Uitwerkingen cases hoofdstuk 2

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uitwerkingen cases hoofdstuk 2"

Transcriptie

1 Uitwerkingen cases hoofdstuk Waardekringloop 1 Waardekringloop van een productiehuishouding Inkopen Voorraden grondstoffen Productie Voorraden gereed product Verkopen Crediteuren Debiteuren Betalingen Geld Ontvangsten 2 Waardekringloop van een softwarebedrijf Werving personeel Voorraden manuren Sotwareontwikkeling Ontwikkelde software Verkopen Te betalen lonen en salarissen Debiteuren Betalingen Geld Ontvangsten Hoofdlijnen bestuurlijke informatieverzorging 1

2 3 Waardekringloop van een verzekeraar Ingediende claims Verzekercapaciteit Polisverkoop Te betalen claims Debiteuren Betalingen Geld Ontvangsten 4 Waardekringloop van een gemeente Inkopen Infrastructuur Belastingheffing Crediteuren Te ontvangen belastingen Betalingen Geld Ontvangsten 2 Uitwerkingen cases hoofdstuk 2

3 2.2 Controlebegrippen 1 Detailcontrole, totaalcontrole en integrale controle Detailcontrole Integrale of deelwaarneming Integraal Hele populatie: totaalcontrole Niet in detail Geen deelwaarneming Hoofdlijnen bestuurlijke informatieverzorging 3

4 2 Formele en materiële controle 2008 Noordhoff Uitgevers bv Groningen/Houten Realiteit = Materiële controle Registratie of informatie = Formele controle Procedures 3 Directe en indirecte controle Invoer Proces Uitvoer Indirecte controles Directe controles Indirecte controles Strategisch niveau Operationeel niveau Strategisch niveau 4 Uitwerkingen cases hoofdstuk 2

5 4 Negatieve en positieve controle 2008 Noordhoff Uitgevers bv Groningen/Houten Soll Ist Negatief Vertrekpunt controle Positief Ist Soll 2.3 Party 53 1 Beschrijf hoe de feestorganisatie de volledigheid van entreegelden en de juistheid van de declaratie van het cateringbedrijf kan beheersen. Risico: niet-betalende gasten worden toegelaten tot het feest en opbrengsten vallen niet volledig toe aan de organisatie. Procedures: Entreekaarten worden voorafgaand aan het feest door de feestorganisatie verkocht. Het evenementenbureau controleert of elke gast een entreebewijs heeft en vernietigt dat bij binnenkomst. Controles door organisatie: oogtoezicht bij toegangscontrole; testgasten. Als entreekaarten tijdens het feest worden verkocht (dit blijkt niet uit de case), dan gelden dezelfde procedures als bij bonnenverkoop. Risico: het cateringbedrijf declareert ook consumptiebonnen die niet wegens verkopen zijn ontvangen maar die rechtstreeks van de bonnenverkooppunten komen. Hoofdlijnen bestuurlijke informatieverzorging 5

6 Procedures: 2008 Noordhoff Uitgevers bv Groningen/Houten De organisatie draagt voorafgaand aan het feest X aantal bonnen over aan het cateringbedrijf dat voor ontvangst tekent. Na afloop van het feest houdt het cateringbedrijf de resterende bonnen en het ontvangen geld in beheer. De organisatie telt samen met het cateringbedrijf de wegens consumptieverkopen door het cateringbedrijf van gasten ontvangen bonnen (tijdens het feest in afgesloten boxen gedeponeerd door buffetmedewerkers van het cateringbedrijf), het ontvangen geld en de resterende bonnen. Controles door organisatie: X aantal bonnen resterende bonnen = aantal verkochte bonnen; aantal gasten * normverkoop = aantal verkochte bonnen; Oogtoezicht tijdens feest op bonnen- en consumptieverkoop door organisatie. 2 Beschrijf hoe de feestorganisatie ervoor kan zorgen dat het evenementenbureau de contractvoorwaarden naleeft. Hier geldt het contract met de evenementorganisatie als de norm voor de controle. Het contract moet voldoende zijn gespecificeerd, zodat de organisatie tijdens het feest per onderdeel de naleving kan controleren. Het zwaartepunt van de controle zal dus tijdens en vlak voor het het feest liggen. De organisatie loopt systematisch alle onderdelen van het contract na, waaronder de toegangscontrole (zie onder 1), de beveiliging (tellen beveiligingsbeambten), de bedrijfshulpverlening (tellen bedrijfshulpverleners), de verlichting (nalopen diverse ruimten op afgesproken verlichting), de podia en overkappingen (alle podia en overkappingen aanwezig, juiste afmetingen). 2.4 Chocoladefabriek 1 Welke elementen van internal control volgens het COSO-rapport kun je identificeren in deze onderneming? Licht je antwoord toe met voorbeelden. Het gaat hier om de vijf componenten van internal control volgens het COSO-rapport, namelijk: controleomgeving, risicoanalyse, beheersingsmaatregelen, informatie en communicatie, en bewaking van de goede werking. Controleomgeving: de chocoladefabriek is een kleine organisatie die onder leiding staat van directeuren/eigenaren/oprichters. Het bedrijf heeft daardoor kenmerken van een familiebedrijf waar kostenbewaking erg belangrijk is en de leiding zelf zich intensief met de primaire processen bemoeit. Er is relatief weinig aandacht voor interne controle en goede managementinformatie, getuige de kleine rol van de boekhouder (één dag parttime) die vooral fiscale aangiften doet en daarnaast de managementrapportages moet verzorgen. Risicoanalyse: in de casebeschrijving staat geen informatie over risicoanalyse. Gegeven de rol van de directeuren gebeurt dit waarschijnlijk wel, maar op een zeer informele wijze. Beheersingsmaatregelen: in de casebeschrijving is geen informatie gegeven over bestaande beheersingsmaatregelen. Bij het uitwerken van de beheersingsmaatregelen (die conform het integrale beheersingskader over de organisatie heen worden gelegd en in alle drie de domeinen op zowel strategieformulering- als strategieimplementatieniveau kunnen worden gepositioneerd) moet een hoofdonderscheid worden gemaakt tussen internal controls en management controls. Beide systemen 6 Uitwerkingen cases hoofdstuk 2

7 van beheersing komen voor in deze (en alle andere) organisaties, zij het in wisselende samenstellingen. Informatie en communicatie: de communicatie tussen de twee vestigingen vind plaats via EDI en betreft vooral de verkoop- en productiecijfers. De boekhouder maakt de benodigde managementrapportages. Een softwarepakket voor het aansturen van de productie en de logistiek is in ontwikkeling. Dit systeem zal belangrijke besturingsinformatie moeten opleveren. Bewaking van de goede werking: er is geen informatie in de casebeschrijving over bewaking van de goede werking. Verwacht kan worden dat periodieke inventarisatie plaatsvindt en dat de boekhouder enige controles uitvoert voordat hij de belastingaangifte doet. 2 Welke beheersingsmaatregelen kunnen volgens jou worden getroffen om de focusstrategie van de onderneming te implementeren? Licht je antwoord toe. Om de focusstrategie te implementeren, moeten management controls worden neergezet. Het is vooral van belang dat de onderneming zicht heeft op de ontwikkelingen in de markt opdat ze de vraag naar specifieke producten goed kan voorspellen. Interactieve beheersingssystemen zijn hier dus nodig (de directeuren lopen regelmatig door de fabrieken, de winkels en de verpakkingsafdelingen; zij bezoeken ook regelmatig vakbeurzen en praten met klanten over de wijze waarop de onderneming aan hun wensen tegemoetkomt en wat er beter moet). Verder moeten financiële prestatieprikkels worden gegeven aan alle medewerkers. Hiermee kunnen zij worden gemotiveerd om goed te luisteren naar specifieke wensen van klanten, om een goede kwaliteit te leveren (zowel in het ontwerp, de uitvoering als de verpakking van producten), en voortdurend na te denken over procesverbeteringen. De cultuur in de organisatie moet erg klantgericht zijn omdat elke klant telt, gezien de omvang van de onderneming. Cultuur wordt vormgegeven door het management dat de juiste toon aan de top zet (het goede voorbeeld geven door zelf klanten op de gewenste manier te benaderen en zelf regelmatig met verbetervoorstellen voor producten, verpakkingen en processen te komen). Bij de werving en selectie van personeel moeten de directeuren zelf alle aan te nemen mensen selecteren. De randvoorwaarden moeten voorts zodanig zijn dat iedereen zijn werk naar behoren kan doen. Dit betekent dat de auto s geen gebreken mogen hebben, dat de productie-installaties in orde zijn en goed worden onderhouden, dat de ruimten waarin wordt gewerkt (winkel, fabriek, verpakkingsafdeling) schoon zijn en uitstralen wat de onderneming wil uitstralen, namelijk kwaliteit op maat. 3 Welke managementinformatie heeft de directie nodig: a dagelijks, b wekelijks, c maandelijks, d jaarlijks? De directie heeft de volgende managementinformatie nodig: a dagelijks: orders, gerealiseerde productie, uitval en afval, oorzaken daarvan; b wekelijks; inzetbaarheid verpakkers, klachten van klanten; c maandelijks; liquiditeitsprognose en -overzicht, verschillenanalyse; d jaarlijks; balans en verlies-en-winstrekening. 4 Geef aan voor welke beslissingen de vorengenoemde managementinformatie nodig is, dan wel voor welke verantwoording. Beslissingen die op basis van de ad 3 genoemde informatie worden genomen: Hoofdlijnen bestuurlijke informatieverzorging 7

8 a Kunnen orders worden uitgevoerd? Hoe kunnen de productie, de verpakkingsactiviteiten en het transport efficiënter worden gemaakt? b Is maximumaantal uren per verpakker en chauffeur nog niet gehaald? c Wat is de vermogensbehoefte en hoe moet hierin worden voorzien (kort krediet bij de bank of anderszins)? Welke procesverbeteringen zijn nodig, welke medewerkers presteren naar wens en welke presteren minder dan gewenst? Welke beloning vaststellen voor goed presterende medewerkers en welke sancties nemen (in een uiterst geval ontslag) voor minder goed presterende medewerkers? d Verantwoording aan fiscus en vermogensverschaffers, waaronder de bank. 5 Geef aan wat voor- en nadelen zijn van de aanschaf van een standaardsoftwarepakket in vergelijking met een pakket dat in eigen beheer wordt ontwikkeld. De voordelen van standaardsoftware zijn de nadelen van maatwerk en andersom. Voordelen van standaardsoftware: getest, dus minder fouten; goedkoper als geen aanpassingen worden gemaakt; snel rendement doordat het pakket snel operationeel is; compatibel met dezelfde software bij andere organisaties; minder afhankelijk van de softwareontwikkelaar (door minder asset specificity ). Nadelen van standaardsoftware: vereist vaak nog aanpassingen aan de specifieke organisatie waardoor toch weer fouten kunnen ontstaan en het pakket uiteindelijk duurder wordt; niet specifiek voor de organisatie, waardoor het gebruik vaak minder efficiënt is; soms bestaat standaardsoftware gewoonweg niet vanwege het specialistische karakter van de onderneming. De chocoladefabriek is niet uniek en kan zonder meer gebruikmaken van wijdverbreide standaardpakketten. Ingeval standaardsoftware mogelijk is, is het beste advies om zo veel mogelijk daarvan gebruik te maken en geen software op maat te laten ontwikkelen. 8 Uitwerkingen cases hoofdstuk 2

Uitwerkingen cases hoofdstuk 1

Uitwerkingen cases hoofdstuk 1 Uitwerkingen cases hoofdstuk 1 1.1 Eurowinkel 1 Welke informatie heeft de directeur annex inkoper nodig om goed in te kopen? Maak een onderscheid in externe en interne informatie en geef aan met welke

Nadere informatie

Uitwerkingen cases hoofdstuk 5

Uitwerkingen cases hoofdstuk 5 Uitwerkingen cases hoofdstuk 5 5.1 PCkrediet 1 Hoe beïnvloedt de invoering van het geautomatiseerde systeem bij PCkrediet de drie gebruiksmogelijkheden van informatie binnen de onderneming (informatie

Nadere informatie

Controleaanpak Belastingdienst (CAB)

Controleaanpak Belastingdienst (CAB) Belastingdienst Controleaanpak Belastingdienst (CAB) De CAB en zijn modellen toegepast in toezicht 1 Inleiding Doelstelling en doelgroep Deze notitie beschrijft de controleaanpak Belastingdienst (CAB)

Nadere informatie

Administratieve Organisatie

Administratieve Organisatie Administratieve Organisatie Week 1 Introductie bedrijfsprocessen en organisaties Organisatie Een doelrealiserend samenwerkingsverband waarin belanghebbende partijen in een coalitie samenwerken om een gemeenschappelijk

Nadere informatie

Bestuurlijke informatievoorziening

Bestuurlijke informatievoorziening Bestuurlijke informatievoorziening W. Leijnse Vierde druk Noordhoff Uitgevers Groningen Houten Ontwerp omslag: G2K, Groningen/Amsterdam Omslagillustratie: istockphoto Eventuele op- en aanmerkingen over

Nadere informatie

Balans in de bestuurlijke informatievoorziening van de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels

Balans in de bestuurlijke informatievoorziening van de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels Rijksuniversiteit Groningen Wetenschapswinkel Economie & Bedrijfskunde Balans in de bestuurlijke informatievoorziening van de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels Frank Dijkstra EC 146 2004 Balans

Nadere informatie

ANTWOORDEN MANAGEMENT

ANTWOORDEN MANAGEMENT ANTWOORDEN MANAGEMENT 1 Organisatie en omgeving... 1 2 Bestuurs- en besluitvormingsprocessen... 3 3 Het strategisch management... 5 4 Tactisch management (1): Planning... 7 5 Tactisch management (2): Organiseren...

Nadere informatie

Beginselen van de financiële administratie

Beginselen van de financiële administratie SERIE Beheersen van bedrijfsprocessen Beginselen van de financiële administratie G. Krijgsheld, J.P.G.A. Straver Tweede druk Noordhoff Uitgevers bv Serie Beheersen van bedrijfsprocessen Beginselen van

Nadere informatie

5 GOUDEN TIPS VOOR HELDER ONLINE PROJECTMANAGEMENT IN HET MKB

5 GOUDEN TIPS VOOR HELDER ONLINE PROJECTMANAGEMENT IN HET MKB 5 GOUDEN TIPS VOOR HELDER ONLINE PROJECTMANAGEMENT IN HET MKB VIJF GOUDEN TIPS VOOR HELDER ONLINE PROJECTMANAGEMENT IN HET MKB Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 Veranderingen in de markt 3 De vijf

Nadere informatie

Beheer van ERP-software

Beheer van ERP-software 3 Beheer van ERP-software Drs. ing. W.H.P. van Boven en mw. drs. E.H.H.M. Sebregts-Van Roosmalen Bij ERP-systemen gaat vaak de meeste aandacht uit naar het implementatietraject. Tijdens de implementatie

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Inhoud in vogelvlucht

Inhoud in vogelvlucht Inhoud in vogelvlucht Over de auteur... xiii Inleiding... 1 Deel I: Waarom boekhouden? De basis... 5 Hoofdstuk 1: Boekhouden moet je doen... 7 Hoofdstuk 2: Een duik in de basisbegrippen... 17 Hoofdstuk

Nadere informatie

Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid

Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid F3010 1 Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid Drs. J. de Bruijn Ontleend aan het boek Uitbesteding, Samsom bv, 1999.

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij beleggingsondernemingen

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij beleggingsondernemingen Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij beleggingsondernemingen Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de

Nadere informatie

Administratieve Organisatie

Administratieve Organisatie FAM FAM Administratieve Organisatie en interne controle van bedrijfsprocessen Administratieve Organisatie en interne controle van bedrijfsprocessen Editie 2013 E.P. van Balen, K. Broersen, G.W.M van Heeswijk,

Nadere informatie

Woord vooraf. Drs Jon Bergsma RA. Zomer 2012, Epe. Literatuur: Bergsma, JBT en OC van Leeuwen, BIV in Perspectief, 2012, 1 e druk

Woord vooraf. Drs Jon Bergsma RA. Zomer 2012, Epe. Literatuur: Bergsma, JBT en OC van Leeuwen, BIV in Perspectief, 2012, 1 e druk Woord vooraf In deze bundel bevinden zich de stofplanning en 13 vraagstukken die een goede voorbereiding bieden voor het tentamen Bestuurlijke Informatieverzorging in de post Bachelor fase dat namens het

Nadere informatie

Extra materiaal Belangrijke modellen binnen de Administratie Organisatie

Extra materiaal Belangrijke modellen binnen de Administratie Organisatie De essentie van administratieve organisatie Extra materiaal Belangrijke modellen binnen de Administratie Organisatie Wim Fennis Jan-Pieter Schilderinck u i t g e v e r ij coutinho c bussum 2012 Deze modellen

Nadere informatie

SAS70 en de internal auditor

SAS70 en de internal auditor SAS70 binnenwerk 17-01-2008 16:22 Pagina 1 Studio Mac_1 SAS70 en de internal auditor Practice Advisory IIA werkgroep SAS70 Mariska Baars (voorzitter) Rick Mulders Jan Ite Muller Nicolette Nuijs Han Zevenhuizen

Nadere informatie

Het kan écht: betere zorg voor minder geld. Sneller Beter - De logistiek in de zorg

Het kan écht: betere zorg voor minder geld. Sneller Beter - De logistiek in de zorg Het kan écht: betere zorg voor minder geld Sneller Beter - De logistiek in de zorg Eindrapportage TPG 7 juni 2004 Weet jij welke weg ik moet volgen? vroeg de haas aan de uil. Dat hangt er van af waar je

Nadere informatie

Exact Financials Enterprise. Risicobeheersing, compliance en control

Exact Financials Enterprise. Risicobeheersing, compliance en control Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control Inhoud 2 Passend bij uw behoeften 4 Exact Financials Enterprise, het product 6 Exact Financials Enterprise en u 8 management 12 16 inzicht

Nadere informatie

Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control

Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control Inhoud 2 Passend bij uw behoeften 4 Exact Financials Enterprise, het product 6 Exact Financials Enterprise en u 8 Financieel management

Nadere informatie

Workflowmanagement is een methodiek die reeds sinds het

Workflowmanagement is een methodiek die reeds sinds het Methodieken Operationele ITIL-processen verbeteren met behulp van workflowmanagement 5.6 Operationele ITIL-processen verbeteren met behulp van workflowmanagement Workflowmanagement is een methodiek die

Nadere informatie

VMS Handleiding Invoeren van Veilig Incident Melden

VMS Handleiding Invoeren van Veilig Incident Melden VMS Handleiding Invoeren van Veilig Incident Melden Inhoudsopgave VMS Handleiding Invoeren van Veilig Incident Melden Inleiding 4 1. Ter achtergrond: De basiselementen van een VMS 6 2. Waarom Veilig Incidenten

Nadere informatie

PROJECTEN EN UREN de softwareoplossing voor projectorganisaties

PROJECTEN EN UREN de softwareoplossing voor projectorganisaties PROJECTEN EN UREN de softwareoplossing voor projectorganisaties AccountView BV H.J.E. Wenckebachweg 200 Postbus 9400 1006 AK Amsterdam Tel. 020 355 29 10 Fax 020 617 14 78 E-mail: sales@accountview.com

Nadere informatie

Data Governance. White paper. R. van Kerpel. Versie : 1.0. Status : Definitief. Datum : Oktober 2013. Auteur(s) :

Data Governance. White paper. R. van Kerpel. Versie : 1.0. Status : Definitief. Datum : Oktober 2013. Auteur(s) : Data Governance White paper Versie : 1.0 Status : Definitief Datum : Oktober 2013 Auteur(s) : R. van Kerpel Empowering your business 2 INHOUDSOPGAVE 1 DATA IN CIJFERS... 4 2 BELANG VAN DATA... 5 3 STAND

Nadere informatie

Logistiek verbeterplan: Jobsfashion

Logistiek verbeterplan: Jobsfashion Logistiek verbeterplan: Jobsfashion Student : XXXX Datum : 28 november 2013 Opleiding : NCOI Opleidingsgroep HBO Bachelor Technische Bedrijfskunde Module ICT en Logistiek Management Docent: XX Voorwoord

Nadere informatie

Hoe volwassen bent u in voorraadbeheer?

Hoe volwassen bent u in voorraadbeheer? Public the way we see it Hoe volwassen bent u in voorraadbeheer? Status voorraadbeheer binnen Nederland Hoe volwassen bent u in voorraadbeheer? Naam auteurs: Menno Rustenburg Raymond Beers Bedrijfsnaam:

Nadere informatie

Inspraak zonder inzicht leidt tot uitspraak zonder uitzicht C. Buddingh', Een mooie tijd om later te worden

Inspraak zonder inzicht leidt tot uitspraak zonder uitzicht C. Buddingh', Een mooie tijd om later te worden {Uw bedrijf} Inspraak zonder inzicht leidt tot uitspraak zonder uitzicht C. Buddingh', Een mooie tijd om later te worden Uw bedrijf maakt de beste producten in haar markt. De diensten daar omheen zorgen

Nadere informatie

: Gedrag en motivatie van personeel

: Gedrag en motivatie van personeel Gedrag en Motivatie van personeel Naam : xxx Studentnummer : 4334252 Datum : januari 2012 1 NCOI Opleidingsgroep Opleiding : HBO Personeelsmanagement Module : Gedrag en motivatie van personeel Naam docent:

Nadere informatie