Uitwerkingen cases hoofdstuk 1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uitwerkingen cases hoofdstuk 1"

Transcriptie

1 Uitwerkingen cases hoofdstuk Eurowinkel 1 Welke informatie heeft de directeur annex inkoper nodig om goed in te kopen? Maak een onderscheid in externe en interne informatie en geef aan met welke periodiciteit deze informatie beschikbaar moet komen. Externe informatie: leveranciers; prijzen per leverancier; levertijden per leverancier; bijzondere afspraken met leveranciers; wensen van klanten. Interne informatie: voorraadniveau per artikel; vermogensbeslag huidige voorraad; bestedingsruimte op basis van liquiditeitsprognose; omzetsnelheid per artikel. Deze informatie is nodig op de momenten dat de directeur/inkoper op pad gaat om in te kopen. 2 De directeur evalueert periodiek of het ééneuroconcept nog wel winstgevend is. Welke informatie heeft hij nodig om deze evaluatie uit te voeren? Benodigde informatie: aantallen verkochte artikelen in de desbetreffende periode; voorraad per artikel aan het begin en einde van de periode; inkoopprijzen per artikel; overheadkosten toegerekend aan de desbetreffende periode. 3 Welke informatie kan de boekhouder periodiek aanleveren aan de directeur op basis van de gegevens die hij tot zijn beschikking heeft? De boekhouder kan aanleveren: crediteurenoverzicht met vervaldatum; liquiditeitspositie en liquiditeitsprognose; voorraadpositie in totalen; overzicht belastingaangiften; kasstroomoverzicht. NB. De boekhouder kan geen informatie geven over de verkoopresultaten over een bepaalde periode omdat daarvoor inventarisaties moeten plaatsvinden aan het begin en einde van die periode. 4 Hoe kan de directeur ervoor zorgen dat zijn medewerkers hun best doen om (a) zo veel mogelijk te verkopen en (b) geen goederen weggeven of zonder betaling mee naar huis nemen? Een samenstel van maatregelen moet (a) en (b) tezamen ondervangen, bijvoorbeeld: Hoofdlijnen bestuurlijke informatieverzorging 1

2 De directeur moet een incentivesysteem opzetten waarbij een registratie van de verkopen per verkoopmedewerker wordt bijgehouden en deze een beloning krijgt die daarvan afhankelijk is. De directeur moet een systeem inrichten waarbij er een controletechnische functiescheiding is tussen de kassabediende en het verkooppersoneel en waarbij verkopen slechts via de kassabediende mogen worden afgerekend. De boekhouder moet periodiek naar de winkel gaan en de voorraad artikelen per soort tellen (partieel roulerend) en vaststellen of dit aansluit bij de kantoorvoorraadadministratie. De directeur laat de boekhouder periodiek analyses maken van de omzet per moment van de dag, waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen de momenten waarop de directeur wel en niet aanwezig is. Als hieruit blijkt dat de omzet bij zijn afwezigheid lager is, zal hij de boekhouder tijdens zijn afwezigheid vaker naar de winkel laten gaan om te inventariseren. De boekhouder houdt de kantoorvoorraadadministratie (in hoeveelheden) bij op basis van de ontvangstmeldingen die hij van het verkooppersoneel krijgt en die hij aansluit met de inkoopfacturen en inkooporders die hij van de eigenaar ontvangt. De beloning van de kassabediende wordt afhankelijk gesteld van de omvang van de voorraadtekorten; hoe hoger het tekort hoe lager de beloning. De kassabediende krijgt hiertoe mede als taak oogtoezicht uit te oefenen op klanten die de winkel verlaten zonder te betalen. De directeur zorgt ervoor dat hij betrouwbaar personeel aanneemt en dit personeel goed behandelt (goede werkomgeving, goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden, kortom loyaliteit kweken). De directeur houdt oogtoezicht gedurende de momenten dat hij er is. 5 Hoe kunnen het computernetwerk en het POS-systeem bijdragen aan een verbeterde bedrijfsvoering? Door artikelen die worden verkocht en artikelen die worden ontvangen te scannen, wordt de kantoorvoorraadadministratie meteen bijgewerkt en kan op elk moment de aansluiting met de feitelijk aanwezige voorraad worden vastgesteld. De voorraad kan dan ook sneller worden aangevuld en controle op de volledigheid van de verkopen kan daardoor eenvoudiger plaatsvinden. De directeur krijgt de benodigde stuurinformatie eerder (rechtstreeks van de bron naar zijn computer) en bovendien is deze informatie minder gevoelig voor manipulatie doordat er geen sprake meer is van menselijke tussenkomst. Informatie van de directeur en de verkoopmedewerkers wordt elektronisch aan de boekhouder doorgegeven waardoor de foutenkans kleiner wordt en het hele proces efficiënter verloopt. 2 Uitwerkingen cases hoofdstuk 1

3 1.2 Besturingsparagdigma 1. Auto van A naar B Locatie Strategieformulering Bedrijfsdomein Informatiedomein IT-domein Strategieimplementatie Chauffeur Auto Informatiesysteem Informatiestromen Gegevensverwerking 2. Voetbalvereniging Mate van doelrealisatie Strategieformulering Bedrijfsdomein Informatiedomein IT-domein Strategieimplementatie Bestuur Leden van de vereniging Informatiesysteem Informatiestromen Gegevensverwerking Hoofdlijnen bestuurlijke informatieverzorging 3

4 1.3 Managementcyclus 1. Met de auto op vakantie Planning: route uitzetten Inrichting: auto gereedmaken Uitvoering: rijden Evaluatie: gearriveerd? Bijsturing: eventueel route aanpassen 2. Garagebedrijf organisatieniveau Planning: organisatiedoelstellingen Inrichting: investeren in mensen en apparatuur Uitvoering: reparaties Evaluatie: organisatiedoelstellingen gehaald? Bijsturing: beter werk, efficiënter werken, eventueel doelstellingen aanpassen 4 Uitwerkingen cases hoofdstuk 1

5 2. Garagebedrijf transactieniveau 2008 Noordhoff Uitgevers bv Groningen/Houten Planning: werkuitgifte door receptie Inrichting: mensen vrijmaken, materialen gereedzetten Uitvoering: reparatie Evaluatie: reparatie gereed? Bijsturing: klant informeren over langere reparatietijd, extra kosten, enz. Hoofdlijnen bestuurlijke informatieverzorging 5

6 1.4 Grondpatroon van de informatieverzorging 2008 Noordhoff Uitgevers bv Groningen/Houten 1. Inkooptransactie bij een bestaande leverancier Artikelbestand (opvragen) Inkoopmodule Voorraadmodule Voorraadbestand (opvragen) Leveranciersbestand (opvragen) Inkooporderbestand (bijwerken) Procedures Gegevensverzamelingen Invoer Verwerking Uitvoer Artikelcode Leverancierscode Kwantiteit Inkooporder 2. Inkooptransactie bij een nieuwe leverancier Artikelbestand (opvragen) Inkoopmodule Voorraadmodule Voorraadbestand (opvragen) Leveranciersbestand (bijwerken) Inkooporderbestand (bijwerken) Procedures Gegevensverzamelingen Invoer Verwerking Uitvoer Artikelcode Inkooporder Naam, adres leverancier, leveringsvoorwaarden, enz. Kwantiteit 6 Uitwerkingen cases hoofdstuk 1

7 3. Verkooptransactie met een bestaande klant Artikelbestand (opvragen) Voorraadbestand (opvragen) Verkoopmodule Voorraadmodule Klantenbestand (opvragen) Debiteurenbestand (bijwerken) Verkooporderbestand (bijwerken) Procedures Gegevensverzamelingen Invoer Verwerking Uitvoer Artikelcode Klantcode Magazijnafgifteopdracht Factuur Kwantiteit 4. Verkooptransactie met een nieuwe klant Artikelbestand (opvragen) Voorraadbestand (opvragen) Verkoopmodule Voorraadmodule Klantenbestand (bijwerken) Debiteurenbestand (bijwerken) Verkooporderbestand (bijwerken) Procedures Gegevensverzamelingen Invoer Verwerking Uitvoer Artikelcode Naam, adres, bijzonderheden klant Magazijnafgifteopdracht Factuur Kwantiteit Hoofdlijnen bestuurlijke informatieverzorging 7

8 1.5 Diamantair 1 Gevraagd wordt naar de AO/IC van de diamantair. Er is een zeer lage automatiseringsgraad, waardoor moet worden uitgegaan van handmatige controles en traditionele controletechnische functiescheiding. AO/IC-beschrijving De inkoper koopt over de hele wereld in. Hij legt voor elke inkooptransactie vast wat hij heeft besteld en tegen welke condities (waaronder de prijs, levertijden, kwaliteitsbepalingen) en geeft deze gegevens door aan de centrale financiële administratie Bij levering aan een van de vijf vestigingen legt de vestigingsleider vast welke diamanten hij heeft ontvangen en stuurt daarvan bericht naar de lokale administratie, die de voorraadadministratie bijwerkt. Een keer per week maken de lokale administraties een recapitulatie van de ontvangen diamanten en sturen die (via USB-stick) naar de centrale financiële administratie. De centrale administratie controleert dan of de ontvangen diamanten overeenstemmen met de bestelde diamanten. Bij ontvangst van de factuur door de centrale administratie controleert deze of de factuur overeenstemt met de levering en de bestelling en of de condities (vooral de prijzen) overeenstemmen met de hierover gemaakte afspraken, waarna de factuur voor betaling wordt vrijgegeven. De directeur tekent voor de betalingen. Bij verkopen toetst de verkoper de code van de diamant in, waarna de prijs op het scherm verschijnt. Bij contante betaling doet de verkoper het ontvangen geld in de kassalade. Bij verkopen op rekening stuurt de verkoper een bericht naar de lokale factureringsafdeling waar de factuur wordt aangemaakt. Een keer per week stuurt de lokale factureringsafdeling een overzicht van gefactureerde bedragen naar de centrale administratie. De centrale financiële administratie controleert of het aantal facturen overeenstemt met het aantal verkooptransacties volgens de berichten uit de lokale vestigingen. Dagelijks controleren de lokale administraties of de voorraadverminderingen overeenstemmen met de ontvangen gelden en de factuurgegevens. Periodiek voert de directeur een inventarisatie uit in de lokale vestigingen. Dit kan partieel roulerend gebeuren. 2 Aangezien het hier gaat om waardevolle goederen die bovendien meestal uniek zijn, is een voorraadadministratie per stuk hier noodzakelijk. Dit betekent dat elke diamant bij opname in de voorraad een unieke code moet krijgen. Deze code is vermeld op een label dat aan de diamant wordt bevestigd (minder waardevolle stukken) dan wel op het doosje waarin de diamant is vastgemaakt door middel van een klemmechanisme dat slechts door de directeur en de verkopers kan worden geopend (duurdere stukken). 3 a Een treasurer houdt zich vooral bezig met het managen van in- en uitgaande kasstromen, het managen van het werkkapitaal, het managen van financiële risico s en het managen van de toegang tot de kapitaalmarkt. Bij een diamantair is er sprake van een omvangrijke kasgeldstroom; er is behoefte aan werkkapitaalmanagement omdat de organisatie op veilingen tijdig moet kunnen betalen en de eigen klanten mogelijk te laat betalen; doordat in verschillende valuta wordt ingekocht en verkocht, loopt de organisatie valutarisico waardoor er behoefte is aan het managen daarvan. Er is dus een duidelijke rol voor de treasurer. Ook voor het managen van de toegang tot de kapitaalmarkt is er mogelijk in deze organisatie een rol voor een treasurer. De informatie in de casus geeft hierover echter geen uitsluitsel. 3 b Een controller houdt zich vooral bezig met het verzorgen van managementrapportages en het adviseren over voorgenomen beslissingen die substantiële financiële gevolgen kunnen hebben. Bij de diamantair is er een groot probleem op het terrein van de informatieverzorging. Een controller in de betekenis van managementaccountant kan hier een belangrijke rol spelen. Daar staat tegenover dat de directeur in de casus waarschijnlijk zélf een groot deel van de noodzakelijke bestuurlijke informatie zal 8 Uitwerkingen cases hoofdstuk 1

9 verzamelen door middel van zijn interactieve beheersingssystemen. Wel kan de controller een belangrijke rol spelen bij het adviseren over investeringen in andere locaties, in andere landen, in IT, in andere bedrijfsmodellen. 3 c Een informatiemanager koppelt informatieverzorging aan IT. Aangezien er nauwelijks IT is in deze organisatie, is er vooralsnog geen rol voor de informatiemanager Noordhoff Uitgevers bv Groningen/Houten 4 Personeelscontroles die hier van toepassing zijn: werving en selectie van alle personeel door de directeur; training in het herkennen van waardevolle diamanten (inkoop en verkoop), training in het omgaan met strenge beveiligingsmaatregelen, integriteittraining als cultuurbeïnvloedingsinstrument; goede faciliteiten regelen voor het personeel, waardoor ze hun werk naar behoren kunnen doen. NB. Doordat er vestigingen in verschillende landen zijn, kan hier per vestiging worden gedifferentieerd. Hoofdlijnen bestuurlijke informatieverzorging 9

Administratieve Organisatie

Administratieve Organisatie Administratieve Organisatie Week 1 Introductie bedrijfsprocessen en organisaties Organisatie Een doelrealiserend samenwerkingsverband waarin belanghebbende partijen in een coalitie samenwerken om een gemeenschappelijk

Nadere informatie

Beginselen van de financiële administratie

Beginselen van de financiële administratie SERIE Beheersen van bedrijfsprocessen Beginselen van de financiële administratie G. Krijgsheld, J.P.G.A. Straver Tweede druk Noordhoff Uitgevers bv Serie Beheersen van bedrijfsprocessen Beginselen van

Nadere informatie

Administratieve Organisatie

Administratieve Organisatie FAM FAM Administratieve Organisatie en interne controle van bedrijfsprocessen Administratieve Organisatie en interne controle van bedrijfsprocessen Editie 2013 E.P. van Balen, K. Broersen, G.W.M van Heeswijk,

Nadere informatie

1Boekhouden geboekstaafd

1Boekhouden geboekstaafd 1Boekhouden geboekstaafd Drs. H. Fuchs S.J.M. van Vlimmeren Twaalfde druk Boekhouden geboekstaafd 1 Boekhouden geboekstaafd 1 Drs. H. Fuchs S. J. M. van Vlimmeren Twaalfde druk Noordhoff Uitgevers bv

Nadere informatie

Grondslagen Administratieve Organisatie Deel A: algemene beginselen. Opgaven

Grondslagen Administratieve Organisatie Deel A: algemene beginselen. Opgaven Grondslagen dministratieve Organisatie Deel : algemene beginselen Opgaven Grondslagen dministratieve Organisatie Deel : algemene beginselen Opgaven drs. J.P.M. van der Hoeven Y.R.P. van de Voort Derde

Nadere informatie

1. De basis. Cursus boekhouden Pagina 2

1. De basis. Cursus boekhouden Pagina 2 Cursus boekhouden Cursus boekhouden Pagina 2 1. De basis Deze cursus is opgezet in november 2004 en maakte tot oktober 2009 deel uit van de handleiding PSU Boekhouden Light V1. Om zoveel mogelijk onze

Nadere informatie

ERP software van MKG De ruggengraat van uw bedrijf

ERP software van MKG De ruggengraat van uw bedrijf ERP software van MKG Inhoudsopgave 1. Wat is MKG ERP? 2. Overzicht functionaliteit. Relatiebeheer / CRM Verkoop Calculatie Productie Planning Inkoop Urenregistratie / Shopfloor control Voorraad / expeditie

Nadere informatie

LOGISTIEKE BEHEERSING Alles staat of valt met planning en besturing

LOGISTIEKE BEHEERSING Alles staat of valt met planning en besturing LOGISTIEKE BEHEERSING Alles staat of valt met planning en besturing Walther Ploos van Amstel Oktober 2012 Dit artikel geeft de uitgangspunten voor een goede planning en besturing van de logistiek. Waarom

Nadere informatie

Verbetervoorstellen op het gebied van informatiesystemen en stromen op basis van de analyse van vier bedrijfsprocessen

Verbetervoorstellen op het gebied van informatiesystemen en stromen op basis van de analyse van vier bedrijfsprocessen Verbetervoorstellen op het gebied van informatiesystemen en stromen op basis van de analyse van vier bedrijfsprocessen Bacheloropdracht Technische Bedrijfskunde Datum: april 2007 Naam: Vincent Spruit Studentnummer:

Nadere informatie

Voorraadbeheersing bij Meko Services B.V.

Voorraadbeheersing bij Meko Services B.V. Voorraadbeheersing bij Meko Services B.V. Bachelor thesis Michel Reimert 3/25/2014 Begeleiders Dr. Ir. L.L.M. van der Wegen Operational Methods for Production and Logistics Universiteit Twente Dr. J.M.G.

Nadere informatie

Boekhouden geboekstaafd

Boekhouden geboekstaafd Boekhouden geboekstaafd H. Fuchs S.J.M. van Vlimmeren Tiende druk Boekhouden geboekstaafd 2 Boekhouden geboekstaafd 2 Drs. H. Fuchs S. J. M. van Vlimmeren Zevende druk Noordhoff Uitgevers bv Groningen

Nadere informatie

Eindejaarsprocedure Exact voor Windows

Eindejaarsprocedure Exact voor Windows Eindejaarsprocedure Exact voor Windows Simon van Haerlemstraat 17 1962 VB Heemskerk tel.: 0251-236 733 fax: 084-2220 789 e-mail: info@mt-support.nl internet: www.mt-support.nl Versiedatum: 8 april 2004

Nadere informatie

PSUBL. gravita. Handleiding PSU Boekhouden Light. Inleiding tot eenvoudig boekhouden. Versie: 1.12 22 oktober 2007. Versie: 22 oktober 2007

PSUBL. gravita. Handleiding PSU Boekhouden Light. Inleiding tot eenvoudig boekhouden. Versie: 1.12 22 oktober 2007. Versie: 22 oktober 2007 gravita Hoofdkade 95, 9503 HD Stadskanaal Tel. & fax: 0599-614815 E-mail: info@gravita.nl / www.gravita.nl Inschrijfnummer KvK: 02083322 Postbank 4491228 Fiscaalnummer 1345.68.266.B01 PSUBL Handleiding

Nadere informatie

Fraudebeheersing Binnen een Financiële Administratie

Fraudebeheersing Binnen een Financiële Administratie Fraudebeheersing Binnen een Financiële Administratie Afstudeerscriptie SPD opleiding Schiedam, maart 2007 M.A. Meulstee Marcel_Meulstee@hotmail.com Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 1 1.1 ALGEMEEN... 1 1.2

Nadere informatie

Voorwaarden voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties

Voorwaarden voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties Voorwaarden voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties U hebt of sluit een Overeenkomst voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties met Van Lanschot Bankiers. Bij deze overeenkomst

Nadere informatie

7T software bouwstenen voor een heldere toekomst

7T software bouwstenen voor een heldere toekomst 7T software bouwstenen voor een heldere toekomst E D I T I E Handel & Verhuur 7T software bouwstenen voor een heldere toekomst Beschrijving van de mogelijkheden van de 7T software, voor het gebruik door

Nadere informatie

Cursus boekhouden Pagina 2. Vandaar nu even een algemene definitie, dan kan het daarna allemaal wat eenvoudiger:

Cursus boekhouden Pagina 2. Vandaar nu even een algemene definitie, dan kan het daarna allemaal wat eenvoudiger: Cursus boekhouden Cursus boekhouden Pagina 2 1 Boekhouden? Een boekhoudpakket is een uitgebreide rekenmachine. En dan ook nog een zeer eenzijdige rekenmachine, feitelijk enkel in staat tot optellen en

Nadere informatie

TEAM FINANCIEEL De softwareoplossing voor de boekhouder

TEAM FINANCIEEL De softwareoplossing voor de boekhouder TEAM FINANCIEEL De softwareoplossing voor de boekhouder AccountView BV H.J.E. Wenckebachweg 200 Postbus 9400 1006 AK Amsterdam Tel. 020 355 29 10 Fax 020 617 14 78 E-mail: sales@accountview.com Internet:

Nadere informatie

BlueRetail 3.xx. Functionele beschrijving. Stand versie 3.81. Versie 0.2 Venlo, januari 15. Afdeling Product Management

BlueRetail 3.xx. Functionele beschrijving. Stand versie 3.81. Versie 0.2 Venlo, januari 15. Afdeling Product Management BlueRetail 3.xx Stand versie 3.81 Functionele beschrijving Afdeling Product Management Versie 0.2 Venlo, januari 15 Bestand: 140625_Functionele-Beschrijving-BlueRetail-3xx_v02.docx Algemeen Onderwerp Omschrijving

Nadere informatie

Exact Online. Het Nieuwe Verkopen. CRM in de cloud. www.exactonline.be

Exact Online. Het Nieuwe Verkopen. CRM in de cloud. www.exactonline.be Exact Online Het Nieuwe Verkopen CRM in de cloud www.exactonline.be 02 crm in de cloud Inhoud Introductie 1 Managementsamenvatting 4 2 Het belang van CRM 6 3 CRM in de praktijk 8 4 CRM en het verkooptraject

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bewust willen en kunnen 4. Performance Support 5. Informele organisatie 5. Waarom is het zo moeilijk? 6

Inhoudsopgave. Bewust willen en kunnen 4. Performance Support 5. Informele organisatie 5. Waarom is het zo moeilijk? 6 Inleiding De afgelopen vijftien jaar hebben we veel ervaring opgedaan met het doorvoeren van operationele efficiencyverbeteringen in combinatie met ITtrajecten. Vaak waren organisaties hiertoe gedwongen

Nadere informatie

Leerlingenfacturatie in Count-e

Leerlingenfacturatie in Count-e 1 Inleiding... 2 2 Leerling als klant in de boekhouding... 3 2.1 Overhalen leerlingen vanuit Wis@d naar Count-e... 3 Voor je start bepalen welke leerlingen je nodig hebt?... 3 Leerlingen ophalen vanuit

Nadere informatie

Centix4 Modules Workflow Management

Centix4 Modules Workflow Management 1 Gestructureerd beheer van uw werkprocessen Efficiënter inzetten van operationele medewerkers Voert uw organisatie activiteiten uit waarvoor u mensen moet inplannen, zoals het afhandelen van klachten

Nadere informatie

Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control

Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control Inhoud 2 Passend bij uw behoeften 4 Exact Financials Enterprise, het product 6 Exact Financials Enterprise en u 8 Financieel management

Nadere informatie

Accountnet-Online. Basis Cursus. Basiscursus Accountnet-Online -1-

Accountnet-Online. Basis Cursus. Basiscursus Accountnet-Online -1- Accountnet-Online Basis Cursus -1- Introductie Hallo mijn naam is Martin Boulonois. Nee ik drink hier geen alcohol, maar een soft drink, mijn dikke buik komt niet van het bierdrinken, maar eerder van het

Nadere informatie

Product Management Functionele beschrijving BlueRetail versie 3.xx

Product Management Functionele beschrijving BlueRetail versie 3.xx Product Management Functionele beschrijving BlueRetail versie 3.xx Venlo, mei 2011 Betreft BlueRetail 3.60 2011 1 van 33 Inhoudsopgave: 1 Inleiding... 3 2 Retail Processen... 6 3 Verkoop... 7 4 Inkoop...

Nadere informatie

Hoe begin ik met Reeleezee?

Hoe begin ik met Reeleezee? Hoe begin ik met Reeleezee? Met deze eenvoudige instructie bent u binnen vijf minuten aan de slag met uw eigen administratie. Zelfs als u niets van boekhouden weet. Boekhouden in Reeleezee lijkt sterk

Nadere informatie

Ennatuurlijk B.V. Datum: 5 februari 2015. Onderwerp: Vragen en antwoorden n.a.v. de informatiebijeenkomst in Helmond d.d.

Ennatuurlijk B.V. Datum: 5 februari 2015. Onderwerp: Vragen en antwoorden n.a.v. de informatiebijeenkomst in Helmond d.d. Ennatuurlijk B.V. Datum: 5 februari 2015 Onderwerp: Vragen en antwoorden n.a.v. de informatiebijeenkomst in Helmond d.d. 26 januari 2015 Contactgegevens Ennatuurlijk Telefoonnummer: 085-2734567 E-mail:

Nadere informatie

Praktijkinstructie Boekhouden 1 (CBA08.1/CREBO:50229)

Praktijkinstructie Boekhouden 1 (CBA08.1/CREBO:50229) instructie Boekhouden 1 (CBA08.1/CREBO:50229) pi.cba08.1.v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

Papieren factuur wordt verleden tijd! Handboek e-factureren voor ȟȟ overheidsorganisaties

Papieren factuur wordt verleden tijd! Handboek e-factureren voor ȟȟ overheidsorganisaties Papieren factuur wordt verleden tijd! Handboek e-factureren voor ȟȟ overheidsorganisaties Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 1.1 Doel en scope handboek 2 1.2 Leeswijzer 2 2 E-Factureren minder complex dan u denkt

Nadere informatie