D.W. van Dam van Brakelschool Openbare basisschool voor Brakel en Zuilichem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "D.W. van Dam van Brakelschool Openbare basisschool voor Brakel en Zuilichem"

Transcriptie

1 D.W. van Dam van Brakelschool Openbare basisschool voor Brakel en Zuilichem Burg. Posweg 46b 5306 GE Brakel Tel.nr.: homepage: Jaarverslag Van Dam van Brakelschool Inleiding In dit jaarverslag worden de diverse ontwikkelingen van het afgelopen schooljaar beknopt beschreven. Vanuit de algemene directie van STROOMM is een start gemaakt om de kwaliteit van de 14 scholen in kaart te brengen en een kwaliteitsbeleid te ontwikkelen. Naast studiedagen over kwaliteit voor de directies hebben alle scholen het Tevredenheidsonderzoek van Beekveld &Terpstra afgenomen. De studiedag van STROOMM voor al het personeel stond ook in het teken van kwaliteit. Onze school is tevens bezocht door de Inspectie van het Onderwijs. We blikken tevens vooruit op het komende schooljaar Organisatie De directie van de school bestaat uit de directeur S.Reindersma en adjunct-directeur I.Dammers. Het team heeft in het schooljaar maal vergaderd. Onderwerpen waren o.a.: Taakbeleid/taakverdeling, toetskalender, WSNS, leerlingenzorg/beleid éénzorgroute, nasbeleid, OR/MR onderwerpen, kwaliteitskaarten, groepsplannen en invoering leesmethode. Er werd samengewerkt met het expertise centrum de Opmaat en Marant Educatieve Diensten. Zie zorgoverzicht. De directie heeft samen met de IB-er diverse bijeenkomsten van de Opmaat bezocht. Onderwerpen die hierbij aan de orde kwamen: Eén onderwijszorgroute en handelingsgericht werken; ontwikkelingen Passend onderwijs, het zorgplan, financiën en de keuze van het in kaart brengen van de verschillende schoolzorgprofielen van de scholen binnen het samenwerkingsverband, dit ivm herstructurering van het passend onderwijs. Gekozen is voor: Kind op de Gang. De directie had zeven maal overleg in het Managementteam van STROOMM (MT ). Het MT bestaat uit de algemeen directeur, de adjunct algemeen directeur en de 14 schooldirecteuren. In het MT worden bovenschoolse zaken besproken en het geeft advies aan het bestuur. Er waren 4 studiedagen voor de directies van STROOMM. Schooloverstijgende zaken waar de gemeente Zaltbommel de regiefunctie heeft werden door de directie besproken in het VOLO (Voorbereid Overleg Lokaal Onderwijs) Terugblik op personeelgebied Er werd gewerkt met vier combinatiegroepen (1/2 M. Valk; 3/4 I.Dammers en M van Dugteren; 5/6 L. Weyman en 7/8 J.Huigen). Er ontstond een vacature voor groep 5/6 op donderdag doordat L.Weyman de tijdelijke uitbreiding van zijn wtf eindigde. Na een sollicitatieprocedure werd Meta Kraaij hiervoor benoemd. De totale formatie voor de school bedroeg voor het schooljaar per 1 augustus 5,5623 fte/wtf, waarvan 0,3819 Bapo van I.Dammers en S.Reindersma. De Bapo-uren van S.Reindersma werden niet herbezet.

2 Doordat het leerlingenaantal stabiel bleef, was de formatieruimte gelijk aan het vorige schooljaar. Mevrouw A v.d.sanden.boom (vakleerkracht muziek) is vanaf 17 maart 2011 afwezig door ziekte. Zij werd vervangen door M.Kraaij. Door de langdurige ziekte van A.Boom was het ziekteverzuim:11,34 ( 5,59 in 2010/2011). Meldingsfrequentie 0,22. Dit duidt ook op een langdurigziektegeval. Alle medewerkers hebben meegedaan aan het PO-actief. Dit is een preventief onderzoek onder het personeel om ziekteverzuim te voorkomen. Eén ochtend in de week verzorgt mevrouw van C. van Tuijl de administratie. Op woensdag en op vrijdagochtend verrichtte onze conciërge A.van Horsen allerlei werkzaamheden. Er waren vier gecertificeerde BHV-ers (bedrijfshulpverleners) op school aanwezig: L.Weyman, S.Reindersma, A.van Horsen en C.van Tuijl. J.Huigen was de coördinator Techniek in het kader van de VTB (Verbreding Techniek Basisonderwijs) en I.Dammers was onze coördinator culturele vorming. Het team heeft een studiedag en enkele studiemiddagen gehad. ( Klassenmanagement, Klassenmap) De studiedag van STROOMM (over kwaliteiten) de studiemiddag van de Opmaat ( diverse workshops) werden door het hele team bezocht. L.Weyman heeft de cursus mbt beleid hoogbegaafdheid gevolgd. C. van Tuijl volgde de cursus BHV. De nasmiddagen van de BHV zijn door de vier BHV-ers gevolgd. M. van Dugteren en S.Reindersma volgden twee cursussen van Cito ( Ontwikkelingsperspectief en Analyse Eindcito) In alle klassen heeft de directie klassenbezoeken afgelegd. Met alle medewerkers is een functioneringsgesprek gehouden. Leerlingen Op 1 oktober 2011 waren er 76 leerlingen ingeschreven, evenveel als het jaar ervoor. We hebben één leerling met een zgn rugzakje ( met Leerling Gebonden Financiering). Gedurende het schooljaar zijn er 14 leerlingen van school gegaan door: verhuizing 4 leerlingen, door plaatsing op het SBO 1 leerling en 9 leerlingen gingen naar het Voortgezet Onderwijs ( 4x VMBO, 3x HAVO/TL,1 x VWO en 1 x praktijkonderwijs). In totaal zijn er 14 leerlingen ingeschreven. De weging van de leerlingen levert geen extra formatie op. Financiën De jaarrekening (2011) is positief afgesloten. Zie de Jaarrekening van STROOMM. Er blijft ruimte voor voldoende investeringen (zie meerjaren investeringsplan). Huisvesting De werkzaamheden om de riolering van onze school (en de Burg.Posweg) te vernieuwen hebben veel overlast veroorzaakt. Omdat het afvalwater gescheiden wordt in een schoon- en vuilwaterriolering hebben er op ons hele schoolplein en om de school graafwerkzaamheden plaatsgevonden. Pas in januari 2012 was de situatie weer normaal. Het normale onderhoud van het gebouw heeft plaatsgevonden. Ouders In het begin van het schooljaar zijn we gestart met een gezamenlijke bijeenkomst van de ouderraad, medezeggenschapsraad en het team. De organisatievorm van de avondvierdaagse stond op de agenda. Op de school zijn veel activiteiten georganiseerd. Denk hierbij aan de fancy fair, de ponymarkt en de avondvierdaagse. In het jaarverslag van de ouderraad en het jaarverslag van de medezeggenschapsraad kunt u de activiteiten lezen. Ze worden gepresenteerd op de

3 jaarlijkse ouderavond in november. De verslagen zijn dan op school in te zien. Onderwijskundig We zijn het nieuwe schooljaar gestart met de nieuwe leesmethode Estafette. Ook de nieuwe methode Engels is voor groep 7/8 ingevoerd. Cito-toetsen zijn volgens de toetskalender afgenomen in januari en februari. Eindcito gemaakt door alle leerlingen van groep 8. De gemiddelde score bedroeg 532,7. Dat is lager dan het landelijk gemiddelde. Twee leerlingen met eigen leerlijnen hadden grote invloed op de score. (LWOO leerlingen). In maart hebben we de trendanalyse Eindcito Basisonderwijs gemaakt. Er is gekeken of daar op enig onderdeel trends waar te nemen zijn, ook rekening houdend met de leerlingpopulatie. Alleen bij het onderdeel schrijven van teksten bleef de score drie schooljaren net onder het landelijk gemiddelde. De andere onderdelen gaven geen trends te zien. Kwaliteit Resultaten tevredenheidsonderzoek Begin van 2012 hebben alle 14 scholen van ons bestuur STROOMM deelgenomen aan het tevredenheidsonderzoek. Het onderzoek werd uitgevoerd door Van Bleekveld &Terpstra Organisatieadvies-bureau. Voor het algemeen beeld werd een rapportcijfer (1 10) en overige resultaten-items- zijn beoordeeld op een zogenaamde vierpuntsschaal. Een 4 is dus het maximaal haalbare resultaat. (LG= landelijk gemiddelde) Respons. Leerlingen 96 % (LG 84%) Ouders 40 % (LG 30%) Team 100 % (LG 74 %) Rapportcijfers. Gemiddeld rapport cijfer waardering voor de school: Leerlingen 8,2 (LG 7,9) Ouders 7,9 (LG 7,5) Medewerkers 8,3 (LG 7,6) Gemiddelde itemscore Leerlingen 3,4 (LG 3,2) Ouders 3,7 (LG 3,5) Medewerkers 3,9 (LG 3,5) Men is dus in algemene zin heel tevreden over de school. Alle items zijn verwerkt in een ontwikkelsheet voor de school. Zo kunnen we het onderwijs blijvend verbeteren. De resultaten zijn op school in te zien. Vraag naar de rapportage van het tevredenheidsonderzoek. Inspectiebezoek Dinsdag 8 mei hadden we de inspectie van het onderwijs op bezoek. Twee inspecteurs bezochten alle groepen en controleerden alle documenten van de school op de kwaliteitseisen van de inspectie. Niet alleen de manier van lesgeven, maar ook de leeropbrengsten van de afgelopen jaren werden bekeken. De inspectie concludeert dat de kwaliteit van het onderwijs op basisschool D.W.van Dam van Brakelschool op de onderzochte onderdelen grotendeels op orde is. Uit onderzoek is gebleken dat de school een beperkt aantal tekortkomingen kent. Om die reden wordt het reeds aan de school toegekende basisarrangement gehandhaafd.

4 Kwaliteitskaarten Op school worden allerlei afspraken gemaakt. Om deze afspraken door te voeren en te bewaken dat ze uitgevoerd worden gebruiken we de kwaliteitskaarten. Jaarlijks bekijken we of de kaarten vernieuwd moeten worden en komen er nieuwe kaarten bij. Zorgoverzicht schooljaar Op basis van de toets resultaten Cito M is een diepte-analyse gemaakt. Deze diepte-analyse is in teamverband besproken tijdens een inhoudelijke vergadering op 30 mei Actiepunten t.a.v. het schoolbeleid zijn o.a.: De nieuwe cito Rekenen voor Kleuters geeft gerichte informatie voor de rekenaanpak in groep 3. Tijdens de overdracht wordt deze informatie doorgegeven aan de leerkracht en verwerkt in het groepsplan rekenen. Analyses van cito Spelling, P.I. dictee en methode gebonden toetsen geven categorieën aan die in het groepsplan verwerkt worden en waarmee leerlingen extra oefening krijgen. Bij de uitslagen DMT valt op, dat m.n. de aanpak 1 en 2 leerlingen van de Estafettemethode baat hebben bij de instructie in de groep. De aanpak 3 leerlingen (goede lezers) krijgen in schooljaar gerichte oefeningen op gebied van tempolezen. De uitslagen cito DMT groep 7 en 8 zijn beneden gemiddeld. Voor groep 7 wordt de Estafettemethode aangeschaft. Leerlingen uit groep 8, met beneden gemiddelde score, krijgen in schooljaar extra oefening met behulp van materiaal uit Estafette groep 7. De uitslagen Cito begrijpend lezen zijn beneden het landelijk gemiddelde. De methode Grip op Lezen wordt aangeschaft voor de groepen 4 t/m 8. Cito Taal voor Kleuters geeft een duidelijk beeld van analyse/synthese en letterkennis. Aangezien er relatief veel C scores zijn in groep 2, is extra oefening voor leerlingen in groep 3 noodzakelijk. Dit wordt opgenomen in het groepsplan lezen groep 3. In april 2012 heeft Peggy Teunisse van de Opmaat een studieochtend voor het team verzorgd met als onderwerp handelingsgericht werken. Voor studiedagen vanuit het Samenwerkingsverband De Opmaat zie: organisatie. De intern begeleider heeft 4 netwerkbijeenkomsten IB bijgewoond. Tijdens deze netwerkbijeenkomsten zijn o.a. de onderwerpen handelingsgericht werken, ontwikkelingsperspectief en groepsplannen in de combinatiegroepen aan bod gekomen. De coaching van leerkrachten door de intern begeleider is vooral gericht op het maken van groepsplannen en het bespreken van groepen (3x per jaar) en individuele leerlingen. Er zijn groepsplannen gemaakt voor rekenen en lezen. In schooljaar wordt dit uitgebreid met een groepsplan voor het vak spelling. De intern begeleider en directeur hebben twee cursussen gevolgd bij Cito Arnhem. Het opzetten van een ontwikkelingsperspectief volgens mbv de leerlingvolggegevens (LOVS) en het maken van een Trendanalyse eindcito. In schooljaar zijn er 4 consultatieve leerlingbesprekingen geweest met de orthopedagoge van De Opmaat, Peggy Teunisse. Twee leerlingen hebben ambulante begeleiding vanuit De Opmaat gekregen. Eén leerling is besproken in de secundaire consultatie met de psycholoog van De Opmaat, Nella Breekveldt. Voor de rugzakleerling hebben 5 begeleidingsgesprekken plaatsgevonden met de ambulante begeleider vanuit REC Balein. In juni 2012 is er voor deze leerling op verzoek van de ouders een SBO aanvraag ingediend.

5 Totalen 2009/ / /2012 Netwerkbijeenkomsten I.B Besprekingen Marant Consultatieve leerlingbesprekingen De Opmaat I.B. studiedagen Oudergesprekken zorgleerlingen Observaties Z.A.T. bijeenkomsten Overleg A.B./secundaire cons. De Opmaat Overleg A.B. Rec Overleg begeleider leespoli Bezoek aan leespoli Leerlingbesprekingen Groepsbesprekingen Groep/leerlingbesprekingen indiv.collega s Intakegesprekken ouders nieuwe leerlingen Overleg leesmoeders Coachingsgesprekken n.a.v. invoering groepsplan Aantal leerlingen dat gebruik maakt van de horizontale programmering, d.w.z.zij volgden in een andere groep de taal- en/of rekenlessen Gerealiseerde doelen vanuit het schoolplan (vanaf blz 31) Doel: Betrokkenen 2011/2012 Evaluatie/planning 1 Beleid profilering uitwerken en implementeren - werkgroep 2 Invoering zorgplicht passend onderwijs (2013) Ontwikkelingen volgen 3 Uitwerken aanwezig veiligheidsbeleid - MT - bestuur - De Opmaat - ouders - leerlingen Het PR-plan uitvoeren. teamvergadering werkgroep Website onderhouden Ontwikkelingen volgen landelijk beleid. Hier samen met betrokkenen beleid op maken. Invoerproces volgen Bijeenkomsten Opmaat Landelijke bijeenkomsten Teamvergadering MR Het vastgestelde beleidsplan (juni 2011) uitwerken en implementeren Informatie-avonden Gerealiseerd. Het plan is uitgevoerd De beschikbare middelen zijn besteed Bij viering 40-jarig bestaan van de school zijn de wandborden onthuld. De ontwikkelingen van Passend Onderwijs gaan door. Bezuinigingen zijn door de politiek teruggedraaid. De herinrichting van het Passend onderwijs gaat door. Vergaderingen van de Opmaat bezocht. (direteurenoverleg) Realisatie: loopt door Gerealiseerd. Het veiligheidsbeleid is geformaliseerd. Door inspectie van onderwijs als goed beoordeeld.

6 4 Samenwerking peuterspeelzaal vervolgen 5 In alle lokalen met digitale borden werken; deze ook functioneel gebruiken - onderbouwleerkrachten - begeleider Van Marant leden Inventariseren mogelijkheden en swensen Aanschaffen laatste digitale schoolbord. Oriëntatie cursussen. Uitvoeren vergaderingen Er zijn twee bijeenkomsten geweest met de PSZ. De coördinator VVE neemt komend schoojaar initiatieven om tot warme overdracht van informatie over de leerlingen te komen. Gerealiseerd. Ook in groep 1/2 is een digitaal schoolbord geplaatst. Hier is wel naar geinformeerd (Marant) Niet gerealiseerd Uniforme normering voor toetsen: taal, rekenen en spelling Hoe geven we cijfers en rapportcijfers. 2.Refentie-niveaus 7 Organisatie van de zorg Versterken van de onderwijszorgmogelijkhe den op groepsniveau en schoolniveau leden - Directie - IB-er - De Opmaat - MR - Team Ontwikkelen beleid Om tot éénduidige waardering te komen. Actualiseren schoolspecifiek zorgplan mbt de organisatie vergadering Opmaat Er is een concept schoolrapport gemaakt door werkgroep. (m.m.v. Marant) Nog niet geheel gerealiseerd. Komt volgend schooljaar terug. Informatie over Referentieniveaus gekregen (Cito Arnhem. Nog niet actueel Er is een schoolspecifiek zorgplan gemaakt, als onderdeel van het schoolplan. De Eénzorgroute van het samenwerkingsverband de Opmaat hierin verwerkt. Bijgewerkt onderdeel ook naar Inspectie gestuurd. 8 Praktische groepsplannen maken op de competentie van de leerlingen 9 Invoering één zorgroute in samenwerking met het Samenwerkingsverband - De Opmaat - IB-er - Team - bestuur - De Opmaat - MT - IB-er Uitbreiden naar twee vakken rekenen en lezen vergadering Opmaat Samen met De Opmaat beleid ontwikkelen Uitvoering zorgplan WSNS-verband Februari 2012 gerealiseerd. Is gerealiseerd. Er is een kwaliteitskaart van gemaakt. 10 Ontwikkelen beleid mbt ontwikkelingsperspectief Voor taal en rekenen eigen Leerlijnen ontwikkelen voor leerlingen die niet het eindniveau van groep 8 halen - De Opmaat - IB-er Beleid ontwikkelen Samen met De Opmaat beleid ontwikkelen Uitvoering zorgplan WSNS-verband Twee teamleden hebben de cursus ontwikkelingsperspectief bij Cito in Arnhem gevolgd. Gemaakt voor leerling met rugzak Toepassing: Volgend

7 vergadering Opmaat schooljaar voor leerlingen met eigen leerlijn. Actie: Kwaliteitskaart ontwikkelen 11 Beleid mbt hoogbegaafdheid verder ontwikkelen - IB-er Beleid ontwikkelen In al mee gestart vergadering Opmaat Beleid komend schooljaar afrond. Twee teamleden hebben hiervoor cursussen gevolgd. Actie: Kwaliteitskaart maken. 12 Vernieuwing/vervanging/ invoering methoden: Estafette, begrijpend lezen, rekenen & wiskunde en taal 13 Effectief klassenmanagement Zelfstandig werken - leerkrachten groep 4 t/m 8 - leerkrachten 1 t/m 8 Gebruiksafspraken vastleggen Orienteren methoden begrijpend lezen en rekenen Invoeren begrijpend lezen Bestaande afspraken doornemen, opnieuw vaststellen Gerealiseerd Estafette voor groep 4 t/m 6 ingevoerd Afspraken zijn vastgelegd Actie: komend schooljaar Esafettelezen groep 7 aanschaffen Nieuwe methode begrijpendlezen uitgezocht en aangeschaft groep 4 t/m 8 Actie: Orienteren methoden rekenen. Gerealiseerd Op studiedag met BNT vergadering studiedag Realisatie: mei 14 Culturele educatie vervolgen Bestaande beleid uitvoeren., projecten, vieringen. Alle groepen hebben een culturele activiteit bezocht/gedaan. 15 De beleidsstukken en documenten van STROOMM mbt personeelsbeleid systematisch met het personeel doornemen en uitvoeren - Stafbureau - MR Documenten inventariseren bespreken en uitvoeren. Teamvergaderingen MR Blijft doorgaan. Gerealiseerd : Functioneringsgeprekken en nasplan o.a Nasplan Idem Realisatie: jaar door jaarlijks

8 16 Verder uitwerken van POP (Persoonlijke ontwikkeling van medewerkers) mbv portfolio medewerkers (wet BIO); (Start gemaakt in 2010) Functioneringsgesprekken Zie De gesprekkencyclus zoals die door STROOMM is opgesteld uitvoeren Functioneringsgesprekken Functionerings-gesprekken inclusief POP s zijn gevoerd. Gesprekscyclus 18 De samenwerking met de STROOMM scholen op personeelsgebied intensiveren - MT - IB leden - MR - GMR Bezoek vergaderingen Doorlopend 19 Risico-inventarisatie Actualiseren van de Risico- Inventarisatie en Evaluati( Rie) Plan van Aanpak 20 Communicatieplan STROOMM 21 Het verbeteren en continueren van de externe contacten. - MT - MR - werkgroep - ouders - werkgroep - ouders Plan van aanpak actualiseren vergaderingen Communicatieplan van STROOMM uitvoeren Ontwikkelen nieuwe rapportage Samenwerking collegascholen/ gemeente verenigingen vergaderingen VOLO/OLO GMR doorlopend Gerealiseerd Plan wordt uitgevoerd. Gerealiseerd op directieniveau, niet op teamniveau 22 Invoeren Kwaliteitsmeter Primair Onderwijs (KMPO/ evalueren WMK-PO - AD - MT - MR Laten uitvoeren van de KMPO Evalueren van WMK- PO vergaderingen uitvoeren KMPO Uitgevoerd in januari/februari 2011 Uitwerkingen zie onwikkelingen

9 Ontwikkelingen Het afgelopen (school)jaar zijn er ontwikkelingen op ons afgekomen die niet in het schoolplan beschreven stonden. Ook de komende tijd krijgen we als school met nieuwe ontwikkelingen te maken. We zullen onderdelen hiervan opnemen in de doelen van de komende schooljaren. We noemen hier: De uitkomsten van het tevredenheidsonderzoek. Er is een ontwikkelsheet gemaakt, waar de belangrijkste aanbevelingen opgesomd worden. De uitkomsten van het Inspectiebezoek van 8 mei Waar liggen de verbeterpunten? Welke indicatoren gaan we verbeteren? Verslag vastgesteld medio september. De uitkomsten c.q uitwerkingen van het BOP ( Bestuurs Ondernemings Plan). Wat betekent dat het beleid van onze school? Stroomm ontwikkelt een kwaliteitskader voor alle scholen van Stroomm. Beleid passend onderwijs. Hoe pakt dit voor ons samenwerkingsverband en voor onze school uit? Uitkomsten en uitwerkingen van de trendanalyse juni 2012 en de trendanalyse Eindtoets Basisonderwijs. De acties voortkomend uit doelen van het vorige schooljaar ( ) Doelen schooljaar Team In het schoolplan staan de geplande doelen vermeld voor Het komende jaar staat in het teken van passend onderwijs met de daarbij horende onderwijskundige ontwikkelingen. Om tot een éénduidig zorgprofiel te komen in het nieuw te vormen Samenwerkingsverband, volgen we met het team Kind op de Gang van de AVS. Scholing opbrengst gericht werken. De samenwerking met de peuterspeelzaal wordt vervolgd, nu ook meer gecoördineerd door de coördinator vanuit de gemeente Zaltbommel.ook door de afstemming van de doorgaande lijn mbt VVE-leerlingen. ( Convenant VVE , gemeente Zaltbommel) STROOMM-breed zal er opnieuw naar de kwaliteit en kwaliteitsbeleid gekeken worden. De uitwerkingen zullen onze doelen bijstellen. Uitwerkingen van het (na)splan. Collegiale consultatie, leerkrachten bezoeken elkaars groepen. Beleid meerbegaafdheid vaststellen, implementeren en speerpunt PR maken. Vakgebieden Invoeren van een nieuwe methode Rekenen. Invoeren methode Estafette in groep 7 Invoeren /aanschaf nieuwe methode begrijpend lezen. We realiseren een passend aanbod op dit gebied. Muziek: Samenwerking met muziekvereniging OBK Brakel d.m.v. het project Windkracht 6 in groep 5/6. Gefaseerd invoeren van citotoets woordenschat.

10 Opleidingen We zijn een gecertificeerde Kanjerschool. Om de certificering te behouden, volgt het team hiervoor de na van de kanjertaining. Masterclass Advisering Voortgezet Onderwijs Team digibord Andere Vanuit de Opmaat. (Opbrengst gericht werken schoolleiding, IB-er en team. Cursus aanbod vanuit studiedag Kind op de gang. Tenslotte Als klein team blijken we in staat ook kwaliteit te bieden. Het tevredenheidsonderzoek en het rapport van de inspectie van het onderwijs bewijzen dat. De kwaliteit vasthouden wordt de uitdaging van de komende tijd. Namens het team, Sake Reindersma.

D.W. van Dam van Brakels cho o l Openbare basisschool voor Brakel en Zuilichem

D.W. van Dam van Brakels cho o l Openbare basisschool voor Brakel en Zuilichem D.W. van Dam van Brakels cho o l Openbare basisschool voor Brakel en Zuilichem Burg. Pos we g 46b 5306 GE Brake l Te l.nr.: 0418-677180 E-mail: info @o bs brake l.nl ho mepage : http://www.o bs brake l.nl

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan. CBS de Ark September 2013

Onderwijskundig Jaarplan. CBS de Ark September 2013 Onderwijskundig Jaarplan CBS de Ark September 2013 In dit onderwijskundig jaarverslag vermelden we kort en bondig welke zaken prioriteit krijgen dit jaar en hoe we dit op gaan pakken. Uitwerking van de

Nadere informatie

Jaarplan It Harspit, Oppenhuizen Schooljaar:

Jaarplan It Harspit, Oppenhuizen Schooljaar: Speerpunten 2014-2015 Item 1, 3, 7, 9 en 17 (zie onderstaand format) Jaarplan It Harspit, Oppenhuizen 17-06-2015 Schooljaar: 2014-2015 Onderwijs en identiteit + leerlingenzorg Plan Do Check/act (Evaluatie

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2008-2009 JAARPLANNING 2009-2010 PRINS WILLEM-ALEXANDERSCHOOL IB-ER A. TIMMERMANS ADJUNCT DIRECTEUR A.J. VAN ZELST DIRECTEUR G.M.

JAARVERSLAG 2008-2009 JAARPLANNING 2009-2010 PRINS WILLEM-ALEXANDERSCHOOL IB-ER A. TIMMERMANS ADJUNCT DIRECTEUR A.J. VAN ZELST DIRECTEUR G.M. JAARVERSLAG 2008-2009 JAARPLANNING 2009-2010 PRINS WILLEM-ALEXANDERSCHOOL REMBRANDTLAAN 18 5161ES SPRANG-CAPELLE WWW.PWA-BASISSCHOOL.NL G.M. DE KOK IB-ER A. TIMMERMANS ADJUNCT DIRECTEUR A.J. VAN ZELST

Nadere informatie

WIJ LEREN MET JOU. WIJ WIJ LEREN WIJ LEREN MET MET JOU LEREN WIJ t RENDAL

WIJ LEREN MET JOU. WIJ WIJ LEREN WIJ LEREN MET MET JOU LEREN WIJ t RENDAL Terugblik op het schooljaar 2012-2013 (jaarverslag) Het afgelopen schooljaar hebben we planmatig gewerkt om onze gestelde doelen te realiseren. Ook hebben we ervoor gezorgd dat de borgingsonderwerpen onze

Nadere informatie

School Ontwikkel Plan

School Ontwikkel Plan School Ontwikkel Plan r.k.b.s. de Ark Burg.Kooimanweg 1 1711 KK Hensbroek tel: 0226-452072 directie.deark@skowestfriesland.nl www.rkbs-deark.nl Jaar 2013-2014 School Rkbs de Ark Schoolleider Peter van

Nadere informatie

Plan van aanpak Hoek van Holland/Van Rijckevorsel n.a.v. rapportage inspectie kwaliteit VVE.

Plan van aanpak Hoek van Holland/Van Rijckevorsel n.a.v. rapportage inspectie kwaliteit VVE. De aanpak op schoolniveau: Indicator Doel Actie/middel Tijdpad Wie Resultaat Professionalisering Tussenevaluatie /borging Condities Scholing VVE. Ouders De leerkrachten van de vroegschoolse zijn VVE-geschoold.

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015. Basisschool St. Catharina Haastrecht

Jaarverslag 2014-2015. Basisschool St. Catharina Haastrecht Jaarverslag 2014-2015 Basisschool St. Catharina Haastrecht Voorwoord In dit Jaarverslag wordt beschreven wat de resultaten zijn van de voornemens die de school beschreven heeft in het Jaarplan. Gekozen

Nadere informatie

Schooljaarplan Didactisch handelen

Schooljaarplan Didactisch handelen Schooljaarplan 2014-2015 Schooljaarplan 2014 2015 Didactisch handelen Effectieve instructie Borgen van eerder gemaakte afspraken; bewaken van de doorgaande lijn Coaching door directie op team en individueel

Nadere informatie

Jaarplan basisschool. De Goudakker

Jaarplan basisschool. De Goudakker Jaarplan basisschool De Goudakker 2016 2017 Voorwoord In dit Jaarplan wordt de concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan. Gekozen is voor een compacte

Nadere informatie

Planning & evaluatie Schooljaar 2012-2013 categorie onderwerp proces/uitvoeren tijdpad bewaking evaluatie resultaat

Planning & evaluatie Schooljaar 2012-2013 categorie onderwerp proces/uitvoeren tijdpad bewaking evaluatie resultaat Planning & evaluatie Schooljaar 2012-2013 categorie onderwerp proces/uitvoeren tijdpad bewaking evaluatie resultaat Onderwijsgevend 1. Consolidatie werkmodel GIP/DIM: 2. Sociaal-emotionele ontwikkeling

Nadere informatie

Jaarplan 2015-2016. Basisschool de Krullevaar. Schoonhoven. Doelenplein 26 2871 CV Schoonhoven T 0182 382847

Jaarplan 2015-2016. Basisschool de Krullevaar. Schoonhoven. Doelenplein 26 2871 CV Schoonhoven T 0182 382847 Jaarplan 2015-2016 Basisschool de Krullevaar Schoonhoven Doelenplein 26 2871 CV Schoonhoven T 0182 382847 Voorwoord In dit Jaarplan wordt de concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven

Nadere informatie

Jaarverslag 2012-2013. Gbs De Springplank

Jaarverslag 2012-2013. Gbs De Springplank Jaarverslag 2012-2013 Gbs De Springplank Gbs De Springplank Oldenoert 55 9351 KV Leek T 0594-512720 E springplank@noorderbasis.nl dir. mevr. L. de Calonne Inhoud Jaarverslag Voorwoord... 3 1. Kengetallen

Nadere informatie

Schoolplan 2012 2013

Schoolplan 2012 2013 Schoolplan 2012 2013 RK Josefschool Voortkomend uit het Strategisch Beleidsplan Eenheid in Verscheidenheid 2012-2016 Stichting R.K. Primair Onderwijs Culemborg Schoolplan Josefschool Schooljaar 2012-2013

Nadere informatie

Elk hoofdstuk bevat een conclusie met eventuele actiepunten voor het nieuwe schooljaar.

Elk hoofdstuk bevat een conclusie met eventuele actiepunten voor het nieuwe schooljaar. Evaluatie schooljaarverslag 2014 2015 Naam school OBS It Iepen Stee Adres Buurtlaan 3 Postcode / Plaats 9258 CK Jistrum Telefoon 0512 47 17 83 e-mail info@iepenstee.nl Website www.iepenstee.nl Directeur

Nadere informatie

Nutsschool Laan van Poot

Nutsschool Laan van Poot Nutsschool Laan van Poot Jaarplan 2012-2013 Nutsschool Laan van Poot Laan van Poot 355 2566 DA Den Haag 070 325 75 47 www.nutsschool.nl info@nutsschool.nl 1 Jaarplan: Kolom 1, 2 Jaarverslag: Kolom 3, 4,

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2016-2017 OBS de Pijler Maasdam Datum: 19 mei 2016 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016-2017 JAARVERSLAG 2016-2017 Schoolnaam OBS de Pijler Schoolnaam OBS de Pijler Datum 31-03-2016

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP KATHOLIEK BASISONDERWIJS HENGELO-ZUID

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP KATHOLIEK BASISONDERWIJS HENGELO-ZUID DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP KATHOLIEK BASISONDERWIJS HENGELO-ZUID Plaats : Hengelo Ov BRIN-nummer : 17PI Onderzoeksnummer : 118305 Datum schoolbezoek : 22

Nadere informatie

Schooljaarplan (SJP) 2014 2015

Schooljaarplan (SJP) 2014 2015 Schooljaarplan (SJP) 2014 2015 Naam school Adres FJJ Dreweslaan 1 Postcode 9686 NG Beerta Telefoon 0597-331651 Brinnummer 09DO E-mail obsbeerta@gmail.com Website www.obsbeerta.nl Directeur S.J. Huinink

Nadere informatie

Er is een gericht plan van aanpak; met instemming van team en MR op de onderdelen: - Zorgstructuur - Verhogen van de opbrengsten

Er is een gericht plan van aanpak; met instemming van team en MR op de onderdelen: - Zorgstructuur - Verhogen van de opbrengsten Ambitie Doel Strategie Metingen Begroting Dashboard Actieplan (wie, wanneer) I De inspectie heeft vlak voor de zomervakantie van 2014 de school bezocht. Het bestuur heeft de inspectie toegezegd dat er

Nadere informatie

Jaarplan Jaar Datum 15 juni 2016

Jaarplan Jaar Datum 15 juni 2016 Jaarplan 2016-2017 Jaar 2016-2017 School De Toermalijn Willem Kamper Datum 15 juni 2016 Inleiding In dit jaarplan 2016-2017 geven we een overzicht en uitwerking van geplande activiteiten en verbeterpunten

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE BOOGURT

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE BOOGURT RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE BOOGURT Plaats : Budel BRIN-nummer : 18HK Onderzoeksnummer : 118778 Datum schoolbezoek : Rapport vastgesteld te Eindhoven op

Nadere informatie

Jaarplan 2015 2016. Basisschool St. Catharina Haastrecht

Jaarplan 2015 2016. Basisschool St. Catharina Haastrecht Jaarplan 2015 2016 Basisschool St. Catharina Haastrecht Voorwoord In dit Jaarplan wordt een concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven. De beleidsvoornemens hebben veelal een directe link met

Nadere informatie

Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015

Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015 Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015 Groeien in kwaliteit Voorwoord In het Jaarplan 2014-2015 wordt de concrete uitwerking van de beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan.

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015

Jaarverslag 2014-2015 Jaarverslag 2014-2015 Jaarverslag 2014-2015 GBS Het Mozaïek Haren Naam school GBS Het Mozaïek Brinnummer 06NB Adres Tussenziel 25 Postcode + plaats 9753 EL Haren Telefoon 050-5370087 E-mail hetmozaiek@noorderbasis.nl

Nadere informatie

Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014

Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014 Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014 Kwaliteitszorg op OBS De Springplank Kwaliteit Voor de directeur zijn het schoolplan, de schoolgids en het schooljaarverslag / -plan van school de belangrijkste

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL ROALD DAHL

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL ROALD DAHL RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL ROALD DAHL Plaats : Sint-Michielsgestel BRIN-nummer : 04TH Onderzoeksnummer : 119077 Datum schoolbezoek : 9 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE PIONIER

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE PIONIER DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE PIONIER Plaats : Amstelveen BRIN-nummer : 15EX Onderzoeksnummer : 118995 Datum schoolbezoek : 15 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Nutsschool Laan van Poot

Nutsschool Laan van Poot Nutsschool Laan van Poot Jaarverslag 2012-2013 Nutsschool Laan van Poot Laan van Poot 355 2566 DA Den Haag 070 325 75 47 www.nutsschool.nl info@nutsschool.nl 1 Jaarplan: Kolom 1, 2 Jaarverslag: Kolom 3,

Nadere informatie

Schooljaarplan obs de Skûle 2015-2016

Schooljaarplan obs de Skûle 2015-2016 Jaarplan schooljaar 2015 2016 Jaarplan in plaats van het schoolplan i.v.m. fusie cbs de Wyngert Toegevoegd Jaarplan 2015-2016 van de samenwerkingsschool Drachtstercompagnie Naam school Adres Postcode Telefoon

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL HET ANKER

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL HET ANKER RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL HET ANKER Plaats : Veghel BRIN-nummer : 09IS Onderzoeksnummer : 118627 Datum schoolbezoek : 5 Rapport vastgesteld te Eindhoven

Nadere informatie

JAARPLAN OBS De Driehoek

JAARPLAN OBS De Driehoek JAARPLAN OBS De Driehoek 2015 2016 OBS De Driehoek Jan van Rixtelstraat 26 5735 GA Aarle-Rixtel 0492-383 003 info@3hoek.nl 2 Onderwijskundig jaarplan 2015-2016 Jaar 2015-2016 School OBS De Driehoek Schoolleider

Nadere informatie

Nutsschool Laan van Poot

Nutsschool Laan van Poot Nutsschool Laan van Poot Jaarplan 2013-2014 Nutsschool Laan van Poot Laan van Poot 355 2566 DA Den Haag 070 325 75 47 www.nutsschool.nl info@nutsschool.nl 1 Jaarplan: Kolom 1, 2 Jaarverslag: Kolom 3, 4,

Nadere informatie

Schooljaar 2010-2011 Beleidsonderwerp / Doelstelling. Beginsituatie / Actie / Tijdpad

Schooljaar 2010-2011 Beleidsonderwerp / Doelstelling. Beginsituatie / Actie / Tijdpad Schooljaar 2010-2011 Beleidsonderwerp / Doelstelling Beginsituatie / Actie / Tijdpad 1. Enquête leerlingen groep 8 : mening van de leerlingen over het onderwijs peilen. 2. Levensbeschouwelijke identiteit:

Nadere informatie

Schooljaarplan 2014 2015

Schooljaarplan 2014 2015 Schooljaarplan 2014 2015 Naam school O.B.S. De Wjukslach Adres De Klamp 12 Postcode 8404 BM Langezwaag Telefoon O513-688555 E-mail directeur@wjukslach.nl Website www.wjukslach.nl Directeur J. Nijboer Datum

Nadere informatie

Jaarplan Mûnein. Datum: 29 juni

Jaarplan Mûnein. Datum: 29 juni Jaarplan 2017-2018 OBS It Kruirêd Mûnein Datum: 29 juni 2017 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2017-2018 Schoolnaam OBS It Kruirêd Datum 14-06-2017 Inleiding Voor u ligt het schooljaarplan 2017-2018 van OBS

Nadere informatie

Jaarplan o.b.s. De Boomhut 2015-2016

Jaarplan o.b.s. De Boomhut 2015-2016 Jaarplan o.b.s. De Boomhut 2015-2016 Inleiding Elk jaar stellen wij als team van o.b.s. De Boomhut gezamenlijk een jaarplan op. Vanuit de evaluatie van het vorige jaarplan, gekoppeld aan de strategische

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarverslag 2008-2009

Onderwijskundig jaarverslag 2008-2009 Onderwijskundig jaarverslag 2008-2009 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Inleiding 3 3. Evaluatie schooljaar 2008-2009 4 3.1 Vervanging methode aanvankelijk lezen. 4 3.2 Coöperatief Leren 4 3.3 Verbetering

Nadere informatie

Het Jaarplan 2011-2012 is voor dit jaar geschreven en opgesteld door de clusterdirecteur. Dit i.v.m. wisseling van directie op onze school.

Het Jaarplan 2011-2012 is voor dit jaar geschreven en opgesteld door de clusterdirecteur. Dit i.v.m. wisseling van directie op onze school. SCHOOLJAARVERSLAG 2011-2012 1. Algemene informatie De leerlingen: Op de teldatum, 1 oktober 2011, telde onze school 181 leerlingen, verdeeld over 8 groepen. Uit de prognose blijkt dat het leerlingenaantal

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2016-2017 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van Jenaplan basisschool De Sterrenkring. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

Plaats BRIN-nummer Onderzoeksnummer Datum schoolbezoek Rapport vastgesteld te Utrecht op

Plaats BRIN-nummer Onderzoeksnummer Datum schoolbezoek Rapport vastgesteld te Utrecht op Inspectie van het Onderwijs Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL 'T PANORAMA Plaats BRIN-nummer Onderzoeksnummer Datum

Nadere informatie

Schooljaarverslag (SJV) Schooljaar

Schooljaarverslag (SJV) Schooljaar Schooljaarverslag (SJV) Schooljaar 2012-2013 Naam School Obs de Viersprong Adres Derksweg 22 Postcode 7891 PK Klazienaveen Telefoon 0591 390170 0642616834 E-mail Website Directeur directie@obs-viersprong.nl

Nadere informatie

Basisschool de Krullevaar. Schoonhoven

Basisschool de Krullevaar. Schoonhoven Jaarplan 2014-2015 Basisschool de Krullevaar Schoonhoven Albert Plesmanstraat 17 Doelenplein 26 2871 HJ Schoonhoven 2871 CV Schoonhoven T 0182 384221 T 0182 382847 Voorwoord In dit Jaarplan wordt de concrete

Nadere informatie

Oecumenische basisschool Baron de Vos van Steenwijk W. de Waalstraat BV Rockanje

Oecumenische basisschool Baron de Vos van Steenwijk W. de Waalstraat BV Rockanje Oecumenische basisschool Baron de Vos van Steenwijk W. de Waalstraat 1 3235 BV Rockanje info@bvs.vcodekring.nl http://www.barondevos.nl 0181-402401 JAARVERSLAG 2015-2016 Algemeen Het schooljaar 2015-2016

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE LOCKAERT

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE LOCKAERT RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE LOCKAERT Plaats : Oss BRIN-nummer : 00CD Onderzoeksnummer : 119429 Datum schoolbezoek : Rapport vastgesteld te Eindhoven op

Nadere informatie

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT Telefoon 0317-350815 ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT DON BOSCOSCHOOL RENKUM Versie april 2011 ZORGSYSTEEM DON BOSCOSCHOOL RENKUM Iedere school heeft de plicht voor alle kinderen zorg op maat te bieden.

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 RKBS St. Willibrordus Directeur Adres Plaats Telefoon Fax E-Mail Website

Jaarverslag 2014 RKBS St. Willibrordus Directeur Adres Plaats Telefoon Fax E-Mail Website Jaarverslag 2014 RKBS St. Willibrordus Directeur H.H. Benes Adres Thorbeckestraat 1 Plaats Coevorden Telefoon 0524-513531 Fa 0524-523360 E-Mail info@willibrordusschool.nl Website www.willibrordusschool.nl

Nadere informatie

Schoolplan 2011-2015 jaarplan periode 3

Schoolplan 2011-2015 jaarplan periode 3 Jaarplan 2014-2015 Dit jaarplan van De Steenen Brug vloeit voort uit: beleidskeuzes binnen stichting Swalm & Roer de 4-jarenplanning aangegeven in het schoolplan 2011-2015 het geëvalueerde jaarplan van

Nadere informatie

In het Jaarplan wordt de concrete uitwerking van de beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan.

In het Jaarplan wordt de concrete uitwerking van de beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan. Jaarplan 2014-2015 Inleiding In het Jaarplan 2014-2015 wordt de concrete uitwerking van de beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan. Gekozen is voor een compacte vorm waarbij

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Basisschool De Bolderik Hank Datum: 14 oktober 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam Basisschool De Bolderik Schoolnaam Basisschool

Nadere informatie

Schooljaarplan (SJP) 2015 2016

Schooljaarplan (SJP) 2015 2016 Schooljaarplan (SJP) 2015 2016 t Naam school Obs Letterwies Adres Postbus 32 (bezoekadres : Meidoornstraat 20) Postcode 9670AA Winschoten (9944 AR Nieuwolda) Telefoon 0596-541265 Brinnummer 00BB E-mail

Nadere informatie

Jaarverslag GBS Klim-op Middelstum

Jaarverslag GBS Klim-op Middelstum Jaarverslag 2016-2017 GBS Klim-op Middelstum Schooljaarverslag 2016-2017 Klim-op Naam school GBS Klim-op Brinnummer 03HO Adres Zuiderstraat 1 Postcode + plaats 9991CM Middelstum Telefoon 0595551782 E-mail

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS MOLENBEEK

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS MOLENBEEK DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS MOLENBEEK Plaats : Enschede BRIN-nummer : 16NC Onderzoeksnummer : 120274 Datum schoolbezoek : 13 Rapport vastgesteld te Zwolle

Nadere informatie

Evaluatie Jaarplan 2010-2011 Obs de Schovenhorst

Evaluatie Jaarplan 2010-2011 Obs de Schovenhorst Jaarplan 2010-2011 Versie augustus 2011 Jaarplan 2010-2011 Obs de Schovenhorst Actiepunt 4A: Schoolplan Hoofdstuk 4 Onderwijskundig beleid: Obs de Schovenhorst heeft deelgenomen aan de bijeenkomsten georganiseerd

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP RKBS CUNERA. Onderzoeksnummer :

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP RKBS CUNERA. Onderzoeksnummer : RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP RKBS CUNERA School : rkbs Cunera Plaats : Castricum BRIN-nummer : 09VP Onderzoeksnummer : 117291 Datum schoolbezoek : 8 oktober 2009 Datum

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Basisschool Overhoven Sittard Datum: 2 juli 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam Basisschool Overhoven Schoolnaam Basisschool

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool Pius X

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool Pius X SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Basisschool Pius X 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool Pius X. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

Schoolplan 2013 2014

Schoolplan 2013 2014 Schoolplan 2013 2014 RK Josefschool Voortkomend uit het Strategisch Beleidsplan Eenheid in Verscheidenheid 2012-2016 Stichting R.K. Primair Onderwijs Culemborg Josefschool Schooljaar 2013-2014 =stand van

Nadere informatie

Jaarverslag 2013-2014

Jaarverslag 2013-2014 Jaarverslag 2013-2014 Inleiding: Een beknopt overzicht van het afgelopen jaar. Het is onmogelijk om echt alle zaken te benoemen die er gedaan of gebeurd zijn, maar ik ga mijn best doen om u zo compleet

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. OBS De Kameleon

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. OBS De Kameleon SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 OBS De Kameleon 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool de Kameleon. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA VOORWOORD In dit verslag van obs de Delta treft u op schoolniveau een verslag aan van de ontwikkelingen in het afgelopen schooljaar in het kader van de onderwijskundige ontwikkelingen,

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool Onder de Wieken

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool Onder de Wieken RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK basisschool Onder de Wieken Plaats : Burgh-Haamstede BRIN nummer : 07YS C1 Onderzoeksnummer : 154931 Datum onderzoek : 16 mei 2013 Datum vaststelling : 21 augustus

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP R.K. BASISSCHOOL KLAVERTJE VIER

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP R.K. BASISSCHOOL KLAVERTJE VIER RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP R.K. BASISSCHOOL KLAVERTJE VIER School : R.K. basisschool Klavertje Vier Plaats : Eys BRIN-nummer : 10QB Onderzoeksnummer : 110595 Datum schoolbezoek

Nadere informatie

kwaliteitsbeleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging

kwaliteitsbeleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging VERANDERPLAN cursusjaar 2013-2014 PLANNINGSAFSPRAKEN CBS de fjouwerhoeke Fennewei 2 9144CX Hantumhuizen kwaliteitsbeleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging Afname volgens vierjarenplanning

Nadere informatie

Doen wat werkt! Verbeterplan OBS Daltonschool Jan Ligthart januari OBS Dalton Jan Ligthart Leeuwerikstraat JB Zutphen

Doen wat werkt! Verbeterplan OBS Daltonschool Jan Ligthart januari OBS Dalton Jan Ligthart Leeuwerikstraat JB Zutphen Doen wat werkt! Verbeterplan OBS Daltonschool Jan Ligthart januari 2017 OBS Dalton Jan Ligthart Leeuwerikstraat 1 7203JB Zutphen Inhoudsopgave Inleiding 3 Aanleiding 3 Doelstellingen 4 Planningsoverzicht

Nadere informatie

The world needs Men without fear Helen Parkhurst (1887 1973)

The world needs Men without fear Helen Parkhurst (1887 1973) The world needs Men without fear Helen Parkhurst (1887 1973) J a a r p l a n 2014 2015 Schoolgegevens: Daltonschool De Vlinderboom Brinnummer: 11 VA Directeur: M.Hoekstra Locatieleider: M.Stevens Adres

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 SBO de Windroos, locatie Lindenholt Nijmegen Datum: 13 juli 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam SBO de Windroos, locatie Lindenholt

Nadere informatie

2014-2015 De Kameleon R.Schreurs

2014-2015 De Kameleon R.Schreurs JAARPLAN Jaar School Schoolleider Datum Inleiding JAARVERSLAG 2014-2015 Jaar 2014-2015 De Kameleon R.Schreurs Juni 2014 School Schoolleider Datum Juni 2015 In ons jaarplan geven we aan Inleiding [1] welke

Nadere informatie

Jaarplan BS de Ester. Zelf denken, samen doen

Jaarplan BS de Ester. Zelf denken, samen doen Jaarplan 2016-2017 BS de Ester Zelf denken, samen doen Inleiding De inhoud van dit jaarplan is gebaseerd op de teamevaluatie van het jaarplan 2015-2016, het schoolplan 2015-2019 en voortschrijdend inzicht

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL SEGHWAERT LOCATIE DE SPRINGPLANK

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL SEGHWAERT LOCATIE DE SPRINGPLANK RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL SEGHWAERT LOCATIE DE SPRINGPLANK Plaats : Zoetermeer BRIN-nummer : 16KB Onderzoeksnummer : 119149 Datum schoolbezoek : 27 april

Nadere informatie

Bijlage 1: Jaarplan

Bijlage 1: Jaarplan Bijlage 1: Jaarplan 2015-2016 Voor 2015-2016 kiest de school voor de volgende veranderingsonderwerpen: 1. Beleidsterrein: onderwijskwaliteit/didactisch handelen/pedagogisch handelen: Verandering van de

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP DELFTSCHE SCHOOLVEREENIGING

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP DELFTSCHE SCHOOLVEREENIGING ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP DELFTSCHE SCHOOLVEREENIGING Plaats : Delft BRIN-nummer : 08CF Onderzoeksnummer : 117645 Datum schoolbezoek : 16 november 2009 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Ik hoop u een helder beeld te kunnen geven van de mate waarin wij onze resultaten hebben behaald. Ton Huiskamp (directeur) P a g i n a 1

Ik hoop u een helder beeld te kunnen geven van de mate waarin wij onze resultaten hebben behaald. Ton Huiskamp (directeur) P a g i n a 1 Jaarverslag 2013-2014 obs De Bogen VOORWOORD In dit verslag van obs de Bogen treft u op schoolniveau een verslag aan van de ontwikkelingen in het afgelopen schooljaar in het kader van de onderwijskundige

Nadere informatie

Opbrengsten. Basisschool Pius X

Opbrengsten. Basisschool Pius X Opbrengsten 014 Basisschool Pius X Opbrengsten Met dit verslag willen wij u een overzicht geven van de belangrijkste gegevens/aantallen betreffende de opbrengsten van Basisschool Pius X. Naast de evaluaties

Nadere informatie

Basisschool Het Venster Gemert

Basisschool Het Venster Gemert Jaarverslag 2013-2014 Basisschool Het Venster Gemert 1 Jaarverslag Ten behoeve van BS Het Venster Bestuur Zicht, MR Het Venster Periode Schooljaar 2013 2014 Datum 1-10-2014 Opgesteld door Ter bespreking

Nadere informatie

Basisschool Het Venster Gemert

Basisschool Het Venster Gemert Jaarverslag 2014-2015 Basisschool Het Venster Gemert 1 Jaarverslag Ten behoeve van BS Het Venster Bestuur Zicht, MR Het Venster Periode Schooljaar 2014 2015 Datum 1-10-2015 Opgesteld door Ter bespreking

Nadere informatie

School Gildeschool voor openbaar basisonderwijs School Gildeschool voor openbaar basisonderwijs. Opmerkingen

School Gildeschool voor openbaar basisonderwijs School Gildeschool voor openbaar basisonderwijs. Opmerkingen JAARPLAN JAARVERSLAG Jaar 2012-2013 Jaar 2012-2013 School Gildeschool voor openbaar basisonderwijs School Gildeschool voor openbaar basisonderwijs Schoolleider Albertien Kolkman Schoolleider Albertien

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2011-2012. Openbare Montessori Basisschool Zwolle

JAARVERSLAG 2011-2012. Openbare Montessori Basisschool Zwolle JAARVERSLAG 2011-2012 Openbare Montessori Basisschool Zwolle Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Opbrengsten... 4 3. Onderwijs en zorgbegeleiding... 5 4. Personeel...

Nadere informatie

Schooljaarverslag

Schooljaarverslag Schooljaarverslag 2015 2016 Zakelijke gegevens Brinnummer 10DT Schoolnaam SWS De Driesprong Telefoonnummer 0597-541440 Faxnummer Gemeente Bellingwedde Provincie Groningen Vestiging adres Dorpsstraat 145a

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL ST.-WILLIBRORDUS

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL ST.-WILLIBRORDUS DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL ST.-WILLIBRORDUS Plaats : Groenlo BRIN-nummer : 10FG Onderzoeksnummer : 120935 Datum schoolbezoek : 8 november 2010

Nadere informatie

onderwerp reden doel planning, verantwoordelijke personen evaluatie en borging juni 2017 Profilering

onderwerp reden doel planning, verantwoordelijke personen evaluatie en borging juni 2017 Profilering Veranderplan voor de cursus 2016 / 2017 CBS de Arke Nij Beets 1 Inleiding: Dit plan is de jaarlijkse uitwerking van de in het schoolplan opgenomen actiepunten voor het komende jaar. Deze actiepunten zijn

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Fontein

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Fontein RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK basisschool De Fontein Plaats : Breda BRIN nummer : 12WE C1 Onderzoeksnummer : 273589 Datum onderzoek : 1 april 2014 Datum vaststelling : 22 mei 2014 Pagina

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK R.K. BASISSCHOOL H. HART

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK R.K. BASISSCHOOL H. HART RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK R.K. BASISSCHOOL H. HART School : R.K. Basisschool H. Hart Plaats : Stevensweert BRIN-nummer : 00AR Onderzoeksnummer : 64775 Datum schoolbezoek : 16 februari 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP MONTESSORISCHOOL SPIJKENISSE

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP MONTESSORISCHOOL SPIJKENISSE RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP MONTESSORISCHOOL SPIJKENISSE Plaats : Spijkenisse BRIN-nummer : 23UN Onderzoeksnummer : 118799 Datum schoolbezoek : 18 maart 2010 Rapport

Nadere informatie

Schooljaarplan 2013-2014. Schooljaarplan 2013-2014

Schooljaarplan 2013-2014. Schooljaarplan 2013-2014 Inleiding Rust, orde en regelmaat. Het is de uitstraling als je het schoolgebouw van o.b.s. Skoatterwiis binnenloopt. Er heerst een fijn op leren gerichte sfeer. Kinderen, leerkrachten en ouders werken

Nadere informatie

Jaarverslag en vooruitblik

Jaarverslag en vooruitblik Jaarverslag en vooruitblik 1. Onderwijs Jaarverslag schooljaar 2009-2010 BAS Coöperatief leren: Tijdens een aantal studiemiddagen heeft het team met externe begeleiding zich verdiept in verschillende coöperatieve

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP WILLEM VAN ORANJE

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP WILLEM VAN ORANJE RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP WILLEM VAN ORANJE Plaats : Kampen BRIN-nummer : 13KB Onderzoeksnummer : 119040 Datum schoolbezoek : 30 Rapport vastgesteld te Zwolle op 9

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij R.K. basisschool De Kemp

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij R.K. basisschool De Kemp RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij R.K. basisschool De Kemp Plaats : Egchel BRIN-nummer : 03VE Onderzoeksnummer : 123428 Datum schoolbezoek : 2 september 2011 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS NOORDERSCHOOL

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS NOORDERSCHOOL RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS NOORDERSCHOOL School : obs Noorderschool Plaats : Oostzaan BRIN-nummer : 18NH Onderzoeksnummer : 117149 Datum schoolbezoek : 29 september

Nadere informatie

Jaarplan Hellevoetsluis. Datum: 14 november

Jaarplan Hellevoetsluis. Datum: 14 november Jaarplan 2016-2017 Basisschool De Bron Hellevoetsluis Datum: 14 november 2016 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016-2017 Schoolnaam Basisschool De Bron Datum Inleiding Streefbeelden 1. Op onze school is

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE PIJLER

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE PIJLER DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE PIJLER Plaats : Maasdam BRIN-nummer : 14MW Onderzoeksnummer : 118451 Datum schoolbezoek : 8 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij De Olijfboom

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij De Olijfboom RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij De Olijfboom Plaats : Almere BRIN-nummer : 23ZV Onderzoeksnummer : 126477 Datum schoolbezoek : 5 juni Rapport vastgesteld te Utrecht op 16

Nadere informatie

Schoolgegevens: Daltonschool De Waterval

Schoolgegevens: Daltonschool De Waterval Evaluatie Jaarplan 2012-2013 Schoolgegevens: Daltonschool De Waterval Brinnummer: 12 EQ Directeur: R. Alfons Locatieleider: T. Middelkoop Adres hoofdvestiging: Cronjéstraat 46, 3851 ZS Ermelo Contact school:

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool Onder De Wieken. : Nieuw-Beijerland

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool Onder De Wieken. : Nieuw-Beijerland RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool Onder De Wieken Plaats : Nieuw-Beijerland BRIN-nummer : 13BG Onderzoeksnummer : 122975 Datum schoolbezoek : 21 juni 2011 Rapport

Nadere informatie

Ondersteuning van leerlingen op. CBS De Rank

Ondersteuning van leerlingen op. CBS De Rank Ondersteuning van leerlingen op CBS De Rank Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Onze uitgangspunten en ambitie... 2 3. De organisatie van de zorg op De Rank... 2 4. Wanneer spreken we van leerlingen die ondersteuning

Nadere informatie

Schooljaarverslag Openbare Daltonschool Leemvoort

Schooljaarverslag Openbare Daltonschool Leemvoort Schooljaarverslag Openbare Daltonschool Leemvoort 2015 2016 Samen spelen, samen leren Inleiding In het kader van kwaliteitszorg levert de school een schooljaarverslag aan ter verantwoording van de beleidsontwikkelingen

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP CBS 'DE HOEKSTEEN'

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP CBS 'DE HOEKSTEEN' DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP CBS 'DE HOEKSTEEN' Plaats : Leersum BRIN-nummer : 07ZP Onderzoeksnummer : 120027 Datum schoolbezoek : 9 Rapport vastgesteld te

Nadere informatie

OBS Het Web. Datum document 21 juni Jaarverslag

OBS Het Web. Datum document 21 juni Jaarverslag Jaarverslag 2016-2017 OBS Het Web Datum document 21 juni 2017 Jaarverslag 2016 2017 Het Web Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 2 2. Inleiding 3 3. Onderwijskundige zaken en ontwikkelingen 3 4. Doelen van het

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarplan Jaar 2015-2016

Onderwijskundig jaarplan Jaar 2015-2016 Onderwijskundig jaarplan Jaar 2015-2016 School CBS 3sprong Schoolleider Chris Klaver Datum Mei 2015 Inleiding In ons jaarplan 2015-2016 geven we aan [1] welke beleidsterreinen we hebben gescoord (mei 2015),

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015. Naam school: CBS De Ark. Jaarverslag CBS de Ark 2014-2015

Jaarverslag 2014-2015. Naam school: CBS De Ark. Jaarverslag CBS de Ark 2014-2015 Jaarverslag 2014-2015 Naam school: CBS De Ark 1 Algemeen Brinnummer: 06WU Schooljaar: 2014-2015 Samensteller van het verslag: P. Ammerlaan Bespreking in bestuur op: September 2015 Bespreking MR September

Nadere informatie