The world needs Men without fear Helen Parkhurst ( )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "The world needs Men without fear Helen Parkhurst (1887 1973)"

Transcriptie

1 The world needs Men without fear Helen Parkhurst ( ) J a a r p l a n

2 Schoolgegevens: Daltonschool De Vlinderboom Brinnummer: 11 VA Directeur: M.Hoekstra Locatieleider: M.Stevens Adres hoofdvestiging: Cronjéstraat 46, 3851 ZS Ermelo Contact school: Tel Website: Bevoegd gezag: Stichting Proo, Primair openbaar onderwijs Noord Veluwe Adres bevoegd gezag: Oosteinde 17, 3842 DR Harderwijk Contactpersoon: B.J.R.. Redder, voorzitter commissie van bestuur Tel Contact bevoegd gezag: Website: Gewijzigde veldcode Jaarplan daltonschool de Vlinderboom

3 Inhoudsopgave 1 Algemeen Meerjarenplanning Externe context Algemeen Geleidelijke overgang peuterspeelzaal naar basisonderwijs Optimaliseren VVE n.a.v. het inspectierapport... 7 Ouders zijn meer betrokken bij het onderwijs Onderwijskundig beleid Algemeen Ontwikkelen Dalton-onderwijs Handelingsgericht en opbrengstgericht werken Verbeteren professionele cultuur Personeelsbeleid Algemeen Teamscholing kanjertraining en herhalingscursussen Verbeteren van de professionele cultuur Organisatie en beleid De ouderraad wordt een Stichting Kwaliteitsbeleid Algemeen Uitvoeren leerlingenquête Invoering van het beleidsplan Engels PR-plan Huisvesting, inrichting en financiën Algemeen Jaarplan daltonschool de Vlinderboom

4 1 Algemeen Dit jaarplan is gebaseerd op het schoolplan De actiepunten zijn in dit jaarplan verbijzonderd in te behalen doelen. Hierbij is per actiepunt gebruik gemaakt van het onderstaande schema. Het jaarplan wordt aan het eind van het schooljaar geëvalueerd. In deze evaluatie wordt vastgesteld in hoeverre het actiepunt gerealiseerd is en er worden aanbevelingen gegeven voor het komend jaarplan. Doel: Planning: Evaluatie en borging: Titel van het actiepunt. De te behalen doelstelling. Omschrijving van de zichtbare verandering. Tijdsplanning. Wijze van evaluatie en borging. Participanten. Benodigde investeringen. Wijze van het afleggen van verantwoording. Wijze waarop ouders en derden geïnformeerd worden. Jaarplan daltonschool de Vlinderboom

5 2 Meerjarenplanning Schooljaar: Externe en externe context: a Geleidelijke overgang peuterspeelzaal naar basisonderwijs x x x x b Ondertekenen en invulling geven aan convenant VVE x x x x c Opzetten van een schakelklas * x * 3. Onderwijskundig beleid: a Ontwikkelen Daltononderwijs x x x x b Invoeren handelingsgericht werken x x x c Invoeren opbrengstgericht werken aan de hand van analyses uit het lvs x x x d Aanpassen zorgstructuur aan passend onderwijs en meerbegaafden x x x e Verbeteren professionele cultuur x x * * f Invoeren van de kanjertraining (de lessen, eerst Marieke, dan de leerkrachten zelf, tweede helft van het jaar) Scholing duurt 2 seizoenen, en de herhalingscursus; opzoeken vindt in plaats g Effectueren bovenschools ICTkoerplan x x x x h Verder invoeren burgerschap op school x i Evalueren van de huidige methodes x x 4. Personeelsbeleid: a Teamscholing handelingsgericht werken x b Scholing van directeur en locatieleider i.h.k.v. de directiestructuur x x c Herhalingscursus BHV x x d Teamscholing kanjertraining en herhalingscursussen x x x x e Verbeteren professionele cultuur * * x x 5. Organisatie en beleid: a Aanpassen van de organisatiestructuur aan de directiestructuur x b De Ouderraad richt een eigen stichting op. x c Onderzoeken van een continurooster (uitwerken) x 6. Kwaliteitsbeleid: a Uitvoeren ouderenquête x x b Uitvoeren leerlingenenquête x x c Uitvoeren leerkrachtenquête x x d Uitvoeren collegiale visitatie x x e Invoeren kanjervolgsysteem (het systeem; de aanschaf van het kanjervolgsysteem, evalueren, in lln besprekingen bespreken, borgen) f Uitzoeken en invullen zelfevaluatie-instrument x 7. Huisvesting, inrichting en financiën: a. Voorbereiden en uitvoeren nieuwbouw x x x x x. Jaarplan daltonschool de Vlinderboom

6 3 Externe context 3.1 Algemeen In de Gemeente Ermelo is geïnvesteerd in de voor- en vroegschoolse educatie. Hiervoor is een convenant ondertekend tussen de partners, waaronder De Waterval. Het peuterspeelzaalwerk in Ermelo is verenigd in de Stichting Basisvoorziening Peuterspeelzaalwerk Ermelo. De contacten met deze Stichting zijn goed. In het kader van het afgesloten convenant VVE zal de samenwerking met de Stichting SBPE geïntensiveerd worden gedurende deze schoolplan periode. 3.2 Geleidelijke overgang peuterspeelzaal naar basisonderwijs Door de samenwerking tussen peuterspeelzaal en basisonderwijs in het kader van VVE bestaat de mogelijkheid om te komen tot betere samenwerking waardoor een geleidelijker overgang van peuterspeelzaal naar primair onderwijs mogelijk is. Doelstelling : 2.a Geleidelijke overgang peuterspeelzaal naar basisonderwijs. Doel: Het verbeteren van een doorgaande lijn peuterspeelzaalwerk primair onderwijs door: Er vindt een warme overdracht plaats tussen PSZ en de school middels een overdrachtsformulier en een gesprek. Kennismaking peuters met basisschool Ukkie ochtenden 1. Een overdrachtsformulier en een gesprek tussen de peuterleidster en de leerkracht van groep Peuters krijgen de mogelijkheid om al van af 3,5 jaar in te stromen in groep 1/2 Planning: De gesprekken vinden plaats bij eerste kennismaking van ouder en peuter. Hierbij zal de kleuterjuf en de ib-er aanwezig zijn. Evaluatie en borging: De directie doet verslag aan team tijdens de reguliere vergaderingen. De gesprekken worden gevoerd op directieniveau door de locatieleider en ib-er. Uitvoering vindt plaats door de leerkrachten van groep 1/2. Goede kennis van het leerling volg systeem en kennis van Puck en Ko. De inzet van het personeel valt binnen de niet lesgebonden taken. Schriftelijke verslaglegging van het proces vindt plaats in parnassys.. Ouders worden geïnformeerd via de nieuwsbrief. Indien de samenwerking leidt tot activiteiten wordt dit gemeld in de regionale pers. Evaluatie: juli 2015 Jaarplan daltonschool de Vlinderboom

7 3.3 Optimaliseren VVE n.a.v. het inspectierapport Najaar 2012 heeft de inspectie de Vroeg- en Voorschoolse educatie geëvalueerd op De Waterval en op peuterspeelzaal Klavertje vier. Naar aanleiding van de rapportage zijn de volgende actiepunten geformuleerd: Vergroten van de ouderbetrokkenheid door gemeenschappelijke ouderavond Uitdagende en uitnodigende hoeken inrichten Doel: Het doel is om uiteindelijk te komen tot een optimale ontwikkeling van de leerling door grotere ouder betrokkenheid en uitdagender hoeken in de klas. Ouders zijn meer betrokken bij het onderwijs. Enkele hoeken zijn uitdagender en nodigen meer uit. Planning: Realisatie schooljaar Evaluatie en borging: Leerkrachten onderbouw doen verslag aan het team en directie Evaluatie, actiepunt/verantwoording doet verslag aan de MR Leerkrachten, locatieleider, ouders, TRIPPLE-p en CJG Eigen middelen Schriftelijke verslaglegging van het proces vindt plaats in de evaluatie van het jaarplan , tussentijds worden team en de medezeggenschapsraad op de hoogte gehouden door de directie. Ouders worden geïnformeerd via de nieuwsbrief. Juli 2015: Jaarplan daltonschool de Vlinderboom

8 4 Onderwijskundig beleid 4.1 Algemeen Binnen De Vlinderboom is in overleg met de nieuwe meerscholendirecteur, de nieuwe locatieleider en het team besloten de kwaliteit van verschillende delen van het onderwijskundig beleid te verbeteren. Op basis van een door het team gedragen en bijgestelde missie en visie zal de kwaliteit en de professionaliteit van het onderwijs en de leerkrachten in de komende schoolplanperiode naar een hoger niveau gebracht worden. 4.2 Ontwikkelen Dalton-onderwijs Middels een zelfevaluatie (eind 2011) is aan de hand van ontwikkellijnenlijsten en ik-doelen lijsten het huidige niveau van het Dalton onderwijs en het ambitieniveau vastgesteld. Om te komen tot het ambitieniveau zijn heldere doelen en daaraan gekoppelde acties vastgesteld. Tevens zijn de benodigde competenties voor de leerkrachten en leerlingen geformuleerd. Dit wordt opgenomen in het Daltonbeleidsplan voor de periode Als extern referentiekader zal over twee jaar (in 2013) een visitatie uitgevoerd worden door een andere (Dalton)school om te evalueren in hoeverre de doelstellingen zijn behaald en geborgd en welke acties nog dienen plaats te vinden om te komen tot het beschreven ambitieniveau. Het gebruik van de taak is op De Waterval een belangrijk hulpmiddel om het Dalton onderwijs gestalte te geven. Doelstelling : Doel: 3a. Ontwikkelen Dalton onderwijs Zie het Dalton beleidsplan. 1. Gebruik van Daltonklassenbezoekobservatielijst bij collegiale consultaties 2. Extern referentiekader is uitgevoerd in de vorm van een visitatie door een andere Dalton school in Teamleden bezoeken andere Daltonscholen De leerkrachten gaan bij elkaar op bezoek om de doorgaande lijn samen te bespreken en te verantwoorden. Intern maar ook extern Weektaken zijn aangevuld met de leerdoelen van de vakken. Weektaken zijn aangevuld met eigen leerdoelen van de kinderen. ( vanaf groep 6 ) In groep 3 gaat ook gestart worden met de paspoorten. In oktober start de leerlingen raad op school. Vanaf maart wordt er gestart met het maken van een portfolio Planning: Schooljaar Evaluatie en borging: De leerkrachten doen verslag in een reguliere teamvergadering en er wordt verslag uitgebracht aan de MR. Dalton coördinator, leerkrachten en locatieleider Eigen middelen Jaarplan daltonschool de Vlinderboom

9 Evaluatie, actiepunt/verantwoording Schriftelijke verslaglegging van het proces vindt plaats in de evaluatie van het jaarplan , tussentijds worden team en de medezeggenschapsraad op de hoogte gehouden door de directie. Ouders worden geïnformeerd via de nieuwsbrief. Juli Handelingsgericht en opbrengstgericht werken Actiepunten 3b, 3c en 3d zijn samengevoegd tot onderstaand actiepunt Doelstelling : 3b t/m d: Handelingsgericht en opbrengstgericht werken, afgestemd op de behoeften van het kind waarbij het D.I.M. zichtbaar is in alle groepen. Doel: Het handelingsgericht en opbrengstgericht werken verder implementeren. Er zal gestart worden met groepsplannen voor spelling/rekenen,lezen en begrijpend lezen waarbij drie niveaus worden gehanteerd. Het eerste doel is om het technisch leesniveau omhoog te brengen. De kinderen lezen al goed maar het percentage niveau 1 en 2 op cito willen wij naar 80% op groepsniveau.. Het team wordt begeleidt doot masterclasses van S.A.Z en de IJsselgroep. In juni 2015 is het niveau van het technisch leesonderwijs in alle groepen op niveau 1 of 2 (CITO). Planning: Schooljaar Evaluatie en borging: inzet personeel: Er is regelmatig overleg met de interne begeleider locatieleider en MSD-er over de voortgang en er wordt verslag gedaan in teamvergaderingen en in de MR. Directie, locatieleider, leerkrachten en de interne begeleider. Eigen middelen, S.A.Z en de IJsselgroep Schriftelijke verslaglegging van het proces vindt plaats in evaluatie van het jaarplan , tussentijds worden team en de medezeggenschapsraad op de hoogte gehouden door de directie De ouders worden geïnformeerd middels de nieuwsbrief. Jaarplan daltonschool de Vlinderboom

10 Evaluatie, actiepunten/verantwoording Juni 2015: 4.4 Verbeteren professionele cultuur 3 e verbeteren professionele cultuur. Dit actiepunt zal worden omgezet in actiepunt 4e onder personeelsbeleid: professionalisering van de leerkracht. Jaarplan daltonschool de Vlinderboom

11 5 Personeelsbeleid 5.1 Algemeen De organisatiestructuur bij Stichting Proo verandert. In het schooljaar gaat gestart worden met zeven directeuren voor de vijfentwintig openbare basisscholen op de Noord Veluwe. Deze wijziging houdt in dat er in de aansturing van de scholen en in de verantwoordelijkheden van directeuren en locatieleiders veranderingen op gaan treden. De komende periode zal teamscholing plaats gaan vinden op onderwijskundig terrein in het kader van handelings- en opbrengstgericht werken. Trajecten als beoordelingsgesprekken, functioneringsgesprekken, opzetten en bijhouden bekwaamheidsdossier en functiemix krijgen zijn vervolg a. Teamscholing Handelingsgericht werken Doel: Dit actiepunt is geïntegreerd in actiepunt 3b t/m d b: scholing van de directeur en de locatieleider in het kader van de nieuwe directiestructuur en ib-er. Doel: Directeuren, ib-ers en locatieleiders krijgen trainingen en clusteroverleggen De trainingen zijn Proo breed om tot een overeenkomstige visie te komen/blijven betreffende het onderwijs en de ontwikkelingen De directeuren, ib-ers en locatieleiders volgen trainingen. Planning: De training gaat plaats vinden in het schooljaar Evaluatie en borging: Het certificaat/bewijs van deelname wordt opgenomen in het Communicatie Evaluatie, actiepunt/verantwoording bekwaamheidsdossier. De training wordt gevolgd door directeuren, ib-ers en locatieleiders De training wordt gegeven door S.A.Z of Proo De cursus wordt bovenschools betaald. Schriftelijke verslaglegging van het proces vindt plaats in evaluatie van het jaarplan Ouders worden geïnformeerd via de nieuwsbrief. Juni Jaarplan daltonschool de Vlinderboom

12 5.4 Doel: Planning: Evaluatie en borging: Communicatie Evaluatie, actiepunt/verantwoording 4c: Herhalingscursus BHV De BHV-leerkracht volgt de herhalingscursus. De wettelijk verplichte herhalingscursus BHV is door de leerkracht behaald. De scholing gaat plaats vinden in het schooljaar In de jaren daarna vindt de benodigde nascholing plaats. Het certificaat/bewijs van deelname wordt opgenomen in het bekwaamheidsdossier. BHV-leerkracht. De cursus wordt bovenschools betaald. Schriftelijke verslaglegging van het proces vindt plaats in evaluatie van het jaarplan Ouders worden geïnformeerd via de nieuwsbrief. Juni Teamscholing kanjertraining en herhalingscursussen Om Kanjertaining te mogen geven, dient scholing gevolgd te worden door de leerkrachten. Aan de scholing zitten verplicht ook een aantal herhalingscursussen vast. Doelstelling : 4d. Herhaling Teamscholing kanjertraining Doel: De leerkracht krijgt een herhalingstraining de Kanjertraining. Hierdoor blijft de leerkracht bevoegd Kajertrainingen te mogen geven.. Planning: Evaluatie en borging: Communicatie De leerkracht volgt de scholing. De scholing gaat plaats vinden in de tweede helft van het schooljaar In de jaren zal wederom een nascholing plaatsvinden.. Het certificaat wordt opgenomen in het bekwaamheidsdossier. De cursus wordt gevolgd door alle leerkrachten van school. De cursus wordt betaald uit de reguliere middelen. Schriftelijke verslaglegging van het proces vindt plaats in evaluatie van het jaarplan Ouders worden geïnformeerd via de nieuwsbrief. Jaarplan daltonschool de Vlinderboom

13 Evaluatie, actiepunt/verantwoording Juni Verbeteren van de professionele cultuur Leerkrachten gaan met collega s van Proo een gedeelde en gemeenschappelijke visie betreffende het leesonderwijs delen. Team gaat masterclasses volgen betreffende instructie en didactiek voor de vakken woordenschat en technisch lezen. Door groepsbezoeken is een doorgaande lijn betreffende de didactiek Er worden ideeën opgedaan en toegepast in de eigen situatie. Planning: Schooljaar Evaluatie en borging: De leerkrachten doen verslag in een reguliere teamvergadering en er wordt verslag uitgebracht aan de MR. Leerkrachten, ib-er en directie Wordt bovenschools gefinancierd. Schriftelijke verslaglegging van het proces vindt plaats in de evaluatie van het jaarplan Afspraken zullen Proo breed in het volgende schoolplan opgenomen worden.er zal een nieuw leesbeleidsplan opgesteld worden voor Ouders worden geïnformeerd via de nieuwsbrief. Evaluatie, actiepunt, Februari 2015 eerste tussenevaluatie verantwoording Jaarplan daltonschool de Vlinderboom

14 6 Organisatie en beleid 6.1 De ouderraad wordt een Stichting 5b. De ouderraad richt een Stichting op. Doel: De ouderraad valt onder een Stichting De ouderraad valt onder een Stichting. Planning: 2014 Evaluatie en borging: - Evaluatie, actiepunt/verantwoording De directeur, locatieleider, het team van leerkrachten en de ouders. Eigen middelen Schriftelijke verslaglegging van het proces vindt plaats in evaluatie van het jaarplan , tussentijds worden team en de medezeggenschapsraad op de hoogte gehouden door de directie. Ouders worden geïnformeerd middels de nieuwsbrief Februari Jaarplan daltonschool de Vlinderboom

15 7 Kwaliteitsbeleid 7.1 Algemeen In het kader van de kwaliteitsevaluatie maakt de school gebruik van opbrengsten, welke zijn onder te verdelen in toetsen, kengetallen en tevredenheids- en andere peilingen. Het is van groot belang als school de kwaliteit te blijven toetsen. Dit jaar is er een start gemaakt met integraal. Integraal is een programma dat een mooie schoolanalyse in kaart brengt. 7.2 Uitvoeren leerlingenquête In het schooljaar is een leerkracht en oudertevredenheidspeiling afgenomen. Dit jaar zal er een leerling tevredenheidspeiling afgenomen worden. De verbeterpunten zullen meegenomen worden in dit schooljaar. Doelstelling : Uitvoeren leerling tevredenheidspeiling Doel: Door het meten van de tevredenheid van de leerling op verschillende aspecten krijgt de school inzicht in mogelijke verbeterpunten. Er is inzicht in de tevredenheid van de leelingenn. De uitkomsten worden meegenomen in het beleid van de school. Planning: Tweede helft van de schoolperiode Evaluatie en borging: Evaluatie, actiepunt/verantwoording De resultaten worden door de directie teruggekoppeld aan het team en de MR. Actiepunten worden beschreven in het komende jaarplan Locatieleider, leerlingen en leerkrachten De bekostiging vindt plaats uit eigen middelen Schriftelijke verslaglegging van het proces vindt plaats in evaluatie van het jaarplan , tussentijds worden team en de medezeggenschapsraad op de hoogte gehouden door de directie. De ouders worden geïnformeerd middels de nieuwsbrief. Juni Jaarplan daltonschool de Vlinderboom

16 7.3 Invoering van het beleidsplan Engels Doelstelling : Doel: Het schrijven van een beleidsplan voor Engels. Er wordt Engels gegeven in alle groepen. Idem als doel Planning: Schooljaar Evaluatie en borging: Er is regelmatig overleg in teamvergaderingen. Directie, locatieleider en leerkrachten Eigen middelen, subsidie VVTO Schriftelijke verslaglegging van het proces vindt plaats in evaluatie van het jaarplan , tussentijds worden team en de medezeggenschapsraad op de hoogte gehouden door de directie De ouders worden geïnformeerd middels de nieuwsbrief 7.4 PR-plan Doelstelling : Bedenken en uitvoeren van een PR-plan om De Vlinderboom aantrekkelijker te maken voor ouders van 3-jarigen in Ermelo. Onderdelen: flyer, naamsverandering, buitenschoolse opvang, enz. Doel: Belangstellende ouders laten weten dat De Vlinderboom er is en blijft bestaan. Aanmeldingen van leerlingen voor m.n. groep 1 Uitvoeren van het plan en hopelijk een aantal aanmeldingen voor groep 1 Planning: Schooljaar Evaluatie en borging: Er is regelmatig overleg met het team, OR, ouders PR groep en Jaarplan daltonschool de Vlinderboom

17 de MR Directie, locatieleider, leerkrachten en ouders. Eigen middelen Schriftelijke verslaglegging van het proces vindt plaats in evaluatie van het jaarplan , tussentijds worden team en de medezeggenschapsraad op de hoogte gehouden door de directie De ouders worden geïnformeerd middels de nieuwsbrief. Jaarplan daltonschool de Vlinderboom

18 8 Huisvesting, inrichting en financiën 8.1 Algemeen De school is aan vervanging toe. Hierover worden gesprekken gevoerd met de Gemeente. De bedoeling is dat er in de komende schoolplanperiode een nieuw eigentijds gebouw komt waarin twee scholen van het Pretoriusplein gaan participeren. De Vlinderboom wordt niet meegenomen in de gesprekken. Doelstelling : Evaluatie, actiepunt, verantwoording. Behoud Vlinderboom op Pretoriusplein. Het actiepunt voor nieuwbouw of verbouwing gebouw wordt op dit moment niet meegenomen bij de participerende partijen.dit omdat er veel onduidelijkheid blijft bestaan omtrent het bestaan van de Vlinderboom. Evaluatie en verantwoording zal medio maart 2015 duidelijk zijn. Jaarplan daltonschool de Vlinderboom

Schoolgegevens: Daltonschool De Waterval

Schoolgegevens: Daltonschool De Waterval Evaluatie Jaarplan 2012-2013 Schoolgegevens: Daltonschool De Waterval Brinnummer: 12 EQ Directeur: R. Alfons Locatieleider: T. Middelkoop Adres hoofdvestiging: Cronjéstraat 46, 3851 ZS Ermelo Contact school:

Nadere informatie

DE VESTE EVALUATIE ONDERWIJSKUNDIG JAARPLAN 2014/ 2015 DALTONSCHOOL. VRIJHEID Stap voor stap leren omgaan met verantwoordelijkheid.

DE VESTE EVALUATIE ONDERWIJSKUNDIG JAARPLAN 2014/ 2015 DALTONSCHOOL. VRIJHEID Stap voor stap leren omgaan met verantwoordelijkheid. EVALUATIE 2014/ 2015 ONDERWIJSKUNDIG JAARPLAN VRIJHEID Stap voor stap leren omgaan met verantwoordelijkheid. REFLECTIE Leren kijken naar jezelf. Nadenken over de manier waarop je dingen doet, leert en

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarverslag 2008-2009

Onderwijskundig jaarverslag 2008-2009 Onderwijskundig jaarverslag 2008-2009 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Inleiding 3 3. Evaluatie schooljaar 2008-2009 4 3.1 Invoering methode aanvankelijk lezen. 4 3.2 Invoering Taalmethode Taal op Maat

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarverslag 2008-2009

Onderwijskundig jaarverslag 2008-2009 Onderwijskundig jaarverslag 2008-2009 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Inleiding 3 3. Evaluatie schooljaar 2008-2009 4 3.1 Vervanging methode aanvankelijk lezen. 4 3.2 Coöperatief Leren 4 3.3 Verbetering

Nadere informatie

Jaarverslag Jaarplan

Jaarverslag Jaarplan Jaarverslag 2012-2013 Jaarplan 2013-2014 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Inleiding 3 3. Onderwijskundige en andere ontwikkelingen 4 3.1 Algemeen. 4 3.2 Professionalisering 5 3.3 Instroom en uitstroom 5

Nadere informatie

Evaluatie Jaarplan 2010-2011 Obs de Schovenhorst

Evaluatie Jaarplan 2010-2011 Obs de Schovenhorst Jaarplan 2010-2011 Versie augustus 2011 Jaarplan 2010-2011 Obs de Schovenhorst Actiepunt 4A: Schoolplan Hoofdstuk 4 Onderwijskundig beleid: Obs de Schovenhorst heeft deelgenomen aan de bijeenkomsten georganiseerd

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA VOORWOORD In dit verslag van obs de Delta treft u op schoolniveau een verslag aan van de ontwikkelingen in het afgelopen schooljaar in het kader van de onderwijskundige ontwikkelingen,

Nadere informatie

Schooljaarplan obs de Skûle 2015-2016

Schooljaarplan obs de Skûle 2015-2016 Jaarplan schooljaar 2015 2016 Jaarplan in plaats van het schoolplan i.v.m. fusie cbs de Wyngert Toegevoegd Jaarplan 2015-2016 van de samenwerkingsschool Drachtstercompagnie Naam school Adres Postcode Telefoon

Nadere informatie

kwaliteitsbeleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging

kwaliteitsbeleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging VERANDERPLAN cursusjaar 2013-2014 PLANNINGSAFSPRAKEN CBS de fjouwerhoeke Fennewei 2 9144CX Hantumhuizen kwaliteitsbeleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging Afname volgens vierjarenplanning

Nadere informatie

Plan van aanpak Hoek van Holland/Van Rijckevorsel n.a.v. rapportage inspectie kwaliteit VVE.

Plan van aanpak Hoek van Holland/Van Rijckevorsel n.a.v. rapportage inspectie kwaliteit VVE. De aanpak op schoolniveau: Indicator Doel Actie/middel Tijdpad Wie Resultaat Professionalisering Tussenevaluatie /borging Condities Scholing VVE. Ouders De leerkrachten van de vroegschoolse zijn VVE-geschoold.

Nadere informatie

Jaarplan Hoge Weerdschool 2015-2016

Jaarplan Hoge Weerdschool 2015-2016 7 oktober 2015 Jaarplan Hoge Weerdschool 2015-2016 Schoolgegevens: Hoge Weerdschool Brinnummer: 14 FS Directeur: A. Stam Locatieleider: G. Quanjer Adres hoofdvestiging: Wachtelenbergweg 21, 8162 XC Epe

Nadere informatie

Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015

Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015 Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015 Groeien in kwaliteit Voorwoord In het Jaarplan 2014-2015 wordt de concrete uitwerking van de beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan.

Nadere informatie

Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo.

Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Jaarplan 2013-2014 VOORWOORD Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Met die titel dagen wij onszelf uit en ieder

Nadere informatie

WIJ LEREN MET JOU. WIJ WIJ LEREN WIJ LEREN MET MET JOU LEREN WIJ t RENDAL

WIJ LEREN MET JOU. WIJ WIJ LEREN WIJ LEREN MET MET JOU LEREN WIJ t RENDAL Terugblik op het schooljaar 2012-2013 (jaarverslag) Het afgelopen schooljaar hebben we planmatig gewerkt om onze gestelde doelen te realiseren. Ook hebben we ervoor gezorgd dat de borgingsonderwerpen onze

Nadere informatie

kwaliteitsbeleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging

kwaliteitsbeleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging VERANDERPLAN cursusjaar 2013-2014 Evaluatie CBS de fjouwerhoeke Fennewei 2 9144CX Hantumhuizen kwaliteitsbeleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging Afname volgens vierjarenplanning

Nadere informatie

Ik hoop u een helder beeld te kunnen geven van de mate waarin wij onze resultaten hebben behaald. Ton Huiskamp (directeur) P a g i n a 1

Ik hoop u een helder beeld te kunnen geven van de mate waarin wij onze resultaten hebben behaald. Ton Huiskamp (directeur) P a g i n a 1 Jaarverslag 2013-2014 obs De Bogen VOORWOORD In dit verslag van obs de Bogen treft u op schoolniveau een verslag aan van de ontwikkelingen in het afgelopen schooljaar in het kader van de onderwijskundige

Nadere informatie

Jaarplan 2015-2016. Rockanje. Datum: 6 oktober 2015. www.mijnschoolplan.nl

Jaarplan 2015-2016. Rockanje. Datum: 6 oktober 2015. www.mijnschoolplan.nl Jaarplan 2015-2016 Baron De Vos Van Steenwijk Rockanje Datum: 6 oktober 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 Schoolnaam Baron De Vos Van Steenwijk Datum 15-09-2015 Inleiding In ons jaarplan geven

Nadere informatie

Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014

Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014 Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014 Kwaliteitszorg op OBS De Springplank Kwaliteit Voor de directeur zijn het schoolplan, de schoolgids en het schooljaarverslag / -plan van school de belangrijkste

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. OBS De Kameleon

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. OBS De Kameleon SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 OBS De Kameleon 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool de Kameleon. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

Maandag 21 september 2015

Maandag 21 september 2015 Maandag 21 september 2015 Welkom Presentatie verbeterpunten en interventies Vragen van ouders Evaluatie van de ochtend Kwaliteitsbeleid Jaarplan Informatie verzamelen Prioriteiten stellen Keuzes maken

Nadere informatie

JAARPLAN OBS De Driehoek

JAARPLAN OBS De Driehoek JAARPLAN OBS De Driehoek 2015 2016 OBS De Driehoek Jan van Rixtelstraat 26 5735 GA Aarle-Rixtel 0492-383 003 info@3hoek.nl 2 Onderwijskundig jaarplan 2015-2016 Jaar 2015-2016 School OBS De Driehoek Schoolleider

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan. CBS de Ark September 2013

Onderwijskundig Jaarplan. CBS de Ark September 2013 Onderwijskundig Jaarplan CBS de Ark September 2013 In dit onderwijskundig jaarverslag vermelden we kort en bondig welke zaken prioriteit krijgen dit jaar en hoe we dit op gaan pakken. Uitwerking van de

Nadere informatie

Jaarplan It Harspit, Oppenhuizen Schooljaar:

Jaarplan It Harspit, Oppenhuizen Schooljaar: Speerpunten 2014-2015 Item 1, 3, 7, 9 en 17 (zie onderstaand format) Jaarplan It Harspit, Oppenhuizen 17-06-2015 Schooljaar: 2014-2015 Onderwijs en identiteit + leerlingenzorg Plan Do Check/act (Evaluatie

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 CBS Geuzenschip Brielle Datum: 6 juli 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam CBS Geuzenschip Schoolnaam CBS Geuzenschip Datum 09-06-2015

Nadere informatie

Evaluatie jaarplan Hoge Weerdschool 2014-2015

Evaluatie jaarplan Hoge Weerdschool 2014-2015 1 oktober 2015 Evaluatie jaarplan Hoge Weerdschool 2014-2015 Schoolgegevens: Hoge Weerdschool Brinnummer: 14 FS Directeur: A. Stam Locatieleider: G. Quanjer Adres hoofdvestiging: Wachtelenbergweg 21 8162XC

Nadere informatie

Er is een gericht plan van aanpak; met instemming van team en MR op de onderdelen: - Zorgstructuur - Verhogen van de opbrengsten

Er is een gericht plan van aanpak; met instemming van team en MR op de onderdelen: - Zorgstructuur - Verhogen van de opbrengsten Ambitie Doel Strategie Metingen Begroting Dashboard Actieplan (wie, wanneer) I De inspectie heeft vlak voor de zomervakantie van 2014 de school bezocht. Het bestuur heeft de inspectie toegezegd dat er

Nadere informatie

Schooljaarplan Sint Gerardusschool

Schooljaarplan Sint Gerardusschool Directie Mevr. M.C. Sijmons Adres Splitting 145 Plaats Emmen Telefoon 0591-622465 E-mail stgerardus@primenius.nl Website www.sintgerardus.nl Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Borgingstrajecten 4 3 Verbetertrajecten

Nadere informatie

Operationele Jaarplanning School met de Bijbel

Operationele Jaarplanning School met de Bijbel Onze basisschool is onderdeel van Stichting Kindwijs. Voor meer informatie over onze Stichting verwijzen we u graag naar www.kindwijs.org Deze operationele planning is onderdeel van onze kwaliteitscyclus

Nadere informatie

Actieplan Woordenschat

Actieplan Woordenschat Actieplan Woordenschat Planperiode 2013-2014 Versie 1 Datum 26 Juli 2013 1. Algemene gegevens Opdrachtgever Organisatie- of resultaatgebied X Management primaire processen (6a) X Waardering door personeel

Nadere informatie

Schooljaarplan (SJP) 2014 2015

Schooljaarplan (SJP) 2014 2015 Schooljaarplan (SJP) 2014 2015 Naam school Adres FJJ Dreweslaan 1 Postcode 9686 NG Beerta Telefoon 0597-331651 Brinnummer 09DO E-mail obsbeerta@gmail.com Website www.obsbeerta.nl Directeur S.J. Huinink

Nadere informatie

Evaluatie jaarplan

Evaluatie jaarplan Gildeschool Ruimte en aandacht voor ieder kind Evaluatie jaarplan 2015-2016 Datum: 28-9-2016 Status: definitief Evaluatie jaarplan 2015-2016 Gildeschool Pagina 2 Schoolgegevens: Gildeschool Brinnummer:

Nadere informatie

Jaarplan 2015-2016. Jaarplan 2015-2016

Jaarplan 2015-2016. Jaarplan 2015-2016 In het jaarplan worden de doelstellingen en activiteiten beschreven waar wij het komend aandacht aan gaan besteden. De onderwerpen komen uit het schoolplan, de evaluatie van het huidige jaarplan en onderwerpen

Nadere informatie

Nutsschool Laan van Poot

Nutsschool Laan van Poot Nutsschool Laan van Poot Jaarplan 2012-2013 Nutsschool Laan van Poot Laan van Poot 355 2566 DA Den Haag 070 325 75 47 www.nutsschool.nl info@nutsschool.nl 1 Jaarplan: Kolom 1, 2 Jaarverslag: Kolom 3, 4,

Nadere informatie

Schooljaarplan (SJP) 2014 2015

Schooljaarplan (SJP) 2014 2015 Schooljaarplan (SJP) 2014 2015 Naam school Adres Hardenberg 8 Postcode 9684 AM Telefoon 0597-331570 Brinnummer 18 HQ E-mail info@bouwsteen-finsterwolde.nl Website www.bouwsteen-finsterwolde.nl Directeur

Nadere informatie

Jaarplan 2015-2016. R.K. Basisschool De Palster

Jaarplan 2015-2016. R.K. Basisschool De Palster Jaarplan 2015-2016 R.K. Basisschool De Palster Datum Gremium Samenvatting wijzigingen/opmerkingen Versie Status 16 juni 2015 Team beleidsonderwerp 1 wordt ook geplaatst bij beleidsonderwerp. Enkele aanpassingen

Nadere informatie

Evaluatie Jaarplan 2013-2014

Evaluatie Jaarplan 2013-2014 Evaluatie Jaarplan 2013-2014 VOORWOORD Omdat elk kind telt en groeit met plezier; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Met die titel dagen wij onszelf uit

Nadere informatie

Carola Tabak bovenschools intern begeleider Fred van Oijen directeur basisschool en enkele bovenschoolse taken

Carola Tabak bovenschools intern begeleider Fred van Oijen directeur basisschool en enkele bovenschoolse taken Carola Tabak bovenschools intern begeleider Fred van Oijen directeur basisschool en enkele bovenschoolse taken Werken aan kwaliteitsverbetering: versterken van opbrengstgericht werken bestuur en management

Nadere informatie

JAARPLAN ZUUKERSCHOOL

JAARPLAN ZUUKERSCHOOL ONDERWIJSKUNDIG JAARPLAN ZUUKERSCHOOL 2010-2011 Onderdeel van de Stichting Proo Onderwijskundig jaarplan Jaar 2010-2011 School Zuukerschool Schoolleider Frans van Duren Datum Juni 2010 Inleiding In ons

Nadere informatie

Jaarplan Hoge Weerdschool

Jaarplan Hoge Weerdschool Jaarplan Hoge Weerdschool 2014-2015 Datum: 22-8-2014 Status: definitief Versie: 2.3 Schoolgegevens: Hoge Weerdschool Brinnummer: 14 FS Directeur: A. Stam Locatieleider: G. Quanjer Adres hoofdvestiging:

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 14GF00 De Zeester

Schoolondersteuningsprofiel. 14GF00 De Zeester Schoolondersteuningsprofiel 14GF00 De Zeester Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning... 8 4 Deskundigheid

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarplan Jaar O.B.S. Durperhonk

Onderwijskundig jaarplan Jaar O.B.S. Durperhonk Onderwijskundig jaarplan Jaar 2016-2017 School O.B.S. Durperhonk Schoolleider Ingeborg Halsema Datum Juli 2016 Inleiding In ons jaarplan geven we aan welke beleidsterreinen we hebben gescoord, welke vragenlijsten

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015

Jaarverslag 2014-2015 Jaarverslag 2014-2015 Jaarverslag 2014-2015 GBS Het Mozaïek Haren Naam school GBS Het Mozaïek Brinnummer 06NB Adres Tussenziel 25 Postcode + plaats 9753 EL Haren Telefoon 050-5370087 E-mail hetmozaiek@noorderbasis.nl

Nadere informatie

Jaarverslag

Jaarverslag Jaarverslag 2012-2013 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Onderwijskundige- en andere ontwikkelingen 4 2.1. Beleidsvoornemens uit het jaarplan 2012-2013 4 2.2 Professionalisering 6 2.3 Personele ontwikkeling

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV)

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV) Werken aan kwaliteit op De Schakel Hieronder leest u over hoe wij zorgen dat De Schakel een kwalitatief goede (excellente) school is en blijft. U kunt ook gegevens vinden over de recent afgenomen onderzoeken

Nadere informatie

Schoolplan 2012 2013

Schoolplan 2012 2013 Schoolplan 2012 2013 RK Josefschool Voortkomend uit het Strategisch Beleidsplan Eenheid in Verscheidenheid 2012-2016 Stichting R.K. Primair Onderwijs Culemborg Schoolplan Josefschool Schooljaar 2012-2013

Nadere informatie

Het huidige jaarplan van de Delta (BRIN 19 ML) is mede gebaseerd op het strategisch beleidsplan 2013-2018 van stichting Proo.

Het huidige jaarplan van de Delta (BRIN 19 ML) is mede gebaseerd op het strategisch beleidsplan 2013-2018 van stichting Proo. Jaarplan 2015-2016 OBS de Delta VOORWOORD Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Met die titel dagen wij onszelf

Nadere informatie

DOEL: DE KWALITEIT VAN ONS ONDERWIJS BEWAKEN, BORGEN EN UITBREIDEN. DOEN WE DE GOEDE DINGEN EN DOEN WE ZE GOED GENOEG.

DOEL: DE KWALITEIT VAN ONS ONDERWIJS BEWAKEN, BORGEN EN UITBREIDEN. DOEN WE DE GOEDE DINGEN EN DOEN WE ZE GOED GENOEG. r.k. Daltonschool Valkenheuvel Jaarplan 2015/2016 HOGE ONDERWIJSKWALITEIT DOEL: DE KWALITEIT VAN ONS ONDERWIJS BEWAKEN, BORGEN EN UITBREIDEN. DOEN WE DE GOEDE DINGEN EN DOEN WE ZE GOED GENOEG. Geplande

Nadere informatie

Jaarplan Rosa basisschool, schooljaar 2015-2016

Jaarplan Rosa basisschool, schooljaar 2015-2016 Jaarplan Rosa basisschool, schooljaar 2015-2016 Sociaal- emotionele ontwikkeling Borgen HGW met OGW Dit schooljaar zal de PDCA cyclus (plan-do-check-act)centraal staan. Het werken met groepsplannen is

Nadere informatie

Schooljaarplan (SJP) 2015 2016

Schooljaarplan (SJP) 2015 2016 Schooljaarplan (SJP) 2015 2016 t Naam school Obs Letterwies Adres Postbus 32 (bezoekadres : Meidoornstraat 20) Postcode 9670AA Winschoten (9944 AR Nieuwolda) Telefoon 0596-541265 Brinnummer 00BB E-mail

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Openbare Basisschool De Piramide Andijk Datum: 24 juni 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam Openbare Basisschool De Piramide Schoolnaam

Nadere informatie

Jaarplan Jaarplan Daltonschool Jan Ligthart

Jaarplan Jaarplan Daltonschool Jan Ligthart Jaarplan 2016 2017 1. Kwaliteitszorg/opbrengsten Jaarplan 2016-2017: Doelen: 1.1 r worden meerdere relevante instrumenten ingezet voor het meten van de opbrengsten. 1.2 De inhoud en het gebruik hiervan

Nadere informatie

Schooljaarplan (SJP) 2013 2014

Schooljaarplan (SJP) 2013 2014 Schooljaarplan (SJP) 203 204 Naam school Rk basisschool de Banier Adres De Blokken 6 Postcode 7894CL Zwartemeer Postadres Postbus 9, 7890AA Klazienaveen Telefoon 059-3393 E-mail banier@skod.nl Website

Nadere informatie

Op 2 juni 2005 heeft de Inspectie van het Onderwijs de Annie M.G. Schmidtschool bezocht in het kader van jaarlijks onderzoek.

Op 2 juni 2005 heeft de Inspectie van het Onderwijs de Annie M.G. Schmidtschool bezocht in het kader van jaarlijks onderzoek. Op 2 juni 2005 heeft de Inspectie van het Onderwijs de Annie M.G. Schmidtschool bezocht in het kader van jaarlijks onderzoek. Bij jaarlijks onderzoek vormt de inspectie zich een oordeel over: De wijze

Nadere informatie

onderwerp reden doel planning, verantwoordelijke personen evaluatie en borging juni 2017 Profilering

onderwerp reden doel planning, verantwoordelijke personen evaluatie en borging juni 2017 Profilering Veranderplan voor de cursus 2016 / 2017 CBS de Arke Nij Beets 1 Inleiding: Dit plan is de jaarlijkse uitwerking van de in het schoolplan opgenomen actiepunten voor het komende jaar. Deze actiepunten zijn

Nadere informatie

Schooljaarplan 2013 2014

Schooljaarplan 2013 2014 Schooljaarplan 2013 2014 Naam school It Grovestinshôf Adres It Heale Paed 1 Postcode 8723 AG Koudum Telefoon 0514 522194 Fa E-mail grovestinshof@nijegaast.nl Website www.nijegaast.nl Directeur Ackelyn

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK IN HET KADER VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK IN HET KADER VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK IN HET KADER VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE Pareltje de Schatkaart Plaats : Delft LRKP nummer : 198321922 BRIN nummer : 13QZ C2 Onderzoeksnummer : 288192

Nadere informatie

Voor onze scholen is een keuze gemaakt uit de indicatoren die op schoolniveau nog verder ontwikkeld/verbeterd kunnen worden.

Voor onze scholen is een keuze gemaakt uit de indicatoren die op schoolniveau nog verder ontwikkeld/verbeterd kunnen worden. Jaarplan 2014-2015 OBS De Delta, de Fonkelsteen en het Talent VOORWOORD Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Met

Nadere informatie

Schooljaarplan 2014 2015

Schooljaarplan 2014 2015 Schooljaarplan 2014 Naam school CBS De Schalm (08AY) Adres Oldenhuisstraat 6 Postcode 9792 PM Ten Post Telefoon 050 3022820 Fax ---- E-mail info@cbsdeschalm.nl Website www.cbsdeschalm.nl J. Mollema Apotheker

Nadere informatie

Visitatieverslag Zie handleiding visitatie lidscholen primair onderwijs (Gebaseerd op Toetsingskader Erkenning Daltoninstellingen)

Visitatieverslag Zie handleiding visitatie lidscholen primair onderwijs (Gebaseerd op Toetsingskader Erkenning Daltoninstellingen) Bijlage 3 Visitatie lidscholen primair onderwijs Nederlandse Dalton Vereniging Visitatieverslag Zie handleiding visitatie lidscholen primair onderwijs (Gebaseerd op Toetsingskader Erkenning Daltoninstellingen)

Nadere informatie

Schooljaarplan 2014 2015

Schooljaarplan 2014 2015 Schooljaarplan 2014 2015 Naam school O.B.S. De Wjukslach Adres De Klamp 12 Postcode 8404 BM Langezwaag Telefoon O513-688555 E-mail directeur@wjukslach.nl Website www.wjukslach.nl Directeur J. Nijboer Datum

Nadere informatie

Jaarplan 2013 2014. Hoogbegaafden voorziening

Jaarplan 2013 2014. Hoogbegaafden voorziening Jaarplan 2013 2014 Hoogbegaafden voorziening Gouda, september 2013 Voorwoord In dit Jaarplan wordt de concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven worden in het Schoolplan 2012-2016.

Nadere informatie

Basisondersteuning Basisschool De Dobbelsteen mei 2014 Conclusies ondersteuningsprofiel

Basisondersteuning Basisschool De Dobbelsteen mei 2014 Conclusies ondersteuningsprofiel Basisondersteuning Basisschool De Dobbelsteen mei 2014 Conclusies ondersteuningsprofiel De school voert een actief veiligheidsbeleid. Het laatste veiligheidsplan is geschreven op 13-05-2013 Hierin staat

Nadere informatie

Verbeterpunten vanuit het Schoolplan (8.1) Beleidsterrein Verbeterpunten Wie? Wanneer en hoe? 1 3.4. Leerkrachten.

Verbeterpunten vanuit het Schoolplan (8.1) Beleidsterrein Verbeterpunten Wie? Wanneer en hoe? 1 3.4. Leerkrachten. JAARPLAN Jaar School Schoolleider Datum Inleiding 2015-2016 Jaar De Peddepoel Jos van Gerven September 2015 In ons Jaarplan geven we onze onderwijskundige beleidsvoornemens aan voor komend schooljaar.

Nadere informatie

Ook vorig jaar hebben wij een jaarplan opgesteld. Dit jaarplan is uitgevoerd en geëvalueerd. Negen items zijn het afgelopen jaar aangepakt.

Ook vorig jaar hebben wij een jaarplan opgesteld. Dit jaarplan is uitgevoerd en geëvalueerd. Negen items zijn het afgelopen jaar aangepakt. Onderwijskundig jaarplan 2015-2016 Voor u ligt het jaarplan van schooljaar 2015-2016. Hierin beschrijven wij welke doelstellingen wij ons voor dit schooljaar hebben gesteld en hoe wij deze willen bereiken.

Nadere informatie

Nutsschool Laan van Poot

Nutsschool Laan van Poot Nutsschool Laan van Poot Jaarplan 2013-2014 Nutsschool Laan van Poot Laan van Poot 355 2566 DA Den Haag 070 325 75 47 www.nutsschool.nl info@nutsschool.nl 1 Jaarplan: Kolom 1, 2 Jaarverslag: Kolom 3, 4,

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Basisschool De Schakel Broekhuizenvorst Datum: 31 augustus 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam Basisschool De Schakel Schoolnaam

Nadere informatie

Nutsschool Laan van Poot

Nutsschool Laan van Poot Nutsschool Laan van Poot Jaarplan 2015-2016 Nutsschool Laan van Poot Laan van Poot 355 2566 DA Den Haag 070 325 75 47 www.nutsschool.nl info@nutsschool.nl 1 Jaarplan: Kolom 1, 2 Jaarverslag: Kolom 3, 4,

Nadere informatie

Schooljaarplan St Vitus 2015-2016

Schooljaarplan St Vitus 2015-2016 Schooljaarplan St Vitus 2015-2016 Domein Onderwijs Doelstelling: In het schooljaar 2017-2018 krijgen alle leerlingen op onze school binnen het onderwijsaanbod, eigentijds, passend onderwijs ondersteund

Nadere informatie

Schooljaarverslag Openbare Daltonschool Leemvoort

Schooljaarverslag Openbare Daltonschool Leemvoort Schooljaarverslag Openbare Daltonschool Leemvoort 2015 2016 Samen spelen, samen leren Inleiding In het kader van kwaliteitszorg levert de school een schooljaarverslag aan ter verantwoording van de beleidsontwikkelingen

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Ermelo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Ermelo RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE Ermelo Plaats : Ermelo Gemeentenummer : 0233 Onderzoeksnummer : 278180 Datum onderzoek : 23 september 2014 Datum

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015

Jaarverslag 2014-2015 Jaarverslag 2014-2015 Doel van het jaarverslag Dit jaarverslag is opgesteld door de schoolleiding na vaststelling in de MR en met het team. Het geeft een overzicht van de behaalde resultaten in schooljaar

Nadere informatie

Samenwerkingsafspraken tussen voorschool (..) en basisschool.

Samenwerkingsafspraken tussen voorschool (..) en basisschool. Samenwerkingsafspraken tussen voorschool (..) en basisschool. Een sterke doorgaande lijn valt of staat bij de samenwerking tussen de voorschoolse locatie en de basisschool. Dit borgingsdocument is een

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarplan Jaar 2015-2016

Onderwijskundig jaarplan Jaar 2015-2016 Onderwijskundig jaarplan Jaar 2015-2016 School CBS 3sprong Schoolleider Chris Klaver Datum Mei 2015 Inleiding In ons jaarplan 2015-2016 geven we aan [1] welke beleidsterreinen we hebben gescoord (mei 2015),

Nadere informatie

Schooljaarplan 2015 2016

Schooljaarplan 2015 2016 Schooljaarplan 2015 Naam school OBS De Zeijer Hoogte Adres Ubbenaseweg 7 Postcode 9491 AA Zeijen Telefoon 0592-291476 E-mail directie@obszeijen.nl Website www.obszeijen.nl Unit directeur Gerda Bieleveld

Nadere informatie

Schooljaarplan 2014 2015

Schooljaarplan 2014 2015 Schooljaarplan 2014 2015 Naam school It Grovestinshôf Adres It Heale Paed 1 Postcode 8723 AG Koudum Telefoon 0514 522194 Fax E-mail grovestinshof@nijegaast.nl Website www.nijegaast.nl Directeur Ackelyn

Nadere informatie

Jaarplan 2013-2014. Oriëntatie nieuwe methode taal en spelling. Aanschaf materialen voor zelfstandig werken

Jaarplan 2013-2014. Oriëntatie nieuwe methode taal en spelling. Aanschaf materialen voor zelfstandig werken Beleidsterrein: Verbeterdoelen: Consequenties: 1 Leerstofaanbod Afspraken bewegingsonderwijs Femke Marvin Oriëntatie nieuwe methode taal en spelling Aanschaf materialen voor zelfstandig werken Oriëntatie

Nadere informatie

Jaar School Schoolleider Datum

Jaar School Schoolleider Datum JAARPLAN Jaar School Schoolleider Datum Inleiding 2015-2016 Jaar Megelsheim Jos van Gerven September 2015 In ons Jaarplan geven we onze onderwijskundige beleidsvoornemens aan voor komend schooljaar. JAARVERSLAG

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 17YV00 OBS De Marke

Schoolondersteuningsprofiel. 17YV00 OBS De Marke Schoolondersteuningsprofiel 17YV00 OBS De Marke Toelichting Met dit schoolondersteuningsprofiel willen wij in beeld brengen welke (extra) ondersteuning wij onze leerlingen bieden. Ook geven wij aan welke

Nadere informatie

Inhoud: Schoolplan 2015-2019. Verantwoording. Motto, missie, visie, overtuigingen. Doelen. Samenvatting strategisch beleid van de vereniging

Inhoud: Schoolplan 2015-2019. Verantwoording. Motto, missie, visie, overtuigingen. Doelen. Samenvatting strategisch beleid van de vereniging Schoolplan 2015-2019 Inhoud: Verantwoording Motto, missie, visie, overtuigingen Doelen Samenvatting strategisch beleid van de vereniging 21 e eeuwse vaardigheden Schematische weergave van de vier komende

Nadere informatie

Jaarverslag 2012-2013. Gbs De Springplank

Jaarverslag 2012-2013. Gbs De Springplank Jaarverslag 2012-2013 Gbs De Springplank Gbs De Springplank Oldenoert 55 9351 KV Leek T 0594-512720 E springplank@noorderbasis.nl dir. mevr. L. de Calonne Inhoud Jaarverslag Voorwoord... 3 1. Kengetallen

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarplan

Onderwijskundig jaarplan Onderwijskundig jaarplan Jaar 2015-2016 School Basisschool St. Jozef Schoolleider Leony van Riswick Datum Juni 2015 Inleiding In ons jaarplan 2015-2016 geven we aan 1) wat onze voornemens zijn gelet op

Nadere informatie

Schooljaarplan 2011 2012

Schooljaarplan 2011 2012 Schooljaarplan 2011 2012 Onderwerp Doel Hoe Wie Wanneer Resultaat Begroting Organisatie en beleid (wat wil ik bereikt hebben?) Op welke wijze? zijn betrokken? is het af? (Wat zien we concreet aan het eind)

Nadere informatie

Het gebruik van het Utrechts Taalcurriculum

Het gebruik van het Utrechts Taalcurriculum Het gebruik van het Utrechts Taalcurriculum In dit stuk vindt u informatie en instrumenten voor leraren/docenten, Ib-ers, taalcoördinatoren, directeuren en managers om het curriculum in te zetten voor

Nadere informatie

Contacten met ouders

Contacten met ouders Schoolontwikkelplan Jaar 2015-2016 School De Hoeksteen Directeur Marry Vollebregt en Jacintha Floris Datum 3 juli 2015 (concept) 4 september 2015 (definitief) Inleiding In dit schoolontwikkelplan 2015-2016

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Basisschool Overhoven Sittard Datum: 2 juli 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam Basisschool Overhoven Schoolnaam Basisschool

Nadere informatie

Elk hoofdstuk bevat een conclusie met eventuele actiepunten voor het nieuwe schooljaar.

Elk hoofdstuk bevat een conclusie met eventuele actiepunten voor het nieuwe schooljaar. Evaluatie schooljaarverslag 2014 2015 Naam school OBS It Iepen Stee Adres Buurtlaan 3 Postcode / Plaats 9258 CK Jistrum Telefoon 0512 47 17 83 e-mail info@iepenstee.nl Website www.iepenstee.nl Directeur

Nadere informatie

Schoolplan 2011 2015 de Cantharel 1

Schoolplan 2011 2015 de Cantharel 1 Schoolplan 2011 2015 De Cantharel, Amanietlaan 5, 3852 ZX, Ermelo, 0341-553855 info@decantharel.nl, www.decantharel.nl Schoolplan 2011 2015 de Cantharel 1 Schoolplan 2011 2015 de Cantharel vernieuwde opzet

Nadere informatie

Jaarplan 2015 2016. Basisschool St. Catharina Haastrecht

Jaarplan 2015 2016. Basisschool St. Catharina Haastrecht Jaarplan 2015 2016 Basisschool St. Catharina Haastrecht Voorwoord In dit Jaarplan wordt een concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven. De beleidsvoornemens hebben veelal een directe link met

Nadere informatie

Jaarplan 2013-2014 Evaluatie schooljaar 2012-2013

Jaarplan 2013-2014 Evaluatie schooljaar 2012-2013 Jaarplan 2013-2014 Evaluatie schooljaar 2012-2013 CBS Het Braambos info@braambos.nl Naam van de school: CBS Het Braambos BRIN nr. 11BW Adres: Postcode: Telefoon: 023 5577663 E-mail: info@braambos.nl p.vandebult@braambos.nl

Nadere informatie

School Ontwikkel Plan

School Ontwikkel Plan School Ontwikkel Plan r.k.b.s. de Ark Burg.Kooimanweg 1 1711 KK Hensbroek tel: 0226-452072 directie.deark@skowestfriesland.nl www.rkbs-deark.nl Jaar 2013-2014 School Rkbs de Ark Schoolleider Peter van

Nadere informatie

Jaarplan SOPOH 2014-2018. Personeel. Onderwijs. Organisatie. Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit.

Jaarplan SOPOH 2014-2018. Personeel. Onderwijs. Organisatie. Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit. SOPOH Jaarplan 2014-2018 Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit Personeel Onderwijs Organisatie Huisvesting Pr-Marketing Financiën 1 Voorwoord Stichting Openbaar Primair

Nadere informatie

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT Telefoon 0317-350815 ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT DON BOSCOSCHOOL RENKUM Versie april 2011 ZORGSYSTEEM DON BOSCOSCHOOL RENKUM Iedere school heeft de plicht voor alle kinderen zorg op maat te bieden.

Nadere informatie

Schooljaarverslag Sint Gerardusschool

Schooljaarverslag Sint Gerardusschool Directie Mevr. M.C. Sijmons Adres Splitting 145 Plaats Emmen Telefoon 0591-622465 E-mail stgerardus@primenius.nl Website www.sintgerardus.nl 1 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 3 2 Borgingstrajecten 4 3 verbetertrajecten

Nadere informatie

Oldenoert 55 9351 KV Leek Tel. 0594 512720 www.gbsdespringplank.nl springplank@noorderbasis.nl

Oldenoert 55 9351 KV Leek Tel. 0594 512720 www.gbsdespringplank.nl springplank@noorderbasis.nl Oldenoert 55 9351 KV Leek Tel. 0594 512720 www.gbsdespringplank.nl springplank@noorderbasis.nl Inhoud Jaarverslag Voorwoord... 3 1. Kengetallen schooljaar 2013-2014... 4 a. Leerlingen... 4 b. Personeel...

Nadere informatie

4. Zelf ervaren te werken met het schooljaarplan 5. Vragen en mogelijkheden de producten in te kijken

4. Zelf ervaren te werken met het schooljaarplan 5. Vragen en mogelijkheden de producten in te kijken Kwaliteit in Beweging Stichting Op Kop Agenda 1. Introductie 2. Kwaliteit in Beweging 3. Invoering van de methodiek en ervaringen binnen Stichting Op Kop 4. Zelf ervaren te werken met het schooljaarplan

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool Pius X

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool Pius X SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Basisschool Pius X 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool Pius X. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

Schooljaar 2010-2011 Beleidsonderwerp / Doelstelling. Beginsituatie / Actie / Tijdpad

Schooljaar 2010-2011 Beleidsonderwerp / Doelstelling. Beginsituatie / Actie / Tijdpad Schooljaar 2010-2011 Beleidsonderwerp / Doelstelling Beginsituatie / Actie / Tijdpad 1. Enquête leerlingen groep 8 : mening van de leerlingen over het onderwijs peilen. 2. Levensbeschouwelijke identiteit:

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Inhoudsopgave Schoolondersteuningsprofiel 04NS00 Christelijke Montessorischool Toelichting... 3! DEEL I! INVENTARISATIE... 6! 1! Typering van de school... 7! 2! Kwaliteit basisondersteuning... 7! 3! Basisondersteuning...

Nadere informatie

HOOFDSTUK 5 KWALITEITSZORG

HOOFDSTUK 5 KWALITEITSZORG HOOFDSTUK 5 KWALITEITSZORG 1 5 KWALITEITSZORG Schoolontwikkeling is een cyclisch leer- en ontwikkelproces waarbij het gaat om het borgen en verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs. De kwaliteit van

Nadere informatie

Het Jaarplan 2011-2012 is voor dit jaar geschreven en opgesteld door de clusterdirecteur. Dit i.v.m. wisseling van directie op onze school.

Het Jaarplan 2011-2012 is voor dit jaar geschreven en opgesteld door de clusterdirecteur. Dit i.v.m. wisseling van directie op onze school. SCHOOLJAARVERSLAG 2011-2012 1. Algemene informatie De leerlingen: Op de teldatum, 1 oktober 2011, telde onze school 181 leerlingen, verdeeld over 8 groepen. Uit de prognose blijkt dat het leerlingenaantal

Nadere informatie