van 1e en 2 e elftal zal voornamelijk gebeuren door de spelers die buiten de boot vallen en door de jeugdspelers; - Spelers (1/2-selectie) die 2 wedstrijden achtereen niet gespeeld hebben, kunnen van de mogelijkheid gebruik maken om de week erna minuten te maken in een lager spelend elftal; - Reservekeeper (voorstel: uit en thuiswedstrijd op de bank / daarna 2 weken spelen in 2de elftal). - Er wordt niet geschoven vanuit de jeugdteams om personele problemen bij de seniorenteams op te lossen. Incidenteel kan van deze regel afgeweken worden, maar de trainer van A1 bepaalt in overleg met trainer 1 of trainer 2 welke spelers hij uitleent; - Het 3e elftal, 4e elftal, zaterdag 2 elftal worden samengesteld door de begeleiders van het desbetreffende elftal in samenspraak met de TC; Uitgangspunt moet zijn dat ieder lager elftal voldoende spelers heeft. Norm is daarbij dat ieder team 15, actieve, niet geblesseerde, spelende leden op papier moet hebben bij aanvang van het seizoen. Mocht een elftal niet voldoen aan deze criteria zal men onderling tot een oplossing moeten komen, eventueel in samenspraak met de TC; Mogelijk dat spelers wisselen van team om zodoende voldoende bezetting te hebben. De optie om uit te gaan van beschikbaarheid van jeugdspelers is niet relevant. - Indien er personele problemen zijn bij een recreatieteam, dan bepaald de trainer/leider van het donorelftal welke spelers uitgeleend worden. Dit alles dient uiterlijk op de vrijdagavond voor de wedstrijd in orde te zijn gebracht; - De damesselectie wordt samengesteld door de trainer / begeleider van het dames elftal in samenspraak met de technische commissie. c. Overige zaken - De verantwoordelijkheid voor het inschrijven/terugtrekken van de teams ligt bij de TC; - Er worden geen vergoedingen aan spelers uitgekeerd om hier te komen spelen; - Het beoordelen en aandragen van kandidaat- trainers voor de 1 e en 2 e selectie ligt bij de TC. Deze zal het dagelijks bestuur hierover informeren. 5

6 4. Randvoorwaarden Om te komen tot een goede organisatie van dit technisch beleidsplan moet er gezorgd worden voor goede randvoorwaarden. Ook daar moeten goede afspraken met elkaar gemaakt worden. a. Training en begeleiding - Het 1e elftal heeft een hoofdtrainer en elftalleider. De hoofdtrainer is verantwoordelijk voor training, opstelling, coaching en begeleiding van het 1e elftal. Daarnaast krijgen ze ondersteuning van de TC. - De elftalleider is het eerste aanspreekpunt van het eerste elftal voor algemene (voetbal)aangelegenheden. Samen met de trainer is de leider verantwoordelijk voor het goed functioneren van het team en draagt hij zorg voor een goede verstandhouding binnen het team. - Overige taken en verantwoordelijkheden van de elftalleider zijn: o Ontvangt scheidsrechter en begeleiding van de tegenstander. o Zorgt voor tijdige aanwezigheid van het team bij zowel thuis- als uitwedstrijden. o Draagt tijdens wedstrijddagen zorg voor het keurig achtergelaten van een gebruikte kleedkamer. o Assisteert de trainer/coach bij wedstrijden. o Regelt het vervoer naar uitwedstrijden en stelt indien nodig een rooster op. o Houdt het bestuur op de hoogte van langdurige blessures of ziekte van spelers. - Het 1 e elftal dient minimaal 2x per week te trainen, indien niet mogelijk in verband met studie, werk, ziekte e.d. moet de mogelijkheid bestaan om op een ander tijdstip te trainen. Studenten die door de week elders in het land verblijven, dienen op dinsdagavond in een door de club beschikbaar gestelde auto terug te komen naar Kloosterzande om hier mee te trainen; - De begeleiding, training en coaching van het 2e elftal is in handen van de 2 e trainer. Hij wordt hierbij ondersteund door de leider van het 2e elftal. De 2 e trainer werkt direct samen met de hoofdtrainer en functioneert volledig zelfstandig vanuit zijn taak. Het 2 e elftal dient bij voorkeur 2x per week te trainen maar minimaal 1x per week. Het is een vereiste dat de 2 e trainer gediplomeerd is. Indien dit niet haalbaar is, moet de trainer van het 2 e elftal aantoonbare ervaring hebben op zowel trainings als coachingsgebied. De keepers van het 1 e elftal, 2 e elftal en A junioren krijgen minimaal 1x per week specifieke keeperstraining. - Spelers terugkomend van een blessure worden begeleid door de hersteltrainer en verzorger door middel van een aangepast trainingsschema. - De verzorger is tijdens trainingsdagen altijd om uur aanwezig, of er kan vooraf elders een afspraak voor consultatie worden gemaakt. Dit wordt aan het begin van het seizoen duidelijk gemaakt. b. Overgang jeugdspelers naar senioren Na afloop van het lopende seizoen zal door de hoofdtrainer, in samenspraak met de A-trainer en de TC worden bepaald welke spelers overgaan naar de 1ste en 2de selectie. Deze spelers worden door de TC hiervan op de hoogte gebracht. De spelers die overgaan naar een recreatief elftal zullen hiervan op de hoogte worden gebracht door de coördinator A/B. Bij voldoende aantal o.19 (>14 spelers) gaan de meest talentvolle jeugdspelers trainen bij de 1ste selectie en spelen in het A-elftal om te wennen aan het seniorenniveau. De hoofdtrainer bepaald zelf wanneer hij een A-junior toevoegt aan de wedstrijdselectie. Wanneer deze speler niet in basis begint, kan deze speler van de mogelijkheid gebruik maken om op zaterdag voor A1 uit te komen. Wanneer een jeugdspeler zich op dusdanige wijze ontwikkeld dat hij een basisplaats in het eerste elftal veroverd, dan gelden hier de volgende regels: - In principe behoort een A- of B-junior in de desbetreffende categorie te spelen 6

7 - Indien het geen consequenties heeft voor het voortbestaan van de A- en B-junioren, kan er in overleg besloten worden een speler tijdens het seizoen door te schuiven naar de senioren (de beslissing is hierbij aan de speler zelf) - Indien een speler uitzonderlijke kwaliteiten bezit, dan kan hij aan het eind van het seizoen vervroegd doorgeschoven worden aan de 1e selectie (de verantwoordelijkheid ligt bij de TC), in principe kunnen spelers niet vervroegd doorgeschoven worden naar de 2de selectie. - Indien een speler definitief wordt toegevoegd aan de 1e selectie en later alsnog buiten de selectie valt, dient deze speler opgesteld te worden in de 2e selectie. - De TC begeleidt de jeugdspelers bij hun stap naar de senioren - Er wordt in principe niet doorgeschoven om personele problemen in diverse senioren selecties op te lossen. 7

8 5. Organisatiestructuur en beslisbevoegdheid Binnen de vereniging is een technische commissie vastgesteld. Deze commissie bestaat uit het bestuurslid technische zaken (tevens voorzitter), een lid (bij voorkeur iemand met ruime ervaring in het voetbal) en de Algemeen jeugd coördinator. Beslisbevoegdheid ligt bij ieder lid van de TC waarbij de eindverantwoordelijkheid ligt bij de voorzitter TC namens het algemeen bestuur. Hij zal uiteindelijk een beslissing nemen als partijen er onderling niet uitkomen. Vanaf het seizoen 2013/2014 is de taakverdeling als volgt: TC bestaat uit: o Lid prestatieteams -> William Faes o Lid lagere elftallen -> Wilko Broekhoven o Lid jeugdcoördinatie -> Michel van Bunder: Voorzitter: Wilko Broekhoven Secretaris/Notulist: Wilko Broekhoven / William Faes Besluiten worden alleen genomen bij meerderheid van stemmen/unaniem. Beleid van de T.C. wordt jaarlijks 2 x geëvalueerd door het hoofdbestuur. 8

9 6. Taakverdeling a. Voorzitter - Plannen van de vergaderdata in overleg met de leden van de technische commissie; - Agendapunten voor de vergadering bepalen. Minimaal twee weken voor het opstellen van de agenda aan alle commissieleden melden dat agendapunten kunnen worden ingediend; - Agendapunten verdelen onder de verschillende commissieleden die deze voorbereiden en leiden tijdens de vergadering; - Vergadering voorzitten en leiden. De agendapunten één voor één behandelen en aangeven wanneer iemand aan het woord is om een agendapunt te behandelen, discussies leiden en besluiten nemen naar aanleiding van de mening van de aanwezigen; - Actiepunten coördineren en controleren. Alle actiepunten die tijdens de vergadering naar voren komen verdelen onder de commissieleden en de volgende vergadering controleren of de actiepunten uitgevoerd zijn; - Iedere vrijdagavond een snelle informele bijeenkomst houden met 1 e, 2 e, 3 e en A junioren trainer om na te gaan of alles goed met elkaar is afgestemd met betrekking tot de aanstaande wedstrijden; - Het onderhouden van contacten met leiders en trainers van de lagere elftallen. b. Secretaris/notulist - Vervangen van de voorzitter bij afwezigheid; - Zorgt tijdens de commissievergadering voor een kort verslag dat rond gestuurd wordt aan alle commissieleden. 9

10 7. Overlegstructuur De TC heeft m.b.t. de 1 e en 2 e selectie minimaal 5x per jaar overleg, oftewel 1 * per twee maanden. Planning en coördineren van dit overleg en bewaken en uitvoeren van besluiten is de verantwoordelijkheid van de voorzitter TC, waarbij deze op de hoogte wordt gehouden van belangrijke ontwikkelingen. De voorzitter van de TC houdt het bestuur op de hoogte van de ontwikkelingen en koppelt deze terug daar waar nodig. Het voorlopige vergaderschema is als volgt: - begin september (einde voorbereiding), - begin november, - januari (einde winterstop), - begin maart en - mei (evaluatie seizoen) bij elkaar. De lagere elftallen zitten minimaal 1* vóór 15 augustus, 1* in de winterstop en 1* aan het einde van het seizoen bij mekaar. Indien gewenst kan deze frequentie opgevoerd worden. 10

11 Conclusie Belangrijkste uitgangspunt is dat spelers opgeleid worden voor de eigen vereniging. Spelers kwalitatief verbeteren, samen met elkaar, binnen alle geledingen. De kwaliteit en kwantiteit van spelers geven aan welk niveau het hoogst haalbare is. Dat moet het uitgangspunt zijn. Om daar te komen is dit technisch beleidsplan een hulpmiddel. De uitvoering daarvan is het meest essentiële. Hoe groter de draagkracht hoe meer kans van slagen. Opleiden vanuit de eigen vereniging en doorgroeien in de eigen vereniging staat daarbij voorop. Mocht een nieuw lid zich aanmelden en deze kan een meerwaarde betekenen in dit proces dan moet zo iemand met open armen ontvangen worden. Datzelfde geldt voor spelers die aangeven het bij hun huidige vereniging niet naar hun zin te hebben. In alle gevallen behoudt de TC het recht om in individuele gevallen af te wijken van dit beleid. Dit moet dan wel gegrond aan het bestuur worden medegedeeld. 11

b e l e i d s p l a n v. v. H a r k e m a s e B o y s 2 0 1 4-2 0 2 0

b e l e i d s p l a n v. v. H a r k e m a s e B o y s 2 0 1 4-2 0 2 0 Inhoudsopgave mei ús allen binne wy ien... 4 ALGEMEEN... 5 Doelstellingen... 5 Hoe dit te bereiken... 5 A. Bestuurlijk beleid... 5 B. Technisch beleid... 6 C. Accommodatiebeleid... 6 E. Sponsorbeleid...

Nadere informatie

Gemaakt door G.J. Schipper : Opleidingsplan voetbal vereniging DWOW Wieringerwerf 2007-2012 versie 1.0. Opleidingsplan v.v. DWOW Wieringerwerf

Gemaakt door G.J. Schipper : Opleidingsplan voetbal vereniging DWOW Wieringerwerf 2007-2012 versie 1.0. Opleidingsplan v.v. DWOW Wieringerwerf Opleidingsplan v.v. DWOW Wieringerwerf Ontwikkeling Opleidingsplan 1.1. Aanleiding voor de ontwikkeling van dit opleidingsplan In december 2004 is een startnotitie geschreven waarin een toekomstvisie is

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Versie: Jeugdbeleidsplan SVB RELEASED V2.1 27-04-2015

Inhoudsopgave. Versie: Jeugdbeleidsplan SVB RELEASED V2.1 27-04-2015 Jeugdbeleidsplan 2015-2019 SV Brandevoort - Voetbal Voorjaar 2015 Versie: Jeugdbeleidsplan SVB RELEASED V2.1 27-04-2015 Inhoudsopgave Jeugd Beleidsplan SV Brandevoort V2.1 2015-2019 Inhoudsopgave... 2

Nadere informatie

Beleidsplan Verenigingsscheidsrechters RKVV Wilhelmina Vastgesteld april 2013 (V3)

Beleidsplan Verenigingsscheidsrechters RKVV Wilhelmina Vastgesteld april 2013 (V3) Beleidsplan voor verenigingsscheidsrechters van RKVV Wilhelmina Inhoudsopgave: 1. Inleiding 2. Doelstelling van het beleidsplan verenigingsscheidsrechters 3. Organisatie en structuur 4. Profielschets verenigingsscheidsrechter

Nadere informatie

Fusie voorstel vv Bedum CVVB Fusie begeleidingscommissie Februari 2013

Fusie voorstel vv Bedum CVVB Fusie begeleidingscommissie Februari 2013 Fusie voorstel vv Bedum CVVB Fusie begeleidingscommissie Februari 2013 Pagina 1 van 45 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Aanleiding fusie... 3 2.1 Wat is de reden om samen verder te gaan?... 3 2.2 Missie,

Nadere informatie

JEUGDVOETBALBELEIDSPLAN. Actief werken aan de. toekomst. Versie, seizoen 2011-2012 - 1 - Jeugdvoetbalbeleidsplan

JEUGDVOETBALBELEIDSPLAN. Actief werken aan de. toekomst. Versie, seizoen 2011-2012 - 1 - Jeugdvoetbalbeleidsplan Actief werken aan de toekomst Versie, seizoen 2011-2012 - 1 - Inhoudsopgave Inleiding... 3 Achtergrond... 3 Hoofdstuk 1. De organisatie... 4 Coördinatie en aansturing... 4 Doelstellingen en uitgangspunten

Nadere informatie

Informatie Jeugd. Inhoud

Informatie Jeugd. Inhoud Informatie Jeugd Om de jeugdleden van vv DEES en hun ouders nog beter van dienst te kunnen zijn, is er van oudsher het informatieboekje Jeugdafdeling vv DEES. Een gedeelte van de inhoud wordt sinds 2014

Nadere informatie

Jeugdbeleidsplan 2014-2015

Jeugdbeleidsplan 2014-2015 Jeugdbeleidsplan 2014-2015 1 22 november 2014 INLEIDING DEEL 1 DOELSTELLINGEN, UITGANGSPUNTEN, RANDVOORWAARDEN en MEERJARENPLANNING 5 1 ALGEMEEN 5 2 REFERENTIEKADER 5 DEEL 2 ORGANISATIESTRUCTUUR 7 1 ALGEMEEN

Nadere informatie

VERENIGINGSPLAN V.V. VROOMSHOOPSE BOYS

VERENIGINGSPLAN V.V. VROOMSHOOPSE BOYS VERENIGINGSPLAN V.V. VROOMSHOOPSE BOYS Handboek 2010-2014 VERSIE 0.9 - Concept DATUM 1 maart 2010 WERKGROEP VERENIGINGSPLAN Dave Dubbink Reinier de Jong Johan Klaren Anne Visserman AANLEIDING In het recente

Nadere informatie

Technisch Beleidsplan Volleybalvereniging Keizer Otto-Trivolley 2015-2018

Technisch Beleidsplan Volleybalvereniging Keizer Otto-Trivolley 2015-2018 Technisch Beleidsplan Volleybalvereniging Keizer Otto-Trivolley 2015-2018 Opgesteld door: Bestuur en Technische Commissies Datum: juni 2015 Versie: 4.0 Keizer Otto-Trivolley 2015-2018 Definitief vast gesteld

Nadere informatie

Jeugd Beleidsplan TOS Bergeijk

Jeugd Beleidsplan TOS Bergeijk Jeugd Beleidsplan TOS Bergeijk 2014 2018 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 VOORWOORD... 3 DE TOEKOMST: VISIE EN DOELSTELLINGEN... 5 ANALYSE VAN STERKTES, ZWAKTES, KANSEN EN BEDREIGINGEN... 7 RECREATIEF

Nadere informatie

Functieboek v.v. Diepenveen

Functieboek v.v. Diepenveen Functieboek v.v. Diepenveen 20-6-2013 Opgesteld : Han Berends Organigram OMNI DSC Diepenveen OMNI DSC Diepenveen Club van 100 Clubhuiscommissie Voetbal Handbal Volleybal Gymnastiek Badminton Biljart Tafeltennis

Nadere informatie

Inhoud en indeling. Verenigingsboekje 2004-2005 versie 29 oktober 2004 2

Inhoud en indeling. Verenigingsboekje 2004-2005 versie 29 oktober 2004 2 Haarlem, 29 oktober 2004 Inhoud en indeling VOORWOORD BESTUUR... 5 Deel 1: ALGEMENE INFORMATIE... 6 1.1 CLUBKLEUREN... 6 1.2 ADRESSEN... 6 1.2.1 Sportcomplex... 6 1.2.2 Correspondentie-adres... 6 1.2.3

Nadere informatie

Vrijwilligers Beleids Plan

Vrijwilligers Beleids Plan Vrijwilligers Beleids Plan Dit document is vastgesteld tijdens de hoofdbestuursvergadering van 26 augustus 2015 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Analyse van de organisatie... 4 3. Visie op het werken

Nadere informatie

Inhoudsopgave Voorwoord Historie Achtergrond Visie 1. Leden 2. Organisatie & Communicatie 3. Financiën 4. Profilering 5. Techniek 6.

Inhoudsopgave Voorwoord Historie Achtergrond Visie 1. Leden 2. Organisatie & Communicatie 3. Financiën 4. Profilering 5. Techniek 6. Jeugdbeleidsplan v.v. Hoogeveen tot en met het seizoen 2017-2018 *Dit jeugdbeleidsplan is in 2013 opgesteld en in 2015 geüpdate. Inhoudsopgave Voorwoord Historie Achtergrond Visie 1. Leden 2. Organisatie

Nadere informatie

Beleidsplan Volley Oudenburg Gistel 2014-06-15

Beleidsplan Volley Oudenburg Gistel 2014-06-15 Beleidsplan Volley Oudenburg Gistel 2014-06-15 Inhoudsopgave 1 Voorwoord... 4 2 Strategie... 5 2.1 Missie... 5 2.2 Visie... 5 2.3 Doelstelling... 5 3 Organisatiestructuur... 6 3.1 Inleiding... 6 3.2 Bestuur...

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Jeugdgids (versie 2011) Pagina 2 van 11

Inhoudsopgave. Jeugdgids (versie 2011) Pagina 2 van 11 Jeugdgids v.v. SDS Versie augustus 2013 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 1. WELKOM... 3 2. ALGEMENE INFORMATIE... 4 3. VERZEKERINGEN... 4 4. VOETBALTENUE/KLEDINGFONDS... 4 5. HUISREGELS KLEEDKAMER... 5

Nadere informatie

RKVV Roosendaal afspraken elftal

RKVV Roosendaal afspraken elftal pag 1 Hallo spelers, ouders en supporters van RKVV Roosendaal, Elftal Inhoudsopgave 1) namen leiders/trainers, adreslijst spelers... 2 2) informatie en communicatie, website beheer... 2 3) sportiviteit,

Nadere informatie

INFORMATIEBOEKJE JEUGD RVVH

INFORMATIEBOEKJE JEUGD RVVH INFORMATIEBOEKJE JEUGD RVVH Informatieboekje jeugd RVVH versie 3.2 concept website Pagina 1 Informatieboekje jeugd RVVH versie 3.2 concept website Pagina 2 Terrein: Sportlaan 12, 2982 SN Ridderkerk Postadres

Nadere informatie

Hoofdtrainer selectie (per selectiegroep) Selectietrainer + trainer overig team (per team)

Hoofdtrainer selectie (per selectiegroep) Selectietrainer + trainer overig team (per team) 2. De structuur 2.1 Organisatie De organisatie van de jeugdopleiding als volgt opgebouwd. De organisatorische aspecten zijn de verantwoordelijkheid van de jeugdcommissie. De jeugdcommissie valt onder het

Nadere informatie

Op vrijwilligers kun je bouwen! Vrijwilligersbeleid V.V. Serooskerke. 22-4-2010 V.V. Serooskerke Jeroen Vos

Op vrijwilligers kun je bouwen! Vrijwilligersbeleid V.V. Serooskerke. 22-4-2010 V.V. Serooskerke Jeroen Vos Op vrijwilligers kun je bouwen! Vrijwilligersbeleid V.V. Serooskerke 22-4-2010 V.V. Serooskerke Jeroen Vos Inhoudsopgave: 1. Inleiding Pagina: 4 2. Doel vrijwilligersbeleid Pagina: 5 3. Verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Technische informatie. voor het seizoen 2015-2016

Technische informatie. voor het seizoen 2015-2016 Dit boekje is van: Team: Leider(s): + telefoon Trainer(s): + telefoon Technische informatie Contactpersonen Technische Commissie: voor het seizoen 2015-2016 E en F teams en kangoeroes: C en D teams: A

Nadere informatie

- een ambitieuze vereniging die verenigt-

- een ambitieuze vereniging die verenigt- - een ambitieuze vereniging die verenigt- 1 Inhoud Inleiding... 3 Hoofdpunten... 4 Visie S.J.C... 4 Missie S.J.C... 4 Hoofdstuk 1: Beschrijving van de vereniging... 5 Historie... 5 De vereniging op dit

Nadere informatie

Jeugdbeleid & Technisch Jeugdplan. Volleybal Vereniging Haaglanden

Jeugdbeleid & Technisch Jeugdplan. Volleybal Vereniging Haaglanden Jeugdbeleid & Technisch Jeugdplan Volleybal Vereniging Haaglanden Versie December 2014 Dennis Bosveld - Combinatie Functionaris - 2 - Inhoudsopgave Inleiding pagina 4 - Jeugdbeleid - Technisch Jeugdplan

Nadere informatie

Voetbalvereniging G.H.C. STATUUT NORMEN EN WAARDEN

Voetbalvereniging G.H.C. STATUUT NORMEN EN WAARDEN Voetbalvereniging G.H.C. STATUUT NORMEN EN WAARDEN Voetbalvereniging G.H.C. - Statuut Normen & Waarden Inleiding Iedereen kent ze wel: vervelende situaties waarbij het voetbalplezier verknald wordt door

Nadere informatie

Verenigingshandboek Bowlingvereniging OSS

Verenigingshandboek Bowlingvereniging OSS Verenigingshandboek Bowlingvereniging OSS Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1. Omschrijving voortgang beleidszaken... 3 2. Bestuurssamenstelling... 6 3. Bestuursfuncties... 7 3.1. De voorzitter... 7 3.1.1.

Nadere informatie

Jeugdbeleidsplan badmintonvereniging Smash Hoogeveen 2012-2016

Jeugdbeleidsplan badmintonvereniging Smash Hoogeveen 2012-2016 Jeugdbeleidsplan badmintonvereniging Smash Hoogeveen 2012-2016 Werkgroep: Bert Nijmeijer Raymond van den Brink Harold Wassink Judith van Amerongen Henk-Jan Nijmeijer Paul van Dijk Felien Pot Voorzitter

Nadere informatie

Brochure Samenwerking met de tennistrainer

Brochure Samenwerking met de tennistrainer Brochure Samenwerking met de tennistrainer De vereniging is leidend, op basis van transparant, consistent beleid! Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond KNLTB afdeling Breedtetennis in samenspraak met

Nadere informatie

Beleidsplan S.V. RealTime

Beleidsplan S.V. RealTime Beleidsplan S.V. RealTime Bestuur 2014-2015 Versienummer: Publicatiedatum: 6-10-2014 Bestuursjaar: 2014-2015 Auteur: Vincent Hummel Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van het vijftiende bestuur, oftewel

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement KFC Lint vzw

Huishoudelijk reglement KFC Lint vzw Huishoudelijk reglement Koninklijke Football Club Lint : stamnummer 1453 1. Inleiding KFC Lint wil er aan bijdragen dat onze leden met plezier kunnen voetballen en zich verder kunnen ontwikkelen. Normen

Nadere informatie