SECUNDAIR ONDERWIJS TSO. derde graad. eerste en tweede leerjaar. Handel. Handel. WW-s. (Vervangt 2002/271) (Vervangt 2002/131//1/M/SG/1/III/ /D/)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SECUNDAIR ONDERWIJS TSO. derde graad. eerste en tweede leerjaar. Handel. Handel. WW-s. (Vervangt 2002/271) (Vervangt 2002/131//1/M/SG/1/III/ /D/)"

Transcriptie

1 SECUNDAIR ONDERWIJS Onderwijsvorm: TSO Graad: derde graad Jaar: eerste en tweede leerjaar Studiegebied: Handel Optie(s) Handel Vak(ken): TV Toegepaste economie 6/6 lt/w Vakkencode: WW-s Leerplannummer: 2004/178 (Vervangt 2002/271) Nummer inspectie: 2004 / 178 // 1 / J / SG / 1 / III / / V/06 (Vervangt 2002/131//1/M/SG/1/III/ /D/)

2 TSO 3de graad Handel 1 INHOUD VISIE...2 BEGINSITUATIE...3 ALGEMENE DOELSTELLINGEN...4 /...5 Burgerlijk- en handelsrecht...5 Sociale wetgeving...21 fiscale wetgeving...36 Bedrijfseconomie...41 Distributie...44 PEDAGOGISCH-DIDACTISCHE WENKEN...48 Burgerlijk- en handelsrecht...48 Sociale wetgeving...49 Fiscale wetgeving...50 Bedrijfseconomie...51 Distributie...52 ICT...53 Voet...54 Begeleid zelfgestuurd leren...55 MINIMALE MATERIËLE VEREISTEN...57 EVALUATIE...58 BIBLIOGRAFIE...59

3 TSO 3de graad Handel 2 VISIE Deze studierichting is in de eerste plaats een voorbereiding op een loopbaan in de profitsector. Het is de meest polyvalente richting binnen het geheel van economisch georiënteerde studierichtingen. Met 'Distributie' maken de leerlingen kennis met de structuren van de detailhandel en de groothandel. Naast een brede waaier aan nieuwe handelsbegrippen is er nu ook ruimte voor managementbeginselen en marketingaspecten. Via deze praktijkgerichte leerstofitems wordt de link gelegd met het latere beroepsleven. Het vak 'Verkoop' leunt hier zeer nauw bij aan. De andere deelvakken uit Toegepaste economie zijn ondersteunend. 'Burgerlijk en handelsrecht' reikt kennis en inzichten aan om zich in de handelswereld te kunnen begeven. Een van de hoofditems behandelt de verbintenissen en contracten die talrijk aanwezig zijn in de realiteit. Denken we maar aan verzekeringen, koop en verkoop, huur, enz. De sociale invalshoek wordt geboden door 'Sociale Wetgeving'. Naast reglementeringen voor de loon- en weddetrekkende wordt er aandacht besteed aan het statuut van de zelfstandige. De leerlingen worden ingewijd in een brede waaier van sociale beschermingsmaatregelen. 'Fiscale wetgeving' zorgt ervoor dat vooral inkomstenbelastingen en de verbruiksbelasting BTW aangesneden worden. Alle deelvakken benaderen de leerstof op een praktische en realistische wijze. Tenslotte is er nog 'Bedrijfseconomie'. Hier wordt de financiering van een onderneming onder de loep genomen, is er aandacht voor vestigingsplaats en bedrijfsgrootte en wordt veel ruimte gelaten voor een doorgedreven analyse van de jaarrekening. ICT-integratie zal in de volgende jaren de aanpak in de diverse deelvakken drastisch beïnvloeden. In ruil biedt ICT ons een ruime waaier aan mogelijkheden om ons te begeven op de informaticasnelweg. Het zal van iedereen een groot aanpassingsvermogen vergen.

4 TSO 3de graad Handel 3 BEGINSITUATIE De meeste leerlingen zullen doorstromen vanuit een studierichting Handel of Handel-talen en hebben reeds een ruime kennis aan vakterminologie en handelstechnieken. Voor hen sluit deze studierichting Handel naadloos aan op hetgeen ze hebben verwerkt in de 2de graad. De leerlingen die instromen vanuit ASO Economie zijn meer theoretisch geschoold. Met bijzondere aandacht vanwege de leraar zullen ze echter snel hun achterstand kunnen inhalen. Anders is het gesteld met leerlingen uit niet-economische studierichtingen. Voor hen moet er een intensief inhaalprogramma opgezet worden. Van hen wordt verwacht dat ze zelf ook een ernstige inspanning leveren om zo snel mogelijk op het gemiddelde niveau van de klas te geraken.

5 TSO 3de graad Handel 4 ALGEMENE DOELSTELLINGEN In de 2e graad hebben de leerlingen een grondige kennismaking gekregen met het boeiend economische leven. In de derde graad wordt veel kennis verder uitgediept. Het vak Toegepaste economie omvat een verzameling deelvakken die een groot gedeelte van het economische gebied beslaan. Het doel is de leerlingen nog meer kennis en inzicht te verschaffen in het economische mechanisme met zijn entiteiten en instellingen. De leerinhouden horen thuis in de wereld van handel en economie. In het geheel van Toegepaste economie dienen de leerlingen verder aan de volgende vaardigheden te werken. Hanteren van de documenten. Reken- en cijfervaardigheid. Analytisch en kritisch vermogen. Sociale en communicatieve vaardigheden. Vaardigheid in het zien van details. Doorzettingsvermogen. Bereidheid eigen fouten te verbeteren. Zelfwerkzaamheid en aanpassingsvermogen bij de toepassingen. Zin voor afwerking, orde, netheid en nauwkeurigheid. In elk geval moeten zij bijzondere aandacht besteden aan een correct taalgebruik. In aansluiting op het Pedagogisch Project van het Gemeenschapsonderwijs wordt van de leerlingen verwacht dat zij de volgende attitudes verder ontwikkelen en nastreven. Accuratesse: erop gericht zijn binnen de voorgeschreven tijd een taak nauwkeurig te voltooien. Leergierigheid: actief zoeken naar situaties om zijn competentie te verbreden en te verdiepen. Resultaatgerichtheid: gedreven naar einddoel van de activiteit toewerken. Zelfstandigheid en zin voor initiatief: zelfstandig aan een taak kunnen werken en problemen durven aanpakken. Zin voor orde, netheid en nauwkeurigheid: erop gericht zijn nauwkeurig, net en met zin voor orde te werken. Zin voor samenwerking: willen bijdragen tot een leef- en werkomgeving als gemeenschap van mensen.

6 TSO 3de graad Handel 5 / BURGERLIJK- EN HANDELSRECHT 1e jaar: 2 lestijden/week 2e jaar: 0 lestijden/week Deel A 1 de noodzaak en het belang aantonen van de behoefte aan rechtsregels; de noodzaak van het steeds groter wordend aantal rechtsregels in onze snel evoluerende maatschappij (o.a. nieuwe samenlevingsvormen) verwoorden; de verschillende kanalen opsommen en beschrijven, die ons in staat stellen kennis te nemen van het burgerlijk recht; het recht indelen op verschillende wijzen en de onderdelen beschrijven; het burgerlijk recht situeren in het geheel van het recht; de toenemende invloed van de internationale verdragen aantonen (voornamelijk in Europese context); het belang en de noodzaak van een efficiënt juridisch apparaat aantonen teneinde een rechtsstaat te waarborgen; de Belgische gerechtelijke organisatie schematisch voorstellen en de onderdelen bondig omschrijven; Deel A: Burgerlijk recht 1 Algemene begrippen van het recht en van de gerechtelijke inrichting 1.1 Nut van het recht Noodzaak Groeiend aantal rechtsregels 1.2 Kenbronnen van het recht Kanalen Wet Rechtspraak Rechtsleer Gewoonte 1.3 Indeling van het recht - plaats van het Burgerlijk recht Publiek recht privaat recht Europees recht internationaal privaatrecht - volkenrecht 1.4 Invloed van internationale verdragen 1.5 Gerechtelijke inrichting Belang en noodzaak van een gerechtelijk apparaat Belgische gerechtelijke organisatie Schema gerechtelijke inrichting

7 TSO 3de graad Handel 6 2 De Europese gerechtelijk inrichting in grote lijnen en bondig omschrijven; het belang en de noodzaak van onze Grondwet aantonen; de kenmerken van België met de federale structuur en de scheiding van de machten toelichten. de begrippen natuurlijke en rechtspersonen omschrijven en onderscheiden (zowel publiekrechtelijk als privaatrechtelijk); het begin en einde van een persoon omschrijven op grond van de te vervullen formaliteiten (akten en registers van de burgerlijke stand - inclusief rechtzetting van fouten); de essentie van de Wet op de privacy duiden; de begrippen naam, woonplaats en nationaliteit omschrijven en de desbetreffende procedures bondig toelichten; het begrip afstamming omschrijven en concreet toelichten; de diverse soorten afstamming omschrijven en concreet toelichten; de gevolgen van de erkenning aangeven; de soorten van adoptie weergeven; de adoptant en de geadopteerde beschrijven; de begrippen onbekwaamheid, minderjarigheid en andere vormen van onbekwaamheid omschrijven; De rechtbanken en hoven Omschrijving De Europese gerechtelijke organisatie 1.6 Grondwet Belang en noodzaak Kenmerken van België Federale staat met gemeenschappen en gewesten Gerechtelijke-, wetgevende- en uitvoerende macht 2 Personenrecht 2.1 Natuurlijke en rechtspersonen Begrippen Publiekrechtelijke en privaatrechtelijk onderscheid 2.2 Uitdieping begrip natuurlijke persoon Begin en einde van de persoon: geboorte en dood Akten en registers van de burgerlijke stand Rechtzetting van fouten Wet op de privacy Naam - nationaliteit woonplaats Begrippen Procedures Bloedverwantschap en aanverwantschap erkenning Adoptie Soorten Adoptant en geadopteerde Onbekwaamheid minderjarigheid andere onbekwamen Begrippen

8 TSO 3de graad Handel 7 de rechten en plichten van de minderjarige omschrijven in zijn relatie met de meerderjarige inzake goederen, zijn persoon (hoede- en bewakingsrecht), de school en het strafrecht (Jeugdrechtbank en Correctionele rechtbank); het begrip huwelijk omschrijven; het belang van de het huwelijk aantonen via het huwelijkscontract (afspraken, regularisatie in de samenleving); het begrip huwelijkscontract omschrijven; soorten huwelijkscontracten omschrijven, vergelijken en evalueren; de rol van de notaris m.b.t. het huwelijkscontract duiden; de rechten en de plichten van echtgenoten en kinderen opsommen en omschrijven; mogelijk te nemen maatregelen verduidelijken bij het niet nakomen van de plichten en zonder echtscheiding (verzoening via de vrederechter); mogelijk te nemen maatregelen verduidelijken bij het niet nakomen van de plichten met echtscheiding als gevolg; verschillende soorten echtscheidingen, procedures en gevolgen t.a.v. goederen, kinderen en de personen zelf verduidelijken; Rechten en plichten Goederen Persoon (hoede en bewakingsrecht) School Strafrecht - Rechtbanken Het huwelijk Begrip Belang Hoofdverplichtingen Vereisten Beletsels Formaliteiten Huwelijkscontracten Belang (afspraken, regularisatie in de samenleving) Soorten Rol van de notaris Relatie ouders/kinderen rechten en plichten van elk Huwelijksproblemen Verzoening Echtscheiding Op grond van bepaalde feiten Feitelijke scheiding van 5 jaar Onderlinge toestemming Voorwaarden, procedures en gevolgen

9 TSO 3de graad Handel 8 de andere samenlevingsvormen buiten het huwelijk opsommen en bondig omschrijven; de huwelijksvermogenstelsels praktijkgericht bespreken; te vervullen formaliteiten bij wijziging van het huwelijksstelsel omschrijven (bondig); basisbegrippen van de familiale erfregeling omschrijven en toelichten. het erfrecht van de langstlevende echtgenoot schetsen in relatie tot de afstammelingen; de mogelijkheid van het al dan niet aanvaarden van een nalatenschap verduidelijken; de schenking onderscheiden van het testament, met aandacht voor het voorbehouden erfdeel en de legaten Andere samenlevingsvormen buiten het huwelijk Huwelijksvermogensrecht Huwelijksvermogenstelsels De praktijk Wettelijk stelsel Scheiding van goederen Uitbreiding van de gemeenschap Formaliteiten bij wijziging van huwelijksstelsel Erfrecht Basisbegrippen Erfrecht van de langstlevende echtgenoot in relatie tot de afstammelingen vruchtgebruik (Niet-) Aanvaarding van de erfenis Testament versus schenking voorbehouden erfdeel legaten 3 het juridisch begrip goed omschrijven, de indeling van de goederen (voornamelijk roerende en onroerende goederen) schetsen en met voorbeelden illustreren; het belang van het onderscheid roerend en onroerend goed toelichten en met voorbeelden verklaren; het begrip eigendomsrecht verklaren; wijzen van verkrijging van eigendom opsommen en illustreren 3 Zakenrecht 3.1 Goederen Begrip Indeling Roerende goederen en onroerende goederen Lichamelijke en onlichamelijke goederen Belang van onderscheid roerende/onroerende goederen 3.2 Eigendomsrecht Begrip

10 TSO 3de graad Handel 9 4 met voorbeelden (eigendomsverkrijging ten bezwarende titel wordt later meer uitgebreid behandeld bij het hoofdstuk over verbintenissen en contracten); de splitsing van eigendom toelichten; de beperkingen van eigendom (onteigening, erfdienstbaarheden en voorschriften) omschrijven en met voorbeelden illustreren; de begrippen omschrijven en het onderscheid tussen vruchtgebruik en naakte eigendom verduidelijken. het begrip verbintenis omschrijven en met concrete voorbeelden toelichten; de bronnen van verbintenissen opsommen, bondig omschrijven en met voorbeelden illustreren; de modaliteiten hoofdelijkheid en deelbaarheid verklaren aan de hand van een voorbeeld; de voornaamste gevolgen van verbintenissen beknopt en schematisch bespreken; de oorzaken van het tenietgaan van een verbintenis opsommen en summier omschrijven aan de hand van voorbeelden; Wijzen van verkrijging (o.a. testament, erfopvolging, schenking, overdracht, bezit, overeenkomst, natrekking, verkrijgende verjaring) Splitsing Beperkingen Onteigening Erfdienstbaarheden Voorschriften Vruchtgebruik naakte eigendom 4 Verbintenissen 4.1 Begrip 4.2 Bronnen Wet Contract Oneigenlijk contract Onrechtmatige daad 4.3 Modaliteiten Hoofdelijkheid Deelbaarheid 4.4 Voornaamste gevolgen van verbintenissen Gevolgen van verbintenissen uit contracten Gevolgen van verbintenissen uit onrechtmatige daden 4.5 Tenietgaan van verbintenissen Betaling

11 TSO 3de graad Handel 10 5 de schriftelijke en niet-schriftelijke bewijsmiddelen in het burgerlijk recht opsommen, omschrijven en de waarde van deze bewijsmiddelen praktijkgericht bespreken. de inleidende begrippen rond contracten omschrijven en hanteren; de contracten op verschillende wijzen indelen en de onderdelen toelichten en verduidelijken met een voorbeeld; Kwijtschelding van schuld Schuldvernieuwing Schuldvergelijking Schuldvermenging Verlies van de zaak Verjaring 4.6 Bewijs begrippen praktijkgerichte benadering Schriftelijke bewijsmiddelen Authentieke akte Onderhandse akte Andere geschriften (zoals agenda's, briefwisseling, e.d.) Niet-schriftelijke bewijsmiddelen Bekentenis Getuigen Vermoeden Eed 5 Courante contracten 5.1 Inleidende begrippen 5.2 Indeling van contracten Eenzijdige versus wederkerige contracten Contracten onder bezwarende titel versus vrijgevigheid Gewone contracten versus plechtige contracten Vergeldende contracten versus kanscontracten Benoemde contracten versus niet-benoemde contracten Hoofdcontracten versus bijcontracten

12 TSO 3de graad Handel 11 de grondbeginselen van contracten concreet toelichten; geldigheidsvereisten van contracten concreet toelichten; het koopcontract omschrijven; de geldigheidsvereisten concretiseren; de vormvereisten omschrijven en het bewijs van het koopcontract aantonen; de verplichtingen van koper en verkoper omschrijven; een concreet koopcontract beoordelen op vorm en geldigheid; het huurcontract omschrijven; het onderscheid tussen huur van diensten en huur van goederen verduidelijken; de woninghuurwet duiden; het toepassingsgebied van de woninghuurwet omschrijven; 5.3 Grondbeginselen Wilsautonomie Consensualisme Contract als wet Goede trouw 5.4 Geldigheidsvereisten Toestemming Bekwaamheid Voorwerp Oorzaak 5.5 Specifieke contracten Koopcontract Omschrijving Geldigheidsvereisten Vormvereisten en bewijs Verplichtingen van de verkoper Levering en vrijwaring Verplichtingen van de koper Beoordeling van een concreet koopcontract Huurcontract Omschrijving Onderscheid goederen en diensten Woninghuurwet Toepassingsgebied

13 TSO 3de graad Handel 12 de noodzaak van een registratie van het huurcontract verduidelijken; plaatsbeschrijving als element van een huurcontract verduidelijken en concretiseren; de noodzaak van verzekeringen, opgenomen in het huurcontract, verwoorden in functie van de partijen; het belang van een waarborg en de daarbij horende geblokkeerde rekening verduidelijken; het mechanisme van huurindexering verduidelijken en toepassen; de duur en het einde van het huurcontract beoordelen op basis van de reglementering ter zake; verplichtingen van huurder en verhuurder opsommen, omschrijven en evalueren; een concreet huurcontract evalueren; de begrippen lastgeving en bewaargeving omschrijven en met concrete voorbeelden illustreren; het begrip en de kenmerken van de lening omschrijven; het begrip en de kenmerken van een bruiklening en een verbruiklening omschrijven; het onderscheid tussen een bruiklening en een verbruiklening concretiseren; de hypothecaire lening begripsmatig omschrijven en de voorwaarden en de gevolgen opsommen en bespreken; de koop op afbetaling begripsmatig omschrijven en de kenmerken verduidelijken. Contract en huurwet begrippen bijzonderheden (registratie, plaatsbeschrijving, verzekeringen, waarborg en geblokkeerde rekening, huurindexering, duur en einde van het contract) Verplichtingen van huurder en verhuurder Beoordeling van een concreet huurcontract Lastgeving en de bewaargeving: begrippen Lening Begrippen en kenmerken Bruiklening begrip en kenmerken Verbruiklening begrip en kenmerken onderscheid met bruiklening Hypothecaire lening Begrip Voorwaarden Gevolgen Koop op afbetaling Begrip Kenmerken

14 TSO 3de graad Handel 13 6 zekerheden begripsmatig omschrijven; het onderscheid duiden tussen persoonlijke en zakelijke zekerheden; de borgstelling omschrijven en concretiseren aan de hand van een voorbeeld; aantonen dat de borgstelling een eenzijdig contract is; de voorwaarden van de borgstelling verduidelijken; de gevolgen van de borgstelling tussen schuldeiser en borg en tussen schuldenaar en borg verduidelijken; het begrip pandgeving omschrijven en illustreren met voorbeelden; het bewijs van een pandgeving tussen de partijen en t.o.v. derden verduidelijken; de rechten van de pandhouder verduidelijken; het begrip hypotheek omschrijven; de geldigheidsvereisten van de hypotheek opsommen en verduidelijken; de rechten van de schuldeiser (hypotheekverkrijger) opsommen en verduidelijken; de belangrijkheid van de openbaarheid (door inschrijving) van de hypotheek aantonen; de gevolgen van een hypotheekcontract voor de partijen en voor derden bespreken; het begrip voorrecht omschrijven; soorten voorrechten noemen; de rangorde van voorrechten verklaren; verschillen tussen voorrecht en hypotheek opsommen. 6 Zekerheden 6.1 Begrip 6.2 Persoonlijke en zakelijke zekerheden 6.3 Borgstelling Begrip - aard van het contract Voorwaarden Gevolgen van de borgstelling Tussen de schuldeiser en de borg Tussen de schuldenaar en de borg 6.4 Pandgeving Begrip Bewijs Rechten van de pandhouder 6.5 Hypotheek Begrip Geldigheidsvereisten Rechten van de schuldeiser Inschrijving van de hypotheek openbaarheid Gevolgen van het hypotheekcontract voor de partijen en derden 6.6 Voorrecht Begrip Soorten Rangorde Verschillen tussen een hypotheek en een voorrecht

15 TSO 3de graad Handel 14 Deel B 1 het begrip handelsrecht omschrijven; de bestaansredenen van het handelsrecht verduidelijken; de kenmerken van het handelsrecht toelichten. Deel B: Handelsrecht 1 Situering 1.1 Begrip 1.2 Bestaansredenen 1.3 Kenmerken 2 het begrip kooplieden omschrijven; de wettelijk voorziene voorwaarden voor de kooplieden opsommen en verduidelijken (wie kan handel drijven); advies- en steunmaatregelen voor startende handelaars opzoeken; de daden van koophandel onderscheiden en verduidelijken; de verplichtingen van de handelaar opsommen, omschrijven en toelichten; verwijzen naar andere (deel)vakken voor wat betreft de fiscale en sociale verplichtingen; de rechten van de handelaar opsommen en verduidelijken; de vereisten i.v.m. de wetgeving op de handelsvestigingen opzoeken en beknopt weergeven; 2 Kooplieden en daden van koophandel 2.1 Kooplieden Begrip Voorwaarden 2.2 Startende handelaars: adviezen - steunmaatregelen (schematisch) 2.3 Daden van koophandel 2.4 Verplichtingen van de handelaar Inschrijving handelsregister Huwelijksstelsel Boekhouding Financiële rekening BTW-nummer Fiscale en sociale verplichtingen 2.5 Rechten van de handelaar Rechtbank van koophandel Bescherming tegen oneerlijke concurrentie Gerechtelijk akkoord 2.6 Vestigingswet

16 TSO 3de graad Handel 15 opzoeken welke vergunningen nodig zijn voor (ver)bouwen en welke instanties de nodige informatie verschaffen milieuverplichtingen opzoeken. 2.7 Wet op ruimtelijke ordening en stedenbouw (bouwen en verbouwen) - Instanties en vergunningen 2.8 Milieuwetgeving 3 het verschil in bewijsvoering bij handelaar en niet-handelaar weergeven; de schriftelijke bewijsmiddelen opsommen, omschrijven en evalueren; het belang van het al dan niet aanvaarden van handelsdocumenten als zijnde conform en het gevaar van de stilzwijgende aanvaarding aantonen; de niet-schriftelijke bewijsmiddelen opsommen, omschrijven en evalueren. 3 Bewijs van handelsverbintenissen 3.1 Relatie met het burgerlijk recht verschil in bewijsvoering 3.2 Schriftelijke bewijsmiddelen Akten Handelsdocumenten Stilzwijgende aanvaarding Boekhouding Briefwisseling 3.3 Niet-schriftelijke bewijsmiddelen Getuigen Vermoeden Eed Bekentenis 4 de begrippen van en in een verzekeringscontract en m.b.t. de partijen omschrijven; de verzekeringen indelen in verzekering van schade en verzekering van personen en deze groepen beschrijven; de typische begrippen franchise en evenredigheidsregel noemen, 4 Handelscontracten 4.1 Verzekeringscontract Begrippen Met betrekking tot het contract Met betrekking tot de partijen Indeling verzekeringen Verzekering van schade Franchise

17 TSO 3de graad Handel 16 omschrijven en illustreren met voorbeelden; de procedure voor het tot stand komen van een verzekeringscontract beschrijven; de geldigheidsvereisten van het verzekeringscontract noemen en verduidelijken; verplichtingen en rechten van de partijen omschrijven; de risicodekking binnen de brandverzekering toelichten en de verzekerde waarde bepalen; aan de hand van een concrete polis de algemene en de bijzondere voorwaarden van een brandverzekering beknopt verduidelijken; het belang omschrijven van de opgesomde B.A.-verzekeringen en mogelijke dekkingen toelichten a.d.h.v. voorbeelden; het toepassingsgebied en de algemene en bijzondere voorwaarden van de verzekering BA-motorrijtuigen toelichten a.d.h.v. een modelpolis; de verzekeringsplicht bij een verzekering BA-motorrijtuigen duiden; bijkomende verzekeringen inzake motorrijtuigen opsommen en omschrijven en de aangifte van een ongeval concretiseren aan de hand van het aanrijdingformulier; het nut en de eventuele verplichting van de rechtsbijstandsverzekering omschrijven; het nut en de voordelen van een levensverzekering omschrijven; Evenredigheidsregel Verzekering van personen Totstandkoming van het verzekeringscontract procedure Geldigheidsvereisten Verplichtingen en rechten van de partijen Soorten verzekeringen Brandverzekering Risicodekking Bepaling van de verzekerde waarde Polis algemene en bijzondere voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering - belang BA motorrijtuigen Dekking Polis toepassingsgebied algemene en bijzondere voorwaarden Verzekeringsplicht Bijkomende verzekeringen Aangifte van ongeval BA familie Dekking BA beroep Dekking Rechtsbijstandverzekering - nut Levensverzekering nut voordelen

18 TSO 3de graad Handel 17 5 het bestaan van speciale organismen m.b.t. verzekeringen toelichten; de mogelijkheden waardoor een verzekeringscontract kan eindigen opsommen en bondig omschrijven; de handelshuur omschrijven en het onderscheid met de woninghuur toelichten; de pacht omschrijven en de specifieke kenmerken verduidelijken; de betekenis van een handelspand omschrijven en het verband leggen met een gewoon pand; de betekenis van het vervoerscontract omschrijven en de relatie met het koopcontract duiden. het begrip faillissement omschrijven en preciseren dat faillissement een "bevoorrechte" behandeling is voor een handelaar die tegenslag heeft; aantonen dat de oorzaken van een faillissement van diverse aard zijn (wanbeheer, onbekwaamheid, enz.); de mogelijkheden schetsen om een faillissement te vermijden; de mogelijkheid van uitstel van betaling duiden; de omstandigheden verduidelijken waarbinnen een gerechtelijk akkoord mogelijk is; het verloop van de procedure schematisch voorstellen en van commentaar voorzien; Speciale organismen m.b.t. verzekeringen CIA Controledienst voor Verzekeringen Gemeenschappelijk Waarborgfonds Einde van het verzekeringscontract 4.2 Handelshuur Begrippen Onderscheid met een woninghuurcontract 4.3 Pacht Begrip Specifieke kenmerken 4.4 Handelspand betekenis verband met het gewoon pand 4.5 Vervoerscontract betekenis relatie met het koopcontract 5 Faillissement en bankbreuk 5.1 Begrip en achtergrond 5.2 Oorzaken 5.3 Vermijden van het faillissement Uitstel van betaling Gerechtelijk akkoord Omstandigheden Schematische voorstelling van de procedure

19 TSO 3de graad Handel 18 de drie voorwaarden omschrijven waarop het openen van een faillissement steunt; verduidelijken wie een faillissement kan aanvragen en welke rechtbank bevoegd is; aantonen dat een faillissement wordt uitgesproken door de Rechtbank van Koophandel op basis van een vonnis (juridische procedure); het belang aantonen van de bepaling van de verdachte periode; de overige elementen uit het vonnis omschrijven (aanstelling curator en rechter-commissaris, verzegeling, publicatie); de gevolgen van het faillissement beschrijven voor de schuldenaar en de schuldeiser en de betekenis duiden van het huwelijkscontract van de schuldenaar; de werkzaamheden van de curator bij het beheer van het faillissement noemen en verduidelijken; de sluiting van het faillissement verduidelijken; omschrijven wat de betekenis is van een eenvoudige en bedrieglijke bankbreuk en de gevolgen ervan verduidelijken; een omschrijving geven van het begrip eerherstel en van de voorwaarden waaraan een gefailleerde moet voldoen om al zijn rechten terug te bekomen. 5.4 Opening van het faillissement Voorwaarden Mogelijke aanvragers Bevoegde rechtbank Vonnis van het faillissement Rechtbank van koophandel Verdachte periode Curator en rechter-commissaris Verzegeling Publicatie in dagbladen en Belgisch Staatsblad Gevolgen van het faillissement Gevolgen voor de persoon van de schuldenaar Gevolgen voor het vermogen van de schuldenaar Gevolgen voor de schuldeisers Link met huwelijkscontract van schuldenaar Beheer van het faillissement Sluiting van het faillissement 5.4. Eenvoudige en bedrieglijke bankbreuk Betekenis Gevolgen 5.5 Eerherstel Begrip Voorwaarden

20 TSO 3de graad Handel 19 6 de Wet op de Handelspraktijken en op de voorlichting en bescherming van de consument opzoeken en het nut aangeven; de indeling van de wet opsommen; de onderwerpen van de Wet op de Handelspraktijken toelichten met voorbeelden; de speciale reglementering i.v.m. openingstijden opzoeken en toepassen in concrete gevallen; 6 Bijzondere reglementeringen 6.1 Wet op de handelspraktijken en op de voorlichting en bescherming van de consument nut indeling - toelichting Prijs- en hoeveelheidaanduidingen Etikettering Misleidende reclame Vergelijkende reclame Reclame voor producten schadelijk voor de gezondheid Solden Uitverkoop Tijdelijke promoties Verkoop met verlies Afgedwongen verkoop Gezamenlijk aanbod van goederen of diensten Verkoop buiten de winkelruimte van de verkoper Verkoop op afstand Kettingbrieven 6.2 Openingstijden Wekelijkse rustdag, zondagsrust en openingstijden Nachtwinkels

21 TSO 3de graad Handel 20 de wet op de auteursrechten opzoeken en de essentie weergeven; de betekenis en de vereisten van softwarelicenties kort toelichten; inzien dat elke vorm van kopiëren een inbreuk kan betekenen op het auteursrecht; aangeven dat bestanden vallen onder de Wet op de privacy en aan welke verplichtingen men moet voldoen. verduidelijken dat door de wet op de privacy bestanden moeten worden aangegeven en wat men moet doen om aan de verplichtingen te voldoen (essentie); de rechten van de particulier m.b.t. bestanden verduidelijken. 6.3 Auteursrechten Inhoud van de wet Organisaties (o.a. SABAM) die de auteurs verdedigen Softwarelicenties betekenis en vereisten Kopiëren 6.4 Wet op de privacy i.v.m. bestanden Inhoud van de wet (essentie) verplichtingen Rechten van de particulier

22 TSO 3de graad Handel 21 SOCIALE WETGEVING 1e jaar: 2 lestijden/week 2e jaar: 1 lestijd/week 1 2 de sociale wetgeving situeren in de dagelijkse bedrijvigheden van de mens; de historische achtergronden van de sociale wetgeving beknopt schetsen; de bedoelingen van de wetgever verwoorden. het overlegmodel in België duiden en schematisch en chronologisch voorstellen; op federaal niveau de rol van de NAR en de CRB schetsen; de betekenis, de inhoud, het ontstaan en de gevolgen van interprofessionele akkoorden en van CAO's beschrijven; de deelnemers aan het overleg op federaal niveau noemen en omschrijven; 1 Situering van de sociale wetgeving 1.1 Situering van de sociale wetgeving 1.2 Historiek van de sociale wetgeving 1.3 Doel van de sociale wetgeving 2 Collectieve arbeidsverhoudingen Het overlegmodel chronologie rol 2.1 Federaal niveau Nationale Arbeidsraad Centrale Raad voor het Bedrijfsleven Interprofessionele akkoorden CAO Betekenis Inhoud Ontstaan en gevolgen Deelnemers Verbond van Belgische Ondernemingen Vakbonden Overheid

SECUNDAIR ONDERWIJS ASO. tweede graad. eerste en tweede leerjaar. Economie. Specifiek gedeelte. (vervangt: 2003/012)

SECUNDAIR ONDERWIJS ASO. tweede graad. eerste en tweede leerjaar. Economie. Specifiek gedeelte. (vervangt: 2003/012) SECUNDAIR ONDERWIJS Onderwijsvorm: ASO Graad: tweede graad Jaar: eerste en tweede leerjaar Studierichting Economie Specifiek gedeelte Vak(ken): AV Economie 4/4 lt/w Leerplannummer: 2006/155 (vervangt:

Nadere informatie

PROVINCIAAL ONDERWIJS VLAANDEREN

PROVINCIAAL ONDERWIJS VLAANDEREN PROVINCIAAL ONDERWIJS VLAANDEREN LEERPLAN ONDERWIJS VOOR SOCIALE PROMOTIE BOEKHOUDEN-INFORMATICA TSO3 Copyright Provinciaal Onderwijs Vlaanderen BO-I/05/MO/TSO3/G 04-05/1308/N OSP TSO 3e graad Handel 1

Nadere informatie

Economisch. Leerplan modulaire opleiding. HOKT/SP Graduaat Fiscale Wetenschappen

Economisch. Leerplan modulaire opleiding. HOKT/SP Graduaat Fiscale Wetenschappen Volwassenenonderwijs Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap v.z.w. Leerplan modulaire opleiding Onderwijsniveau Studierichting Categorie HOKT/SP Graduaat Fiscale Wetenschappen

Nadere informatie

SECUNDAIR ONDERWIJS TSO. tweede graad. eerste en tweede leerjaar. Toerisme. Toerisme. Specifiek gedeelte. (vervangt 2003/019)

SECUNDAIR ONDERWIJS TSO. tweede graad. eerste en tweede leerjaar. Toerisme. Toerisme. Specifiek gedeelte. (vervangt 2003/019) SECUNDAIR ONDERWIJS Onderwijsvorm: TSO Graad: tweede graad Jaar: eerste en tweede leerjaar Studiegebied: Toerisme Studierichting Toerisme Specifiek gedeelte Vak(ken): TV Toegepaste economie 3/3 lt/w Leerplannummer:

Nadere informatie

SOCIALE EN TECHNISCHE WETENSCHAPPEN

SOCIALE EN TECHNISCHE WETENSCHAPPEN SECUNDAIR ONDERWIJS Onderwijsvorm: TSO Graad: derde graad Jaar: eerste en tweede leerjaar Studiegebied: Personenzorg Studierichting: SOCIALE EN TECHNISCHE WETENSCHAPPEN SPECIFIEK GEDEELTE Vak(ken): TV

Nadere informatie

VSKO. Leerplan OPLEIDING. Graduaat Boekhouden. HOKTSP Modulair. Categorie Economisch

VSKO. Leerplan OPLEIDING. Graduaat Boekhouden. HOKTSP Modulair. Categorie Economisch VSKO Leerplan OPLEIDING Graduaat oekhouden HOKTSP Modulair Categorie Economisch Goedkeuringscode: 06-07/1635/N/G 1 maart 2007 OEKHOUDEN EcHOKTSP A asistechnieken Vennootschappen C Wetgeving en personenbelasting

Nadere informatie

SECUNDAIR ONDERWIJS. eerste en tweede leerjaar. TV Kantoortechnieken TV Toegepaste economie TV Verkoop (enkel voor SG Handel)

SECUNDAIR ONDERWIJS. eerste en tweede leerjaar. TV Kantoortechnieken TV Toegepaste economie TV Verkoop (enkel voor SG Handel) SECUNDAIR ONDERWIJS Onderwijsvorm: TSO Graad: tweede graad Jaar: eerste en tweede leerjaar Studiegebied: Handel Studierichting: Handel Handel-talen Specifiek gedeelte Vak(ken): TV Kantoortechnieken TV

Nadere informatie

SECUNDAIR ONDERWIJS. eerste en tweede leerjaar. Lichamelijke opvoeding en sport. Specifiek gedeelte

SECUNDAIR ONDERWIJS. eerste en tweede leerjaar. Lichamelijke opvoeding en sport. Specifiek gedeelte SECUNDAIR ONDERWIJS Onderwijsvorm: TSO Graad: tweede graad Jaar: eerste en tweede leerjaar Studierichting: Studiegebied: Lichamelijke opvoeding en sport Sport Specifiek gedeelte Vak(ken): AV Economie 2/2

Nadere informatie

SECUNDAIR ONDERWIJS. eerste en tweede leerjaar FUNDAMENTEEL GEDEELTE BOEKHOUDEN-INFORMATICA. (vervangt 2002/266)

SECUNDAIR ONDERWIJS. eerste en tweede leerjaar FUNDAMENTEEL GEDEELTE BOEKHOUDEN-INFORMATICA. (vervangt 2002/266) SECUNDAIR ONDERWIJS Onderwijsvorm: TSO Graad: derde graad Jaar: eerste en tweede leerjaar Studiegebied: Handel FUNDAMENTEEL GEDEELTE Optie(s) BOEKHOUDEN-INFORMATICA Vak(ken): TV Boekhouding 5/4 lt/w Vakkencode:

Nadere informatie

Leerplan modulaire opleiding

Leerplan modulaire opleiding Volwassenenonderwijs Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap v.z.w. Leerplan modulaire opleiding Onderwijsniveau Studierichting Studiegebied TSO3 Boekhouden-informatica

Nadere informatie

Hoofdstuk I Starten met een onderneming... 1. Hoofdstuk II Eenmanszaak of vennootschap... 45. Hoofdstuk III Sociaal statuut zelfstandige...

Hoofdstuk I Starten met een onderneming... 1. Hoofdstuk II Eenmanszaak of vennootschap... 45. Hoofdstuk III Sociaal statuut zelfstandige... Beknopte inhoudstafel Hoofdstuk I Starten met een onderneming...................... 1 Hoofdstuk II Eenmanszaak of vennootschap.................... 45 Hoofdstuk III Sociaal statuut zelfstandige.....................

Nadere informatie

VLAAMS VERBOND VAN HET KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. ORGANISATIE-ASSISTENTIE Derde graad BSO.

VLAAMS VERBOND VAN HET KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. ORGANISATIE-ASSISTENTIE Derde graad BSO. VLAAMS VERBOND VAN HET KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS ORGANISATIE-ASSISTENTIE Derde graad BSO Derde leerjaar Licap - Brussel - september 2000 ALGEMENE INHOUD LESSENTABEL...

Nadere informatie

Professionele bachelor Bedrijfsmanagement Rechtspraktijk

Professionele bachelor Bedrijfsmanagement Rechtspraktijk Professionele bachelor Bedrijfsmanagement Rechtspraktijk ALGEMEEN Talen Zakelijke en juridische communicatie Je krijgt inzicht in het begrip communicatie. Een aantal basisvaardigheden worden uitgediept

Nadere informatie

BASISKENNIS BEDRIJFSBEHEER

BASISKENNIS BEDRIJFSBEHEER BASISKENNIS BEDRIJFSBEHEER Syllabus ter voorbereiding op het examen bij de Centrale Examencommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Brussel Economie en Werkgelegenheid

Nadere informatie

OPLEIDINGSONDERDELEN BEDRIJFSMANAGEMENT: RECHTSPRAKTIJK

OPLEIDINGSONDERDELEN BEDRIJFSMANAGEMENT: RECHTSPRAKTIJK OPLEIDINGSONDERDELEN BEDRIJFSMANAGEMENT: RECHTSPRAKTIJK ALGEMEEN Talen Zakelijke en juridische communicatie Je krijgt inzicht in het begrip communicatie. Een aantal basisvaardigheden worden uitgediept

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 2.1 Zelfstandige in hoofdberoep... 7 2.2 Zelfstandige in bijberoep... 7 2.3 Gelijkstelling met bijberoep... 7

INHOUDSOPGAVE. 2.1 Zelfstandige in hoofdberoep... 7 2.2 Zelfstandige in bijberoep... 7 2.3 Gelijkstelling met bijberoep... 7 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 5 1 DEFINITIE VAN EEN ZELFSTANDIGE... 6 2 ZELFSTANDIGE IN HOOFDBEROEP OF IN BIJBEROEP 2.1 Zelfstandige in hoofdberoep... 7 2.2 Zelfstandige in bijberoep... 7 2.3 Gelijkstelling

Nadere informatie

ASO 2de graad Complementair gedeelte 1 AV Socio-economische initiatie (1ste jaar: 1 lestijd/week, 2de jaar: 1 lestijd/week)

ASO 2de graad Complementair gedeelte 1 AV Socio-economische initiatie (1ste jaar: 1 lestijd/week, 2de jaar: 1 lestijd/week) ASO 2de graad Complementair gedeelte 1 INHOUD Visie...2 Beginsituatie...2 Algemene doelstellingen...2 Leerplandoelstellingen / leerinhouden...4 Pedagogisch-didactische wenken en timing...15 Minimale materiële

Nadere informatie

wegwijs in de stageovereenkomst

wegwijs in de stageovereenkomst uw opleiding onze zaak wegwijs in de stageovereenkomst Wegwijs in je stageovereenkomst Wegwijs in de stageovereenkomst een leidraad voor cursisten-stagiairs en ondernemingshoofden Deze wegwijs geldt als

Nadere informatie

Ondernemen in België www.lydian.be

Ondernemen in België www.lydian.be Ondernemen in België www.lydian.be LEGAL INSIGHT. BUSINESS INSTINCT. INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 1. Wat is de meest geschikte vennootschapsvorm?... 4 2. Fiscaal perspectief... 6 3. Belgische vennootschapsbelasting...

Nadere informatie

Privaatrecht: Rechtsregels die de verhoudingen tss burgers onderling regelen

Privaatrecht: Rechtsregels die de verhoudingen tss burgers onderling regelen Ex: multiplechoice en open vragen Belangrijke vragen Contractrecht DEEL I 1. Wat is het verschil tussen publiekrecht en privaatrecht? Publiekrecht: Rechtsregels die verhoudingen tss burger en overheid

Nadere informatie

VOLWASSENENONDERWIJS

VOLWASSENENONDERWIJS VOLWASSENENONDERWIJS Organisatie: Modulair Onderwijsniveau: HOSP Categorie: Economisch Opleiding: BOEKHOUDEN Totale aantal lestijden: 1440 lestijden Module(s): A Basistechnieken B Vennootschappen C Wetgeving

Nadere informatie

wegwijs in de stageovereenkomst

wegwijs in de stageovereenkomst wegwijs in de stageovereenkomst WEGWIJS IN DE STAGEOVEREENKOMST een leidraad voor cursisten-stagiairs en ondernemingshoofden Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming Vlaanderen Deze wegwijs geldt als

Nadere informatie

Samenvatting Recht. Hoofdstuk 1: Het begrip recht

Samenvatting Recht. Hoofdstuk 1: Het begrip recht Samenvatting Recht Hoofdstuk 1: Het begrip recht = een geheel van regels dat uiterlijke menselijke gedragingen regelt, die in een bepaalde maatschappij door een daartoe bevoegd orgaan worden opgelegd en

Nadere informatie

Basiskennis bedrijfsbeheer

Basiskennis bedrijfsbeheer Basiskennis bedrijfsbeheer Syllabus ter voorbereiding op het examen bij de Centrale Examencommissie van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Basiskennis bedrijfsbeheer

Nadere informatie

Starten als landbouwer of tuinder

Starten als landbouwer of tuinder Starten als landbouwer of tuinder Starten als landbouwer of tuinder Goed begonnen, half gewonnen. KBC heeft het voor de land- en tuinbouw, al jaren. En dat blijft zo. Daarom hebben we een tachtigtal specialisten

Nadere informatie

Voorwoord... 5. 1. Arbeidsovereenkomst... 7

Voorwoord... 5. 1. Arbeidsovereenkomst... 7 Inhoudstafel Voorwoord........................................ 5 1. Arbeidsovereenkomst...................... 7 PRINCIPES.................................... 9 RECHTEN EN PLICHTEN........................

Nadere informatie

Starten als landbouwer of tuinder

Starten als landbouwer of tuinder KBC-Product Starten als landbouwer of tuinder we hebben het voor u Starten als landbouwer of tuinder Goed begonnen, is half gewonnen. KBC heeft het voor de land- en tuinbouw, al jaren. En dat blijft zo.

Nadere informatie

9. Einde van de overeenkomst

9. Einde van de overeenkomst 9. Einde van de overeenkomst Een arbeidsovereenkomst kan niet zomaar van vandaag op morgen worden verbroken. Dit kan alleen als er een wederzijds akkoord is, in geval van overmacht of om dringende redenen.

Nadere informatie

Sectorale Sociale Gids Horeca

Sectorale Sociale Gids Horeca Sectorale Sociale Gids Horeca Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze publicatie mag worden gekopieerd, opgeslagen in een elektronische database of openbaar gemaakt worden, op welke manier ook, zonder

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN HET TOELATINGSEXAMEN TOT DE STAGE VAN ACCOUNTANT OF BELASTINGCONSULENT*

PROGRAMMA VAN HET TOELATINGSEXAMEN TOT DE STAGE VAN ACCOUNTANT OF BELASTINGCONSULENT* PROGRAMMA VAN HET TOELATINGSEXAMEN TOT DE STAGE VAN ACCOUNTANT OF BELASTINGCONSULENT* *In toepassing van : - de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen, in het bijzonder

Nadere informatie