D.W. van Dam van Brakelschool Openbare basisschool voor Brakel en Zuilichem

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "D.W. van Dam van Brakelschool Openbare basisschool voor Brakel en Zuilichem"

Transcriptie

1 D.W. van Dam van Brakelschool Openbare basisschool voor Brakel en Zuilichem Burg. Posweg 46b 5306 GE Brakel Tel.nr.: homepage: Jaarverslag Van Dam van Brakelschool Inleiding In dit jaarverslag worden de diverse ontwikkelingen van het afgelopen schooljaar beknopt beschreven. Vanuit de algemene directie van STROOMM is een start gemaakt om de kwaliteit van de 14 scholen in kaart te brengen en een kwaliteitsbeleid te ontwikkelen. Naast studiedagen over kwaliteit voor de directies hebben alle scholen het Tevredenheidsonderzoek van Beekveld &Terpstra afgenomen. De studiedag van STROOMM voor al het personeel stond ook in het teken van kwaliteit. Onze school is tevens bezocht door de Inspectie van het Onderwijs. We blikken tevens vooruit op het komende schooljaar Organisatie De directie van de school bestaat uit de directeur S.Reindersma en adjunct-directeur I.Dammers. Het team heeft in het schooljaar maal vergaderd. Onderwerpen waren o.a.: Taakbeleid/taakverdeling, toetskalender, WSNS, leerlingenzorg/beleid éénzorgroute, nasbeleid, OR/MR onderwerpen, kwaliteitskaarten, groepsplannen en invoering leesmethode. Er werd samengewerkt met het expertise centrum de Opmaat en Marant Educatieve Diensten. Zie zorgoverzicht. De directie heeft samen met de IB-er diverse bijeenkomsten van de Opmaat bezocht. Onderwerpen die hierbij aan de orde kwamen: Eén onderwijszorgroute en handelingsgericht werken; ontwikkelingen Passend onderwijs, het zorgplan, financiën en de keuze van het in kaart brengen van de verschillende schoolzorgprofielen van de scholen binnen het samenwerkingsverband, dit ivm herstructurering van het passend onderwijs. Gekozen is voor: Kind op de Gang. De directie had zeven maal overleg in het Managementteam van STROOMM (MT ). Het MT bestaat uit de algemeen directeur, de adjunct algemeen directeur en de 14 schooldirecteuren. In het MT worden bovenschoolse zaken besproken en het geeft advies aan het bestuur. Er waren 4 studiedagen voor de directies van STROOMM. Schooloverstijgende zaken waar de gemeente Zaltbommel de regiefunctie heeft werden door de directie besproken in het VOLO (Voorbereid Overleg Lokaal Onderwijs) Terugblik op personeelgebied Er werd gewerkt met vier combinatiegroepen (1/2 M. Valk; 3/4 I.Dammers en M van Dugteren; 5/6 L. Weyman en 7/8 J.Huigen). Er ontstond een vacature voor groep 5/6 op donderdag doordat L.Weyman de tijdelijke uitbreiding van zijn wtf eindigde. Na een sollicitatieprocedure werd Meta Kraaij hiervoor benoemd. De totale formatie voor de school bedroeg voor het schooljaar per 1 augustus 5,5623 fte/wtf, waarvan 0,3819 Bapo van I.Dammers en S.Reindersma. De Bapo-uren van S.Reindersma werden niet herbezet.

2 Doordat het leerlingenaantal stabiel bleef, was de formatieruimte gelijk aan het vorige schooljaar. Mevrouw A v.d.sanden.boom (vakleerkracht muziek) is vanaf 17 maart 2011 afwezig door ziekte. Zij werd vervangen door M.Kraaij. Door de langdurige ziekte van A.Boom was het ziekteverzuim:11,34 ( 5,59 in 2010/2011). Meldingsfrequentie 0,22. Dit duidt ook op een langdurigziektegeval. Alle medewerkers hebben meegedaan aan het PO-actief. Dit is een preventief onderzoek onder het personeel om ziekteverzuim te voorkomen. Eén ochtend in de week verzorgt mevrouw van C. van Tuijl de administratie. Op woensdag en op vrijdagochtend verrichtte onze conciërge A.van Horsen allerlei werkzaamheden. Er waren vier gecertificeerde BHV-ers (bedrijfshulpverleners) op school aanwezig: L.Weyman, S.Reindersma, A.van Horsen en C.van Tuijl. J.Huigen was de coördinator Techniek in het kader van de VTB (Verbreding Techniek Basisonderwijs) en I.Dammers was onze coördinator culturele vorming. Het team heeft een studiedag en enkele studiemiddagen gehad. ( Klassenmanagement, Klassenmap) De studiedag van STROOMM (over kwaliteiten) de studiemiddag van de Opmaat ( diverse workshops) werden door het hele team bezocht. L.Weyman heeft de cursus mbt beleid hoogbegaafdheid gevolgd. C. van Tuijl volgde de cursus BHV. De nasmiddagen van de BHV zijn door de vier BHV-ers gevolgd. M. van Dugteren en S.Reindersma volgden twee cursussen van Cito ( Ontwikkelingsperspectief en Analyse Eindcito) In alle klassen heeft de directie klassenbezoeken afgelegd. Met alle medewerkers is een functioneringsgesprek gehouden. Leerlingen Op 1 oktober 2011 waren er 76 leerlingen ingeschreven, evenveel als het jaar ervoor. We hebben één leerling met een zgn rugzakje ( met Leerling Gebonden Financiering). Gedurende het schooljaar zijn er 14 leerlingen van school gegaan door: verhuizing 4 leerlingen, door plaatsing op het SBO 1 leerling en 9 leerlingen gingen naar het Voortgezet Onderwijs ( 4x VMBO, 3x HAVO/TL,1 x VWO en 1 x praktijkonderwijs). In totaal zijn er 14 leerlingen ingeschreven. De weging van de leerlingen levert geen extra formatie op. Financiën De jaarrekening (2011) is positief afgesloten. Zie de Jaarrekening van STROOMM. Er blijft ruimte voor voldoende investeringen (zie meerjaren investeringsplan). Huisvesting De werkzaamheden om de riolering van onze school (en de Burg.Posweg) te vernieuwen hebben veel overlast veroorzaakt. Omdat het afvalwater gescheiden wordt in een schoon- en vuilwaterriolering hebben er op ons hele schoolplein en om de school graafwerkzaamheden plaatsgevonden. Pas in januari 2012 was de situatie weer normaal. Het normale onderhoud van het gebouw heeft plaatsgevonden. Ouders In het begin van het schooljaar zijn we gestart met een gezamenlijke bijeenkomst van de ouderraad, medezeggenschapsraad en het team. De organisatievorm van de avondvierdaagse stond op de agenda. Op de school zijn veel activiteiten georganiseerd. Denk hierbij aan de fancy fair, de ponymarkt en de avondvierdaagse. In het jaarverslag van de ouderraad en het jaarverslag van de medezeggenschapsraad kunt u de activiteiten lezen. Ze worden gepresenteerd op de

3 jaarlijkse ouderavond in november. De verslagen zijn dan op school in te zien. Onderwijskundig We zijn het nieuwe schooljaar gestart met de nieuwe leesmethode Estafette. Ook de nieuwe methode Engels is voor groep 7/8 ingevoerd. Cito-toetsen zijn volgens de toetskalender afgenomen in januari en februari. Eindcito gemaakt door alle leerlingen van groep 8. De gemiddelde score bedroeg 532,7. Dat is lager dan het landelijk gemiddelde. Twee leerlingen met eigen leerlijnen hadden grote invloed op de score. (LWOO leerlingen). In maart hebben we de trendanalyse Eindcito Basisonderwijs gemaakt. Er is gekeken of daar op enig onderdeel trends waar te nemen zijn, ook rekening houdend met de leerlingpopulatie. Alleen bij het onderdeel schrijven van teksten bleef de score drie schooljaren net onder het landelijk gemiddelde. De andere onderdelen gaven geen trends te zien. Kwaliteit Resultaten tevredenheidsonderzoek Begin van 2012 hebben alle 14 scholen van ons bestuur STROOMM deelgenomen aan het tevredenheidsonderzoek. Het onderzoek werd uitgevoerd door Van Bleekveld &Terpstra Organisatieadvies-bureau. Voor het algemeen beeld werd een rapportcijfer (1 10) en overige resultaten-items- zijn beoordeeld op een zogenaamde vierpuntsschaal. Een 4 is dus het maximaal haalbare resultaat. (LG= landelijk gemiddelde) Respons. Leerlingen 96 % (LG 84%) Ouders 40 % (LG 30%) Team 100 % (LG 74 %) Rapportcijfers. Gemiddeld rapport cijfer waardering voor de school: Leerlingen 8,2 (LG 7,9) Ouders 7,9 (LG 7,5) Medewerkers 8,3 (LG 7,6) Gemiddelde itemscore Leerlingen 3,4 (LG 3,2) Ouders 3,7 (LG 3,5) Medewerkers 3,9 (LG 3,5) Men is dus in algemene zin heel tevreden over de school. Alle items zijn verwerkt in een ontwikkelsheet voor de school. Zo kunnen we het onderwijs blijvend verbeteren. De resultaten zijn op school in te zien. Vraag naar de rapportage van het tevredenheidsonderzoek. Inspectiebezoek Dinsdag 8 mei hadden we de inspectie van het onderwijs op bezoek. Twee inspecteurs bezochten alle groepen en controleerden alle documenten van de school op de kwaliteitseisen van de inspectie. Niet alleen de manier van lesgeven, maar ook de leeropbrengsten van de afgelopen jaren werden bekeken. De inspectie concludeert dat de kwaliteit van het onderwijs op basisschool D.W.van Dam van Brakelschool op de onderzochte onderdelen grotendeels op orde is. Uit onderzoek is gebleken dat de school een beperkt aantal tekortkomingen kent. Om die reden wordt het reeds aan de school toegekende basisarrangement gehandhaafd.

4 Kwaliteitskaarten Op school worden allerlei afspraken gemaakt. Om deze afspraken door te voeren en te bewaken dat ze uitgevoerd worden gebruiken we de kwaliteitskaarten. Jaarlijks bekijken we of de kaarten vernieuwd moeten worden en komen er nieuwe kaarten bij. Zorgoverzicht schooljaar Op basis van de toets resultaten Cito M is een diepte-analyse gemaakt. Deze diepte-analyse is in teamverband besproken tijdens een inhoudelijke vergadering op 30 mei Actiepunten t.a.v. het schoolbeleid zijn o.a.: De nieuwe cito Rekenen voor Kleuters geeft gerichte informatie voor de rekenaanpak in groep 3. Tijdens de overdracht wordt deze informatie doorgegeven aan de leerkracht en verwerkt in het groepsplan rekenen. Analyses van cito Spelling, P.I. dictee en methode gebonden toetsen geven categorieën aan die in het groepsplan verwerkt worden en waarmee leerlingen extra oefening krijgen. Bij de uitslagen DMT valt op, dat m.n. de aanpak 1 en 2 leerlingen van de Estafettemethode baat hebben bij de instructie in de groep. De aanpak 3 leerlingen (goede lezers) krijgen in schooljaar gerichte oefeningen op gebied van tempolezen. De uitslagen cito DMT groep 7 en 8 zijn beneden gemiddeld. Voor groep 7 wordt de Estafettemethode aangeschaft. Leerlingen uit groep 8, met beneden gemiddelde score, krijgen in schooljaar extra oefening met behulp van materiaal uit Estafette groep 7. De uitslagen Cito begrijpend lezen zijn beneden het landelijk gemiddelde. De methode Grip op Lezen wordt aangeschaft voor de groepen 4 t/m 8. Cito Taal voor Kleuters geeft een duidelijk beeld van analyse/synthese en letterkennis. Aangezien er relatief veel C scores zijn in groep 2, is extra oefening voor leerlingen in groep 3 noodzakelijk. Dit wordt opgenomen in het groepsplan lezen groep 3. In april 2012 heeft Peggy Teunisse van de Opmaat een studieochtend voor het team verzorgd met als onderwerp handelingsgericht werken. Voor studiedagen vanuit het Samenwerkingsverband De Opmaat zie: organisatie. De intern begeleider heeft 4 netwerkbijeenkomsten IB bijgewoond. Tijdens deze netwerkbijeenkomsten zijn o.a. de onderwerpen handelingsgericht werken, ontwikkelingsperspectief en groepsplannen in de combinatiegroepen aan bod gekomen. De coaching van leerkrachten door de intern begeleider is vooral gericht op het maken van groepsplannen en het bespreken van groepen (3x per jaar) en individuele leerlingen. Er zijn groepsplannen gemaakt voor rekenen en lezen. In schooljaar wordt dit uitgebreid met een groepsplan voor het vak spelling. De intern begeleider en directeur hebben twee cursussen gevolgd bij Cito Arnhem. Het opzetten van een ontwikkelingsperspectief volgens mbv de leerlingvolggegevens (LOVS) en het maken van een Trendanalyse eindcito. In schooljaar zijn er 4 consultatieve leerlingbesprekingen geweest met de orthopedagoge van De Opmaat, Peggy Teunisse. Twee leerlingen hebben ambulante begeleiding vanuit De Opmaat gekregen. Eén leerling is besproken in de secundaire consultatie met de psycholoog van De Opmaat, Nella Breekveldt. Voor de rugzakleerling hebben 5 begeleidingsgesprekken plaatsgevonden met de ambulante begeleider vanuit REC Balein. In juni 2012 is er voor deze leerling op verzoek van de ouders een SBO aanvraag ingediend.

5 Totalen 2009/ / /2012 Netwerkbijeenkomsten I.B Besprekingen Marant Consultatieve leerlingbesprekingen De Opmaat I.B. studiedagen Oudergesprekken zorgleerlingen Observaties Z.A.T. bijeenkomsten Overleg A.B./secundaire cons. De Opmaat Overleg A.B. Rec Overleg begeleider leespoli Bezoek aan leespoli Leerlingbesprekingen Groepsbesprekingen Groep/leerlingbesprekingen indiv.collega s Intakegesprekken ouders nieuwe leerlingen Overleg leesmoeders Coachingsgesprekken n.a.v. invoering groepsplan Aantal leerlingen dat gebruik maakt van de horizontale programmering, d.w.z.zij volgden in een andere groep de taal- en/of rekenlessen Gerealiseerde doelen vanuit het schoolplan (vanaf blz 31) Doel: Betrokkenen 2011/2012 Evaluatie/planning 1 Beleid profilering uitwerken en implementeren - werkgroep 2 Invoering zorgplicht passend onderwijs (2013) Ontwikkelingen volgen 3 Uitwerken aanwezig veiligheidsbeleid - MT - bestuur - De Opmaat - ouders - leerlingen Het PR-plan uitvoeren. teamvergadering werkgroep Website onderhouden Ontwikkelingen volgen landelijk beleid. Hier samen met betrokkenen beleid op maken. Invoerproces volgen Bijeenkomsten Opmaat Landelijke bijeenkomsten Teamvergadering MR Het vastgestelde beleidsplan (juni 2011) uitwerken en implementeren Informatie-avonden Gerealiseerd. Het plan is uitgevoerd De beschikbare middelen zijn besteed Bij viering 40-jarig bestaan van de school zijn de wandborden onthuld. De ontwikkelingen van Passend Onderwijs gaan door. Bezuinigingen zijn door de politiek teruggedraaid. De herinrichting van het Passend onderwijs gaat door. Vergaderingen van de Opmaat bezocht. (direteurenoverleg) Realisatie: loopt door Gerealiseerd. Het veiligheidsbeleid is geformaliseerd. Door inspectie van onderwijs als goed beoordeeld.

6 4 Samenwerking peuterspeelzaal vervolgen 5 In alle lokalen met digitale borden werken; deze ook functioneel gebruiken - onderbouwleerkrachten - begeleider Van Marant leden Inventariseren mogelijkheden en swensen Aanschaffen laatste digitale schoolbord. Oriëntatie cursussen. Uitvoeren vergaderingen Er zijn twee bijeenkomsten geweest met de PSZ. De coördinator VVE neemt komend schoojaar initiatieven om tot warme overdracht van informatie over de leerlingen te komen. Gerealiseerd. Ook in groep 1/2 is een digitaal schoolbord geplaatst. Hier is wel naar geinformeerd (Marant) Niet gerealiseerd Uniforme normering voor toetsen: taal, rekenen en spelling Hoe geven we cijfers en rapportcijfers. 2.Refentie-niveaus 7 Organisatie van de zorg Versterken van de onderwijszorgmogelijkhe den op groepsniveau en schoolniveau leden - Directie - IB-er - De Opmaat - MR - Team Ontwikkelen beleid Om tot éénduidige waardering te komen. Actualiseren schoolspecifiek zorgplan mbt de organisatie vergadering Opmaat Er is een concept schoolrapport gemaakt door werkgroep. (m.m.v. Marant) Nog niet geheel gerealiseerd. Komt volgend schooljaar terug. Informatie over Referentieniveaus gekregen (Cito Arnhem. Nog niet actueel Er is een schoolspecifiek zorgplan gemaakt, als onderdeel van het schoolplan. De Eénzorgroute van het samenwerkingsverband de Opmaat hierin verwerkt. Bijgewerkt onderdeel ook naar Inspectie gestuurd. 8 Praktische groepsplannen maken op de competentie van de leerlingen 9 Invoering één zorgroute in samenwerking met het Samenwerkingsverband - De Opmaat - IB-er - Team - bestuur - De Opmaat - MT - IB-er Uitbreiden naar twee vakken rekenen en lezen vergadering Opmaat Samen met De Opmaat beleid ontwikkelen Uitvoering zorgplan WSNS-verband Februari 2012 gerealiseerd. Is gerealiseerd. Er is een kwaliteitskaart van gemaakt. 10 Ontwikkelen beleid mbt ontwikkelingsperspectief Voor taal en rekenen eigen Leerlijnen ontwikkelen voor leerlingen die niet het eindniveau van groep 8 halen - De Opmaat - IB-er Beleid ontwikkelen Samen met De Opmaat beleid ontwikkelen Uitvoering zorgplan WSNS-verband Twee teamleden hebben de cursus ontwikkelingsperspectief bij Cito in Arnhem gevolgd. Gemaakt voor leerling met rugzak Toepassing: Volgend

7 vergadering Opmaat schooljaar voor leerlingen met eigen leerlijn. Actie: Kwaliteitskaart ontwikkelen 11 Beleid mbt hoogbegaafdheid verder ontwikkelen - IB-er Beleid ontwikkelen In al mee gestart vergadering Opmaat Beleid komend schooljaar afrond. Twee teamleden hebben hiervoor cursussen gevolgd. Actie: Kwaliteitskaart maken. 12 Vernieuwing/vervanging/ invoering methoden: Estafette, begrijpend lezen, rekenen & wiskunde en taal 13 Effectief klassenmanagement Zelfstandig werken - leerkrachten groep 4 t/m 8 - leerkrachten 1 t/m 8 Gebruiksafspraken vastleggen Orienteren methoden begrijpend lezen en rekenen Invoeren begrijpend lezen Bestaande afspraken doornemen, opnieuw vaststellen Gerealiseerd Estafette voor groep 4 t/m 6 ingevoerd Afspraken zijn vastgelegd Actie: komend schooljaar Esafettelezen groep 7 aanschaffen Nieuwe methode begrijpendlezen uitgezocht en aangeschaft groep 4 t/m 8 Actie: Orienteren methoden rekenen. Gerealiseerd Op studiedag met BNT vergadering studiedag Realisatie: mei 14 Culturele educatie vervolgen Bestaande beleid uitvoeren., projecten, vieringen. Alle groepen hebben een culturele activiteit bezocht/gedaan. 15 De beleidsstukken en documenten van STROOMM mbt personeelsbeleid systematisch met het personeel doornemen en uitvoeren - Stafbureau - MR Documenten inventariseren bespreken en uitvoeren. Teamvergaderingen MR Blijft doorgaan. Gerealiseerd : Functioneringsgeprekken en nasplan o.a Nasplan Idem Realisatie: jaar door jaarlijks

8 16 Verder uitwerken van POP (Persoonlijke ontwikkeling van medewerkers) mbv portfolio medewerkers (wet BIO); (Start gemaakt in 2010) Functioneringsgesprekken Zie De gesprekkencyclus zoals die door STROOMM is opgesteld uitvoeren Functioneringsgesprekken Functionerings-gesprekken inclusief POP s zijn gevoerd. Gesprekscyclus 18 De samenwerking met de STROOMM scholen op personeelsgebied intensiveren - MT - IB leden - MR - GMR Bezoek vergaderingen Doorlopend 19 Risico-inventarisatie Actualiseren van de Risico- Inventarisatie en Evaluati( Rie) Plan van Aanpak 20 Communicatieplan STROOMM 21 Het verbeteren en continueren van de externe contacten. - MT - MR - werkgroep - ouders - werkgroep - ouders Plan van aanpak actualiseren vergaderingen Communicatieplan van STROOMM uitvoeren Ontwikkelen nieuwe rapportage Samenwerking collegascholen/ gemeente verenigingen vergaderingen VOLO/OLO GMR doorlopend Gerealiseerd Plan wordt uitgevoerd. Gerealiseerd op directieniveau, niet op teamniveau 22 Invoeren Kwaliteitsmeter Primair Onderwijs (KMPO/ evalueren WMK-PO - AD - MT - MR Laten uitvoeren van de KMPO Evalueren van WMK- PO vergaderingen uitvoeren KMPO Uitgevoerd in januari/februari 2011 Uitwerkingen zie onwikkelingen

9 Ontwikkelingen Het afgelopen (school)jaar zijn er ontwikkelingen op ons afgekomen die niet in het schoolplan beschreven stonden. Ook de komende tijd krijgen we als school met nieuwe ontwikkelingen te maken. We zullen onderdelen hiervan opnemen in de doelen van de komende schooljaren. We noemen hier: De uitkomsten van het tevredenheidsonderzoek. Er is een ontwikkelsheet gemaakt, waar de belangrijkste aanbevelingen opgesomd worden. De uitkomsten van het Inspectiebezoek van 8 mei Waar liggen de verbeterpunten? Welke indicatoren gaan we verbeteren? Verslag vastgesteld medio september. De uitkomsten c.q uitwerkingen van het BOP ( Bestuurs Ondernemings Plan). Wat betekent dat het beleid van onze school? Stroomm ontwikkelt een kwaliteitskader voor alle scholen van Stroomm. Beleid passend onderwijs. Hoe pakt dit voor ons samenwerkingsverband en voor onze school uit? Uitkomsten en uitwerkingen van de trendanalyse juni 2012 en de trendanalyse Eindtoets Basisonderwijs. De acties voortkomend uit doelen van het vorige schooljaar ( ) Doelen schooljaar Team In het schoolplan staan de geplande doelen vermeld voor Het komende jaar staat in het teken van passend onderwijs met de daarbij horende onderwijskundige ontwikkelingen. Om tot een éénduidig zorgprofiel te komen in het nieuw te vormen Samenwerkingsverband, volgen we met het team Kind op de Gang van de AVS. Scholing opbrengst gericht werken. De samenwerking met de peuterspeelzaal wordt vervolgd, nu ook meer gecoördineerd door de coördinator vanuit de gemeente Zaltbommel.ook door de afstemming van de doorgaande lijn mbt VVE-leerlingen. ( Convenant VVE , gemeente Zaltbommel) STROOMM-breed zal er opnieuw naar de kwaliteit en kwaliteitsbeleid gekeken worden. De uitwerkingen zullen onze doelen bijstellen. Uitwerkingen van het (na)splan. Collegiale consultatie, leerkrachten bezoeken elkaars groepen. Beleid meerbegaafdheid vaststellen, implementeren en speerpunt PR maken. Vakgebieden Invoeren van een nieuwe methode Rekenen. Invoeren methode Estafette in groep 7 Invoeren /aanschaf nieuwe methode begrijpend lezen. We realiseren een passend aanbod op dit gebied. Muziek: Samenwerking met muziekvereniging OBK Brakel d.m.v. het project Windkracht 6 in groep 5/6. Gefaseerd invoeren van citotoets woordenschat.

10 Opleidingen We zijn een gecertificeerde Kanjerschool. Om de certificering te behouden, volgt het team hiervoor de na van de kanjertaining. Masterclass Advisering Voortgezet Onderwijs Team digibord Andere Vanuit de Opmaat. (Opbrengst gericht werken schoolleiding, IB-er en team. Cursus aanbod vanuit studiedag Kind op de gang. Tenslotte Als klein team blijken we in staat ook kwaliteit te bieden. Het tevredenheidsonderzoek en het rapport van de inspectie van het onderwijs bewijzen dat. De kwaliteit vasthouden wordt de uitdaging van de komende tijd. Namens het team, Sake Reindersma.

Jaarverslag SCHOOLJAAR 2014-2015. BERNADETTE-MARIASCHOOL AAN 't VERLAAT 30 2612 XZ DELFT

Jaarverslag SCHOOLJAAR 2014-2015. BERNADETTE-MARIASCHOOL AAN 't VERLAAT 30 2612 XZ DELFT Jaarverslag SCHOOLJAAR 2014-2015 BERNADETTE-MARIASCHOOL AAN 't VERLAAT 30 2612 XZ DELFT Jaarverslag van: Bernadette Mariaschool Delft Brinnummer: 13PI Schooljaar: 2013-2014 Samenstellers jaarverslag: Bespreking

Nadere informatie

Voor Kanjers zorgzaam. Definitieve versie

Voor Kanjers zorgzaam. Definitieve versie Voor Kanjers zorgzaam 2012 2016 Definitieve versie Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Doelen van het plan.... 4 1.2 Functies van het plan.... 4 1.3 Procedure voor het opstellen en vaststellen van het plan....

Nadere informatie

Schooljaarverslag 2012-2013. September 2013

Schooljaarverslag 2012-2013. September 2013 Schooljaarverslag 2012-2013 September 2013 INHOUD: 1. INLEIDING 3 2. CONTEXT EN KENGETALLEN 4 2.1 Bovenschoolse ontwikkeling enz. 2.2 De school in getallen 2.2.1 Context 2.2.2 Leerlingen 2.2.3. De Citoscores

Nadere informatie

JAARVERSLAG ST.ANTONIUSSCHOOL 2013-2014

JAARVERSLAG ST.ANTONIUSSCHOOL 2013-2014 JAARVERSLAG ST.ANTONIUSSCHOOL 2013-2014 In dit jaarverslag legt de directie van de school verantwoording af over het gevoerde beleid in het afgelopen schooljaar. In dit verslag vindt u de informatie over

Nadere informatie

Het Baken 2012-2013. Jaarverslag. Khbgiuyfi uf. christelijke basisschool

Het Baken 2012-2013. Jaarverslag. Khbgiuyfi uf. christelijke basisschool Het Baken Khbgiuyfi uf Jaarverslag 2012-2013 christelijke basisschool 2 Het Baken jaarverslag 2012-2013 Inhoudsopgave Inleiding 3 Doelstellingen 4-13 Evaluatie doelen 2012-2013 14-22 Identiteit 23 Kwaliteitsbeleid

Nadere informatie

2011-2015. Pastoor Verlindenstraat 22 5258 HV BERLICUM Tel: 073-5037265 Emailadres: infohjs@hermanjozef.nl SCHOOLPLAN

2011-2015. Pastoor Verlindenstraat 22 5258 HV BERLICUM Tel: 073-5037265 Emailadres: infohjs@hermanjozef.nl SCHOOLPLAN 2011-2015 Pastoor Verlindenstraat 22 5258 HV BERLICUM Tel: 073-5037265 Emailadres: infohjs@hermanjozef.nl SCHOOLPLAN Schoolplan basisschool Herman Jozef Inhoudsopgave 2 Schoolplan basisschool Herman Jozef

Nadere informatie

/ 2. Naam school: OBS de Schalm Brinnummer: 18 ZU Adres: Katendrechtsestraat 181. Telefoon: 010-4858393 info@obsdeschalm.nl

/ 2. Naam school: OBS de Schalm Brinnummer: 18 ZU Adres: Katendrechtsestraat 181. Telefoon: 010-4858393 info@obsdeschalm.nl OBS DE SCHALM / 2 Naam school: OBS de Schalm Brinnummer: 18 ZU Adres: Katendrechtsestraat 181 Postcode: 3072 NS Telefoon: 010-4858393 E-mail: info@obsdeschalm.nl Website: www.obsdeschalm.nl Locatiedirecteur

Nadere informatie

NBS Boeimeer Jan Nieuwenhuijzenstraat 2 4818 RJ Breda 076-5146101 www.nbsboeimeer.nl

NBS Boeimeer Jan Nieuwenhuijzenstraat 2 4818 RJ Breda 076-5146101 www.nbsboeimeer.nl NBS Boeimeer Jan Nieuwenhuijzenstraat 2 4818 RJ Breda 076-5146101 www.nbsboeimeer.nl SCHOOLPLAN 2011-2015 Inhoudsopgave Schoolplan 2011-2015 Naam Inhoud Blz Voorwoord Relatie met WMK: beleidsterreinen

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012-2013

JAARVERSLAG 2012-2013 JAARVERSLAG 2012-2013 Brinnr Opgesteld door Datum en plaats : 09XB : T. Ruijter-Winder : 28-10-2013 Heiloo Inleiding In dit verslag legt de school verantwoording af over het gevoerde beleid in het afgelopen

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2014-2018. Besproken in de MR Opgestuurd CvB 2-10-2013 7-10-2013

SCHOOLPLAN 2014-2018. Besproken in de MR Opgestuurd CvB 2-10-2013 7-10-2013 SCHOOLPLAN Besproken in de MR Opgestuurd CvB 2-10-2013 2014-2018 7-10-2013 Besproken met de MR 25-09-2014 Aangeboden aan cvb Jan Reitsma 26-09-2014 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Onderwijs: Goed onderwijs

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 2014 1. Inleiding

Jaarverslag 2013 2014 1. Inleiding Jaarverslag 2013 2014 1. Inleiding Het vorig schooljaar hebben we hard gewerkt aan opbrengstgericht onderwijs, het schoolklimaat en passend onderwijs. Het adequaat inspelen op specifieke onderwijs- en

Nadere informatie

ZORGPLAN OBS DE TUIMELAAR 2013-2014

ZORGPLAN OBS DE TUIMELAAR 2013-2014 ZORGPLAN OBS DE TUIMELAAR 2013-2014 Inhoudsopgave zorgplan OBS de Tuimelaar De school met aandacht voor verschillen. 1. Inleiding 2. Onze visie op zorg 3. De 1- zorg route 3.1 de 1-zorgroute op groepsniveau

Nadere informatie

SCHOOLJAARVERSLAG 2012-2013. Hoofdkanaal OZ 86. 7881 CN Emmer Compascuum. Tel. 0591 35 26 77. Email hoeksteen@skod.nl

SCHOOLJAARVERSLAG 2012-2013. Hoofdkanaal OZ 86. 7881 CN Emmer Compascuum. Tel. 0591 35 26 77. Email hoeksteen@skod.nl SCHOOLJAARVERSLAG 2012-2013 Hoofdkanaal OZ 86 7881 CN Emmer Compascuum Tel. 0591 35 26 77 Email hoeksteen@skod.nl Schooljaarverslag (SJV) 2012-2013 Naam school rkbs de Hoeksteen Adres Hoofdkanaal O.Z.

Nadere informatie

Kbs De Triangel, Nijverdal Schoolondernemingsplan 2011 2015 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 5 Inleiding... 5 Schematische weergave schoolondernemingsplan. 7 2. STRATEGISCH DEEL... 8 Strategische doelen...

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Stichting Overvecht Zuid Voor Katholiek Onderwijs

Jaarverslag 2013 Stichting Overvecht Zuid Voor Katholiek Onderwijs Jaarverslag 2013 Stichting Overvecht Zuid Voor Katholiek Onderwijs Stichting Overvecht Zuid voor Katholiek Onderwijs Bestuursnummer 77052 Contactpersoon: De heer F. van Noorden Postadres: Savannahweg 71

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2010 2011

JAARVERSLAG 2010 2011 JAARVERSLAG 2010 2011 R.k. basisschool Sint Antonius van Padua Jasmijnstraat 11a 5492 JS Sint-Oedenrode R.k. basisschool Sint Antonius van Padua Brin 15CR Adres: Jasmijnstraat 11a, 5492 JS Sint-Oedenrode

Nadere informatie

Schoolgids Schooljaar 2012-2013

Schoolgids Schooljaar 2012-2013 Schoolgids Schooljaar 2012-2013 Adresgegevens: De Schittering Burgemeester Godwaldtstraat 2-4 4927 BB Hooge Zwaluwe Tel.: 0168-482371 email: info@bsdeschittering.nl website: www.bsdeschittering.nl Hooge

Nadere informatie

ZORGPLAN 2014-2018. Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55

ZORGPLAN 2014-2018. Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55 ZORGPLAN 2014-2018 Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55 Proceseigenaar : Intern begeleider 2. Zorg Nr 2.1: Zorgplan 2014-2018 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Basisondersteuning...

Nadere informatie

Kwalitatief goed onderwijs met oog op de toekomst JAARPLAN 2013-2014

Kwalitatief goed onderwijs met oog op de toekomst JAARPLAN 2013-2014 Kwalitatief goed onderwijs met oog op de toekomst JAARPLAN 2013-2014 1 Inhoud Inleiding.... 3 Kwalitatief goed onderwijs met oog op de toekomst... 3 1. Opbrengsten... 4 1.1 Opbrengsten van de CITO-Eindtoets...

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. Schooljaar 2015-2016

SCHOOLGIDS. Schooljaar 2015-2016 SCHOOLGIDS Schooljaar 2015-2016 Voorwoord 4 De Achthoek pijlers 5 De Achthoek algemeen 7 De organisatie van ons onderwijs 9 De schooltijden 9 De groepsindelingen en de voorzieningen 10 De werkwijze en

Nadere informatie

Schoolplan 2011-2015

Schoolplan 2011-2015 Schoolplan 2011-2015 Inhoud 1 inleiding 4 1.1 kader en doel 4 1.2 schoolbeschrijving 4 1.2.1 bestuurlijke structuur 4 1.2.2 geschiedenis 5 1.2.3 huisvesting 5 1.2.4 groepering en leerlingaantal 6 1.2.5

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarverslag 2009-2010. Onderwijskundig jaarplan 2010-2011

Onderwijskundig jaarverslag 2009-2010. Onderwijskundig jaarplan 2010-2011 Onderwijskundig jaarverslag 2009- Onderwijskundig jaarplan -2011 OnderwijskundigJaarverslag bs de Touwladder 2009 1 De Touwladder Een ontdekkingsreis voor iedereen Onderwijskundig jaarverslag 2009- Onderwijskundig

Nadere informatie

D 4 Zorgplan. Passend onderwijs. Definitie leerlingen met specifiek onderwijsbehoeften. Doelstellingen van de school

D 4 Zorgplan. Passend onderwijs. Definitie leerlingen met specifiek onderwijsbehoeften. Doelstellingen van de school D 4 Zorgplan Passend onderwijs Passend Onderwijs betekent dat iedere leerling onderwijs krijgt dat het beste bij zijn of haar talenten en beperkingen past. Ook de leerlingen met een stoornis, ernstige

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Jaarverslag 2010 Stichting Openbaar Onderwijs Noord 1

Inhoudsopgave. Jaarverslag 2010 Stichting Openbaar Onderwijs Noord 1 Inhoudsopgave Voorwoord 2 1 Inleiding 3 2 Management en organisatie. 5 3 Onderwijs en leren... 8 4 Personeel en organisatie.. 15 5 Onderwijshuisvesting. 21 6 Financieel en materieel beheer 23 7 Korte jaarverslagen

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012-2013 WE DOEN WAT WERKT

JAARVERSLAG 2012-2013 WE DOEN WAT WERKT Okt 2013 JAARVERSLAG 2012-2013 WE DOEN WAT WERKT 12SY Annemiek Ruiter Oktober 2013 Een woord vooraf Voor u ligt het jaarverslag van basisschool De Vaart. Dit jaarverslag heeft als doel verantwoording af

Nadere informatie

Voorwoord. dit cursusjaar = 2013/14

Voorwoord. dit cursusjaar = 2013/14 1 Voorwoord Het doel van publiek verantwoorden door een onderwijsinstelling is te laten zien dat zij haar middelen zo effectief mogelijk inzet. De verantwoording van het financiële beleid van een instelling

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2007-2011

SCHOOLPLAN 2007-2011 SCHOOLPLAN 2007-2011 Basisschool Sint-Lambertus St. Lambertusweg 112 Gemonde : 073-5530130 : 073-5530131 : info@lambertusgemonde.nl directeur : P.M.J.P. Lathouwers adjunct-directeur : G.M.M. van der Rijt

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Vereniging tot het verstrekken van onderwijs op gereformeerde grondslag te Teuge

Jaarverslag 2012. Vereniging tot het verstrekken van onderwijs op gereformeerde grondslag te Teuge Jaarverslag 2012 Vereniging tot het verstrekken van onderwijs op gereformeerde grondslag te Teuge Eben-Haëzerschool Gijsbrechtgaarde 110 7329 CA Apeldoorn Brinnummer 29 TM Eben-Haëzerschool Zandenallee

Nadere informatie

Jaarverslag S.K.O. Het Groene Lint. schooljaar 2002-2003

Jaarverslag S.K.O. Het Groene Lint. schooljaar 2002-2003 Jaarverslag S.K.O. Het Groene Lint schooljaar 2002-2003 december 2003 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Bestuurlijke kenmerken 3. Onderwijzend personeel 4. Onderwijsondersteunend personeel 5. Arbeidsomstandigheden

Nadere informatie

Inhoud. 2.1 Opbrengsten 2.1.1 Rekenen 2.1.2 Begrijpend Lezen 2.1.3 Spelling 2.1.4 DMT leeskaarten

Inhoud. 2.1 Opbrengsten 2.1.1 Rekenen 2.1.2 Begrijpend Lezen 2.1.3 Spelling 2.1.4 DMT leeskaarten 1 Inhoud 1. Algemene gegevens 1.1 Organisatie 1.2 Ondersteuning 1.3 Bekostigingsgrondslag 1.4. Leerling-prognose 1.4.1 Uitstroomgegevens 1.4.2 Tussentijdse schoolverlaters 2. Onderwijskundig jaarverslag

Nadere informatie